Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.2.2013

Viras­ton toimintasuunnitelma

Lisät­tiin mai­nin­nat talou­del­lis­ten elin­kei­no­po­liit­tis­ten ja työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta sekä kumppanuuskaavoituksesta.

Her­ne­saa­ren osayleiskaava

Hyvin alka­nut vih­rei­den ja perus­suo­ma­lais­ten yhteis­työ ei tuot­ta­nut vie­lä toi­vot­tua hedel­mää. Tom Pac­ka­len (ps) esit­ti, että koko kiis­ta­na­lai­nen kär­ki rajat­tai­siin ulos, mut­ta kokoo­mus ja dema­rit äänes­ti­vät asian nurin äänin 5–4. En ker­ta­kaik­ki­ses­ti ymmär­rä, mik­si tuo­ta täy­sin epä­rea­lis­tis­ta suun­ni­tel­maa aje­taan. Niin kuin aina täl­lai­sis­sa asiois­sa teh­dään, vedet­tiin hihas­ta pelas­tus­he­li­kop­te­ri­toi­min­ta, mut­ta viran­omais­käyt­töön kent­tää ei voi käyt­tää, kos­ka sii­nä ei voi olla mittarilento-ominaisuuksia.

Poik­kea­mis­lu­vat

Näis­tä pää­te­tään nyt lau­ta­kun­nas­sa lopul­li­ses­ti. Täs­sä lis­tas­sa oli kol­me sel­lais­ta asi­aa, jois­ta vähän arve­lut­ti, pitäi­si­kö käyt­tää kaavaa.

Her­ne­saa­ren kah­vi­la. Tosia­sias­sa koko­naan uusi raken­nus puis­toon. Han­ke nyt kui­ten­kin on hyvä, vaik­ka se ei sai­si vai­kut­taa menet­te­ly­ta­paan. Annet­tiin kui­ten­kin men­nä yksimielisesti.

Teh­taan­ka­dun teko­jää­ra­ta. Aika iso han­ke poik­kea­mis­lu­val­la, mut­ta kuu­lem­me tui­ki tar­peel­li­nen ja kii­reel­li­nen. Annet­tiin men­nä tämäkin.

Kat­toik­ku­nat Sil­ta­saa­res­sa. Pan­tiin pöy­däl­le. Täs­sä poik­kea­mis­lu­van käyt­töä arve­lut­taa asian riitaisuus.

Poik­kea­mis­lu­val­la raken­net­tiin aika­naan Pos­tin lajit­te­lu­kes­kus Kes­kus­puis­toon noin nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta sit­ten. Vali­tin sii­tä, kos­ka se nyt oli poik­kea­mis­lu­van täy­del­lis­tä vää­rin­käyt­töä. mut­ta minul­la ei kat­sot­tu ole­van vali­tusoi­keut­ta, kos­ka en ole naa­pu­ri. Kukaan ei ole naapuri.

 

47 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.2.2013”

 1. Kii­tos kokouk­ses­ta. Sil­loin poik­kea­mis­lu­pa­ha­ke­mus ei men­nyt läpi Uuden­maan ympä­ris­tö­kes­kuk­ses­sa, kun Hel­sin­ki yrit­ti pan­na Pek­ka Nis­kan tans­si­pa­vil­jon­gin Töö­lön­lah­del­le kaa­van vastaisesti. 

  Itse soi­tin sil­loin Ympä­ris­tö­kes­kuk­seen ja kii­tin asi­aa käsi­tel­lyt­tä vir­ka­mies­tä, että joku roti sen­tään säi­lyi ja kaa­voi­tus teh­dään asian­mu­kai­ses­ti. Lau­ta­kun­nas­sa on syy­tä seu­ra­ta tätä poik­ka­mis­me­net­te­lyä. Jos täl­lai­sia koh­ta­lai­sen mer­kit­tä­viä tapauk­sia alkaa tul­la pal­jon, on syy­tä teh­dä parem­paa linjanvetoa.

 2. Eikö sil­le vis­pi­lä­ken­täl­le löy­dy muu­ta paik­kaa, vai onko edes etsitty?

 3. Niin kau­an kun kok­de­mil­lä on ks-lau­ta­kun­nas­sa 5–4‑ylivoima, se rat­kai­see yksin kai­ken. Niin­hän se on tähän asti teh­nyt joka ker­ta. Eikö nii­den kans­sa voi­si yrit­tää jotain lehmänkauppoja?

 4. Aika mon­ta ren­gas­fir­maa ja heli­kop­te­ri­kent­tää saa tul­la, jos halu­aa kau­pun­gin tie­naa­van saman ver­ran kuin muu­ta­mas­ta tuhan­nes­ta uudes­ta asuk­kaas­ta. Viik­ki, Her­na­ri, Talin korruptio-golf… 

  Nyt kau­pun­ki menet­tää tule­vai­suu­den tulo­ja näi­den kok­ka­rei­den ja dema­rei­den jär­jet­tö­mien puu­has­te­lu­jen kans­sa, mut­ta tai­taa olla tur­ha luul­la, että esi­mer­kik­si Hesa­ri nos­tai­si enää vaa­lien jäl­keen kun­nal­lis­po­li­tii­kan argu­ment­te­ja vas­tak­kain. Miten voi olla mah­dol­lis­ta, että val­tuu­te­tut saa­vat suo­sia jotain yksit­täis­tä yrit­tä­jää siten, että kau­pun­ki menet­tää rahaa ja asun­to­ja? Hais­kah­taa lie­väs­ti rikol­li­sel­ta puu­has­te­lul­ta. Mik­si val­tuu­te­tut eivät val­vo kau­pun­gin etu­ja, ja mik­si kukaan ei val­vo valtuutettuja? 

  Mik­si Sano­ma­ta­los­sa ei jat­ku nämä poli­tii­kan vään­nöt vaa­lien jäl­keen­kin? Kai ne tuo­lit jos­sain on ja net­tiin sit­ten koko vään­tö. Hip­pusen ketut­taa, kun tämä val­tuus­to kaa­voit­taa suu­rek­si osak­si tämän uuden Hel­sin­gin, mut­ta asias­ta ei kes­kus­tel­la mis­sään siten, että poliit­ti­nen pel­lei­ly ei enää oli­si mah­dol­lis­ta. Nyt moni äänes­ti taas omia puhei­taan vas­taan tuos­sa auto­paik­ka-asias­sa­kin. Yhdet veti­vät näky­vään käteen, vaik­ka pal­vo­vat puheis­saan näky­mä­tön­tä ja toi­set ilmoit­ta­vat auton olleen ihmis­kun­nan suu­rim­pia munauk­sia, mut­ta äänes­tä­vät sit­ten auto­pai­kat syö­mään autot­to­man pöy­däs­sä 550 eurol­la, niin kau­an kun­nes kuu­kau­det ja neliöt koh­taa­vat. Kan­nus­te olla muut­ta­mat­ta on aika suu­ri autot­ta­mal­le, joten Jät­kä­saa­ri ris­tei­ly­ruuh­ki­neen ja tuhan­si­ne omi­ne tuet­tui­ne autoi­li­joi­neen on aika sur­kea alku täl­le uudel­le Hel­sin­gil­le. Koh­ta ihme­tel­lään miten lii­ken­ne pää­see pois, ja rat­kai­suk­si tulee sit­ten taas joku sadan mil­joo­nan ramppitunnelisilta. 

