Vanhempien vuorotyö ja lasten päivähoito

Man­ner­heimin las­ten­suo­jeluli­it­to esit­ti, että työ­nan­ta­jat velvoitet­taisi­in osoit­ta­maan pien­ten las­ten van­hem­mille ensisi­jais­es­ti päivätöitä, kos­ka lapsen etu sitä vaatii. Myös kun­nil­la voi olla tähän san­omista, sil­lä päivähoidon jär­jestämi­nen vuorotyöläis­ten van­hem­mille on kallista. Kansan­taloudel­lis­es­ti pien­ten las­ten van­hempi­en vuorotyössä ei ole mitään järkeä, kos­ka vuoropäivähoito voi mak­saa enem­män kuin äiti  saa palkkaa.

EK ilmoit­ti, että aja­tus on täysin mah­do­ton. Taloudelli­nen tehokku­us vaatii, että myös pien­ten las­ten van­hem­mat tekevät ilta- ja yötöitä. Yksi seli­tys oli, että epä­muka­vat työa­jat kasau­tu­isi­vat sit­ten enem­män muille. Ovatko mukavien ja epä­mukavien aiko­jen palkat oike­as­sa suh­teessa toisiinsa?

Muut­tuisiko­han mah­do­ton mah­dol­lisem­mak­si, jos säätäisimme työ­nan­ta­jalle vaik­ka 500€/kk mak­sun kun­nalle aiheutu­vista ylimääräi­sistä päivähoitokus­tan­nuk­sista? Uskoisin, että jous­tokykyä löy­ty­isi kummasti.

Toki pien­ten las­ten van­hempi­en työl­lisyys voisi mar­gin­aalis­es­ti heiken­tyä, mut­ta en usko tämän vaikut­ta­van paljonkaan. Kansan­talous kuitenkin voit­taisi, kos­ka vuoropäivähoito on todel­la kallista.

 

[LISÄYS klo 12:40:

Län­siväylä-lehdestä soitet­ti­in ja kysyt­ti­in kom­ment­tia EHDOTUKSESTANI. Joo, myön­netään, että tämän pot­tuilun EK:lle voi lukea myös ehdo­tuk­sek­si. Ei tämä ei ole ehdo­tus vaan huo­mau­tus, että EK:n mielipi­de, jon­ka mukaan yhteiskun­nalle aiheutu­via päivähoitokus­tan­nuk­sia ei ole mitään syytä ottaa huomioon työaika­jär­jeste­lyis­sa, tulee aika kalli­ik­si. Ei pidä ryhtyä syyt­tämään mui­ta verora­ho­jen haaskauk­ses­ta, jos on itse sitä mieltä, että on ihan OK, jos yri­tys aiheut­taa yhteiskun­nalle ton­nin kus­tan­nuk­set säästäk­seen muu­ta­man kympin vält­tämäl­lä fik­sumpaa työn­jakoa tai vain laiskuuttaan.

Ehkä tälle pitäisi tehdä jotain, mut­ta miten se toteutetaan, onkin sit­ten isom­man pohtimisen arvoinen asia.]

63 vastausta artikkeliin “Vanhempien vuorotyö ja lasten päivähoito”

 1. Las­ten van­hempin suosimi­nen työvuoro­jen jakamises­sa on tör­leää syr­jin­tää lapset­to­mia työn­tek­i­jöitä kohtaan. Oli kyse sit­ten omas­ta valin­nas­ta tai vas­ten­tah­tois­es­ta lapset­to­muud­es­ta, lapset­tomil­la on tasa-arvoinen oikeus viikon­lop­pu- ja iltava­paisi­in sekä per­he-elämään. Näitä oikeuk­si ei voi ostaa pois rahal­lakaan, eikä olisi mikään ihme, jos moni lapse­ton val­it­sisi mielu­um­min enem­män aikaa ja vähem­män roinaa kuin päinvastoin.

 2. Las­ten etu menee muiden etu­jen edelle — nyt se jää taka-alalle. Tätä ei ole Suomes­sa ymmär­ret­ty, mis­tä räikein esimerk­ki on Lastensairaala-asia.
  YK:n Las­ten oikeuk­sien sopimus velvoit­taa meitä!
  EK antaa lausun­to­ja lyhyt­näköis­es­ti ja kansan­talouden näkökul­mas­ta perusteettomasti.

 3. Kaikel­la kun­nioituk­sel­la ja myötä­tun­nol­la lapset­to­mia kohtaan, lap­siper­heil­lä on kuitenkin aika moinen dilem­ma ajankäytön kanssa jos van­hem­mat tekevät vuorotyötä. Voidaan toki ajatel­la, että mitään yleisiä helpo­tuk­sia ei pidä tehdä vaan kaikkia on pakko kohdel­la tasaver­tais­es­ti, mut­ta täl­lä on kan­nustin­vaiku­tus ja sitä kaut­ta työn tar­jon­tavaiku­tus, molem­pi­in suuntiin. 

  Kenenkään ei ole “pakko” vali­ta vuorotyötä, ja sik­si lap­sia han­kki­vat usein etsivät työn joka ei ole vuorotyötä. Toisaal­ta osalle vuorotyön tekemisen hait­ta on pienem­pi kuin vai­h­toe­htoisen työn han­kkimisen hait­ta (ml. ris­ki ettei saa työtä), joten he sit­ten pysyvät vuorotyössä. Päivähoito-oikeus takaa sen, että lapsen hoi­dat­tamisen kus­tan­nuk­ses­ta iso osa on sosialisoitu. 

  Tähän on kah­teen eri suun­taan toimivia ratkaisu­ja. Jostain syys­tä Suomes­sa hyvin har­voin esitään ratkaisu­ja, jot­ka vähen­tävät kus­tan­nusten sosial­isoin­te­ja. Eli, mitä jos päivähoito-oikeut­ta rajat­taisi­in esimerkik­si aamu­vi­iden ja ilta­seit­semän välille niin, että työn­tek­i­jä (ja/tai työ­nan­ta­ja) mak­saisi­vat täysimääräis­es­ti tämän aikaikku­nan ulkop­uolisen hoidon? Tämä nyt vain esimerkkinä.

  Kun nyt tähän on päästy, niin totean vielä, että päivähoit­o­mak­sun tulosi­don­naisu­us on kyl­lä type­r­in tuloloukku jon­ka tiedän. Eri­tyis­es­ti nol­la­mak­su­lu­ok­ka + sub­jek­ti­ivi­nen päivähoito-oikeus ovat ihan höperöä touhua.

 4. Mitenköhän sit­ten kun itse olen nais­val­taisel­la alal­la, niin en taitaisi saa­da kuin ilta- ja yövuoro­ja. Ai niin, kun ei ole lap­sia, niin eihän min­ul­la muu­ta elämää olekaan. Pitääpä aloit­taa henk­i­nen valmis­tau­tu­mi­nen siihen, että se on lop­putyöu­ra n. 50+ vuot­ta pelkkää iltaa ja yötä, ellen jak­sa vai­h­taa alaa tai etsiä paikkaa, jos­sa kaik­ki tekee vain viras­toaikaan töitä. Vuorotyöstä olen tähän asti tykän­nyt vai­htelun vuok­si, mut­ta pelkän ilta- ja yövuoro­ja vai­htelu ei kiinnosta.

 5. Vaik­ka eihän se nais­val­taisu­us tai­da itse asi­as­sa vaikut­taa. Joka tapauk­ses­sa tiedän parikin työ­paikkaa ystävien kaut­ta, joil­la yli puolel­la työn­tek­i­jöistä on kotona pieniä lap­sia. Sel­l­aisia paikko­ja saa ainakin varoa. Ja kyl­lähän ilta- ja yövuoro­jen osu­us tulee lapset­tomil­la väistämät­tä kas­va­maan. Miten lapset­tomille kom­pen­soidaan lisään­tyvien yötöi­den ter­vey­del­lisiä hait­to­ja? Ehdo­tushan kasaisi ter­veyshait­to­ja enem­män lapset­tomille. Jos ei koskaan han­ki lap­sia, kär­sii siis eniten, osa vält­tää hait­to­ja ainakin osan työuras­taan han­kki­mal­la lapsia.

 6. Kyl­lä ehdot­tomasti lisää velvoit­tei­ta ja mak­su­ja työ­nan­ta­jille, mielel­lään vielä höys­tet­tynä nor­su­un­lu­u­tor­nista huutelul­la yhteiskuntavastuusta.

  Kansan­taloudel­lis­es­ti hyödyl­listä, jes­sus sentään.…

 7. Toi ehdo­tus tun­tuu ole­van vähän ris­tiri­idas­sa esim. sen nuorten nais­ten työl­lisyys­ti­lanteen paran­tamisen kanssa. Vaiku­tuk­sen suu­ru­ut­ta on han­kala arvioi­da, mut kyl­lähän toi nyt entis­es­tään vähen­tää poten­ti­aal­is­ten lisään­tyjien palkkaamisen houkut­tele­vu­ut­ta. Sekä tiet­ty niiden, jot­ka on jo lisään­tyny lähimenneisyydessä.

 8. Mitäpä jos van­hem­mat itse mak­saisi­vat nyky­istä suurem­man osan lapsen­sa hoidon todel­li­sista kus­tan­nuk­sista? Tämä olisi reilua ja läpinäkyvää ja van­hem­mat voisi­vat tehdä tosi­a­sioi­hin perus­tu­via ratkaisu­ja omaan uraansa ja per­he-elämään­sä liittyen.

