Elämälle vieras tulkinta

Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeus on kumon­nut Sipoon kun­ta­vaa­lien tulok­sen sil­lä perus­teel­la, että ään­ten alus­ta­vaan las­ken­taan on osal­lis­tu­nut esteel­li­siä hen­ki­löi­tä. Esteel­li­sek­si tekee sen, että on vaa­leis­sa itse ehdok­kaa­na tai on ehdok­kaan lähi­su­ku­lai­nen. Tul­kin­ta on ihan pöhkö.

Jos jotain pitää epäil­lä halus­ta vää­ren­tää vaa­lien tulos, niin puo­luei­ta. Tämä on rat­kais­tu siten, että vaa­li­lau­ta­kun­nat koos­tu­vat pel­käs­tään täl­tä kan­nal­ta jää­veis­tä hen­ki­löis­tä, jot­ka edus­ta­vat kukin omia puo­luei­taan. Kaik­ki ovat jää­ve­jä, jot­ta he val­voi­si­vat toi­si­aan. Koko jär­jes­tel­mä perus­tuu monin­ker­tai­seen tark­kai­luun. Se kes­tää kyl­lä sen, että ehdok­kaan veli­puo­li osal­lis­tuu vaa­li­lau­ta­kun­nan työhön.

Voi olla, että tai­ta­vas­ti toi­mi­va hen­ki­lö voi alus­ta­vas­sa vaa­li-illan ään­ten­las­ken­nas­sa vää­ren­tää tulok­sen, kos­ka kii­rees­sä ääniä ei ehdi­tä las­kea use­aan ker­taan. Voi siis ilmoit­taa oman ääni­mää­rän­sä suu­rem­mak­si kuin se on, mut­ta ilo jää lyhy­tai­kai­sek­si, kos­ka liput las­ke­taan huo­lel­li­sem­min ja val­vo­tum­min var­si­nai­ses­sa ään­ten­las­ken­nas­sa. Teki­jä­kin sel­vi­ää, kun alus­ta­via tulok­sia ver­ra­taan lopullisiin.

Lähi­su­ku­lai­nen? Entä kave­ri tai eri­tyi­ses­ti ehdok­kaan tuki­ryh­män jäsen? Heil­lä on pal­jon enem­män vaa­leis­sa tun­net­ta pelis­sä kuin appivanhemmilla.

Ymmär­rän, että lähi­su­ku­lai­suus syn­nyt­tää jää­viy­den, jos hen­ki­lö vali­taan vir­kaan tai hänel­tä oste­taan kiin­teis­tö, mut­ta että kun­nan­val­tuus­to? Aivan mui­hin tar­koi­tuk­siin laa­dit­tu­ja jää­viys­sään­tö­jä on nyt siir­ret­ty vää­rään ympäristöön.

Mut­ta sit­ten ihan käy­tän­töä. Hel­sin­gis­sä on yli tuhat ehdo­kas­ta kun­ta­vaa­leis­sa. Heil­lä on aika mon­ta suku­lais­ta. On aika­moi­nen teh­tä­vä laa­tia sukusel­vi­tys kai­kis­ta ehdok­kais­ta. Jos täs­tä ura­kas­ta sel­vi­tään, Hel­sin­gis­sä saa­daan lau­ta­kun­nat täy­te­tyik­si tämän jäl­keen­kin, mut­ta miten on lai­ta tuhan­nen asuk­kaan kun­nas­sa? Mon­ta­ko sel­lais­ta kun­ta­lais­ta löy­tyy, jol­la ei ole yhtään suku­lais­ta ehdol­la ja kiin­nos­taa­ko näi­tä poli­tii­kan ulko­puo­li­sia suku­ja koko vaalitouhu?

 

 

25 vastausta artikkeliin “Elämälle vieras tulkinta”

 1. Tämän koh­dan luu­li­si kyl­lä riit­tä­vän näis­sä: Voi olla, että tai­ta­vas­ti toi­mi­va hen­ki­lö voi alus­ta­vas­sa vaa­li-illan ään­ten­las­ken­nas­sa vää­ren­tää tulok­sen, kos­ka kii­rees­sä ääniä ei ehdi­tä las­kea use­aan ker­taan. Voi siis ilmoit­taa oman ääni­mää­rän­sä suu­rem­mak­si kuin se on, mut­ta ilo jää lyhy­tai­kai­sek­si, kos­ka liput las­ke­taan huo­lel­li­sem­min ja val­vo­tum­min var­si­nai­ses­sa ään­ten­las­ken­nas­sa. Teki­jä­kin sel­vi­ää, kun alus­ta­via tulok­sia ver­ra­taan lopullisiin.

