Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.4.2013

Poikkeamis­lupi­en dele­goin­ti virastopäällikölle

Esitin, että se rajat­taisi­in pien­taloi­hin ja käyt­tö­tarkoituk­sen muu­tok­si­in. Viras­to pyysi, että asia palautet­taisi­in, jot­ta rajaus voidaan valmis­tel­la ja niin­pä se palautettiin.

Itä-Pak­i­lan siir­to­la­pu­u­tarha-alueen kaava

Pöy­dälle viikoksi.

Tämä kaa­va on minus­ta toteut­tamiskelpoinen, ja kun val­tu­us­to on yksimielis­es­ti vaat­in­ut siir­to­la­pu­u­tarha-aluei­ta lisää, niin kai tämä sit­ten pitää toteut­taa. Minus­ta koko asia on kovin ris­tiri­itainen ja eri­tyisen ongel­mallisek­si sen tekee, että näi­den halpo­jen vuokra-sopimusten siir­to­hin­nat ovat nousseet kym­meni­in tuhan­si­in euroi­hin.

Pysäköin­tipoli­ti­ik­ka

Asia päätet­ti­in lähet­tää kaupung­in­hal­li­tuk­sel­la ja edelleen lausun­noille ilman, että lau­takun­ta otti siihen tässä vai­heessa vielä kan­taa. Parem­pi ehkä näin. Nyt kaik­ki lausun­toa väsäämään!

Itäkeskuk­sen risteys

Kauka­lo hyväksyt­ti­in jatko­työn poh­jak­si. Esitin, että lau­takun­ta samal­la toteaisi, ettei toteu­tus ole ajanko­htainen pitkään aikaan. meil­lä on investoin­tikat­to, ja paljon on kiireisem­piä liiken­nein­vestoin­te­ja keskuskir­jas­tos­ta puhu­mat­takaan jonos­sa. Tämä risteys mak­saa keskus­takir­jas­ton ver­ran. Kun esi­tyk­seni ei ollut men­emässä läpi, vedin sen pois. Sama asia nimit­täin löy­tyi esit­telijän tekstistä.

Vetu­ri­tien liikennesuunnitelma

Pöy­dälle viikoksi. 

Kovasti arve­lut­taa, onko mitenkään mah­dol­lista toteut­taa kaikkea tätä hin­ta-arvion puit­teis­sa (140 M€). Hin­taa nos­taa se, että työ vaatii paljon väli­aikaisjär­jeste­lyjä eikä junali­iken­net­täkään voi töi­den ajak­si pysäyttää.

Joku valit­ti, että pahat virkamiehet ujut­ta­vat salakavalasti Tuusu­lantien kään­tämistä tähän suun­nitel­maan. Ei se ole salakavalaa, kyl­lä se käy papereista selvästi ilmi. Lisäk­si val­tu­us­to on asi­as­ta päät­tänyt yleiskaa­van yhtey­dessä, joten eivät virkamiehet tässä toi­mi omavaltaisesti.

Vähän kapeam­mil­la kaistoil­la pienem­pi­in nopeuk­si­in varautuen tämän voisi tehdä niin mahtisi pienem­pään tilaan. Rahaa menee paljon, mut­ta on täl­lä myös posi­ti­ivisia vaikutuksia.

Moni on ihme­tel­lyt, minä muiden mukana, mihin ne autot jatka­vat, kun tör­määvät Nor­den­skjöldinkatu­un. Simu­loin­tien mukaan Nor­den­sköjlinkadun liiken­nemäärät eivät tästä nousisi (?!). Toki liiken­nesu­un­nit­telijoil­la on keinon­sa edesaut­taa reit­in­val­in­to­ja niin, että liikenne ohjau­tuu suun­nitel­man mukaan.

Ensi kok­ouk­sen aikaan olen Sin­ga­pores­sa, joten Mikko Särelä hoitaa.

