Juhana ja Ode: Koulutustyösuhde

Oppisopimusk­oulu­tus­ta käytetään Suomes­sa aivan liian vähän. Se on hyvä tapa oppia sel­l­aisel­la, joka ei kir­jo­jen ja luokkaopetuk­sen paris­sa viihdy. Yri­tyk­set vieroksu­vat tätä, kos­ka pitävät mak­set­tavaa palkkaa kovin suure­na suh­teessa yri­tyk­selle koulutet­tavas­ta koitu­vaan net­to­hyö­tyyn, mut­ta vielä enem­män vieroksu­taan sitä, että oppisopimusk­oulutet­ta­van irti­sanomis­suo­ja on huo­mat­tavasti parem­pi kuin muiden työhön otet­tavien, jot­ka voidaan koe­jan puit­teis­sa irti­sanoa melkein syytä ilmoit­ta­mat­ta. Yri­tys­ten val­i­tuk­si­in palkan suu­ru­ud­es­ta on huo­mat­ta­va, että yleen­sä oppisopimus­suhdet­ta tue­taan palkkat­uel­la, joka on noin 700 euroa kuussa. 

On käynyt ilmi, että tämä kuu­luu kohtaan tehdään jo. TEM:ssä ruot­salaistyy­li­nen koulu­tustyö­suhde on jo valmistelussa. 

Suo­raan raportistamme:

Oppisopimus­suhteis­sa työn­tek­i­jän tuot­tavu­us voi olla työ­suh­teen alus­sa heikko, ellei olema­ton ja on joka tapauk­ses­sa työ­nan­ta­jan näkökul­mas­ta erit­täin epä­var­ma. Työssä oppimi­nen on osalle nuo­ria parhait­en sovel­tu­va tapa oppia ammat­ti. Tästä työ­nan­ta­ja joutuu työe­htosopimusten mukaan mak­samaan yleen­sä peräti 70–80 pros­ent­tia alal­la nou­datet­tavas­ta nor­maal­ista palka­s­ta. Jos nuori jatkaa perusk­oulus­ta lukioon tai ammat­tik­oulu­un, hän ei saa palkkaa vaan korkein­taan van­hempi­en tuloista riip­pu­vaa opin­to­tukea. Ammat­tiko­rkeak­oulu­jen opin­toi­hin liit­tyy usein palkaton­ta työhar­joit­telua yrityksissä.

Oppisopimusk­oulu­tuk­sen käyt­tö on Suomes­sa huo­mat­ta­van vähäistä mui­hin mai­hin näh­den. Syynä on toisaal­ta vaa­dit­ta­va palk­ka, joka työ­suh­teen aluk­si mon­es­sa tapauk­ses­sa ylit­tää oppi­jas­ta koitu­van hyö­dyn. Yri­tyk­set eivät luo­ta siihen, että investoin­ti nuoren opet­tamiseen on yri­tyk­selle kan­nat­ta­va sijoi­tus, sil­lä mikään ei takaa työ­suh­teen kestävyyt­tä, kun opetet­tavas­ta on kehit­tynyt osaa­ja. Moni myös pelkää, että perusk­oulus­ta ehkä huonoin papere­in valmis­tunut nuori on työn­tek­i­jänä sovel­tuma­ton, eikä hänestä määräaikaisen työ­sopimuk­sen vuok­si pääse eroon.

