Vanhempien vuorotyö ja lasten päivähoito

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to esit­ti, että työ­nan­ta­jat vel­voi­tet­tai­siin osoit­ta­maan pien­ten las­ten van­hem­mil­le ensi­si­jai­ses­ti päi­vä­töi­tä, kos­ka lap­sen etu sitä vaa­tii. Myös kun­nil­la voi olla tähän sano­mis­ta, sil­lä päi­vä­hoi­don jär­jes­tä­mi­nen vuo­ro­työ­läis­ten van­hem­mil­le on kal­lis­ta. Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti pien­ten las­ten van­hem­pien vuo­ro­työs­sä ei ole mitään jär­keä, kos­ka vuo­ro­päi­vä­hoi­to voi mak­saa enem­män kuin äiti  saa palkkaa.

EK ilmoit­ti, että aja­tus on täy­sin mah­do­ton. Talou­del­li­nen tehok­kuus vaa­tii, että myös pien­ten las­ten van­hem­mat teke­vät ilta- ja yötöi­tä. Yksi seli­tys oli, että epä­mu­ka­vat työ­ajat kasau­tui­si­vat sit­ten enem­män muil­le. Ovat­ko muka­vien ja epä­mu­ka­vien aiko­jen pal­kat oikeas­sa suh­tees­sa toisiinsa?

Muut­tui­si­ko­han mah­do­ton mah­dol­li­sem­mak­si, jos sää­täi­sim­me työ­nan­ta­jal­le vaik­ka 500€/kk mak­sun kun­nal­le aiheu­tu­vis­ta yli­mää­räi­sis­tä päi­vä­hoi­to­kus­tan­nuk­sis­ta? Uskoi­sin, että jous­to­ky­kyä löy­tyi­si kummasti.

Toki pien­ten las­ten van­hem­pien työl­li­syys voi­si mar­gi­naa­li­ses­ti hei­ken­tyä, mut­ta en usko tämän vai­kut­ta­van pal­jon­kaan. Kan­san­ta­lous kui­ten­kin voit­tai­si, kos­ka vuo­ro­päi­vä­hoi­to on todel­la kallista.

 

[LISÄYS klo 12:40:

Län­si­väy­lä-leh­des­tä soi­tet­tiin ja kysyt­tiin kom­ment­tia EHDOTUKSESTANI. Joo, myön­ne­tään, että tämän pot­tui­lun EK:lle voi lukea myös ehdo­tuk­sek­si. Ei tämä ei ole ehdo­tus vaan huo­mau­tus, että EK:n mie­li­pi­de, jon­ka mukaan yhteis­kun­nal­le aiheu­tu­via päi­vä­hoi­to­kus­tan­nuk­sia ei ole mitään syy­tä ottaa huo­mioon työ­ai­ka­jär­jes­te­lyis­sa, tulee aika kal­liik­si. Ei pidä ryh­tyä syyt­tä­mään mui­ta vero­ra­ho­jen haas­kauk­ses­ta, jos on itse sitä miel­tä, että on ihan OK, jos yri­tys aiheut­taa yhteis­kun­nal­le ton­nin kus­tan­nuk­set sääs­täk­seen muu­ta­man kym­pin vält­tä­mäl­lä fik­sum­paa työn­ja­koa tai vain laiskuuttaan.

Ehkä täl­le pitäi­si teh­dä jotain, mut­ta miten se toteu­te­taan, onkin sit­ten isom­man poh­ti­mi­sen arvoi­nen asia.]

63 thoughts on “Vanhempien vuorotyö ja lasten päivähoito”

 1. Las­ten van­hem­pin suo­si­mi­nen työ­vuo­ro­jen jaka­mi­ses­sa on tör­le­ää syr­jin­tää lap­set­to­mia työn­te­ki­jöi­tä koh­taan. Oli kyse sit­ten omas­ta valin­nas­ta tai vas­ten­tah­toi­ses­ta lap­set­to­muu­des­ta, lap­set­to­mil­la on tasa-arvoi­nen oikeus vii­kon­lop­pu- ja ilta­va­pai­siin sekä per­he-elä­mään. Näi­tä oikeuk­si ei voi ostaa pois rahal­la­kaan, eikä oli­si mikään ihme, jos moni lap­se­ton valit­si­si mie­luum­min enem­män aikaa ja vähem­män roi­naa kuin päinvastoin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Las­ten etu menee mui­den etu­jen edel­le — nyt se jää taka-alal­le. Tätä ei ole Suo­mes­sa ymmär­ret­ty, mis­tä räi­kein esi­merk­ki on Lastensairaala-asia.
  YK:n Las­ten oikeuk­sien sopi­mus vel­voit­taa meitä!
  EK antaa lausun­to­ja lyhyt­nä­köi­ses­ti ja kan­san­ta­lou­den näkö­kul­mas­ta perusteettomasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la ja myö­tä­tun­nol­la lap­set­to­mia koh­taan, lap­si­per­heil­lä on kui­ten­kin aika moi­nen dilem­ma ajan­käy­tön kans­sa jos van­hem­mat teke­vät vuo­ro­työ­tä. Voi­daan toki aja­tel­la, että mitään ylei­siä hel­po­tuk­sia ei pidä teh­dä vaan kaik­kia on pak­ko koh­del­la tasa­ver­tai­ses­ti, mut­ta täl­lä on kan­nus­tin­vai­ku­tus ja sitä kaut­ta työn tar­jon­ta­vai­ku­tus, molem­piin suuntiin. 

  Kenen­kään ei ole “pak­ko” vali­ta vuo­ro­työ­tä, ja sik­si lap­sia hank­ki­vat usein etsi­vät työn joka ei ole vuo­ro­työ­tä. Toi­saal­ta osal­le vuo­ro­työn teke­mi­sen hait­ta on pie­nem­pi kuin vaih­toeh­toi­sen työn hank­ki­mi­sen hait­ta (ml. ris­ki ettei saa työ­tä), joten he sit­ten pysy­vät vuo­ro­työs­sä. Päi­vä­hoi­to-oikeus takaa sen, että lap­sen hoi­dat­ta­mi­sen kus­tan­nuk­ses­ta iso osa on sosialisoitu. 

  Tähän on kah­teen eri suun­taan toi­mi­via rat­kai­su­ja. Jos­tain syys­tä Suo­mes­sa hyvin har­voin esi­tään rat­kai­su­ja, jot­ka vähen­tä­vät kus­tan­nus­ten sosia­li­soin­te­ja. Eli, mitä jos päi­vä­hoi­to-oikeut­ta rajat­tai­siin esi­mer­kik­si aamu­vii­den ja ilta­seit­se­män välil­le niin, että työn­te­ki­jä (ja/tai työ­nan­ta­ja) mak­sai­si­vat täy­si­mää­räi­ses­ti tämän aikaik­ku­nan ulko­puo­li­sen hoi­don? Tämä nyt vain esimerkkinä.

  Kun nyt tähän on pääs­ty, niin totean vie­lä, että päi­vä­hoi­to­mak­sun tulos­i­don­nai­suus on kyl­lä type­rin tulo­louk­ku jon­ka tie­dän. Eri­tyi­ses­ti nol­la­mak­su­luok­ka + sub­jek­tii­vi­nen päi­vä­hoi­to-oikeus ovat ihan höpe­röä touhua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Miten­kö­hän sit­ten kun itse olen nais­val­tai­sel­la alal­la, niin en tai­tai­si saa­da kuin ilta- ja yövuo­ro­ja. Ai niin, kun ei ole lap­sia, niin eihän minul­la muu­ta elä­mää ole­kaan. Pitää­pä aloit­taa hen­ki­nen val­mis­tau­tu­mi­nen sii­hen, että se on lop­pu­työ­ura n. 50+ vuot­ta pelk­kää iltaa ja yötä, ellen jak­sa vaih­taa alaa tai etsiä paik­kaa, jos­sa kaik­ki tekee vain viras­toai­kaan töi­tä. Vuo­ro­työs­tä olen tähän asti tykän­nyt vaih­te­lun vuok­si, mut­ta pel­kän ilta- ja yövuo­ro­ja vaih­te­lu ei kiinnosta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Vaik­ka eihän se nais­val­tai­suus tai­da itse asias­sa vai­kut­taa. Joka tapauk­ses­sa tie­dän pari­kin työ­paik­kaa ystä­vien kaut­ta, joil­la yli puo­lel­la työn­te­ki­jöis­tä on koto­na pie­niä lap­sia. Sel­lai­sia paik­ko­ja saa aina­kin varoa. Ja kyl­lä­hän ilta- ja yövuo­ro­jen osuus tulee lap­set­to­mil­la väis­tä­mät­tä kas­va­maan. Miten lap­set­to­mil­le kom­pen­soi­daan lisään­ty­vien yötöi­den ter­vey­del­li­siä hait­to­ja? Ehdo­tus­han kasai­si ter­veys­hait­to­ja enem­män lap­set­to­mil­le. Jos ei kos­kaan han­ki lap­sia, kär­sii siis eni­ten, osa vält­tää hait­to­ja aina­kin osan työ­uras­taan hank­ki­mal­la lapsia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Kyl­lä ehdot­to­mas­ti lisää vel­voit­tei­ta ja mak­su­ja työ­nan­ta­jil­le, mie­lel­lään vie­lä höys­tet­ty­nä nor­suun­luu­tor­nis­ta huu­te­lul­la yhteiskuntavastuusta.

  Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti hyö­dyl­lis­tä, jes­sus sentään.…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Toi ehdo­tus tun­tuu ole­van vähän ris­ti­rii­das­sa esim. sen nuor­ten nais­ten työl­li­syys­ti­lan­teen paran­ta­mi­sen kans­sa. Vai­ku­tuk­sen suu­ruut­ta on han­ka­la arvioi­da, mut kyl­lä­hän toi nyt enti­ses­tään vähen­tää poten­ti­aa­lis­ten lisään­ty­jien palk­kaa­mi­sen hou­kut­te­le­vuut­ta. Sekä tiet­ty nii­den, jot­ka on jo lisään­ty­ny lähimenneisyydessä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Mitä­pä jos van­hem­mat itse mak­sai­si­vat nykyis­tä suu­rem­man osan lap­sen­sa hoi­don todel­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta? Tämä oli­si rei­lua ja läpi­nä­ky­vää ja van­hem­mat voi­si­vat teh­dä tosi­asioi­hin perus­tu­via rat­kai­su­ja omaan uraan­sa ja per­he-elä­mään­sä liittyen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Itse teen ilta- ja yötyö­tä. Enkä halua että työ­nan­ta­ja jou­tuu sii­tä kär­si­mään että minul­la on kak­si las­ta jois­ta kum­pi­kaan ei ole päi­vä­hoi­dos­sa, isom­pi kou­lus­sa ja minä päi­vät pie­nem­män, iltai­sin äidin kanssa.
  En ole halun­nut vie­dä kos­ka voin ja haluan pitää kotona. 

