Mahtaa Kaikkosta harmittaa

Sii­nä, että Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen avus­tus­ta saa­va puo­luet­ta lähel­lä ole­va yleis­hyö­dyl­li­nen yhtei­sö jakaa vaa­li­avus­tuk­sia puo­lu­een ehdok­kail­le, ei ole ker­ras­saan mitään puo­lus­tel­ta­vaa. On erit­täin hyvä asia, että täl­lai­nen toi­min­ta on nyt yksi­kä­sit­tei­ses­ti todet­tu lain­vas­tai­sek­si – tai siis aina­kin kärä­jä­oi­keus on todennut.

Samaan sys­syyn oli­si voi­nut tode­ta tämän tau­lu­kaup­pa­kon­sep­tin myös lain­vas­tai­sek­si. Idea­na on myy­dä arvo­ton­ta tai­det­ta sel­vään yli­hin­taan. Yri­tys ei saa vähen­tää vaa­li­lah­joi­tus­ta vero­tuk­ses­saan, mut­ta ”tai­de­han­kin­to­ja” voi aina­kin yrit­tää vähentää.

Ant­ti Kaik­ko­nen voi toi­saal­ta kokea itsen­sä sijais­kär­si­jäk­si. Minä en ole tien­nyt, että raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen avus­tuk­sia saa­vat tahot kana­voi­vat rahaa puo­lue­toi­min­taan, mut­ta ymmär­tääk­se­ni käy­tän­tö on ollut Suo­men Kes­kus­tan pii­ris­sä ylei­ses­ti tun­net­tu. Nuo­ri polii­tik­ko voi hyvin aja­tel­la, että tämä iso­jen poi­kien raken­ta­ma rahoi­tus­muo­to on ylei­ses­ti hyväk­syt­ty – ellei maan, niin aina­kin puo­lu­een tapa. Käy­tän­tö, jota on avoi­mes­ti sovel­let­tu pit­kään, joh­taa­kin vankeusrangaistukseen.

Oikeu­del­le kuu­luu lin­ja­ta, mikä on oikein ja mikä vää­rin, mut­ta tiet­tyä takau­tu­van sää­te­lyn piir­tei­tä on sii­nä, että tul­kin­nan muut­tues­sa häk­ki hei­lah­taa sil­le, joka juu­ri tuol­loin sat­tui ole­maan toi­mis­ta vastuussa.

Muu­ta­kaan kei­noa oikeus­is­tui­mel­la ei ole, mut­ta pitäi­si olla. Kan­sa­lai­sil­la pitäi­si olla oikeus haas­taa jokin menet­te­ly tuo­miois­tui­men arvioi­ta­vak­si niin, että tuo­mio­na oli­si, että täl­lai­nen toi­min­ta on kiel­let­ty täs­tä eteen­päin. On pal­jon käy­tän­tö­jä, jot­ka ovat jos­kus olleet ylei­ses­ti hyväk­syt­ty­jä, mut­ta jot­ka nyt ovat lain­vas­tai­sia ilman, että lakia on välis­sä muutettu.

Jos ran­gais­tus pitää antaa sil­lä perus­teel­la, että menet­te­ly on ollut koko ajan lain vää­räl­lä puo­lel­la, oikea ran­gais­tus oli­si oikeas­taan ollut yhtei­sö­sak­ko Suo­men Kes­kus­tal­le, kos­ka puo­lu­een hyväk­sy­mäs­tä käy­tän­nös­tä täs­sä kai oli kyse.

Aivan koh­tuu­ton­ta oli evä­tä täl­lä perus­teel­la adop­tio­lap­si Kaik­ko­sel­ta ja hänen vaimoltaan.

93 vastausta artikkeliin “Mahtaa Kaikkosta harmittaa”

 1. Tuo adop­tio­pro­ses­sin pur­kau­tu­mi­nen oli kyl­lä hämmentävää. 

  Muu­ten suh­tau­dun kan­sant­ri­bu­naa­lei­hin suu­rel­la varauk­sel­la. Polii­ti­kol­la on vas­tuu tou­huis­taan ja vaik­ka hom­ma kul­ki­si muka­vas­ti, niin var­sin­kin yhteis­tä rahaa lii­ku­tel­taes­sa “mut­ku noi­ki” ei kel­paa kyl­lä argu­men­tik­si. Tai sit­ten pitää miet­tiä onko oma puo­lue­va­lin­ta osu­nut koh­dal­leen, jos puo­lu­een isot pojat rutii­nin­omai­ses­ti rik­ko­vat sääntöjä.

 2. Olen samaa miel­tä. Jokin varoi­tus voi­si olla riit­tä­vä, jos on kysees­sä ylei­nen tapa,joka halu­taan kit­keä pois.

 3. Kes­kus­ta­puo­lu­ees­sa on men­ty kuin siat vatukossa.
  Kan­san oikeus­ta­jua on mie­les­tä­ni syväs­ti loukattu.
  Kan­sant­ri­bu­naa­li on hyvä aja­tus, sil­lä eihän laki, oikeus ja moraa­li voi olla her­rain päätettävissä.
  Kan­san moraa­li olkoon kan­sa­kun­nan moraali.

 4. Ongel­ma­na on myös se, että epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den tun­ne kas­vaa koko puo­lu­ees­sa täl­lai­sen yksit­täi­sen tuo­mion takia. Jos koko käy­tän­töä toteut­ta­nut puo­lue oli­si tuo­mit­tu, voi­si tul­la hel­pom­min sisäi­nen kes­kus­te­lu sii­tä että käy­tän­töä pitää muut­taa. Nyt epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den tun­ne koh­dis­tuu koko tuo­mioon ja siten myös ihmis­ten mie­lis­sä oikeut­taa käytännön.

 5. Kak­si adop­tio­pro­ses­sia läpi­käy­nee­nä tun­nen pro­ses­sin var­sin hyvin. Täs­sä tapauk­ses­sa Kaik­ko­sia ei ole koh­del­tu miten­kään koh­tuut­to­mas­ti. Poten­ti­aa­li­set adop­tio­van­hem­mat sitou­tu­vat ker­to­maan pal­ve­lun­tar­joa­jal­le mah­dol­li­si­ta muu­tok­sis­ta elä­män­ti­lan­tees­sa. Syyt­teen nos­ta­mi­sen jäl­kei­nen uhkaa­va van­keus­ran­gais­tus oli adop­tion kan­nal­ta oleel­li­nen tie­to — Ant­ti ei esi­mer­kik­sii oli­si voi­nut osal­lis­tua haku­mat­kal­le tai lap­sen hoi­ta­mi­seen van­ki­las­ta käsin. Tämän vuok­si pro­ses­si kes­key­tet­tiin oikeus­pro­ses­sin ajak­si, Lisäk­si koh­de­maaat yleen­sä vaa­ti­vat adop­tio­van­hem­mil­ta nuh­tee­to­muut­ta ja on taval­lis­ta, että haku­pa­pe­reis­sa pitää toi­mit­taa rikos­re­kis­te­rio­te. Ehdol­li­nen van­keus­ran­gais­tus ei sii­nä hyvät­lä näytä.

 6. Mie­li­ku­va RAY:n toi­min­nas­ta ei ole mai­rit­te­le­va. Tun­tuu, että rahis on aina ryvet­ty­mäs­sä jos­sa­kin skan­daa­lis­sa. Onko täl­läi­sel­le mono­po­lil­le lie­veil­miöi­neen perus­tet­ta? Pitäi­si­kö miet­tiä, mitä vapau­te­taan koko­naan ja mitä kiel­le­tään kokonaan?

 7. Yhtei­sö­sak­ko on sii­tä sur­kea riko­soi­keu­del­li­nen väli­ne, ettei se kun­nol­la koh­den­na moraa­lis­ta vas­tuu­ta. Sik­si se on oikeas­ti vain talou­del­li­nen seuraamus. 

  Vai tar­koi­tat­ko Osmo että esi­mer­kik­si alle­kir­joit­ta­neel­le kuu­lui­si jokin moraa­li­nen vas­tuu Ant­ti Kaik­ko­sen teke­mi­sis­tä? Taus­tak­si sen ver­ran että lii­tyin puo­lu­ee­seen 2010 ja aloi­tin koko poliit­ti­sen akti­vi­teet­ti­ni silloin. 

  Lisäk­si, vaik­ka asias­ta ei val­ta­me­dias­sa mitään kir­joi­tel­la, moraa­li­nen vas­tuun kan­ta­mi­nen on jo tapah­tu­nut. Juha Sipi­lä tote­si Suo­men­maas­sa että emme hyväk­sy Antin tekoa. Lisäk­si hän tote­si että tuo­miois­tui­men pää­tös on sel­vä, sitä on kaik­kien syy­tä kun­nioit­taa, ja että jäl­ki­kä­teis­tä menet­te­lyn puo­lus­te­lua ei pidä esiintyä. 

  Juha lisä­si myös että Kaik­ko­sen ran­gais­tus on oikeu­den mää­rää­mä. Sen lisäk­si ei tar­vi­ta jota­kin yleis­tä hyl­jek­si­mis­tä tai vihan­pi­toa. Hän tote­si että Antin ihmi­se­nä hyväk­sym­me, polii­tik­ko­na hän­tä ei voi erot­taa mis­tään puo­lu­een teh­tä­vis­tä, kos­ka hän ei ole sel­lai­sis­sa, ja että hänen jat­ka­mi­sen­sa kan­san­edus­ta­ja­na on (koko) edus­kun­nan asia.

  En ole näh­nyt yhtä ryh­di­käs­tä lausun­toa mui­den tuo­miol­la ollei­den puoluetaustoista. 

  Kes­kus­tan syyl­lis­tä­mi­sen puo­lu­ee­na voi siis lopettaa.

 8. Eivät polii­ti­kot­kaan ihan tyh­miä ole. Hyvin Mat­ti ja kump­pa­nit tie­tä­vät mil­loin lakia riko­taan, mut­ta ero­na on se että he luu­le­vat ole­van­sa lain ylä­puo­lel­la. Kaik­ko­sel­le teki­si hyvää miet­tiä mikä on kan­san­edus­ta­jan teh­tä­vä ja sit­ten miet­tiä hie­man sano­mi­sii­an oikeus­lai­tos­ta ja sen pää­tök­siä koh­taan. Teot hän var­mas­ti ymmär­tää (toi­vot­ta­vas­ti).

 9. Ei tau­lu­kaup­pa auto­maat­ti­ses­ti ole rikol­lis­ta. Minä­kin olen osta­nut arvos­te­tul­ta tai­tei­li­jal­ta esim. 30 tau­lun vedos­ta ja myy­nyt ne tupla­hin­nal­la. Ei se myyn­ti­hin­ta poi­ken­nut yksit­täi­sen kau­pan hin­nas­ta. Nii­tä osti­vat yksi­tyi­set­kin henkilöt.

 10. Mil­lä tavoin sää­tiöt saa­vat jakaa rahaa puolueille/ehdokkaille, ja mil­lä taval­la eivät? Tämä lie­nee se oikea kysymys. 

  Uskoo­ko joku että esim. suo­men­ruot­sa­lai­set sää­tiöt eivät jaa rahaa sopi­vik­si kat­so­mil­leen puo­lueil­le ja ehdokkaille?

  1. Uskoo­ko joku että esim. suo­men­ruot­sa­lai­set sää­tiöt eivät jaa rahaa sopi­vik­si kat­so­mil­leen puo­lueil­le ja ehdokkaille?

   Suo­men­ruot­sa­lai­set sää­tiöt jaka­vat rahaa RKP:lle eivät­kä edes ihan vähän. Se on kui­ten­kin sopusoin­nus­sa sää­tiön sään­tö­jen kans­sa ja sää­tiöl­le lah­joit­ta­vat hen­ki­löt tie­tä­vät, mihin raha menee. Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen rahaa ne eivät yri­tä hakea.
   Puo­lue­tu­ki puut­tui Nuo­ri­soa­sun­to­sää­tiön tar­koi­tus­pe­räs­tä. Kyse ei ole ihan pik­ku mkjuo­to­vir­hees­tä, sil­lä jos täl­lai­nen pykäklä sään­nöis­sä oli­si ollut, se oli­si evän­nyt sekä Rahik­sen rahat että kau­pun­gin tontit.

 11. Olrn samaa miel­tä OS:n kans­sa. Kank­ko­nen oli­si vaih­det­tu, jos oli­si rutis­sut käy­tän­nös­tä. Ymmär­rän, että sää­tiön sään­nöis­sä on tiet­ty han­ka­la ker­toa sen tuke­van jotain puo­luet­ta ja kui­ten­kin hakee tukea RAY:ltä. Uskon, että tuo­hon­kin löy­tyy ratkaisu.

