Juhana ja Ode työkyvyttömyysriskistä

Suuret työ­nan­ta­jat on määrät­ty aivan oikein  vas­taa­maan taloudel­lis­es­ti siitä, että työtek­i­jät joutu­vat työkyvyt­tömyy­seläk­keelle. Täl­lä kan­nuste­taan huole­hti­maan työhyv­in­voin­nista ja työter­veyshuol­losta. Tämän var­jop­uole­na on kuitenkin se, että työhöno­to­ssa kan­nat­taa valikoi­da pois ne, joiden pelätään syys­tä tai tois­es­ta joutu­van ennenaikaises­ti eläk­keelle. Sairaus­vaku­u­tus­ta tar­joa­vat yri­tyk­set eivät myön­nä vaku­u­tus­ta jo sairas­tuneille. Työ­nan­ta­jat toimi­vat samal­la logi­ikalla. Eri­tyis­es­ti mie­len­ter­veyskuntoutu­jien työhön pääsy on Suomes­sa mui­ta Pohjo­is­mai­ta vaikeampaa.

Muu­ta­ma vuosi sit­ten van­taalainen teol­lisu­usyri­tys ajat­teli paran­taa mainet­taan yhteiskun­tavas­tu­un kan­ta­jana palkkaa­mal­la varas­totöi­hin kehi­tys­vam­maisia. Han­ke kaa­tui tähän työkyvyt­tömyy­seläk­eriski­in. Sit­tem­min on säädet­ty – ehkä juuri tämän tapauk­sen vuok­si – ,  että riskistä vapau­tuu kun palkkaa vajaakun­toisek­si luokitel­lun. Tämä pois­taa vain kaikkein ilmeisim­män ongel­man. Sik­si esitämme, että työ­nan­ta­ja voisi asi­aa perustelemat­ta ostaa itsen­sä vapaak­si jois­takin palkkaamis­taan henkilöistä – ei kaik­ista –, mut­ta jou­tu­isi mak­samaan siitä vähän yli­hin­taa, jot­ta käytän­nöstä ei tulisi liian suosit­tua.  Tämä syytä ilmoit­ta­mat­ta tuli tähän sik­si, että muuten todis­tus­taak­ka toisen sairau­den riskistä tulisi työ­nan­ta­jalle, jol­loin on yksinker­taisem­paa palkata riskitön.

Tämä esi­tys on laa­dit­tu rak­en­teeltaan sel­l­aisek­si, ettei se poista yri­tyk­sen kan­nustin­ta huole­htia työn­tek­i­jöi­den­sä ter­vey­destä ja jaksamisesta. 

Suo­raan raportistamme:

Kohon­nut työkyvyt­tömyy­seläk­keen riski

Pienet työ­nan­ta­jat tasaa­vat työkyvyt­tömyy­seläkkei­den riskit keskenään ja suuret työ­nan­ta­jat mak­sa­vat käytän­nössä mak­supros­entin muu­tosten kaut­ta omat työkyvyt­tömyy­seläke­ta­pauk­sen­sa kokon­aan itse. Mitä nuorem­pana tulee työkyvyt­tömäk­si, sitä kalli­im­mak­si se käy. Kolmekym­men­vuo­ti­aana työkyvyt­tömyy­seläk­keelle joutuneesta työ­nan­ta­jalle koitu­va lasku on puolen miljoo­nan euron luokkaa. Vas­tuu ei ole enää suo­ravi­ivainen, vaan perus­tuu riskilu­okki­in. Työkyvyt­tömyy­seläke­ta­paus on työ­nan­ta­jalle ilmainen, jos se ei siir­rä yri­tys­tä mak­su­lu­okas­ta toiseen, mut­ta sitäkin kalli­impi, jos juuri se aiheut­taa siirron.

