Kuplatalous nyt Aasiassa?

Vero­jaos­to kuuli maanan­taina IMF:n André Meier­iä Kiinan ja Aasian talous­näkymistä. Luot­toekspan­sion hyökyaal­lot ovat nyt Aasiassa.

Taloudel­lisen katas­trofin ris­ki on pienen­tynyt, mut­ta kasvu län­nessä on heikkoa. Työt­tömyy­den kasvu Euroopas­sa muo­dostaa talouden ter­ve­hdyt­tämiselle poli­it­tisen riskin, kun hal­li­tuk­set eivät pysty viemään läpi vält­tämät­tömiä toimia.

Län­si­maid­en keskus­pankit ovat har­joit­ta­neet hyvin ekspan­si­ivista rahapoli­ti­ikkaa, minkä seu­rauk­se­na pääo­mia on liik­keel­lä paljon ja ne pyrkivät mata­lan koron lännestä korkei­den korko­jen itään. Aasialaiset keskus­pankit ovat vas­tan­neet tähän osta­mal­la val­u­ut­taa pitääk­seen val­u­ut­to­jen­sa arvot matali­na ja tukeak­seen näin vien­tiä, jol­loin lik­vidi­teet­ti on kas­vanut edelleen.

Kiinan ja Asean maid­en vai­h­to­ta­sei­den yli­jäämä on supis­tunut olen­nais­es­ti. Kiinan yli­jäämä on enää pari pros­ent­tia BKT:sta, kun se muu­ta­ma vuosi sit­ten yli kymme­nen. Vien­ti ei enää vedä Kiinan talout­ta, mut­ta ei sitä vedä koti­mainen kulu­tuskaan, joten kasvus­ta on tul­lut investoin­tipain­ot­teista. Tämä taas on johtanut suureen velka­on­gel­maan. Alue­hallinto­ta­sol­la on tavat­tomasti ongel­malu­ot­to­ja, jot­ka kaatu­vat jonkun maksettavaksi.

Aasi­as­sa korot on pitänyt pitää matali­na, jot­ta län­si­mainen pääo­ma ei vir­taisi maa­han. Reaa­liko­rot ovat vah­vasti miinuk­sel­la, mikä on nos­tanut kiin­teistö­jen arvo­ja aivan tolkut­tomasti. Hongkongis­sa peräti 120 % neljässä vuodessa.

Kiinas­sa pankkien tal­letusko­rot ovat sään­nel­tyjä. Tämä on syn­nyt­tänyt korkeam­mal­la korol­la ja riskil­lä toimi­van var­jopankki­toimin­nan, jon­ka volyy­mi on kas­vanut räjähdys­mäis­es­ti. Siis eri­laisia sijoi­tus­ra­has­to­ja, jot­ka tar­joa­vat korkeam­man koron, mut­ta eivät takaa talletussuojaa.

 

23 vastausta artikkeliin “Kuplatalous nyt Aasiassa?”

 1. Rom­ah­taa­han sys­tee­mi. Mut­ta tuskin pahem­min kuin Kreikassa.
  t. Mikko

 2. Kupla on siel­lä sun tääl­lä, tämä on fiat-raha­jär­jestelmien ongel­ma, ja se tulee niin aina ole­maan. En nyt näk­isi tässä muuten suur­ta ongel­maa muuten, pait­si nyt korkein­taan siinä, että raken­netaan iso­ja moot­toriteitä ja hiilivoimaa Kiinaan. 

  Kiinas­sa yksi­tyi­nen kulu­tus todel­lakin on jäänyt jalkoi­hin, mut­ta kyl­lä sekin sieltä on nous­sut, vaikkakin hitaam­min. Koti­talouk­sien kulu­tus oli Kiinas­sa vajaa 40% BKT:sta, mut­ta nousus­sa, parin pros­ent­tiyk­sikön vuo­si­vauh­tia, kuop­pavu­osi oli 2008. Yksi­tyi­nen kulu­tus on kas­vanut nopeam­min kuin BKT, ja se oli viime vuon­na noin 10%. 

  Tästä on pitkä mat­ka USA:n vas­taavi­in lukui­hin (>70%). Suomen vas­taa­va luku vuodelta 2010 oli 55%.

 3. fiat-raha­jär­jestelmien ongel­ma, ja se tulee niin aina olemaan.