  Ei mie­les­tä­ni kovin hyvä moi­nen ran­gais­tus lap­sel­li­sen työllistämisestä.

  Otta­kaa ennem­min työttömän/työttömien lap­set pois päi­vä­hoi­dos­ta tai kek­si­kää sopi­va määä­rä päi­viä per kuukausi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Varoi­tan, har­hau­dun filo­so­fian puolelle.

  Sub­jek­tii­vi­set uni­ver­saa­li­set (etu)oikeudet ovat han­ka­la asia, ja nii­tä pitäi­si mie­les­tä­ni kate­go­ri­ses­ti vält­tää. Kat­soi­sin, että on luon­te­vam­paa aja­tel­la, että meil­lä on uni­ver­saa­le­ja sub­jek­tii­vi­sia vel­vol­li­suuk­sia ylei­ses­ti kans­saih­mi­siäm­me koh­taan, ja näi­tä vel­vol­li­suuk­sia voi­daan tar­peen mukaan hoi­taa kollektiivisesti.

  Minus­ta jokai­sel­la (myös minul­la, joka en tule iki­nä lap­sia hank­ki­maan) on vel­vol­li­suus omal­ta osal­taan huo­leh­tia sii­tä, että lap­sil­la on mah­dol­li­suus täy­si­pai­noi­seen elä­mään, huo­len­pi­toon, sosi­aa­lis­tu­mi­seen ja val­miuk­sien­sa kehit­tä­mi­seen. Samoin meil­lä on tiet­ty­jä vähän vas­taa­van kal­tai­sia, tosin vähem­män ehdot­to­mia, vel­vol­li­suuk­sia las­ten van­hem­pia koh­taan. En aivan suo­ril­ta käsin näe, miten uni­ver­saa­li sub­jek­tii­vi­nen päi­vä­hoi­to-oikeus toi­mii kus­tan­nus­te­hok­kaa­na tapa­na toteut­taa näi­tä vel­vol­li­suuk­sia kollektiivisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la ja myö­tä­tun­nol­la lap­set­to­mia koh­taan, lap­si­per­heil­lä on kui­ten­kin aika moi­nen dilem­ma ajan­käy­tön kans­sa jos van­hem­mat teke­vät vuorotyötä. 

  Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la ja myö­tä­tun­nol­la lap­si­per­hei­tä koh­taan, mut­ta eivät­kö­hän ne ajan­käy­tön ongel­mat ole tie­dos­sa sii­nä vai­hees­sa, kun lap­sia hank­kii. Kaik­kien ihmis­ten vapaa-ajan pitäi­si kui­ten­kin olla sama­nar­vois­ta eikä lap­si­per­he-elä­mä ole ainoa per­he-elä­män muoto.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti pien­ten las­ten van­hem­pien vuo­ro­työs­sä ei ole mitään jär­keä, kos­ka vuo­ro­päi­vä­hoi­to voi mak­saa enem­män kuin äiti saa palkkaa. 

  Ja sinus­ta tähän ongel­maan oikea rat­kai­su oli­si se, että työ­nan­ta­ja pako­te­taan mak­sa­maan 500€/kk lisä­mak­sua. Miten se muut­taa tuo­ta kan­san­ta­lou­den ongel­maa mihin­kään suun­taan? Ainoa, mikä tuo­ta yhtä­löä muut­taa on se, että vuo­ro­työ­tä teke­vä työn­te­ki­jä ei voi sälyt­tää las­ten­hoi­ton­sa kus­tan­nuk­sia mui­den nis­kaan, jol­loin hän joko a) lopet­taa työn­sä (parem­pi vaih­toeh­to kuin se, että tee­te­tään hänen töis­sä­käyn­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si hänen työn­sä arvoa kor­keam­paa las­ten­hoi­to­työ­tä) tai b) hakeu­tuu työ­hön, jos­sa ei ole yötyö­tä (kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti vie­lä parem­pi vaihtoehto). 

  Tuo sinun ehdo­tuk­se­si joh­taa jom­paan kum­paan seuraavista:
  1) Pien­ten las­ten van­hem­pia (kuten täs­sä ket­jus­sa Pet­ri Pasa­nen) ei pal­ka­ta työ­paik­koi­hin, jois­sa on yötyö­tä, kos­ka sii­tä voi olla seu­rauk­se­na tuo anka­ra sakkomaksu.
  2) Lap­set­to­mien työn­te­ki­jöi­den teh­tä­väk­si säly­te­tään kaik­ki ilta- ja yövuo­rot, jot­ta väl­te­tään se sak­ko­mak­su, ja aja­tel­laan, ettei täl­lä ole mitään väliä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Onpa­han pää­tön aja­tus. Ote­taan esi­mer­kik­si kol­mi­vuo­ro­työ­paik­ka. Yhteen työ­paik­kaan tar­vi­taan 3 ihmis­tä (+ lomit­ta­ja). Vuo­ro­kier­to on aamu-ilta-yö.

  Yhdel­lä työn­te­ki­jäl­lä on lap­sia. Hän tekee vain aamu­vuo­roa. Kak­si muu­ta vuo­rot­te­le­vat ilta- ja yövuo­ros­sa. Kun ilta/yövuorolaisista toi­nen saa lap­sen, syn­tyy — avo­kä­ti­sen van­hem­pain­va­pai­den jäl­keen — ongel­ma. Ilta- ja yövuo­roa voi hoi­taa vain yksi työn­te­ki­jä, ja aamu­vuo­roa kak­si. Työn­tan­ta­ja voi:
  i) Irti­sa­noa työn­te­ki­jät, joil­la on lap­sia, ja palaut­taa vuo­ro­kier­to nor­maa­lik­si tai
  ii) Yrit­tää rek­ry­toi­da uusi ilta-/yö­vuo­ro­lai­nen ja kek­siä jotain teke­mis­tä kah­del­le aamuvuorolaiselle.

  Jos MLL:n brain fart meni­si läpi, oli­si­ko hoi­toa­lal­la jat­kos­sa avoin­na vain yötöi­tä? Vai oli­si­ko van­hem­pien jat­kos­sa mah­do­ton­ta työl­lis­tyä vuorotyöhön?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. jos jokin mal­li ei toi­mi kaik­kial­la, se voi kui­ten­kin toi­mia jos­sa­kin. Käy­tön­tö, jos­sa kus­tan­nuk­sia voi ulkois­taa rau­has­sa yhteis­kun­nal­le, joh­taa aina haas­kauk­seen. Minöä en voi pitää kovin hyvä­nä amma­tin­va­lin­ta­na yksin­huol­ta­ja­äi­dil­tä olla töis­sä Ruot­sin­lai­bal­la niin, että lap­si vie­dään vii­kok­si päi­vä­hoi­toon. Jos tätä lisä­kus­tan­nus­ta ri oli­si sosia­li­soi­tu, tuol­lais­ta ei teh­täi­si koskaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Aina­kaan minun duu­nis­sa­ni per­heel­li­set eivät usein edes halua luo­pua ilta­töis­tään, kos­ka niis­tä mak­se­taan tun­tu­va haittalisä.

  Itse olen ilta­virk­ku ja teki­sin mie­lui­ten pelk­kiä ilta- tai yötöi­tä, toi­sin kuin kai­ma­ni yllä. En vain ole kek­si­nyt vie­lä kei­noa, jol­la per­heel­li­set sai­si hää­det­tyä koko­naan pois iltavuoroista.

  Tie­de­mies:
  Kun nyt tähän on pääs­ty, niin totean vie­lä, että päi­vä­hoi­to­mak­sun tulos­i­don­nai­suus on kyl­lä type­rin tulo­louk­ku jon­ka tie­dän. Eri­tyi­ses­ti nol­la­mak­su­luok­ka + sub­jek­tii­vi­nen päi­vä­hoi­to-oikeus ovat ihan höpe­röä touhua. 

  Sää­li että vasem­mis­ton huu­haa­osas­to on täy­sin hirt­täy­ty­nyt sub­jek­tii­vi­seen päi­vä­hoi­to-oikeu­teen. Hesa­ris­sa oli muu­ten jokin aika taka­pe­rin kolum­ni, jos­sa tyyp­pi ilmei­sen vaka­vis­saan sanoi, että ei voi täl­lais­ta oikeut­ta kenel­tä­kään ottaa pois, kos­ka eihän byro­kraat­ti voi tie­tää, kuka sitä päi­vä­hoi­toa tosis­saan tarvitsee.

  Samal­la logii­kal­la ehdo­tan­kin, että pois­te­taan tar­ve­har­kin­tai­suus saman tien kai­kis­ta yhteis­kun­nan etuuk­sis­ta. Itse haluai­sin mah­dol­li­sim­man pal­jon toi­meen­tu­lo­tu­kea, vam­mais­tu­kea ja vähän kun­nan vete­raa­nia­vus­tus­ta myös. Ja mis­tä ne lää­kä­rit­kään tie­tää mitä minä tar­vit­sen, joten pirit tis­kiin resep­ti­va­paa­na kiitos.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Entä­pä yli­opis­tot? Työ­ai­kaa ei var­si­nai­ses­ti ole, on tut­ki­jan oma asia, miten aikan­sa jakaa. Pait­si, että on työ­mat­ko­ja, joil­ta yllät­täen ei sit­ten ehdi takai­sin kotiin päi­vä­ko­din lop­pu­mi­sai­kaan, tai jol­le piti läh­teä ennen kuin päi­vä­ko­ti aamul­la auke­aa. Sit­ten on dead­li­net, jot­ka eivät armah­da lap­si­per­heel­lis­tä. Viral­li­ses­ti vas­tuu ei ole työ­nan­ta­jay­li­opis­ton, mut­ta aika paha on pis­tää tut­ki­mus­to­ve­rit vai­keuk­siin sil­lä, ettei lai­ta sisään omaa kont­ri­buu­tio­taan ennen jul­kai­sun dead­li­nea. Tuo­hon on men­nyt loma­päi­viä useinkin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Pyry:
  Mitä­pä jos van­hem­mat itse mak­sai­si­vat nykyis­tä suu­rem­man osan lap­sen­sa hoi­don todel­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta? Tämä oli­si rei­lua ja läpi­nä­ky­vää ja van­hem­mat voi­si­vat teh­dä tosi­asioi­hin perus­tu­via rat­kai­su­ja omaan uraan­sa ja per­he-elä­mään­sä liittyen.