 12. Help­po on yhtyä tuo­hon Osmon aja­tuk­seen puo­lu­ees­ta sakotettavana.

  Hie­man täs­sä häm­men­tää, että vas­taa­va dema­rien Urhei­lusää­tiön tuo­mio lakais­taan mel­kein maton alle, siis medias­sa yleen­sä­kin. Min­kä­hän takia?

 13. Var­sin kysee­na­lais­ta on ollut tuet­tu­ja asun­to­ja tar­vit­se­vien sii­vel­lä raken­taa puo­lu­een alle mas­sii­vi­nen sää­tiö yli­pää­tään. Ovat­han sit­ten puo­lu­een vali­tut saa­neet kerä­tä help­poa rahaa muun muas­sa yhtiö­ko­kous­osal­lis­tu­mi­sil­la. Eikös niis­tä koh­tuul­li­sen lyhyis­tä alle­kir­joi­tus­ti­lai­suuk­sis­ta, jois­sa käy­tiin lukuis­ten talo­yh­tiöi­den asioi­ta lävit­se, kerät­ty muka­via lisä­an­sioi­ta kokous­palk­kioi­na? Jos nuo­ri­so­sää­tiö ja asian­omai­set oli­si­vat täy­sin olleet avun­tar­vit­si­joi­den asial­la, oli­si niis­tä­kin löy­ty­nyt säästövaraa.

  Ja mones­sa kom­men­tis­sa eri kana­vis­sa ollut hyvä point­ti: kul­loi­sen­kin vas­tuul­li­sen oli­si aina ollut mah­dol­lis­ta pis­tää peli poik­ki. Nuo­ren­man pol­ven edus­ta­jan viimeistään.

 14. Mah­taa Kaik­kos­ta harmittaa,syytä onkin,mutta pää­asia on ettei häve­tä, vai mitä Osmo Soi­ni­vaa­ra? Sil­loin on vää­räl­lä alal­la, sää­tä­mäs­sä lakia ja rik­ko­mas­sa niitä.
  “On pal­jon käy­tän­tö­jä, jot­ka ovat jos­kus olleet ylei­ses­ti hyväk­syt­ty­jä, mut­ta jot­ka nyt ovat lain­vas­tai­sia ilman, että lakia on välis­sä muu­tet­tu”, sanoo Soi­ni­vaa­ra, miten se on mah­dol­lis­ta, kysyy nyt Vatanen?

 15. Olen tasaa samaa miel­tä kir­joit­ta­jan kanssa.
  On vää­rin nos­taa tikun­nok­kaan ja syl­ku­pik­si joku joka on jat­ka­nut ehkä vuo­si­kym­me­niä ollut­ta käytäntöä.
  Oikeam­pi oli­si vain ojen­taa ja sanoa että tämä on vää­rin ja sit­ten kun­non ran­gais­tus jos ei muu­ta tapojaan.

  Ei Kaik­ko­nen ole ensim­mäi­nen joka on jou­tu­nut täm­möi­seen tilan­tee­seen. Jos kelaa his­to­ri­aa taak­se­päin niin vas­taa­via on ollut ehkä kym­me­nen vuo­den välein.

  Oli­si­ko lain­sää­tä­jä jo kehit­ty­nyt sil­le tasol­le että sai­si koh­tuut­ta tähän asiaan.

 16. Tie­tyl­lä tapaa ehdol­li­nen van­keus­tuo­mio voi­si olla ver­ran­nol­li­nen esim. uhka­sak­koon, jota voi­daan käyt­tää juu­ri sel­lai­sis­sa tilan­teis­sa, jois­sa val­lin­nut käy­tän­tö tode­taan lain­vas­tai­sek­si. Ehdol­li­ses­ta tuo­mios­ta pitäi­si vain kehit­tää ver­sio, joka on ehdol­li­nen vain kysees­sä ole­van toi­min­nan jat­ka­mi­sen suh­teen, taval­laan siis jul­ki­nen varoitus.
  Adop­tion peruun­tu­mi­nen kals­kah­taa vähän samal­ta kuin kan­sa­lais­luot­ta­muk­sen ja soti­la­sar­von menet­tä­mi­nen tuo­mion kovennuksena.

 17. Aivan koh­tuu­ton­ta oli evä­tä täl­lä perus­teel­la adop­tio­lap­si Kaik­ko­sel­ta ja hänen vaimoltaan. 

  Sinän­sä olen samaa miel­tä mut­ta tämä oli ymmär­tääk­se­ni Ete­lä-Afri­kan viran­omais­ten pää­tös. Ilmei­ses­ti vain nou­dat­ti­vat pai­kal­lis­ta lakia kuten hei­dän tie­tys­ti tuleekin.

 18. Tuo­mit­ta­vaa on aina­kin tapa jol­la kes­kus­ta ja kokoo­mus on suh­tau­tu­nut tuo­mioi­hin. Hal­vek­si­taan oikeus­lai­tos­ta ja pide­tään omaa poi­kaa sen uhri­na. Ber­lusco­nil­ta näi­tä on näh­ty, mut­ta kun pojat hakee tääl­lä tuo­mioi­ta kor­rup­tios­ta, niin vika on sit­ten yhtä lail­la oikeus­lai­tok­ses­sa ja mei­dän poi­ka ei ole yeh­nyt mitään. Jää kiin­ni kor­rup­tios­ta ja kukaan ei vaa­di eroa tai puo­lueil­ta mitään. Mik­si enää vai­vau­tua äänes­tä­mään? Tulee mie­leen Iso­met­sä, jon­ka halut­tiin myös otta­van vas­tuun koko jär­jes­tel­män kor­rup­tios­ta, jot­ta hom­ma sai­si jat­kua saman­lai­se­na taustalla.

 19. Mei­naat että esim. jos jon­kun kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­to rötös­te­li­si ja ottai­si lah­juk­sia ym ja vaan väit­täi­si että tämä on ollut tääl­lä aina tapa­na niin kau­pun­gil­le pitäi­si lait­taa yhteisösakko?

 20. Ran­gais­tuk­set toi­vot­ta­vas­ti patis­ta­vat mui­ta­kin otta­maan tar­kem­min tuol­lai­set hyvin pal­ki­tut luottamustehtävät,joissa on nau­tis­kel­tu huolettomasti.Tietämättömyys ei aina­kaan kel­paa puo­lus­te­luk­si. On ymmär­ret­tä­vä ottaa sel­vää ja kysyä laintuntijoilta. 

  Onhan tuo uusi vaa­li­ra­hoi­tus­la­ki vedet­ty tiukaksi.Tietenkin aina löy­tyy kei­no­ja lain kier­tä­mi­seen. Vaik­ka­pa uut­ta pank­ki­ve­ro­tus­ta jo kier­re­tään vaivattomasti.

  Pal­jas­tu­nei­den vää­rin­käy­tös­ten ikä­vä­nä seu­rauk­se­na kun­nal­li­ses­sa luot­ta­mus­toi­mes­sa ole­via­kin syyl­lis­te­tään ahneu­des­ta. Kun istuu 12 tun­tia vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa, saa hyvin vaa­ti­mat­to­man kokus­palk­kion. Täl­lai­nen aihee­ton syyl­lis­tä­mi­nen ei juu­ri kan­nus­ta osal­lis­tu­maan yhteis­ten asioi­den hoitoon.

 21. > On erit­täin hyvä asia, että täl­lai­nen toi­min­ta on nyt yksi­kä­sit­tei­ses­ti todet­tu lain­vas­tai­sek­si – tai siis aina­kin kärä­jä­oi­keus on todennut.

  Aivan. Toi­saal­ta, kaik­ki­han ovat ymmär­tä­neet, että sää­tiön raho­ja ei saa ohja­ta muu­al­le kuin sään­nöis­sä mää­rät­tyi­hin tar­koi­tuk­siin. Tuo­mio­sa on siis kyse myös sii­tä, että laki on vii­mein ulo­tet­tu kos­ke­maan myös polii­tik­ko­ja ja “maan tapaa”.

  Ant­ti Kaik­ko­nen ja Juk­ka Vih­riä­lä voi­vat olla jos­sain mää­rin sijais­kär­si­jöi­tä sik­si, että eivät arvan­neet maan tavan tuo­man suo­jan ja oikeu­tuk­sen haih­tu­van. Vai­kea sanoa, kuin­ka pal­jon mui­ta vas­taa­via tapauk­sia on his­to­rian kulues­sa sat­tu­nut, mut­ta peri­aat­tees­sa kaik­ki aika­kau­det ja puo­lu­eet tuli­si pera­ta läpi. Ehkä tämä tapaus oli sen ver­ran ilmei­nen ja räi­keä, että se ylit­ti lain­val­vo­jien sie­to­ra­jan ja maan maha­vien syyttämiskynnksen.

 22. > Aivan koh­tuu­ton­ta oli evä­tä täl­lä perus­teel­la adop­tio­lap­si Kaik­ko­sel­ta ja hänen vaimoltaan.

  Eri­tyi­ses­ti jo virin­neen toi­von murs­kaa­mi­nen on kovin tylyä. Toi­saal­ta Suo­mes­sa on adop­tio­ha­luk­kai­ta niin pal­jon, että jol­lain perus­teel­la hei­tä kai pitää kar­sia. Var­mas­ti monia mui­ta­kin per­hei­tä on hylät­ty jon­kin pie­nen yksi­tyis­koh­dan perus­teel­la. Polii­ti­kot ja julk­kik­set eivät tie­ten­kään tar­vit­se eri­tyis­koh­te­lua. Monis­ta muis­ta kovis­ta koh­ta­lois­ta tämä ero­si ehkä sii­nä, että yllät­tä­vä kään­ne huo­nom­paan sat­tui pro­ses­sin aika­na, ja tap­poi jo virin­neen toivon.

 23. Sen ver­ran mitä maa­lai­sia olen kuun­nel­lut, niin ei kepu­lais­ten kes­kuu­des­sa pide­tä tuo­ta vero­ra­ho­jen kana­voin­tia (sil­lä vero­ra­haa­han ne lop­pu­jen lopuk­si ovat) miten­kään moitittavana.
  Aja­tuk­se­na joten­kin niin, että ne rahat on kui­ten­kin enem­män pois kau­pun­ki­lai­sil­ta, ja näin ollen ne tasaa­vat koet­tua epäoikeudenmukaisuutta…
  Sama kos­kee lii­ken­ne­hank­kei­ta ja mui­ta: ihan sama mil­lä lait­to­muuk­sil­la ja kie­roi­luil­la saa­daan omaan maa­kun­taan jokin suu­ri inves­toin­ti, on se kui­ten­kin vii­me kädes­sä vain oikeu­den­mu­kai­suu­den toteuttamista.

 24. Kun­nioi­tet­tu Osmo Soi­nin­vaa­ra oli Libe­raa­li­sen Kan­san­puo­lu­een puo­lue­val­tuus­ton vara­jä­sen 1978–1980 ja hänet valit­tiin 1980 LKP:n Rova­nie­men puo­lue­ko­kouk­ses­sa LKP:n puo­lue­val­tuus­ton var­si­nai­sek­si jäse­nek­si vuo­sik­si 1980–1982.

  Soi­nin­vaa­ran puo­lu­ees­ta erot­ta­mi­ses­ta käy­tiin LKP:ssä voi­ma­kas kes­kus­te­lu syk­syl­lä 1980, hänen kiel­täy­dyt­tyä läh­te­mäs­tä LKP:n kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaak­si. Soi­nin­vaa­ra oli ehdok­kaa­na kil­pai­le­val­la lis­tal­la. Soi­nin­vaa­ran erot­ta­mi­nen hau­tau­tui LKP:n kunnallisvaalitappioon.

  Soi­nin­vaa­ra osal­lis­tui voi­mak­kaas­ti LKP:n poliit­ti­seen toi­min­taan yli­mää­räi­ses­sä puo­lue­ko­kouk­ses­sa 24.–25.1.1981 ja yli­mää­räi­ses­sä LKP:n puo­lue­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 7.11.1981 pre­si­dent­tieh­do­kas Hel­vi Sipi­län valitsemiseksi
  puo­lu­een presidenttiehdokkaaksi.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra hyl­kä­si kon­kurs­si­ti­las­sa olleen oman puo­lu­een­sa, LKP:n kevääl­lä 1982, kos­ka puo­lue jou­tui mak­su­ky­vyt­tö­mä­nä liit­ty­mään kes­kus­ta­puo­lue­seen. Soi­nin­vaa­ra hyl­kä­si mil­joo­na­ve­lois­sa olleen puo­lu­een­sa, jon­ka rahoi­tus perus­tui kun­nal­lis­jär­jes­tö­ta­sol­la pää-äänen­kan­nat­ta­ja Polt­to­pis­teen kaut­ta kier­rä­tet­tyi­hin kun­nal­li­siin ilmoitustuloihin.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra jät­ti LKP:n sel­viy­ty­mään kes­kus­ta­puo­lu­een kai­na­loon hänen toi­min­ta-aika­naan syn­ty­neis­tä mil­joo­na­ve­lois­ta. Kes­kus­ta­puo­lue mak­soi LKP:lle vuo­si­na 1983–1986 yli 5 mil­joo­naa mark­kaa. LKP ero­si kes­kus­ta­puo­lu­een jäse­nyy­des­tä vuon­na 1986 kesäl­lä ollen edel­leen mil­joo­na veloissa.

