Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.3.2013

Keskus­puis­ton ase­makaa­va Pirkkolassa

Hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti muu­tok­sit­ta. Vähän jäi ihmettelemään sitä, että kun aluet­ta ei ole kaavoitet­tu tähän asti lainkaan, miten ne suuret raken­nuk­set uima­hallei­neen on sinne oikein tulleet.

Pysäköin­tipoli­ti­ik­ka

Asi­as­ta keskustelti­in pitkään ja pääosin rak­en­tavas­sa hengessä. Pöy­dälle seu­raavaan kok­ouk­seen, joka on kah­den viikon päässä. Teen eril­lisen postauk­sen tuos­ta pysäköintipolitiikasta.

Itäkeskuk­sen risteys

Tätä ei ajan lop­pumisen vuok­si ehdit­ty käsitel­lä kun­nol­la joten siis pöy­dälle. Meille esitelti­in havain­neku­via myös siitä, miltä tämä näyt­täisi sit­ten, kun muut aluet­ta koske­vat jo tehdyt päätök­set on toteutet­tu. Pyysin nämä kuvat esi­tys­lis­tan liit­teek­si, että muutkin ne näkevät. Ne huomioon ottaen ehdo­tus tun­tuu ymmärrettävämmältä.

Olisi kiva, jos Itä-Helsin­gin keskus­ta näyt­täisi enem­män Ker­a­van tai Jär­ven­pään keskustal­ta kuin Itäkeskuk­selta, mut­ta men­neitä päätök­siä ei voi muut­taa. Aivan väärää mit­takaavaa raken­netaan edelleen.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.3.2013”

 1. Men­neitä ei toki voi muut­taa mut­ta kyl­lä nyt tehtävät ja tule­vat päätök­set voi tehdä kokon­aan uuden ajat­te­lu­ta­van mukaan. Jos niin halutaan. 

  Tääl­läkin esitet­ty­jen maal­likko­havain­neku­vien tapaan on mah­dol­lista tehdä jatkos­sa pien­imuo­toisem­paa rak­en­tamista joka täyt­tää liiken­nevihreän ja peit­tää ele­ment­ti­seinät. Jos niin halutaan.

  Ei joku muu­ta­ma vuosi sit­ten tehty pris­man ump­i­seinä ole automaat­ti­nen seu­raus siitä että joskus kuusikym­men­lu­vul­la on sovit­tu raken­net­ta­van mod­ernistista utopi­aa jos­sa tärkein­tä on miltä raken­nuskom­plek­sien mas­soit­telu näyt­tää lentoau­tos­ta katsottuna. 

  Pait­si jos ajatel­laan että ump­inaiset automar­ketit ja niille johta­vat viisikaistaväylät onkin lop­ul­ta kaupunki­laisas­i­aka­somis­ta­jan kannal­ta hyvä jut­tu. Kun saa­han sieltä poli­itikotkin sitä henklökunta-alennusta…

 2. Hei Osmo,

  alueel­la oli ennen nyky­istä yleiskaavaa voimas­sa vuodes­ta 1978 läh­tien Keskus­puis­ton osayleiskaa­va, joka oli tarkku­udeltaan läh­es ase­makaa­vata­soa. Sen tekem­i­nen oli vireil­lä usei­ta vuosia. 

  Nuo liikun­ta­puis­ton isot pöm­pelit on kyl­lä raken­net­tu sitä ennen jo 60-luvul­la var­maankin jonkun alueelle laa­di­tun suun­nitel­man nojal­la. Tämän tarkem­min en itse tiedä asi­aa. Liikun­tavi­ras­tol­la on var­maan parhain tieto tästä asiasta.

  Hyvää Pääsiäistä!

  yt Jyri Hirsimäki

  hyvää p

 3. Marko V:
  Eikös nuo risteyssu­un­nitel­mat ole vähän ris­tiri­idas­sa tämän kanssa:

  http://www.hel.fi/hel2/ymk/meluselvitys/toimintasuunnitelma/index.htm

  No en tuo­ta kovin tosis­sani ottanutkaan. Kau­ni­ita sano­ja vain.

  Tätä kohtaako ajat­telit? “muut­taa joitakin moot­tori­tiemäisiä väyliä kaupunkibule­vardeik­si ja tiivistää maankäyt­töä niiden läheisyydessä.”
  Itse ajat­telin vielä että kun keskuk­sis­sa nuo ajonopeudet pitäisi liiken­netur­val­lisu­u­den vuok­si pudot­taa sinne 40km/h niin se ei näem­mä sit­ten koske tätä kohtaa. Samoin säästy­isi muu­ta­ma miljoona kun ei tarvit­sisi niitä melu­valle­ja rakentaa.
  Hyvä että tämä jää vielä hau­tu­maan mut­ta toiv­ot­tavasti vai­h­toe­hdot eivät olisi vieläkään pois kuvioista.

