Hankalat työajat ja vuoropäivähoito

Tar­koi­tuk­se­ni ei ollut artik­ke­lis­sa Van­hem­pien vuo­ro­työ ja las­ten päi­vä­hoi­to ehdot­taa mitään, vaan irvail­la EK:n kan­na­no­tol­le ja kysyä, oli­si­ko las­ten hoi­to-ongel­mien huo­mioon otta­mi­nen yhtä mah­do­ton­ta, jos pien­ten las­ten van­hem­pien vuo­ro­työs­tä aiheu­tu­via kus­tan­nuk­sia ei voi­si ulkois­taa veron­mak­sa­jil­le. Kun tätä kui­ten­kin on käsi­tel­ty leh­dis­tös­sä ehdo­tuk­se­na ja EK on oikein tor­ju­nut ”ehdo­tuk­se­ni”, käy­dään asia läpi kunnolla.

Miten han­ka­lat työ­ajat pitäi­si jakaa?

Edul­li­sin­ta oli­si huu­to­kau­pa­ta han­ka­lat työ­vuo­rot. Kuvi­tel­laan, että työ­pai­kal­la 70 % työ­tun­neis­ta teh­dään muka­va­na aika­na ja 30 % han­ka­la­na aika­na. Läh­de­tään tilan­tees­ta, että han­ka­lat ja muka­vat työ­vuo­rot jae­taan tasan niin, että jokai­nen tekee työ­ajas­taan 30 % han­ka­laa työ­ai­kaa, jos­ta myös mak­se­taan enem­män. Täs­tä läh­tö­koh­das­ta on help­po pääs­tä tilan­tee­seen, jos­sa joi­den­kin ase­ma para­nee eikä kenen­kään ase­ma heikkene.

Ava­taan työ­ai­ka­pörs­si. Kysy­tään, kuin­ka moni halu­aa mie­luum­min lisää han­ka­lia työ­vuo­ro­ja ja vas­taa­vas­ti siis enem­män palk­kaa, ja kuin­ka moni halu­aa vähem­män han­ka­lia työ­vuo­ro­ja. Pide­tään palk­ka 30/70 jakoa nou­dat­ta­vil­la ennal­laan ja lisä­tään tai vähen­ne­tään palk­kae­roa han­ka­lan ja muka­van työ­ajan välil­lä. Jos han­ka­lis­ta työ­vuo­rois­ta halu­taan enem­män pois kuin nii­tä halu­taan lisää, koro­te­taan han­ka­las­ta työ­vuo­ros­ta koi­tu­vaa palk­kaa ja alen­ne­taan muka­vas­ta työ­vuo­ros­ta koi­tu­vaa, kun­nes saa­vu­te­taan toi­veis­sa tasa­pai­no. Jos taas han­ka­las­ta työ­ajas­ta on tosia­sias­sa yli­kom­pen­saa­tio­ta ja moni haluai­si näi­tä rahak­kai­ta tun­te­ja lisää, toi­mi­taan toi­sin päin.

Mut­ta eikö ole epis­tä, jos muka­van työ­ajan kus­tan­nus­ta alen­ne­taan, eikä vain pitäi­si lisä­tä han­ka­lan työ­ajan kor­vaus­ta? Palk­ka pysyy täs­mäl­leen sama­na, jos tekee edel­leen työ­tä 30/70 suh­teel­la. Muu­tok­ses­ta ei siis ole mitään hait­taa, jos tyy­tyy enti­seen. Voi hank­kia lisää tulo­ja lisää­mäl­lä han­ka­lan työ­ajan osuut­ta tai voi hank­kia muka­vam­paa työ­ai­kaa, jos tyy­tyy pie­nem­pään palk­kaan, mut­ta enti­sen tilan­teen voi myös säilyttää.

Han­ka­lat työ­ajat ovat han­ka­lia (mel­kein) kai­kil­le, mut­ta toi­sil­le ne ovat sel­väs­ti han­ka­lam­pia kuin toi­sil­le. Sik­si han­ka­lien työ­ai­ko­jen jaka­mi­nen tasan haas­kaa hyvin­voin­tia. Huu­to­kaup­paa­mi­nen paran­tai­si nii­den ase­maa, jot­ka halua­vat muut­taa tilan­net­taan ja pitäi­si nii­den ase­man ennal­laan, jot­ka tyy­ty­vät nyky­ti­laan. Kukaan ei häviäi­si,  mut­ta jot­kut voit­tai­si­vat. Siis Pareto-parannus!

Olen ymmär­tä­nyt, että sai­raa­loi­hin hen­ki­lö­kun­taa vuo­kraa­vien yri­tys­ten menes­tyk­sen salai­suus on, että ne toi­mi­vat suun­nil­leen näin; jär­jes­tä­vät työ­ajat niin, että han­ka­lat työ­vuo­rot tule­vat niil­le, joil­le niis­tä on vähi­ten haittaa.

Vuo­ro­päi­vä­hoi­to on koh­tuut­to­man kallista 

Olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa, että vuo­ro­päi­vä­hoi­to on erit­täin kal­lis­ta. En löy­dä lukua mis­tään viral­li­ses­ta jul­kai­sus­ta, mut­ta olen suul­li­ses­ti kuul­lut luku­ja, jot­ka ovat niin suu­ria, etten uskal­la nii­tä tähän lait­taa. Kun­nan oli­si pal­jon hal­vem­paa mak­saa ravin­to­lan ali­pal­ka­tul­le tar­joi­li­jal­le hänen palk­kan­sa, jos tämä ei meni­si töi­hin eikä toi­si las­ta yöhoi­toon. Yöhoi­don jär­jes­tä­mi­nen lähes ilmai­sek­si on todel­la kova sub­ven­tio esi­mer­kik­si ravintola-alalle.

Peri­aa­te, että vuo­ro­päi­vä­hoi­dos­ta aiheu­tu­vat yli­mää­räi­set kus­tan­nuk­set sosia­li­soi­daan yhteis­kun­nan mak­set­ta­vik­si, tuot­taa väki­sin tehok­kuus­tap­pio­ta. Jos nykyi­nen päi­vä­hoi­to­mak­su kos­ki­si nimen­sä mukai­ses­ti päi­vä­hoi­toa ja vuo­ro­hoi­to­mak­su oli­si päi­vä­hoi­to­mak­su koro­tet­tu­na kus­tan­nuse­rol­la, päi­vä­hoi­toi­käis­ten las­ten van­hem­mat eivät teki­si vuo­ro­työ­tä juu­ri lain­kaan. He teki­si­vät sitä aivan olen­nai­ses­ti vähem­män, jos jou­tui­si­vat mak­sa­maan vain kym­me­nen pro­sent­tia kus­tan­nuse­ros­ta. Eri­tyi­ses­ti näin kävi­si, jos työ­vuo­rot huu­to­kau­pat­tai­siin yllä ole­van peri­aat­teen mukai­ses­ti. Saa­dak­seen pien­ten las­ten van­hem­pia yötyö­hön, työ­nan­ta­jien pitäi­si mak­saa pal­jon suu­rem­pia palk­ko­ja. Eivät mak­sai­si, sil­lä var­maan joku toi­nen teki­si sen yövuo­ron halvemmalla.

Vuo­ro­päi­vä­hoi­to on esi­merk­ki yhteis­kun­nan tar­joa­mas­ta sub­ven­tios­ta, jon­ka arvo pal­ve­lun saa­jal­le on räi­keän pal­jon pie­nem­pi kuin on sen hin­ta kun­nal­le. Koet­tu hyö­ty ei vas­taan siis alkuun­kaan kus­tan­nuk­sia. Mitä ilmei­sem­min jou­dum­me  kar­si­maan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rön­sy­jä, kos­ka raha lop­puu. Jär­ke­vin­tä oli­si kar­sia sel­lai­ses­ta, joka mak­saa pal­jon ja jos­ta on vähän hyötyä.

Tie­dän, mitä täl­lai­sen sano­mi­ses­ta aiheu­tuu. Moni vuo­ro­työ­tä teke­vä par­kuu, että hänet aje­taan työt­tö­myy­teen. Sitä se aluk­si tar­koit­tai­si­kin ja sik­si asian muut­ta­mi­nen on vai­ke­aa. Kun täl­lai­nen etuus on ollut, ihmi­set ovat teh­neet etuu­den ole­mas­sao­loon perus­tu­via valin­to­ja, joi­den muut­ta­mi­nen on han­ka­laa. Jos edul­lis­ta vuo­ro­päi­vä­hoi­toa ei oli­si kos­kaan tar­jot­tu­kaan, valin­nat oli­si teh­ty toi­sin, eikä kukaan parkuisi.

Unoh­de­taan muu­tok­sen vai­keus ja aja­tel­laan, mihin tasa­pai­no­ti­laan vuo­ro­päi­vä­hoi­don kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hin­noit­te­lu joh­tai­si. Oli­si­ko pien­ten las­ten van­hem­pien työl­li­syys huo­nom­pi? Cete­ris pari­bus oli­si huo­nom­pi, mut­ta vain hyvin vähän. Työn­ja­ko yhteis­kun­nas­sa vain oli­si eri­lai­nen ja työl­li­syy­sas­te jok­seen­kin sama. Lisä­tään tähän, mitä EK:n väki sanoo vero­tuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta työl­li­syy­teen.  Vuo­ro­päi­vä­hoi­don nopea lisään­ty­mi­nen on yksi teki­jä jul­ki­sen sek­to­rin kus­tan­nus­ten kas­vus­sa ja sii­tä seu­raa­vas­sa vero­tuk­ses­sa. Tämä huo­mioi­den vuo­ro­päi­vä­hoi­to tai­taa vähen­tää työl­li­syyt­tä eikä lisätä.

Mut­ta eikö täs­sä pien­ten las­ten van­hem­pien tulot pie­ne­ni­si, kun he eivät voi­si ottaa nii­tä rahak­kai­ta han­ka­lia työ­ai­ko­ja? Muis­te­taan nyt, että kun­nan kan­nat­tai­si mak­saa hen­ki­lön palk­ka koko­naan mie­luum­min kuin jär­jes­tää lap­sel­le yöhoi­to. Jos vuo­ro­päi­vä­hoi­toa oli­si vähem­män, puo­let sääs­tös­tä voi­tai­siin palaut­taa päi­vä­hoi­to­mak­su­jen ylei­se­nä alen­nuk­se­na ja puo­let vero­jen alen­nuk­se­na. Pien­ten las­ten van­hem­pien tilan­ne paranisi.

Mut­ta se siir­ty­mä­vai­he on vai­kea ja tus­kal­li­nen. Minä en täl­tä istu­mal­ta osaa rat­kais­ta, miten teh­ty vir­he tus­kat­to­mas­ti kor­ja­taan, mut­ta pidän vuo­ro­päi­vä­hoi­don laa­je­ne­mis­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raho­jen haaskauksena.

Ehkä pitäi­si päät­tää muu­tok­ses­ta nyt, infor­moi­da sii­tä sel­keäs­ti ja toteut­taa se vuo­sien päästä.

