Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2013

 

Vetu­ri­tien liikennesuunnitelma

Vetu­ri­tie oli ollut kak­si ker­taa pöy­däl­lä. Oli halu­ja palaut­taa se, mut­ta virkamiehet veto­si­vat, että asial­la alkaa olla kiire, kos­ka alueel­la ole­va kil­pailu (ei arkkite­htik­il­pailu, vaan toteut­tamiskil­pailu) vaatii tietoa liiken­n­ev­erkos­ta ja koko alueen toteut­ta­mi­nen viivästyy muutenkin.

+ + +

Sit­ten kävi ilmi, ettei meil­lä ole tässä asi­as­sa oikein päätös­val­taakaan, kos­ka kaupun­ki on jo sopin­ut asi­as­ta sito­vasti val­tion kanssa. Kysyin, onko yksikään luot­ta­mus­mieselin käsitel­lyt tätä sopimus­ta, eikä kuulem­ma ole. 140 M€:n investoin­ti ja tuos­ta vain virkami­esten päätöksin! täl­lainen kult­tuuri pitää muut­taa. Isot sopimuk­set on tuo­ta­va ainakin kaupung­in­hal­li­tuk­sen hyväksyt­täväk­si ellei suo­ras­taan valtuustoon!

Todet­takoon, että Pasi­lan maankäyt­tö­sopimuk­sil­la on niin pitkä his­to­ria, että niitä tehneet alka­vat olla pois­sa kuvioista. Aikanaan val­tio osal­lis­tui Vuosaaren sata­man investoin­tei­hin ehdol­la, että saa rahansa takaisin kaavoitushyö­tynä Pasi­las­sa. Näin tehti­in sata­main­vestoin­nista edullisem­man näköi­nen, vaik­ka Helsin­gin rahoil­la se siis kuitenkin tehti­in. Tämän seu­rauk­se­na sata­ma on voitol­lisem­pi kuin se olisi, jos olisi joutunut rahoit­ta­maan investointin­sa itse. Nyt sata­ma on yhtiöitet­tävä ja tuo keinotekois­es­ti kohotet­tu voit­to menee verolle.

Sel­l­aisi­akin mielip­iteitä on metropoli­hallinnos­ta esitet­ty, että ei tarvi­ta mitään eril­listä hallintoa vaan kun­tien välisiä neu­vot­telu­ja. Se olisi tätä pelkästään. Päätök­set syn­ty­i­sivät virkami­esten välis­inä neu­vot­teluina ja luot­ta­mus­mi­esten tehtäväk­si jäisi luottaa.

+ + +

Yleisen suut­tumuk­sen val­las­sa halu pan­na asia pöy­dälle virisi uud­estaan. Äänestin pöy­dälle panon puoles­ta, vaik­ka ei siitä olisi tain­nut olla mitään hyö­tyä. Sopimus val­tion kanssa ei sil­lä mitätöi­ty­isi. Ilmoitin kuitenkin, että jos menee pöy­dälle, pidämme ylimääräisen kok­ouk­sen vap­puaat­tona. Käsit­te­lyä jatket­ti­in kokoomuk­sen, demarien ja perus­suo­ma­lais­ten äänin 5–3. Päätök­seen lisät­ti­in, että vielä tutk­i­taan, onko mah­dol­lista siirtää kadun keskel­lä ole­va viherkaista kevyen liiken­teen suo­jak­si. Tämä on katupi­irus­tusten asia eikä vaiku­ta liiken­nesu­un­nitel­maan. Voi olla, että tien alla ole­va tekni­ik­ka estää siir­ron. Voi myös olla, että kun­non lehmusku­ja keskel­lä olisi ihan kiva sekin.

Kysy­imme, miten suun­nitel­ma kestää ennuste­tus­ta poikkeav­ia liiken­nemääriä. Niitä oli tes­tat­tu. Jos jon­nekin yrit­tää tunkea liikaa auto­ja, aina voidaan näyt­tää niille vähän pidem­pään punaista – tai vähän pidem­pään vihreää, jos halu­taan purkaa jokin ruuhkau­tunut kohta.

Vielä äänestet­ti­in palau­tuk­ses­ta 6–2. En äänestänyt palau­tuk­sen puoles­ta, kos­ka palau­tus ei olisi muut­tanut tilan­net­ta, mut­ta olisi tuot­tanut ilmeistä haittaa.