  Olen samaa mieltä. Kuitenkin tässä samal­la huo­maut­taisin, että “fiat”-rahajärjestelmien edut voit­ta­vat niiden hai­tat. His­to­ri­al­lis­es­ti fiat-tyypin raha­jär­jestelmät ovat toim­i­neet hyvin. Ruot­sis­sa oli fiat-raha käytössä suurim­man osan 1700-lukua eikä jär­jestelmä rom­ah­tanut ker­taakaan. Vas­ta sit­ten, kun Kus­taa III yrit­ti jalomet­al­liki­in­ni­tys­tä, tuli iso­ja ongelmia alle vuosikymme­nessä. Samoin Venäjän paperi­ra­ha oli varsin stabi­ili koko 1800-luvun alkupuolen. Molem­pi­en maid­en talous kasvoi näinä aikoina voimakkaasti (lähin­nä väestönkasvun ja paran­tuneen maanvil­je­lyn vuok­si), ja jos jalomet­al­li­varan­to­ja olisi yritet­ty kas­vat­taa samaa tah­tia, olisi tul­lut iso­ja talousongelmia.

  Sit­ten 1800-luvun jälkipuolel­la men­ti­in yleis­es­ti kul­takan­taan, mikä oli mah­dol­lista lähin­nä suurten kul­talöytö­jen ansios­ta ja sen vuok­si, että Bri­tann­ian maail­man­val­ta antoi kul­takan­nalle poli­it­tista uskot­tavu­ut­ta. Tästä huoli­mat­ta koet­ti­in heti 1870-luvul­la vuosikymme­nen mit­tainen talous­la­ma, jon­ka aiheut­ti pitkälti Euroopan hal­li­tusten tiuk­ka rahapolitiikka.

  Fiat-raha on yhtä hyvää kuin jalomet­al­li­ra­ha, jos maas­sa on rauha. Jos on toisaal­ta sota, ei mil­lään hal­li­tuk­sel­la ole varaa käyt­tää jalomet­al­li­ra­haa. Mitään hyö­tyä ei siis jalomet­al­likan­nas­ta ole.

 4. Tiedemies:
  Kupla on siel­lä sun tääl­lä, tämä on fiat-raha­jär­jestelmien ongel­ma, ja se tulee 

  Voitko vähän ava­ta? Eiks just fiat-sys­tee­mis­sä (tehtävien­sä tasal­la ole­vat) keskus­pankit pysty säätelemään rahan määrää markki­noil­la? Tulp­paaniku­plakin oli kul­tara­ho­jen aikaan, samoin south­ern seas company.

 5. Jatku­va talouskasvu ei ole mah­dol­lista. Lop­ut­tomi­in ei voi tehdä lisää auto­ja, lentokonei­ta, laivo­ja, äly­puhe­lim­ia jne. Mut­ta jos fir­ma ei tee enem­män auto­ja, se tekee konkurssin, myy­dään pois tai fuu­sioidaan. Oleel­lista on siinäkin, että auto­ja tehdään enem­män kuin ennen ja tehtaan omis­ta­jien tilit liho­vat. Omis­ta­jien ahneus ja luon­non­va­ro­jen tuh­laus on se kupla. Län­si on sin­nitel­lyt pitkään Aasian kulu­tuk­sen kasvun varas­sa. Kupla on puhkea­mas­sa. Onko­han mis­sään kaup­pako­rkak­oulun opin­nois­sa pohd­in­taa lop­ut­toman talouskasvun mah­dot­to­muud­es­ta. Ei var­maankaan, kos­ka sil­lä vetästäisi­in mat­to alta kaik­ista talousopin teo­ri­oista ja käytännöistä.

 6. Kuplia tulee aina, raha­jär­jestelmistä riip­pumat­ta, mut­ta fiat-raha­jär­jestelmis­sä reaa­liko­ron painues­sa pakkaselle kuplat kiin­teistöis­sä ja osakkeis­sa ovat pikem­minkin sään­tö kuin poikkeus. Minä en kan­na­ta kul­takan­taa, kos­ka sil­lä on taas sit­ten mui­ta ongelmia.

  Mikään ei ole ilmaista, eikä mikään jär­jestelmä ole täy­delli­nen. Jos bit­coin olisi val­taval­u­ut­ta, niin meil­lä olisi ollut kym­me­nien pros­ent­tien deflaa­tio, luot­to­la­ma joka olisi kaatanut jokaisen pankin, ja muu­ta­ma rosvopa­roni omis­taisi kaik­ki maail­man kiinteistöt.

 7. jouni lundqvist:
  Jatku­va talouskasvu ei ole mah­dol­lista. Lop­ut­tomi­in ei voi tehdä lisää auto­ja, lentokonei­ta, laivo­ja, äly­puhe­lim­ia jne.

  Oletko koskaa ajatel­lut että tuo argu­ment­ti piti paikkansa myös 1800‑, 1700‑, 1600- jne… luvuilla? 

