Mahtaa Kaikkosta harmittaa

Siinä, että Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen avus­tus­ta saa­va puoluet­ta lähel­lä ole­va yleishyödylli­nen yhteisö jakaa vaali­avus­tuk­sia puolueen ehdokkaille, ei ole ker­ras­saan mitään puo­lus­teltavaa. On erit­täin hyvä asia, että täl­lainen toim­inta on nyt yksikäsit­teis­es­ti todet­tu lain­vas­taisek­si – tai siis ainakin käräjäoikeus on todennut.

Samaan syssyyn olisi voin­ut tode­ta tämän taulukaup­pakon­septin myös lain­vas­taisek­si. Ideana on myy­dä arvo­ton­ta taidet­ta selvään yli­hin­taan. Yri­tys ei saa vähen­tää vaalilahjoi­tus­ta vero­tuk­ses­saan, mut­ta ”taide­hank­in­to­ja” voi ainakin yrit­tää vähentää.

Antti Kaikko­nen voi toisaal­ta kokea itsen­sä sijaiskär­si­jäk­si. Minä en ole tien­nyt, että raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen avus­tuk­sia saa­vat tahot kanavoivat rahaa puolue­toim­intaan, mut­ta ymmärtääk­seni käytän­tö on ollut Suomen Keskus­tan piiris­sä yleis­es­ti tun­net­tu. Nuori poli­itikko voi hyvin ajatel­la, että tämä iso­jen poikien rak­en­ta­ma rahoi­tus­muo­to on yleis­es­ti hyväksyt­ty – ellei maan, niin ainakin puolueen tapa. Käytän­tö, jota on avoimesti sovel­let­tu pitkään, johtaakin vankeusrangaistukseen.

Oikeudelle kuu­luu lin­ja­ta, mikä on oikein ja mikä väärin, mut­ta tiet­tyä takau­tu­van sääte­lyn piirteitä on siinä, että tulkin­nan muuttues­sa häk­ki heilah­taa sille, joka juuri tuol­loin sat­tui ole­maan toimista vastuussa.

Muu­takaan keinoa oikeu­sis­tu­imel­la ei ole, mut­ta pitäisi olla. Kansalaisil­la pitäisi olla oikeus haas­taa jokin menet­te­ly tuomiois­tu­imen arvioitavak­si niin, että tuomiona olisi, että täl­lainen toim­inta on kiel­let­ty tästä eteen­päin. On paljon käytän­töjä, jot­ka ovat joskus olleet yleis­es­ti hyväksyt­tyjä, mut­ta jot­ka nyt ovat lain­vas­taisia ilman, että lakia on välis­sä muutettu.

Jos ran­gais­tus pitää antaa sil­lä perus­teel­la, että menet­te­ly on ollut koko ajan lain vääräl­lä puolel­la, oikea ran­gais­tus olisi oikeas­t­aan ollut yhteisösakko Suomen Keskustalle, kos­ka puolueen hyväksymästä käytän­nöstä tässä kai oli kyse.

Aivan kohtu­u­ton­ta oli evätä täl­lä perus­teel­la adop­ti­o­lap­si Kaikkoselta ja hänen vaimoltaan.

93 vastausta artikkeliin “Mahtaa Kaikkosta harmittaa”

 1. Tuo adop­tio­pros­essin purkau­tu­mi­nen oli kyl­lä hämmentävää. 

  Muuten suh­taudun kansantri­bunaalei­hin suurel­la varauk­sel­la. Poli­itikol­la on vas­tuu touhuis­taan ja vaik­ka hom­ma kulk­isi mukavasti, niin varsinkin yhteistä rahaa liikuteltaes­sa “mutku noi­ki” ei kel­paa kyl­lä argu­men­tik­si. Tai sit­ten pitää miet­tiä onko oma puolue­val­in­ta osunut kohdalleen, jos puolueen isot pojat ruti­ini­no­mais­es­ti rikko­vat sääntöjä.

 2. Olen samaa mieltä. Jokin varoi­tus voisi olla riit­tävä, jos on kyseessä yleinen tapa,joka halu­taan kitkeä pois.

 3. Keskustapuolueessa on men­ty kuin siat vatukossa.
  Kansan oikeusta­jua on mielestäni syvästi loukattu.
  Kansantri­bunaali on hyvä aja­tus, sil­lä eihän laki, oikeus ja moraali voi olla her­rain päätettävissä.
  Kansan moraali olkoon kansakun­nan moraali.

 4. Ongel­mana on myös se, että epäoikeu­den­mukaisu­u­den tunne kas­vaa koko puolueessa täl­laisen yksit­täisen tuomion takia. Jos koko käytän­töä toteut­tanut puolue olisi tuomit­tu, voisi tul­la helpom­min sisäi­nen keskustelu siitä että käytän­töä pitää muut­taa. Nyt epäoikeu­den­mukaisu­u­den tunne kohdis­tuu koko tuomioon ja siten myös ihmis­ten mielis­sä oikeut­taa käytännön.

 5. Kak­si adop­tio­pros­es­sia läpikäyneenä tun­nen pros­essin varsin hyvin. Tässä tapauk­ses­sa Kaikkosia ei ole kohdel­tu mitenkään kohtu­ut­tomasti. Poten­ti­aaliset adop­tio­van­hem­mat sitoutu­vat ker­tomaan palvelun­tar­joa­jalle mah­dol­lisi­ta muu­tok­sista elämän­ti­lanteessa. Syyt­teen nos­tamisen jälkeinen uhkaa­va vankeusran­gais­tus oli adop­tion kannal­ta oleelli­nen tieto — Antti ei esimerkik­sii olisi voin­ut osal­lis­tua haku­matkalle tai lapsen hoita­miseen vanki­las­ta käsin. Tämän vuok­si pros­es­si keskeytet­ti­in oikeuspros­essin ajak­si, Lisäk­si kohde­maaat yleen­sä vaa­ti­vat adop­tio­van­hem­mil­ta nuh­tee­to­muut­ta ja on taval­lista, että haku­pa­pereis­sa pitää toimit­taa rikos­rek­iste­ri­ote. Ehdolli­nen vankeusran­gais­tus ei siinä hyvätlä näytä.

 6. Mieliku­va RAY:n toimin­nas­ta ei ole mairit­tel­e­va. Tun­tuu, että rahis on aina ryvet­tymässä jos­sakin skan­daalis­sa. Onko täl­läiselle monop­o­lille lieveilmiöi­neen perustet­ta? Pitäisikö miet­tiä, mitä vapaute­taan kokon­aan ja mitä kiel­letään kokonaan?

 7. Yhteisösakko on siitä surkea rikosoikeudelli­nen väline, ettei se kun­nol­la kohden­na moraal­ista vas­tu­u­ta. Sik­si se on oikeasti vain taloudelli­nen seuraamus. 

  Vai tarkoi­tatko Osmo että esimerkik­si allekir­joit­ta­neelle kuu­luisi jokin moraa­li­nen vas­tuu Antti Kaikkosen tekemi­sistä? Taus­tak­si sen ver­ran että liityin puolueeseen 2010 ja aloitin koko poli­it­tisen aktivi­teet­ti­ni silloin. 

  Lisäk­si, vaik­ka asi­as­ta ei val­ta­me­di­as­sa mitään kir­joitel­la, moraa­li­nen vas­tu­un kan­t­a­mi­nen on jo tapah­tunut. Juha Sip­ilä tote­si Suomen­maas­sa että emme hyväksy Antin tekoa. Lisäk­si hän tote­si että tuomiois­tu­imen päätös on selvä, sitä on kaikkien syytä kun­nioit­taa, ja että jälkikäteistä menet­te­lyn puo­lus­telua ei pidä esiintyä. 

  Juha lisäsi myös että Kaikkosen ran­gais­tus on oikeu­den määräämä. Sen lisäk­si ei tarvi­ta jotakin yleistä hyl­jek­simistä tai vihan­pitoa. Hän tote­si että Antin ihmisenä hyväksymme, poli­itikkona hän­tä ei voi erot­taa mis­tään puolueen tehtävistä, kos­ka hän ei ole sel­l­ai­sis­sa, ja että hänen jatkamisen­sa kansane­dus­ta­jana on (koko) eduskun­nan asia.

  En ole näh­nyt yhtä ryhdikästä lausun­toa muiden tuomi­ol­la ollei­den puoluetaustoista. 

  Keskus­tan syyl­listämisen puolueena voi siis lopettaa.

 8. Eivät poli­itikotkaan ihan tyh­miä ole. Hyvin Mat­ti ja kump­pan­it tietävät mil­loin lakia riko­taan, mut­ta erona on se että he luule­vat ole­vansa lain yläpuolel­la. Kaikkoselle tek­isi hyvää miet­tiä mikä on kansane­dus­ta­jan tehtävä ja sit­ten miet­tiä hie­man sanomisi­ian oikeuslaitos­ta ja sen päätök­siä kohtaan. Teot hän var­masti ymmärtää (toiv­ot­tavasti).

 9. Ei taulukaup­pa automaat­tis­es­ti ole rikol­lista. Minäkin olen ostanut arvoste­tul­ta taiteil­i­jal­ta esim. 30 taulun vedos­ta ja myynyt ne tuplahin­nal­la. Ei se myyn­ti­hin­ta poiken­nut yksit­täisen kau­pan hin­nas­ta. Niitä osti­vat yksi­tyisetkin henkilöt.

 10. Mil­lä tavoin säätiöt saa­vat jakaa rahaa puolueille/ehdokkaille, ja mil­lä taval­la eivät? Tämä lie­nee se oikea kysymys. 

  Uskooko joku että esim. suomen­ruot­salaiset säätiöt eivät jaa rahaa sopiviksi kat­somilleen puolueille ja ehdokkaille?

  1. Uskooko joku että esim. suomen­ruot­salaiset säätiöt eivät jaa rahaa sopiviksi kat­somilleen puolueille ja ehdokkaille?

   Suomen­ruot­salaiset säätiöt jaka­vat rahaa RKP:lle eivätkä edes ihan vähän. Se on kuitenkin sopu­soin­nus­sa säätiön sään­tö­jen kanssa ja säätiölle lahjoit­ta­vat henkilöt tietävät, mihin raha menee. Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen rahaa ne eivät yritä hakea.
   Puolue­tu­ki puut­tui Nuorisoa­sun­tosäätiön tarkoi­tus­perästä. Kyse ei ole ihan pikku mkjuo­tovirheestä, sil­lä jos täl­lainen pykäk­lä sään­nöis­sä olisi ollut, se olisi evän­nyt sekä Rahik­sen rahat että kaupun­gin tontit.

 11. Olrn samaa mieltä OS:n kanssa. Kankko­nen olisi vai­hdet­tu, jos olisi rutis­sut käytän­nöstä. Ymmär­rän, että säätiön sään­nöis­sä on tiet­ty han­kala ker­toa sen tuke­van jotain puoluet­ta ja kuitenkin hakee tukea RAY:ltä. Uskon, että tuo­honkin löy­tyy ratkaisu.

 12. Help­po on yhtyä tuo­hon Osmon ajatuk­seen puolueesta sakotettavana.

  Hie­man tässä häm­men­tää, että vas­taa­va demarien Urheilusäätiön tuomio lakaistaan melkein maton alle, siis medi­as­sa yleen­säkin. Minkähän takia?