Jois­tain henkilöistä on help­po päätel­lä, että hei­hin liit­tyy kohon­nut työkyvyt­tömyy­seläk­keen ris­ki. Työ­nan­ta­jan vas­tu­ut­tamisel­la työkyvyt­tömyy­seläkkeistä tähdätään hyvään työ­suo­jelu­un ja työter­veyshuoltoon, mut­ta sivu­vaiku­tuk­se­na se johtaa valikoivaan rekry­toin­ti­in. Työ­nan­ta­jien varovaisu­us lisää rak­en­teel­lista työt­tömyyt­tä. Työkyvyt­tömyy­seläk­keen ris­ki on mitä toden­näköisim­min yksi tek­i­jöistä, joiden vuok­si 50 vuot­ta täyt­täneen on Suomes­sa vaikea saa­da töitä.

Räikeimpiä tilantei­ta on kor­jat­tu sil­lä, että valmi­ik­si vajaakun­toise­na palkatun osalta työkyvyt­tömyy­den ris­ki tasa­taan työ­nan­ta­jien kesken. Tämä pois­taa ongel­mas­ta vain osan. Samoin voidaan tehdä, jos työn­tek­i­jälle tar­jo­taan julk­isia työvoima- ja eri­ty­is­palvelu­ja ammatil­lisen kuntoutuk­sen tarkoituk­ses­sa, kuitenkin vain neljän vuo­den ajan.

Esitämme selvitet­täväk­si käytän­töä, jos­sa työ­nan­ta­ja voisi oma­l­la päätök­sel­lään ostaa itsen­sä vapaak­si palkkaa­mansa työn tek­i­jän työkyvyt­tömyys­riskistä siten, että kyseisen henkilön mah­dolli­nen työkyvyt­tömyys ei vaikut­taisi yri­tyk­sen riskilu­okkaan. Jot­ta korkeaan riskilu­okkaan kuu­lu­van yri­tyk­sen ei kan­nat­taisi tehdä tätä kaikille palkat­taville, mak­su olisi – toisin kuin ammatil­lista kuntou­tus­ta saavien kohdal­la – yri­tyk­sen riskilu­okan suu­ru­inen. Jot­ta käytän­nöstä ei tulisi liian suosit­tua, työkyvyt­tömyy­seläke­mak­su perit­täisi­in jonkin ver­ran (esim. 10 %) korotet­tuna. Voi kuitenkin olla perustel­tua per­iä vähin­tään perus­mak­sua, vaik­ka yri­tyk­sen riskilu­ok­ka olisi keskimääräistä pienem­pi. Ei voitaisi myöskään hyväksyä, että työ­nan­ta­ja käyt­täisi tätä mah­dol­lisu­ut­ta kaikkien työn­tek­i­jöi­den­sä kohdal­la. Kos­ka työkyvyt­tömyys­riskik­si luokit­telem­i­nen voidaan kokea hyvin leimaavak­si, asian tulisi olla pelkästään työ­nan­ta­jan ja eläkey­htiön sekä mah­dol­lis­es­ti asianomaisen itsen­sä tiedossa.

Suosi­tus 12:

Mah­dol­lisu­us vapau­tua työkyvyt­tömyy­seläk­keen riskistä. Oikeutetaan suuri työ­nan­ta­ja ilman perustelu­ja vapau­tu­maan palkkaa­mansa henkilön työkyvyt­tömyy­seläk­keen riskistä. Päätös pitää tehdä palkkaamisen yhtey­dessä. Työ­nan­ta­jan mak­su tästä henkilöstä on tuol­loin sama kuin muil­la työn­tek­i­jöil­lä, kuitenkin kymmenel­lä pros­en­til­la korotet­tuna ja vähin­tään riskilu­okan 4 suuruisena.