  Tämä vähen­tää työn tar­jon­taa eli huol­to­suh­de huo­no­nee ja työ­voi­ma­pu­la infla­toi palkkoja

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Sää­li että vasem­mis­ton huu­haa­osas­to on täy­sin hirt­täy­ty­nyt sub­jek­tii­vi­seen päi­vä­hoi­to-oikeu­teen. Hesa­ris­sa oli muu­ten jokin aika taka­pe­rin kolum­ni, jos­sa tyyp­pi ilmei­sen vaka­vis­saan sanoi, että ei voi täl­lais­ta oikeut­ta kenel­tä­kään ottaa pois, kos­ka eihän byro­kraat­ti voi tie­tää, kuka sitä päi­vä­hoi­toa tosis­saan tarvitsee.”

  Jos toi­ne puo­li­sois­ta jää työt­tö­mäk­si niin päi­vä­hoi­to­paik­ka on menetetty.

  Ja kun työ­tön saa työ­pai­kan kiin hoi­to­paik­kaa ei enää ole­kaan ja työ­tön ei voi ottaa työ­tä vas­taan , ei aina­kaan heti vaan vas­ta viik­ko­jen päästä.

  Tämä piden­tää työt­tö­myys­jak­so­ja ja sitä kaut­ta tukikuluja.

  Ja nopea työn aloit­ta­mi­nen pis­tää lap­set­to­mat etusi­jal­le työ­hö­no­tos­sa ja syr­jäyt­tää lapsellisia

  Ja päi­vä­ko­tien kuor­mi­tuk­ses­ta tulee vaihteleva. 

  Kiin­tei­siin kului­hin ei las­ten mää­rä vai­ku­ta, joten sääs­tö­kin on marginaalinen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Ongel­ma rat­ke­aa jos päi­vä­hoi­to­pai­kas­ta veloi­te­taan todel­lis­ten kus­tan­nus­ten mukai­ses­ti mut­ta että päi­vä­hoi­to on samaan aikaan verovähennyskelpoinen. 

  Eikös tämä pois­ta vapaa­mat­kus­tuson­gel­man aika tehok­kaas­ti? Tosin sos­ku­tuet sekoi­taa pakkaa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Pitää­kö tämä nyt sit­ten koko­nai­suu­des­saan tul­ki­ta irvai­luk­si EK:ta koh­taan, vai onko Soi­nin­vaa­ras­ta kuo­riu­tu­mas­sa Focault’­lai­sen bio­po­li­tii­kan lähettiläs?

  Olet­ko siis sitä miel­tä, että tasa-arvo­lain vas­tai­nen syr­jin­tä ei ole sal­lit­tua kun puhu­taan rek­ry­toin­ti­pää­tök­sis­tä, mut­ta kun ilta- ja yövuo­rot tai hei­nä­kuun loma­lis­tat kier­tä­vät, on syr­jin­tä oikeutettua?

  Jos päi­vä­hoi­don kus­tan­nuk­set ovat todel­la niin kor­keat, ettei hen­ki­lön kan­na­ta men­nä töi­hin täl­lä pre­mis­sil­lä, niin sil­loin oli­si ehkä syy­tä kysyä, miten näin kor­ke­aan kus­tan­nus­ta­soon on päädytty.

  Kysy­mys­hän EK-irvai­lus­sa lie­nee lopul­ta sii­tä, kuka näh­dään oikea­na taho­na kus­tan­ta­maan nämä jär­jes­te­lyt. Joko kus­tan­ta­ja on yhteis­kun­ta (päi­vä­hoi­to tulee kal­liik­si), tai työ­nan­ta­ja (lap­set­to­mil­le hen­ki­löil­le mak­se­taan niin pal­jon, että he halua­vat olla hei­nä­kuut töis­sä ja teh­dä kaik­ki ilta- ja yövuo­rot), tai lap­se­ton hen­ki­lö (hänet pako­te­taan Soi­nin­vaa­ra­lai­sen bio­po­li­tii­kan hen­ges­sä teke­mään työ­vuo­rot, jot­ka eivät sovel­lu “lap­si­per­heen arvolle”). 

  Mikä on se moraa­li­nen perus­te, jol­la nämä syn­ty­vät kus­tan­nuk­set koh­dis­tet­tai­siin jol­le­kin muul­le tahol­le, kuin yhteis­kun­nal­le? Muis­te­taan nyt vie­lä, että ne työs­sä­käy­vät lap­set­to­mat hen­ki­löt osal­lis­tu­vat jo sinän­sä vero­tuk­sen kaut­ta mak­sut­to­maan kou­lu­ruo­kai­luun, päi­vä­hoi­don sub­ven­tioi­hin, sekä lap­si­li­sien maksamiseen. 

  Lop­pu­tu­le­ma, jos­sa lap­set­to­mat hen­ki­löt mää­rät­täi­siin teke­mään ne epä­mu­ka­vat työ­vuo­rot vaik­ka sit­ten lain­voi­mal­la ei ehkä oli­si niin kau­kaa haet­tu. Aihees­ta — siis sii­tä, miten vah­vas­ti bio­po­li­tiik­ka, ei suin­kaan tasa-arvo — ohjaa poliit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa Suo­mes­sa on jopa kir­joi­tet­tu väi­tös­kin (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28267).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Tosi­aan kan­nat­tai­si var­maan ensin kokeil­la sitä, että päi­vä­hoi­don mak­sut oli­si­vat por­tais­tet­tu­ja. Ilta- ja yövuo­rois­ta kun saa enem­män palk­kaa, myös päi­vä­hoi­to­mak­su­ja voi­si niil­tä ajoil­ta las­kut­taa enem­män. Lisäk­si pitäi­si saa­da työ­nan­ta­jat suun­nit­te­le­maan työ­vuo­ro­ja aikai­sem­min. Jos työ­vuo­rot oli­si­vat tie­dos­sa esim. rei­lun kuu­kau­den etu­kä­teen, päi­vä­ko­dis­sa voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti suun­ni­tel­la hen­ki­lös­tön työ­vuo­rot aikai­sem­paa parem­min vas­taa­maan todel­lis­ta tar­vet­ta. Jos päi­vä­hoi­don mak­sut mää­räy­tyi­si­vät vuo­ro­kau­den ajan mukaan, se kan­nus­tai­si myös van­hem­pia suun­nit­te­le­maan menon­sa niin, että jos toi­nen on ilta­vuo­ros­sa, toi­nen hoi­taa koto­na las­ta, mikä­li halu­aa saa­da mah­dol­li­sim­man ison hyö­dyn toi­sen van­hem­man iltalisistä.

  Täs­tä MLL:n ehdo­tuk­ses­ta en voi tykä­tä. Osa työ­pai­kois­ta, joi­hin on “kasaan­tu­nut” pal­jon töi­hin pien­ten las­ten van­hem­pia, muut­tui­si todel­la vas­ten­mie­li­sik­si pai­koik­si. Eihän lap­set­to­mil­la voi olla edes har­ras­tuk­sia tai muu­ta elä­mää, jos ilta- ja yötyön osuus nousee pal­jon. Nykyi­sel­lään työ­vuo­rot jakaan­tu­ne­vat mel­ko tasai­ses­ti kai­kil­le, joten ei nii­tä pien­ten las­ten van­hem­mil­la­kaan niin pal­joa tule. Esim. hoi­toa­lal­la hen­ki­lös­töä on eni­ten aamu­vuo­rois­sa, vähem­män ilta­vuo­rois­sa ja vähi­ten yövuo­rois­sa. Lap­si­per­hei­tä pitää tukea, mut­ta eikö­hän nii­tä jo nyt tue­ta ihan hyvin. Päi­vä­hoi­toa tue­taan, lap­si­li­siä saa, van­hem­pain­va­pai­ta on, saa jää­dä kotiin hoi­ta­maan sai­ras­ta las­ta jne. Kyl­lä sii­nä on minus­ta jo ihan tar­peek­si kan­nus­tin­ta ja hel­po­tus­ta lapsiperheille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Osmon ehdo­tuk­seen seu­raa­va lisä­py­kä­lä: Jos työn­te­ki­jäl­lä on pie­niä lap­sia ja hän tekee vuo­ro­työ­tä, mut­ta lap­set eivät ole kun­na­li­ses­sa päi­vä­hoi­dos­sa, sak­ko mak­se­taan työn­te­ki­jäl­le. Työn­te­ki­jä­hän on sääs­tä­nyt vero­ra­ho­ja jär­jes­täen hoi­don muul­la tavoin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Sylt­ty:
  Ongel­ma rat­ke­aa jos päi­vä­hoi­to­pai­kas­ta veloi­te­taan todel­lis­ten kus­tan­nus­ten mukai­ses­ti mut­ta että päi­vä­hoi­to on samaan aikaan verovähennyskelpoinen. 

  Eikös tämä pois­ta vapaa­mat­kus­tuson­gel­man aika tehok­kaas­ti? Tosin sos­ku­tuet sekoi­taa pakkaa…

  Sil­loin pie­ni­palk­kai­nen työ ei enää kannata
  kos­ka kaik­ki menee päi­vä­hoi­toon tai vero­tuk­ses­sa ei saa vähen­nys­tä, kun vero­ja ei ole mak­set­tu paljoa.

  Hul­to­suh­de heik­ke­nee edel­leen ja työn tar­jon­ta vähenee

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Hyvä kir­joi­tus!

  Ei tämä ole ensim­mäi­nen ker­ta kun elin­kei­noe­lä­män etu­jär­jes­töt kat­so­vat, että yhteis­kun­nal­la on vain vel­vol­li­suuk­sia yri­tyk­siä koh­taan ja hyvä toi­min­taym­pä­ris­tö (mm. työn­te­ki­jöi­den las­ten päi­vä­hoi­to ja van­hem­pien hoi­va, tiet ja muu infra, kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä, jne.) aja­tel­laan itses­tään­sel­vyy­te­nä, mut­ta vas­ta­vuo­roi­sia vel­vol­li­suuk­sia ei sit­ten halu­ta tun­nus­taa. Elin­kei­noe­lä­män edun­val­vo­jien mie­les­tä on vain ymmär­ret­tä­vää ja oikein, että yri­tyk­set käyt­tä­vät kaik­ki vero­lain­sää­dän­nön por­saan­reiät sun muut hyväk­seen täy­si­mää­räi­ses­ti, ja samoin kaik­kia yri­tyk­siä tuk­kia näi­tä por­saan­rei­kiä ja vel­voit­taa yri­tyk­siä kan­ta­maan vas­tuun­sa lain kei­noin vas­tus­te­taan rai­voi­sas­ti uhkai­le­mal­la mil­loin pää­oma­paol­la ja mil­loin kil­pai­lu­ky­vyn menetyksellä.