Liiken­nein­vestoin­tien bud­jet­tiehdo­tus 2014 ja investoin­tiehdo­tus vuosille 2015–18

Olisi parem­pi, jos rahaa olisi enem­män. Kaupun­gin kehi­tys vau­ri­oituu alim­i­toite­tun liiken­n­ev­erkon ja puut­teel­lis­ten jär­jeste­ly­jen takia. Monia hyviä katuym­päristön paran­nuk­sia jää tekemät­tä. Pan­ti­in pöy­dälle seu­raavaan kok­ouk­seen, joka on kol­men viikon päästä. (Välis­sä vap­pu ja valiokun­nan mat­ka Vancouveriin.)

Muut asi­at lis­tan mukaan.

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2013”

 1. Keitä ovat ne val­tion ja kaupun­gin virkamiehet, jot­ka ovat tästä jo päättäneet?

 2. Juna­tien liikennesuunnitelma

  Tai­dat tarkoit­taa Vetu­ri­ti­etä. Juna­tien suun­nitel­mat ovat eri lau­takun­nan käsittelyssä.
  [Kiitos Väsyneenä ei pitäisi tehdä mitään. Kävin korjaamassa]

 3. Turha kai näistä on sit­ten edes kiukutel­la, kun edes val­tu­ute­tut eivät voi vaikut­taa ja lyödä ei saisi. Sitä vain toivoisi, että kun ker­ta äänestää, niin edus­ta­ja sit­ten tap­pelisi vaalilu­pauk­sien­sa puoles­ta ennen äänestys­tä ja muut­taisi annet­tua asetel­maa, ja sit­ten kat­sot­taisi­in tilanne, mut­ta nyt ei näköjään ole mah­dol­lista edes tapel­la. Eikä tämä huomio koske vain näitä siltaramppitunnelihässäköitä. 

  Yleisenä huomiona, että Helsin­gin on järkeis­tet­tävä maankäyt­tön­sä heti, eikä enää varat­ta­va maitaan ympärys­val­ta­lais­ten autoilulle, parkkipaikoille tai parhai­ta paikko­jaan satam­a­toimin­nalle, joka muutenkin olisi järkev­in­tä purkaa ja las­ta­ta Kehä 3:n alus­sa, eikä ajaa keskikaupun­gin läpi Kehä 3:lle. Ympärys­val­lat heit­tivät jo Helsingille met­ro­pol­i­tunkin takaisin, joten nyt vih­doin jotain järkeä edes taloudel­lis­es­ti tähän hom­maan, jos ympäristö- ja ter­veysar­gu­menteil­la on jo turha ketään koit­taa vietellä. 

  Pelkästään kokkari­maista työ­paik­ka-argu­ment­tia käyt­tämäl­lä pitäisi voi­da repiä Eteläsa­ta­man ja Hakik­sen asfaltit asun­noik­si ja teras­seik­si, uno­hdet­ta­va asun­noil­ta ja kaupunki­maiselta työltä tilaa vievät motar­i­hässäkät ja muut turhu­udet. Siir­tymäl­lä tästä sub­ur­ban­is­mista uuteen urban­is­mi­in pelas­taisi myös paljon ympäristöä ja vähen­täisi ener­gianku­lu­tus­ta. Muu­ta­man kaupunkimet­säak­ti­ivinkaan työ ei olisi tuomit­tu epäon­nis­tu­maan. Asukkaat ne verot mak­saa, joten niiden houkut­telu­un kan­nat­taa investoi­da, ei niiden karkot­tamiseen huonol­la ympäristöl­lä, eli matki­mal­la 60-luvun autokaupunkia ja betoni­esteti­ikkaa. Ja joka vielä kuorrutetaan
  pakokaa­suil­la mauste­tul­la ren­gaspö­lyl­lä. Ei tykkää helsinkiläi­nen, eikä houku­ta tur­is­tia tuo­maan vientituloaan.

