Ruotsalaisilta vanha uutinen

Ruotsin tele­vi­sio on keksinyt, että 1990-luvul­la maas­to­hi­ihtäjil­lä oli oudon korkeat veri­ar­vot. Onko tässä jotain, jota ei ole tiedetty?

Muis­tan, että vähän Lah­den MM-kiso­jen jäl­keen (ne, jois­sa läh­es koko joukkueemme jäi kiin­ni yri­tyk­ses­tä hui­ja­ta hemoglo­bi­initeste­jä hemo­hes­sil­lä) joku tutk­i­ja ker­toi, että tutki­mal­la veri­ar­vo­ja mon­imuut­tu­jat­esteil­lä pystyi osoit­ta­maan, että 75 pros­en­til­la hiihtäjistä veren omi­naisuuk­sia oli taval­la tai toisel­la manip­u­loitu. Täl­lainen ana­lyysi pal­jas­taa fuskaamisen yleisyy­den, mut­ta ei pysty yksit­täis­es­tä henkilöstä todis­ta­maan, että juuri hän on fuskan­nut. Min­ul­ta on turha tul­la pyytämään tähän lähdet­tä, kos­ka kuulin asian ohi­men­nen enkä voi muis­taa, kuka sen ker­toi ja mis­sä tilaisu­udessa. Tilas­toti­eteil­i­jänä vain panin tämän merkille. Jos dop­ing­työssä halut­taisi­in rosvot kiin­ni, ei tui­jotet­taisi yksit­täisi­in manip­u­loitavis­sa ole­vi­in veri­ar­voihin vaan eri arvo­jen out­oi­hin kombinaatioihin. 

Tuo­hon aikaan hiih­to­jen jär­jestäjät tiesivät dopin­gin yleisyy­destä. Kun itse dopin­gia ei voitu testeil­lä osoit­taa, päätet­ti­in yksinker­tais­es­ti aset­taa raja-arvo sille, kuin­ka korkealle hemoglo­bi­inip­i­toisu­u­den sai nos­taa. Tätä testiä suo­ma­laiset yrit­tivät hämätä lai­men­ta­mal­la ver­ta hemohessillä.

31 vastausta artikkeliin “Ruotsalaisilta vanha uutinen”

 1. Lopetin urheilun seu­raamisen kun Mart­ti Vainio jäi kiin­ni dopingista Los Angelesissa

 2. Ruot­salais­ten uutu­us oli käsit­tääk­seni se, että he pystyivät yhdis­tämään veri­ar­vot yksilöi­tyyn urheil­i­jaan. Iso­ja nim­iä lis­tois­taan odote­tusti löy­tyi, mut­ta todis­teek­si nuo veri­ar­vot eivät yksistään kel­paa, ja lis­tat oli­vat muutenkin vain jäävuoren huip­pu, joten suuri puhdis­tus jäi taas tekemät­tä, ja puhdis­ta­mat­ta jääkin luku­unot­ta­mat­ta yksit­täisiä urheil­i­joi­ta jot­ka syn­nin­tun­nos­saan tunnustavat.
  Kuitenkin kalik­ka kalahti ainakin Nor­jas­sa, jon­ka likapyyk­ki on täysin pesemät­tä. Olisikin mie­lenki­in­toisem­paa kuin tuo ennestään tiedet­ty ver­i­ma­nip­u­loin­nin yleisyys, selvit­tää miten Nor­ja on onnis­tunut vält­tämään suuren luokan dop­ing-skan­daalin, huoli­mat­ta vuosikausien murskaavas­ta ylivoimas­taan hiihtoladuilla.
  Suomen kaltaista trage­di­aa en kuitenkaan toi­vo edes norjalaisille.

 3. Hiihtäjien veri­ar­voista eri arvikisois­sa 1980- ja ‑90 luvuil­la on eri­laisia lääketi­eteel­lisiä julka­isu­ja samoil­la johtopäätök­sil­lä (veri­ar­vo­ja manip­u­loitu). Nor­jalaiset ja ruot­salaiset käyt­tivät sil­loin ja nyt Lance Arm­strong­maista tak­ti­ikkaa: kiistä tosi­asi­at ja hyökkää sanan­tuo­jaa vastaan.

 4. Kun korkeista veri­ar­voista on kestävyy­surheilus­sa hyö­tyä, niin eikö ole loogista että sil­loin huip­ulle valikoituu ne ihmiset , joil­la nuo arvot ovat luon­nos­taan korkeim­mat. Toisaal­ta ei kai niil­lä muil­la ole muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta kuin yrit­tää paran­taa niitä arvo­ja keinoil­la mitä on käytettävissä.

