Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.3.2013

(Lis­taan täs­tä)

Kokouk­sen tär­kein asia on muis­tio Hel­sin­gin pysä­köin­ti­po­li­tii­kan kehittämisestä.

 

Lausun­to Hel­sin­gin vesi­huol­lon kehittämissuunnitelmasta

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kan­nal­ta sii­tä nyt ei oikein voi sanoa muu­ta kuin, että jär­jes­tel­män pitäi­si kehit­tyä kau­pun­gin kas­vun muka­na, eikä sii­tä oikein muu­ta sanotakaan.

Kes­kus­puis­ton kes­kio­san asemakaava

Löy­tyi Hel­sin­gis­tä vie­lä kaa­voit­ta­ma­ton alue. Kaa­va tun­tuu rutii­nil­ta, jotain lisä­ra­ken­ta­mis­ta lii­kun­nal­le sal­li­taan ja Rai­de-Joke­riin varau­du­taan. Kai­pai­sin vähän apua niil­tä, joil­la on alu­eel­le parem­pi pai­kal­lis­tun­te­mus, sil­lä minä yleen­sä vii­le­tän vain ohi fil­la­ril­la sil­mät tiu­kas­ti tie­hen kohdistettuina.

Hel­sin­gin pysäköintipolitiikka

Muis­tioon pää­see täs­tä. Tämä on todel­la mer­kit­tä­vä pape­ri. Koko mie­tin­tö kan­nat­taa lukea, sil­lä sii­nä on var­sin oival­ta­via havain­to­ja. Toteu­tues­saan tämä mul­lis­tai­si pysä­köin­ti­po­li­tii­kan. Eri­mie­li­syy­det eivät pois­tui­si, mut­ta kai­ken kaik­ki­aan pääs­täi­siin ratio­naa­li­sem­paan tilan­tee­seen. Kyse on mel­koi­sis­ta talou­del­li­sis­ta arvois­ta. Pysä­köin­tiin inves­toi­daan Hel­sin­gis­sä liki sata mil­joo­naa euroa vuo­sit­tain. Har­mi, että tämä tuli vas­ta nyt. Jät­kä­saa­res­sa sitä oli­si tarvittu.

Toi­men­pi­de-ehdo­tuk­si­na on muun muassa:

 • Asuin- ja työ­paik­ka­tont­tien auto­paik­ka­mää­rien las­ken­taoh­jei­den tarkistaminen.
 • Asu­kas­py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män maan­tie­teel­li­nen laa­jen­ta­mi­nen. Asu­kas­py­sä­köin­nin hin­nan korot­ta­mi­nen 680 euroon vuo­des­sa vai­heit­tain vuo­teen 2020 men­nes­sä. Vuo­den 2014 hin­ta­ta­sok­si esi­te­tään 170 euroa. Asu­kas­py­sä­köin­nin eril­li­nen tal­vi- ja kesä­hin­noit­te­lu siten, että tal­vi­kuu­kau­det ovat kesä­kuu­kausia kalliimpia.
 • Yri­tys­py­sä­köin­nin kehit­tä­mi­nen uudel­la tuot­teel­la, joka mah­dol­lis­taa pysä­köin­nin kai­kil­la vyöhykkeillä.
 • Yhteis­työ pysä­köin­tio­pe­raat­to­rei­den kans­sa siten, että asuk­kail­le tar­jo­taan nykyis­tä hou­kut­te­le­vam­pia mah­dol­li­suuk­sia kor­kea­laa­tui­seen laitospysäköintiin.
 • Asun­non ja pysä­köin­ti­pai­kan hin­to­jen erot­ta­mi­nen. Niin sano­tun huu­to­kaup­pa­mal­lin pilo­toin­ti asun­to­tuo­tan­toon liit­ty­vis­sä pysäköintipaikoissa.
 • Alu­eel­li­ses­ti kes­ki­tet­ty­jen pysä­köin­ti­jär­jes­te­ly­jen toteut­ta­mi­nen. Edis­tet­täes­sä alu­eel­lis­ten pysä­köin­tiyh­tiöi­den perus­ta­mis­ta kau­pun­gil­la tulee olla val­mius läh­teä yhtiöi­den osak­kaak­si aina­kin toi­min­nan alkuvaiheessa.
 • Pysä­köin­ti­vir­he­mak­su­ja kos­ke­van lakia­loit­teen teke­mi­nen val­tiol­le siten, että pysä­köin­ti­vir­he­mak­su nos­te­taan jouk­ko­lii­ken­teen tar­kas­tus­mak­sun tasol­le. Samal­la rai­tio­lii­ken­net­tä estä­väs­tä vää­rin­py­sä­köin­nis­tä tai inva­pai­kal­le pysä­köin­nis­tä esi­te­tään 500 euron mak­su ja lii­an lähel­le suo­ja­tie­tie­tä, jal­ka­käy­tä­väl­le tai yhteis­käyt­tö­au­ton pai­kal­le pysä­köin­nis­tä 250 euron maksu.
 • Pysä­köin­tiin liit­ty­vien mobii­li­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen. Muun muas­sa pysä­köin­nin mak­sa­mi­ses­sa on pit­käl­lä aika­jän­teel­lä tavoit­tee­na luo­pua pysä­köin­ti­au­to­maa­teis­ta ja siir­tyä mobiilimaksamiseen.
 • Pysä­köin­nin progres­sii­vi­nen hin­noit­te­lu kivi­jal­ka­liik­kei­den edus­toil­la. Progres­sii­vi­ses­sa hin­noit­te­lus­sa lyhy­tai­kai­nen pysä­köin­ti on edul­lis­ta ja pitem­piai­kai­nen pysä­köin­ti suh­tees­sa sel­väs­ti kal­liim­paa. Progres­sii­vi­sel­la hin­noit­te­lul­la paran­ne­taan asiak­kai­den asioin­ti­mah­dol­li­suuk­sia kivijalkaliikkeissä.

Las­se Män­nis­tö on tuo­reel­taan kom­men­toi­nut mie­tin­töä blo­gis­saan. Ei ole täy­sin mah­do­ton­ta, että täs­tä pääs­tään yhteisymmärrykseen.

Pari huo­mau­tus­ta Las­sen ajatuksista:

Las­se hyväk­syy asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­nan korot­ta­mi­sen ja ilmei­ses­ti myös (?) koro­te­tun tal­vi­kuu­kausien mak­sun. Hän ei kui­ten­kaan hyväk­sy, että pää­te­tään, kuin­ka kor­keal­le hin­ta nousee, vaan esit­tää, että sitä nos­te­taan asteit­tain, kun­nes kysyn­tä ja tar­jon­ta ovat tyy­dyt­tä­väs­sä tasa­pai­nos­sa. Vai­kea väit­tää vas­taan, kos­ka olen esit­tä­nyt itse­kin samaa. Luu­li­sin, että täl­lä menet­te­lyl­lä pää­dy­tään jok­seen­kin samoil­le luvuil­le, sil­lä onhan tuo­ta kokeil­tu muis­sa kau­pun­geis­sa. Mut­ta kokeil­laan niin nähdään.

