Asukaspysäköinnin hintaa pakoon Espooseen?

Net­tikeskusteluis­sa on väläytet­ty sitäkin, että asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen takia suuri määrä ihmisiä tulee muut­ta­maan Töölöstä Espooseen. Tätä on vaikea uskoa. Muut­to toisi jo nyt run­saat sata ton­nia rahaa asun­to­jen hin­to­jen erona. Tähän ver­rat­tuna se pelät­ty 560 euroa vuodessa on aika pikku­ra­haa. Jos se on rahas­ta kiin­ni, kan­nat­taisi muut­taa jo nyt.

Mut­ta jos suuri määrä autoil­i­joi­ta oikeasti pak­enisi asukaspysäköin­ti­mak­sua naa­purikun­ti­in, asun­not tuskin jäävät tyhjilleen. Ehkä niihin sit­ten tulee per­heitä, jot­ka ovat vähem­män riip­pu­vaisia autopaikoista ja kas, jopa puute pysäköin­tipaikoista helpottaa.

Mut­ta pääseekö pysäköin­nin hin­taa pakoon Espoos­sa? Espoo on lähiökaupunkia, jos­sa, niin kuin Helsin­gin lähiöis­säkin, kaaval­la on velvoitet­tu kiin­teistöjä huole­hti­maan autopaikoista itse. Se on paljon kalli­im­paa kuin tuo kaavail­tu asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­ta. Vain kan­takaupungis­sa pysäköin­ti on läh­es ilmaista, muual­la se maksaa.

47 vastausta artikkeliin “Asukaspysäköinnin hintaa pakoon Espooseen?”

 1. Ihmisiä saat­taa todel­la muut­taa Helsingistä asukaspysäköin­tiä pakoon, mut­ta se ei tapah­du Töölössä, vaan alueil­la, jot­ka nyt on tarkoi­tus ottaa asukaspysäköin­nin piiri­in. Alueil­la, joil­la ei ole vetovoi­matek­i­jöitä, kuten Töölöllä. 🙂

  Jos joku muut­taisi Töölöstä maalle Espooseen, ei tilalle tuli­ja vält­tämät­tä ole asukas vaan yri­tys. Yri­tyk­sen on helpom­pi peit­tää verolu­on­teiset kulut, joi­ta pysäköin­nistä muodostuu.

  Minus­ta olisi hyvä palkata kaupungille yksi ihmi­nen, joka ymmärtää jotain pysäköin­nistä. 😉 Minus­ta tämä on amatöörimäis­est hoidet­tua, vaik­ka riit­tävien pysäköin­tipaikko­jen takaami­nen on yksi tärkeimpiä tek­i­jöitä, mil­lä kun­ta voi lisätä alueen vetovoimaa niin asum­is kuin yritysmielessä. 

  Itse kan­natan kadul­la tapah­tu­van asukaspysäköin­nin hin­nan roimaa koro­tus­ta, kos­ka se lisää paikko­jen tar­jon­taa tarvit­si­joille. Saman aikaiseti tulee kaavoituk­sel­la taa­ta huo­mat­ta­va määrä uusia maanalaisia paikko­ja, jot­ka tulee toteut­taa osakkeina, ei kol­hoo­seina. Autokol­hoosit, joi­ta suosi­taan täl­lä het­kel­lä Helsingis­sä, eivät toi­mi pitkän päälle. 😀

  Kalle:

  Ihmisiä saat­taa todel­la muut­taa Helsingistä asukaspysäköin­tiä pakoon, mut­ta se ei tapah­du Töölössä, vaan alueil­la, jot­ka nyt on tarkoi­tus ottaa asukaspysäköin­nin piiri­in. Alueil­la, joil­la ei ole vetovoi­matek­i­jöitä, kuten Töölöllä. 🙂

  Jos joku muut­taisi Töölöstä maalle Espooseen, ei tilalle tuli­ja vält­tämät­tä ole asukas vaan yri­tys. Yri­tyk­sen on helpom­pi peit­tää verolu­on­teiset kulut, joi­ta pysäköin­nistä muodostuu.

  Minus­ta olisi hyvä palkata kaupungille yksi ihmi­nen, joka ymmärtää jotain pysäköin­nistä. 😉 Minus­ta tämä on amatöörimäis­est hoidet­tua, vaik­ka riit­tävien pysäköin­tipaikko­jen takaami­nen on yksi tärkeimpiä tek­i­jöitä, mil­lä kun­ta voi lisätä alueen vetovoimaa niin asum­is kuin yritysmielessä. 

  Itse kan­natan kadul­la tapah­tu­van asukaspysäköin­nin hin­nan roimaa koro­tus­ta, kos­ka se lisää paikko­jen tar­jon­taa tarvit­si­joille. Saman aikaiseti tulee kaavoituk­sel­la taa­ta huo­mat­ta­va määrä uusia maanalaisia paikko­ja, jot­ka tulee toteut­taa osakkeina, ei kol­hoo­seina. Autokol­hoosit, joi­ta suosi­taan täl­lä het­kel­lä Helsingis­sä, eivät toi­mi pitkän päälle. 😀

  1. Kalle
   Kan­takaupungis­sa on voimakas te3hdenssi muut­taa toimis­to­ja asun­noik­si, niin voimakas, että 500 euroa vuodessa lisää pysäköin­ti­in ei muu­ta tätä muuk­si. Etenkin, kun se 1230 euron pysäköin­ti­tun­nus on sikäli arvo­ton, ettei sil­lä saa pysäköintipaikkaa.