  1. Juuri tuon luon­taisen valikoi­tu­misen takia kan­nat­taa keskit­tyä mon­imuut­tu­ja-menetelmi­in, jol­loin löy­de­tään nimeno­maan arvo­jen manipulointi.

 5. Minus­ta outoa koko tässä keskustelus­sa on, että alal­la toim­i­neet viit­taa­vat 90-luku­un ikään kuin jotenkin eri­tyisen synkkänä kaut­e­na. Nähdäk­seni yhtään mikään ei ole muut­tunut, eikä meno todel­lakaan ollut sen rehellisem­pää myöskään 90-lukua edeltäneinä vuosi­na. Testit ovat tietysti paran­tuneet jonkin ver­ran, mut­ta edelleen kiel­let­tyjä keino­ja käytetään juuri niin paljon kuin uskalletaan riskiä ottaa. En nyt tarkoi­ta eri­tyis­es­ti Suomea. Tääl­lä skan­daalin jäl­keen on ehkä dopat­tu vähem­män, minkä voinee myös tulok­sista nähdä.

 6. 2003 artikke­li aiheesta (siihen aikaan nor­jalaiset ja ruot­salaiset otti aina kol­moisvoit­to­ja): http://journals.lww.com/cjsportsmed/Abstract/2003/05000/Abnormal_Hematologic_Profiles_in_Elite.2.aspx

  Abstrak­tista:
  Results: Of the skiers test­ed and fin­ish­ing with­in the top 50 places in the com­pe­ti­tions, 17% had high­ly abnor­mal hema­to­log­ic pro­files, 19% had abnor­mal val­ues, and 64% were nor­mal. Fifty per­cent of medal win­ners and 33% of those fin­ish­ing from 4th to 10th place had high­ly abnor­mal hema­to­log­ic pro­files. In con­trast, only 3% of skiers fin­ish­ing from 41st to 50th place had high­ly abnor­mal values.

  Con­clu­sions: These data sug­gest that blood dop­ing is both preva­lent and effec­tive in cross-coun­try ski rac­ing, and cur­rent test­ing pro­grams for blood dop­ing are ineffective

 7. Tuo­ta veri­ar­vo­jen pitkäaikaista kokon­ais­seu­ran­taa kut­su­taan anti­dopingis­sa “biol­o­gisek­si pas­sik­si” ja se on ollut viitisen vuot­ta käytössä ainakin pyöräilyssä ja maas­to­hi­ih­dos­sa. Tuol­la perus­teel­la dopingista tuomit­tu­jen määrät ovat kyl­lä vielä aika vaa­ti­mat­to­mia, ja erään kv-lajili­iton erään ex-puheen­jo­hta­jan ystäväl­liset varoituk­set koh­ta kiin­ni jäämässä oleville urheilijoille/joukkueille eivät ainakaan auta asi­aa. Ainakin pyöräilyssä tuol­la sar­al­la kehi­tys­tä on viime vuosi­na tapah­tunut paljon, mut­ta paljon on vielä tehtävääkin.

 8. On ollut muitakin keino­ja kohen­taa hemoglo­bi­iniar­vo­ja kuten korkean paikan leir­it, ja uskon nor­jalais­ten tukeu­tuneen enem­män siihen vai­h­toe­htoon. Onhan Nor­jas­sa 2 km korkei­ta vuo­ria jos­sa ovat voineet har­joitel­la ja asua pitk­iäkin aiko­ja ennen arvokisoja. 

  Suo­ma­lais­ten maas­to­hi­ih­topo­mo­jen taas olisi syytä sen sijaan, että aina nokit­ta­vat länsi­naa­pure­itaan, tun­nus­taa mil­lainen “urheilulääketi­eteen” yhteistyö Suomel­la oli Neu­vos­toli­iton ja muiden Itä-Euroopan maid­en kanssa varsinkin 1980-luvul­la ja miten sil­loin opit­tu­ja menetelmiä kehitet­ti­in vielä vuosikym­men sen jäl­keen. muu­ta­ma vuosi sit­ten näytet­ti­in TV-doku­ment­ti jos­sa yleisurheilupo­mot myön­sivät yhteistyöön DDR:n kanssa, mil­loin tulee maas­to­hi­ih­topo­mo­jen vuoro?

  Olen jo aiko­ja sit­ten lopet­tanut maas­to­hi­ih­don seu­raamisen kos­ka ottaa aina niin päähän miten “suomet­tunut” ts kylmän sodan poteroi­hin kaivau­tunut­ta suo­ma­lainen maas­to­hi­ih­toeli­it­ti on yhä tänä päivänä.