Las­se hyväk­syy sen, että osa pysä­köin­ti­pai­kois­ta kaa­voi­te­taan mah­dol­lis­ta­va­na vaan ei pakot­ta­va­na ja toteu­te­taan, kun tai jos mak­su­ha­lu­kas­ta kysyn­tää ilme­nee. Ymmär­rän aja­tuk­sen, jos sen taka­na on epäi­ly, että muu ei ole fyy­si­ses­ti mah­dol­lis­ta, kos­ka talo­jen alle pai­kat kan­nat­taa kai­vaa ennen kuin talo raken­ne­taan pääl­le. En ymmär­rä sen sijaan, että tämä oli­si peri­aa­te sil­loin­kin, kun vaik­ka koko pysä­köin­ti voi­daan toteut­taa maan­pääl­li­sis­sä lai­tok­sis­sa, joi­ta voi­daan raken­taa kysyn­nän kas­vun tahdissa.

 

37 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.3.2013”

 1. Vesi on tar­ve­hie­rar­kias­sa tär­keäm­pi kuin pysä­köin­ti. 😉 Se siitä. 

  Pysä­köin­ti on saa­tu huo­nol­la suun­nit­te­lul­la ja vää­räl­lä asu­mi­sen pää­omit­ta­mi­sel­la todel­la sekai­sin. Jos asun­to­ra­ken­ta­mi­nen pää­omi­tus Suo­mes­sa oli­si ter­veel­lä poh­jal­la, ei pysä­köin­nin sää­te­ly paran­tai­si tilan­net­ta. Nyt polii­ti­kot pelaa­vat gryn­de­rin tas­kuun ja kai­ke­ti saa­vat sii­tä oman sii­vun­sa. Häviä­jä on asu­kas Hel­sin­gis­sä, jon­ka pysä­köin­ti­kus­tan­nuk­set ovat koh­tuut­to­man kor­keat ja pysä­köin­ti­paik­ko­ja on lii­an vähän.

 2. Toi­vot­ta­vas­ti saat­te pysä­köin­ti­po­li­tii­kan hyväk­syt­tyä. Kok+ps+sdp pitää taju­ta että täs­sä ei ole valin­nan­va­raa. Toi­vot­ta­vas­ti tulee uusia yksi­tyi­siä park­ki­hal­liy­rit­tä­jiä. Töö­lö­hän on seu­raa­vak­si saa­mas­sa park­ki­hal­lin, vaik­ka­kin tai­taa olla ensi­si­jai­ses­ti hotel­leil­le tar­koi­tet­tu, niin paik­ko­ja pitäi­si riit­tää myös ympä­ris­tön asukkaille.

  Pirk­ko­las­ta voin alu­een asuk­kaa­na sanoa että kaa­vas­sa ei ole mitään ongel­maa. Pari toi­vo­mus­ta oli­si toki. Pirk­ko­lan­tien ja Kehä I kevyen­lii­ken­teen sil­lat pitäi­si leven­tää niin että kaik­ki ulkoi­li­jat mah­tui­si­vat tal­vel­la sil­loil­le. Ongel­ma­na on ollut että käve­li­jät tal­laa­vat ladut. Tule­vai­suu­des­sa pitäi­si myös saa­da tal­vek­si luis­te­lu­hiih­toa har­ras­ta­vil­le oma latu välil­le Laakso-Paloheinä.

 3. Vesi­huol­to­ra­port­tia­kin kan­nat­tai­si vih­rei­den tar­kas­tel­la pysä­köin­ti­paik­ko­jen tavoin, kos­ka nykyi­nen veden­puh­dis­tus ei toi­mi. Kun jäte- ja hule­ve­det mene­vät samaan jär­jes­tel­mään, niin jou­tu­vat sit­ten dump­paa­maan ne mereen ja Van­taa­seen. Kun­niak­kaas­ti kun­nal­li­set vesi­huol­ta­jat eivät edes itse jul­kais­seet vuo­to­jaan, ennen kuin kan­sa­lai­syh­tei­sö alkoi kiu­ku­tel­la. Tai­taa nyt­kin olla vähän niin ja näin. Uudis­tuk­sia toki teh­dään ja kapa­si­teet­tia nos­te­taan, mut­ta tähän asti se on ollut lähin­nä voi­vot­te­lua ja ali­mi­toi­tus­ta, vaik­ka asiat voi­tai­siin teh­dä ker­ral­la kun­toon, jos ei oli­si 15 eri lusik­kaa samas­sa sopas­sa. Nyt jos sit­ten tule­vat tar­peet ali­mi­toi­te­taan, kuten met­ron kans­sa kävi, niin ei kiva. Vaik­ka jär­ki­vih­reät kok­ka­rit eivät arvos­ta­neet uha­na­lai­sen tai­me­nen palau­tus­ta ja nouse­mis­ta Van­taa­seen, niin minus­ta se on aika hie­noa, joten vesi pitää lait­taa yhtä arvok­kaa­seen kun­toon kuin kalat. Kovin heik­ko uskot­ta­vuus on myös hel­sin­ki­läi­sil­lä polii­ti­koil­la men­nä kovis­te­le­maan toi­sia Itä­me­ren mai­ta, kun oma kau­pun­ki ja joki syöt­tää pahim­mil­laan raa­kaa jäte­vet­tä mereen.

  Kivi­jal­ka­liik­kei­den huo­mioin­ti pysä­köin­nis­sä on hyvä, mut­ta uusil­la alueil­la oli­si parem­pi, kun kul­je­tus­ten suju­vuus huo­mioi­tai­siin jo suun­nit­te­lus­sa, ettei tuli­si Alek­sin tapais­ta aamu­päi­vä­här­del­liä käve­ly­ka­duil­le. Ja samal­la toki estet­täi­siin koko asia­kas­py­sä­köin­ti ja teh­täi­siin nykyi­sel­le homo sapien­sil­le outoa kävelykaupunkia.

  1. Ymmär­tääk­se­ni Hel­sin­gis­sä on hyvin vähän vie­mä­rei­tä, jois­sa jäte­ve­det ja sade­ve­det mene­vät sekai­sin. Sel­lai­nen on Mec­he­lin­ka­dun alla, mut­ta tämän kor­jaa­mis­ta asuk­kaat voi­mak­kaas­ti vas­tus­ta­vat. Suun­nit­te­lem­me Hel­sin­kiä, emme naapurikuntia.

 4. Täs­tä on ollut aiem­min­kin puhet­ta mut­ta sai­sit­te­ko pysä­köin­nin­val­von­taan tehoa ja pal­ve­lua myös niis­sä tapauk­sis­sa kun auto ei ole kes­kus­tan kal­liil­la mak­su­pai­kal­la ilman mak­sua vaan jal­ka­käy­tä­väl­lä, pyö­rä­tiel­lä tai lähiöi­den piazzoil­la pank­ki­au­to­maat­tien ja veik­kaus­pis­tei­den edes­sä miten sat­tuu mui­den riesana. 

  Nii­tä koro­tet­tu­ja mak­su­ja kan­nat­tai­si var­maan käy­dä peri­mäs­sä nykyis­tä kau­em­pa­na­kin ilman että kaik­ki “tuot­to” hävi­ää mat­ka­ku­lui­hin. Kau­pun­ki­lais­ten kun oli­si hyvä olla alu­ees­ta riip­pu­mat­ta yhden­ve­roi­sia täs­sä­kin suhteessa…

 5. Kes­kus­puis­tos­ta:

  - Mik­sei maa­kaa­su­put­ki kul­je Hämeen­lin­nan­väy­län vart­ta? Nyt se kouk­kaa luon­to­tie­to­jär­jes­tel­män mukaan Met­so­luok­kaa I ole­van kor­ven (=her­käh­kö kos­teik­ko) läpi.

