Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.4.2013

En pys­ty­nyt luke­maan lis­ta­teks­tiä Sin­ga­po­res­sa jon­kin mys­ti­sen tie­to­ko­ne­vian takia. Nyt on vähän stres­si tämän kanssa.

Tii­vis­tys­kaa­va Jollaksessa

Tont­ti jae­taan kol­mek­si ja raken­nusoi­keus nousee vähän yli 0,20. Vai­kut­taa ongelmattomalta.

Tam­mi­sa­lon tiivistämisperiaatteet

Lau­ta­kun­ta hyväk­syy peri­aat­teet, joi­den mukaan Tam­mi­sa­los­sa voi raken­nusoi­keut­ta nos­taa 0,25:stä 0,30:een. Minä voi­sin hake­muk­ses­ta hyväk­syä enem­män­kin, mut­ta se on sit­ten kaa­va. Jos alue suun­ni­tel­tai­siin pien­ta­lo­val­tai­ses­ti nyt, tehok­kuus oli­si jotain 0,40 – 0,60.

Vetu­ri­tie

(Pöy­däl­tä)

Hoh.  Taas.

Tämä on niin tol­kut­to­man kal­lis, eri­tyi­ses­ti kun kus­tan­nuk­siin liit­tää Tuusu­lan­tien kään­tä­mi­sen, etten oikein tie­dä, mitä täs­tä tulee. Vih­reät esit­tä­vät palau­tet­ta­vak­si, jot­ta voi­tai­siin teh­dä stres­si­tes­tit katu­ver­kol­le eri­lai­sil­la lii­ken­ne­mää­ril­lä sekä kan­nat­tai­si­ko Vetu­ri­tien kes­kel­le suun­ni­tel­tu viher­kais­ta siir­tää auto­lii­ken­teen ja kevyen lii­ken­teen väy­lien väliin ihan noin terveyssyistä.

Lii­ken­nein­ves­toin­tien talous­ar­vio­eh­do­tus 2014 ja inves­toin­ti­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2015–2018

Täs­sä jae­taan niuk­kuut­ta. Paha jut­tu. Jou­dun pyy­tä­mään tämän pöy­däl­le, kos­ka tähän pitää tutus­tua kunnolla.

Lausun­to mai­nos­ra­hoit­tei­sis­ta kaupunkipyöristä

Ongel­ma­na on, että ihan kaik­kial­le, mis­sä kau­pun­ki­pyö­rä­ase­mien tuli­si olla lii­ken­teel­li­sis­tä syis­tä, ei voi pan­na mai­nok­sia kau­pun­ki­ku­val­li­sis­ta syistä.

Poik­kea­mis­lu­pien myön­tä­mi­sen dele­goin­ti virastopäällikölle

Palau­tim­me tämän dele­goin­nin rajaa­mi­sek­si ja se on nyt teh­ty.  Vähän jäi hier­tä­mään 20 pro­sen­tin koro­tus raken­nusoi­keu­teen. Yksit­täi­nen oma­ko­ti­ta­lo tai pie­ni ker­ros­ta­lo on ihan OK, mut­ta kuusi ker­ros­ta lisää Kala­sa­ta­man pil­ven­piir­tä­jiin? 20 % , mut­ta kor­kein­taan 500 neliö­tä? Näen­kö nyt tur­hia mörköjä?

Poik­kea­mis­lu­pia

Näi­tä ei siis ole vie­lä delegoitu.

Cafe Carusel­li halu­aa luvan lasi­te­ras­sil­le, jon­ka se on raken­ta­nut 1997.

Hyö­ty­kes­kus Oy halu­aa luvan 1300 neliön tila­päi­sel­le hal­lil­le Vii­kin­tiel­lä. Hal­li jou­tuu siir­ty­mään Hel­sin­gin veden tar­pei­den tiel­tä toi­seen paikkaan.

27 thoughts on “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.4.2013”

 1. Ongel­ma­na on, että ihan kaik­kial­le, mis­sä kau­pun­ki­pyö­rä­ase­mien tuli­si olla lii­ken­teel­li­sis­tä syis­tä, ei voi pan­na mai­nok­sia kau­pun­ki­ku­val­li­sis­ta syistä.”

  Sen sijaan liik­ku­via ulko­mai­nok­sia voi olla aivan joka puo­lel­la tien var­sil­la? Hei kamoon… Vaik­ka itse­kin olen sitä miel­tä, että niis­tä ulko­mai­nok­sis­ta pitäi­si pääs­tä eroon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Olis­pa ollut somaa, jos muka­na oli­si ollut link­ki esi­tys­lis­taan. Kiin­nos­tai­si kovas­ti Hel­sin­gin lii­ken­nein­ves­toin­tien suun­ni­tel­ma, kun teil­lä siel­lä on jul­ki­suu­des­sa tol­kut­to­man pal­jon tol­kut­to­man kal­lii­ta suun­ni­tel­mia. Miten aiot­te ne ja mis­sä 30 vuo­den aika­na toteut­taa. Vähem­pi aika ei riittäne?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Vetu­ri­tie
  …sekä kan­nat­tai­si­ko Vetu­ri­tien kes­kel­le suun­ni­tel­tu viher­kais­ta siir­tää auto­lii­ken­teen ja kevyen lii­ken­teen väy­lien väliin ihan noin terveyssyistä.”