 9. Itse teen ilta- ja yötyötä. Enkä halua että työ­nan­ta­ja joutuu siitä kär­simään että min­ul­la on kak­si las­ta joista kumpikaan ei ole päivähoi­dos­sa, isom­pi koulus­sa ja minä päivät pienem­män, iltaisin äidin kanssa.
  En ole halun­nut viedä kos­ka voin ja halu­an pitää kotona. 

  Ei mielestäni kovin hyvä moinen ran­gais­tus lapsel­lisen työllistämisestä.

  Ottakaa ennem­min työttömän/työttömien lapset pois päivähoi­dos­ta tai kek­sikää sopi­va määärä päiviä per kuukausi.

 10. Varoi­tan, harhaudun filosofi­an puolelle.

  Sub­jek­ti­iviset uni­ver­saaliset (etu)oikeudet ovat han­kala asia, ja niitä pitäisi mielestäni kat­e­goris­es­ti vält­tää. Kat­soisin, että on luon­te­vam­paa ajatel­la, että meil­lä on uni­ver­saale­ja sub­jek­ti­ivisia velvol­lisuuk­sia yleis­es­ti kans­saih­misiämme kohtaan, ja näitä velvol­lisuuk­sia voidaan tarpeen mukaan hoitaa kollektiivisesti.

  Minus­ta jokaisel­la (myös min­ul­la, joka en tule ikinä lap­sia han­kki­maan) on velvol­lisu­us oma­l­ta osaltaan huole­htia siitä, että lap­sil­la on mah­dol­lisu­us täysi­pain­oiseen elämään, huolen­pitoon, sosi­aal­is­tu­miseen ja valmiuk­sien­sa kehit­tämiseen. Samoin meil­lä on tiet­tyjä vähän vas­taa­van kaltaisia, tosin vähem­män ehdot­to­mia, velvol­lisuuk­sia las­ten van­hempia kohtaan. En aivan suo­ril­ta käsin näe, miten uni­ver­saali sub­jek­ti­ivi­nen päivähoito-oikeus toimii kus­tan­nuste­hokkaana tapana toteut­taa näitä velvol­lisuuk­sia kollektiivisesti.

 11. Kaikel­la kun­nioituk­sel­la ja myötä­tun­nol­la lapset­to­mia kohtaan, lap­siper­heil­lä on kuitenkin aika moinen dilem­ma ajankäytön kanssa jos van­hem­mat tekevät vuorotyötä. 

  Kaikel­la kun­nioituk­sel­la ja myötä­tun­nol­la lap­siper­heitä kohtaan, mut­ta eivätköhän ne ajankäytön ongel­mat ole tiedos­sa siinä vai­heessa, kun lap­sia han­kkii. Kaikkien ihmis­ten vapaa-ajan pitäisi kuitenkin olla sama­nar­voista eikä lap­siper­he-elämä ole ain­oa per­he-elämän muoto.

 12. Kansan­taloudel­lis­es­ti pien­ten las­ten van­hempi­en vuorotyössä ei ole mitään järkeä, kos­ka vuoropäivähoito voi mak­saa enem­män kuin äiti saa palkkaa. 

  Ja sinus­ta tähän ongel­maan oikea ratkaisu olisi se, että työ­nan­ta­ja pakote­taan mak­samaan 500€/kk lisä­mak­sua. Miten se muut­taa tuo­ta kansan­talouden ongel­maa mihinkään suun­taan? Ain­oa, mikä tuo­ta yhtälöä muut­taa on se, että vuorotyötä tekevä työn­tek­i­jä ei voi sälyt­tää las­ten­hoiton­sa kus­tan­nuk­sia muiden niskaan, jol­loin hän joko a) lopet­taa työn­sä (parem­pi vai­h­toe­hto kuin se, että teetetään hänen töis­säkäyn­nin mah­dol­lis­tamisek­si hänen työn­sä arvoa korkeam­paa las­ten­hoito­työtä) tai b) hakeu­tuu työhön, jos­sa ei ole yötyötä (kansan­taloudel­lis­es­ti vielä parem­pi vaihtoehto). 

  Tuo sin­un ehdo­tuk­sesi johtaa jom­paan kumpaan seuraavista:
  1) Pien­ten las­ten van­hempia (kuten tässä ketjus­sa Petri Pasa­nen) ei palkata työ­paikkoi­hin, jois­sa on yötyötä, kos­ka siitä voi olla seu­rauk­se­na tuo ankara sakkomaksu.
  2) Lapset­tomien työn­tek­i­jöi­den tehtäväk­si sälytetään kaik­ki ilta- ja yövuorot, jot­ta väl­tetään se sakko­mak­su, ja ajatel­laan, ettei täl­lä ole mitään väliä.

 13. Onpa­han päätön aja­tus. Ote­taan esimerkik­si kolmivuorotyö­paik­ka. Yhteen työ­paikkaan tarvi­taan 3 ihmistä (+ lomit­ta­ja). Vuorok­ier­to on aamu-ilta-yö.

  Yhdel­lä työn­tek­i­jäl­lä on lap­sia. Hän tekee vain aamu­vuoroa. Kak­si muu­ta vuorot­tel­e­vat ilta- ja yövuorossa. Kun ilta/yövuorolaisista toinen saa lapsen, syn­tyy — avokä­tisen van­hempainva­paiden jäl­keen — ongel­ma. Ilta- ja yövuoroa voi hoitaa vain yksi työn­tek­i­jä, ja aamu­vuoroa kak­si. Työn­tan­ta­ja voi:
  i) Irti­sanoa työn­tek­i­jät, joil­la on lap­sia, ja palaut­taa vuorok­ier­to nor­maa­lik­si tai
  ii) Yrit­tää rekry­toi­da uusi ilta-/yövuoro­lainen ja kek­siä jotain tekemistä kahdelle aamuvuorolaiselle.

  Jos MLL:n brain fart menisi läpi, olisiko hoitoalal­la jatkos­sa avoin­na vain yötöitä? Vai olisiko van­hempi­en jatkos­sa mah­do­ton­ta työl­listyä vuorotyöhön?

  1. jos jokin malli ei toi­mi kaikkial­la, se voi kuitenkin toimia jos­sakin. Käytön­tö, jos­sa kus­tan­nuk­sia voi ulkois­taa rauhas­sa yhteiskun­nalle, johtaa aina haaskauk­seen. Minöä en voi pitää kovin hyvänä ammat­in­val­in­tana yksin­huolta­jaäidiltä olla töis­sä Ruotsin­laibal­la niin, että lap­si viedään viikok­si päivähoitoon. Jos tätä lisäkus­tan­nus­ta ri olisi sosial­isoitu, tuol­laista ei tehtäisi koskaan.

 14. Ainakaan min­un duu­nis­sani per­heel­liset eivät usein edes halua luop­ua iltatöistään, kos­ka niistä mak­se­taan tun­tu­va haittalisä.

  Itse olen iltavirkku ja tek­isin mieluiten pelkkiä ilta- tai yötöitä, toisin kuin kaimani yllä. En vain ole keksinyt vielä keinoa, jol­la per­heel­liset saisi häädet­tyä kokon­aan pois iltavuoroista.

  Tiedemies:
  Kun nyt tähän on päästy, niin totean vielä, että päivähoit­o­mak­sun tulosi­don­naisu­us on kyl­lä type­r­in tuloloukku jon­ka tiedän. Eri­tyis­es­ti nol­la­mak­su­lu­ok­ka + sub­jek­ti­ivi­nen päivähoito-oikeus ovat ihan höperöä touhua. 

  Sääli että vasem­mis­ton huuhaaosas­to on täysin hirt­täy­tynyt sub­jek­ti­iviseen päivähoito-oikeu­teen. Hesaris­sa oli muuten jokin aika takaperin kolum­ni, jos­sa tyyp­pi ilmeisen vakavis­saan sanoi, että ei voi täl­laista oikeut­ta keneltäkään ottaa pois, kos­ka eihän byrokraat­ti voi tietää, kuka sitä päivähoitoa tosis­saan tarvitsee.

  Samal­la logi­ikalla ehdotankin, että pois­te­taan tarve­hark­in­taisu­us saman tien kaik­ista yhteiskun­nan etuuk­sista. Itse halu­aisin mah­dol­lisim­man paljon toimeen­tu­lo­tukea, vam­mais­tukea ja vähän kun­nan vet­er­aa­ni­avus­tus­ta myös. Ja mis­tä ne lääkäritkään tietää mitä minä tarvit­sen, joten pir­it tiski­in resep­ti­va­paana kiitos.

 15. Entäpä yliopis­tot? Työaikaa ei varsi­nais­es­ti ole, on tutk­i­jan oma asia, miten aikansa jakaa. Pait­si, että on työ­matko­ja, joil­ta yllät­täen ei sit­ten ehdi takaisin koti­in päiväkodin lop­pumi­saikaan, tai jolle piti lähteä ennen kuin päiväkoti aamul­la aukeaa. Sit­ten on dead­linet, jot­ka eivät armah­da lap­siper­heel­listä. Viral­lis­es­ti vas­tuu ei ole työ­nan­ta­jayliopis­ton, mut­ta aika paha on pistää tutkimus­tover­it vaikeuk­si­in sil­lä, ettei lai­ta sisään omaa kon­tribuu­tio­taan ennen julka­isun dead­lin­ea. Tuo­hon on men­nyt lomapäiviä useinkin.

 16. Pyry:
  Mitäpä jos van­hem­mat itse mak­saisi­vat nyky­istä suurem­man osan lapsen­sa hoidon todel­li­sista kus­tan­nuk­sista? Tämä olisi reilua ja läpinäkyvää ja van­hem­mat voisi­vat tehdä tosi­a­sioi­hin perus­tu­via ratkaisu­ja omaan uraansa ja per­he-elämään­sä liittyen.