Nyky­isin käytössä ole­va oppisopimus­toim­inta ei mielestämme vas­taa riit­tävästi siihen tarpeeseen ja mah-dol­lisu­u­teen, jota vain perusk­oulun käynei­den työl­listämi­nen edel­lyt­täisi. Oppisopimusa­jan palkan rajaus vähin­tään 70–80 pros­ent­ti­in alan työe­htosopimuk­sen taulukkopalka­s­ta on mon­en vähän koulu­tus­ta saa-neen nuoren tapauk­ses­sa toden­näköis­es­ti liian korkea. Yri­tys voi halu­ta lähteä liik­keelle alhaisem­mal­la pal­ka­lla, joka voi nous­ta osaamisen karttues­sa. Oppisopimuk­sen osalta työ­suhde olisi ainakin suh­teen alus­sa voita­va katkaista jom­mankum­man osa­puolen ilmoituk­sel­la. Muu koulu­tus toimii val­tion ja kun­tien bud­jet­ti­varoin. Yhteiskun­nan tulisi tukea vas­taavasti myös oppisopimusk­oulu­tus­ta erik­seen arvioitaval­la taval­la. Täl­laisia ele­ment­te­jä sisäl­tyy Ruot­sis­sa selvi­tys­mies Claes Stråthin tuoreeseen esi­tyk­seen koulutustyösuhteesta.

Suosi­tus 18:

Koulu­tustyö­suhde. Nykyisen oppisopimuk­sen rin­nalle tai tilalle luo­daan nuo­rille rajat­tu koulu­tustyö­suhde, jon­ka palk­ka voi olla alem­pi kuin nykyisessä oppisopimus­toimin­nas­sa ja joka on pienel­lä varoa­jal­la kum­mankin osa­puolen irti­san­ot­tavis­sa ja jota tue­taan verovaroin niin kuin muu­takin koulutusta.

10 vastausta artikkeliin “Juhana ja Ode: Koulutustyösuhde”

 1. Mie­lenki­in­toista pohd­in­taa. Yhtä konkreet­tista tapaus­ta seu­ran­neena tässä eivät tek­i­jät ja työt oikein kohtaa. 

  Huonon perusk­oulu- tai lukiotodis­tuk­sen saanut on stig­ma­ti­soitu jo nuore­na, täl­lainen olisi ehkä hyvä vahtoehto. 

  Onko JVOS:llä aja­tus­ta jostakin yhteis­es­tä saitista, kun täl­lais­ten oppisopimu­s­paikko­jen löy­tymi­nenkin tun­tuu hankalalta?

 2. Taas viheel­listä tietoa. Ammat­tik­oulus­sa työhar­joit­telun osu­us yri­tyk­sis­sä on 30%-50 % opiskelu­a­jas­ta. Tämä on palkaton­ta harjoittelua.

  Päälle tule­vat oppi­laitok­sen harjoittelut.

  Eli työhar­joit­telua on paljon jo nyt ja palk­ka nolla

  Ja ei siel­lä oppisopimusk­oulu­tuk­ses­sakaan ilman oppia aloiteta.Esim Sak­sas­sa on vuo­den kestäviä koulu­tuk­sia niille, jot­ka eivät osaa mitään .
  Ja monel­la yri­tyk­sel­lä on oma ammat­tik­oulu, joka ottaa aloit­tel­e­van oppi­laan koulutet­tavak­seen ennen kuin pääsee oikeisi­in töihin.

  Ilmeis­es­ti taaskaan ei oikein ymmär­retä työelämää, ei puikkoi­hin voi päästää täyt­tä utamia , työelämä on tot­tumat­toma­lle vaar­alli­nen paik­ka ja niin­pä ensin on har­joitelta­va tur­val­lises­sa ympäristössä.

  Ennen konei­ta oli vähän ja työka­lut yksinker­taisia ja niitä oli käytet­ty kotonakin.
  Nyt tilanne on toinen ja työ­tu­val­lisu­uskult­tuurikin on opeteltava

  Nuoret ovat riskikäyt­täy­tyjiä pait­si liiken­teessä myös työelämässä.

 3. Hyvä kir­joi­tus! Oppisopimusk­oulu­tus on kus­tan­nuste­hokas tapa ehkäistä nuoriso­työt­tömyyt­tä, joka on täl­lä het­kel­lä vaka­va ongel­ma suures­sa osas­sa Euroop­paa. Mata­lan nuoriso­työt­tömyy­den Sak­sas­sa oppisopimusk­oulu­tus on ilmeisen suosit­tua, tuon linkin mukaan jopa 60 % perusk­oulun päät­tävistä nuorista ete­nee oppisopimuskoulutukseen. 