  Jos koh­tuus näkyi­si myös näi­den etu­jär­jes­tö­jen omis­sa toi­mis­sa ja kan­na­no­tois­sa, niin hei­dän kan­ta­man­sa huo­li suo­ma­lai­sen työn ja tuo­tan­non kil­pai­lu­ky­vys­tä sai­si pal­jon parem­min vas­ta­kai­kua kan­san syvis­tä riveis­tä. Nykyi­nen idioot­ti­mai­nen edun­val­von­ta­kult­tuu­ri ja jat­ku­va rui­kut­ta­mi­nen vain vahin­goit­taa yri­tys­ten ja elin­kei­noe­lä­män mai­net­ta ja uskot­ta­vuut­ta kaik­kein kes­kei­sim­mis­sä kysymyksissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti pien­ten las­ten van­hem­pien vuo­ro­työs­sä ei ole mitään jär­keä, kos­ka vuo­ro­päi­vä­hoi­to voi mak­saa enem­män kuin äiti  saa palkkaa.

  Jos kau­pun­ki ei saa jär­jes­tet­tyä vuo­ro­päi­vä­hoi­toa koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin, niin eikö­hän se ole kau­pun­gin vika, joka kau­pun­gin pitäi­si korjata?
  Eihän se voi olla teho­kas­ta tilan­käyt­töä, jos päi­vä­ko­dit ovat puo­let vuo­ro­kau­des­ta käyttämättä.

  Ker­rop­pa vie­lä mis­sä amma­tis­sa nel­jä äitiä tie­naa yhteen­sä vähem­män kuin yksi päi­vä­ko­din työntekijä?
  (Yli 3‑vuotiailla 7 las­ta koh­den pitää olla yksi hoitaja.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  jos jokin mal­li ei toi­mi kaik­kial­la, se voi kui­ten­kin toi­mia jos­sa­kin. Käy­tön­tö, jos­sa kus­tan­nuk­sia voi ulkois­taa rau­has­sa yhteis­kun­nal­le, joh­taa aina haas­kauk­seen. Minöä en voi pitää kovin hyvä­nä amma­tin­va­lin­ta­na yksin­huol­ta­ja­äi­dil­tä olla töis­sä Ruot­sin­lai­bal­la niin, että lap­si vie­dään vii­kok­si päi­vä­hoi­toon. Jos tätä lisä­kus­tan­nus­ta ri oli­si sosia­li­soi­tu, tuol­lais­ta ei teh­täi­si koskaan.

  Tuol­lai­sen äärie­si­mer­kin tilas­tol­li­sen mer­ki­tyk­sen tie­dät kyl­lä itse­kin, mut­ta asi­aa on jär­ke­vää tar­kas­tel­la pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä: oli­ko amma­tin­va­lin­ta teh­ty ennen van­hem­mak­si tai yksin­huol­ta­jak­si ryhtymistä?
  Molem­pia asioi­ta tapah­tuu myös suun­nit­te­le­mat­ta ja vas­toin tah­toa, joten työn­te­ki­jän syyl­lis­tä­mi­nen pel­kän nyky­het­ken mukaan on typerää.

  Samu­li Lin­tu­la: Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la ja myö­tä­tun­nol­la lap­si­per­hei­tä koh­taan, mut­ta eivät­kö­hän ne ajan­käy­tön ongel­mat ole tie­dos­sa sii­nä vai­hees­sa, kun lap­sia hank­kii. Kaik­kien ihmis­ten vapaa-ajan pitäi­si kui­ten­kin olla sama­nar­vois­ta eikä lap­si­per­he-elä­mä ole ainoa per­he-elä­män muoto.

  Miten ne ajan­käy­tön ongel­mat voi­si­vat olla sel­vil­lä, kun eläm­me kvar­taa­li­ta­lou­den pre­ka­ri­aa­tis­sa? Duu­ni voi men­nä kos­ka tahan­sa alta tai muut­tua toi­sen­lai­sek­si. Entä ope­te­taan­ko näi­tä asioi­ta jos­sain? Van­hem­mak­si voi tul­la vahin­gos­sa tai pari­suh­de voi kariu­tua. Opis­ke­lu­pai­kan­kin voi saa­da jos­tain muu­al­ta kuin mitä haluaisi.
  Jos ei halu­ta takai­sin maa­il­maan hel­lan ja nyr­kin väliin, niin sub­jek­tii­vi­sen päi­vä­hoi­to-oikeu­den rajaa­mi­nen vai­kut­taa kyl­lä äärim­mäi­sen vai­keal­ta ja byro­kra­ti­aa kas­vat­ta­val­ta hank­keel­ta. Vähän sama jut­tu, jos sai­raa­las­sa alet­tais miet­tiä, kenen kuu­luu saa­da hoitoa.

  Päi­vä­hoi­to­mak­sun progres­sii­vi­suus aiheut­taa kyl­lä tulo­lou­kun, mut­ta sama hin­ta kai­kil­le aiheut­tai­si sen, ettei köy­hil­lä oli­si varaa päi­vä­hoi­toon ja rik­kaat käyt­täi­si­vät sitä ilman tar­vet­ta­kin. Eli hie­no­sää­töä enem­pää tus­kin voi­daan teh­dä. Työt­tö­mät ovat usein myös köy­hiä, joten työn­ha­ki­jal­ta ei voi pal­joa nyh­tää tai lop­puu työn haku. Eli ainoa ryh­mä, jol­ta vois päi­vä­hoi­to-oikeu­den raja­ta pois, olis työt­tö­mät rik­kaat eli ne, jot­ka tule­vat toi­meen pel­käl­lä varal­li­suu­del­la tai pää­oma­tu­loil­la. Näi­tä taas on var­mas­ti niin vähän, ettei mer­ki­tys­tä ole. Seu­raa­vak­si sit­ten vie­dään var­maan oikeus kou­lu­tuk­seen. Työt­tö­mil­lä­hän on aikaa opet­taa omia lap­si­aan ja rik­kaat saa lait­taa yksityiskouluihin?

  Joten­kin tun­tuu sil­tä, että monet tääl­lä huu­te­le­vat luu­le­vat, ettei näi­tä yhteis­kun­nan raken­tei­ta oli­si kovas­ti suun­ni­tel­tu suu­rel­la huip­puo­saa­mi­sel­la ihan kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta. Ei tää maa pyö­ri jol­lain poliit­ti­sel­la vakaumuksella…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Samu­li Lin­tu­la: Kaik­kien ihmis­ten vapaa-ajan pitäi­si kui­ten­kin olla sama­nar­vois­ta eikä lap­si­per­he-elä­mä ole ainoa per­he-elä­män muoto.

  Sosi­aa­li­ses­ti ottaen tämä nyt vaan ei ole tot­ta. Lap­si­per­heen van­hem­man aika on arvok­kaam­paa jo sii­tä syys­tä, että kyse on pait­si van­hem­man omas­ta ajas­ta, myös lap­sen ajas­ta, eli kysees­sä on ulkoisvaikutus.

  Lisäk­si jos tätä aja­tel­laan inter­ge­ne­ra­tio­naa­li­se­na tulon­siir­to­na, ja jos otam­me annet­tu­na vain osit­tain rahas­toi­van elä­ke­jär­jes­tel­män, niin elä­ke­jär­jes­tel­mä on tulon­siir­to lap­si­per­heil­tä lap­set­to­mil­le. Se tosin tai­de­taan pit­käl­ti kom­pen­soi­da muil­la kei­noin, mut­ta kuitenkin.

  Yhteis­kun­ta voi olla toki moniar­voi­nen, mut­ta kos­ka yhteis­kun­ta koos­tuu ihmi­sis­tä, ihmis­ten arvot vai­kut­ta­vat sii­hen miten yhteis­kun­ta nähdään.

  Ja siis, minä tar­jo­sin rat­kai­suk­si sitä, että sosia­li­soi­daan vähem­män, eli ote­taan vähem­män huo­mioon sitä, että aika on eri arvois­ta. Mut­ta se aika nyt vaan *ei* ole samanarvoista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Joo, minä­kö sit­ten teen kaik­ki ikä­vät vuo­rot ja saan lomat kun muil­le sopii? Ehkä­pä palk­kaa­kin haluat­te pienentää? 

  Eihän se noin pal­jon tart­te, kun ei oo lapsia?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Tie­de­mies:
  Lisäk­si jos tätä aja­tel­laan inter­ge­ne­ra­tio­naa­li­se­na tulon­siir­to­na, ja jos otam­me annet­tu­na vain osit­tain rahas­toi­van elä­ke­jär­jes­tel­män, niin elä­ke­jär­jes­tel­mä on tulon­siir­to lap­si­per­heil­tä lap­set­to­mil­le. Se tosin tai­de­taan pit­käl­ti kom­pen­soi­da muil­la kei­noin, mut­ta kuitenkin. 

  Mil­lais­ta ran­gais­tus­ta sit­ten Tie­de­mies ehdot­taa inter­ge­ne­ra­tio­naa­li­sen tulon­siir­ron rik­ko­mi­ses­ta? Mik­si nykyi­siä, sano­taan 70-luvun jäl­keen syn­ty­nei­tä suku­pol­via, saa­daan ran­kais­ta ras­kail­la ja kas­va­vil­la työ­elä­ke­mak­susi­too­muk­sil­la vain sii­tä, että hei­dän van­hem­pan­sa teki­vät vähem­män lap­sia kuin näi­den edel­tä­jät? Työ­elä­ke­mak­sut ovat kas­va­neet sään­nön­mu­kai­ses­ti jär­jes­tel­män syn­nyn jäl­keen. Se, että nyt uuti­soi­daan sii­tä val­ta­vas­ta yllä­tyk­ses­tä, että joku ennus­ti palk­ka­sum­man kas­vun ja elä­ke­pro­sen­tin hei­kos­ti ja saa­mi­set eivät kat­ta­neet mak­su­ja, ker­too lähin­nä hei­kos­ta journalismista. 

  Jos valit­set, ettei sinun mie­les­tä­si ns. suu­ria ikä­luok­kia tuli­si ran­gais­ta jär­jes­tel­män pet­tä­mi­ses­tä, niin sil­loin­han voim­me vain lako­ni­ses­ti tode­ta, että vii­mei­nen sam­mut­taa valot. 

  Täl­lai­nen inter­ge­ne­ra­tio­naa­lis­ten tulon­siir­to­jen ajat­te­lu tuot­taa val­ta­van moraa­li­ka­to-ongel­man, kuten olem­me Suo­mes­sa jo havain­neet. Mitä arve­let, että seu­rai­si, jos kan­sa­lai­sil­le annet­tai­siin nyt mah­dol­li­suus irti­sa­nou­tua työeläkejärjestelmästä? 