 13. Varsin kyseenalaista on ollut tuet­tu­ja asun­to­ja tarvit­se­vien siiv­el­lä rak­en­taa puolueen alle mas­si­ivi­nen säätiö ylipäätään. Ovathan sit­ten puolueen val­i­tut saa­neet kerätä help­poa rahaa muun muas­sa yhtiökok­ousos­al­lis­tu­misil­la. Eikös niistä kohtu­ullisen lyhy­istä allekir­joi­tusti­laisuuk­sista, jois­sa käyti­in lukuis­ten taloy­htiöi­den asioi­ta lävitse, kerät­ty mukavia lisäan­sioi­ta kok­ous­palkkioina? Jos nuorisosäätiö ja asianomaiset oli­si­vat täysin olleet avun­tarvit­si­joiden asial­la, olisi niistäkin löy­tynyt säästövaraa.

  Ja mon­es­sa kom­men­tis­sa eri kanavis­sa ollut hyvä point­ti: kul­loisenkin vas­tu­ullisen olisi aina ollut mah­dol­lista pistää peli poik­ki. Nuoren­man pol­ven edus­ta­jan viimeistään.

 14. Mah­taa Kaikkos­ta harmittaa,syytä onkin,mutta pääa­sia on ettei hävetä, vai mitä Osmo Soini­vaara? Sil­loin on vääräl­lä alal­la, säätämässä lakia ja rikko­mas­sa niitä.
  “On paljon käytän­töjä, jot­ka ovat joskus olleet yleis­es­ti hyväksyt­tyjä, mut­ta jot­ka nyt ovat lain­vas­taisia ilman, että lakia on välis­sä muutet­tu”, sanoo Soini­vaara, miten se on mah­dol­lista, kysyy nyt Vatanen?

 15. Olen tasaa samaa mieltä kir­joit­ta­jan kanssa.
  On väärin nos­taa tikun­nokkaan ja sylkupik­si joku joka on jatkanut ehkä vuosikym­meniä ollut­ta käytäntöä.
  Oikeampi olisi vain ojen­taa ja sanoa että tämä on väärin ja sit­ten kun­non ran­gais­tus jos ei muu­ta tapojaan.

  Ei Kaikko­nen ole ensim­mäi­nen joka on joutunut täm­möiseen tilanteeseen. Jos kelaa his­to­ri­aa taak­sepäin niin vas­taavia on ollut ehkä kymme­nen vuo­den välein.

  Olisiko lain­säätäjä jo kehit­tynyt sille tasolle että saisi kohtu­ut­ta tähän asiaan.

 16. Tietyl­lä tapaa ehdolli­nen vankeustuomio voisi olla ver­ran­nolli­nen esim. uhkasakkoon, jota voidaan käyt­tää juuri sel­l­ai­sis­sa tilanteis­sa, jois­sa vallinnut käytän­tö tode­taan lain­vas­taisek­si. Ehdol­lis­es­ta tuomios­ta pitäisi vain kehit­tää ver­sio, joka on ehdolli­nen vain kyseessä ole­van toimin­nan jatkamisen suh­teen, taval­laan siis julki­nen varoitus.
  Adop­tion peru­un­tu­mi­nen kalskah­taa vähän samal­ta kuin kansalais­lu­ot­ta­muk­sen ja soti­lasar­von menet­tämi­nen tuomion kovennuksena.

 17. Aivan kohtu­u­ton­ta oli evätä täl­lä perus­teel­la adop­ti­o­lap­si Kaikkoselta ja hänen vaimoltaan. 

  Sinän­sä olen samaa mieltä mut­ta tämä oli ymmärtääk­seni Etelä-Afrikan vira­nomais­ten päätös. Ilmeis­es­ti vain nou­dat­ti­vat paikallista lakia kuten hei­dän tietysti tuleekin.

 18. Tuomit­tavaa on ainakin tapa jol­la keskus­ta ja kokoomus on suh­tau­tunut tuomioi­hin. Halvek­si­taan oikeuslaitos­ta ja pide­tään omaa poikaa sen uhri­na. Berlus­conil­ta näitä on nähty, mut­ta kun pojat hakee tääl­lä tuomioi­ta kor­rup­tios­ta, niin vika on sit­ten yhtä lail­la oikeuslaitok­ses­sa ja mei­dän poi­ka ei ole yehnyt mitään. Jää kiin­ni kor­rup­tios­ta ja kukaan ei vaa­di eroa tai puolueil­ta mitään. Mik­si enää vaivau­tua äänestämään? Tulee mieleen Isomet­sä, jon­ka halut­ti­in myös otta­van vas­tu­un koko jär­jestelmän kor­rup­tios­ta, jot­ta hom­ma saisi jatkua saman­laise­na taustalla.

 19. Meinaat että esim. jos jonkun kaupun­gin virkamiesjo­hto rötöstelisi ja ottaisi lahjuk­sia ym ja vaan väit­täisi että tämä on ollut tääl­lä aina tapana niin kaupungille pitäisi lait­taa yhteisösakko?

 20. Ran­gais­tuk­set toiv­ot­tavasti patis­ta­vat muitakin otta­maan tarkem­min tuol­laiset hyvin palk­i­tut luottamustehtävät,joissa on nautiskel­tu huolettomasti.Tietämättömyys ei ainakaan kel­paa puo­lus­teluk­si. On ymmär­ret­tävä ottaa selvää ja kysyä laintuntijoilta. 

  Onhan tuo uusi vaali­ra­hoi­tus­la­ki vedet­ty tiukaksi.Tietenkin aina löy­tyy keino­ja lain kiertämiseen. Vaikka­pa uut­ta pankkivero­tus­ta jo kier­retään vaivattomasti.

  Pal­jas­tunei­den väärinkäytösten ikävänä seu­rauk­se­na kun­nal­lises­sa luot­ta­mus­toimes­sa ole­vi­akin syyl­lis­tetään ahneud­es­ta. Kun istuu 12 tun­tia vaalilau­takun­nas­sa, saa hyvin vaa­ti­mat­toman kokus­palkkion. Täl­lainen aihee­ton syyl­listämi­nen ei juuri kan­nus­ta osal­lis­tu­maan yhteis­ten asioiden hoitoon.

 21. > On erit­täin hyvä asia, että täl­lainen toim­inta on nyt yksikäsit­teis­es­ti todet­tu lain­vas­taisek­si – tai siis ainakin käräjäoikeus on todennut.

  Aivan. Toisaal­ta, kaikki­han ovat ymmärtäneet, että säätiön raho­ja ei saa ohja­ta muualle kuin sään­nöis­sä määrät­ty­i­hin tarkoituk­si­in. Tuomiosa on siis kyse myös siitä, että laki on viimein ulotet­tu koske­maan myös poli­itikko­ja ja “maan tapaa”.

  Antti Kaikko­nen ja Juk­ka Vihriälä voivat olla jos­sain määrin sijaiskär­si­jöitä sik­si, että eivät arvan­neet maan tavan tuo­man suo­jan ja oikeu­tuk­sen hai­h­tu­van. Vaikea sanoa, kuin­ka paljon mui­ta vas­taavia tapauk­sia on his­to­ri­an kulues­sa sat­tunut, mut­ta peri­aat­teessa kaik­ki aikakaudet ja puolueet tulisi per­a­ta läpi. Ehkä tämä tapaus oli sen ver­ran ilmeinen ja räikeä, että se ylit­ti lain­valvo­jien sietora­jan ja maan mahavien syyttämiskynnksen.

 22. > Aivan kohtu­u­ton­ta oli evätä täl­lä perus­teel­la adop­ti­o­lap­si Kaikkoselta ja hänen vaimoltaan.

  Eri­tyis­es­ti jo virin­neen toivon murskaami­nen on kovin tylyä. Toisaal­ta Suomes­sa on adop­tio­halukkai­ta niin paljon, että jol­lain perus­teel­la heitä kai pitää kar­sia. Var­masti monia muitakin per­heitä on hylät­ty jonkin pienen yksi­tyisko­hdan perus­teel­la. Poli­itikot ja julkkik­set eivät tietenkään tarvitse eri­tyisko­htelua. Monista muista kovista kohtaloista tämä erosi ehkä siinä, että yllät­tävä käänne huonom­paan sat­tui pros­essin aikana, ja tap­poi jo virin­neen toivon.

 23. Sen ver­ran mitä maalaisia olen kuun­nel­lut, niin ei kepu­lais­ten kesku­udessa pide­tä tuo­ta verora­ho­jen kanavoin­tia (sil­lä verora­haa­han ne lop­pu­jen lopuk­si ovat) mitenkään moitittavana.
  Ajatuk­se­na jotenkin niin, että ne rahat on kuitenkin enem­män pois kaupunki­laisil­ta, ja näin ollen ne tasaa­vat koet­tua epäoikeudenmukaisuutta…
  Sama kos­kee liiken­nehankkei­ta ja mui­ta: ihan sama mil­lä lait­to­muuk­sil­la ja kieroiluil­la saadaan omaan maakun­taan jokin suuri investoin­ti, on se kuitenkin viime kädessä vain oikeu­den­mukaisu­u­den toteuttamista.

 24. Kun­nioitet­tu Osmo Soin­in­vaara oli Lib­er­aalisen Kansan­puolueen puolue­val­tu­us­ton vara­jäsen 1978–1980 ja hänet valit­ti­in 1980 LKP:n Rovaniemen puoluekok­ouk­ses­sa LKP:n puolue­val­tu­us­ton varsi­naisek­si jäsenek­si vuosik­si 1980–1982.

  Soin­in­vaaran puolueesta erot­tamis­es­ta käyti­in LKP:ssä voimakas keskustelu syksyl­lä 1980, hänen kieltäy­dyt­tyä lähtemästä LKP:n kun­nal­lis­vaaliehdokkaak­si. Soin­in­vaara oli ehdokkaana kil­pail­e­val­la listal­la. Soin­in­vaaran erot­ta­mi­nen hau­tau­tui LKP:n kunnallisvaalitappioon.

  Soin­in­vaara osal­lis­tui voimakkaasti LKP:n poli­it­tiseen toim­intaan ylimääräisessä puoluekok­ouk­ses­sa 24.–25.1.1981 ja ylimääräisessä LKP:n puolue­val­tu­us­ton kok­ouk­ses­sa 7.11.1981 pres­i­dent­tiehdokas Helvi Sip­ilän valitsemiseksi
  puolueen presidenttiehdokkaaksi.

  Osmo Soin­in­vaara hylkäsi konkurssi­ti­las­sa olleen oman puolueen­sa, LKP:n kevääl­lä 1982, kos­ka puolue jou­tui mak­sukyvyt­tömänä liit­tymään keskustapuolue­seen. Soin­in­vaara hylkäsi miljoon­avelois­sa olleen puolueen­sa, jon­ka rahoi­tus perus­tui kun­nal­lisjär­jestö­ta­sol­la pää-äänenkan­nat­ta­ja Polt­topis­teen kaut­ta kier­rätet­ty­i­hin kun­nal­lisi­in ilmoitustuloihin.

  Osmo Soin­in­vaara jät­ti LKP:n selviy­tymään keskustapuolueen kainaloon hänen toim­inta-aikanaan syn­tyneistä miljoon­aveloista. Keskustapuolue mak­soi LKP:lle vuosi­na 1983–1986 yli 5 miljoon­aa markkaa. LKP erosi keskustapuolueen jäsenyy­destä vuon­na 1986 kesäl­lä ollen edelleen miljoona veloissa.