  - Tar­koit­taa­ko Pirk­ko­lan met­sä­tien kaduk­si muut­ta­mi­nen tien leve­ne­mis­tä? Nämä täm­möi­set hyvin, hyvin varovasti.

  Ite ehkä raken­tai­sin ton koko­naan uuden hal­lin mie­luum­min noi­den nykyis­ten urhei­lu­hal­lien itä- tai ete­lä­puo­lel­le, jot­tei kes­kus­puis­to kape­ni­si itä-län­si­suun­nas­sa (mukaan­lu­kien reu­na­vai­ku­tus). En tosin nyt muis­ta alu­een topo­gra­fi­aa yms.

 6. Niin ja onhan lis­tal­la myös Itik­sen ris­teys­suun­ni­tel­ma. Havain­ne­ku­vat-tie­dos­to perus­te­lee aika hyvin, mik­si koko han­ke pitää kuopata.

 7. Ehdo­tus on hyvä, ja toi­vot­ta­vas­ti täs­tä saa­daan raken­ta­va kom­pro­mis­si aikaan val­taa­pi­tä­vien puo­luei­den kesken.

  Ehdot­tai­sin lisäk­si hie­man poh­dit­ta­vak­si, miten tämä ehdo­tus myy­dään asuk­kail­le, ettei ruo­ki­ta eri puo­luei­den lii­ken­ne­per­su­ja. Lai­naan täs­sä FB:sta erään van­he­ne­van kan­ta­kau­pun­ki­lai­sen vuo­da­tuk­sen liikennesuunnitelmasta:

  Kan­ta­kau­pun­gis­sa ei suun­ni­tel­man mukaan asu ketään vähä­va­rais­ta ja heik­ko­voi­mais­ta ihmis­tä, joka tar­vit­see autoa päi­vit­täin. Kan­ta­kau­pun­ki­lai­set ovat nuo­ria, per­heel­li­siä rik­kai­ta ja vah­vo­ja, jot­ka jou­ta­vat hoi­ta­maan asian­sa ja kan­ta­maan tava­ran­sa rati­koil­ta tai kau­kai­sil­ta pysä­köin­ti­au­luei­ta. Tähän tul­laan kun vain nuo­ret tie­tä­vät, miten kau­pun­kia pitää kehittää.

 8. Pari tar­ken­nus­ta tietämättömälle:

  1. Kos­ki­si­ko pysä­köin­nin mark­ki­na­hin­ta myös vuokrataloyhtiöitä?

  2. Mak­saa­ko sosi­aa­li­tur­va pysä­köin­nin kus­tan­nuk­set toi­meen­tu­lo­tuen saajille?

  Lisäk­si työ­ryh­mä tote­si johtopäätöksissään,
  että vuo­kra­ta­lois­sa pysä­köin­nin ja asumisen
  kus­tan­nuk­sia ei voi­da käy­tän­nös­sä erottaa
  toi­sis­taan. (s. 39) 

 9. Täs­tä on ollut aiem­min­kin puhet­ta mut­ta sai­sit­te­ko pysä­köin­nin­val­von­taan tehoa ja pal­ve­lua myös niis­sä tapauk­sis­sa kun auto ei ole kes­kus­tan kal­liil­la mak­su­pai­kal­la ilman mak­sua vaan jal­ka­käy­tä­väl­lä, pyö­rä­tiel­lä tai lähiöi­den piazzoil­la pank­ki­au­to­maat­tien ja veik­kaus­pis­tei­den edes­sä miten sat­tuu mui­den riesana. 

  Kul­ku­väy­lien tuk­ki­mi­sen estä­mi­nen pitäi­si olla pysä­köin­nin­val­von­nan tär­kein teh­tä­vä. Vaik­ka mak­suis­ta luis­te­lu on sekin ikä­vää, mitään todel­lis­ta vaa­raa ei park­ki­ruu­dus­sa ole­va auto aiheuta.

  Vaa­raa ja hait­taa sen sijaan on sii­tä, että jalan­kul­ki­jat pako­te­taan kier­tä­mään ajo­ra­dan kaut­ta tai este­tään bus­si­py­sä­kin käyt­tö, kuten teki eilen erään hel­sin­ki­läis­tak­sin kul­jet­ta­ja Sör­näi­sis­sä. Auto sei­soi jal­ka­käy­tä­väl­lä kes­kel­lä bus­si­py­säk­kiä niin, että bus­sia ei saa­nut pysä­kil­le niin, että tak­si ei oli­si tuk­ki­nut jotain ovea. Ja mik­si moi­nen? Tak­si­kus­kin piti pääs­tä Lid­liin ostoksille.

  Olen soi­tel­lut nois­ta tör­keim­mis­tä vää­rin­py­sä­köin­neis­tä val­von­ta­pyyn­tö­jä, mut­ta ei sii­tä ole mitään hyö­tyä, sil­lä ker­taa­kaan en ole vie­lä näh­nyt tar­kas­ta­jien tule­van pai­kal­le. Erääs­sä­kin tapauk­ses­sa pysä­köi­ty auto tuk­ki jal­ka­käy­tä­vän polii­sia­se­man edes­sä tun­nin ajan sen jäl­keen, kun soi­tin asias­ta. Mis­tä tie­dän? Sii­tä, että soi­tin asias­ta meno­mat­kal­la ja paluu­mat­kal­la auto sei­soi samal­la pai­kal­la, eikä sii­nä ollut parkkisakkoa.

  Face­boo­kis­sa on hyviä esi­merk­ki­ku­via vas­taa­vis­ta tapauk­sis­ta ryh­mäs­sä “Minä pysä­köin pyörätielle”.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ymmär­tääk­se­ni Hel­sin­gis­sä on hyvin vähän vie­mä­rei­tä, jois­sa jäte­ve­det ja sade­ve­det mene­vät sekaisin. 

  Käsit­tääk­se­ni jos­sain mää­rin ongel­ma­na Hel­sin­gis­sä on, että vet­tä sääs­te­tään lii­kaa ja jäte­ve­si on lii­an kon­sent­roi­tu­nut­ta… Vesi- ja vie­mä­ri­jär­jes­tel­män toi­min­nan kan­nal­ta oli­si parem­pi, että vet­tä lot­rat­tai­siin enemmän 😉

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suun­nit­te­lem­me Hel­sin­kiä, emme naapurikuntia.

  Niin. Ehkä kan­nat­tai­si aina­kin miet­tiä, mitä mah­dol­li­set naa­pu­ri­kun­tien yhdis­tä­mi­set tuo­vat muka­naan. Hal­li­tuk­sel­la näyt­täi­si aina­kin ole­van kova kii­re ja tilan­ne yllät­tää byro­kraa­tit. Tule­vai­suu­den­hal­lin­taa nääs.

 12. N: Kul­ku­väy­lien tuk­ki­mi­sen estä­mi­nen pitäi­si olla pysä­köin­nin­val­von­nan tär­kein teh­tä­vä. Vaik­ka mak­suis­ta luis­te­lu on sekin ikä­vää, mitään todel­lis­ta vaa­raa ei park­ki­ruu­dus­sa ole­va auto aiheuta. 