  Nyt tämä­kin vis­pi­läplat­ta menee taas hil­jai­suu­des­sa läpi, kun poli­tiik­ka on täl­lais­ta suh­mu­roin­tia, ja polii­ti­kot pää­se­vät vain ilmoit­te­le­maan mie­li­pi­tei­tään haas­ta­mat­ta itse­ään tai mui­ta. Tomit­ta­jat sit­ten ovat lähin­nä mik­ro­fo­nin teli­nei­nä tai jul­kai­se­vat suo­raan suu­rim­pien jär­jes­tö­jen tie­dot­tei­ta uutisina.

  Sii­nä hil­jai­sen kon­sen­suk­sen ja poliit­ti­sen väki­val­lan välil­lä oli­si myös se aito poli­tiik­ka, jos­sa ennen äänes­tyk­siä argu­men­tit kipi­nöi­si­vät vas­tak­kain ja sit­ten äänes­tet­täi­siin aidos­ti oman mie­li­pi­teen mukaan, mut­ta täl­lais­ta foo­ru­mia ei tai­da olla tar­jol­la, kun edus­kun­ta ja val­tuus­to tun­tu­vat men­neen täy­sin pel­lei­lyk­si. Jos esi­mer­kik­si tämä auto­paik­ka­puo­lue edes ottai­si sel­vää vas­ta-argu­men­teis­ta ja sit­ten oli­si­vat vää­räs­sä, asia oli­si hel­pom­pi niel­lä, mut­ta nyt ei edes kiin­nos­ta kuun­nel­la toi­sia val­tuus­tos­sa. Mitä helk­ka­ria sit­ten kukaan voi teh­dä, kun enem­mis­tö val­tuu­te­tuis­ta äänes­tää sitä mitä isot pojat käs­ke­vät, vaik­ka itse oli­si­vat eri miel­tä? Toki kan­sa­lai­sel­le jää sit­ten mus­tan­pu­hu­va kyy­ni­nen sar­kas­mi ja epätoivo.

 5. Vink­ki­nä voin ker­toa, että Mal­mil­la on ihan val­mis kent­tä han­gaa­rei­neen ja tul­lin tiloi­neen. Myös pysä­köin­ti­ti­laa löy­tyy. Kop­te­ri­lii­ken­teen saa siel­tä käyn­tiin pik­ku säädöllä.

  1. Mal­mil­la on ihan val­mis kent­tä han­gaa­rei­neen ja tul­lin tiloineen. 

   Ja vie­lä raken­nus­kiel­to­kin pääl­lä yleis­kaa­van laa­ti­mis­ta varten…

 6. Pelas­tus­he­li­kop­te­ri niin FIN-HEMS kuin Rajan len­tä­vät tukoh­dis­taan (Raja Mal­mil­ta, Turun ja Rova­nie­men len­to­ken­til­tä, FIN-HEMS len­toa­se­mil­la) ja Mei­lah­des­ta sin­ne minee tar­vi­taan kul­loin­kin. Ei kait sin­ne Her­ne­saa­reen tule sairaalaa?

  Vuo­saa­ren sata­ma oli­si loo­gi­nen paik­ka, jos kuvi­tel­mis­sa on hel­kop­te­ri­lii­ken­ne Pie­ta­ris­ta. No, sil­loin toi­mi­si Hel­sin­ki-Van­taa oikein hyvin, eteen­kin jos saa­daan se var­tin suo­ra junayh­teys aikai­sek­si. Onko nii­tä melui­sa paik­ko­ja ole­mas­sa jo val­miik­si jos­sa­kin? Suun­ni­tel­ma on hie­man yliampuva.

 7. OS: “Teh­taan­ka­dun teko­jää­ra­ta. Aika iso han­ke poik­kea­mis­lu­val­la, mut­ta kuu­lem­me tui­ki tar­peel­li­nen ja kiireellinen.”

  Elä­män­laa­tua. Nyt kou­lu­lai­set käy­vät Bra­hen­ken­täl­lä jos halua­vat luis­tel­la kun­non jääl­lä. Mat­koi­hin tuh­rau­tuu hel­pos­ti puo­let liikuntatunnista.

  Aivan ete­läi­sim­mäs­sä Hel­sin­gis­sä on muu­ten pal­jon koi­ran­pis­sit­tä­mis­puis­toa johon mah­tui­si vaik­ka ten­nis- ja len­to­pal­lo­kent­tiä kesäil­to­jen iloksi.

 8. Täs­sä yksi kuvaa­va artik­ke­li Osmon­kin saa­vu­tuk­sis­ta asun­to­ti­lan­teen osalta

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/02/1702723/asuntojonot-ennatyspitkat-paakaupunkiseudulla—asunnon-saaminen-jo-arpapelia

  Kun lau­ta­kun­nas­sa pää­huo­mio on autoi­lun ja heli­kop­te­ri­ken­tän vas­tust­mi­ses­sa, niin tär­kein, LISÄÄ KAUPUNKIA, unoh­tuu. Parem­pi hyväk­syä sil­loin täl­löin jotain epä­miel­lyt­tä­vää ja kes­kit­tyä itse aja­maan kai­kel­la tar­mol­la LISÄÄ KAUPUNKIA. Nyt men­nään juu­ri päinvastoin

  1. Täs­sä heli­kop­te­ri­ken­täs­sä on nime­no­maan kysy­mys asun­nois­ta. Tuo kent­tä yhdes­sä ris­tei­ly­alus­ten kans­sa pois­taa sato­ja asuhn­to­ja alueelta.

 9. Las­keu­tu­mis­laat­taa voi­nee tule­vai­suu­des­sa käyt­tää sel­lai­set kul­ki­met joi­ta ei aikai­sem­min ole näh­ty. Pian Sie­mens saat­taa myy­dä HSL:lle jotain leijuvaa.…

 10. Kop­te­ril­le sai­si var­mas­ti edul­li­sem­man ja parem­man koh­teen jos se yhdis­te­tään johon­kin raken­nuk­seen. Saa­ko sitä kaa­vaa sor­vat­tua vie­lä val­tuus­ton kaut­ta jos­sa oltai­siin yhtä miel­tä sii­tä että tul­koon sit­ten kop­te­ri sin­ne mut­ta edul­li­sem­mal­la vaih­toeh­dol­la jos­sa se “kent­tä” oli­si esim hotellin/ sata­ma­ra­ken­nuk­sen katolla?

  1. Kop­te­ri­ken­tän lähel­lä ei saa asua, kos­ka se pitää sel­lais­ta melua. Sik­si sen lait­ta­mi­nen katol­le ei oikein onnistu.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kop­te­ri­ken­tän lähel­lä ei saa asua, kos­ka se pitää sel­lais­ta melua. Sik­si sen lait­ta­mi­nen katol­le ei oikein onnistu.

