Metropolihallinto ja verojen tasaus

Met­ro­po­lia­lu­een esi­sel­vit­tä­jät esit­tä­vät jat­ko­työn poh­jak­si kol­mea vaih­toeh­toa , vah­vaa met­ro­po­li­hal­lin­toa ja vähäi­siä mut­ta sinän­sä perus­tel­tu­ja muu­tok­sia kun­ta­ra­joi­hin, väli­muo­to­ja, jota kut­sun titaa­nien tais­te­luk­si ja rank­kaa kun­ta­lii­tos­ten tietä.

Todet­ta­koon heti, että kak­kos­vaih­toeh­to sisäl­tää kaik­ki huo­not piir­teet. Sii­nä teh­dään nykyis­tä suu­rem­pia kun­tien Espoon, Hel­sin­gin ja Van­taan ympä­ril­le ja vah­vis­te­taan kun­tien välis­tä talou­del­lis­ta eriar­voi­suut­ta ja sitä kaut­ta pahen­ne­taan kun­tien välis­tä mii­nus­sum­ma­kil­pai­lua veron­mak­sa­jis­ta. Tätä vaih­toeh­toa en sik­si ana­ly­soi tätä pidempään.

En myös­kään ana­ly­soi suur­kun­ta­vaih­toeh­toa, kos­ka sii­nä ei ole mitään ana­ly­soi­ta­vaa. Se on yksi tapa rat­kais­ta ongel­mat, toi­mii, mut­ta se tie on kovin kivinen.

Vah­va met­ro­po­li­hal­lin­to on hyvä vaih­toeh­to. Se, on sel­väs­ti poh­di­tuin ja sii­nä on mon­ta paran­nus­ta nyky­ti­laan, mut­ta yksi sii­tä puut­tuu. Jot­ta kun­tien väli­nen kil­pai­lu muut­tui­si kar­ja­var­kauk­sis­ta kar­jan kas­va­tuk­seen, tuli­si ehdot­to­mas­ti tasa­ta seu­dun vero­tu­lot ja jakaa ne asu­kas­lu­vun mukai­ses­ti. Vas­ta sen jäl­keen kun­nat alka­vat puhal­taa yhtei­seen hii­leen nykyi­sen tuhoi­san kil­pai­lun sijasta.

Kun­tien väli­sen kil­pai­lun tasoit­ta­jak­si on esi­tet­ty, että met­ro­po­li­hal­lin­to raken­nut­tai­si sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non talot JA VALITSISI ASUKKAAT. Tämä on askel oike­aan suun­taan, mut­ta ei rat­kai­se asi­aa – tai jos rat­kai­see, tekee sen hyvin köm­pe­löl­lä taval­la. Tuo asu­kas­va­lin­ta on sinän­sä kes­kei­nen, sil­lä nyt kun­ta voi täyt­tää lupauk­sen­sa ara-asun­to­jen mää­räs­tä ja vali­ta asuk­kaik­si hyviä pal­kan­saa­jia. On kui­ten­kin ker­ras­saan köm­pe­lö aja­tus, että vaik­ka­pa Kau­niais­ten vero­tu­lot asu­kas­ta koh­den las­ket­tai­siin mui­den kun­tien tasal­le raken­ta­mal­la kes­kel­le Kau­niai­sia suu­ri ker­ros­ta­los­lum­mi ja vie­mäl­lä sin­ne köy­hiä kau­niais­lais­ten ihmeteltäväksi.

Eikä kun­tien eriar­voi­suus ole kiin­ni vain sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non asuk­kais­ta. On luon­nol­lis­ta, että oma­ko­tia­sun­nois­sa asuu rik­kaam­pia kuin ker­ros­ta­lois­sa ja on luon­nol­lis­ta, että oma­ko­ti­ta­lot ovat vähän kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta ja ker­ros­ta­lo sijait­se­vat kes­kei­ses­ti. Nämä kak­si luon­nol­li­suut­ta joh­ta­vat sii­hen, että kehys­kun­tiin muut­taa rik­kai­ta ja kes­kus­kun­tiin köy­hiä. Tämän kään­tä­mi­nen kaa­voi­tuk­sel­la nurin­päin oli­si perin väki­val­tais­ta ja tyhmää.

Ihan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa myös ker­ros­ta­lois­sa asuu rik­kai­ta. Jos täs­tä uudis­tuk­ses­ta ei tule mitään, Hel­sin­gin on alet­ta­va puo­lus­tau­tua ja varat­ta­va ran­noil­taan vähem­män tont­te­ja HITAS- ja ARA-tuo­tan­toon ja enem­män kovan rahan tuo­tan­toon. Täl­lai­nen oli­si hyvin vali­tet­ta­vaa, kos­ka seu­dul­le tuli­si sel­keät sosi­aa­li­set ren­kaat. Kes­kel­lä rik­kai­ta, vähän kau­em­pa­na köy­hiä ja ulko­ke­häl­lä rik­kai­ta ja ihan kau­ka­na ker­ros­ta­lois­sa kaik­kein köyhimpiä.

Met­ro­po­li­hal­lin­to on ollut dema­rien tai­ka­sa­na seu­dun ongel­miin. Näi­hin päi­viin asti heil­tä ei ole saa­nut vas­tauk­sek­si muu­ta kuin otsi­kon, mut­ta ei min­kään­lais­ta vih­jet­tä­kään sii­tä, mitä tuon otsi­kon sisäl­le on tar­koi­tus mahduttaa.

Nyt pitäi­si saa­da jokin vas­taus sii­hen, mil­lai­sia talou­del­li­sia sään­tö­jä met­ro­po­li­hal­lin­toon sisäl­tyi­si.  Kaik­ki on kiin­ni siitä.

 

42 vastausta artikkeliin “Metropolihallinto ja verojen tasaus”

 1. Kun se met­ro­po­li­hal­lin­to tar­vit­see suo­raan valit­tu­jen edus­ta­jien lisäk­si myös omaa rahaa, niin tuon voi­si toteut­taa esim. niin että vaik­ka 30 000 euron vuo­si­tu­lo­jen jäl­keen ker­ty­vät kun­nal­lis­ve­ro­tu­lot meni­si­vät met­ro­po­li­hal­lin­nol­le. Eli siis suu­ri­tu­loi­sem­mat mak­sa­vat metrokuntaveroa.

  Yli­pään­sä se mis­tä nyt pitäi­si pitää kiin­ni on se että rahoi­tus­ka­na­via pitäi­si pikem­min­kin vähen­tää kuin lisä­tä, eli esim. Län­si­met­rol­la tai Rai­de-Joke­ril­le oli­si yksi mak­sa­jaa, ja tämä on kovin han­ka­laa kun tuo­daan uusi hallintotaso.

  Mitä jos tätä lähes­tyi­si niin päin että myös val­tion­hal­lin­non teh­tä­viä siir­ret­täi­siin met­ro­po­li­hal­lin­nol­le? Esi­mer­kik­si tuo sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to, irro­te­taan ARAs­ta MARA joka on met­ro­po­li­hal­lin­non alla.

  1. Sel­vit­tä­jät esit­tä­vät sekä tätä ARAn teh­tä­vien siir­toa met­ro­po­li­hal­lin­nol­le että infra­pro­jek­tien toteu­tuk­sen ja rahoi­tuk­sen siirtoa.

 2. Jot­ta kun­tien väli­nen kil­pai­lu muut­tui­si kar­ja­var­kauk­sis­ta kar­jan kas­va­tuk­seen, tuli­si ehdot­to­mas­ti tasa­ta seu­dun vero­tu­lot ja jakaa ne asu­kas­lu­vun mukaisesti. 

  Eikö tuos­ta kan­na­ta jat­kaa myös eteen­päin, ja tasa­ta koko maan vero­tu­lot ja jakaa ne asu­kas­lu­vun mukaisesti?

  Tuo väli­mal­li näyt­tää epäi­lyt­tä­väs­ti sil­tä, että halu­taan estää eräi­den pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien hyö­ty­mi­nen rik­kais­ta asuk­kais­taan, mut­ta halu­taan kui­ten­kin jät­tää sama kar­ja­var­kause­tu Helsinki-metropolille.

 3. Mik­si on hyvä ettei­vät kun­nat kil­pai­le kes­ke­nään veron­mak­sa­jis­ta? Päin­vas­toin se on ainoa asia joka estää vero­jen ryös­täy­ty­mi­sen aivan tol­kut­to­mal­la tasolle. 

  Kun noin 30% veron­mak­sa­jis­ta mak­saa 70% verois­ta, niin ilman kil­pai­lua tulee aivan lii­an hel­pok­si tais­tel­la seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa, sii­tä mitä sil­le 70%:lle tar­jo­taan sen 30% kustannuksella.

  Päin vas­toin tar­vi­taan lisää kun­tien välis­tä kil­pai­lua. Mark­ki­nat kun on tun­ne­tus­ti tehok­kain tapa koh­den­taa niu­kat resurssit.

