Vähimmäispalkkojen nurjat puolet

Työ­suh­teen syn­tymisen estää peri­aat­teessa se, että alin palk­ka, jol­la työn­tek­i­jän kan­nat­taa ottaa työ vas­taan (reser­vaa­tiopalk­ka), ylit­tää ylim­män palkan, joka työ­nan­ta­jan kan­nat­taa työstä mak­saa. On myös mah­dol­lista, että työn­tek­i­jä ja työ­nan­ta­ja voisi­vat löytää keskenään molem­pia tyy­dyt­tävän palkkata­son, mut­ta yleis­si­to­va työe­htosopimus kieltää tämän. Tämä kiel­to on sil­loin tap­pi­olli­nen molem­mille, mut­ta se voi olla silti perustel­tu, kos­ka sil­lä suo­jel­laan kol­man­sia osa­puo­lia, lähin­nä siis mui­ta työn­tek­i­jöitä kil­pailul­ta, joka veisi heiltä työ­paikan tai pakot­taisi heitäkin suos­tu­maan alem­pi­in palkkoi­hin. Yhdys­val­lois­sa ammat­ti­jär­jestöjä kut­su­taankin kartelleiksi.

Hyödykkeitä myytäessä kartel­lit ovat melkein aina haitallisia, mut­ta palk­ka on kovin eri­lainen hin­ta kuin tavaroiden hin­nat. Sik­si palkkaeroo­sion estämi­nen kartellil­la ilmeis­es­ti johtaa pääsään­töis­es­ti onnel­lisem­paan yhteiskun­taan.  On kuitenkin tapauk­sia, jois­sa vähim­mäis­palkoista on selvää hait­taa. Huo­mat­takoon, että vapaasti määräy­tyvät palkat ovat pääsään­tö ja työe­htosopimusten minim­i­ta­sol­la ole­vat palkat ovat poikkeus, joten ammat­tili­it­to­jen kartel­lit suo­jaa­vat yleis­si­tovu­u­den kaut­ta vain pien­tä osaa palkansaajista.

Haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on kalli­im­paa ja sik­si niiden palka­n­mak­sukyky samas­ta työstä on pienem­pi kuin kaupungeis­sa. Voi käy­dä niin, että työstä, jos­sa kaupungis­sa pystytään mak­samaan työe­htosopimuk­sen edel­lyt­tämää palkkaa,  ei voi­da mak­saa sitä syr­jem­mäl­lä. Täl­löin olisi sekä työn­tek­i­jän, yri­tyk­sen että paikallisen kun­nan kannal­ta onnel­lista, että palk­ka voisi alit­taa sopimusten mukaisen palkan. Jos vähim­mäis­palk­ka on 1800 euroa ja yri­tys pystyy mak­samaan haja-asu­tusalueel­la vain 1600 euroa, työn­tek­i­jän olisi edullisem­paa hyväksyä tuo alem­pi palk­ka kuin muut­taa kaupunki­in tekemään työtä 1800 eurol­la ja mak­samaan asumis­es­ta 500 euroa kuus­sa enem­män. Erään­lainen hid­den agen­da tässä on pakot­taa muut­ta­maan taloudel­lisen tehokku­u­den nimis­sä kaupunkei­hin, mut­ta voi kysyä, onko tämä tehokas­ta, kun on pulaa asun­noista.  Tästä emme kuitenkaan tehneet Juhanan kanssa suosi­tus­ta vaan tyy­dy­imme mainit­se­maan asiasta.

Olisi paljon parem­pi, jos sovit­taisi­in korkeam­mista palkoista kaupungeis­sa. Tämä olisi parem­paa alue­poli­ti­ikkaa ja se olisi myös oikeu­den­mukaisem­paa, kos­ka asum­is­menot kaupungeis­sa ovat korkeam­mat. Useim­mil­la aloil­la näin onkin käytän­nössä, mut­ta ei kaikilla.

Kuu­lostaa sosi­aalis­es­ti hyvältä, että sel­l­aisellekin työn­hak­i­jalle, jol­la on jokin hand­i­cap työkyvyssään, pitää mak­saa samaa palkkaa kuin sat­apros­ent­tiselle työn­tek­i­jälle,  mut­ta tämä voi kään­tyä myös huono-osaisia vas­taan, kos­ka nämä eivät saa kom­pen­soi­da huonom­paa työkykyään alem­mal­la pal­ka­lla, jol­loin he häviävät työn­haus­sa aina. ”Esimerkik­si vaa­timus mak­saa maa­han­muut­ta­jille samaa palkkaa kuin syn­type­r­äisille suo­ma­laisille on sosi­aalis­es­ti ylevä, mut­ta heiken­tää maa­han­muut­ta­jien työl­lisyyt­tä, sil­lä onhan suomea äidinkie­lenään puhu­van mutkat­tomampi palkat­ta­va kuin huonos­ti suomea puhu­va” (Lain­aus raportis­tamme)Kun palka­nsaa­ja­jär­jestöt vaa­ti­vat tiukasti, ettei maa­han­muut­ta­jia saa palkata alem­mal­la pal­ka­lla, kumpaa he suo­jel­e­vat, maa­han­muut­ta­jaa riis­tol­ta vain koti­maista työvoimaa kilpailulta?

Me emme kuitenkaan esit­täneet maa­han­muut­ta­jille alem­paa palkkaa vaan automaat­tista pien­tä työ­nan­ta­jalle mak­set­tavaa palkkatukea.

85 vastausta artikkeliin “Vähimmäispalkkojen nurjat puolet”

 1. Odekin elää vielä 50-lukua.

  Kyl­lä se maaseu­tu tyh­jeni jo 60–70-luvuilla ja ihmiset muu­ti­vat taa­jami­in. Teimme vielä 70-ja 80-luvuil­la savu­jen lasken­taa, mut­ta kun asuntoja/tilaajia taa­jamien ulkop­uolel­la oli vähän niin ei niiden lukua kan­nat­tanut enää seurata.

  Käytän­nössä taa­jamien ulkop­uolel­la asuu kokoaikaises­ti vähän ihmisiä,ja nekin ikään­tyneitä joten ei sieltä suur­ta työvoimapo­ten­ti­aalia löydä.

  Ja työ­matkat on tehtävä oma­l­la autol­la ja matkaa tulee help­soti 100–200 km edestakaisin.

  On se tuo työ­mat­ka-autoilukin kulu eikä aivan pieni.

  Toinen kysymys on kan­nat­taako tukea työtä, jon­ka lisäar­vol­la ei ole merk­i­tys­tä yhteiskun­nan kananlta .

  Odel­la ja Juhan­l­la on lip­sah­tanut näperte­lyn puolelle ellei ole tarkoi­tus rak­en­taa uut­ta paarialuokkaa.

  Ode ja Juhan naker­ta­vat tahal­laan poh­ja pois työehtospimuksilta.

  Virkamiehet ovat tässä pelisä tur­vas­sa kun jär­jestäy­tymisatse on korkea eikä niiden sopimusten yleis­si­tovu­ut­ta voi­da kyseenalais­taa kat­tavu­u­den puutteella

  1. Eduskun­nas­sa kepu­laiset yrit­tävät int­tää, että kehä kol­mosen ulkop­uolel­lakin olisi elämää. Täy­tynee käy­dä joskus itse katsomassa…

 2. Voisi taas sadan­nen ker­ran tämän blo­gin his­to­ri­as­sa maini­ta sen parem­man ja yksinker­taisem­man vai­h­toe­hdon ammat­tili­itoille: täysin vapaat palkat ja perus­tu­lo suo­jaa­maan työn­tek­i­jöitä riistolta.

 3. Yleis­si­to­va min­imi­palk­ka on perustel­tua niin kauan kun Suomen naa­puri­maid­en, lähin­nä Viron, palka­ata­so on paljon alem­pi kuin Suomen. Esimerkik­si raken­nusala on ajet­tu kuralle mon­es­sa suh­teessa. Suo­ma­laiset raken­nus­miehet ovat käytän­nössä alal­ta kadon­neet hal­patyövoiman tieltä. Hap­atyövoiman käyt­tö näkyy rak­en­tamisen laadus­sa. Pitkät ketju­tuk­set vaikeut­ta­vat laadun valvon­taa ja vastuukysymyksiä.
  Rak­en­tamisen tai asu­to­jen hin­nois­sa hal­pa työvoima ei kuitenkaan näy. 

  P.S. Viro­laiset ham­maslääkärit sen sijaan toiv­otan ter­ve­tullek­si Suomeen. Ham­paan paikkaami­nen sel­l­aisel­la mak­soi vähem­män kun pelkkä kät­telem­i­nen Mehiläisen hammaslääkärillä.

 4. Hyödykkeitä myytäessä kartel­lit ovat melkein aina haitallisia, mut­ta palk­ka on kovin eri­lainen hin­ta kuin tavaroiden hin­nat. Sik­si palkkaeroo­sion estämi­nen kartellil­la ilmeis­es­ti johtaa pääsään­töis­es­ti onnel­lisem­paan yhteiskuntaan. 

  Onko tämä sin­un fiilis­te­lyäsi, vai onko tästä jotain oikeaa tutkimusti­etoa? Jos jälkim­mäistä, niin se tutkimus olisi hyvin mie­lenki­in­toista lukea. 

  Kun palka­nsaa­ja­jär­jestöt vaa­ti­vat tiukasti, ettei maa­han­muut­ta­jia saa palkata alem­mal­la pal­ka­lla, kumpaa he suo­jel­e­vat, maa­han­muut­ta­jaa riis­tol­ta vain koti­maista työvoimaa kilpailulta? 

  Duh, kumpaako­han suo­ma­laiset palka­nsaa­ja­jär­jestöt edus­ta­vat, suo­ma­laisia palka­nsaa­jia vai maahanmuuttajia? 

  Me emme kuitenkaan esit­täneet maa­han­muut­ta­jille alem­paa palkkaa vaan automaat­tista pien­tä työ­nan­ta­jalle mak­set­tavaa palkkatukea. 

  Ja tästähän ne palka­nsaa­ja­jär­jestöt var­maan ovatkin innois­saan, että ulko­maalaisen työvoiman kil­pailua oikein suosi­taan. Onko täl­lainen muuten edes EU:n lakien mukaista? EU kieltää koti­maan työvoiman suosimisen, mut­ta tun­tu­isi oudol­ta, jos se sal­lisi vas­takkaisen touhun. 

  Tämä voisi aiheut­taa myös mie­lenki­in­toisia tilantei­ta, kun ulko­maille (EU:n alueelle) muut­tanut suo­ma­lainen pohtisi takaisin­muut­toa. Hän siis saisi tuol­laisen lisäe­dun työ­markki­noil­la kil­pail­lessaan, jos ei olisi Suomen kansalainen. Niin­pä jos hän olisi han­kkin­ut sen asuin­maansa kansalaisu­u­den, hänen kan­nat­taisi peri­aat­teessa luop­ua Suomen kansalaisu­ud­estaan ennen palu­u­taan Suomeen! 

  Itse sanois­in, että kaikel­la täl­laisel­la näperte­lyl­lä ongelmien kor­jaami­nen johtaa yleen­sä suurem­pi­in ongelmi­in kuin se, mitä alun­perin koitet­ti­in korjata. 

  Näen tässä kak­si parem­paa ratkaisua. Ensin­näkin tarkaste­taan, että mitä tieteel­lisel­lä tutkimuk­sel­la on oikeasti saatu selville yleis­si­tovien palkko­jen ja onnel­lisu­u­den yhtey­destä. Jos tämä yhteys on oikeasti todet­tu, niin sit­ten minus­ta yleis­si­to­vat palkat voi ulot­taa ihan hyvin ulko­maalaisi­inkin. Jos tätä yhteyt­tä ei oikeasti ole mis­sään muual­la kuin tiet­ty­jen taho­jen pro­pa­gan­das­sa, niin koko yleis­si­to­va sys­tee­mi olisi syytä romuttaa.

  1. Samuli.
   Tuo mei­dän esi­tyk­semme pien­estä palkkat­ues­ta human­i­taariselle maa­han­muu­tolle oli min­un virheeni. En nimit­täin ollut ottanut selville, onko täl­lainen jo. On. Paitse että kun me esitimme noin 300 euron tukea, TEM mak­saa 700 euroa. Se on rajat­tu henkilöi­hin, joille on tehty kotou­tus­su­un­nitel­ma. Se ei siis koske kaikkia ulko­maalaisia, mikä olisikin väärin, vaan ain­oas­taan human­i­taarisin perustein maa­han tullei­ta, joi­ta kohtaa Suomel­la yhteiskun­tana on tiet­tyjä velvoit­tei­ta joka tapauksessa.

 5. Osmo Soin­in­vaara:
  Eduskun­nas­sa kepu­laiset yrit­tävät int­tää, että kehä kol­mosen ulkop­uolel­lakin olisi elämää. Täy­tynee käy­dä joskus itse katsomassa…

  Toki Kehä III ulkop­uolel­lakin on elämää, mut­ta ihmiset asu­vat siel­läkin taajamissa.