 2. Muis­telisin, että muu­ta­ma vuosi sit­ten kun olin asun­toa vai­h­ta­mas­sa pysäköin­ti olisi kus­tan­ta­nut uusis­sa taloy­htiöis­sä luokkaa 100 €/kk suur­in­pi­irtein jos­sain Suur-Tapi­olan ympäristössä. Tähän hin­taan olisi saanut korkein­taaan jonkun betonikan­si­paikan lämp­pärili­itänäl­lä, jos sitäkään.

  Lisäk­si nuo paikat oli­vat usein jonkun eril­lisen pysäköin­tipaikkayri­tyk­sen hal­lus­sa ja siten jatku­va hin­to­jen nousu jok­seenkin taat­tua. Jois­sain taloy­htiöis­sä parkkipaikat oli­vat kaikenkukku­rak­si ~100 m päässä ovesta.

  Tämä jotenkin lohdut­taa, kun pää­tyi lop­ul­ta tänne Kehä III:n kupeeseen asumaan — oven vier­essä ole­van 10 €/kk autopaikan “säästöil­lä” mak­saa ihan hyvin lisään­tyneet ben­saku­lut — eikä työ­mat­ka ajal­lis­es­tikaan piden­tynyt merkit­tävästi (edelleen alle 20 min).

  Tosin onpa täl­läkin melkein tuos­sa vier­essä vuokra­ton­til­la ole­va taloy­htiö, jos­sa autopaik­ka olisi mak­sanut 8000€…

 3. Eihän ihmiset mihinkään muu­ta. Muut­to niin iso asia, että se 560 eur kyl­lä mak­se­taan. Vaik­ka onhan se aika iso sum­ma. Ymmär­rän kyl­lä että pistää irvistämään.

  Mut­ta ehkä 560 mk vaikut­taa muut­to­halukku­u­teen alueelle. Kun asuimme olaris­sa emme mak­sa­neet erik­seen pysäköin­nistä. Kyseessä oli iso park­ki, johon sai pysäköidä jos tilaa oli. Ker­ran ei ollut 2v aikana.

 4. Kyl­lä! Mah­tavaa! Fan­tastista! Autot läh­tee kuin kup­pa Töölöstä. Kos­ka ne muut­taa? Saako jo men­nä repimään asfalt­tia? Mikäköhän varhais­pe­runa viihty­isi kiv­i­talo­jen keskellä?

 5. Eri­no­maista! Min­ulle myös sopii main­ios­ta, jos auto­hul­lut muut­taa Espooseen. Kaik­ki voittaa!

 6. Töölöläi­sistä taitaa suurin osa olla eläkeläisiä joista har­val­la on auto, eli ei vaiku­tus­ta. Punavuori ja Kallio ja Alp­pi­la on hie­man eri asia, mut­ta sieltä muut­taa per­heitä muutenkin pois kun lap­sia tulee lisää. Autoil­la kan­takaupungis­sa liikkuville tulee muutenkin ankeaa kun pysököin­tipaikko­ja pois­te­taan pyörätei­den ja bus­sikaisto­jen alta ja talvel­la ovat lumikin­is­ten peitossa. Jos asukaspysääköin­nin hin­taa pitää korot­taa niin samas­sa suh­teessa pitää muitakin pysäköin­ti­mak­su­ja korot­taa ja sank­tioi­ta väärin pysköimis­es­tä kiristää. Muus­sa tapaukises­sa joku kokee ole­vansa mak­sa­ja ja toinen saajapuolella.

 7. Töölössä Hes­pe­ri­ankatu­jen välis­sä on otet­tu liikun­tak­ent­tä taas koko talvek­si pysäköin­tipaikoik­si. Vier­essä on luistin­ra­ta ja näin jäi­den sulaes­sa paik­ka on yhtä sohjoa. Tiedustelin asi­aa Raken­nusvi­ras­tol­ta ja lisä­park­ki on kuulem­ma kor­vaus­ta lumien tukkimista pysäköin­tipaikoista autoil­i­joille! Samaan aikaan vier­essä on ollut koko tal­ven aurat­tuna kasa lun­ta suo­raan suojatielle.

  Miten kaupungilla on täl­lainen käsi­tys siitä, että pysäköin­tipaik­ka on jonkin­lainen sub­jek­ti­ivi­nen ihmisoikeus? Jos paikko­ja on talvisin vähem­män, niin vain on, ei sitä tarvitse “kor­va­ta”.

 8. Jos nyt kat­soo vaik­ka tilas­toista asukkaiden tulota­soa, asun­to­jen hin­to­ja, tai ihan vaan jotenkin miet­tii asuinalueen yleistä mainet­ta, niin alueen parem­muus kor­reloi pysäköin­nin helppouteen/halpuuten lähin­nä kään­täen. Ei sinän­sä että pysäköin­tion­gel­mat aluet­ta tietenkään paran­taisi, se muu hyvä kuten tiiviys ja sen mukanaan tuo­mat palve­lut vaan tekee pysäköin­nistä hie­man han­kalaa. Ei tässä ole mitään ongelmaa.