  Suo­men Kes­kus­ta mak­soi vuo­sit­tain sato­ja tuhan­sia mark­ko­ja LKP:lle sen vel­ko­jen lyhen­tä­mi­sek­si vie­lä 1990-luvul­le asti.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra on kun­nioi­tet­tu libe­raa­li, joka tun­tee hyvin puo­luei­den rahoi­tuk­sen likai­sem­man­kin puolen.

  Jar­mo Korhonen

  1. Jar­mo Kor­ho­nen ei näyt­tä­nyt tie­tä­vän, mis­tä libe­raa­lien velat syn­tyi­vät. Tuo­hon aikaan oli (maan/kaupungin) tapa, että kaik­ki puo­lu­eet sai­vat kau­pun­gil­tas edul­li­sen ton­tin talou­ten­sa tuke­mi­sek­si. Libe­raa­lit sai­vat sel­lai­set Haa­gas­ta ja raken­si­va­ty sin­ne dol­la­rin­ku­va sil­mis­sä toi­mis­to­ta­lon, joka ei ollut­kaan mikään kul­ta­kai­vos vaan tuot­ti aivan tol­kut­to­mat tap­piot. Minul­la ei ollut noi­den asioi­den kans­sa mitään tekemistä.

 25. En ymmär­rä yhteisörangaistuksia.Lain sää­tä­jät ovat saa­neet toi­mia lain yläpuolella.Säätiölaissa ei ole mitään epä­sel­vää koh­taa joka antai­si mah­dol­li­suu­den ostaa yli­hin­tai­sia tau­lu­ja poli­ti­koil­ta ja tämän tie­tää jopa sokea Reetakin.Käsittääkseni myös­kin kir­jan­pi­to ja isän­nöin­ti­kus­tan­nuk­sil­la on imu­roi­tu “kau­raa ” oman puo­lu­een laariin.Kaikkonen sai mie­les­tä­ni jopa lii­an­kin kepeän “ehtool­li­sen”.
  Sää­tiöt on saa­te­ta­va vero­tuk­sen piiriin.Tilintarkastajat ja verot­ta­ja ovat hyvä kont­rol­li nii­hin jatkossa.Lapsen teko/saaminen oli mau­ton vedätys.

 26. Ode: “Aivan koh­tuu­ton­ta oli evä­tä täl­lä perus­teel­la adop­tio­lap­si Kaik­ko­sel­ta ja hänen vaimoltaan.”

  Täs­sä tapauk­ses­sa on Ete­lä-Afri­kan “maan tapa”, että adop­tio­van­hem­mil­ta odo­te­taan nuh­teet­to­muut­ta. Mie­les­tä­ni se ei ole koh­tuu­ton­ta, eikä kovin huo­no tapa.

 27. Soininvaara:“Aivan koh­tuu­ton­ta oli evä­tä täl­lä perus­teel­la adop­tio­lap­si Kaik­ko­sel­ta ja hänen vaimoltaan.”

  Olen samaa miel­tä , Kaik­ko­sen paris­kun­nal­le koh­tuu­ton rangaistus.

  Vaa­li­ra­haon­gel­ma on osoi­tus suo­ma­lai­sen demo­kra­tian puut­tu­mi­ses­ta. Maa­seu­dul­ta , har­vaan asu­tuil­ta alueil­ta on vai­kea pääs­tä kan­san­edus­ta­jak­si. Vaa­li­työ vaa­tii älyt­tö­mäs­ti rahaa ver­rat­tu­na väki­rik­kail­la alueil­la vaa­li­me­nes­tys­tä hakeviin.

  Toi­nen­kin vaka­va demo­kra­tia­va­je tulee sii­tä, että rik­kail­la suo­men-ruot­sa­lais­pii­reil­lä, ammat­tiyh­dis­tys­liik­keel­lä ja Suo­men kokoo­mus­por­va­reil­la on rahaa mil­lä hakea näky­vyyt­tä ja saa­da kannatusta.

  Köy­hil­lä maa­lai­sil­la ei ole mah­dol­li­suuk­sia puo­lus­taa oikeuk­si­aan ja jos sitä yri­te­tään, niin se tor­pa­taan median veri­koi­rien ja raha­val­ta­ko­neis­ton käs­ky­läi­sen , oikeus­lai­tok­sen avulla.

  1. eemil
   Olet­ko ollaan­kaan huo­lis­sa­si sii­tä, miten rahat­to­mat vih­reät saa­vat äänen­sä kuu­lu­viin vaaleissa?

 28. Olen Oden kans­sa samaa miel­tä, mut­ta haluan tuo­da vie­lä yhden näkö­kul­man poh­din­taan. Eikö ihmi­sen, ja polii­ti­kon eri­tyi­ses­ti, vel­vol­li­suus ole toi­mia “yleis­tä tapaa vas­taan”, jos se ei mene oikein? Tavan, tot­tu­muk­sen ja vihais­ten puo­lue­to­ve­rei­den tai gol­le­koi­den pelon pai­ne on vain yleen­sä lii­an kova.

 29. Osmo: “Idea­na on myy­dä arvo­ton­ta tai­det­ta sel­vään ylihintaan.”

  Jaa­ha, nyt sitä on alet­tu taidearvostelijaksikin.
  Seu­raa­vak­si saam­me var­maan kuul­la, mikä on Vih­reil­le sove­lias­ta taidetta.

 30. Hyviä adop­tio­ta hake­via van­hem­pia on vähemm­nä kuin kodit­to­mia lap­sia, Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Kaik­kos­ten adop­tio­pro­ses­sin kat­kai­su oli tra­ge­dia Kaik­ko­sil­le, mut­ta vie­lä suu­rem­pi mene­tys sil­le ete­lä­afrik­ka­lai­sel­le lap­sel­le, joka nyt jäi ilman perhettä.

 31. Perus­te­lusi ontuu, Osmo. Kun on jul­kis­ta tukea saa­van sää­tiön hal­li­tus­teh­tä­väs­sä ja var­sin­kin kan­san­edus­ta­ja­na, niin luot­ta­mus­teh­tä­vän vel­vol­li­suu­teen kuu­luu lain nou­dat­ta­mi­nen ja rehel­li­syys. Vaik­ka edel­tä­jät eivät sitä ole nou­dat­ta­neet (ns. maan tapa), se ei pois­ta tätä vas­tuu­ta. Muu­ten jou­du­taan kal­te­val­le pin­nal­le, kuten kes­kus­tan ryh­män­joh­ta­ja Timo Kal­li, joka taan­noin tote­si että “lakia ei tar­vit­se nou­dat­taa, kos­ka sen rik­ko­mi­ses­ta ei ole sää­det­ty rangaistusta”.

 32. Nuo­ri polii­tik­ko voi hyvin aja­tel­la, että tämä iso­jen poi­kien raken­ta­ma rahoi­tus­muo­to on ylei­ses­ti hyväk­syt­ty – ellei maan niin aina­kin puo­lu­een tapa. Käy­tän­tö, jota on avoi­mes­ti sovel­let­tu pit­kään, joh­taa­kin vankeusrangaistukseen. 

  Kyl­lä polii­ti­kon pitää olla vas­tuus­sa teois­taan. Jos taval­li­nen kan­sa­lai­nen jää kiin­ni rikok­ses­ta, ei mikään maan tapa pelas­ta tuomiolta. 

  Kyl­lä Kaik­ko­sen tuo­mio on täy­sin koh­tuul­li­nen. Voi­si olla vie­lä isom­pi­kin. Oikeus on har­voin tas­a­puo­li­nen, tuo­mi­ta voi vain ne joi­ta vas­taan näyt­tö on riittävää.

 33. Kan­sain­vä­li­set “adop­tiot” pitäi­si kiel­tää, kos­ka ne ovat aivan sel­vää ihmis­kaup­paa. Sii­tä vain ei puhu­ta kau­pan­käyn­ti­nä, mut­ta jos “tava­ran” liik­kues­sa raha vaih­taa omis­ta­jaa, niin mis­tä on kysy­mys ellei kau­pas­ta kun osto- ja myyn­tior­ga­ni­saa­tio­kin on aivan sel­vä? Tie­ten­kin raha on vain “kus­tan­nus­ten” kat­ta­mi­sek­si, mut­ta samaa logiik­kaa käy­te­tään myös aivan taval­li­ses­sa lähi­kau­pas­sa. Lap­si­kau­pas­sa ei puhu­ta pie­nis­tä sum­mis­ta vaan tyy­pil­li­ses­ti on kyse useis­ta tuhan­sis­ta, jopa kym­me­nis­tä tuhan­sis­ta euroista.

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jar­mo Kor­ho­nen ei näyt­tä­nyt tie­tä­vän, mis­tä libe­raa­lien velat syn­tyi­vät. Tuo­hon aikaan oli (maan/kaupungin) tapa, että kaik­ki puo­lu­eet sai­vat kau­pun­gil­tas edul­li­sen ton­tin talou­ten­sa tuke­mi­sek­si. Libe­raa­lit sai­vat sel­lai­set Haa­gas­ta ja raken­si­va­ty sin­ne dol­la­rin­ku­va sil­mis­sä toi­mis­to­ta­lon, joka ei ollut­kaan mikään kul­ta­kai­vos vaan tuot­ti aivan tol­kut­to­mat tap­piot. Minul­la ei ollut noi­den asioi­den kans­sa mitään tekemistä.

  LKP:n puo­lue­hal­li­tus päät­ti 7.4.1979 lait­taa puo­lue­toi­mis­ton­sa tilat kiin­teis­tö Oy Nui­ja­mies­ten­tie kol­mes­sa välit­tö­mäs­ti myyntiin.

  LKP:n puo­lue­val­tuus­to siu­na­si kokouk­ses­sa 22.4.1979 puo­lue­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen myy­dä tilat eni­ten tarjoavalle. 

  LKP:n puo­lue­hal­li­tus kokoon­tui 25.8.1979 Vaa­sas­sa, jos­sa jär­jes­tet­tiin puo­lu­een kesä­päi­vät. LKP:n puo­lue­hal­li­tus päät­ti ottaa 500 000 mar­kan lai­nan Pos­ti­pan­kis­ta puo­lue­toi­mis­ton myyn­tiä var­ten. Suur-Hel­sin­gin Osuus­pank­ki oli luvan­nut osas­ta pank­ki­lai­nas­ta pankkitakuun. 

  LKP möi 28.9.1979 puo­lue­ta­lon­sa eli Kiin­teis­tö Oy Nui­ja­mies­ten­tie 3:n vakuu­tus­yh­tiö Pohjolalle.

  Tutus­tu­mi­nen LKP:n tulos­las­kel­miin ja tase­seen vuo­sil­ta 1978–1986 ker­too aivan muu­ta. LKP:n omis­ta­ma kiin­teis­tö oli vuo­den 1978 tasees­sa 6,5 mil­joo­nan mar­kan arvoinen.

  Arvos­ta­ma­ni Soi­nin­vaa­ra muis­taa var­mas­ti kuin­ka velat syn­tyi­vät, talo oli vain pie­ni ja mer­kit­tä­vä lisä. 

  Jar­mo Korhonen

 35. Jos sää­tiö tai yhdis­tyk­sen sään­nöis­sä mai­nit­tai­siin yhteis­kun­nal­lis­ten ver­kos­to­jen raken­ta­mi­nen yhtei­sön yleis­hyö­dyl­lis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si, niin oli­si­ko tuki sen jäl­keen mahdollinen?

 36. Ans­si V: Sinän­sä olen samaa miel­tä mut­ta tämä oli ymmär­tääk­se­ni Ete­lä-Afri­kan viran­omais­ten pää­tös. Ilmei­ses­ti vain nou­dat­ti­vat pai­kal­lis­ta lakia kuten hei­dän tie­tys­ti tuleekin. 

  Täs­sä tapauk­ses­sa ymmär­tääk­se­ni kysees­sä oli suo­ma­lais­ten viran­omais­ten pää­tös. Sosi­aa­li­toi­men viran­omai­set eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti suo­sit­te­le rikos­re­kis­te­rin omaa­via ihmi­siä adop­tio­lu­van saa­jik­si ja näis­sä tapauk­sis­sa adop­tio­lau­ta­kun­ta ei lupaa myön­nä. Aivan toi­nen kysy­mys toki sit­ten oli­si se, ettei koh­de­mai­den viran­omai­set takuul­la teki­si lap­sen nimeä­mis­pää­tös­tä hen­ki­löl­le, jol­la on rikos­taus­ta — haluk­kais­ta van­hem­mis­ta kun ei ole kan­sain­vä­li­ses­sä adop­tios­sa pulaa.