  Aikoinaan poro­jen perässä kulke­neet saame­laisetkin houkutelti­in pois met­sistä ja tun­tureil­ta tar­joa­mal­la poroti­la ja mod­erni talo maalikylästä.

  Ja kyl­lä se asum­i­nen mak­saa Kehä III ulkop­uolel­lakin, samat mukavu­udet on nois­sa porotilo­jen talois­sa kuin on Kehä III sisäpuolen helsinkiläiselläkin.

  Ei ole enää savupirt­te­jä .Eikä pir­tis­sä istu­ta kar­valak­ki korvil­la ja huopasaap­paat jalas­sa vaan samoissa läm­pötilois­sa kuin hesalainenkin.

  Ja muut kulut ovat korkeam­mat: Työ­matkat voivat olla sato­ja km .Polt­toaine on kalliimpaa.Ruoka on kalli­im­paa Asumisen käyt­töku­lut ovat kalli­impia, sil­lä sähkön­si­ir­ron kulut ovat korkeampia.

  On aika rohkea päätelmä, että kun asun­non saa halvem­mal­la, niin voi vetää johtopäätelmän, että elämä maaseudul­la olisi ilmaista

  1. Suomes­sa on noin 85 seu­tukun­taa, joista noin 20 on kas­vavia ja lop­ut muut­to­tap­pioaluei­ta. Tuo puut­tuvien työ­paikko­jen ongel­ma kos­kee kaikkia noi­ta väestöä menet­täviä seutukuntia.

 6. Liian van­ha: Toinen kysymys on kan­nat­taako tukea työtä, jon­ka lisäar­vol­la ei ole merk­i­tys­tä yhteiskun­nan kananlta .

  Eihän tukea vält­tämät­tä tarvi­ta, jos työ­suhde syn­tyy min­imi­palkkaa alem­mal­la pal­ka­lla. Paljon enem­män tukea tarvi­taan jos työ­suhdet­ta ei synny.

 7. anon:
  Voisi taas sadan­nen ker­ran tämän blo­gin his­to­ri­as­sa maini­ta sen parem­man ja yksinker­taisem­man vai­h­toe­hdon ammat­tili­itoille: täysin vapaat palkat ja perus­tu­lo suo­jaa­maan työn­tek­i­jöitä riistolta.

  Eli röyhkeim­mille paras­ta palkkaa ja hil­jaisille, hyvin kas­vate­tu­ille huonointa.

  Niin­hän se menee nytkin, mut­ta aika iljet­tävää olisi, jos yhteiskun­ta ryhty­isi täysin avoimesti suosi­maan röyhkeyttä.

 8. Voin laina­ta autoa, niin pääsee notkeammin

  Osmo Soin­in­vaara:
  Eduskun­nas­sa kepu­laiset yrit­tävät int­tää, että kehä kol­mosen ulkop­uolel­lakin olisi elämää. Täy­tynee käy­dä joskus itse katsomassa…

 9. -toisen tai kol­man­nen kerran:voisiko blo­gin pitäjä tutus­tua Tesseihin,niin aukenisi kuin­ka pieniä palkko­ja on niit­ten perus­teel­la mah­dol­lisu­us maksaa.
  eri­toten nuorille.

  ja sen jäl­keen tuotte julk­isuuten niitä työ­nan­ta­jia jot­ka kertovat/valittavat että tessien min­imi­palkat ovat este palkkaamiselle.

  mut­ta ei,kun palkko­ja on saata­va alem­mak­si jne jne.…

  tärkein­tä tun­tuu ole­van että yhteisöveroa(=firman puh­das voit­to) alen­netaan että fir­moil­la on varaa “palkata“lisää porukkaa.

  jos keskit­ty­isitte siihen että fir­mat voisi­vat tehdä sitä yhteisöveroa;sähkön hin­ta alas,työn sivuku­lut alas,rikkidirektiivit etc,päästökauppa etc..

 10. Liian van­ha:
  ‘snip’
  On aika rohkea päätelmä, että kun asun­non saa halvem­mal­la, niin voi vetää johtopäätelmän, että elämä maaseudul­la olisi ilmaista

  Kukas sitä on ilmaisek­si väit­tänyt — mut­ta halvem­paa se kyl­lä on.
  Halvin asum­is­muo­to on omakoti­ta­lo ja jos vielä ton­tin saa puoli ilmaisek­si (tai jopa kokon­aan ilmaisek­si) niin kyl­lä sil­lä pääkaupunkiseudun ker­rostalokak­sioon ver­rat­tuna melko pie­nil­lä kuluil­la pääsee — vaik­ka työ­mat­ka olisi pitkäkin.

 11. Osmo: “Haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on kalli­im­paa ja sik­si niiden palka­n­mak­sukyky samas­ta työstä on pienem­pi kuin kaupungeis­sa. Voi käy­dä niin, että työstä, jos­sa kaupungis­sa pystytään mak­samaan työe­htosopimuk­sen edel­lyt­tämää palkkaa, ei voi­da mak­saa sitä syrjemmällä.”

  Pait­si että haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on halvempaa…
  mut­ta har­voin silti siel­lä parem­paa palkkaa maksetaan.

 12. Osmo: “Sik­si palkkaeroo­sion estämi­nen kartellil­la ilmeis­es­ti johtaa pääsään­töis­es­ti onnel­lisem­paan yhteiskun­taan. On kuitenkin tapauk­sia, jois­sa vähim­mäis­palkoista on selvää haittaa.”

  No, käsit­tääk­seni Thatch­erin Iso-Bri­tan­ni­as­sa vähim­mäis­palkko­jen pois­tamista kokeilti­in ja lib­er­al­is­tit hur­ra­si­vat talousih­meelle, mut­ta eipä ole huip­pukun­nos­sa Bri­tan­nia täl­lä het­kel­lä. Liian aikaista sanoa?

 13. “Hyödykkeitä myytäessä kartel­lit ovat melkein aina haitallisia, mut­ta palk­ka on kovin eri­lainen hin­ta kuin tavaroiden hin­nat. Sik­si palkkaeroo­sion estämi­nen kartellil­la ilmeis­es­ti johtaa pääsään­töis­es­ti onnel­lisem­paan yhteiskuntaan”.

  Niin­pä, onnel­lisem­paan ja ihmis- ja työe­hto-oikeuk­sia kun­nioit­tavam­paan yhteiskun­taan, mut­ta mik­si emme vaa­di paran­ta­maan näitä oikeuk­sia halpatyömaissa,
  vaan halu­amme heiken­tää mei­dän työe­hto­jamme vas­taa­maan hei­dän orjatyöehtojaan.
  Oletko Osmo sitä mieltä, että nykyi­nen tila jos­sa maail­mas­sa on enem­män orjatyöhön rin­nastet­tavaa työvoiman hyö­dyn­tämistä kuin mil­loinkaan maail­man­his­to­ri­as­sa aiem­min on väistämätön ja peru­ut­tam­a­ton tila jota ei voi­da muuttaa?
  Jos näin on, sil­loin meil­lä ei tuo 20%:n palka­nalen­nus tule riit­tämään mihinkään, vaan se on vas­ta ensiaskel.
  Has­sua on myös se, että aina haetaan tuo vero­porkkana, vaik­ka nyky­isil­läkään vero­tu­loil­la ei voi­da palvelu­ja taata.
  Usko­ma­ton­ta on myös, mitan ns. ammat­tiy­hdis­tysvä­ki vaatii ensim­mäisenä veto­tuk­sen keven­tämistä kun palkanko­ro­tus­vaa­timuk­set tyrmätään.
  Parikym­men­tä vuot­ta on jo yksi­tyisenkin puolen palkanko­ro­tuk­set mak­set­tu osit­tain verovaroista, ilmankos kas­sa paus­taa tyhjyyt­tään ja leilka­us­lis­to­ja suunnitellaan.

 14. Liian van­ha: a kyl­lä se asum­i­nen mak­saa Kehä III ulkop­uolel­lakin, samat mukavu­udet on nois­sa porotilo­jen talois­sa kuin on Kehä III sisäpuolen helsinkiläiselläkin.

  Olet oike­as­sa, että muu­ta­mat elinkus­tan­nus­la­jit ovat maal­la korkeam­mat kuin Helsingis­sä, mut­ta pistät mutkia turhan suoriksi. 

  Maaseu­tu­taa­jamis­sa ja varsinkin niiden ulkop­uol­lel­la asu­vat tyy­tyvät paljon mata­lam­paan mate­ri­aaliseen elin­ta­soon kuin kehä III sisäpuolel­la. Kiin­nos­tus ja arvot ovat muualla.

  Taval­lisen ter­veen ihmisen elämisen kus­tan­nuk­set ovat siel­lä selvästi mata­lam­mat kuin Helsingis­sä. Hän saat­taisi tul­la aivan hyvin toimeen myös min­imi­palkkaa pienem­mäl­lä palkalla.

 15. AM: Eli röyhkeim­mille paras­ta palkkaa ja hil­jaisille, hyvin kas­vate­tu­ille huonointa. 

  Mik­si kukaan työ­nan­ta­ja mak­saisi enää siinä tilanteessa röyhkey­den mukaan? Jos tilalle saa kun­nol­lisenkin. Varsinkaan jos kukaan muu ei halua työsken­nel­lä sen röyhkeän kanssa.

 16. Jotain olisi hyvä kokeil­la, kos­ka nykyi­nen jär­jestelmä pas­sivoi, eikä pie­nil­lä palkoil­la tule toimeen.

  Jos olet työtön, sin­un ei kan­na­ta ottaa vas­taan työtä, jos siitä saata­va net­topalk­ka on pienem­pi kuin saa­masi työt­tömyysko­r­vaus nettona. 

  Esimerkik­si työ­markki­natu­ki on net­tona n. 520 euroa. Jos teet edes yhden tun­nin työtä, joudut tarve­hark­in­taan, joka kestää hel­posti usei­ta viikko­ja, jopa kuukauden. 

  Jokainen ymmärtää, että tässä vai­heessa työt­tömän laskut menee kohti per­in­tää ja kas­va­vat korko­ja päivä päivältä, kos­ka rahaa mak­se­ta ennen päätöstä ja työstä saata­va palk­ka ei riitä niiden maksuun.

  Käytän­nössä pieni­palkkai­sis­sa töis­sä on saata­va täy­det tun­nit, jot­ta työt­tömän, joka saa työ­markki­natukea ja asum­is­tukea, kan­nat­taa men­nä töihin.

  Sit­ten jos vielä sat­ut pääsemään töi­hin, san­o­taan vaik­ka 1400 euron kuukausi­pal­ka­lla niin siitä jää se nip­panap­pa ton­ni käteen. 

  Ollakko kotona ja saa­da vaik­ka 700 net­tona tekemät­tä mitään, vai men­näkkö töi­hin täysil­lä tun­neil­la ja saa­da pari satas­ta lisää? 

  Eikä sil­lä ton­nil­la oikein elä sen parem­min kuin tuilla.

  Jär­jestelmä ei vain yksinker­tais­es­ti toi­mi. Sen pitäisi olla sel­l­ainen, että se kan­nus­taisi tekemään työtä vaik­ka edes päivän viikossa.

  Kyseenalais­tan myös tulovero­tuk­sen tarpeel­lisu­u­den, kos­ka suurin osa veroista mitä mak­samme menee välil­lis­ten tasavero­jen kaut­ta. Jos tulovero­tus­ta ei kokon­aan hävitetä niin ainakin alim­mista palkkalu­ok­ista sen voisi pois­taa kokonaan.

  Sitä pait­si tuloveron keräämiseen, mätky­i­hin ja palau­tuk­si­in tarvi­taan jär­jestelmä, joka var­masti nielee euron jos toisenkin. 

  Mak­san kau­pan kas­sal­la aivan saman ver­ran vero­ja kuin Walhrooskin. Mikä tulovero­tuk­ses­ta tekee erilaisen?

  Sen tuot­to val­ti­olle on kuitenkin alle 10% val­tion vero­tu­loista, jos muis­tan oikein. Eikö tämä sum­ma olisi viisaampi kier­rät­tää yri­tys­ten kautta?

  Perus­tu­lo on kokeilemisen arvoinen asia ja vero­tus­takin pitäisi kyetä uud­is­ta­maan rankalla kädellä.

 17. Rolling Heurlin:
  Voin laina­ta autoa, niin pääsee notkeammin

  Älä pilaa Oden fan­tasi­aa. Muu­ta­ma aika sit­ten Ode teki ilmeis­es­ti yhden edestakaisen matkan Sys­mään kun­ta­selvit­täjäk­si. Tuo reis­su teki Odes­ta työ­mat­ka-autoilun ehdot­toman auk­tori­teetin, verova­paan km-kor­vauk­sen auk­tori­teetin, ym, ym.