  Vaik­ka lie­nee poli­itikol­ta järkevää pitää myös autoilu kuviois­sa, niin suures­sa kuvas­sa maail­mas­sa on mil­jar­di autoa, ja vaik­ka ne kulk­isi sähköl­lä, niin niiden avul­la lev­iävä kaupunki­rakenne on jo pelkästään mega­lu­okan ympäristöon­gel­ma. Olisikin tahdikas­ta tap­paa jo ajatuk­sen tasol­la tämä sub­ur­ban­is­mi, jol­la ei ainakaan ole öljy­istä tule­vaisu­ut­ta. Jonkun sukupol­ven on jo alet­ta­va tekemäänkin jotain, eikä vain voiv­otel­la ja sysätä vas­tuu aina vain seu­raav­ille polville, ja aina vain raskaam­pana ja vaikeam­pana. Jonkun vain olisi alet­ta­va esimerkik­si. Nyt Helsin­ki on vain yksi itseään viher­pe­sevä kaupun­ki muiden joukos­sa ilman aito­ja avauk­sia muu­tok­sille. Jos on reilusti yli ekol­o­gisen kestävyy­den, niin ei kan­na­ta iloi­ta siitä, että joku muu on vielä enemmän. 

  Uuden­maan ELY muuten salaa Uuden­maan kun­tien jätevesipäästöt. Olisi aika myös poli­itikko­jen puut­tua asi­aan, eikä vain puut­tua pietar­i­lais­ten tai puo­lalais­ten asioi­hin. Paran­nuk­sia luvataan, mut­ta vira­nomaiset, jot­ka salaa­vat persperäis­ten bak­tee­rien pääste­lyt, eivät saisi olla viras­sa. Mäti kuolee joes­sa hapen­pu­ut­teeseen, mut­ta bak­teer­it, toisin kuin susi, ovat saat­ta­neet muu­ta­man sata miljoon­aa ihmistä ter­veysongelmi­in. Ei ole mikään vakavasti otet­ta­va argumet­ti sel­l­ainen, että kyl­lä pieni päästö joes­sa lantraan­tuu, vaik­ka samaa tekni­ikkaa kaivos­toimin­nas­sa kut­sut­taisi­inkin cleantechiksi.

  Vihreät muni eduskun­tavaalien alla viemärikysymyk­sen ter­veysnäköko­h­dat, joten tässä olisi yksi hom­ma kokeil­la tehdä aitoa muu­tos­ta. Mädille yksikin päästö on jo liikaa, joten varaa jär­jestelmien alim­i­toituk­seen ei ole. Tarvit­taisi­in vain julk­ista painet­ta muu­tok­selle, joten julk­isu­udessa heilu­vien olisi otet­ta­va kan­taa. Nopeut­taisi ainakin asi­aa. Yhden sil­taramp­pitun­neli­hässäkän hin­nal­la saataisi­in aikaan puh­dasveti­nen lohi­jo­ki ja rahaa jäisi vielä yli. On kum­mallista, että kak­ka val­uu joes­sa, ja sit­ten rahaa menee johonkin Itik­sen auto­hässäkkään, jos­ta autot jo nyt pää­sevät läpi ihan hyvin. Vihreiltä toivoisi enem­män avauk­sia ja nim­iä alle lohien ja tai­menten kudun­var­men­tamiseen, eikä autoilullekin hyödyt­tömi­i­in autoiluhankkeisi­in. Maankäyt­tö on myös aika ratkai­se­vaa sen suh­teen kuin­ka paljon vet­tä tul­vii yli, tai kuin­ka se ehtii suo­dat­tau­tua. Joku puolue lupaili puh­das­ta Itämer­ta äänestäjille, eikä vaal­i­tap­pio tarkoi­ta sitä, että lupaus­ta ei tarvit­sisi pitää.

  http://www.virtavesi.com/index.php?setPage=6&nid=495

 4. Ei enää yhtään lehmusku­jaa! Kur­ja puu joka ei ole mil­loinkaan hyvän näköi­nen. Tiput­taa tah­meaa ekto­plas­maa, johon kengät jää kiin­ni. Lehmuk­set sopi­vat puis­toi­hin ja varauksin sorak­ent­tien laitaan. Koivu, pih­la­ja, tai jotkut ympäri vuo­den vihreät pitäisi ottaa laa­jalti käyttöön.

 5. 140 M€:n investoin­ti ja tuos­ta vain virkami­esten päätöksin! täl­lainen kult­tuuri pitää muut­taa. Isot sopimuk­set on tuo­ta­va ainakin kaupung­in­hal­li­tuk­sen hyväksyt­täväk­si ellei suo­ras­taan valtuustoon!