29 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.4.2013”

 1. Mitenkäs nuo uudet siir­to­la­pu­u­tarha­ton­tit on tarkoi­tus jakaa, jos van­ho­jen hin­ta­la­put ovat kym­menis­sä tuhan­sis­sa? Arvotaan kiin­nos­tunei­den kesken (lot­tovoit­to) vai huutokaupataan?

  Ja olisiko syytä keskustel­la noista vuokrata­soista hie­man, jos vuokra­sopimuk­sista on syn­tynyt kaup­patavaraa? Saman­lainen koro­tu­so­hjel­ma kuin asukaspysäköin­nis­sä, kunnes siir­to­hin­nat kohtuullisia?

 2. Itä-Pak­i­lan siir­to­la­pu­u­tarha-alueen kaava

  Pöy­dälle viikoksi.

  Tämä kaa­va on minus­ta toteut­tamiskelpoinen, ja kun val­tu­us­to on yksimielis­es­ti vaat­in­ut siir­to­la­pu­u­tarha-aluei­ta lisää, niin kai tämä sit­ten pitää toteuttaa. 

  Viitan­net tässä johonkin yksin­mieliseen vaa­timuk­seen, jota olet itse val­tu­utet­tuna ollut esit­tämässä? (Taval­laan pidän siir­to­la­pu­u­tarhoista, mut­ta kalli­in maa-alan yksi­ty­istämi­nen pilkkahin­taan on tosi­aan ongelmallista)

 3. Moni on ihme­tel­lyt, minä muiden mukana, mihin ne autot jatka­vat, kun tör­määvät Nor­den­skjöldinkatu­un. Simu­loin­tien mukaan Nor­den­sköjlinkadun liiken­nemäärät eivät tästä nousisi (?!). Toki liiken­nesu­un­nit­telijoil­la on keinon­sa edesaut­taa reit­in­val­in­to­ja niin, että liikenne ohjau­tuu suun­nitel­man mukaan.

  Liiken­nesu­un­nit­telijoil­la olisi myös muual­la maail­mas­sa hyväk­si havait­tu­ja keino­ja ohja­ta kulku­muo­to­jakau­ma sel­l­aisek­si, ettei keskel­lä kaupunki­raken­net­ta ole yksinker­tais­es­ti tarvet­ta paraatikadulle suo­raan helvetistä.

 4. Voisiko lau­takun­ta pyytää poikkeamis­päätök­sistä ja RAKVV:n myön­tämistä vähäi­sisä poikkeamista menet­te­ly­ta­pao­hjeen viras­tol­ta. Nyt on hak­i­jalle epä­selvää ja asi­aa pal­lol­lotel­laan kaavoit­ta­jan — RAKVV:n välillä.

  Yksi­tyisko­htais­ten kaavamäyräys­ten ongel­ma liit­tyy siihen tosi­asi­aan että eräät määräyk­set kir­joite­taan aluet­ta koske­van luon­nok­sen perus­teel­la erit­täin tarkasti.
  Kyseinen havain­neku­va ei vas­taa oikeaa tilan­net­ta raken­nu­s­paikalla ja ympäröivätkään raken­nuk­set eivät aina raken­nu luon­nos­ten mukaisesti.

  On hyvin yleistä että pro­jek­tia suun­niteltaes­sa käyte­tyt tun­timäärät tuot­ta­vat parem­man suun­nitel­man kuin kaavavai­heen skit­saus. Olisi hyödyl­listä että RAKVV ottaisi vähäisen poikkea­man osak­si lupakäsit­te­lyä nyky­istä useammin.

 5. Hei mitenkäs olisi maan alainen asun­to ? alkaa olla jo ahdasta.maan alainen asun­to olisi nyt buu­mi on noi­ta muu­tamia käytössä.eiköhän asun­top­u­la pois­tu­isi saman tien.ideoikaa maanalainen asun­to asiaa.ei olisi raken­nusku­lu­ja lainkaan eikä julk­i­sivu riitoja.