 

 

 

76 thoughts on “Hankalat työajat ja vuoropäivähoito”

 1. Tar­ken­nus­ky­sy­myk­se­nä vie­lä: tar­koi­tat­ko, että täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä esi­mer­kik­si “ikä­väm­piin mut­ta parem­pi­palk­kai­siin” ilta­vuo­roi­hin hakeu­tu­vat pien­ten las­ten van­hem­mat jou­tui­si­vat yhtääl­tä mak­sa­maan kor­keam­paa kor­vaus­ta las­ten (vuoro)hoidosta?

  Epäi­len, että suu­rim­mat vas­tus­ta­jat tämän­kal­tai­sel­le (var­sin jär­jel­li­sen kuu­loi­sel­le) kehyk­sel­le eivät löy­dy EK:n riveis­tä, vaan poliit­ti­ses­ta vasem­mis­tos­ta (päi­vä­hoi­don osal­ta) ja ammat­tiyh­dis­tys­liik­keis­tä (palk­ka­rat­kai­sun osalta).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Monis­sa mais­sa päi­vä­hoi­to on työ­suh­de-etu, jon­ka työ­nan­ta­ja jär­jes­tää. Monet työ­nan­ta­jat kil­pai­le­vat sen avul­la osaa­vim­mas­ta työ­voi­mas­ta. Ja luu­lem­pa, että sil­loin päi­vä­hoi­to myös jär­jes­tyy kus­tan­nus­te­hok­kaim­mal­la tavalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Sus­siu­nak­koon!

  Sil­loin duu­nit meni­si hal­pa­työ­tä teke­vil­le viro­lai­sil­le, venä­läi­sil­le, ammat­ti­tai­dot­to­mil­le, työ­ko­ke­mus­ta vail­la oleville.
  Jo on susi ehdo­tus taas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Mai­nio blogikirjoitus!

  Jo se edel­li­nen oli hyvä, mut­ta tämä on vie­lä parempi.

  Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kitey­tyy erin­omai­ses­ti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me uudis­ta­mi­sen haas­teet, mut­ta toi­saal­ta myös mahdollisuudet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Jos hin­ta on huu­to­kaup­pa-asia. Sil­loin hal­val­la myy­jä saa duunin.

  Nyt hin­ta on lis­ta­hin­ta Tes­sis­tä. Maa­han­muut­ta­jil­le ja suo­ma­lai­sil­le. Jat­kos­sa hal­pa­tuon­ti kan­nat­tai­si. No, sit­ten pen­de­loi­ja­van­hem­pien lap­set oli­si ilman van­hem­pi­aan siel­lä koti­maas­sa ja suo­mi mak­sai­si lap­si­li­sät näil­le­kin lapsille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Palk­ka­ta­so ei ole huu­to­kaup­pa­hin­ta, vaan se, miten palk­ka jakau­tuu han­ka­lan ja muka­van työ­ajan kes­ken. Aja­tuk­se­na on, että koko­nais­palk­ka pysyy sama­na. Tämä on tie­tys­ti kovin teo­reet­ti­nen mal­li, sil­lä han­ka­lan ja muka­van työ­ajan mää­rät vaihtelevat.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Tar­koi­tuk­se­ni ei ollut artik­ke­lis­sa Van­hem­pien vuo­ro­työ ja las­ten päi­vä­hoi­to ollut ehdot­taa mitään vaan irvail­la EK:n kannanotolle 

  Osmo. Lope­ta. Heti. Irvailu.

  En tie­dä mon­ta­ko vuot­ta olet tätä blo­gia pitä­nyt, mut­ta aktii­vi­se­na seu­raa­ja­na olen huo­man­nut, että sinun ei kan­na­ta har­ras­taa min­kään­lais­ta vinoi­lua, irvai­lua tai huu­mo­ria. Se ei vain onnis­tu sinulta. 

  Tämä kos­kee myös mui­ta vih­rei­tä, jot­ka tei­dän oman tut­ki­muk­sen­ne tulok­se­na ovat a) tosik­ko­ja ja b) huumorintajuttomia.

  Olet var­mas­ti hyvä tilas­to­mies ja polii­tik­ko, mut­ta koo­mi­kon lah­jo­ja sinul­la ei ole. Yhtään. Talous­mie­he­nä olet kes­kin­ker­tai­nen, mut­ta tie­tys­ti parem­pi kuin koomikkona.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Vuo­to­työs­sä han­ka­lis­ta työ­vuo­rois­ta (vii­kon­lo­put, yöt jne) mak­se­taan jo nykyi­sin­kin työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa sovit­tu­ja lisiä. Aina­kin hoi­toa­lal­la nuo vuo­rot ovat kovin­kin kysyt­ty­jä nii­den tar­joa­mien parem­pien ansioi­den vuoksi

  Hel­sin­gis­sä on 8 ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­toa tar­joa­vaa päi­vä­ko­tia yhteen­sä lähes 300 päi­vä­ko­dis­ta. Nii­den kus­tan­nus ei voi olla niin mer­kit­tä­vä, että Vih­rei­den pitää tuom­moi­nen älä­mö­lö asias­ta nos­taa. Sääs­te­tään vaik­ka niis­tä MOT ohjel­man tänään esit­tä­mis­tä kun­nal­li­sis­ta puo­lueil­le jet­ta­vis­ta tuis­ta tuon ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don kustannus

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. KariS
   Tie­dän, että ilta- yö- ja vii­kon­lop­pu­töis­tä mak­se­taan koro­tet­tua palk­kaa. Koro­tus on lii­an pie­ni, jos ihmi­siä pitää pakot­taa näi­hin työ­vuo­roi­hin ja lii­an iso, jos nii­hin on tun­kua. Sen kokoi­nen lisä, joka tasa­pai­not­taa ihmis­ten toi­veet on paras. Tätä tar­koi­tin “huu­to­kaup­paa­mi­sel­la” .Sil­loin ikä­viin työ­ai­koi­hin hakeu­tu­vat ne, joil­le on niis­tä vähi­ten hait­taa. Käy­tän­nös­sä ei tie­ten­kään mitään huu­to­kaup­paa jär­jes­te­tä vaan oikea koro­tus­ta­so etsi­tään kokeilemalla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Paa­voJ:

  Epäi­len, että suu­rim­mat vas­tus­ta­jat tämän­kal­tai­sel­le (var­sin jär­jel­li­sen kuu­loi­sel­le) kehyk­sel­le eivät löy­dy EK:n riveis­tä, vaan poliit­ti­ses­ta vasem­mis­tos­ta (päi­vä­hoi­don osal­ta) ja ammat­tiyh­dis­tys­liik­keis­tä (palk­ka­rat­kai­sun osalta).

  Kyl­lä Osmo var­maan­kin tämän tietää.

  Sii­tä huo­li­mat­ta on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta myös EK:n edun­val­von­nan lyhyt­nä­köi­syy­teen ja kapea­kat­sei­suu­teen, joka ei usein­kaan huo­mioi koko­nai­suut­ta, eikä ajat­te­le sitä, että mikä on koko Suo­men etu pit­käl­lä tähtäimellä.

  Myös EK on etu­jär­jes­tö, joka ei lähes­kään kai­kis­sa kan­na­no­tois­saan ajat­te­le koko­nai­suut­ta, vaan siel­lä­kin joh­ta­jien ja edus­tet­tu­jen yri­tys­ten lyhyen täh­täi­men etu pai­naa pal­jon. Mie­les­tä­ni EK on kui­ten­kin edun­val­von­nas­saan usein työn­te­ki­jä­puol­ta tai­ta­vam­pi peit­tä­mään täl­lai­set ns. “pii­lo­te­tut” motii­vit. Hyvä, että Osmo tais­te­lee idio­tis­mia vas­taan riip­pu­mat­ta tahos­ta joka type­ryyk­siä esittää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. KariS:

  Hel­sin­gis­sä on 8 ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­toa tar­joa­vaa päi­vä­ko­tia yhteen­sä lähes 300 päi­vä­ko­dis­ta. Nii­den kus­tan­nus ei voi olla niin mer­kit­tä­vä, että Vih­rei­den pitää tuom­moi­nen älä­mö­lö asias­ta nostaa.

  Joo, mut­ta point­ti kai oli­kin se, että täl­lai­nen “pal­ve­lu” on laa­je­ne­mas­sa, ja sitä on help­po kan­nat­taa, jos ei ole käsi­tys­tä sen todel­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, kun varat kui­ten­kin tule­vat veron­mak­sa­jan poh­jat­to­mas­ta taskusta.

  On aivan oikein, että yhä vähäi­sem­mik­si käy­vät vero­tu­lot käy­te­tään jär­ke­vim­mäl­lä mah­dol­li­sel­la taval­la sel­lai­siin pal­ve­lui­hin, joil­le on suu­rin tar­ve ja jois­ta on eni­ten hyötyä.

  Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa peri­aa­te on tär­keäm­pi kuin sen ilmen­ty­mä vuo­ro­päi­vä­hoi­toa­sias­sa. Jos kaik­ki hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me pal­ve­lut, siis nii­den tar­ve ja todel­li­set kus­tan­nuk­set, käy­täi­siin läpi yhtä vii­saas­ti kuin täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa asi­aa käsi­tel­lään niin kes­tä­vyys­va­je oli­si pian ratkaistu.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Osmo, kos­ka täl­lä pals­tal­la käsit­te­le­mä­si asiat ovat usein vai­kei­ta ymmär­tää muu­ten­kin, niin ehdo­tan, että tur­han häm­men­nyk­sen vält­tä­mi­sek­si korostaisit:
  1) ehdotukset,
  2) muu­ten vaka­vas­ti otet­ta­vak­si tar­koi­te­tun teks­tin ja
  3) kate­go­rian vit­sit, ilkei­ly, sar­kas­mi ym.
  eri väreil­lä. Värien seli­tyk­set voi­si­vat olla heti ban­ne­rin alapuolella.
  Lisäk­si voi­sit kir­joit­taa eril­li­sen “mitä täl­lä ei tar­koi­te­ta” ‑seli­ty­so­sion. Edel­leen: voi­sit laa­tia lue­tu­nym­mär­tä­mi­sen moni­va­lin­ta­tes­tin joka kir­joi­tuk­sen yhtey­teen, joka pitää läpäis­tä ennen kuin voi kom­men­toi­da. Toi­mit­ta­jat voi­si­vat samal­la tes­til­lä arvioi­da val­miut­taan refe­roi­da kul­lois­ta­kin postausta.
  Kii­tos hyväs­tä blo­gis­ta, näin teet sii­tä vähäl­lä vai­val­la vie­lä paremman!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Yöhoi­don jär­jes­tä­mi­nen lähes ilmai­sek­si on todel­la kova sub­ven­tio esi­mer­kik­si ravintola-alalle.”

  En usko. Mon­ta­ko sel­lais­ta tar­joi­li­jaa voi olla, jot­ka vie­vät lap­sen­sa yök­si hoitoon?

  Mik­si muu­ten ilta- ja yöhoi­to on niin kal­lis­ta? Tila­han on käy­tän­nös­sä ilmai­nen, joten luu­li­si, että tila­vuo­kras­ta saa­dul­la sääs­töl­lä voi­tai­siin kui­ta­ta nuo palkanlisät.