  Olisi sääli, jos fan­ta­sia saisi vaikut­teista todellisuudesta.

 18. Osmo Soin­in­vaara:
  … human­i­taarisin perustein maa­han tullei­ta, joi­ta kohtaa Suomel­la yhteiskun­tana on tiet­tyjä velvoit­tei­ta joka tapauksessa. 

  Eiköhän mah­dol­li­sista velvoit­teista ole suurin osa lunastet­tu jo siinä vai­heessa kun heille on myön­net­ty tur­va­paik­ka ja mah­dol­lisu­us uuteen elämään hyv­in­voin­ti­val­tios­sa suo­jas­sa vain­ol­ta ja kidutukselta.

  Ja olisi vai­h­teek­si haus­ka kuul­la miten yhteiskun­nan velvol­lisuuk­sien lisäk­si on myös yksilöi­den velvol­lisuuk­sia… Kun ei se anonyy­mi raskautet­tu yhteiskun­ta­parka ehdi ja jak­sa näköjään ihan kaikkea yksin tehdä.

 19. Tuo mei­dän esi­tyk­semme pien­estä palkkat­ues­ta human­i­taariselle maa­han­muu­tolle oli min­un virheeni. En nimit­täin ollut ottanut selville, onko täl­lainen jo. On. Paitse että kun me esitimme noin 300 euron tukea, TEM mak­saa 700 euroa. Se on rajat­tu henkilöi­hin, joille on tehty kotou­tus­su­un­nitel­ma. Se ei siis koske kaikkia ulko­maalaisia, mikä olisikin väärin, vaan ain­oas­taan human­i­taarisin perustein maa­han tullei­ta, joi­ta kohtaa Suomel­la yhteiskun­tana on tiet­tyjä velvoit­tei­ta joka tapauksessa.

  Niin, todel­lisu­udessa laki kotou­tu­mis­su­un­nitel­mas­ta on seu­raa­va: Oikeus kotou­tu­mis­su­un­nitel­maan ja kotou­tu­mis­su­un­nitel­man kesto

  Maa­han­muut­ta­jal­la on oikeus kotou­tu­mis­su­un­nitel­maan, jos hän on julkises­ta työvoima- ja yri­tys­palvelus­ta annetus­sa lais­sa tarkoitet­tu työtön työn­hak­i­ja tai jos hän saa muuten kuin tilapäis­es­ti toimeen­tu­lotues­ta annetun lain mukaista toimeen­tu­lo­tukea. Kotou­tu­mis­su­un­nitel­ma voidaan laa­tia myös muulle maa­han­muut­ta­jalle, jos hänen arvioidaan alkukar­toituk­sen perus­teel­la tarvit­se­van suun­nitel­maa kotou­tu­misen edis­tämisek­si. (28.12.2012/919)

  eli kotou­tu­mis­su­un­nitel­ma tehdään myös monille muille kuin human­itääri­sistä syistä maa­han tulleille maa­han­muut­ta­jille, esimerkik­si suo­ma­lais­ten puolisoik­si tulleille.

 20. Mei­dän ei kan­nat­taisi antaa teko­hen­gi­tys­tä uuden­laisen mata­la­palkkat­uen muo­dos­sa sel­l­aisille yri­tyk­sille, joiden pitääkin luo­van tuhon mekanis­mien mukaan kuol­la pois Suomesta. 

  Ymmär­rän sen, että on ihmis­ryh­miä, joille pitää pystyä tar­joa­maan mata­la­palkkatöitä ja että näistä töistä on nyt pula. Jotain rajoitet­tu­ja täs­mä­toimia kan­nat­taa tehdä asian hyväk­si. Mut­ta pain­opis­teen on olta­va hyvä­palkkaisten uusien kasvualo­jen työ­paikko­jen synnyttämisessä.

  Pitää muis­taa, että hait­to­jen vastapain­ona yleis­si­to­vat työe­htosopimuk­set ja vähim­mäis­palkat tuke­vat yhteiskun­nan kehi­tys­tä. Ne kiihdyt­tävät luo­vaa tuhoa pudot­ta­mal­la heikoimpia yri­tyk­siä pois markki­noil­ta. Tietenkin ikävänä puole­na tästä seu­raa työttömyyttä.

  On hyvä, että kaik­ki uudet työt­tömät eivät heti ryn­tää otta­maan tuet­tu­ja mata­la­palkkatöitä. On myös yhteiskun­nan kannal­ta järkevää, että työt­tömät pyrkivät löytämään työ­paikan, jois­sa hei­dän kykyn­sä ja vahvuuten­sa käytetään mah­dol­lisim­man hyvin hyödyk­si. Ja sel­l­aisen työ­paikan löytämi­nen ei aina onnis­tu nopeasti.

 21. Tapio:“Maaseututaajamissa ja varsinkin niiden ulkop­uol­lel­la asu­vat tyy­tyvät paljon mata­lam­paan mate­ri­aaliseen elin­ta­soon kuin kehä III sisäpuolel­la. Kiin­nos­tus ja arvot ovat muual­la.” — Eli varsi­nainen ongel­ma onkin Helsinkiläis­ten omi­tu­inen vim­ma kulut­taa. Mik­si muiden pitäisi tästä kär­siä pienemp­inä palkkoina?

 22. Sep­po S:
  Ja sel­l­aisen työ­paikan löytämi­nen ei aina onnis­tu nopeasti. 

  Nyt taitaa olla puheena enim­mäk­seen tilanteet jois­sa lop­puelämäkään ei riitä siihen. Eli se hieno “luo­va tuho” onkin yri­tys­ten sijas­ta tiput­tanut heikoimpia ihmisiä pois markkinoilta. 

  Van­haa sanon­taa muun­nel­lak­seni: emme tule toimeen pelkästään koodaa­mal­la toisillemme mobiiliplatformeja.

 23. Sep­po S:
  Mei­dän ei kan­nat­taisi antaa teko­hen­gi­tys­tä uuden­laisen mata­la­palkkat­uen muo­dos­sa sel­l­aisille yri­tyk­sille, joiden pitääkin luo­van tuhon mekanis­mien mukaan kuol­la pois Suomesta.
  ‘snip’

  Tot­ta­han tämä, siis lib­er­al­is­tis­ten talousop­pi­en mukaan.
  Mut­ta kuka päät­tää yri­tys­ten tappamisesta?

 24. Raimo K: eipä ole huip­pukun­nos­sa Bri­tan­nia täl­lä hetkellä.

  On se aika paljon ter­veem­mässä kun­nos­sa kuin ennen Thatch­eria. Mag­gi­eta vihataan, mut­ta eivät­pä työväen­puolueen hal­li­tuk­set sen jäl­keen poli­ti­ika­ka muut­ta­neet; siel­läkin poli­it­ti­nen keskustelu on taan­tunut tribalismiksi.

 25. Suomes­sa­han oli ennen käytössä kun­tien luok­i­tus elinkus­tan­nusten kalleu­den mukaan ja val­tion palkois­sa oli ero­ja sen mukaan. Myös syr­jäseu­tulisä oli käytössä. Nämä lait lie­nee nykyään kumot­tu. Olisiko ne sit­ten syytä ottaa uudelleen käyttöön?
  Kyl­lä jonk­in­ta­soista elämää on noiden 20 mainit­se­masi seu­tukun­nan ulkop­uol­lel­lakin. Ter­ve­tu­loa vaan katsomaan!

 26. Aulis Paavola: mik­si emme vaa­di paran­ta­maan näitä oikeuk­sia halpatyömaissa,

  Emmekö? Viimeis­ten parin vuosikymme­nen aikana maail­mankau­pan vapau­tu­mi­nen on nos­tanut mil­jarde­ja ihmisiä köy­hyy­destä. Samaan aikaan kehit­telemme pikku skan­daale­ja siitä, että henkka­maukan tehtais­sa Bangladeshissa työolot ovat huonom­mat kuin täällä.

  Iso kuva kuitenkin on, että köy­hyy­den vähen­tämi­nen maail­mas­sa on onnis­tunut parem­min kuin kukaan osasi olet­taa, kuten vaikka­pa Visti osu­vasti muotoilee.

 27. “Jos olet työtön, sin­un ei kan­na­ta ottaa vas­taan työtä, jos siitä saata­va net­topalk­ka on pienem­pi kuin saa­masi työt­tömyysko­r­vaus nettona”

  Keskimäärin ansiosi­don­nainen on n 1300 euroa .
  Päivärhan vero­tus on korkeampi kuin palkan , pienis­sä tulois­sa jopa 15 % yksikköä

  Niin­pä tuo vas­taa jotain 1100 euron palkkaa eli har­voin työt­tömyys­tur­va on työl­listymisen este

  Korkeim­matkin todel­liset päivra­hat vas­taa­vat reilusti alle 2000 euron kk palkkaa

  Eli jollekin toim­i­tusjo­hta­jalle päivära­ha voi olla este

 28. OS: “Haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on kalli­im­paa ja sik­si niiden palka­n­mak­sukyky samas­ta työstä on pienem­pi kuin kaupungeissa”.

  Onko tätä tutkit­tu? Puhutaanko nyt van­han ja jo suurelta osin kadon­neen savupi­ip­pute­ol­lisu­u­den vai esim. uuden palve­lu­tuotan­non (“elämys­te­ol­lisu­u­den”) toiminnasta? 

  Yleis­es­ti ottaen riip­puu kai aika paljon toimi­alas­ta, työvoiman saatavu­ud­es­ta, asi­akaskun­nan rak­en­teesta, yri­tyk­sen koos­ta, sijain­nista suh­teessa asu­tuskeskuk­si­in ja tie- ja rataverkkoon, maan hin­nas­ta, yri­tys­tu­ista, tietoli­ikenne- ja logis­ti­ikka­jär­jeste­ly­istä yms. miten on asian laita.

  Uskoisin, että esim. green care ‑yrit­täjälle tai sahurille on huo­mat­tavasti edullisem­paa toimia haja-asu­tusalueel­la kuin vaikka­pa Helsingissä. 

  Varsinkin tietotekni­ikan kehi­tys tekee monille muillekin yrit­täjille haja-asu­tusalueista yhä houkut­tel­e­vampia sijoit­tumisko­htei­ta. — Ellei sit­ten tätä sijoit­tumista estetä pakko­toimen­pitein, kuten kaavoituk­sen avul­la. Ja näin­hän juuri nykyään näytetään toimivan.

 29. Raimo K:

  No, käsit­tääk­seni Thatch­erin Iso-Bri­tan­ni­as­sa vähim­mäis­palkko­jen pois­tamista kokeilti­in ja lib­er­al­is­tit hur­ra­si­vat talousih­meelle, mut­ta eipä ole huip­pukun­nos­sa Bri­tan­nia täl­lä het­kel­lä. Liian aikaista sanoa?

  Englan­nis­sa on edelleen vähim­mäis­palk­ka kuten on läh­es kaikissa valtioissa.Suomi on har­vo­ja poikkeuk­sia, jois­sa min­imi­palk­ka ei ole.
  Meil­lä min­imi­palkkaa määrit­tää käys­tän­nössä orju­u­den kieltävä laki, työe­htosopimuk­set kun eivät kata kaikkia

  Ilmeis­es­ti halu­taan lopet­taa orju­u­den kieltävä laki ?

  Ebglan­nis­sa min­imi­palk­ka on 1264 euroa kuus­sa, Ran­skas­sa 1430,Luxemburg 1874, Bel­gia 1530, Hollanti,1469.

  Kor­re­laa­tio on heikko työt­tömyy­den suh­teen esim Hol­lan­ti 6 % Lux­em­burg 5,3 %, Englan­ti 7,7 %

 30. Markku: Uskoisin, että esim. green care ‑yrit­täjälle tai sahurille on huo­mat­tavasti edullisem­paa toimia haja-asu­tusalueel­la kuin vaikka­pa Helsingissä. 

  Jos kat­soo eri aluei­den elinkeino­rak­en­tei­ta, tältähän se näyt­tää. Helsingis­sä on varsin vähän paperite­htai­ta, maatilo­ja, vuokramökke­jä tai tun­turi­vael­luk­sia tar­joavia elämys­matkailuyri­tyk­siä. Samoin esimerkik­si yksik­er­taista kokoon­pan­otyötä tekevät yri­tyk­set ja ali­hank­in­takonepa­jat viihtyvät useim­miten suurimpi­en taa­jamien ulkopuolella.

  Lähtöko­htais­es­ti haja-asu­tusalueel­la ehkä joitakin matkus­tus- ja logis­ti­ikkakiemuroi­ta luku­unot­ta­mat­ta ihan kaik­ki on halvem­paa yrit­täjälle. Toim­i­ti­lakus­tan­nuk­set ovat pieniä, samal­la taval­la koulute­tun työvoiman palkkata­so on alem­pi. Lisäk­si eri­laisia alue­tukia ja jopa paikallisia tukia on saatavil­la haja-asutusalueelle.

