HSL:n hallitus 26.3.2013

Olin tänään viimeistä ker­taa HSL:n hal­li­tuk­sen kok­ouk­ses­sa. Uusi on jo valit­tu. Helsin­gin vihre­itä edus­taa siel­lä nyt Ville Ylikahri. Tärkein asia oli ns. kaari­mallin tar­if­fi­rak­en­teen lähet­tämi­nen lausun­nolle kun­ti­in. Kaari­malli­in siir­ry­tään aikaisin­taan vuon­na 2016. Lop­ulliset tarkat tar­if­fipäätök­set tehdään sitä ennen.

Lausun­nolle lähtevä esi­tys on seuraava:

30 päivän liput

AB –vyöhyke 50 €
BC –vyöhyke   60 €
ABC – vyöhyke 90 €
ABCD – Vyöhyke 140 €
( AB =Helsin­ki, ilman Öster­sun­do­mia, Myyr­mä­ki, Tapi­o­la, Lep­pä­vaara ja Matinkylä)
BC = Espoon ja Van­taa sekä osa Helsingistä mut­ta ei Helsin­gin keskusta
ABC = suun­nilleen nykyi­nen seutulippu
ABCD = Kirkkon­um­mi, Ker­a­va ja Sipoo
 

Niina Knaapi­la (vihr./Espoo) esit­ti, että hin­ta BC-vyöhyk­keen hin­ta olisi sama kuin AB-vyöhyk­keen, eli 50 euroa. Vähän empi­en kan­natin, mut­ta vihrei­den ulkop­uolelta kan­na­tus­ta ei tul­lut. Kan­natin empi­en, kos­ka helsinkiläisen ei oikeas­t­aan pitäisi puut­tua Espoon ja Van­taan hin­toi­hin, jot­ta hekään eivät puut­tuisi mei­dän hin­toi­himme. Espoolle ja Van­taalle tämä malli tulee jo nyt aika kalli­ik­si, eikä halu­ja mak­saa vielä enem­män siel­lä oikein ollut.  HSL:ssä jokainen kun­ta peri­aat­teessa mak­saa sub­ven­tion omien kun­ta­lais­ten­sa liiken­teestä, joten BC-lip­pu­jen hin­nan alen­nuk­set koske­vat käytän­nössä vain Espoo­ta ja Vantaata.

Nämä vas­taa­vat lipun hin­to­ja vuon­na 2013. Näi­hin tulee nor­maalit indek­si­tark­istuk­set, joten  vuon­na 2016 lipun hin­nat ovat indeksin ver­ran korkeammat. 

Helsin­gin sisäi­nen lip­pu siis kallis­tu­isi noin 20 %, mut­ta toisaal­ta sil­lä pää­sisi laa­jem­malle alueelle.

 

Arvoliput

Arvolip­pu olisi suun­nilleen 30 päivän lip­pu jaet­tuna 25:llä, eli Helsin­gin sisäisessä liiken­teessä noin 2 euroa. Jos omis­taa näyt­tölipun AB-vyöhyk­keelle, pääsee C‑vyöhykkeelle lisä­mak­sul­la, jota ei tässä maini­ta, mut­ta ole­tan sen ole­van noin 2 €.

Ker­tal­iput

Ker­tal­ipun hin­ta olisi arvolipun hin­ta kaksinker­taise­na, siis Helsin­gin sisäisessä liiken­teessä 4 €. Tätä perustel­laan euroop­palaisel­la käytän­nöl­lä ja sil­lä, että ei halu­ta suosia matkus­ta hidas­tavaa lipun ostamista kul­jet­ta­jal­ta. Pienenä yksi­tyisko­htana huo­mat­takoon, että ker­tal­ip­pu ABCD tulisi mak­samaan noin 12 euroa, mikä nyt on aivan liian paljon, mut­ta tähän var­maan palataan Sipoon, Kirkkon­um­men ja Ker­a­van lausunnoissa.