  On päivän­selvää että viimeistään aurinko lopet­taa kaiken toim­im­man maa­pal­lol­la. Mitä sit­ten? Mitä järkeä on miet­tiä täl­laisia, jos juuri se viimeinen het­ki ei ole ihan lähellä?

 8. Joko­han saataisi­in a) kun­non sään­te­ly Euroop­paan ja b) jonkin­lainen palo­muuri eristämään esim. Yhdys­val­to­jen täysin sään­telemätön­tä kupla-/la­makonet­ta?

 9. jouni lundqvist: Jatku­va talouskasvu ei ole mah­dol­lista. Lop­ut­tomi­in ei voi tehdä lisää auto­ja, lentokonei­ta, laivo­ja, äly­puhe­lim­ia jne.

  Aina voi tehdä parem­pia auto­ja ja äly­puhe­lim­ia. Tule­vaisu­udessa talouskasvu tulee ole­maan määräl­lisen sijas­ta laadullista.

 10. Eiks just fiat-sys­tee­mis­sä (tehtävien­sä tasal­la ole­vat) keskus­pankit pysty säätelemään rahan määrää markki­noil­la? Tulp­paaniku­plakin oli kul­tara­ho­jen aikaan, samoin south­ern seas company.

  Tämä met­al­likan­nan puo­lus­ta­jien argu­ment­ti fiat-rahan ja kuplien yhtey­destä on van­ha ja tut­tu. Ideana on se, että keskus­pankit ja hal­li­tuk­set ovat lähtöko­htais­es­ti epälu­otet­tavia. Ennem­min tai myöhem­min ne manip­u­loi­vat rahan määrää poli­it­ti­sista syistä sil­lä tavoin, että raha menet­tää merkit­tävän osan arvostaan.

  Aja­tus on ihan tot­ta. Näin käy. Joskus tulee paha poli­it­ti­nen kri­isi, jos­sa val­tion on pakko luo­da rahaa tyhjästä voidak­seen selviy­tyä välit­tömistä menois­taan. Se, mitä met­al­likantafanaatikot uno­hta­vat, on, että täm­möi­nen kri­isi tulee myös met­al­likan­nas­sa ole­valle maalle. Sil­loin hal­li­tus­val­ta takavarikoi yksi­tyiset jalomet­al­li­varan­not ja lakkaut­taa val­u­u­tan vai­h­don jalomet­al­li­in joko muodol­lis­es­ti tai käytän­nön tasol­la. (Esim. Suomes­sa met­al­likan­nas­ta on luovut­tu täl­lä tavoin 1780-luvun lopus­sa, 1808, 1850-luvul­la, 1914 ja 1930-luvul­la.) Eli met­al­likan­ta ei tee muu­ta kuin sen, että liik­keessä ole­van rahan määrä sido­taan keinotekois­es­ti johonkin suureeseen, joka ei ole mis­sään sidok­ses­sa kansan­talouden kokoon. 

  Suomes­sa met­al­likan­nan puo­lus­ta­jien pitäisi kyl­lä olla hil­jaa. Meil­lä on his­to­ri­al­lis­es­ti kat­soen ollut eräät maail­man vakaim­mista fiat-raha­jär­jestelmistä (Ruotsin riik­in­taa­leri vapau­den ajal­la, riks­gäld-raha, paperiru­pla ja toisen maail­man­so­dan jälkeinen mark­ka), ja niitä on hoidet­tu kansan­talouden kokon­aisu­u­den kannal­ta todel­la hyvin. Ain­oa paperi­ra­ha, joka meil­lä on täy­del­lis­es­ti rom­ah­tanut, on 1600-luvun pankko­rik­si. Se oli met­al­likan­tainen ja län­si­maail­man ensim­mäi­nen, joten täm­möisen oppimiskoke­muk­sen voi hyväksyä. (1910-luvul­la Suomen pank­ki kyl­lä kär­si suuret tap­pi­ot Venäjän paperi­ra­han rom­ah­duk­ses­sa, mut­ta onnis­tui estämään Suomen markan rom­ah­duk­sen, vaik­ka tipal­la oli.)

 11. Ei talouskasvu voi aina jatkua, välil­lä tulee rom­ah­dus ja luo­va tuho toimii tuot­taen jälleen jos­sakin uut­ta kasvua. Kiinan kasvu on kuitekin edelleenkin nopeaa ver­rat­tuna muuhun maail­maan, eikä ole pysähtynyt kuin Japanin. Kiina on siirtänyt paljon varo­jaan USA:aan dol­lari­in ja rahoit­taa melkois­es­ti USA:ta nykyisin.