 37. Rol­le:
  Hyviä adop­tio­ta hake­via van­hem­pia on vähemm­nä kuin kodit­to­mia lap­sia, Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la. Kaik­kos­ten adop­tio­pro­ses­sin kat­kai­su oli tra­ge­dia Kaik­ko­sil­le, mut­ta vie­lä suu­rem­pi mene­tys sil­le ete­lä­afrik­ka­lai­sel­le lap­sel­le, joka nyt jäi ilman perhettä.

  Tämä ei pidä paik­kaan­sa, jokais­ta kan­sain­vä­li­seen adop­tioon tule­vaa las­ta koh­den on lukui­sia haluk­kai­ta adop­tio­van­hem­pia. Tämän takia odo­tusa­jat kan­sain­vä­li­ses­sä adop­tios­sa ovat vuo­si vuo­del­ta piden­ty­neet. Lap­si ei siis taa­tus­ti jää ilman per­het­tä tämän rat­kai­sun vuoksi.

 38. On pal­jon käy­tän­tö­jä, jot­ka ovat jos­kus olleet ylei­ses­ti hyväk­syt­ty­jä, mut­ta jot­ka nyt ovat lain­vas­tai­sia ilman, että lakia on välis­sä muutettu.”
  Kysyn vie­lä uudes­taan miten joku muut­tuu lain­vas­tai­sek­si lakia muut­ta­mat­ta, kuten O.S. edel­lä­ole­vas­sa kirjoittaa.
  Päin­vas­tai­sia tapauk­sia on enem­män ns. “her­ra­ri­kok­sis­sa”, tyy­liin, en syy­tä, vaik­ka syy­tä oli­si. Tai,teon vähäi­syy­den ja teki­jän ase­man huo­mioo­not­taen antaa olla, jne..
  Hyvä , että joku tuo­mit­tiin, suu­rin kon­na kui­ten­kin luis­te­li tuo­miot­ta. Tai jäi­hän se kol­mas kausi haa­veek­si, jotain sentään..

  1. Sel­lai­set kaa­voi­tus­käy­tän­nöt, jot­ka oli­vat täy­sin avoi­mia ja jul­ki­sia aiem­min, tul­kit­tai­siin hyt täy­sin lainvastaisiksi.
   Oli esi­mer­kik­si täy­sin jul­kis­ta, että Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja oli Elan­non pää­joh­ta­ja, jol­la oli vah­vat kyt­ken­nät koko puyna­pää­omaan, ja vara­pu­heen­joh­ta­ja oli Saton joh­ta­ja. Kun Saton joh­ta­ja jäi eläk­keel­le, hän luo­pui myös kau­pun­ki­sun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­ta, johon valit­tiin hänen seu­raa­jan­sa Satossa.
   Ei onnist6uisi enää.

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  eemil
  Olet­ko ollaan­kaan huo­lis­sa­si sii­tä, miten rahat­to­mat vih­reät saa­vat äänen­sä kuu­lu­viin vaaleissa?

  Eivät nyt vih­reät kovin rahat­to­mil­ta vai­kut­ta­neet Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­lien vaa­li­ra­hoi­tusil­moi­tus­ten perus­teel­la. Sel­vä kak­kos­si­ja tai­si tul­la Kokoo­muk­sen jäl­keen. Tosin Hel­sin­gin Kokoo­muk­sel­la on Kan­sal­lis­sää­tiö, jon­ka pesä­mu­na­na on juu­ri tuol­lai­nen 1970-luvun tont­ti, täs­sä tapauk­ses­sa talo Pasi­las­sa, joka myy­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten muu­ta­mal­la mil­joo­nal­la. Tar­kat luvut voi jokai­nen hakea PRH:n jul­ki­sis­ta asiakirjoista. 

  Tuo Nuo­ri­so­sää­tiö on NS:n his­to­rii­kin mukaan kyl­lä­kin toteu­tet­tu yhteis­työs­sä kes­kus­ta­li­be­raa­lien kans­sa, tont­ti on saa­tu yli­por­mes­ta­ri Teu­vo Auran(lib) aikaan, ja mie­les­tä­ni han­ket­ta aja­nut Kari Asp on ollut libe­raa­lien kun­nan­val­tuu­tet­tu. Myös Espoos­sa vih­rei­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na toi­mi­nut Aulis Junes oli aktii­vi­ses­ti muka­na aika­na, jol­loin Nuo­ri­so­sää­tiön pesä­mu­na, Nuo­ri­so­ho­tel­lit Oy perustettiin. 

  Saman his­to­rii­kin mukaan, libe­raa­lit läh­ti­vät täs­tä Hert­to­nie­men talos­ta, kun he sai­vat vas­taa­van talo Kirk­ko­num­men suunnalta…

  Kes­kus­tan his­to­rii­kin mukaan, myös Soi­nin­vaa­ra tai­si kuu­lua hel­sin­ki­läi­seen kes­kus­ta­li­be­raa­lin falan­giin, kat­so his­to­rii­kin koh­ta Tasavaltaseura.

 40. Ymmär­sin kyl­lä, että tuo Kaik­ko­sen adop­tio­ta­paus rat­ke­si jo kau­an ennen tätä kärä­jä­oi­keu­den pää­tös­tä. Eikä jul­ki­suu­ten tie­tääk­se­ni ole annet­tu objek­tii­vis­ta tie­toa sii­tä, mikä lop­pu­jen lopuk­si oli se syy.

  Toi­saal­ta en näe kyl­lä sii­nä mitään har­mil­lis­ta, että näin kävi.

 41. On myös fak­ta, että Kaik­ko­nen on nuo­reh­ko eteen­päin­pyr­ki­vä kepu­po­li­tiik­ko syr­hä­seu­tu­jen ulko­puo­lel­ta eli Uudel­ta­maal­ta. Sii­nä mie­les­sä “vaa­ral­li­nen” poliit­ti­nen tapaus, että edes­sä oli­si voi­nut olla vaik­ka kuin­ka lois­ta­vam­pi ura puo­lu­ees­sa ilman täl­lais­ta jarrua.

 42. Mar­ja Tiu­ra (kok) teki kaik­ki klas­si­set vaalirahoituskikat.
  Suo­sik­ki­ni on kor­tin lai­na, jota ei peri­tä eikä mak­se­ta. Lail­lis­ta. Muu­ta­man vuo­den jäl­keen vel­ka on kir­jan­pi­dos­sa pois­tet­tu epäkuranttina.
  Avio­mies puo­les­taan kaup­pa­si vaa­li­tent­ti vaih­toeh­to­na mah­dol­lis­ta nega­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta ja huo­mio­ta. Tar­jous, jos­ta ei kiel­täy­du­tä. Lail­lis­ta, jos koplaus ei lii­an selkeä.
  Semi­naa­ri, jos­sa esiin­ty­jät peruut­ta­vat tulon­sa ja lipun osta­neet eivät tule pai­kal­le. Lail­lis­ta ja verot­ta­ja mak­saa. (Aina siis kaik­kea sattuu).
  Imma­te­ri­aa­li­nen vaa­li­tu­ki, jos­sa lai­na­taan vaik­ka rekan perä­vau­nu­ja mai­nos­pai­kak­si. Ei tuloa, ei ilmoi­tus­ta kenellekään. 

  Sit­ten on lail­li­nen rahoi­tus puo­lu­een sää­tiöil­tä, jon­ka saa sopi­va ehdo­kas. Puo­lueis­sa on salai­nen päät­tä­vä taho, joka valit­see kenel­le anne­taan tukea ja siis valitaan. 

  Kaik­ko­nen sai rahoi­tus­ta lail­li­ses­ti ole­mas­sa sadan nuo­ri­so­sää­tiön asun­to­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa kor­vaus­ta vas­taan. Ei hän­tä sii­hen hom­maan asuk­kaat tai kepu­lai­nen rivi­jä­se­nil­tä valin­nut vaan kummisedät.

 43. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei kai­se tau­lu­kaup­paa pidet­täi­si vali­tu­ke­na, jos tau­lut myy­täi­siin sisäänostohintaan.

  Tau­lu­kaup­pa ei ole kiel­let­tyä eivät­kä tau­lu­kaup­pi­aat myy sisää­nos­to­hin­taan (lii­ke­voit­to­han ei ole kiellettyä).
  Vaa­li­tu­ki­kaan ei ole kiel­let­tyä eikä rahan kerää­mi­nen puolueille.

  Kiel­let­tyä on sää­tiön varo­jen käyt­tö tar­koi­tuk­seen, jota ei sää­de­kir­jas­sa ole ja val­tio­na­vun kana­voin­ti puo­lu­een tukemiseen.
  Arvo­ton­ta tai­det­ta on ollut run­saas­ti tota­li­taa­ri­sis­sa yhteis­kun­nis­sa. Tus­kin haluat nii­hin samastua?

 44. Jos Kehit­ty­vien maa­kun­tien Suo­mi ‑rahoit­ta­ja Nova Grou­pin ei oli­si men­nyt kon­kurs­siin, meno oli­si jat­ku­nut enti­sel­lään. Nyt klas­si­set tem­put tie­tää jo lii­an moni. 

  Vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta val­von­ta on levä­pe­räis­tä ja mah­dol­lis­taa monen­lais­ta vei­vaus­ta helposti.

 45. Jan­ne: Täs­sä tapauk­ses­sa on Ete­lä-Afri­kan “maan tapa”, että adop­tio­van­hem­mil­ta odo­te­taan nuh­teet­to­muut­ta. Mie­les­tä­ni se ei ole koh­tuu­ton­ta, eikä kovin huo­no tapa.

  Ei, mut­ta ete­lä­afrik­ka­lai­nen nuh­teet­to­muu­den käsi­te poliit­ti­ses­sa rahoi­tuk­ses­sa tosin lie­nee aika eri­lai­nen asia kuin suo­ma­lai­nen, joten sii­nä mie­les­sä tilan­ne­tie­don välit­tä­mi­nen sin­ne pel­kän kie­len­kään­tä­mi­sen tasol­la ei vält­tä­mät­tä tuo­ta ihan oikeu­den­mu­kais­ta lopputulosta.

 46. Olet­ko tosis­sas sii­tä, että on koh­tuu­ton tuo­mio kun saa 5 kk kaval­luk­seen rin­nas­tet­ta­vas­ta luot­ta­mus­a­se­man vää­rin­käy­tös­tä. On teil­lä poli­tii­koil­la usko­ma­ton moraa­li. Mik­si sää kut­sui­sit sitä tilan­net­ta jos­sa vir­ka­mies ottaa hal­lin­nas­saan ole­via varo­ja omak­si hyö­dyk­seen? Van­ki Kaik­ko­nen on juu­ri virkla­mies joka otti nuo­ri­so­sää­tiön varo­ja sik­si kun niil­lä rahoil­la oli tar­koi­tus tul­la uudel­leen edus­kun­taan vali­tuk­si. Kan­nat­tais miet­tiä vähän mitä on poli­tii­ko­na vas­tuu. Se ei ole sitä, että varas­taa omak­si hyö­dyk­seen varoja.

 47. Seu­raa­va pysäk­ki maan tapo­jen per­kaa­mi­ses­sa pitäi­si ehdot­to­mas­ti olla kau­pan kes­kus­liik­kei­den yhtey­det kaa­voi­tuk­seen. Niis­sä asois­sa pää­te­tään todel­la isois­ta rahois­ta ja sivu­vai­ku­tuk­sis­ta esim. lii­ken­ne­mää­riin. Kun­nal­lis­vaa­lien aikaan mm. Turus­sa yksi sun toi­nen van­hem­man pol­ven val­tuu­tet­tu selit­ti vähän ään­tään madal­taen TV-kame­ral­le, että ei näe mitään ongel­maa sii­nä, että istuu sekä osuus­kun­nan eli­mis­sä että val­tuus­tos­sa tai kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa. Tai sii­nä, että lähi­su­ku­lai­nen on Tori­park­kia suun­nit­te­le­van kon­sor­tion asianajaja.

  Aina vedo­taan sii­hen, että maa on pie­ni eikä armoi­tet­tu­jen koke­nei­den ja ver­kos­toi­tu­nei­den yksi­löi­den ura­ke­hi­tys­tä ja panos­ta yhteis­kun­nas­sa sovi rajoit­taa. Vii­mek­si tätä tuu­baa tar­joi­li minis­te­ri Virk­ku­nen, aihee­na minis­te­rei­den karens­sit tapaus Häkä­mie­hen jäl­ki­mai­nin­geis­sa. Katin kon­tit. Teki­jöi­tä ja kyke­ne­viä päät­tä­jiä kyl­lä löy­tyy, hyvät vel­jet ja sis­kot ovat vaan lil­lu­neet omas­sa mehus­saan sen ver­ran kau­an, että ymmär­ryk­seen ei muu­ta mahdu.

