Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.4.2013

Olen ensi viikon val­tio­varain­valiokun­nan vero­jaos­ton kanssa tutus­tu­mas­sa Sin­ga­poren autoverotukseen.:J Lau­takun­taan menee puolestani Mikko Särelä. Sik­si sepus­tus on vähän kursorinen.

Vuo­den kaavoituk­sen arviointi

Peräti 92 pros­ent­tia asun­tokaavoituk­ses­ta menee raide­vyöhyk­keelle. Tosin raiteet ovat vielä suurelta osin rakentamatta.

Itä-Pak­i­lan siir­to­la­pu­u­tarhan laajentamiskaava

Pöy­dältä. Nykyiset pal­stan halti­jat lob­baa­vat raivoisas­ti uusia pal­sto­ja vastaan.

Käpylän Kisakylän suojelukaava

Muuten ris­tiri­idat­tomas­sa kaavas­sa merk­itään Koske­lantien keskel­lä ole­va puukaista viher­alueek­si, johon ei saa lait­taa esimerkik­si ratikkakisko­ja. Hmm.

Ner­van­derinkatu 13:n kaava

Enti­nen koulu, joka on ollut Museovi­ras­ton käytössä, remon­toidaan Sibelius-Akatemi­alle (joka taas tekee tilaa eduskun­nal­la, joka tekee tilaa eduskun­tat­alon remontille)

Autokomp­pan­ian kasarmin kaava

Tämä raken­nus on ollut käsit­tämät­tömän pitkään tyhjil­lään. Val­ti­ol­la ei näytä ole­van painei­ta omaisu­u­den tuottoihin.

Asun­to­ja, kaup­pa (max 2000 neliötä) ja kasarmin ruokalaan rav­in­to­la (Hernekeit­toa torstaisin?) Mie­lenki­in­toisen näköi­nen kiemurtel­e­va talo. Raken­nu­soikeut­ta noin hehtaari.

Vetu­ri­tien liikennesuunnitelma

Riit­tääköhän tähän rahaa? Itse suun­nitel­ma mak­saa 140 miljoon­aa ja tähän sum­maan ei ymmärtääk­seni kuu­lu kus­tan­nuk­set Tuusu­lan­väylän kään­tämis­es­tä. Kovin on tiestä tehty lev­eä. Mik­si suo­ma­laiset autoil­i­jat eivät osaa ajaa kapeil­la kaistoilla?

 

12 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.4.2013”

 1. Koske­lantien keskivi­her­alue ei kuu­lu kaava­muu­tok­seen, se on van­ha merk­in­tä. “Koske­lantie ja siihen liit­tyvä kadun keskel­lä sijait­se­va puis­toalue on jätet­ty kaa­va-alueen ulkop­uolelle,” Vain tien eteläre­unan nur­mikot suojellaan.

  Tör­mäsin sat­tumal­ta tässä hil­jat­tain van­haan kuvaan Koske­lantieltä juuri valmis­tuneen kisakylän kohdal­ta; maise­ma oli alun­perin kovin avoin, kun nykyiset puut istutet­ti­in paljon nykyään istutet­tavia katupui­ta pienempinä.

 2. Anna olla. Tääl­lä meil­lä 2 m riit­tää oikein hyvin. mut­ta Suomes­sa tarvi­taan 3–4 m kaistaa että ei tör­mätä vas­taan tuli­jaan. Anna niiden kol­hia toisi­aan. Opet­telisi­vat aja­maan. Surkeaa.

  t. Mikko

 3. Hyvä että menette. Sin­ga­pore on kiin­nos­ta­va Ver­tailuko­h­ta Suomelle, kuten myös Israel ja Massachusets. 

  Ylipäätään toimivia ideoita voi tuo­da Suomeen maail­mal­ta ja vas­taavasti viedä täältä.

 4. Hymiö näkyy ainakin min­ul­la J‑kirjaimena. Mut­ta Sin­ga­pore on kiva paik­ka. Puruku­mit kan­nat­taa jät­tää kotiin.

  Viras­to on nyt ystäväl­lis­es­ti rajan­nut Koske­lantien keskialueen pois suo­jelukaavas­ta, joten se asia on kunnossa.

 5. Taival­lah­den kasarmi­alue on kult­tuuri­his­to­ri­al­lis­es­ti merkit­tävä, ja ole­mas­sa ole­vat raken­nuk­set suo­jel­laan. Ase­makaa­van muu­tok­sen myötä tulee kuitenkin uut­ta asuin­raken­nu­soikeut­ta noin 7 200 ker­rosneliömetriä. Voi olla että sen jäl­keen ei van­has­ta funkiskasarmin kokon­aisu­ud­es­ta ei ole enää paljoa jäljellä.

 6. JTS:
  Hyvä että menette. Sin­ga­pore on kiin­nos­ta­va Ver­tailuko­h­ta Suomelle, kuten myös Israel ja Massachusets. 

  Ylipäätään toimivia ideoita voi tuo­da Suomeen maail­mal­ta ja vas­taavasti viedä täältä.

  Kuten myös Vancouver …

 7. Taival­lah­den kasarmeille kaavailti­in viisi vuot­ta sit­ten uud­is­raken­nus­ta, jon­ka suun­nit­teli­jak­si mainit­ti­in Steven Holl ja Vesa Honko­nen. Sama talo lie­nee nytkin kyseessä.

  Sil­loin tätä venku­ran­muo­toista taloa kuvat­ti­in veis­tok­sel­lisek­si. Raken­nuk­sen korkeus vai­htelee kahdes­ta seit­semään ker­rokseen ja katolle piti tule­man juok­sura­ta. Julk­i­sivu on läpiku­ul­tavaa lis­ta­ton­ta lasia ja julk­i­sivut kaare­via. Siinä sitä riit­tääkin ihme­teltävää van­han kasarmin sisäpihalla.

 8. “Pöy­dältä. Nykyiset pal­stan halti­jat lob­baa­vat raivoisas­ti uusia pal­sto­ja vastaan.”

  Asia ei ole aivan noin yksinker­tainen, vaan näke­myk­sis­sä on aste-ero­ja. Tuo “raivoisa” tun­tuu hiukan liioit­telul­ta. Olen itsekin “syyl­listynyt” erään kaupunkisu­un­nit­telu­lau­tukun­nan jäse­nen koko­lail­la maltil­liseen lobbaamiseen.Ehkä Soin­in­vaaraan ovat olleet yhtey­dessä vain raivoisat vihreät.

 9. Siir­to­la­pu­u­tarhat ja vas­taa­vat kan­nat­taa sijoit­taa poten­ti­aal­isille tul­va-alueille, kuten alavat meren­ran­nat ja joki­var­ret. Asun­to­ja näille alueille ei pidä tehdä. Ne jo tehdytkin ovat iso ongelma.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.