  Muu­ten­kin koko yhteis­kun­nan pitäi­si men­nä sii­hen suun­taa, että kou­lut, viras­tot ja muut lai­tok­set toi­mi­si­vat kol­mes­sa vuo­ros­sa. Näin sääs­tyi­si huo­mat­ta­vas­ti toi­mi­ti­laa. Lisäk­si esim. ruuh­kat ja se hiton pysä­köin­ti­kin hel­pot­tui­si. Lisäk­si van­hem­mat ja lap­set voi­si­vat olla aina samas­sa vuorossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Minä olen luke­nut tätä blo­gia aika mon­ta vuot­ta, ja osaan kyl­lä aika hyvin sanoa mikä on oikea bona fide ehdo­tus ja mikä ei, eikä se 500 euron kus­tan­nus­mak­su ollut todel­la­kaan mikään ehdo­tus. Toi­mit­ta­ja joka sen sel­lai­sek­si tul­kit­si, on ammat­ti­tai­do­ton type­rys, anteek­si vaan kielenkäyttöni.

  Mik­si on oikein sil­ti sanoa sel­lai­sen tul­kin­nan teh­nyt­tä toi­mit­ta­jaa ammat­ti­tai­dot­to­mak­si? Eikö kuka tahan­sa voi “tul­ki­ta” teks­tiä? No, sikä­li kun toi­mit­ta­juus edes joten­kin ammat­ti­na on edes perus­tel­tua, sen pitäi­si olla ammat­ti­mai­suut­ta tie­don­vä­li­tyk­sen ja sel­keän kie­len­käy­tön suh­teen. Miten voi väit­tää ole­van­sa ammat­ti­mai­nen toi­mit­ta­ja, jos välit­tää höpö­väit­tei­tä ja puo­lus­tau­tuu sil­lä, ettei ymmär­rä kielenkäyttöä?!?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Daniel Feder­ley:
  Mikä sii­tä yöhoi­dos­ta tekee niin kal­lis­ta? Mak­se­taan­ko päi­vä­ko­din työn­te­ki­jöil­le kym­men­ker­tais­ta palk­kaa yöllä?

  Ei yöhoi­to ole mer­kit­tä­väs­ti kal­liim­paa, ja kuten joku tuos­sa edel­lä mai­nit­si, tilo­jen saa­mi­nen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hyö­ty­käyt­töön tuo toi­saal­la säästöjä. 

  Täs­sä on nyt vaan Osmol­la ideo­lo­gi­nen vas­tak­kai­na­set­te­lun tar­ve EK:n kans­sa, vih­rei­den poli­tiik­ka kun perus­tuu läh­tö­koh­tai­ses­ti ainos­taan mui­den arvosteluun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Vuo­ro­työ on ter­veysrs­ki ja vuo­ro­työ pitäi­si sen vuok­si minimoida.

  Suo­mes­sa teh­dään eni­ten epä­tyy­pil­li­siä työ­ai­ko­ja EU:ssa ja se näkyy suu­ri­na terveyseroina.
  Tie­tys­ti vuo­ro­työ on vain yksi syy, mut­ta lisää osal­taan terveyseroja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Lait­tai­sit­ko, Osmo, link­kiä sivul­le, jos­ta näki­si kuin­ka pal­jon vuo­ro­päi­vä­hoi­toa käy­te­tään ja mitä se todel­la mak­saa. En nimit­täin löydä.

  Tämä on täl­lais­ta mutui­lua koko kes­kus­te­lu ilman faktoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yötyös­tä pitää hoi­ta­jal­le mak­saa pal­jon enem­män kuin päivätyäst56ö ja päi­vä­hoi­don kului9sta suu­rin osa on p0alkkoja. 

  Onko yöhoi­don kus­tan­nuk­sis­ta jotain todel­lis­ta nume­ro­da­taa ole­mas­sa? Huhut kor­keis­ta luke­mis­ta tun­tu­vat vähän eri­koi­sil­ta. Noin peri­aat­tees­sa yöhoi­don mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia pie­nen­tää luon­nol­li­ses­ti saman tilan kak­sin­ker­tai­nen käyt­tö. Lisäk­si voi­si kuvi­tel­la, että yöai­kai­nen hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus voi­si olla kevyem­pi kuin päi­vä­ai­kaan, kos­ka lap­set pää­osin nuk­ku­vat. Mar­gi­naa­li oli­si siis palk­ka­sum­mien ero­tus päi­väl­lä ja yöl­lä mii­nus tilo­jen pääomakulut.

  Yöhoi­don sub­ven­tio tun­tui­si äkki­pää­tään enem­män sosi­aa­lis­ten kuin talou­del­lis­ten syi­den sane­le­mal­ta. Toi­saal­ta lap­sel­le ei vält­tä­mät­tä ole miten­kään eri­tyi­sen hyvä jou­tua ole­maan öitä hoi­dos­sa, toi­saal­ta van­hem­mal­le ei vält­tä­mät­tä ole miten­kään eri­tyi­sen hyvä jou­tua ole­maan työttömänä.

  Sii­tä ei kui­ten­kaan pää­se mihin­kään, että jon­ki­nas­teis­ta työn­teon ja sitä kaut­ta työ­nan­ta­jan sub­ven­tio­ta yöpäi­vä­hoi­to on. Sen kus­tan­nus­vai­ku­tus työ­voi­man saa­ta­vuu­den kaut­ta on kui­ten­kin pal­jon pie­nem­pi kuin jos pien­ten las­ten van­hem­mat lopet­tai­si­vat vuo­ro­työn teke­mi­sen. Tämä puol­taa sitä, että yöhoi­don pitäi­si olla kus­tan­nus­vas­taa­vas­ti (mar­gi­naa­lil­taan) hinnoiteltua.

  Työ­vuo­ro­jen huu­to­kaup­paus on muu­ten osa ihan nor­maa­lia pal­kan­muo­dos­tus­ta. Ei sitä miten­kään erik­seen tar­vit­se teh­dä, mut­ta ongel­ma­na ovat jul­ki­sen alan pal­kat, jot­ka eivät nou­da­ta nor­maa­le­ja lai­na­lai­suuk­sia kil­pai­lun puut­tu­mi­sen vuok­si. Se voi aiheut­taa vinou­mia palk­ka­ra­ken­tees­sa. Tar­joi­li­joil­le mak­se­taan juu­ri sen ver­ran enem­män kuin on tar­peen, että räkä­län toi­min­ta pyö­rii ja alko­ho­li­riip­pu­vai­set saa­vat riip­pu­vuu­ten­sa tyy­dy­te­tyik­si eteen kan­ne­tul­la juo­mal­la. Val­vo­mo­työn­te­ki­jä saa ihan tun­tu­vaa vuo­ro­li­sää, kos­ka muu­ten hyvää työ­voi­maa ei riit­täi­si valvomoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Täs­sä mai­ni­tun huu­to­kau­pan estee­nä ei tai­da olla EK tai työn­tan­ta­jaos­a­puo­li, näin aina­kin luu­len. Tai mis­tä minä tie­dän, työ­nan­ta­ja­puo­lel­la on kai­ken­lais­ta näen­näis­tä argu­men­taa­tio­ta mil­loin mistäkin. 

  Mut­ta siis, eihän se käy, että työn­te­ki­jät voi­si­vat työ­nan­ta­jan kans­sa sopia työ­ajois­ta ja pal­kois­ta. Mitä sii­tä tuli­si jos vaik­ka osa-aika­työ­hön haluk­kaat sai­si­vat lyhen­tää työ­ai­kaan­sa tai jos joku haluai­si teh­dä työ­tä rau­hal­li­sem­paan tah­tiin alhai­sem­mal­la pal­kal­la. Sel­lai­sen ehdot­ta­mi­nen­kin tar­koit­tai­si että STTK ja SAK pis­täi­si­vät pys­tyyn yleislakon…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. KariS: Täs­sä on nyt vaan Osmol­la ideo­lo­gi­nen vas­tak­kai­na­set­te­lun tar­ve EK:n kans­sa, vih­rei­den poli­tiik­ka kun perus­tuu läh­tö­koh­tai­ses­ti ainos­taan mui­den arvosteluun.

  No kyl­lä täs­sä tapauk­ses­sa EK:lla on joku vas­tak­kai­na­set­te­lun tar­ve todel­li­suu­den kanssa.

  Tapaus päh­ki­nän­kuo­res­sa: Jär­jes­tö, joka sys­te­maat­ti­ses­ti itkee verois­ta joka kään­tees­sä, vaa­tii jäsen­ten­sä aiheut­ta­mia kulu­ja sosia­li­soi­ta­vak­si kan­sain­vä­li­seen kil­pai­lu­ky­kyyn vedo­ten, vaik­ka toi­min­ta on yhteis­kun­nal­le tappiollista.

  Ostai­sit­ko täl­tä pul­jul­ta vink­ke­jä taloudenpitoon?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. tilo­jen saa­mi­nen ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hyö­ty­käyt­töön tuo toi­saal­la säästöjä. 

  Päiv­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta on 80% palk­ko­ja joten sääs­tö on mini­maa­li­nen. Yötyös­tä pitää mak­saa lisää ja toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­nen yöai­kaan tuo myös infra­struk­tuu­ri kulu­ja: Kyl­lä se vaan on kalliimpaa.

  Täs­sä osal­la ihmi­siä on outoa ajat­te­lua että se oli­si työ­nan­ta­jan ongel­ma. Tot­ta kai se on työn­te­ki­jän asia mil­lai­sen työn valit­see ja miten las­ten­hoi­don rat­kai­see. Suo­mes­sa on vaan sel­lai­nen outo ajat­te­lu­ta­pa, että kaik­ki ongel­mat kuu­luu yhteis­kun­nan rat­kais­ta­vak­si ja yri­tys­ten rahoitettavaksi.

  Jos yri­tys­ten osuut­ta hoi­to­kus­tan­nuk­sis­ta kas­vat­taa tar­koit­taa se sitä, että osa työ­pai­kois­ta katoai­si kun syn­ty­nyt lisä­ar­vo ei enää kata kus­tan­nuk­sia. Ja vero­ja meil­lä saa mak­saa jo nyky­ään aivan tarpeeksi

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yötyös­tä pitää hoi­ta­jal­le mak­saa pal­jon enem­män kuin päivätyäst56ö ja päi­vä­hoi­don kului9sta suu­rin osa on p0alkkoja.

  Ei pidä paik­kaan­sa, yö-ja vuo­ro­li­siä toki mak­se­taan, mut­ta eivät ne nos­ta kulu­ja sato­ja prosentteja.

  Nap­pa­sin kes­kus­te­lu­pals­tal­ta erään työn­te­ki­jän käsi­tyk­sen lisistään.

  Nois­ta luvuis­ta voi pää­tel­lä, että vuo­ro­työ nos­taa kulu­ja sel­väs­ti alle 100 %, ehkä jotain 50 % keskimäärin.

  Kun yövah­vuus on pal­jon pie­nem­pi kuin päi­vän niin Osmo lii­oit­te­lee kuluja.