Lapset ja opiskelijat

Las­ten­lipun ikära­ja nousisi 17 vuo­teen, siis vuosi lisää. Las­ten­lipun hin­nal­la voivat matkus­taa myös alle 30-vuo­ti­aat opiske­li­jat. Yli 30-vuo­ti­ail­ta ikiopiske­li­joil­ta menisi siis opiske­li­jalip­pu pois.  Virkamiehet oli­si­vat halun­neet raja­ta opiske­li­jalipun niihin, jot­ka opiskel­e­vat HSL:n alueel­la, mut­ta puhuin ne iltak­oulus­sa pyör­ryk­si­in, eikä sitä enää esitetä.

Vihrei­den Han­na Val­ta­nen (Van­taa) äänestyt­ti tästä yli 30-vuo­ti­aiden opiske­li­joiden rajaamis­es­ta pois. Kan­natin sitä sil­lä perus­teel­la, että näiltä vaa­di­taan opin­to­tukipäätös, joten ei voi olla kyse lop­ut­tomi­in venyneistä opin­noista, vaan siitä, että opin­not on aloitet­tu myöhään. Tässäkin vihreät jäivät yksin.

Opiske­li­jalipun ikära­jan osalta opiske­li­jat saa­vat syyt­tää itseään tai joidenkin opiske­li­joiden liial­lista inno­vati­ivi­su­ut­ta oman edun tavoit­telus­sa. Haetaan opin­to­tukea ja myön­teisen opin­to­tukipäätök­sen jäl­keen haetaan HSL:n lip­pua ja kun HSL:n lip­pupäätös on saatu, perutaan opin­to­tu­ki, mut­ta ei peruta opiske­li­ja-alen­nus­ta. Virkami­esten mukaan tämä on erit­täin yleistä, ellei suo­ras­taan pääsään­tö yli 30-vuo­ti­ail­la opiske­li­joil­la. Kyse on petok­ses­ta, mut­ta HSL:n ei kan­na­ta ryhtyä aja­maan sitä opiske­li­jaa vas­taan oikeudessa per­iäk­seen muu­ta­man satasen etua. Jos opiske­li­ja­jär­jestöt halu­a­vat opiske­li­ja-alen­nuk­sen oikeasti pää­toimisille opiske­li­joille, heil­lä pitäisi olla jokin toimi­va ratkaisu tähän.

Ikäih­miset

Yli 70-vuo­ti­aille tulisi 50 pros­en­til­la alen­net­tu arvolip­pu , joka on voimas­sa klo 9–14.

Muut alen­nuk­set

HSL:n hal­li­tus esit­tää, että muut sosi­aalipoli­it­tiset alen­nuk­set siir­retään kun­tien vas­tu­ulle. Kun­nat saa­vat siis ostaa lip­pu­ja mille ryh­mille tahansa ja velot­taa siitä mitä halu­a­vat, kun­han mak­sa­vat HSL:lle nor­maalin hin­nan eivätkä yritä sälyt­tää sitä muiden HSL-kun­tien mak­set­tavak­si. Tämä koskisi siis myös koul­u­lais­lip­pu­ja. Tämä vas­tan­nee kun­tien toivei­ta. Ainakin Helsingis­sä on vaa­dit­tu, että päätös­val­ta alen­nus­lipuista palaute­taan valtuustolle.

Muuten oli myön­teistä ker­rot­tavaa. Joukkoli­iken­teen käyt­tö on lisään­tynyt 2,7 pros­ent­tia, ratikoiden jopa 6,6 pros­ent­tia. Liput­ta matkus­tavien osu­us tarkas­tuk­sis­sa on laskenut 3,6 pros­en­tista 3,2 pros­ent­ti­in, tai sit­ten tarkas­ta­jia on opit­tu vält­tämään paremmin.

24 vastausta artikkeliin “HSL:n hallitus 26.3.2013”

 1. Haetaan opin­to­tukea ja myön­teisen opin­to­tukipäätök­sen jäl­keen haetaan HSL:n lip­pua ja kun HSL:n lip­pupäätös on saatu, perutaan opin­to­tu­ki, mut­ta ei peruta opiskelija-alennusta.