 6. Her­bert Havu:
  Mitenkäs nuo uudet siir­to­la­pu­u­tarha­ton­tit on tarkoi­tus jakaa, jos van­ho­jen hin­ta­la­put ovat kym­menis­sä tuhan­sis­sa? Arvotaan kiin­nos­tunei­den kesken (lot­tovoit­to) vai huutokaupataan?

  Ja olisiko syytä keskustel­la noista vuokrata­soista hie­man, jos vuokra­sopimuk­sista on syn­tynyt kaup­patavaraa? Saman­lainen koro­tu­so­hjel­ma kuin asukaspysäköin­nis­sä, kunnes siir­to­hin­nat kohtuullisia?

  Kaupun­gin kanssa asioi­va vuokraa­ja on siir­to­la­pu­u­tarhay­hdis­tys ja se taas vuokraa edelleen pal­stat eteenpäin. 

  Aikaisem­min lot­tovoiton saa­jat on arvottu

 7. Siir­to­la­pu­u­tarhoille ja niiden vaa­timille parkkipaikoille (joi­ta muuten on enem­män kuin yksi per pal­s­ta) pitää laskea samal­la taval­la hin­ta kuin Osmo las­kee muullekin maalle Helsingis­sä. Siis asuin­raken­nu­soikeu­den mene­tys (= 150 000 euroa) + 70 000 euroa parkkipaikalle. Vuokran perus­teena ole­va pal­stan hin­ta on siis 220 000 euroa.

 8. Her­bert Havu: Ja olisiko syytä keskustel­la noista vuokrata­soista hie­man, jos vuokra­sopimuk­sista on syn­tynyt kaup­patavaraa? Saman­lainen koro­tu­so­hjel­ma kuin asukaspysäköin­nis­sä, kunnes siir­to­hin­nat kohtuullisia?

  Myös asuin­tont­tien vuokraoikeuk­sista on syn­tynyt sato­jen tuhan­sien arvoista kaup­patavaraa, vaik­ka ton­til­la olisi vain jokin purkukun­toinen mörskä. Ehkä siihenkin olisi syytä puut­tua vuokranko­ro­tuk­sen muo­dos­sa siihen asti kunnes vuokraoikeuk­sien arvot ovat läh­es tasapainossa.

 9. “Joku valit­ti, että pahat virkamiehet ujut­ta­vat salakavalasti Tuusu­lantien kään­tämistä tähän suun­nitel­maan. Ei se ole salakavalaa, kyl­lä se käy papereista selvästi ilmi. Lisäk­si val­tu­us­to on asi­as­ta päät­tänyt yleiskaa­van yhtey­dessä, joten eivät virkamiehet tässä toi­mi omavaltaisesti.”

  Tässä on sel­l­ainen ongel­ma, että virkamiehet ovat per­in­teis­es­ti myyneet yleiskaavaan paljon sel­l­aista, jon­ka ei ole tarkoi­tuskaan toteu­tua pitkään aikaan. Nytkin ker­ro­taan että sitä ja tätä pitää saa­da mukaan yleiskaavaan sik­si että “varaudu­taan tulevaisuuteen”. 

  No, joko yleiskaavas­sa varaudu­taan tule­vaisu­u­teen, jol­loin siihen määritel­ly­il­lä han­kkeil­la ei voi perustel­la Vetu­ri­tien kaltaisia kalli­ita ratkaisu­ja — tai sit­ten yleiskaavaan laite­taan vain ne han­kkeet, jot­ka suun­nitel­laan toteutettaviksi. 

  Fik­suin­ta olisi se, että viras­to toisi Vetu­ri­tien ja Tuusu­lantien kään­nön ker­ral­la lau­takun­taan ja val­tu­us­toon päätet­täväk­si, niin val­tu­us­to saisi päät­tää halu­taanko käyt­tää tuo­hon sen vaa­ti­ma rahamäärä.