  Kun kiin­teät kulut jakaan­tu­vat useam­mal­le asiak­kaal­le niin se taas alen­taa kulu­ja per asiakas

  olen itse kun­tayh­ty­mäl­lä töis­sä, meil­lä lisät koos­tuu joten­kin näin, arki-ilta-lisä klo.18–22 se on jotain 15% perus­pal­kan lisäksi,
  arki-yö-lisä klo. 22–06 se on perus­palk­kaan 40% lisää, pyhä yö tie­tys­ti 100% ja lau­an­tai koko­päi­vä 50%, lisäk­si taas ilta-lisä klo.18–22, sun­nun­tais­ta saa sit­ten koko­päi­väl­tä 100%.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Mut­ta se siir­ty­mä­vai­he on vai­kea ja tus­kal­li­nen. Minä en täl­tä istu­mal­ta osaa rat­kais­ta, miten teh­ty vir­he tus­kat­to­mas­ti kor­ja­taan, mut­ta pidän vuo­ro­päi­vä­hoi­don laa­je­ne­mis­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raho­jen haaskauksena.

  Ehkä pitäi­si päät­tää muu­tok­ses­ta nyt, infor­moi­da sii­tä sel­keäs­ti ja toteut­taa se vuo­sien päästä.

  Ensin pitää rat­kais­ta, onko täs­sä kysees­sä perus­pal­ve­lu ja perus­oi­keus, vai onko täs­sä kyse vain jär­jet­tö­mäs­tä yhteis­kun­nan raho­jen ja työn käy­tös­tä. Kal­lis­tun jäl­kim­mäi­sel­le kan­nal­le, vaik­ka päi­vä­hoi­to yleen­sä tul­kit­tai­siin­kin perusoikeudeksi.

  - Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­tol­la­kin on point­ti. Ei ole vält­tä­mät­tä lap­sen etu ohja­ta yhteis­kun­taa vuo­ro­päi­vä­hoi­don suun­taan. Jos vuo­ro­työ on ikä­vä asia sekä lap­sel­le että van­hem­mil­le, yhteis­kun­nan ei ehkä tavit­se tukea rahal­la vuo­ro­työn teettämistä.

  - Siir­ty­mi­nen pois vuo­ro­päi­vä­hoi­don tuke­mi­ses­ta oli­si mene­tet­ty etu aina­kin vuo­ro­työs­sä ole­vil­le yksin­huol­ta­jil­le. Uusil­ta työ­suh­teil­ta ja nuo­ril­ta ikä­luo­kil­ta edun voi­si peri­aat­tees­sa kat­kais­ta nopeam­min kuin sen varas­sa jo eläviltä.

  - Epäi­len että polii­ti­koil­la ei rii­tä pok­ka tähän, kos­ka ei rii­tä monen muun­kaan ilmei­sen vinou­man kor­jaa­mi­seen. Saat­taa olla, että AY-lii­ke ja vasem­mis­to osoit­ta­uu­vat pahem­mak­si vas­tuk­sek­si kuin EK.

  - Siir­ty­mä­vai­he voi­si olla pisim­mil­lään yhden sisa­rus­sar­jan päi­vä­ko­dis­sa viet­tä­mä aika (kym­me­nen vuot­ta riit­täi­si var­maan­kin hyvin, kai­kil­le pal­ve­lun käyt­tä­jil­le ehkä sama siirtymäaika).

  - Yhteis­kun­nan tuki voi­si peri­aat­tees­sa olla saman suu­rui­nen päi­vä­hoi­dol­le, las­ten koti­hoi­dol­le ja vuo­ro­työ­pai­kan omal­le las­ten­hoi­to­pai­kal­le. Las­ten etu otet­ta­koon huo­mioon ensim­mäi­se­nä (ole­tan että meil­lä on varaa tähän). Tämä voi­si tule­vai­suu­des­sa tar­koit­taa myös rajoi­tuk­sia sii­hen, miten pal­jon las­ten vuo­ro­kausi­ryt­miä saa (yhteis­kun­nan tuel­la) rikkoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. kat­ti mat­ti­nen:
  Lope­ta. Heti. Irvailu. 

  Kaik­kein pahim­mal­ta kuu­los­taa selittely. 

  Eli kan­nat­taa suun­ni­tel­la vies­tin­sä niin että ei syn­ny vää­rin­tul­kin­to­ja joi­ta jou­tui­si sit­ten selittelemään.

  Vää­rin­tul­kin­to­ja syn­tyy usein kun käyt­tää lii­oit­te­lua, kär­jis­tyk­siä, iro­ni­aa, paro­di­aa tai sar­kas­mia. Itse­kin syyl­lis­tyn jos­kus tähän. 

  Ja poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tahal­li­sia vää­rin­tul­kin­to­ja teh­dään heti kun sii­hen vain löy­tyy aihe. Sekä median että mui­den puo­luei­den toimesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Kuin­ka suu­ri osa Suo­men vuo­ro­työ­tä teke­vis­tä on töis­sä jul­ki­sel­la sek­to­ril­la (sai­raa­lat, palo­kun­nat, polii­si, armei­ja) ja kuin­ka suu­ri osa yksi­tyi­sel­lä (teh­taat, var­tioin­ti­liik­keet, ravin­to­lat, huoltopalvelut)?

  Tämä kes­kus­te­lu tuo minul­le mie­leen Yhdys­val­to­jen armei­jan ongel­mat pal­ve­luk­seen sitou­tu­nei­den reser­vi­läis­ten sota­ko­men­nus­ten kans­sa. Jou­kos­sa on run­saas­ti yksinhuoltajia.

  It is esti­ma­ted that near­ly 30,000 single mot­hers have deplo­yed to Iraq and Afg­ha­nis­tan. As more and more single and divorced parents ser­ve in the mili­ta­ry, the­re are a growing num­ber of mili­ta­ry mem­bers, often single or divorced mot­hers, who face court batt­les to retain or regain cus­to­dy of their children upon redeplo­y­ment.” (läh­de)

  Sama ongel­ma on meil­lä­kin edes­sä, jos/kun siir­rym­me vali­koi­vaan, eli palk­ka-armei­jaan. Jos sink­ku­äi­dit pää­se­vät päl­kä­häs­tä, kan­nat­taa kaik­kien nuor­ten nais­ten liit­tyä pal­kal­li­seen reser­viin ja jär­jes­tää avio­ero jos tulee kut­su tositoimiin…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Armi:
  Lait­tai­sit­ko, Osmo, link­kiä sivul­le, jos­ta näki­si kuin­ka pal­jon vuo­ro­päi­vä­hoi­toa käy­te­tään ja mitä se todel­la mak­saa. En nimit­täin löydä.

  Tämä on täl­lais­ta mutui­lua koko kes­kus­te­lu ilman faktoja.

  Jul­ki­sen sek­to­rin ongel­ma on, ettei kus­tan­nus­las­ken­taa juu­ri ole ja se vähän­kin luo­tet­ta­vuus on kyseenalaista

  Olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa, että vuo­ro­päi­vä­hoi­to on erit­täin kal­lis­ta. En löy­dä lukua mis­tään viral­li­ses­ta jul­kai­sus­ta, mut­ta olen suul­li­ses­ti kuul­lut luku­ja, jot­ka ovat niin suu­ria, etten uskal­la nii­tä tähän laittaa”

  Kuten yllä­ole­va lause ker­too, asioi­ta hoi­de­taan ja pää­tök­siä teh­dään mitu-menetelmällä.Siis huitomalla

  Ja kal­lis on aina suhteellista:Jollekin jo 10 % lisää on kal­lis­ta, jol­le­kin 200 %.

  Ei ole ihme jos Suo­mel­la menee huonosti

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. ” Siir­ty­mä­vai­he voi­si olla pisim­mil­lään yhden sisa­rus­sar­jan päi­vä­ko­dis­sa viet­tä­mä aika (kym­me­nen vuot­ta riit­täi­si var­maan­kin hyvin, kai­kil­le pal­ve­lun käyt­tä­jil­le ehkä sama siirtymäaika).”

  Vuo­ro­työ koh­dis­tuu pää­asias­sa pie­ni­palk­kai­seen pal­ve­lu­hen­ki­lös­töön eli kau­pan-ravin­to­la-sii­vousa­lan henkilökuntaan

  On lähin­nä teko­py­hyyt­tä väit­tää, että nämä ryh­mät voi­vat teh­dä vapai­ta ja ratio­naa­li­sia amma­tin­va­lin­to­ja kun sii­hen eivät kyke­ne parhaatkaan.Olin tilai­suu­des­sa, jos­sa oli 300 kor­keas­ti kou­lu­tet­tua ja kun kysyt­tiin , moni­ko tie­si lukios­ta läh­ties­sään mihin ammat­tiin ryh­tyyn niin n 10 % käsis­tä nousi.

  Niin­pä näil­le aloil­le ajau­du­taan ja töi­tä voi vali­ta rajoitetusti.

  Niin­pä ilta-yöhoi­don lopet­ta­mi­nen joh­taa vain sii­hen, että lap­set jou­tu­vat heitteille.

  Se mer­kit­see avain­kau­la­lap­sien palaamista.
  On lähin­nä teko­py­hyyt­tä väit­tää, että nämä äidit siir­tyi­si­vät muil­le aloille

  Päi­vä­hoi­dos­ta halu­taan kehit­tää vain parem­man väen etuus

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Isom­mat kus­tan­nuk­set viikonloppu‑, ilta- ja yöhoi­dos­ta syn­ty­vät sii­tä, että hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan monin­ker­tai­ses­ti ver­rat­tu­na pelk­kään arki­päi­vä-hoi­toon. Jos ja kun hoi­to­ryh­mät­kin ovat päi­vä­ai­kaa pie­nem­piä, kus­tan­nus hoi­det­tua las­ta koh­ti on hel­pos­ti huo­mat­ta­van korkea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. xyzzy: Päiv­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta on 80% palk­ko­ja joten sääs­tö on mini­maa­li­nen. Yötyös­tä pitää mak­saa lisää ja toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­nen yöai­kaan tuo myös infra­struk­tuu­ri kulu­ja: Kyl­lä se vaan on kalliimpaa.

  Tot­ta­kai päi­vä­hoi­to muul­loin kun päi­väl­lä on kal­liim­paa ja sik­si kysy­mys ei ole­kaan siitä.
  Kysy­mys on sii­tä KUINKA pal­jon kal­liim­paa se on ja miksi.

  Niin kau­an kun kukaan ei ole edes hin­taa las­ke­nut tää mutui­lu on pelk­kä ankka.

  Ja jos kau­pun­ki ei osaa pal­ve­lua hoi­taa tehok­kaas­ti, niin kau­pun­gin pitäi­si hoi­taa hom­man­sa kun­nol­la, eikä alkaa vaa­tia oikeuk­sien rajoi­tus­ta tai poistoa.

  Sinän­sä ilta- ja yöhoi­don tar­peen nous­tes­sa asi­aan kiin­ni­te­tään lisää huo­mio­ta ja se väki­sin­kin tehos­taa toi­min­taa, joten voi vaan toi­voa, että 24–7‑yhteiskunnan luo­neet myös hyväk­sy­vät sen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Sylt­ty: Mei­naat että Suo­mi jos­sain vai­hees­sa lähet­täi­si 30 000+ soti­las­ta soti­maan jon­ne­kin päin maailmaa? 