  Mitä Kiinaan tulee, siel­lä tavalli­nen kansalainen varsinkin maaseudul­la on vielä hyvin köy­hä. Kasvun varaa on kulu­tuk­ses­sa, asun­nois­sa jne. Kan­sain­välisen pääo­man siir­tymi­nen Kiinaan, Inti­aan yms val­tioi­hin on kuitenkin pois­tanut tehokkaasti köy­hyyt­tä maail­mas­ta. Sadat miljoonat ihmiset ovat nousseet köy­hyy­destä ja maail­man­laa­juis­es­ti elinikä on nous­sut noin 10 vuodel­la. Pääo­ma ja vapaakaup­pa on toimin­ut parem­min kuin kehi­tys­a­pu tai sosial­is­mi, joka ei ole oikein toi­mi mis­sään hyvin. Itse asi­as­sa YK:n köy­hyy­den pois­tamis­tavoit­teet on ylitet­ty etuajassa.

 12. Osmo: “Työt­tömyy­den kasvu Euroopas­sa muo­dostaa talouden ter­ve­hdyt­tämiselle poli­it­tisen riskin, kun hal­li­tuk­set eivät pysty viemään läpi vält­tämät­tömiä toimia.”

  Hal­li­tuk­set? Käsit­tääk­seni markki­na­t­aloudessa työt­tömyy­den suh­teen keskeisiä toim­i­joi­ta ovat yritykset.

 13. jouni lundqvist:
  Jatku­va talouskasvu ei ole mah­dol­lista. Lop­ut­tomi­in ei voi tehdä lisää auto­ja, lentokonei­ta, laivo­ja, äly­puhe­lim­ia jne. Mut­ta jos fir­ma ei tee enem­män auto­ja, se tekee konkurssin, myy­dään pois tai fuu­sioidaan. Oleel­lista on siinäkin, että auto­ja tehdään enem­män kuin ennen ja tehtaan omis­ta­jien tilit liho­vat. Omis­ta­jien ahneus ja luon­non­va­ro­jen tuh­laus on se kupla. Län­si on sin­nitel­lyt pitkään Aasian kulu­tuk­sen kasvun varas­sa. Kupla on puhkea­mas­sa. Onko­han mis­sään kaup­pako­rkak­oulun opin­nois­sa pohd­in­taa lop­ut­toman talouskasvun mah­dot­to­muud­es­ta. Ei var­maankaan, kos­ka sil­lä vetästäisi­in mat­to alta kaik­ista talousopin teo­ri­oista ja käytännöistä.

  Talous­teo­ri­at on pitkälti luo­tu vuo­den 1850 jäl­keen, jol­loin hal­pa fos­si­ili­nen ener­gia mah­dol­listi reip­paan talouskasvun. Siinä mis­sä usein nähdään, että teknologi­nen kehi­tys on mah­dol­lis­tanut talouskasvun, niin kyse on ollut ennem­minkin lisään­tyneestä fos­si­ilisen ener­gian käytöstä kuin teknolo­gias­ta. 1960-luvul­ta alka­nut infor­maa­tiote­knolo­gian kehi­tys on ollut poikkeus tästä. Mut­ta jatkuuko se enää län­si­mais­sa, on mielestäni tuhan­nen taalan kysymys. Seu­raavak­si talouden “kasvualus­tak­si” on kaavail­tu mm. 3D-tulostamista, mut­ta itse suh­tau­tu­isin hiukan epäillen tähän…

  Suomen met­sä­talous ei nyky­isin vaa­di kuin mur­to-osan siitä työvoimas­ta kuin aiem­min, mut­ta sama määrä ener­giaa siinä suurin piirtein kuluu. Lihasvoima on vai­h­tunut öljyn sisältämän ener­gian avul­la tehtävään työhön. Hyö­ty­suhdekin met­sä­työkoneel­la ja har­jaan­tuneel­la savot­tamiehel­lä on suun­nilleen sama. Jos Suomeen ei tulisi enää pis­araakaan öljyä/dieseliä niin Suomen met­sä­talous vaatisi heti sato­ja tuhan­sia ihmisiä töi­hin? Teknolo­giamme riip­puu siten hal­vas­ta fos­si­ilis­es­ta ener­gias­ta, jota ei enää ole. Liuske-esi­in­tymät ovat usei­den arvioiden mukaan huo­mat­tavasti alt­ti­impia alenevalle rajahyödylle (kalli­im­mille kus­tan­nuk­sille) kuin mon­et luulevat.

