Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.3.2013

Kaa­re­lan jäähallikaava

Meni läpi yksi­mie­li­ses­ti ja kii­tok­sin kaa­voit­ta­jal­le hyväs­tä työs­tä. Jos se on lai­tet­ta­va johon­kin, niin tähän. Sii­tä on eri­mie­li­syyk­siä, onko raken­ta­mi­sel­le uhrat­ta­va alue nyt vihe­ra­lue vai lii­ken­ne­vih­re­ää. Ylem­mät eli­met sit­tyn päät­tä­vät, raken­ne­taan­ko tätä. On muun muas­sa se 435 mil­joo­nan euron inves­toin­ti­kat­to, jos­ta pää­tet­tiin viikonloppuna.

Lausun­to ryh­mä­ra­ken­ta­mi­ses­ta town­house-kort­te­leis­sa Kruu­nu­vuo­ren rannassa. 

Kysy­jät oli­vat ilmei­ses­ti käyt­tä­neet vää­rää ter­miä. Jos­sain on sovit­tu, että ryh­mä­ra­ken­ta­mi­nen on yhteis­toi­min­nal­lis­ta har­tia­pank­ki­ra­ken­ta­mis­ta. Lausun­toon teh­tiin pie­ni sti­lis­ti­siä muu­tok­sia, jot­ka sel­vit­ti­vät eroa ja joi­den aineel­li­nen sisäl­tö oli, että ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mis­po­ru­kat voi­vat osal­lis­tua ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­luun sii­nä mis­sä muut­kin, mut­ta nii­tä ei eri­tyi­ses­ti suo­si­ta. Kau­pun­gin stra­te­gia­neu­vot­te­luis­sa sovit­tiin vii­kon­lop­pu­na, että kau­pun­gin kas­vua rahoi­te­taan muun muas­sa sil­lä, että kovan rahan ton­teis­ta pyri­tään saa­maan kau­pun­gil­le mak­si­maa­li­nen tuot­to sen sijaan, että rahaa lapioi­tai­siin raken­nus­liik­kei­den taseisiin.

Lausun­to met­ron yöliikenteestä

Äänin 8–1 hyväk­syt­tiin Outi Sil­fen­ber­gin (vihr) esi­tys, että lau­ta­kun­ta suo­sit­taa piden­ne­tyn lii­ken­nöin­tia­jan kokei­le­mis­ta vii­kon­lop­pui­sin. Enem­mis­tö oli sen ver­ran vakuut­ta­va, että uskom­me täl­le myö­tä­tuul­ta myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta mitä tekee HSL?   

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.3.2013”

  1. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu Hel­sin­gis­sä kuu­luu kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­le. Meil­lä aina­kin lii­ken­tee­seen kuu­luu olen­nai­ses­ti myös jouk­ko­lii­ken­ne ja jouk­ko­lii­ken­teen suun­nit­te­lu on kes­kei­nen osa kau­pun­ki­suun­nit­te­lua. Aika­tau­lu­ky­sy­myk­sis­tä kau­pun­ki antaa HSL:lle lausun­non. Kun met­ro on tois­tai­sek­si Hel­sin­gin sisäis­tä lii­ken­net­tä, Hel­sin­gin lausun­to pai­na­nee pal­jon. Jos Espoo halu­aa jon­kin paran­nuk­sen jouk­ko­lii­ken­tee­seen­sä ja tar­jou­tuu sen myös mak­sa­maan, HSL:n hal­li­tus var­maan­kin hyväk­syy esityksen.

 1. Mitä tekee HSL? No, HSL tekee kuten sen hal­li­tus halu­aa, ei se sen kum­mem­paa ole. Hal­li­tuk­sen soi­si useam­min­kin puut­tu­van kun­tayh­ty­män vir­ka­mies­val­tai­seen toi­min­taan, mut­ta YTV:n perin­tö­nä näin ei ole ollut tapa­na tehdä.

 2. Kau­pun­gin stra­te­gia­neu­vot­te­luis­sa sovit­tiin vii­kon­lop­pu­na, että kau­pun­gin kas­vua rahoi­te­taan muun muas­sa sil­lä, että kovan rahan ton­teis­ta pyri­tään saa­maan kau­pun­gil­le mak­si­maa­li­nen tuot­to sen sijaan, että rahaa lapioi­tai­siin raken­nus­liik­kei­den taseisiin.”

