Metropolihallinto ja verojen tasaus

Metropo­lialueen esi­selvit­täjät esit­tävät jatko­työn poh­jak­si kolmea vai­h­toe­htoa , vah­vaa metropoli­hallintoa ja vähäisiä mut­ta sinän­sä perustel­tu­ja muu­tok­sia kun­tara­joi­hin, välimuo­to­ja, jota kut­sun titaanien tais­teluk­si ja rankkaa kun­tali­itosten tietä.

Todet­takoon heti, että kakkos­vai­h­toe­hto sisältää kaik­ki huonot piir­teet. Siinä tehdään nyky­istä suurem­pia kun­tien Espoon, Helsin­gin ja Van­taan ympärille ja vahvis­te­taan kun­tien välistä taloudel­lista eri­ar­voisu­ut­ta ja sitä kaut­ta pahen­netaan kun­tien välistä mii­nus­sum­mak­il­pailua veron­mak­sajista. Tätä vai­h­toe­htoa en sik­si analysoi tätä pidempään.

En myöskään analysoi suurkun­tavai­h­toe­htoa, kos­ka siinä ei ole mitään analysoitavaa. Se on yksi tapa ratkaista ongel­mat, toimii, mut­ta se tie on kovin kivinen.

Vah­va metropoli­hallinto on hyvä vai­h­toe­hto. Se, on selvästi pohdi­tu­in ja siinä on mon­ta paran­nus­ta nykyti­laan, mut­ta yksi siitä puut­tuu. Jot­ta kun­tien väli­nen kil­pailu muut­tuisi kar­javarkauk­sista kar­jan kas­vatuk­seen, tulisi ehdot­tomasti tasa­ta seudun vero­tu­lot ja jakaa ne asukaslu­vun mukaises­ti. Vas­ta sen jäl­keen kun­nat alka­vat puhal­taa yhteiseen hiileen nykyisen tuhoisan kil­pailun sijasta.

Kun­tien välisen kil­pailun tasoit­ta­jak­si on esitet­ty, että metropoli­hallinto raken­nut­taisi sosi­aalisen asun­to­tuotan­non talot JA VALITSISI ASUKKAAT. Tämä on askel oikeaan suun­taan, mut­ta ei ratkaise asi­aa – tai jos ratkaisee, tekee sen hyvin köm­pelöl­lä taval­la. Tuo asukas­val­in­ta on sinän­sä keskeinen, sil­lä nyt kun­ta voi täyt­tää lupauk­sen­sa ara-asun­to­jen määrästä ja vali­ta asukkaik­si hyviä palka­nsaa­jia. On kuitenkin ker­ras­saan köm­pelö aja­tus, että vaikka­pa Kau­ni­ais­ten vero­tu­lot asukas­ta kohden las­ket­taisi­in muiden kun­tien tasalle rak­en­ta­mal­la keskelle Kau­ni­aisia suuri ker­rostaloslum­mi ja viemäl­lä sinne köy­hiä kau­ni­ais­lais­ten ihmeteltäväksi.

Eikä kun­tien eri­ar­voisu­us ole kiin­ni vain sosi­aalisen asun­to­tuotan­non asukkaista. On luon­nol­lista, että omako­ti­a­sun­nois­sa asuu rikkaampia kuin ker­rostalois­sa ja on luon­nol­lista, että omakoti­talot ovat vähän kauem­pana keskus­tas­ta ja ker­rosta­lo sijait­se­vat keskeis­es­ti. Nämä kak­si luon­nol­lisu­ut­ta johta­vat siihen, että kehyskun­ti­in muut­taa rikkai­ta ja keskuskun­ti­in köy­hiä. Tämän kään­tämi­nen kaavoituk­sel­la nur­in­päin olisi perin väki­val­taista ja tyhmää.

Ihan keskus­tan tun­tu­mas­sa myös ker­rostalois­sa asuu rikkai­ta. Jos tästä uud­is­tuk­ses­ta ei tule mitään, Helsin­gin on alet­ta­va puo­lus­tau­tua ja varat­ta­va ran­noil­taan vähem­män tont­te­ja HITAS- ja ARA-tuotan­toon ja enem­män kovan rahan tuotan­toon. Täl­lainen olisi hyvin valitet­tavaa, kos­ka seudulle tulisi selkeät sosi­aaliset renkaat. Keskel­lä rikkai­ta, vähän kauem­pana köy­hiä ja ulkoke­häl­lä rikkai­ta ja ihan kaukana ker­rostalois­sa kaikkein köyhimpiä.

Metropoli­hallinto on ollut demarien taikasana seudun ongelmi­in. Näi­hin päivi­in asti heiltä ei ole saanut vas­tauk­sek­si muu­ta kuin otsikon, mut­ta ei minkään­laista vih­jet­täkään siitä, mitä tuon otsikon sisälle on tarkoi­tus mahduttaa.

Nyt pitäisi saa­da jokin vas­taus siihen, mil­laisia taloudel­lisia sään­töjä metropoli­hallintoon sisäl­ty­isi.  Kaik­ki on kiin­ni siitä.

 

42 vastausta artikkeliin “Metropolihallinto ja verojen tasaus”

 1. Kun se metropoli­hallinto tarvit­see suo­raan valit­tu­jen edus­ta­jien lisäk­si myös omaa rahaa, niin tuon voisi toteut­taa esim. niin että vaik­ka 30 000 euron vuosi­t­u­lo­jen jäl­keen ker­tyvät kun­nal­lisvero­tu­lot meni­sivät metropoli­hallinnolle. Eli siis suu­rit­u­loisem­mat mak­sa­vat metrokuntaveroa.

  Ylipään­sä se mis­tä nyt pitäisi pitää kiin­ni on se että rahoi­tuskanavia pitäisi pikem­minkin vähen­tää kuin lisätä, eli esim. Län­simetrol­la tai Raide-Jok­er­ille olisi yksi mak­sa­jaa, ja tämä on kovin han­kalaa kun tuo­daan uusi hallintotaso.

  Mitä jos tätä läh­esty­isi niin päin että myös val­tion­hallinnon tehtäviä siir­ret­täisi­in metropoli­hallinnolle? Esimerkik­si tuo sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to, irrote­taan ARAs­ta MARA joka on metropoli­hallinnon alla.