 9. Ainakin pyöräilyssä on nykyään käytös­sa biopas­si, johon on merkit­ty urheil­i­jan nor­maalit veri­ar­vot. Kaik­ki dop­ingtestin tulok­sia ver­rataan passin arvoihin. Kaik­ki manip­u­loi­ni näkyy.

  Van­ho­jen asioiden tonkimi­nen on mielestäni aivan turhaa. Kaik­ki kestävyy­surheilua seu­raa­vat tietävät, että läh­es joka lajis­sa käytet­ti­in epoa koko 90-luvun, luotet­ta­van testin käyt­töönot­toon asti. Käyt­tö oli niin laa­jaa, että yksit­täisiä urhei­joi­ta on epäreilua nos­taa seipään­nokkaan. Mik­si syyt­tää yhtä tai kah­ta urhe­li­jaa, kun käyt­täjiä on ollut satoja.

 10. On myös mie­lenki­in­toista, että huip­pu-urheilun dopin­gia vas­tuste­taan mm. syys­tä, että jos yksi käyt­tää, on muidenkin käytet­tävä. Jos tätä ver­taa sivi­ilielämään, niin olem­meko kehon muokkauk­ses­sa saavut­ta­mas­sa saman pis­teen sivi­ilielämässä? Plas­ti­ikkakirur­gian ja kehon muokkauk­sen yleistyessä kaikkien on pakko käy­dä muokkaa­mas­sa kehoa.

 11. En tiedä mitä kaikkea tuol­la mon­imuut­tu­jamenetelmäl­lä voi mita­ta, mut­ta van­ha kun­non ver­i­tankkaushan elää ilmeis­es­ti uut­ta kul­takaut­ta, ja lie­nee vaikeasti jäljitet­tävis­sä myös mon­imuut­tu­jat­es­tauk­sen kan­til­ta. Oma veri näyt­tä aikalail­la oma­l­ta vereltä vaik­ka se viikon olisi ollut jääkaapissa.

 12. Vapaute­taan dopin­gin käyt­tö. Se olisi reilua ja lopet­taisi type­r­än kil­pa­juok­sun doup­paa­jien ja tes­taa­jien välil­lä. Urheilu on muutenkin monin osin sairasta.

 13. Kyl­lä se on min­ulle ollut selvää niinkauan kuin muista, että urheilu on dopin­gia. Lapse­na Mart­ti Vain­ion innos­ta­mana leikit­ti­in että jalka­pal­lotree­nien jäl­keen syödyt kark­it oli­vat anabolisia steroide­ja (vaikkei edes tiedet­ty mitä ne ovat, kun­han oli kuul­tu radios­ta tai telkkarista että Mart­ti Vainio oli sel­l­aisia ottanut että pär­jäisi paremmin).

  Anti­dop­ing toimikun­nan lääkäre­itäkin ihan syys­tä on Suomes­sa haukut­tu siitä että oli­vat malliop­pi­lai­ta, toisin kuin Nor­jalaiset kollee­gansa. Meil­lä WADA:n edus­ta­jat pila­si­vat kestävyysjuok­sun, nor­jalais­ten omat lääkärit oli­vat vähän isän­maal­lisem­pia. Var­maan on vähän epäreilua sanoa näin, mut­ta tämä on se, miltä asia minus­ta näyttää.

  En myöskään ihan ymmär­rä mik­si dopin­gia niin kauheasti pahek­su­taan. Arm­strong ja väitän että kaik­ki muut huip­ul­la käyt­tävät. Sel­l­aista olympiavoit­ta­jaa ei maail­mas­ta löy­dy, joka ei olisi dopin­gia käyt­tänyt. Minus­ta on jotenkin säälit­tävää että ihmiset viit­sivät edes elätel­lä näitä käsi­tyk­siä jotenkin.

  WADAn pitäisi minus­ta laa­tia uudet sään­nöt jot­ka perus­tu­vat puh­taasti siihen, mitä voidaan pitää ter­vey­den kannal­ta hyväksyt­tävänä. Jos­sain vai­heessa kestävyy­surheil­i­joista hur­jan isol­la osal­la oli diag­noosi rasitusast­mas­ta, kun diag­noosin perus­teel­la sai käyt­tää tietyn määrän salbu­ta­mo­lia. Ja niin edelleen. Paljon parem­pi olisi sal­lia ne aineet jot­ka ovat kohtu­ullisen vaarat­to­mia suh­teessa hyö­tyyn, eikä ajaa tilan­net­ta siihen suun­taan että käytetään ainei­ta joi­ta on vaikea havaita.

