Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.3.2013

(Lis­taan tästä)

Kok­ouk­sen tärkein asia on muis­tio Helsin­gin pysäköin­tipoli­ti­ikan kehittämisestä.

 

Lausun­to Helsin­gin vesi­huol­lon kehittämissuunnitelmasta

Kaupunkisu­un­nit­telun kannal­ta siitä nyt ei oikein voi sanoa muu­ta kuin, että jär­jestelmän pitäisi kehit­tyä kaupun­gin kasvun mukana, eikä siitä oikein muu­ta sanotakaan.

Keskus­puis­ton keskiosan asemakaava

Löy­tyi Helsingistä vielä kaavoit­tam­a­ton alue. Kaa­va tun­tuu ruti­inil­ta, jotain lisärak­en­tamista liikun­nalle sal­li­taan ja Raide-Jok­eri­in varaudu­taan. Kaipaisin vähän apua niiltä, joil­la on alueelle parem­pi paikallis­tun­te­mus, sil­lä minä yleen­sä viiletän vain ohi fil­lar­il­la silmät tiukasti tiehen kohdistettuina.

Helsin­gin pysäköintipolitiikka

Muis­tioon pääsee tästä. Tämä on todel­la merkit­tävä paperi. Koko miet­intö kan­nat­taa lukea, sil­lä siinä on varsin oival­tavia havain­to­ja. Toteutues­saan tämä mullis­taisi pysäköin­tipoli­ti­ikan. Erim­ielisyy­det eivät pois­tu­isi, mut­ta kaiken kaikki­aan päästäisi­in ratio­naalisem­paan tilanteeseen. Kyse on melkoi­sista taloudel­li­sista arvoista. Pysäköin­ti­in investoidaan Helsingis­sä liki sata miljoon­aa euroa vuosit­tain. Har­mi, että tämä tuli vas­ta nyt. Jätkäsaa­res­sa sitä olisi tarvittu.

Toimen­pide-ehdo­tuksi­na on muun muassa:

 • Asuin- ja työ­paikka­tont­tien autopaikkamäärien lasken­tao­hjei­den tarkistaminen.
 • Asukaspysäköin­ti­jär­jestelmän maanti­eteelli­nen laa­jen­t­a­mi­nen. Asukaspysäköin­nin hin­nan korot­ta­mi­nen 680 euroon vuodessa vai­heit­tain vuo­teen 2020 men­nessä. Vuo­den 2014 hin­tata­sok­si esitetään 170 euroa. Asukaspysäköin­nin erilli­nen talvi- ja kesähin­noit­telu siten, että talvikuukaudet ovat kesäkuukau­sia kalliimpia.
 • Yri­tyspysäköin­nin kehit­tämi­nen uudel­la tuot­teel­la, joka mah­dol­lis­taa pysäköin­nin kaikil­la vyöhykkeillä.
 • Yhteistyö pysäköin­ti­op­er­aat­tor­ei­den kanssa siten, että asukkaille tar­jo­taan nyky­istä houkut­tel­e­vampia mah­dol­lisuuk­sia korkealaa­tuiseen laitospysäköintiin.
 • Asun­non ja pysäköin­tipaikan hin­to­jen erot­ta­mi­nen. Niin san­otun huu­tokaup­pa­mallin pilo­toin­ti asun­to­tuotan­toon liit­tyvis­sä pysäköintipaikoissa.
 • Alueel­lis­es­ti keskitet­ty­jen pysäköin­ti­jär­jeste­ly­jen toteut­ta­mi­nen. Edis­tet­täessä alueel­lis­ten pysäköin­tiy­htiöi­den perus­tamista kaupungilla tulee olla valmius lähteä yhtiöi­den osakkaak­si ainakin toimin­nan alkuvaiheessa.
 • Pysäköin­tivirhe­mak­su­ja koske­van lakialoit­teen tekem­i­nen val­ti­olle siten, että pysäköin­tivirhe­mak­su nos­te­taan joukkoli­iken­teen tarkas­tus­mak­sun tasolle. Samal­la raiti­oli­iken­net­tä estävästä väärin­pysäköin­nistä tai inva­paikalle pysäköin­nistä esitetään 500 euron mak­su ja liian lähelle suo­jati­eti­etä, jalka­käytävälle tai yhteiskäyt­töau­ton paikalle pysäköin­nistä 250 euron maksu.
 • Pysäköin­ti­in liit­tyvien mobi­ili­palvelu­iden kehit­tämi­nen. Muun muas­sa pysäköin­nin mak­samises­sa on pitkäl­lä aika­jän­teel­lä tavoit­teena luop­ua pysäköin­ti­au­tomaateista ja siir­tyä mobiilimaksamiseen.
 • Pysäköin­nin pro­gres­si­ivi­nen hin­noit­telu kivi­jal­ka­li­ikkei­den edus­toil­la. Pro­gres­si­ivises­sa hin­noit­telus­sa lyhy­taikainen pysäköin­ti on edullista ja pitem­piaikainen pysäköin­ti suh­teessa selvästi kalli­im­paa. Pro­gres­si­ivisel­la hin­noit­telul­la paran­netaan asi­akkaiden asioin­timah­dol­lisuuk­sia kivijalkaliikkeissä.

Lasse Män­nistö on tuoreeltaan kom­men­toin­ut miet­intöä blo­gis­saan. Ei ole täysin mah­do­ton­ta, että tästä päästään yhteisymmärrykseen.

Pari huo­mau­tus­ta Lassen ajatuksista:

Lasse hyväksyy asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­nan korot­tamisen ja ilmeis­es­ti myös (?) korote­tun talvikuukausien mak­sun. Hän ei kuitenkaan hyväksy, että päätetään, kuin­ka korkealle hin­ta nousee, vaan esit­tää, että sitä nos­te­taan asteit­tain, kunnes kysyn­tä ja tar­jon­ta ovat tyy­dyt­tävässä tas­apain­os­sa. Vaikea väit­tää vas­taan, kos­ka olen esit­tänyt itsekin samaa. Luulisin, että täl­lä menet­te­lyl­lä päädytään jok­seenkin samoille luvuille, sil­lä onhan tuo­ta kokeil­tu muis­sa kaupungeis­sa. Mut­ta kokeil­laan niin nähdään.