  Haja-asu­tusalueelta ei puu­tu kuin yksi ain­oa työ­nan­ta­jalle tärkeä asia. Asiantuntijatyövoima.

  Markku: Varsinkin tietotekni­ikan kehi­tys tekee monille muillekin yrit­täjille haja-asu­tusalueista yhä houkut­tel­e­vampia sijoit­tumisko­htei­ta. – Ellei sit­ten tätä sijoit­tumista estetä pakko­toimen­pitein, kuten kaavoituk­sen avul­la. Ja näin­hän juuri nykyään näytetään toimivan.

  Mie­lenki­in­toinen näke­mys. Suurin osa haja-asu­tusalueen kun­nista kai yrit­tää kaikin voimin saa­da yri­tys­toim­intaa alueelleen, joten tuo väite vaatisi vähän aukikirjoittamista.

 31. Liian van­ha: Ebglan­nis­sa min­imi­palk­ka on 1264 euroa kuus­sa, Ran­skas­sa 1430,Luxemburg 1874, Bel­gia 1530, Hollanti,1469.
  Kor­re­laa­tio on heikko työt­tömyy­den suh­teen esim Hol­lan­ti 6 % Lux­em­burg 5,3 %, Englan­ti 7,7 %

  Poli­it­tiset reali­teetit kään­tänevät asian niin, että min­imi­palk­ka seu­raa työl­lisyyt­tä. Jos työt­tömyys on vähäistä, on poli­it­tis­es­ti help­poa nos­taa min­imi­palkkaa, kos­ka sil­lä ei ole kenellekään suur­ta vaikutusta.

  Toisin sanoen kausali­teet­ti menee työt­tömyys­lu­vuista min­imi­palkkaan päin, jol­loin min­imi­palkan muu­tosten vaiku­tus­ta ei voi päätel­lä korrelaatiosta.

  Lisäk­si tässä ver­tailus­sa pitää aina kat­soa myös työn­tek­i­jävir­to­ja. Jos työn­tek­i­jöi­den liikku­vu­us maas­ta toiseen on suur­ta, yksit­täisen maan toimen­piteet saat­ta­vat näkyä työn­tek­i­jävir­rois­sa (työllisyys/työttömyys kom­pen­soituu). Tässäkin on iso­ja maako­htaisia eroja.

 32. En tah­do häiriköidä, mut­ta muis­taak­seni olen aikaisem­minkin muis­tut­tanut ns. har­maan talouden toimivu­ud­es­ta näis­säkin asioissa.

 33. Työ­markki­na­neu­vot­teluis­sa EK tar­joaa 0 % koro­tus­ta keskite­tyssä ratkais­us­sa ja työn­tek­i­jäpuoli vaatii vähin­tään 1 %. Mitä, jos korotet­taisi­in palkko­ja muut­tovoit­toalueil­la vähin­tään tuol­la 1 %:lla ja jätet­täisi­in muut­to­tap­pioalueil­la palkat ennalleen? Näin kom­pen­soitaisi­in kasvukeskusten kohon­nei­ta asumisku­lu­ja ja hillit­täisi­in mar­gin­aalis­es­ti muut­tamisen pakkoa ja asun­top­u­lan kärjistymistä.

 34. OS: “Haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on kalli­im­paa ja sik­si niiden palka­n­mak­sukyky samas­ta työstä on pienem­pi kuin kaupungeissa”.

  En todel­lakaan näe mitään syytä, mik­si esim. kaluste‑, konepaja‑, tai puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den toim­inta olisi maal­la kalli­im­paa. Itse asi­as­sa näistä tehtaista yli 95% on Helsin­gin ulkop­uolel­la. Maal­la on mm. maapo­h­ja halvem­paa, raa­ka-aineläh­teet lähel­lä ja ener­giaa saatavissa.

  1. En todel­lakaan näe mitään syytä, mik­si esim. kaluste‑, konepaja‑, tai puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den toim­inta olisi maal­la kalli­im­paa. Itse asi­as­sa näistä tehtaista yli 95% on Helsin­gin ulkop­uolel­la. Maal­la on mm. maapo­h­ja halvem­paa, raa­ka-aineläh­teet lähel­lä ja ener­giaa saatavissa.

   Logis­ti­ik­ka, ulkoiset palve­lut ym.

   Suosit­tele: 0

   Hylkää | Vas­taa | Pika­muokkaus | Muokkaa | His­to­ry | Roska­posti | Trash

 35. Coun­try­boy:
  OS: “Haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on kalli­im­paa ja sik­si niiden palka­n­mak­sukyky samas­ta työstä on pienem­pi kuin kaupungeissa”.

  En todel­lakaan näe mitään syytä, mik­si esim. kaluste‑, konepaja‑, tai puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den toim­inta olisi maal­la kalli­im­paa. Itse asi­as­sa näistä tehtaista yli 95% on Helsin­gin ulkop­uolel­la. Maal­la on mm. maapo­h­ja halvem­paa, raa­ka-aineläh­teet lähel­lä ja ener­giaa saatavissa.

  Ja kuten tässä tote­sit, ne ovatkin jo maal­la eivätkä pyri Helsinki­in nytkään.

  Jos ko. yri­tys­ten pitäisi mak­saa pääkaupunkiseudun palk­ka- ja muun kus­tan­nus­ta­son mukaises­ti, ne pääosin pistäi­sivät pil­lit pus­si­in kil­pailun edessä. Ja jos taas ne saisi­vat syys­tä tai tois­es­ta työvoimansa halvem­mal­la kuin nyt, niiden toim­intaedel­ly­tyk­set oli­si­vat nyky­istä parem­mat kilpailutilanteessa.

  Ja toki tässä on vielä ero­ja eri alo­jen välil­lä. Raskas teol­lisu­us on pääosin hyvin investoin­ti­val­taista teol­lisu­ut­ta, jol­loin henkilöstökus­tan­nuk­set ovat ratkai­sevas­sa osas­sa har­voin. Palkko­jen alen­t­a­mi­nen voisi estää siirtää paperite­htaan sulkemisen toiselle paikkakun­nalle, mut­ta ei se loisi lisää työ­paikko­ja paikkakunnalle.

  Mata­la­palk­ka-asi­aa ei kuitenkaan pidä kat­soa ole­mas­saole­vien työ­paikko­jen ja yri­tys­ten kannal­ta, vaan niiden työ­paikko­jen ja yri­tys­ten kannal­ta, joi­ta nyky­istä alem­pi kus­tan­nus­ta­so voisi syn­nyt­tää. Ja tässä ver­tailus­sa todel­la on niin, että kaupungeis­sa palkkamin­imin hävit­tämi­nen ei toisi juurikaan lisää teol­lisia työ­paikko­ja. Maaseudul­la niin voisikin välil­lä käy­däkin, kun kil­pailu ulko­maid­en kanssa olisi tasaväkisempää.

 36. Työ­nan­ta­jat ovat kysyneet TE-viras­tos­ta paljonko tulisi mak­saa palkkaa ja TE on vas­tan­nut (lyhen­net­tynä):

  “…
  Ellei näitäkään ole, suositel­laan, että kokoaikatyöstä mak­set­taisi­in ainakin niin paljon, että työt­tömyys­tur­valain työssäoloe­hdon mukainen päivära­haoikeus täyt­tyy. Palkan tulee tämän mukaan olla vähin­tään 1103 euroa kuukaudessa (v. 2012).”

  Lähde:
  http://www.mol.fi/mol/fi/01_tyonantajat/08_tyonantajat_kysyvat/index.jsp

 37. » En todel­lakaan näe mitään syytä, mik­si esim. kaluste‑, konepaja‑, tai puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den toim­inta olisi maal­la kalli­im­paa. Itse asi­as­sa näistä tehtaista yli 95% on Helsin­gin ulkop­uolel­la. Maal­la on mm. maapo­h­ja halvem­paa, raa­ka-aineläh­teet lähel­lä ja ener­giaa saatavissa.

  > Logis­ti­ik­ka, ulkoiset palve­lut ym.

  Eri­laisia just näi­den alo­jen yri­tyk­siä maal­la näh­neenä nyt ja men­neisyy­dessä epäilen noi­ta vaikeuk­sia. Teol­lisu­usalueet maaseudul­la on oman koke­muk­sen mukaan lähel­lä taa­ja­maa, jos­sa on palvelui­ta. Toinen asia on, että ei niitä palvelui­ta niin tarvi­ta, kun itse osa­taan. Taa­ja­mas­sa voi käy­dä syömässä, mut­ta voi se asia olla muutenkin jär­jestet­ty. Teol­lisu­usaluei­den lähel­lä on val­tatie, ja kyl­lä se rek­ka siel­lä kul­kee, jopa parem­min kuin Helsin­gin keskus­tas­sa. Tarvit­ta­va mate­ri­aali kul­kee maalle yhtä hyvin kuin muuallekin, ja väli­neetkin saadaan ostet­tua jopa netitse. Puu­tuot­tei­ta (huonekalu­ja yms.), pal­jeovia yms. on valmis­tet­tu, voitolla.

 38. OS: “En todel­lakaan näe mitään syytä, mik­si esim. kaluste‑, konepaja‑, tai puun­jalostus­te­ol­lisu­u­den toim­inta olisi maal­la kalliimpaa.”

  Mut­ta viestiketjun alus­sa tote­sit: “Haja-asu­tusalueil­la yri­tys­ten toim­inta on kalli­im­paa ja sik­si niiden palka­n­mak­sukyky samas­ta työstä on pienem­pi kuin kaupungeis­sa”. Keskustelu lähti tästä käyntiin.

  Viherinssi: “Mie­lenki­in­toinen näke­mys. Suurin osa haja-asu­tusalueen kun­nista kai yrit­tää kaikin voimin saa­da yri­tys­toim­intaa alueelleen, joten tuo väite vaatisi vähän aukikirjoittamista.”

  Kun­nat näin var­maan (yleen­sä) toimi(si)vatkin. Viit­taan täl­lä kuitenkin esim. ely-keskusten suun­nit­te­lu­tarver­atkaisu­ja koske­vi­in lausun­toi­hin, jois­sa viesti on usein se, että rak­en­t­a­mi­nen taa­jamien ulkop­uolelle ei ole sal­lit­tua tai ainakin se on moitittavaa.

 39. Aule­tutk­i­joiden mukaan teol­lisu­us sijoit­tuu lähelle raa­ka-ainei­ta tai asi­akkai­ta. Kier­rä­tys­pa­perin käytön lisään­tyessä paperi­te­ol­lisu­us muut­taa kohti asi­akkai­ta, mikä lie­nee tiedet­ty noin vuosikymme­nen ajan.

  Täl­lä vuosi­tuhan­nel­la lie­nee jok­seenkin jär­jestön­tä, että Helsingis­sä on telak­ka. Jopa turuss maa-alue on tuot­tavampi sijoi­tus kuin itse telakka.

  Palkkaliuku­mil­la on kom­pen­soitu alueko­htaisia ero­ja, mut­ta kos­ka eteenkään Kun­ta-TES ei niitä tunne julki­nen sek­tori on entistä pahem­mas­sa lirissä. 

  Täl­lä ker­rroksel­la julkisen sek­torin palkko­ja olisi lähin­nä alen­net­ta­va ja vien­ti­te­ol­lisu­u­den palkko­ja hie­man nos­tet­ta­va, jot­ta tuot­tavu­u­den muu­tos huomioitaisiin.

  Koulutet­tu­jen ja osaavien ihmis­ten näkökul­mas­ta taas maaseudul­la on saata­va enem­män palkkaa, kos­ka per­heestä vain yksi koulutet­tu työl­listyy toisin kuin kasvukeskuksissa.

 40. Syvän maaseudun ongel­ma on työvoiman puute, työikäistä väestöä Kepu­lan­di­as­sa on vähän.
  Jo 60–70-lukujen muu­ut­to vei poh­jan taloudelta ja näivet­tymi­nen vain jatkuu

  Esim Tilas­tokeskuk­sen Työvoimatutkimus antaa Kain­u­un työvoimak­si 36000 ja työl­lisik­si 33000
  Asukkai­ta on kuitenkin 81000. 

  Eipä täl­laiseen ympäristöön juuri yri­tys­toim­intaa siir­ry vaik­ka työvoimaa yritetään lisätä ja alueen houkut­tele­vu­ut­ta paran­taa 63–70-vuotiaalla työvoimalla.

  Kun ennuste nuorten määrästä on katas­tro­faa­li­nen ei yri­tys­toim­intaa alueille muu­ta eikä sitä synny.

 41. Markku:
  ‘snip’
  Viit­taan täl­lä kuitenkin esim. ely-keskusten suun­nit­te­lu­tarver­atkaisu­ja koske­vi­in lausun­toi­hin, jois­sa viesti on usein se, että rak­en­t­a­mi­nen taa­jamien ulkop­uolelle ei ole sal­lit­tua tai ainakin se on moitittavaa.