  Jos opiske­li­ja­jär­jestöt halu­a­vat opiske­li­ja-alen­nuk­sen oikeasti pää­toimisille opiske­li­joille, heil­lä pitäisi olla jokin toimi­va ratkaisu tähän.

  Ei olisi raket­ti­tiedet­tä lait­taa HSL:n ja Kelan jär­jestelmät puhu­maan keskenään, mut­ta käytän­nössä aja­tuskin kaatuu sekä tieto­suo­jaan että siihen nimeämät­tömään tahoon, jon­ka käsit­telyssä yksinker­taisinkin rajap­in­ta muut­tuu mil­jardin hin­taisek­si Apotiksi.

 2. Kait samas­sa yhtey­dessä pois­te­taan joillekin poli­itikoille ja virkamiehille myön­netyt muiden mak­samat liput?

 3. Mietinkin taan­noin, että olisiko opiske­li­jalipun voimas­saolon jatkami­nen mah­dol­lista opin­totuet peru­ut­ta­mal­la, kun viimek­si jouduin jo esit­tämään opin­to­tukipäätök­sen opiske­li­jas­ta­tus­ta matkako­rt­ti­in päivit­täessäni. Nos­tan tosin opin­totuet ihan elämistä varten ja tavoit­teena on valmis­tu­akin, joten käytän­nössä en sitä kokeile.

  Eri­lais­ten opiske­li­jae­tuuk­sien väärinkäyt­tö ei ole hirveän harv­inaista ja toivoisin, että niiden ehkäisemisek­si kek­sit­täisi­in joku jär­jelli­nen keino, esim. että opiske­li­jako­rt­ti­in ei saisi tar­raa, jos opin­to­ja ei oikeasti vuo­den aikana suorit­taisi edes jonkin­laista min­im­imäärää. Oikeille opiske­li­joille noil­la etuuk­sil­la on kuitenkin aika iso merk­i­tys ja toivoisin, että niitä ei meiltä otet­taisi pois.

 4. 140 euroa ABCD-lipus­ta on liikaa, kos­ka auto­jen polt­toaineenku­lu­tus on kovasti pienen­tynyt eikä ole mieltä mak­saa enem­män joukkoli­iken­neli­pus­ta kuin ajaa puol­ta nopeam­min autol­la. Sanois­in, että 100 euroa on jonkin­lainen kipu­ra­ja. Tietysti, jos tulee tul­lit kehä II ja kehä I vai­heille voidaan lip­pu­jen hin­nat korot­taa mihin huvittaa.

 5. Tuos­ta taitaakin tul­la mie­lenki­in­toisia yhtälöitä jos kuvitel­laan tule­vaisu­ut­ta. Tuo­han koko kaari perus­tuu taas 80luvun ajatuk­seen että Helsin­gin van­ha nie­mi pysy­isi maail­man napana. Samaan­han on perus­tunut epä­toivon vim­mal­la koko asun­torak­en­tamisen kaavoituskin joka nyt yleiskaa­van myötä alkaa rakoile­maan. Pitäisikö kaari­mallin keskus­ta siirtää pikem­minkin Pasi­laan? Mitä jos visioitu pikaratikkalin­ja kul­kee kehä 1 pitkin ja sen var­rel­la olisi ne kuu­luisat tiivis­te­tyt ase­makeskuk­set jois­sa olisi myös ne liityn­tä­parkki­talot joi­hin mah­tu­isi enem­män kuin 10 autoa jne. Pitäisikö sit­tenkin pohtia rajo­ja kehä1 kaarel­la kehä3 kaarel­la? Jos niis­sä olisi kum­mas­sakin liityn­tä­parkkil­in­jas­to ja pikaratik­ka ympyrälin­jo­ja olisikin kiertämässä ympyrää esim Lah­den­tie- Koske­lantie- Vihd­in­tie- kehä 1 ja sit­ten olisi toinen kier­tora­ta joka menisi kehä 1 kehä 3 rataa kiertäen. Saat­taa olla että ihmiset tule­vat liikku­maan täysin toisel­la taval­la kun tuos­sa mallis­sa on ajatel­tu. Minus­ta tuo kaari­malli­a­ja­tus on hyvä mut­ta keskip­iste saisi hakeu­tua hie­man toiseen paikkaan..