  Hyvä! Myös näi­tä autoi­lun sel­väs­ti osoi­tet­ta­via ter­veys­hait­to­ja toi­voi­si arvioi­ta­van perus­teel­li­sem­min uut­ta kau­pun­kiym­pä­ris­töä suunniteltaessa.

  Toki tässä(kin) tapauk­ses­sa viher­kais­tan mer­ki­tys on hyvin mar­gi­naa­li­nen, niin mer­kit­tä­vä pako­kaa­su­jen, pölyn ja melun läh­de autoi­lu kau­pun­ki­ti­las­sa on.

  Täs­tä saa hyvän esi­mer­kin täl­lai­si­na tyy­ni­nä kevään päi­vi­nä. Kun katu­ti­la on aamuau­rin­gos­sa pölys­tä har­maa ja suus­sa ja sil­mis­sä rahi­see hiek­ka ja hie­no pöly. Samal­la kun puo­let autoi­li­jois­ta käyt­tää edel­leen nas­ta­ren­kai­ta ja jat­kaa asfal­tin raas­ta­mis­ta suo­raan keuh­koi­him­me. Vaik­ka nas­ta­ren­kai­den käyt­tö oli tänä tal­ve­na sal­lit­tua vain 8.4.2013 asti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kau­pun­ki­pyö­rien mai­nos­ra­hoit­tei­suus tar­koit­taa sitä, että mai­nos­yh­tiö halu­aa vas­ti­neek­si tois­ta­sa­taa isoa ulko­mai­nos­paik­kaa kaupungilta. 

  Täl­lai­set mai­nos­pai­kat ovat käy­vän rahan vas­ti­ne, sil­lä muu­ten­han kau­pun­ki voi­si vuo­kra­ta pai­kat kenel­le tahan­sa. Lisäk­si kau­pun­ki tai­taa koh­ta olla niin täyn­nä mai­nos­tau­lu­ja, että siel­lä ei pian enää mah­du pyö­ril­lä ajamaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Koti-isä: Vaik­ka nas­ta­ren­kai­den käyt­tö oli tänä tal­ve­na sal­lit­tua vain 8.4.2013 asti.

  saa käyt­tää muu­na aika­na … mil­loin sää tai keli sitä edel­lyt­tää”; täs­sä on ollut ihan ete­läs­sä­kin yöpak­ka­sia satei­den jäl­keen, aina­kin vie­lä oli­ko-se-nyt tors­tai­na, joten aikai­sin tai iltai­sin liik­ku­vil­la on ollut ihan lail­li­nen perus­te pitää vie­lä nas­tat. Ei taval­li­sel­la autoi­li­jal­la ole motii­via ajel­la tur­haan nas­toil­la, ne kulu­vat nopeam­min kui­val­la ja ovat melui­sam­mat ja löt­köm­mät kuin kesärenkaat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Täs­sä jae­taan niuk­kuut­ta. Paha jut­tu. Jou­dun pyy­tä­mään tämän pöy­däl­le, kos­ka tähän pitää tutus­tua kunnolla.

  Vähän tiuk­ka se on, mut­ta kyl­lä sin­ne raa­miin ihan nor­maa­li katu­ra­ken­ta­mi­nen kis­koi­neen mah­tuu. Noi tun­ne­li­mo­ta­ri­has­su­tuk­set mal­liin Vetu­ri­tie ei mah­du. Se nyt vaan pitää joten­kin saa­da lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­le jake­luun, ettei jokais­ta ris­teys­tä ja lii­ken­ne­pul­maa voi rat­koa sadan mil­joo­nan tun­ne­lil­la. Ja aina­kaan ei jäte­tä kaa­vo­ja toteut­ta­mat­ta eli asun­to­ja raken­ta­mat­ta tuon takia! Joku tolk­ku tähän puuhasteluun.

  Muri­sin pidem­min, http://tolkku.blogspot.fi/2013/04/halutaanko-helsinkiin-lisaa-asuntoja.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. ris­tiin-ras­tiin: täs­sä on ollut ihan ete­läs­sä­kin yöpak­ka­sia satei­den jäl­keen, aina­kin vie­lä oli­ko-se-nyt tors­tai­na, joten aikai­sin tai iltai­sin liik­ku­vil­la on ollut ihan lail­li­nen perus­te pitää vie­lä nastat. 

  Tätä odo­tin­kin, kii­tos lisäyk­ses­tä. Todet­ta­koon kui­ten­kin, että yöpak­ka­set jat­ku­vat näil­lä levey­sas­teil­la usein pit­käl­le tou­ko­kuu­hun. Eli peri­aat­tees­sa sii­hen asti katu­jen raas­ta­mi­nen teräs­pii­keil­lä on luvallista.

  Mut­ta mil­loin lai­te­taan toi­seen vaa­ka­kup­piin ne ter­veys- ja muka­vuus­hai­tat, joi­ta tämä raas­ta­mi­nen aiheut­taa? Täl­lä het­kel­lä kun täs­sä­kin asias­sa men­nään noin 99%:sti autoi­li­joi­den kuvi­tel­lun tur­val­li­suu­den­tun­teen ehdoil­la. Nas­ta­ren­kaat ovat var­maan yksi yhteis­kun­nal­le hai­tal­li­sim­mis­ta lumelääkkeistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Mik­ko H: Soma link­ki.