  1. Selvit­täjät esit­tävät sekä tätä ARAn tehtävien siir­toa metropoli­hallinnolle että infrapro­jek­tien toteu­tuk­sen ja rahoituk­sen siirtoa.

 2. Jot­ta kun­tien väli­nen kil­pailu muut­tuisi kar­javarkauk­sista kar­jan kas­vatuk­seen, tulisi ehdot­tomasti tasa­ta seudun vero­tu­lot ja jakaa ne asukaslu­vun mukaisesti. 

  Eikö tuos­ta kan­na­ta jatkaa myös eteen­päin, ja tasa­ta koko maan vero­tu­lot ja jakaa ne asukaslu­vun mukaisesti?

  Tuo väli­malli näyt­tää epäi­lyt­tävästi siltä, että halu­taan estää eräi­den pääkaupunkiseudun kun­tien hyö­tymi­nen rikkaista asukkaistaan, mut­ta halu­taan kuitenkin jät­tää sama kar­javarkause­tu Helsinki-metropolille.

 3. Mik­si on hyvä etteivät kun­nat kil­paile keskenään veron­mak­sajista? Päin­vas­toin se on ain­oa asia joka estää vero­jen ryöstäy­tymisen aivan tolkut­toma­l­la tasolle. 

  Kun noin 30% veron­mak­sajista mak­saa 70% veroista, niin ilman kil­pailua tulee aivan liian helpok­si tais­tel­la seu­raavis­sa vaaleis­sa, siitä mitä sille 70%:lle tar­jo­taan sen 30% kustannuksella.

  Päin vas­toin tarvi­taan lisää kun­tien välistä kil­pailua. Markki­nat kun on tun­netusti tehokkain tapa kohden­taa niukat resurssit.

 4. Vas­taus tähän koko ongel­maan on Keskus­tan esit­tämä ja Ruot­sis­sa kauan sit­ten toteutet­tu maakun­nalli­nen alue­hallintoma­lli. Metropo­lialueesta pitäisikin tehdä täl­lainen ruot­salainen “land­st­ing”, jol­la on vero­tu­soikeus kuten peruskun­nil­lakin. Täl­laises­sa mallis­sa toteu­tu­isi tämä Osmon kaipaa­ma vero­tu­lo­jen (osit­tainen) tasaus. Muun muas­sa sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to, sosi­aal­i­toi­mi ja ter­vey­den­hoito pitäisi antaa metropoli­hallinnolle, joka sit­ten kerää verot em. palvelu­iden jär­jestämiseen kaik­il­ta alueen­sa asukkail­ta samal­la prosentilla.

 5. Helsin­gin ympärille rak­en­tu­van pääkaupunkiseudun pitäisi kil­pail­la Tukhol­man, Berli­inin ja Shang­hain kanssa, mut­ta piirikun­tata­son poli­itikot, joil­la ei ole kun­nol­lista näke­mys­tä maail­man­menos­ta, senkun vaan riitelevät omista hiekkalaatikoistaan. 

  Mitä siitä seu­raa? Hyvä esimerk­ki on, kun Helsin­gin kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa kan­nuk­sen­sa ansain­nut Vapaavuori nos­tet­ti­in elinkeino­min­is­terik­si. Nyt telakka­toim­inta uhkaa lähteä Ranskaan.

  Nyt puu­tuu kun­nolli­nen visio siitä, mitä Suomes­sa tarvit­see tehdä. Kun­ta- ja soteu­ud­is­tuk­setkin näyt­tävät menevän pikkupoli­tikoin­nin vuok­si kiville.

 6. Nukku­Mat­ti: Vas­taus tähän koko ongel­maan on Keskus­tan esit­tämä ja Ruot­sis­sa kauan sit­ten toteutet­tu maakun­nalli­nen alue­hallintoma­lli. Metropo­lialueesta pitäisikin tehdä täl­lainen ruot­salainen “land­st­ing”, jol­la on vero­tu­soikeus kuten peruskunnillakin.

  Suo­ma­laisil­la keskimäärin taitaisi men­nä parem­min, jos oltaisi­in edelleen osa Ruot­sia. Joil­lakin suo­ma­laisil­la taitaisi men­nä parem­min, jos oltaisi­in edelleen osa Venäjää. Mut­ta nyt ollaan osa EU:ta, pitää tul­la toimeen sen kanssa 😉

 7. Olisiko mah­dol­lista lähtöko­htana vero­jen tasaami­nen vaikka­pa siinä määrin kuin ter­vey­den­hoidon kus­tan­nuk­set ovat. Luul­tavasti peruster­vey­den­hoi­dos­sa poti­laan ter­veyskeskuskäyn­ti mak­saa joka paikas­sa saman ver­ran. Ei tarvi­sisi kun­tien ainakaan täl­lä palvelul­la kil­pail­la. Nyky­isin kun­nat jopa anta­vat ymmärtää kallista erikoishoitoa tai tukea vaa­tiville, että kan­nat­taa muut­taa naa­purikun­taan niin siel­lä palvelu toimii paremmin.

  Kalli­ita tai halpo­ja asuinaluei­ta ei ole onnis­tut­tu juuri määräämään lakien avul­la. Erit­täin suuri tasa-arvois­ta­ja on nykyiset uudet raken­nus­määräyk­set. Enää ei ole mah­dol­lista rak­en­taa hataraa mum­mon­mökkiä puut­teel­lisil­la varusteilla. 

  Piir­retään­pä noi­ta kun­tara­jo­ja uusik­si miten tahansa, ovat kulkuy­htey­det edelleen ne mitä ennenkin. Jotkut halu­a­vat asua maaseudun rauhas­sa luon­nos­ta naut­tien. Hin­tana on sit­ten pitkä mat­ka palvelui­hin ja työ­paikkoi­hin. Toiset arvosta­vat kaupunkikeskus­tan palvelu­ja käve­lyetäisyy­del­lä. Siitä ovat valmi­ita maksamaan.

  Luulisi asun­to­jen ja työ­paikko­jenkin syn­tyvän alueille joille on kun­nol­liset liiken­ney­htey­det. Näin­hän ei kai koskaan ole tehty, että ensin vede­tään tie ja sit­ten sinne kas­vaa asutus.

 8. Pitäisi toimia juuri päin­vas­toin ja saa­da kun­tien välille kun­non verokil­pailu jot­ta poli­itikko­jen tuh­laamiseen saadaan edes jotenkin kuriin.