  Ei vält­tä­mät­tä, mut­ta ver­taan­pa­han vain proble­ma­tiik­kaa, joka on saman­kal­tai­nen. Yksin­huol­ta­ja­äi­din pakol­li­nen puo­len vuo­den *nis­tan-keik­ka on äärie­si­merk­ki epä­tyy­pil­li­sen työ­ajan ja las­ten­hoi­don yhdis­tä­mi­sen ongelmista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Vil­le,

  Vie­lä­kin perään asial­li­sia las­kel­mia tähän asi­aan. Nii­tä nyt aina­kaan Osmol­ta ei ole tullut. 

  Mik­si ihmees­sä yö‑, ilta- ja vii­kon­lop­pu­hoi­toon tar­vi­taan sano­je­si mukaan “monin­ker­tai­nen” mää­rä hen­ki­lö­kun­taa? Yöl­lä­hän lap­set nuk­ku­vat ja mui­na aikoi­na ovat sii­nä mis­sä muutenkin. 

  Voi­si­ko nyt joku ihan oikeas­ti valot­taa asi­aa… vai jää­kö tämä (niin­kuin usein täl­lä blo­gil­la) Osmon mutu-teo­riak­si ja auk­to­ri­tee­tin peräs­sä men­nään kuin sopu­lit pahek­su­mas­sa asiaa. 

  Tie­tys­ti itse­kin voin olla yhtey­des­sä eri­näi­siin viras­toi­hin. Mut­ta mie­les­tä­ni aloit­ta­jal­la oli­si vel­vol­li­suus väit­tä­mien­sä tuek­si esit­tää fak­taa, sitä suu­rem­mal­la syyl­lä kun tilas­to­tie­tei­li­jä ja kan­sae­dus­ta­ja on. 

  Huo­les­tut­ta­vaa, jos näke­myk­set perus­tu­vat johon­kin “olen itsel­le­ni anta­nut ker­toa” ‑tun­tu­maan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Päi­vä­hoi­toa­se­tuk­sen 6 §:n 1 momen­tin mukaan päi­vä­ko­dis­sa tulee hoi­to- ja kas­va­tus­teh­tä­vis­sä olla vähin­tään yksi sää­de­tyn amma­til­li­sen kel­poi­suu­den omaa­va hen­ki­lö enin­tään seit­se­mää koko­päi­vä­hoi­dos­sa ole­vaa kol­me vuot­ta täyt­tä­nyt­tä las­ta tai enin­tään nel­jää alle kol­mi­vuo­tias­ta las­ta koh­den. Vas­taa­vas­ti enin­tään 13 osa­päi­vä­hoi­dos­sa ole­vaa kol­me vuot­ta täyt­tä­nyt­tä las­ta koh­den tulee olla vähin­tään yksi kel­poi­suu­den omaa­va hen­ki­lö (6 §:n 2 momentti ).”

  Jos päi­vä­ko­dis­sa on 25 las­ta niin hoi­ta­jia pitää olla nel­jä ja tilaa per asia­kas on n 20 m² eli 500 m² .En tut­ki­nut tuo­ta tila­vaa­det­ta, mut­ta koo­pi­toi­mis­tos­sa on tuon ver­ran tilaa

  Kulut ovat kiin­teis­tös­tä n 75000 euroa per vuo­si ja pal­kat 4x n 123000 eli n 8000 per lap­si per vuosi.
  Pääl­le tulee vie­lä ruo­kai­lu ym kuluja

  Jos sama päi­vä­ko­ti alkaa toi­mia 24/7 niin asia­kas­mää­rä voi­daan aina­kin tupla­ta eli nos­taa 50:een ja hoi­ta­jia tar­vi­taan 4+ 4 ilta­vuo­roon + 2 yöhön ja sil­loin kulut ovat 9000 per asia­kas eli hin­ta kyl­lä nousee , riip­puen lisis­tä, mut­ta eivät jär­jet­tö­mäs­ti kuten Soi­nin­vaa­ra esittää.

  Tämä on kar­kea las­kel­ma mut­ta jokai­nen voi esit­tää paremman

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Armi: Mik­si ihmees­sä yö‑, ilta- ja vii­kon­lop­pu­hoi­toon tar­vi­taan sano­je­si mukaan “monin­ker­tai­nen” mää­rä henkilökuntaa? 

  Nyrk­ki­sään­tö­nä kol­mi­vuo­ro­työ vie vii­si hen­ki­löä / posi­tio. Rau­ta­lan­ka löy­tyy esi­mer­kik­si tääl­tä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Vil­le:
  Isom­mat kus­tan­nuk­set viikonloppu‑, ilta- ja yöhoi­dos­ta syn­ty­vät sii­tä, että hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan monin­ker­tai­ses­ti ver­rat­tu­na pelk­kään arki­päi­vä-hoi­toon. Jos ja kun hoi­to­ryh­mät­kin ovat päi­vä­ai­kaa pie­nem­piä, kus­tan­nus hoi­det­tua las­ta koh­ti on hel­pos­ti huo­mat­ta­van korkea. 

  Mik­si hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan enem­män? Itse ajat­te­li­sin, että 17–21 hen­ki­lö­kun­taa tar­vit­tai­siin suun­nil­leen yhtä pal­jon per lap­si kuin päi­vä­ai­kaan­kin, mut­ta sit­ten 21–07 riit­täi­si kevyem­pi­kin mie­hi­tys, kun lap­set pää­osin nukkuvat.

  Hoi­to­ryh­mät jär­kät­täi­siin tie­ten­kin niin, ettei jokai­nen päi­vä­ko­ti tar­joa yöhoi­toa kou­ral­li­sel­le lap­sia, vaan tämä pal­ve­lu kes­ki­te­tään vain joi­hin­kin päi­vä­ko­tei­hin, jol­loin nii­den ryh­mä­koot saa­daan myös suuremmiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Tie­de­mies:
  Mut­ta siis, eihän se käy, että työn­te­ki­jät voi­si­vat työ­nan­ta­jan kans­sa sopia työ­ajois­ta ja pal­kois­ta. Mitä sii­tä tuli­si jos vaik­ka osa-aika­työ­hön haluk­kaat sai­si­vat lyhen­tää työ­ai­kaan­sa tai jos joku haluai­si teh­dä työ­tä rau­hal­li­sem­paan tah­tiin alhai­sem­mal­la pal­kal­la. Sel­lai­sen ehdot­ta­mi­nen­kin tar­koit­tai­si että STTK ja SAK pis­täi­si­vät pys­tyyn yleislakon… 

  Täl­lai­nen­han saat­tai­si joh­taa sii­hen että nii­den, jot­ka halua­vat teh­dä vain päi­vä­vuo­roa, ansio las­ki­si. Ammat­ti­lii­ton luon­te­va ehdo­tus oli­si var­maan, että kun­han tämä palk­ka ei las­ke, mut­ta ikä­vis­tä vuo­rois­ta voi­daan mak­saa lisää, mikä nyt sit­ten käy­tän­nös­sä tar­koit­tai­si kus­tan­nus­ta­son kasvua.

  Palk­ka­neu­vot­te­lut — miten ne Suo­mes­sa pal­jon suo­ri­te­taan, eli todel­la kor­keal­la tasol­la — ovat aika jän­nit­tä­viä noin muu­ten­kin. Esi­mer­kik­si yleis­ko­ro­tuk­set ovat hyvin jän­nit­tä­vä omi­nai­suus, jota ei ihan kaik­kial­ta löy­dy. Ja jot­ka lie­ne­vät osa­syy mm. päi­vä­hoi­don kus­tan­nus­ten kasvuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Sank­tio­ta kai­kil­le, jot­ka tuo­vat lap­sen päiväkotiin

  Jos iso­van­hem­mat on hengissä
  Jos toi­men van­hem­pi ei ole töissä
  Jos joku suku­lai­nen on työttömänä

  Jos hoi­de­taan hoi­to oikeas­ti työs­sä­käy­vil­le ja muut hoi­ta­koon lap­set itse! 

  Kun­non tuki koti­hoi­toon ja mam­mat kotiin kun­nes lap­si on koulussa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Soi­tin Hel­sin­gin päi­vä­hoi­don suun­nit­te­lus­ta vas­taa­val­le vir­ka­mie­hel­le. Hän sanoi arvio­naan, että vuo­ro­hoi­don kus­tan­nuk­set päi­vä­päi­vä­hoi­toon eivät ole ihan puo­li­tois­ta­ker­tai­sia mut­ta mel­kein. Rahas­sa tämä oli­si siis noin 500 €/kk.
  Tar­kem­pi las­kel­ma vaa­ti­si vähän työtä.
  Ero tulee sekä vuo­ro­työ­li­sis­tä että anka­ram­mas­ta hen­ki­lö­kun­ta­mi­toi­tuk­ses­ta, 5 las­ta yhtä aikuis­ta koh­den, kun suh­de päi­väl­lä on 7/1.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Vai­kut­tai­si ihan rei­lul­ta lait­taa tuol­le yöhoi­dol­le sil­loin 500 €/kk lisää hin­taa. Tämän tosin pitäi­si olla kus­tan­nus, jon­ka saa vähen­tää kai­kis­ta pal­kan sivu­ku­luis­ta, kos­ka muu­ten joku pää­see vetä­mään välis­tä. (Ts. pelk­kä vero­vä­hen­nys tulon­hank­ki­mis­ku­lu­na ei rii­tä, kos­ka jäl­jel­le jää vie­lä työ­nan­ta­jan osuus ja elä­ke­ker­ty­män kasvaminen.)

  Tuo hin­ta ei kovin pal­jon vuo­ro­työn hin­taa vinout­tai­si, ja mak­su meni­si oike­aan osoit­tee­seen. Hin­ta oli­si myös sen ver­ran riit­tä­vä, ettei kenen­kään tar­vit­si­si pelä­tä pum­mien vapaamatkustusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Ero tulee sekä vuo­ro­työ­li­sis­tä että anka­ram­mas­ta hen­ki­lö­kun­ta­mi­toi­tuk­ses­ta, 5 las­ta yhtä aikuis­ta­koh­den, kun suh­de päi­väl­lä on 7/1.

  Mikä­hän täl­le mah­taa olla perus­te­lu­na? Luu­li­si, että nuk­ku­via lap­sia var­ten tar­vi­taan vähem­män hoi­ta­jia kuin hereil­lä ole­via varten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Iso­van­hem­mat hom­miin:
  Sank­tio­ta kai­kil­le, jot­ka tuo­vat lap­sen päiväkotiin

  Jos iso­van­hem­mat on hengissä
  Jos toi­men van­hem­pi ei ole töissä
  Jos joku suku­lai­nen on työttömänä

  Jos hoi­de­taan hoi­to oikeas­ti työs­sä­käy­vil­le ja muut hoi­ta­koon lap­set itse! 

  Kun­non tuki koti­hoi­toon ja mam­mat kotiin kun­nes lap­si on koulussa.

  Voi käy­dä niin, että parin­kym­me­nen vuo­den kulut­tua tuo ei enää ole vit­si. Ei meil­lä tule miten­kään ole­maan varaa sii­hen, että pide­tään nykyis­tä “hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa” pys­tys­sä samoin peri­aat­tein kuin tähän asti. Suu­ris­ta menoe­ris­tä päi­vä­hoi­to lie kar­sin­ta­lis­tan helpoimpia.