  Viral­li­sis­sa lausun­nois­sa tode­taan ylei­nen peri­aa­te: “Lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa etusi­jal­la ovat kes­tä­vät kul­ku­muo­dot, joi­hin jalan­ku­lun lisäk­si lukeu­tu­vat pyö­räi­ly ja joukkoliikenne.”

  Toi­saal­ta teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan: “Kier­to­liit­ty­mis­sä tapah­tu­neis­ta hen­ki­lö­va­hin­ko-onnet­to­muuk­sis­ta lähes puo­let (15 kpl) oli polkupyöräonnettomuuksia.”.

  Sekä: “Pyö­rä­tei­den tuli­si olla lin­jauk­sil­taan pyö­räi­li­jän etua­jo-oikeut­ta koros­ta­via, jol­loin pyö­räi­ly kier­to­liit­ty­mien yhtey­des­sä ole­vil­la pyö­rä­teil­lä oli­si suju­vaa ja nope­aa. Avai­na­se­mas­sa on autoi­li­joi­den nopeu­den sovit­ta­mi­nen pyö­räi­li­jöi­den tasol­le, eivät­kä pyr­ki­myk­set pyö­räi­li­jöi­den nopeuk­sien hidastamiseen.”

  Mik­si näin ei toi­mi­ta? Vaan kau­pun­kia raken­ne­taan edel­leen vähem­mis­tös­sä ole­van ja eni­ten ympä­ris­töä rasit­ta­van lii­ken­ne­muo­don (autoi­lu) ehdoil­la. Sit­ten jou­du­taan ilmei­sim­piä koh­tia jäl­ki­kä­teen kor­jaa­maan; inves­toin­tioh­jel­maeh­do­tuk­ses­sa on luke­mat­to­mia suo­ja­tei­den korot­ta­mi­sia, melues­tei­den raken­ta­mi­sia, tun­ne­lei­den kai­va­mi­sia ja vas­taa­via laastarointeja.

  Kaik­kein tehok­kain ja kus­tan­nuk­sil­taan mini­maa­li­nen tapa eri lii­ken­ne­muo­to­jen ris­tey­son­gel­mien rat­kai­se­mi­sek­si ovat koro­te­tut suo­ja­tiet ja pyö­rä­tien jat­keet. Mik­si nii­den teke­mi­nen ei ole sään­tö vaan satun­nai­nen poik­keus? Mik­si etua­jo-oikeu­tet­tu kevyt liik­ku­ja menee reu­na­ki­vien yli ja auto jat­kaa pit­kin tasais­ta väy­lää? Sik­si, että ne hidas­ta­vat autol­la liik­ku­mis­ta ja teke­vät sii­tä vähem­män sujuvaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Ongel­ma­na on, että ihan kaik­kial­le, mis­sä kau­pun­ki­pyö­rä­ase­mien tuli­si olla lii­ken­teel­li­sis­tä syis­tä, ei voi pan­na mai­nok­sia kau­pun­ki­ku­val­li­sis­ta syistää

  Tätä­hän kysyt­tiin­kin jo, mut­ta tulee­ko mie­leen esimerkkejä?

  Tähän samaan asian tör­mää jat­ku­vas­ti. Mut­ta kai nyt ihmis­ten fyy­si­set tar­peet (liik­ku­mi­nen) menee esteet­tis­ten tar­pei­den (kau­pun­ki­ku­va) edelle. 

  Eri­tyi­ses­ti, mik­si jon­kun liik­ku­mis­ta fil­la­ril­la pitäi­si han­ka­loit­taa sik­si, että joku toi­nen ei tyk­kää fil­la­ris­sa ole­vas­ta mainoksesta.

  Absur­dia tilan­tees­sa on se, että tämä erik­seen sanoa ääneen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Hei ihan oikeasti!

  Eikö tohon pää­tök­sen­te­koon voi­si nyt saa­da jotain ihan jär­keä­kin. Mitä tää täm­mö­nen on?

  Cafe Carusel­li halu­aa luvan lasi­te­ras­sil­le, jon­ka se on raken­ta­nut 1997.”

  Hyö­ty­kes­kus Oy halu­aa luvan 1300 neliön tila­päi­sel­le hal­lil­le Vii­kin­tiel­lä. Hal­li jou­tuu siir­ty­mään Hel­sin­gin veden tar­pei­den tiel­tä toi­seen paikkaan.”

  Siis Soi­nin­vaa­ra val­tuu­tet­tu­na jou­tuu miet­ti­mään täm­mö­siä juttuja? 

  Noi pitäi­si siir­tää jol­le­kin viras­tol­le ja viran­omais­ten pää­tök­sen­te­ko­me­net­te­lyn pii­riin. Val­tuu­tet­tu­jen tuli­si hoi­taa prie­o­ri­tee­til­taan ensim­mäi­sek­si ylem­män tason asioi­ta. Esi­mer­kik­si miet­tiä ja hakea yhteis­tä rat­kai­sua miten Hel­sin­gin asun­to-ongel­mat saa­tai­siin kuntoon.