  Löy­sin aikai­sem­man kom­ment­ti­ni asiaan:

  http://www.soininvaara.fi/2012/08/20/kaupunkisuunnittelulautakunnan-lista-21–8‑2012/#comment-217750

  Pysä­köin­nin­val­von­nas­sa on sama byro­kra­tian, lais­kuu­den ja myös oikei­den resurs­si­puut­teen aiheut­ta­ma har­ha kuin lii­ken­ne­val­von­nas­sa yleen­sä: kes­ki­ty­tään help­poi­hin rahas­tus­koh­tei­siin ja samaan aikaan oikeas­ti hai­tal­li­set tapauk­set pää­se­vät jat­ka­maan toimintaansa. 

  Jol­loin ns. kun­non kan­sa­lai­set alka­vat vähin erin miet­tiä että mik­si­pä minä­kään enää välittäisin…

 13. Vil­le: Käsit­tääk­se­ni jos­sain mää­rin ongel­ma­na Hel­sin­gis­sä on, että vet­tä sääs­te­tään lii­kaa ja jäte­ve­si on lii­an kon­sent­roi­tu­nut­ta… Vesi- ja vie­mä­ri­jär­jes­tel­män toi­min­nan kan­nal­ta oli­si parem­pi, että vet­tä lot­rat­tai­siin enemmän 

  Vet­tä pitäi­si ehdot­to­mas­ti käyt­tää nykyis­tä enem­män. Vesi­lai­tos jou­tuu huuh­te­le­maan put­kia, kun nii­tä käy­te­tään lii­an vähän. Käy­tän­nös­sä tämä mer­kit­see juo­ma­kel­poi­sek­si puh­dis­te­tun hana­ve­den juok­sut­ta­mis­ta Töölönlahteen.

 14. Joel Jal­ka­nen:
  Niin ja onhan lis­tal­la myös Itik­sen ris­teys­suun­ni­tel­ma. Havain­ne­ku­vat-tie­dos­to perus­te­lee aika hyvin, mik­si koko han­ke pitää kuopata.

  Saas näh­dä. KSV esit­tää “kau­ka­lo”. Pris­ma halu­aa “ram­pit”. Mah­taa­ko esi­tys muut­tua lau­ta­kun­nan käsittelyssä.

 15. Voi­si­ko nois­ta Itä­kes­kuk­sen vaih­toeh­dois­ta pyy­tää havain­ne­ku­via, jos­sa on:

  1. auto­ja sen ver­ran kuin nii­tä ennus­te­taan ruuh­ka-aikaan olevan
  2. jot­ka oli­si otet­tu jalan­kul­ki­jan näkökulmasta
  3. jot­ka visua­li­soi­si­vat vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sia Itä­kes­kuk­sen keskustalle.

 16. Joel Jal­ka­nen:
  Ite ehkä raken­tai­sin ton koko­naan uuden hal­lin mie­luum­min noi­den nykyis­ten urhei­lu­hal­lien itä- tai ete­lä­puo­lel­le, jot­tei kes­kus­puis­to kape­ni­si itä-län­si­suun­nas­sa (mukaan­lu­kien reu­na­vai­ku­tus). En tosin nyt muis­ta alu­een topo­gra­fi­aa yms. 

  Nykyi­sen jää­hal­lin itä­puo­lel­la on san­gen suo­sit­tu las­ten uima- ja leik­ki­paik­ka. Aja­tus sen kor­vaa­mi­ses­ta jol­la­kin hal­lil­la ei oikein innosta.

  Vas­taa­vas­ti uima­hal­lin ete­lä­puo­lel­la on uima­hal­liin liit­ty­vää ulkoa­luet­ta (käy­tös­sä kesäi­sin), ja siel­lä hal­lis­sa tai­taa olla sisäl­lä isot ete­lään osoit­ta­vat ikku­nat. Eli sii­hen ete­lä­puo­lel­le pitäi­si jät­tää tilaa uima­hal­lin ja uuden hal­lin väliin.

  Lisäk­si kan­nat­taa huo­ma­ta, että sii­nä tule­van pal­loi­lu­hal­lin poh­jois­puo­lel­la on jo nyt isoh­ko pysä­köin­tia­lue. Kaven­tai­si­ko tuo pal­loi­lu­hal­li kes­kus­puis­toa pahem­min kuin tuo nykyi­nen pysäköintialue?

  PS: iso peuk­ku lumen­kaa­to­pai­kan siir­tä­mi­sel­le Met­sä­län­tien vie­reen. Se nykyi­nen paik­ka (joka ei tosin tänä tal­ve­na ole ollut käy­tös­sä) vaa­tii kuor­mien ajat­ta­mis­ta Mau­nu­lan majan nur­kil­la kul­ke­vien hiek­ka­tei­den kaut­ta, jot­ka eivät oikein ole ihan­teel­li­sia ras­kaal­le liikenteelle.

 17. Daniel Feder­ley:

  Ville:

  Käsit­tääk­se­ni jos­sain mää­rin ongel­ma­na Hel­sin­gis­sä on, että vet­tä sääs­te­tään lii­kaa ja jäte­ve­si on lii­an kon­sent­roi­tu­nut­ta… Vesi- ja vie­mä­ri­jär­jes­tel­män toi­min­nan kan­nal­ta oli­si parem­pi, että vet­tä lot­rat­tai­siin enemmän

  Vet­tä pitäi­si ehdot­to­mas­ti käyt­tää nykyis­tä enem­män. Vesi­lai­tos jou­tuu huuh­te­le­maan put­kia, kun nii­tä käy­te­tään lii­an vähän. Käy­tän­nös­sä tämä mer­kit­see juo­ma­kel­poi­sek­si puh­dis­te­tun hana­ve­den juok­sut­ta­mis­ta Töölönlahteen.

  Ja kui­ten­kin taas täl­lä vii­kol­la mei­tä kaik­kia on medias­sa syyl­lis­tet­ty veden­käy­tös­tä oikein ura­kal­la maa­il­man vesi­päi­vän kunniaksi.

  Ympä­ris­tö­jär­jes­töt syö­vät omaa (hei­koh­koa) uskot­ta­vuut­taan kopioi­mal­la Suo­meen kaik­ki hör­hö­kam­pan­jat maa­il­mal­ta miet­ti­mät­tä ollen­kaan onko kysei­nen asia rele­vant­ti meillä.

  Lii­an pit­käl­le men­nyt veden sääs­tä­mi­nen on todel­li­nen ongel­ma vie­mä­rei­den toi­min­nan kan­nal­ta. Kyl­mää vet­tä pitäi­si voi­da käyt­tää surut­ta. Vesi­mak­sut­kin pitäi­si joten­kin jär­ke­vöit­tää ettei­vät ne ohjai­si lii­al­li­seen säästämiseen.

 18. Ris­to Koi­vu­nen: Nykyi­sen jää­hal­lin itä­puo­lel­la on san­gen suo­sit­tu las­ten uima- ja leik­ki­paik­ka. Aja­tus sen kor­vaa­mi­ses­ta jol­la­kin hal­lil­la ei oikein innosta.

  Vas­taa­vas­ti uima­hal­lin ete­lä­puo­lel­la on uima­hal­liin liit­ty­vää ulkoa­luet­ta (käy­tös­sä kesäi­sin), ja siel­lä hal­lis­sa tai­taa olla sisäl­lä isot ete­lään osoit­ta­vat ikku­nat. Eli sii­hen ete­lä­puo­lel­le pitäi­si jät­tää tilaa uima­hal­lin ja uuden hal­lin väliin.