  Voitaisi­in oikeas­t­aan siirtää tonne kaavavirkamiehille bud­jetin tulop­uolenkin hoito, kun he näem­mä päät­tää jo menoista.

 6. No, kenen nimi sopimuk­ses­ta löy­tyy, oliko hänel­lä val­tu­udet sitoa kaupun­ki sopimuk­seen? Hark­it­seeko kaupunki/valtuusto oikeustoimia, vai oliko sopimus asianmukainen?

 7. Kopi­oin tähän face­book-läh­teen käsi­tyk­sen asi­as­ta: “Yksi asia joka on jo tes­tat­tu: mil­lään maankäyt­tö­sopimuk­sel­la ei voi­da kumo­ta kun­nan päätös­val­taa kaavoituk­ses­sa. Sitä ei voi sitoa sopimus­sakoin ja muin. Asia on tes­tat­tu jo 2001 Turun kir­jas­to-tori­park­ki — koplaustapauk­ses­sa. Jos sopimuk­ses­sa on yksi­tyisko­htais­es­ti kaavoitus­ta sitovia ehto­ja, se on pätemätön.”

  Siitä vaan sit­ten keskustele­maan asi­as­ta kaupung­in­hal­li­tus- ja val­tu­us­to­ta­sol­la. Kyl­lä tuos­ta jotain seu­raa­muk­sia pitäisi virkamiehistölle tulla.

 8. hukkaan meni:
  No, kenen nimi sopimuk­ses­ta löy­tyy, oliko hänel­lä val­tu­udet sitoa kaupun­ki sopimuk­seen? Hark­it­seeko kaupunki/valtuusto oikeustoimia, vai oliko sopimus asianmukainen? 

  Vaikea kuvitel­la että siinä muo­tovirhet­tä olisi. Toinen kysymys on, että mitä ihmettä val­tio hyö­tyy Musi­ikki­talon hin­tais­es­ta kaupunki­mo­tarista keskel­lä Pasi­laa? Minkälaista kaavoitushyö­tyä se tuo Valtiolle?

 9. Juhani Salo­vaara:

  Vaik­ka lie­nee poli­itikol­ta järkevää pitää myös autoilu kuviois­sa, niin suures­sa kuvas­sa maail­mas­sa on mil­jar­di autoa, ja vaik­ka ne kulk­isi sähköl­lä, niin niiden avul­la lev­iävä kaupunki­rakenne on jo pelkästään mega­lu­okan ympäristöon­gel­ma. Olisikin tahdikas­ta tap­paa jo ajatuk­sen tasol­la tämä sub­ur­ban­is­mi, jol­la ei ainakaan ole öljy­istä tule­vaisu­ut­ta. Jonkun sukupol­ven on jo alet­ta­va tekemäänkin jotain, eikä vain voiv­otel­la ja sysätä vas­tuu aina vain seu­raav­ille polville, ja aina vain raskaam­pana ja vaikeam­pana. Jonkun vain olisi alet­ta­va esimerkik­si. Nyt Helsin­ki on vain yksi itseään viher­pe­sevä kaupun­ki muiden joukos­sa ilman aito­ja avauk­sia muu­tok­sille. Jos on reilusti yli ekol­o­gisen kestävyy­den, niin ei kan­na­ta iloi­ta siitä, että joku muu on vielä enemmän. 

  Eri­no­mainen tiivistys. Ja pohjus­tus Neljän­nelle Tielle (kan­nat­taa käy­dä katsomassa!)?

  Tämä muu­tos on muhi­mas­sa, mut­ta se valitet­tavasti kestää. Nykyiset virois­sa ole­vat sukupol­vet on vielä laa­jalti aivopesty kri­ti­ikit­tömän autoilun ihan­noin­ti­in. Ja kyseessä on noin 100v keksin­tö, jon­ka peru­songel­mat eivät sit­ten kek­simisen ole muut­tuneet yhtään mik­sikään. Toisaal­ta, kun kri­it­ti­nen mas­sa saadaan ajatuk­sen taakse, alkaa tapah­tu­maan, yleinen mielipi­de voi muut­tua nopeastikin. On syytä muis­taa miten kävi tupakoin­nille, joka vielä suh­teel­lisen vähän aikaa sit­ten oli pyhä oikeus kaikkial­la ja kaik­ista välittämättä.