 6. Itse pidän tärkeänä kah­ta asi­aa erityisesti. 

  1) Van­taa on taipunut siihen, että Tam­mis­ton ja Port­tipuis­ton (Jum­bon) alue kuu­lu­vat B‑alueeseen, jos tulk­it­sen kart­to­ja oikein. Tämä tuo nämä kau­pankäyn­nin keskuk­set lähem­mäk­si pohjois-helsinkiläisiä joukkoli­iken­teen käyttäjiä. 

  2) Ikäih­mis­ten lip­pu on hieno asia. Uskon vakaasti siihen, että liikku­va kivi ei sam­maloidu eli akti­ivi­nen ja matkus­ta­va ikäih­mi­nen pysyy ter­veenä ja akti­ivise­na pitem­pään kun painaa joukkoli­iken­teel­lä pitkin pääkaupunkiseu­tua eikä vain nökötä kotona. Voisiko jopa olla niin, että jos ikäih­miset liikku­vat he voisi­vat jopa piristää itsen­sä lisäk­si esim. keskus­tan liike-elämää. “Har­maa­pant­teri-rahaa” liikkeelle!

 7. “Niina Knaapi­la (vihr./Espoo) esit­ti, että hin­ta BC-vyöhyk­keen hin­ta olisi sama kuin AB-vyöhyk­keen, eli 50 euroa.”

  On hyvä muis­taa, että BC-on vyöhyk­keenä pin­ta-alal­taan paljon suurem­pi kuin AB. Joten korkeampi hin­ta on perusteltua.

 8. Samaan uud­is­tuk­seen vielä porkkanana viikon­lop­un keskustareis­su­ja ajatellen: per­jan­taista klo 12 sun­nun­taiyöhön alle 12 vuo­ti­aat ilmaisek­si, max 6 las­ta per aikuinen. Joukkoli­iken­teel­lä keskus­taan edullisem­min kuin oma­l­la autolla!

  http://sl.se/sv/Resenar/Valja-biljett/Barns-resor/

 9. Onko D‑vyöhykkeellä asu­van ostet­ta­va aina koko alueen kat­ta­va ABCD-lip­pu? Eikö aio­ta tar­jo­ta esimerkik­si CD-kuukausilip­pua ollenkaan?

 10. “Helsin­gin sisäi­nen lip­pu siis kallis­tu­isi noin 20 %, mut­ta toisaal­ta sil­lä pää­sisi laa­jem­malle alueelle.”

  Eikös tarvet­ta ollut juuri päin­vas­taiselle jär­jestelmälle, jos­sa oman “päivit­täis­matkan” käyt­tämi­nen olisi edullisem­paa. Jos kansalaisen mielip­i­teel­lä olisi mitään väliä, vas­tus­taisin tätä mallia. Mikä ihmeen jär­ki siinä on että jos ei tarvitse kuin yhtä aluet­ta niin pitää silti mak­saa kahdesta?

  1. Se kah­den alueen vaa­timus tulee siitä, että sil­loin kukaan ei joudu mak­samaan korotet­tua hin­taa viiden­sadan metrin matkas­ta kah­den alueen rajan yli. Tämä kah­den vyöhyk­keen malli on hyvin yleinen maail­mal­la juuri näi­den rajo­jen vält­tämisen takia.

 11. Onko mah­dol­lista saa­da valikoimaan ratikkakausilip­pua, johon voi sit­ten ostaa arvol­la ker­tal­ip­pu­ja muille vyöhykkeille?

 12. Tuo senio­r­ilipun ikära­ja voisi olla 65 (tai ainakin 67, eikös tuol­loin potkaista viimeistään eläk­keelle?) ja aika 9–15. Tun­tu­isi pikkaisen reilum­mal­ta. Mut­ta kai jonkun laskin on tässäkin asi­as­sa sauhunnut..

 13. Tuo­mas
  On hyvä muis­taa, että BC-on vyöhyk­keenä pin­ta-alal­taan paljon suurem­pi kuin AB. Joten korkeampi hin­ta on perusteltua.