 48. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  eemil
  Olet­ko ollaan­kaan huo­lis­sa­si sii­tä, miten rahat­to­mat vih­reät saa­vat äänen­sä kuu­lu­viin vaaleissa?

  Onhan tun­net­tu fak­ta se, että mediaih­mi­set ovat aja­tus- ja asen­neil­mas­tol­taan vih­rei­tä. Ja se näkyy sekä kuu­luu. Lisäk­si vih­reät asu­vat ihmis­kes­kit­ty­mis­sä, jos­sa on pal­jon ääniä jaossa.

  Vih­reät aja­vat hyviä asioi­ta, mut­ta tääl­lä maa­seu­dul­la pitää saa­da toi­meen­tu­lo luon­non­va­ro­ja jalos­ta­mal­la. Vih­reät kiel­tä­vät kai­ken, joten hei­dän äänes­tä­mi­nen on mahdotonta.

  Kiel­to­lis­tal­la erias­tei­si­na ovat mm: met­sän­vil­je­ly, pel­to­vil­je­ly, lihan­tuo­tan­to kai­kis­sa muo­dois­saan, tur­kis­tar­haus, tur­peen jalos­tus, pie­ne­ner­gia­tuo­tan­to ( pitäi­si olla yhtä hal­paa kuin kivi­hii­li), rah­ti­kul­je­tus autoil­la, hen­ki­lö­au­toi­lu jne.

  Tämän sano­man toi­nen puo­li on se, että kiel­tä­mäl­lä edel­lä mai­ni­tut asiat saa­daan kau­pun­geis­sa lisää kan­nat­ta­jia. Mie­les­tä­ni tämä ase­tel­ma muis­tut­taa Sak­san tilan­net­ta 80 vuot­ta sit­ten kun yksi kan­san­ryh­mä todet­tiin syy­pääk­si val­tion ongelmiin.

  Oli aika ran­kas­ti sanot­tu, mut­ta se kuvaa kon­kurs­siuh­kan pai­nees­sa teke­vien maa­ti­lay­rit­tä­jien tun­to­ja nykypäivänä.

  Esmi. Sin­ne­mäen vies­ti tur­kis­tar­haa­jil­le on osoi­tus täy­del­li­ses­tä vie­raan­tu­mi­ses­ta käy­tän­nön elä­mäs­tä sekä tun­teet­to­muu­des­ta yhtä ihmis­ryh­mää kohti.

  Sit­ten O.S. tote­aa lako­ni­ses­ti, että oli­han TV:n tur­kis­tar­haus­oh­jel­mas­sa tar­haa­jien edus­ta­jil­la tilai­suus sanoa kan­tan­sa. Kysyn­pä vaan, mut­ta en odo­ta vas­taus­ta — oli­si­ko tur­kis­tar­hause­lin­kei­no saa­nut tilai­suut­ta esi­tel­lä toi­min­taan­sa ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa, jos­sa oli­si ollut vih­rei­den ym. puo­lus­tus­pu­heen­vuo­ro sivukommenttina.

  Vähän huo­no esi­merk­ki, mut­ta ymmär­tä­net­te poin­tin. Täl­lä sivu­juon­teel­la yri­tän valais­ta ase­tel­maa, jos­sa vih­rei­den vaa­li­me­nes­tys elää ja voi hyvin,nauttien lisäk­si vero­va­roin pide­tyn YLE:n vaa­li­tues­ta ohjel­ma-aiko­jen muodossa.

 49. Orbus:
  Help­po on yhtyä tuo­hon Osmon aja­tuk­seen puo­lu­ees­ta sakotettavana.

  Hie­man täs­sä häm­men­tää, että vas­taa­va dema­rien Urhei­lusää­tiön tuo­mio lakais­taan mel­kein maton alle, siis medias­sa yleen­sä­kin. Min­kä­hän takia?

  oli­si­ko joh­tu­nut sii­tä että sen hal­li­tuk­ses­sa on istu­nut Paa­vo Lip­po­nen, Erk­ki Lii­ka­nen oli­si­ko lii­an iso­ja tap­pe­ja tuomittaviksi

 50. Tuo­mio­ta pitää ver­ra­ta mui­hin tuomioihin.
  Täs­sä blo­gis­sa on ver­rat­tu aika hyvin.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/01/1699617/haapalan-kommentti-vaalirahakohu-alkaa-olla-ohi—tuomiot-olivat-kovia

  Ne ovat kiel­tä­mät­tä kovia. Var­sin­kin jos vertaa.

  Jokai­nen kärä­jä­oi­keus­tuo­mioi­ta seu­ran­nut voi pan­na mer­kil­le, että aloit­te­le­va pahoin­pi­te­li­jä tai huu­mausai­ne­ri­kol­li­nen sel­vi­ää kevyem­mil­lä tuomiolla.

  Otet­ta­koon täs­sä sil­ti vain yksi esi­merk­ki edus­kun­nan omas­ta his­to­rias­ta, niin ei tar­vit­se arki- ja tapa­ri­kol­lis­ten häve­tä kan­san­edus­ta­jien seurassa.

  Perus­suo­ma­lais­ten edes­men­nyt edus­ta­ja Tony Hal­me tuo­mit­tiin vuon­na 2004 muun muas­sa sala­kul­je­tuk­ses­ta, ampu­ma-ase­ri­kok­ses­ta, huu­mausai­nei­den käyt­tö­ri­kok­ses­ta ja aseen varo­mat­to­mas­ta käsittelystä.

  Tuo­mio oli nel­jä kuu­kaut­ta ehdol­lis­ta – siis kuu­kausi vähem­män kuin Kaikkosella.

  nnn:
  Olet­ko tosis­sas sii­tä, että on koh­tuu­ton tuo­mio kun saa 5 kk kaval­luk­seen rin­nas­tet­ta­vas­ta luot­ta­mus­a­se­man vää­rin­käy­tös­tä. On teil­lä poli­tii­koil­la usko­ma­ton moraa­li. Mik­si sää kut­sui­sit sitä tilan­net­ta jos­sa vir­ka­mies ottaa hal­lin­nas­saan ole­via varo­ja omak­si hyö­dyk­seen? Van­ki Kaik­ko­nen on juu­ri virkla­mies joka otti nuo­ri­so­sää­tiön varo­ja sik­si kun niil­lä rahoil­la oli tar­koi­tus tul­la uudel­leen edus­kun­taan vali­tuk­si. Kan­nat­tais miet­tiä vähän mitä on poli­tii­ko­na vas­tuu. Se ei ole sitä, että varas­taa omak­si hyö­dyk­seen varoja.

 51. Mikä lie­nee nyky­ti­lan­ne HOK-Elan­nos­sa, kuin­ka pal­jon “vaa­li­tu­kea” saa­vat osuus­kun­nan poliit­ti­set edustajistoryhmät? 

  Jos hie­man selaa his­to­riik­ke­ja, niin edus­ta­jis­ton jäsen­ten run­sas voi­te­le­mi­nen tuli tähän yhdis­ty­nee­seen osuus­liik­kee­seen ilmei­ses­ti Elan­non puo­lel­ta. Elan­non edus­ta­jis­tos­sa oli muis­taak­se­ni yli­por­mes­ta­ri Rahkamo. 

  Aikoi­naan ihmet­te­lin HOKin jäse­ne­nä, mik­si HOK halusi Elannon.
  Kun kat­soo tänä päi­vä­nä pää­kau­pun­ki­seu­dun Pris­mo­ja, niin en ihmet­te­le enää.

 52. Kun poh­di­taan polii­ti­kon nuh­teet­to­muut­ta, on syy­tä muis­taa, että meil­lä on minis­te­ri­nä Vapaa­vuo­ri, jol­la on taka­naan kol­me oikeu­den tumio­ta. Kaik­kia nii­tä ei voi lait­taa nuo­ruu­den höl­möy­den tiliin, tie­tääk­se­ni rat­ti­juop­pous­tuo­mio on 2000-luvul­ta. Samoin tie­tääk­se­ni Sivia Modig käräh­ti rattijuoppoudesta.

  Mik­si nämä eivät ole saa­neet suur­ta jul­ki­suut­ta. Onko syy­nä se, että vapaa­vuo­ri on kova kun­di ja ajaa Hel­sin­gin kau­pun­gin etua eduskunnassa ?

 53. Vaa­li­ra­hoi­tus­ta on käsi­tel­ty mones­ta näkö­kul­mas­ta, mut­ta yksi on unoh­tu­nut: myös itse mak­se­tus­sa vaa­li­kam­pan­jas­sa on ongel­man­sa. Jos on val­mis lait­ta­maan run­saas­ti omia sääs­tö­jään likoon pääs­täk­seen vali­tuk­si, voi palk­kio olla tulos­sa muu­ta kautta. 

  Esi­merk­ki­nä mai­nit­ta­koon Kokoo­muk­sen Ris­to Rau­ta­va, joka käyt­ti kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­jaan­sa kym­me­niä tuhan­sia euro­ja omaa rahaan­sa ja onnis­tui nip­pa nap­pa pää­se­mään val­tuus­toon. Nyt mies joh­taa kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­taa. Repi­kää siitä.

 54. On vää­rin, että Kaik­ko­nen, lain sää­tä­jä itse­kin, pitää lain rik­ko­mi­ses­ta saa­maan­sa ran­gais­tus­ta vää­rä­nä. Asen­ne kuvaa lähin­nä sitä pet­ty­mys­tä, joka syn­tyi sii­tä, että “hyvä veli ker­ho” sal­li vas­toin nor­maa­lia käy­tän­töä tuol­lai­sen ran­gais­tuk­sen syn­ty­mi­sen. “Hyvä veli ker­hon” jäse­net ovat näes tot­tu­neet sii­hen, että Suo­mes­sa heil­le on kaik­ki mah­dol­lis­ta ilman ran­gais­tuk­sen pelkoa.

 55. eemil: Onhan tun­net­tu fak­ta se, että mediaih­mi­set ovat aja­tus- ja asen­neil­mas­tol­taan vih­rei­tä. Ja se näkyy sekä kuu­luu. Lisäk­si vih­reät asu­vat ihmis­kes­kit­ty­mis­sä, jos­sa on pal­jon ääniä jaossa.

  … Vih­reät kiel­tä­vät kai­ken, joten hei­dän äänes­tä­mi­nen on mahdotonta.

  Kiel­to­lis­tal­la erias­tei­si­na ovat mm: met­sän­vil­je­ly, pel­to­vil­je­ly, lihan­tuo­tan­to kai­kis­sa muo­dois­saan, tur­kis­tar­haus, tur­peen jalos­tus, pie­ne­ner­gia­tuo­tan­to ( pitäi­si olla yhtä hal­paa kuin kivi­hii­li), rah­ti­kul­je­tus autoil­la, hen­ki­lö­au­toi­lu jne. 

  Mis­tä voin tar­kis­taa kir­jaa­ma­si faktat?

  eemil: … mut­ta ymmär­tä­net­te poin­tin. Täl­lä sivu­juon­teel­la yri­tän valais­ta ase­tel­maa, jos­sa vih­rei­den vaa­li­me­nes­tys elää ja voi hyvin,nauttien lisäk­si vero­va­roin pide­tyn YLE:n vaa­li­tues­ta ohjel­ma-aiko­jen muodossa.

  Luu­len ymmär­tä­nee­ni aja­ma­si poin­tin, mut­ta en löy­dä kir­joi­tuk­ses­ta­si vakuut­ta­via perus­te­lu­ja sille.

 56. Suo­men lain mukaan vaa­lit ovat ylei­set ja yhtäläiset.Siihen ei kos­kaan pääs­tä, että ehdok­kaat oli­si­vat samal­la vii­val­la jul­ki­suu­den suhteen.
  Sik­si­pä edus­kun­nas­sa on vah­vas­ti edus­tet­tu­na urhei­li­jat, pop­täh­det ja tv-juon­ta­jat. Heil­lä on tuo mai­nos­kam­pan­ja jo etu­kä­teen hoidettu.
  Kai­pai­sin kyl­lä­kin joi­ta­kin asian­tun­ti­joi­ta myös vaik­ka­pa luon­non­tie­teel­li­sil­tä aloil­ta. Eipä ole näky­nyt. Lää­kä­reil­lä ehkä ainoi­na on jon­kin­lai­nen ko pohjakoulutus.
  Demo­kra­tia hoi­taa täl­lai­set vinou­tu­mat käyt­tä­mäl­lä edus­ta­ji­na suh­teet­to­man suur­ta jouk­koa pää­tök­sen teos­sa. Täl­löin ei kukaan pää­se ihan salas­sa hää­räi­le­mään omin päin.