 9. Osmo Soin­in­vaara: Kan­takaupungis­sa on voimakas te3hdenssi muut­taa toimis­to­ja asunnoiksi, 

  Joo, aikoinaan asun­to­ja muutet­ti­in toimis­toik­si, nyt toimis­to­ja asun­noik­si. Molem­mil­la ker­roila itku on ollut suuri, jos ei aina Kokko­las­sakin, niin ehkäpä Kata­jananokalla. Kumpaakin suun­taan “se on niin väärin”
  Koskaan et muut­tua saa,
  lauloi Pasi Kaunisto

 10. Eikö ne autot voisi muut­taa Espooseen tai jon­nekin muualle ja ihmiset jäi­sivät nyky­isi­in kotei­hin­sa? Eihän niitä siel­lä kan­takaupungis­sa tarvitse, vas­ta sit­ten kun tulee asi­aa maaseudulle.

 11. Ostin uuden asun­non 5 km hesan keskus­tas­ta, parkki­hal­li­paik­ka mak­soi 18000 € (talviläm­pöti­la n. 0 C). Kaik­ki paikat näyt­tävät ole­van käytössä, joten hin­ta ei ilmeis­es­ti ole liian korkea arvoon nähden. 

  Jos 18000 las­kee 5% vuosiko­rol­la, niin hin­naksi tulee 75€/kk. Täl­lä hin­nal­la oli joku aika sit­ten tar­jol­la paik­ka, joka näyt­ti men­neen heti (eli hin­ta olisi voin­ut olla korkeampikin).

  Entä jos ajaisi 15 km yhteen suun­taan päivit­täin työ­matkaa, mikä on kulu?

  20 * 15 * 2 = 600 km/kk

  8 l/100 km kaupunki­a­jos­sa voisi olla real­isti­nen kulu­tus jos kat­soo minkälaisil­la autoil­la keskus­taan ajetaan.

  => 48 l/kk x 1.62 €/l = 78 €/kk

  Ja sit­ten muut suo­raan ajok­ilo­me­treistä riip­pu­vat kulut lisäk­si + oman ajan arvo (ellei joku sit­ten oikeasti nau­ti ruuhkas­sa ajamisesta).

  Tämän perus­teel­la sekä autopaikan arvo että kus­tan­nus keskus­tas­sa on vähin­tään 200 €/kk (5 %:lla las­ket­tuna 48000 €). Jos joku saa sen halvem­mal­la niin sit­ten­hän sen pitäisi olla ainakin verotet­tavaa tuloa.…

 12. Ettei nyt vaan kävisi niin, että toimis­toon muut­ta­vat työn­tek­i­jät saavat/heillä on työ­suhdeau­to (osana palkkaa!)? Nämä kun asu­vat kaukana keskus­tas­ta, jos­sa auto on pakolli­nen eri­lais­ten palvelu­jen saatavu­u­den takia. Ja kun työ­suhdeau­to on ajelu­ja tehdään! Taitaa olla vielä niin, että use­ampi ottaisi auto-edun jos vai saisi?

  Kaikki­aan Helsin­gin liiken­nesu­u­nitelus­sa toivoisi ole­van asiantun­te­vaa ja nykyti­lanteen ymmärtävää virkamiestä?
  Kun kat­soo sisään­tuloväylien ruuhkali­iken­net­tä, maalaiset autoil­e­vat kaupunki­in töi­hin tai kuka minkäkin asian vuoksi.
  Ruuhkat ja parkkion­gelmista val­ta-osa selit­tyy jo näillä.

  Jos vihreät tosis­saan on nimen­sä mukainen puolue, ihmeel­listä on, ettei auto-etua (täysi tai käyt­töe­tu) verote­ta enem­män? Myös yri­tys­ten mak­samat päivä-aikaiset parkkipaikat ovat aikamoinen etu? Kan­nat­taisi myös selvit­tää ajoneu­voveron ja vas­taavien kohden­nus — kuka­han nekin mak­saa ja olisiko­han sekin verotettavaa?

  Jos/kun niemen nokkaan kaavoite­tut uudet asun­to-alueet täyt­tyvät, olkoonkin että pyritään vähä-autoisu­u­teen, ja jos “lumi­han­ki-auto­jen” määrä lisään­tyy samas­sa suh­teessa, pul­ma on todellamerkittävä?
  On käsit­tämätön­tä näperte­lyä viila­ta asukaspysäköin­nin hin­taa kun se ei ole kestävä ratkaisu. Eikö Helsin­ki olekaan asukkait­ten­sa kaupun­ki! Vai ajatel­laanko vaan siirtää pul­mia eteen­päin? Vain lisää maanalaista pysäköin­tiä tuo jotain järkeä. 

  Pidem­mäl­lä sihdil­lä asumisen ja työ­paikko­jen ja niiden välis­ten julk­isten yhteyk­sien järkevämpi toteu­tus olisi suo­ta­va. Nyt Jätkäsaari (jne) vetovoimaise­na tulee aiheut­ta­maan kas­vavia liiken­neu­uhkia — halut­ti­in niitä tai ei!
  Esimerkkinä Meche­lininkadun roolista käytykeskustelu.