  Lisäk­si kan­nat­taa huo­ma­ta, että sii­nä tule­van pal­loi­lu­hal­lin poh­jois­puo­lel­la on jo nyt isoh­ko pysä­köin­tia­lue. Kaven­tai­si­ko tuo pal­loi­lu­hal­li kes­kus­puis­toa pahem­min kuin tuo nykyi­nen pysäköintialue?

  PS: iso peuk­ku lumen­kaa­to­pai­kan siir­tä­mi­sel­le Met­sä­län­tien vie­reen. Se nykyi­nen paik­ka (joka ei tosin tänä tal­ve­na ole ollut käy­tös­sä) vaa­tii kuor­mien ajat­ta­mis­ta Mau­nu­lan majan nur­kil­la kul­ke­vien hiek­ka­tei­den kaut­ta, jot­ka eivät oikein ole ihan­teel­li­sia ras­kaal­le liikenteelle.

  Onhan sii­nä sen uima­pai­kan poh­jois­puo­lel­la tilaa (?) Tosin point­ti tos­ta parkkipaikasta.

  Met­sä­län­tien lumen­kaa­to­pai­kal­ta pitää vaan sit kat­toa, ettei ihan tol­kut­to­mia mää­riä skei­daa valu sin­ne kor­peen. Töi­tä vesi-insinööreille.

 19. pek­ka: Ympä­ris­tö­jär­jes­töt syö­vät omaa (hei­koh­koa) uskot­ta­vuut­taan kopioi­mal­la Suo­meen kaik­ki hör­hö­kam­pan­jat maa­il­mal­ta miet­ti­mät­tä ollen­kaan onko kysei­nen asia rele­vant­ti meillä.

  Tosi­aan. Mie­tin täs­sä juu­ri, miten kes­tän koh­ta tulos­sa ole­van Earth Hou­rin aiheut­ta­man myötänolouden.

  http://www.project-syndicate.org/commentary/earth-hour-s-counterproductive-symbolism-by-bj-rn-lomborg

 20. Kysy­mys Osmol­le: Jos kan­ta­kau­pun­gin asu­kas­py­sä­köin­ti­mak­sua tal­vi­sai­kaan nos­te­taan rei­lus­ti, lopul­ta 80 euroon kuu­kau­des­sa sil­lä perus­teel­la, että “tal­vel­la kun­nos­sa­pi­to­kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­väs­ti lume­ton­ta aikaa kor­keam­mat” (suo­ra lai­naus kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan esi­tyk­ses­tä s. 51), hoi­taa­ko kau­pun­ki sit­ten tätä (“todel­li­sia kus­tan­nuk­sia vas­taa­vaa”) mak­sua­ni vas­taan lumet pois asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­koil­ta? Vai saan­ko jat­kos­sa­kin lapioi­da paik­ka­ni itse tyh­jäk­si mar­ras­kuus­ta maaliskuuhun?

 21. Daniel Federley:
  Lii­an pit­käl­le men­nyt veden sääs­tä­mi­nen on todel­li­nen ongel­ma vie­mä­rei­den toi­min­nan kan­nal­ta. Kyl­mää vet­tä pitäi­si voi­da käyt­tää surut­ta. Vesi­mak­sut­kin pitäi­si joten­kin jär­ke­vöit­tää ettei­vät ne ohjai­si lii­al­li­seen säästämiseen. 

  Kan­na­tais­ko taas sen oikean tie­don hal­ti­joi­den ava­ta sitä tie­don ark­ku­aan täs­tä­kin asias­ta? Hitusen hil­pe­ää valit­taa sii­tä, että toi­set har­ras­taa tie­don­vä­li­tys­tä, kun sit­ten oma vies­tin­tä on nollaa.
  Ihan simp­pe­lis­ti nyt voi­si ekaks vaik­ka ilmoit­taa kuin­ka pal­jon vet­tä pitäi­si käyt­tää per lär­vi, kun huo­mioon ote­taan sekä vie­mä­ri­ver­kos­ton että veden­käy­tön eko­no­mis-eko­lo­gi­nen optimointi.

 22. Lii­an pit­käl­le men­nyt veden sääs­tä­mi­nen on todel­li­nen ongel­ma vie­mä­rei­den toi­min­nan kan­nal­ta. Kyl­mää vet­tä pitäi­si voi­da käyt­tää surut­ta. Vesi­mak­sut­kin pitäi­si joten­kin jär­ke­vöit­tää ettei­vät ne ohjai­si lii­al­li­seen säästämiseen. 

  Jos aja­tel­laan vähän sitä mitä laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta voi löy­tyä, niin eikös se, että vet­tä täy­tyy tuh­la­ta, jot­ta vie­mä­rim­me toi­mi­vat, ker­ro vain sii­tä, että vie­mä­ri­jär­jes­tel­mä ei ole ihan mah­dol­li­sim­man jär­ke­vä. Ei tosi­aan ehkä tee mitään Suo­men olois­sa, mut­ta mah­dol­li­ses­ti muu­al­la­kin on samo­ja ongel­mia. Vois olla tek­niik­ka, joka ei vaa­di puh­taan veden tuh­laa­mis­ta, jon­kin­lai­nen vientituote.

  1. Vet­tä ei pidä “tuh­la­ta” vie­mä­rei­den takia vaan jot­ta vesi ei sei­soi­si put­kis­tos­sa lii­an kau­an, enne kuin teet sii­tä kah­via. Vie­mä­riin voi aina syöt­tää sade­vet­tä hallitusti.

 23. Nap­pe:
  Pirk­ko­lan­tien ja Kehä I kevyen­lii­ken­teen sil­lat pitäi­si leven­tää niin että kaik­ki ulkoi­li­jat mah­tui­si­vat tal­vel­la sil­loil­le. Ongel­ma­na on ollut että käve­li­jät tal­laa­vat ladut. Tule­vai­suu­des­sa pitäi­si myös saa­da tal­vek­si luis­te­lu­hiih­toa har­ras­ta­vil­le oma latu välil­le Laakso-Paloheinä.

  Tus­kin kan­nat­taa niin levei­tä sil­to­ja alkaa kevyel­le lii­ken­teel­le raken­ta­maan, että nii­hin sopii rin­nak­kain sekä täys­le­veä latu-ura (molem­min puo­lin perin­tei­nen ja kes­kel­lä luis­te­lu) että aurat­tu käve­ly- ja pyö­räi­ly­osa. Latu-urien kes­kio­sa kävel­lään pilal­le aina­kin Pirk­ko­lan ete­lä­puo­lel­la joka tapauk­ses­sa, oli­vat urat miten levei­tä tahan­sa. Toi­saal­ta yhdis­tel­mä aurat­tu puo­li sekä latu-ura on mah­do­ton, kos­ka aurat­tu puo­li pitää hie­koit­taa ja hiek­ka pää­tyy aina lopul­ta latu-uralle.

  Jon­kin­lais­ta rat­kai­sua täl­le latu-uril­la käve­lyl­le kui­ten­kin omas­ta ja mui­den luke­mat­to­mien hiih­tä­jien puo­les­ta toi­voi­si. Latu-urien yllä­pi­toon kun kau­pun­ki panos­taa tal­ven mit­taan erit­täin kii­tet­tä­väs­ti ja mer­kit­tä­väs­ti (ja toden­nä­köi­ses­ti jokai­sel­le sijoi­te­tul­le eurol­le saa­daan hui­kea kate, kun ihmi­set liik­ku­vat ja pysy­vät ter­veem­pi­nä, niin suo­sit­tua hiih­to tänä­kin tal­ve­na on ollut).