  Nyt jos se kop­te­ri­saa­ri sii­hen tulee niin eikö sii­hen sit­ten kan­na­ta siir­tää sen ver­ran iso alue että saa­daan sii­hen Dubain omai­nen pien­len­to­kent­tä. Saa­tai­siin Mal­mil­le kor­vaa­va alue käden kään­tees­sä. Ajat­te­lin vain että ei tuo­ta muu­ten voi miten­kään hyväk­syä yhden kop­te­ri­fir­man käyt­töön vaan käyt­tö pitäi­si olla moni­puo­lis­ta ilmai­lua suosiva…

 12. KariS: Kun lau­ta­kun­nas­sa pää­huo­mio on autoi­lun ja heli­kop­te­ri­ken­tän vas­tust­mi­ses­sa, niin tär­kein, LISÄÄ KAUPUNKIA, unoh­tuu. Parem­pi hyväk­syä sil­loin täl­löin jotain epä­miel­lyt­tä­vää ja kes­kit­tyä itse aja­maan kai­kel­la tar­mol­la LISÄÄ KAUPUNKIA. Nyt men­nään juu­ri päinvastoin

  Kun se sus­ta vähem­män tär­keä nime­no­maan estää sitä kau­pun­ki­ra­ken­ta­mis­ta. Oli­si poliit­ti­ses­ti toki käte­väm­pää jos noin ei oli­si mut­ta kun sitä poli­tiik­ka teh­dään reaa­li­to­del­li­suu­dess­sa, kts. esim. Koi­vusaa­ri. Sen takia aina­kin minä täs­tä huu­dan, muu­ten en suh­tau­du lii­ken­ne­vä­li­nei­siin kuten auto tai kop­te­ri sen suu­rem­mal­la tunteella.

 13. KariS:
  Kun lau­ta­kun­nas­sa pää­huo­mio on autoi­lun ja heli­kop­te­ri­ken­tän vas­tust­mi­ses­sa, niin tär­kein, LISÄÄ KAUPUNKIA, unoh­tuu. Parem­pi hyväk­syä sil­loin täl­löin jotain epä­miel­lyt­tä­vää ja kes­kit­tyä itse aja­maan kai­kel­la tar­mol­la LISÄÄ KAUPUNKIA. Nyt men­nään juu­ri päinvastoin

  Kop­te­ri­ken­tän siir­to Kei­la­nie­meen antai­si mah­dol­li­suu­den suun­ni­tel­la mer­kit­tä­väs­ti LISÄÄ KAUPUNKIA Her­ne­saa­reen, kun aika­naan mereen täy­tet­ty ja nyt uudel­leen auki ruo­pat­ta­va vesial­las voi­tai­siin pitää täy­tet­ty­nä ja raken­taa sii­hen asun­to­ja – vas­taa­vas­ti kop­te­ri­ken­tän täyt­töä ei tar­vit­si­si teh­dä. Har­mi, kun tän­ne ei saa kuvia lin­kat­tua, mut­ta kar­keas­ti on kyse 42 000 m² uudes­ta tont­ti­maas­ta Her­ne­saa­ren kär­keen. Pää­huo­mio on oikeas­sa pai­kas­sa, nyt har­mit­taa vain kokdem-monopoli.

 14. Daniel Feder­ley: Kop­te­ri­ken­tän siir­to Kei­la­nie­meen antai­si mah­dol­li­suu­den suun­ni­tel­la mer­kit­tä­väs­ti LISÄÄ KAUPUNKIA Her­ne­saa­reen, kun aika­naan mereen täy­tet­ty ja nyt uudel­leen auki ruo­pat­ta­va vesial­las voi­tai­siin pitää täy­tet­ty­nä ja raken­taa sii­hen asun­to­ja – vas­taa­vas­ti kop­te­ri­ken­tän täyt­töä ei tar­vit­si­si teh­dä. Har­mi, kun tän­ne ei saa kuvia lin­kat­tua, mut­ta kar­keas­ti on kyse 42 000 m² uudes­ta tont­ti­maas­ta Her­ne­saa­ren kär­keen. Pää­huo­mio on oikeas­sa pai­kas­sa, nyt har­mit­taa vain kokdem-monopoli.

  En todel­la­kaan tar­koi­ta jotain tuol­lais­ta. Nyt tar­vi­taan koh­tuu­hin­tais­ta asun­to­tuo­tan­toa ja heti. Her­ne­saa­ren kär­keen saa­daan kyl­lä mil­joo­na­lu­kaa­lei­ta, mut­ta se ei ole nyt se jota tar­vi­taan. Vih­rei­den eli­tis­ti­nen soi­nin­vaa­ra­lai­nen näkö­kul­ma asu­mi­seen pitää muut­taa taval­lis­ten, ilman perin­tö­jä tai mui­ta oami­suuk­sia, itsen­sä työl­lään elät­tä­vien näkö­kul­mak­si ja kaa­voit­taa sen mukaan.

  1. Rik­kai­ta on vain rajal­li­nen mää­rä. Hei­dän mää­rän­sä ei lisään­ny sii­tä, että raken­ne­taan halut­tu­ja aluei­ta. Her­ne­saa­ren kär­keen raken­net­ta­vat asun­not vapaut­tua­vat vas­taa­van mää­rän asun­to­ja muu­al­ta ja muil­le tuloluokille.
   Kari Sn aja­tus paran­taa asun­to­ti­lan­net­ta teke­mäl­lä oikein huo­no­ja asun­to­ja tyh­miin paik­koi­hin, jot­ta ne oli­si­vat hal­po­ja tar­koit­taa vain, että hyvien asun­to­jen sijas­ta teh­dään huonoja.

 15. KariS, ei Her­ne­saa­ren kär­keä tule jät­tää raken­ta­mat­ta vain sik­si, että asun­nois­ta tulee kal­lii­ta. On huo­no jut­tu hää­tää kaik­ki iso­ja vero­ja mak­sa­vat Espoo­seen, kun osan vero­tu­loi­neen voi­si pitää tääl­lä­kin. On meil­lä maa­ta raken­taa edul­li­sem­pia­kin asun­to­ja, eikä nii­den raken­ta­mi­nen ole pois Her­ne­saa­ren kär­jen suun­nit­te­lus­ta. Eri jut­tu sit­ten, viit­sii­kö raken­nut­ta­jat raken­taa. Olen anta­nut itsel­le­ni ker­toa, että Meri-Ras­ti­las­sa eivät viit­si, kun voit­toa ei tule tar­peek­si, joten val­miik­si kaa­voi­te­tut rivi­ta­lo­ton­tit sei­so­vat tyhjillään.