Lasse hyväksyy sen, että osa pysäköin­tipaikoista kaavoite­taan mah­dol­lis­ta­vana vaan ei pakot­ta­vana ja toteutetaan, kun tai jos mak­suhalukas­ta kysyn­tää ilme­nee. Ymmär­rän ajatuk­sen, jos sen takana on epäi­ly, että muu ei ole fyy­sis­es­ti mah­dol­lista, kos­ka talo­jen alle paikat kan­nat­taa kaivaa ennen kuin talo raken­netaan päälle. En ymmär­rä sen sijaan, että tämä olisi peri­aate sil­loinkin, kun vaik­ka koko pysäköin­ti voidaan toteut­taa maan­pääl­li­sis­sä laitok­sis­sa, joi­ta voidaan rak­en­taa kysyn­nän kasvun tahdissa.

 

37 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.3.2013”

 1. Vesi on tarve­hier­arki­as­sa tärkeämpi kuin pysäköin­ti. 😉 Se siitä. 

  Pysäköin­ti on saatu huonol­la suun­nit­telul­la ja vääräl­lä asumisen pääomit­tamisel­la todel­la sekaisin. Jos asun­torak­en­t­a­mi­nen pääomi­tus Suomes­sa olisi ter­veel­lä poh­jal­la, ei pysäköin­nin sääte­ly paran­taisi tilan­net­ta. Nyt poli­itikot pelaa­vat gryn­derin tasku­un ja kaiketi saa­vat siitä oman siivun­sa. Häviäjä on asukas Helsingis­sä, jon­ka pysäköin­tikus­tan­nuk­set ovat kohtu­ut­toman korkeat ja pysäköin­tipaikko­ja on liian vähän.

 2. Toiv­ot­tavasti saat­te pysäköin­tipoli­ti­ikan hyväksyt­tyä. Kok+ps+sdp pitää taju­ta että tässä ei ole valin­nan­varaa. Toiv­ot­tavasti tulee uusia yksi­ty­isiä parkki­hal­liyrit­täjiä. Töölöhän on seu­raavak­si saa­mas­sa parkki­hallin, vaikkakin taitaa olla ensisi­jais­es­ti hotelleille tarkoitet­tu, niin paikko­ja pitäisi riit­tää myös ympäristön asukkaille.

  Pirkko­las­ta voin alueen asukkaana sanoa että kaavas­sa ei ole mitään ongel­maa. Pari toivo­mus­ta olisi toki. Pirkkolantien ja Kehä I kevyen­li­iken­teen sil­lat pitäisi lev­en­tää niin että kaik­ki ulkoil­i­jat mah­tu­isi­vat talvel­la sil­loille. Ongel­mana on ollut että käveli­jät tal­laa­vat ladut. Tule­vaisu­udessa pitäisi myös saa­da talvek­si luis­teluhi­ih­toa har­ras­taville oma latu välille Laakso-Paloheinä.

 3. Vesi­huoltora­port­ti­akin kan­nat­taisi vihrei­den tarkastel­la pysäköin­tipaikko­jen tavoin, kos­ka nykyi­nen veden­puhdis­tus ei toi­mi. Kun jäte- ja hulevedet menevät samaan jär­jestelmään, niin joutu­vat sit­ten dump­paa­maan ne mereen ja Van­taaseen. Kun­ni­akkaasti kun­nal­liset vesi­huolta­jat eivät edes itse julkaisseet vuo­to­jaan, ennen kuin kansalaisy­hteisö alkoi kiukutel­la. Taitaa nytkin olla vähän niin ja näin. Uud­is­tuk­sia toki tehdään ja kap­a­siteet­tia nos­te­taan, mut­ta tähän asti se on ollut lähin­nä voiv­ot­telua ja alim­i­toi­tus­ta, vaik­ka asi­at voitaisi­in tehdä ker­ral­la kun­toon, jos ei olisi 15 eri lusikkaa samas­sa sopas­sa. Nyt jos sit­ten tule­vat tarpeet alim­i­toite­taan, kuten metron kanssa kävi, niin ei kiva. Vaik­ka järkivihreät kokkar­it eivät arvosta­neet uhanalaisen taime­nen palau­tus­ta ja nousemista Van­taaseen, niin minus­ta se on aika hienoa, joten vesi pitää lait­taa yhtä arvokkaaseen kun­toon kuin kalat. Kovin heikko uskot­tavu­us on myös helsinkiläisil­lä poli­itikoil­la men­nä kovis­tele­maan toisia Itämeren mai­ta, kun oma kaupun­ki ja joki syöt­tää pahim­mil­laan raakaa jätevet­tä mereen.

  Kivi­jal­ka­li­ikkei­den huomioin­ti pysäköin­nis­sä on hyvä, mut­ta uusil­la alueil­la olisi parem­pi, kun kul­je­tusten suju­vu­us huomioitaisi­in jo suun­nit­telus­sa, ettei tulisi Aleksin tapaista aamupäivähärdel­liä käve­lykaduille. Ja samal­la toki estet­täisi­in koko asi­akaspysäköin­ti ja tehtäisi­in nykyiselle homo sapi­en­sille outoa kävelykaupunkia.

  1. Ymmärtääk­seni Helsingis­sä on hyvin vähän viemäre­itä, jois­sa jätevedet ja sadevedet menevät sekaisin. Sel­l­ainen on Meche­linkadun alla, mut­ta tämän kor­jaamista asukkaat voimakkaasti vas­tus­ta­vat. Suun­nit­telemme Helsinkiä, emme naapurikuntia.

 4. Tästä on ollut aiem­minkin puhet­ta mut­ta saisit­teko pysäköin­nin­valvon­taan tehoa ja palvelua myös niis­sä tapauk­sis­sa kun auto ei ole keskus­tan kalli­il­la mak­su­paikalla ilman mak­sua vaan jalka­käytäväl­lä, pyörätiel­lä tai lähiöi­den piaz­zoil­la pankki­au­tomaat­tien ja veikkaus­pis­tei­den edessä miten sat­tuu muiden riesana. 

  Niitä korotet­tu­ja mak­su­ja kan­nat­taisi var­maan käy­dä per­imässä nyky­istä kauem­panakin ilman että kaik­ki “tuot­to” häviää matkaku­lui­hin. Kaupunki­lais­ten kun olisi hyvä olla alueesta riip­pumat­ta yhden­veroisia tässäkin suhteessa…

 5. Keskus­puis­tos­ta:

  - Mik­sei maakaa­suput­ki kul­je Hämeen­lin­nan­väylän vart­ta? Nyt se koukkaa luon­toti­eto­jär­jestelmän mukaan Met­solu­okkaa I ole­van kor­ven (=herkähkö kosteikko) läpi.