  Kyse ei voi olla sii­tä, ettei käve­li­jöil­le vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä oli­si. Kes­kus­puis­tos­sa poh­joi­ses­ta ete­lään kul­kee pää­sään­töi­ses­ti 3 — 4 uraa, jois­ta 1 — 2 on latu-urina.

  Yksi vaih­toeh­to voi­si olla hiih­don pro­fii­lin nos­ta­mi­nen. Fak­ta­han on, että Hel­sin­gin Kes­kus­puis­to on val­ta­kun­nan mitas­sa yksi mer­kit­tä­vim­piä hiih­to­kes­kuk­sia. Jon­ka ladut saat­ta­vat olla jopa parem­min hoi­de­tut kuin mis­sään muu­al­la. Ei Lapin­kaan hiih­to­kes­kuk­sis­sa laduil­la kävel­lä. Jos tääl­lä­kin ladut oli­si­vat osa sel­väs­ti mer­kit­tyä ja rajat­tua hiih­to­rei­tis­töä, ehkä käve­li­jät arvos­tai­si­vat nii­tä eri tavoin kuin nykyään.

 24. Eli­na:
  Jos kan­ta­kau­pun­gin asu­kas­py­sä­köin­ti­mak­sua tal­vi­sai­kaan nos­te­taan rei­lus­ti, lopul­ta 80 euroon kuu­kau­des­sa sil­lä perus­teel­la, että “tal­vel­la kun­nos­sa­pi­to­kus­tan­nuk­set ovat mer­kit­tä­väs­ti lume­ton­ta aikaa kor­keam­mat” …, hoi­taa­ko kau­pun­ki sit­ten tätä (“todel­li­sia kus­tan­nuk­sia vas­taa­vaa”) mak­sua­ni vas­taan lumet pois asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­koil­ta? Vai saan­ko jat­kos­sa­kin lapioi­da paik­ka­ni itse tyh­jäk­si mar­ras­kuus­ta maaliskuuhun?

  Olet­tai­sin, että saat jat­kaa lapioin­tia. Ja että hin­nan koro­tuk­sel­la las­ken­nal­li­ses­ti tur­va­taan rahoi­tus hoi­don nyky­ta­sol­la. Ja se että jokai­sen pysä­köi­dyn auton ympä­ris­tö hoi­det­tai­siin puh­taak­si lumes­ta tai lumia ei nopeas­ti aurat­tai­si auto­pai­koil­le vaan siir­ret­täi­siin johon­kin muu­al­le mak­sai­si vie­lä pal­jon enem­män. Aivan samal­la peri­aat­teel­la lumet siir­re­tään nykyi­sin auto­tiel­tä vaik­ka­pa vie­rei­sel­le kevyen lii­ken­teen väy­läl­le ja siir­re­tään sii­tä pois sit­ten ehkä joskus.

 25. Koti-isä: Olet­tai­sin, että saat jat­kaa lapioin­tia. Ja että hin­nan koro­tuk­sel­la las­ken­nal­li­ses­ti tur­va­taan rahoi­tus hoi­don nykytasolla.

  Noin minä­kin ole­tan… eli ker­ran tal­ves­sa katu (esim. Kruu­nun­haas­sa Kruu­nun­haan­ka­tu) aura­taan ja lumet vie­dään pois (jos vie­dään) ja ker­ran kevääl­lä katu put­sa­taan. Molem­piin menee noin tun­ti, maks kak­si… paik­ko­ja on n. 14 eli 4kk x 80 euroa x 14 = 4480 euroa… tun­ti­hin­ta “kun­nos­sa­pi­dol­le” on siis vai­vai­set rei­lun tuhat euroa:) Mitään muun­lais­ta kun­nos­sa­pi­toa en ole esim. mai­nit­se­mal­la­ni katuo­suu­del­la vuo­si­kausiin havain­nut. Ja sama pätee aika moneen muu­hun­kin katuun. Lie­kö sit­ten jos­sain muu­al­la kan­ta­kau­pun­gis­sa enem­män kunnossapitoa?

  Mie­len­kiin­tois­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa on tuo auto­paik­ko­jen “vapaut­ta­mi­nen” lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten (hin­noit­te­lus­sa suo­sit­tai­siin lyhy­tai­kais­ta pysä­köin­tiä)… toi­saal­ta puhu­taan auto­lii­ken­teen rajoit­ta­mi­ses­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa ja sit­ten tulee näi­tä ehdo­tuk­sia, joil­la auto­lii­ken­net­tä halu­taan­kin ilmi­sel­väs­ti lisä­tä kan­ta­kau­pun­gis­sa. Lop­pu­tu­le­ma tulee ole­maan var­maan­kin täl­lai­ses­sa lähes­ty­mis­ta­vas­sa kokoo­muk­sen aja­man lin­jan mukai­nen… tulee kes­kus­ta­tun­ne­li sekä auto­yh­teys sil­to­ja pit­kin kes­kus­tas­ta Laa­ja­sa­loon. Muu­ten ei saa­da autoi­le­via asiak­kai­ta eli näy­tä lyhy­tai­kai­sia pysä­köi­jiä lisää kantakaupunkiin…

  Ja mitä tulee auton tar­pee­seen kan­ta­ka­pun­gis­sa vs. muu­al­la niin suku­loin­nin ja muun Hki-Espoo-Van­taa ‑alu­een ulko­puo­lel­la asioi­mi­sen osal­ta tar­ve tus­kin ero­aa suu­res­ti­kaan asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Ja jos ja kun tuo asu­kas­py­sä­köin­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa laa­je­nee ja kal­lis­tuu, odot­tai­sin vih­reil­tä vas­tuul­li­suut­ta ja vaa­ti­mus­ta mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten koko­naan pois­ta­mi­sek­si. Eli että oikeas­ti suo­sit­tai­siin jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ihmis­ten asu­mi­sen sijoit­tau­tu­mis­ta jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien mukaisesti.

 26. Las­se hyväk­syy sen, että osa pysä­köin­ti­pai­kois­ta kaa­voi­te­taan mah­dol­lis­ta­va­na vaan ei pakot­ta­va­na ja toteu­te­taan, kun tai jos mak­su­ha­lu­kas­ta kysyn­tää ilme­nee. Ymmär­rän aja­tuk­sen, jos sen taka­na on epäi­ly, että muu ei ole fyy­si­ses­ti mah­dol­lis­ta, kos­ka talo­jen alle pai­kat kan­nat­taa kai­vaa ennen kuin talo raken­ne­taan päälle.

  Tark­ka­na nyt tän kans­sa, ei ole noin yksin­ker­tais­ta. Muu­ten mai­nios­sa rap­pa­ris­sa lukee:

  Pysä­köin­ti­ta­lois­sa ja kel­la­reis­sa auto­paik­ko­jen raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ovat 20 000 – 40 000 euroa ja kal­lio­py­sä­köin­nis­sä jopa yli 50 000 euroa auto­paik­kaa kohden.

  Tuo on siis 50–150% ero raken­nus­kus­tan­nuk­sia, ja koh­tuul­li­sen hyvä argu­ment­ti kes­ki­tet­tyä lai­tok­sia koh­taan. Mut­ta kun ei se ero käy­tän­nös­sä noin suu­ri ole, mitä näi­tä seu­ran­nut niin ne kansi/kellaripaikatkin hui­te­lee 40 000 tie­noil­la. Kts. esim. Att:n perus­teel­li­nen lausun­to, he kui­ten­kin raken­net­tu­vat näi­tä työkseen:

  Auto­paik­ka pysä­köin­ti­luo­las­sa mak­saa noin 50 000 ‑60 000 euroa / auto­paik­ka… Kan­nen alle sijoit­tu­vien auto­paik­ko­jen raken­nus­kus­tan­nus on ollut noin 35 000 euron ja 50 000 euron välissä.