 2. Entä sala­rak­kaat? Motii­vi ja kyky toi­mia kulis­seis­sa löytyy. 

  Voi­si­ko­han nämä oikeus­as­teet arpoa seu­raa­vak­si sitä, että kuka ehdo­kas ja puo­lue valeh­te­li jo lii­kaa vaa­leis­sa ver­rat­tu­na sii­hen, miten puo­lue äänes­tää sit­ten val­tuus­tos­sa tai edus­kun­nas­sa. Kok­ka­rei­den ima­go-ket­ju: Stubb, Salo­lai­nen ja Vapaa­vuo­ri aina­kin raas­tu­paan. Tur­ha hymyil­lä vaa­leis­sa homoil­le, luon­nol­le ja euroop­pa­lai­sel­le kau­pun­ki­ra­ken­teel­le, jos puo­lue jyrää mata­lak­si nämä kaik­ki, ja tämä tie­de­tään jo ennen vaaleja.

 3. Ei ura­kas­ta sel­vi­tä­kään. Hom­ma meni niin, että vaa­li­lau­ta­kun­tien puheen­joh­ta­jat soit­ti­vat lau­ta­kun­tien­sa jäse­nil­le ja vara­jä­se­nil­le ja kysyi­vät, jos­ko suku­lai­sia on ehdol­la. Jos oli, piti pyy­tää lisä­apua keskusvaalilautakunnasta. 

  Mitään tar­kis­tus­ta ei kukaan teh­nyt. Tai siis aina­kaan minä luo­tin lau­ta­kun­ta­ni (vara)jäsenten sanaan. Ei sil­lä 270 euron kor­vauk­sel­la mitään suku­tut­ki­muk­sia viit­ti ryh­tyä teke­mään. Pari nol­laan kor­vauk­sen perään, niin oli­sin voi­nut 2 kk työ­ai­kaa käyt­tää tutkimuksiin.

 4. Näyt­tää epäi­lyt­tä­väl­tä, jos vaa­leil­la vali­tut lain­sää­tä­jät alka­vat muut­taa vaalilainsäädäntöä.

  Vaa­li­lain Edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä kun­nan­val­tuu­tet­tu-kan­san­edus­ta­jien pitää jää­vä­tä itsen­sä tai aina­kin äänes­tää tyhjää.

  Toi­saal­ta nämä sipoot ja luhan­gat pitää liit­tää naa­pu­ri­kun­tiin jo sen­kin vuok­si, että ne eivät enää kyke­ne jär­jes­tä­mään edes vaa­le­ja lainmukaisesti.

 5. Oikeus­lai­tok­ses­sa ei juu­ri­kaan sovel­le­ta mui­ta kuin suku­lai­suu­teen perus­tu­via estel­li­syyk­siä riip­pu­mat­ta sii­tä oli­vat­pa he sit­ten min­kä­lai­sis­sa väli­löis­sä tahansa.

  Sitä vas­toin on vapaa­muu­ra­rei­den vel­jes­kun­ta­lai­sia, lii­ke­kump­pa­nei­ta, moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho­lai­sia yms. vas­taa­via jot­ka saa­vat täy­sin vapaas­ti las­kea ja laji­tel­la toi­nen tois­ten­sa ääniä.

 6. Osmo on oikeas­sa. Kyl­lä “hyvä veli” sys­tee­mil­le tulee antaa mah­dol­li­suus jo ään­ten las­ken­nas­sa. Lakia on syy­tä muut­taa ja välittömästi!

 7. Vaa­lit ovat puo­lueil­le Suo­mes­sa suun­na­ton voi­man­pon­nis­tus — ja tar­koi­tan täs­sä juu­ri vaa­lien tek­nis­tä suo­rit­ta­mis­ta (vaa­li­pai­kat, ään­ten­las­ken­ta). Täs­tä jak­se­taan muis­tut­taa kan­sa­lai­sil­le todel­la harvoin.

  Ehkä­pä aut­tai­si, jos ker­ran pis­tet­täi­siin vaih­te­lun vuok­si oikeus­lai­tos jär­jes­tä­mään edes edus­kun­ta­vaa­lit vapaa­eh­tois­työ­nä. Seu­raa­val­la ker­ral­la vuo­ros­sa voi­si­vat olla toi­mit­ta­jat. Lisään­tyi­si ehkä kun­nioi­tus vaa­lien toteu­tus­työ­tä kohtaan.