 13. Keskustelus­ta tulee esi­in pysäköin­tibis­nek­seen sijoit­ta­mi­nen. Muista luke­neeni jostain suo­ma­lais­es­ta, joka sai mukavia lisä­tu­lo­ja Tokios­sa sijait­se­van parkki­talon ruudus­ta. Ehkä tule­vaisu­udessa se on mah­dol­lista koti­maisinkin sijoituksin. Kaupunki­han tien­aa jo nyt sat­un­nais­es­ta pysäköin­nistä 5.000–10.000 euroa vuodessa/ruutu. (klo 9–21 ker­taa 220 arkipäivää ker­taa 2–4 euroa/tunti)

 14. Eerolle — en pelkäisi sitä työ­suhdeau­toa. Työ­nan­ta­jalle se on aika yks hailee, kaade­taanko rahaa työn­tek­i­jään palkkana vai autona ja parkkipaikkana. Ja jos työn­tek­i­jä ei sitä autoa oikeasti tarvitse, kyl­lä se mielu­um­min ottaa palkkaa.

 15. Miku:…jos auto­hul­lut muut­taa Espooseen. 

  Auto­hul­lu­jen tilalle saat­taa sit­ten tul­la bus­si­hul­lu­ja, pyörähul­lu­ja, metro­hul­lu­ja, ratikkahul­lu­ja tai jotain mui­ta hul­lu­ja. Vaik­ka ihan jalankulkuhulluja.

  Tai sit­ten kukaan ei ole hul­lu vaan kaik­ki ovat pelkästään taval­lisia helsinkiläisiä ihmisiä…

  (…ei vaan, oikeasti tun­nen muu­tamia ihmisiä joi­ta toki voi kut­sua posi­ti­ivises­sa mielessä “auto­hul­luk­si” sil­loin kun se tarkoit­taa taval­lista maal­likkoa syväl­lisem­min johonkin aiheeseen pere­htynyt­tä har­ras­ta­jaa tai “entu­si­as­tia” — yksikään heistä ei asu eikä halu­aisi asua Helsingis­sä eikä hei­dän kaltaisi­aan muutenkaan tarvitse väl­jem­mille tont­ti­maille alkaa häätää, ovat siel­lä jo ihan vapaaehtoisesti!)

 16. Asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­taa arvioidessa kan­nat­taa huomioi­da myös se, että sil­lä voi pysäköidä mak­samat­ta halu­a­maansa paikkaan koko alueel­la. Täten tun­nus on myös erään­lainen asioin­tilu­pa. Esimerkik­si H‑alue ulot­tuu P‑Hesperiankadusta Meilah­den Kuusi­tielle. Alueel­la on palvelui­ta syn­ny­tys­sairaalas­ta hau­taus­maa­han. Lisäk­si Oop­per­an läheisyys ja uimaran­ta ovat vuosi­mak­sul­la saavutet­tavis­sa myös autol­la. Se, onko kaikkial­la tilaa, on sit­ten toinen asia. Ja se, onko järkevää tait­taa nuo matkat autolla.

 17. Osmo Soin­in­vaara:
  Kaupun­ki saa siis asukaspyäsköin­nistä 120 euroa/auto ja mak­sulli­sista pysäköin­tipaikoista 3000 euroa/paikka vuodessa.

  Onko tuo 3.000 euroa brut­to­tuot­to? Jos on, niin netok­si voi jäädä aika paljon vähem­män, sen ver­ran kallista uskon ole­van parkkimittarei­den ylläpi­to kolikko­rum­boi­neen ja hallintoineen.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  Kalle
  Kan­takaupungis­sa on voimakas te3hdenssi muut­taa toimis­to­ja asun­noik­si, niin voimakas… 

  Täl­lä het­kel­lä kyl­lä, mut­ta entä huomen­na? Ajat­telusi on lyhytjän­teistä, kuten koko liikenne ja kaavoitus­poli­ti­ik­ka Suomessa.

 19. Tim­oT:
  Eikö ne autot voisi muut­taa Espooseen tai jon­nekin muualle ja ihmiset jäi­sivät nyky­isi­in kotei­hin­sa? Eihän niitä siel­lä kan­takaupungis­sa tarvitse, vas­ta sit­ten kun tulee asi­aa maaseudulle.

  Tämä on liityn­täpysäköin­tiä. Ain­oas­taan kään­teisessä mielessä totut­tuun, jos­sa kaupun­gin ulkop­uolel­la asu­vat tule­vat sinne alku­matkan autol­la töi­hin ja lop­pumatkan julk­isil­la. Ja sitä varten on val­ta­vat, pääosin ilmaiset pysäköin­tialueet eri­no­mais­ten raideli­iken­ney­hteyk­sien var­rel­la kaupun­gin keskus­tas­ta. Jot­ka liityn­täpysäköin­tialueet ovat työa­jan ulkop­uolel­la läh­es tyhjiä! Siel­lä olisi ilmaista tilaa isolle osalle ydinkeskus­tas­sa nyt maku­utet­tavista autoista.