 4. Vas­taus tähän koko ongel­maan on Kes­kus­tan esit­tä­mä ja Ruot­sis­sa kau­an sit­ten toteu­tet­tu maa­kun­nal­li­nen alue­hal­lin­to­mal­li. Met­ro­po­lia­lu­ees­ta pitäi­si­kin teh­dä täl­lai­nen ruot­sa­lai­nen “lands­ting”, jol­la on vero­tusoi­keus kuten perus­kun­nil­la­kin. Täl­lai­ses­sa mal­lis­sa toteu­tui­si tämä Osmon kai­paa­ma vero­tu­lo­jen (osit­tai­nen) tasaus. Muun muas­sa sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to, sosi­aa­li­toi­mi ja ter­vey­den­hoi­to pitäi­si antaa met­ro­po­li­hal­lin­nol­le, joka sit­ten kerää verot em. pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen kai­kil­ta alu­een­sa asuk­kail­ta samal­la prosentilla.

 5. Hel­sin­gin ympä­ril­le raken­tu­van pää­kau­pun­ki­seu­dun pitäi­si kil­pail­la Tuk­hol­man, Ber­lii­nin ja Shang­hain kans­sa, mut­ta pii­ri­kun­ta­ta­son polii­ti­kot, joil­la ei ole kun­nol­lis­ta näke­mys­tä maa­il­man­me­nos­ta, sen­kun vaan rii­te­le­vät omis­ta hiekkalaatikoistaan. 

  Mitä sii­tä seu­raa? Hyvä esi­merk­ki on, kun Hel­sin­gin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa kan­nuk­sen­sa ansain­nut Vapaa­vuo­ri nos­tet­tiin elin­kei­no­mi­nis­te­rik­si. Nyt telak­ka­toi­min­ta uhkaa läh­teä Ranskaan.

  Nyt puu­tuu kun­nol­li­nen visio sii­tä, mitä Suo­mes­sa tar­vit­see teh­dä. Kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­set­kin näyt­tä­vät mene­vän pik­ku­po­li­ti­koin­nin vuok­si kiville.

 6. Nuk­ku­Mat­ti: Vas­taus tähän koko ongel­maan on Kes­kus­tan esit­tä­mä ja Ruot­sis­sa kau­an sit­ten toteu­tet­tu maa­kun­nal­li­nen alue­hal­lin­to­mal­li. Met­ro­po­lia­lu­ees­ta pitäi­si­kin teh­dä täl­lai­nen ruot­sa­lai­nen “lands­ting”, jol­la on vero­tusoi­keus kuten peruskunnillakin.

  Suo­ma­lai­sil­la kes­ki­mää­rin tai­tai­si men­nä parem­min, jos oltai­siin edel­leen osa Ruot­sia. Joil­la­kin suo­ma­lai­sil­la tai­tai­si men­nä parem­min, jos oltai­siin edel­leen osa Venä­jää. Mut­ta nyt ollaan osa EU:ta, pitää tul­la toi­meen sen kanssa 😉

 7. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta läh­tö­koh­ta­na vero­jen tasaa­mi­nen vaik­ka­pa sii­nä mää­rin kuin ter­vey­den­hoi­don kus­tan­nuk­set ovat. Luul­ta­vas­ti perus­ter­vey­den­hoi­dos­sa poti­laan ter­veys­kes­kus­käyn­ti mak­saa joka pai­kas­sa saman ver­ran. Ei tar­vi­si­si kun­tien aina­kaan täl­lä pal­ve­lul­la kil­pail­la. Nykyi­sin kun­nat jopa anta­vat ymmär­tää kal­lis­ta eri­kois­hoi­toa tai tukea vaa­ti­vil­le, että kan­nat­taa muut­taa naa­pu­ri­kun­taan niin siel­lä pal­ve­lu toi­mii paremmin.

  Kal­lii­ta tai hal­po­ja asui­na­luei­ta ei ole onnis­tut­tu juu­ri mää­rää­mään lakien avul­la. Erit­täin suu­ri tasa-arvois­ta­ja on nykyi­set uudet raken­nus­mää­räyk­set. Enää ei ole mah­dol­lis­ta raken­taa hata­raa mum­mon­mök­kiä puut­teel­li­sil­la varusteilla. 

  Piir­re­tään­pä noi­ta kun­ta­ra­jo­ja uusik­si miten tahan­sa, ovat kul­ku­yh­tey­det edel­leen ne mitä ennen­kin. Jot­kut halua­vat asua maa­seu­dun rau­has­sa luon­nos­ta naut­tien. Hin­ta­na on sit­ten pit­kä mat­ka pal­ve­lui­hin ja työ­paik­koi­hin. Toi­set arvos­ta­vat kau­pun­ki­kes­kus­tan pal­ve­lu­ja käve­lye­täi­syy­del­lä. Sii­tä ovat val­mii­ta maksamaan.

  Luu­li­si asun­to­jen ja työ­paik­ko­jen­kin syn­ty­vän alueil­le joil­le on kun­nol­li­set lii­ken­neyh­tey­det. Näin­hän ei kai kos­kaan ole teh­ty, että ensin vede­tään tie ja sit­ten sin­ne kas­vaa asutus.

 8. Pitäi­si toi­mia juu­ri päin­vas­toin ja saa­da kun­tien välil­le kun­non vero­kil­pai­lu jot­ta polii­tik­ko­jen tuh­laa­mi­seen saa­daan edes joten­kin kuriin.

  Tähän­kään perus­tuu Sveit­sin hyvin­voin­ti, suu­rim­man osan verois­ta kan­taa muu­ta­man tuhan­nen asuk­kaan kokoi­set gemain­det ja vero­kil­pai­lu on kovaa.

 9. Xyzzy:
  Mik­si on hyvä ettei­vät kun­nat kil­pai­le kes­ke­nään veron­mak­sa­jis­ta? Päin­vas­toin se on ainoa asia joka estää vero­jen ryös­täy­ty­mi­sen aivan tol­kut­to­mal­la tasolle. 

  Kos­ka huo­nos­ti kil­pai­lus­sa menes­ty­vät kun­nat eivät tyk­kää kil­pai­lus­ta ja oman toi­min­nan muut­ta­mi­sen sijaan halua­vat muut­taa pelisääntöjä.

  Eri­tyi­ses­ti halu on pääs­tä espoon veroeu­roi­hin käsik­si, joil­la sit­ten rahoit­taa kivo­ja ohjel­mia. Tätä sit­ten perus­tel­laan toi­min­nan kehit­tä­mi­sel­lä, kos­ka “me halu­taan noi­den rahat” ei ole kovin myyvää.

  (ja btw itse­hän asun hel­sin­gis­sä, ennen­kun joku alkaa epäi­le­mään espoon kätyriksi)

 10. Tie­dän mai­nios­ti ettei käsil­lä ole­va aree­na ole ihan var­si­nai­ses­ti tar­koi­tet­tu jul­ki­lausu­mil­le, mut­ta tätä voi pitää yhtä hyvin kan­na­rin erit­te­ly­nä, täs­men­nyk­se­nä tai kri­tiik­ki­nä. Lem­peän itsei­ro­nian osuus ei ole vähä­pä­töi­nen. … Met­ro­po­li­seu­ra 10.10.12:

  Seu­ra:

  Met­ro­po­li­hal­lin­toon siir­ty­mi­nen vaa­tii ripei­tä rat­kai­su­ja. Kit­kat­to­min­ta ja vii­sas­ta on toteut­taa muu­tos asteit­tain, kehit­tä­mäl­lä jo ole­mas­sa ole­via orga­ni­saa­tioi­ta. Samal­la rin­nal­la tar­vi­taan poliit­ti­ses­ti kes­tä­vä suun­ni­tel­ma, joka sisäl­tää etenemistien.

  Mitä tämä on:

  Kaik­ki mitä tar­vi­taan ei voi toteu­tua yhdes­sä yös­sä, ei aina­kaan ilman että päät vie­ri­vät. Yhden yön dii­lin ohel­la tar­vi­taan pitem­män ajan näke­mys, joka – jos hyvin käy – voi toteu­tua loik­ka loi­kal­ta sitä mukaa kun ylei­nen ymmär­rys etenee. 

  Kai­kil­le nyt ole­mas­sa ole­vil­le laf­koil­le, esim. Uuden­maan lii­tol­le, täy­tyy kek­siä joko jär­ke­vä tule­vai­suus tai hou­kut­te­le­va saat­to­hoi­to. Muu­ten ne tais­te­le­vat vii­mei­seen veripisaraan.

  Har­va jak­saa täs­sä vai­hees­sa kuun­nel­la puhet­ta todel­li­ses­ta lähi-kan­san­val­las­ta – eli mam­mut­tien paloit­te­lus­ta. Merk­ki­hen­ki­löt, vaik­ka asian ymmär­täi­si­vät­kin, eivät uskal­la pal­jon inahtaa.

  Ääri­toi­vot­ta­vaa sil­ti oli­si, ettei myö­hem­piä jär­jel­li­siä rat­kai­su­ja este­tä perus­tus­lain veroi­sil­la poliit­ti­sil­la sopi­muk­sil­la tai hyö­dyl­tään puo­li­nai­sil­la mut­ta toteu­tus­vai­val­taan niin järi­syt­tä­vil­lä var­pu­ker­ros- eli perus­kun­ta­ta­son jär­jes­te­lyil­lä lähi­vuo­si­na, ettei nii­tä sit­ten ole varaa kor­ja­ta puo­leen vuosisataan.