  Tähänkään perus­tuu Sveitsin hyv­in­voin­ti, suurim­man osan veroista kan­taa muu­ta­man tuhan­nen asukkaan kokoiset gemain­det ja verokil­pailu on kovaa.

 9. Xyzzy:
  Mik­si on hyvä etteivät kun­nat kil­paile keskenään veron­mak­sajista? Päin­vas­toin se on ain­oa asia joka estää vero­jen ryöstäy­tymisen aivan tolkut­toma­l­la tasolle. 

  Kos­ka huonos­ti kil­pailus­sa men­estyvät kun­nat eivät tykkää kil­pailus­ta ja oman toimin­nan muut­tamisen sijaan halu­a­vat muut­taa pelisääntöjä.

  Eri­tyis­es­ti halu on päästä espoon veroeu­roi­hin käsik­si, joil­la sit­ten rahoit­taa kivo­ja ohjelmia. Tätä sit­ten perustel­laan toimin­nan kehit­tämisel­lä, kos­ka “me halu­taan noiden rahat” ei ole kovin myyvää.

  (ja btw itse­hän asun helsingis­sä, ennenkun joku alkaa epäilemään espoon kätyriksi)

 10. Tiedän main­iosti ettei käsil­lä ole­va areena ole ihan varsi­nais­es­ti tarkoitet­tu julk­i­lausumille, mut­ta tätä voi pitää yhtä hyvin kan­nar­in erit­te­lynä, täs­men­nyk­senä tai kri­ti­ikkinä. Lem­peän itseiron­ian osu­us ei ole vähäpätöi­nen. … Metrop­o­liseu­ra 10.10.12:

  Seu­ra:

  Metropoli­hallintoon siir­tymi­nen vaatii ripeitä ratkaisu­ja. Kitkat­tom­inta ja viisas­ta on toteut­taa muu­tos asteit­tain, kehit­tämäl­lä jo ole­mas­sa ole­via organ­isaa­tioi­ta. Samal­la rin­nal­la tarvi­taan poli­it­tis­es­ti kestävä suun­nitel­ma, joka sisältää etenemistien.

  Mitä tämä on:

  Kaik­ki mitä tarvi­taan ei voi toteu­tua yhdessä yössä, ei ainakaan ilman että päät vierivät. Yhden yön diilin ohel­la tarvi­taan pitem­män ajan näke­mys, joka – jos hyvin käy – voi toteu­tua loik­ka loikalta sitä mukaa kun yleinen ymmär­rys etenee. 

  Kaikille nyt ole­mas­sa oleville lafkoille, esim. Uuden­maan liitolle, täy­tyy kek­siä joko järkevä tule­vaisu­us tai houkut­tel­e­va saat­to­hoito. Muuten ne tais­tel­e­vat viimeiseen veripisaraan.

  Har­va jak­saa tässä vai­heessa kuun­nel­la puhet­ta todel­lis­es­ta lähi-kansan­val­las­ta – eli mam­mut­tien paloit­telus­ta. Merkki­henkilöt, vaik­ka asian ymmärtäi­sivätkin, eivät uskalla paljon inahtaa.

  Ääri­toiv­ot­tavaa silti olisi, ettei myöhempiä jär­jel­lisiä ratkaisu­ja estetä perus­tus­lain veroisil­la poli­it­tisil­la sopimuk­sil­la tai hyödyltään puoli­naisil­la mut­ta toteu­tus­vaival­taan niin järisyt­tävil­lä varpuk­er­ros- eli peruskun­tata­son jär­jeste­ly­il­lä lähivu­osi­na, ettei niitä sit­ten ole varaa kor­ja­ta puoleen vuosisataan.

  Muutenkin: mitä ei nyt saa­da järkevälle tolalle, siinä pitäisi yksiselit­teis­es­ti jät­tää mah­dol­lisu­us pitem­mälle menevi­in muu­tok­si­in kun aika kyp­syy. Strete­gista ovelu­ut­ta tässä tietysti tarvitaan.

  Seu­ra:

  Lähivu­osien tavoit­teek­si tulee aset­taa koko vas­tu­ualueel­laan olen­naiset yhteiset asi­at kat­ta­va metropoli­hallinto, jon­ka päät­tävä elin val­i­taan suo­ril­la vaalipi­irit­tömil­lä vaaleil­la. Metropo­li­vaaleis­sa ehdokkaiden tulee voi­da han­kkia kan­na­tus­ta pait­si paikallis­es­ti, myös koko metropo­lialueelta. Tämä edis­täisi yhteisen edun pain­ot­tumista met­ro­pol­i­ta­son päätöksissä.

  Mitä tämä on: Pässinlihaa.

  Seu­ra:

  Täl­löin seudun eri osien tarpei­ta edus­ta­vat oman mit­takaa­vansa asioista huole­hti­vat ja oman alueen­sa etu­ja ylöspäin puo­lus­ta­vat “lähikun­nat”. Nämä voivat muo­dos­tu­va nyky­i­sistä peruskun­nista tai niiden osista. Käytet­tävät nim­i­tyk­set eivät ole tärkeitä.

  Mitä tämä on: Samoin.

  Seu­ra:

  Tärkeimpiä yhteisiä asioi­ta ovat maankäytön, asun­topoli­ti­ikan ja liiken­teen suun­nit­telun (ns. MAL-asioiden) lisäk­si myös joukkoli­iken­teen ja muun seudullisen yhdyskun­tatekni­ikan toteu­tus – vai­h­toe­htois­es­ti tilaa­javas­tu­ul­la tai omana toim­intana. Seudullisen tai maakun­nal­lisen elinkei­nop­o­li­ti­ikan ja kult­tuu­ri­toimen edis­tämi­nen ovat myös tärkeitä tur­va­ta metropolin kehittymiseksi.

  Kus­tan­nuk­sil­taan ylivoimais­es­ti suurin yhteinen asia on erikois­sairaan­hoidon (nyt HUS) ja mah­dol­lis­es­ti myös peruster­vey­den­hoidon jär­jestämi­nen. Tässäkään ei tarvi­ta mullis­tuk­sia, vaan jär­jestelmien asteit­taista yhteen kytkemistä.

  Mitä tämä on:

  Suh­teel­lista tietysti kaik­ki. Kuitenkin, jos vai­h­toe­htona on pan­na kaik­ki päät vier­imään yhtä aikaa, hissut­telu sovit­tuun suun­taan voi olla parem­pi valinta.