  Suomen Keskus­ta mak­soi vuosit­tain sato­ja tuhan­sia markko­ja LKP:lle sen velko­jen lyhen­tämisek­si vielä 1990-luvulle asti.

  Osmo Soin­in­vaara on kun­nioitet­tu lib­er­aali, joka tun­tee hyvin puoluei­den rahoituk­sen likaisem­mankin puolen.

  Jar­mo Korhonen

  1. Jar­mo Korho­nen ei näyt­tänyt tietävän, mis­tä lib­er­aalien velat syn­tyivät. Tuo­hon aikaan oli (maan/kaupungin) tapa, että kaik­ki puolueet sai­vat kaupungiltas edullisen ton­tin talouten­sa tukemisek­si. Lib­er­aalit sai­vat sel­l­aiset Haa­gas­ta ja rak­en­si­vaty sinne dol­larinku­va silmis­sä toimis­to­talon, joka ei ollutkaan mikään kul­takaivos vaan tuot­ti aivan tolkut­tomat tap­pi­ot. Min­ul­la ei ollut noiden asioiden kanssa mitään tekemistä.

 25. En ymmär­rä yhteisörangaistuksia.Lain säätäjät ovat saa­neet toimia lain yläpuolella.Säätiölaissa ei ole mitään epä­selvää kohtaa joka antaisi mah­dol­lisu­u­den ostaa yli­hin­taisia taulu­ja poli­tikoil­ta ja tämän tietää jopa sokea Reetakin.Käsittääkseni myöskin kir­jan­pito ja isän­nöin­tikus­tan­nuk­sil­la on imuroitu “kau­raa ” oman puolueen laariin.Kaikkonen sai mielestäni jopa liiankin kepeän “ehtool­lisen”.
  Säätiöt on saate­ta­va vero­tuk­sen piiriin.Tilintarkastajat ja verot­ta­ja ovat hyvä kon­trol­li niihin jatkossa.Lapsen teko/saaminen oli mau­ton vedätys.

 26. Ode: “Aivan kohtu­u­ton­ta oli evätä täl­lä perus­teel­la adop­ti­o­lap­si Kaikkoselta ja hänen vaimoltaan.”

  Tässä tapauk­ses­sa on Etelä-Afrikan “maan tapa”, että adop­tio­van­hem­mil­ta odote­taan nuh­teet­to­muut­ta. Mielestäni se ei ole kohtu­u­ton­ta, eikä kovin huono tapa.

 27. Soininvaara:“Aivan kohtu­u­ton­ta oli evätä täl­lä perus­teel­la adop­ti­o­lap­si Kaikkoselta ja hänen vaimoltaan.”

  Olen samaa mieltä , Kaikkosen pariskun­nalle kohtu­u­ton rangaistus.

  Vaali­ra­haon­gel­ma on osoi­tus suo­ma­laisen demokra­t­ian puut­tumis­es­ta. Maaseudul­ta , har­vaan asu­tu­il­ta alueil­ta on vaikea päästä kansane­dus­ta­jak­si. Vaal­i­työ vaatii älyt­tömästi rahaa ver­rat­tuna väkirikkail­la alueil­la vaal­imen­estys­tä hakeviin.

  Toinenkin vaka­va demokra­ti­ava­je tulee siitä, että rikkail­la suomen-ruot­salaispi­ireil­lä, ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keel­lä ja Suomen kokoomus­porvareil­la on rahaa mil­lä hakea näkyvyyt­tä ja saa­da kannatusta.

  Köy­hillä maalaisil­la ei ole mah­dol­lisuuk­sia puo­lus­taa oikeuk­si­aan ja jos sitä yritetään, niin se tor­pataan medi­an verikoirien ja rahaval­takoneis­ton käskyläisen , oikeuslaitok­sen avulla.

 28. Olen Oden kanssa samaa mieltä, mut­ta halu­an tuo­da vielä yhden näkökul­man pohd­in­taan. Eikö ihmisen, ja poli­itikon eri­tyis­es­ti, velvol­lisu­us ole toimia “yleistä tapaa vas­taan”, jos se ei mene oikein? Tavan, tot­tumuk­sen ja vihais­ten puolue­toverei­den tai gollekoiden pelon paine on vain yleen­sä liian kova.

 29. Osmo: “Ideana on myy­dä arvo­ton­ta taidet­ta selvään ylihintaan.”

  Jaa­ha, nyt sitä on alet­tu taidearvostelijaksikin.
  Seu­raavak­si saamme var­maan kuul­la, mikä on Vihreille sovelias­ta taidetta.

 30. Hyviä adop­tio­ta hake­via van­hempia on vähemm­nä kuin kodit­to­mia lap­sia, Suomes­sa ja maail­mal­la. Kaikkosten adop­tio­pros­essin katkaisu oli trage­dia Kaikkosille, mut­ta vielä suurem­pi mene­tys sille eteläafrikkalaiselle lapselle, joka nyt jäi ilman perhettä.

 31. Perustelusi ontuu, Osmo. Kun on julk­ista tukea saa­van säätiön hal­li­tuste­htävässä ja varsinkin kansane­dus­ta­jana, niin luot­ta­muste­htävän velvol­lisu­u­teen kuu­luu lain nou­dat­ta­mi­nen ja rehellisyys. Vaik­ka edeltäjät eivät sitä ole nou­dat­ta­neet (ns. maan tapa), se ei poista tätä vas­tu­u­ta. Muuten joudu­taan kalte­valle pin­nalle, kuten keskus­tan ryh­män­jo­hta­ja Timo Kalli, joka taan­noin tote­si että “lakia ei tarvitse nou­dat­taa, kos­ka sen rikkomis­es­ta ei ole säädet­ty rangaistusta”.

 32. Nuori poli­itikko voi hyvin ajatel­la, että tämä iso­jen poikien rak­en­ta­ma rahoi­tus­muo­to on yleis­es­ti hyväksyt­ty – ellei maan niin ainakin puolueen tapa. Käytän­tö, jota on avoimesti sovel­let­tu pitkään, johtaakin vankeusrangaistukseen. 

  Kyl­lä poli­itikon pitää olla vas­tu­us­sa teois­taan. Jos tavalli­nen kansalainen jää kiin­ni rikok­ses­ta, ei mikään maan tapa pelas­ta tuomiolta. 

  Kyl­lä Kaikkosen tuomio on täysin kohtu­ulli­nen. Voisi olla vielä isom­pikin. Oikeus on har­voin tas­a­puo­li­nen, tuomi­ta voi vain ne joi­ta vas­taan näyt­tö on riittävää.

 33. Kan­sain­väliset “adop­tiot” pitäisi kieltää, kos­ka ne ovat aivan selvää ihmiskaup­paa. Siitä vain ei puhuta kau­pankäyntinä, mut­ta jos “tavaran” liikkues­sa raha vai­h­taa omis­ta­jaa, niin mis­tä on kysymys ellei kau­pas­ta kun osto- ja myyn­tior­gan­isaa­tiokin on aivan selvä? Tietenkin raha on vain “kus­tan­nusten” kat­tamisek­si, mut­ta samaa logi­ikkaa käytetään myös aivan taval­lises­sa lähikau­pas­sa. Lap­sikau­pas­sa ei puhuta pienistä sum­mista vaan tyyp­il­lis­es­ti on kyse useista tuhan­sista, jopa kym­menistä tuhan­sista euroista.

 34. Osmo Soin­in­vaara:
  Jar­mo Korho­nen ei näyt­tänyt tietävän, mis­tä lib­er­aalien velat syn­tyivät. Tuo­hon aikaan oli (maan/kaupungin) tapa, että kaik­ki puolueet sai­vat kaupungiltas edullisen ton­tin talouten­sa tukemisek­si. Lib­er­aalit sai­vat sel­l­aiset Haa­gas­ta ja rak­en­si­vaty sinne dol­larinku­va silmis­sä toimis­to­talon, joka ei ollutkaan mikään kul­takaivos vaan tuot­ti aivan tolkut­tomat tap­pi­ot. Min­ul­la ei ollut noiden asioiden kanssa mitään tekemistä.

  LKP:n puolue­hal­li­tus päät­ti 7.4.1979 lait­taa puolue­toimis­ton­sa tilat kiin­teistö Oy Nui­jami­es­ten­tie kolmes­sa välit­tömästi myyntiin.

  LKP:n puolue­val­tu­us­to siu­nasi kok­ouk­ses­sa 22.4.1979 puolue­hal­li­tuk­sen päätök­sen myy­dä tilat eniten tarjoavalle. 

  LKP:n puolue­hal­li­tus kokoon­tui 25.8.1979 Vaasas­sa, jos­sa jär­jestet­ti­in puolueen kesäpäivät. LKP:n puolue­hal­li­tus päät­ti ottaa 500 000 markan lainan Posti­pankista puolue­toimis­ton myyn­tiä varten. Suur-Helsin­gin Osu­us­pank­ki oli luvan­nut osas­ta pankki­lainas­ta pankkitakuun. 

  LKP möi 28.9.1979 puolue­talon­sa eli Kiin­teistö Oy Nui­jami­es­ten­tie 3:n vaku­u­tusy­htiö Pohjolalle.

  Tutus­tu­mi­nen LKP:n tuloslaskelmi­in ja taseseen vuosil­ta 1978–1986 ker­too aivan muu­ta. LKP:n omis­ta­ma kiin­teistö oli vuo­den 1978 taseessa 6,5 miljoo­nan markan arvoinen.

  Arvosta­mani Soin­in­vaara muis­taa var­masti kuin­ka velat syn­tyivät, talo oli vain pieni ja merkit­tävä lisä. 

  Jar­mo Korhonen

 35. Jos säätiö tai yhdis­tyk­sen sään­nöis­sä mainit­taisi­in yhteiskun­nal­lis­ten verkos­to­jen rak­en­t­a­mi­nen yhteisön yleishyödyl­lis­ten tavoit­tei­den saavut­tamisek­si, niin olisiko tuki sen jäl­keen mahdollinen?

 36. Anssi V: Sinän­sä olen samaa mieltä mut­ta tämä oli ymmärtääk­seni Etelä-Afrikan vira­nomais­ten päätös. Ilmeis­es­ti vain nou­dat­ti­vat paikallista lakia kuten hei­dän tietysti tuleekin. 

  Tässä tapauk­ses­sa ymmärtääk­seni kyseessä oli suo­ma­lais­ten vira­nomais­ten päätös. Sosi­aal­i­toimen vira­nomaiset eivät lähtöko­htais­es­ti suosit­tele rikos­rek­isterin omaavia ihmisiä adop­ti­olu­van saa­jik­si ja näis­sä tapauk­sis­sa adop­ti­o­lau­takun­ta ei lupaa myön­nä. Aivan toinen kysymys toki sit­ten olisi se, ettei kohde­maid­en vira­nomaiset taku­ul­la tek­isi lapsen nimeämis­päätöstä henkilölle, jol­la on rikostaus­ta — halukkaista van­hem­mista kun ei ole kan­sain­välisessä adop­tios­sa pulaa.