 14. Kiin­nos­ta­va kysymys on huip­pu-urheilun suhde verora­hoi­hin. Julkisen tuen ohel­la hip­pu-urheilu­un sijoite­taan kohtu­ullisen paljon piilotet­tua tukea val­tion ja kun­tien toimsta.

  Hiih­don ohel­la jääkiekko on uutisissa.

  Näkökul­mia on erilaisia:

  Urheilu on kansakun­nan rak­en­tamista (Paa­vo Nur­mi, Mat­ti Nykä­nen, Kimi Räikkö­nen) — ja siihen käytet­ty raha on kansal­lista PR rahoi­tus­ta, jos­sa ei pidä kitsastella.

  Urheilu on liike­toim­intaa — ja siihen kuu­lu­vat tuet siinä kuin telakoille, urheilu tuo vero­tu­lo­ja työ­paikko­jen ja matkailun kaut­ta ja työl­listää välil­lis­es­ti paljon ihmisiä.

  Urheilu on “poli­it­tis­es­ti hyvä asia” — ja sen kau­tat poli­itikko saa näkyvyyt­tä ja edis­tää uudelleen val­in­taansa ja sik­si siihen kan­nataa ohja­ta poli­it­tis­es­ti rahaa.

  Erikoista hom­mas­sa on jatku­va köy­hyys, samaan aikaan kun urheilu­jo­hta­jat tien­aa­vat kuin hel­lä olisi ihan oikea tut­ta­va yhtiö, riip­pumat­ta men­estyk­ses­tä. Samoin ammat­tiurheil­i­joiden palkkiot pienel­lä joukol­la nou­se­vat roimasti kuten ehdiän yksi­ty­set spon­sorisopimusten­sa tuotot.

  Dop­ing on osa tulosjär­jestelmää ja urheilu­vi­ih­teen tuot­tamista. Sop­u­pele­jä kar­sii tehokakim­min rahapelaami­nen, jos­sa jär­jestet­ty­jen pelien kar­simi­nen on välttämätöntä.

  Urheilun talout­ta ja tukia eivät ainakaan faneina ole­vat urheilu­toimit­ta­jat halua ava­ta. Jonkin syvälli­nen ongel­ma tässä kuitenkin on ole­mas­sa, kun palkkiot nou­se­vat ja tap­pi­oot kasvavat.
  Juo­nior­i­toim­intaan ja mas­sali­ikun­taan avus­tus­ra­hat eivät tun­nu koskaan päätyvän.

 15. Miten mon­imuut­tu­jamenetelmät sulke­vat pois sal­li­tun manip­u­loin­nin, jon­ka eri laje­ja eri urheil­i­jat har­ras­ti­vat, esimerkik­si matkat, alp­pi­ma­jat, ast­malääk­keet, ruok­pavalio, har­joit­telu? Pitää myös muis­taa, että korkean hemoglo­bi­inin ihmi­sistä hiih­toon valikoitunevat eri­tyis­es­ti ne, joiden muut omi­naisu­udet eivät sovi mui­hin lajeihin.

 16. Jos N tietyn lajin huip­pu-urheil­i­jan P eri­lais­es­ta mit­tarista las­ke­taan kovar­i­anssi­ma­tri­isi ja P ulot­teinen keskiar­vot sisältävä vek­tori niin yhden urheil­i­jan arvo­jen etäisyyt­tä nor­maal­ista voisi mita­ta seu­raa­van neliö­muodon kautta:

  t (y) Ay

  Tuos­sa A on var­i­anssiko­var­i­anssi­ma­tri­isin kään­teis­ma­tri­isi ja y on P ulot­teinen mit­tarin poikkea­ma keskiar­voista. Asymp­toot­tis­es­ti tuo neliö­muo­to on Khii-neliöjakautunut.

  Mut­ta miten testi toimisi jos kaik­ki N urheil­i­jaa douppaa?

 17. juu­pa juu: Kun korkeista veri­ar­voista on kestävyy­surheilus­sa hyö­tyä, niin eikö ole loogista että sil­loin huip­ulle valikoituu ne ihmiset , joil­la nuo arvot ovat luon­nos­taan korkeim­mat. Toisaal­ta ei kai niil­lä muil­la ole muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta kuin yrit­tää paran­taa niitä arvo­ja keinoil­la mitä on käytettävissä.