  Täs­tä aihees­ta toi­voi­sin omaa kir­joi­tus­ta Odel­ta. Kuin­ka tämä aio­taan teh­dä? Onko samal­la pää­tet­ty kuin­ka pal­jon omis­tusa­su­mi­nen mak­saa Hel­sin­gis­sä? Mihin tuot­to käy­te­tään, asu­mi­sen infraan tai sen rahoi­tus­ku­lui­hin? Voi­ko tuot­to valua pel­käs­tään sote-kuluihin?

  Itsel­le tulee mie­leen, että jat­kos­sa ali­tar­jon­nas­ta joh­tu­va asu­mi­sen yli­hin­ta ei jat­kos­sa ole enää raken­nus­liik­kei­den ja polii­tik­ko­jen syy. Se tulee ole­maan yksi­no­maan polii­tik­ko­jen syy (ja vähän virkamiehien).

  1. Tero, ei tuos­sa nyt ole mitään yllättävää.
   Jos raken­nus­lii­ke myy asun­to­ja vapail­la mark­ki­noil­la, se ottaa niis­tä niin pal­jon kuin saa. Se, kuin­ka pal­jon se niis5tä saa, ei rii­pu miten­kään sii­tä, paljn­ko se on mak­sa­nut maas­ta. Kun asun­not ovat kal­li­ta, raha voii men­nä joko raken­nus­liik­keel­le tai kaupn­gil­le maa­no­mis­ta­ja­na. Kos­ka asuntotuotannost6a on kau­pun­gil­le huo­mat­ta­vas­ti kulu­ja, on oikein, että se menee kau­pun­gil­le. Sitä pait­si polii­til­la­kin on vähem­män töi­tä, kun ton­tit luo­vu­te­taan avoi­men tar­jois­kil­pai­lun kaut­ta eikä ser­kun raken­nus­fir­mal­le asevelihintaan.

 3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kun asun­not ovat kal­li­ta, raha voii men­nä joko raken­nus­liik­keel­le tai kaupn­gil­le maanomistajana. 

  Eli on pää­tet­ty, että asun­not ovat aina kalliita?

  Muu­toin olen tis­mal­leen samaa miel­tä. On veron­mak­sa­jan kan­nal­ta hyvä, jos suu­rem­pi osa rahois­ta menee kau­pun­gil­le kuin raken­nus­liik­keil­le. Kysy­mys kuu­lui­kin, kuin­ka tuo teh­dään ja mitä lisä­ra­hal­la teh­dään. Kuka päät­tää ja miten tont­ti­tar­jon­nan määrästä?

  Uskon myös, että hyvin teh­ty­nä raken­nus­liik­kei­den rahas­tus tont­ti­maan pant­tauk­sel­la saa­daan siir­ret­tyä kau­pun­gil­le. Tämän jäl­keen emme voi syyt­tää kuin polii­tik­ko­ja lii­an vähäs­tä tar­jon­nas­ta asun­to­mark­ki­noil­la. Veik­kaan, että ahneus iskee ja kau­pun­ki mak­si­moi tont­tien hin­nat niu­kal­la tar­jon­nal­la. Tosin samal­la se mak­si­moi vero­ra­hois­ta mak­set­ta­vat asumistuet. 

  Jos­kus kan­nat­taa myös miet­tiä mis­tä tulee se uusi raha asun­to­mark­ki­noil­le. Se tulee nuor­ten pank­ki­lai­nois­ta. Onko 25–45 vuo­ti­aat mie­les­tä­si jo riit­tä­väs­ti vel­kaan­tu­nei­ta vai ote­taan­ko lisää?

 4. Jos met­ron koh­dal­la asioi­ta mis­sään yhtey­des­sä kat­sot­tai­siin vähää­kään talous­nä­kö­kul­mas­ta, niin eikö­hän täs­sä­kin syy­tä oli­si ennem­min­kin supis­taa kuin laa­jen­taa liikennöintiaikoja.

  En toki odo­ta, että met­ron osal­ta oltai­siin jär­ke­viä pää­tök­siä teke­mäs­sä täs­sä­kään asiassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.