  Eipä tai­da ELY-keskuskaan edel­lyt­tää teol­lisu­us­laitok­sen sijoit­tumista kaupunkien keskus­toi­hin? Eikä moiti, jos ne ovat ulkopuolella.
  Kauppa“paratiisit” eri asia.

 42. Osmo Soin­in­vaara:
  Eduskun­nas­sa kepu­laiset yrit­tävät int­tää, että kehä kol­mosen ulkop­uolel­lakin olisi elämää. Täy­tynee käy­dä joskus itse katsomassa…

  Kyl­lä on. 3/4 tämän maan asukkaista asuu Kehä III:n ulkop­uolel­la, ja taitaa näin olla vielä kehä IV:kin ulkopuolella.

 43. Markku: Kun­nat näin var­maan (yleen­sä) toimi(si)vatkin. Viit­taan täl­lä kuitenkin esim. ely-keskusten suun­nit­te­lu­tarver­atkaisu­ja koske­vi­in lausun­toi­hin, jois­sa viesti on usein se, että rak­en­t­a­mi­nen taa­jamien ulkop­uolelle ei ole sal­lit­tua tai ainakin se on moitittavaa.

  Löy­ty­isikö tästä jotain esimerkkiä, jos­sa ELY-keskus olisi suositel­lut, että tuotan­to­laitos­ta ei tulisi rak­en­taa taa­ja­man ulkopuolelle?

 44. JTS:
  ‘snip’
  Täl­lä vuosi­tuhan­nel­la lie­nee jok­seenkin jär­jestön­tä, että Helsingis­sä on telak­ka. Jopa turuss maa-alue on tuot­tavampi sijoi­tus kuin itse telakka.
  ‘snip’

  Oikeasti jär­jetön­tä on tietysti se, että jonkin maa-alueen san­o­taan tuot­ta­van jotakin. Eipä tuo­ta, ei edes vil­jelyskäytössä ilman ihmisen tuotantopanosta.

 45. Liian van­ha: Syvän maaseudun ongel­ma on työvoiman puute, työikäistä väestöä Kepu­lan­di­as­sa on vähän.
  Jo 60–70-lukujen muu­ut­to vei poh­jan taloudelta ja näivet­tymi­nen vain jatkuu

  Kyl­lä sitä työvoimaakin sit­ten lop­ul­ta saadaan, jos on kan­nat­tavaa yri­tys­toim­intaa. Esimerkkinä vaik­ka När­piö johon on tul­lut työvoimaa Hol­lan­nista asti. Olen­naista on järkevä yri­tys­toim­inta, jota on paljon esim. Poh­jan­maal­la. Työt­tömyys­lu­vut ovat maan pien­impiä ja elinkei­noelämä monipuolista. Toiv­ot­tavasti vihreät eivät sitäkin torppaa.

 46. JTS
  “Palkkaliuku­mil­la on kom­pen­soitu alueko­htaisia ero­ja, mut­ta kos­ka eteenkään Kun­ta-TES ei niitä tunne julki­nen sek­tori on entistä pahem­mas­sa lirissä.”

  Mitä tuo lause tarkoit­taa? Eihän muil­lakaan aloil­la ole kiel­let­ty mak­samas­ta yli TES:in määrit­tämän min­imi­palkan. Jos jonkin­lais­es­ta työvoimas­ta on pulaa, niinkuin yleen­sä on, on aivan nor­maalia mak­saa yli TES:in.

  “Täl­lä ker­rroksel­la julkisen sek­torin palkko­ja olisi lähin­nä alen­net­ta­va ja vien­ti­te­ol­lisu­u­den palkko­ja hie­man nos­tet­ta­va, jot­ta tuot­tavu­u­den muu­tos huomioitaisiin.”

  Kaup­patase on ennä­tyk­sel­lisen ali­jäämäi­nen ja teol­lisu­us­tuotan­to las­kee. Aika huono on tuot­tavu­u­den kehi­tys vien­tisek­to­ril­la kokonaisuutena.

  Elin­iän­odote kas­vaa, siis ter­vey­den­huolto toimii. Pisa-tulok­set ovat edelleen korkei­ta ja val­tion luot­tolu­ok­i­tus AAA. Armei­ja on ennal­taehkäis­syt hyökkäyk­set maatamme kohtaan- -> Julkisen sek­torin työn­tek­i­jät ovat hoi­ta­neet työn­sä tuloksellisesti
  (effec­tive­ly).

  –sen sijaan aiem­min sankar­illi­nen vien­ti­te­ol­lisu­us sakkaa. Tämä johtuu paljolti tuoteke­hi­tyk­sen laimin­lyön­neistä taloudel­lis­es­ti hyv­inä aikoina. Vien­ti­te­ol­lisu­us on keskit­tynyt liikaa tehokku­teen (effi­cien­cy), uusien tuot­tei­den kehit­tämisen kus­tan­nuk­sel­la, jol­loin olemme siir­tyneet high-tech maas­ta bulkki­tuotan­non suun­taan. Tämä on kvar­taa­likap­i­tal­is­min kau­den surulli­nen seuraus.

 47. Coun­try­boy: Kyl­lä sitä työvoimaakin sit­ten lop­ul­ta saadaan, jos on kan­nat­tavaa yri­tys­toim­intaa. Esimerkkinä vaik­ka När­piö johon on tul­lut työvoimaa Hol­lan­nista asti. Olen­naista on järkevä yri­tys­toim­inta, jota on paljon esim. Poh­jan­maal­la. Työt­tömyys­lu­vut ovat maan pien­impiä ja elinkei­noelämä monipuolista. Toiv­ot­tavasti vihreät eivät sitäkin torppaa.

  När­piö kuu­luu Etelä-Poh­jan­maa­han ja työt­tömyys oli siel­lä Tilas­tokeskuk­sen mukaan 2012 7 % eli se oli maan keskiarvoa.

  Eli ei mitään työvoimapula-aluetta.

  Selvästi keskiar­voa korkeampia luku­ja on itä-ja pohjois-Suomessa.

  Työvoima­pu­lan syy on useim­miten, että hak­i­jat eivät kel­paa työnantajalle.

  Tar­jokkai­ta kyl­lä on

 48. Liian van­ha: Keskimäärin ansiosi­don­nainen on n 1300 euroa .Päivärhan vero­tus on korkeampi kuin palkan , pienis­sä tulois­sa jopa 15 % yksikköäNi­in­pä tuo vas­taa jotain 1100 euron palkkaa eli har­voin työt­tömyys­tur­va on työl­listymisen esteKo­rkeim­matkin todel­liset päivra­hat vas­taa­vat reilusti alle 2000 euron kk palkkaaEli jollekin toim­i­tusjo­hta­jalle päivära­ha voi olla este

  Mua jotenkin ärsyt­tää, kun kaik­ki eivät tajua kuin­ka huonopalkkaisia töitä ihmiset tekävätkään, Suomes­sakin. Ilmeis­es­ti liian hyväo­saista porukkaa. Ainakin itse olen ennen koulu­tus­ta vas­taa­van työn löy­tymistä 2000-luvul­la tehnyt usei­ta täyspäiväisiä töitä, jois­sa käteen jäävä kuukau­sian­sio on ollut ton­nin luokkaa. Puhu­mat­takaan pro­vi­siopalkkai­sista duuneista tai osa-aikaisem­mista, jois­sa tun­timäärä (=palk­ka) saat­taa vai­hdel­la viikoit­tain. Okei, omista koke­muk­sis­tanikin on osista jo melkein 10 vuot­ta aikaa… mut­ta silti. 

  Use­at täyspäiväset työt (vuosi­na 2005–2007)teollisuuden kokoon­pano- tai varas­to­hom­mis­sa tar­jo­si­vat min­ulle noin 7–9 eur/h, mis­tä tulee reilu ton­ni kuus­sa. Alhaisin tun­tipalk­ka oli btw työvoima­toimis­ton oma­l­la henkilöstövuokrauksella 😀

  Mäkkäris­sä olin vuon­na 2004, sieltä sai töitä 30h/viikko, palk­ka oli 6,48eur/h aloit­teli­jalle. Tästä ker­tyi noin 770eur/kk.

  Opiske­li­jana (v2004-2005)tein myös puhe­lin­myyn­tiä pro­vi­siopal­ka­lla. Pien­estä kaupungista kun ei löy­tynyt paljon sopivia hom­mia. 6h päivässä, tien­asin noin 300eur/kk. Opin­to­tukea en enää saanut, kos­ka sään­nön­mukainen opiskelu­ai­ka oli jo ohi enkä tehnyt opin­to­suorituk­sia, mut­ta en ollut vielä valmis­tunut. Mis­tään ei saanut tukia, kos­ka olin opiske­li­ja, ja elin tuol­la 300 eurol­la kuus­sa (vuokra oli 300eur,onneksi äiti antoi vähän ruokara­haa). Kiire­hdin valmis­tu­mis­tani, jot­ta pää­sisin työt­tömäk­si 😀 Valmis­tu­misen jäl­keen irti­sanouduin, ja han­kki­uduin peruspäivärahalle(+asumistuki), joka oli use­am­man satasen enem­män kuin palk­ka aiemmin.

  Silti nuo vuodet oli­vat elämäni hauskimpia, ja pär­jäsin hyvin. Vähään kun olin tottunut.

  Point­ti­ni on, että sosi­aal­i­tur­va todel­lakin kil­pailee monien duu­nien kanssa. Ja mon­et työt jäävät tekemät­tä, jos palkko­jen pitää olla korkeam­mat. Ja toisaal­ta, vähäl­läkin pär­jää, kun on täysjärki­nen 😀 ja elämän­hallinta kunnossa.

  Lisäku­riosi­teet­ti­na voin ker­toa, että ainakin tuol­loin ennen vuokratyö­paikoista irti­sanoutues­sa ei saanut karenssia(työtodistukseen ei tul­lut main­in­taa että itse on läht­enyt). Saat­toi hyvin lähteä lätkimään ja viet­tämään “lomapäiviä” työttömyyspäivärahalla…

 49. Liian van­ha:Työvoima­pu­lan syy on useim­miten, että hak­i­jat eivät kel­paa työnantajalle.

  Tar­jokkai­ta kyl­lä on

  Katos kun hom­mien pitäisi onnis­tua. Ihan turha on palkata kavere­i­ta joil­la ei ole real­is­tisia onnis­tu­misen mahdollisuuksia.

  Kyl­lähän työ­nan­ta­jat ovat yleen­sä sen ver­ran ahnei­ta, että surkeakin työn­tek­i­jä kel­paa mikäli se tuo fyrkkaa taloon. Tyyp­il­lis­es­ti huonon työn­tek­i­jän palkkaami­nen johtaa kum­minkin ennem­min tai myöhem­min katastrofiin. 

  Toisaal­ta mon­esti on myös ihan turha palkata koke­mat­to­mia kavere­i­ta oppi­in, kos­ka oppikausi tuot­tee per­snet­toa eikä mikään takaa, että uusi mies pysy­isi töis­sä niin pitkään tai että töitä riit­tää tarpeek­si kauan, jot­ta se per­snet­tokausi tulee kokon­aan maksetuksi.

 50. När­pes, jon­ka futisjoukkuet­ta symp­paan, on ruotsinkielistä Poh­jan­maa­ta, jol­la ei ole mitään tekemistä yleis­es­ti käsite­tyn Etelä-Poh­jan­maan kanssa.

 51. Ton­ni käteen:
  ‘snip’
  –sen sijaan aiem­min sankar­illi­nen vien­ti­te­ol­lisu­us sakkaa. Tämä johtuu paljolti tuoteke­hi­tyk­sen laimin­lyön­neistä taloudel­lis­es­ti hyv­inä aikoina. Vien­ti­te­ol­lisu­us on keskit­tynyt liikaa tehokku­teen (effi­cien­cy), uusien tuot­tei­den kehit­tämisen kus­tan­nuk­sel­la, jol­loin olemme siir­tyneet high-tech maas­ta bulkki­tuotan­non suun­taan. Tämä on kvar­taa­likap­i­tal­is­min kau­den surulli­nen seuraus.

  Näin on. Met­sä­te­ol­lisu­us on selkein näyte täl­lais­es­ta, ilmeis­es­ti myös Nokia (vaik­ka onkin tuoteke­hi­tyk­seen panos­tanut, ei rittävästi).

  Ja nyt EK julis­taa, että hal­li­tuk­sen on tämä ongel­ma ratkaistava!

 52. Liian van­ha: Selvästi keskiar­voa korkeampia luku­ja on itä-ja pohjois-Suomessa.

  Työvoima­pu­lan syy on useim­miten, että hak­i­jat eivät kel­paa työnantajalle.

  Osa heistä var­maan kel­paisi pienem­mäl­lä pal­ka­lla ja jopa eläisi sil­lä ihan tyydyttävästi.