  Muu­ten­kin: mitä ei nyt saa­da jär­ke­väl­le tolal­le, sii­nä pitäi­si yksi­se­lit­tei­ses­ti jät­tää mah­dol­li­suus pitem­mäl­le mene­viin muu­tok­siin kun aika kyp­syy. Stre­te­gis­ta ove­luut­ta täs­sä tie­tys­ti tarvitaan.

  Seu­ra:

  Lähi­vuo­sien tavoit­teek­si tulee aset­taa koko vas­tuu­alu­eel­laan olen­nai­set yhtei­set asiat kat­ta­va met­ro­po­li­hal­lin­to, jon­ka päät­tä­vä elin vali­taan suo­ril­la vaa­li­pii­rit­tö­mil­lä vaa­leil­la. Met­ro­po­li­vaa­leis­sa ehdok­kai­den tulee voi­da hank­kia kan­na­tus­ta pait­si pai­kal­li­ses­ti, myös koko met­ro­po­lia­lu­eel­ta. Tämä edis­täi­si yhtei­sen edun pai­not­tu­mis­ta met­ro­po­li­ta­son päätöksissä.

  Mitä tämä on: Pässinlihaa.

  Seu­ra:

  Täl­löin seu­dun eri osien tar­pei­ta edus­ta­vat oman mit­ta­kaa­van­sa asiois­ta huo­leh­ti­vat ja oman alu­een­sa etu­ja ylös­päin puo­lus­ta­vat “lähi­kun­nat”. Nämä voi­vat muo­dos­tu­va nykyi­sis­tä perus­kun­nis­ta tai nii­den osis­ta. Käy­tet­tä­vät nimi­tyk­set eivät ole tärkeitä.

  Mitä tämä on: Samoin.

  Seu­ra:

  Tär­keim­piä yhtei­siä asioi­ta ovat maan­käy­tön, asun­to­po­li­tii­kan ja lii­ken­teen suun­nit­te­lun (ns. MAL-asioi­den) lisäk­si myös jouk­ko­lii­ken­teen ja muun seu­dul­li­sen yhdys­kun­ta­tek­nii­kan toteu­tus – vaih­toeh­toi­ses­ti tilaa­ja­vas­tuul­la tai oma­na toi­min­ta­na. Seu­dul­li­sen tai maa­kun­nal­li­sen elin­kei­no­po­li­tii­kan ja kult­tuu­ri­toi­men edis­tä­mi­nen ovat myös tär­kei­tä tur­va­ta met­ro­po­lin kehittymiseksi.

  Kus­tan­nuk­sil­taan yli­voi­mai­ses­ti suu­rin yhtei­nen asia on eri­kois­sai­raan­hoi­don (nyt HUS) ja mah­dol­li­ses­ti myös perus­ter­vey­den­hoi­don jär­jes­tä­mi­nen. Täs­sä­kään ei tar­vi­ta mul­lis­tuk­sia, vaan jär­jes­tel­mien asteit­tais­ta yhteen kytkemistä.

  Mitä tämä on:

  Suh­teel­lis­ta tie­tys­ti kaik­ki. Kui­ten­kin, jos vaih­toeh­to­na on pan­na kaik­ki päät vie­ri­mään yhtä aikaa, his­sut­te­lu sovit­tuun suun­taan voi olla parem­pi valinta.

  Seu­ra:

  Hyvin toi­mi­via kun­tia ei ole syy­tä yhdis­tää. Laa­jem­man maan­tie­teel­li­sen alu­een käsit­tä­vä met­ro­po­li­hal­lin­to on toi­mi­vam­pi rat­kai­su. Sen val­mis­te­lus­sa on sel­vi­tet­tä­vä mm. alu­een kol­men suur­kun­nan lähi­de­mo­kra­tia­mal­li, joka voi tar­koit­taa jopa suur­ten kun­tien jaka­mis­ta tule­vai­suu­des­sa pie­nem­piin, “lähem­pä­nä ole­viin” ja hel­pom­min hal­lit­ta­viin osiin.

  Mitä tämä on:

  Nyt esi­te­tyis­tä mal­leis­ta ykkö­nen on ainoa jär­jel­li­nen. Seu­tua, kar­keas­ti sanot­tu­na työs­sä­käyn­tia­luet­ta, on voi­ta­va joten­kin hal­li­ta yhte­nä koko­nai­suu­te­na – ilman jat­ku­vaa jäh­nää­mis­tä ja naa­pu­rin nilk­kaan pot­ki­mis­ta – ja sen vero­tu­lo­ja on voi­ta­va tasa­ta, mut­ta sen kokoi­nen perus­kun­ta oli­si suun­nil­leen samaa kuin keisarivalta.

  Hel­pom­min hal­lit­ta­vat osat” ovat minun jär­ke­ni mukaan oman mit­ta­kaa­van­sa mukai­sia asioi­ta hoi­ta­via lähi‑, pien‑, ala‑, wha­te­ver kun­tia tai “pitä­jiä” omi­ne val­tuus­toi­neen ja sopi­van kokoi­si­ne koneis­toi­neen. (Tähän voi­daan pala­ta.) Pitä­jä oli­si hyvä sana kos­ka se ei sekaan­nu mui­hin kun­ta­muo­toi­hin. (Sil­ti tähän­kään muo­to­seik­kaan ei kan­na­ta hirttäytyä.) 

  Kos­ka kaik­ki tääl­lä on kovin muut­tu­vais­ta, pitä­jä­ja­koa pitäi­si tar­kis­taa kun on aihet­ta – var­sin­kin ns. seu­dul­li­ses­ti mer­kit­tä­vien raken­nus­hank­kei­den yhtey­des­sä. Tavoi­tea­su­kas­lu­ku voi­si olla 20’000 – 50’000, mut­ta luon­te­va toi­min­nal­li­nen koko­nai­suus (aina­kin oma kaup­pa­kes­kus, kou­lu ja kir­jas­to) on tär­keäm­pi pointti.

  Seu­ra:

  Tähän men­nes­sä val­tion ja kun­tien väli­sil­lä aie­so­pi­muk­sil­la on tavoi­tel­tu met­ro­po­li­hal­lin­toa kor­vaa­via yhteis­työ­jär­jes­tel­miä mm. asun­to­po­li­tii­kan osal­ta. Parem­man puut­tues­sa tämä “heik­ko” menet­te­ly on ollut vält­tä­mä­tön. Vali­tet­ta­vas­ti tulok­set eivät ole vas­tan­neet odotuksia.

  Mitä tämä on: Tar­vit­see­ko selittää?

  Seu­ra:

  Nyky­ään Uuden­maan liit­to vas­taa maa­kun­ta­kaa­vas­ta ja Hel­sin­gin seu­dun lii­ken­ne-kun­tayh­ty­mä (HSL) seu­dun ydin­a­lu­een lii­ken­teen suun­nit­te­lus­ta sekä jouk­ko­lii­ken­teen käy­tän­nöl­li­ses­tä jär­jes­tä­mi­ses­tä. Täl­lai­sia yhtei­siä raken­tei­ta ei tule syr­jäyt­tää, vaan ne on muo­vat­ta­va ja yhdis­tet­tä­vä luon­te­vik­si osik­si seu­dul­lis­ta hal­lin­toa. Tämä vaa­tii suo­ran kan­san­vaa­lin käyt­töön­ot­toa päät­tä­vän eli­men valinnassa.

  Mitä tämä on: Täs­sä oikeas­taan sano­taan uudes­taan kak­si jo aiem­min sanot­tua asiaa.

  Seu­ra:

  Useat ole­mas­sa ole­vat orga­ni­saa­tiot muo­dos­ta­vat jo käy­tän­nös­sä erään­lai­sen met­ro­po­li­hal­lin­non mut­ta ilman sel­kei­tä yhtei­siä tavoit­tei­ta. Nykyis­tä mää­rä­tie­toi­sem­pi ja läpi­nä­ky­väm­pi hal­lin­to­ra­ken­ne on sekä alu­een asuk­kai­den että perus­kun­tien etu.

  Mitä tämä on:

  Samaa kuin alus­sa. Että ellei jokin koneis­to tai toi­min­ta­kult­tuu­ri ole aivan pimeä, sen voi­nee antaa jat­kua jos­sa­kin muo­dos­sa. Voi olla sekä talou­del­li­ses­ti fik­sua että tun­teen­omai­ses­ti tur­val­lis­ta. Jos­kaan älyt­tö­myyk­siä ei pitäi­si beto­noi­da. … Aika näyt­tää mitä näyttää.

  Mää­rä­tie­toi­suus tar­koit­taa ettei kie­mur­rel­la lie­ros­ti, ja läpi­nä­ky­vyys että tie­de­tään kuka tätä­kin tahtoi.

  Vii­mei­sen lauseen lop­pu jät­tää poh­dit­ta­vak­si, miten perus­kun­nan tms. etua lop­pu­jen lopuk­si mita­taan. Eivät­hän ne lii­key­ri­tyk­siä ole, joten nel­jän­nes- ja neli­vuo­tis­kau­det­kin ovat kovin stump­pe­ja aika­jän­tei­tä. Sikä­li kuin onnel­li­suut­ta yli­pään­sä voi­daan mita­ta “edul­la”.