  Työt pitäi­si orga­ni­soi­da uudelleen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Koti-isä:
  “Vetu­ri­tie
  …sekä kan­nat­tai­si­ko Vetu­ri­tien kes­kel­le suun­ni­tel­tu viher­kais­ta siir­tää auto­lii­ken­teen ja kevyen lii­ken­teen väy­lien väliin ihan noin terveyssyistä.”

  Hyvä! Myös näi­tä autoi­lun sel­väs­ti osoi­tet­ta­via ter­veys­hait­to­ja toi­voi­si arvioi­ta­van perus­teel­li­sem­min uut­ta kau­pun­kiym­pä­ris­töä suunniteltaessa.

  Toki tässä(kin) tapauk­ses­sa viher­kais­tan mer­ki­tys on hyvin mar­gi­naa­li­nen, niin mer­kit­tä­vä pako­kaa­su­jen, pölyn ja melun läh­de autoi­lu kau­pun­ki­ti­las­sa on. 

  Itse asias­sa: meil­lä oli run­sas vuo­si sit­ten alan eri­kois­tut­ki­ja puhu­mas­sa pien­hiuk­kas­pääs­töis­tä vilk­kai­den katu­jen var­sil­la ja eri­kois­tut­ki­jan vies­ti oli se, että jokai­nen met­ri on tär­keä. Jopa pyö­räi­li­jän ja jalan­kul­ki­jan saa­ma altis­tus on mer­kit­tä­väs­ti eri­lai­nen vaik­ka etäi­syys­muu­tos on vain met­rin pari. 

  Ja ei, tuos­sa ei ole kyse eri­lai­ses­ta syke­ta­sos­ta, sil­lä mit­tauk­set teh­tiin muka­na kul­ke­val­la mittauslaitteella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Minus­ta kyl­lä niin että kaven­ne­taan se Vetu­ri­tie, ja teh­dään enem­män taloa sen län­si­puo­lel­le. Jal­ka­käy­tä­vät (esim. 4 met­riä kpl), pyö­rä­kais­tat (2), ja kak­si auto­kais­taa (3,5) on 17 met­riä. Eli jos halu­aa pui­ta ja/tai medi­aa­nin, niin 20 met­riä. Kadun­var­si­py­sä­köin­ni kans­sa­kin, kyl­lä toi nyt pitäi­si saa­da 20 met­riin mah­tu­maan. Nyt se on 30 metriä.

  Niin ja muu­ten, kun sen uuden tien ja radan väliin tulee lisä­rai­de (kes­ki­lai­tu­ril­la, kos­ka tyh­myys), niin ei kel­le­kään ole tul­lut mie­len­kään lait­taa nii­tä auto­kais­to­ja sen radan alle, kun sii­nä on kor­keus­e­roa? Siis se rata on muu­ten­kin sillalla/penkereellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Koti-isä: Mik­si näin ei toi­mi­ta? Vaan kau­pun­kia raken­ne­taan edel­leen vähem­mis­tös­sä ole­van ja eni­ten ympä­ris­töä rasit­ta­van lii­ken­ne­muo­don (autoi­lu) ehdoilla.

  Pyö­räi­lyn edis­tä­mi­nen yksi­tyi­sau­toi­lun kus­tan­nuk­sel­la voi olla hyvin­kin perus­tel­tua, mut­ta se perus­te­lu ei tule näi­den kul­ku­muo­to­jen kul­ku­ta­pao­suuk­sis­ta. Jouk­ko­lii­ken­teen suo­si­mi­seen sii­tä löy­tää hel­pom­min perusteita.

  Ympä­ris­tö­syis­tä on help­poa löy­tää perus­tei­ta kevyen lii­ken­teen kul­ku­ta­pao­suuk­sien kas­vat­ta­mi­seen, mut­ta kone­voi­mai­sen lii­ken­teen kul­ku­ta­pao­suuk­sien koh­dal­la kysees­sä on ras­kai­ta rai­de­rat­kai­su­ja lukuu­not­ta­mat­ta käy­tän­nös­sä nol­la­sum­ma­pe­li. Yksi­tyi­sau­toi­lun ja kumi­pyö­räi­sen jul­ki­sen lii­ken­teen hyvyys­jär­jes­tyk­sen saa täs­sä viri­tet­tyä ihan halua­mak­seen pai­no­tuk­sia valitsemalla.

  Minä­kin haluan yksi­tyi­sau­toi­lua kau­pun­gis­sa pal­jon vähäi­sem­mäk­si, mut­ta argu­men­toin­nin osal­ta kan­nat­taa olla tark­ka­na. Hyvä­kin idea on help­po tor­pa­ta, jos sen taka­na on heik­ko­ja argu­ment­te­ja. Yksi­tyi­sau­toi­lun ainoa suu­rem­man luo­kan ongel­ma kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä on tilan­käyt­tö per siir­ret­ty henkilö.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Mik­ko Säre­lä: Itse asias­sa: meil­lä oli run­sas vuo­si sit­ten alan eri­kois­tut­ki­ja puhu­mas­sa pien­hiuk­kas­pääs­töis­tä vilk­kai­den katu­jen var­sil­la ja eri­kois­tut­ki­jan vies­ti oli se, että jokai­nen met­ri on tärkeä. 