  Onhan se juuri noin. Mut­ta kun tilas­tot näyt­tävät, että SAMOILLA henkilöil­lä on aikoinaan ollut alem­mat veri­ar­vot, sit­ten tiet­ty­jen dop­ingmenetelmien kehi­tyt­tyä ja huhu­jen mukaan yleistyt­tyä (mm. EPO) korkeam­mat ja tes­timenetelmien kehi­tyt­tyä veri­ar­vot ovat taas sys­temaat­tis­es­ti alen­tuneet, niin ei voi­da ehkä puhua kuitenkaan vain siitä, että olisi syn­nyn­näis­es­tä omi­naisu­ud­es­ta. Jos kyse olisi syn­nyn­näis­es­tä omi­naisu­ud­es­ta, ja siitä, että alalle on vain valikoitunut korkean veri­ar­von ihmisiä, veri­ar­vo­jen ei pitäisi heilua SAMOJEN IHMISTEN uran eri vai­heis­sa tuol­la tavoin.

 18. Dop­ing pitäisi sallia.

  Maail­mas­sa kehitel­lään nappe­ja, joil­la pääsee citius, altius ja for­tius ilman sivu­vaiku­tuk­sia. Urheilu on lois­ta­va paik­ka niit­ten tes­taamiseen. Nyt ne vain pitäisi sal­lia, että saisimme ne sääte­lyn alaisu­u­teen ja apteekkeihin.

  Mut­ta ei, kun ei. Kaik­ki pitää kieltää.

 19. Kat­selin tei­ni-iässä tv:stä Lasse Virenin voit­to­juok­su­ja ja tuulet­telin ylpeänä. Sit­tem­min on selvin­nyt, mil­lä kon­steil­la voitot tuli­vat: huijaamalla. 

  Näyt­tää siltä, että nykyään urheil­i­jan on men­estyäk­seen käytet­tävä kiel­let­tyjä ainei­ta, ja voit­ta­ja on se joka hui­jaa parhait­en. Jos sit­ten kiin­ni­jäämi­nen kuitenkin sat­tuu kohdalle, vale­hdel­laan itku silmässä aivan pokkana, että ei ymmär­retä miten näin on voin­ut tapah­tua. Minkälaisen esimerkin täl­laisen toimin­nan hyväksymi­nen (tukem­i­nen yhtei­sistä varoista) antaa kansalaisille? 

  Min­un puolestani koko huip­pu-urheilu ja sen fanit­ta­mi­nen voivat painua helvettiin.

 20. Juuri kat­soin doku­mentin ja jutun point­ti oli että nimeno­maan pystyt­ti­in yhdis­tämään urheil­i­jat ja korkeat hemoglo­bi­iniar­vot jot­ka tutk­i­joiden mukaan eivät voineet olla korkean­paikan­leirien tms. luon­nol­lisen reak­tion aiheut­tamia. Jopa yli 190 arvo­ja. Koko ohjel­man uuti­s­ar­vo oli ruotsin- ja nor­jan hiihtäjien osoit­tau­tu­mi­nen manip­u­loi­jik­si ja paikallis­ten liit­to­jen nau­ret­ta­vat väit­teet että hemoglo­bi­iniar­vo­jen mit­tauk­sis­sa on jotain mätää. Tai että ovat epälu­otet­tavas­ta läh­teestä. Ehkä järkyt­tävin koh­ta oli kun nor­jalainen ns. enti­nen FIS:n lääketi­eteelisen komis­sion jäsen, anti-dop­ing-asiantun­ti­ja ja lääkäri Ingard Leir­im soit­telee toimit­ta­jalle ja ahdis­telee hän­tä on kuul­lut toimit­ta­jan tutkimuk­sista vaik­ka pitäisi toimia juuri päin vas­toin. Aika pitkälle myös se että veri­ar­vot romath­i­vat samaan ikaan kun tuli EPO testit ker­to­vat mis­tä oli kyse. Hie­man kyl­lä ihmette­len että verora­hoil­la pide­tään täl­läisia liit­to­ja jot­ka eivät ole valmi­ita rehelliseen peli­in. Jos joku yksit­täi­nen urheil­i­ja hui­jaa se on hie­man eri­a­sia kuin DDR:läinen meinin­ki pohjo­is­mai­sis­sa lajeissa.

 21. Urheilu on lois­ta­va paik­ka niit­ten testaamiseen.

  Lääkkeiltä vaa­dit­tavia kli­in­isiä kokei­ta kos­kee varsin piukat sään­nöt, ihan syys­tä. Jos urheil­i­joista tehdään viral­lis­es­ti ja avoimesti lääke­tutkimuk­sen koe­henkilöitä, pitäisi hei­dän osaltaan var­maan vas­ta­ta erinäisi­in tutkimuseet­tisi­in kysymyk­si­in. Esim. minkä ikäisenä urheil­i­ja voi suos­tua koe­henkilök­si? Miten toteu­tuu kokeen keskeyt­tämi­nen, jos suori­tuskyky para­nee, mut­ta sivu­vaiku­tuk­set ovat vakavia? Miten vapaae­htoista lääkekokeilu­un osal­lis­tu­mi­nen tosi­asi­as­sa on, jos siitä on kiin­ni taloudelli­nen toimeen­tu­lo? Jne. jne.