 57. Jäl­ki­vii­saut­ta.
  Aja­tel­laan asia toi­sin­päin jos Kaik­ko­nen oli­si sil­loin rehel­li­se­nä mie­he­nä kiel­täy­ty­nyt vaa­li­ra­ha kuviois­ta uras­ta oli­si tul­lut floppi.
  Kyl­lä sii­nä yhtei­sön pai­net­ta on mukana.

 58. Jou­niL: Ne ovat kiel­tä­mät­tä kovia. Var­sin­kin jos vertaa.

  Jokai­nen kärä­jä­oi­keus­tuo­mioi­ta seu­ran­nut voi pan­na mer­kil­le, että aloit­te­le­va pahoin­pi­te­li­jä tai huu­mausai­ne­ri­kol­li­nen sel­vi­ää kevyem­mil­lä tuomiolla.

  En nyt ota tähän yksit­täis­ta­pauk­seen kan­taa, mut­ta tämä eri­lais­ten rikos­ten ran­gais­tus­ten ver­tai­lu on vähän kummallista.

  Ensin­nä­kin, minun mie­les­tä­ni ran­gais­tuk­sen tar­koi­tus on väen­tää epä­toi­vot­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä, jol­loin eri rikos­ten ran­gais­tus­ten ver­tai­lu ei ole mie­le­käs­tä. Jon­kun rikok­sen ehkäi­syyn nyt vain tar­vi­taan kovem­mat ran­kai­sut kuin toi­sen. Kän­ni­päis­sään pahoin­pi­te­ly­jen vähen­täå­mi­nen nykyi­siä ran­gais­tuk­sia koven­ta­mal­la ei kuu­los­ta kovin tehokkaalta.

  Jos nyt kui­ten­kin vält­tä­mät­tä halu­taan jon­kun­lais­ta moraa­lis­ta ver­tai­lua teh­dä, niin minun moraa­li­ni mukaan kän­ni­päis­sään pahoin­pi­te­li­jä tekee hal­laa yhden ihmi­sen elä­mäl­le (joka tai­taa todel­la har­voin olla täy­sin har­mi­ton ja via­ton ohi­kul­ki­ja). Eri­lai­set talous­ri­kol­li­set taas uhkaa­vat koko yhteis­kun­nan toi­mi­vuut­ta. Ei Krei­kas­sa oli­si mitään ongel­mia jos siel­lä mak­set­tai­siin asi­aan­kuu­lu­vat verot. Minun mie­les­tä­ni eri­lais­ten talous­ri­kos­ten ran­gais­tusas­teik­koa sai­si kiris­tää rajusti.

 59. Out­si­der:
  Suo­men lain mukaan vaa­lit ovat ylei­set ja yhtäläiset.Siihen ei kos­kaan pääs­tä, että ehdok­kaat oli­si­vat samal­la vii­val­la jul­ki­suu­den suhteen.
  Sik­si­pä edus­kun­nas­sa on vah­vas­ti edus­tet­tu­na urhei­li­jat, pop­täh­det ja tv-juon­ta­jat. Heil­lä on tuo mai­nos­kam­pan­ja jo etu­kä­teen hoidettu.
  Kai­pai­sin kyl­lä­kin joi­ta­kin asian­tun­ti­joi­ta myös vaik­ka­pa luon­non­tie­teel­li­sil­tä aloil­ta. Eipä ole näky­nyt. Lää­kä­reil­lä ehkä ainoi­na on jon­kin­lai­nen ko pohjakoulutus.
  Demo­kra­tia hoi­taa täl­lai­set vinou­tu­mat käyt­tä­mäl­lä edus­ta­ji­na suh­teet­to­man suur­ta jouk­koa pää­tök­sen teos­sa. Täl­löin ei kukaan pää­se ihan salas­sa hää­räi­le­mään omin päin.

  Edus­ta­jis­ton raken­teen kaven­tu­mi­nen on joh­ta­nut kas­va­vaan demokratiavajeeseen.

  Sisään pää­se­vät Suo­mes­sa julk­kik­set ja ne joil­la on rahaa ja/tai aikaa.

  Niin­pä kan­san­edus­ta­jat ja kun­tien val­tuus­to­jen jäsent ovat useim­mi­ten vir­ka­mie­hiä, julk­kik­sia tai yrittäjiä.

  Yksi­tyi­sen sek­to­rin työn­te­ki­jät lois­ta­vat poissaololollaan.

  Yksi­tyi­sen puo­len työn­te­ki­jöi­den yhteis­kun­nal­lis­ta osal­lis­tu­mis­ta rajoit­taa työ­nan­ta­jan suhtautuminen:Vapaata luot­ta­mus­teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­seen ei saa vaa­ran­ta­mat­ta työpaikkaa.

  Ja jos edus­taa “vää­rää” puo­luet­ta niin yt on edessä.
  Nykyi­ses­sä oikeus­käy­tän­nös­sä työn­te­ki­jän loja­li­teet­ti työ­nan­ta­jaa koh­taan on arvoi­tu prio­ri­tee­tis­sa kor­keam­mak­si kuin työn­te­ki­jän oikeus poliit­ti­seen toimintaan

  Yksi­tyi­sen sek­to­rin työn­te­ki­jän poliit­ti­set oikeu­det ovat todel­la enää teoriaa

 60. Saka­ri Aal­to­nen: Mis­tä voin tar­kis­taa kir­jaa­ma­si faktat?

  Mis­tä voin tar­kis­taa kir­jaa­ma­si faktat?

  Täs­tä:

  http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/sininen-aamulehti-vihreaet

  Ja kysees­sä on oikeis­to­lai­nen Aamulehti.

  Ja täs­tä:

  http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194756047816/artikkeli/sunnuntaisuomalainen+vihreat+toimittajien+suosikkipuolue.html

  Tar­vit­see­ko vih­rei­den kiel­to­lis­tan asiois­ta jokai­ses­ta olla jokin todis­te , puo­lue­ko­kouk­sen pää­tös tai link­ki­vii­te ? Sit­ten­kö vas­ta uskot, että vih­reät kiel­tä­vät tur­kis­tar­hauk­sen, tur­peen jalos­ta­mi­sen jne. Mitä mui­ta perus­te­lui­ta olet vail­la , seu­raat­ko lain­kaan eri mediois­sa ole­vaa uutisointia ?

 61. nnn: Van­ki Kaik­ko­nen on juu­ri virkla­mies joka otti nuo­ri­so­sää­tiön varo­ja sik­si kun niil­lä rahoil­la oli tar­koi­tus tul­la uudel­leen edus­kun­taan valituksi

  Onko Ant­ti Kaik­ko­nen vir­ka­mies­a­se­mas­sa Nuorisosäätiössä ?

  Vir­ka­mies

  Viran­hal­ti­ja on val­tion, kun­nan tai kir­kon pal­ve­luk­ses­sa ole­va sivii­li- tai soti­las­hen­ki­lö. Val­tion ja kir­kon viran­hal­ti­joi­ta kut­su­taan myös vir­ka­mie­hik­si. Viran­hal­ti­ja ei ole työ­suh­tees­sa, vaan hänen pal­ve­lus­suh­tees­taan käy­te­tään nimi­tys­tä vir­ka­suh­de. Virak­si kut­su­taan puo­les­taan yksit­täis­tä, pysy­väk­si tar­koi­tet­tua teh­tä­vää jos­sain viras­tos­sa. Väliai­kai­ses­ti nimi­te­tyl­lä vir­ka­mie­hel­lä ei vält­tä­mät­tä ole täl­lais­ta vir­kaa, jol­loin hänen sano­taan ole­van virkasuhteessa

  Kaik­ko­nen toi­mi Nuo­ri­so­sää­tön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na, siis ei ole kos­kaan ollut virkamisesuhteessa.

  Etu­ni­mi on muu­ten Ant­ti, pysy nnn asias­sa, älä herjaa.

 62. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:
  On vää­rin, että Kaik­ko­nen, lain sää­tä­jä itse­kin, pitää lain rik­ko­mi­ses­ta saa­maan­sa ran­gais­tus­ta vääränä.

  Kuin­ka niin? Loo­gi­nen joh­to­pää­tös täl­lai­ses­ta sit­ten pitäi­si olla se, että Kaik­ko­sel­ta evät­täi­siin mah­dol­li­suus valit­taa tuo­mios­taan ylem­mil­le oikeusasteille.

  Val­lan kol­mi­ja­ko-oppi ei tar­koi­ta mitään muu­ta kuin sitä, että lainsäädäntö‑, toi­meen­pa­no- ja tuo­mio­val­ta ovat eril­lään toi­sis­taan. Ja esim. lain­sää­dän­tö­val­ta Suo­men kal­tai­ses­sa mal­lis­sa lähes pakos­ta­kin jou­tuu otta­maan kan­taa tuo­mio­val­lan toimiin.

 63. Ikä­vä kyl­lä tuo­miois­tui­met eivät pää­tä, mikä on oikein vaan, mikä on lain mukais­ta kul­loi­sen­kin tul­kin­nan mukaan. Sama rajoi­te­han on esim. edus­kun­nan oikeus­asia­mie­hel­lä, joka ei myös­kään voi ottaa kan­taa sii­hen, mikä oli­si oikein vaan mikä on lain mukais­ta (hänen tul­kin­tan­sa mukaan).

 64. Miten adop­tio­lap­sen epää­mi­nen rikok­sen perus­teel­la on koh­tuu­ton­ta? Sitä pait­si, täs­sä ote­taan kan­taa Ete­lä-Afri­kan lain­sää­dän­töön. Maa­il­mal­la on toi­saal­ta var­mas­ti myös mui­den mai­den laeis­sa jopa Soi­nin­vaa­ran mukaan koh­tuut­to­muuk­sia. Sha­ria-laki on var­mas­ti osal­taan koh­tuu­ton. Kii­nan kan­san­ta­sa­val­las­sa on mei­dän näkö­kul­mas­ta var­mas­ti koh­tuut­to­mia työ­ai­ka-lake­ja. Joku voi aja­tel­la Yhdys­val­to­jen ase­la­ke­ja aika koh­tuut­to­mik­si. Se, että joku maa halu­aa sel­vit­tää ollaan­ko maan kan­sa­lais­ta luo­vut­ta­mas­sa ulko­maa­lai­sel­le rikol­li­sel­le ei tun­nu aivan kohtuuttomalta!

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Suo­men­ruot­sa­lai­set sää­tiöt jaka­vat rahaa RKP:lle eivät­kä edes ihan vähän. Se on kui­ten­kin sopusoin­nus­sa sää­tiön sään­tö­jen kans­sa ja sää­tiöl­le lah­joit­ta­vat hen­ki­löt tie­tä­vät, mihin raha menee. Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen rahaa ne eivät yri­tä hakea.
  Puo­lue­tu­ki puut­tui Nuo­ri­soa­sun­to­sää­tiön tar­koi­tus­pe­räs­tä. Kyse ei ole ihan pik­ku mkjuo­to­vir­hees­tä, sil­lä jos täl­lai­nen pykäklä sään­nöis­sä oli­si ollut, se oli­si evän­nyt sekä Rahik­sen rahat että kau­pun­gin tontit.

  Kii­tok­sia täs­tä sel­ven­nyk­ses­tä. Siis onko kar­keas­ti ottaen niin että jos sää­tiön sään­nöis­sä ker­ro­taan sen voi­van mak­saa puolue/vaali tukea, ko. sää­tiöl­le ei pitäi­si kier­tyä ns. “veron­mak­sa­jien rahaa”?
  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta pereh­tyä asi­aan liit­ty­vään lainsäädäntöön.

 66. Asun­to­tuo­tan­nos­sa aina joku sää­tiö jul­ki­suu­des­sa. Jol­la­kin voi alus­sa olla jopa aito tar­koi­tus tuot­taa asuntoja.
  Ton­teis­sa, raken­ta­mi­ses­sa ja avus­tuk­sis­sa pyö­rii isot rahat, kuten se pank­kioh­jel­ma jos­sa pyö­ris­tyk­set menee ohjel­moi­jan tilille.
  Polii­tik­ko­ja pitää ottaa mukaan että saa­daan nii­tä tont­te­ja tai päin­vas­toin perus­te­taan sää­tiö kun on mah­dol­li­suus saa­da tontteja.

  Isän­nä­tön raha tai­taa olla ongel­ma, joku sen val­lan aina kui­ten­kin ottaa.
  Rii­hi­sää­tiö, Nuorisosäätiö …

 67. Kun­nal­lis­vaa­lien aikaan mm. Turus­sa yksi sun toi­nen van­hem­man pol­ven val­tuu­tet­tu selit­ti vähän ään­tään madal­taen TV-kame­ral­le, että ei näe mitään ongel­maa sii­nä, että istuu sekä osuus­kun­nan eli­mis­sä että val­tuus­tos­sa tai kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa. Tai sii­nä, että lähi­su­ku­lai­nen on Tori­park­kia suun­nit­te­le­van kon­sor­tion asianajaja. 