  Tämä­kin puhuu aika vah­vas­ti sen puo­les­ta, että eri­tyi­ses­ti pyö­rä­tie­ver­kos­to pitäi­si raken­taa jon­ne­kin muu­al­le kuin vilk­kai­den katu­jen reunaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. tpyy­luo­ma: Vähän tiuk­ka se on, mut­ta kyl­lä sin­ne raa­miin ihan nor­maa­li katu­ra­ken­ta­mi­nen kis­koi­neen mah­tuu. Noi tun­ne­li­mo­ta­ri­has­su­tuk­set mal­liin Vetu­ri­tie ei mah­du. Se nyt vaan pitää joten­kin saa­da lii­ken­ne­suun­nit­te­lul­le jake­luun, ettei jokais­ta ris­teys­tä ja lii­ken­ne­pul­maa voi rat­koa sadan mil­joo­nan tun­ne­lil­la. Ja aina­kaan ei jäte­tä kaa­vo­ja toteut­ta­mat­ta eli asun­to­ja raken­ta­mat­ta tuon takia! Joku tolk­ku tähän puuhasteluun.Murisin pidem­min, http://tolkku.blogspot.fi/2013/04/halutaanko-helsinkiin-lisaa-asuntoja.html

  Väi­tän että puu­has­te­lun tol­kut­to­muus joh­tuu pit­käl­ti orwel­li­lai­ses­ta sano­jen ja todel­lis­ten pyr­ki­mys­ten ristiriidasta.

  Viral­li­ses­ti Hel­sin­gin lii­ken­net­tä suun­ni­tel­laan läh­tö­koh­ta­na jul­ki­sen ja kevyen lii­ken­teen suju­vuus ja näi­den osuu­den kas­vat­ta­mi­nen liikennesuoritteesta.

  Oikeas­ti suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ta­na on aina ja kaik­kial­la hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen suju­vuus, joka ajaa kaik­kien mui­den pyr­ki­mys­ten ohi, on kyse sit­ten raken­ta­mi­sen tehok­kuu­des­ta, katu­viih­ty­vyy­des­tä tai jouk­ko­lii­ken­teen palvelutasosta.

  Räi­keim­pä­nä esi­merk­ki­nä muu­ta­mat van­ho­jen aluei­den katu­py­sä­köin­ti­pai­kat jot­ka aja­vat prio­ri­tee­teis­sa min­kä tahan­sa jouk­ko- tai kevyen lii­ken­teen inves­toin­nin ohi.

  Tämän ris­ti­rii­dan seu­rauk­se­na kel­lään ei ole koko­nais­ku­vaa sii­tä, min­kä­lai­sek­si ja min­kä hin­tai­sek­si Hel­sin­gin lii­ken­nein­fra­struk­tuu­ri tulee nykyi­sel­lä prio­ri­soin­nil­la pää­ty­mään. Sik­si jat­ku­vas­ti tulee pus­kis­ta näi­tä 100+ MEUR katuin­ves­toin­te­ja jot­ka vain “on pak­ko toteuttaa”.

  Hel­sin­gin kau­pun­gin tulee päät­tää mitä se halu­aa: joko stra­te­giat pitää vie­dä toteu­tuk­sen tasol­le, tai ne pitää muut­taa vas­taa­maan päät­tä­jien enem­mis­tön todel­lis­ta päämäärää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Vihe­rins­si: Tämä­kin puhuu aika vah­vas­ti sen puo­les­ta, että eri­tyi­ses­ti pyö­rä­tie­ver­kos­to pitäi­si raken­taa jon­ne­kin muu­al­le kuin vilk­kai­den katu­jen reunaan.

  Tai sit­ten ei yksin­ker­tai­ses­ti raken­ne­ta nii­tä vilk­kai­ta katu­ja sin­ne, mis­sä lii­ku­taan jalan tai pyö­räl­lä. On ihan kaa­voi­tuk­sel­li­nen valin­ta kes­kit­tää lii­ken­ne yli­le­veäl­le paraa­ti­ka­dul­le, joka melu- ja saas­te­hait­to­jen ohel­la kat­kai­see kaupunkirakenteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Jor­ma Nord­lin: Siis Soi­nin­vaa­ra val­tuu­tet­tu­na jou­tuu miet­ti­mään täm­mö­siä juttuja?

  Jos pää­tök­set on poliit­tis­ten elin­ten teke­miä, myö­hem­min vas­taa­vis­sa tapauk­sis­sa kädet eivät ole sidot­tu­ja yhden­ver­tai­suu­den nojal­la, kun voi­daan teh­dä uusi lin­jaus. Jos vir­ka­ko­neis­to antaa yhdel­le luvan, vas­taa­vas­sa tapauk­ses­sa lupa pitää antaa muil­le­kin, tai käyt­tää hir­veäs­ti resurs­se­ja sen perus­te­le­mi­seen (vali­tus­kier­ros), mik­si kysees­sä ei ole­kaan vas­taa­va tapaus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Jari V: Tai sit­ten ei yksin­ker­tai­ses­ti raken­ne­ta nii­tä vilk­kai­ta katu­ja sin­ne, mis­sä lii­ku­taan jalan tai pyö­räl­lä. On ihan kaa­voi­tuk­sel­li­nen valin­ta kes­kit­tää lii­ken­ne yli­le­veäl­le paraa­ti­ka­dul­le, joka melu- ja saas­te­hait­to­jen ohel­la kat­kai­see kaupunkirakenteen.