 11. Kar­kaa jutut met­ro­po­lis­ta, mut tämä pää­kau­pun­ki elät­tää peri­fe­rian debat­ti kai­paa moraa­lis­ta pun­nin­taa. Enää ei lap­set tur­vaa van­hem­pien van­huut­ta. Ei myös­kään halua osal­lis­tua se kau­pun­ki jon­ne työn­pe­räs­sä muut­ta­neet mak­saa veron­sa ja val­tion­kin tasaa­vaa roo­lia ikään­ty­vien seu­tu­jen saat­to­hoi­toon paheksutaan.

  Kym­me­nil­lä mil­jar­deil­la koo­dat­ta­vat poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kyke­ni­si­vät ohjaa­maan las­kun poti­laan peril­lis­ten asuin­kun­nan maksettavaksi.

 12. Vai­kut­taa sil­tä, että nuo Met­ro­po­li­hal­lin­non tyyp­pi­set rat­kai­sut vain lisäi­si­vät uuden orga­ni­saa­tion rii­te­lyä var­ten. Kes­ki­Uusi­maan nykyi­nen Kuu­ma-yhtei­se­lin ei aina­kaan ole kovin näky­vää saa­nut aikaan. 

  Kun­tien väli­nen kil­pai­lu on syn­nyt­tä­nyt vero­pa­ra­tii­se­ja yri­tyk­sil­le, jot­ka ovat vaih­ta­neet yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pään kuntaan.
  Pit­kään ja har­taas­ti on kiis­tel­ty vaik­ka­pa espoo­lais­ten opis­ke­li­joi­den tulos­ta Hel­sin­gin lukioi­hin. Miten­kä sit­ten isom­pia kiis­to­ja voi­daan kuvi­tel­la rat­kais­ta­van. Aina­kaan juris­tit ei tähän pys­ty. Lake­ja kun alkaa olla enem­män kuin tar­peek­si ja niis­sä­kin on ris­ti­rii­to­ja ja loput­to­mas­ti tulkintamahdollisuuksia.

 13. Xyzzy:
  Mik­si on hyvä ettei­vät kun­nat kil­pai­le kes­ke­nään veron­mak­sa­jis­ta? Päin­vas­toin se on ainoa asia joka estää vero­jen ryös­täy­ty­mi­sen aivan tol­kut­to­mal­la tasolle. 

  Kun noin 30% veron­mak­sa­jis­ta mak­saa 70% verois­ta, niin ilman kil­pai­lua tulee aivan lii­an hel­pok­si tais­tel­la seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa, sii­tä mitä sil­le 70%:lle tar­jo­taan sen 30% kustannuksella. 

  Nois­ta 30% jotain 90% on tuo­ta 70%, kysy­mys on vaan sitä mis­sä vai­hees­sa elä­mään­sä he ovat. Ote­taan esi­mer­kik­si Jas­ka. Teek­ka­ri-Jas­ka mak­saa kun­nal­le jon­kun ver­ran, esim. toi­meen­tu­lo­tu­kia kesäi­sin, eikä mak­sa kun­nal­lis­ve­ro­ja. Insi­nöö­ri-Jas­ka mak­saa ruuh­ka­vuo­si­naan ihan kivas­ti kun­nal­lis­ve­ro­ja eikä juu­ri käy­tä kal­lii­ta jul­ki­sia pal­ve­lui­ta , lap­sis­ta tulee vähän meno­ja, mut­ta toi­saal­ta val­tio mak­saa lap­si­li­sät ja van­hem­pain­ra­hat, ja pit­käl­ti työ­ter­veys­huol­lon. Elä­ke-Jas­ka taas mak­saa vähem­män vero­ja ja käyt­tää pal­jon kun­nan ter­veys­pal­ve­lui­ta. Pitää­kö vie­lä vään­tää rau­ta­lan­gas­ta mikä sii­nä on ongel­ma jos Teek­ka­ri-Jas­kat asuu Espoos­sa, Insi­nöö­ri-Jas­kat Kirk­ko­num­mel­la ja Elä­ke-Jas­kat Van­taal­la? Ihmi­siä jot­ka on elin­kaa­rens läpi net­to­mak­sa­jia edes kun­nal­le, koko jul­kis­ta­lou­des­ta puhu­mat­ta­kaan, on hyvin vähän.

  Päin vas­toin tar­vi­taan lisää kun­tien välis­tä kil­pai­lua. Mark­ki­nat kun on tun­ne­tus­ti tehok­kain tapa koh­den­taa niu­kat resurssit.

  Niin siis kun­tien menot koos­tu­vat lähin­nä laki­sää­teis­tä menois­ta, ja nii­tä har­vo­ja tapo­ja jol­la näil­lä mark­ki­noil­la voi kil­pail­la on yrit­tää haa­li vähän vähem­män kal­lii­ta kun­ta­lai­sia. Lop­pu­tu­lok­se­na täs­tä pelis­tä saa esi­mer­kik­si van­huk­set ja vam­mai­set kes­kit­tyä jon­ne­kin syr­jä­kun­tiin eli mah­dol­li­sim­man han­ka­laan paik­kaan min­kään hoi­don kan­nal­ta. Tämän pelin rin­nas­ta­mi­nen vaik­ka­pa vähit­täis­kau­pan kil­pai­luun on yksin­ker­tai­ses­ti type­rää reto­riik­kaa, se on aivan eri asia.

 14. Vuo­si sit­ten erääs­sä vapaa­muo­toi­ses­sa rupat­te­lus­sa Lie­don kun­nan kaa­voi­tuk­ses­sa muka­na ole­va vir­ka­mies ker­toi, että vaik­ka he nime­no­maan kaa­voit­ti­vat tie­tyn (omakoti)alueen TYK­Sin lää­kä­reil­le, kaup­pa ei tun­tu­nut oikein käyvän.

  Ja sit­ten nämä Lie­dot ja Espoot ja Lem­pää­lät pyö­rit­te­le­vät sil­mi­ään eivät­kä ollen­kaan ymmär­rä, kun puhu­taan kermankuorinnasta.

  Tou­ko Mettinen
  Työs­sä­käyn­tia­lue = kunta

 15. Kat­se­lin Hesa­ris­ta noi­ta kol­mea vaih­toeh­toa. Onko lii­kaa vaa­dit­tu, että sel­vi­tys­työ­tä teke­mään pal­kat­tai­siin yksi ihmin­ne, joka ymmär­tää jotain orga­ni­saa­tio­teo­rias­ta ja joh­ta­mi­ses­ta? 😉 Ykkös­vaih­toeh­dos­ta saa­daan jat­ko­työs­töl­lä toi­mi­va paril­la reunaehdolla:
  — met­ro­po­li­ha­lin­nos­ta ei teh­dä vah­vaa pelu­ria vaan ohjaaja,
  — lii­an isot kun­tayk­si­köt (Hel­sin­ki, Espoo ja Van­taa) pil­ko­taan tehok­kaam­mik­si ja
  — met­ro­po­li eriy­te­tään Uuden­maan lää­nis­tä (oli sen nimi mikä ELY tai AVI tahansa).

 16. Xyzzy:
  Mik­si on hyvä ettei­vät kun­nat kil­pai­le kes­ke­nään veron­mak­sa­jis­ta? Päin­vas­toin se on ainoa asia joka estää vero­jen ryös­täy­ty­mi­sen aivan tol­kut­to­mal­la tasolle. 

  Eikö seu­tu­kun­tien väli­nen kil­pai­lu rii­tä? Jos vaik­ka Hel­sin­ki seu­tu mokai­si oikein kun­nol­la, niin ihmi­set suun­tai­si­vat mui­hin kasvukeskuksiin.

 17. Kun­tien väli­sen kil­pai­lun tasoit­ta­jak­si on esi­tet­ty, että met­ro­po­li­hal­lin­to raken­nut­tai­si sosi­aa­li­sen asun­to­tuo­tan­non talot JA VALITSISI ASUKKAAT. Tämä on askel oike­aan suun­taan, mut­ta ei rat­kai­se asi­aa – tai jos rat­kai­see, tekee sen hyvin köm­pe­löl­lä taval­la. Tuo asu­kas­va­lin­ta on sinän­sä kes­kei­nen, sil­lä nyt kun­ta voi täyt­tää lupauk­sen­sa ara-asun­to­jen mää­räs­tä ja vali­ta asuk­kaik­si hyviä pal­kan­saa­jia. On kui­ten­kin ker­ras­saan köm­pe­lö aja­tus, että vaik­ka­pa Kau­niais­ten vero­tu­lot asu­kas­ta koh­den las­ket­tai­siin mui­den kun­tien tasal­le raken­ta­mal­la kes­kel­le Kau­niai­sia suu­ri ker­ros­ta­los­lum­mi ja vie­mäl­lä sin­ne köy­hiä kau­niais­lais­ten ihmeteltäväksi.

  no, voi­si­han met­ro­po­li­hal­lin­to myös raken­nut­taa Kau­niai­siin run­saas­ti oma­ko­ti- ja rivi­ta­lo­muo­tois­ta sosi­aa­lis­ta asuntotuotantoa 😉

 18. Kes­kus­te­lu — ja kai­ken­maa­il­man sel­vi­tyk­set­kin — pyö­ri­vät pelk­kien epä­oleel­li­suuk­sien paris­sa. Oikeas­ti­han taus­tal­la ole­vat perim­mäi­set ongel­mat oli­si äärim­mäi­sen help­po rat­kais­ta, jos vain tah­toa ja älliä riittäisi.