  Tämä vähen­tää työn tar­jon­taa eli huolto­suhde huononee ja työvoima­pu­la infla­toi palkkoja

 17. “Sääli että vasem­mis­ton huuhaaosas­to on täysin hirt­täy­tynyt sub­jek­ti­iviseen päivähoito-oikeu­teen. Hesaris­sa oli muuten jokin aika takaperin kolum­ni, jos­sa tyyp­pi ilmeisen vakavis­saan sanoi, että ei voi täl­laista oikeut­ta keneltäkään ottaa pois, kos­ka eihän byrokraat­ti voi tietää, kuka sitä päivähoitoa tosis­saan tarvitsee.”

  Jos toine puolisoista jää työt­tömäk­si niin päivähoitopaik­ka on menetetty.

  Ja kun työtön saa työ­paikan kiin hoitopaikkaa ei enää olekaan ja työtön ei voi ottaa työtä vas­taan , ei ainakaan heti vaan vas­ta viikko­jen päästä.

  Tämä piden­tää työt­tömyys­jak­so­ja ja sitä kaut­ta tukikuluja.

  Ja nopea työn aloit­ta­mi­nen pistää lapset­tomat etusi­jalle työhöno­to­ssa ja syr­jäyt­tää lapsellisia

  Ja päiväko­tien kuor­mi­tuk­ses­ta tulee vaihteleva. 

  Kiin­teisi­in kului­hin ei las­ten määrä vaiku­ta, joten säästökin on marginaalinen.

 18. Suomen esik­oulu on varsin vaa­ti­ma­ton ja esiopetuk­sen tehtäviä on sisäl­lytet­ty päivähoitoon ja nyt osa lap­sista jäisi esiopetuk­sen ulkopuolelle

 19. Ongel­ma ratkeaa jos päivähoitopaikas­ta veloite­taan todel­lis­ten kus­tan­nusten mukaises­ti mut­ta että päivähoito on samaan aikaan verovähennyskelpoinen. 

  Eikös tämä poista vapaa­matkus­tu­songel­man aika tehokkaasti? Tosin soskutuet sekoitaa pakkaa…

 20. Annet­tasiko markki­navoimien hoitaa asia? Siir­retään koko päivähoito­jär­jestelmä työ­nan­ta­jien vastuulle.

 21. Pitääkö tämä nyt sit­ten kokon­aisu­udessaan tulki­ta irvailuk­si EK:ta kohtaan, vai onko Soin­in­vaaras­ta kuo­ri­u­tu­mas­sa Focault’laisen biopoli­ti­ikan lähettiläs?

  Oletko siis sitä mieltä, että tasa-arvolain vas­tainen syr­jin­tä ei ole sal­lit­tua kun puhutaan rekry­toin­tipäätök­sistä, mut­ta kun ilta- ja yövuorot tai heinäku­un loma­l­i­s­tat kiertävät, on syr­jin­tä oikeutettua?

  Jos päivähoidon kus­tan­nuk­set ovat todel­la niin korkeat, ettei henkilön kan­na­ta men­nä töi­hin täl­lä pre­mis­sil­lä, niin sil­loin olisi ehkä syytä kysyä, miten näin korkeaan kus­tan­nus­ta­soon on päädytty.

  Kysymyshän EK-irvailus­sa lie­nee lop­ul­ta siitä, kuka nähdään oikeana tahona kus­tan­ta­maan nämä jär­jeste­lyt. Joko kus­tan­ta­ja on yhteiskun­ta (päivähoito tulee kalli­ik­si), tai työ­nan­ta­ja (lapset­tomille henkilöille mak­se­taan niin paljon, että he halu­a­vat olla heinäku­ut töis­sä ja tehdä kaik­ki ilta- ja yövuorot), tai lapse­ton henkilö (hänet pakote­taan Soin­in­vaar­alaisen biopoli­ti­ikan hengessä tekemään työvuorot, jot­ka eivät sovel­lu “lap­siper­heen arvolle”). 

  Mikä on se moraa­li­nen peruste, jol­la nämä syn­tyvät kus­tan­nuk­set kohdis­tet­taisi­in jollekin muulle taholle, kuin yhteiskun­nalle? Muis­te­taan nyt vielä, että ne työssäkäyvät lapset­tomat henkilöt osal­lis­tu­vat jo sinän­sä vero­tuk­sen kaut­ta mak­sut­tomaan koulu­ruokailu­un, päivähoidon sub­ven­tioi­hin, sekä lap­sil­isien maksamiseen. 

  Lop­putule­ma, jos­sa lapset­tomat henkilöt määrät­täisi­in tekemään ne epä­muka­vat työvuorot vaik­ka sit­ten lain­voimal­la ei ehkä olisi niin kaukaa haet­tu. Aiheesta — siis siitä, miten vah­vasti biopoli­ti­ik­ka, ei suinkaan tasa-arvo — ohjaa poli­it­tista päätök­sen­tekoa Suomes­sa on jopa kir­joitet­tu väitöskin (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28267).

 22. Tosi­aan kan­nat­taisi var­maan ensin kokeil­la sitä, että päivähoidon mak­sut oli­si­vat por­tais­tet­tu­ja. Ilta- ja yövuoroista kun saa enem­män palkkaa, myös päivähoit­o­mak­su­ja voisi niiltä ajoil­ta laskut­taa enem­män. Lisäk­si pitäisi saa­da työ­nan­ta­jat suun­nit­tele­maan työvuoro­ja aikaisem­min. Jos työvuorot oli­si­vat tiedos­sa esim. reilun kuukau­den etukä­teen, päiväkodis­sa voitaisi­in mah­dol­lis­es­ti suun­nitel­la henkilöstön työvuorot aikaisem­paa parem­min vas­taa­maan todel­lista tarvet­ta. Jos päivähoidon mak­sut määräy­ty­i­sivät vuorokau­den ajan mukaan, se kan­nus­taisi myös van­hempia suun­nit­tele­maan menon­sa niin, että jos toinen on iltavuorossa, toinen hoitaa kotona las­ta, mikäli halu­aa saa­da mah­dol­lisim­man ison hyö­dyn toisen van­hem­man iltalisistä.

  Tästä MLL:n ehdo­tuk­ses­ta en voi tykätä. Osa työ­paikoista, joi­hin on “kasaan­tunut” paljon töi­hin pien­ten las­ten van­hempia, muut­tuisi todel­la vas­ten­mielisik­si paikoik­si. Eihän lapset­tomil­la voi olla edes har­ras­tuk­sia tai muu­ta elämää, jos ilta- ja yötyön osu­us nousee paljon. Nykyisel­lään työvuorot jakaan­tunevat melko tasais­es­ti kaikille, joten ei niitä pien­ten las­ten van­hem­mil­lakaan niin paljoa tule. Esim. hoitoalal­la henkilöstöä on eniten aamu­vuorois­sa, vähem­män iltavuorois­sa ja vähiten yövuorois­sa. Lap­siper­heitä pitää tukea, mut­ta eiköhän niitä jo nyt tue­ta ihan hyvin. Päivähoitoa tue­taan, lap­sil­isiä saa, van­hempainva­pai­ta on, saa jäädä koti­in hoita­maan sairas­ta las­ta jne. Kyl­lä siinä on minus­ta jo ihan tarpeek­si kan­nustin­ta ja helpo­tus­ta lapsiperheille.

 23. Osmon ehdo­tuk­seen seu­raa­va lisäpykälä: Jos työn­tek­i­jäl­lä on pieniä lap­sia ja hän tekee vuorotyötä, mut­ta lapset eivät ole kun­nalises­sa päivähoi­dos­sa, sakko mak­se­taan työn­tek­i­jälle. Työn­tek­i­jähän on säästänyt verora­ho­ja jär­jestäen hoidon muul­la tavoin.

 24. Sylt­ty:
  Ongel­ma ratkeaa jos päivähoitopaikas­ta veloite­taan todel­lis­ten kus­tan­nusten mukaises­ti mut­ta että päivähoito on samaan aikaan verovähennyskelpoinen. 

  Eikös tämä poista vapaa­matkus­tu­songel­man aika tehokkaasti? Tosin soskutuet sekoitaa pakkaa…

  Sil­loin pieni­palkkainen työ ei enää kannata
  kos­ka kaik­ki menee päivähoitoon tai vero­tuk­ses­sa ei saa vähen­nys­tä, kun vero­ja ei ole mak­set­tu paljoa.

  Hul­to­suhde heikke­nee edelleen ja työn tar­jon­ta vähenee

 25. Hyvä kir­joi­tus!

  Ei tämä ole ensim­mäi­nen ker­ta kun elinkei­noelämän etu­jär­jestöt katso­vat, että yhteiskun­nal­la on vain velvol­lisuuk­sia yri­tyk­siä kohtaan ja hyvä toim­intaym­päristö (mm. työn­tek­i­jöi­den las­ten päivähoito ja van­hempi­en hoi­va, tiet ja muu infra, koulu­tusjär­jestelmä, jne.) ajatel­laan itses­tään­selvyytenä, mut­ta vas­tavuoroisia velvol­lisuuk­sia ei sit­ten halu­ta tun­nus­taa. Elinkei­noelämän edun­valvo­jien mielestä on vain ymmär­ret­tävää ja oikein, että yri­tyk­set käyt­tävät kaik­ki vero­lain­säädän­nön por­saan­reiät sun muut hyväk­seen täysimääräis­es­ti, ja samoin kaikkia yri­tyk­siä tukkia näitä por­saan­reik­iä ja velvoit­taa yri­tyk­siä kan­ta­maan vas­tu­un­sa lain keinoin vas­tuste­taan raivoisas­ti uhkaile­mal­la mil­loin pääoma­paol­la ja mil­loin kil­pailukyvyn menetyksellä.