  Seu­ra:

  Hyvin toimivia kun­tia ei ole syytä yhdis­tää. Laa­jem­man maanti­eteel­lisen alueen käsit­tävä metropoli­hallinto on toimi­vampi ratkaisu. Sen valmis­telus­sa on selvitet­tävä mm. alueen kol­men suurkun­nan lähidemokra­tia­malli, joka voi tarkoit­taa jopa suurten kun­tien jakamista tule­vaisu­udessa pienem­pi­in, “lähempänä ole­vi­in” ja helpom­min hal­lit­tavi­in osiin.

  Mitä tämä on:

  Nyt esite­ty­istä malleista ykkö­nen on ain­oa jär­jelli­nen. Seu­tua, karkeasti san­ot­tuna työssäkäyn­tialuet­ta, on voita­va jotenkin hal­li­ta yht­enä kokon­aisuute­na – ilman jatku­vaa jäh­näämistä ja naa­purin nilkkaan potkimista – ja sen vero­tu­lo­ja on voita­va tasa­ta, mut­ta sen kokoinen peruskun­ta olisi suun­nilleen samaa kuin keisarivalta.

  “Helpom­min hal­lit­ta­vat osat” ovat min­un järkeni mukaan oman mit­takaa­vansa mukaisia asioi­ta hoitavia lähi‑, pien‑, ala‑, what­ev­er kun­tia tai “pitäjiä” omine val­tu­us­toi­neen ja sopi­van kokoi­sine koneis­toi­neen. (Tähän voidaan pala­ta.) Pitäjä olisi hyvä sana kos­ka se ei sekaan­nu mui­hin kun­ta­muo­toi­hin. (Silti tähänkään muo­to­seikkaan ei kan­na­ta hirttäytyä.) 

  Kos­ka kaik­ki tääl­lä on kovin muut­tuvaista, pitäjä­jakoa pitäisi tark­istaa kun on aihet­ta – varsinkin ns. seudullis­es­ti merkit­tävien raken­nushankkei­den yhtey­dessä. Tavoitea­sukasluku voisi olla 20’000 – 50’000, mut­ta luon­te­va toimin­nalli­nen kokon­aisu­us (ainakin oma kaup­pakeskus, koulu ja kir­jas­to) on tärkeämpi pointti.

  Seu­ra:

  Tähän men­nessä val­tion ja kun­tien välisil­lä aiesopimuk­sil­la on tavoitel­tu metropoli­hallintoa kor­vaavia yhteistyöjär­jestelmiä mm. asun­topoli­ti­ikan osalta. Parem­man puuttues­sa tämä “heikko” menet­te­ly on ollut vält­tämätön. Valitet­tavasti tulok­set eivät ole vas­tan­neet odotuksia.

  Mitä tämä on: Tarvit­seeko selittää?

  Seu­ra:

  Nykyään Uuden­maan liit­to vas­taa maakun­takaavas­ta ja Helsin­gin seudun liikenne-kun­tay­htymä (HSL) seudun ydi­nalueen liiken­teen suun­nit­telus­ta sekä joukkoli­iken­teen käytän­nöl­lis­es­tä jär­jestämis­es­tä. Täl­laisia yhteisiä rak­en­tei­ta ei tule syr­jäyt­tää, vaan ne on muo­vat­ta­va ja yhdis­tet­tävä luon­te­viksi osik­si seudullista hallintoa. Tämä vaatii suo­ran kansan­vaalin käyt­töönot­toa päät­tävän eli­men valinnassa.

  Mitä tämä on: Tässä oikeas­t­aan san­o­taan uud­estaan kak­si jo aiem­min san­ot­tua asiaa.

  Seu­ra:

  Use­at ole­mas­sa ole­vat organ­isaa­tiot muo­dosta­vat jo käytän­nössä erään­laisen metropoli­hallinnon mut­ta ilman selkeitä yhteisiä tavoit­tei­ta. Nyky­istä määräti­etoisem­pi ja läpinäkyvämpi hallintorakenne on sekä alueen asukkaiden että peruskun­tien etu.

  Mitä tämä on:

  Samaa kuin alus­sa. Että ellei jokin koneis­to tai toim­intakult­tuuri ole aivan pimeä, sen voinee antaa jatkua jos­sakin muo­dos­sa. Voi olla sekä taloudel­lis­es­ti fik­sua että tun­teeno­mais­es­ti tur­val­lista. Joskaan älyt­tömyyk­siä ei pitäisi betonoi­da. … Aika näyt­tää mitä näyttää.

  Määräti­etoisu­us tarkoit­taa ettei kiemur­rel­la lierosti, ja läpinäkyvyys että tiede­tään kuka tätäkin tahtoi.

  Viimeisen lauseen lop­pu jät­tää pohdit­tavak­si, miten peruskun­nan tms. etua lop­pu­jen lopuk­si mitataan. Eiväthän ne liikeyri­tyk­siä ole, joten neljännes- ja neliv­uo­tiskaude­tkin ovat kovin stumppe­ja aika­jän­teitä. Sikäli kuin onnel­lisu­ut­ta ylipään­sä voidaan mita­ta “edul­la”.

 11. Karkaa jutut metrop­o­lista, mut tämä pääkaupun­ki elät­tää per­ifer­ian debat­ti kaipaa moraal­ista pun­nin­taa. Enää ei lapset tur­vaa van­hempi­en van­hu­ut­ta. Ei myöskään halua osal­lis­tua se kaupun­ki jonne työn­perässä muut­ta­neet mak­saa veron­sa ja val­tionkin tasaavaa roo­lia ikään­tyvien seu­tu­jen saat­to­hoitoon paheksutaan.

  Kym­me­nil­lä mil­jardeil­la koo­dat­ta­vat poti­lasti­eto­jär­jestelmät kykeni­sivät ohjaa­maan laskun poti­laan per­il­lis­ten asuinkun­nan maksettavaksi.

 12. Vaikut­taa siltä, että nuo Metropoli­hallinnon tyyp­piset ratkaisut vain lisäi­sivät uuden organ­isaa­tion riite­lyä varten. Keski­U­usi­maan nykyi­nen Kuuma-yhteiselin ei ainakaan ole kovin näkyvää saanut aikaan. 