 8. Aivan pöh­kö pää­tös myös minun mie­les­tä­ni — ja syyt samat kuin Odel­la. Tur­hat uusintavaalit.

  Sen sijaan olen ihme­tel­lyt, mik­si Suo­mes­sa on lyi­jy­ky­nän käyt­tö sal­lit­tu äänes­tyk­sis­sä. Sehän on kiel­let­ty monis­sa mais­sa, jopa Venäjällä.

 9. Mat­ti Kin­nu­nen: Ei sil­lä 270 euron kor­vauk­sel­la mitään suku­tut­ki­muk­sia viit­ti ryh­tyä tekemään. 

  Vaan entäs jos on pak­ko? Manee­sit­kin ois joh­ta­van raken­nus­tar­kas­ta­jan pak­ko saa­da tar­kas­tet­tua riit­tä­vän usein, ihan riip­pu­mat­ta onko kun­ta bud­je­toi­nut sii­hen varoja.

 10. Lau­ri Taras­ti Ylen sivu­jen mukaan: “Vaa­li­lais­sa on sanot­tu tar­kal­leen, että uudet vaa­lit voi­daan jär­jes­tää vain jos vir­heel­lä on vai­ku­tus­ta vaa­lien tulok­seen ja vaa­lin tulos­ta ei voi­da oikaista.”

  Äänet uudel­leen las­ke­mal­la vaa­lin tulos voi­daan var­mis­taa ja tar­vit­taes­sa oikais­ta. Hal­lin­to-oikeu­den pää­tös on siis n. knulliteetti.

 11. Lopet­ta­kaa nyt ihmees­sä vapa­muu­ra­rien sekoit­ta­mis­ta mihin tahan­sa. Itse oon ollut yhden loo­sin mes­ta­ri­na ja yhden chap­te­rin I esi­mie­he­nä, eli vähän tun­te­mus­ta on. Vää­rin­käy­tök­set oli­si­vat aivan vas­toin kaik­kia jut­tu­ja. Tie­tys­ti kai­kis­sa poru­kois­sa on yksi­löi­tä, mut­ta ei nyt toki pidä uskoa ihan kaik­kea, mitä jos­sain Hymys­sä tahi seis­kas­sa kir­joi­te­taan. Ihmi­siä tun­tuu eri­koi­ses­ti kiin­nos­ta­van mei­dän tie­tyt osat rii­teis­säm­me, joi­ta ei ole jul­kis­tet­tu viral­li­ses­ti. Jos oikein yrit­tää, kaik­ki löy­tyy jos­tain jul­ki­sis­ta jutuis­ta. Jäse­nien suku­kal­leuk­sien ter­vaa­mi­nen oli nyt oikeas­taan minul­le paras nau­run aihe vuosikausiin.
  Var­si­nai­ses­ta aihees­ta. Eikö las­ken­nan ehdok­kail­ta voi vaa­tia sel­vi­tyk­sen suh­tees­taan vaaliehdokkaisiin?

 12. -siis nyky­jär­jes­tel­mäs­sä sukulainen/lähipiiri joka las­kee äänet,ei voi vää­ren­tää lyi­jy­ky­näl­lä nroa tai pyyh­kiä nume­roa pois tai heit­tää äänes­tys­li­pu­ket­ta pois ja täyt­tää uuden?

  en tie­dä käy­tän­töä mut­ta jos yo.mahdollisuus on ole­mas­sa niin ei tot­ta vie­köön saa lähi­pii­ri olla ääniä laskemassa.

  1. Lyi­jy­ky­näl­lä vää­ren­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta, mut­ta vai­ke­aa, kos­ka saman päy­dän äärel­lä on kym­me­nen hen­keä. Yli­mää­räi­siä lei­mat­tu­ja lip­pu­ja sen sijaan ei ole tarjolla.

 13. Vaa­li­tu­los on hel­poin­ta vää­ren­tää vaih­ta­mal­la liput mat­kal­la äänes­tys­pai­kal­ta kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan. Ei oli­si vai­ke­aa, jos muu­tok­set oli­si­vat pieniä.

  Pape­ri­nen äänes­tys ei ole miten­kään idioottivarma.

 14. Ossi Män­ty­lah­ti:
  Vaa­li­tu­los on hel­poin­ta vää­ren­tää vaih­ta­mal­la liput mat­kal­la äänes­tys­pai­kal­ta kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan. Ei oli­si vai­ke­aa, jos muu­tok­set oli­si­vat pieniä.

  Pape­ri­nen äänes­tys ei ole miten­kään idioottivarma.