  Ilman muu­ta näin­kin. Irto­kom­ment­ti­ni liit­tyi enem­män sii­hen, että jos on ole­mas­sao­le­va auto­jen val­ta­väy­lä, sitä fil­la­rien val­ta­väy­lää ei vält­tä­mät­tä kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa kan­na­ta ihan ole­tusar­voi­ses­ti tun­kea samaan häs­säk­kään. Tur­val­li­suus, suju­vuus ja muka­vuus eivät vain kohtaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Vihe­rins­si:Hyvä­kin idea on help­po tor­pa­ta, jos sen taka­na on heik­ko­ja argu­ment­te­ja. Yksi­tyi­sau­toi­lun ainoa suu­rem­man luo­kan ongel­ma kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä on tilan­käyt­tö per siir­ret­ty henkilö.

  Esi­mer­kik­si pöly, mete­li, ilman­saas­teet tai onnet­to­muu­det eivät ole “suu­rem­man luo­kan ongel­mia”? Monel­le jo pel­käs­tään esi­mer­kik­si sekin on suu­rem­man luo­kan ongel­ma ja aivan riit­tä­vän voi­ma­kas argu­ment­ti, kun autot rois­kut­ta­vat kadul­ta vedet ja kurat käve­li­jän pääl­le ja vaat­teet mene­vät saman tien pilalle.

  Mene­te­tyn tilan arvo katu­na vs tont­ti­na on toki suo­ra­vii­vais­ta las­kea ja mita­ta, toi­sin kuin vaik­ka­pa ilman­saas­tei­den tai melun vai­ku­tus ihmis­ten ter­vey­teen, saa­tik­ka eli­nym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­teen. Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, ettei­vät nekin oli­si suu­rem­man luo­kan ongelmia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. a_l: Räi­keim­pä­nä esi­merk­ki­nä muu­ta­mat van­ho­jen aluei­den katu­py­sä­köin­ti­pai­kat jot­ka aja­vat prio­ri­tee­teis­sa min­kä tahan­sa jouk­ko- tai kevyen lii­ken­teen inves­toin­nin ohi.

  Ehkä tämä käy yksi­tyi­sau­toi­lun suo­si­mi­sen sijas­ta vie­lä räi­keäm­mäk­si esi­mer­kik­si tiet­ty­jen pien­ten ryh­mien suo­si­mi­ses­ta suu­rem­pien ryh­mien kus­tan­nuk­sel­la. Katu­py­sä­köin­ti­hän on sel­lai­nen aihe, jos­sa on int­res­si­ris­ti­rii­ta pait­si auto­jen ja mui­den kul­ku­muo­to­jen välil­lä myös eri­tyi­ses­ti eri auto­jen välil­lä. Esi­mer­kik­si hal­pa asu­kas­py­sä­köin­ti hyö­dyt­tää ainoas­taan nii­tä, jot­ka arvot­ta­vat vapaa-aikan­sa lähes ilmai­sek­si tai jot­ka liik­ku­vat autol­laan harvoin.

  Poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon ongel­ma on kui­ten­kin se, että syy-seu­raus­suh­teet ovat usein lii­an moni­mut­kai­sia polii­ti­koil­le saa­ti äänestäjille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Jor­ma Nord­lin:
  Siis Soi­nin­vaa­ra val­tuu­tet­tu­na jou­tuu miet­ti­mään täm­mö­siä juttuja? 

  Näis­tä asiois­ta päät­tä­vä viran­omai­nen on kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta, jon­ka jäse­net val­tuus­to valitsee. 

  Noi pitäi­si siir­tää jol­le­kin viras­tol­le ja viran­omais­ten pää­tök­sen­te­ko­me­net­te­lyn piiriin. 

  Tar­koi­tat var­maan sitä, että ne pitäi­si siir­tää pois viran­omai­sel­ta (lau­ta­kun­ta) yksit­täis­ten vir­ka­mies­ten hoidettaviksi?

  Val­tuu­tet­tu­jen tuli­si hoi­taa prie­o­ri­tee­til­taan ensim­mäi­sek­si ylem­män tason asioi­ta. Esi­mer­kik­si miet­tiä ja hakea yhteis­tä rat­kai­sua miten Hel­sin­gin asun­to-ongel­mat saa­tai­siin kuntoon. 

  No itse en ole val­tuu­tet­tu, mut­ta äkki­sel­tään iso osa ongel­mis­ta näyt­täi­si joh­tu­van sii­tä, että kau­pun­gin luot­ta­mus­mie­het eivät ole kun­nal­lis­by­ro­kra­tian asian­tun­ti­joi­ta ja pel­kää­vät teh­dä pää­tök­siä (aina­kin kau­ten­sa alkuai­koi­na) ja ovat sit­ten luo­vut­ta­neet pää­tös­val­tan­sa vir­ka­mie­hil­le. Vir­ka­mie­his­tä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jien sii­lo­mai­set lää­ni­tyk­set vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen ongel­mal­li­sil­ta. Por­mes­ta­ri­mal­li voi­si pai­ka­ta asi­aa. Tiet­ty lau­ta­kun­tien ja eri­lais­ten joh­to­kun­tien jäsen­ten kou­lu­tus ja kurs­sit­ta­mi­nen voi­si aut­taa ihan ensi hätään.