 10. Sopimus: Maan­vai­h­to vaati­nee kaupung­in­val­tu­us­ton päätök­sen, vai ovatko tietoni vanhenuneet?

 11. Jollei puuku­jaa voi puolit­taa, kan­nat­taisi se siirtää toiseen laitaan kokon­aise­na. Sitä ei tekni­ikankaan pitäisi estää. Jos autokaisto­jen keskel­lä on vain vii­va, se hillit­see ajonopeuk­sia, ja toisel­la (vilkkaam­mal­la) puolel­la enem­mistö jalankulk­i­jois­takin saa suojaa.

 12. “Todet­takoon, että Pasi­lan maankäyt­tö­sopimuk­sil­la on niin pitkä his­to­ria, että niitä tehneet alka­vat olla pois­sa kuvioista. Aikanaan val­tio osal­lis­tui Vuosaaren sata­man investoin­tei­hin ehdol­la, että saa rahansa takaisin kaavoitushyö­tynä Pasilassa.”

  EIkös enem­män kaavoitushyö­tyä syn­ty­isi, jos motarin sijaan raken­net­taisi­in kaupunkia eli asuin­talo­ja, liiketilo­ja, toimis­to­ja? Mikä ihmeen kaavoitushyö­ty syn­tyy tun­nelin ja kaukalon vetämis­es­tä maamme arvokkaim­malle kohdalle?

 13. Vetu­ri­tien uusi sijain­ti on aivan Pasi­lan ase­man lai­turei­den vier­essä. Jos ja kun henkilörat­api­haa on tarvet­ta laa­jen­taa, kan­nat­taa Vetu­ri­tie toteut­taa niin, että sen yläpuolelle voi tarvit­taes­sa tehdä pari lai­turia. Tämän takia kan­nat­taa mah­dolli­nen puuku­ja sijoit­taa tien länsilaitaan.
  Juha

 14. Minkä pirun takia nämäkin suun­nitel­mat tule­vat joka iki­nen ker­ta esille kaikessa karmeudessaan siinä vai­heessa, kun niistä on jo tehty peri­aatepäätök­siä ja sopimuk­sia vuosia sit­ten kaikessa hil­jaisu­udessa? Ja sil­loin, kun jotain on esil­lä ns. ajois­sa, esitel­lyt suun­nitel­mat ovat sen ver­ran karkei­ta luon­nok­sia, että niistä on paha sanoa juu­ta tai jaa­ta ja siinä vai­heessa ne ovat yleen­sä jo jotain muu­ta kuin mitä lop­ul­ta pää­tyy toteutettavaksi…

  Sekin on aika sama, kuka sen maan omis­taa ja kuka kerää isom­mat hillot raken­nu­soikeud­es­ta, kun efek­ti­ivis­es­ti per­in­teis­ten asun­toko­rt­telien kaavoitushyö­ty on elävässä kaupunkielämässä moninker­tainen näi­hin sisäkaupunki­motarei­hin ver­rat­tuna. Kaik­ki voit­taisi­vat. Nyt ei voita edes autoil­i­jat, kun ei sitä uut­ta ja lev­eäm­pää Vetu­ri­ti­etä pääse mihinkään sen nopeam­min kuin ennenkään, kun ympäröivä katu­verkko ei ole (vielä?) saman­laista sisäkaupunkimotaria.

 15. Sanois­in vaan Kes­ki Pasi­lan tule­vaan rakentamiseen
  liittyen:kun ylvästä Kes­ki Pasi­laa rakennetaan,niin epä­suh­ta vier­essä ole­vi­in enem­män tai vähem­män rappeu­tuneisi­in (tarkoi­tan siis lähin­nä talo­jen ulkonäköä,en asukkai­ta) Itä ja Län­si Pasiloi­hin tulee ole­maan melkoinen.

 16. Tuo­mas S.: Vaikea kuvitel­la että siinä muo­tovirhet­tä olisi. Toinen kysymys on, että mitä ihmettä val­tio hyö­tyy Musi­ikki­talon hin­tais­es­ta kaupunki­mo­tarista keskel­lä Pasi­laa? Minkälaista kaavoitushyö­tyä se tuo Valtiolle?

  Ei val­tio mitään motaria vaa­di, niille on ihan sama kun­han vaan tehdään joku tie ja aikataulus­sa. Eli Helsin­gin virkamieskun­ta sopii näem­mä ihan keskenään. Uskomatonta.