  Koulu­muo­toinen opiskelu ei tosi­aankaan sovi kaikille nuo­rille, lisäk­si oppisopimuksesta(tai koulu­tustyö­suht­es­ta) saa varsin hyvän kor­vauk­sen opin­to­tu­keen näh­den. Sitä väylää kan­nat­taa kehittää.

  http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129327-suomeen-taytyy-luoda-kestavat-oppisopimustyomarkkinat

 4. Ennus­tan, että kom­menteis­sa mölistään posi­ti­ivis­es­ti oppisopimusk­oulu­tuk­ses­ta. Jos tapah­tuu edes vähän päin­vas­taista, mikä liit­tyy suo­raan oppisopimusk­oulu­tuk­sen sisältöön, ei sen taloudel­lisi­in seu­rauk­si­in yms., yllä­tyn positiivisesti.

 5. Tämä on peri­aat­teessa hyvä ehdotus.

  Se kuitenkin tyssän­nee siihen, että työ­nan­ta­jat edel­lyt­tävät, että yhteiskun­ta (juuri se brezh­neviläi­nen) tar­joaa heille 100-pros­ent­tis­es­ti valmi­ita työn­tek­i­jöitä, tietenkin ilmaiseksi.
  Muis­tan toki ajan, jol­loin suurehkoil­la työ­nan­ta­jil­la oli omia ammat­tiop­pi­laitok­sia, jot­ka tuot­ti­vat heille tarkkaan räätälöi­tyä työvoimaa… ehkä joku muukin van­ha ihmi­nen muistaa.
  Aja­tus, että fir­ma mak­saisi jostain jotain, se ei vaan sovi kvartaalitalouteen.

 6. pap­pa­rainen:
  Hyvä kir­joi­tus! Oppisopimusk­oulu­tus on kus­tan­nuste­hokas tapa ehkäistä nuoriso­työt­tömyyt­tä, joka on täl­lä het­kel­lä vaka­va ongel­ma suures­sa osas­sa Euroop­paa. Mata­lan nuoriso­työt­tömyy­den Sak­sas­sa oppisopimusk­oulu­tus on ilmeisen suosit­tua, tuon linkin mukaan jopa 60 % perusk­oulun päät­tävistä nuorista ete­nee oppisopimuskoulutukseen.

  Koulu­muo­toinen opiskelu ei tosi­aankaan sovi kaikille nuo­rille, lisäk­si oppisopimuksesta(tai koulu­tustyö­suht­es­ta) saa varsin hyvän kor­vauk­sen opin­to­tu­keen näh­den. Sitä väylää kan­nat­taa kehittää.

  http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129327-suomeen-taytyy-luoda-kestavat-oppisopimustyomarkkinat

  Sak­sas­sakin oppisopimusk­oulu­tus sisältää viikos­sa 1–2 päivän opiskelua koulun penkil­lä eli 20–40 % oppisopimusa­jas­ta on koulun penkil­lä istumista.

 7. Suomes­sa oppisopimuk­sen ja ammatil­lisen koulu­tuk­sen välimuo­tona on näyt­tö­tutk­in­to , siinä koulu­tu­so­hjel­ma räätälöidään henkilön osaamisen mukaan .

  Se mah­dol­lis­taa usein yhtäaikaisen työssäkäyn­nin ja opiskelun

 8. Tämä on hyvä idea, jota tutk­in­torak­en­teen jäykkyys toiv­ot­tavasti vain het­ken hidas­taa. Olemme syr­jäyt­täneet ihan turhaan hyviä työmiehiä ja ‑naisia liian teo­reet­tisel­la ammatil­lisel­la koulu­tuk­sel­la kaikille kuu­lu­vine jatko-opin­tokelpoisuuksi­neen ja elätämme heitä nyt muiden veron­mak­sajien rahoil­la. Mik­si koko ammatill­i­nen tutk­in­to edes pitää suorit­taa ker­ral­la, jos vähem­mäl­läkin pääsee han­kki­maan koke­mus­ta ja palkkaa? Myöhem­min voi pala­ta suorit­ta­maan puut­tu­va osat, jos mielii lisää lik­saa , osaamista tai ammattikorkeaopintoihin.