  - Tarkoit­taako Pirkkolan met­sä­tien kaduk­si muut­ta­mi­nen tien lev­en­e­mistä? Nämä täm­möiset hyvin, hyvin varovasti.

  Ite ehkä rak­en­taisin ton kokon­aan uuden hallin mielu­um­min noiden nyky­is­ten urheiluhal­lien itä- tai eteläpuolelle, jot­tei keskus­puis­to kapenisi itä-län­sisu­un­nas­sa (mukaan­lukien reunavaiku­tus). En tosin nyt muista alueen topografi­aa yms.

 6. Niin ja onhan listal­la myös Itik­sen risteyssu­un­nitel­ma. Havain­neku­vat-tiedos­to perustelee aika hyvin, mik­si koko han­ke pitää kuopata.

 7. Ehdo­tus on hyvä, ja toiv­ot­tavasti tästä saadaan rak­en­ta­va kom­pro­mis­si aikaan val­taapitävien puoluei­den kesken.

  Ehdot­taisin lisäk­si hie­man pohdit­tavak­si, miten tämä ehdo­tus myy­dään asukkaille, ettei ruoki­ta eri puoluei­den liiken­neper­su­ja. Lainaan tässä FB:sta erään van­henevan kan­takaupunki­laisen vuo­datuk­sen liikennesuunnitelmasta:

  Kan­takaupungis­sa ei suun­nitel­man mukaan asu ketään vähä­varaista ja heikkovoimaista ihmistä, joka tarvit­see autoa päivit­täin. Kan­takaupunki­laiset ovat nuo­ria, per­heel­lisiä rikkai­ta ja vahvo­ja, jot­ka jouta­vat hoita­maan asiansa ja kan­ta­maan tavaransa ratikoil­ta tai kaukaisil­ta pysäköin­ti­auluei­ta. Tähän tul­laan kun vain nuoret tietävät, miten kaupunkia pitää kehittää.

 8. Pari tarken­nus­ta tietämättömälle:

  1. Koskisiko pysäköin­nin markki­nahin­ta myös vuokrataloyhtiöitä?

  2. Mak­saako sosi­aal­i­tur­va pysäköin­nin kus­tan­nuk­set toimeen­tu­lotuen saajille?

  Lisäk­si työryh­mä tote­si johtopäätöksissään,
  että vuokrat­alois­sa pysäköin­nin ja asumisen
  kus­tan­nuk­sia ei voi­da käytän­nössä erottaa
  toi­sis­taan. (s. 39) 

 9. Tästä on ollut aiem­minkin puhet­ta mut­ta saisit­teko pysäköin­nin­valvon­taan tehoa ja palvelua myös niis­sä tapauk­sis­sa kun auto ei ole keskus­tan kalli­il­la mak­su­paikalla ilman mak­sua vaan jalka­käytäväl­lä, pyörätiel­lä tai lähiöi­den piaz­zoil­la pankki­au­tomaat­tien ja veikkaus­pis­tei­den edessä miten sat­tuu muiden riesana. 

  Kulku­väylien tukkimisen estämi­nen pitäisi olla pysäköin­nin­valvon­nan tärkein tehtävä. Vaik­ka mak­su­ista luis­telu on sekin ikävää, mitään todel­lista vaaraa ei parkkiru­udus­sa ole­va auto aiheuta.

  Vaaraa ja hait­taa sen sijaan on siitä, että jalankulk­i­jat pakote­taan kiertämään ajo­radan kaut­ta tai estetään bus­sipysäkin käyt­tö, kuten teki eilen erään helsinkiläis­taksin kul­jet­ta­ja Sörnäi­sis­sä. Auto seisoi jalka­käytäväl­lä keskel­lä bus­sipysäkkiä niin, että bus­sia ei saanut pysäkille niin, että tak­si ei olisi tukkin­ut jotain ovea. Ja mik­si moinen? Tak­sikuskin piti päästä Lidli­in ostoksille.

  Olen soitel­lut noista törkeim­mistä väärin­pysäköin­neistä valvon­tapyyn­töjä, mut­ta ei siitä ole mitään hyö­tyä, sil­lä ker­taakaan en ole vielä näh­nyt tarkas­ta­jien tule­van paikalle. Eräässäkin tapauk­ses­sa pysäköi­ty auto tuk­ki jalka­käytävän poli­isi­ase­man edessä tun­nin ajan sen jäl­keen, kun soitin asi­as­ta. Mis­tä tiedän? Siitä, että soitin asi­as­ta meno­matkalla ja palu­umatkalla auto seisoi samal­la paikalla, eikä siinä ollut parkkisakkoa.

  Face­bookissa on hyviä esimerkkiku­via vas­taav­ista tapauk­sista ryh­mässä “Minä pysäköin pyörätielle”.

 10. Osmo Soin­in­vaara: Ymmärtääk­seni Helsingis­sä on hyvin vähän viemäre­itä, jois­sa jätevedet ja sadevedet menevät sekaisin. 

  Käsit­tääk­seni jos­sain määrin ongel­mana Helsingis­sä on, että vet­tä säästetään liikaa ja jätevesi on liian kon­sen­troitunut­ta… Vesi- ja viemäri­jär­jestelmän toimin­nan kannal­ta olisi parem­pi, että vet­tä lotrat­taisi­in enemmän 😉

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Suun­nit­telemme Helsinkiä, emme naapurikuntia.

  Niin. Ehkä kan­nat­taisi ainakin miet­tiä, mitä mah­dol­liset naa­purikun­tien yhdis­tämiset tuo­vat mukanaan. Hal­li­tuk­sel­la näyt­täisi ainakin ole­van kova kiire ja tilanne yllät­tää byrokraatit. Tule­vaisu­u­den­hallintaa nääs.

 12. N: Kulku­väylien tukkimisen estämi­nen pitäisi olla pysäköin­nin­valvon­nan tärkein tehtävä. Vaik­ka mak­su­ista luis­telu on sekin ikävää, mitään todel­lista vaaraa ei parkkiru­udus­sa ole­va auto aiheuta. 

  Löysin aikaisem­man kom­ment­ti­ni asiaan:

  http://www.soininvaara.fi/2012/08/20/kaupunkisuunnittelulautakunnan-lista-21–8‑2012/#comment-217750

  Pysäköin­nin­valvon­nas­sa on sama byrokra­t­ian, laisku­u­den ja myös oikei­den resurssipu­ut­teen aiheut­ta­ma harha kuin liiken­nevalvon­nas­sa yleen­sä: keski­tytään help­poi­hin rahas­tusko­hteisi­in ja samaan aikaan oikeasti haitalliset tapauk­set pää­sevät jatka­maan toimintaansa. 