  Itä-Euroopan mais­sa on takavu­osien naisurheil­i­joi­ta pää­tynyt urheilu-uran jäl­keen sukupuolen vai­h­tamiseen, kun ovat nuo­ri­na tulleet naut­ti­neek­si pitkään railakkaan kokoisia annok­sia anabolisia steroideja.

 22. anonyy­mi:
  Ruot­salais­ten uutu­us oli käsit­tääk­seni se, että he pystyivät yhdis­tämään veri­ar­vot yksilöi­tyyn urheil­i­jaan. Iso­ja nim­iä lis­tois­taan odote­tusti löy­tyi, mut­ta todis­teek­si nuo veri­ar­vot eivät yksistään kel­paa, ja lis­tat oli­vat muutenkin vain jäävuoren huip­pu, joten suuri puhdis­tus jäi taas tekemät­tä, ja puhdis­ta­mat­ta jääkin luku­unot­ta­mat­ta yksit­täisiä urheil­i­joi­ta jot­ka syn­nin­tun­nos­saan tunnustavat.
  Kuitenkin kalik­ka kalahti ainakin Nor­jas­sa, jon­ka likapyyk­ki on täysin pesemät­tä. Olisikin mie­lenki­in­toisem­paa kuin tuo ennestään tiedet­ty ver­i­ma­nip­u­loin­nin yleisyys, selvit­tää miten Nor­ja on onnis­tunut vält­tämään suuren luokan dop­ing-skan­daalin, huoli­mat­ta vuosikausien murskaavas­ta ylivoimas­taan hiihtoladuilla.
  Suomen kaltaista trage­di­aa en kuitenkaan toi­vo edes norjalaisille.

  Mik­set toi­vo, nor­jalaisethan 2001-käryt järjesti.

 23. anonyy­mi:
  Suomen kaltaista trage­di­aa en kuitenkaan toi­vo edes norjalaisille.

  Mik­set? Se on täysin ansait­tua, eikä palk­in­tora­ho­ja ja kaikkia mitalei­ta kuitenkaan ote­ta pois. Rikol­liset jäävät selkeästi plus­san puolelle.

 24. Sal­lit­tu manip­u­loin­ti?:
  Miten mon­imuut­tu­jamenetelmät sulke­vat pois sal­li­tun manip­u­loin­nin, jon­ka eri laje­ja eri urheil­i­jat har­ras­ti­vat, esimerkik­si matkat, alp­pi­ma­jat, ast­malääk­keet, ruok­pavalio, har­joit­telu? Pitää myös muis­taa, että korkean hemoglo­bi­inin ihmi­sistä hiih­toon valikoitunevat eri­tyis­es­ti ne, joiden muut omi­naisu­udet eivät sovi mui­hin lajeihin. 

  No tuom­moi­set tek­i­jät voivat selit­tää jonkin yksit­täisen urheil­i­jan kohdal­la tilanteen, mut­ta eivät 90 luvun tilannetta.

  Esimerkik­si Kyrö on haas­tat­telus­sa ker­tonut tietävän­sä mil­loin EPO saa­pui suomeen kos­ka näk­ki sään­nöl­lis­es­ti veri­ar­vo raport­te­ja 90 luvun alus­sa. Yhtäkkiä huo­mat­taval­la osal­la huip­pu­val­men­net­tavia Hg hyp­päsi ylös.

  Samat­en tässä ruot­salaises­sa doku­men­tis­sa näytet­ty dia­gram­mi hiihtäjien kes­ki Hg:stä 80 luvun lop­ul­ta noin vuo­teen 2003 näyt­ti tilanteen aika hyvin. Mys­tis­es­ti keskiar­vo lähti nousu­un noin 90–92 ja rom­ahti vuon­na 2001, jol­loin EPO testi oli saatu käyttöön.

  Tuskin vuon­na 2001 hiihtäjät vai­h­tu­i­v­at geneet­tis­es­ti, aloitet­ti­in syömään toisin ja lopetet­ti­in korkean paikan leirit?

 25. internjet teki minusta tuhman helppoudellaan sanoo:

  Vetäköön vaik­ka hep­oa ja pir­iä rän­ni­in kun­han egoilua ei mak­sate­ta veron­mak­sajien rahoilla.