  Jos kohtu­us näky­isi myös näi­den etu­jär­jestö­jen omis­sa toimis­sa ja kan­nan­otois­sa, niin hei­dän kan­ta­mansa huoli suo­ma­laisen työn ja tuotan­non kil­pailukyvys­tä saisi paljon parem­min vas­takaikua kansan syvistä riveistä. Nykyi­nen idioot­ti­mainen edun­valvon­takult­tuuri ja jatku­va ruikut­ta­mi­nen vain vahin­goit­taa yri­tys­ten ja elinkei­noelämän mainet­ta ja uskot­tavu­ut­ta kaikkein keskeisim­mis­sä kysymyksissä.

 26. Osmo Soin­in­vaara: Kansan­taloudel­lis­es­ti pien­ten las­ten van­hempi­en vuorotyössä ei ole mitään järkeä, kos­ka vuoropäivähoito voi mak­saa enem­män kuin äiti  saa palkkaa.

  Jos kaupun­ki ei saa jär­jestet­tyä vuoropäivähoitoa kohtu­ullisin kus­tan­nuksin, niin eiköhän se ole kaupun­gin vika, joka kaupun­gin pitäisi korjata?
  Eihän se voi olla tehokas­ta tilankäyt­töä, jos päiväkodit ovat puo­let vuorokaud­es­ta käyttämättä.

  Ker­rop­pa vielä mis­sä amma­tis­sa neljä äitiä tien­aa yhteen­sä vähem­män kuin yksi päiväkodin työntekijä?
  (Yli 3‑vuotiailla 7 las­ta kohden pitää olla yksi hoitaja.)

 27. Osmo Soin­in­vaara:
  jos jokin malli ei toi­mi kaikkial­la, se voi kuitenkin toimia jos­sakin. Käytön­tö, jos­sa kus­tan­nuk­sia voi ulkois­taa rauhas­sa yhteiskun­nalle, johtaa aina haaskauk­seen. Minöä en voi pitää kovin hyvänä ammat­in­val­in­tana yksin­huolta­jaäidiltä olla töis­sä Ruotsin­laibal­la niin, että lap­si viedään viikok­si päivähoitoon. Jos tätä lisäkus­tan­nus­ta ri olisi sosial­isoitu, tuol­laista ei tehtäisi koskaan.

  Tuol­laisen ääries­imerkin tilas­tol­lisen merk­i­tyk­sen tiedät kyl­lä itsekin, mut­ta asi­aa on järkevää tarkastel­la pidem­mäl­lä aikavälil­lä: oliko ammat­in­val­in­ta tehty ennen van­hem­mak­si tai yksin­huolta­jak­si ryhtymistä?
  Molem­pia asioi­ta tapah­tuu myös suun­nit­telemat­ta ja vas­toin tah­toa, joten työn­tek­i­jän syyl­listämi­nen pelkän nyky­hetken mukaan on typerää.

  Samuli Lin­tu­la: Kaikel­la kun­nioituk­sel­la ja myötä­tun­nol­la lap­siper­heitä kohtaan, mut­ta eivätköhän ne ajankäytön ongel­mat ole tiedos­sa siinä vai­heessa, kun lap­sia han­kkii. Kaikkien ihmis­ten vapaa-ajan pitäisi kuitenkin olla sama­nar­voista eikä lap­siper­he-elämä ole ain­oa per­he-elämän muoto.

  Miten ne ajankäytön ongel­mat voisi­vat olla selvil­lä, kun elämme kvar­taal­i­talouden prekari­aatis­sa? Duu­ni voi men­nä kos­ka tahansa alta tai muut­tua toisen­laisek­si. Entä opete­taanko näitä asioi­ta jos­sain? Van­hem­mak­si voi tul­la vahin­gos­sa tai parisuhde voi kar­i­u­tua. Opiskelu­paikankin voi saa­da jostain muual­ta kuin mitä haluaisi.
  Jos ei halu­ta takaisin maail­maan hel­lan ja nyrkin väli­in, niin sub­jek­ti­ivisen päivähoito-oikeu­den rajaami­nen vaikut­taa kyl­lä äärim­mäisen vaikeal­ta ja byrokra­ti­aa kas­vat­taval­ta han­kkeelta. Vähän sama jut­tu, jos sairaalas­sa alet­tais miet­tiä, kenen kuu­luu saa­da hoitoa.

  Päivähoit­o­mak­sun pro­gres­si­ivi­su­us aiheut­taa kyl­lä tuloloukun, mut­ta sama hin­ta kaikille aiheut­taisi sen, ettei köy­hillä olisi varaa päivähoitoon ja rikkaat käyt­täi­sivät sitä ilman tarvet­takin. Eli hienosäätöä enem­pää tuskin voidaan tehdä. Työt­tömät ovat usein myös köy­hiä, joten työn­hak­i­jal­ta ei voi paljoa nyhtää tai lop­puu työn haku. Eli ain­oa ryh­mä, jol­ta vois päivähoito-oikeu­den raja­ta pois, olis työt­tömät rikkaat eli ne, jot­ka tule­vat toimeen pelkäl­lä var­al­lisu­udel­la tai pääo­mat­u­loil­la. Näitä taas on var­masti niin vähän, ettei merk­i­tys­tä ole. Seu­raavak­si sit­ten viedään var­maan oikeus koulu­tuk­seen. Työt­tömil­lähän on aikaa opet­taa omia lap­si­aan ja rikkaat saa lait­taa yksityiskouluihin?

  Jotenkin tun­tuu siltä, että mon­et tääl­lä huutel­e­vat luule­vat, ettei näitä yhteiskun­nan rak­en­tei­ta olisi kovasti suun­nitel­tu suurel­la huip­pu­osaamisel­la ihan kansan­talouden kannal­ta. Ei tää maa pyöri jol­lain poli­it­tisel­la vakaumuksella…

 28. Samuli Lin­tu­la: Kaikkien ihmis­ten vapaa-ajan pitäisi kuitenkin olla sama­nar­voista eikä lap­siper­he-elämä ole ain­oa per­he-elämän muoto.

  Sosi­aalis­es­ti ottaen tämä nyt vaan ei ole tot­ta. Lap­siper­heen van­hem­man aika on arvokkaam­paa jo siitä syys­tä, että kyse on pait­si van­hem­man omas­ta ajas­ta, myös lapsen ajas­ta, eli kyseessä on ulkoisvaikutus.

  Lisäk­si jos tätä ajatel­laan inter­gen­er­a­tionaalise­na tulon­si­ir­tona, ja jos otamme annet­tuna vain osit­tain rahas­toivan eläke­jär­jestelmän, niin eläke­jär­jestelmä on tulon­si­ir­to lap­siper­heiltä lapset­tomille. Se tosin taide­taan pitkälti kom­pen­soi­da muil­la keinoin, mut­ta kuitenkin.

  Yhteiskun­ta voi olla toki moni­ar­voinen, mut­ta kos­ka yhteiskun­ta koos­t­uu ihmi­sistä, ihmis­ten arvot vaikut­ta­vat siihen miten yhteiskun­ta nähdään.

  Ja siis, minä tar­josin ratkaisuk­si sitä, että sosial­isoidaan vähem­män, eli ote­taan vähem­män huomioon sitä, että aika on eri arvoista. Mut­ta se aika nyt vaan *ei* ole samanarvoista.

 29. Joo, minäkö sit­ten teen kaik­ki ikävät vuorot ja saan lomat kun muille sopii? Ehkäpä palkkaakin halu­at­te pienentää? 

  Eihän se noin paljon tartte, kun ei oo lapsia?

 30. Tiedemies:
  Lisäk­si jos tätä ajatel­laan inter­gen­er­a­tionaalise­na tulon­si­ir­tona, ja jos otamme annet­tuna vain osit­tain rahas­toivan eläke­jär­jestelmän, niin eläke­jär­jestelmä on tulon­si­ir­to lap­siper­heiltä lapset­tomille. Se tosin taide­taan pitkälti kom­pen­soi­da muil­la keinoin, mut­ta kuitenkin. 

  Mil­laista ran­gais­tus­ta sit­ten Tiedemies ehdot­taa inter­gen­er­a­tionaalisen tulon­si­ir­ron rikkomis­es­ta? Mik­si nyky­isiä, san­o­taan 70-luvun jäl­keen syn­tyneitä sukupolvia, saadaan rankaista raskail­la ja kas­vav­il­la työeläke­mak­susi­toomuk­sil­la vain siitä, että hei­dän van­hempansa tekivät vähem­män lap­sia kuin näi­den edeltäjät? Työeläke­mak­sut ovat kas­va­neet sään­nön­mukaises­ti jär­jestelmän syn­nyn jäl­keen. Se, että nyt uuti­soidaan siitä val­tavas­ta yllä­tyk­ses­tä, että joku ennusti palkka­sum­man kasvun ja eläke­pros­entin heikosti ja saamiset eivät kat­ta­neet mak­su­ja, ker­too lähin­nä heikos­ta journalismista. 

  Jos val­it­set, ettei sin­un mielestäsi ns. suuria ikälu­okkia tulisi ran­gaista jär­jestelmän pet­tämis­es­tä, niin sil­loin­han voimme vain lakonis­es­ti tode­ta, että viimeinen sam­mut­taa valot. 

  Täl­lainen inter­gen­er­a­tionaal­is­ten tulon­si­ir­to­jen ajat­telu tuot­taa val­ta­van moraa­lika­to-ongel­man, kuten olemme Suomes­sa jo havain­neet. Mitä arvelet, että seu­raisi, jos kansalaisille annet­taisi­in nyt mah­dol­lisu­us irti­sanoutua työeläkejärjestelmästä? 