  Jol­loin ns. kun­non kansalaiset alka­vat vähin erin miet­tiä että mik­sipä minäkään enää välittäisin…

 13. Ville: Käsit­tääk­seni jos­sain määrin ongel­mana Helsingis­sä on, että vet­tä säästetään liikaa ja jätevesi on liian kon­sen­troitunut­ta… Vesi- ja viemäri­jär­jestelmän toimin­nan kannal­ta olisi parem­pi, että vet­tä lotrat­taisi­in enemmän 

  Vet­tä pitäisi ehdot­tomasti käyt­tää nyky­istä enem­män. Vesi­laitos joutuu huuhtele­maan putkia, kun niitä käytetään liian vähän. Käytän­nössä tämä merk­it­see juo­makelpoisek­si puhdis­te­tun hanave­den juok­sut­tamista Töölönlahteen.

 14. Joel Jalka­nen:
  Niin ja onhan listal­la myös Itik­sen risteyssu­un­nitel­ma. Havain­neku­vat-tiedos­to perustelee aika hyvin, mik­si koko han­ke pitää kuopata.

  Saas nähdä. KSV esit­tää “kauka­lo”. Pris­ma halu­aa “rampit”. Mah­taako esi­tys muut­tua lau­takun­nan käsittelyssä.

 15. Voisiko noista Itäkeskuk­sen vai­h­toe­hdoista pyytää havain­neku­via, jos­sa on:

  1. auto­ja sen ver­ran kuin niitä ennuste­taan ruuh­ka-aikaan olevan
  2. jot­ka olisi otet­tu jalankulk­i­jan näkökulmasta
  3. jot­ka visu­al­isoisi­vat vai­h­toe­hto­jen vaiku­tuk­sia Itäkeskuk­sen keskustalle.

 16. Joel Jalka­nen:
  Ite ehkä rak­en­taisin ton kokon­aan uuden hallin mielu­um­min noiden nyky­is­ten urheiluhal­lien itä- tai eteläpuolelle, jot­tei keskus­puis­to kapenisi itä-län­sisu­un­nas­sa (mukaan­lukien reunavaiku­tus). En tosin nyt muista alueen topografi­aa yms. 

  Nykyisen jäähallin itäpuolel­la on san­gen suosit­tu las­ten uima- ja leikkipaik­ka. Aja­tus sen kor­vaamis­es­ta jol­lakin hallil­la ei oikein innosta.

  Vas­taavasti uima­hallin eteläpuolel­la on uima­hal­li­in liit­tyvää ulkoaluet­ta (käytössä kesäisin), ja siel­lä hal­lis­sa taitaa olla sisäl­lä isot etelään osoit­ta­vat ikku­nat. Eli siihen eteläpuolelle pitäisi jät­tää tilaa uima­hallin ja uuden hallin väliin.

  Lisäk­si kan­nat­taa huo­ma­ta, että siinä tule­van pal­loiluhallin pohjois­puolel­la on jo nyt isohko pysäköin­tialue. Kaven­taisiko tuo pal­loiluhal­li keskus­puis­toa pahem­min kuin tuo nykyi­nen pysäköintialue?

  PS: iso peukku lumenkaatopaikan siirtämiselle Met­sälän­tien viereen. Se nykyi­nen paik­ka (joka ei tosin tänä tal­ve­na ole ollut käytössä) vaatii kuormien ajat­tamista Maunulan majan nurkil­la kulke­vien hiekkatei­den kaut­ta, jot­ka eivät oikein ole ihanteel­lisia raskaalle liikenteelle.

 17. Daniel Fed­er­ley:

  Ville:

  Käsit­tääk­seni jos­sain määrin ongel­mana Helsingis­sä on, että vet­tä säästetään liikaa ja jätevesi on liian kon­sen­troitunut­ta… Vesi- ja viemäri­jär­jestelmän toimin­nan kannal­ta olisi parem­pi, että vet­tä lotrat­taisi­in enemmän

  Vet­tä pitäisi ehdot­tomasti käyt­tää nyky­istä enem­män. Vesi­laitos joutuu huuhtele­maan putkia, kun niitä käytetään liian vähän. Käytän­nössä tämä merk­it­see juo­makelpoisek­si puhdis­te­tun hanave­den juok­sut­tamista Töölönlahteen.

  Ja kuitenkin taas täl­lä viikol­la meitä kaikkia on medi­as­sa syyl­lis­tet­ty vedenkäytöstä oikein urakalla maail­man vesipäivän kunniaksi.

  Ympäristöjär­jestöt syövät omaa (heikohkoa) uskot­tavu­ut­taan kopi­oimal­la Suomeen kaik­ki hörhökam­pan­jat maail­mal­ta miet­timät­tä ollenkaan onko kyseinen asia rel­e­vant­ti meillä.

  Liian pitkälle men­nyt veden säästämi­nen on todel­li­nen ongel­ma viemärei­den toimin­nan kannal­ta. Kylmää vet­tä pitäisi voi­da käyt­tää surut­ta. Ves­i­mak­sutkin pitäisi jotenkin järkevöit­tää etteivät ne ohjaisi liial­liseen säästämiseen.

 18. Ris­to Koivunen: Nykyisen jäähallin itäpuolel­la on san­gen suosit­tu las­ten uima- ja leikkipaik­ka. Aja­tus sen kor­vaamis­es­ta jol­lakin hallil­la ei oikein innosta.

  Vas­taavasti uima­hallin eteläpuolel­la on uima­hal­li­in liit­tyvää ulkoaluet­ta (käytössä kesäisin), ja siel­lä hal­lis­sa taitaa olla sisäl­lä isot etelään osoit­ta­vat ikku­nat. Eli siihen eteläpuolelle pitäisi jät­tää tilaa uima­hallin ja uuden hallin väliin.

  Lisäk­si kan­nat­taa huo­ma­ta, että siinä tule­van pal­loiluhallin pohjois­puolel­la on jo nyt isohko pysäköin­tialue. Kaven­taisiko tuo pal­loiluhal­li keskus­puis­toa pahem­min kuin tuo nykyi­nen pysäköintialue?