  Näis­sä keskusteluis­sa on yllät­tävän vähän huomioitu, että yri­tys­ten lisäk­si myös yksi­tyiset ihmiset palkkaa­vat työn­tek­i­jöitä, jos hin­ta ja byrokra­tia ovat siedettäviä.

  On OKT-asu­jia ja kesämökin omis­ta­jia, jot­ka mielel­lään teet­täi­sivät pikku remont­te­ja ja mui­ta huoltotöitä paikallisil­la ihmisil­lä. Yli 65-vuo­ti­ai­ta on yli miljoona ja heistä mon­et tarvit­si­si­vat mon­en­moista yksinker­taista apua.

  Työl­listämis­po­ten­ti­aalia olisi usei­den tuhan­sien työvu­osien ver­ran, ja kos­ka nämä työ­suh­teet ovat useim­miten hyvin lyhy­taikaisia, toitä tar­jou­tu­isi kym­me­nille tuhansille.

  Täl­laiset lyhyet työ­suh­teet pitäisi tehdä helpoik­si ja kan­nat­taviksi molem­mille osa­puo­lille! Hau­ta­lakin rikkoi lakia luul­tavasti huoli­mat­to­muut­taan, sil­lä pikkutöi­den teet­tämi­nen on tehty turhan hankalaksi.

  Maan tapa saisi tässäkin muut­tua. Van­hat ihmiset pelkäävät lain rikkomista, eivätkä uskalla sitä hyödyntää.

 53. Työ­nan­ta­jille on Suomes­sa sälytet­ty liikaa vira­nomais­te­htäviä. Minus­ta riit­täisi, että työ­nan­ta­ja mak­saisi palkan ja työn­tek­i­jä kir­joit­tasi siitä kuitin. Kumpikin huole­htisi sit­ten omista asiois­taan sen jäl­keen. Nykyään ei edes lain­säätäjänä toim­imi­nen näytä riit­tävän pätevöit­tämään työ­nan­ta­jana toimimiseen.

 54. OS kir­joit­taa edel­lä: ” … työn­tek­i­jä ja työ­nan­ta­ja voisi­vat löytää keskenään molem­pia tyy­dyt­tävän palkkata­son, mut­ta yleis­si­to­va työe­htosopimus kieltää tämän… ammat­ti­jär­jestöjä kut­su­taankin kartelleiksi.”

  Suomen hyv­in­voin­nin pelas­tamisek­si tämä kartel­li pitää nyt purkaa ja saa­da maa kasvu­un PK-yri­tyk­siä stim­u­loimal­la, sil­lä ne tun­netusti luo­vat pääosan uusista työpaikoista.

  On reilusti alen­net­ta­va erit­täin korkeaa työl­listämiskyn­nys­tä, sil­lä uuden työn­tek­i­jän aiheut­ta­ma ris­ki on suuri varsinkin ensim­mäisen 2 vuo­den aikana.

  Juuri tuon ensim­mäisen 2 vuo­den aikana pitäisi voi­da mak­saa alle TES-palkkaa. Sen jäl­keen työn­tek­i­jä onkin jo yleen­sä oppin­ut työt ja työ­nan­ta­ja voi ruve­ta nor­maal­isti laskut­ta­maan asi­akkaal­taan uuden työn­tek­i­jän työn tuloksista.

  Kol­man­nek­si: Pitää oikeu­den­mukaises­ti kom­pen­soi­da yrit­täjäriskin otta­jaa ja muit­ten työllistäjää.

  Nythän käy useim­miten niin, että yrit­täjä pak­er­taa 24/7 vuosikau­sia, ennekuin fir­man saa edes kan­nat­tavak­si. Sit­ten iskeekin hel­posti yli 50%n kokon­aisvero (yhteisövero + osinkovero)!

  Erit­täin kan­nat­taviksi uusista yri­tyk­sistä tulee erit­täin koval­la riskino­tol­la ja taidol­la vain 1 %. Nyt olisi aika stim­u­loi­da täl­laista toim­intaa oikein kunnolla!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, jon­ka mielestä ihmiset pitää pelas­taa työvoima-kartellin kauheas­ta loukusta.

 55. Viherinssi: Löy­ty­isikö tästä jotain esimerkkiä, jos­sa ELY-keskus olisi suositel­lut, että tuotan­to­laitos­ta ei tulisi rak­en­taa taa­ja­man ulkopuolelle?

  En tiedä, mis­tä yksit­täisiä hake­muk­sia koske­vat asi­akir­jat löytyvät.

  Tässä on kuitenkin rak­en­tamiseen liit­tyviä yleis ohjei­ta esim. Uudelle­maalle: http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaisupankki_files/547_Asemakaava-alueiden_ulkopuolinen_rakentaminen_Uudellamaalla_E118-2012.pdf

  Julka­is­us­ta käy melkein joka kap­paleesta ilmi, miten negati­ivis­es­ti haja-asu­tusalueelle rak­en­tamiseen suhtaudutaan. 

  Eihän se ihme ole, jos haja-asu­tusalueet tämän myötä tyh­jenevät niin yri­tyk­sistä kuin asukkaistakin. 

  Kiel­teis­ten asen­tei­den perusteina ovat yleen­sä kun­nille aiheutu­vat lisäkus­tan­nuk­set haja-asu­tusaluei­den infra­s­ta sekä ilmas­ton­muu­tos. Tosi­asi­as­sa haja-asu­tusaluei­den infra­s­ta huole­hti­vat nyky­isin suurek­si osak­si aluei­den asukkaat itse (esim. vesiosuuskunnat).

  Useis­sa selvi­tyk­sis­sä on myös käynyt ilmi, että haja-asu­tusalueil­la asum­i­nen päin­vas­toin hillit­see ilmastopäästöjä. Ongel­maryh­män muo­dosta­vat lähin­nä ne, jot­ka elävät suurten taa­jamien läheisyy­dessä. He ovat omak­suneet taa­ja­ma-asukkaiden kulu­tuskult­tuurin ja käyvät siel­lä työssä. Myös hei­dän asun­ton­sa ovat usein tarpeet­toman suuria.

 56. Liian van­ha:
  ‘snip’
  Työvoima­pu­lan syy on useim­miten, että hak­i­jat eivät kel­paa työnantajalle.

  Tar­jokkai­ta kyl­lä on

  Tämäpä orig­inel­li uusi ajatus 😉

  Tot­ta­han se on, että työtön paperikoneen käyt­täjä ei pääse edes van­hainkoti­in siivoo­jak­si, pitää olla 3 vuo­den koulutus.
  Virkakielel­lä san­ot­tuna työvoiman kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät kohtaa.

 57. »Tot­ta­han se on, että työtön paperikoneen käyt­täjä ei pääse edes van­hainkoti­in siivoo­jak­si, pitää olla 3 vuo­den koulutus.
  Virkakielel­lä san­ot­tuna työvoiman kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät kohtaa.

  Viras­tois­sa vis­si­in ajatel­laan taas näin, että kun valmis­tuu yliopis­tos­ta tai AMK:sta, niin valmis­tunut on pätevä hoita­maan esim. sosi­aal­i­toimen sosi­aalivirkali­jan virkaa ilman ohjaus­ta tehtäviin.

  Sekä hal­lit­see lait kuten virkamiehen tulee hal­li­ta eli hyvin. Tosi­aankin on näin, että eihän virkamies voi olla virkamies viras­saan ellei hal­litse alansa lake­ja hyvin.

 58. Tapio: Osa heistä var­maan kel­paisi pienem­mäl­lä pal­ka­lla ja jopa eläisi sil­lä ihan tyydyttävästi.

  Näis­sä keskusteluis­sa on yllät­tävän vähän huomioitu, että yri­tys­ten lisäk­si myös yksi­tyiset ihmiset palkkaa­vat työn­tek­i­jöitä, jos hin­ta ja byrokra­tia ovat siedettäviä.

  On OKT-asu­jia ja kesämökin omis­ta­jia, jot­ka mielel­lään teet­täi­sivät pikku remont­te­ja ja mui­ta huoltotöitä paikallisil­la ihmisil­lä. Yli 65-vuo­ti­ai­ta on yli miljoona ja heistä mon­et tarvit­si­si­vat mon­en­moista yksinker­taista apua.

  Työl­listämis­po­ten­ti­aalia olisi usei­den tuhan­sien työvu­osien ver­ran, ja kos­ka nämä työ­suh­teet ova­tu­seim­miten hyvin lyhy­taikaisia, toitä tar­jou­tu­isi kym­me­nille tuhansille.

  Täl­laiset lyhyet työ­suh­teet pitäisi tehdä helpoik­si ja kan­nat­taviksi molem­mille osa­puo­lille! Hau­ta­lakin rikkoi lakia luul­tavasti huoli­mat­to­muut­taan, sil­lä pikkutöi­den teet­tämi­nen on tehty turhan hankalaksi.

  Maan tapa saisi tässäkin muut­tua. Van­hat ihmiset pelkäävät lain rikkomista, eivätkä uskalla sitä hyödyntää.

  Palvelun tuot­ta­jat voivat liit­toutua osu­uskun­naksi ja hoitaa byrokra­tia eim kir­jan­pitoyri­tyk­sen kautta.
  Osusukun­taan voi liit­tyä ja ero­ta joustavasti

  Tosin nyt vira­nomaiset ovat alka­neet tulki­ta osu­uskun­nan jäseniä yrit­täjäk­si vaik­ka jäse­nen osu­us on pieni.

 59. Sylt­ty: Katos kun hom­mien pitäisi onnis­tua. Ihan turha on palkata kavere­i­ta joil­la ei ole real­is­tisia onnis­tu­misen mahdollisuuksia.

  Kyl­lähän työ­nan­ta­jat ovat yleen­sä sen ver­ran ahnei­ta, että surkeakin työn­tek­i­jä kel­paa mikäli se tuo fyrkkaa taloon. Tyyp­il­lis­es­ti huonon työn­tek­i­jän palkkaami­nen johtaa kum­minkin ennem­min tai myöhem­min katastrofiin. 

  Toisaal­ta mon­esti on myös ihan turha palkata koke­mat­to­mia kavere­i­ta oppi­in, kos­ka oppikausi tuot­tee per­snet­toa eikä mikään takaa, että uusi mies pysy­isi töis­sä niin pitkään tai että töitäri­it­tää tarpeek­si kauan, jot­ta se per­snet­tokausi tulee kokon­aan maksetuksi.

  Tai­dat olla virkamies , aina voidaan suun­nitel­la tuotan­toa niin, että käytet­tävis­sä ole­val­la mate­ri­aalil­la tuotan­to toimii.

  On aika virkamies­mäistä itkeä, ettei mitään voi tehdä kun puut­tuu joku tärkeä osanen

  Ja ei kukaan ole ammat­timies syn­tyessään se vaatii sen 10000 tun­nin harjoittelun

  Ja jos aikoo saa­da jotakin aikaisek­si niin jonkun on otet­ta­va riski.Pysyvyys tur­vataan kohtele­mal­la työn­tek­i­jää ihmisenä

  Tun­tuu oudol­ta, että kun riskiä ja vas­tu­u­ta pitäisi kan­taa niin yrit­täjil­lä onkin vetelät housussa.

  Val­tion ja työn­tek­i­jän pitäsi kan­taa rahaa kotisohvalle

  Liit­ty­isitte Kar­jalalaisi­in Itkijänaisiin

 60. Per­im­mäi­nen syy siihen,että Poh­jan­maalle palkat­ti­in hal­patyövoimaa kauko-Idästä.

  Palkko­jen polkem­i­nen tuli esi­in kun per­heet eivät saa­neet oleskelulu­paa Suomeen, kos­ka työn­tek­i­jän palk­ka oli niin pieni, ettei sil­lä elätetä perhettä

 61. Sep­po Korp­poo:

  ‘snip’
  Erit­täin kan­nat­taviksi uusista yri­tyk­sistä tulee erit­täin koval­la riskino­tol­la ja taidol­la vain 1 %. Nyt olisi aika stim­u­loi­da täl­laista toim­intaa oikein kunnolla!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, jon­ka mielestä ihmiset pitää pelas­taa työvoima-kartellin kauheas­ta loukusta.

  Mik­si pitäisi stim­u­loi­da sitä, että vain 1% tulisi erit­täin kannattavaksi?

 62. Sep­po Korppoo<

  Suomen hyv­in­voin­nin pelas­tamisek­si tämä kartel­li pitää nyt purkaa ja saa­da maa kasvu­un PK-yri­tyk­siä stim­u­loimal­la, sil­lä ne tun­netusti luo­vat pääosan uusista työpaikoista.

  On reilusti alen­net­ta­va erit­täin korkeaa työl­listämiskyn­nys­tä, sil­lä uuden työn­tek­i­jän aiheut­ta­ma ris­ki on suuri varsinkin ensim­mäisen 2 vuo­den aikana.