  Suomek­si tämä tarkoit­taa automaat­tis­es­ti myös sitä, että jos ker­ran ter­vey­del­lään läh­tee vapaae­htois­es­ti leikkimään niin sil­loin mak­saa myös itse sairastelun­sa ja eläk­keen­sä kustannukset.

  Näin yksinker­taista se on.

  Ei tietenkään olisi Ylenkään asia has­sa­ta latin latia penkki­urheilu­un. Kansan­sivistyk­selli­nen vaiku­tus liikkuu akselil­la nol­la ja negatiivinen.

  On ihan urheil­i­joiden oma asia miten halu­aa harrastuksensa/duuninsa rahoit­taa. Joku voi var­maan jatkos­sakin ker­jätä mas­sit hjal­lik­sil­ta ja muil­ta urheilunystäviltä…

  Sama viesti pätee toki kylt­tyyrivä­keenkin. Eli ei kun hat­tu kouras­sa vaan nöyrästi pyytämään lant­tia anoen.

  PS. Olen muuten kuul­lut huhu­ja, että liikkua voisi ilmaisek­sikin, samoin har­ras­taa taiteilua. Mitä lie nor­jalais­ten panettelua.

 26. Sopivil­la geeneil­lä, ruokavali­ol­la ja liikun­nal­la saa hemogli­bi­inin yli 190:n ilman dopin­gia. En ihmettele, että täl­laiset voit­ta­vat mui­ta use­am­min. Jos parhaat käyt­tävät rankimpia ja kalleimpia alp­pi­ma­jo­ja ja leire­jä, ei kan­na­ta olet­taa huip­pu­jen joukos­sa samaa hajon­taa kuin muilla.

  Jos täl­lais­ten vaiku­tuk­set tutk­i­taan tarkkaan ja niiden ja mah­dol­lis­ten tun­tem­at­tomien sal­lit­tu­jen niksien vaiku­tuk­set selvästi ylit­täviä nopei­ta muu­tok­sia on samal­la henkilöl­lä, sit­ten alan pitää melko todis­tet­tuna. Tietysti tutk­i­ja mielel­lään julkaisee yllä siteer­at­tu­ja tulok­sia, vaik­ka ne eivät todistaisi.

  Luulen dopin­gin ole­van yleistä, en tiedä.

 27. Kyseisen doku­mentin lystikkäin koh­ta oli ruot­sa-laisen hiihtäjän Lars Hålandin haas­tat­telu. Hänen hemoglo­bi­iniar­von­sa Lah­den maail­man­cu­pis­sa 1997 oli 178. Haas­tat­teli­jan kysymyk­seen joh­tuiko korkea arvo EPO:n käytöstä Håland vas­tasi: “Ei. Sel­l­aista emme käytä Ruot­sis­sa”. Niinpä.
  Doku­men­tis­sa haas­tatel­tu nor­jalaisas­iantun­ti­ja ker­toi, mik­si dop­ingvi­h­jailut herät­tävät nor­jalai­sis­sa suo­ras­taan raivoisaa vas­tar­in­taa. Kos­ka hiihtäjät ovat nor­jalaisille Nanseni­in tai Amund­seni­in ver­rat­tavia kansal­lis­sankare­i­ta. Idol­ei­den pitää olla puh­toisia kuin Suo­mi neito saunan jäl­keen. K.P. Kyrö sanoi saman asian hie­man karkeam­min: nor­jalais­ten itseym­mär­ryk­sessä puna­posk­i­nen puh­das nor­jalainen voit­taa dopatun ryssän.

 28. anonyy­mi:

  Kuitenkin kalik­ka kalahti ainakin Nor­jas­sa, jon­ka likapyyk­ki on täysin pesemät­tä. Olisikin mie­lenki­in­toisem­paa kuin tuo ennestään tiedet­ty ver­i­ma­nip­u­loin­nin yleisyys, selvit­tää miten Nor­ja on onnis­tunut vält­tämään suuren luokan dop­ing-skan­daalin, huoli­mat­ta vuosikausien murskaavas­ta ylivoimas­taan hiihtoladuilla.
  Suomen kaltaista trage­di­aa en kuitenkaan toi­vo edes norjalaisille.

  Tähän on kak­si seli­tys­tä, jot­ka kumpikin liit­tyvät käsi­tykse­mem nor­jalais­ten henki­sistä kyvyistä.

  1) Nor­jalaiset tietävät jäävän­sä kum­minkin kiin­ni, joten he eiväe edes yritä douppaamista.