 10. Siir­to­la­pu­u­tarho­jen puoles­ta voidaan sanoa että onhan se nyt mitä parhain­ta viher­aluet­ta, jota kaupunki­laiset hoita­vat ihan itse ja vieläpä mak­savaat tästä ilosta kaupungille. Mut­ta tässä on nyt sem­moinen jut­tu, että siir­to­la­pu­u­tarho­jen pitäisi sit­ten vas­taavasti olla avoin­ta puis­tom­aista tilaa. Tämä on myös yhdis­tys­ten etu, kan­nat­taa olla suosit­tu puis­to eikä pienen piirin aidat­tu kylä, jos halu­aa pitää sen kylän­sä jatkossakin.

 11. KariS:
  Siir­to­la­pu­u­tarhoille ja niiden vaa­timille parkkipaikoille (joi­ta muuten on enem­män kuin yksi per palsta)pitää laskea samal­la taval­la hin­ta kuin Osmo las­kee muullekin maalle Helsingis­sä. Siis asuin­raken­nu­soikeu­den mene­tys (= 150 000 euroa) + 70 000 euroa parkkipaikalle. Vuokran perus­teena ole­va pal­stan hin­ta on siis 220 000 euroa.

  Käsit­tääk­seni siir­to­la­pu­u­tarhan kohdal­la ei ole ongelmia kalli­ista län­si­au­toista, joten ei näitä kus­tan­nuk­sia voi laskea samal­la tavalla!

  1. Minus­ta pysäköin­nin tulisi siir­to­la­pu­u­tarha-alueil­la olla mak­sullista ja ainakin sata ker­taa kalli­im­paa kuin asukaspysäköin­nin nykyi­nen 1,4 sent­tiä tunnilta.

 12. Edelleen ihmette­len mihin keskus­takir­jas­toa oikeasti tarvi­taan ja mik­si sil­lä on kiire.

 13. Joakim:
  Edelleen ihmette­len mihin keskus­takir­jas­toa oikeasti tarvi­taan ja mik­si sil­lä on kiire. 

  Val­ti­ol­ta kai saadaan jonkin ver­ran “ilmaista” rahaa “kansal­lisen mon­u­mentin” rakentamiseen. 

  Ylläpi­toon ei saa­da, joten lähikir­jas­to­ja joudu­taan lakkau­ta­maan. Tämä mitätön sivu­seik­ka on aina jotenkin onnis­tut­tu kiertelemään kun asi­as­ta on kysytty. 

  Kyl­lähän sitä joukkoli­iken­teen käyt­töastet­ta saadaan lisät­tyä niinkin. Ja seit­semän­vuo­ti­ashan on nii­in help­po pistää metroon jot­ta saa opetel­la kir­jas­tonkäyt­töä siel­lä steissin takana “nuori­son yhteisessä kulttuuriolohuoneessa”.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Minus­ta pysäköin­nin tulisi siir­to­la­pu­u­tarha-alueil­la olla mak­sullista ja ainakin sata ker­taa kalli­im­paa kuin asukaspysäköin­nin nykyi­nen 1,4 sent­tiä tunnilta.

  Minus­ta siir­to­la­pu­u­tarhaan ei kuu­lu mitenkään autoilun liit­tämi­nen. Kivi­nokkaan aikanaan soudet­ti­in soutu­ve­neel­lä Sörkästä, Mar­jik­seen men­ti­in fil­lar­il­la jne. Noiden hin­to­jen myötä mitä tuo­hon “mökkeilyyn” nyt liit­tyy niin seu­raavak­si var­mas­tikin tont­tia pitäisi suurentaa jot­ta auton saisi siihen tontille…
  Perus­lähtöko­h­ta ja mökkien tarve yleen­säkin on tain­nut taas hukkua matkan varrelle.