  Nythän käy useim­miten niin, että yrit­täjä pak­er­taa 24/7 vuosikau­sia, ennekuin fir­man saa edes kan­nat­tavak­si. Sit­ten iskeekin hel­posti yli 50%n kokon­aisvero (yhteisövero + osinkovero)!

  Erit­täin kan­nat­taviksi uusista yri­tyk­sistä tulee erit­täin koval­la riskino­tol­la ja taidol­la vain 1 %. Nyt olisi aika stim­u­loi­da täl­laista toim­intaa oikein kunnolla!

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, jon­ka mielestä ihmiset pitää pelas­taa työvoima-kartellin kauheas­ta loukusta.

  Jos on niin, kuten san­ot, että työl­listämi­nen merk­it­see suur­ta riskiä ja yrit­tämi­nen har­voin kan­nat­taa hyvin, niin miten selität sen, että suurin osa uusista työ­paikoista luo­daan PK-yri­tyk­sis­sä, nyky­isil­lä ehdoilla?

 63. Tim­oT:
  Työ­nan­ta­jille on Suomes­sa sälytet­ty liikaa vira­nomais­te­htäviä. Minus­ta riit­täisi, että työ­nan­ta­ja mak­saisi palkan ja työn­tek­i­jä kir­joit­tasi siitä kuitin. Kumpikin huole­htisi sit­ten omista asiois­taan sen jäl­keen. Nykyään ei edes lain­säätäjänä toim­imi­nen näytä riit­tävän pätevöit­tämään työ­nan­ta­jana toimimiseen.

  @ Timo ja myös Tapio:

  Markku Hir­vo­nen, joka on ollut verot­ta­jan asiantun­ti­ja har­maan talouden asiois­sa, tote­si haas­tat­telus­sa äsket­täin, että yksit­täis­ten työkeikko­jen hoit­a­mi­nen lail­lis­es­ti on tehty niin vaikeak­si, että se suo­raan johtaa laimin­lyön­nin kehit­tymiseen maan tavaksi.

  Osmol­ta tek­isi mieli kysyä: Voisi­vatko Vihreät ottaa tämän asian muut­tamisen ohjel­maansa — ihan “viral­lis­es­ti”? Mikä estäisi?

  Ps.Kenenkään kansane­dus­ta­jan on paha — kaiken lain­säädän­nöl­lisen ja juridis­en asiantun­te­muk­sen ja pääkallon­paikalta ja kun on avus­ta­jat käytössä — vedo­ta tietämät­tömyy­teen. — Minus­ta täl­laisen virheen vuok­si ei voi kenenkään pätevyyt­tä kyseenalais­taa, mut­ta ajat­telemat­to­muus panee kyl­lä miet­timään asennetta.

 64. Jaa­ha: Huo­masin juuri otsikon “Kuit­ti­la­ki”.

  Tuo­ta Markku Hir­vosen nimeämää ongel­maa ( lain nou­dat­ta­mi­nen pitäisi tehdä helpok­si nykyisen vaikeut­tamisen sijaan)ei täl­lä ratkaista, joten en muu­ta myöskään aiem­paa kysymys­täni Osmolle.

 65. H.H.: Markku Hir­vo­nen, joka on ollut verot­ta­jan asiantun­ti­ja har­maan talouden asiois­sa, tote­si haas­tat­telus­sa äsket­täin, että yksit­täis­ten työkeikko­jen hoit­a­mi­nen lail­lis­es­ti on tehty niin vaikeak­si, että se suo­raan johtaa laimin­lyön­nin kehit­tymiseen maan tavaksi.

  Olen ollut sitä mieltä että palkka.fi on jo kohtu­ullisen help­pokäyt­töi­nen mut­ta ei ilmeis­es­ti sit­tenkään. Ehkä mak­sun pitäisi hoitua verkkopankin kaut­ta tyyli­in “Mak­sa sum­ma x palkkana veron­u­merolle y”, jol­loin palkka.fi poimisi pankil­ta tulev­as­ta saa­pu­vat viitemak­sut ‑aineis­tos­ta mak­sa­jan ja saa­jan tiedot ja gen­eroisi automaagis­es­ti a) tarvit­ta­vat doku­men­tit palkka.fi ‑palvelu­un ja työn­tek­i­jän asioin­ti­tilille b) työn­tek­i­jän, verot­ta­jan, vaku­u­tusy­htiöi­den, työt­tömyys­vaku­u­tus­ra­has­ton jne mak­sa­t­u­saineis­tot. Ei kuu­lostaisi mah­dot­toma­l­ta laa­jen­nuk­selta nyky­isi­in prosesseihin.

  Pankin ei tarvit­sisi vält­tämät­tä tehdä mitään muu­tok­sia mihinkään jos mak­sa­jan ja saa­jan tiedot kulke­vat viestiken­tis­sä, mut­ta tämä edel­lyt­tää mak­sa­jal­ta ohjeen lukemista joka voi jo olla ylivoimaista.

  Täl­laisel­la palkka.fi:n kyl­keen kytket­täväl­lä vim­paut­timel­la voisi olla aika hyvä hyötysuhde.

  1. spot­tu
   Tuol­laisen­jär­jeste­ly voisi tietyst5i tehdä, mut­ta kuka sil­loin päät­tää, miltä vaku­u­tusy­htiöltä ote­taan eläke­vaku­u­tus ja tap­atur­mavaku­u­tus. Se, että nämä ovat olevi­neen yik­si­ty­isiä, estää mak­samisen järkestämisen. Yleinen neu­vo onkin, että koti­talouden EI PIDÄ KOSKAAN ostaa mitään palvelua verokir­jal­la vaan aina yri­tyk­seltä tai toiminimeltä.

 66. Liian van­ha: Palvelun tuot­ta­jat voivat liit­toutua osu­uskun­naksi ja hoitaa byrokra­tia eim kir­jan­pitoyri­tyk­sen kautta.
  Osusukun­taan voi liit­tyä ja ero­ta joustavasti

  Tosin nyt vira­nomaiset ovat alka­neet tulki­ta osu­uskun­nan jäseniä yrit­täjäk­si vaik­ka jäse­nen osu­us on pieni.

  Hyvä, kun tämä mah­dol­lisu­us tuli uud­estaan esille. Ongel­mana vain on se, että hyvin har­vat taval­lisia keikkatöitä tekevät tämän mah­dol­lisu­u­den tun­te­vat. Itse en ole täl­laiseen törmännyt.

  Ja sit­ten verot­ta­ja on tyr­määmässä tämänkin!
  <block­quote cite=“comment-267473”

 67. H.H.: Markku Hir­vo­nen, joka on ollut verot­ta­jan asiantun­ti­ja har­maan talouden asiois­sa, tote­si haas­tat­telus­sa äsket­täin, että yksit­täis­ten työkeikko­jen hoit­a­mi­nen lail­lis­es­ti on tehty niin vaikeak­si, että se suo­raan johtaa laimin­lyön­nin kehit­tymiseen maan tavaksi.

  No, ei tämä nykyi­nen byrokra­tia maan tapaa syn­nyt­tänyt. Raken­nus­li­it­tokin siir­tyi kuu­ta­mourakoiden vas­tus­ta­jak­si, vas­ta kun viro­laiset ammat­timiehet pää­sivät tänne lail­lis­es­ti töihin.

  Olen itse vuosien var­rel­la teet­tänyt kun­nos­s­api­to- ja siivoustöitä sekä yri­tys­ten että yksi­ty­is­ten ihmis­ten kanssa.

  Yri­tys­ten kanssa toim­imi­nen on kallista mut­ta help­poa, kun­han val­it­see luotet­ta­van yrityksen.

  Palka­n­mak­su itsenäiselle työn­tek­i­jälle onnis­tuu lail­lis­es­ti, jos sen ottaa älyl­lisenä haasteena.

  Pikkutöis­sä pitää käy­dä läpi eri kyn­nyk­siä, niihin perus­tu­via mak­su­ja ja yleisiä raport­te­ja ja sit­ten varmis­taa, että on käsit­tänyt oikein eri osa­puolten velvol­lisu­udet juuri sinä päivänä ja siinä työ­suh­teessa. Kaiken jäl­keen ensik­er­ta­lainen huo­maa, että joitain mak­su­ja olisi pitänyt mak­saa jo enakkoon.

  En nyt ole eri­tyisen kepu­lainen, mut­ta huo­mau­tan, että Juha Sip­ilä on äsket­täin esit­tänyt jotain sinne päin, että mik­si ihmeessä Vero.fi sivulle ei voisi syöt­tää palka­nsaa­jan palkkaa ja Verofin tekoä­ly lask­isi tarvit­ta­vat lisä­mak­sut ja jakaisi saa­mansa suorit­teet eteenpäin.

 68. Tavalli­nen Teknikko:
  »Tot­ta­han se on, että työtön paperikoneen käyt­täjä ei pääse edes van­hainkoti­in siivoo­jak­si, pitää olla 3 vuo­den koulutus.
  Virkakielel­lä san­ot­tuna työvoiman kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät kohtaa.

  Viras­tois­sa vis­si­in ajatel­laan taas näin, että kun valmis­tuu yliopis­tos­ta tai AMK:sta, niin valmis­tunut on pätevä hoita­maan esim. sosi­aal­i­toimen sosi­aalivirkali­jan virkaa ilman ohjaus­ta tehtäviin.

  Sekä hal­lit­see lait kuten virkamiehen tulee hal­li­ta eli hyvin. Tosi­aankin on näin, että eihän virkamies voi olla virkamies viras­saan ellei hal­litse alansa lake­ja hyvin. 

  Ja tämä liit­tyy van­hainkodin siivouk­seen miten?

 69. H.H.:
  ‘snip’
  Osmol­ta tek­isi mieli kysyä: Voisi­vatko Vihreät ottaa tämän asian muut­tamisen ohjel­maansa – ihan “viral­lis­es­ti”? Mikä estäisi?

  Ps.Kenenkään kansane­dus­ta­jan on paha – kaiken lain­säädän­nöl­lisen ja juridis­en asiantun­te­muk­sen ja pääkallon­paikalta ja kun on avus­ta­jat käytössä – vedo­ta tietämät­tömyy­teen. – Minus­ta täl­laisen virheen vuok­si ei voi kenenkään pätevyyt­tä kyseenalais­taa, mut­ta ajat­telemat­to­muus panee kyl­lä miet­timään asennetta.

  Kansane­dus­ta­jat eivät yleen­sä kir­joi­ta lake­ja, ne sääde­tään hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä (ain­oa poikkeus taitaa olla sen &%#£$ van­hempi hal­li­tus­si­h­teeri Kui­tusen kir­joit­ta­ma autovero­la­ki, joka oli niin paljon EU-lain vas­tainen, että se kir­joitet­ti­in eduskun­nas­sa täysin uusiksi).

 70. Raimo Klle ja HHlle:

  Kaikille pitäisi olla selvää se, että tarvit­semme nyt kipeästi investoin­te­ja ja uusia työ­paikko­ja, jota kaut­ta taloutemme läh­tee taas kasvuun.

  Muus­sa tapauk­ses­sa koko hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme on uhat­tuna, sil­lä nykyisel­lä rak­en­teel­lamme emme pysty mak­samaan koko ajan kas­vavia hyvinvointi-kustannuksiamme.

  Suomen nykyi­nen kartel­li-idea ei siis enään toi­mi. Olemme nyt kil­pailukyvyt­tömiä! Pitää siis löytää uusi idea!

  Mis­täs sit­ten sitä kil­pailukyä ja NYKYISTÄ ENEMMÄN kasvua ja sen mukana työ­pakko­ja oikein saadaan?

  Tässä tulee muis­taa, että suur­te­ol­lisu­utemme on jo paljolti hylän­nyt Suomen (olin siel­lä itsekkin töis­sä 18 vuot­ta) ja se investoi pääasi­as­sa ulko­maille, eikä juurikaan luo työ­paikko­ja tänne.

  Suuri osa PK-sek­to­ri­amme ei halua kas­vaa, sil­lä yrit­täjäriskin ottoa ei oikeu­den­mukaises­ti kom­pen­soi­da. Yksi suuri ris­ki-investoin­ti on uuden henkilön palkkaaminen.

  Vas­taus Raimo Kn kysymyk­seen “Mik­si pitäisi stim­u­loi­da sitä, että vain 1% tulisi erit­täin kannattavaksi?”:

  Pitäisi muut­taa yri­tys­ten toim­inta-olo­suhtei­ta niin, että hyvin onnis­tunei­ta yri­tyk­siä olisi esimerkik­si 10%, eli kym­menker­tainen määrä! 

  HHn kysymyk­seen “…miten selität sen, että suurin osa uusista työ­paikoista luo­daan PK-yri­tyk­sis­sä, nyky­isil­lä ehdoilla?”:

  Sitä kan­nat­taakin ihme­tel­lä, sil­lä työl­listämiskyn­nys ja kokon­aisverot ovat todel­la suuri este yri­tys­ten kehit­tämiselle / kasvulle. 