  Pysäh­ty­kää­hän het­kek­si miet­ti­mään, mitä töi­tä Suo­mes­sa teh­dään 20 vuo­den kulut­tua ja mis­tä yhteis­kun­ta kerää rahan­sa. Veroas­te 120 % niil­lä har­voil­la, joil­le vie­lä löy­tyy duunia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Onko­han tämä nyt ihan näin? Vuo­ro­päi­vä­ko­dis­sa lap­sen saa vain sil­loin, kun molem­mat van­hem­mat ovat saman­ai­kai­ses­ti töis­sä tai nuk­ku­mas­sa yövuo­ron jäl­keen. Esi­mer­kik­si “tyy­pil­li­sen” DI-sai­raan­hoi­ta­ja ‑paris­kun­nan lap­set eivät pää­se vuo­ro­päi­vä­ko­tiin. Yleen­sä vuo­ro­työ­läis­ten lap­sil­le tulee arki­va­pai­ta ja las­ten hoi­to­päi­vät ovat muu­ten­kin kes­ki­mää­räis­tä lyhyempiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Jat­kan vie­lä… jos päi­vä­hoi­don hin­ta on vuo­ro­hoi­dos­sa noin puo­li­tois­ta­ker­tai­nen, mut­ta lap­sen van­hem­mat eivät ole aina saman­ai­kai­ses­ti töis­sä, niin nii­tä kal­liim­pia hoi­to­tun­te­ja tulee vähem­män kuin kah­den toi­mis­to­työ­läi­sen per­hees­sä tulee. Eli lop­pu­vii­mek­si kus­tan­nus ei ole ihan niin suuri. 

  Yksin­huol­ta­jat ovat asia erik­seen ja hei­tä oli­si hyvä ohja­ta päi­vä­töi­hin, mut­ta useim­mil­la pien­ten las­ten van­hem­mil­la on puo­li­so eikä ilta- tai yövuo­ro väis­tä­mät­tä mer­kit­se, että lap­si oli­si illan tai yön hoidossa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. ij:Ei vält­tä­mät­tä, mut­ta ver­taan­pa­han vain proble­ma­tiik­kaa, joka on saman­kal­tai­nen. Yksin­huol­ta­ja­äi­din pakol­li­nen puo­len vuo­den *nis­tan-keik­ka on äärie­si­merk­ki epä­tyy­pil­li­sen työ­ajan ja las­ten­hoi­don yhdis­tä­mi­sen ongelmista.

  Var­mas­ti. Sama kos­kee komen­nus­ta ydin­su­kel­lus­ve­nees­sä tai lentotukialuksella.

  Ovat­ko nuo kuin­ka rele­vant­te­ja esi­merk­ke­jä sil­loin kun puhu­taan Suo­men tilan­tees­ta? Saman­kail­tai­sia tilanteita…just joo.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Voi­si­ko joku nyt ker­toa, mik­si vuo­ro­päi­vä­hoi­dos­ta pitäi­si mak­saa täyh­si hin­ta, mut­ta päi­vä­hoi­do­sa ei? 

  Min­kä takia työt­tö­mien ei tar­vit­se mak­saa päi­vä­hoi­dos­ta samal­la perus­teil­la täyt­tä hintaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Daniel Feder­ley: Mikä­hän täl­le mah­taa olla perus­te­lu­na? Luu­li­si, että nuk­ku­via lap­sia var­ten tar­vi­taan vähem­män hoi­ta­jia kuin hereil­lä ole­via varten.

  Ehkä pie­nem­mät ryh­mät nos­ta­vat kes­kiar­voa (esim. 8 las­ta = 2 hoi­ta­jaa) sekä byro­kra­tia voi pie­nel­le vähem­mis­töl­le olla koko­nai­suu­des­saan jopa isom­pi kuin suu­rel­le tavan­omai­sel­le liukuhihnapäättäjille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Hyvää poh­din­taa ja kai­ken kaik­ki­aan kiin­nos­ta­va kes­kus­te­lu. Yksi huo­mio: monis­sa kom­men­teis­sa ole­te­taan, että yöhoi­dos­sa ole­vat lap­set ovat siel­lä vii­si päi­vää vii­kos­sa ja van­hem­mat töis­sä. Minul­la ei ole yöhöi­don ylei­syyy­des­tä tie­to­ja, mut­ta olet­tai­sin, että suu­rin osa niis­tä lap­sis­ta jot­ka ovat yöhoi­dos­sa eivät ole siel­lä vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa 11 kk. vuo­des­sa, vaan satun­nai­sem­min, esim viik­ko kuu­kau­des­sa. Tämä ei sinän­sä tee yöhoi­os­ta hal­vem­paa kun­nal­le, mut­ta tar­koit­taa, että yhden lap­sen osal­ta lisä­las­ku ei var­maan­kaan oli­si tuo­ta 500 e/kk.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Jos 25 asiak­kaal­la hin­ta on 8000 per asia­kas ja 50 asiak­kaal­la 9000 per asia­kas, niin mar­gi­naa­li­hin­ta noil­le jäl­kim­mäi­sel­le 25:lle on 10 000 per asia­kas. Ottaen huo­mioon, että yöhoi­toon ei todel­la­kaan saa­da samaa mää­rää lap­sia kuin päi­vä­hoi­toon, vaan pal­jon vähem­män, niin hin­ta on vie­lä täs­tä enem­män, esi­mer­kik­si saat­taa olla että mar­gi­naa­li­hin­ta on 12000 euroa. Mut­ta avot, tämä­hän on juu­ri se puo­li­tois­ta­ker­tai­nen hinta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Sylt­ty:
  Voi­si­ko joku nyt ker­toa, mik­si vuo­ro­päi­vä­hoi­dos­ta pitäi­si mak­saa täyh­si hin­ta, mut­ta päi­vä­hoi­do­sa ei? 

  Min­kä takia työt­tö­mien ei tar­vit­se mak­saa päi­vä­hoi­dos­ta samal­la perus­teil­la täyt­tä hintaa? 

  Ei kai täs­sä kukaan täyt­tä hin­taa ole koko vuo­ro­päi­vä­hoi­dos­ta ole ehdot­ta­nut, vaan on puhut­tu vain sen ja päi­vä­hoi­don ero­tuk­sen kustannuksesta. 

  Päi­vä­hoi­don sub­ven­toin­ti yhteis­kun­nan toi­mes­ta on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää sik­si, että jos van­hem­mat jou­tu­vat mak­sa­maan sen koko­naan net­to­tu­lois­taan, he jää­vät pois töis­tä lap­si­aan hoi­ta­maan, vaik­ka hei­dän työn­sä arvo oli­si suu­rem­pi kuin päi­vä­hoi­don arvo. Tuo­te­taan siis vähem­män hyvin­voin­tia joh­tuen vero­kii­las­ta. Täs­sä ei ole mitään ihmeel­lis­tä. Ennem­min­kin pitäi­si kysyä, että mik­si kodin­hoi­don­tu­kea mak­se­taan van­hem­mal­le, joka on kotona. 

  Mut­ta sit­ten, kun kes­kus­tel­laan vuo­ro­päi­vä­hoi­don lisä­ku­lus­ta, niin ei ole enää itses­tään­sel­vää, että on jär­keä kan­nus­taa juu­ri lap­si­per­hei­den van­hem­pia teke­mään vuo­ro­työ­tä. Minus­ta tuo Tie­de­mie­hen ehdot­ta­ma brut­to­pal­kal­la mak­sa­mi­nen oli­si sopi­va kom­pro­mis­si. Tämä voi­si olla ihan hyvä ylei­ses­ti­kin päi­vä­hoi­don kus­tan­nuk­sien kat­ta­mi­seen, kos­ka se pois­tai­si sen aika lail­la tur­han­päi­väi­sen työt­tö­mien las­ten sub­jek­tii­vi­sen oikeu­den päivähoitoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ero tulee sekä vuo­ro­työ­li­sis­tä että anka­ram­mas­ta hen­ki­lö­kun­ta­mi­toi­tuk­ses­ta, 5 las­ta yhtä aikuis­ta­koh­den, kun suh­de päi­väl­lä on 7/1.

  Siis vie­lä tar­ken­nuk­se­na, pitää­kö tosi­aan nuk­ku­via lap­sia olla val­vo­mas­sa hoi­ta­jia suh­tees­sa 5/1, kun hereil­lä ole­vien koh­dal­la 7/1 riit­tää, vai ovat­ko nuo suh­de­lu­vut tuol­lai­sia joh­tuen sii­tä, että öisin ryh­mä­koot ovat pie­nem­piä ja sik­si suh­de­lu­vuik­si tulee mitä tulee? Jos kyse on edel­li­ses­tä, niin voi­si­ko joku vään­tää rau­ta­lan­gas­ta, mihin tuo sään­tö oikein perustuu?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Täs­tä puut­tuu täy­sin sosi­aa­li­nen näkökulma.

  Perin­tei­nen komi­vuo­ro­työ on katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä ja tilal­le on tul­lut 24/7/365 avoin­na ole­va palveluyhteiskunta

  Nyt nuo yö/iltatyötä teke­vät ihmi­set ovat pie­ni­palk­kai­sia pal­ve­luam­ma­teis­sa olavia.
  Eli ravin­to­la-kaup­pa-sii­vous-hoi­va-alan ihmi­sä, pää­asias­sa naisia.

  Uudes­sa yhteis­kun­ta­luo­ki­tuk­ses­sa nämä kuu­lu­vat vähä­tuot­toi­siin ihmi­siin ja niin­pä hei­dän kykyn­sä eivät rii­tä parem­pi­palk­kai­siin töi­hin eli hei­dän mah­dol­li­suu­ten­sa vali­ta työn­sä on kaik­kein rajoittunein.

  Heil­le vuo­ro­työn vaih­ta­mi­nen päi­vä­työ­hön on siis kaik­kein vai­kein­ta, mahdotonta.

  Kun palk­ka on pie­ni, vaih­toeh­toa ei ole ja kyvyt eivät rii­tä ongel­man rat­kai­suun niin pää­dy­tään sii­hen, että lap­set jää­vät heit­teil­le, kun yö/iltahoito lopetetaan . 

  On lähin­nä hurs­kas­te­lua puhua 10 vuo­den yli­me­noa­jas­ta, se aut­taa nii­tä, joil­la on pie­ni lap­si siir­ty­mä­kau­den alussa

  Mut­ta aina tulee uusia pie­ni­palk­kai­sia vähä­tuot­toi­sia työn­te­ki­jä­su­ku­pol­via ja heil­le lapsia .

  Yhteis­kun­ta, jos­sa hyvä­osai­sil­la ovat hyvät vero­va­roin kus­tan­ne­tut pal­ve­lut ja köy­hän lap­set hoi­de­taan kadul­la, on kyl­lä sosi­aa­li­ses­ti kestämätön.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Soi­tin Hel­sin­gin päi­vä­hoi­don suun­nit­te­lus­ta vas­taa­val­le vir­ka­mie­hel­le. Hän sanoi arvio­naan, että vuo­ro­hoi­don kus­tan­nuk­set päi­vä­päi­vä­hoi­toon eivät ole ihan puo­li­tois­ta­ker­tai­sia mut­ta mel­kein. Rahas­sa tämä oli­si siis noin 500 €/kk.

  Satuit­ko kysy­mään kuin­ka mon­ta vir­ka­mies­työ­tun­tia vuo­ro­hoi­don kehit­tä­mi­seen ja tehos­ta­mi­seen on uhrat­tu täl­lä vuosituhannella?