 20. R.Silfverberg:
  Töölöläi­sistä taitaa suurin osa olla eläkeläisiä joista har­val­la on auto, eli ei vaiku­tus­ta. Punavuori ja Kallio ja Alp­pi­la on hie­man eri asia, mut­ta sieltä muut­taa per­heitä muutenkin pois kun lap­sia tulee lisää. 

  Ja mihinkähän fak­toi­hin tämä perus­tuu, kun nimeno­maan Töölössä on reilusti enem­män asukaspysäköin­tilu­pia kuin ‑paikko­ja, ja Alp­pi­las­sa taas päin­vas­toin. Punavuores­sa paikoista kyl­lä on iso pula. Kallios­sa lupia on hitusen enem­män kuin paikko­ja, samoin kuin Meilah­den ja Taka-Töölön alueel­la, mut­ta olen melkoisen var­ma, että niukku­us pain­ot­tuu siinä nimeno­maan Taka-Töölöön.

  Otso Kivekkään blo­gis­sa on ihan numerotiedot: http://aulis.sange.fi/~otso/stuff/Asukaspysak13.pdf

 21. Eero: Taitaa olla vielä niin, että use­ampi ottaisi auto-edun jos vai saisi?

  Hel­posti­han tuon saa jos vain halu­aa. Mut­ta esimerkik­si mei­dän kont­to­ril­la vain noin par­il­la pros­en­til­la on työ­suhdeau­to. Lop­ut käyt­tävät nekin rahat mielu­um­min muuhun kuin autoilu­un tai osta­vat sen auton­sa vähän käytetympänä. 

  Ei se autoe­tu suinkaan ilmaista ole. Ei tynan­ta­jalle eikä työn­tek­i­jälle. Siinä vai­heessa vas­ta tulee palkan lisänä kun verot­tomat kilo­metriko­r­vauk­set on sään­nöl­lis­es­ti työ­nan­ta­jalle isom­mat kuin liis­arisopimuk­sen kus­tan­nuk­set. Eikä meil­lä ainakaan ole sen kilo­metrimäärän piir­imyyjiä töissä.

 22. Pysäköin­ti­mak­sun nos­t­a­mi­nen las­kee asun­to­jen hintaa.

 23. Mul­la on asukaslu­pa Kallioon, jot­ta voin noin ker­ran kuus­sa pitää autoa parkissa mak­simis­saan n. 12h kerrallaan.

  Jatkos­sa joutuu var­maan jät­tää auton jon­nekin Vauhti­tielle, jol­loin edestakaiseen säh­läyk­seen menee tunti…

  Kenen mielestä asukaspysäköin­ti­in pitäisi saa­da muitakin vai­h­toe­hto­ja kuin koko vuosi /puoli vuotta?

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen voi han­kkia kuukaudeksi.

  Ja kun tarvit­sen sitä yhden päivän kuus­sa, niin tämä ratkaisee ongel­man miten?

 25. Mika M:
  Pysäköin­ti­mak­sun nos­t­a­mi­nen las­kee asun­to­jen hintaa.

  Ei sitä voi noin suo­raan sanoa. Mikäli pysäköin­ti­tun­nuk­sel­la ei saa parkkipaikkaa niin asun­to­jen hin­ta voi hyvinkin nous­ta, jos tun­nuk­sien hin­nan nos­t­a­mi­nen tuo niitä saataville. Jos muut­taa Helsin­gin keskus­taan niin oletet­tavasti arvostaa enem­män saatavil­la ole­via palvelu­ja kuin halpo­ja hin­to­ja. Hal­pa muu­ta kiv­en takaa löy­tyvä parkkipaik­ka ei ole sil­loin mikään etu.

 26. Mika M: Pysäköin­ti­mak­sun nos­t­a­mi­nen las­kee asun­to­jen hintaa.

  No jaa. Jos nyt halu­aa iltaisin paikan kohtu­ullisen läheltä ja kohtu­ullisel­la hakua­jal­la, se mak­saa yli kak­si ton­nia vuodessa (hal­li­paikan vuokraami­nen). Jos jatkos­sa selviää kol­ma­sos­al­la tästä, ei se ole pelkästään huono asia, eri­tyis­es­ti kesäautoihmisille.

 27. toke:
  Mul­la on asukaslu­pa Kallioon, jot­ta voin noin ker­ran kuus­sa pitää autoa parkissa mak­simis­saan n. 12h kerrallaan.

  Jatkos­sa joutuu var­maan jät­tää auton jon­nekin Vauhti­tielle, jol­loin edestakaiseen säh­läyk­seen menee tunti…

  Kenen mielestä asukaspysäköin­ti­in pitäisi saa­da muitakin vai­h­toe­hto­ja kuin koko vuosi /puoli vuotta?

  Tämä on ihan aiheelli­nen kysymys. Kos­kee myös niitä asukkai­ta, jot­ka vuokraa­vat tai lainaa­vat autoa keskimäärin ker­ran kuus­sa. Tekevät palveluk­sen muille auton­o­mis­ta­jille sil­lä että auto ei ole joka päivä pysäköi­tynä kadun var­teen, mut­ta saa­vat mak­saa siitä ilosta paljon isom­pia parkkimaksuja. 