 37. Rolle:
  Hyviä adop­tio­ta hake­via van­hempia on vähemm­nä kuin kodit­to­mia lap­sia, Suomes­sa ja maail­mal­la. Kaikkosten adop­tio­pros­essin katkaisu oli trage­dia Kaikkosille, mut­ta vielä suurem­pi mene­tys sille eteläafrikkalaiselle lapselle, joka nyt jäi ilman perhettä.

  Tämä ei pidä paikkaansa, jokaista kan­sain­väliseen adop­tioon tule­vaa las­ta kohden on lukuisia halukkai­ta adop­tio­van­hempia. Tämän takia odotusa­jat kan­sain­välisessä adop­tios­sa ovat vuosi vuodelta piden­tyneet. Lap­si ei siis taa­tusti jää ilman per­het­tä tämän ratkaisun vuoksi.

 38. “On paljon käytän­töjä, jot­ka ovat joskus olleet yleis­es­ti hyväksyt­tyjä, mut­ta jot­ka nyt ovat lain­vas­taisia ilman, että lakia on välis­sä muutettu.”
  Kysyn vielä uud­estaan miten joku muut­tuu lain­vas­taisek­si lakia muut­ta­mat­ta, kuten O.S. edel­läol­evas­sa kirjoittaa.
  Päin­vas­taisia tapauk­sia on enem­män ns. “her­rarikok­sis­sa”, tyyli­in, en syytä, vaik­ka syytä olisi. Tai,teon vähäisyy­den ja tek­i­jän ase­man huomioonot­taen antaa olla, jne..
  Hyvä , että joku tuomit­ti­in, suurin kon­na kuitenkin luis­teli tuomiotta. Tai jäi­hän se kol­mas kausi haaveek­si, jotain sentään..

  1. Sel­l­aiset kaavoituskäytän­nöt, jot­ka oli­vat täysin avoimia ja julk­isia aiem­min, tulkit­taisi­in hyt täysin lainvastaisiksi.
   Oli esimerkik­si täysin julk­ista, että Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja oli Elan­non pääjo­hta­ja, jol­la oli vah­vat kytken­nät koko puy­napääo­maan, ja vara­puheen­jo­hta­ja oli Saton johta­ja. Kun Saton johta­ja jäi eläk­keelle, hän luopui myös kaupunkisun­nit­telu­lau­takun­nas­ta, johon valit­ti­in hänen seu­raa­jansa Satossa.
   Ei onnist6uisi enää.

 39. Osmo Soin­in­vaara:
  eemil
  Oletko ollaankaan huolis­sasi siitä, miten rahat­tomat vihreät saa­vat äänen­sä kuu­lu­vi­in vaaleissa?

  Eivät nyt vihreät kovin rahat­tomil­ta vaikut­ta­neet Helsin­gin kun­nal­lis­vaalien vaali­ra­hoi­tusil­moi­tusten perus­teel­la. Selvä kakkos­si­ja taisi tul­la Kokoomuk­sen jäl­keen. Tosin Helsin­gin Kokoomuk­sel­la on Kansal­lis­säätiö, jon­ka pesä­mu­nana on juuri tuol­lainen 1970-luvun tont­ti, tässä tapauk­ses­sa talo Pasi­las­sa, joka myyti­in muu­ta­ma vuosi sit­ten muu­ta­mal­la miljoon­al­la. Tarkat luvut voi jokainen hakea PRH:n julk­i­sista asiakirjoista. 

  Tuo Nuorisosäätiö on NS:n his­tori­ikin mukaan kyl­läkin toteutet­tu yhteistyössä keskustal­ib­er­aalien kanssa, tont­ti on saatu yli­pormes­tari Teu­vo Auran(lib) aikaan, ja mielestäni han­ket­ta ajanut Kari Asp on ollut lib­er­aalien kun­nan­val­tu­utet­tu. Myös Espoos­sa vihrei­den kaupung­in­val­tu­utet­tuna toimin­ut Aulis Junes oli akti­ivis­es­ti mukana aikana, jol­loin Nuorisosäätiön pesä­mu­na, Nuoriso­hotel­lit Oy perustettiin. 

  Saman his­tori­ikin mukaan, lib­er­aalit läh­tivät tästä Hert­toniemen talosta, kun he sai­vat vas­taa­van talo Kirkkon­um­men suunnalta…

  Keskus­tan his­tori­ikin mukaan, myös Soin­in­vaara taisi kuu­lua helsinkiläiseen keskustal­ib­er­aalin falangi­in, kat­so his­tori­ikin koh­ta Tasavaltaseura.

 40. Ymmärsin kyl­lä, että tuo Kaikkosen adop­tio­ta­paus ratke­si jo kauan ennen tätä käräjäoikeu­den päätöstä. Eikä julk­isuuten tietääk­seni ole annet­tu objek­ti­ivista tietoa siitä, mikä lop­pu­jen lopuk­si oli se syy.

  Toisaal­ta en näe kyl­lä siinä mitään harmil­lista, että näin kävi.

 41. On myös fak­ta, että Kaikko­nen on nuorehko eteen­päin­pyrkivä kepupoli­ti­ikko syrhäseu­tu­jen ulkop­uolelta eli Uudelta­maal­ta. Siinä mielessä “vaar­alli­nen” poli­it­ti­nen tapaus, että edessä olisi voin­ut olla vaik­ka kuin­ka lois­tavampi ura puolueessa ilman täl­laista jarrua.

 42. Mar­ja Tiu­ra (kok) teki kaik­ki klas­siset vaalirahoituskikat.
  Suosikki­ni on kortin laina, jota ei per­itä eikä mak­se­ta. Lail­lista. Muu­ta­man vuo­den jäl­keen vel­ka on kir­jan­pidos­sa pois­tet­tu epäkuranttina.
  Aviomies puolestaan kaup­pasi vaali­tent­ti vai­h­toe­htona mah­dol­lista negati­ivista julk­isu­ut­ta ja huomio­ta. Tar­jous, jos­ta ei kieltäy­dutä. Lail­lista, jos koplaus ei liian selkeä.
  Sem­i­naari, jos­sa esi­in­tyjät peru­ut­ta­vat tulon­sa ja lipun osta­neet eivät tule paikalle. Lail­lista ja verot­ta­ja mak­saa. (Aina siis kaikkea sattuu).
  Imma­te­ri­aa­li­nen vaal­i­tu­ki, jos­sa lainataan vaik­ka rekan perä­vaunu­ja main­o­spaikak­si. Ei tuloa, ei ilmoi­tus­ta kenellekään. 

  Sit­ten on lailli­nen rahoi­tus puolueen säätiöiltä, jon­ka saa sopi­va ehdokas. Puolueis­sa on salainen päät­tävä taho, joka val­it­see kenelle annetaan tukea ja siis valitaan. 

  Kaikko­nen sai rahoi­tus­ta lail­lis­es­ti ole­mas­sa sadan nuorisosäätiön asun­toy­htiön hal­li­tuk­ses­sa kor­vaus­ta vas­taan. Ei hän­tä siihen hom­maan asukkaat tai kepu­lainen riv­i­jäse­niltä valin­nut vaan kummisedät.

 43. Osmo Soin­in­vaara:
  Ei kaise taulukaup­paa pidet­täisi val­i­tuke­na, jos taulut myytäisi­in sisäänostohintaan.

  Taulukaup­pa ei ole kiel­let­tyä eivätkä taulukaup­pi­aat myy sisäänos­to­hin­taan (liikevoit­to­han ei ole kiellettyä).
  Vaal­i­tukikaan ei ole kiel­let­tyä eikä rahan keräämi­nen puolueille.

  Kiel­let­tyä on säätiön varo­jen käyt­tö tarkoituk­seen, jota ei säädekir­jas­sa ole ja val­tion­avun kanavoin­ti puolueen tukemiseen.
  Arvo­ton­ta taidet­ta on ollut run­saasti total­i­taari­sis­sa yhteiskun­nis­sa. Tuskin halu­at niihin samastua?

 44. Jos Kehit­tyvien maakun­tien Suo­mi ‑rahoit­ta­ja Nova Groupin ei olisi men­nyt konkurssi­in, meno olisi jatkunut entisel­lään. Nyt klas­siset tem­put tietää jo liian moni. 

  Vaali­ra­hoituk­ses­ta valvon­ta on lev­äperäistä ja mah­dol­lis­taa mon­en­laista veivaus­ta helposti.

 45. Janne: Tässä tapauk­ses­sa on Etelä-Afrikan “maan tapa”, että adop­tio­van­hem­mil­ta odote­taan nuh­teet­to­muut­ta. Mielestäni se ei ole kohtu­u­ton­ta, eikä kovin huono tapa.

  Ei, mut­ta eteläafrikkalainen nuh­teet­to­muu­den käsite poli­it­tises­sa rahoituk­ses­sa tosin lie­nee aika eri­lainen asia kuin suo­ma­lainen, joten siinä mielessä tilan­netiedon välit­tämi­nen sinne pelkän kie­lenkään­tämisen tasol­la ei vält­tämät­tä tuo­ta ihan oikeu­den­mukaista lopputulosta.

 46. Oletko tosis­sas siitä, että on kohtu­u­ton tuomio kun saa 5 kk kaval­luk­seen rin­nastet­tavas­ta luot­ta­musase­man väärinkäytöstä. On teil­lä poli­ti­ikoil­la usko­ma­ton moraali. Mik­si sää kut­su­isit sitä tilan­net­ta jos­sa virkamies ottaa hallinnas­saan ole­via varo­ja omak­si hyödyk­seen? Van­ki Kaikko­nen on juuri virk­lamies joka otti nuorisosäätiön varo­ja sik­si kun niil­lä rahoil­la oli tarkoi­tus tul­la uudelleen eduskun­taan val­i­tuk­si. Kan­nat­tais miet­tiä vähän mitä on poli­ti­ikona vas­tuu. Se ei ole sitä, että varas­taa omak­si hyödyk­seen varoja.

 47. Seu­raa­va pysäk­ki maan tapo­jen perkaamises­sa pitäisi ehdot­tomasti olla kau­pan keskus­li­ikkei­den yhtey­det kaavoituk­seen. Niis­sä asois­sa päätetään todel­la isoista rahoista ja sivu­vaiku­tuk­sista esim. liiken­nemääri­in. Kun­nal­lis­vaalien aikaan mm. Turus­sa yksi sun toinen van­hem­man pol­ven val­tu­utet­tu selit­ti vähän ään­tään madal­taen TV-kam­er­alle, että ei näe mitään ongel­maa siinä, että istuu sekä osu­uskun­nan elimis­sä että val­tu­us­tossa tai kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa. Tai siinä, että lähisuku­lainen on Tori­parkkia suun­nit­tel­e­van kon­sor­tion asianajaja.

  Aina vedo­taan siihen, että maa on pieni eikä armoitet­tu­jen kokenei­den ja verkos­toitunei­den yksilöi­den urake­hi­tys­tä ja panos­ta yhteiskun­nas­sa sovi rajoit­taa. Viimek­si tätä tuubaa tar­joili min­is­teri Virkkunen, aiheena min­is­terei­den karenssit tapaus Häkämiehen jälki­main­ingeis­sa. Katin kon­tit. Tek­i­jöitä ja kykeneviä päät­täjiä kyl­lä löy­tyy, hyvät vel­jet ja siskot ovat vaan lil­luneet omas­sa mehus­saan sen ver­ran kauan, että ymmär­ryk­seen ei muu­ta mahdu.