 16. Kop­te­ri­kent­tä Her­ne­saa­ren kär­jes­sä on kyl­lä niin läpi­ty­pe­rä aja­tus että huh huh. Suu­rin­piir­tein Suo­men kal­leim­mat neliöt uhra­taan täy­sin mar­gii­na­li­toi­min­taan ja täs­tä ollaan vie­lä val­mii­ta mak­sa­maan mil­joo­na­tol­kul­la. Kop­te­ria­siak­kais­ta ei “kukaan” läh­de ken­täl­tä kävel­len tai jouk­ko­lii­ken­teel­lä, joten näin­kin kes­kei­ses­tä sijain­nis­ta ei sil­le ole var­si­nai­ses­ti mitään hyö­tyä. Kei­la­nie­mi vai­kut­tai­si huo­mat­ta­vas­ti fik­sum­mal­ta pai­kal­ta vis­pi­löil­le (jos nii­tä nykyi­sin jo ole­mas­sa ole­via vaih­toeh­to­ja ei voi ker­ran hyö­dyn­tää, saat­tai­si jon­kun kop­te­ria­siak­kaan koh­de­kin sijai­ta jopa niil­lä huudeilla.

 17. Mikä on Osmon mie­les­tä kop­te­ri­ken­täl­le fiku paik­ka, jos ei tar­vit­se välit­tää kuntarajoista?

  Tar­vi­taan­ko eril­lis­tä kope­ri­kent­tää sano­kaam­me Kei­la­nie­men alu­eel­le? Vai riit­täi­si­kö Mal­mi myös lii­ke­len­toi­hin? Onko milee­käs­tä läh­teä Mal­mil­le ja siel­tä len­tää heli­kop­te­ril­la Tal­lin­naan. jos on kovas­ti kii­rei­nen hminen?

  Näi­tä asioi­ta on syy­tä täl­lä pals­tal­la poh­tia, vaik­ka itse oli­si sitä miel­tä, että heli­kop­te­ri­lii­ken­ne Hel­sin­gin ja Tallinnan/ Pie­ta­rin välil­lä on tar­pee­ton­ta eikä pys­ty vas­taa­maan kutsannuksistaan.

  Sak­san­kie­les­sä heli­kop­te­ris­ta on met­ka nimi­tys. Hubschau­er. En ole sel­vit­tä­nyt mis­tä tulee.

  1. Kei­la­nie­mi oli­si pal­jon fik­sum­pi, mut­ta oikea kysy­mys on, tar­vi­taan­ko kent­tää lain­kaan. Toi­min­ta ei ole eri­tyi­sen kan­nat­ta­vaa. Se ei sik­si pys­ty rahoit­ta­maan min­kään­lais­ta ken­tää, eikä tuo 5toiminta nyt sen­tään kuu­lu vero­va­roin subventoitavaksi.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rik­kai­ta on vain rajal­li­nen mää­rä. Hei­dän mää­rän­sä ei lisään­ny sii­tä, että raken­ne­taan halut­tu­ja aluei­ta. Her­ne­saa­ren kär­keen raken­net­ta­vat asun­not vapaut­tua­vat vas­taa­van mää­rän asun­to­ja muu­al­ta ja muil­le tuloluokille.
  Kari Sn aja­tus paran­taa asun­to­ti­lan­net­ta teke­mäl­lä oikein huo­no­ja asun­to­ja tyh­miin paik­koi­hin, jot­ta ne oli­si­vat hal­po­ja tar­koit­taa vain, että hyvien asun­to­jen sijas­ta teh­dään huonoja.

  Höpö höpö taas kerran

  Ei Her­ne­saa­ren kär­keen tai Koi­vusaa­reen muu­ta kukaan Mel­lun­mäes­tä tai Kon­tu­las­ta. Sinen muut­taa van­hem­mat paris­kun­nat Espoon oma­ko­tia­lueil­ta tai kehyskunnista. 

  Osmon eli­tis­miä osoit­taa hyvin aja­tus­mal­li, jos­sa edul­li­nen asun­to on erit­täin huo­nos­ti tyh­mään paik­kaan raken­net­tu. Päin­vas­toin. Hyvin raken­net­tu, tai parem­min­kin hyvin kaa­voi­tet­tu tuot­taa edul­li­sem­pia asuntoja. 

  Nyt esi­mer­kik­si Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan kaa­voit­ta­ja vaa­tii rat­ka­su­ja, jot­ka joh­ta­vat väis­tä­mät­tä pait­si kor­kei­siin hin­toi­hin, myös erit­täin vai­kei­siin raken­ne­rat­kai­sui­hin, siis poten­ti­aa­li­siin home­vau­rioi­hin. Siis jo kaa­vas­sa edel­ly­te­tään rat­kai­su­ja joi­den tek­ni­set ris­kit ovat älyt­tö­män suu­ret. Miksi? 

  Kaa­voi­tuk­sel­la pitäi­si luo­da edel­ly­tyk­set sel­keil­le ja koe­tel­luil­le raken­nus­tek­ni­sil­le rat­kai­suil­le ja kaa­voit­taa niin pal­jon, että saa­tai­siin aikaan kysyn­tää vas­taa­va tar­jon­ta ja sen mukai­nen hin­ta­ta­so. Se ei tar­koi­ta huo­noa raken­ta­mis­ta vaan laa­du­kas­ta raken­ta­mis­ta. Nyt teh­dään pelk­kiä pro­to­tyyp­pe­jä, jokai­sen raken­nuk­sen tai vähin­tään­kin jokai­sen uuden kaa­va-alu­een pitää olla post­mo­der­ni, urbaa­ni ja eri­tyi­sen oma­laa­tui­nen. Tulok­se­na on oma­laa­tui­sen huo­noa ja eri­tyi­sen kallista

  1. Ei Her­ne­saa­ren kär­keen tai Koi­vusaa­reen muu­ta kukaan Mel­lun­mäes­tä tai Kon­tu­las­ta. Sinen muut­taa van­hem­mat paris­kun­nat Espoon oma­ko­tia­lueil­ta tai kehyskunnista. 

   Ajat­te­lit­ko, että nuo asun­not Espoos­sa ja kehys­kun­nis­sa jää­vät sit­ten tyhjilleen?
   Ket­jun pääs­sä vapau­tuu aina yksi asunto.
   Lisäk­si Her­ne­saa­reen raken­ne­taan sama 20 pro­sent­tia sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa. Vaik­ka sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa ei raken­ne­ta var­maan­kaan ihan sin­ne kär­keen, kär­keen raken­ne­tut asun­not ovat muka­na her­ne­saa­ren sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non mää­rää mitoitettaessa.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kop­te­ri­ken­tän lähel­lä ei saa asua, kos­ka se pitää sel­lais­ta melua. Sik­si sen lait­ta­mi­nen katol­le ei oikein onnistu. 

  Tuos­ta­kin voi kysyä, onko sää­dök­ses­sä mitään jär­keä, mut­ta jäte­tään kysy­mät­tä. Lai­te­taan lai­ta­ri­vi toi­mis­toik­si, niin asia on ratkaistu.

  1. Lai­te­taan lai­ta­ri­vi toi­mis­toik­si, niin asia on ratkaistu.

   Vaa­dit­tu suo­jae­täi­syys helikopt6erikentästä on muis­taak­se­ni 400 met­riä. Aika pal­jon pitää asun­to­ja muut­taa toimistoiksi.

 20. Asun­to­jen hin­noit­te­lus­sa val­lit­see hyvin yksin­ker­tai­nen laki: jos Hel­sin­gis­sä (kun­ta­ra­jan sisä­puo­lel­la) halu­aa asua esi­mer­kik­si 800000 ihmis­tä ja asun­to­ja on vain 600000 asuk­kaal­le, niin hin­nat aset­tu­vat niin kor­keal­le, että 200000:lla ei ole varaa asua täällä. 