  PS: iso peukku lumenkaatopaikan siirtämiselle Met­sälän­tien viereen. Se nykyi­nen paik­ka (joka ei tosin tänä tal­ve­na ole ollut käytössä) vaatii kuormien ajat­tamista Maunulan majan nurkil­la kulke­vien hiekkatei­den kaut­ta, jot­ka eivät oikein ole ihanteel­lisia raskaalle liikenteelle.

  Onhan siinä sen uima­paikan pohjois­puolel­la tilaa (?) Tosin point­ti tos­ta parkkipaikasta.

  Met­sälän­tien lumenkaatopaikalta pitää vaan sit kat­toa, ettei ihan tolkut­to­mia määriä skei­daa valu sinne kor­peen. Töitä vesi-insinööreille.

 19. Kysymys Osmolle: Jos kan­takaupun­gin asukaspysäköin­ti­mak­sua talvi­saikaan nos­te­taan reilusti, lop­ul­ta 80 euroon kuukaudessa sil­lä perus­teel­la, että “talvel­la kun­nos­s­api­tokus­tan­nuk­set ovat merkit­tävästi lume­ton­ta aikaa korkeam­mat” (suo­ra lain­aus kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan esi­tyk­ses­tä s. 51), hoitaako kaupun­ki sit­ten tätä (“todel­lisia kus­tan­nuk­sia vas­taavaa”) mak­suani vas­taan lumet pois asukaspysäköin­tipaikoil­ta? Vai saanko jatkos­sakin lapi­oi­da paikkani itse tyhjäk­si mar­rasku­us­ta maaliskuuhun?

 20. Daniel Federley:
  Liian pitkälle men­nyt veden säästämi­nen on todel­li­nen ongel­ma viemärei­den toimin­nan kannal­ta. Kylmää vet­tä pitäisi voi­da käyt­tää surut­ta. Ves­i­mak­sutkin pitäisi jotenkin järkevöit­tää etteivät ne ohjaisi liial­liseen säästämiseen. 

  Kan­nataisko taas sen oikean tiedon halti­joiden ava­ta sitä tiedon arkkuaan tästäkin asi­as­ta? Hitusen hilpeää valit­taa siitä, että toiset har­ras­taa tiedonväl­i­tys­tä, kun sit­ten oma viestin­tä on nollaa.
  Ihan simp­pelisti nyt voisi ekaks vaik­ka ilmoit­taa kuin­ka paljon vet­tä pitäisi käyt­tää per lärvi, kun huomioon ote­taan sekä viemäriverkos­ton että vedenkäytön ekonomis-ekologi­nen optimointi.

 21. Liian pitkälle men­nyt veden säästämi­nen on todel­li­nen ongel­ma viemärei­den toimin­nan kannal­ta. Kylmää vet­tä pitäisi voi­da käyt­tää surut­ta. Ves­i­mak­sutkin pitäisi jotenkin järkevöit­tää etteivät ne ohjaisi liial­liseen säästämiseen. 

  Jos ajatel­laan vähän sitä mitä laatikon ulkop­uolelta voi löy­tyä, niin eikös se, että vet­tä täy­tyy tuh­la­ta, jot­ta viemärimme toimi­vat, ker­ro vain siitä, että viemäri­jär­jestelmä ei ole ihan mah­dol­lisim­man järkevä. Ei tosi­aan ehkä tee mitään Suomen olois­sa, mut­ta mah­dol­lis­es­ti muual­lakin on samo­ja ongelmia. Vois olla tekni­ik­ka, joka ei vaa­di puh­taan veden tuh­laamista, jonkin­lainen vientituote.

  1. Vet­tä ei pidä “tuh­la­ta” viemärei­den takia vaan jot­ta vesi ei seisoisi putk­istossa liian kauan, enne kuin teet siitä kahvia. Viemäri­in voi aina syöt­tää sade­vet­tä hallitusti.

 22. Nappe:
  Pirkkolantien ja Kehä I kevyen­li­iken­teen sil­lat pitäisi lev­en­tää niin että kaik­ki ulkoil­i­jat mah­tu­isi­vat talvel­la sil­loille. Ongel­mana on ollut että käveli­jät tal­laa­vat ladut. Tule­vaisu­udessa pitäisi myös saa­da talvek­si luis­teluhi­ih­toa har­ras­taville oma latu välille Laakso-Paloheinä.

  Tuskin kan­nat­taa niin lev­eitä sil­to­ja alkaa kevyelle liiken­teelle rak­en­ta­maan, että niihin sopii rin­nakkain sekä täysleveä latu-ura (molem­min puolin per­in­teinen ja keskel­lä luis­telu) että aurat­tu käve­ly- ja pyöräi­lyosa. Latu-urien keskiosa kävel­lään pilalle ainakin Pirkkolan eteläpuolel­la joka tapauk­ses­sa, oli­vat urat miten lev­eitä tahansa. Toisaal­ta yhdis­telmä aurat­tu puoli sekä latu-ura on mah­do­ton, kos­ka aurat­tu puoli pitää hiekoit­taa ja hiek­ka pää­tyy aina lop­ul­ta latu-uralle.

  Jonkin­laista ratkaisua tälle latu-uril­la käve­lylle kuitenkin omas­ta ja muiden luke­mat­tomien hiihtäjien puoles­ta toivoisi. Latu-urien ylläpi­toon kun kaupun­ki panos­taa tal­ven mit­taan erit­täin kiitet­tävästi ja merkit­tävästi (ja toden­näköis­es­ti jokaiselle sijoite­tulle eurolle saadaan huikea kate, kun ihmiset liikku­vat ja pysyvät ter­veemp­inä, niin suosit­tua hiih­to tänäkin tal­ve­na on ollut).

  Kyse ei voi olla siitä, ettei käveli­jöille vai­h­toe­htoisia reit­te­jä olisi. Keskus­puis­tossa pohjois­es­ta etelään kul­kee pääsään­töis­es­ti 3 — 4 uraa, joista 1 — 2 on latu-urina.

  Yksi vai­h­toe­hto voisi olla hiih­don profi­ilin nos­t­a­mi­nen. Fak­ta­han on, että Helsin­gin Keskus­puis­to on val­takun­nan mitas­sa yksi merkit­tävimpiä hiih­tokeskuk­sia. Jon­ka ladut saat­ta­vat olla jopa parem­min hoide­tut kuin mis­sään muual­la. Ei Lapinkaan hiih­tokeskuk­sis­sa laduil­la kävel­lä. Jos tääl­läkin ladut oli­si­vat osa selvästi merkit­tyä ja rajat­tua hiih­tor­e­itistöä, ehkä käveli­jät arvostaisi­vat niitä eri tavoin kuin nykyään.