 48. Osmo Soin­in­vaara:
  eemil
  Oletko ollaankaan huolis­sasi siitä, miten rahat­tomat vihreät saa­vat äänen­sä kuu­lu­vi­in vaaleissa?

  Onhan tun­net­tu fak­ta se, että medi­aih­miset ovat aja­tus- ja asen­neil­mas­toltaan vihre­itä. Ja se näkyy sekä kuu­luu. Lisäk­si vihreät asu­vat ihmiskeskit­tymis­sä, jos­sa on paljon ääniä jaossa.

  Vihreät aja­vat hyviä asioi­ta, mut­ta tääl­lä maaseudul­la pitää saa­da toimeen­tu­lo luon­non­va­ro­ja jalosta­mal­la. Vihreät kieltävät kaiken, joten hei­dän äänestämi­nen on mahdotonta.

  Kiel­tolistal­la eri­asteisi­na ovat mm: met­sänvil­je­ly, pel­tovil­je­ly, lihan­tuotan­to kaikissa muodois­saan, turk­istarhaus, turpeen jalostus, pienen­er­giatuotan­to ( pitäisi olla yhtä hal­paa kuin kivi­hi­ili), rahtikul­je­tus autoil­la, henkilöau­toilu jne.

  Tämän sanoman toinen puoli on se, että kieltämäl­lä edel­lä maini­tut asi­at saadaan kaupungeis­sa lisää kan­nat­ta­jia. Mielestäni tämä asetel­ma muis­tut­taa Sak­san tilan­net­ta 80 vuot­ta sit­ten kun yksi kansan­ryh­mä todet­ti­in syypääk­si val­tion ongelmiin.

  Oli aika rankasti san­ot­tu, mut­ta se kuvaa konkurs­si­uhkan paineessa teke­vien maati­layrit­täjien tun­to­ja nykypäivänä.

  Esmi. Sin­nemäen viesti turk­istarhaa­jille on osoi­tus täy­del­lis­es­tä vier­aan­tu­mis­es­ta käytän­nön elämästä sekä tun­teet­to­muud­es­ta yhtä ihmis­ryh­mää kohti.

  Sit­ten O.S. toteaa lakonis­es­ti, että oli­han TV:n turk­istarhau­so­hjel­mas­sa tarhaa­jien edus­ta­jil­la tilaisu­us sanoa kan­tansa. Kysyn­pä vaan, mut­ta en odota vas­taus­ta — olisiko turk­istarhauselinkeino saanut tilaisu­ut­ta esitel­lä toim­intaansa ajanko­htaiso­hjel­mas­sa, jos­sa olisi ollut vihrei­den ym. puo­lus­tus­puheen­vuoro sivukommenttina.

  Vähän huono esimerk­ki, mut­ta ymmärtänette pointin. Täl­lä sivu­juon­teel­la yritän valaista asetel­maa, jos­sa vihrei­den vaal­imen­estys elää ja voi hyvin,nauttien lisäk­si verovaroin pide­tyn YLE:n vaal­itues­ta ohjel­ma-aiko­jen muodossa.

 49. Orbus:
  Help­po on yhtyä tuo­hon Osmon ajatuk­seen puolueesta sakotettavana.

  Hie­man tässä häm­men­tää, että vas­taa­va demarien Urheilusäätiön tuomio lakaistaan melkein maton alle, siis medi­as­sa yleen­säkin. Minkähän takia?

  olisiko johtunut siitä että sen hal­li­tuk­ses­sa on istunut Paa­vo Lip­po­nen, Erk­ki Liika­nen olisiko liian iso­ja tappe­ja tuomittaviksi

 50. Tuomio­ta pitää ver­ra­ta mui­hin tuomioihin.
  Tässä blo­gis­sa on ver­rat­tu aika hyvin.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/01/1699617/haapalan-kommentti-vaalirahakohu-alkaa-olla-ohi—tuomiot-olivat-kovia

  Ne ovat kieltämät­tä kovia. Varsinkin jos vertaa.

  Jokainen käräjäoikeustuomioi­ta seu­ran­nut voi pan­na merkille, että aloit­tel­e­va pahoin­pitelijä tai huumau­sainer­ikolli­nen selviää kevyem­mil­lä tuomiolla.

  Otet­takoon tässä silti vain yksi esimerk­ki eduskun­nan omas­ta his­to­ri­as­ta, niin ei tarvitse arki- ja taparikol­lis­ten hävetä kansane­dus­ta­jien seurassa.

  Perus­suo­ma­lais­ten edes­men­nyt edus­ta­ja Tony Halme tuomit­ti­in vuon­na 2004 muun muas­sa salakul­je­tuk­ses­ta, ampuma-aserikok­ses­ta, huumau­sainei­den käyt­törikok­ses­ta ja aseen varo­mat­tomas­ta käsittelystä.

  Tuomio oli neljä kuukaut­ta ehdol­lista – siis kuukausi vähem­män kuin Kaikkosella.

  nnn:
  Oletko tosis­sas siitä, että on kohtu­u­ton tuomio kun saa 5 kk kaval­luk­seen rin­nastet­tavas­ta luot­ta­musase­man väärinkäytöstä. On teil­lä poli­ti­ikoil­la usko­ma­ton moraali. Mik­si sää kut­su­isit sitä tilan­net­ta jos­sa virkamies ottaa hallinnas­saan ole­via varo­ja omak­si hyödyk­seen? Van­ki Kaikko­nen on juuri virk­lamies joka otti nuorisosäätiön varo­ja sik­si kun niil­lä rahoil­la oli tarkoi­tus tul­la uudelleen eduskun­taan val­i­tuk­si. Kan­nat­tais miet­tiä vähän mitä on poli­ti­ikona vas­tuu. Se ei ole sitä, että varas­taa omak­si hyödyk­seen varoja.

 51. Mikä lie­nee nykyti­lanne HOK-Elan­nos­sa, kuin­ka paljon “vaal­i­tukea” saa­vat osu­uskun­nan poli­it­tiset edustajistoryhmät? 

  Jos hie­man selaa his­tori­ikke­ja, niin edus­ta­jis­ton jäsen­ten run­sas voitelem­i­nen tuli tähän yhdis­tyneeseen osu­us­li­ik­keeseen ilmeis­es­ti Elan­non puolelta. Elan­non edus­ta­jis­tossa oli muis­taak­seni yli­pormes­tari Rahkamo. 

  Aikoinaan ihmettelin HOKin jäse­nenä, mik­si HOK halusi Elannon.
  Kun kat­soo tänä päivänä pääkaupunkiseudun Pris­mo­ja, niin en ihmettele enää.

 52. Kun pohdi­taan poli­itikon nuh­teet­to­muut­ta, on syytä muis­taa, että meil­lä on min­is­ter­inä Vapaavuori, jol­la on takanaan kolme oikeu­den tumio­ta. Kaikkia niitä ei voi lait­taa nuoru­u­den hölmöy­den tili­in, tietääk­seni rat­ti­juop­pous­tuomio on 2000-luvul­ta. Samoin tietääk­seni Sivia Modig kärähti rattijuoppoudesta.

  Mik­si nämä eivät ole saa­neet suur­ta julk­isu­ut­ta. Onko syynä se, että vapaavuori on kova kun­di ja ajaa Helsin­gin kaupun­gin etua eduskunnassa ?

 53. Vaali­ra­hoi­tus­ta on käsitel­ty mon­es­ta näkökul­mas­ta, mut­ta yksi on uno­htunut: myös itse mak­se­tus­sa vaa­likam­pan­jas­sa on ongel­mansa. Jos on valmis lait­ta­maan run­saasti omia säästöjään likoon päästäk­seen val­i­tuk­si, voi palkkio olla tulos­sa muu­ta kautta. 

  Esimerkkinä mainit­takoon Kokoomuk­sen Ris­to Rauta­va, joka käyt­ti kun­nal­lis­vaa­likam­pan­jaansa kym­meniä tuhan­sia euro­ja omaa rahaansa ja onnis­tui nip­pa nap­pa pääsemään val­tu­us­toon. Nyt mies johtaa kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­taa. Repikää siitä.

 54. On väärin, että Kaikko­nen, lain säätäjä itsekin, pitää lain rikkomis­es­ta saa­maansa ran­gais­tus­ta vääränä. Asenne kuvaa lähin­nä sitä pet­tymys­tä, joka syn­tyi siitä, että “hyvä veli ker­ho” sal­li vas­toin nor­maalia käytän­töä tuol­laisen ran­gais­tuk­sen syn­tymisen. “Hyvä veli ker­hon” jäsenet ovat näes tot­tuneet siihen, että Suomes­sa heille on kaik­ki mah­dol­lista ilman ran­gais­tuk­sen pelkoa.

 55. eemil: Onhan tun­net­tu fak­ta se, että medi­aih­miset ovat aja­tus- ja asen­neil­mas­toltaan vihre­itä. Ja se näkyy sekä kuu­luu. Lisäk­si vihreät asu­vat ihmiskeskit­tymis­sä, jos­sa on paljon ääniä jaossa.

  … Vihreät kieltävät kaiken, joten hei­dän äänestämi­nen on mahdotonta.

  Kiel­tolistal­la eri­asteisi­na ovat mm: met­sänvil­je­ly, pel­tovil­je­ly, lihan­tuotan­to kaikissa muodois­saan, turk­istarhaus, turpeen jalostus, pienen­er­giatuotan­to ( pitäisi olla yhtä hal­paa kuin kivi­hi­ili), rahtikul­je­tus autoil­la, henkilöau­toilu jne. 

  Mis­tä voin tark­istaa kir­jaa­masi faktat?

  eemil: … mut­ta ymmärtänette pointin. Täl­lä sivu­juon­teel­la yritän valaista asetel­maa, jos­sa vihrei­den vaal­imen­estys elää ja voi hyvin,nauttien lisäk­si verovaroin pide­tyn YLE:n vaal­itues­ta ohjel­ma-aiko­jen muodossa.

  Luulen ymmärtäneeni aja­masi pointin, mut­ta en löy­dä kir­joituk­ses­tasi vaku­ut­tavia perustelu­ja sille.

 56. Suomen lain mukaan vaalit ovat yleiset ja yhtäläiset.Siihen ei koskaan päästä, että ehdokkaat oli­si­vat samal­la viival­la julk­isu­u­den suhteen.
  Sik­sipä eduskun­nas­sa on vah­vasti edustet­tuna urheil­i­jat, pop­tähdet ja tv-juon­ta­jat. Heil­lä on tuo main­oskam­pan­ja jo etukä­teen hoidettu.
  Kaipaisin kyl­läkin joitakin asiantun­ti­joi­ta myös vaikka­pa luon­non­ti­eteel­lisiltä aloil­ta. Eipä ole näkynyt. Lääkäreil­lä ehkä ain­oina on jonkin­lainen ko pohjakoulutus.
  Demokra­tia hoitaa täl­laiset vinou­tu­mat käyt­tämäl­lä edus­ta­ji­na suh­teet­toman suur­ta joukkoa päätök­sen teossa. Täl­löin ei kukaan pääse ihan salas­sa hääräilemään omin päin.