  Jos esimerkik­si keskus­tas­sa halu­aa pysäköidä yhdek­si vuorokaudek­si kuus­sa vuokra-auton, tulee vuosit­taista kus­tan­nus­ta 576€ eli yli viisinker­tais­es­ti siihen ver­rat­tuna että maku­ut­taa autoa parkissa ympäri vuo­den. Suun­nitel­lun pysäköin­tipoli­ti­ikan mukaan tuo sum­ma on vielä nouse­mas­sa runsaasti. 

  Onko tässä mitään järkeä?

 28. Pysäköin­ti­tun­nuk­sen on taat­ta­va autopaik­ka, muuten sil­lä ei ole peri­aat­teel­lista arvoa. Oma ehdo­tuk­seni: 80% kadun­var­res­ta huu­tokau­pataan kahdesti vuodessa, keväisin kesäkaudek­si ja syksy­isin talvikaudek­si, ja lop­ut 20% pros­ent­tia asete­taan niin mak­sul­liek­si, että jokaisel­la katu­o­su­udel­la on tyyp­il­lis­es­ti 1 paik­ka vapaana. Kun kat­so­taan, miten korkealle hin­nat kipua­vat, saadaan myös selville, kan­nat­taako alkaa rak­en­taa maanalaisia parkkiluolia.

 29. Koti-isä: Tämä on liityn­täpysäköin­tiä. Ain­oas­taan kään­teisessä mielessä totut­tuun, jos­sa kaupun­gin ulkop­uolel­la asu­vat tule­vat sinne alku­matkan autol­la töi­hin ja lop­pumatkan julk­isil­la. Ja sitä varten on val­ta­vat, pääosin ilmaiset pysäköin­tialueet eri­no­mais­ten raideli­iken­ney­hteyk­sien var­rel­la kaupun­gin keskus­tas­ta. Jot­ka liityn­täpysäköin­tialueet ovat työa­jan ulkop­uolel­la läh­es tyhjiä! Siel­lä olisi ilmaista tilaa isolle osalle ydinkeskus­tas­sa nyt maku­utet­tavista autoista.

  Sit­ten­hän asi­as­sa ei ole mitään ongel­maa. Jät­täkää vain autot sinne ilmaisille parkkipaikoille naa­purikun­tien huolek­si. Pysäköin­ti­tun­nuk­set voisi lakkaut­taa kokon­aan ja per­iä nor­maalit parkki­mak­sut kaikilta.

 30. Mika M:
  Pysäköin­ti­mak­sun nos­t­a­mi­nen las­kee asun­to­jen hintaa. 

  Sanois­in pikem­m­minkin että nos­taa, sikäli ja tuskin kun mitään vaiku­tus­ta on. Vaikeudet löytää pysäköin­tipaikkaa ovat hait­ta. Jos niistä pääsee sil­lä että mak­sut ovat korkeampia, niin tämä on hyö­ty. Jos on valmis sen mak­sun mak­samaan siitä paikas­ta, niin määritelmäl­lis­es­ti hyö­ty siitä on suurem­pi kuin mak­sun hait­ta. Teo­ri­as­sa alueel­liset hyödyt ja hai­tat siir­tyvät asun­to­jen hintoihin.

 31. Rikkaat kiit­tävät. Köy­hien autot jouta­vatkin kadun­var­sil­ta maise­maa rumen­ta­mas­ta ja tilaa viemästä. Min­ulle aikakin on rahaa. Säästän aikaa autoil­lessa. Jääpähän golfin pelu­ulle sitä sit­ten enem­män. Kun kotona häärää las­ten­hoita­ja ja palveli­jat hoita­vat van­hat van­hem­mat, ei tarvitse myöskään mietiskel­lä miten ehtii julk­isil­la sukku­loimaan paskatyön, las­ten ja van­hempi­en hoitovelvoit­tei­den välil­lä. Kesähuvi­lalle hurautan autol­la. Mökeille meni­jät raa­hatkoon min­un puoles­ta tavaransa raitio­vaunus­ta junaan ja sit­ten bus­sil­ta reipas­ta käve­lyä kilo­metrikau­pal­la. Maanti­et bus­seille ja min­un sekä muiden rikkaiden maastureille!

 32. Rolling Heurlin: Joo, aikoinaan asun­to­ja muutet­ti­in toimis­toik­si, nyt toimis­to­ja asun­noik­si. Molem­mil­la ker­roila itku on ollut suuri, jos ei aina Kokko­las­sakin, niin ehkäpä Kata­jananokalla. Kumpaakin suun­taan “se on niin väärin”
  Koskaan et muut­tua saa,
  lauloi Pasi Kaunisto

  Eikö se ollutkan Tapani Kansa?

 33. toke: Ja kun tarvit­sen sitä yhden päivän kuus­sa, niin tämä ratkaisee ongel­man miten?

  Sil­loin tietenkin vuokraat auton. Se onnis­tuu nykyään kätevästi ja ver­rat­en edullis­es­ti myös mm. Rautakir­jan kautta.