 15. Osmo Soin­in­vaara:
  Minus­ta pysäköin­nin tulisi siir­to­la­pu­u­tarha-alueil­la olla mak­sullista ja ainakin sata ker­taa kalli­im­paa kuin asukaspysäköin­nin nykyi­nen 1,4 sent­tiä tunnilta.

  Kyl­lä. Siinä pitää olla mak­su eli hin­taa niukan hyödyk­keen käyt­tämis­es­tä. Olisiko­han asukasp­sykäin­tun­nukelle ko alueel­la sopi­van hin­ta 50 e/ll eli 250 e kesäkaudelta. Vieraille joko parkki­mak­su tai rajoitet­tu psyäköin­ti­ai­ka (4 h /pv.

  50 %.n mäkin käyt­töas­teel­la tämä teki 14 snt tun­nil­ta. Vain kym­menker­tainen asukaspysäköin­nin nykyiseen taksaan.

 16. Markku af Heurlin: Olisiko­han asukasp­sykäin­tun­nukelle ko alueel­la sopi­van hin­ta 50 e/ll eli 250 e kesäkaudelta.

  Pak­i­lan siir­to­la­pu­u­tarhay­hdis­tyk­sen vuosi­mak­su mök­istä + 400 m² ton­tista on oiko­tien myyn­ti-ilmoituk­sen mukaan n 750 e/vuosi, eli ~60 e/kk. Tuol­laisil­la parkki­mak­suil­la alka­isi tul­la painei­ta saa­da auto parkki­in oma­lle ton­tille mökin nurkalle.

 17. Markku af Heurlin: Kyl­lä. Siinä pitää olla mak­su eli hin­taa niukan hyödyk­keen käyt­tämis­es­tä. Olisiko­han asukasp­sykäin­tun­nukelle ko alueel­la sopi­van hinta50 e/ll eli 250 e kesäkaudelta. Vieraille joko parkki­mak­su tai rajoitet­tu psyäköin­ti­ai­ka (4 h /pv.

  50 %.n mäkin käyt­töas­teel­la tämä teki 14 snt tun­nil­ta. Vain kym­menker­tainen asukaspysäköin­nin nykyiseen taksaan.

  Var­maankin sama autopaikkavuokra tulisi Helsin­gin 40:lle vil­je­ly­pal­stalle. Pal­stavuokra muu­ta­man kympin ja parkkipaik­ka 250e.

 18. Ato­mi: Minus­ta siir­to­la­pu­u­tarhaan ei kuu­lu mitenkään autoilun liit­tämi­nen. Kivi­nokkaan aikanaan soudet­ti­in soutu­ve­neel­lä Sörkästä, Mar­jik­seen men­ti­in fil­lar­il­la jne. Noiden hin­to­jen myötä mitä tuo­hon “mökkeilyyn” nyt liit­tyy niin seu­raavak­si var­mas­tikin tont­tia pitäisi suurentaa jot­ta auton saisi siihen tontille…
  Perus­lähtöko­h­ta ja mökkien tarve yleen­säkin on tain­nut taas hukkua matkan varrelle.

  Peri­aat­teessa, juu. Mut­ta jos siir­to­la­pu­u­tarhan luo ei tehdä parkki­ti­laa, ne autot täyt­tävät paikallis­ten alkua­sukkaiden kadut. Siitä taas on oikein vaikea päästä eroon aiheut­ta­mat­ta alkua­sukkaille murheita.

  Valitet­tavasti hel­posti sama kos­kee mak­sullisu­ut­takin. Ain­oa tapa kerätä rahat tuos­ta olisi pakot­taa yhdis­tys mak­samaan, mut­ta kun koko hom­man idea oli jakaa ilmaista rahaa pienelle joukolle kaupunki­laisia, niin tämä ei toimi.