  Jos raken­ne­taan tuhat asun­toa lisää, niin tuhan­nel­la uudel­la asuk­kaal­la on varaa asua Hel­sin­gis­sä. Jos uudet asun­not raken­ne­taan rik­kail­le, niin käy­tän­nös­sä nämä teke­vät tilaa vähän vähem­män rik­kail­le edel­li­sis­sä asun­nois­saan, jot­ka teke­vät tilaa hyvä­tu­loi­sil­le, jot­ka teke­vät tilaa keskituloisille. 

  Nykyi­ses­sä asun­to­pu­las­sa tuo vai­ku­tus luul­ta­vas­ti on se, että Hel­sin­gis­sä on nykyis­tä parem­min tilaa keskituloisille. 

  Pitäi­si kaa­voit­taa ja raken­taa pal­jon, pal­jon lisää, jot­ta saa­tai­siin mark­ki­na­me­ka­nis­mil­la tilaa myös pie­ni­tu­loi­sil­le. Osin sik­si, Hel­sin­gis­sä raken­ne­taan run­saas­ti vuokra-asuntoja.

 21. KariS: Höpö höpö taas kerran

  Nyt esi­mer­kik­si Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan kaa­voit­ta­ja vaa­tii rat­ka­su­ja, jot­ka joh­ta­vat väis­tä­mät­tä pait­si kor­kei­siin hin­toi­hin, myös erit­täin vai­kei­siin raken­ne­rat­kai­sui­hin, siis poten­ti­aa­li­siin home­vau­rioi­hin. Siis jo kaa­vas­sa edel­ly­te­tään rat­kai­su­ja joi­den tek­ni­set ris­kit ovat älyt­tö­män suu­ret. Miksi? 

  Mitä tämä ilme­nee käy­tän­nös­sä. Mis­sään en oikeas­taan ole näh­nyt mitään uut­ta tai­vaan alla. En tosin ole rakennusalalla.Rakentaminen näyt­täi­si ole­van mel­kein samois­ta kaa­vois­ta oli ne talot sit­ten Kontulassa,Hevannassa,Lepuskissa , Töö­lös­sä tai Vii­kis­sä. Kai ihan koko maas­sa ovat raken­nus­mää­räyk­set kiris­ty­neet. Ener­gia­te­hok­kuus ja home­vau­riot ei ole pel­käs­tään hel­sin­ki­läi­nen yhdistelmä.Kun tavoi­tel­laan kal­liim­paa saa­te­taan sau­mat rapa­ta pii­loon tai pis­tää teko­tiil­tä. Omaan sil­mään näyt­täi­si , että rik­kai­den ja vähem­män varak­kai­den talot muis­tut­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti toi­si­aan. Jos taas tar­koi­tat puu­ker­ros­ta­lo­ja, nii­tä oli vain vähän. Samoin vii­kis­sä nol­lae­ner­gia­ta­lo­ja myös­kin vähemm­mis­tö raken­nus­kan­nas­ta? Hel­sin­ki pien­ta­lo on kai myös euroo­pas­sa ylei­nen talo­tyyp­pi ja oikeas­taan vain hel­sin­gin olo­suh­tei­siin parem­min sopi­va rivitalo? 

  Kala­sa­ta­mas­sa met­ron vie­res­sä ole­vat nyt jo val­mis­tu­neet talot. Raken­nus­vai­hees­sa oli kel­tai­set eris­tyk­set kuu­kausi­kau­pal­la avoi­nai­si­na kos­teu­den , märän tuu­len ja meren armoil­la. Eikö tuo jos mikä aiheu­ta hometta?

 22. KariS on oikeas­sa, sil­lä asu­mi­nen on perus­tar­ve eikä mikä tahan­sa hyö­dy­ke. Jos (lähes) kaik­ki uudis­tuo­tan­to koh­dis­tuu seg­men­tin mak­su­ky­kyi­sim­pään pää­hän, asu­mi­sen kes­ki­hin­ta nousee.

  Kun rikas muut­taa kal­liis­ta asun­nos­ta vie­lä kal­liim­paan uuteen asun­toon, hän ei myy entis­tä asun­to­aan ale­hin­taan, vaan kor­keim­paan mark­ki­na­hin­taan. Kes­ki­tu­loi­sil­le jää täl­löin kol­me vaih­toeh­toa: ostaa kal­lis asun­to ja vel­kaan­tua, asua vuo­kral­la tai muut­taa kehyskuntiin. 

  Seu­rauk­se­na on vel­kaan­tu­mi­sas­teen kas­vu, vuo­krien nousu ja yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajaan­tu­mi­nen kehyskuntiin.

  1. a_i
   Sinun logii­kal­la­si se rik­kaan asun­to jää tyh­jil­leen. Ei jää. Mut­ta jon­kun on muu­tet­ta­va kehys­kun­tiin, jos kes­kus­kun­nis­sa on lii­an vähän asu­to­ja. Hin­ta vali­koi sen, kuka muut­taa, ei sitä, pitää­kö jon­kun muuttaa.

 23. Daniel Feder­ley:
  Niin kau­an kun kok­de­mil­lä on ks-lau­ta­kun­nas­sa 5–4‑ylivoima, se rat­kai­see yksin kaiken.

  Näi­hin voi­ma­suh­tei­siin oli­si pitä­nyt kiin­nit­tää huo­mio­ta lau­ta­kun­taa koot­taes­sa. Nyt mai­nit­tu akse­li tosi­aan on onnis­tu­nut saa­maan yli­voi­man kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa, vaik­ka nii­den yhteen­las­ket­tu kan­na­tus vaa­leis­sa jäi vajaa­seen 44 prosenttiin. 

  Parem­min vaa­li­tu­los­ta vas­taa­va lau­ta­kun­nan kokoon­pa­no oli­si ollut 2 + 2 + 2 + 1 + 1 +1, jois­ta vii­mei­nen ykkö­nen oli­si kuu­lu­nut RKP:lle.

 24. Mik­ko Säre­lä: Asun­to­jen hin­noit­te­lus­sa val­lit­see hyvin yksin­ker­tai­nen laki: jos Hel­sin­gis­sä (kun­ta­ra­jan sisä­puo­lel­la) halu­aa asua esi­mer­kik­si 800000 ihmis­tä ja asun­to­ja on vain 600000 asuk­kaal­le, niin hin­nat aset­tu­vat niin kor­keal­le, että 200000:lla ei ole varaa asua tääl­lä. Jos raken­ne­taan tuhat asun­toa lisää, niin tuhan­nel­la uudel­la asuk­kaal­la on varaa asua Hel­sin­gis­sä. Jos uudet asun­not raken­ne­taan rik­kail­le, niin käy­tän­nös­sä nämä teke­vät tilaa vähän vähem­män rik­kail­le edel­li­sis­sä asun­nois­saan, jot­ka teke­vät tilaa hyvä­tu­loi­sil­le, jot­ka teke­vät tilaa kes­ki­tu­loi­sil­le. Nykyi­ses­sä asun­to­pu­las­sa tuo vai­ku­tus luul­ta­vas­ti on se, että Hel­sin­gis­sä on nykyis­tä parem­min tilaa keskituloisille. 