  Kyl­lä, hyvin­voin­ti­val­tion jat­ku­mi­nen edel­lyt­tää väes­tön jat­ku­mis­ta. Väes­tön pie­nen­ty­mi­nen hei­ken­tää huol­to­suh­det­ta, jos­ta seu­raa se, että pie­nem­pi työ­voi­ma kan­taa muka­naan suu­rem­paa ulko­puol­ta. Tämä­hän on jo tapahtunut.

  Sinän­sä, jos elin­kaa­ri­mal­le­ja ynnäil­lään, niin toden­nä­köi­ses­ti kes­ki­mää­räi­sen työ­uran teke­vä lap­set­to­ma­na säi­ly­vä hen­ki­lö on joka­ta­pauk­ses­sa (elä­ke­jär­jes­tel­mä mukaan­las­kien; huo­mioi­daan­han, että tämän het­ken lap­se­ton mak­saa edel­li­sen suku­pol­ven, ei seu­raa­van, eläk­kei­tä) net­to­mak­sa­ja, ei net­to­saa­ja. Lap­si­per­hei­den osal­ta tilan­ne ei ole ehkä yhtä selkeä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. MLL:n ehdo­tuk­sen vai­ku­tuk­sia on mie­len­kiin­tois­ta miet­tiä, kos­ka ne ovat kovin eri­lai­sia eri tilan­teis­sa. Hel­poim­mal­la pääs­tään ihan oikean mark­ki­na­ta­lou­den piirissä.

  Jos pien­ten las­ten van­hem­mat lopet­ta­vat vuo­ro­työn teke­mi­sen, vuo­ro­työn tar­jon­ta vähe­nee. Tämä nos­taa vuo­ro­työn hin­taa. Vuo­ro­työ on kui­ten­kin sii­tä muka­va tapaus, että sen tar­jon­ta riip­puu huo­mat­ta­van pal­jon hin­nas­ta. Näin ollen vuo­ro­työn teki­jät saa­vat lisää rahaa.

  Toi­saal­ta samaan aikaan nii­den pien­ten las­ten van­hem­pien pitää teh­dä jotain saa­dak­seen lap­sil­le ruo­kaa pöy­tään. Tämä tar­koit­taa sitä, että samoil­la aloil­la päi­vä­työn tar­jon­ta lisään­tyy, mikä peri­aat­tees­sa las­kee työn hintaa.

  Joten lop­pu­tu­los on se, että pien­ten las­ten van­hem­pien (ja poten­ti­aa­lis­ten sel­lais­ten) arvo työ­nan­ta­jan sil­mis­sä las­kee, vuo­ro­työ­alo­jen perus­pal­kat las­ke­vat ja vuo­ro­li­sät nousevat.

  Ainoa suu­rem­pi ongel­ma­ti­lan­ne tulee sii­tä, että joil­la­kin työ­nan­ta­jil­la ei ole vält­tä­mät­tä osoit­taa ei-vuo­ro­työ­tä. Sil­loin tilan­ne menee työ­nan­ta­jan kan­nal­ta kink­ki­sek­si, min­kä jal­keen teh­dään jotain tuo­tan­nol­lis­ta ja talou­del­lis­ta neu­vot­te­lua ja lai­te­taan auki työ­paik­ka, jos­sa kuvauk­se­na on ilta- ja yötyö. Sen jäl­keen alku­pe­räi­nen irti­sa­not­tu saa tie­tys­ti pai­kan sitä hakies­saan, mut­tei voi hakea sitä, jos ei tee vuoroja…

  Jul­ki­set hom­mat ovat taas eri jut­tu. Sari Sai­raan­hoi­ta­jan koh­dal­la käy niin, että työn­te­ki­jöi­den ja ‑anta­jan de fac­to mono­po­lia­se­mien vuok­si pal­kat ja lisät ja ehdot pysy­vät ennal­laan ja lap­set­to­mat teke­vät vuo­rot. Tekee hyvää työil­ma­pii­ril­le… Tosin voi­si vei­ka­ta, että neu­vot­te­lu­jär­jes­töt las­ki­si­vat äkkiä jäsen­ten per­he­ti­lan­ne­ja­kau­man ja oli­si­vat mie­luum­min neu­vot­te­le­mat­ta asiasta.

  Minus­ta Oden talou­del­li­nen huo­li ruot­sin­lai­val­la sii­voa­vas­ta yksin­huol­ta­jas­ta on ihan koko­naan toi­nen jut­tu. Talou­den näkö­kul­mas­ta on niin, että jos jol­le­kul­le tuot­ta­vin työ on olla koto­na hoi­ta­mas­sa lap­sia, niin sitä sitten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Vihe­rins­si:
  Jos pien­ten las­ten van­hem­mat lopet­ta­vat vuo­ro­työn teke­mi­sen, vuo­ro­työn tar­jon­ta vähe­nee. Tämä nos­taa vuo­ro­työn hin­taa. Vuo­ro­työ on kui­ten­kin sii­tä muka­va tapaus, että sen tar­jon­ta riip­puu huo­mat­ta­van pal­jon hin­nas­ta. Näin ollen vuo­ro­työn teki­jät saa­vat lisää rahaa.

  Toi­saal­ta sub­ven­toi­tu ilta/yö-“päivä“hoito aiheut­taa sen, että vuo­ro­työn hin­ta on alhai­sem­pi kuin mitä sen pitäi­si mark­ki­naeh­toi­ses­ti olla — mis­tä kär­si­vät muut­kin kuin per­heel­li­set vuo­ro­työ­tä teke­vät. Var­maan­kin täs­tä aihees­ta pys­tyy teke­mään las­kel­mat, että hyvin­voin­ti­tap­pio­ta tulee sekä nyky­ti­lan­tees­ta että sen vaihtoehdosta…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Öö… Siis, suo­ma­lai­nen elä­ke­jär­jes­tel­mä siir­tää tulo­ja työi­käi­sil­tä elä­ke­läi­sil­le. Elä­ke­läi­set ovat mak­sa­neet työi­käis­ten kou­lu­tuk­sen ja ruok­ki­neet työi­käi­set. Täs­sä mal­lis­sa lap­set­to­mat ovat vapaa­mat­kus­ta­jia. Tätä kom­pen­soi­daan kyl­lä monin tavoin, mut­ta se on yksi perus­te­lu lap­si­per­hei­den suosimiselle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tie­de­mies on oikeas­sa. Lap­si­per­heet sub­ven­toi­vat lap­set­to­mia huo­mat­ta­vas­ti, kos­ka lap­set mak­sa­vat eläk­keet. Jos elä­ke on 2000 euroa kuus­sa ja sitä saa 20 vuot­ta, saa elä­ket­tä yhteen­sä 480 000 euroa. Täs­tä on ehkä nel­jän­nes itse mak­set­tua ja lop­pu tulon­siir­to niil­tä lapsiperheiltä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Kar­keas­ti sanot­tu­na, siis, ole­te­taan että 1990 syn­ty­nyt hen­ki­lö siir­tyy nyt työ­voi­maan, ja hänel­lä ei ole kart­tu­nei­ta eläk­kei­tä. 3600 euron brut­to­pal­kal­la sai­si ETK:n las­ku­rin mukaan 65-vuo­ti­aa­na eläk­keel­le siir­tyes­sä koko­nai­se­läk­keen 2021 euroa. Poi­ka­lap­sen eli­niä­no­do­te oli Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan vuon­na 2009 76,3 vuot­ta, eli elä­ke­vuo­sia ker­tyi­si tämän odot­teen mukaan 11,3 vuotta. 

  Mikä­li ole­tam­me kes­ki­mää­räi­sen 25 %:n työ­elä­ke­mak­sun (täl­lä het­kel­lä hie­man alle; ETK:n pit­kän aika­vä­lin ennus­teen mukaan 24,9%:a vuon­na 2030), ker­tyy mak­set­tu­ja työ­eläk­kei­tä kon­ser­va­tii­vi­ses­ti arvioi­dus­ta 30 vuo­den työ­uras­ta (ole­tus sisäl­tää siis kat­ko­ja. todel­li­suu­des­sa työ­urat tai­ta­vat kes­ki­mää­rin olla rei­lus­ti yli 30 vuot­ta, eten­kin mie­hil­lä) noin 324,000 euroa. Täs­tä ker­tyy dis­kont­taa­mat­to­ma­na 13,3 vuot­ta eläk­kei­tä. Jos piden­täi­sim­me työ­uraa 35 vuo­teen, tuli­si mak­su­ja jo vii­ti­sen­kym­men­tä tuhat­ta euroa lisää.

  Selit­tä­kää maal­li­kol­le, mihin rahaa kato­aa? Kuu­lui­si­ko elä­ke­jär­jes­tel­mää siis aja­tel­la­kin niin, että oikeas­taan kukaan ei sääs­tä ylei­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä omia eläk­kei­tään var­ten, vaan mak­saa mui­den eläk­kei­tä? Täl­löin­hän kysees­sä oli­si peri­aat­tees­sa tulo­ve­ro (joka ei siis pois­tai­si sitä, ettei­kö tätä sil­ti pitäi­si maksaa).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Paa­voJ
   Poi­ka­lap­sen eli­niän odo­te on 76,3 vuot­ta syn­ty­mä­het­kel­lä, mut­ta jos on elä­nyt 65-vuo­ti­aak­si eikä siis ole kuol­lut nuo­re­na, elin­aja­no­do­te on sel­väs­ti kor­keam­pi kuin 11,3 vuot­ta. Lisäk­si eläk­kei­tä mak­se­taan myös nai­sil­le. Voi myös jou­tua eläk­keel­le 40-vuo­ti­aa­na, saa­da sitä 2000 ton­nin elä­ket­tä (melein) tule­van ajan kjar­tu­man vuok­si ja elää 90 ‑vuo­ti­aak­si.
   Elkä­ke­jär­jes­tel­mäm­me on pää­asias­sa jako­jär­jes­tel­mä, jos­sa nyt töis­sä ole­vat mak­sa­vat eläk­keel­lä ole­vien elä­ket­tä ja saa­vat vas­ti­neek­si lupauk­sen, että seu­raa­va suku­pol­vi pako­te­taan samaan. Nuo­ril­le tämä mer­kit­see tap­pio­ta, kos­ka ikiä­luo­kat ovat niin eri kokoisia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Tiet­ty, asia­vir­hee­nä: ETK:n las­ku­ri var­maan olet­taa, että tuo työ­ura on yhte­näi­nen. Täl­löin itsea­sias­sa tuo mak­set­tu sum­ma oli­si vie­lä huo­mat­ta­van pal­jon kor­keam­pi, kuin mitä jär­jes­tel­mäs­tä “saa itse ulos”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tie­de­mies on oikeas­sa. Lap­si­per­heet sub­ven­toi­vat lap­set­to­mia huo­mat­ta­vas­ti, kos­ka lap­set mak­sa­vat eläk­keet. Jos elä­ke on 2000 euroa kuus­sa ja sitä saa 20 vuot­ta, saa elä­ket­tä yhteen­sä 480 000 euroa. Täs­tä on ehkä nel­jän­nes itse mak­set­tua ja lop­pu tulon­siir­to niil­tä lapsiperheiltä.