  Se­­naat­ti-kiin­teis­tö­­jen toi­mi­ala­joh­ta­ja Heik­ki Laitakari ko­ros­taa, et­tä ai­ka­tau­lus­sa py­sy­mi­nen on kaik­kein tärkeintä.

  “Se, mil­lai­sek­si Ve­tu­ri­tie ra­ken­ne­taan, on kau­pun­gin si­säi­nen asia”, Lai­ta­ka­ri arvioi.

  http://www.hs.fi/paivanlehti/kaupunki/Veturitien+suunnittelussa+aikataulu+jyr%C3%A4si+poliitikot/a1366781422775

  Kaiken huip­pu tässä farssis­sa on, että nimeno­maan tuon aikataulus­sa pysymisen kannal­ta ei kan­nat­taisi tehdä suun­nitel­maa, joka (a) on hyvin vaikea rahoit­taa, ja (b) käsitel­lä sitä lau­takun­nas­sa taval­la joka avan­nee oven ihan perustel­lulle val­i­tuk­selle. Tää on jo ihan turkua.

 17. hukkaan meni: Hark­it­seeko kaupunki/valtuusto oikeustoimia, vai oliko sopimus asianmukainen?

  Ei kai se nyt hel­vetis­sä voi olla asian­mukaista, että virkamiehet tekevät sitovia sopimuk­sia ilman, että mikään luot­ta­muselin asi­aa on hyväksymässä?
  Jos sopimus on sito­va, niin se sitoo päätöstä tehneitä virkamiehiä henkilöko­htais­es­ti eikä kaupunkia, elleivät nämä voi pitävästi osoit­taa heil­lä olleen täy­det moraaliset ja juridis­et val­tu­udet. Nuo virkamiehet tekivät sen ver­ran törkeän virkavirheen sopimus­ta tehdessään, että pitää a) näyt­tää heille ovea, b) ulos­mi­ta­ta heiltä kaik­ki rikoshyö­ty ja tuotet­tu vahinko, sekä c) pistää hei­dät linnaan.
  Virkavas­tuu ei ole mikään vastuuvapauslause.

 18. Tuo­mas S.: Vaikea kuvitel­la että siinä muo­tovirhet­tä olisi.

  Ihmettelisin, jos niitä ei olisi. Näitä muo­tovirheitä tun­tuu löy­tyvän joka tois­es­ta poli­it­tis­es­ta päätök­ses­tä. Meille on muo­dos­tunut poli­it­ti­nen kult­tuuri, jos­sa muo­tovirheistä ei välitetä. Sen vuok­si meil­lä on kor­rup­tio-ongel­makin: Kos­ka vahin­gos­sa tapah­tuneet muo­tovirheet päästetään päätök­sen­teossa aina läpi, ne tuot­ta­vat korkean kyn­nyk­sen puut­tua kor­rup­tioepäi­ly­i­hin ja tahal­lisi­in epäasial­lisuuk­si­in jo ennakkotapausperustein.

 19. anonyy­mi: Ihmettelisin, jos niitä ei olisi. Näitä muo­tovirheitä tun­tuu löy­tyvän joka tois­es­ta poli­it­tis­es­ta päätök­ses­tä. Meille on muo­dos­tunut poli­it­ti­nen kult­tuuri, jos­sa muo­tovirheistä ei välitetä. Sen vuok­si meil­lä on kor­rup­tio-ongel­makin: Kos­ka vahin­gos­sa tapah­tuneet muo­tovirheet päästetään päätök­sen­teossa aina läpi, ne tuot­ta­vat korkean kyn­nyk­sen puut­tua kor­rup­tioepäi­ly­i­hin ja tahal­lisi­in epäasial­lisuuk­si­in jo ennakkotapausperustein.

  Todel­la toivon että jol­lain ryh­mäl­lä on kivek­siä käyt­tää tää hallinto-oikeu­den kaut­ta ja kat­soa että miten tää hom­ma oikeen meni. Kos­ka jos tää on joku Pent­tilän oma stunt­ti, niin virkavirhe vois olla mahdollisuus.

 20. .…olen myk­istynyt mafi­an päätösten edessä, tämä ei tai­da olla aprillipilakaan.….

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.