  Jos jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta pois­tai­si täy­sin pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan roo­lin, niin täl­lai­set pii­ri­lei­kit lop­pui­si­vat välit­tö­mäs­ti. Ei muu­ta kuin (val­tion perä­lau­dal­la varus­te­tut) hen­ki­lö­koh­tai­set sosiaali‑, ter­veys- ja elä­ke­tur­va­ti­lit käyt­töön — ja joka jan­nu voi­si ihan itse vali­ta mis­tä tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut hank­ki­si. Samal­la voi­tai­siin miet­tiä mitä kaik­kea kan­nat­taa kes­ki­te­tyn jär­jes­tel­män kaut­ta kier­rät­tää ja mitä ei — eli esim. kuu­lu­vat­ko lai­tos­teat­te­ri, mäki­hyp­py tai “jul­ki­sen pal­ve­lun” HBO-ohjel­mat vält­tä­mät­tö­miin peruspalveluihin.

  Näin kun teh­täi­siin, niin Suo­mes­sa­kin voi­si olla vaik­ka 5000 kun­taa ellei enem­män­kin. Tosin täl­löin kun­nan hal­lin­to koos­tui­si lähin­nä osa-aikai­ses­ta por­mes­ta­ris­ta, jon­ka teh­tä­viin kuu­lui­si­vat lähin­nä jou­lu­ka­dun avaus ja juhan­nus­ko­kon sytytys…

  …mut­ta eihän täl­lai­nen tie­ten­kään käy, kos­ka meil­lä on ne pari­sen­kym­men­tä­tu­hat­ta huo­mion­ki­pe­aa pai­kal­lis­po­lii­tik­koa, joi­den elä­mä­nu­ran ennak­koeh­to­na on pyhä ja louk­kaa­ma­ton kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to. Viis sii­tä miten hom­mat oli­si jär­ke­vin­tä hoi­taa tai mitä veron­mak­sa­ja oikeas­ti tar­vit­se­vat — nämä ei nii­tä penaa­lin terä­väm­piä kyniä edus­ta­vat pik­ku­nar­sis­tit kun tar­vit­se­vat oman hiek­ka­laa­ti­kon jos­sa päteä ja leik­kiä mui­den kus­tan­ta­mil­la leluilla.

 19. Osaa­ko kukaan sanoa pal­jon­ko Suur-Tuk­hol­mas­sa asuk­kaat mak­sa­vat veroa kes­ki­mää­rin, eli nos­taa­ko met­ro­po­li­hal­lin­to veroas­tet­ta sii­hen ver­rat­tu­na että sitä ei olisi?
  Jos se nos­taa pal­jon, eli yli 5 %, niin en kan­na­ta sel­lais­ta, vaan suo­ria kun­ta­lii­tok­sia. Ensin pk-seu­dun 4 ydin­kau­pun­kia yhteen, ja kehys­kun­nat mukaan sitä mukaan kun ovat riit­tä­vän kaupunkimaisia.

 20. Ant­ti Leh­to­ran­ta: no, voi­si­han met­ro­po­li­hal­lin­to myös raken­nut­taa Kau­niai­siin run­saas­ti oma­ko­ti- ja rivi­ta­lo­muo­tois­ta sosi­aa­lis­ta asuntotuotantoa 

  Kau­niais­lais­ten kau­his­tuk­sek­si raken­net­tin n 10 vuot­ta sit­ten Ymmers­tan ker­ros­ta­lo­lä­hiö heti Espoon puo­lel­le rajaa ja asu­ka­kat käyt­tä­vät pal­jol­ti Kau­niais­ten pal­ve­lu­ja, eli sen puo­len sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tan­to on tut­tua heil­le eikä herä­tä ihmetystä.

  Kau­niais­ten eri­tyia­se­ma muu­hun pk-seu­dun kau­pun­kei­hin ver­rat­tu­na on epä­rei­lu sik­si että ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lut esim ovat pal­jon parem­min jär­jes­tet­ty siel­lä kun muu­al­la kos­ka siel­lä on rahaa. Gra­ni­lai­set tie­ten­kin sano­vat että he ovat itse mak­sa­neet ne mut­ta mak­sa­vat espoo­lai­set, sta­di­lai­set ja van­taa­lai­set­kin itse mut­ta eivät saa yhtä hyvää pal­ve­lua. Ja toi­sek­si pk-seu­dun suu­ret kau­pun­git tuke­vat poh­jois- ja itä-suo­mea val­tio­no­suus­ta­sauk­sil­la pal­jon suu­ermm­mal­la summalla/asukas kuin mitä suo­ma­lai­set tuke­vat Kreik­kaa tai mui­ta euro­krii­si­mai­ta. Mut­ta saam­me­ko me käy­dä sil­mä­leik­kauk­ses­sa Oulus­sa? Jos pk-seu­tu sai­si pitää rahan­sa itse saa­tai­siin kaik­ki Kau­niais­ten tasoi­sen ter­vey­den­hoi­don tän­ne. Kos­ka Kau­niai­nen on niin pie­ni ja siel­lä on niin palon suu­ri­tu­loi­sia (mm poh­jois- ja itä-suo­men teh­tai­den omis­ta­jia) niin siel­lä eivät val­tio­no­suu­det tun­nun missään. 

  En ole mikään sosia­lis­ti mut­ta mie­les­tä­ni suo­ran kun­ta­lii­tos­vaih­toeh­don hyl­kää­mi­nen on tyh­min­tä mitä PK-seu­dun kau­pun­kien päät­tä­jät ovat teh­neet. Omaa napaa tui­jo­te­taan enem­män kun koko seu­tua pitäi­si kehit­tää ja vah­vis­taa. Laki vah­vas­ta met­ro­po­li­hal­lin­nos­ta ei tule edus­kun­nas­sa kos­kaan mene­mään läpi, sii­tä pitä­vät Kepu ja PS huo­len. Vaih­toeh­to­na on vain suo­rat kun­ta­lii­tok­set tai nyky­me­non jatkuminen.

 21. R.Silfverberg:

  Laki vah­vas­ta met­ro­po­li­hal­lin­nos­ta ei tule edus­kun­nas­sa kos­kaan mene­mään läpi, sii­tä pitä­vät Kepu ja PS huolen.

  Nyt kyl­lä etsit syyl­li­siä pää­kau­pun­ki­seu­dun ongel­miin ja toi­mi­van hal­lin­non jär­jes­tä­mis­vai­keuk­siin aivan vää­ris­tä osoit­teis­ta. Kyl­lä pää­pu­ka­rit löy­ty­vät hal­li­tus­puo­luei­den joukosta.

  Mut­ta eipä enää ihme­ty­tä, että miten koko val­ta­kun­nan asioi­den hoi­to on näin rem­pal­laan, kun hal­li­tus­puo­lu­eet eivät edes ydin­a­lueil­laan onnis­tu kes­ke­nään sopi­maan asioi­den järjestämisestä.

 22. Onpas taas yllät­tä­vää että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la edus­ta­ja sii­tä kau­pun­gis­ta joka rahas­taa asuk­kail­taan muu­ta­man vero­pro­sen­tin ver­ran mm tont­ti­vuo­kril­la ja kau­ko­läm­pö­mak­sul­la ehdot­taa että VEROTULOT tasattaisiin. 

  Voi­si­ko­han näi­tä ehdo­tuk­sia edes yrit­tää naa­mioi­da vähän vähemm­män kotiin­päin vetäviksi?

 23. Alku­ke­säs­tä 2010 SDP jul­kai­si met­ro­po­li­ra­por­tin, sii­nä on otsi­kon lisäk­si 23 sivua pun­nit­tua asiaa:
  http://www.sdp.fi/images/tiedostot/Raportteja/metropoliraportti_ph_16062010.pdf

  Kan­nat­taa Soi­nin­vaa­ran­kin tutus­tua ettei tar­vit­se pel­kil­lä luu­loil­la ravi­ta hen­ke­ään. Veik­kaan­pa, että lopul­li­ses­sa rat­kai­sus­sa tulee ole­maan aika pal­jon piir­tei­tä täs­tä rapor­tis­ta, vaik­kei se nyt mitään lopul­lis­ta vii­saut­ta edustakaan.

  1. Alku­ke­säs­tä 2010 SDP jul­kai­si met­ro­po­li­ra­por­tin, sii­nä on otsi­kon lisäk­si 23 sivua pun­nit­tua asiaa:

   Jot­ta ei tule vää­rää käsi­tys­tä, tuol­lai­nen kak­si­ta­soi­nen mal­li on ollut myös pää­kau­pun­ki­seu­dun vih­rei­den tavoit­tee­na ja pal­jon ennen vuot­ta 2010. Minua täs­sä dema­rei­den esi­tyk­ses­sä huo­let­taa se, että sii­nä sivuu­te­taan vai­keim­mat asiat — var­maan­kin sik­si, ettei niis­tä ole pääs­ty sopuun. Koko seu­dun ongel­ma­na on mii­nus­sum­ma kil­pai­lu asuk­kais­ta ja yri­tyk­sis­tä. Vaik­ka kau­niis­ti sano­taan, että kil­pai­lu kirit­tää kun­tia toi­mi­maan parem­min, todcel­li­suus on aivan muu­ta. Kil­pai­lu kan­nus­taa kun­tia syr­ji­mään käy­hiä ja sai­rai­tya ja vali­koi­maan asuk­kaik­seen rik­kai­ta ja ter­vei­tä. Tähän ongel­maan dema­rien pape­ri ei tar­joa mitään rat­kai­sua, vaik­ka vii­ta­taan­kin tar­pee­seen kehit­tää vero­tus­jär­jes­tel­mä, joka tasaa kun­tien väli­siä eroja.
   Täl­lai­nen­kin sam­mak­ko pape­ris­ta löytyy: 

   Kil­pai­lu voi kan­nus­taa kun­tia tar­joa­maan parem­pia pal­ve­lui­ta asuk­kail­le ja yrityksille. 