  Hei­tän mutul­la, että lap­set­to­mat elä­vät sel­väs­ti lyhyem­pään kuin lapselliset.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Jos täs­sä nyt tais­tel­laan eläk­keis­tä, niin vii­sain­ta­han oli­si sää­tää niin, että jokai­nen sääs­täi­si oman eläk­keen­sä. Hel­pom­min­han se näin kävi­si kuin epä­suo­ras­ti sää­te­le­mäl­lä vuo­ro­työn jakau­tu­mis­ta. Jos tais­tel­laan eläk­keis­tä, muu­te­taan elä­ke­jär­jes­tel­mää eikä vuorotyösysteemiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Nyt ollaan kyl­lä aika­lail­la eri­lai­sis­sa lukemissa.

  2000e eläk­kee­seen pääs­täk­seen pitää mak­saa aivan tol­ku­ton sum­ma elä­ke­mak­su­ja elä­män­sä aikana.

  https://www.varma.fi/fi/HenkiloAsiakkaat/Tyoelamassa/ElakkeenMaara/Pages/Default.aspx

  Jos on nyt uraan­sa aloit­te­le­va kak­si­kymp­pi­nen ja elä­ket­tä on ker­ty­nyt nol­lat, niin ei hyväl­tä näy­tä. 3500e/kk pitäi­si tie­na­ta 45v put­keen, että ker­tyi­si 2000e elä­ke 65v eläk­keel­le siir­tyes­sä. Vai läh­de­tään­kö olet­ta­mas­ta, että pari­kymp­pi­set ovat niin ter­vei­tä, että heil­le 67 on “ole­tusi­kä” läh­teä eläkkeelle?

  Kun huo­mioi­daan työ­nan­ta­jan osuus elä­ke­mak­sus­ta, niin puhu­taan n. 800e/kk eli mel­kein 10 000e vuo­si panos­tuk­ses­ta eläk­kee­seen. 45v aika­na se tekee reip­paas­ti yli 400 000e.

  Inflaa­tiot, tuot­to-odo­tuk­set, dis­kont­tauk­set jne. puut­tu­vat tie­tys­ti täy­sin, mut­ta läh­tö­koh­ta­na voi­ta­neen pitää sitä, että itse Van­guar­din VT-tik­ke­riin ja johon­kin glo­baa­liin kor­ko­ra­has­toon sääs­tä­mäl­lä pää­see tasan samaan tuot­toon kuin val­tion eläkerahasto.

  Mis­sä koh­taa en nyt ymmärrä?

  Voi­ko muu­ten super­kart­tu­man ja uuden yrit­tä­jän YEL-alen­nuk­sen yhdis­tää? Voi­ko fik­su vähän yli kuusi­kymp­pi­nen viet­tä­nee vii­mei­set vuo­ten­sa ulkois­ta­mal­la itsen­sä ja mak­sa­mal­la mel­kein koko fir­man­sa tulok­sen YEL:ään “uuden yrit­tä­jän” alen­nuk­sel­la ja super­ker­ty­mäl­lä saa­den hui­man bonus­ker­toi­men eläkekertymälleen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sepi
  3500 €/kk on mies­ten kes­ki­palk­ka ja sii­tä ker­tyy 35 vuo­den työn tulok­se­na elä­ket­tä 2000 €/kk kun ote­taan lop­pu­vuo­sien superkarttuma.

  Tuo super­kart­tu­ma on käy­tän­nös­sä mah­dol­li­nen vain vir­ka­mie­hil­le , yksi­tyi­sel­tä ikään­ty­neet puh­dis­te­taan pal­jon ennen tuo­ta mahdollisuutta

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Selit­tä­kää maal­li­kol­le, mihin rahaa kato­aa? Kuu­lui­si­ko elä­ke­jär­jes­tel­mää siis aja­tel­la­kin niin, että oikeas­taan kukaan ei sääs­tä ylei­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä omia eläk­kei­tään var­ten, vaan mak­saa mui­den eläk­kei­tä? Täl­löin­hän kysees­sä oli­si peri­aat­tees­sa tulo­ve­ro (joka ei siis pois­tai­si sitä, ettei­kö tätä sil­ti pitäi­si maksaa).”

  Samaan pää­dyin omis­sa las­kel­mis­sa­ni eli jään tap­piol­le n 50000 euroa 0‑korolla ja 5 % korol­la jo sato­ja tuhansia.

  Seli­tys ei voi olla se, että mak­san edel­li­sen suku­pol­ven eläk­kei­tä, edel­li­set ovat pää­osin pie­nem­piä ja eläk­keet pienempiä.

  Täyt­tä elä­ket­tä saa­neet ovat elä­köi­ty­neet vas­ta 2001 ja sen jäl­keen, sitä ennen sai vain osae­lä­ket­tä, sil­lä ker­ty­mä täy­teen eläk­kee­seen syn­tyi 40 vuo­den työuralla

  Jär­jes­tel­mä siis huk­kaa rahaa.

  Muis­tan vie­lä 60-luvul­ta Paa­si­lin­nan kohuoh­jelm­na ja kat­soin sen uudestaan.Se käsit­te­li juu­ri vakuu­tus­toi­min­taa ja eri­tyi­ses­ti eläkevakuuttamista.

  Rahat tuh­lat­tiin huo­noi­hin busi­nek­siin, takai­sin­lai­nauk­sen kor­ko oli huo­no ja valuu­tus­mak­suis­ta palau­tet­tiin suu­ri osa

  Nykyi­set mak­sut ovat brut­to­mak­su­ja, mut­ta vakuu­tus­yh­tiöt palaut­ta­vat osan, joten net­to­mak­su on jotain muuta

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. En käyt­tä­nyt esi­merk­kiä­ni sen puo­lus­te­le­mi­seen sinän­sä, että lap­si­per­hei­tä suo­si­taan. Sen­si­jaan jos ole­tam­me että elä­ke­jär­jes­tel­män on pak­ko olla nykyi­sen­kal­tai­nen, niin koko­nai­suut­ta aja­tel­len täl­lai­seen sys­tee­miin pää­ty­mi­nen “neu­vot­te­le­mal­la” joh­taa kyl­lä johon­kin mil­lä lap­si­per­heil­le kom­pen­soi­daan tulonsiirto. 

  Nyt­hän näi­tä kom­pen­saa­tioi­ta on tie­tys­ti aika pal­jon. Lap­ses­ta mak­se­taan esi­mer­kik­si lap­si­li­sää hiu­kan rei­lu 20 000 euroa. Val­tio pis­tää kou­lu­tuk­seen noin 2000 euroa per kan­sa­lai­nen per vuo­si. Jos ole­te­taan että kou­lu­tet­ta­via on osa­puil­leen vii­den­nes kan­sa­kun­nas­ta ja kou­lu­tus kes­tää 20 vuot­ta, niin se mak­saa 200 000 euroa. 

  Vaih­toeh­toi­ses­ti tulon­siir­ron suu­ruut­ta voi arvioi­da kat­so­mal­la suo­raan jul­ki­sia meno­ja. Van­huuse­läk­keet ovat pääl­li­sin puo­lin kat­soen noin 20% kai­kis­ta jul­ki­sis­ta menois­ta. Kou­lu­tus on alle 12%, ja tulon­siir­rot lap­si­per­heil­le noin 5%. 

  En esi­tä sil­ti mitään väi­tet­tä sinän­sä. Tämä inter­ge­ne­ra­tio­naa­li­nen tulon­siir­to on yksi kes­tä­vyy­son­gel­mien läh­de, kos­ka ikä­luo­kat ovat eri suu­rui­set. Suur­ten ikä­luok­kien olles­sa par­haas­sa työiäs­sä jos­kus 30–40 vuot­ta sit­ten mak­sa­jia oli pal­jon. Nyt on vähemmän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Ja siis: Suu­ris­ta ikä­luo­kis­ta ne per­heet, jois­sa oli enem­män kuin 2 las­ta, taval­laan mak­soi­vat las­ten menois­sa yli­mää­räi­sen kus­tan­nuk­sen, mut­tei­vät saa isom­paa elä­ket­tä. En väi­tä edel­leen­kään, että edes pitäi­si saa­da, mut­ta suu­rem­pi osuus kus­tan­nuk­sis­ta heil­le kui­ten­kin lan­ke­si, sitä suu­rem­pi mitä enem­män lap­sia. Lisäk­si hei­dän “inves­toin­tin­sa” kes­ki­mää­rin mak­saa nyt mui­den­kin suur­ten ikä­luok­kien edus­ta­jien eläk­kei­tä ja sairaskuluja.

  Kun luo­daan jär­jes­tel­mä, jos­sa joku toi­nen mak­saa, niin se vinout­taa aina lopputuloksen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Tie­de­mies:
  Ja siis: Suu­ris­ta ikä­luo­kis­ta ne per­heet, jois­sa oli enem­män kuin 2 las­ta, taval­laan mak­soi­vat las­ten menois­sa yli­mää­räi­sen kus­tan­nuk­sen, mut­tei­vät saa isom­paa elä­ket­tä. En väi­tä edel­leen­kään, että edes pitäi­si saa­da, mut­ta suu­rem­pi osuus kus­tan­nuk­sis­ta heil­le kui­ten­kin lan­ke­si, sitä suu­rem­pi mitä enem­män lap­sia. Lisäk­si hei­dän “inves­toin­tin­sa” kes­ki­mää­rin mak­saa nyt mui­den­kin suur­ten ikä­luok­kien edus­ta­jien eläk­kei­tä ja sairaskuluja. 

  Kun olin nuo­ri oli yleis­tä aja­tel­la, että suu­ren lap­si­mää­rän hank­ki­mi­nen oli itse­käs­tä ja lap­set­to­muus oli mui­den hyväk­si teh­ty uhraus. Pahek­suin­kin eräs­tä les­ta­dio­lais­ta, joka ker­toi aiko­van­sa hank­kia kym­men­kun­ta las­ta kuten hänen van­hem­pan­sa­kin oli teh­nyt. Nyt itse­käs­tä on se, että ei ole teh­nyt lap­sia, mut­ta olet­taa ansain­neen­sa van­huu­den­tur­van. Väes­tö­rä­jäh­dyk­sen pelo­te tai­taa olla ohi aina­kin Suo­men osalta…

  Ihmis­kun­nan tule­vaan gee­ni­poo­liin osal­lis­tu­mi­sen voi­si aja­tel­la ole­van etuoi­keus, jos­ta kan­nat­taa­kin mak­saa. Nyt se onkin uhraus (inves­toin­ti), joka tuli­si hyvit­tää sen tehneille.