  Kyl­lä, hyv­in­voin­ti­val­tion jatku­mi­nen edel­lyt­tää väestön jatku­mista. Väestön pienen­tymi­nen heiken­tää huolto­suhdet­ta, jos­ta seu­raa se, että pienem­pi työvoima kan­taa mukanaan suurem­paa ulkop­uol­ta. Tämähän on jo tapahtunut.

  Sinän­sä, jos elinkaari­malle­ja ynnäil­lään, niin toden­näköis­es­ti keskimääräisen työu­ran tekevä lapset­tomana säi­lyvä henkilö on jokat­a­pauk­ses­sa (eläke­jär­jestelmä mukaan­lask­ien; huomioidaan­han, että tämän het­ken lapse­ton mak­saa edel­lisen sukupol­ven, ei seu­raa­van, eläkkeitä) net­tomak­sa­ja, ei net­tosaa­ja. Lap­siper­hei­den osalta tilanne ei ole ehkä yhtä selkeä.

 31. MLL:n ehdo­tuk­sen vaiku­tuk­sia on mie­lenki­in­toista miet­tiä, kos­ka ne ovat kovin eri­laisia eri tilanteis­sa. Helpoim­mal­la päästään ihan oikean markki­na­t­alouden piirissä.

  Jos pien­ten las­ten van­hem­mat lopet­ta­vat vuorotyön tekemisen, vuorotyön tar­jon­ta vähe­nee. Tämä nos­taa vuorotyön hin­taa. Vuorotyö on kuitenkin siitä muka­va tapaus, että sen tar­jon­ta riip­puu huo­mat­ta­van paljon hin­nas­ta. Näin ollen vuorotyön tek­i­jät saa­vat lisää rahaa.

  Toisaal­ta samaan aikaan niiden pien­ten las­ten van­hempi­en pitää tehdä jotain saadak­seen lap­sille ruokaa pöytään. Tämä tarkoit­taa sitä, että samoil­la aloil­la päivä­työn tar­jon­ta lisään­tyy, mikä peri­aat­teessa las­kee työn hintaa.

  Joten lop­putu­los on se, että pien­ten las­ten van­hempi­en (ja poten­ti­aal­is­ten sel­l­ais­ten) arvo työ­nan­ta­jan silmis­sä las­kee, vuorotyöalo­jen perus­palkat laske­vat ja vuorolisät nousevat.

  Ain­oa suurem­pi ongel­mati­lanne tulee siitä, että joil­lakin työ­nan­ta­jil­la ei ole vält­tämät­tä osoit­taa ei-vuorotyötä. Sil­loin tilanne menee työ­nan­ta­jan kannal­ta kinkkisek­si, minkä jal­keen tehdään jotain tuotan­nol­lista ja taloudel­lista neu­vot­telua ja laite­taan auki työ­paik­ka, jos­sa kuvauk­se­na on ilta- ja yötyö. Sen jäl­keen alku­peräi­nen irti­san­ot­tu saa tietysti paikan sitä hakies­saan, mut­tei voi hakea sitä, jos ei tee vuoroja…

  Julkiset hom­mat ovat taas eri jut­tu. Sari Sairaan­hoita­jan kohdal­la käy niin, että työn­tek­i­jöi­den ja ‑anta­jan de fac­to monop­o­liasemien vuok­si palkat ja lisät ja ehdot pysyvät ennal­laan ja lapset­tomat tekevät vuorot. Tekee hyvää työilmapi­ir­ille… Tosin voisi veika­ta, että neu­vot­telu­jär­jestöt lask­i­si­vat äkkiä jäsen­ten per­heti­lan­ne­jakau­man ja oli­si­vat mielu­um­min neu­vot­telemat­ta asiasta.

  Minus­ta Oden taloudelli­nen huoli ruotsin­laival­la siivoavas­ta yksin­huolta­jas­ta on ihan kokon­aan toinen jut­tu. Talouden näkökul­mas­ta on niin, että jos jollekulle tuot­tavin työ on olla kotona hoita­mas­sa lap­sia, niin sitä sitten.

 32. Viherinssi:
  Jos pien­ten las­ten van­hem­mat lopet­ta­vat vuorotyön tekemisen, vuorotyön tar­jon­ta vähe­nee. Tämä nos­taa vuorotyön hin­taa. Vuorotyö on kuitenkin siitä muka­va tapaus, että sen tar­jon­ta riip­puu huo­mat­ta­van paljon hin­nas­ta. Näin ollen vuorotyön tek­i­jät saa­vat lisää rahaa.

  Toisaal­ta sub­ven­toitu ilta/yö-“päivä“hoito aiheut­taa sen, että vuorotyön hin­ta on alhaisem­pi kuin mitä sen pitäisi markki­nae­htois­es­ti olla — mis­tä kär­sivät muutkin kuin per­heel­liset vuorotyötä tekevät. Var­maankin tästä aiheesta pystyy tekemään laskel­mat, että hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta tulee sekä nykyti­lanteesta että sen vaihtoehdosta…

 33. Öö… Siis, suo­ma­lainen eläke­jär­jestelmä siirtää tulo­ja työikäisiltä eläkeläisille. Eläkeläiset ovat mak­sa­neet työikäis­ten koulu­tuk­sen ja ruokki­neet työikäiset. Tässä mallis­sa lapset­tomat ovat vapaa­matkus­ta­jia. Tätä kom­pen­soidaan kyl­lä monin tavoin, mut­ta se on yksi perustelu lap­siper­hei­den suosimiselle.

  1. Tiedemies on oike­as­sa. Lap­siper­heet sub­ven­toi­vat lapset­to­mia huo­mat­tavasti, kos­ka lapset mak­sa­vat eläk­keet. Jos eläke on 2000 euroa kuus­sa ja sitä saa 20 vuot­ta, saa eläket­tä yhteen­sä 480 000 euroa. Tästä on ehkä neljännes itse mak­set­tua ja lop­pu tulon­si­ir­to niiltä lapsiperheiltä.

 34. Karkeasti san­ot­tuna, siis, olete­taan että 1990 syn­tynyt henkilö siir­tyy nyt työvoimaan, ja hänel­lä ei ole kart­tunei­ta eläkkeitä. 3600 euron brut­topal­ka­lla saisi ETK:n laskurin mukaan 65-vuo­ti­aana eläk­keelle siir­tyessä kokon­aiseläk­keen 2021 euroa. Poikalapsen elin­iän­odote oli Tilas­tokeskuk­sen mukaan vuon­na 2009 76,3 vuot­ta, eli eläke­vu­osia ker­ty­isi tämän odot­teen mukaan 11,3 vuotta. 

  Mikäli ole­tamme keskimääräisen 25 %:n työeläke­mak­sun (täl­lä het­kel­lä hie­man alle; ETK:n pitkän aikavälin ennus­teen mukaan 24,9%:a vuon­na 2030), ker­tyy mak­set­tu­ja työeläkkeitä kon­ser­vati­ivis­es­ti arvioidus­ta 30 vuo­den työuras­ta (ole­tus sisältää siis katko­ja. todel­lisu­udessa työu­rat taita­vat keskimäärin olla reilusti yli 30 vuot­ta, etenkin miehillä) noin 324,000 euroa. Tästä ker­tyy diskont­taa­mat­tomana 13,3 vuot­ta eläkkeitä. Jos piden­täisimme työu­raa 35 vuo­teen, tulisi mak­su­ja jo viitisenkym­men­tä tuhat­ta euroa lisää.

  Selit­täkää maal­likolle, mihin rahaa katoaa? Kuu­luisiko eläke­jär­jestelmää siis ajatel­lakin niin, että oikeas­t­aan kukaan ei säästä yleisessä jär­jestelmässä omia eläkkeitään varten, vaan mak­saa muiden eläkkeitä? Täl­löin­hän kyseessä olisi peri­aat­teessa tulovero (joka ei siis pois­taisi sitä, etteikö tätä silti pitäisi maksaa).

  1. PaavoJ
   Poikalapsen elin­iän odote on 76,3 vuot­ta syn­tymähetkel­lä, mut­ta jos on elänyt 65-vuo­ti­aak­si eikä siis ole kuol­lut nuore­na, eli­na­jan­odote on selvästi korkeampi kuin 11,3 vuot­ta. Lisäk­si eläkkeitä mak­se­taan myös naisille. Voi myös joutua eläk­keelle 40-vuo­ti­aana, saa­da sitä 2000 ton­nin eläket­tä (melein) tule­van ajan kjar­tu­man vuok­si ja elää 90 ‑vuo­ti­aak­si.
   Elkäke­jär­jestelmämme on pääasi­as­sa jako­jär­jestelmä, jos­sa nyt töis­sä ole­vat mak­sa­vat eläk­keel­lä ole­vien eläket­tä ja saa­vat vasti­neek­si lupauk­sen, että seu­raa­va sukupolvi pakote­taan samaan. Nuo­rille tämä merk­it­see tap­pi­o­ta, kos­ka ikiälu­okat ovat niin eri kokoisia.

 35. Tiet­ty, asi­avirheenä: ETK:n laskuri var­maan olet­taa, että tuo työu­ra on yht­enäi­nen. Täl­löin itseasi­as­sa tuo mak­set­tu sum­ma olisi vielä huo­mat­ta­van paljon korkeampi, kuin mitä jär­jestelmästä “saa itse ulos”.