  Itsel­läni (asun Espoos­sa C‑alueella) tämä muu­tos tarkoit­taa sitä, että Espoon sisäisen kausilipun hin­ta nousee 30 %. Toki sil­lä lip­ul­la pääsee peri­aat­teessa muuallekin kuin Espooseen, mut­ta käytän­nössä kaik­ki järkevät joukkoli­iken­ney­htyey­det näi­hin paikkoi­hin kulke­vat yleen­sä Helsin­gin keskus­tan tai ainakin Pasi­lan kaut­ta, joten niihin men­nessä joudun joka tapauk­ses­sa osta­maan ABC-arvolipun. (Toki joitakin poikkeuk­sia on, mut­ta niihin paikkoi­hin min­ul­la ei ole juuri koskaan mitään asiaa.)

  1. Kepa
   Ota yhteyt­tä kaupung­in­val­tu­utet­tuusi. Tuo BC lipun hin­ta hilat­ti­in noin korkeak­si ABC-lipun hin­nas­ta puhumattakaan,m kos­ka Espoo ei halua tukea joukkoli­iken­net­tä enempää.

 14. Mik­si lip­pu­jen hin­nat esitetään sub­ven­toidus­sa muo­dos­saan? Eikö olisi reilua ja läpinäkyvää esit­tää myös lipun oikea hin­ta rin­nal­la? Tuon sub­ven­tio-osu­u­den voi sit­ten lisätä esimerkik­si auton kiin­teisi­in kuluhin.

 15. Opiske­lin juuri nelikymp­pisenä tutkin­non tavoitea­jas­sa (5vuotta). Matkalip­puasi­aa man­asin mon­esti. Asia olisi ollut reilumpi, jos opin­totuen sijaan alen­nuk­sen saisi­vat opiske­li­jat, jot­ka suorit­ta­vat opin­to­tu­keen vaa­dit­ta­van määrän opin­to­ja luku­vuo­den aikana. Todis­tuk­sen opin­to­jen edis­tymis­es­tä saisi koul­ul­ta, eikä Kelaa tarvit­sisi vai­va­ta. Itse olisin pär­jän­nyt sat­un­nais­tu­loil­lani opiskelu­a­jan yli, jos matkalip­pu olisi heltinyt ilman opin­to­tukipäätöstä. Matkalip­pu ikäänkuin kan­nusti hake­maan opin­totuen (jon­ka toisi­naan myöhem­min peru­in). Päätöstä vaa­dit­ti­in, nos­tamista ei, eikä min­ulle kukaan vih­jan­nut, että se olisi petos, kun oikeasti opiske­lin omil­la rahoillani.

 16. Kun­han tämä on hyväksyt­ty, läh­den masi­noimaan liiket­tä pelkän A‑vyöhykkeen ostamisen mah­dol­lis­tamisek­si. Jo ihan peri­aat­teesta usko­ma­ton­ta, että on pakko mak­saa Espooseen matkus­tamis­es­ta vaik­ka en koskaan käy.

 17. Käteisel­lä mak­samal­la Tikkuri­las­ta Helsin­gin rautatiease­malle 7,2 €.
  [(90/25)*2 = 7,2]

  On se maar mak­sami­nen tul­lut hintoihinsa.

 18. Jatkovyöhyke­lipun paluu on tiet­ty fik­su veto, mut­ta se ei selitä sitä type­r­eyyt­tä, mik­si se poistettiin.

  Muutenkin vyöhyke- ja kaari­mallit ovat men­nei­den aiko­jen päät­tömyyk­siä, joil­la ei ole mitään tekemistä kus­tan­nuste­hokku­u­den, oikeu­den­mukaisu­u­den tai yhdyskun­tarak­en­teen ter­ve­hdyt­tämisen turhan matkus­tamisen vält­tämisel­lä, kanssa.