 23. Eli­na:
  Jos kan­takaupun­gin asukaspysäköin­ti­mak­sua talvi­saikaan nos­te­taan reilusti, lop­ul­ta 80 euroon kuukaudessa sil­lä perus­teel­la, että “talvel­la kun­nos­s­api­tokus­tan­nuk­set ovat merkit­tävästi lume­ton­ta aikaa korkeam­mat” …, hoitaako kaupun­ki sit­ten tätä (“todel­lisia kus­tan­nuk­sia vas­taavaa”) mak­suani vas­taan lumet pois asukaspysäköin­tipaikoil­ta? Vai saanko jatkos­sakin lapi­oi­da paikkani itse tyhjäk­si mar­rasku­us­ta maaliskuuhun?

  Olet­taisin, että saat jatkaa lapi­oin­tia. Ja että hin­nan koro­tuk­sel­la lasken­nal­lis­es­ti tur­vataan rahoi­tus hoidon nyky­ta­sol­la. Ja se että jokaisen pysäköi­dyn auton ympäristö hoidet­taisi­in puh­taak­si lumes­ta tai lumia ei nopeasti aurat­taisi autopaikoille vaan siir­ret­täisi­in johonkin muualle mak­saisi vielä paljon enem­män. Aivan samal­la peri­aat­teel­la lumet siir­retään nyky­isin autotieltä vaikka­pa viereiselle kevyen liiken­teen väylälle ja siir­retään siitä pois sit­ten ehkä joskus.

 24. Koti-isä: Olet­taisin, että saat jatkaa lapi­oin­tia. Ja että hin­nan koro­tuk­sel­la lasken­nal­lis­es­ti tur­vataan rahoi­tus hoidon nykytasolla.

  Noin minäkin ole­tan… eli ker­ran talves­sa katu (esim. Kru­u­nun­haas­sa Kru­u­nun­haankatu) aurataan ja lumet viedään pois (jos viedään) ja ker­ran kevääl­lä katu put­sa­taan. Molem­pi­in menee noin tun­ti, maks kak­si… paikko­ja on n. 14 eli 4kk x 80 euroa x 14 = 4480 euroa… tun­ti­hin­ta “kun­nos­s­api­dolle” on siis vaivaiset reilun tuhat euroa:) Mitään muun­laista kun­nos­s­api­toa en ole esim. mainit­se­mal­lani katu­o­su­udel­la vuosikausi­in havain­nut. Ja sama pätee aika mon­een muuhunkin katu­un. Liekö sit­ten jos­sain muual­la kan­takaupungis­sa enem­män kunnossapitoa?

  Mie­lenki­in­toista tässä keskustelus­sa on tuo autopaikko­jen “vapaut­ta­mi­nen” lyhy­taikaista asioin­tia varten (hin­noit­telus­sa suosit­taisi­in lyhy­taikaista pysäköin­tiä)… toisaal­ta puhutaan autoli­iken­teen rajoit­tamis­es­ta kan­takaupungis­sa ja sit­ten tulee näitä ehdo­tuk­sia, joil­la autoli­iken­net­tä halu­taankin ilmi­selvästi lisätä kan­takaupungis­sa. Lop­putule­ma tulee ole­maan var­maankin täl­laises­sa läh­estymis­tavas­sa kokoomuk­sen aja­man lin­jan mukainen… tulee keskus­tatun­neli sekä autoy­hteys sil­to­ja pitkin keskus­tas­ta Laa­jasa­loon. Muuten ei saa­da autoile­via asi­akkai­ta eli näytä lyhy­taikaisia pysäköi­jiä lisää kantakaupunkiin…

  Ja mitä tulee auton tarpeeseen kan­taka­pungis­sa vs. muual­la niin suku­loin­nin ja muun Hki-Espoo-Van­taa ‑alueen ulkop­uolel­la asioimisen osalta tarve tuskin eroaa suurestikaan asuin­paikas­ta riip­pumat­ta. Ja jos ja kun tuo asukaspysäköin­ti kan­takaupungis­sa laa­je­nee ja kallis­tuu, odot­taisin vihreiltä vas­tu­ullisu­ut­ta ja vaa­timus­ta matkaku­lu­vähen­nys­ten kokon­aan pois­tamisek­si. Eli että oikeasti suosit­taisi­in joukkoli­iken­net­tä ja ihmis­ten asumisen sijoit­tau­tu­mista joukkoli­iken­ney­hteyk­sien mukaisesti.

 25. Lasse hyväksyy sen, että osa pysäköin­tipaikoista kaavoite­taan mah­dol­lis­ta­vana vaan ei pakot­ta­vana ja toteutetaan, kun tai jos mak­suhalukas­ta kysyn­tää ilme­nee. Ymmär­rän ajatuk­sen, jos sen takana on epäi­ly, että muu ei ole fyy­sis­es­ti mah­dol­lista, kos­ka talo­jen alle paikat kan­nat­taa kaivaa ennen kuin talo raken­netaan päälle.

  Tarkkana nyt tän kanssa, ei ole noin yksinker­taista. Muuten main­ios­sa rap­paris­sa lukee:

  Pysäköin­ti­talois­sa ja kel­lareis­sa autopaikko­jen rak­en­tamiskus­tan­nuk­set ovat 20 000 – 40 000 euroa ja kalliopy­säköin­nis­sä jopa yli 50 000 euroa autopaikkaa kohden.

  Tuo on siis 50–150% ero raken­nuskus­tan­nuk­sia, ja kohtu­ullisen hyvä argu­ment­ti keskitet­tyä laitok­sia kohtaan. Mut­ta kun ei se ero käytän­nössä noin suuri ole, mitä näitä seu­ran­nut niin ne kansi/kellaripaikatkin huitelee 40 000 tienoil­la. Kts. esim. Att:n perus­teelli­nen lausun­to, he kuitenkin raken­net­tuvat näitä työkseen:

  Autopaik­ka pysäköin­tilu­o­las­sa mak­saa noin 50 000 ‑60 000 euroa / autopaik­ka… Kan­nen alle sijoit­tuvien autopaikko­jen raken­nuskus­tan­nus on ollut noin 35 000 euron ja 50 000 euron välissä.