 36. Osmo Soin­in­vaara:
  Tiedemies on oike­as­sa. Lap­siper­heet sub­ven­toi­vat lapset­to­mia huo­mat­tavasti, kos­ka lapset mak­sa­vat eläk­keet. Jos eläke on 2000 euroa kuus­sa ja sitä saa 20 vuot­ta, saa eläket­tä yhteen­sä 480 000 euroa. Tästä on ehkä neljännes itse mak­set­tua ja lop­pu tulon­si­ir­to niiltä lapsiperheiltä.

  Heitän mutul­la, että lapset­tomat elävät selvästi lyhyem­pään kuin lapselliset.

 37. Jos tässä nyt tais­tel­laan eläkkeistä, niin vii­sain­ta­han olisi säätää niin, että jokainen säästäisi oman eläk­keen­sä. Helpom­min­han se näin kävisi kuin epä­suo­rasti säätelemäl­lä vuorotyön jakau­tu­mista. Jos tais­tel­laan eläkkeistä, muute­taan eläke­jär­jestelmää eikä vuorotyösysteemiä.

 38. Nyt ollaan kyl­lä aikalail­la eri­lai­sis­sa lukemissa.

  2000e eläk­keeseen päästäk­seen pitää mak­saa aivan tolku­ton sum­ma eläke­mak­su­ja elämän­sä aikana.

  https://www.varma.fi/fi/HenkiloAsiakkaat/Tyoelamassa/ElakkeenMaara/Pages/Default.aspx

  Jos on nyt uraansa aloit­tel­e­va kak­sikymp­pinen ja eläket­tä on ker­tynyt nol­lat, niin ei hyvältä näytä. 3500e/kk pitäisi tien­ata 45v put­keen, että ker­ty­isi 2000e eläke 65v eläk­keelle siir­tyessä. Vai lähde­täänkö olet­ta­mas­ta, että parikymp­piset ovat niin ter­veitä, että heille 67 on “ole­tusikä” lähteä eläkkeelle?

  Kun huomioidaan työ­nan­ta­jan osu­us eläke­mak­sus­ta, niin puhutaan n. 800e/kk eli melkein 10 000e vuosi panos­tuk­ses­ta eläk­keeseen. 45v aikana se tekee reip­paasti yli 400 000e.

  Inflaa­tiot, tuot­to-odotuk­set, diskont­tauk­set jne. puut­tuvat tietysti täysin, mut­ta lähtöko­htana voita­neen pitää sitä, että itse Van­guardin VT-tikkeri­in ja johonkin globaali­in korko­ra­has­toon säästämäl­lä pääsee tasan samaan tuot­toon kuin val­tion eläkerahasto.

  Mis­sä kohtaa en nyt ymmärrä?

  Voiko muuten superkart­tuman ja uuden yrit­täjän YEL-alen­nuk­sen yhdis­tää? Voiko fik­su vähän yli kuusikymp­pinen viet­tänee viimeiset vuoten­sa ulkois­ta­mal­la itsen­sä ja mak­samal­la melkein koko fir­mansa tulok­sen YEL:ään “uuden yrit­täjän” alen­nuk­sel­la ja superk­er­tymäl­lä saaden huiman bonusker­toimen eläkekertymälleen?

  1. Sepi
   3500 €/kk on miesten keskipalk­ka ja siitä ker­tyy 35 vuo­den työn tulok­se­na eläket­tä 2000 €/kk kun ote­taan lop­pu­vu­osien superkarttuma.

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  Sepi
  3500 €/kk on miesten keskipalk­ka ja siitä ker­tyy 35 vuo­den työn tulok­se­na eläket­tä 2000 €/kk kun ote­taan lop­pu­vu­osien superkarttuma.

  Tuo superkart­tuma on käytän­nössä mah­dolli­nen vain virkamiehille , yksi­tyiseltä ikään­tyneet puhdis­te­taan paljon ennen tuo­ta mahdollisuutta

 40. “Selit­täkää maal­likolle, mihin rahaa katoaa? Kuu­luisiko eläke­jär­jestelmää siis ajatel­lakin niin, että oikeas­t­aan kukaan ei säästä yleisessä jär­jestelmässä omia eläkkeitään varten, vaan mak­saa muiden eläkkeitä? Täl­löin­hän kyseessä olisi peri­aat­teessa tulovero (joka ei siis pois­taisi sitä, etteikö tätä silti pitäisi maksaa).”

  Samaan päädyin omis­sa laskelmis­sani eli jään tap­pi­olle n 50000 euroa 0‑korolla ja 5 % korol­la jo sato­ja tuhansia.

  Seli­tys ei voi olla se, että mak­san edel­lisen sukupol­ven eläkkeitä, edel­liset ovat pääosin pienem­piä ja eläk­keet pienempiä.

  Täyt­tä eläket­tä saa­neet ovat eläköi­tyneet vas­ta 2001 ja sen jäl­keen, sitä ennen sai vain osaeläket­tä, sil­lä ker­tymä täy­teen eläk­keeseen syn­tyi 40 vuo­den työuralla

  Jär­jestelmä siis hukkaa rahaa.

  Muis­tan vielä 60-luvul­ta Paasilin­nan kohuo­hjelm­na ja kat­soin sen uudestaan.Se käsit­teli juuri vaku­u­tus­toim­intaa ja eri­tyis­es­ti eläkevakuuttamista.

  Rahat tuh­lat­ti­in huonoi­hin businek­si­in, takaisin­lain­auk­sen korko oli huono ja val­u­u­tus­mak­su­ista palautet­ti­in suuri osa

  Nykyiset mak­sut ovat brut­tomak­su­ja, mut­ta vaku­u­tusy­htiöt palaut­ta­vat osan, joten net­tomak­su on jotain muuta

 41. En käyt­tänyt esimerkkiäni sen puo­lus­telemiseen sinän­sä, että lap­siper­heitä suosi­taan. Sen­si­jaan jos ole­tamme että eläke­jär­jestelmän on pakko olla nykyisenkaltainen, niin kokon­aisu­ut­ta ajatellen täl­laiseen sys­teemi­in pää­tymi­nen “neu­vot­tele­mal­la” johtaa kyl­lä johonkin mil­lä lap­siper­heille kom­pen­soidaan tulonsiirto. 

  Nythän näitä kom­pen­saa­tioi­ta on tietysti aika paljon. Laps­es­ta mak­se­taan esimerkik­si lap­sil­isää hiukan reilu 20 000 euroa. Val­tio pistää koulu­tuk­seen noin 2000 euroa per kansalainen per vuosi. Jos olete­taan että koulutet­tavia on osa­puilleen viidennes kansakun­nas­ta ja koulu­tus kestää 20 vuot­ta, niin se mak­saa 200 000 euroa. 

  Vai­h­toe­htois­es­ti tulon­si­ir­ron suu­ru­ut­ta voi arvioi­da kat­so­ma­l­la suo­raan julk­isia meno­ja. Van­hu­useläk­keet ovat pääl­lisin puolin kat­soen noin 20% kaik­ista julk­i­sista menoista. Koulu­tus on alle 12%, ja tulon­si­ir­rot lap­siper­heille noin 5%. 

  En esitä silti mitään väitet­tä sinän­sä. Tämä inter­gen­er­a­tionaa­li­nen tulon­si­ir­to on yksi kestävyysongelmien lähde, kos­ka ikälu­okat ovat eri suu­ruiset. Suurten ikälu­okkien ollessa parhaas­sa työiässä joskus 30–40 vuot­ta sit­ten mak­sajia oli paljon. Nyt on vähemmän.

 42. Ja siis: Suurista ikälu­ok­ista ne per­heet, jois­sa oli enem­män kuin 2 las­ta, taval­laan mak­soi­vat las­ten menois­sa ylimääräisen kus­tan­nuk­sen, mut­teivät saa isom­paa eläket­tä. En väitä edelleenkään, että edes pitäisi saa­da, mut­ta suurem­pi osu­us kus­tan­nuk­sista heille kuitenkin lanke­si, sitä suurem­pi mitä enem­män lap­sia. Lisäk­si hei­dän “investointin­sa” keskimäärin mak­saa nyt muidenkin suurten ikälu­okkien edus­ta­jien eläkkeitä ja sairaskuluja.

  Kun luo­daan jär­jestelmä, jos­sa joku toinen mak­saa, niin se vinout­taa aina lopputuloksen.

 43. Tiedemies:
  Ja siis: Suurista ikälu­ok­ista ne per­heet, jois­sa oli enem­män kuin 2 las­ta, taval­laan mak­soi­vat las­ten menois­sa ylimääräisen kus­tan­nuk­sen, mut­teivät saa isom­paa eläket­tä. En väitä edelleenkään, että edes pitäisi saa­da, mut­ta suurem­pi osu­us kus­tan­nuk­sista heille kuitenkin lanke­si, sitä suurem­pi mitä enem­män lap­sia. Lisäk­si hei­dän “investointin­sa” keskimäärin mak­saa nyt muidenkin suurten ikälu­okkien edus­ta­jien eläkkeitä ja sairaskuluja. 

  Kun olin nuori oli yleistä ajatel­la, että suuren lap­simäärän han­kkimi­nen oli itsekästä ja lapset­to­muus oli muiden hyväk­si tehty uhraus. Pahek­suinkin erästä lesta­di­o­laista, joka ker­toi aiko­vansa han­kkia kym­menkun­ta las­ta kuten hänen van­hempansakin oli tehnyt. Nyt itsekästä on se, että ei ole tehnyt lap­sia, mut­ta olet­taa ansain­neen­sa van­hu­u­den­tur­van. Väestöräjähdyk­sen pelote taitaa olla ohi ainakin Suomen osalta…

  Ihmiskun­nan tule­vaan geenipooli­in osal­lis­tu­misen voisi ajatel­la ole­van etuoikeus, jos­ta kan­nat­taakin mak­saa. Nyt se onkin uhraus (investoin­ti), joka tulisi hyvit­tää sen tehneille.