  Matkus­tan täl­lä het­kel­lä töi­den takia keskimäärin 6 matkaa viikos­sa á 8km, joista mak­san matkako­rtin arvolip­ul­la 24snt/km. Kausilip­ul­la mak­saisin 20–50snt/km.
  Samaan aikaan joku muu sit­ten matkus­taa täl­lä tule­val­la BC-lip­ul­la esim. 12 x 50 km viikos­sa kausilip­ul­la, jol­loin hin­taa tulee 2,5snt/km.

  Jotenkin tun­tuu siltä, että meitä, joista sekä nykyi­nen, että tule­va hin­noit­telu on räikeästi epäoikeu­den­mukainen, on niin paljon, että kun moni sen takia eri­tyis­es­ti on käyt­tämät­tä julk­isia, niiden suo­sion kasvu on sen takia huo­mat­tavasti vähäisem­pää kuin voisi olla…

  Sen ymmärtää, että 30 vuot­ta sit­ten kun seu­tulip­pusys­tee­mi luoti­in, ei ollut teknolo­giaa hoitaa hom­maa parem­min. Mut­ta nyt kun teknolo­gia on ole­mas­sa, on niin kovin surullista, ettei moti­ivia enää löydykään…

 19. Osmo Soin­in­vaara:
  CD lip­pu mak­sx­a­nee 50 euroa. Voi myös ostaa BCD-lipun 

  Toden­näköis­es­ti CD-lip­pu on kalli­impi, kos­ka D‑vyöhykkeellähän min­imios­tos on D, ei CD (tai DE). Mikä on minus­ta myös hölmöä. Jos min­imios­tos on ole­mas­sa, sen pitäisi koskea koko seutua.

  Epä­selvää on myös se, tuleeko C‑vyöhyke ylipäätään irral­lise­na liitet­täväk­si D‑lippuun. Minus­ta suun­nitel­mat ovat näyt­täneet siltä, että CD-lip­puakaan ei ole ole­mas­sa, vaan vain BCD.

  Ja ylipäätään esite­tyt vyöhyk­keet ja niiden hin­ta­por­taat ovat vain liian suuret. ABC pitäisi jakaa ABCD-alueeseen, jos­sa karkeasti yksi vyöhyke mak­saisi 45 euroa ja lisävyöhyk­keet 15 euroa. Tämä kor­jaisi kaik­ki ongelmat.

 20. Elmo Allén: Ja ylipäätään esite­tyt vyöhyk­keet ja niiden hin­ta­por­taat ovat vain liian suuret. ABC pitäisi jakaa ABCD-alueeseen, jos­sa karkeasti yksi vyöhyke mak­saisi 45 euroa ja lisävyöhyk­keet 15 euroa. 

  Tai vai­h­toe­htois­es­ti kah­den vyöhyk­keen min­imios­toin: Kak­si vyöhyket­tä 50 euroa ja lisävyöhy­keet 20 euroa.

 21. Ei voi kuin ihme­tel­lä lähi­etäisyy­del­lä Helsingistä matkaavien paikallisju­nalipun hin­nan määräy­tymisen mon­imutkaisu­ut­ta — ainakin tästä pääteltynä :

  http://www.hsl.fi/FI/liputjahinnat/hinnat/Sivut/Hintataulukko.aspx

  Sit­ten vielä päälle kesä­tur­is­tit jot­ka saa­pu­vat Helsinki­in ja ere­htyvät liput­tom­i­na paikalliseen matkustusvälineeseen.

  Toista oli Budapestis­sa n. 1976 kun Inter­rail-lip­pua vilaut­ta­mal­la pääsi tur­isti­na kaikil­la julk­isil­la kulku­vä­lineil­lä lähili­iken­teessä paikkaan kuin paikkaan. Tosin kansan­mili­isit oli­vat hiuk­ka kiere­itä ilmeiltään, kun jou­tu­i­v­at kieli­taidot­to­mia tur­is­te­ja julk­i­sis­sa kulku­vä­lineis­sä sak­san kielel­lä ohjaile­maan. Mut­ta pas­sas­i­vat — mut­ta kuin­ka lie helsinkiläiset lipun­tarkas­ta­ja armeli­ai­ta lip­put­tomille tur­is­teille Helsin­gin kaupun­gin liikenteessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.