 57. Jälkivi­isaut­ta.
  Ajatel­laan asia tois­in­päin jos Kaikko­nen olisi sil­loin rehellisenä miehenä kieltäy­tynyt vaali­ra­ha kuvioista uras­ta olisi tul­lut floppi.
  Kyl­lä siinä yhteisön painet­ta on mukana.

 58. JouniL: Ne ovat kieltämät­tä kovia. Varsinkin jos vertaa.

  Jokainen käräjäoikeustuomioi­ta seu­ran­nut voi pan­na merkille, että aloit­tel­e­va pahoin­pitelijä tai huumau­sainer­ikolli­nen selviää kevyem­mil­lä tuomiolla.

  En nyt ota tähän yksit­täistapauk­seen kan­taa, mut­ta tämä eri­lais­ten rikosten ran­gais­tusten ver­tailu on vähän kummallista.

  Ensin­näkin, min­un mielestäni ran­gais­tuk­sen tarkoi­tus on väen­tää epä­toiv­ot­tavaa käyt­täy­tymistä, jol­loin eri rikosten ran­gais­tusten ver­tailu ei ole mielekästä. Jonkun rikok­sen ehkäisyyn nyt vain tarvi­taan kovem­mat rankaisut kuin toisen. Kän­nipäis­sään pahoin­pite­ly­jen vähen­täåmi­nen nyky­isiä ran­gais­tuk­sia koven­ta­mal­la ei kuu­losta kovin tehokkaalta.

  Jos nyt kuitenkin vält­tämät­tä halu­taan jonkun­laista moraal­ista ver­tailua tehdä, niin min­un moraali­ni mukaan kän­nipäis­sään pahoin­pitelijä tekee hal­laa yhden ihmisen elämälle (joka taitaa todel­la har­voin olla täysin har­mi­ton ja via­ton ohikulk­i­ja). Eri­laiset talous­rikol­liset taas uhkaa­vat koko yhteiskun­nan toimivu­ut­ta. Ei Kreikas­sa olisi mitään ongelmia jos siel­lä mak­set­taisi­in asi­aanku­u­lu­vat verot. Min­un mielestäni eri­lais­ten talous­rikosten ran­gais­tusasteikkoa saisi kiristää rajusti.

 59. Out­sider:
  Suomen lain mukaan vaalit ovat yleiset ja yhtäläiset.Siihen ei koskaan päästä, että ehdokkaat oli­si­vat samal­la viival­la julk­isu­u­den suhteen.
  Sik­sipä eduskun­nas­sa on vah­vasti edustet­tuna urheil­i­jat, pop­tähdet ja tv-juon­ta­jat. Heil­lä on tuo main­oskam­pan­ja jo etukä­teen hoidettu.
  Kaipaisin kyl­läkin joitakin asiantun­ti­joi­ta myös vaikka­pa luon­non­ti­eteel­lisiltä aloil­ta. Eipä ole näkynyt. Lääkäreil­lä ehkä ain­oina on jonkin­lainen ko pohjakoulutus.
  Demokra­tia hoitaa täl­laiset vinou­tu­mat käyt­tämäl­lä edus­ta­ji­na suh­teet­toman suur­ta joukkoa päätök­sen teossa. Täl­löin ei kukaan pääse ihan salas­sa hääräilemään omin päin.

  Edus­ta­jis­ton rak­en­teen kaven­tu­mi­nen on johtanut kas­vavaan demokratiavajeeseen.

  Sisään pää­sevät Suomes­sa julkkik­set ja ne joil­la on rahaa ja/tai aikaa.

  Niin­pä kansane­dus­ta­jat ja kun­tien val­tu­us­to­jen jäsent ovat useim­miten virkamiehiä, julkkik­sia tai yrittäjiä.

  Yksi­tyisen sek­torin työn­tek­i­jät lois­ta­vat poissaololollaan.

  Yksi­tyisen puolen työn­tek­i­jöi­den yhteiskun­nal­lista osal­lis­tu­mista rajoit­taa työ­nan­ta­jan suhtautuminen:Vapaata luot­ta­muste­htävien suorit­tamiseen ei saa vaaran­ta­mat­ta työpaikkaa.

  Ja jos edus­taa “väärää” puoluet­ta niin yt on edessä.
  Nykyisessä oikeuskäytän­nössä työn­tek­i­jän lojali­teet­ti työ­nan­ta­jaa kohtaan on arvoitu pri­or­i­teetis­sa korkeam­mak­si kuin työn­tek­i­jän oikeus poli­it­tiseen toimintaan

  Yksi­tyisen sek­torin työn­tek­i­jän poli­it­tiset oikeudet ovat todel­la enää teoriaa

 60. Sakari Aal­to­nen: Mis­tä voin tark­istaa kir­jaa­masi faktat?

  Mis­tä voin tark­istaa kir­jaa­masi faktat?

  Tästä:

  http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/sininen-aamulehti-vihreaet

  Ja kyseessä on oikeis­to­lainen Aamulehti.

  Ja tästä:

  http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194756047816/artikkeli/sunnuntaisuomalainen+vihreat+toimittajien+suosikkipuolue.html

  Tarvit­seeko vihrei­den kiel­tolis­tan asioista jokaises­ta olla jokin todiste , puoluekok­ouk­sen päätös tai linkkivi­ite ? Sit­tenkö vas­ta uskot, että vihreät kieltävät turk­istarhauk­sen, turpeen jalostamisen jne. Mitä mui­ta perustelui­ta olet vail­la , seu­raatko lainkaan eri mediois­sa ole­vaa uutisointia ?

 61. nnn: Van­ki Kaikko­nen on juuri virk­lamies joka otti nuorisosäätiön varo­ja sik­si kun niil­lä rahoil­la oli tarkoi­tus tul­la uudelleen eduskun­taan valituksi

  Onko Antti Kaikko­nen virkamiesase­mas­sa Nuorisosäätiössä ?

  Virkamies

  Viran­halti­ja on val­tion, kun­nan tai kirkon palveluk­ses­sa ole­va sivi­ili- tai soti­lashenkilö. Val­tion ja kirkon viran­halti­joi­ta kut­su­taan myös virkamiehik­si. Viran­halti­ja ei ole työ­suh­teessa, vaan hänen palvelus­suh­teestaan käytetään nim­i­tys­tä virka­suhde. Virak­si kut­su­taan puolestaan yksit­täistä, pysyväk­si tarkoitet­tua tehtävää jos­sain viras­tossa. Väli­aikaises­ti nimitetyl­lä virkamiehel­lä ei vält­tämät­tä ole täl­laista virkaa, jol­loin hänen san­o­taan ole­van virkasuhteessa

  Kaikko­nen toi­mi Nuorisosäätön hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jana, siis ei ole koskaan ollut virkamisesuhteessa.

  Etu­ni­mi on muuten Antti, pysy nnn asi­as­sa, älä herjaa.

 62. Puoluee­ton tarkkail­i­ja:
  On väärin, että Kaikko­nen, lain säätäjä itsekin, pitää lain rikkomis­es­ta saa­maansa ran­gais­tus­ta vääränä.

  Kuin­ka niin? Loogi­nen johtopäätös täl­lais­es­ta sit­ten pitäisi olla se, että Kaikkoselta evät­täisi­in mah­dol­lisu­us valit­taa tuomiostaan ylem­mille oikeusasteille.

  Val­lan kolmi­jako-oppi ei tarkoi­ta mitään muu­ta kuin sitä, että lainsäädäntö‑, toimeen­pano- ja tuomio­val­ta ovat eril­lään toi­sis­taan. Ja esim. lain­säädän­tö­val­ta Suomen kaltaises­sa mallis­sa läh­es pakostakin joutuu otta­maan kan­taa tuomio­val­lan toimiin.

 63. Ikävä kyl­lä tuomiois­tuimet eivät päätä, mikä on oikein vaan, mikä on lain mukaista kul­loisenkin tulkin­nan mukaan. Sama rajoite­han on esim. eduskun­nan oikeusasi­amiehel­lä, joka ei myöskään voi ottaa kan­taa siihen, mikä olisi oikein vaan mikä on lain mukaista (hänen tulk­in­tansa mukaan).

 64. Miten adop­ti­o­lapsen epäämi­nen rikok­sen perus­teel­la on kohtu­u­ton­ta? Sitä pait­si, tässä ote­taan kan­taa Etelä-Afrikan lain­säädän­töön. Maail­mal­la on toisaal­ta var­masti myös muiden maid­en laeis­sa jopa Soin­in­vaaran mukaan kohtu­ut­to­muuk­sia. Sharia-laki on var­masti osaltaan kohtu­u­ton. Kiinan kansan­tasaval­las­sa on mei­dän näkökul­mas­ta var­masti kohtu­ut­to­mia työai­ka-lake­ja. Joku voi ajatel­la Yhdys­val­to­jen ase­lake­ja aika kohtu­ut­tomik­si. Se, että joku maa halu­aa selvit­tää ollaanko maan kansalaista luovut­ta­mas­sa ulko­maalaiselle rikol­liselle ei tun­nu aivan kohtuuttomalta!

 65. Osmo Soin­in­vaara: Suomen­ruot­salaiset säätiöt jaka­vat rahaa RKP:lle eivätkä edes ihan vähän. Se on kuitenkin sopu­soin­nus­sa säätiön sään­tö­jen kanssa ja säätiölle lahjoit­ta­vat henkilöt tietävät, mihin raha menee. Raha-automaat­tiy­hdis­tyk­sen rahaa ne eivät yritä hakea.
  Puolue­tu­ki puut­tui Nuorisoa­sun­tosäätiön tarkoi­tus­perästä. Kyse ei ole ihan pikku mkjuo­tovirheestä, sil­lä jos täl­lainen pykäk­lä sään­nöis­sä olisi ollut, se olisi evän­nyt sekä Rahik­sen rahat että kaupun­gin tontit.

  Kiitok­sia tästä sel­ven­nyk­ses­tä. Siis onko karkeasti ottaen niin että jos säätiön sään­nöis­sä ker­ro­taan sen voivan mak­saa puolue/vaali tukea, ko. säätiölle ei pitäisi kier­tyä ns. “veron­mak­sajien rahaa”?
  Olisi mie­lenki­in­toista pere­htyä asi­aan liit­tyvään lainsäädäntöön.

 66. Asun­to­tuotan­nos­sa aina joku säätiö julk­isu­udessa. Jol­lakin voi alus­sa olla jopa aito tarkoi­tus tuot­taa asuntoja.
  Ton­teis­sa, rak­en­tamises­sa ja avus­tuk­sis­sa pyörii isot rahat, kuten se pankkio­hjel­ma jos­sa pyöristyk­set menee ohjel­moi­jan tilille.
  Poli­itikko­ja pitää ottaa mukaan että saadaan niitä tont­te­ja tai päin­vas­toin peruste­taan säätiö kun on mah­dol­lisu­us saa­da tontteja.

  Isän­nätön raha taitaa olla ongel­ma, joku sen val­lan aina kuitenkin ottaa.
  Riihisäätiö, Nuorisosäätiö …

 67. Kun­nal­lis­vaalien aikaan mm. Turus­sa yksi sun toinen van­hem­man pol­ven val­tu­utet­tu selit­ti vähän ään­tään madal­taen TV-kam­er­alle, että ei näe mitään ongel­maa siinä, että istuu sekä osu­uskun­nan elimis­sä että val­tu­us­tossa tai kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa. Tai siinä, että lähisuku­lainen on Tori­parkkia suun­nit­tel­e­van kon­sor­tion asianajaja. 