  Talouskasvun perus­malli, jos­sa tuotanto­fuk­tios­sa on pääo­ma (aluk­si maa) ja työ, hei­jastelee maanvil­jelystä, jos­sa tarvi­taan maa­ta ja työtä. Klas­sisil­ta talousti­eteil­i­jöiltä jäi huo­maa­mat­ta, että maanvil­je­lyk­sessä tarvit­ti­in myös ener­giaa (auringon säteily) ja nyky­isin “vihreän val­lanku­mouk­sen” jäl­keen maakaa­sus­ta tehtyjä typpilannoitteita.

  Öljyn ja fos­si­iliener­gian hin­ta ylipäätään on län­si­mais­sa suure­na kasvun jar­runa. Kiinan talouskasvu sietää korkeam­paa öljyn hin­taa, joten siel­lä talous voi vielä kas­vaa reip­paasti. Tosin ei uskoak­seni kovin kauan sielläkään.

  Usein ekonomit ja ekon­o­mistit argu­men­toi­vat, että molekyyle­jä voi kier­rät­tää ja yhdis­tel­lä luke­mat­tomin tavoin ja tapo­ja on enem­män kuin atom­e­ja maail­mankaikkeudessa. Tot­ta. Mut­ta tämä yhdis­te­ly vaatii paljon hal­paa ener­giaa toimi­ak­seen talout­ta kas­vat­tavasti, mikä usein unohdetaan.

  Suomes­sa on tämän lisäk­si demografisia ym. haastei­ta talouskasvun kannal­ta, joten heit­täkäämme hyvästit reip­paalle talouskasvulle.

  Olen poht­in­ut näitä asioi­ta jäsen­nel­lym­min blo­gis­sani use­am­mas­sakin kirjoituksessa:
  http://henkilot.vihreat.fi/aki.suokko/aiheet/blogi/

 14. Ömm… Talouskasvu on sitä, että se, mitä tehdään huomen­na on arvokkaam­paa kuin se, mitä tehti­in eilen. Talousti­eteen teo­ri­oiden syyt­tämi­nen virheel­lisik­si ja ennenkaikkea syyt­tämi­nen siitä, että ne jotenkin olet­ta­vat luon­non­va­ro­ja ja hal­paa ener­giaa ole­van lop­ut­tomi­in, perus­tuu syväl­liseen ja traagiseen väärinymmär­ryk­seen. Joskus mietin, onko kyse tahal­lis­es­ta väärinymmär­ryk­ses­tä, eli siitä että “kri­itikot” nyt vaan ovat katk­e­ria ja vihaisia siitä, että eivät pääse osal­lisek­si kasvus­ta, vai johtuuko se type­r­yy­destä eli siitä ettei ymmärretä.

  Ehkä kanon­isimpia ja yksinker­taisimpia pitkän aikavälin kasvun malle­ja on Solowin kasvu­malli, joka nimeno­maan ennus­taa että lop­u­ton kasvu *ei* ole mah­dol­lista (ilmei­sistä syistä) vaan tasaan­tuu. Kasvu kuitenkin jatkuu hitaana sil­lä tahdil­la, joka pitkäl­lä aikavälil­lä vas­taa osa­puilleen teknolo­gian kehit­tymistä. Itseasi­as­sa keskeinen ennuste on, että todel­la pitkäl­lä aikavälil­lä ain­oas­taan teknologi­nen kehi­tys voi olla minkään­lainen kasvun lähde. 

  Jos nyt ver­rataan kah­ta tilan­net­ta: Olete­taan että henkilö ajaa autol­la, jon­ka tuot­ta­mi­nen vaatii 1000 yksikköä ener­giaa ja 1000 yksikköä työtä. Kil­pail­e­va fir­ma kek­sii keinon tehdä sama auto 900 yksiköl­lä ener­giaa ja 900 yksiköl­lä työtä. Ceteris paribus, työn­tek­i­jöi­den reaalian­siot nou­se­va ja auto­te­ol­lisu­u­den kon­tribuu­tio talouden volyymi­in samaten. 

  Lisäk­si tulee ker­ran­nais­vaiku­tus, kun ener­giaa ja työ­panos­ta säästyy ja saadaan halvem­mal­la käyt­töön muual­la taloudessa. Jos ener­gian kulu­tus­ta ei voi siirtää (esimerkik­si jos ener­gian tuotan­toa on pienen­net­ty tässä välis­sä), niin muus­sa taloudessa ei ener­gian käyt­tö lisään­ny, mut­ta auto­jen reaaliset tuotan­tokus­tan­nuk­set ovat pudonneet. 