  Turun seu­dul­la tämä on joh­ta­nut sit­ten sii­hen että turun raja näkyy kar­tal­ta täy­sin sel­vä­piir­tei­se­nä, kes­kus­lii­kei­den ulko­puo­lis­ten fir­mo­jen ikeat, bau­hausit, yms ovat turun rajan toi­sel­la puo­len rai­sion, kaa­ri­nan ja lie­don puo­lel­la. Samoin kuin puo­lueor­ga­ni­saa­tioi­den ulko­puo­lis­ten oma­ko­tia­su­jien talot. Rat­kai­su­na mm soi­nin­vaa­ra on ehdot­ta­nut alu­een kun­ta­lii­tos­ta eikä suin­kaan kor­rup­tion perkaamista.

  1. Itse jäin pois HOK-Elan­non edus­ta­jis­tos­ta, kos­ka koin sen ongel­mak­si kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kan­nal­ta. Kun­tien osaop­ti­moin­ti ei kui­ten­kaan pois­tu “kor­rup­tio­ta kit­ke­mäl­lä”, vaan teke­mäl­lä naa­pu­ril­ta varas­ta­mi­ses­ta kiel­let­tyä, kan­nat­ta­ma­ton­ta tai mahdotonta.

 68. eemil:
  ‘snip’
  Kaik­ko­nen toi­mi Nuo­ri­so­sää­tön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na, siis ei ole kos­kaan ollut virkasuhteessa.
  ‘snip’

  Eipä niin — ja luot­ta­mus­a­se­man vää­rin­käy­tös­tä hänet tuomittiinkin.

 69. Herät­tää­hän tämä epä­luu­lon muu­ta­kin Nuo­ri­so­sää­tiön toi­min­taa kohtaan.

  Oli­sin­kin kiin­nos­tu­nut tie­tä­mään, kuin­ka mones­sa sää­tiön mark­ki­na­hin­taa edul­li­sem­mas­sa asun­nos­sa asuu Kes­kus­ta­puo­lu­een aktii­vin perheenjäsen? 

  Hie­noa että on tul­lut sel­väk­si, että on tol­ku­ton­ta saa­da RAY:lta avus­tus­ta ja käyt­tää ne käy­tän­nös­sä omak­si eduk­seen. Mut­ta ei voi olla myös­kään niin, että yhteis­tä rahaa kana­voi­daan oman aate­suun­nan lähi­pii­rin asu­mi­seen “nuor­ten asun­to­tar­peen” tms varjolla.

  Hyvä jos joku voi­si vah­vis­taa, että tämä syn­ty­nyt epä­luu­lo on väärä.

 70. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Itse jäin pois HOK-Elan­non edus­ta­jis­tos­ta, kos­ka koin sen ongel­mak­si kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kan­nal­ta. Kun­tien osaop­ti­moin­ti ei kui­ten­kaan pois­tu “kor­rup­tio­ta kit­ke­mäl­lä”, vaan teke­mäl­lä naa­pu­ril­ta varas­ta­mi­ses­ta kiel­let­tyä, kan­nat­ta­ma­ton­ta tai mahdotonta. 

  Kor­rup­tion ja mui­den tehot­to­muuk­sien kit­ke­mi­nen kun­tien toi­min­ta­ta­vois­ta on mie­les­tä­ni yksi kes­kei­nen osa kun­tien toi­min­nan tehos­ta­mis­ta. En vähät­te­li­si kai­ken­lai­sen kor­rup­tion osuutta.

  Eri­lai­set naa­pu­reil­ta varas­ta­mi­set ovat kiusal­li­sia, mut­ta tus­kin mis­sään kovin mer­kit­tä­viä talou­del­li­nen ongel­mia. Kun­tien välil­lä tar­vi­taan myös pien­tä kil­pa­lua, ja on makua­sia, mil­loin kil­pai­lu muut­tuu lii­al­li­sek­si. Toki jot­kut kikat, kuten vaik­ka­pa kal­liik­si tule­vien asuk­kai­den bus­si­li­put naa­pu­ri­kun­taan ovat aina haitallisia.

  Hel­sin­gin havit­te­le­mat alue- ja kun­ta­lii­tok­set eivät ole hoi­to­muo­to, vaan ehkä enem­män valaan­kaap­pauk­sen muo­to. Samat kun­ta­kil­pai­lun varas­ta­mi­son­gel­mat jäi­si­vät uusil­le Suur-Hel­sin­gin rajoille.

  Jos varas­ta­mi­ses­ta halu­taan teh­dä kan­nat­ta­ma­ton­ta tai mah­do­ton­ta, oikea hoi­to­muo­to on muut­taa peli­sään­tö­jä niin, että nuo kikat eivät enää kan­na­ta. Tämä tar­koit­taa lähin­nä kus­tan­nus­ten ja tulo­jen jaka­mis­ta entis­tä reilummin.

 71. T.: Turun seu­dul­la tämä on joh­ta­nut sit­ten sii­hen että turun raja näkyy kar­tal­ta täy­sin sel­vä­piir­tei­se­nä, kes­kus­lii­kei­den ulko­puo­lis­ten fir­mo­jen ikeat, bau­hausit, yms ovat turun rajan toi­sel­la puo­len rai­sion, kaa­ri­nan ja lie­don puo­lel­la. Samoin kuin puo­lueor­ga­ni­saa­tioi­den ulko­puo­lis­ten oma­ko­tia­su­jien talot. Rat­kai­su­na mm soi­nin­vaa­ra on ehdot­ta­nut alu­een kun­ta­lii­tos­ta eikä suin­kaan kor­rup­tion perkaamista.

  Tämä tilan­ne on kyl­lä oikeas­ti täy­sin päinvastoin.
  Ko. kaup­pa­kes­kus­ten sijoit­tu­mi­nen Turun ulko­puo­lel­le joh­tuu vain ja ainoas­taan Turun kyvyt­tö­myy­des­tä teh­dä pää­tok­siä (ja kos­kee myös kes­kus­liik­kei­den automarketteja).
  Aja­tus, että päät­tä­jät oli­si lah­jot­tu ole­maan teke­mät­tä pää­tök­siä tai vet­kut­te­le­maan nii­tä loput­to­miin on aika outo.
  Lii­ke­tont­tien lisäk­si tilan­ne oma­ko­ti­ton­teis­sa on jok­seen­kin sama (jos jää­kiek­ko­puo­luet­ta ei ote­ta huomioon).

 72. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Itse jäin pois HOK-Elan­non edus­ta­jis­tos­ta, kos­ka koin sen ongel­mak­si kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kannalta. 

  Voit­ko nyt valais­ta mik­si esim Kan­nel­mäen ja Vii­kin ostos­kes­kuk­set ovat puh­taas­ti HOK / Pris­ma vetoi­sia? Mik­sei edes poh­dit­tu mah­dol­li­suut­ta jos­ko joku muu­kin ruo­ka­kaup­pa haluai­si toi­mia alueella?

 73. ex-nuo­ri: Oli­sin­kin kiin­nos­tu­nut tie­tä­mään, kuin­ka mones­sa sää­tiön mark­ki­na­hin­taa edul­li­sem­mas­sa asun­nos­sa asuu Kes­kus­ta­puo­lu­een aktii­vin perheenjäsen? 

  Mah­taa­ko­han tuol­lai­nen urk­ki­mi­nen olla laillista ?

 74. eemil: Mah­taa­ko­han tuol­lai­nen urk­ki­mi­nen olla laillista ?

  Kuka täs­sä urk­ki­mi­ses­ta (saa­ti nimis­tä) on mitään puhu­nut­kaan? Asia ei ole vain sää­tiön sisäi­nen, kos­ka sää­tiö lie­nee vero­va­paa ja on saa­nut RAY:lta rahaa. Molem­mis­ta seu­raa yhteis­kun­nan int­res­si var­mis­tua sii­tä, että raha ei pää­dy vain sisäpiirille.

  Mie­les­tä­ni täs­sä tapauk­ses­sa on tar­peek­si syi­tä epäil­lä että näin on tapah­tu­nut, kun toi­min­ta­ta­paan on ker­ran kuu­lu­nut että kas­sal­la on käy­ty suo­raan ihan ikio­mil­la­kin asioil­la. Sel­lai­ses­sa toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa ei var­mas­ti tun­nu mis­sään, että asun­to­ja­kin jär­jes­tel­lään sul­le-mul­le ‑peri­aat­teel­la oman poru­kan väelle. 

  Haluai­sin siis että joku asias­ta tie­tä­vä ker­too minul­le, miten sää­tiön sään­nöis­sä tai RAY:n rahan­ja­ko­vaa­ti­muk­sis­sa on huo­mioi­tu se mah­dol­li­suus, että yleis­hyö­dyl­li­sek­si tar­koi­tet­tua rahaa saa­van yhtei­sön asu­kas­va­lin­nois­sa suo­si­taan­kin pää­tök­sen­te­ki­jöi­den lähipiiriä. 

  Asia oli­si kun­nos­sa esi­mer­kik­si siten, että ker­rot­tai­siin kuin­ka sää­tiön kaik­ki asu­kas­va­lin­nat teh­täi­siin jul­ki­sen pis­tey­tyk­sen mukaan tai arval­la, ja ilman mitään ohituskaistoja.

  Jos tätä aspek­tia ei ole huo­mioi­tu miten­kään, esit­täi­sin toi­vo­muk­sen, että RAY lisää rahan­ja­ko­pe­rus­teek­si sen, että tukea saa­vien yhtei­sö­jen sään­nöis­sä on tar­peel­li­sia riip­pu­mat­to­muus­py­kä­liä ja sisäpiirirajoituksia.

  Jos vas­taus on että “kukaan ei tie­dä tai muis­ta, ja asu­kas­va­lin­nat ovat olleet ja ovat jat­kos­sa­kin sää­tiön oma asia”, niin asia tulee parem­mal­le tolal­le var­mas­ti myös sil­lä että RAY ei enää anna rahaa ja että verot­ta­ja ei pidä yhtei­söä enää verovapaana. 

  Sen jäl­keen kenen­kään ei tar­vit­se “urk­kia” mitään.

 75. ex-nuo­ri: Kuka täs­sä urk­ki­mi­ses­ta (saa­ti nimis­tä) on mitään puhunutkaan? 

  Miten se epäi­le­mä­si lähi­pii­rin suo­si­mi­nen muu­ten sel­viäi­si kuin nimien avulla ?

  Kun ex-nuo­ri epäi­lee , että Nuo­ri­so­sää­tiön ja RAY:n lähi­pii­ri on saa­nut asun­to­ja jonon ohi, niin tääl­tä hän voi tse­ka­ta kenel­le asun­not on tarkoitettu.

  http://www.nuorisosaatio.fi/hae_asuntoa/nain_haet_asuntoa/kenelle_tarkoitettu

  Jos hän on alle 35-vuo­tias , niin sii­tä vaan ano­mus­ta kehiin.

  Ex-nuo­ren kan­nat­tai­si var­maan hank­kia lisä­tie­nes­tiä ja antaa vih­je ilta­päi­vä­leh­tiin. Koko val­ta­kun­taa kiin­nos­ta­va nimi­lis­ta Nuo­ri­so­sää­tiön asun­nois­sa asu­vis­ta oli­si var­ma skuu­pin paikka.

  Ja että­kö vaan maa­seu­dul­la ollaan ute­liai­ta naapurinkyttääjiä?

 76. Ex-nuo­ri on ex-alle-35.

  Nimi­lis­ta ei kiin­nos­ta, eivät­kä oikein skuu­pit­kaan. Olen sil­ti samaa miel­tä, että var­maan sii­tä skuup­pe­ja­kin sai­si JOS sää­tiön asun­nois­sa asui­si poik­keuk­sel­li­sen pal­jon kel­lok­kai­den sukulaisia. 

  Kii­tos eemil lin­kis­tä. Siel­tä käy ilmi ilah­dut­ta­vas­ti epä­luu­lol­le­ni päin­vas­tais­ta, eli että: 

  Ara­va­lai­noi­tet­tu­jen ja kor­ko­tuet­tu­jen asun­to­jen asuk­kaat vali­taan Asu­mi­sen rahoi­tus ja kehit­tä­mis­kes­kuk­sen (ARA) anta­mien sää­dös­ten mukaisesti.” 

  Näin juu­ri. Mut­ta vaik­ka olo onkin lin­kin jäl­keen parem­pi, myön­nän kyl­lä että pie­ni epäi­lyk­sen­poi­ka­nen edel­leen kytee sii­tä, että itse toi­min­nas­sa­kin on suh­mu­roi­tu “omil­le”, kun ker­ran härs­kim­pi­kin kup­paus on ollut ok. Saat vapaas­ti arvail­la itse, joh­tuu­ko epä­luu­lo maa­seu­tu­lai­suu­des­ta minus­sa vai jos­tain muusta. 