  Turun seudul­la tämä on johtanut sit­ten siihen että turun raja näkyy kar­tal­ta täysin selväpi­irteisenä, keskus­li­ikei­den ulkop­uolis­ten fir­mo­jen ikeat, bauhausit, yms ovat turun rajan toisel­la puolen rai­sion, kaari­nan ja liedon puolel­la. Samoin kuin puolue­or­gan­isaa­tioiden ulkop­uolis­ten omako­ti­a­su­jien talot. Ratkaisuna mm soin­in­vaara on ehdot­tanut alueen kun­tali­itos­ta eikä suinkaan kor­rup­tion perkaamista.

  1. Itse jäin pois HOK-Elan­non edus­ta­jis­tos­ta, kos­ka koin sen ongel­mak­si kaupunkisu­un­nit­telun kannal­ta. Kun­tien osaop­ti­moin­ti ei kuitenkaan pois­tu “kor­rup­tio­ta kitkemäl­lä”, vaan tekemäl­lä naa­puril­ta varas­tamis­es­ta kiel­let­tyä, kan­nat­tam­a­ton­ta tai mahdotonta.

 68. eemil:
  ‘snip’
  Kaikko­nen toi­mi Nuorisosäätön hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jana, siis ei ole koskaan ollut virkasuhteessa.
  ‘snip’

  Eipä niin — ja luot­ta­musase­man väärinkäytöstä hänet tuomittiinkin.

 69. Herät­täähän tämä epälu­u­lon muu­takin Nuorisosäätiön toim­intaa kohtaan.

  Olisinkin kiin­nos­tunut tietämään, kuin­ka mon­es­sa säätiön markki­nahin­taa edullisem­mas­sa asun­nos­sa asuu Keskustapuolueen akti­ivin perheenjäsen? 

  Hienoa että on tul­lut selväk­si, että on tolku­ton­ta saa­da RAY:lta avus­tus­ta ja käyt­tää ne käytän­nössä omak­si eduk­seen. Mut­ta ei voi olla myöskään niin, että yhteistä rahaa kanavoidaan oman aate­su­un­nan lähipi­irin asumiseen “nuorten asun­to­tarpeen” tms varjolla.

  Hyvä jos joku voisi vahvis­taa, että tämä syn­tynyt epälu­u­lo on väärä.

 70. Osmo Soin­in­vaara:
  Itse jäin pois HOK-Elan­non edus­ta­jis­tos­ta, kos­ka koin sen ongel­mak­si kaupunkisu­un­nit­telun kannal­ta. Kun­tien osaop­ti­moin­ti ei kuitenkaan pois­tu “kor­rup­tio­ta kitkemäl­lä”, vaan tekemäl­lä naa­puril­ta varas­tamis­es­ta kiel­let­tyä, kan­nat­tam­a­ton­ta tai mahdotonta. 

  Kor­rup­tion ja muiden tehot­to­muuk­sien kitkem­i­nen kun­tien toim­intatavoista on mielestäni yksi keskeinen osa kun­tien toimin­nan tehostamista. En vähät­telisi kaiken­laisen kor­rup­tion osuutta.

  Eri­laiset naa­pureil­ta varas­tamiset ovat kiusal­lisia, mut­ta tuskin mis­sään kovin merkit­täviä taloudelli­nen ongelmia. Kun­tien välil­lä tarvi­taan myös pien­tä kil­palua, ja on makua­sia, mil­loin kil­pailu muut­tuu liial­lisek­si. Toki jotkut kikat, kuten vaikka­pa kalli­ik­si tule­vien asukkaiden bus­siliput naa­purikun­taan ovat aina haitallisia.

  Helsin­gin havit­telemat alue- ja kun­tali­itok­set eivät ole hoit­o­muo­to, vaan ehkä enem­män valaankaap­pauk­sen muo­to. Samat kun­tak­il­pailun varas­tamisongel­mat jäi­sivät uusille Suur-Helsin­gin rajoille.

  Jos varas­tamis­es­ta halu­taan tehdä kan­nat­tam­a­ton­ta tai mah­do­ton­ta, oikea hoit­o­muo­to on muut­taa pelisään­töjä niin, että nuo kikat eivät enää kan­na­ta. Tämä tarkoit­taa lähin­nä kus­tan­nusten ja tulo­jen jakamista entistä reilummin.

 71. T.: Turun seudul­la tämä on johtanut sit­ten siihen että turun raja näkyy kar­tal­ta täysin selväpi­irteisenä, keskus­li­ikei­den ulkop­uolis­ten fir­mo­jen ikeat, bauhausit, yms ovat turun rajan toisel­la puolen rai­sion, kaari­nan ja liedon puolel­la. Samoin kuin puolue­or­gan­isaa­tioiden ulkop­uolis­ten omako­ti­a­su­jien talot. Ratkaisuna mm soin­in­vaara on ehdot­tanut alueen kun­tali­itos­ta eikä suinkaan kor­rup­tion perkaamista.

  Tämä tilanne on kyl­lä oikeasti täysin päinvastoin.
  Ko. kaup­pakeskusten sijoit­tumi­nen Turun ulkop­uolelle johtuu vain ja ain­oas­taan Turun kyvyt­tömyy­destä tehdä pää­tok­siä (ja kos­kee myös keskus­li­ikkei­den automarketteja).
  Aja­tus, että päät­täjät olisi lahjot­tu ole­maan tekemät­tä päätök­siä tai vetkut­tele­maan niitä lop­ut­tomi­in on aika outo.
  Liike­tont­tien lisäk­si tilanne omakoti­ton­teis­sa on jok­seenkin sama (jos jääkiekkop­uoluet­ta ei ote­ta huomioon).

 72. Osmo Soin­in­vaara:
  Itse jäin pois HOK-Elan­non edus­ta­jis­tos­ta, kos­ka koin sen ongel­mak­si kaupunkisu­un­nit­telun kannalta. 

  Voitko nyt valaista mik­si esim Kan­nelmäen ja Viikin ostoskeskuk­set ovat puh­taasti HOK / Pris­ma vetoisia? Mik­sei edes pohdit­tu mah­dol­lisu­ut­ta josko joku muukin ruokakaup­pa halu­aisi toimia alueella?

 73. ex-nuori: Olisinkin kiin­nos­tunut tietämään, kuin­ka mon­es­sa säätiön markki­nahin­taa edullisem­mas­sa asun­nos­sa asuu Keskustapuolueen akti­ivin perheenjäsen? 

  Mah­taako­han tuol­lainen urkkimi­nen olla laillista ?

 74. eemil: Mah­taako­han tuol­lainen urkkimi­nen olla laillista ?

  Kuka tässä urkkimis­es­ta (saati nimistä) on mitään puhunutkaan? Asia ei ole vain säätiön sisäi­nen, kos­ka säätiö lie­nee verova­paa ja on saanut RAY:lta rahaa. Molem­mista seu­raa yhteiskun­nan intres­si varmis­tua siitä, että raha ei päädy vain sisäpiirille.

  Mielestäni tässä tapauk­ses­sa on tarpeek­si syitä epäil­lä että näin on tapah­tunut, kun toim­intat­a­paan on ker­ran kuu­lunut että kas­sal­la on käy­ty suo­raan ihan ikiomil­lakin asioil­la. Sel­l­aises­sa toim­intakult­tuuris­sa ei var­masti tun­nu mis­sään, että asun­to­jakin jär­jestel­lään sulle-mulle ‑peri­aat­teel­la oman porukan väelle. 

  Halu­aisin siis että joku asi­as­ta tietävä ker­too min­ulle, miten säätiön sään­nöis­sä tai RAY:n rahan­jako­vaa­timuk­sis­sa on huomioitu se mah­dol­lisu­us, että yleishyödyl­lisek­si tarkoitet­tua rahaa saa­van yhteisön asukas­valin­nois­sa suosi­taankin päätök­sen­tek­i­jöi­den lähipiiriä. 

  Asia olisi kun­nos­sa esimerkik­si siten, että ker­rot­taisi­in kuin­ka säätiön kaik­ki asukas­valin­nat tehtäisi­in julkisen pistey­tyk­sen mukaan tai arval­la, ja ilman mitään ohituskaistoja.

  Jos tätä aspek­tia ei ole huomioitu mitenkään, esit­täisin toivo­muk­sen, että RAY lisää rahan­jakope­rus­teek­si sen, että tukea saavien yhteisö­jen sään­nöis­sä on tarpeel­lisia riip­pumat­to­muus­pykäliä ja sisäpiirirajoituksia.

  Jos vas­taus on että “kukaan ei tiedä tai muista, ja asukas­valin­nat ovat olleet ja ovat jatkos­sakin säätiön oma asia”, niin asia tulee parem­malle tolalle var­masti myös sil­lä että RAY ei enää anna rahaa ja että verot­ta­ja ei pidä yhteisöä enää verovapaana. 

  Sen jäl­keen kenenkään ei tarvitse “urkkia” mitään.

 75. ex-nuori: Kuka tässä urkkimis­es­ta (saati nimistä) on mitään puhunutkaan? 

  Miten se epäilemäsi lähipi­irin suosimi­nen muuten selviäisi kuin nimien avulla ?

  Kun ex-nuori epäilee , että Nuorisosäätiön ja RAY:n lähipi­iri on saanut asun­to­ja jonon ohi, niin täältä hän voi tseka­ta kenelle asun­not on tarkoitettu.

  http://www.nuorisosaatio.fi/hae_asuntoa/nain_haet_asuntoa/kenelle_tarkoitettu

  Jos hän on alle 35-vuo­tias , niin siitä vaan anomus­ta kehiin.

  Ex-nuoren kan­nat­taisi var­maan han­kkia lisä­tien­estiä ja antaa vih­je iltapäiväle­hti­in. Koko val­takun­taa kiin­nos­ta­va nim­ilista Nuorisosäätiön asun­nois­sa asu­vista olisi var­ma sku­upin paikka.

  Ja ettäkö vaan maaseudul­la ollaan uteliai­ta naapurinkyttääjiä?

 76. Ex-nuori on ex-alle-35.

  Nim­ilista ei kiin­nos­ta, eivätkä oikein sku­upitkaan. Olen silti samaa mieltä, että var­maan siitä sku­up­pe­jakin saisi JOS säätiön asun­nois­sa asu­isi poikkeuk­sel­lisen paljon kel­lokkaiden sukulaisia. 

  Kiitos eemil linkistä. Sieltä käy ilmi ilah­dut­tavasti epälu­u­lol­leni päin­vas­taista, eli että: 

  “Aravalain­oitet­tu­jen ja korkotuet­tu­jen asun­to­jen asukkaat val­i­taan Asumisen rahoi­tus ja kehit­tämiskeskuk­sen (ARA) antamien säädösten mukaisesti.” 

  Näin juuri. Mut­ta vaik­ka olo onkin linkin jäl­keen parem­pi, myön­nän kyl­lä että pieni epäi­lyk­sen­poika­nen edelleen kytee siitä, että itse toimin­nas­sakin on suh­muroitu “omille”, kun ker­ran härskimpikin kup­paus on ollut ok. Saat vapaasti arvail­la itse, johtuuko epälu­u­lo maaseu­tu­laisu­ud­es­ta minus­sa vai jostain muusta. 