 

16 vastausta artikkeliin “Juhana ja Ode työkyvyttömyysriskistä”

 1. Tuo­ta noin,
  mik­si työkyvyt­tömyy­seläk­keen ris­ki pitää sälyt­tää työ­nan­ta­jalle lak­isääteis­es­ti? Eikö hom­ma toimisi ter­veem­min vaku­u­tus­pe­rus­tais­es­ti niin, että vaku­u­tusy­htiöt myyvät vaku­u­tuk­sen työn­tek­i­jän työkyvyt­tömyy­seläk­keen var­al­ta, ja työ­nan­ta­jil­la on “bonusjär­jestelmä”, jos­sa työkyvyt­tömyys­ris­ki ote­taan huomioon, eli jos työ­nan­ta­ja pitää työn­tek­i­jöistään tilas­tol­lis­es­ti kat­soen huonoa huol­ta (paljon työkyvyt­tömyyt­tä) niin työ­nan­ta­ja jou­tu­isi sit­ten mak­samaan suurem­man siivun jälkikäteen.

  Ja jos halu­taan vajaakun­tois­t­en, kuten mie­len­ter­veyskuntoutu­jien, työl­lisyyt­tä paran­taa, niin eikö tässä olisi mielekästä sub­ven­toi­da sen kohon­neen riskin ver­ran niin, että palkkaus olisi edelleen riskiprofi­ilil­taan suh­teessa neutraali? 

  Itse jotenkin näen tämän asian niin, että yhteiskun­ta voisi aut­taa lähin­nä siten, että se tasoit­taa riske­jä, jot­ka liit­tyvät siihen että joku yksilö näyt­tää siltä ettei muiden kan­na­ta tähän panos­taa, esimerkik­si juuri palkkaa­mal­la. Kun usein täl­lais­es­ta tulee itseään toteut­ta­va kierre, ja näitä kierteitä katko­ma­l­la ikäänkuin kaik­ki voit­ta­vat. Var­maan teil­lä on saman­lainen aja­tus tässä, mut­ta kun sys­teemi­in on jo perus­taval­la taval­la leiv­ot­tu sisään tämä että fir­mo­jen on pakko kan­taa ris­ki näistä yksilöistä ja näi­den jo aiem­min ole­mas­saole­vista vaivoista. En oikein näe että edes korotet­tu mak­su kom­pen­saa­tiona velvoit­teen vält­tämis­es­tä suo­raan yksilön kohdal­la olisi kovin reilua. Sehän sanoo suo­raan, että vajaakun­toisen palkkaami­nen tulee kalli­im­mak­si kuin vas­taa­van nor­maa­likun­toisen, ole­tuk­sel­la että kumpikaan ei jää työkyvyttömyyseläkkeelle.

  1. Tiedemies.
   Nykyjär­jestelmä toimii suu­nilleen noin kun san­ot ja esi­tyk­seni merk­it­see sel­l­aista kor­jaus­ta kuin esität, vähän toista kaut­ta vain.

 2. Yksinker­taisem­paa olisi siir­tyä jär­jestelmään, jos­sa esim. 50 pros­ent­tia työkyvyt­tömyys­menoista suurten työ­nan­ta­jien kohdal­la tasait­taisi­in työ­nan­ta­jien kesken. Tämä olisi myös inhim­mil­lisem­pi ratkaisu kuin riski­ta­pausten irtisanominen.

 3. Mikä on jär­jestelmä Ruotsissa.

  Olen kuul­lut että siel­lä työ­nan­ta­jan pitää osoit­taa ettei sairaus ole työstä, joka johtaa siihen että pieni­inkin alka­vi­in ongelmi­in puu­tu­taan. Muuten yri­tys joutuu mak­samaan kulut.

  Tääl­lä taasen työn­tek­i­jän pitää osoit­taa. Vaku­u­tusy­htiöthän eivät edes selvis­säkään tapauk­sis­sa myön­nä työperäis­es­ki. Siitä on Kor­keem­man oikeu­den taholtakin huomautettu.