  Tie­de­mies:
  Kun luo­daan jär­jes­tel­mä, jos­sa joku toi­nen mak­saa, niin se vinout­taa aina lopputuloksen. 

  Alku­pe­räi­nen jär­ses­tel­mä lie­nee per­he­kes­kei­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa van­hem­mat “mak­soi­vat” lap­sil­leen, jot­ka sit­ten oli­vat vel­voi­tet­tu­ja “mak­sa­maan” van­hem­mil­leen. Van­huu­den­tur­van mak­si­moi­mi­sek­si kan­nat­ti hank­kia pal­jon lap­sia. Mie­les­tä­ni ylei­sem­män sosi­aa­li­tur­van “vinou­tu­neem­pi” jär­jes­täl­mä on kui­ten­kin parem­pi ja se on osal­taan hil­lin­nyt väes­tön­kas­vua ja taan­nut rau­han­omai­sem­man ja vau­raam­man elämän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sepi
  3500 €/kk on mies­ten kes­ki­palk­ka ja sii­tä ker­tyy 35 vuo­den työn tulok­se­na elä­ket­tä 2000 €/kk kun ote­taan lop­pu­vuo­sien superkarttuma.

  Mut­ta brut­to­kan­san­tuo­te per työ­tun­ti tar­koit­taa kokoai­kai­sel­le työn­te­ki­jäl­le 6000€/kk:ssa, sii­tä pois kor­vausin­ves­toin­nit, tulok­se­na jotain 5000€/kk.

  Päi­vä­hoi­to­lou­kut sun muut ovat vaan sitä että palk­ko­jen anne­taan las­kea toi­meen­tu­lo­tuen tasol­le, eli työn­te­ki­jäl­tä ryös­te­tään pari tuhat­ta euroa. Ali­pal­kat­tu työn­te­ki­jä kulut­taa 1200 €/kk:ssa (=palk­ka on kulu­tuk­sen arvo eikä tuo­tan­non arvo) mut­ta tuot­taa 5000€/kk, sit­ten vali­te­taan ali­pal­ka­tun päi­vä­hoi­to­lou­kus­ta tms.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Tie­de­mies:
  Ja siis: Suu­ris­ta ikä­luo­kis­ta ne per­heet, jois­sa oli enem­män kuin 2 las­ta, taval­laan mak­soi­vat las­ten menois­sa yli­mää­räi­sen kus­tan­nuk­sen, mut­tei­vät saa isom­paa elä­ket­tä. En väi­tä edel­leen­kään, että edes pitäi­si saa­da, mut­ta suu­rem­pi osuus kus­tan­nuk­sis­ta heil­le kui­ten­kin lan­ke­si, sitä suu­rem­pi mitä enem­män lap­sia. Lisäk­si hei­dän “inves­toin­tin­sa” kes­ki­mää­rin mak­saa nyt mui­den­kin suur­ten ikä­luok­kien edus­ta­jien eläk­kei­tä ja sairaskuluja. 

  Sai­ras­ku­lut ovat kai asia, jot­ka sinän­sä ovat elä­ke­jär­jes­tel­män ulko­puo­lel­la ja kuu­lu­vat ennem­min­kin vero­jär­jes­tel­män piiriin.

  Mut­ta jos siis sum­ma­taan Tie­de­mie­hen ja Soi­nin­vaa­ran kom­men­tit, niin jär­jes­tel­mäs­sä vapaa­mat­kus­ta­jia ovat a) nai­set (pidem­pi eläk­keel­lä­oloai­ka) ja b) lap­set­to­mat (ei kont­ri­but­tio­ta pyra­mi­din seu­raa­vaan tasoon). On tie­ten­kin hie­man intui­tion vas­tais­ta, että hen­ki­löt jot­ka saat­ta­vat mak­saa enem­män (elä­ke­mak­su­ja) kuin kos­kaan tule­vat saa­maan itse jär­jes­tel­mäs­tä ulos ovat vapaa­mat­kus­ta­jia. Joku on kai jos­sain koh­taa ns. vedät­tä­nyt. Oli­si­ko kui­ten­kin sit­ten hel­poin­ta rat­kais­ta tätä elä­ke­jär­jes­tel­mään liit­ty­vää vapaa­mat­kus­tuson­gel­maa nos­ta­mal­la esi­mer­kik­si nais­ten ja lap­set­to­mien elä­kei­kää tai vähen­tä­mäl­lä heil­le mak­set­ta­vaa eläkettä?

  Mah­dol­li­suus irti­sa­nou­tua jär­jes­tel­mäs­tä on kai pois­sul­jet­tu, sil­lä aina­kin talous­sa­no­mis­sa Ilma­ri­sen Kian­der sanoi, että jos raha­vir­ta lak­kaa, niin elä­ke­va­ro­ja riit­tää kat­ta­maan kah­dek­san vuo­den eläk­keet (joka on siis vähem­män kuin kes­ki­mää­räi­sen eläk­keel­lä­olon pituus).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Vapaa­mat­kus­ta­mi­nen” on näkö­kul­ma­ky­sy­mys. Jos jokin jär­jes­te­ly perus­tuu ole­tuk­sel­le, että hen­ki­lö mak­saa kulut tie­tyl­lä taval­la teke­mäl­lä asiat A ja B, niin jos hän jät­tää teke­mät­tä asian B, ja tekee vain A:n, mut­ta saa sil­ti sys­tee­mis­tä saman ver­ran kuin muut, niin hän vapaa­mat­kus­taa täl­tä osin.

  Hel­poin­ta” oli­si luo­pua elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä, joka perus­tuu inter­ge­ne­ra­tio­naa­li­seen tulon­siir­toon. Oikeas­ti se on vai­ke­aa, kos­ka suu­ret ikä­luo­kat ovat mak­sa­neet hei­tä edel­tä­vien eläk­kei­tä, joten he koke­vat itsen­sä hui­ja­tuik­si jos eivät pää­se siir­tä­mään vahin­koa eteen­päin. Ja kos­ka hei­tä on niin pal­jon, niin ei se vie­lä moneen vuo­teen ole mah­dol­lis­ta­kaan demokratiassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jako­jär­jes­tel­mään perus­tu­vas­ta elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä on jok­seen­kin mah­do­ton siir­tyä rahas­toi­vaan, kos­ka yksi suku­pol­vi jou­tui­si mak­sa­maan kah­den suku­pol­ven eläk­keet, edel­tä­jien­sä ja omansa. 

  Entä jos siir­ryt­täi­siin elä­ke­jär­jes­tel­mään, jos­sa eläk­keet mak­se­taan suo­raan elä­ke­mak­suis­ta ja jätet­täi­siin rahas­toin­ti pois? Tuot­ta­vuu­den kas­vu hoi­taa pois ikä­luok­kien kokoe­ros­ta tule­vak­si pelä­tyn huol­to­suh­deon­gel­man. Sit­ten pitäi­si kek­siä, mitä teh­dään niil­lä rahas­toi­duil­la pää­omil­la. Suo­mi-yhtiös­tä ehkä voi ottaa mallia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuot­ta­vuu­den kas­vu hoi­taa pois ikä­luok­kien kokoe­ros­ta tule­vak­si pelä­tyn huoltosuhdeongelman.

   Kah­teen ker­taan? Ensin ansait­tu­ja eläk­kei­tä eläk­keel­le­me­noi­kään saak­ka koho­te­taan reaa­lian­sioi­den tah­dis­sa ja sit­ten reaa­lian­sioi­den kas­vu rahoit­taa vie­lä ikä­luok­kien kokoeron?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. No, mah­do­ton­ta tai ei, niin väit­täi­sin, että sii­hen itse mak­set­tuun eläk­kee­seen ollaan jo siir­ty­mäs­sä. Sitä nyt vaan ei sano­ta ääneen, vaan elä­keyh­tiöt lähet­te­le­vät nii­tä raport­te­jaan työn­te­ki­jöil­le, ja pik­ku hil­jaa niis­sä esiin­ty­vät las­ken­nal­li­set eläk­keet vaan alka­vat pienentyä. 

  Minä en aina­kaan usko, että saan juu­ri­kaan kan­sa­ne­lä­ket­tä isom­paa elä­ket­tä, jos sys­tee­miä ruka­taan nyky­tah­dis­sa, vaik­ka oli­sin töis­sä 70-vuo­ti­aak­si. Tai siis, kun sanon “en usko”, niin tar­koi­tan, että pidän hyvin toden­nä­köi­se­nä että leik­ku­ri iskee kovaa ennen omaa elä­kei­kää­ni. Ja jo aiemmin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Tie­de­mies:
  No, mah­do­ton­ta tai ei, niin väit­täi­sin, että sii­hen itse mak­set­tuun eläk­kee­seen ollaan jo siir­ty­mäs­sä. Sitä nyt vaan ei sano­ta ääneen, vaan elä­keyh­tiöt lähet­te­le­vät nii­tä raport­te­jaan työn­te­ki­jöil­le, ja pik­ku hil­jaa niis­sä esiin­ty­vät las­ken­nal­li­set eläk­keet vaan alka­vat pienentyä. 

  Ei kum­min­kaan kan­na­ta men­nä otta­maan vapaa­eh­tois­ta lisäe­lä­ket­tä, kos­ka tun­ne­tus­ti siel­tä nyh­de­tään mis­sä on. On aivan var­ma, että kun sinä ja minä olem­me elä­keiäs­sä, niin jos meil­lä on jotain yksi­tyi­siä lisäe­läk­kei­tä, ne tul­laan taval­la tai toi­sel­la verot­ta­maan kuo­li­aak­si. Ehdot­kin eläk­keel­le vaih­tu­vat mat­kan var­rel­la sataan ker­taan, nyt­hän vas­ta ymmär­tääk­se­ni nos­tet­tiin sitä ikä­ra­jaa, jon­ka jäl­keen voi nos­taa vapaa­eh­tois­ta elä­ket­tä. Mah­dol­li­ses­ti lisäe­lä­ke vähen­tää työ­elä­ket­tä tms. 

  Jos halu­aa sääs­tää elä­kei­kää var­ten, kan­nat­taa teh­dä se siten että omai­suu­den voi rea­li­soi­da ja tar­vit­taes­sa nos­taa kyt­kin­tä. Asun­not ja osak­keet tule­vat ensim­mäi­se­nä mie­leen. Mah­dol­li­ses­ti met­sä ja muu kiin­teä omai­suus, hyvin hodie­tun mökin­kin voi sit­ten van­huusiäs­sä lait­taa lihoiksi.