  Tiedemies:
  Kun luo­daan jär­jestelmä, jos­sa joku toinen mak­saa, niin se vinout­taa aina lopputuloksen. 

  Alku­peräi­nen järs­es­telmä lie­nee per­hekeskeinen jär­jestelmä, jos­sa van­hem­mat “mak­soi­vat” lap­silleen, jot­ka sit­ten oli­vat velvoitet­tu­ja “mak­samaan” van­hem­milleen. Van­hu­u­den­tur­van mak­si­moimisek­si kan­nat­ti han­kkia paljon lap­sia. Mielestäni yleisem­män sosi­aal­i­tur­van “vinoutuneem­pi” jär­jestälmä on kuitenkin parem­pi ja se on osaltaan hillinnyt väestönkasvua ja taan­nut rauhanomaisem­man ja vau­raam­man elämän.

 44. Osmo Soin­in­vaara:
  Sepi
  3500 €/kk on miesten keskipalk­ka ja siitä ker­tyy 35 vuo­den työn tulok­se­na eläket­tä 2000 €/kk kun ote­taan lop­pu­vu­osien superkarttuma.

  Mut­ta brut­tokansan­tuote per työ­tun­ti tarkoit­taa kokoaikaiselle työn­tek­i­jälle 6000€/kk:ssa, siitä pois kor­vaus­in­vestoin­nit, tulok­se­na jotain 5000€/kk.

  Päivähoitoloukut sun muut ovat vaan sitä että palkko­jen annetaan laskea toimeen­tu­lotuen tasolle, eli työn­tek­i­jältä ryöstetään pari tuhat­ta euroa. Ali­palkat­tu työn­tek­i­jä kulut­taa 1200 €/kk:ssa (=palk­ka on kulu­tuk­sen arvo eikä tuotan­non arvo) mut­ta tuot­taa 5000€/kk, sit­ten valite­taan ali­palkatun päivähoitoloukus­ta tms.

 45. Tiedemies:
  Ja siis: Suurista ikälu­ok­ista ne per­heet, jois­sa oli enem­män kuin 2 las­ta, taval­laan mak­soi­vat las­ten menois­sa ylimääräisen kus­tan­nuk­sen, mut­teivät saa isom­paa eläket­tä. En väitä edelleenkään, että edes pitäisi saa­da, mut­ta suurem­pi osu­us kus­tan­nuk­sista heille kuitenkin lanke­si, sitä suurem­pi mitä enem­män lap­sia. Lisäk­si hei­dän “investointin­sa” keskimäärin mak­saa nyt muidenkin suurten ikälu­okkien edus­ta­jien eläkkeitä ja sairaskuluja. 

  Sairasku­lut ovat kai asia, jot­ka sinän­sä ovat eläke­jär­jestelmän ulkop­uolel­la ja kuu­lu­vat ennem­minkin vero­jär­jestelmän piiriin.

  Mut­ta jos siis sum­mataan Tiedemiehen ja Soin­in­vaaran kom­men­tit, niin jär­jestelmässä vapaa­matkus­ta­jia ovat a) naiset (pidem­pi eläk­keel­läoloai­ka) ja b) lapset­tomat (ei kon­tribut­tio­ta pyra­midin seu­raavaan tasoon). On tietenkin hie­man intu­ition vas­taista, että henkilöt jot­ka saat­ta­vat mak­saa enem­män (eläke­mak­su­ja) kuin koskaan tule­vat saa­maan itse jär­jestelmästä ulos ovat vapaa­matkus­ta­jia. Joku on kai jos­sain kohtaa ns. vedät­tänyt. Olisiko kuitenkin sit­ten hel­poin­ta ratkaista tätä eläke­jär­jestelmään liit­tyvää vapaa­matkus­tu­songel­maa nos­ta­mal­la esimerkik­si nais­ten ja lapset­tomien eläkeikää tai vähen­tämäl­lä heille mak­set­tavaa eläkettä?

  Mah­dol­lisu­us irti­sanoutua jär­jestelmästä on kai pois­sul­jet­tu, sil­lä ainakin talous­sanomis­sa Ilmarisen Kian­der sanoi, että jos rahavir­ta lakkaa, niin eläke­varo­ja riit­tää kat­ta­maan kahdek­san vuo­den eläk­keet (joka on siis vähem­män kuin keskimääräisen eläk­keel­läolon pituus).

 46. “Vapaa­matkus­t­a­mi­nen” on näkökul­makysymys. Jos jokin jär­jeste­ly perus­tuu ole­tuk­selle, että henkilö mak­saa kulut tietyl­lä taval­la tekemäl­lä asi­at A ja B, niin jos hän jät­tää tekemät­tä asian B, ja tekee vain A:n, mut­ta saa silti sys­teemistä saman ver­ran kuin muut, niin hän vapaa­matkus­taa tältä osin.

  “Hel­poin­ta” olisi luop­ua eläke­jär­jestelmästä, joka perus­tuu inter­gen­er­a­tionaaliseen tulon­si­ir­toon. Oikeasti se on vaikeaa, kos­ka suuret ikälu­okat ovat mak­sa­neet heitä edeltävien eläkkeitä, joten he koke­vat itsen­sä hui­ja­tuik­si jos eivät pääse siirtämään vahinkoa eteen­päin. Ja kos­ka heitä on niin paljon, niin ei se vielä mon­een vuo­teen ole mah­dol­lis­takaan demokratiassa.

  1. Jako­jär­jestelmään perus­tu­vas­ta eläke­jär­jestelmästä on jok­seenkin mah­do­ton siir­tyä rahas­toivaan, kos­ka yksi sukupolvi jou­tu­isi mak­samaan kah­den sukupol­ven eläk­keet, edeltäjien­sä ja omansa.

 47. Osmo Soin­in­vaara:
  Jako­jär­jestelmään perus­tu­vas­ta eläke­jär­jestelmästä on jok­seenkin mah­do­ton siir­tyä rahas­toivaan, kos­ka yksi sukupolvi jou­tu­isi mak­samaan kah­den sukupol­ven eläk­keet, edeltäjien­sä ja omansa. 

  Entä jos siir­ryt­täisi­in eläke­jär­jestelmään, jos­sa eläk­keet mak­se­taan suo­raan eläke­mak­su­ista ja jätet­täisi­in rahas­toin­ti pois? Tuot­tavu­u­den kasvu hoitaa pois ikälu­okkien koko­eros­ta tule­vak­si pelä­tyn huolto­suhdeon­gel­man. Sit­ten pitäisi kek­siä, mitä tehdään niil­lä rahas­toiduil­la pääomil­la. Suo­mi-yhtiöstä ehkä voi ottaa mallia.

  1. Tuot­tavu­u­den kasvu hoitaa pois ikälu­okkien koko­eros­ta tule­vak­si pelä­tyn huoltosuhdeongelman.

   Kah­teen ker­taan? Ensin ansait­tu­ja eläkkeitä eläk­keelle­menoikään saak­ka kohote­taan reaalian­sioiden tahdis­sa ja sit­ten reaalian­sioiden kasvu rahoit­taa vielä ikälu­okkien kokoeron?

 48. No, mah­do­ton­ta tai ei, niin väit­täisin, että siihen itse mak­set­tuun eläk­keeseen ollaan jo siir­tymässä. Sitä nyt vaan ei san­o­ta ääneen, vaan eläkey­htiöt lähet­televät niitä raport­te­jaan työn­tek­i­jöille, ja pikku hil­jaa niis­sä esi­in­tyvät lasken­nal­liset eläk­keet vaan alka­vat pienentyä. 

  Minä en ainakaan usko, että saan juurikaan kansaneläket­tä isom­paa eläket­tä, jos sys­teemiä rukataan nyky­tahdis­sa, vaik­ka olisin töis­sä 70-vuo­ti­aak­si. Tai siis, kun sanon “en usko”, niin tarkoi­tan, että pidän hyvin toden­näköisenä että leikkuri iskee kovaa ennen omaa eläkeikääni. Ja jo aiemmin.

 49. Tiedemies:
  No, mah­do­ton­ta tai ei, niin väit­täisin, että siihen itse mak­set­tuun eläk­keeseen ollaan jo siir­tymässä. Sitä nyt vaan ei san­o­ta ääneen, vaan eläkey­htiöt lähet­televät niitä raport­te­jaan työn­tek­i­jöille, ja pikku hil­jaa niis­sä esi­in­tyvät lasken­nal­liset eläk­keet vaan alka­vat pienentyä. 

  Ei kum­minkaan kan­na­ta men­nä otta­maan vapaae­htoista lisäeläket­tä, kos­ka tun­netusti sieltä nyhde­tään mis­sä on. On aivan var­ma, että kun sinä ja minä olemme eläkeiässä, niin jos meil­lä on jotain yksi­ty­isiä lisäeläkkeitä, ne tul­laan taval­la tai toisel­la verot­ta­maan kuo­li­aak­si. Ehdotkin eläk­keelle vai­h­tu­vat matkan var­rel­la sataan ker­taan, nythän vas­ta ymmärtääk­seni nos­tet­ti­in sitä ikära­jaa, jon­ka jäl­keen voi nos­taa vapaae­htoista eläket­tä. Mah­dol­lis­es­ti lisäeläke vähen­tää työeläket­tä tms. 

