Singaporen henkilökohtaiset sosiaalitilit

Sin­ga­pores­sa on ollut henkilöko­htaisi­in sosi­aal­i­tur­vatilei­hin perus­tu­va pakolli­nen kolmikan­tais­es­ti hal­lit­tu sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmä vuodes­ta 1955. Tähän alle 50-vuo­ti­aiden brut­topalka­s­ta tilitetään 36 % palkka­sum­mas­ta, Rahas­ta 20 % kut­su­taan työ­nan­ta­jan rahak­si ja 16 % työn­tek­i­jän rahak­si, mut­ta maas­sa, jos­sa palka­n­muo­dos­tus on käytän­nössä vapaa­ta, täl­lä jaot­telul­la ei ole mitään merk­i­tys­tä. (Ei sil­lä ole kyl­lä Suomes­sakaan.) Mak­su on saman­su­u­ru­inen 50 ikävuo­teen asti, mut­ta piene­nee sen jäl­keen asteit­tain, mil­lä halu­taan tukea ikään­tynei­den työl­lisyyt­tä. (Jotain täl­laista ikä­por­ras­tus­ta taisimme esit­tää Juhana Var­ti­aisen kanssa eläke­mak­sui­hin Suomessakin.)

Mak­sul­la on kat­to. Yli  3 300 euron osu­us palka­s­ta on mak­sus­ta vapaa. Myös Suomeen on vaa­dit­tu saman­laista kat­toa pakol­liseen eläke­jär­jestelmään. Luulen, että Sin­ga­pores­sa korkea­palkkaiset otta­vat sit­ten vas­taavasti lisäeläk­keen muual­ta ja mak­sa­vat myös yksi­tyiseen sairaus­vaku­u­tuk­seen taatak­seen itselleen parem­man terveydenhoidon.

Tile­jä on työikäisil­lä kolme:

Ordi­nary Account (OA), johon nuorem­pi­en ikälu­okkien rahas­ta menee suurin osa. Iän mukana osu­us mak­su­ista piene­nee. Tätä voi käyt­tää asun­non ostamiseen, mut­ta rahaa voi käyt­tää myös hyväksyt­tävi­in investoin­tei­hin vaikka­pa osakkeisi­in. Pääo­maan ei kuitenkaan saa koskea. Jos myy asun­ton­sa ja ostaa pienem­män, ero­tus palaute­taan tilille. Siitä voi myös laina­ta rahaa myös las­ten tai omaan koulu­tuk­seen ja se vas­taa useista per­he­vaku­u­tuk­sen menoista sairau­den ja työkyvyt­tömyy­den olois­sa. Myöhem­min pääo­ma siir­tyy eläk­er­a­hak­si, jos sitä on jäljellä.

Spe­cial account (SA). Tämä rahas­to on kor­vamerkit­ty eläkkeisi­in. Siihen pan­naan työu­ran alku­vai­heessa 7 % palka­s­ta eikä tähän pääo­maan saa koskea.

Medis­ave Account (MA) Tälle tilille nuorten palkoista siir­retään aluk­si seit­semän pros­ent­tia ja iän karttues­sa vähän enem­män. Tästä mak­se­taan ter­vey­den­hoit­o­meno­ja kuitenkin niin, että koko sairaala­mak­sua ei voi nos­taa tältä tililtä, vaan noin 20 pros­ent­tia pitää mak­saa myös ”itse”. Kun tilil­lä on tarpeek­si rahaa (noin 30 000 euroa), rahas­ton kar­tut­ta­mi­nen lop­puu, mut­ta itselleen säästöä ei heti saa, vaan se menee OA:aan käytet­täväk­si 55 vuo­den iässä tai eläkkeellä.

Jos rahat eivät riitä hoitoon, ensin kat­so­taan, onko lähisuku­laisil­la rahaa ter­veystilil­lä. Jos ei ole, tutk­i­taan taval­liset palkkatilit ja vas­ta sen jäl­keen saa pyytää rahaa toimeen­tu­lotues­ta. Sairaalas­ta kuitenkaan ei rahan puut­teen takia pois heitetä.

MA-rahaa voi käyt­tää B‑luokan sairaaloi­hin. A‑luokan hoito pitää mak­saa itse – tai ainakaan sitä toimeen­tu­lo­tuki­ra­haa ei voi saa­da kuin B‑luokan hoitoon. En ole var­ma, ymmärsinkö oikein.

Retire­ment account (RA). Kun täyt­tää 55 vuot­ta, saa nos­taa OA:n tilil­lä ole­vat rahansa, ei kuitenkaan kokon­aan. Henkilölle peruste­taan neljäs tili, Retire­ment account eläke­meno­ja varten. Tälle pitäisi ohja­ta vähin­tään 90 000 euroa, minkä lisäk­si ter­veystilil­lä pitäisi olla vähin­tään 22 000 euroa. Lop­ut saa käyt­tää niin kuin halu­aa. Jos rahaa eläk­er­a­has­toon ei ole, ei tule eläket­täkään, vaan joutuu tur­vau­tu­maan sukulaisiinsa.