  Kun­tien väli­nen kil­pailu on syn­nyt­tänyt veroparati­ise­ja yri­tyk­sille, jot­ka ovat vai­h­ta­neet yrit­täjäys­täväl­lisem­pään kuntaan.
  Pitkään ja har­taasti on kiis­tel­ty vaikka­pa espoolais­ten opiske­li­joiden tulosta Helsin­gin lukioi­hin. Mitenkä sit­ten isom­pia kiis­to­ja voidaan kuvitel­la ratkaista­van. Ainakaan juris­tit ei tähän pysty. Lake­ja kun alkaa olla enem­män kuin tarpeek­si ja niis­säkin on ris­tiri­ito­ja ja lop­ut­tomasti tulkintamahdollisuuksia.

 13. Xyzzy:
  Mik­si on hyvä etteivät kun­nat kil­paile keskenään veron­mak­sajista? Päin­vas­toin se on ain­oa asia joka estää vero­jen ryöstäy­tymisen aivan tolkut­toma­l­la tasolle. 

  Kun noin 30% veron­mak­sajista mak­saa 70% veroista, niin ilman kil­pailua tulee aivan liian helpok­si tais­tel­la seu­raavis­sa vaaleis­sa, siitä mitä sille 70%:lle tar­jo­taan sen 30% kustannuksella. 

  Noista 30% jotain 90% on tuo­ta 70%, kysymys on vaan sitä mis­sä vai­heessa elämään­sä he ovat. Ote­taan esimerkik­si Jas­ka. Teekkari-Jas­ka mak­saa kun­nalle jonkun ver­ran, esim. toimeen­tu­lo­tukia kesäisin, eikä mak­sa kun­nal­lisvero­ja. Insinööri-Jas­ka mak­saa ruuhkavu­osi­naan ihan kivasti kun­nal­lisvero­ja eikä juuri käytä kalli­ita julk­isia palvelui­ta , lap­sista tulee vähän meno­ja, mut­ta toisaal­ta val­tio mak­saa lap­sil­isät ja van­hempainra­hat, ja pitkälti työter­veyshuol­lon. Eläke-Jas­ka taas mak­saa vähem­män vero­ja ja käyt­tää paljon kun­nan ter­veyspalvelui­ta. Pitääkö vielä vään­tää rauta­lan­gas­ta mikä siinä on ongel­ma jos Teekkari-Jaskat asuu Espoos­sa, Insinööri-Jaskat Kirkkon­um­mel­la ja Eläke-Jaskat Van­taal­la? Ihmisiä jot­ka on elinkaarens läpi net­tomak­sajia edes kun­nalle, koko julk­istaloud­es­ta puhu­mat­takaan, on hyvin vähän.

  Päin vas­toin tarvi­taan lisää kun­tien välistä kil­pailua. Markki­nat kun on tun­netusti tehokkain tapa kohden­taa niukat resurssit.

  Niin siis kun­tien menot koos­t­u­vat lähin­nä lak­isääteistä menoista, ja niitä har­vo­ja tapo­ja jol­la näil­lä markki­noil­la voi kil­pail­la on yrit­tää haali vähän vähem­män kalli­ita kun­ta­laisia. Lop­putu­lok­se­na tästä pelistä saa esimerkik­si van­huk­set ja vam­maiset keskit­tyä jon­nekin syr­jäkun­ti­in eli mah­dol­lisim­man han­kalaan paikkaan minkään hoidon kannal­ta. Tämän pelin rin­nas­t­a­mi­nen vaikka­pa vähit­täiskau­pan kil­pailu­un on yksinker­tais­es­ti type­r­ää retori­ikkaa, se on aivan eri asia.

 14. Vuosi sit­ten eräässä vapaa­muo­toises­sa rupat­telus­sa Liedon kun­nan kaavoituk­ses­sa mukana ole­va virkamies ker­toi, että vaik­ka he nimeno­maan kaavoit­ti­vat tietyn (omakoti)alueen TYKSin lääkäreille, kaup­pa ei tun­tunut oikein käyvän.

  Ja sit­ten nämä Liedot ja Espoot ja Lem­päälät pyörit­televät silmiään eivätkä ollenkaan ymmär­rä, kun puhutaan kermankuorinnasta.

  Touko Met­ti­nen
  Työssäkäyn­tialue = kunta

 15. Kat­selin Hesarista noi­ta kolmea vai­h­toe­htoa. Onko liikaa vaa­dit­tu, että selvi­tystyötä tekemään palkat­taisi­in yksi ihminne, joka ymmärtää jotain organ­isaa­tio­teo­ri­as­ta ja johtamis­es­ta? 😉 Ykkös­vai­h­toe­hdos­ta saadaan jatko­työstöl­lä toimi­va par­il­la reunaehdolla:
  — metropoli­halin­nos­ta ei tehdä vah­vaa peluria vaan ohjaaja,
  — liian isot kun­tayk­siköt (Helsin­ki, Espoo ja Van­taa) pilko­taan tehokkaam­mik­si ja
  — metropoli eriytetään Uuden­maan läänistä (oli sen nimi mikä ELY tai AVI tahansa).

 16. Xyzzy:
  Mik­si on hyvä etteivät kun­nat kil­paile keskenään veron­mak­sajista? Päin­vas­toin se on ain­oa asia joka estää vero­jen ryöstäy­tymisen aivan tolkut­toma­l­la tasolle. 

  Eikö seu­tukun­tien väli­nen kil­pailu riitä? Jos vaik­ka Helsin­ki seu­tu mokaisi oikein kun­nol­la, niin ihmiset suun­taisi­vat mui­hin kasvukeskuksiin.

 17. Kun­tien välisen kil­pailun tasoit­ta­jak­si on esitet­ty, että metropoli­hallinto raken­nut­taisi sosi­aalisen asun­to­tuotan­non talot JA VALITSISI ASUKKAAT. Tämä on askel oikeaan suun­taan, mut­ta ei ratkaise asi­aa – tai jos ratkaisee, tekee sen hyvin köm­pelöl­lä taval­la. Tuo asukas­val­in­ta on sinän­sä keskeinen, sil­lä nyt kun­ta voi täyt­tää lupauk­sen­sa ara-asun­to­jen määrästä ja vali­ta asukkaik­si hyviä palka­nsaa­jia. On kuitenkin ker­ras­saan köm­pelö aja­tus, että vaikka­pa Kau­ni­ais­ten vero­tu­lot asukas­ta kohden las­ket­taisi­in muiden kun­tien tasalle rak­en­ta­mal­la keskelle Kau­ni­aisia suuri ker­rostaloslum­mi ja viemäl­lä sinne köy­hiä kau­ni­ais­lais­ten ihmeteltäväksi.

  no, voisi­han metropoli­hallinto myös raken­nut­taa Kau­ni­aisi­in run­saasti omakoti- ja riv­i­talo­muo­toista sosi­aal­ista asuntotuotantoa 😉

 18. Keskustelu — ja kaiken­maail­man selvi­tyk­setkin — pyörivät pelkkien epäoleel­lisuuk­sien paris­sa. Oikeast­i­han taustal­la ole­vat per­im­mäiset ongel­mat olisi äärim­mäisen help­po ratkaista, jos vain tah­toa ja älliä riittäisi.