  Asun­to­mark­ki­na ei toi­mi kuten mikä tahan­sa mark­ki­na. Nuo 200000 eivät voi vain lopet­taa asu­mis­ta kun­nes hin­nat tule­vat alas, vaan hei­dän on pak­ko asua jos­sain riit­tä­vän lähel­lä työpaikkaansa.

  Hin­nat aset­tu­vat toki aika­naan tasa­pai­noon. Jos asu­mi­sen hin­ta nousee lii­kaa yli mak­su­ky­vyn, käy ennen pit­kää kuten Ame­ri­kas­sa vuon­na 2008 tai Suo­mes­sa vuon­na 1990.

  Pitäi­si kaa­voit­taa ja raken­taa pal­jon, pal­jon lisää, jot­ta saa­tai­siin mark­ki­na­me­ka­nis­mil­la tilaa myös pie­ni­tu­loi­sil­le. Osin sik­si, Hel­sin­gis­sä raken­ne­taan run­saas­ti vuokra-asuntoja.

  Niin pitäi­si raken­taa, ja muu­ta­kin kuin luk­sus­ta meri­nä­kö­alal­la. Ehkä olen van­han­ai­kai­nen, mut­ta minus­ta kau­pun­gin eräs teh­tä­vä on mah­dol­lis­taa asuk­kail­leen jär­ki­hin­tai­nen asuminen.

  Ihan oikeas­ti­ko sinus­ta raken­ne­taan run­saas­ti vuokra-asuntoja?

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mut­ta jon­kun on muu­tet­ta­va kehys­kun­tiin, jos kes­kus­kun­nis­sa on lii­an vähän asu­to­ja. Hin­ta vali­koi sen, kuka muut­taa, ei sitä, pitää­kö jon­kun muuttaa.

  Kes­kus­kun­nis­sa voi kyl­lä olla vapai­ta asun­to­ja, mut­ta jos ne ovat niin kal­lii­ta, että käy­vät hyvin hitaas­ti kau­pak­si, hal­vem­pia asun­to­ja ei vapau­du nii­hin muut­ta­vil­ta. Kal­liit asun­not ovat paras busi­ness, mut­ta ne mene­vät kau­pak­si ja vaih­tu­vat hitaas­ti — ja ovat siten kes­ki­mää­räis­tä enem­män tyh­jil­lään. Ete­lä-Hel­sin­gis­sä on pal­jon “asu­mat­to­mia” asun­to­ja, mut­ta monet niis­tä ovat sel­lai­sia, että omis­ta­jat asu­vat vaki­tui­ses­ti muul­la paik­ka­kun­nal­la tai muus­sa maas­sa. Näin saa tie­ten­kin teh­dä, kun on sii­hen varaa, mut­ta yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­li­ses­sa mie­les­sä se on ihan väärin.

 26. Var­maan kaik­ki ovat samaa miel­tä , että raken­ta­mis­ta tar­vi­taan pal­jon lisää. His­to­rian takia aluei­ta on vapau­tu­nut van­hoil­ta sata­ma-alueil­ta. Jos tar­kas­ta­lee esi­mer­kik­si Jät­kä­saar­ta , Kala­sa­ta­maa tai Kruu­nu­vuor­ta. Nämä ovat kaik­ki meren äärel­lä ja enem­män tai vähem­män hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien äärel­lä. Osaan asun­nois­ta tulee meri­nä­kö­ala. Mie­li­pi­tee­ni itse raken­nus­kan­nas­ta on vies­tis­sä ylhääl­lä. Tämän seu­rauk­se­na alu­een hin­ta­ta­so var­maan tulee ole­maan kes­ki­ver­toa kor­keam­pi (niin­kuin uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa yleen­sä­kin). Hel­sin­ki­läi­siin olo­suh­tei­siin asuk­kai­ta on tulos­sa todel­la pal­jon. Tän­ne oli­si voi­tu teh­dä vain pien­ta­lo­ja ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­va puo­li­jul­ki­nen puisto. 

  Mitä käy­tän­nös­sä noil­la alueil­la oli­si pitä­nyt teh­dä eri taval­la, jos halu­taan alem­pi hin­ta­ta­so? Lisää vuo­kra-asu­mis­ta? Lisää raken­ta­mis­ta vähän kau­em­pa­na lii­ken­neyh­teyk­sis­tä tai meren­ran­nas­ta? Rumia talo­ja , ikku­nat­to­mia ja his­si­tö­miä talo­ja? Jät­tää hyvät edel­ly­tyk­set tar­joa­vat alu­eet raken­ta­mat­ta (huom hel­sin­gin kau­pun­gin rahaa kai meni myös vuo­saa­ren sata­man rakentamiseen).Vai halu­taan­ko sit­ten­kin vain enem­män raken­ta­mis­ta ylipäätänsä?

 27. Osmo Soi­nin­vaa­ra: a_iSinun logii­kal­la­si se rik­kaan asun­to jää tyh­jil­leen. Ei jää. Mut­ta jon­kun on muu­tet­ta­va kehys­kun­tiin, jos kes­kus­kun­nis­sa on lii­an vähän asu­to­ja. Hin­ta vali­koi sen, kuka muut­taa, ei sitä, pitää­kö jon­kun muuttaa.

  Ei se tyh­jil­leen jää, kos­ka jokai­sen pitää asua jos­sain ja hal­van rahan aika­na köy­hem­pi­kin voi kas­vat­taa mak­su­ky­ky­ään suu­rel­la asun­to­lai­nal­la. Näin asu­mi­sen hin­ta nousee ja kes­ki­tu­loi­sen ainoa mah­dol­li­suus on kas­vat­taa asu­mis­ku­lu­jen osuut­ta kulutuksestaan. 

  Jos tar­koi­tuk­se­na oli­si mak­si­moi­da lai­na­taak­ka ja asu­mis­kus­tan­nuk­set, oli­si nyky­käy­tän­tö paras mah­dol­li­nen stra­te­gia: raken­ne­taan vähän ja vain hin­ta­hai­ta­rin kal­leim­paan pää­hän, jol­loin vapau­tu­vat­kin neliöt ovat kes­ki­mää­räis­tä kal­liim­pia. Kos­ka edul­li­sem­pia neliöi­tä ei edes pyri­tä tuot­ta­maan, voi myös vähem­män halut­tu­jen asun­to­jen hin­to­ja ja vuo­kria surut­taa nostaa.

  Esi­merk­ki­nä Hesa­ris­sa ollut (vii­me vuon­na huip­pu­tu­lok­sen teh­neen) Saton pää­tös korot­taa kon­tu­la­lai­sen yksiön kk-vuo­kraa n. 800:aan euroon.