 19. Eikö siir­to­la­pu­u­tarho­jen sijaan kan­nat­taisi mielu­um­min kehit­tää kaupunkivil­je­ly­pal­sto­ja. Myös pienem­mille pal­stoille riit­täisi var­masti otta­jia. Kun pal­stalle ei saa rak­en­taa mökkiä/saunaa/majaa, niin päästään eroon mökkien myyn­ti­in ja arvon­nousu­un liit­tyvästä epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta. Kaupunkivil­je­ly­pal­stoina alue pysy­isi myös puis­tom­aisem­pana ja houkut­tel­e­vam­pana kohteena sat­un­naiselle ulkoilijalle.

 20. Juk­ka I:
  Kaupunkivil­je­ly­pal­stoina alue pysy­isi myös puis­tom­aisem­pana ja houkut­tel­e­vam­pana kohteena sat­un­naiselle ulkoilijalle. 

  Juuri näin.

  Raja­tus­ta alueesta saisi myös jaet­tua luon­tokoke­muk­sen iloa use­am­mille kaupunki­laisille kun vil­je­ly­pal­stat ovat yleen­sä citymökki­tont­te­ja pienempiä.

  Itsel­lä oli taan­noin 10x10 metrin plänt­ti ja siinä riit­ti kyl­lä ihan tarpeek­si puuhaa…

  Autokul­je­tus­tarvet­ta tuokin hie­man aiheut­taa mut­ta mitään järkyt­täviä ongelmia en ole ohi­men­nen havain­nut ainakaan niil­lä par­il­la alueel­la joiden ohi omat pyöräre­itit kulkevat.

  Raha­nar­vois­t­en ja jälleen­myyn­tikelpois­t­en tarvikkei­den säi­ly­tys­tä varten voi var­maan kaavoit­taa yhteisen lukit­ta­van vajan. Ja kokeil­la vaik­ka erikois­tuneimpi­en tuotan­tovä­linei­den kollek­tivi­soin­tia ellei ne sit­ten heti hajoa kun ovat kaikkien ja sik­si ei kenekään.

 21. Juk­ka I:
  Eikö siir­to­la­pu­u­tarho­jen sijaan kan­nat­taisi mielu­um­min kehit­tää kaupunkivil­je­ly­pal­sto­ja… Kaupunkivil­je­ly­pal­stoina alue pysy­isi myös puis­tom­aisem­pana ja houkut­tel­e­vam­pana kohteena sat­un­naiselle ulkoilijalle.

  Erit­täin kan­natet­ta­va ehdo­tus. Kaupunkivil­je­ly­pal­stat ovat erit­täin tehokas tapa luo­da kan­nus­tavaa, osal­lis­tavaa ja monipuolista kaupunkiym­päristöä. Ter­ve­henkistä toim­intaa, johon osal­lis­tu­mi­nen ei kenel­läkään voi olla rahas­ta kiinni.

  Yksi poten­ti­aa­li­nen kehi­tysko­hde on pal­sto­jen monipuolis­t­a­mi­nen. Täl­lä het­kel­lä mil­lään kaupunkivil­je­ly­pal­s­ta-alueel­la ei saa kas­vat­taa hedelmäpui­ta, korkein­taan mar­japen­sai­ta. Mikä on toki ymmär­ret­tävää, sat­un­naiset puut aarin pal­s­ta-alueil­la eivät ole mah­dol­lisia. Tulisikin perus­taa myös pal­s­ta-aluei­ta tai niiden osia, jois­sa pal­stat on tarkoitet­tu ensisi­jais­es­ti hedelmäpuiden kas­vat­tamiseen. Tämä luul­tavasti edel­lyt­täisi muu­tok­sia kaupun­gin määräyk­si­in viljelypalstoille.

 22. Kari N: Var­maankin sama autopaikkavuokra tulisi Helsin­gin 40:lle vil­je­ly­pal­stalle. Pal­stavuokra muu­ta­man kympin ja parkkipaik­ka 250e.