  Jos julkiselta sek­to­ril­ta pois­taisi täysin palvelu­jen tuot­ta­jan roolin, niin täl­laiset piir­ileik­it lop­puisi­vat välit­tömästi. Ei muu­ta kuin (val­tion perälau­dal­la varuste­tut) henkilöko­htaiset sosiaali‑, ter­veys- ja eläke­tur­vatilit käyt­töön — ja joka jan­nu voisi ihan itse vali­ta mis­tä tarvit­se­mansa palve­lut han­kkisi. Samal­la voitaisi­in miet­tiä mitä kaikkea kan­nat­taa keskite­tyn jär­jestelmän kaut­ta kier­rät­tää ja mitä ei — eli esim. kuu­lu­vatko laitosteat­teri, mäk­i­hyp­py tai “julkisen palvelun” HBO-ohjel­mat vält­tämät­tömi­in peruspalveluihin.

  Näin kun tehtäisi­in, niin Suomes­sakin voisi olla vaik­ka 5000 kun­taa ellei enem­mänkin. Tosin täl­löin kun­nan hallinto koos­t­u­isi lähin­nä osa-aikaises­ta pormes­tarista, jon­ka tehtävi­in kuu­luisi­vat lähin­nä joulukadun avaus ja juhan­nuskokon sytytys…

  …mut­ta eihän täl­lainen tietenkään käy, kos­ka meil­lä on ne parisenkym­men­tä­tuhat­ta huomionkipeaa paikallispoli­itikkoa, joiden elämänu­ran ennakkoe­htona on pyhä ja loukkaam­a­ton kun­nalli­nen itse­hallinto. Viis siitä miten hom­mat olisi järkev­in­tä hoitaa tai mitä veron­mak­sa­ja oikeasti tarvit­se­vat — nämä ei niitä penaalin terävämpiä kyniä edus­ta­vat pikku­nar­sis­tit kun tarvit­se­vat oman hiekkalaatikon jos­sa päteä ja leikkiä muiden kus­tan­ta­mil­la leluilla.

 19. Osaako kukaan sanoa paljonko Suur-Tukhol­mas­sa asukkaat mak­sa­vat veroa keskimäärin, eli nos­taako metropoli­hallinto veroast­et­ta siihen ver­rat­tuna että sitä ei olisi?
  Jos se nos­taa paljon, eli yli 5 %, niin en kan­na­ta sel­l­aista, vaan suo­ria kun­tali­itok­sia. Ensin pk-seudun 4 ydinkaupunkia yhteen, ja kehyskun­nat mukaan sitä mukaan kun ovat riit­tävän kaupunkimaisia.

 20. Antti Lehtoran­ta: no, voisi­han metropoli­hallinto myös raken­nut­taa Kau­ni­aisi­in run­saasti omakoti- ja riv­i­talo­muo­toista sosi­aal­ista asuntotuotantoa 

  Kau­ni­ais­lais­ten kauhis­tuk­sek­si raken­net­tin n 10 vuot­ta sit­ten Ymmer­stan ker­rostalolähiö heti Espoon puolelle rajaa ja asukakat käyt­tävät paljolti Kau­ni­ais­ten palvelu­ja, eli sen puolen sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to on tut­tua heille eikä herätä ihmetystä.

  Kau­ni­ais­ten eri­tyi­ase­ma muuhun pk-seudun kaupunkei­hin ver­rat­tuna on epäreilu sik­si että ter­vey­den­hoitopalve­lut esim ovat paljon parem­min jär­jestet­ty siel­lä kun muual­la kos­ka siel­lä on rahaa. Grani­laiset tietenkin sanovat että he ovat itse mak­sa­neet ne mut­ta mak­sa­vat espoolaiset, stadi­laiset ja van­taalaisetkin itse mut­ta eivät saa yhtä hyvää palvelua. Ja toisek­si pk-seudun suuret kaupun­git tuke­vat pohjois- ja itä-suomea val­tiono­su­us­tasauk­sil­la paljon suuer­mm­mal­la summalla/asukas kuin mitä suo­ma­laiset tuke­vat Kreikkaa tai mui­ta eurokri­isi­mai­ta. Mut­ta saam­meko me käy­dä silmäleikkauk­ses­sa Oulus­sa? Jos pk-seu­tu saisi pitää rahansa itse saataisi­in kaik­ki Kau­ni­ais­ten tasoisen ter­vey­den­hoidon tänne. Kos­ka Kau­ni­ainen on niin pieni ja siel­lä on niin palon suu­rit­u­loisia (mm pohjois- ja itä-suomen tehtaiden omis­ta­jia) niin siel­lä eivät val­tiono­su­udet tun­nun missään. 

  En ole mikään sosial­isti mut­ta mielestäni suo­ran kun­tali­itosvai­h­toe­hdon hylkäämi­nen on tyh­mintä mitä PK-seudun kaupunkien päät­täjät ovat tehneet. Omaa napaa tui­jote­taan enem­män kun koko seu­tua pitäisi kehit­tää ja vahvis­taa. Laki vah­vas­ta metropoli­hallinnos­ta ei tule eduskun­nas­sa koskaan men­emään läpi, siitä pitävät Kepu ja PS huolen. Vai­h­toe­htona on vain suo­rat kun­tali­itok­set tai nyky­menon jatkuminen.

 21. R.Silfverberg:

  Laki vah­vas­ta metropoli­hallinnos­ta ei tule eduskun­nas­sa koskaan men­emään läpi, siitä pitävät Kepu ja PS huolen.