  Eli kos­ka vain siel­tä voi verot­taa, mis­sä rahaa on, niin lisäe­läk­keet ovat aina aivan var­mas­ti ensim­mäi­se­nä tuli­lin­jal­la. Lisäe­läk­kei­tä saa­vat ovat kum­min­kin vähem­mis­tö taval­li­seen elä­ke­läis­mas­saan ver­rat­tu­na, eikä heis­tä siten tar­vit­se välittää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Kyl­lä, vapaa­eh­toi­set elä­ke­va­kuu­tuk­set kan­nat­taa jät­tää teke­mät­tä. Niis­tä vetä­vät välis­tä sekä val­tio että vakuu­tus­yh­tiö. Tein höl­möyk­sis­sä­ni nuo­rem­pa­na muu­ta­mak­si vuo­dek­si vakuu­tus­sääs­tö­so­pi­muk­sen, kun sääs­tö­sum­man sai vähen­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­ses­sa. Lope­tin mak­sa­mi­sen kun laki muut­tui, mut­ta huo­li­mat­ta sii­tä että salk­kua “hoi­de­taan” (tai siis, tie­ten­kin juu­ri sen takia) se on lähes joka vuo­si jää­nyt osa­ke­mark­ki­noi­den arvo­ke­hi­tyk­ses­tä jäl­keen. Vii­mei­set kol­me vuot­ta osa­ke­mark­ki­na on ollut vah­vas­ti nouse­va, ja nämä vei­ja­rit ovat onnis­tu­neet “vah­vas­ti osa­ke­pai­not­tei­ses­ta” sijoi­tus­stra­te­gias­ta huo­li­mat­ta vetä­mään nol­lia ja välil­lä tappiotakin.

  Nos­taes­sa­ni sen aika­naan pois, mak­san tuloveroa. 

  Pää­oma­tu­lo­ve­roa tus­kin tul­laan aina­kaan näi­den elä­ke­va­kuu­tus­ten osal­ta pudot­ta­maan. Nyt­kin ne jot­ka sääs­ti­vät näi­hin vii­me vuo­det, sai­vat teh­dä vähen­nyk­set 28 tai 29 pro­sen­tin kan­nal­la, ja jos alka­vat nyt nos­taa, niin saa­vat mak­saa 30 pro­sent­tia tai yli.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lap­si­per­heet sub­ven­toi­vat lap­set­to­mia huo­mat­ta­vas­ti, kos­ka lap­set mak­sa­vat eläkkeet.

  Ehkä­pä parem­min­kin niin, että aikui­sik­si kas­va­neet lap­set mak­sa­vat eläk­keet. Lap­si­per­heet mak­sa­vat (osit­tain) las­ten­sa kas­va­tuk­sen, mut­ta eivät mak­sa aikui­sil­le lap­sil­lee palk­kaa, jos­ta aikui­set lap­set voi­si­vat mak­saa lap­set­to­mien eläkkeet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Vil­le: Tuot­ta­vuu­den kas­vu hoi­taa pois ikä­luok­kien kokoe­ros­ta tule­vak­si pelä­tyn huoltosuhdeongelman. 

  Pait­si sil­loin jos tuot­ta­vuu­den nousua käy­te­tään siten että sama mää­rä tava­raa tuo­te­taan entis­tä pie­nem­mäl­lä työ­voi­mal­la. Yri­tyk­ses­sä tuot­ta­vuu­den nousu käy­te­tään siten, että sama mää­rä tava­raa tuo­te­taan pie­nem­mäl­lä henkilökuntamäärällä.

  Tuot­ta­vuu­den nousu ei tar­koi­ta sitä että
  sama mää­rä työn­te­ki­jöi­tä tuot­taa enem­män tava­roi­ta ja pal­ve­lu­ja, vaan
  sama mää­rä tava­roi­ta tuo­te­taan pie­nem­mäl­lä työvoimamäärällä.

  VAT­Tin pää­joh­ta­ja tämä Ruot­sis­sa pit­kään vai­kut­ta­nut Juha­na Var­tiai­nen, hän ei kyl­lä tai­da ymmär­tää että on ihan höl­möä vaa­tia että pitää teh­dä töi­tä enem­män. Meil­lä on ava­ruusa­jan tuo­tan­to­tek­no­lo­gia, meil­lä on 100 ker­tai­nen tuo­tan­to­te­hok­kus ver­rat­tu­na vuo­si­kym­me­nien pää­hän, ei todel­la­kaan ole kyse sii­tä että työn­te­ki­jöi­tä ei ole riit­tä­väs­ti teke­mäs­sä brut­to­kan­san­tuo­tet­ta, vaan sii­tä että tuo­tan­to­tek­niik­kaa käy­te­tään teke­mään sama mää­rä tava­roi­ta koko ajan pie­ne­ne­väl­lä työntekijämäärällä. 

  Voin olla Var­tiai­sen suh­teen vää­räs­sä, mut­ta tuo­tan­non tehos­ta­mi­nen käy­te­tään sata­var­mas­ti saman tava­ra­mää­rän tuot­ta­mi­seen pie­nem­mäl­lä työvoimalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Pasi: sama mää­rä tava­roi­ta tuo­te­taan pie­nem­mäl­lä työvoimamäärällä.

  Käy­tän­nös­sä sadal­la kii­na­lai­sel­la tuo­te­taan moni­kym­men­ker­tai­nen mää­rä tava­roi­ta ja myy­dään ne ulko­mail­le, kos­ka sil­lä vii­mei­sel­lä koti­mai­sel­la kil­pai­lu­ky­kyi­sel­lä työn­te­ki­jäl­lä ei ole varaa ostaa kuin osa tava­rois­ta, ja näin saa suu­rem­mat voi­tot. Tääl­lä lähes kaik­ki jää ilman tava­roi­ta ja työtä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Sylt­ty: Ei kum­min­kaan kan­na­ta men­nä otta­maan vapaa­eh­tois­ta lisäe­lä­ket­tä, kos­ka tun­ne­tus­ti siel­tä nyh­de­tään mis­sä on. On aivan var­ma, että kun sinä ja minä olem­me elä­keiäs­sä, niin jos meil­lä on jotain yksi­tyi­siä lisäe­läk­kei­tä, ne tul­laan taval­la tai toi­sel­la verot­ta­maan kuoliaaksi.

  Jos halu­aa sääs­tää elä­kei­kää var­ten, kan­nat­taa teh­dä se siten että omai­suu­den voi rea­li­soi­da ja tar­vit­taes­sa nos­taa kytkintä.

  Lisäe­läk­kei­tä saa­vat ovat kum­min­kin vähem­mis­tö taval­li­seen elä­ke­läis­mas­saan ver­rat­tu­na, eikä heis­tä siten tar­vit­se välittää. 

  Luin juu­ri Esko Ran­ta­sen kolum­nia tämän­päi­väi­ses­sä Talouselämä-lehdessä:

  Ilma­ri­sen sijoi­tus­joh­ta­ja Timo Rita­kal­lio ker­toi tiis­tai­na, että yhtiön rahas­tot riit­tä­vät kah­dek­san vuo­den eläk­kei­siin, vaik­ka työ­elä­ke­mak­su­jen peri­mi­nen lope­tet­tai­siin ja sijoi­tus­tuo­tot lop­pui­si­vat … Ei kan­na­ta sil­ti olla huo­le­ton. Uskon että jopa 150 mil­jar­din sijoi­tuso­mai­suu­den suo­ma­lai­nen pys­tyy tär­vää­mään. Var­sin­kin, jos työ­mark­ki­na­jär­jes­töt anta­vat nämä varat demo­kraat­ti­seen val­von­taan pois kor­po­raa­tioi­den käsistä.”

  Lukies­sa muis­tui mie­leen Syl­tyn kom­ment­ti ja tuli pelot­ta­va aja­tus että voi­si­ko koko­nai­sia val­tioi­ta kuset­taa samal­la taval­la kuin yksi­löi­tä, otta­mal­la sääs­töt vas­taan ja sit­ten muut­ta­mal­la sään­tö­jä? EUs­sa­han on Sak­sat ynnä muut jois­sa elä­ke­vas­tui­ta var­ten ei ole rahastoitu…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Tie­de­mies:
  Öö… Siis, suo­ma­lai­nen elä­ke­jär­jes­tel­mä siir­tää tulo­ja työi­käi­sil­tä elä­ke­läi­sil­le. Elä­ke­läi­set ovat mak­sa­neet työi­käis­ten kou­lu­tuk­sen ja ruok­ki­neet työi­käi­set. Täs­sä mal­lis­sa lap­set­to­mat ovat vapaa­mat­kus­ta­jia. Tätä kom­pen­soi­daan kyl­lä monin tavoin, mut­ta se on yksi perus­te­lu lap­si­per­hei­den suosimiselle. 

  Sat­tui­pa Talous­e­lä­mäs­sä ole­maan täs­tä­kin aihees­ta, Gus­tav von Hetze­nin haastattelussa:

  Yhteis­kun­tam­me var­si­nai­sia pro­le­ta­ri­aat­te­ja ovat hyvin kou­lu­te­tut, moni­lap­si­set per­heet. Lap­set­to­man paris­kun­nan käy­tet­tä­vis­sä ole­va raha­mää­rä on val­ta­va ver­rat­tu­na per­hee­seen, jos­sa on nel­jä las­ta ja äiti koto­na. Se on huu­ta­va epä­oi­keu­den­mu­kai­suus: lap­si­per­hei­tä käy­te­tään veto­juh­ti­na. Mitä tapah­tui vero­tuk­sen lap­si­vä­hen­nyk­sel­le, kulu­tusyk­sik­kö­mal­lil­le? Yhteis­kun­nan kan­nal­ta on epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, että taval­li­set hyvät kan­sa­lai­set, jot­ka hoi­ta­vat bio­lo­gi­sen pää­oman uudis­tu­mi­sen, ovat 25 vuot­ta vain maksamassa.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Pyry:
  Mitä­pä jos van­hem­mat itse mak­sai­si­vat nykyis­tä suu­rem­man osan lap­sen­sa hoi­don todel­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta? Tämä oli­si rei­lua ja läpi­nä­ky­vää ja van­hem­mat voi­si­vat teh­dä tosi­asioi­hin perus­tu­via rat­kai­su­ja omaan uraan­sa ja per­he-elä­mään­sä liittyen.

  Syn­ty­vyys PITÄÄ saa­da kas­vuun ja sii­hen pitää olla val­mis panos­ta­maan kaik­ki voi­ma­va­rat. Lap­si­per­heet ovat tämän yhteis­kun­nan selkäranka.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.