   Tämä on silk­kaa r4oksaa. Kil­pai­lu kan­nus­taa kun­tia tar­joa­maan mah­dol­li­sim­mat huo­not pal­veut lii­kun­ta­vam­mai­sil­le, mie­len­ter­veys­po­ti­lail­le, jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jil­le, pal­jon hoi­toa vaa­ti­vil­le van­huk­sil­le, ter­veys­kes­kus­ten käyt­tä­jil­le ja niin edel­leen. Tämä on arki­päi­vää päi­vit­täin. Espoo ei pys­ty nou­dat­ta­maan lakia toi­meen­tu­lo­tuen mää­rä­ajois­ta, kos­ka kun­nan alu­eel­ta ei löy­dy ATK-osaa­mis­ta niin, että jär­jes­tel­mä saa­tai­siin toimimaan.
   Dema­rit tun­tu­vat usko­van sii­hen, että päät­tä­mäl­lä vuo­kra-asun­to­jen sijoit­te­lus­ta ja asu­kas­va­lin­nas­ta kun­tien väli­nen segre­gaa­tio-ongel­ma pois­tuu. Se aut­taa vain osaan ongel­mas­ta ja on kei­no­na hyvin köm­pe­lö ja teho­ton. Ei oli­si mitään jär­keä sijoit­taa rik­kai­ta nyt tehok­kaas­ti vali­koi­vaan Siun­tioon tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä iso­ja vuo­kra­ka­sar­me­ja. Ker­ros­ta­los­sa ja pien­ta­lois­sa asu­vien välis­tä tulo­ta­soa ei kan­nat­ta kor­ja­ta kaa­voit­ta­mal­la ker­ros­ta­lo­ja syr­jään ja pien­ta­lo­ja kes­kei­sil­le paikoille. 

   Vih­reät kan­nat­ta­vat vero­jen kerää­mis­tä pää­asias­sa met­ro­po­li­hal­lin­nol­le ja jaka­mis­ta suun­nil­leen asu­kas­lu­vun suh­tees­sa kun­nil­le. Näin lop­pui­si kil­pai­lu asuk­kaidcen valin­nas­ta. Täs­sä on se ero.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Dema­rit tun­tu­vat usko­van sii­hen, että päät­tä­mäl­lä vuo­kra-asun­to­jen sijoit­te­lus­ta ja asu­kas­va­lin­nas­ta kun­tien väli­nen segre­gaa­tio-ongel­ma poistuu. 

  Dema­rien tyy­pil­li­sin aja­tus­vi­nou­ma on tosi­aan raja­ton luot­ta­mus kes­ki­te­tyn pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­ton kykyyn ja haluun rat­kais­ta kaik­ki ongel­mat (myös alem­pien taso­jen ja yksi­tyis­ten taho­jen). Eivät tosin ole vih­reät­kään kovin kau­ka­na tästä.

  Vih­reät kan­nat­ta­vat vero­jen kerää­mis­tä pää­asias­sa met­ro­po­li­hal­lin­nol­le ja jaka­mis­ta suun­nil­leen asu­kas­lu­vun suh­tees­sa kun­nil­le. Näin lop­pui­si kil­pai­lu asuk­kaidcen valin­nas­ta. Täs­sä on se ero. 

  Jos nykyi­nen kun­ta­ra­ken­ne on ongel­mal­li­nen ja joh­taa “mii­nus­sum­ma­kil­pai­luun asuk­kais­ta ja yri­tyk­sis­tä”, ei met­ro­po­li­hal­lin­to ole mikään rat­kai­su. Tai on kyl­lä rat­kai­su sii­nä mie­les­sä, että lopet­taa tuon kil­pai­lun met­ro­po­li­kun­tien kes­ken (lopet­ta­mal­la nuo muut kun­nat). Ikä­vä kyl­lä tasan sama ongel­ma jää uuden met­ro­po­lin ja mui­den kun­tien välil­le. Aiem­paa suu­rem­mat etäi­syy­det voi­vat hie­man lie­vit­tää ongel­maa, mut­ta peri­aa­te säi­lyy, ja met­ro­po­li voi ostaa rik­kaim­mat asuk­kaat itsel­leen samal­la taval­la kuin esim. Kau­niai­nen vie nyt Helsn­gil­tä muu­ta­mia rik­kai­ta asukkaita.

  Jos kuva­tun kal­tai­nen kun­tien väli­nen kil­pai­lu hal­vois­ta vero­pro­sen­teis­ta ja rik­kaim­mis­ta asuk­kais­ta ja fir­mois­ta halut­tai­siin lopet­taa, rat­kai­sun pitäi­si olla maan­laa­jui­nen vero­ja (ja sote­ku­lu­ja) nykyis­tä oikeu­den­mu­kai­sem­min tasaa­va rat­kai­su. Tuo esi­tet­ty kik­ka paran­taa lähin­nä Hel­sin­gin ase­maa anta­mal­la sil­le Kau­niais­ten, Espoon ja ehkä Nur­mi­jär­ven rikkaudet.

 25. Juho Laa­tu:

  Jos kuva­tun kal­tai­nen kun­tien väli­nen kil­pai­lu hal­vois­ta vero­pro­sen­teis­ta ja rik­kaim­mis­ta asuk­kais­ta ja fir­mois­ta halut­tai­siin lopet­taa, rat­kai­sun pitäi­si olla maan­laa­jui­nen vero­ja (ja sote­ku­lu­ja) nykyis­tä oikeu­den­mu­kai­sem­min tasaa­va rat­kai­su. Tuo esi­tet­ty kik­ka paran­taa lähin­nä Hel­sin­gin ase­maa anta­mal­la sil­le Kau­niais­ten, Espoon ja ehkä Nur­mi­jär­ven rikkaudet. 

  Espoon, Kau­niais­ten Nur­mi­jär­ven ja Kirk­ko­num­men “rik­kau­det” valu­vat hara­koil­le jos ei jotain pää­tös­tä saa­da aikai­sek­si voi­ma­va­ro­jen yhdistämiseksi.

 26. R.Silfverberg: Espoon, Kau­niais­ten Nur­mi­jär­ven ja Kirk­ko­num­men “rik­kau­det” valu­vat hara­koil­le jos ei jotain pää­tös­tä saa­da aikai­sek­si voi­ma­va­ro­jen yhdistämiseksi. 

  Eikö voi sanoa, että valu­vat nyky­mal­lis­sa Espoo­lai­sil­le jne. itsel­leen? Voin ymmär­tää aja­tuk­sen, että rik­kaim­pien kun­tien kuu­lui­si hyö­tyä nykyis­tä vähem­män rik­kais­ta asuk­kais­taan, mut­ta en pidä aja­tuk­ses­ta, että juu­ri Hel­sin­gin pitäi­si saa­da nuo rahat, mut­ta sil­ti sen ei tar­vit­si­si jakaa samal­la taval­la omia rik­kauk­si­aan eteenpäin.

  Jos siis tulo­ja tasa­taan, tasa­taan kai­kil­le eikä vain Hel­sin­gil­le. Tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa Hel­sin­ki vain ottaa pai­kan vas­taa­va­na ker­man­kuo­ri­ja­na, tai Osmo Soi­nin­vaa­ran sanoin kar­ja­var­kaa­na. Mik­si Hel­sin­gis­tä pitäi­si raken­taa vas­taa­va vero­kei­das, jos Espoon ja kump­pa­nien vero­kei­taus on tuomittavaa?

 27. Juho Laa­tu: Jos siis tulo­ja tasa­taan, tasa­taan kai­kil­le eikä vain Hel­sin­gil­le. Tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa Hel­sin­ki vain ottaa pai­kan vas­taa­va­na ker­man­kuo­ri­ja­na, tai Osmo Soi­nin­vaa­ran sanoin kar­ja­var­kaa­na. Mik­si Hel­sin­gis­tä pitäi­si raken­taa vas­taa­va vero­kei­das, jos Espoon ja kump­pa­nien vero­kei­taus on tuomittavaa?

  Jos kaik­ki oli­si­vat samaa kau­pun­kia niin sil­loin­han tulot tasa­taan kai­kil­le eikä vain Hel­sin­gil­le tai Espool­le tai Granille.