  Vil­li veik­kaus, että kun asi­aa on vii­mek­si mie­tit­ty, se on ollut rahal­li­ses­ti niin mitä­tön asia, ettei mitään ole viit­sit­ty teh­dä ja sit­ten vuo­sien vie­ries­sä käyt­tö on lisään­ty­nyt ja sitä myö­ten kulut myöskin.

  Tilan­ne­han on vähän sama kuin val­tao­sas­sa jul­ki­sia pal­ve­lui­ta: 50 vuot­ta sit­ten on pää­tet­ty jos­tain perus­pal­ve­lu­ta­sos­ta ja sit­ten vuo­si­kym­men­ten aika­na tar­ve on kas­va­nut ja/tai uudet suku­pol­vet ovat oppi­neet näi­tä sekä vaa­ti­maan että käyt­tä­mään ja mikä ehkä tär­kein­tä; keh­taa­vat nii­tä käyt­tää eli otta­vat pal­ve­lut ikään­kuin ihmisoikeuksina.

  Vähi­tel­len kus­tan­nuk­set kohoa­vat kuin park­ki­pai­kan hin­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa ja sit­ten yhtäk­kiä herä­tään, että eihän täl­lai­nen peli vetele…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Lii­an van­ha: Uudes­sa yhteis­kun­ta­luo­ki­tuk­ses­sa nämä kuu­lu­vat vähä­tuot­toi­siin ihmi­siin ja niin­pä hei­dän kykyn­sä eivät rii­tä parem­pi­palk­kai­siin töi­hin eli hei­dän mah­dol­li­suu­ten­sa vali­ta työn­sä on kaik­kein rajoittunein.

  Jää­vät­kö siis hom­mat teke­mät­tä, jos nämä ihmi­set eivät pys­ty teke­mään han­ka­lia vuo­ro­ja? Vai käy­kö niin, että pien­ten las­ten van­hem­pi, joka toi­mii nyt juot­to­lan tar­joi­li­ja­na siir­tyy­kin pika­ruo­ka­lan kas­sak­si. Pika­ruo­ka­lan kas­sal­la ole­va nuo­ri vas­taa­vas­ti siir­tyy­kin juot­to­laan kan­ta­maan addik­teil­le huumetta.

  Yksi aivan sel­väs­ti sekaan­nus­ta aiheut­ta­va asia on kysy­mys sii­tä, mis­tä oikeas­taan puhu­taan epä­tyy­pil­li­sen työ­ajan koh­dal­la. Yötyö on aivan eril­li­nen kysy­mys, kos­ka sii­hen liit­tyy run­saas­ti vuo­ro­kausi­ryt­miin liit­ty­viä asioi­ta. Nyky-yhteis­kun­nas­sa­kin on niin, että työ­tä on oikeas­ti vai­keam­pi teh­dä kel­lo 03.00 kuin kel­lo 15.00.

  Sit­ten taas jos­tain his­to­rial­li­ses­ta syys­tä monel­la alal­la mak­se­taan pyhä­työs­tä huo­mat­ta­van kor­ke­aa kor­vaus­ta. Useim­mil­le yksi­löil­le on aivan sama, tekee­kö työ­tä sun­nun­tai­na vai lau­an­tai­na, ja monel­le ei-lap­si­per­heel­li­sel­le maa­nan­tai on vapaa­päi­vä sii­nä kuin muut­kin. Tämän muu­ten näkee esi­mer­kik­si hela­tors­tai­na hyvin. Kovin mones­sa toi­mis­tos­sa on osa poru­kas­ta duu­nis­sa sil­loin ja mie­luum­min sit­ten peräs­sä ole­van per­jan­tain pois­sa, vaik­ka kyse on juhlapyhästä.

  Vähän sama kos­kee kel­lo­nai­ko­ja. Jos­tain syys­tä on ihan kau­his­tut­ta­vaa, jos joku on töis­sä kel­lo 21. Monil­la aloil­la tämä on aivan taval­lis­ta. Esi­mer­kis­tä käy­vät esiin­ty­vien tai­tei­li­joi­den työ­ajat. Näyt­te­li­jä on illal­la töis­sä, samoin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin muusik­ko. Tai sit­ten vaik­ka­pa työ­väen­opis­ton opet­ta­ja. Ilta­vir­kul­le hen­ki­löl­le voi olla pal­jon muka­vam­paa ottaa aamu rau­hal­li­ses­ti ja teh­dä sit­ten ilta töitä.

  Päi­vä­ko­tien toi­min­nan kan­nal­ta täl­lä on se rele­vans­si, että epä­tyy­pil­lis­ten työ­ai­ko­jen­kin osal­ta sekä päi­vä­ko­din toi­min­nal­le että tie­tys­ti lap­sel­le itsel­leen on iso ero sii­nä, jou­tuu­ko yöunet otta­maan jos­sain muu­al­la kuin koto­na. Päi­vä­ko­ti­hoi­to sun­nun­tai­na voi olla nyky­mal­liin kovin kal­lis­ta, mut­ta se joh­tuu van­hois­ta tavois­ta, eikä se ole sosi­aa­li­ses­ti ongelmallista.

  Joten kun puhu­taan sii­tä, että yhteis­kun­nas­sa ollaan siir­ty­mäs­sä 24/7‑yhteiskuntaan, niin se tun­tuu lii­oit­te­lul­ta. Olem­me kyl­lä siir­ty­mäs­sä sel­lai­seen 14/7‑systeemiin, mut­ta se voi olla vain resurs­sien parem­paa hyötykäyttöä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Ei sit­ten ole tul­lut yöhoi­dos­sa ole­vien las­ten mää­rää tähän ketjuun. 

  Uskon, että lil­lu­kan­var­sis­ta nyt puhu­taan. Ihan sil­lä perus­teel­la, että voin lue­tel­la täl­tä istu­mal­ta sata las­ta nimel­tä tut­ta­va­pii­ris­tä­ni, jot­ka ovat päi­vä­hoi­dos­sa, mut­ten ensim­mäis­tä­kään, joka yötä siel­lä olisi. 

  Mikä täs­sä nyt on point­ti? Saa­ko nii­tä luku­ja vai eikö saa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Teen työk­se­ni kun­ta­pal­ve­lui­den kus­tan­nus­las­ken­taa, myös päi­vä­ko­ti­hoi­don, johon tämä blo­gi ja kom­men­toin­ti liit­tyy. Täs­sä lyhyes­ti päi­vä­ko­ti­hoi­don kus­tan­nuk­sis­ta. Yli 3‑vuotiaan koko­päi­vä­paik­ka päi­vä­ko­dis­sa, joka on auki klo 6–18 arki­sin mak­saa brut­to­na noin 9000 euroa vuo­des­sa. Van­hem­pian mak­suo­suus on kes­ki­mää­rin aina noin 1500 euroa vuo­des­sa. Vuo­ro­hoi­dos­sa mak­su ei ole kor­keam­pi. Alle 3‑vuotiaan kus­tan­nuk­sen saa, kun ker­too yli 3‑vuotiaan kus­tan­nuk­sen luvul­la 1,4. Kun päi­vä­ko­din aukio­loa piden­ne­tään yli klo 18 tai päi­vä­ko­ti ava­taan ennen kel­lo kuut­ta, jou­du­taan aina palk­kaa­maan vähin­tään yksi lisä­työn­te­ki­jä, jol­loin pie­nen­kin “veny­tyk­sen” raja­kus­tan­nus on 38 000 euroa (palk­ka + sivu­ku­lut + eril­lis­kor­vauk­set per vuo­si per 1 työntekijä). 

  Öisin vuo­ro­hoi­dos­sa ole­vien las­ten mää­rä on yleen­sä pie­ni, jol­loin kus­tan­nus per suo­ri­te nousee kor­keak­si. Yhden yövuo­ron hin­ta 1 työn­te­ki­jäl­lä (klo 20–06) on noin 270 euroa ilman vuo­kra- ymv. vyö­ry­tyk­siä, jol­loin jos pai­kal­la on esim. 3 las­ta, on hin­ta noin 90 euroa per lap­si. Vas­taa­va kus­tan­nus sun­nun­taiyöl­tä on noin tuplat eli yhden lap­sen yhden päi­vän hoi­to mak­saa lähes 200 euroa. Jos van­hem­pi on pie­ni­palk­kai­ses­sa työs­sä mak­saa hän vero­ja noin 15 % pal­kas­taan eli noin 30–40 euroa per tuo vas­taa­va sunnuntaiyö. 

  Vuo­ro­päi­vä­ko­din vuo­si­kus­tan­nus per lap­si on kes­ki­mää­rin noin 15 000 euroa, mut­ta tark­ka sum­ma riip­puu yksi­lön tasol­la sii­tä, miten vuo­ro­hoi­toa käy­te­tään. Alle 3‑vuotias siis 21 000 euroa.

  Lopuk­si pitää tode­ta, että kas­va­tuk­sel­li­ses­sa mie­les­sä alle 3‑vuotiaiden yöhoi­to ja ehkä koko vuo­ro­hoi­to pitäi­si kiel­tää lap­sil­le vahingollisena.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Ongel­ma on tun­net­tu päivähoitotoimistoissa.

  Mis­sä mää­rin ongel­ma palau­tuu sii­hen, että toi­saal­ta meil­lä ei ole riit­tä­vää ja kat­ta­vaa tukea van­hem­pien itsen­sä jär­jes­tä­mäl­le las­ten­sa työ­ai­kai­sel­le hoi­dol­le? Ts. Riit­tä­vää, kat­ta­vaa ja jous­ta­vaa sekä koti­hoi­don­tu­kea että yksi­tyi­sen hoi­don tukea. Tämä kan­nus­taa itse­näi­siin rat­kai­sui­hin, ja sitä kaut­ta myös luo tai­toa sekä tar­vit­ta­via sosi­aa­li­sia verkostoja.

  Ja kun täl­lai­nen on luo­tu, niin sub­jek­tii­vi­nen oikeus reaa­li­seen hoi­to­paik­kaan voi­daan pois­taa, kos­ka talou­del­li­ses­ti riit­tä­väs­ti tuet­tu yksi­tyi­nen hoi­to­paik­ka, koto­na tai kodin ulko­puo­lel­la = kun­nal­li­nen päivähoitopaikka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Jep, ja nämä kah­dek­san päi­vä­ko­tia ovat myös päiväkäytössä.

  Hel­sin­gis­sä on noin 200 päi­vä­ko­tia. Jos kah­dek­sas­sa on tätä vuo­ro­päi­vä­hoi­toa, niin puhu­taan­ko nyt KAUHEISTA kustannuksista?

  Onko kui­ten­kin parem­pi, että se ravin­to­la-alal­la toi­mi­va yksin­huol­ta­ja käy töis­sä sil­lä­kin uhal­la, että veron­mak­sa­jat muu­ta­man euron täs­sä vai­hees­sa mak­sa­vat. Voi poi­kia parem­paa kuin, että tyyp­pi masen­tuu, alko­ho­li­soi­tuu jne. 