  Tuo on siis 0–80% ero. Kun vie­lä ote­taan huo­mioon että lai­tok­sis­sa vuo­rot­te­lu­py­sä­köin­ti on hel­pom­paa jär­jes­tää, niin esi­mer­kik­si ole­tuk­sel­la ‑20% pie­nem­pi paik­ka­tar­ve sen vuok­si, luo­la­py­sä­köin­ti voi tul­la jopa hal­vem­mak­si per pysä­köi­jä. Ja kyl­lä nii­tä luo­lia nyt on tähän­kin saak­ka lou­hit­tu jälkikäteen.

 27. Hapan­naa­ma: Noin minä­kin ole­tan… eli ker­ran tal­ves­sa katu (esim. Kruu­nun­haas­sa Kruu­nun­haan­ka­tu) aura­taan ja lumet vie­dään pois (jos vie­dään) ja ker­ran kevääl­lä katu put­sa­taan. Molem­piin menee noin tun­ti, maks kak­si… paik­ko­ja on n. 14 eli 4kk x 80 euroa x 14 = 4480 euroa… tun­ti­hin­ta “kun­nos­sa­pi­dol­le” on siis vai­vai­set rei­lun tuhat euroa:) Mitään muun­lais­ta kun­nos­sa­pi­toa en ole esim. mai­nit­se­mal­la­ni katuo­suu­del­la vuo­si­kausiin havain­nut. Ja sama pätee aika moneen muu­hun­kin katuun. Lie­kö sit­ten jos­sain muu­al­la kan­ta­kau­pun­gis­sa enem­män kunnossapitoa?

  Mie­len­kiin­tois­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa on tuo auto­paik­ko­jen “vapaut­ta­mi­nen” lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten (hin­noit­te­lus­sa suo­sit­tai­siin lyhy­tai­kais­ta pysä­köin­tiä)… toi­saal­ta puhu­taan auto­lii­ken­teen rajoit­ta­mi­ses­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa ja sit­ten tulee näi­tä ehdo­tuk­sia, joil­la auto­lii­ken­net­tä halu­taan­kin ilmi­sel­väs­ti lisä­tä kan­ta­kau­pun­gis­sa. Lop­pu­tu­le­ma tulee ole­maan var­maan­kin täl­lai­ses­sa lähes­ty­mis­ta­vas­sa kokoo­muk­sen aja­man lin­jan mukai­nen… tulee kes­kus­ta­tun­ne­li sekä­au­to­yh­teys sil­to­ja pit­kin kes­kus­tas­ta Laa­ja­sa­loon. Muu­ten ei saa­da autoi­le­via asiak­kai­ta eli näy­tä lyhy­tai­kai­sia pysä­köi­jiä lisää kantakaupunkiin…

  Ja mitä tulee auton tar­pee­seen kan­ta­ka­pun­gis­sa vs. muu­al­la niin suku­loin­nin ja muun Hki-Espoo-Van­taa ‑alu­een ulko­puo­lel­la asioi­mi­sen osal­ta tar­ve tus­kin ero­aa suu­res­ti­kaan asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Ja jos ja kun tuo asu­kas­py­sä­köin­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa laa­je­nee ja kal­lis­tuu, odot­tai­sin vih­reil­tä vas­tuul­li­suut­ta ja vaa­ti­mus­ta mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten koko­naan pois­ta­mi­sek­si. Eli että oikeas­ti suo­sit­tai­siin jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ihmis­ten asu­mi­sen sijoit­tau­tu­mis­ta jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien mukaisesti.

  Itseä­ni ärsyt­tä­vät mak­su­jen nos­ton perus­te­luis­sa (huo­li­mat­to­mas­ti?) käy­te­tyt kar­keat yleis­tyk­set. Kau­pun­ki jae­taan ratikka‑, rai­de- ja bus­si­kau­pun­kiin, joi­den sisäl­lä kun­kin alu­een asuk­kai­den ole­te­taan pää­osin asioi­van. Aina­kaan kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan esi­tyk­sen perus­teel­la vir­ka­mie­hil­le ei ole tul­lut mie­leen, että kan­ta­kau­pun­gis­sa (“ratik­ka­kau­pun­gis­sa”) asu­vat saat­ta­vat käy­dä töis­sä alu­een ulko­puo­lel­la ja jopa pai­kois­sa, joi­hin Hel­sin­gin ja koko pk-seu­dun poi­kit­tais­lii­ken­teen sur­keu­den takia on mah­do­ton­ta pääs­tä koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa muu­ten kuin hen­ki­lö­au­tol­la. Vaa­li­taan ste­reo­ty­pi­aa, jon­ka mukaan kan­ta­kau­pun­gis­sa asu­vat tar­vit­se­vat autoa vain mök­ki­mat­koi­hin ja vie­däk­seen koi­raa met­sään juok­se­maan (hinn­an­nos­to­rin­ta­maan liit­ty­neen HS:n jok­seen­kin tar­koi­tus­ha­kui­nen gal­lup-poi­min­ta vii­me viikolta).

  Myös Hapan­naa­man suun­ni­tel­mis­ta nos­ta­ma perus­te­lu auto­paik­ko­jen vapaut­ta­mi­ses­ta lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten on mie­len­kiin­toi­nen. Esi­mer­kik­si Val­li­las­sa täl­lai­sen asioin­ti­py­sä­köin­nin tar­ve on hyvin vähäi­nen ja kadun­var­sil­la on joka tapauk­ses­sa aina tilaa.

 28. tpyy­luo­ma: Tuo­ta jäl­ki­kä­teen hal­lien raken­ta­mis­ta http://tolkku.blogspot.fi/2013/03/parkkihalleja-kysynnan-mukaan.html sel­vi­tin ja pähkin</aA, ja aina­kin toteu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten perus­teel­la ja sivu­vai­ku­tuk­set huo­mioon ottaen on vai­kea ymmär­tää miten se tulee kalliimmaksi?

  Voi­si­ko seli­tys löy­tyä maa­pe­räs­tä? Tähän asti raken­ne­tut isot hal­lit on teh­ty kal­lioon. Nyt sit­ten on ran­ta-alui­el­le jou­dut­tu raken­ta­maan hal­le­ja mutaan tms. 

  Voi­si­ko olla sil­leen­sä, että Kalasatamassa/Jätkäsaaressa yms on mah­do­ton­ta raken­taa jälkikäteen?

 29. Jät­käs­sä pysä­köin­ti­luo­la kyl­lä lou­hi­taan kal­lioon eikä kus­tan­nuk­sis­sa­kaan ole hir­veäs­ti eroa kan­nen alle sijoi­tet­ta­vien ja luo­la­paik­ko­jen välil­lä. Tosin Jät­kään ei var­maan mah­tui­si kah­ta-kol­mea luolaa.