  Sii­nä mie­les­sä olen eri miel­tä kuin Soi­nin­vaa­ra tai Vih­reä liit­to että eril­lis­tä met­ro­po­li­hal­lin­toa ei tar­vi­ta. Tar­vit­tai­siin vain suo­ra lii­tos pk-seu­dun kau­pun­kien välil­le ja nii­tä lähin­pä­nä ole­vien naa­pu­rei­den välil­le. Mut­ta kos­ka se ei meni­si poliit­ti­ses­ti läpi nin pak­ko kai tyy­tyä met­ro­po­li­hal­lin­toon jol­la on laa­jem­mat val­tuu­det kuin HSL:llä, HSY:kllä HUS:llä jne.

 28. R.Silfverberg: Jos kaik­ki oli­si­vat samaa kau­pun­kia niin sil­loin­han tulot tasa­taan kai­kil­le eikä vain Hel­sin­gil­le tai Espool­le tai Granille. 

  Kai kyse on vain sii­tä, tar­koit­taa­ko tulo­jen tasaa­mi­nen kai­kil­le kaik­kia pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tia vai kaik­kia Suo­men kun­tia. Jos rik­kaim­man tulot siir­re­tään toi­sek­si rik­kaim­mal­le, köy­hem­mät jää­vät ilman. Jos rik­kaim­pien kar­ja­var­kaus­ky­ky lope­te­taan lopet­ta­mal­la nuo kun­nat, siir­tyy kyky uudel­le isom­mal­le toi­mi­jal­le. Ehdo­te­tus­sa kau­pas­sa voit­ta­ja on siis Hel­sin­ki, joka liit­tää itseen­sä rik­kaim­mat naa­pu­rin­sa, ja nousee näin Suo­men vah­vim­mak­si “kar­ja­var­kaak­si”.

  Sii­nä mie­les­sä olen eri miel­tä kuin Soi­nin­vaa­ra tai Vih­reä liit­to että eril­lis­tä met­ro­po­li­hal­lin­toa ei tar­vi­ta. Tar­vit­tai­siin vain suo­ra lii­tos pk-seu­dun kau­pun­kien välil­le ja nii­tä lähin­pä­nä ole­vien naa­pu­rei­den välil­le. Mut­ta kos­ka se ei meni­si poliit­ti­ses­ti läpi nin pak­ko kai tyy­tyä met­ro­po­li­hal­lin­toon jol­la on laa­jem­mat val­tuu­det kuin HSL:llä, HSY:kllä HUS:llä jne. 

  Minun suo­sik­ki­mal­li­ni oli­si ehkä sel­lai­nen, jos­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat voi­vat vapaa­eh­toi­ses­ti tila­ta kul­je­tus­pal­ve­lun­sa HSL:ltä. Kun­nat osal­lis­tui­si­vat täl­lai­seen yhteis­työ­hön, jos se on niil­le edul­lis­ta. Mui­ta pal­ve­lui­ta voi­si tila­ta muil­ta yhteis­työ­eli­mil­tä, jos pal­ve­lut näin paranevat.

  En usko että mikään mai­ni­tuis­ta pal­ve­lua­lois­ta on niin kriit­ti­nen, että val­tion tuli­si pakot­taa kun­tia nii­den oman edun vas­tai­ses­ti jon­kin pysy­vän kon­struk­tion osik­si. Joil­lain tär­keik­si ja yli­kun­nal­li­sik­si kat­so­tuil­la aloil­la, kuten kaa­voi­tuk­ses­sa, maa­kun­nil­la on jo nyt oma roolinsa.

 29. Vie­lä tar­ken­nus edel­li­seen. En teh­nyt sel­vää eroa Met­ro­po­li-Hel­sin­gin ja nykyi­sen Hel­sin­gin välil­lä. Vah­vim­mak­si kun­nak­si ja uudek­si muun Suo­men rik­kaim­pien asuk­kai­den hou­kut­te­li­jak­si tuli­si siis uusi Hel­sin­ki-met­ro­po­li. Käy­tän­nös­sä se oli­si nykyi­sen Hel­si­gin kau­pun­gin perillinen.

 30. Ihan­ko tosis­sa­si väi­tät, että Hel­sin­ki hou­kut­te­li­si asuk­kaik­si ja veron­mak­sa­jik­si muu­al­la töis­sä käy­viä ihmi­siä? Aika lail­la saa Suur-Hel­sin­ki vero­pro­sent­tia tiput­taa alle Kau­niais­ten nyky­ta­son, että joku asui­si met­ro­po­li-Hel­sin­gis­sä ja kävi­si töis­sä vaik­ka­pa Hämeenlinnassa.

 31. Pek­ka Pes­si:
  Ihan­ko tosis­sa­si väi­tät, että Hel­sin­ki hou­kut­te­li­si asuk­kaik­si ja veron­mak­sa­jik­si muu­al­la töis­sä käy­viä ihmi­siä? Aika lail­la saa Suur-Hel­sin­ki vero­pro­sent­tia tiput­taa alle Kau­niais­ten nyky­ta­son, että joku asui­si met­ro­po­li-Hel­sin­gis­sä ja kävi­si töis­sä vaik­ka­pa Hämeenlinnassa. 

  Vero­pro­sent­ti­pa juu­ri­kin tai­taa olla se kes­kei­sin hou­kut­te­lun väli­ne. Ylei­ses­ti aja­tel­laan, että rik­kaim­pia hou­kut­te­lee Kau­niai­siin juu­ri alhai­nen vero­pro­set­ti. Mik­si alhai­nen vero­pro­sent­ti toi­mi­si Hel­sin­gis­sä toisin?

  Kor­kea vero­pro­sent­ti hää­tää myös asuk­kai­ta pois­päin köy­his­tä kunnista.

  Hel­sin­gin (ja mui­den) hyö­ty­mis­tä kor­kea­tu­loi­sis­ta asuk­kais­taan mm. niin, että monen työs­sä käy­vän hel­sin­ki­läi­sen van­hem­mat asu­vat jos­sain maa­seu­dul­la, paik­ka­kun­nal­le jää­nei­den työi­käis­ten asuk­kai­den elä­tet­tä­vä­nä. Val­tio mak­saa kyl­lä val­tio­no­suuk­sia­kin (joi­ta nykyi­nen hal­li­tus kai pyr­kii vähen­te­le­mään), mut­ta vero­pro­sent­tien ero indi­koi, että köy­his­sä kun­nis­sa kun­ta­lai­set saa­vat mak­saa pal­ve­luis­taan enemmän.

  Hel­sin­gin eduk­si on sanot­ta­va, että se on perin­tei­ses­ti tain­nut kulut­taa hie­man naa­pu­rei­taan enem­män rahaa sosi­aa­li­siin koh­tei­siin. Mut­ta täs­tä yksi­tyi­soh­das­ta huo­li­mat­ta kai­pai­sin nykyis­tä rei­lum­paa jär­jes­tel­mää, jos­sa perus­pal­ve­lut tuo­tet­tai­siin yhteis­vas­tuul­li­ses­ti koko Suo­mes­sa (ei rik­kail­le hal­vem­mal­la ja köy­hil­le kalliimmalla).

 32. P.S. Työs­sä­käyn­ti kun­ta­ra­jan yli on vain yksi rik­kai­den siir­ty­mi­sen muo­to. Se ei ole sii­nä mie­les­sä vaka­va ongel­ma, että perus­pal­ve­lut kus­tan­taa pää­asias­sa asuin­kun­ta eli verot­ta­ja­kun­ta eikä työssäkäyntikunta.

 33. Mik­si alhai­nen vero­pro­sent­ti toi­mi­si Hel­sin­gis­sä toi­sin?’ (Juho Laatu)
  Asu­mis­kus­tan­nus­ten eroon ver­rat­tu­na joku pojo vero­äy­riä sin­ne tai tän­ne ei tun­nu missään.

 34. Juho Laa­tu: Kai kyse on vain sii­tä, tar­koit­taa­ko tulo­jen tasaa­mi­nen kai­kil­le kaik­kia pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tia vai kaik­kia Suo­men kun­tia. Jos rik­kaim­man tulot siir­re­tään toi­sek­si rik­kaim­mal­le, köy­hem­mät jää­vät ilman. Jos rik­kaim­pien kar­ja­var­kaus­ky­ky lope­te­taan lopet­ta­mal­la nuo kun­nat, siir­tyy kyky uudel­le isom­mal­le toi­mi­jal­le. Ehdo­te­tus­sa kau­pas­sa voit­ta­ja on siis Hel­sin­ki, joka liit­tää itseen­sä rik­kaim­mat naa­pu­rin­sa, ja nousee näin Suo­men vah­vim­mak­si “kar­ja­var­kaak­si”.

  So what. Muut­to­lii­ket­tä on aina ollut pää- ja suur­kau­pun­kei­hin. Ei maa­seu­tu pys­ty nyky­ään elät­tä­mään sel­lais­ta armei­jaa kuin ennen. Jos maa­seu­dun asuk­kaat saaa­vat enem­män lap­sia kuin suur­kau­pun­kien kes­ki­mää­rin, että yli­mää­räi­set muut­ta­vat pois, se juo­ru­aa sii­tä että hei­tä tue­taan jo nyt saa­maan ja kas­vat­ta­maan lap­sia. Ei las­ten teke­mi­nen enää ole vält­tä­mä­tön­tä maa­ti­lan tms jat­ka­mi­sen annal­ta vai­ka se suo­ta­vaa onkin. Hyväl­le maa­ti­lal­le tai yri­tyk­sel­le löy­tyy aina ostaja. 