  Tosi tärkeää on, että työ­paikalla oppi­mas­sa ole­va nuori saa palkkaa, vaik­ka se olisi pienikin. Täl­löin työ­nan­ta­ja voi (ja sen pitää) vaa­tia asial­lista tulosta ja suh­tau­tu­mista tekemiseen.

 9. “Olemme syr­jäyt­täneet ihan turhaan hyviä työmiehiä ja ‑naisia liian teo­reet­tisel­la ammatil­lisel­la koulu­tuk­sel­la kaikille kuu­lu­vine jatko-opin­tokelpoisuuksi­neen ja elätämme heitä nyt muiden veron­mak­sajien rahoilla.”

  Työssäol­lessani keikkailin ulko­mais­ten asi­akkaidemme tehtail­la muu­ta­man entisen Ström­ber­gin konepa­jak­oulun käyneen kanssa, ja olti­in sitä ydin­ryh­mää mille työ­nan­ta­jamme antoi suuren vas­tu­un kym­me­nien miljoonien konei­den asen­nuk­sista ja käyt­tööno­toista. Asi­akkaat oli­vat tyy­tyväisiä asen­nuk­si­imme ja vir­i­tyk­si­imme ja näin myös työ­nan­ta­jamme. Rahaa fir­maan tuli kun asi­akas allekir­joituk­sel­laan vahvisti kone­toim­i­tuk­sen loppuunsuoritetuksi.

  Nykyjään kaiketi työvoima- ja sosi­aalivi­ra­nomaiset ovat val­it­se­mas­sa miehiä val­lan mui­hin tehtävi­in kuin em. käy ilmi.

 10. Loop: Olemme syr­jäyt­täneet ihan turhaan hyviä työmiehiä ja ‑naisia liian teo­reet­tisel­la ammatil­lisel­la koulu­tuk­sel­la kaikille kuu­lu­vine jatko-opin­tokelpoisuuksi­neen ja elätämme heitä nyt muiden veron­mak­sajien rahoil­la. Mik­si koko ammatill­i­nen tutk­in­to edes pitää suorit­taa ker­ral­la, jos vähem­mäl­läkin pääsee han­kki­maan koke­mus­ta ja palkkaa? Myöhem­min voi pala­ta suorit­ta­maan puut­tu­va osat, jos mielii lisää lik­saa , osaamista tai ammattikorkeaopintoihin.

  Hyviä näköko­htia! Mah­dol­lisu­us jatko-opin­toi­hin on kyl­lä Suomen koul­u­laitok­sen suuria plus­sia, mut­ta siitä on ehkä tehty itsetarkoitus.

  Ongel­mana on myös se, että myös ammat­ti­ainei­den opet­ta­jil­ta vaa­di­taan sovel­tuvaa korkeak­oulu­tutk­in­toa. Vaa­di­taan toki vähin­tään kol­men vuo­den käytän­nön koke­mus­takin, mut­ta ei esim. koneis­tus­ta opet­ta­va ins. tai dipl.ins. ole näitä koke­musvu­osia sorvin äärel­lä han­kkin­ut. Ei ihme, etteivät kaikkien valmis­tunei­den käytän­nön taidot ole kovin hyvät.

  Opisopimusk­oulu­tuk­ses­sa, koulu­tustyö­suh­teess tms. ei tätä ongel­maa ole, sil­lä koulut­ta­ji­na ovat alan ammattilaiset. 

  On lisäk­si suuri henk­i­nen ero siinä, koulut­taudu­taanko “työ etusi­jal­la” vai “koulu etusijalla”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.