  Tuo on siis 0–80% ero. Kun vielä ote­taan huomioon että laitok­sis­sa vuorot­telupysäköin­ti on helpom­paa jär­jestää, niin esimerkik­si ole­tuk­sel­la ‑20% pienem­pi paikkatarve sen vuok­si, luo­lapysäköin­ti voi tul­la jopa halvem­mak­si per pysäköi­jä. Ja kyl­lä niitä luo­lia nyt on tähänkin saak­ka louhit­tu jälkikäteen.

 26. Hapan­naa­ma: Noin minäkin ole­tan… eli ker­ran talves­sa katu (esim. Kru­u­nun­haas­sa Kru­u­nun­haankatu) aurataan ja lumet viedään pois (jos viedään) ja ker­ran kevääl­lä katu put­sa­taan. Molem­pi­in menee noin tun­ti, maks kak­si… paikko­ja on n. 14 eli 4kk x 80 euroa x 14 = 4480 euroa… tun­ti­hin­ta “kun­nos­s­api­dolle” on siis vaivaiset reilun tuhat euroa:) Mitään muun­laista kun­nos­s­api­toa en ole esim. mainit­se­mal­lani katu­o­su­udel­la vuosikausi­in havain­nut. Ja sama pätee aika mon­een muuhunkin katu­un. Liekö sit­ten jos­sain muual­la kan­takaupungis­sa enem­män kunnossapitoa?

  Mie­lenki­in­toista tässä keskustelus­sa on tuo autopaikko­jen “vapaut­ta­mi­nen” lyhy­taikaista asioin­tia varten (hin­noit­telus­sa suosit­taisi­in lyhy­taikaista pysäköin­tiä)… toisaal­ta puhutaan autoli­iken­teen rajoit­tamis­es­ta kan­takaupungis­sa ja sit­ten tulee näitä ehdo­tuk­sia, joil­la autoli­iken­net­tä halu­taankin ilmi­selvästi lisätä kan­takaupungis­sa. Lop­putule­ma tulee ole­maan var­maankin täl­laises­sa läh­estymis­tavas­sa kokoomuk­sen aja­man lin­jan mukainen… tulee keskus­tatun­neli sekäau­toy­hteys sil­to­ja pitkin keskus­tas­ta Laa­jasa­loon. Muuten ei saa­da autoile­via asi­akkai­ta eli näytä lyhy­taikaisia pysäköi­jiä lisää kantakaupunkiin…

  Ja mitä tulee auton tarpeeseen kan­taka­pungis­sa vs. muual­la niin suku­loin­nin ja muun Hki-Espoo-Van­taa ‑alueen ulkop­uolel­la asioimisen osalta tarve tuskin eroaa suurestikaan asuin­paikas­ta riip­pumat­ta. Ja jos ja kun tuo asukaspysäköin­ti kan­takaupungis­sa laa­je­nee ja kallis­tuu, odot­taisin vihreiltä vas­tu­ullisu­ut­ta ja vaa­timus­ta matkaku­lu­vähen­nys­ten kokon­aan pois­tamisek­si. Eli että oikeasti suosit­taisi­in joukkoli­iken­net­tä ja ihmis­ten asumisen sijoit­tau­tu­mista joukkoli­iken­ney­hteyk­sien mukaisesti.

  Itseäni ärsyt­tävät mak­su­jen nos­ton perusteluis­sa (huoli­mat­tomasti?) käyte­tyt karkeat yleistyk­set. Kaupun­ki jae­taan ratikka‑, raide- ja bus­sikaupunki­in, joiden sisäl­lä kunkin alueen asukkaiden olete­taan pääosin asioivan. Ainakaan kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan esi­tyk­sen perus­teel­la virkamiehille ei ole tul­lut mieleen, että kan­takaupungis­sa (“ratikkakaupungis­sa”) asu­vat saat­ta­vat käy­dä töis­sä alueen ulkop­uolel­la ja jopa paikois­sa, joi­hin Helsin­gin ja koko pk-seudun poikit­tais­li­iken­teen surkeu­den takia on mah­do­ton­ta päästä kohtu­ullises­sa ajas­sa muuten kuin henkilöau­tol­la. Vaal­i­taan stereo­typ­i­aa, jon­ka mukaan kan­takaupungis­sa asu­vat tarvit­se­vat autoa vain mökki­matkoi­hin ja viedäk­seen koiraa met­sään juok­se­maan (hin­nan­nos­tor­in­ta­maan liit­tyneen HS:n jok­seenkin tarkoi­tushakuinen gallup-poim­inta viime viikolta).

  Myös Hapan­naa­man suun­nitelmista nos­ta­ma perustelu autopaikko­jen vapaut­tamis­es­ta lyhy­taikaista asioin­tia varten on mie­lenki­in­toinen. Esimerkik­si Vallilas­sa täl­laisen asioin­tipysäköin­nin tarve on hyvin vähäi­nen ja kadun­var­sil­la on joka tapauk­ses­sa aina tilaa.

 27. tpyy­lu­o­ma: Tuo­ta jälkikä­teen hal­lien rak­en­tamista http://tolkku.blogspot.fi/2013/03/parkkihalleja-kysynnan-mukaan.html selvitin ja pähkin</aA, ja ainakin toteu­tunei­den kus­tan­nusten perus­teel­la ja sivu­vaiku­tuk­set huomioon ottaen on vaikea ymmärtää miten se tulee kalliimmaksi?

  Voisiko seli­tys löy­tyä maaperästä? Tähän asti raken­netut isot hal­lit on tehty kallioon. Nyt sit­ten on ranta-aluielle joudut­tu rak­en­ta­maan halle­ja mutaan tms. 

  Voisiko olla silleen­sä, että Kalasatamassa/Jätkäsaaressa yms on mah­do­ton­ta rak­en­taa jälkikäteen?

 28. Jätkässä pysäköin­tilu­o­la kyl­lä louhi­taan kallioon eikä kus­tan­nuk­sis­sakaan ole hirveästi eroa kan­nen alle sijoitet­tavien ja luo­la­paikko­jen välil­lä. Tosin Jätkään ei var­maan mah­tu­isi kah­ta-kolmea luolaa.

  Huole­na näyt­täisi kaavoit­ta­jal­la ole­van kus­tan­nusten kohdis­tu­mi­nen eri kiin­teistö­jen kesken, kus­tan­nusten kohdis­tu­misel­la käyt­täjien kesken nyt niin väliä. Luot­ta­mus siihen, että paikko­ja raken­net­taisi­in tarpeen mukaan on kovin mata­lal­la. Ehkäpä paikko­ja on han­kala saa­da jälkikä­teen raken­net­tua lisää kun niiden hin­nat on ensin kaavasääte­lyl­lä painet­tu nau­ret­ta­van alhaalle?