  Huo­le­na näyt­täi­si kaa­voit­ta­jal­la ole­van kus­tan­nus­ten koh­dis­tu­mi­nen eri kiin­teis­tö­jen kes­ken, kus­tan­nus­ten koh­dis­tu­mi­sel­la käyt­tä­jien kes­ken nyt niin väliä. Luot­ta­mus sii­hen, että paik­ko­ja raken­net­tai­siin tar­peen mukaan on kovin mata­lal­la. Ehkä­pä paik­ko­ja on han­ka­la saa­da jäl­ki­kä­teen raken­net­tua lisää kun nii­den hin­nat on ensin kaa­va­sää­te­lyl­lä pai­net­tu nau­ret­ta­van alhaalle?

 30. Hapan­naa­ma: Mie­len­kiin­tois­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa on tuo auto­paik­ko­jen “vapaut­ta­mi­nen” lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten (hin­noit­te­lus­sa suo­sit­tai­siin lyhy­tai­kais­ta pysä­köin­tiä)… toi­saal­ta puhu­taan auto­lii­ken­teen rajoit­ta­mi­ses­ta kan­ta­kau­pun­gis­sa ja sit­ten tulee näi­tä ehdo­tuk­sia, joil­la auto­lii­ken­net­tä halu­taan­kin ilmi­sel­väs­ti lisä­tä kantakaupungissa. 

  Auto­paik­ko­jen vapaut­ta­mi­nen lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten ensi­si­jas­sa vähen­tää auto­lii­ken­net­tä. Tie­tys­ti voi käy­dä niin, että jos autoi­lu alkaa ihan oikeas­ti sujua, niin se
  lisääntyy. 

  Joku 4 euron kes­kus­ta­tun­ne­li­mak­su suju­voit­tai­si ihmees­ti kes­kus­tas­sa liik­ku­mis­ta. Sen voi­si vaik­ka kerä­tä ihan sil­lä var­jol­la että kun mak­saa tun­ne­li­mak­sun, niin kes­kus­ta­tun­ne­lia ei raken­ne­ta eikä tun­ne­liin suun­taa­vaa läpi­kul­ku­lii­ken­net­tä tule kes­kus­tan sisään­tu­lo­väy­liä ruuhkauttamaan…

  Panen kyl­lä toi­vo­ni täs­sä pysä­köin­ti­ko­koo­muk­seen, sosia­li­park­kee­raa­vaan puo­lu­ee­seen ja perus­py­sä­köi­jiin, kyl­lä ne pitä­vät huo­len sii­tä että kaik­kial­la riit­tää pysä­köi­ty­jä tai aina­kin ruuh­kas­sa sei­so­via peltilehmiä.

 31. Pek­ka Pes­si: Auto­paik­ko­jen vapaut­ta­mi­nen lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten ensi­si­jas­sa vähen­tää autoliikennettä

  Täs­sä on oikeas­taan sama ilmiö havait­ta­vis­sa kuin pyö­rien pysä­köin­nis­sä. Ihmi­nen valit­see hel­pos­ti het­kel­li­ses­ti hal­vim­man vaih­toeh­don vaik­ka pitäi­si kier­rel­lä, tai on stres­si­piik­ki pysäh­tyä Mans­kul­la kais­tal­leet­tä saa peruu­tet­tua tas­kuun. Yhtä­lail­la Pasi­lan ase­man lukit­ta­vat mak­sul­li­set pyö­rä­kaa­pit on (pois­tet­tiin?) tyh­jil­lään, ja ylä­ta­sol­la ket­ju­luk­ko­kaa­os. Var­maan­kin jokai­sel­le kadul­la asioin­ti­py­sä­köin­tiä etsi­väl­le oli­si koke­muk­se­ni mukaan nykyi­sis­sä hal­leis­sa tilaa (pl. joku­nen alkuil­ta jou­lun alla), mut­ta se heti rak­sut­ta­va tun­ti­hin­ta iskee nyt-heti-just — ja men­taa­li­ris­ki on, että pääs­ty­ään hal­lis­ta ulos (mon­ta mak­sul­lis­ta minuut­tia) ja kävel­ty­ään (taas mon­ta minuut­tia) pik­ku­pu­tii­kin eteen sii­nä onkin just vapaa, hal­vem­pi paik­ka. Kadul­la voi vie­lä mak­saa puo­li tun­tia ja tul­la 40 minuu­tin pääs­tä pik­ku­pik­ku­ris­kil­lä, hal­lis­sa puo­mi ei aukea ennen kuin käy­tet­ty aika on mak­set­tu koko­naan. Kui­ten­kaan katu­hin­taa ei voi nos­taa yli sen mitä hal­lis­sa mak­se­taan, kun hal­lien hin­nat kal­lis­tui­si­vat var­mas­ti vas­taa­vas­ti. Tai aja­tus­leik­ki: mil­lä hin­ta­ta­sol­la hal­lit eivät enää keh­tai­si velot­taa edes yhtä pal­joa kuin kadulla?

 32. Pek­ka Pes­si: Auto­paik­ko­jen vapaut­ta­mi­nen lyhy­tai­kais­ta asioin­tia var­ten ensi­si­jas­sa vähen­tää auto­lii­ken­net­tä. Tie­tys­ti voi käy­dä niin, että jos autoi­lu alkaa ihan oikeas­ti sujua, niin selisääntyy.

  Onko­han täs­tä ole­mas­sa jotain tut­ki­musai­neis­toa­kin? Siis ver­tai­lua sen osal­ta, miten pal­jon kier­ron nopeut­ta­mi­nen vai­kut­taa lii­ken­ne­mää­rään vs. kuin­ka pal­jon tur­haa lii­ken­net­tä vapaan pai­kan etsi­mi­nen aiheuttaa?

  Toi­sin sanoen, jos tie­dät, että tn. löy­dät vapaan pai­kan hel­pos­ti, läh­det­kö sit­ten­kin mie­luum­min liik­keel­le omal­la autol­la kuin jul­ki­sil­la väli­neil­lä? Vas­ta­koh­ta tie­ten­kin voi­si olla, että tie­tää ettei tn. löy­dä vapaa­ta paik­kaa ja joko menee muu­al­le tai jät­tää koko­naan lähtemättä.

  PS. Jos­kus miet­tii sitä­kin, että kun työ­mat­ka­lai­sia sub­ven­toi­daan vero­tuk­ses­sa työ­mat­ka­ku­lu­jen vähen­nyk­ses­sä ja he kui­ten­kin kulut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti käyt­tä­mi­ään tei­tä, niin onko tämä oikeu­den­mu­kais­ta alkuun­kaan? Eikö hei­dän juu­ri pitäi­si mak­saa enem­män tei­dän kun­nos­sa­pi­dos­ta (tai rakentamisesta)?

 33. ris­tiin-ras­tiin: sii­nä onkin just vapaa, hal­vem­pi paikka. 

  Ne katu­pai­kat pitäi­si­kin hin­noi­tel­la sen mukai­ses­ti, ettei noin pää­se käy­mään. Jos paik­ka on vapaa, se joh­tuu sii­tä että se on kal­liim­pi kuin se huo­nom­pi paik­ka hal­lis­sa tai luo­las­sa. Asioin­tia var­ten luo­la tai hal­li on huo­nom­pi – eli sen pitäi­si siis olla hal­vem­pi – kuin kadul­la ole­va paik­ka, ellei se nyt sit­ten satu ole­maan kysei­sen asioin­ti­pis­teen omaan käyt­töön rakennettu.

  Hör­hö: Onko­han täs­tä ole­mas­sa jotain tutkimusaineistoakin? 

  San Fran­siscos­ta lähinnä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.