  Jos tiedät eemil tarkem­min itse asi­as­ta, niin olen aivan tyy­tyväi­nen jos voit vahvis­taa, että kaik­ki säätiön asun­not ovat näitä ara-korkotuet­tu­ja, joille on siis selkeät sulle-mulle ‑jakoa rajoit­ta­vat säännöt.

 77. Pitää muis­taa, että Kaikkosen koven­tamis­pe­ruste on se, että hän on lain laati­jan ase­mas­sa ole­va kansane­dus­ta­ja. Sil­loin kun on noin tärkeässä ase­mas­sa lakien laa­timisen suh­teen, niin nuh­teet­to­muus on sil­loin olta­va sata ker­taa korkeam­mal­la tasol­la kuin taval­lisen pul­li­aisem. Muuten jos ei kun­nioi­ta sitä seikkaa on sit­ten muutkin lait täysin arvo­ton­ta son­taa. Poli­itikko joka ei kun­nioi­ta sys­teemiä on yhteiskun­takelvo­ton joka ei kuu­lu eduskun­tat­aloon vaan juot­to­por­saak­si sikalaan.

  JouniL:
  Tuomio­ta pitää ver­ra­ta mui­hin tuomioihin.
  Tässä blo­gis­sa on ver­rat­tu aika hyvin.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/01/1699617/haapalan-kommentti-vaalirahakohu-alkaa-olla-ohi—tuomiot-olivat-kovia

  Ne ovat kieltämät­tä kovia. Varsinkin jos vertaa.

  Jokainen käräjäoikeustuomioi­ta seu­ran­nut voi pan­na merkille, että aloit­tel­e­va pahoin­pitelijä tai huumau­sainer­ikolli­nen selviää kevyem­mil­lä tuomiolla.

  Otet­takoon tässä silti vain yksi esimerk­ki eduskun­nan omas­ta his­to­ri­as­ta, niin ei tarvitse arki- ja taparikol­lis­ten hävetä kansane­dus­ta­jien seurassa.

  Perus­suo­ma­lais­ten edes­men­nyt edus­ta­ja Tony Halme tuomit­ti­in vuon­na 2004 muun muas­sa salakul­je­tuk­ses­ta, ampuma-aserikok­ses­ta, huumau­sainei­den käyt­törikok­ses­ta ja aseen varo­mat­tomas­ta käsittelystä.

  Tuomio oli neljä kuukaut­ta ehdol­lista – siis kuukausi vähem­män kuin Kaikkosella.

 78. ex-nuori:
  ‘snip’
  “Aravalain­oitet­tu­jen ja korkotuet­tu­jen asun­to­jen asukkaat val­i­taan Asumisen rahoi­tus ja kehit­tämiskeskuk­sen (ARA) antamien säädöstenmukaisesti.” 

  Näin juuri. Mut­ta vaik­ka olo onkin linkin jäl­keen parem­pi, myön­nän kyl­lä että pieni epäi­lyk­sen­poika­nen edelleen kytee siitä, että itse toimin­nas­sakin on suh­muroitu “omille”, kun ker­ran härskimpikin kup­paus on ollut ok. Saat vapaasti arvail­la itse, johtuuko epälu­u­lo maaseu­tu­laisu­ud­es­ta minus­sa vai jostain muusta.
  ‘snip’

  Nuo säädök­set eivät sinän­sä vielä poista suh­muroin­nin mah­dol­lisu­ut­ta, kyl­lä silmän- ja kor­van­teke­vien suku­lai­sista ja tut­tavista löy­tyy ehdot täyt­täviäkin, jot­ka voidaan aset­taa etusi­jalle — ja poikkeuk­si­akin voidaan tehdä.

  Tämä täysin otta­mat­ta kan­taa Kaikkosen ja kump­panien asiaan.

  1. Nuo säädök­set eivät sinän­sä vielä poista suh­muroin­nin mah­dol­lisu­ut­ta, kyl­lä silmän- ja kor­van­teke­vien suku­lai­sista ja tut­tavista löy­tyy ehdot täyt­täviäkin, jot­ka voidaan aset­taa etusi­jalle – ja poikkeuk­si­akin voidaan tehdä.

   Jos halut­taisi­in oikeasti tutkia, vede­täänkö asukas­vali­nois­sa koti­in päin, tehtäisi­in tilas­tolli­nen ana­lyysi. Yhdestä oman puoleen tyyp­istä ei voi m´vetää mitään johtopäätök­siä, mut­ta siitä voi vetää, paljonko heitä n tuhan­nen val­i­tun joukos­sa. Maan tapa on pit5kään ollut, että vede­tään koti­in päin. Myös muis­sa puulaakeissa.

 79. Tapauk­ses­ta huo­maa kuin­ka paljon poli­itikko­ja kuitenkin valvotaan, ja ker­too se paljon yhteiskun­nan valtarakenteistakin.

  Jos san­o­taan, että val­ta turmelee, niin mik­si poli­isia, rajavar­ti­joi­ta ja vang­in­var­ti­joi­ta ei sit­ten valvota näin tehokkaasti.

 80. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos halut­taisi­in oikeasti tutkia, vede­täänkö asukas­vali­nois­sa koti­in päin, tehtäisi­in tilas­tolli­nen ana­lyysi. Yhdestä oman puoleen tyyp­istä ei voi m´vetää mitään johtopäätök­siä, mut­ta siitä voi vetää, paljonko heitä n tuhan­nen val­i­tun joukos­sa. Maan tapa on pit5kään ollut, että vede­tään koti­in päin. Myös muis­sa puulaakeissa.

  Näi­den maan tapo­jen kar­simista ajan tässä takaa, enkä jotain yksit­täistapaus­ta jos­sa “vara­puheen­jo­hta­jan tyt­tären poikaystävä on päässyt asukkaak­si vaik­ka ajaa pien­i­t­u­loiselle epäi­lyt­tävän uudel­la Bemar­il­la ja omis­taa puo­let kun­nan x metsäalasta”.

  RAY:n rahan saamisen edel­ly­tyk­senä tulisi olla, että vas­taan­ot­ta­jal­la on riip­pumat­to­muussään­nöt JA niiden seu­ran­ta kun­nos­sa. ARA:n pistey­tys tai vas­taa­va on sään­tö­jen osalta mielestäni oikeinkin riit­tävä, mut­ta seu­ran­taa ei voi sivu­ut­taa, mitä Raimo K:n kom­met­ti näkyy myös komppaavan.

  Täl­lais­ten asun­tosäätiöi­den tapauk­ses­sa näk­isin esimerkik­si kohtu­ullisi­na vaa­timuksi­na, että säätiön pitäisi julk­istaa vähin­tään RAY:lle mut­ta mielel­lään myös julk­isu­u­teen, kuin­ka mon­ta pros­ent­tia asukkaista on valit­tu avoin­ten pistey­tyskri­tee­rien perus­teel­la ja kuin­ka mon­ta poikkeus­menet­te­lyl­lä. Jos jälkim­mäi­nen pros­ent­ti on iso, tarvit­taisi­in lisä­selvi­tyk­siä perusteista. 

  Tolku­ton­ta ei olisi sekään vaa­timus, että rahaa saadak­seen aivan kaik­ki asukas­valin­nat pitäisi tehdä julk­isten kri­tee­rien mukaan. Sit­ten jäisi RAY:n ja julkisen arvioin­nin tehtäväk­si arvioi­da, minkälais­ten asioiden pain­ot­ta­mi­nen olisi vielä hyväksyt­tävää ja minkälais­ten ei. Ja kaik­ki tämä tietenkin aivan riip­pumat­ta siitä, ovatko säätiön tau­s­tat punaisia, vihre­itä, ekol­o­gisia, mamu-myön­teisiä tai mamu-kielteisiä.

  Jos yhteisö halu­aa aset­taa etusi­jalle vaik­ka alle 12000 asukkaan kun­tien kun­nan­val­tu­us­to­jen jäsen­ten jälkikasvua tai ay-liik­keen jäsen­hank­in­tak­il­pailuis­sa pär­jän­neitä, tehköön sen sit­ten julk­isil­la sään­nöil­lä ja kri­ti­ikille (ja raha­hanan tyre­htymiselle) alttiina. 

  Maan tapaan vuosi­mallia 2013.

 81. Osmo Soin­in­vaara: Jos halut­taisi­in oikeasti tutkia, vede­täänkö asukas­valin­nois­sa koti­in päin, tehtäisi­in tilas­tolli­nen analyysi.
  ‘snip’

  Ara­va-asukkaista on aikoinaan (kauan sit­ten) tehty tutkimus/selvitys ja todet­tu, että ehdot täyt­täviä asukkai­ta oli aika vähän. Epäilen, että tilanne ei ole paljoakaan muuttunut.

 82. Mik­si O.S. ei ole kom­men­toin­ut Paju­lah­den ure­hilu­opis­tosäätiön vaali­ra­hatuomioi­ta? Maan tapa tun­tuu ole­van , että demar­it saa­vat lisäk­si vero­helpo­tuk­sil­la ylläpi­det­ty­jen SAK: lais­ten liit­to­jen vaalitukia.

  Ilmeis­es­ti on annet­tu suo­raa rahaa ja toim­i­henkilöi­den tukea. Se, että tuki kuu­luu mah­dol­lis­es­ti jär­jestön sään­töi­hin , ei sul­je pois tues­sa ole­vaa syr­jin­tää. Tukea ei anneta muiden puoluei­den ehdokkaille , vaik­ka kaik­ki osal­lis­tu­vat jäsenmaksuun.

  Tämä huomio vain sik­si, että miljoon­alu­okan kuprut saa­vat olla rauhas­sa kun­han tek­i­jät vain ovat val­taeli­itin edustajia. 

  Eipä kai demare­i­ta har­mi­ta Kaikkosen tapaan kun media on hil­jaa kuin kusi sukassa .

  1. Jos nyt halu­aa alkaa penkoa julkisen rahan väärinkäyt­töä, suo­ranais­ten vaali­avus­tusten ohel­la kan­nat­taa kat­soa, mis­sa johta­vat ja hyvin työl­lis­te­tyt kun­nal­lispoli­itikot ovat töissä.

 83. Osmo Soin­in­vaara: suo­ranais­ten vaali­avus­tusten ohel­la kan­nat­taa kat­soa, mis­sa johta­vat ja hyvin työl­lis­te­tyt kun­nal­lispoli­itikot ovat töissä.

  Ja yleis­es­ti: kun kat­soo mis­sä kun­nal­lispoli­itikot ovat töis­sä, niin kun­ta ja muut julkisen sek­torin organ­isaa­tiot ovat merkit­tävästi yliedustettuina. 

  Suomes­sa­han ei ole kor­rup­tio­ta… (tätä näet ei lasketa.)

 84. ex-nuori: Tolku­ton­ta ei olisi sekään vaa­timus, että rahaa saadak­seen aivan kaik­ki asukas­valin­nat pitäisi tehdä julk­isten kri­tee­rien mukaan.

  Julkiset kri­teer­it voisi aiheut­taa tarpee­ton­ta osaop­ti­moin­tia. Esim jos julkises­ti sanoo että per­heväki­val­lan uhrit ovat etusi­jal­la, per­heessä kan­nat­taisi men­nä väki­val­lan puolelle…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.