  Esit­täi­sin­kin kysy­myk­sen val­tuu­tet­tu Soi­nin­vaa­ral­le: Jos kal­liim­pi uudis­tuo­tan­to vapaut­taa asun­to­ja muil­le tulo­luo­kil­le, mik­si asu­mi­sen hin­ta nousee myös astei­kon hal­vem­mas­sa pääs­sä ja yhdys­kun­ta­ra­ken­ne hajau­tuu? Mik­sei tar­jon­ta pys­ty vas­taa­maan kysyntään?

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  a_i
  …jon­kun on muu­tet­ta­va kehys­kun­tiin, jos kes­kus­kun­nis­sa on lii­an vähän asu­to­ja. Hin­ta vali­koi sen, kuka muut­taa, ei sitä, pitää­kö jon­kun muuttaa.

  Kar­me­aa kuul­ta­vaa kan­san­edus­ta­jal­ta. Suo­men­net­tu­na tuo on suun­nil­leen: köy­hät men­kööt muu­al­le pois mei­dän hyvä­osais­ten silmistä. 

  Asian oli­si voi­nut hoi­taa kun­toon Hel­sin­gin päät­tä­jien toi­mes­ta var­mis­ta­mal­la riit­tä­vän kaa­voi­tuk­sen ja raken­ta­mi­sen. Päät­tä­jien omat (tai lähi­pii­rin) asun­to­si­joi­tuk­set oli­si kui­te­kin kär­si­neet, joten oma etu on vaa­ti­nut hin­to­jen hilaa­mis­ta ylös. Sii­nä on hyvää apua saa­tu gryn­de­reil­tä, joil­le on annet­tu val­ta mää­rit­tää hin­ta­ta­so kun mark­ki­noi­ta on rajoi­tet­tu liin vähäi­sel­lä kaavoituksella

  1. jon­kun on muu­tet­ta­va kehys­kun­tiin, jos kes­kus­kun­nis­sa on lii­an vähän asu­to­ja. Hin­ta vali­koi sen, kuka muut­taa, ei sitä, pitää­kö jon­kun muuttaa.

   Kar­me­aa kuul­ta­vaa kan­san­edus­ta­jal­ta. Suo­men­net­tu­na tuo on suun­nil­leen: köy­hät men­kööt muu­al­le pois mei­dän hyvä­osais­ten silmistä. 

   KariS:n kans­sa on vähän vai­kea väi­tel­lä, kos­ka hän vaih­taa argu­ment­tia koko ajan.
   Ensin hän sanoi, että Hel­sin­gin kor­keat asun­to­jen hin­nat syn­nyt­tä­vät muut­to­lii­ket­tä kehys­kun­tiin. Yri­tin sanoa, että eivät asun­to­jen hin­nat vaan mää­rä. Hin­ta rat­kai­see, kuka pää­tyy kehyskuntiin.
   Itse asias­sa: jos asun­not oli­si­vat Hel­sin­gis­sä hal­vem­mat, useam­pi jou­tui­si muut­ta­maan kehys­kun­tiin, kos­ka sil­loin var­maan­kin Hel­sin­gis­sä asut­tai­siin väl­jem­min, eli ole­vaan asun­to­kan­taan mah­tui­si vähem­män ihmisiä. 

   Mut­ta tämä uusi on entis­tä parem­pi. Köy­hät pois sil­mis­tä ja kehys­kun­tiin. Aina­kaan empii­ri­set havain­not eivät näy­tä argu­men­toin­tia hait­taa­van. Ovat­ko Hel­sin­gis­tä kehys­kun­tiin muut­ta­vat köy­hiä ver­rat­tui­na vaik­ka nyt sii­hen, mikä on tulo­ta­so niil­lä , jot­ka muut­ta­vat Helsinkiin? 

   Noil­la arvok­kai­mil­la­kin pai­koil­la Hel­sin­ki pyr­ki (tois­tai­sek­si) estä­mään pel­käs­tään rik­kai­den tuloa toi­saal­ta HITAS- sään­te­lyl­lä ja toi­saal­ta varaa­mal­la 20 % asun­nois­ta sosi­aa­li­seen asun­to­tuo­tan­toon. Tämä poli­tiik­kaa ovat blo­gi­kom­men­toi­jat pal­jon arvos­tel­leet. Espoo ei hin­ta­sään­te­lyä har­joi­ta, vaan ottaa eni­ten tarjoavat.

 29. raken­ne­taan vähän ja vain hin­ta­hai­ta­rin kal­leim­paan pää­hän, jol­loin vapau­tu­vat­kin neliöt ovat kes­ki­mää­räis­tä kal­liim­pia’ (a_l)
  Kai­kin moko­min pitäi­si raken­taa enem­män, mut­ta mik­si ihmees­sä pitäi­si raken­taa sel­lais­ta, mil­le ei ole kysyn­tää? Hal­pa asun­to on täs­sä mark­ki­na­ti­lan­tees­sa yhtä kuin huo­no asun­to. Jos raken­net­tai­siin pal­jon, pal­jon enem­män, niin tilan­ne oli­si eri, mut­ta en ymmär­rä, miten pää­tyi­sim­me raken­ta­maan pal­jon, pal­jon enem­män sil­lä, että lak­kaam­me raken­ta­mas­ta ollenkaan.

 30. Itse muis­tan että New Yor­kis­sa kop­te­ri on sel­lai­sen pie­nen ulok­keen pääs­sä rannasta.
  Syd­neys­sä näin:
  Syd­ney Heli­Tours is con­ve­nient­ly loca­ted at the heli­port at Syd­ney Air­port, only 25 mins by car from the cent­ral busi­ness district. We are open 7 days per week and offer flight ser­vices from ear­ly mor­ning to sunset.
  Paik­ko­ja on monia mut­ta Sta­dis­sa jyrä­si nyt kyl­lä älyn­vä­läys ja ego­jen pullistelu.
  Paik­ka­na tuo Her­ne­saa­ren monen­kym­me­nen mil­joo­nan paik­ka vero­ra­hoin ei ole miten­kään hyväksyttävä…

 31. a_l: kos­ka tar­jon­taa on yksin­ker­tai­ses­ti lii­an vähän ja mitään tekemättömyys/vanhaan mal­liin jat­ka­mi­nen on kes­ki­ver­to­päät­tä­jäl­le ja ‑vir­ka­mie­hel­le hel­pom­paa kuin asioi­den teke­mi­nen, var­sin­kaan sel­lai­sel­la taval­la johon ei olla totut­tu (esim. moot­to­ri­ka­tu­jen muut­ta­mi­nen pää­ka­duik­si, epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ten pysä­köin­ti­nor­mien muut­ta­mi­nen.. perus­te­hok­kaan umpi­kort­te­lin raken­ta­mi­nen­kin tun­tuu ole­van mah­dot­to­man vaikeaa.). 