  Idea­han on, että vil­je­ly­pal­stalle voi menenä fil­lar­il­la, kävellen tai julk­isil­la. Saman tilan auto vie niukas­ta alueesta. Jonki­lainen vaja komeroinen työkaluille yms.

 23. Vil­je­ly­pal­stat ovat kan­natet­ta­va aja­tus, niitä voitaisi­in sijoit­taa myös raken­nusten katoille, jol­loin maankäyt­tö olisi hyvin tehokas­ta. Pal­stat eivät kuitenkaan vas­taa siir­to­la­pu­u­tarhamökkien kysyn­tään. Siir­to­la­pu­u­tarhamök­it — kuten muut kesä­ma­jatkin — ovat ensisi­jais­es­ti kesämökke­jä. Jos ne kuitenkin sijait­se­vat hyvien pyöräi­ly- tai julk­isten liiken­ney­hteyk­sien lähel­lä, pysäköinti­normia voisi reilusti laskea. Ja niin sitä pitäisi laskea asuin­rak­en­tamises­sakin kaupunki­maises­sa ympäristössä.

 24. Markku af Heurlin: Idea­han on, että vil­je­ly­pal­stalle voi menenä fil­lar­il­la, kävellen tai julk­isil­la. Saman tilan auto vie niukas­ta alueesta. Jonki­lainen vaja komeroinen työkaluille yms. 

  Huono idea. 100:sta neliöstä saa 300 kiloa perunaa.

 25. Kari N: Huono idea. 100:sta neliöstä saa 300 kiloa perunaa.

  Niin­pä. Entä sit­ten, jos kas­vat­taa kurpit­so­ja? Yhdenkin suuren kurpit­san kul­je­tus polkupyöräl­lä voi jopa vaaran­taa liiken­netur­val­lisu­u­den (ainakin siltä, joka tätä yrit­tää kaksipyöräisellä). 😉

 26. Ris­to: …mut­ta kalli­in maa-alan yksi­ty­istämi­nen pilkkahin­taan on tosi­aan ongelmallista) 

  Ongel­mallista tässä on se, että kaupungilla on samanaikaises­ti sekä oikeus omis­taa maa­ta että monop­o­li kaavoit­taa sitä. Tilanne on täysin kestämätön.

 27. Ville:
  …pysäköinti­normia voisi reilusti laskea. Ja niin sitä pitäisi laskea asuin­rak­en­tamises­sakin kaupunki­maises­sa ympäristössä. 

  Ihan­neti­lanne olisi, että mitään normia ei tarvit­taisi vaan toimi­vat markki­nat hoitaisi­vat sopi­van määrän pysäköin­tipaikko­ja. Suomes­sa asun­tomarkki­nat eivät toi­mi, joten nor­mi­tus­ta tarvitaan.

  Nor­mi on Helsingis­sä koko ajan ollut alle tarpeen, jol­loin gryn­der­it voivat rahas­taa ihan mitä tahansa tal­li­paikoista. Oma epäi­lyk­seni on, että rahas­ta yhä osa pää­tyy taval­la tai toisel­la asi­as­ta päät­tävien poli­itikko­jen tasku­un. Mikään muu ei selitä noin räikeää kun­ta­lais­ten tarpei­den polkemista.

 28. Kari N: Huono idea. 100:sta neliöstä saa 300 kiloa perunaa.

  1) Kaikkea perunaa ei tarvitse hakea kerralla.

  2) Voinee laina­ta tutul­ta autoa perukuor­man kuljettamiseen.

  3) Kaupunkivil­jeli­jän sor­ti­ment­ti lie­nee yleen­sä monipuolisempi.

  Omat koke­muk­seni vihannesten kul­jet­tamis­es­ta ovat 40 vuo­den takaa. Kul­jetin fai­ja pakul­la raparpe­ria ja lant­tua MaMe­Laan. Kuor­mat oli­vat vähän isommat.

  Nim­im. Poi­ka pel­lon pientareelta

  Nim­im.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.