  Jos halu­aa säästää eläkeikää varten, kan­nat­taa tehdä se siten että omaisu­u­den voi real­isoi­da ja tarvit­taes­sa nos­taa kytk­in­tä. Asun­not ja osak­keet tule­vat ensim­mäisenä mieleen. Mah­dol­lis­es­ti met­sä ja muu kiin­teä omaisu­us, hyvin hodi­etun mökinkin voi sit­ten van­hu­usiässä lait­taa lihoiksi.

  Eli kos­ka vain sieltä voi verot­taa, mis­sä rahaa on, niin lisäeläk­keet ovat aina aivan var­masti ensim­mäisenä tulil­in­jal­la. Lisäeläkkeitä saa­vat ovat kum­minkin vähem­mistö taval­liseen eläkeläis­mas­saan ver­rat­tuna, eikä heistä siten tarvitse välittää.

 50. Kyl­lä, vapaae­htoiset eläke­vaku­u­tuk­set kan­nat­taa jät­tää tekemät­tä. Niistä vetävät välistä sekä val­tio että vaku­u­tusy­htiö. Tein hölmöyk­sis­säni nuorem­pana muu­ta­mak­si vuodek­si vaku­u­tussäästö­sopimuk­sen, kun säästö­sum­man sai vähen­tää ansio­tulovero­tuk­ses­sa. Lopetin mak­samisen kun laki muut­tui, mut­ta huoli­mat­ta siitä että salkkua “hoide­taan” (tai siis, tietenkin juuri sen takia) se on läh­es joka vuosi jäänyt osake­markki­noiden arvoke­hi­tyk­ses­tä jäl­keen. Viimeiset kolme vuot­ta osake­markki­na on ollut vah­vasti nou­se­va, ja nämä vei­jar­it ovat onnis­tuneet “vah­vasti osake­pain­ot­teis­es­ta” sijoi­tusstrate­gias­ta huoli­mat­ta vetämään nol­lia ja välil­lä tappiotakin.

  Nos­taes­sani sen aikanaan pois, mak­san tuloveroa. 

  Pääo­mat­uloveroa tuskin tul­laan ainakaan näi­den eläke­vaku­u­tusten osalta pudot­ta­maan. Nytkin ne jot­ka sääs­tivät näi­hin viime vuodet, sai­vat tehdä vähen­nyk­set 28 tai 29 pros­entin kan­nal­la, ja jos alka­vat nyt nos­taa, niin saa­vat mak­saa 30 pros­ent­tia tai yli.

 51. Osmo Soin­in­vaara: Lap­siper­heet sub­ven­toi­vat lapset­to­mia huo­mat­tavasti, kos­ka lapset mak­sa­vat eläkkeet.

  Ehkäpä parem­minkin niin, että aikuisik­si kas­va­neet lapset mak­sa­vat eläk­keet. Lap­siper­heet mak­sa­vat (osit­tain) las­ten­sa kas­vatuk­sen, mut­ta eivät mak­sa aikuisille lap­sillee palkkaa, jos­ta aikuiset lapset voisi­vat mak­saa lapset­tomien eläkkeet.

 52. Ville: Tuot­tavu­u­den kasvu hoitaa pois ikälu­okkien koko­eros­ta tule­vak­si pelä­tyn huoltosuhdeongelman. 

  Pait­si sil­loin jos tuot­tavu­u­den nousua käytetään siten että sama määrä tavaraa tuote­taan entistä pienem­mäl­lä työvoimal­la. Yri­tyk­sessä tuot­tavu­u­den nousu käytetään siten, että sama määrä tavaraa tuote­taan pienem­mäl­lä henkilökuntamäärällä.

  Tuot­tavu­u­den nousu ei tarkoi­ta sitä että
  sama määrä työn­tek­i­jöitä tuot­taa enem­män tavaroi­ta ja palvelu­ja, vaan
  sama määrä tavaroi­ta tuote­taan pienem­mäl­lä työvoimamäärällä.

  VAT­Tin pääjo­hta­ja tämä Ruot­sis­sa pitkään vaikut­tanut Juhana Var­ti­ainen, hän ei kyl­lä tai­da ymmärtää että on ihan hölmöä vaa­tia että pitää tehdä töitä enem­män. Meil­lä on avaru­usa­jan tuotan­tote­knolo­gia, meil­lä on 100 ker­tainen tuotan­tote­hokkus ver­rat­tuna vuosikym­me­nien päähän, ei todel­lakaan ole kyse siitä että työn­tek­i­jöitä ei ole riit­tävästi tekemässä brut­tokansan­tuotet­ta, vaan siitä että tuotan­totekni­ikkaa käytetään tekemään sama määrä tavaroi­ta koko ajan pieneneväl­lä työntekijämäärällä. 

  Voin olla Var­ti­aisen suh­teen väärässä, mut­ta tuotan­non tehost­a­mi­nen käytetään satavar­masti saman tavaramäärän tuot­tamiseen pienem­mäl­lä työvoimalla.

 53. Pasi: sama määrä tavaroi­ta tuote­taan pienem­mäl­lä työvoimamäärällä.

  Käytän­nössä sadal­la kiinalaisel­la tuote­taan monikym­menker­tainen määrä tavaroi­ta ja myy­dään ne ulko­maille, kos­ka sil­lä viimeisel­lä koti­maisel­la kil­pailukykyisel­lä työn­tek­i­jäl­lä ei ole varaa ostaa kuin osa tavaroista, ja näin saa suurem­mat voitot. Tääl­lä läh­es kaik­ki jää ilman tavaroi­ta ja työtä.

 54. Sylt­ty: Ei kum­minkaan kan­na­ta men­nä otta­maan vapaae­htoista lisäeläket­tä, kos­ka tun­netusti sieltä nyhde­tään mis­sä on. On aivan var­ma, että kun sinä ja minä olemme eläkeiässä, niin jos meil­lä on jotain yksi­ty­isiä lisäeläkkeitä, ne tul­laan taval­la tai toisel­la verot­ta­maan kuoliaaksi.

  Jos halu­aa säästää eläkeikää varten, kan­nat­taa tehdä se siten että omaisu­u­den voi real­isoi­da ja tarvit­taes­sa nos­taa kytkintä.

  Lisäeläkkeitä saa­vat ovat kum­minkin vähem­mistö taval­liseen eläkeläis­mas­saan ver­rat­tuna, eikä heistä siten tarvitse välittää. 

  Luin juuri Esko Rantasen kolum­nia tämän­päiväisessä Talouselämä-lehdessä:

  “Ilmarisen sijoi­tusjo­hta­ja Timo Ritakallio ker­toi tiis­taina, että yhtiön rahas­tot riit­tävät kahdek­san vuo­den eläkkeisi­in, vaik­ka työeläke­mak­su­jen per­im­i­nen lopetet­taisi­in ja sijoi­tus­tuo­tot lop­puisi­vat … Ei kan­na­ta silti olla huo­le­ton. Uskon että jopa 150 mil­jardin sijoi­tu­so­maisu­u­den suo­ma­lainen pystyy tärväämään. Varsinkin, jos työ­markki­na­jär­jestöt anta­vat nämä varat demokraat­tiseen valvon­taan pois kor­po­raa­tioiden käsistä.”

  Lukies­sa muis­tui mieleen Syl­tyn kom­ment­ti ja tuli pelot­ta­va aja­tus että voisiko kokon­aisia val­tioi­ta kuset­taa samal­la taval­la kuin yksilöitä, otta­mal­la säästöt vas­taan ja sit­ten muut­ta­mal­la sään­töjä? EUssa­han on Sak­sat ynnä muut jois­sa eläkev­as­tui­ta varten ei ole rahastoitu…

 55. Tiedemies:
  Öö… Siis, suo­ma­lainen eläke­jär­jestelmä siirtää tulo­ja työikäisiltä eläkeläisille. Eläkeläiset ovat mak­sa­neet työikäis­ten koulu­tuk­sen ja ruokki­neet työikäiset. Tässä mallis­sa lapset­tomat ovat vapaa­matkus­ta­jia. Tätä kom­pen­soidaan kyl­lä monin tavoin, mut­ta se on yksi perustelu lap­siper­hei­den suosimiselle. 

  Sat­tuipa Talouselämässä ole­maan tästäkin aiheesta, Gus­tav von Het­zenin haastattelussa:

  “Yhteiskun­tamme varsi­naisia pro­le­tari­aat­te­ja ovat hyvin koulute­tut, moni­lap­siset per­heet. Lapset­toman pariskun­nan käytet­tävis­sä ole­va rahamäärä on val­ta­va ver­rat­tuna per­heeseen, jos­sa on neljä las­ta ja äiti kotona. Se on huu­ta­va epäoikeu­den­mukaisu­us: lap­siper­heitä käytetään veto­juhti­na. Mitä tapah­tui vero­tuk­sen lap­sivähen­nyk­selle, kulu­tusyk­sikkö­mallille? Yhteiskun­nan kannal­ta on epäoikeu­den­mukaista, että taval­liset hyvät kansalaiset, jot­ka hoita­vat biol­o­gisen pääo­man uud­is­tu­misen, ovat 25 vuot­ta vain maksamassa.”

 56. Pyry:
  Mitäpä jos van­hem­mat itse mak­saisi­vat nyky­istä suurem­man osan lapsen­sa hoidon todel­li­sista kus­tan­nuk­sista? Tämä olisi reilua ja läpinäkyvää ja van­hem­mat voisi­vat tehdä tosi­a­sioi­hin perus­tu­via ratkaisu­ja omaan uraansa ja per­he-elämään­sä liittyen.

  Syn­tyvyys PITÄÄ saa­da kasvu­un ja siihen pitää olla valmis panos­ta­maan kaik­ki voimavarat. Lap­siper­heet ovat tämän yhteiskun­nan selkäranka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.