Näi­hin päivi­in asti RA on mak­sanut eläket­tä (eläkeikä 65 vuot­ta) niin kauan kuin rahaa on riit­tänyt. Jos tuo min­imisum­ma on täyn­nä, rahaa riit­tää noin 20 vuodek­si, mis­tä voi laskea, että eläke on vähän yli 400 €/kk. Nyt jär­jestelmää muute­taan eläke­vaku­u­tuk­sek­si niin, että eläket­tä saa lop­puiäk­si, mikä ei vähim­mäiseläket­tä ainakaan nos­ta. Eläk­keen taso riip­puu eli­na­jan odot­teen kehi­tyk­ses­tä ja rahas­ton tuot­to­jen kehi­tyk­ses­tä. Keskilu­okkaisen ihmisen kannal­ta hin­tata­so ei poikkea paljon Suomes­ta, mut­ta suurten tulo­ero­jen maas­sa var­maankin on var­maankin mata­lam­man hin­tata­son köy­hien rinnakkaistalous.

7 vastausta artikkeliin “Singaporen henkilökohtaiset sosiaalitilit”

 1. Sin­ga­poren eläkkeistä.
  Olin siel­lä töis­sä jonkin aikaa. Eläkeikäset tekevät siel­lä yleis­es­ti töitä. Kakkial­ta vähän rauhal­lisem­mista paikoista löytää pap­po­ja työnäärestä. Varas­toil­ta ja ver­stail­ta jne.. Tämä lie­nee suomes­sa edessä myös nykyn­uo­ril­la hei­dän eläkeaikanaan. Kos­ka taval­li­sis­sa töis­sä ole­vien eläke tulee ole­maan kovin pieni. Eläke­vaku­u­tusy­htiön laskuril­la nyt 20v ja 2300e keskimääräisel­lä tulol­la varustet­tu ihimi­nen saa 65v 960e eläket­tä. Eläke­mak­sut ovatkin sit­ten korkei­ta. Tästä saa mak­saa yli 600e/kk eläke­mak­su­ja itse+työnantajan osu­us. Minus­ta alkaa olla jo sel­l­aista sukupolvi epäoikeudenmukaisuutta.

 2. Sin­ga­porea usein suositel­laan hyvänä esimerkkinä, mut­ta hei­dän sys­teemistään on vaikea saa­da selkoa. Tämä sel­ven­si paljon!

 3. “on var­maankin mata­lam­man hin­tata­son köy­hien rin­nakkaistalous.” Olet­telu on mukavaa…

 4. Mitä tehdään tilien varoille kun niiden kerääjä kuolee? Menevätkö ne perikun­nalle vai valtiolle?

  1. Sam Hard­wick,
   Eläketili jää tois­t­en eläkeläis­ten hyväk­si (siitä on nyt tehty vaku­u­tus, joten joku voi myös elää oletet­tua pidem­pään ja saa silti eläket­tä) ja käyt­tämät­tä jäänyt ter­vey­den­hoitotili menetetään. Ilmeis­es­ti se osa tileistä, joka on investoitu asun­too, sijoi­tu­so­maisu­u­teen tai otet­tu 55-vuo­ti­aana ulos rahana, jää per­il­lisille, mut­ta en ole ihan varma.

 5. Jos ymmär­rän tuon Med­ical Account rahoi­tus­mall­in itse ja koko sään­nöstö on tuos­sa, niin tuos­sa on yksi ikävä ominaisuus:

  Jos meinaan sat­tuu syn­tymään jonkun kroonisen ja suh­teel­lisen kalli­in sairau­den kanssa. Vaik­ka tyyp­pi 1 dia­betes, joka ei ehkäise sinän­sä työssäkäyn­tiä, mut­ta joka aiheut­taa jatku­via kulu­ja. Tuol­laises­sa tilanteessa naa­puri­in ver­rat­tuna saa mak­saa koko elämän­sä ajan suh­teel­lisen hoito­ja itse (huonos­sa tapauk­ses­sa vielä lähisuku­laisenkin tilit), siinä mis­sän naa­purin peruster­veen Med­ical tili täyt­tyy paris­sa vuodessa ja lop­pu­ra­ha menee hulp­peam­paan asun­toon tai osakesäästöi­hin / eläketurvaksi.

  Rin­nakkaistalouk­sia syn­tyy aina kaikkialle mis­sä tulo­erot ovat suuria. Tip­pukult­tuuri lie­nee osa sitä, sil­lä verot­tomat ansiot eivät ker­ry­tä eläket­tä, paran­na työt­tömyys­tur­vaa tai koro­ta sairaus­päivära­ho­ja jne.

 6. “Jos meinaan sat­tuu syn­tymään jonkun kroonisen ja suh­teel­lisen kalli­in sairau­den kanssa. Vaik­ka tyyp­pi 1 dia­betes, joka ei ehkäise sinän­sä työssäkäyn­tiä, mut­ta joka aiheut­taa jatku­via kulu­ja. Tuol­laises­sa tilanteessa naa­puri­in ver­rat­tuna saa mak­saa koko elämän­sä ajan suh­teel­lisen hoito­ja itse ”

  Sin­ga­pores­sa on raken­net­tu Medis­aven sisään myös pitkäaikais­sairaiden hoitomallia.Uutta mallia on sovel­let­tu 2006 läh­tien (Chron­ic Dis­ease Man­age­ment Pro­gramme (CDMP) )

  Perälau­tana on oman rahas­ton ja lähisuku­lais­ten tilien nol­lau­tu­mi­nen, mut­ta senkin jäl­keen val­tio mak­saa hoidosta.

  Rahoituk­ses­ta oli vain viit­teet nois­sa artikkeleis­sa, mut­ta tavoite on , että kukaan ei jää hoitoa vaille ja kulut ovat kohtuulliset.

  Säästöön ei jää mitään ja voi men­nä vel­jen ja sis­aren rahatkin

  http://www.hpb.gov.sg/HOPPortal/persona_article/Caregiver___3420

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.