  Toi­saal­ta ymmär­rän demo­kraat­ti­sen pro­ses­sin hitaut­ta, mut­ta jot­kin näis­tä kovin sel­vis­tä asiois­ta muut­tu­vat niin puu­dut­ta­van hitaas­ti. Sato­jen mil­joo­nien tunneli‑, ramp­pi- jne. pro­jek­tit (itä­kes­kus, koi­vusaa­ri,..), jois­ta on maan arvo huo­mioi­taes­sa kau­pun­ki­lai­sil­le mer­kit­tä­väs­ti enem­män kus­tan­nuk­sia kuin hyö­tyä, tun­tu­vat ete­ne­vän vakaas­ti kuin Tita­nic. Kes­kus­ta­tun­ne­lin­kin varaus yhä kum­mit­te­lee kaa­vois­sa ja lii­ken­ne-ennus­teis­sa, joil­la perus­tel­laan vali­tet­ta­van vih­jeet­tö­mäl­le päät­tä­jäl­le vie­rei­sen tun­ne­lin tar­peel­li­suut­ta. Tar­peel­lis­ten ja veron­mak­sa­jil­le edul­lis­ten kaa­voi­tus- ja rai­de­lii­ken­ne­hank­kei­den jun­na­tes­sa lähtökuopissaan.

  Mitä saim­me sadal­la(!) mil­joo­nal­la haka­mäen­tiel­le? Pahen­tu­nei­siin ruuh­kiin pet­ty­nei­tä autoi­li­joi­ta, hul­lun­haus­ko­ja kier­to­reit­te­jä jalan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­li­jöil­le ja yli­pää­tään ihan scheis­sea kaupunkia.

 32. Hie­man off-topic. Mitä vikaa on kehyskunnissa?

  Yksi kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kou­lu­kun­ta kat­soo, että kes­kus­kau­pun­kia pitää­kin ympy­röi­dä koh­ta­lai­sen itse­näis­ten satel­liit­ti­kau­pun­kien vyö­hy­ke. Näi­den asuk­kais­ta osal­la, kuten opet­ta­jil­la ja myy­ji­lä on työ­paik­kan­sa lähel­lä; osa pen­de­löi keskuskaupunkiin.

  Asun itse n. 1 km eli käve­ly­mat­kan pääs­sä Kirk­ko­num­men kes­kus­tas­ta. Minul­la on rau­hal­li­nen läpi­ta­lon kak­sio ja puis­to­mais­ma. Ja täs­tä ylel­li­syy­des­tä mak­sai­sin tänä päi­vä­nä 1900 e/m2. Hin­taan tosin lisät­tä­vä n 600 e/m2 kor­jaus­va­rauk­sia seu­raa­van 15 vuo­den aika­na. Mut­ta sil­ti koh­tuu­hin­tai­sek­si luet­ta­va, näi­nä aikoina.

  Vint­tien lapeikkunoista:

  Ite näki­sin hyväk­si, jos ne voi­tai­siin kau­pun­ki­ku­vaan hyväk­syä. Näin saa­tai­siin vähi­tel­len run­saas­ti nyt lähin­nä tois­si­jai­ses­sa käy­tös­sä ole­vaa vint­ti­ti­laa asu­mis­käyt­tööön. — Asia vaa­tii kyl­lä pal­jon fun­dee­raa­mis­ta. Ja pal­jon havainnekuvia

  1. Kehys­ku­nis­sa on se vika, että ne vali­koi­vat hyvin tark­kaan asukkaansa:
   1) Topn­til­le sasa raken­tawqa 500 neliö­tä asuin­pin­ta-alaa, kui­ten­kin vain yhden asun­non. Tämä ei ole fik­tio­ta, tämä on faktaa.
   2) emme halua tän­ne jouk­ko­lii­ken­net­tä, kos­ka jouk­ko­lii­ken­ne tuo huo­no­ja asuk­kai­ta. Tämä­kin on elä­vää elämää. 

   Jos perus­tet­tai­siin Hel­sin­gin kyl­keen kun­ta, jos­sa pää­sy­vaa­ti­muk­se­na oli­si 200 00 euron vuo­si­tu­lot ja lää­kä­rin­to­dis­tus, ettei sai­ras­ta mitään, oli­si­ko sii­nä jotain vikaa?

   Suo­mes­sa kun­nat kan­ta­vat sosi­aa­li­sen vas­tuun huo­no-osai­sis­ta. Se oli kun­nan alku­pe­räi­nen teh­tä­vä. Kehys­kun­nis­sa on se vika, että ne eivät niin tee.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kehys­ku­nis­sa on se vika, että ne vali­koi­vat hyvin tark­kaan asukkaansa:
  1) Topn­til­le sasa raken­tawqa 500 neliö­tä asuin­pin­ta-alaa, kui­ten­kin vain yhden asun­non. Tämä ei ole fik­tio­ta, tämä on faktaa. 

  Jokai­nen Suo­men kun­ta halu­aa rik­kai­ta asuk­kai­ta ja kai myös asuk­kai­ta ylei­ses­ti (ml. Hel­sin­ki). Asuk­kai­ta halua­vat kun­nat tapaa­vat myös kaa­voit­taa poten­ti­aa­li­sil­le asuk­kail­leen hei­dän toi­vei­den­sa mukai­sia tont­te­ja. Ihan hyvä jut­tu, jos kun­nil­la on tar­jo­ta tont­te­ja myös rik­kail­le. Hel­sin­gil­lä­kin on Kai­vo­puis­ton­sa ja pari muu­ta Kaik­kein rik­kaim­pia hou­kut­te­le­vaa kau­pun­gin­osaa. Pitä­si­kö kai­vo­puis­tot kiel­tää naapurikunnilta?

  Suo­mes­sa kun­nat kan­ta­vat sosi­aa­li­sen vas­tuun huo­no-osai­sis­ta. Se oli kun­nan alku­pe­räi­nen teh­tä­vä. Kehys­kun­nis­sa on se vika, että ne eivät niin tee. 

  Tus­kin yksi­kään kun­ta eri­tyi­ses­ti “sosi­aa­li­ta­pauk­sia” kalas­te­lee. Val­tao­sal­le kun­nis­ta sen sijaan kel­van­ne­vat hyvin kaik­ki kun­taan lisää vero­tu­lo­ja tuo­vat asuk­kaat. Tämä päte­nee niin Hel­sin­kiin, kehys­kun­tiin kuin mui­hin­kin Suo­men kuntiin.

  1. Juho
   Hel­sin­ki ei saa mel­kein lain­kaan vero­tu­lo­ja Kai­vo­puis­tos­ta. Se on Hel­sin­gin vuo­kra-asun­to­val­tai­sin alue eivät­kä suur­lä­het­ti­läät noin muu­ten­kaan mak­sa vero­ja Suomeen.

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Suo­mes­sa kun­nat kan­ta­vat sosi­aa­li­sen vas­tuun huo­no-osai­sis­ta. Se oli kun­nan alku­pe­räi­nen teh­tä­vä. Kehys­kun­nis­sa on se vika, että ne eivät niin tee. 

  Kyl­lä ne niin tekevät. 

  Ero on sii­nä että toi­sin kuin hel­sin­ki, ne eivät pyr­ki­mäl­lä pyri saa­maan mah­dol­li­sim­man pal­jon huono-osaisia.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Vaa­dit­tu suo­jae­täi­syys helikopt6erikentästä on muis­taak­se­ni 400 met­riä. Aika pal­jon pitää asun­to­ja muut­taa toimistoiksi. 

  Sit­ten sitä suo­jae­täi­syyt­tä kan­nat­taa var­maan muu­taa, vai mitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.