  Työt pitäi­si orga­ni­soi­da uudelleen. 

  Mut­ta miten?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Vihe­rins­si: Ehkä tämä käy yksi­tyi­sau­toi­lun suo­si­mi­sen sijas­ta vie­lä räi­keäm­mäk­si esi­mer­kik­si tiet­ty­jen pien­ten ryh­mien suo­si­mi­ses­ta suu­rem­pien ryh­mien kus­tan­nuk­sel­la. Katu­py­sä­köin­ti­hän on sel­lai­nen aihe, jos­sa on int­res­si­ris­ti­rii­ta pait­si auto­jen ja mui­den kul­ku­muo­to­jen välil­lä myös eri­tyi­ses­ti eri auto­jen välil­lä. Esi­mer­kik­si hal­pa asu­kas­py­sä­köin­ti hyö­dyt­tää ainoas­taan nii­tä, jot­ka arvot­ta­vat vapaa-aikan­sa lähes ilmai­sek­si tai jot­ka liik­ku­vat autol­laan harvoin.Poliittisen pää­tök­sen­teon ongel­ma on kui­ten­kin se, että syy-seu­raus­suh­teet ovat usein lii­an moni­mut­kai­sia polii­ti­koil­le saa­ti äänestäjille.

  Sama­ten ruuh­ka­mak­sut hyö­dyt­täi­si­vät ensi­si­jai­ses­ti autol­la työ­mat­kan­sa teke­viä, mut­ta nekin lei­ma­taan auton­vi­haa­jien puuhasteluksi.

  Rea­lis­ti minus­sa tie­tää, ettei asu­kas­py­sä­köin­nin hinn­an­nos­to ei tule mene­mään läpi. Pitäi­si­kin alkaa ajaa päin­vas­tais­ta lin­jaa: pysä­köin­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa teh­tä­vä ilmai­sek­si ja vapaak­si kai­kil­le. Ei enää syr­ji­tä autoilijaa!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Vihe­rins­si: Ilman muu­ta näin­kin. Irto­kom­ment­ti­ni liit­tyi enem­män sii­hen, että jos on ole­mas­sao­le­va auto­jen val­ta­väy­lä, sitä fil­la­rien val­ta­väy­lää ei vält­tä­mät­tä kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa kan­na­ta ihan ole­tusar­voi­ses­ti tun­kea samaan häs­säk­kään. Tur­val­li­suus, suju­vuus ja muka­vuus eivät vain kohtaa.

  Suju­vuus, nopeus ja sen mukaan eri arvoil­la mitat­tu muka­vuus (eli suo­ruus, help­pous, tur­val­li­suus) tuo­vat pyö­räi­li­jät ennem­min tai myö­hem­min autoi­lun pää­väy­lil­le. Vaih­toeh­to­ja on kak­si: teh­dä pyö­räi­lys­tä tur­val­lis­ta 12-vuo­tiais­ta ylös­päin omal­la 1‑suutaisella pyö­rä­tiel­lä/-kais­tal­la, tai kiel­tää pyö­räi­ly kysei­sel­lä kadul­la (jol­loin edel­leen jot­kut aja­vat siellä).

  Saas­tee­seen vetoa­mi­nen tun­tuu pal­jon pyö­räi­le­vä­nä lähin­nä kek­si­tyl­tä teko­syyl­tä. Jos saas­tet­ta pitäi­si vähen­tää, vähen­ne­tään mie­lum­min autoi­lua, kuin saas­tee­ton­ta pyöräilyä.

  Itse olen sivu­ka­tu­jen kier­te­lyt kier­rel­ly ja nyky­ään ajan vain suo­rin­ta sal­lit­tua reittiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. jari: Suju­vuus, nopeus ja sen mukaan eri arvoil­la mitat­tu muka­vuus (eli suo­ruus, help­pous, tur­val­li­suus) tuo­vat pyö­räi­li­jät ennem­min tai myö­hem­min autoi­lun pääväylille.

  Jos suun­ni­tel­laan uusia reit­te­jä, niin sata met­riä sivus­sa mene­vä suo­ra lii­ken­ne­va­lo­ton ja vain koh­ti­suo­ria ris­tyk­siä sisäl­tä­vä reit­ti on huo­mat­ta­vas­ti suju­vam­pi. Vain pyö­räi­li­jöil­le tar­koi­tet­tu val­ta­väy­lä toi­mii parem­min kuin seka­lii­ken­ne, jos­sa on isot nopeus- ja kokoerot.

  Van­ho­jen tei­den kans­sa toi­mi­taan niin kuin toi­mi­taan. Yksi­suun­tai­set pyö­rä­tiet ovat sii­nä hyvä vaih­toeh­to. Mut­ta jos uut­ta pää­see teke­mään, pyö­rä­tien sijain­tia kan­nat­taa miet­tiä pal­jon tarkemmin.