 29. Hapan­naa­ma: Mie­lenki­in­toista tässä keskustelus­sa on tuo autopaikko­jen “vapaut­ta­mi­nen” lyhy­taikaista asioin­tia varten (hin­noit­telus­sa suosit­taisi­in lyhy­taikaista pysäköin­tiä)… toisaal­ta puhutaan autoli­iken­teen rajoit­tamis­es­ta kan­takaupungis­sa ja sit­ten tulee näitä ehdo­tuk­sia, joil­la autoli­iken­net­tä halu­taankin ilmi­selvästi lisätä kantakaupungissa. 

  Autopaikko­jen vapaut­ta­mi­nen lyhy­taikaista asioin­tia varten ensisi­jas­sa vähen­tää autoli­iken­net­tä. Tietysti voi käy­dä niin, että jos autoilu alkaa ihan oikeasti sujua, niin se
  lisääntyy. 

  Joku 4 euron keskus­tatun­ne­li­mak­su suju­voit­taisi ihmeesti keskus­tas­sa liikku­mista. Sen voisi vaik­ka kerätä ihan sil­lä var­jol­la että kun mak­saa tun­ne­li­mak­sun, niin keskus­tatun­nelia ei raken­neta eikä tun­neli­in suun­taavaa läpikulkuli­iken­net­tä tule keskus­tan sisään­tuloväyliä ruuhkauttamaan…

  Panen kyl­lä toivoni tässä pysäköin­tikokoomuk­seen, sosiali­park­keer­aavaan puolueeseen ja perus­pysäköi­ji­in, kyl­lä ne pitävät huolen siitä että kaikkial­la riit­tää pysäköi­tyjä tai ainakin ruuhkas­sa seiso­via peltilehmiä.

 30. Pekka Pes­si: Autopaikko­jen vapaut­ta­mi­nen lyhy­taikaista asioin­tia varten ensisi­jas­sa vähen­tää autoliikennettä

  Tässä on oikeas­t­aan sama ilmiö havait­tavis­sa kuin pyörien pysäköin­nis­sä. Ihmi­nen val­it­see hel­posti het­kel­lis­es­ti halvim­man vai­h­toe­hdon vaik­ka pitäisi kier­rel­lä, tai on stres­sipi­ik­ki pysähtyä Man­skul­la kaistalleet­tä saa peru­utet­tua tasku­un. Yhtälail­la Pasi­lan ase­man lukit­ta­vat mak­sulliset pyöräkaapit on (pois­tet­ti­in?) tyhjil­lään, ja ylä­ta­sol­la ketju­lukkokaaos. Var­maankin jokaiselle kadul­la asioin­tipysäköin­tiä etsivälle olisi koke­muk­seni mukaan nyky­i­sis­sä halleis­sa tilaa (pl. jokunen alkuil­ta joulun alla), mut­ta se heti rak­sut­ta­va tun­ti­hin­ta iskee nyt-heti-just — ja men­taaliris­ki on, että päästyään hal­lista ulos (mon­ta mak­sullista min­u­ut­tia) ja kävel­tyään (taas mon­ta min­u­ut­tia) pikkuputi­ikin eteen siinä onkin just vapaa, halvem­pi paik­ka. Kadul­la voi vielä mak­saa puoli tun­tia ja tul­la 40 min­uutin päästä pikkupikkuriskil­lä, hal­lis­sa puo­mi ei aukea ennen kuin käytet­ty aika on mak­set­tu kokon­aan. Kuitenkaan katuhin­taa ei voi nos­taa yli sen mitä hal­lis­sa mak­se­taan, kun hal­lien hin­nat kallis­tu­isi­vat var­masti vas­taavasti. Tai aja­tusleik­ki: mil­lä hin­tata­sol­la hal­lit eivät enää kehtaisi velot­taa edes yhtä paljoa kuin kadulla?

 31. Pekka Pes­si: Autopaikko­jen vapaut­ta­mi­nen lyhy­taikaista asioin­tia varten ensisi­jas­sa vähen­tää autoli­iken­net­tä. Tietysti voi käy­dä niin, että jos autoilu alkaa ihan oikeasti sujua, niin selisääntyy.

  Onko­han tästä ole­mas­sa jotain tutkimu­saineis­toakin? Siis ver­tailua sen osalta, miten paljon kier­ron nopeut­ta­mi­nen vaikut­taa liiken­nemäärään vs. kuin­ka paljon turhaa liiken­net­tä vapaan paikan etsimi­nen aiheuttaa?

  Toisin sanoen, jos tiedät, että tn. löy­dät vapaan paikan hel­posti, lähde­tkö sit­tenkin mielu­um­min liik­keelle oma­l­la autol­la kuin julk­isil­la välineil­lä? Vas­tako­h­ta tietenkin voisi olla, että tietää ettei tn. löy­dä vapaa­ta paikkaa ja joko menee muualle tai jät­tää kokon­aan lähtemättä.

  PS. Joskus miet­tii sitäkin, että kun työ­matkalaisia sub­ven­toidaan vero­tuk­ses­sa työ­matkaku­lu­jen vähen­nyk­sessä ja he kuitenkin kulut­ta­vat merkit­tävästi käyt­tämiään teitä, niin onko tämä oikeu­den­mukaista alku­unkaan? Eikö hei­dän juuri pitäisi mak­saa enem­män tei­dän kun­nos­s­api­dos­ta (tai rakentamisesta)?

 32. ris­ti­in-rasti­in: siinä onkin just vapaa, halvem­pi paikka. 

  Ne katu­paikat pitäisikin hin­noitel­la sen mukaises­ti, ettei noin pääse käymään. Jos paik­ka on vapaa, se johtuu siitä että se on kalli­impi kuin se huonom­pi paik­ka hal­lis­sa tai luo­las­sa. Asioin­tia varten luo­la tai hal­li on huonom­pi – eli sen pitäisi siis olla halvem­pi – kuin kadul­la ole­va paik­ka, ellei se nyt sit­ten satu ole­maan kyseisen asioin­tip­is­teen omaan käyt­töön rakennettu.

  Hörhö: Onko­han tästä ole­mas­sa jotain tutkimusaineistoakin? 

  San Fran­sis­cos­ta lähinnä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.