  Ajatuk­se­na on, että vain sat­un­nais­es­ti autoa tarvit­se­vat eivät tuh­laisi arvokas­ta ja niukkaa katupysäköintitilaa.

 34. toke: Ja kun tarvit­sen sitä yhden päivän kuus­sa, niin tämä ratkaisee ongel­man miten?

  Muis­taak­seni Kallios­sa pysäköin­ti mak­saa nyky­isin päivisin 1 e / tun­ti. vai 2 e/tunti. Joka tapauk­ses­sa: Jos on asi­aa ker­ran kuus­sa Kallioon autol­la, tuo hin­ta ei ole kohtuuton.

  1. Muis­taak­seni Kallios­sa pysäköin­ti mak­saa nyky­isin päivisin 1 e / tun­ti. vai 2 e/tunti. Joka tapauk­ses­sa: Jos on asi­aa ker­ran kuus­sa Kallioon autol­la, tuo hin­ta ei ole kohtuuton.

   Siis kymme­nesltä tun­nil­ta 20 €.
   Jos sen sijaan tarvit­see autoa koko kuukau­den, hin­ta on 10 euroa kuus­sa, mitä autoil­i­jat min­ulle tulleen palaut­teen perus­teel­la pitävät suo­ranaise­na ryöstönä.

 35. Roope:
  Rikkaat kiit­tävät. Köy­hien autot jouta­vatkin kadun­var­sil­ta maise­maa rumen­ta­mas­ta ja tilaa viemästä.

  Nyky­isil­lä hin­noil­la siel­lä Helsin­gin ydinkeskus­tas­sa var­maan asuukin hirvit­tävän paljon per­heel­lisiä köy­hiä autoil­i­joi­ta jot­ka nyt sit­ten tämän mak­sun takia joutu­vat luop­umaan 400 000 euron asun­nos­taan ja muut­ta­maan jon­nekin periferiaan.

 36. Osmo Soin­in­vaara: Siis kymme­nesltä tun­nil­ta 20 €.
  Jos sen sijaan tarvit­see autoa koko kuukau­den, hin­ta on 10 euroa kuus­sa, mitä autoil­i­jat min­ulle tulleen palaut­teen perus­teel­la pitävät suo­ranaise­na ryöstönä.

  Näitä Pekka Pihe­jähän ei tosi­aan tarvitse etsiä kisso­jen ja koirien kanssa.

 37. Markku af Heurlin: Sil­loin tietenkin vuokraat auton. Se onnis­tuu nykyään kätevästi ja ver­rat­en edullis­es­ti myös mm. Rautakir­jan kautta.

  Ajatuk­se­na on, että vain sat­un­nais­es­ti autoa tarvit­se­vat eivät tuh­laisi arvokas­ta ja niukkaa katupysäköintitilaa.

  Auto jo on, joten sitä ei tarvitse vuokrata.
  Sen sijaan vuokra-autokin tarvit­see parkkipaikan, jos­ta tässä on kysymys.
  Siinäkin mielessä logi­ik­ka on täysin päin­vas­tainen, että sat­un­nais­es­ti tarvit­ta­vat autot vievät sitä parkki­ti­laa juuri sik­si, että parkkipaik­ka pitää ostaa kuukaudek­si kerrallaan.

 38. Osmo Soin­in­vaara: Siis kymme­nesltä tun­nil­ta 20 €.
  Jos sen sijaan tarvit­see autoa koko kuukau­den, hin­ta on 10 euroa kuus­sa, mitä autoil­i­jat min­ulle tulleen palaut­teen perus­teel­la pitävät suo­ranaise­na ryöstönä. 

  On se vaan kum­ma, että kaiken­laisia parkki­nap­pi-äpse­jä (nyk. Park­Man) on tehty, mut­ta niitä ei kuitenkaan hyö­dyn­netä asukaspysäköin­nis­sä. Jos hin­ta asukaspysäköin­nis­sä olis 1€/vrk, niin parkki­ti­laa tulis yllät­täen paljon lisää. Ehkä tätä ei halu­ta? Sehän lisäisi auton­o­mis­tus­ta kantakaupungissa…

  Eikös muuten nois­sa parkkimittareis­sa ole joku 4h mak­simi­parkki­ai­ka? Vai onko se poistunut?

  Käytän­nössähän nykyi­nen pakko­pitkä­parkkilu­pa johtaa siihen, että autoa säi­lytetään sit­ten ilman kovem­paa tarvet­takin. Itek­ki pidän autoa Kallios­sa paljon enem­män kuin olis pakko.

 39. Roope:
  Rikkaat kiit­tävät. Köy­hien autot jouta­vatkin kadun­var­sil­ta maise­maa rumen­ta­mas­ta ja tilaa viemästä. Min­ulle aikakin on rahaa. Säästän aikaa autoil­lessa. Jääpähän golfin pelu­ulle sitä sit­ten enem­män. Kun kotona häärää las­ten­hoita­ja ja palveli­jat hoita­vat van­hat van­hem­mat, ei tarvitse myöskään mietiskel­lä miten ehtii julk­isil­la sukku­loimaan paskatyön, las­ten ja van­hempi­en hoitovelvoit­tei­den välil­lä. Kesähuvi­lalle hurautan autol­la. Mökeille meni­jät raa­hatkoon min­un puoles­ta tavaransa raitio­vaunus­ta junaan ja sit­ten bus­sil­ta reipas­ta käve­lyä kilo­metrikau­pal­la. Maanti­et bus­seille ja min­un sekä muiden rikkaiden maastureille!