  Vähem­män vilk­kaas­sa lii­ken­tees­sä (= ei-ruuh­kau­tu­vas­sa, ei moni­kais­tai­ses­sa) auto­tien reu­nas­sa mene­vä pyö­rä­kais­ta on hyvin­kin toi­mi­va rat­kai­su. Jos autot kui­ten­kin jou­tu­vat kään­ty­mään ko. kais­tan yli vilk­kaas­sa lii­ken­tees­sä, rat­kai­sus­ta ei saa suju­vaa ja tur­val­lis­ta mil­lään tun­ne­tul­la taval­la. Ongel­mat on havait­tu maa­il­mal­la­kin ja rat­kai­se­mat­ta jää­neet. Aja­tus­lei­kin poh­jak­si voi ottaa vaik­ka Oop­pe­ran risteyksen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Koti-isä: Esi­mer­kik­si pöly, mete­li, ilman­saas­teet tai onnet­to­muu­det eivät ole “suu­rem­man luo­kan ongelmia”?

  Eivät sii­nä mie­les­sä, että hen­ki­lö­au­toi­lun mar­gi­naa­li­hait­ta niis­sä ver­rat­tu­na saman liik­ku­mi­sen toteut­ta­mi­seen jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä ei ole suu­ri ja väis­tä­mä­tön. Yksit­täi­sen bus­sin liik­keel­le­läh­tö pysä­kil­tä tai lii­ken­ne­va­lois­ta on mel­koi­nen mete­lin läh­de, eivät­kä spo­rat­kaan ihan hii­pien vaih­teis­ta mene. Autot ovat kau­pun­ki­no­peuk­sis­sa var­sin hiljaisia.

  Polt­to­pe­räis­ten hen­gi­ty­sil­ma­pääs­tö­jen (NOx, hiuk­ka­set, HC, CO) osal­ta moder­nit hen­ki­lö­au­tot ovat hyvin­kin vähä­pääs­töi­siä. Täs­sä suh­tees­sa kau­pun­ki-ilma on paran­tu­nut hui­mas­ti vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä tek­no­lo­gian kehit­tyes­sä. Hyvän tek­no­lo­gian hen­ki­lö­au­to­jen osuus polt­to­pe­räi­sis­tä hen­gi­ty­sil­ma­pääs­töis­tä on jo nyt vähäinen.

  Hii­li­diok­si­di­pääs­töt eivät ensi­si­jai­ses­ti ole kau­pun­ki­lii­ken­teen ongel­ma, kos­ka lii­kut­ta­vat mat­kat ovat lyhyi­tä, ja kos­ka lopul­ta hen­ki­lö­ki­lo­met­rin pääs­töt eivät ole kovin eri­lai­set bus­sis­sa, autos­sa tai spo­ras­sa. Ei sii­tä­kään oikein löy­dy suur­ta eroa.

  Tur­val­li­suusar­gu­men­tit toi­mi­vat osit­tain. Toi­saal­ta jos Hel­sin­gin lii­ken­ne­kuo­le­mia kat­so­taan, niis­sä on usein osal­li­se­na ras­kas ajo­neu­vo. Hen­ki­lö­au­to­jen kans­sa sat­tuu pal­jon pik­ku­kol­hu­ja, mut­ta kau­pun­ki­no­peuk­sis­sa ne useim­mi­ten jää­vät pik­ku­kol­huik­si. Koh­taa­mi­nen rekan kans­sa samas­sa nopeu­des­sa on pal­jon ikä­väm­pi juttu.

  Lisäk­si on niin, että saas­te- tai tur­val­li­suus­ky­sy­myk­siin löy­tyy run­saas­ti koh­tuul­li­seen lisä­ra­haan saa­ta­via paran­nus­mal­le­ja. Ongel­mat ovat siis sel­lai­sia, että nii­tä voi­daan poliit­ti­sel­la pää­tök­sen­teol­la pie­nen­tää, jos se kat­so­taan tar­peel­li­sek­si. (Jos­kus kyl­lä ihme­tyt­tää, mik­sei sitä kat­so­ta tarpeelliseksi…)

  Eli kun ihan kon­kreet­ti­ses­ti etsi­tään sitä hait­ta­te­ki­jää, jota yksi­tyi­sau­toi­lus­sa ei nyky­muo­dos­saan saa väl­tet­tyä, niin kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä se on tilan­vien­ti sekä lii­ken­tees­sä että pysäköitynä.

  Hen­ki­lö­au­tol­la on toi­nen­kin ongel­ma, joka voi olla kaik­ki­aan vie­lä pahem­pi. Yksi­tyi­sau­ton ehdo­ton etu on sen tar­joa­ma suu­ri liik­ku­vuus. Tämä sinän­sä mah­dol­lis­taa suu­ren mää­rän liik­ku­mis­ta ja sitä kaut­ta hajoit­taa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta ja tuh­laa ener­gi­aa. Sama kos­kee kaik­kea suju­vaa kone­voi­mais­ta liikkumista.

  Koko­naan toi­nen ver­tai­lu saa­daan, jos aja­tel­laan koko lii­ken­ne kor­vat­ta­vak­si lihas­voi­mai­sel­la liik­ku­mi­sel­la. Sil­loin toki melu pie­ne­nee, hen­gi­ty­sil­ma para­nee ja tur­val­li­suus para­nee. En kui­ten­kaan ihan pidä tuo­ta rea­lis­ti­se­na vaih­toeh­to­na nykyi­sel­lä kaupunkirakenteella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.