  Nyt kyl­lä etsit syyl­lisiä pääkaupunkiseudun ongelmi­in ja toimi­van hallinnon jär­jestämis­vaikeuk­si­in aivan vääristä osoit­teista. Kyl­lä pääpukar­it löy­tyvät hal­li­tus­puoluei­den joukosta.

  Mut­ta eipä enää ihme­tytä, että miten koko val­takun­nan asioiden hoito on näin rem­pal­laan, kun hal­li­tus­puolueet eivät edes ydi­nalueil­laan onnis­tu keskenään sopi­maan asioiden järjestämisestä.

 22. Onpas taas yllät­tävää että pääkaupunkiseudul­la edus­ta­ja siitä kaupungista joka rahas­taa asukkail­taan muu­ta­man vero­pros­entin ver­ran mm tont­tivuokril­la ja kaukoläm­pö­mak­sul­la ehdot­taa että VEROTULOT tasattaisiin. 

  Voisiko­han näitä ehdo­tuk­sia edes yrit­tää naamioi­da vähän vähem­m­män koti­in­päin vetäviksi?

 23. Alkukesästä 2010 SDP julka­isi metropoli­ra­portin, siinä on otsikon lisäk­si 23 sivua pun­nit­tua asiaa:
  http://www.sdp.fi/images/tiedostot/Raportteja/metropoliraportti_ph_16062010.pdf

  Kan­nat­taa Soin­in­vaarankin tutus­tua ettei tarvitse pelkil­lä luu­loil­la ravi­ta henkeään. Veikkaan­pa, että lop­ullises­sa ratkais­us­sa tulee ole­maan aika paljon piirteitä tästä raportista, vaikkei se nyt mitään lop­ullista viisaut­ta edustakaan.

  1. Alkukesästä 2010 SDP julka­isi metropoli­ra­portin, siinä on otsikon lisäk­si 23 sivua pun­nit­tua asiaa:

   Jot­ta ei tule väärää käsi­tys­tä, tuol­lainen kak­si­ta­soinen malli on ollut myös pääkaupunkiseudun vihrei­den tavoit­teena ja paljon ennen vuot­ta 2010. Min­ua tässä demarei­den esi­tyk­sessä huo­let­taa se, että siinä sivu­ute­taan vaikeim­mat asi­at — var­maankin sik­si, ettei niistä ole päästy sop­u­un. Koko seudun ongel­mana on mii­nus­sum­ma kil­pailu asukkaista ja yri­tyk­sistä. Vaik­ka kau­ni­isti san­o­taan, että kil­pailu kirit­tää kun­tia toim­i­maan parem­min, tod­cel­lisu­us on aivan muu­ta. Kil­pailu kan­nus­taa kun­tia syr­jimään käy­hiä ja sairaitya ja valikoimaan asukkaik­seen rikkai­ta ja ter­veitä. Tähän ongel­maan demarien paperi ei tar­joa mitään ratkaisua, vaik­ka viitataankin tarpeeseen kehit­tää vero­tusjär­jestelmä, joka tasaa kun­tien välisiä eroja.
   Täl­lainenkin sam­makko paperi­sta löytyy: 

   Kil­pailu voi kan­nus­taa kun­tia tar­joa­maan parem­pia palvelui­ta asukkaille ja yrityksille. 

   Tämä on silkkaa r4oksaa. Kil­pailu kan­nus­taa kun­tia tar­joa­maan mah­dol­lisim­mat huonot palveut liikun­tavam­maisille, mie­len­ter­veyspoti­laille, joukkoli­iken­teen käyt­täjille, paljon hoitoa vaa­tiville van­huk­sille, ter­veyskeskusten käyt­täjille ja niin edelleen. Tämä on arkipäivää päivit­täin. Espoo ei pysty nou­dat­ta­maan lakia toimeen­tu­lotuen määräa­joista, kos­ka kun­nan alueelta ei löy­dy ATK-osaamista niin, että jär­jestelmä saataisi­in toimimaan.
   Demar­it tun­tu­vat usko­van siihen, että päät­tämäl­lä vuokra-asun­to­jen sijoit­telus­ta ja asukas­valin­nas­ta kun­tien väli­nen seg­re­gaa­tio-ongel­ma pois­tuu. Se aut­taa vain osaan ongel­mas­ta ja on keinona hyvin köm­pelö ja teho­ton. Ei olisi mitään järkeä sijoit­taa rikkai­ta nyt tehokkaasti valikoivaan Siun­tioon tas­a­puolisu­u­den nimis­sä iso­ja vuokrakasarme­ja. Ker­rostalos­sa ja pien­talois­sa asu­vien välistä tulota­soa ei kan­nat­ta kor­ja­ta kaavoit­ta­mal­la ker­rostalo­ja syr­jään ja pien­talo­ja keskeisille paikoille. 

   Vihreät kan­nat­ta­vat vero­jen keräämistä pääasi­as­sa metropoli­hallinnolle ja jakamista suun­nilleen asukaslu­vun suh­teessa kun­nille. Näin lop­puisi kil­pailu asukkaid­cen valin­nas­ta. Tässä on se ero.

 24. Osmo Soin­in­vaara: Demar­it tun­tu­vat usko­van siihen, että päät­tämäl­lä vuokra-asun­to­jen sijoit­telus­ta ja asukas­valin­nas­ta kun­tien väli­nen seg­re­gaa­tio-ongel­ma poistuu. 

  Demarien tyyp­il­lisin aja­tusvi­nouma on tosi­aan raja­ton luot­ta­mus keskite­tyn päätök­sen­tekokoneis­ton kykyyn ja halu­un ratkaista kaik­ki ongel­mat (myös alem­pi­en taso­jen ja yksi­ty­is­ten taho­jen). Eivät tosin ole vihreätkään kovin kaukana tästä.

  Vihreät kan­nat­ta­vat vero­jen keräämistä pääasi­as­sa metropoli­hallinnolle ja jakamista suun­nilleen asukaslu­vun suh­teessa kun­nille. Näin lop­puisi kil­pailu asukkaid­cen valin­nas­ta. Tässä on se ero. 