  Jotain suh­teel­li­suu­den­ta­jua nyt tähän­kin juttuun.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Vuo­ro­päi­vä­hoi­dos­sa (arki­sin klo 18–06 ja vii­kon­lop­pui­sin pe klo 18-ma 06) on kan­sal­li­ses­ti noin 10 % lap­sis­ta. Jos päi­vä­hoi­dos­sa on 250 000 las­ta, niin mää­rä on tuol­loin noin 25 000 las­ta. Lisä­kus­tan­nus per lap­si kes­ki­mää­rin 20 %, jol­loin 10 000 euroa x 0,2 x 25000 euroa = 50 mil­joo­naa euroa. 

  Vuo­ro­hoi­to­yk­si­kös­sä on koko­nai­suu­des­saan hen­ki­lö­kun­taa las­ta koh­den enem­män kuin taval­li­ses­sa. Oden mai­nit­se­ma 5/1 tar­koit­taa sitä, että kun taval­li­ses­ti suh­de­lu­ku on 7/1 niin ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ses­sa luku on noin 5/1 ja iltai­sin aukio­le­vas­sa noin 6–6,5/1. Lisäk­si eril­lis­kor­vauk­set nos­ta­vat kus­tan­nuk­sia, sun­nun­tain osal­ta hui­keas­ti. Vuo­ro­hoi­don suun­nit­te­lu on myös vai­keam­paa, kos­ka van­hem­pien varauk­siin tul­leis­ta muu­tok­sis­ta (peru­tut varauk­set) ei voi­da sanktioida. 

  Jos yksik­kö on aina auki, niin ensim­mäis­tä asia­kas­ta var­ten tar­vi­taan 5,2 työn­te­ki­jää. Kol­meen vuo­roon tar­vi­taan aina pal­jon henkilöstöä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Armi: Onko kui­ten­kin parem­pi, että se ravin­to­la-alal­la toi­mi­va yksin­huol­ta­ja käy töis­sä sil­lä­kin uhal­la, että veron­mak­sa­jat muu­ta­man euron täs­sä vai­hees­sa mak­sa­vat. Voi poi­kia parem­paa kuin, että tyyp­pi masen­tuu, alko­ho­li­soi­tuu jne.

  Niin onko? Hän tekee työ­tä myö­häi­seen yöhön, lap­sen yöryt­mi on mitä on (kun hänet pitää läh­teä ja tul­la hoi­dos­ta sii­hen vuo­ro­kau­den­ai­kaan, kun pitäi­si saa­da rau­has­sa nuk­kua omas­sa sän­gys­sä). Sit­ten seu­raa­va­na päi­vä­nä yksin­huol­ta­ja­van­hem­man on itsen­sä pak­ko nuk­kua, kos­ka ei nuk­ku­nut yöl­lä. Kuka las­ta hoi­taa sil­loin? Eikä täs­sä puhu­ta nyt sii­tä, että “äiti ottaa nyt tun­nin päi­vä­unet, lei­ki­pä itsek­se­si jon­kin aikaa”, vaan sii­tä, että pitää oikeas­ti kor­va­ta se yöl­lä räs­tiin jää­nyt nukkuminen. 

  Voi olla, että tuol­lai­nen tuot­taa parem­man lop­pu­tu­lok­sen per­heen kan­nal­ta kuin se, että van­hem­pi jou­tui­si etsi­mään päi­vä­työ­tä tai sit­ten ole­maan työt­tö­mä­nä, itses­tään­sel­vää se ei minus­ta kyl­lä ole. Näin siis vaik­ka ei edes huo­mioi­tai­si sitä, ettei se teh­ty työ vält­tä­mät­tä tuot­tai­si net­to­mää­räi­ses­ti lain­kaan hyvinvointia. 

  Räi­keim­mil­lään voi aja­tel­la asi­aa niin, että entä­pä jos se vuo­ro­työ­tä teke­vä van­hem­pi onkin vuo­ro­hoi­toa tar­joa­va päi­vä­hoi­ta­ja? Onko tämä edel­leen jon­kun mie­les­tä järkevää?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Samu­li Saarelma,

  Vuo­ro­päi­vä­ko­dis­sa yöhoi­don jäl­keen lap­si tekee seu­raa­van­kin vuo­ron päi­vä­ko­dis­sa, jos on tar­vis. Tämä juu­ri sik­si, ettei lap­sen ryt­mi häi­riin­ny ja työs­sä ollut van­hem­pi saa nuk­kua rauhassa.

  Vuo­roi­hin on oikeu­tet­tu sii­nä mis­sä päi­vä­hoi­dos­sa­kin ole­va eli vii­si ker­taa max 10 tun­tia vii­kos­sa. Tämän voi sit­ten kuu­kausi­ta­sol­la jao­tel­la halu­tus­ti. Kui­ten­kin niin, ettei lap­si ole kos­kaan kah­ta vuo­roa enem­pää päi­vä­ko­dis­sa kerrallaan.

  Voi tie­tys­ti aja­tel­la, että lap­sen elä­mä on repa­leis­ta näin. Toi­saal­ta on sit­ten pidem­piä vapai­ta koto­na kuin taval­li­ses­sa päi­vä­hoi­dos­sa ole­val­la. Yöryh­mät ovat pie­niä ja pal­jon rau­hal­li­sem­pia jo sik­si­kin, että suu­rin osa ajas­ta on nukkumista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Simo Pok­ki,

  THL:n sel­vi­tyk­sen mukaan (2010)vuorohoidossa on 7 pro­sent­tia päi­vä­hoi­don asiakkaista. 

  Vali­tet­ta­vas­ti sel­vi­tyk­ses­tä ei ilmen­nyt yöhoi­dos­sa ole­vien las­ten mää­rää. Osa­han luon­nol­li­ses­ti tar­vit­see vain pidem­pää ilta­hoi­toa kuin 17.30 asti, jol­loin useim­mat päi­vä­ko­dit sul­ke­vat ovensa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Samu­li Saa­rel­ma: Päi­vä­hoi­don sub­ven­toin­ti yhteis­kun­nan toi­mes­ta on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää sik­si, että jos van­hem­mat jou­tu­vat mak­sa­maan sen koko­naan net­to­tu­lois­taan, he jää­vät pois töis­tä lap­si­aan hoi­ta­maan, vaik­ka hei­dän työn­sä arvo oli­si suu­rem­pi kuin päi­vä­hoi­don arvo.

  Po. päi­vä­hoi­don kus­tan­nus, ja täs­sä pitäi­si sit­ten las­kea vie­lä oikeas­taan vain se ulkois­hyö­ty, kos­ka se, että jää kotiin hoi­ta­maan las­ta on osoi­tus että yksi­tyi­nen hyö­ty ei sel­väs­ti riitä. 

  Lisäk­si pitää las­kea päi­vä­hoi­don jär­jes­tä­mi­sen vaih­toeh­tois­kus­tan­nus, eli työ­voi­ma joka (sub­ven­toi­tua) päi­vä­hoi­toa pyö­rit­tää voi­si teh­dä myös jotain muu­ta kuin hoi­taa lap­sia ja niin tuot­taa hyvinvointia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. kat­ti mat­ti­nen: Tämä kos­kee myös mui­ta vih­rei­tä, jot­ka tei­dän oman tut­ki­muk­sen­ne tulok­se­na ovat a) tosik­ko­ja ja b) huumorintajuttomia.

  Ongel­ma on sii­nä, että tyy­li­la­ji on oikeas­ti tyy­li­la­ji. Huu­mo­rik­si ei rii­tä, että kir­joit­taa höl­mö­jä asioi­ta. Se pitää voi­da erot­taa oikeas­ta ehdo­tuk­ses­ta joko sanan­käy­tön tai aihea­lu­een perus­teel­la. Sama pätee koe­pal­loi­hin (eli trol­lauk­seen). Muu­ten ne ote­taan aivan oikeu­te­tus­ti tosissaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Vuo­ro­päi­vä­ko­din vuo­si­kus­tan­nus per lap­si on kes­ki­mää­rin noin 15 000 euroa, mut­ta tark­ka sum­ma riip­puu yksi­lön tasol­la sii­tä, miten vuo­ro­hoi­toa käy­te­tään. Alle 3‑vuotias siis 21 000 euroa.

  Lopuk­si pitää tode­ta, että kas­va­tuk­sel­li­ses­sa mie­les­sä alle 3‑vuotiaiden yöhoi­to ja ehkä koko vuo­ro­hoi­to pitäi­si kiel­tää lap­sil­le vahingollisena.”

  Oli­si­ko tuo 50-luvun sys­tee­mi parem­pi eli lap­set koto­na kes­ke­nään tai kadul­la avain kaulassa ?

  Nyt­hän Var­tiai­nen esit­ti taas, että pien­ten las­ten äidit pitää saa­da töi­hin ja samaa­han on aja­nut Soininvaarakin ?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. hmoi­la­nen:
  Osmon näkö­kul­ma on usein liik­keen­joh­dol­li­nen, mut­ta yri­tys­toi­min­nan tilal­la on yhteis­kun­ta. Hyvä! Lisää täl­lai­sia poliitikoita!

  Mikä sii­nä on niin hyvää?
  Yhteis­kun­ta ei lain­kaan toi­mi kuten yritys.
  Tai sen ei aina­kaan pitäisi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. hmoi­la­nen:
  Osmon näkö­kul­ma on usein liik­keen­joh­dol­li­nen, mut­ta yri­tys­toi­min­nan tilal­la on yhteis­kun­ta. Hyvä! Lisää täl­lai­sia poliitikoita!

  Kat­so vaan HOK-Elan­non val­tuus­toa. Pit­kä rivi polii­tik­ko­ja edis­tä­mäs­sä yri­tyk­sen toi­min­taa, ja hyvin menee osuus­kau­pal­la! Muil­la kau­poil­la ei sit­ten mene niin hyvin mut­ta se on nii­den murhe.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Palai­sin tähän kes­kus­te­luun, kun olen lähel­tä seu­ran­nut nuor­ten lää­kä­rien tus­kai­lua ter­veys­kes­kus­har­joit­te­lu­jen ja eri­kois­tu­mis­paik­ko­jen kans­sa. Nuo­ret lää­kä­rit kun ovat usein juu­ri per­heen­pe­rus­ta­mi­siäs­sä. Sil­ti juu­ri heil­le kes­ki­te­tään han­ka­lia työ­ai­ko­ja, esim. päi­vys­tys­vel­voi­te, samal­la pakot­taen työs­ken­te­le­mään jul­ki­sel­le sek­to­ril­le (ettei han­ka­lis­ta työ­ajois­ta jou­tui­si mak­sa­maan markkinahintaa). 

  Samoin työ­paik­ko­jen rajoit­ta­mi­nen joh­taa sii­hen, että nuo­ren lää­kä­rin pitää useim­mi­ten muut­taa vii­koik­si jon­ne­kin toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea tai pen­de­löi­dä han­ka­lan mat­kan pää­hän, kun har­joit­te­li­joi­ta ja eri­kois­tu­via pitää saa­da lää­ke­tie­teen yli­opis­to­paik­ka­kun­tien ulko­puo­lel­le­kin. Per­heel­li­nen ei hel­pos­ti muu­ta sai­raa­lan luo kun puo­li­sol­la­kin on työpaikkansa.

  Jul­ki­nen työ­nan­ta­ja hoi­ta­koon sit­ten lastenhoidonkin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.