  Vaih­ta­mi­nen onnis­tuu vain jos on saa­ta­vil­la yli­mää­räi­siä vaa­li­lip­pu­ja ja lei­ma­sin — molem­mat kont­rol­lis­sa, joten sekin on aika vai­ke­aa. Ja kun äänet las­ke­taan heti äänes­tys­pai­kal­la niin poik­kea­va tulos huo­mat­tai­siin kes­kus­lau­ta­kun­nan laskennassa.

 15. Juha­ni Salo­vaa­ra:
  Entä sala­rak­kaat? Motii­vi ja kyky toi­mia kulis­seis­sa löytyy.
  ‘snip’

  Kun äänet las­ke­taan siten, että kun­kin ehdok­kaan liput pan­naan omaan pinoon­sa, aika vai­kea on sala­rak­kaan tai kenen­kään muun­kaan hää­rä­tä niin, että sil­lä oli­si mitään suu­rem­paa vai­ku­tus­ta — ja koko muu lau­ta­kun­ta näkee koko ajan, mitä on tekeil­lä. Ja äänes­tys­lip­pu­jen mää­rän täy­tyy täs­mä­tä äänes­tä­mäs­sä käy­nei­den mää­rän kanssa.

 16. Rai­mo K: Kun äänet las­ke­taan siten, että kun­kin ehdok­kaan liput pan­naan omaan pinoon­sa, aika vai­kea on sala­rak­kaan tai kenen­kään muun­kaan hää­rä­tä niin, että sil­lä oli­si mitään suu­rem­paa vai­ku­tus­ta – ja koko muu lau­ta­kun­ta näkee koko ajan, mitä on tekeil­lä. Ja äänes­tys­lip­pu­jen mää­rän täy­tyy täs­mä­tä äänes­tä­mäs­sä käy­nei­den mää­rän kanssa.

  Tämä on muu­ten ina­sen han­ka­laa- kir­jan­pi­toa on tosi­aan ann­ne­tuis­ta lipuis­ta, äänes­tä­mäs­sä käy­neis­tä ja uur­nas­ta löy­ty­vis­tä äänis­tä. Mut­ta mitä jos joku ottaa äänes­tys­li­pun, käy kir­joit­ta­mas­sa kopis­sa nume­ron ja käve­lee lapun kans­sa ulos? Sil­loin on kir­jan­pi­to epä­ta­sa­pai­nos­sa ja ääni peri­aat­tees­sa hukassa.

 17. Sipoos­sa oli myös kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa esteel­li­nen jäsen tar­kas­tus­las­ken­nas­sa. Tämä on jo vaa­li­lain sana­muo­don vastaista.

  Vil­kai­sin tuon HHaO:n rat­kai­sun läpi ja se oli suo­ras­taan huo­nos­ti perus­tel­tu paril­ta osin. Perus­a­ja­tus mitä oikeus pyö­rit­te­li ei liit­ty­nyt tulok­sen vää­ren­tä­mi­seen vaan epä­sel­vien raa­pus­tus­ten tul­kin­taan. Oikeus kat­soi, että alus­ta­vas­sa las­ken­nas­sa teh­dään pää­tö­seh­do­tus ja tar­kas­tus­las­ken­nas­sa hyväk­sy­tään tai muu­te­taan alus­ta­van las­ken­nan tulos. Liput on joka tapauk­ses­sa laji­tel­tu ja las­ket­tu alus­ta­vas­sa las­ken­nas­sa, sekä hyl­käyk­set­kin epä­sel­vis­sä tapauk­sis­sa on ehdo­tet­tu. Oikeu­den mukaan siis alus­ta­vaan las­ken­taan vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa pitäi­si suh­tau­tua samoin kuin esit­te­li­jän esteel­li­syy­teen hallintopäätöksissä.

  Rat­kai­sun oli­si voi­nut perus­tel­la hyvin täy­sin päin­vas­tai­seen joh­to­pää­tök­seen pää­tyen, eikä kaik­kia näi­tä seik­ko­ja edes käsi­tel­ty perusteluissa.

 18. Tuo­mas S.: Tämä on muu­ten ina­sen han­ka­laa- kir­jan­pi­toa on tosi­aan ann­ne­tuis­ta lipuis­ta, äänes­tä­mäs­sä käy­neis­tä ja uur­nas­ta löy­ty­vis­tä äänis­tä. Mut­ta mitä jos joku ottaa äänes­tys­li­pun, käy kir­joit­ta­mas­sa kopis­sa nume­ron ja käve­lee lapun kans­sa ulos? Sil­loin on kir­jan­pi­to epä­ta­sa­pai­nos­sa ja ääni peri­aat­tees­sa hukassa.

  Hukas­sa on — muu­ta­kin kuin ääni. Ei tai­da käy­dä moi­nen edes vaalivilpistä?