  Suomes­sa­han on kaiken seu­rauk­se­na enem­män ennenaikaisia eläkkeitä kuin vaik­ka Ruot­siss­sa. Kun työuria halu­aa pitem­mäk­si tuo tämä esille pahan epäon­nis­tu­misen Suomessa.

 4. Onko­han tässä sel­l­aisen por­saan­reiän mah­dol­lisu­ut­ta, että esimerkik­si riskilu­okan 6 yri­tys ostaa itsen­sä vapaak­si kaik­ista muista pait­si kovakun­toisim­mista työn­tek­i­jöistään, ja saa näin keplotel­tua itsen­sä alem­paan riskiluokkaan? 

  10% lisä­mak­su ei vält­tämät­tä riitä tekemään tätä por­saan­reikää kannattamattomaksi.

  1. Onko­han tässä sel­l­aisen por­saan­reiän mah­dol­lisu­ut­ta, että esimerkik­si riskilu­okan 6 yri­tys ostaa itsen­sä vapaak­si kaik­ista muista pait­si kovakun­toisim­mista työn­tek­i­jöistään, ja saa näin keplotel­tua itsen­sä alem­paan riskiluokkaan? 

   Tätäkin oli ajatel­tu. Sik­si pitäisi rajoit­taa, kuyin­ka suuren osan henkilökun­nas­taan yri­tys voisi ostaa vapaak­si. Kovakun­toisim­mil­la on taipumus joutua työkyvyt­tömyy­seläk­keelle urheilu­vam­mo­jen takia.

 5. JouniL:
  Mikä on jär­jestelmä Ruotsissa.

  Olen kuul­lut että siel­lä työ­nan­ta­jan pitää osoit­taa ettei sairaus ole työstä, joka johtaa siihen että pieni­inkin alka­vi­in ongelmi­in puu­tu­taan. Muuten yri­tys joutuu mak­samaan kulut.

  Tääl­lä taasen työn­tek­i­jän pitää osoit­taa. Vaku­u­tusy­htiöthän eivät edes selvis­säkään tapauk­sis­sa myön­nä työperäis­es­ki. Siitä on Kor­keem­man oikeu­den taholtakin huomautettu.

  Suomes­sa­han on kaiken seu­rauk­se­na enem­män ennenaikaisia eläkkeitä kuin vaik­ka Ruot­siss­sa. Kun työuria halu­aa pitem­mäk­si tuo tämä esille pahan epäon­nis­tu­misen Suomessa.

  Ruot­sis­sa ei pääse nuore­na työkyvyt­tömyy­seläk­keelle vaan vas­ta 30-vuotiaana.

  Näin keskimääräi­nen eläkeikä ja työkyvyt­tömyy­seläkkei­den määrä jäävät alem­mak­si kuin Suomessa

  Ruot­sis­sa vajaakun­toista ja ikään­tynyt­tä ei voi irti­sanoa yhtä hel­posti kuin Suomes­sa, joten sekin nos­taa kynnystä.

  Lisäk­si Ruot­sis­sa työn­tek­i­jöil­lä on laa­jem­pi myötämääräämisoikeus, joten työan­ta­jan val­ta on rajallisempi

  Suomes­sa yri­tysjo­hdon val­ta on luon­teeltaan dikda­toorista, työn­tek­i­jöil­lä on puheoikeus ‚mut­ta ei vaiku­tus­mah­dol­lisuuk­sia vaikut­ta päätöksiin

 6. Tuksin tuo työkyvyt­tömyys­ris­ki kovin suuri työl­listymisen este on.

  Työt­tömyysput­keen potkimi­nen tuot­taa myös suuret kor­vauk­set lisäpäivistä, mut­ta ei se ole hidas­tanut eläkeput­keen potkimista.

  Esim enti­nen työ­nan­ta­jani on valmis mak­samaan 70–100 miljoon­aa kor­vaus­ta lisäpäivistä, joten ei suuris­sa yri­tyk­sis­sä cent­te­jä pihtailla.