  Nyt, mikään ei estä sitä, että “ener­gia” tai mikä hyvän­sä maa­pal­lon kan­tokyvyn päälle käyvä aggre­gaat­tisu­ure, vähe­nee taloudessa, mut­ta talous kas­vaa silti. Tämä on mah­dol­lista, jos teknologi­nen kehi­tys painaa tuotan­non­tek­i­jöi­den kysyn­tää entisestään.

 15. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Se, mitä met­al­likantafanaatikot uno­hta­vat, on, että täm­möi­nen kri­isi tulee myös met­al­likan­nas­sa ole­valle maalle. Sil­loin hal­li­tus­val­ta takavarikoi yksi­tyiset jalomet­al­li­varan­not ja lakkaut­taa val­u­u­tan vai­h­don jalomet­al­li­in joko muodol­lis­es­ti tai käytän­nön tasol­la. (Esim. Suomes­sa met­al­likan­nas­ta on luovut­tu täl­lä tavoin 1780-luvun lopus­sa, 1808, 1850-luvul­la, 1914 ja 1930-luvulla.) 

  Min­ulle oli yllät­tävä uusi löytö Roo­seveltin mahtikäsky jol­la tehti­in yksi­ty­i­sistä kul­tavaran­noista lait­to­mia USA:ssa. Ja että ikoni­nen Fort Knox raken­net­ti­in varas­tok­si takavar… ööö, seteleik­si vai­hde­tulle kullalle. 

  USA siis siir­tyi de fac­to fiat-rahaan jo 1933 eikä vas­ta Nixonin aikana? Sil­lä vaik­ka dol­lari oli teo­ri­as­sa sidok­sis­sa kul­taan, kuka­pa olisi voin­ut tes­ta­ta asi­ain laitaa vai­h­ta­mal­la dol­lar­in­sa kul­lak­si, jos kul­lan hal­lus­sapi­to oli laitonta?

  Kul­takan­nan hölmöy­destä muuten jotain asi­aa täällä, Krug­manin vinkkaa­mana, mut­ta meiltä Suomes­ta taitaa puut­tua val­is­tu­ma­ton oikeis­to joka kul­lan ain­ut­laa­tu­isu­ud­es­ta meuhkaisi.

 16. Roo­seveltin ohjel­man ideana oli estää rin­nakkaisval­u­ut­to­jen muo­dos­tu­mi­nen. Toki tämä oli askel fiat-val­u­ut­taan siir­tymiseen. Tarkoi­tus oli estää kil­paile­vien keskus­pankkien syn­tymi­nen. Se ei ollut de fac­to eikä de jure fiat-rahaa, mut­ta toki se teki vaikeam­mak­si varmis­taa että rahan arvon takuute­na on juurikin kultaa.

  Suurim­man osan his­to­ri­as­ta rahan perus­tana ei ole ollut kul­ta, vaan esimerkik­si hopea. Kul­takan­ta oli itseasi­as­sa pitkälti 1800-luvun lop­pupuoliskon jut­tu. No, keski­a­jal­la taidet­ti­in käyt­tää bysan­tis­sa kultakantaa.

 17. Tiedemies, tun­netko mm. Robert Ayresin ja kump­panei­den töitä, joiden mukaan Solowin mallis­sa teknolo­gian rooli jää paljon pienem­mäk­si, kun työn ja pääo­man lisäk­si ener­gianku­lu­tus ote­taan malli­in. Solow itse oli tietoinen mallinsa rajoituk­sista, mut­ta mon­et muut eivät. Kuin­ka toden­näköisenä pidät maail­man 1900-luvun talouskasvun tois­tu­mista 2000-luvun ajan sen jäl­keen liuske-esi­in­tymät saavut­ta­vat tuotantohuippunsa?

 18. Auto­ja voidaan tehdä lisää ja paljon, jos ener­gia on uusi­u­tu­vaa ja met­alle­ja ynnä mui­ta raa­ka-ainei­ta riit­tää. Muovi ainakin lop­puu, kun öljy lop­puu. Rikkaissa mais­sa per­heil­lä on usei­ta auto­ja. Mut­ta jos kiinalaisil­la per­heil­lä olisi edes yksi auto niin entä sitten. 

  Rooman klu­bi: äärel­lisel­lä pla­nee­tal­la ei voi olla ääretön­tä toim­intaa. Jatkan tähän, ei ainakaan ääretön­tä määrää auto­ja. Ter­mi ekspo­nen­ti­aa­li­nen kasvu on ilmeiseti kadon­nut yhteiskun­taopista. Jos maa­pal­lol­la on nyt 100 miljoon­aa autoa ja joka vuosi niitä tehdään 2% enem­män, kuin­ka paljon niitä on esim. 100 vuo­den päästä. Laskekaa.