  Voihan jäkyti­jäk.

 40. toke: Auto jo on, joten sitä ei tarvitse vuokrata.
  Sen sijaan vuokra-autokin tarvit­see parkkipaikan, jos­ta tässä on kysymys.
  Siinäkin mielessä logi­ik­ka on täysin päin­vas­tainen, että sat­un­nais­es­ti tarvit­ta­vat autot vievät sitä parkki­ti­laa juuri sik­si, että parkkipaik­ka pitää ostaa kuukaudek­si kerrallaan.

  Tätyy myön­tää, että tuo on ihan näköko­h­ta. Siihenkin pitää kek­siä ratkaisu; siis jonin­laiswtur­rallsi­et yhden päivä parkkilipukkeet.

 41. Tim­oT: Sit­ten­hän asi­as­sa ei ole mitään ongel­maa. Jät­täkää vain autot sinne ilmaisille parkkipaikoille naa­purikun­tien huolek­si. Pysäköin­ti­tun­nuk­set voisi lakkaut­taa kokon­aan ja per­iä nor­maalit parkki­mak­sut kaikilta.

  Juuri näin. Koti kan­takaupungis­sa ei tarkoi­ta (läh­es) ilmaista autopaikkaa kantakaupungissa.

  Ja eivät ne ker­ran raken­netut ja työaiko­jen ulkop­uolel­la vajaakäytössä ole­vat liityn­täpysäköin­tipaikat paljoa kus­tan­na kenellekään. Varsinkaan jos ver­rataan tiivi­isti asut­tuun keskus­taan raken­net­tavi­in autopaikkoi­hin. Ja näitä käyt­täjille ilmaisia liityn­täpysäköin­tipakko­ja löy­tyy kyl­lä kaikkien pääkaupungiseudun kun­tien rajo­jen sisältä, myös Helsingistä.

  Usei­den kan­takaupun­gin ulkop­uolel­la työssä käyvien tiedän tätä mah­dol­lisu­ut­ta jo hyö­dyn­tävänkin. Se vaan vaatii aikamoista asen­nemuu­tos­ta nykyiseen ver­rat­tuna, kuten vaikka­pa kom­men­toi­jan viestin sävys­tä voimme päätellä.

 42. Sylt­ty: Nyky­isil­lä hin­noil­la siel­lä Helsin­gin ydinkeskus­tas­sa var­maan asuukin hirvit­tävän paljon per­heel­lisiä köy­hiä autoil­i­joi­ta jot­ka nyt sit­ten tämän mak­sun takia joutu­vat luop­umaan 400 000 euron asun­nos­taan ja muut­ta­maan jon­nekin periferiaan.

  Mainitsinko jotain rikkaiden muut­tamis­es­ta kan­takaupungista? Ei me rikkaat muute­ta muu­ta­man satasen takia lap­su­u­den maisemista. Ehkä alueel­la vuokral­la asu­vat nuoret, opiskei­jat tai muut elin­ta­sofeikkaa­jat, jot­ka eivät ole per­i­neet asun­to­ja Etelä-Helsingistä tai joil­la ei ole riit­täviä osinko­tu­lo­ja asun­to­jen ostoon muut­ta­vat tai vai­h­ta­vat julk­isi­in kulkuneu­voihin. Näil­lä kun ei yleen­sä heille kalli­in vuokran tai ylim­i­toite­tun asun­to­lainan jäl­keen ole maalle suku­loimaan men­näk­seen varaa muu­ta kuin lähin­nä kam­mot­tavi­in auton kot­teroi­hin. Osa niistä seisoo arkipäivät asukaspysäköin­tipaikoil­la kalli­in ben­san vuok­si kun me kun­non ihmiset käymme hal­li­tuk­sien kok­ouk­sis­sa ja pitkil­lä lounail­la. Reipas koro­tus asukaspysäköin­ti­hin­toi­hin niin Stock­man­nil­ta tul­lessa löy­dän parkkipaikan parem­min kot­in­urk­il­ta! On se hyvä kun vihreätkin ovat rikkaiden asialla!

 43. Mik­si te vihaat­te auto­ja ja autoil­i­joi­ta niin katk­erasti? Vielä viisi vuot­ta sit­ten kan­takaupunki­in mah­tu­i­v­at sekä autot että ihmiset yhtälail­la. Miten tilanne on nyt muka muut­tunut? Onko sit­ten ihanaa ja har­monista kun kan­takaupungista ei pääse liikku­maan kuin byrokraat­tien määrit­telemil­lä pis­teestä A pis­teeseen B kulkevil­la joukkoli­iken­nere­it­eil­lä. Joku muu kuin liikku­ja siis päät­tää että mis­sä ja mihin aikaan saa liikkua. Jos on kuitenkin tarve käy­dä jos­sakin muual­la niin sit­ten käs­ketään muut­taa pois kaupungista? Hieno ja ystävälli­nen paik­ka tämä Helsinki!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.