  Ja työkyvyt­tömyy­seläk­eris­ki seu­raa viimeistä työ­nan­ta­jaa vaik­ka työn­tek­i­jä ei enää olisi työssä, joten irti­sanomisel­la ei pääse eroon työkyvyttömyysriskistä.

  Jos ikääntynyt/vajaakuntoinen pääsee uud­estaan työhön niin lyhyet työ­suh­teet eivät katkaise viimeisen pitkän työ­suh­teen anta­neen työ­nan­ta­jan vastuuta.

  Kun pitkään työt­tömänä olleet ajau­tu­vat työkyvyt­tömyy­seläk­keelle niin ikään­tynei­den syr­jimi­nen työhöno­to­ssa kostau­tuu kaikille työnantajille .

 7. Hyvää asi­aa, mut­ta jos halu­aa mie­len­ter­veyskuntoutu­jia töi­hin niin kan­nat­taa myös miet­tiä mil­laisia töitä työ­markki­noil­la on. Toki lievem­mistä häir­iöistä kär­sivät voivat kil­pail­la täl­lä taval­la tuet­tuna myös nor­maalien työ­markki­noiden töistä ja iso osa tietysti pääsee töi­hin tuke­mat­takin. Eihän se edes mis­sään näy tai tule työ­nan­ta­jan tietoon jos yksi­ty­is­puolel­la on itseään hoi­dat­tanut ilman esim. Kelan kuntoutustukea. 

  Mut­ta suuri osa ei nor­maal­i­työ­markki­noil­la pär­jää edes tuet­tuna, suuri tavoite on usein se että olisi edes omas­sa kodis­sa ja hengis­sä. Mie­len­ter­veyskuntoutu­jal­la viitataan pääosin yleen­sä vaikei­ta pitkäaikaisia mieli­sairauk­sia, esim skit­sofre­ni­aa, sairas­tavi­in, ja heille olisi tärkeää olla jonkin­laisia äärim­mäisen yksinker­taisia töitä, jois­sa kuitenkin lisäar­vo olisi jotenkin plus­merkki­nen. Nykyään­hän he ovat mon­en­lai­sis­sa työ­toimin­nois­sa, jot­ka ensisi­jais­es­ti mak­sa­vat rahaa eivätkä tuo­ta mitään hyödyl­listä ja sit­ten niitä lopete­taan säästösy­istä. Eikö todel­la ole ole­mas­sa enää mitään äärim­mäisen yksinker­taisia töitä, joiden tuo­tos kuitenkin olisi posi­ti­ivi­nen edes marginaalisesti?

 8. Kuin­ka suuren osan työkyvyt­tömyy­seläk­keen kuluista KEVA laskut­ta työ­nan­ta­jal­ta, tuskin kaikkea.

  Entäs jos tode­taan ole­van työperäinen?
  Tosin se onkin äärim­mäisen harv­inaista vaik­ka asia olisi hyvinkin selvä.

  1. Työkyvyt­tömyy­seläk­keen osalta työperäisyy­del­lä ei ymmärtääk­seni ole vaiku­tus­ta. Sairaus- ja tap­atur­mavaku­u­tuk­sen osalta on.

 9. Liian van­ha: Tuksin tuo työkyvyt­tömyys­ris­ki kovin suuri työl­listymisen este on.

  On se, ellei hak­i­ja ole tehtävään poikkeuk­sel­lisen sopi­va ja pätevä.

 10. Jotain tämän­tyyp­pistä jär­jestelmä todel­la kaipaisi. Voihan yri­tys toki peri­aat­teessa jo nyt ottaa vaku­u­tuk­sen muual­takin, mut­ta viimeistään byrokra­tia ja kus­tan­nuk­set tehnevät hom­mas­ta mielet­tömän. Työeläkey­htiöille täl­lainen rooli sopisi hyvin, mut­ta miten kävisi eläkesäätiöi­den ja ‑kas­so­jen? Nekin ovat tk-riskin suh­teen omavas­tu­isia ja jostain niidenkin pitäisi saa­da vas­taa­va vaku­u­tus ilman merkit­täviä suo­ria tai välil­lisiä kustannuksia.