  Oleel­lista onkin se, että NYKYINEN työl­listämis­tahti ja investoin­ti­ta­so eivät mitenkään nyt riitä!

  Tarvi­taan siis rajua stim­u­loin­tia juuri PK-sek­to­rille, joka on ain­oa todel­li­nen toivomme.

  Pitää muut­taa nykyi­nen tilanteemme, jol­loin kasvukykyi­nen yrit­täjä menee mielu­um­min kalaan tai etelän­lo­ma­lle, kuin risker­aa kasvulla.

  Tai jos kas­vaa, niin tekee sen pienem­mäl­lä riskil­lä ja pienem­mil­lä veroil­la jos­sain kil­pailukykyisessä maassa.

  Tuliko­han tämä nyt selväksi?

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka edelleen vas­tus­taa kartelleja

 71. Tässä vain jatke­taan nyky­istä lin­jaa eli lain nou­dat­tamista vain vaikeutetaan. Eikö olisi yksinker­taisem­paa pois­taa käteinen kokon­aan käytöstä? Ei tavit­sisi painaa seteleitä, lyödä kolikoi­ta, eikä käteisautomaattejakaan.

 72. Osmo Soin­in­vaara:..mut­ta kuka sil­loin päät­tää, miltä vaku­u­tusy­htiöltä ote­taan eläke­vaku­u­tus ja tap­atur­mavaku­u­tus. Se, että nämä ovat olevi­neen yik­si­ty­isiä, estää mak­samisen järkestämisen. Yleinen neu­vo onkin, että koti­talouden EI PIDÄ KOSKAAN ostaa mitään palvelua verokir­jal­la vaan aina yri­tyk­seltä tai toiminimeltä.

  Ei tilanne nyt noin lohdu­ton ole edes nykysysteemissä.

  Eläke­vaku­u­tus- ja tap­atur­mavaku­u­tusy­htiö voivat hyvin olla mak­sa­jan määrit­telemiä tämän palkka.fi ‑profi­ilis­sa, ja jos val­in­taa ei ole tehty (kos­ka se ei oikeas­t­aan ketään kiin­nos­ta), yksinker­taisim­mil­laan käyt­töe­hdois­sa voidaan vaan tode­ta että mak­sa­ja siirtää valin­nan implisi­it­tisel­lä val­takir­jal­la palkka.fi:tä oper­oivalle julk­ista­holle. Sit­ten kun vahinko­ja tapah­tuu, käy­dään palkka.fi:ssä tark­ista­mas­sa, mis­sä ne vaku­u­tuk­set nyt taas olivatkaan.

  Tap­atur­mavaku­u­tus pitää huomioi­da vas­ta sit­ten kun töitä teetetään yli 12 htp. Tämä ei ihan heti täy­ty, ja sään­töjä voisi muut­taa s.e. vaku­u­tus­mak­su per­itään takau­tu­vasti aina riip­pumat­ta työ­suh­teen pitu­ud­es­ta eli työn­tek­i­jä olisi aina automaat­tis­es­ti vaku­utet­tu. Täl­löin mak­sa­jan ei tarvit­sisi tästäkään välittää.

  Eläke­mak­sut hoitu­vat jo nyky­isin tilapäisil­lä työ­nan­ta­jil­la ilman sopimus­ta, eli eläke­vaku­u­tusy­htiön kannal­ta mikään ei muu­tu, rahat vaan tule­vat eri paikasta.

 73. Osmo Soin­in­vaara:
  spottu
  Tuol­laisen­jär­jeste­ly voisi tietyst5i tehdä, mut­ta kuka sil­loin päät­tää, miltä vaku­u­tusy­htiöltä ote­taan eläke­vaku­u­tus ja tap­atur­mavaku­u­tus. Se, että nämä ovat olevi­neen yik­si­ty­isiä, estää mak­samisen järkestämisen. 

  Vaik­ka olen sitä mieltä että mainit­se­masi Var­ma-Ilmari­nen-akselin pyörit­tämä sirkus julkisen ja yksi­tyisen toimin­nan väli­maas­tossa tulisi purkaa, kuvatun­laisen verotil­i­a­purin saisi luo­tua jo nyt kil­pailua vääristämät­tä. Esimerkik­si niinkin mon­imutkaisel­la inno­vaa­ti­ol­la kuin alasve­to­va­likol­la, jos­ta työ­nan­ta­ja saisi ihan ite vali­ta kivoim­manku­u­loisen vaku­u­tus­laitok­sen. Ja Fiva tai ETK ylläpitämään tuo­hon lis­taan kaik­ki toimin­nas­sa ole­vat vaku­ut­ta­jat (käytän­nössä työeläkey­htiöt sekä ne säätiöt/kassat jot­ka uusia asi­akkai­ta halu­aa). Sekin helpot­taa “ongel­maa”, että tuo lista lyhe­nee vuosi vuodelta…

 74. spot­tu:
  Eläke­vaku­u­tus- ja tap­atur­mavaku­u­tusy­htiö voivat hyvin olla mak­sa­jan määrit­telemiä tämän palkka.fi ‑profi­ilis­sa, ja jos val­in­taa ei ole tehty (kos­ka se ei oikeas­t­aan ketään kiin­nos­ta), yksinker­taisim­mil­laan käyt­töe­hdois­sa voidaan vaan tode­ta että mak­sa­ja siirtää valin­nan implisi­it­tisel­lä val­takir­jal­la palkka.fi:tä oper­oivalle julkistaholle. 

  Muuten täysin samaa mieltä kanssasi, mut­ta kyl­lä tuo val­in­ta täy­tyy saa­da käyt­täjältä. Ei julki­nen palvelu voi noin vain suosia yhtä kau­pal­lista toim­i­jaa muiden kus­tan­nuk­sel­la. Käyt­täjän suorit­ta­maa val­in­taa voidaan toki helpot­taa ilmoit­ta­mal­la kissankokoisin kir­jaimin, että mak­sut työ­nan­ta­jalle sekä etu­udet työn­tek­i­jälle ovat vakiot valin­nas­ta riippumatta.

 75. Eero: Muuten täysin samaa mieltä kanssasi, mut­ta kyl­lä tuo val­in­ta täy­tyy saa­da käyttäjältä.

  Käyt­täjän “ei kiin­nos­ta” on akti­ivi­nen val­in­ta, eikä julkisen palvelun tarvitse suosia yhtä toim­i­jaa vaan kil­pailut­taa toim­i­jat. Eri­laisia infor­maa­ti­ol­o­gis­ti­ikkaan liit­tyviä oheisku­lu­ja (julkiselle taholle) on paljon enem­män kuin pelkkä lak­isääteinen vakuutusmaksu.

  Toisek­seen, kyl­lä sen valin­nan saa kul­jetet­tua viitemak­sun viestiken­tässä kuten muutkin tiedot jos näin halu­taan, ja alasve­to­va­likoille loogi­nen paik­ka on verkkopankissa.

 76. Eero: kyl­lä tuo val­in­ta täy­tyy saa­da käyt­täjältä. Ei julki­nen palvelu voi noin vain suosia yhtä kau­pal­lista toim­i­jaa muiden kustannuksella. 

  No voihan fir­man vaik­ka arpoa. Tämän pitäisi olla ongelmista pien­impiä, ellei sit­ten pienistä ongelmista halu­ta tehdä iso­ja ihan väkisin.

 77. Sep­po Korp­poo:
  Raimo Klle ja HHlle:

  Kaikille pitäisi olla selvää se, että tarvit­semme nyt kipeästi investoin­te­ja ja uusia työ­paikko­ja, jota kaut­ta taloutemme läh­tee taas kasvuun.
  ‘snip’

  Tuliko­han tämä nyt selväksi?

  Sep­po Korppoo
  Yrit­täjä, joka edelleen vas­tus­taa kartelleja

  Tämä on täysin selvää.
  Selvää on tämäkin: yrit­täjät eivät investoi tuotan­toon, jos investoin­ti­ra­haa ei heille suo­ras­taan lahjoite­ta (tai ainakin näin kartel­li-EK halu­aa ja hra. Korp­poo on samaa mieltä — ja brezh­neviläisen yhteiskun­nan raha kel­paa mainiosti).

  Omaan tasku­un on niin tur­val­lista investoi­da eikä vero­jakaan tarvitse pelätä.

  Ja ne fir­mat, jot­ka investoi­vat työ­paikkoi­hin, investoi­vat ulkomaille.

 78. Off-top­ic­i­na vielä ovi-gate-jupakasta:

  Vihrei­den viestin­tä on vieläkin heikkoa, koit­takaa ottaa opik­si seu­raavaa ker­taa varten, että koko totu­us kan­nata­ta ker­toa nopeasti.

  Pieniä livenetäviä asian­haaro­ja ovat, että jupak­ka tapah­tui ennen min­is­te­ri­aikaa (tämä selvisi min­ulle hie­man myöhem­min) ja kor­jausten sum­mat oli­vat ker­talu­on­toisia ja varsin pieniä (alle 1 500 e). Tämä antaa mah­dol­lisu­u­den vakavaan varoituk­seen ja kohtu­ullisi­in seu­raa­muk­si­in. Nau­ris­varas­ta ei hirtetä.

  Poli­it­tis­es­ti Vihrei­den on myös hyväksyt­tävä inhimilli­nen käyt­täy­tymi­nen muiden kansalais­ten osalta.

  Poli­it­tis­es­ti kaikkea käytetään hyväk­si, se on huom­man luonne. Jos Hei­di olisi eron­nut _heti_, se olisi ollut moraa­li­nen val­in­ta. Puolueen on arvioita­va syn­tyneet vahin­got ja tehtävä johtopäätök­set. Tuki ei voi olla puoli­naista, mut­ta toki voi sisältää rajauk­sen. Oikeuskans­leri selvit­tänee asian aikanaan.

  Pienen kodtiko­r­jauk­sen tai vas­taa­van palvelun han­kkimi­nen on niin työ­nan­ta­jayri­tyk­selle, työn tek­i­jälle ja osta­jalle oma aiheen­sa, jota Osde blo­gis­saan on ansiokkaasti sivun­nut eri näkökulmista. 

  Työ­nanata­jayri­tyk­sen näkökul­mas­ta aivan kohtu­u­ton­ta kil­pailue­t­ua ei voi sal­lia ei-yri­tys­muo­tois­lle toim­i­joille. Nykyi­nen 8 500 euron alv raja (vähäi­nen toim­inta) on toki perusteltu.

 79. Palkkani 1900e+ lisät ‑06 myyjänä.Muutto
  67km Helsingistä ja ammatin vai­h­to met­al­li­työ palk­ka 1500e/kk ei työmatkakuluja.
  Vai­h­doin keit­tiö­työ 1600e/kk ei työ­matkaku­lu­ja .YT- ja pääkaupungille töi­hin palk­ka ei nous­sut 1600e/kk ja 200e työmatkakuluja.
  Lähdin koulu­tuk­seen joka ei poik­in­ut työtä muu­ta, kuin vuokra fir­moil­ta tein keikkatyötä n. 1200e/kk pääkaupunkiseudulle työ­matkaku­lu­ja n. 150e.
  Taas koulut­tauduin palk­ka 1752e/kk 250e työ­matkaku­lu­ja ja sama miehel­läni joka sai myös pääkaupunkiseudul­ta työtä elikkä nyt 500e/kk työ­matkaku­lu­ja . Rupes­imme kulke­maan yhdel­lä autol­la 5.45 aamul­la lähtö ja pääsin 14.00 kävelin 4km mieheni työ­paikalle istu­in autossa
  n. 2–3h odot­taen et mieheni pääsee töistä ja lapsemme odot­ti kotona 9v. Kotona olimme siinä n.18.00. olisiko pitänyt jäädä asumaan “stadi­in” vaik­ka vuokra oli aivan liian kallis ja työt ovat silti pääkaupunkiseudul­la palk­ka ei vaan kohtaa ja tämä kylä paha­nen on kuol­lut ei ole mitään palvelu­ja. Palve­lut on 45km päässä ja auto on ihan ehdo­ton olta­va. Min­ul­la on koke­mus­ta 10 eri amma­tista ja koulu­tuk­sia , mut­ta palk­ka vaan piene­nee ja menot suure­nee tämän lama-ajan järkyt­tävää todellisuutta.
  Ammatin vai­h­to taas edessä ja koulu­tus­ta , et palk­ka kohtaa talouttamme.
  Kan­nat­taa asua “stadis­sa” ja kulkea bus­sil­la kaupun­git aut­taa työ­matkaku­luis­sa vain paikkakun­ta­laisille esim. Espoo.
  Kehä 3 ulkop­uolel­la asu­vat ne syr­jäy­tyvät työ­markki­noil­ta .. Tässä on yhden akti­ivisen työtä pelkäämät­tömän nais ihmisen koke­mus­ta ja asen­net­ta löy­tyy mihin ammat­ti­in vain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.