  Ko. ulos­mars­si ei voi jää­dä huo­maa­mat­ta ja kun nimen­sä jou­tuu ker­to­maan ennen kuin saa äänes­tys­li­pun, tämä on help­po ottaa huo­mioon ääniä laskettaessa.

 19. Tuo­mas S.: Mut­ta mitä jos joku ottaa äänes­tys­li­pun, käy kir­joit­ta­mas­sa kopis­sa nume­ron ja käve­lee lapun kans­sa ulos? Sil­loin on kir­jan­pi­to epä­ta­sa­pai­nos­sa ja ääni peri­aat­tees­sa hukassa.

  Tämä on ihan yleis­tä. Äänes­tys­pöy­tä­kir­jan mukaan äänes­tä­nei­tä on usein enem­män kuin ääniä uur­nas­sa. Vaa­li­lau­ta­kun­nan jäse­net yrit­tä­vät toki par­haan­sa mukaan ohja­ta äänes­tä­jät kopis­ta uur­nal­le, mut­ta jot­kut aina livahtavat. 

  Ongel­maa asias­sa ei ole. Vain uur­nas­sa ole­vat, lei­ma­tut vaa­li­li­put lasketaan.

  (pal­jon isom­pi ongel­ma, vaa­li­lau­ta­kun­nun pj:n pai­na­jai­nen, on jos uur­nas­sa on enem­män lei­mat­tu­ja lip­pu­ja eli ääniä kuin äänes­tä­nei­tä on kir­jat­tu. Sil­loin ei juu­ri naurata.)

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tuo­mas. Sii­nä lipus­sa ei ole leimaa.

  Ei ole ei, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta kir­jan­pi­don mukaan äänes­tä­mäs­sä käy­nei­tä on enem­män kuin ruu­kus­sa lap­pu­ja. Tämä aina­kin omas­sa lau­ta­ku­na­työs­sä aiheut­ti päänvaivaa.

 21. Meil­lä vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa aina­kin las­ken­ta oli jär­jes­tet­ty siten, että yksi ehdok­kaa­na ollut ei saa­nut las­kea sen sata­sen ääniä, mis­sä hänen oma nume­ron­sa oli. Eli meil­lä ensin jaet­tiin pikai­ses­ti äänes­tys­li­put omiin sata­siin­sa (2–99, 100–199 jne) ja vas­ta sit­ten ne pan­tiin kukin lip­pu omaan pinoon­sa. Vilp­pi oli­si ollut todel­la vai­ke­aa järjestää.

 22. Kun en ole itse ollut vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa, enkä tie­dä toi­min­ta­ta­po­ja, on vai­kea arvioi­da, mikä oli­si mah­dol­lis­ta ja mikä ei.

  Oli­si­ko miten­kään mah­dol­lis­ta, että alus­ta­van ään­ten­las­ken­nan aika­na joku lisää yli­mää­räi­sen nume­ron lip­puun? Esi­mer­kik­si 4 muut­tuu ykkö­sen lisää­mäl­lä nume­rok­si 14 tai 41. Tai voi­si­ko lipun sot­kea huo­maa­mat­ta niin, että se hylätään?

  Tar­kis­tus­las­ken­nas­sa yhden tai kah­den lipun muut­ta­mis­ta ei vält­tä­mät­tä huo­ma­ta ja jos samal­la äänes­tys­pai­kal­la samal­le ehdok­kaal­le on annet­tu usei­ta ääniä, edes äänes­tä­jät itse eivät voi huo­ma­ta äänen puut­tu­mis­ta. Pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la yksit­täi­set äänet voi­vat rat­kais­ta tuloksen.

  Kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti tuol­lai­ses­ta jäi­si kiin­ni? Onko val­von­ta las­ken­ta­ti­lan­tees­sa koko ajan niin tiuk­ka, että tuol­lai­nen ei onnis­tu vai voi­si­ko joku esi­mer­kik­si siir­tää sopi­van äänes­tys­li­pun pinon poh­jal­le odot­ta­maan kor­jaa­mis­ta ja sit­ten mui­den huo­mion olles­sa toi­saal­la pikai­ses­ti sutais­ta lip­puun lisämerkintöjä?

 23. oli­si­ko Soi­nin­vaa­ra val­mis esit­tä­mään siir­ty­mis­tä lyi­jy­ky­näs­tä mustekynään?

  tie­ten­kin stan­dar­di­mal­li­ky­nä joka iki­seen äänestyspaikkaan.

  ei mak­sa paljoa.,ja estää mah­dol­li­sia spekulaatioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.