 19. jouni lundqvist:

  Auto­ja voidaan tehdä lisää ja paljon, jos ener­gia on uusi­u­tu­vaa ja met­alle­ja ynnä mui­ta raa­ka-ainei­ta riit­tää. Muovi ainakin lop­puu, kun öljy loppuu.

  Ei muovia tarvitse tehdä öljys­tä, muutkin hiilivedyt kel­paa­vat. Itse asi­as­sa muovien ensim­mäi­nen raa­ka-aine oli kivihiili.

 20. pekka:
  jouni lundqvist:

  Ei muovia tarvitse tehdä öljys­tä, muutkin hiilivedyt kel­paa­vat. Itse asi­as­sa muovien ensim­mäi­nen raa­ka-aine oli kivihiili.

  Kivi­hi­ili on siitä erikoinen hiilivety, että siinä paljon hiiltä mut­ta ei juuri vetyä. Kivi­hi­ilestä ei voi tis­la­ta erilleen muovien raa­ka-ainei­ta, kuten eteeniä, kos­ka siinä ei ole keveitä hiilivetyjä. Hiili on itse asi­as­sa enti­nen hiilivety, jos­ta keveät yhdis­teet ovat hai­h­tuneet jo kauan ennen kuin ihmi­nen tiesi mitään näistä varoista ja käytän­nössä vain hiili, “tuh­ka” ja vesi on jäänyt jäl­jelle. Hiilestä voidaan ilman muu­ta tehdä muovia, mut­ta ei hal­val­la, sil­lä se vaatii hillit­tömästi ener­giaa kun hiiltä muute­taan kemi­al­lis­ten reak­tioiden väl­i­tyk­sel­lä vedyk­si eli hiiltä kuluu paljon. Hin­tana on myös suuret hiilid­iok­sipäästöt sekä suurehkot investoin­nit muovien tuotantoprosesseihin. 

  Monien arvioiden mukaan maakaa­sun ja kan­sain­väliseen kaup­paan kel­paa­van kivi­hi­ilen tuotan­to­huip­pu seu­raa arvioiden mukaan viimeistään vuon­na 2040. Kivi­hi­ili­varat ovat suuret, mut­ta Siperi­as­sa ynnä muual­la kaukana satamista tai muuten huono­laa­tu­i­sista hiili­varoista on kovin vähän iloa kan­sain­väliselle kaupalle. 

  Tekno-opti­mistit totea­vat tähän, että nyt älkää her­ran täh­den huole­htiko rajal­li­sista fos­si­il­i­sista ener­giavaroista tai rajal­lis­es­ta maa­pal­losta, sil­lä sil­loin kään­nymme mais­si­in ynnä mui­hin uusi­u­tu­vi­in raa­ka-aineisi­in, joista teemme poly­meer­it ja polt­ton­es­teet. Ongel­mana on vain mit­takaa­va, logis­ti­ik­ka, hin­ta, maankäytön ongel­mat, tuotan­tote­knolo­gioiden kyp­symät­tömyys, kil­pailu ruuan­tuotan­non kanssa. 

  Luo­vat insinöörit ratkai­se­vat toki osan ongelmista, mut­ta säi­lyykö nykyisen kaltaisen globaa­likon­sumeris­mi, jos­sa hal­vat raa­ka-aineet ja tavara liikkuu laivoil­la ja lentokoneil­la val­tamerten yli sen mukaan mis­sä on halvin työvoima ja suurin kysyn­tä, on mielestäni syytä kysyä.

  Minus­ta fos­si­il­i­talouden suurel­la toden­näköisyy­del­lä pian odotet­tavis­sa ole­van päät­tymisen haasteisi­in olisi syytä ryhtyä heti, jol­loin vaikut­tamis­mah­dol­lisu­udet ovat suurim­mat. Vai onko niin, että markki­nat hoita­vat asian?

  Olenko aivan pöljä kun mielessäni käy, että nykyi­nen finanssikri­isi ei ole vain rahamarkki­noista peräisi ole­va kri­isi vaan pitkälti myös kestämät­tömän fos­si­il­i­talouden kriisi?

 21. Aki Suokko:

  Hiilestä voidaan ilman muu­ta tehdä muovia, mut­ta ei hal­val­la, sil­lä se vaatii hillit­tömästi ener­giaa kun hiiltä muute­taan kemi­al­lis­ten reak­tioiden väl­i­tyk­sel­lä vedyk­si eli hiiltä kuluu paljon. Hin­tana on myös suuret hiilid­iok­sipäästöt sekä suurehkot investoin­nit muovien tuotantoprosesseihin.