  Kyl­lä minä hyväk­syn sen että pk-seu­tu jat­kos­sa­kin tukee nykyis­tä Suo­mea, mut­ta Kau­niai­sis­sa ja Espoos­sa ei ole mitään sel­lais­ta min­kä vuok­si muun pk-seu­dun itäi­si “tukea” nii­tä anta­mal­la nii­den olla maan tap­piin asti itse­näi­siä ja haa­lia par­haim­mat veron­mak­sa­jat. Espoo­lai­se­na antai­sin tukea ennem­min Van­taal­le ettei se jou­tui­si raha­pu­las­sa hei­ken­tä­mään pal­ve­lu­jaan ja ajau­tui­si hyl­kiö­kau­pun­gin ase­maan. Ja sen teki­sin mie­lui­ten yhdis­tä­mäl­lä kau­pun­git yhdeksi.

 35. lurk­ki: Asu­mis­kus­tan­nus­ten eroon ver­rat­tu­na joku pojo vero­äy­riä sin­ne tai tän­ne ei tun­nu missään.

  Tar­koit­taa­ko tuo yhtä­lö sitä, että kas­ki­saa­re­lai­set tar­vit­se­vat kal­lii­den asun­to­jen­sa vuok­si alen­nus­ta veroi­hin, vai sitä, että Kau­niais­ten alhai­sen vero­pro­sen­tin kadeh­ti­mi­sen ja sii­hen perus­tu­vat kun­ta­lii­tos­hank­keet voi lopettaa?

  Minun suo­si­tuk­se­ni on, että asu­mis­ta ei tuet­tai­si (pait­si hei­koim­pien), ja että kaik­ki suo­ma­lai­set mak­sai­si­vat perus­pal­ve­luis­taan jok­seen­kin saman verran.

 36. R.Silfverberg: Muut­to­lii­ket­tä on aina ollut pää- ja suurkaupunkeihin. 

  Pitää paik­kan­sa. Kek­sit­ty­mis­ke­hi­tys ja mono­po­li­soit­mien ovat luon­tai­sia kehi­tys­suun­tia (eivät aina toi­vot­ta­via). Tar­koi­tat­ko, että täl­lais­ta kes­kit­ty­mis­ke­hi­tys­tä tuli­si tukea alem­man vero­pro­sen­tin avulla?

  Ei maa­seu­tu pys­ty nyky­ään elät­tä­mään sel­lais­ta armei­jaa kuin ennen. 

  Pys­tyy. Siel­tä­hän ruo­ka edel­leen tulee. Mut­ta tie­ten­kin enin osa työs­tä on ja tulois­ta tulee nyky­ään muis­ta kuin maan hyö­dyn­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä amma­teis­ta. Nuo työ­pai­kat voi­vat kyl­lä sijai­ta muu­al­la­kin kuin Hel­sin­gis­sä (mel­kein kaik­ki muut pait­si pää­kau­pun­ki­roo­liin liit­ty­vät), monet myös maal­la. Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la­kaan kaik­ki eivät ole enää maanviljelijöitä :-).

  Jos maa­seu­dun asuk­kaat saaa­vat enem­män lap­sia kuin suur­kau­pun­kien kes­ki­mää­rin, että yli­mää­räi­set muut­ta­vat pois, se juo­ru­aa sii­tä että hei­tä tue­taan jo nyt saa­maan ja kas­vat­ta­maan lapsia. 

  Kaik­kien suo­ma­lais­ten lap­sen­te­koa tue­taan (esim lap­si­li­sil­lä ja päi­vä­ko­deil­la). Ilmei­ses­ti Suo­mi halu­aa edel­leen lli­sää väes­töä (??!!). Ehdo­tat­ko epä­suo­ras­ti, että sikiä­vim­piä pitäi­si tuke­mi­sen sijas­ta ran­gais­ta joten­kin, esim. niin että maal­ta pois muut­ta­vien las­ten vero tulee­kin ohja­ta kau­pun­kien (vähä- ja run­sas­lap­sis­ten) van­hus­ten eduk­si, ja sikiä­vien van­hem­pien (ehkä vähä­lap­si­set) naa­pu­rit saa­vat kus­tan­taa hei­dän hoitokulunsa?

  Hyväl­le maa­ti­lal­le tai yri­tyk­sel­le löy­tyy aina ostaja.

  Lopet­ta­vis­ta maa­ti­lois­ta loh­ko­tuil­le isä­mail­le löy­tyy osta­jia, mut­ta koko­nai­sen maa­ti­lan pitä­jik­si ryh­ty­vät ei-maan­vil­je­li­jät lie­ne­vät harvinaisuus.

  Kyl­lä minä hyväk­syn sen että pk-seu­tu jat­kos­sa­kin tukee nykyis­tä Suo­mea, mut­ta Kau­niai­sis­sa ja Espoos­sa ei ole mitään sel­lais­ta min­kä vuok­si muun pk-seu­dun itäi­si “tukea” nii­tä anta­mal­la nii­den olla maan tap­piin asti itse­näi­siä ja haa­lia par­haim­mat veronmaksajat.

  Pitää­kö köyhm­pien kun­tien ja kor­keam­man vero­pro­sen­tin kau­pun­kien tukea Hel­sin­kiä samal­la taval­la kuin Hel­sin­ki tukee Kauniaisia?

  Voi­sim­me kes­kus­tel­la myös sii­tä, hyö­tyy­kö Hel­sin­ki enem­män muus­ta Suo­mes­ta kuin muu Suo­mi Hel­sin­gis­tä, mut­ta aihe on ehkä vähän lii­an mutkikas.

  Espoo­lai­se­na antai­sin tukea ennem­min Van­taal­le ettei se jou­tui­si raha­pu­las­sa hei­ken­tä­mään pal­ve­lu­jaan ja ajau­tui­si hyl­kiö­kau­pun­gin ase­maan. Ja sen teki­sin mie­lui­ten yhdis­tä­mäl­lä kau­pun­git yhdeksi. 

  Hyvä. Toi­vot­ta­vas­ti soli­daa­ri­suus yltää myös kau­em­pa­na sijait­se­viin pikkukuntiin.

 37. Kat­se­lin joi­ta­kin tilas­to­ja ja niis­sä kyl­lä Eura­jo­ki on se kun­ta, joka “tukee” hen­keä koh­den las­ket­tu­na eni­ten mui­ta kun­tia. Joh­tu­nee TVO:sta,samoin siel­lä oli joi­ta­kin mui­ta­kin kun­tia Hel­sin­gin edel­lä näin laskettuna.

 38. Count­ry­boy:
  Kat­se­lin joi­ta­kin tilas­to­ja ja niis­sä kyl­lä Eura­jo­ki on se kun­ta, joka “tukee” hen­keä koh­den las­ket­tu­na eni­ten mui­ta kun­tia. Joh­tu­nee TVO:sta,samoin siel­lä oli joi­ta­kin mui­ta­kin kun­tia Hel­sin­gin edel­lä näin laskettuna. 

  Onpa epä­rei­lua. Kyl­lä Eura­joen pitäi­si saa­da pitää itse ansait­se­man­sa eurot. Var­maan­kin asun­not­kin ovat Eura­joel­la kal­liim­pia kuin jois­sain naapurikunnissa. 😉 😉

 39. Tar­koit­taa­ko tuo yhtä­lö sitä, että kas­ki­saa­re­lai­set tar­vit­se­vat kal­lii­den asun­to­jen­sa vuok­si alen­nus­ta veroi­hin’ (Juho Laatu)
  Asu­mi­sen hin­ta on isom­pi teki­jä kuin joku kun­nal­lis­ve­ro. Jos kan­nat­taa sitä, että parem­min­tie­tä­vä suun­nit­te­li­ja jskaa kai­ken tasan kaik­kial­le, niin mik­si tämä ei kos­ki­si myös asu­mis­kua­tan­nuk­sia? Asu­mi­nen on aika perus­ta­va jut­tu näil­lä leveysasteilla.

 40. Juho Laa­tu: P>Hyvä. Toi­vot­ta­vas­ti soli­daa­ri­suus yltää myös kau­em­pa­na sijait­se­viin pikkukuntiin.

  Niin­kuin jo aiem­min kir­joi­tin niin mul­la riit­tää soli­daa­ri­suut­ta muun Suo­men kuten myös kehi­tys­mai­den tai vel­ka­krii­sis­sä kamp­pai­le­vien Euroo­pan mai­den tuke­mi­seen. Aina­kin johon­kin pis­tee­seen asti.

  Jos nykyi­set pk-seu­dun kau­pun­git yhds­tet­täi­sin niin se ei oli­si miten­kään muul­ta Suo­mel­ta pois. Vero­pro­sent­ti ei las­ki­si aina­kaan Hel­sin­gis­sä ja Espoos­sa. Kau­niai­sis­sa se noususi ja Van­taal­la ehkä ale­ni­si hie­man. Mut­ta se ei oli­si muul­ta Suo­mel­ta pois. Olen itse asu­nut pk-seu­dun kai­kis­sa kau­pun­geis­sa vuo­ro­tel­len enkä ymmär­rä mitä rik­kauk­sia ja ainut­laa­tuis­ta Kau­niai­sis­sa esim on että sen asuk­kaat eivät voi­si mak­saa yhtä pal­jon veroa kuin muut kaupungit?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.