  Jos tie­dät eemil tar­kem­min itse asias­ta, niin olen aivan tyy­ty­väi­nen jos voit vah­vis­taa, että kaik­ki sää­tiön asun­not ovat näi­tä ara-kor­ko­tuet­tu­ja, joil­le on siis sel­keät sul­le-mul­le ‑jakoa rajoit­ta­vat säännöt.

 77. Pitää muis­taa, että Kaik­ko­sen koven­ta­mis­pe­rus­te on se, että hän on lain laa­ti­jan ase­mas­sa ole­va kan­san­edus­ta­ja. Sil­loin kun on noin tär­keäs­sä ase­mas­sa lakien laa­ti­mi­sen suh­teen, niin nuh­teet­to­muus on sil­loin olta­va sata ker­taa kor­keam­mal­la tasol­la kuin taval­li­sen pul­liai­sem. Muu­ten jos ei kun­nioi­ta sitä seik­kaa on sit­ten muut­kin lait täy­sin arvo­ton­ta son­taa. Polii­tik­ko joka ei kun­nioi­ta sys­tee­miä on yhteis­kun­ta­kel­vo­ton joka ei kuu­lu edus­kun­ta­ta­loon vaan juot­to­por­saak­si sikalaan.

  Jou­niL:
  Tuo­mio­ta pitää ver­ra­ta mui­hin tuomioihin.
  Täs­sä blo­gis­sa on ver­rat­tu aika hyvin.

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/01/1699617/haapalan-kommentti-vaalirahakohu-alkaa-olla-ohi—tuomiot-olivat-kovia

  Ne ovat kiel­tä­mät­tä kovia. Var­sin­kin jos vertaa.

  Jokai­nen kärä­jä­oi­keus­tuo­mioi­ta seu­ran­nut voi pan­na mer­kil­le, että aloit­te­le­va pahoin­pi­te­li­jä tai huu­mausai­ne­ri­kol­li­nen sel­vi­ää kevyem­mil­lä tuomiolla.

  Otet­ta­koon täs­sä sil­ti vain yksi esi­merk­ki edus­kun­nan omas­ta his­to­rias­ta, niin ei tar­vit­se arki- ja tapa­ri­kol­lis­ten häve­tä kan­san­edus­ta­jien seurassa.

  Perus­suo­ma­lais­ten edes­men­nyt edus­ta­ja Tony Hal­me tuo­mit­tiin vuon­na 2004 muun muas­sa sala­kul­je­tuk­ses­ta, ampu­ma-ase­ri­kok­ses­ta, huu­mausai­nei­den käyt­tö­ri­kok­ses­ta ja aseen varo­mat­to­mas­ta käsittelystä.

  Tuo­mio oli nel­jä kuu­kaut­ta ehdol­lis­ta – siis kuu­kausi vähem­män kuin Kaikkosella.

 78. ex-nuo­ri:
  ‘snip’
  “Ara­va­lai­noi­tet­tu­jen ja kor­ko­tuet­tu­jen asun­to­jen asuk­kaat vali­taan Asu­mi­sen rahoi­tus ja kehit­tä­mis­kes­kuk­sen (ARA) anta­mien säädöstenmukaisesti.” 

  Näin juu­ri. Mut­ta vaik­ka olo onkin lin­kin jäl­keen parem­pi, myön­nän kyl­lä että pie­ni epäi­lyk­sen­poi­ka­nen edel­leen kytee sii­tä, että itse toi­min­nas­sa­kin on suh­mu­roi­tu “omil­le”, kun ker­ran härs­kim­pi­kin kup­paus on ollut ok. Saat vapaas­ti arvail­la itse, joh­tuu­ko epä­luu­lo maa­seu­tu­lai­suu­des­ta minus­sa vai jos­tain muusta.
  ‘snip’

  Nuo sää­dök­set eivät sinän­sä vie­lä pois­ta suh­mu­roin­nin mah­dol­li­suut­ta, kyl­lä sil­män- ja kor­van­te­ke­vien suku­lai­sis­ta ja tut­ta­vis­ta löy­tyy ehdot täyt­tä­viä­kin, jot­ka voi­daan aset­taa etusi­jal­le — ja poik­keuk­sia­kin voi­daan tehdä.

  Tämä täy­sin otta­mat­ta kan­taa Kaik­ko­sen ja kump­pa­nien asiaan.

  1. Nuo sää­dök­set eivät sinän­sä vie­lä pois­ta suh­mu­roin­nin mah­dol­li­suut­ta, kyl­lä sil­män- ja kor­van­te­ke­vien suku­lai­sis­ta ja tut­ta­vis­ta löy­tyy ehdot täyt­tä­viä­kin, jot­ka voi­daan aset­taa etusi­jal­le – ja poik­keuk­sia­kin voi­daan tehdä.

   Jos halut­tai­siin oikeas­ti tut­kia, vede­tään­kö asu­kas­va­li­nois­sa kotiin päin, teh­täi­siin tilas­tol­li­nen ana­lyy­si. Yhdes­tä oman puo­leen tyy­pis­tä ei voi m´vetää mitään joh­to­pää­tök­siä, mut­ta sii­tä voi vetää, pal­jon­ko hei­tä n tuhan­nen vali­tun jou­kos­sa. Maan tapa on pit5kään ollut, että vede­tään kotiin päin. Myös muis­sa puulaakeissa.

 79. Tapauk­ses­ta huo­maa kuin­ka pal­jon polii­tik­ko­ja kui­ten­kin val­vo­taan, ja ker­too se pal­jon yhteis­kun­nan valtarakenteistakin.

  Jos sano­taan, että val­ta tur­me­lee, niin mik­si polii­sia, raja­var­ti­joi­ta ja van­gin­var­ti­joi­ta ei sit­ten val­vo­ta näin tehokkaasti.

 80. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos halut­tai­siin oikeas­ti tut­kia, vede­tään­kö asu­kas­va­li­nois­sa kotiin päin, teh­täi­siin tilas­tol­li­nen ana­lyy­si. Yhdes­tä oman puo­leen tyy­pis­tä ei voi m´vetää mitään joh­to­pää­tök­siä, mut­ta sii­tä voi vetää, pal­jon­ko hei­tä n tuhan­nen vali­tun jou­kos­sa. Maan tapa on pit5kään ollut, että vede­tään kotiin päin. Myös muis­sa puulaakeissa.

  Näi­den maan tapo­jen kar­si­mis­ta ajan täs­sä takaa, enkä jotain yksit­täis­ta­paus­ta jos­sa “vara­pu­heen­joh­ta­jan tyt­tä­ren poi­kays­tä­vä on pääs­syt asuk­kaak­si vaik­ka ajaa pie­ni­tu­loi­sel­le epäi­lyt­tä­vän uudel­la Bema­ril­la ja omis­taa puo­let kun­nan x metsäalasta”.

  RAY:n rahan saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä tuli­si olla, että vas­taa­not­ta­jal­la on riip­pu­mat­to­muus­sään­nöt JA nii­den seu­ran­ta kun­nos­sa. ARA:n pis­tey­tys tai vas­taa­va on sään­tö­jen osal­ta mie­les­tä­ni oikein­kin riit­tä­vä, mut­ta seu­ran­taa ei voi sivuut­taa, mitä Rai­mo K:n kom­met­ti näkyy myös komppaavan.

  Täl­lais­ten asun­to­sää­tiöi­den tapauk­ses­sa näki­sin esi­mer­kik­si koh­tuul­li­si­na vaa­ti­muk­si­na, että sää­tiön pitäi­si jul­kis­taa vähin­tään RAY:lle mut­ta mie­lel­lään myös jul­ki­suu­teen, kuin­ka mon­ta pro­sent­tia asuk­kais­ta on valit­tu avoin­ten pis­tey­tys­kri­tee­rien perus­teel­la ja kuin­ka mon­ta poik­keus­me­net­te­lyl­lä. Jos jäl­kim­mäi­nen pro­sent­ti on iso, tar­vit­tai­siin lisä­sel­vi­tyk­siä perusteista. 

  Tol­ku­ton­ta ei oli­si sekään vaa­ti­mus, että rahaa saa­dak­seen aivan kaik­ki asu­kas­va­lin­nat pitäi­si teh­dä jul­kis­ten kri­tee­rien mukaan. Sit­ten jäi­si RAY:n ja jul­ki­sen arvioin­nin teh­tä­väk­si arvioi­da, min­kä­lais­ten asioi­den pai­not­ta­mi­nen oli­si vie­lä hyväk­syt­tä­vää ja min­kä­lais­ten ei. Ja kaik­ki tämä tie­ten­kin aivan riip­pu­mat­ta sii­tä, ovat­ko sää­tiön taus­tat punai­sia, vih­rei­tä, eko­lo­gi­sia, mamu-myön­tei­siä tai mamu-kielteisiä.

  Jos yhtei­sö halu­aa aset­taa etusi­jal­le vaik­ka alle 12000 asuk­kaan kun­tien kun­nan­val­tuus­to­jen jäsen­ten jäl­ki­kas­vua tai ay-liik­keen jäsen­han­kin­ta­kil­pai­luis­sa pär­jän­nei­tä, teh­köön sen sit­ten jul­ki­sil­la sään­nöil­lä ja kri­tii­kil­le (ja raha­ha­nan tyreh­ty­mi­sel­le) alttiina. 

  Maan tapaan vuo­si­mal­lia 2013.

 81. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos halut­tai­siin oikeas­ti tut­kia, vede­tään­kö asu­kas­va­lin­nois­sa kotiin päin, teh­täi­siin tilas­tol­li­nen analyysi.
  ‘snip’

  Ara­va-asuk­kais­ta on aikoi­naan (kau­an sit­ten) teh­ty tutkimus/selvitys ja todet­tu, että ehdot täyt­tä­viä asuk­kai­ta oli aika vähän. Epäi­len, että tilan­ne ei ole pal­joa­kaan muuttunut.

 82. Mik­si O.S. ei ole kom­men­toi­nut Paju­lah­den ure­hi­luo­pis­to­sää­tiön vaa­li­ra­ha­tuo­mioi­ta? Maan tapa tun­tuu ole­van , että dema­rit saa­vat lisäk­si vero­hel­po­tuk­sil­la yllä­pi­det­ty­jen SAK: lais­ten liit­to­jen vaalitukia.

  Ilmei­ses­ti on annet­tu suo­raa rahaa ja toi­mi­hen­ki­löi­den tukea. Se, että tuki kuu­luu mah­dol­li­ses­ti jär­jes­tön sään­töi­hin , ei sul­je pois tues­sa ole­vaa syr­jin­tää. Tukea ei anne­ta mui­den puo­luei­den ehdok­kail­le , vaik­ka kaik­ki osal­lis­tu­vat jäsenmaksuun.

  Tämä huo­mio vain sik­si, että mil­joo­na­luo­kan kuprut saa­vat olla rau­has­sa kun­han teki­jät vain ovat val­tae­lii­tin edustajia. 

  Eipä kai dema­rei­ta har­mi­ta Kaik­ko­sen tapaan kun media on hil­jaa kuin kusi sukassa .

  1. Jos nyt halu­aa alkaa pen­koa jul­ki­sen rahan vää­rin­käyt­töä, suo­ra­nais­ten vaa­li­avus­tus­ten ohel­la kan­nat­taa kat­soa, mis­sa joh­ta­vat ja hyvin työl­lis­te­tyt kun­nal­lis­po­lii­ti­kot ovat töissä.

 83. Osmo Soi­nin­vaa­ra: suo­ra­nais­ten vaa­li­avus­tus­ten ohel­la kan­nat­taa kat­soa, mis­sa joh­ta­vat ja hyvin työl­lis­te­tyt kun­nal­lis­po­lii­ti­kot ovat töissä.

  Ja ylei­ses­ti: kun kat­soo mis­sä kun­nal­lis­po­lii­ti­kot ovat töis­sä, niin kun­ta ja muut jul­ki­sen sek­to­rin orga­ni­saa­tiot ovat mer­kit­tä­väs­ti yliedustettuina. 

  Suo­mes­sa­han ei ole kor­rup­tio­ta… (tätä näet ei lasketa.)

 84. ex-nuo­ri: Tol­ku­ton­ta ei oli­si sekään vaa­ti­mus, että rahaa saa­dak­seen aivan kaik­ki asu­kas­va­lin­nat pitäi­si teh­dä jul­kis­ten kri­tee­rien mukaan.

  Jul­ki­set kri­tee­rit voi­si aiheut­taa tar­pee­ton­ta osaop­ti­moin­tia. Esim jos jul­ki­ses­ti sanoo että per­he­vä­ki­val­lan uhrit ovat etusi­jal­la, per­hees­sä kan­nat­tai­si men­nä väki­val­lan puolelle…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.