  Mak­sun pitää todel­la olla riit­tävästi korotet­tu ja rajat­tu vain hyvin pie­neen osaan työn­tek­i­jöistä, jot­ta sys­temaat­tisi­in väärinkäytök­si­in ei olisi mah­dol­lisu­ut­ta. Oleel­lista on myös rajoit­taa täl­lainen vaku­ut­tamis­mah­dol­lisu­us vain työ­suh­teen alku­un, jol­loin vaiku­tuk­set kohdis­tu­vat nimeno­maan “han­kalien” tapausten työl­listämiseen. Lisäk­si pitäisi mielestäni harki­ta, onko täy­delli­nen vapaut­ta­mi­nen tk-riskistä kuitenkaan opti­maal­ista vai pitäisikö vapau­tuk­sen (ja vas­taavasti vaku­u­tus­mak­sun) olla esim. jotain 50 ja 80 % väliltä. Toki mikä tahansa täyt­tä vapau­tus­ta pienem­pi alen­nus johtaisi taas mon­imutkaisuuk­si­in, mikä pitää ottaa huomioon kokon­aishyö­tyä punnittaessa.

  1. Voihan yri­tys toki peri­aat­teessa jo nyt ottaa vaku­u­tuk­sen muual­takin, mut­ta viimeistään byrokra­tia ja kus­tan­nuk­set tehnevät hom­mas­ta mielettömän. 

   Ei se mene näin. Jos sin­un pitää päät­tää, palkkaatko ms-tau­tia pote­van (täysin työkykyik­nen eikä siis mitenkään vajaakun­toinen) ei mikään vaku­u­tus kor­vaa sitä, että tämä on jok­seenkin var­masti eläk­keel­lä vah­vasti ennenaikaisesti.

 11. Osmo Soin­in­vaara: Ei se mene näin. Jos sin­un pitää päät­tää, palkkaatko ms-tau­tia pote­van (täysin työkykyik­nen eikä siis mitenkään vajaakun­toinen) ei mikään vaku­u­tus kor­vaa sitä, että tämä on jok­seenkin var­masti eläk­keel­lä vah­vasti ennenaikaisesti.

  Olet oike­as­sa. Omas­sa viestis­säni olisi pitänyt olla paino sanal­la peri­aat­teessa. Käytän­nössä täl­laista vaku­u­tus­ta ei myy kukaan. Vaku­u­tusy­htiö veloit­taisi täl­lais­es­ta vaku­u­tuk­ses­ta aivan liian pajon, joten kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät kohtaa (tar­jon­taa ei edes synny).

  Kos­ka yhteiskun­nan kannal­ta jokaisen henkilön työl­listämi­nen taval­la tai toisel­la on kuitenkin kan­nat­tavaa eikä nor­maalein liike­toim­inta­pe­ri­aat­tein toimi­va vaku­u­tusy­htiö tar­joa täl­laista vaku­u­tus­ta (ainakaan työ­nan­ta­jalle järkevin ehdoin), sopisi tämä rooli eri­no­mais­es­ti työeläkey­htiöille, joiden puit­teis­sa ris­ki voitaisi­in tasa­ta kaikkia osa­puo­lia tyy­dyt­tävästi ja hyödyttävästi.

 12. Eikös kuitenkin se Hau­ta­lan tapa palkata ihmisiä ilman eläke­mak­su­jen tai vaku­u­tusten hoita­mista ole väärin? Mik­si yhteiskun­nan täy­tyy tehdä enem­män jos työ­nan­ta­jatkin saa­vat luis­taa velvoitteistaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.