 4. Jesse: Tätä kohtaako ajat­telit? “muut­taa joitakin moot­tori­tiemäisiä väyliä kaupunkibule­vardeik­si ja tiivistää maankäyt­töä niiden läheisyydessä.” 

  Tuo­ta muun muas­sa. Nuo toim­inta­su­un­nitel­mat on ihan hölyn­pö­lyä. Kehi­tys on huonom­paan suun­taan koko ajan ja näi­den val­tion hallinnoimien tei­den var­sien asukkaat on käytän­nössä hylätty.

 5. Mil­loin­han tuo havain­neku­va ilmaan­tuu Itäväylän kohdal­ta? Onko­han se yhtä hieno kun tuo Myl­likän metroase­man havain­neku­va mis­sä on kyl­lä hienot ja onnis­tuneet kaa­vat mut­ta sit­ten tulikin uuti­nen että säästetään. Metro­radan päälle oli havain­neku­vas­sa tehty mon­ta isoa raken­nus­ta mut­ta juuri ennen remont­tia todet­ti­in että lai­turi kaipaakin vain hie­man pin­ta­maalia. Jos tuo­hon Itik­sen risteyk­seen vain pudotet­taisi­inkin nopeudet keskus­tata­solle ja odote­taan ensin nuo havain­noin­tiku­vien rak­en­tamisen toteu­tus ja pohdit­taisi­in vas­ta sit­ten tuon risteyk­sen kohtaloa. Ehkä sil­loin ei tuh­lat­taisi miljoo­nia tier­aken­nel­maan joka sit­ten kuitenkin olisi tiel­lä kun “havain­neku­vat” oli­si­vatkin toisen­laisia ja eri kohdas­sa parem­minkin. Jos siinä nyt joutuu hie­man odot­tele­maan niin ehkä sekin ohjaisi ihmisiä sinne metron pari­in enem­män. Kaiken lisäk­si tuo jono ei yllä lähellekkään keskieu­roop­palaista jonoa. En nyt sitä tietysti hyväk­sikään kehu mut­ta noil­la havain­nekuvil­la tup­paa myös tule­maan illu­u­sio kat­seli­joiden mon­een mieleen joista ehkä yksikään ei vas­taa sit­ten todel­lisu­ut­ta. Lop­putule­man pitäisi kuitenkin olla tiivistä kaupunki­maista raken­net­ta eikä moot­tori­tiemallia. Ymmär­rän että 80luku jät­ti toisi­in oman leimansa ja joskus on vaikea kat­soa uusin silmin asioi­ta. Nyt on kuitenkin hyvät mah­dol­lisu­udet söheltää kokon­aisu­us sol­muun vain sen takia että ei nähdä kaalipel­to­jen muut­tuneen keskuk­sek­si ja uno­htaa samal­la se tasaver­tainen rak­en­t­a­mi­nen ja kestävien liiken­nemuo­to­jen kehittäminen.

 6. Jesse: Jos tuo­hon Itik­sen risteyk­seen vain pudotet­taisi­inkin nopeudet keskus­tata­solle ja odote­taan ensin nuo havain­noin­tiku­vien rak­en­tamisen toteu­tus ja pohdit­taisi­in vas­ta sit­ten tuon risteyk­sen kohtaloa.

  50 km/h rajoituk­set siinä risteysalueel­la jo on, tiedä sit­ten muut­taisko 40 tai 30 rajoi­tus yhtään mitään. Enem­pi epäilen sitä että ei ne kokon­ais­mat­ka-ajat niin paljoa muu­tu mitä yhdessä risteyk­sessä säästäisi; seu­raavi­in val­oi­hin tun­kee tuplamäärä auto­ja ja jono seisoo sit­ten siinä.

 7. Suuri virhe tehti­in aikanaan, kun Pris­ma raken­net­ti­in erilleen kaup­pakeskuk­ses­ta. Nythän sinne kul­je­taan vilkkaan kehäykkösen yli. 

  Poli­itikot ja eri­toten HOK-Elan­non juok­supoikapoli­itikot voivat kat­soa peiliin.

  Pris­man ulkonäkö on muuten tyr­määvä. HOK-Elan­to saa poli­it­tises­sa ohjauk­ses­sa rak­en­taa mitä tahansa?
  Helsinkiläis­ten tarvit­see tyy­tyä täl­laiseen jälkiviisasteluun?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.