  Vähän maalaat liian synkän kuvan asi­as­ta. Kivi­hi­ilestä voidaan tehdä ja on his­to­ri­as­sa jo tehtykin sitä mitä öljys­täkin, esimerkik­si nestemäisiä polt­toainei­ta ja vaikka­pa muoveja. 

  Kiinas­sa on menos­sa boo­mi eri­lai­sista kivi­hi­ilen kaa­su­tushankkei­ta jois­sa tuote­taan myös muove­ja ihan teollisuusmittakaavassa.
  Kaa­su­tuk­sen ener­giatase ei ole noin synkkä kuin kuvaat ja jos tah­toa on, niin CO2:kin voidaan tal­teenot­taa jopa helpom­min, kuin kivi­hi­iltä polt­tavas­sa sähköä tuot­tavas­sa voimalassa.
  Lain­aus WSJ:stä (link­ki alla):

  “West­ern com­pa­nies involved in Chi­na’s coal-to-chem­i­cal indus­try argue that coal gasi­fi­ca­tion has the poten­tial to be envi­ron­men­tal­ly friend­ly. Because the gasi­fi­ca­tion process sep­a­rates out car­bon diox­ide, the glob­al-warm­ing gas can be more eas­i­ly cap­tured and stored once an afford­able tech­nol­o­gy is devel­oped.

  Vähän kyl­lästyt­tää tämä Peak-Oil-kansan maail­man­lop­un maalailu. Ja ei kivi­hi­ili tietenkään ole ain­oa öljyn kor­vaa­ja, meil­lä Suomes­sa puu­ta tai turvet­ta käyt­täen voidaan tehdä niin muovit kuin dieselit maat­alouden trak­tor­ei­hin. Emme kuole nälkään, vaik­ka öljy loppuisikin.

  Ja eihän se lopu, hin­ta vaan nousee ja samal­la kor­vaa­jat tule­vat kannattaviksi.

  Link­ki WSJ:n artikke­li­in aiheesta:
  http://online.wsj.com/article/SB119906071914658457.html?mod=googlenews_wsj

  Link­ki Siemensin Kiinaan myymään 500 MW hiilen kaa­su­tus­laitok­seen, jos­sa syn­teesikaa­sus­ta tehdään polypropeleeniä.
  http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2008/fossil_power_generation/efp200805040.htm

 22. Mikko Kivi­ran­ta: Min­ulle oli yllät­tävä uusi löytö Roo­seveltin mahtikäsky

  USA siis siir­tyi de fac­to fiat-rahaan jo 1933 eikä vas­ta Nixonin aikana? Sil­lä vaik­ka dol­lari oli teo­ri­as­sa sidok­sis­sa kul­taan, kuka­pa olisi voin­ut tes­ta­ta asi­ain laitaa vai­h­ta­mal­la dol­lar­in­sa kul­lak­si, jos kul­lan hal­lus­sapi­to oli laitonta?

  Tiedemies:
  Tarkoi­tus oli estää kil­paile­vien keskus­pankkien syn­tymi­nen. Se ei ollut de fac­to eikä de jure fiat-rahaa, mut­ta toki se teki vaikeam­mak­si varmis­taa että rahan arvon takuute­na on juurikin kultaa. 

  Nykyi­nen paperikul­ta­han muis­tut­taa jos­sain määrin van­han ajan kul­takan­taan sidot­tua setelira­haa. Lain­aus tämän­päiväis­es­tä Talouselämä-lehdestä:

  “Sak­san val­tio ilmoit­ti tam­miku­us­sa, että se kotiut­taa osan Yhdys­val­lois­sa ja Ran­skas­sa säi­ly­tyk­sessä olev­as­ta kul­tavaran­nos­taan kotimaahan

  Keskus­pankkien holveis­sa on fyy­sistä kul­taa toden­näköis­es­ti vähem­män kuin mikä taseen kul­tariv­il­lä näkyy. Mik­si muuten amerikkalaisil­ta kestäisi seit­semän vuot­ta toimit­taa sak­salais­ten kul­ta? Keskus­pankit ovat toden­näköis­es­ti lainan­neet osan kul­las­ta yksi­ty­isille pankeille.

  Mut­ta ei sitä tai­da olla pankeil­lakaan. ABN-Amro lähet­ti äsket­täin kir­jeen asi­akkailleen, että ette saa säi­ly­tyk­seen jät­tämiänne harkko­ja. Toki pank­ki antaa ne rahana.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.