  2) Nor­jalaiset kek­sivät jotain niin äly­va­paa­ta, ettei kukaan osaa sitä epäillä.,

  Asi­aan saat­taa vaikut­ta seu­raavakin: Nor­jas­sa korkeat tun­tu­rit ovat aina lähel­lä. (Vajaan tun­nin ajo­matkan päässä Oslosa on Lapin maisemat)Norjalaiet ovat urheilukansaa — liit­tyy kansan suo­ras­taan viehättväään suureen patri­oot­tisu­u­teen. Hiih­to on käsit­tääk­senii yleinen har­ras­tus. Hie­man korkeam­masa ilmanalas­sa veri­ar­vot nouset­vat luon­nol­lisel­la taval­la hyviksi.

  Joku voisi kysyä asi­aa tarkem­min vaikka­pa maan sotilasaiamieheltä.

 29. Sal­lit­tu manip­u­loin­ti?: Miten mon­imuut­tu­jamenetelmät sulke­vat pois sal­li­tun manip­u­loin­nin, jon­ka eri laje­ja eri urheil­i­jat har­ras­ti­vat, esimerkik­si matkat, alp­pi­ma­jat, ast­malääk­keet, ruok­pavalio, har­joit­telu? Pitää myös muis­taa, että korkean hemoglo­bi­inin ihmi­sistä hiih­toon valikoitunevat eri­tyis­es­ti ne, joiden muut omi­naisu­udet eivät sovi mui­hin lajeihin.

  Doku­men­tis­sa väitet­ti­in, ettei korkean­paikan­leir­it tai alp­pi­ma­jat pysty selit­tämään niin suur­ta muu­tos­ta urheil­i­joiden veri­ar­vois­sa kuin oli kokeis­sa oli havait­tu. Muu­tok­set oli­vat selitet­tävis­sä vain kiel­lety­il­lä menetelmil­lä. Vaikut­ta­vatko muuten ast­malääk­keet hemoglo­bi­ini­in? Eivätkö ne vain avaa hen­gi­tys­tä? Entä mah­taako har­joit­telu tosi­aan nos­taa veriarvoja?

  JTS: Kiin­nos­ta­va kysymys on huip­pu-urheilun suhde verora­hoi­hin. Julkisen tuen ohel­la hip­pu-urheilu­un sijoite­taan kohtu­ullisen paljon piilotet­tua tukea val­tion ja kun­tien toimsta.

  Sop­u­pele­jä kar­sii tehokakim­min rahapelaami­nen, jos­sa jär­jestet­ty­jen pelien kar­simi­nen on välttämätöntä.Urheilun talout­ta ja tukia eivät ainakaan faneina ole­vat urheilu­toimit­ta­jat halua ava­ta. Jonkin syvälli­nen ongel­ma tässä kuitenkin on ole­mas­sa, kun palkkiot nou­se­vat ja tap­pi­oot kasvavat.Juonioritoimintaan ja mas­sali­ikun­taan avus­tus­ra­hat eivät tun­nu koskaan päätyvän.

  Val­tio­han ei juurikaan tue huip­pu-urheilua verora­hoista. Tuet tule­vat veikkausvoit­to­varoista, joiden ohjaamis­es­ta liikun­ta­jär­jestöille puolestaan on his­to­ri­al­liset perus­teet. Veikkaus­toimin­nan siir­tyessä val­ti­olle sovit­ti­in voit­tora­hoista liikun­ta­jär­jestöille tulev­as­ta osuudesta. 

  Mitä ovat tarkoit­ta­masi piilotuet? Osal­lis­tu­mista liikun­ta­paikka­paikkarak­en­tamiseen? Edullisia hallivuokria?

  Eivätkös sop­u­pelit useim­miten johdu juuri rahapelaamisesta?

 30. Bengt Saltin jatkoi tulit­tamista nor­jalaishi­ihtäjien suun­taan tois­s­apäiväisessä keskustelus­sa Ruotsin TV:ssä. Saltin viit­tasi vuodelta 2001 peräisin ole­vi­in tietoi­hin kol­men nor­jalaishi­ihtäjän veri­ar­voista. Hänen mukaansa saavute­tut arvot ja varsinkin niiden suuret vai­hte­lut ovat selitet­tävis­sä vain EPO:n käytöl­lä. Viikkokausien oleskelu Himala­jal­lakaan ei riitä seli­tyk­sek­si arvoihin Saltinin mukaan.
  Ensim­mäi­sis­sä nor­jalaiskom­menteis­sa on viitat­tu kuu­luisan dop­ing­tutk­i­jan “täy­del­liseen tietämät­tömyy­teen” ja pain­otet­tu että kaik­ki johtuu todel­lakin vain vuoristoharjoittelusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.