  Jos nykyi­nen kun­tarakenne on ongel­malli­nen ja johtaa “mii­nus­sum­mak­il­pailu­un asukkaista ja yri­tyk­sistä”, ei metropoli­hallinto ole mikään ratkaisu. Tai on kyl­lä ratkaisu siinä mielessä, että lopet­taa tuon kil­pailun metropo­likun­tien kesken (lopet­ta­mal­la nuo muut kun­nat). Ikävä kyl­lä tasan sama ongel­ma jää uuden metropolin ja muiden kun­tien välille. Aiem­paa suurem­mat etäisyy­det voivat hie­man lievit­tää ongel­maa, mut­ta peri­aate säi­lyy, ja metropoli voi ostaa rikkaim­mat asukkaat itselleen samal­la taval­la kuin esim. Kau­ni­ainen vie nyt Hel­sngiltä muu­tamia rikkai­ta asukkaita.

  Jos kuvatun kaltainen kun­tien väli­nen kil­pailu halvoista vero­pros­en­teista ja rikkaim­mista asukkaista ja fir­moista halut­taisi­in lopet­taa, ratkaisun pitäisi olla maan­laa­juinen vero­ja (ja soteku­lu­ja) nyky­istä oikeu­den­mukaisem­min tasaa­va ratkaisu. Tuo esitet­ty kik­ka paran­taa lähin­nä Helsin­gin ase­maa anta­mal­la sille Kau­ni­ais­ten, Espoon ja ehkä Nur­mi­jär­ven rikkaudet.

 25. Juho Laatu:

  Jos kuvatun kaltainen kun­tien väli­nen kil­pailu halvoista vero­pros­en­teista ja rikkaim­mista asukkaista ja fir­moista halut­taisi­in lopet­taa, ratkaisun pitäisi olla maan­laa­juinen vero­ja (ja soteku­lu­ja) nyky­istä oikeu­den­mukaisem­min tasaa­va ratkaisu. Tuo esitet­ty kik­ka paran­taa lähin­nä Helsin­gin ase­maa anta­mal­la sille Kau­ni­ais­ten, Espoon ja ehkä Nur­mi­jär­ven rikkaudet. 

  Espoon, Kau­ni­ais­ten Nur­mi­jär­ven ja Kirkkon­um­men “rikkaudet” val­u­vat harakoille jos ei jotain päätöstä saa­da aikaisek­si voimavaro­jen yhdistämiseksi.

 26. R.Silfverberg: Espoon, Kau­ni­ais­ten Nur­mi­jär­ven ja Kirkkon­um­men “rikkaudet” val­u­vat harakoille jos ei jotain päätöstä saa­da aikaisek­si voimavaro­jen yhdistämiseksi. 

  Eikö voi sanoa, että val­u­vat nyky­mallis­sa Espoolaisille jne. itselleen? Voin ymmärtää ajatuk­sen, että rikkaimpi­en kun­tien kuu­luisi hyö­tyä nyky­istä vähem­män rikkaista asukkaistaan, mut­ta en pidä ajatuk­ses­ta, että juuri Helsin­gin pitäisi saa­da nuo rahat, mut­ta silti sen ei tarvit­sisi jakaa samal­la taval­la omia rikkauk­si­aan eteenpäin.

  Jos siis tulo­ja tasa­taan, tasa­taan kaikille eikä vain Helsingille. Tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa Helsin­ki vain ottaa paikan vas­taa­vana ker­mankuori­jana, tai Osmo Soin­in­vaaran sanoin kar­javarkaana. Mik­si Helsingistä pitäisi rak­en­taa vas­taa­va verokei­das, jos Espoon ja kump­panien verokeitaus on tuomittavaa?

 27. Juho Laatu: Jos siis tulo­ja tasa­taan, tasa­taan kaikille eikä vain Helsingille. Tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa Helsin­ki vain ottaa paikan vas­taa­vana ker­mankuori­jana, tai Osmo Soin­in­vaaran sanoin kar­javarkaana. Mik­si Helsingistä pitäisi rak­en­taa vas­taa­va verokei­das, jos Espoon ja kump­panien verokeitaus on tuomittavaa?

  Jos kaik­ki oli­si­vat samaa kaupunkia niin sil­loin­han tulot tasa­taan kaikille eikä vain Helsingille tai Espoolle tai Granille.

  Siinä mielessä olen eri mieltä kuin Soin­in­vaara tai Vihreä liit­to että eril­listä metropoli­hallintoa ei tarvi­ta. Tarvit­taisi­in vain suo­ra liitos pk-seudun kaupunkien välille ja niitä lähin­pänä ole­vien naa­purei­den välille. Mut­ta kos­ka se ei menisi poli­it­tis­es­ti läpi nin pakko kai tyy­tyä metropoli­hallintoon jol­la on laa­jem­mat val­tu­udet kuin HSL:llä, HSY:kllä HUS:llä jne.

 28. R.Silfverberg: Jos kaik­ki oli­si­vat samaa kaupunkia niin sil­loin­han tulot tasa­taan kaikille eikä vain Helsingille tai Espoolle tai Granille. 

  Kai kyse on vain siitä, tarkoit­taako tulo­jen tasaami­nen kaikille kaikkia pääkaupunkiseudun kun­tia vai kaikkia Suomen kun­tia. Jos rikkaim­man tulot siir­retään toisek­si rikkaim­malle, köy­hem­mät jäävät ilman. Jos rikkaimpi­en kar­javarkauskyky lopete­taan lopet­ta­mal­la nuo kun­nat, siir­tyy kyky uudelle isom­malle toim­i­jalle. Ehdote­tus­sa kau­pas­sa voit­ta­ja on siis Helsin­ki, joka liit­tää itseen­sä rikkaim­mat naa­purin­sa, ja nousee näin Suomen vahvim­mak­si “kar­javarkaak­si”.

  Siinä mielessä olen eri mieltä kuin Soin­in­vaara tai Vihreä liit­to että eril­listä metropoli­hallintoa ei tarvi­ta. Tarvit­taisi­in vain suo­ra liitos pk-seudun kaupunkien välille ja niitä lähin­pänä ole­vien naa­purei­den välille. Mut­ta kos­ka se ei menisi poli­it­tis­es­ti läpi nin pakko kai tyy­tyä metropoli­hallintoon jol­la on laa­jem­mat val­tu­udet kuin HSL:llä, HSY:kllä HUS:llä jne. 

  Min­un suosikki­malli­ni olisi ehkä sel­l­ainen, jos­sa pääkaupunkiseudun kun­nat voivat vapaae­htois­es­ti tila­ta kul­je­tus­palvelun­sa HSL:ltä. Kun­nat osal­lis­tu­isi­vat täl­laiseen yhteistyöhön, jos se on niille edullista. Mui­ta palvelui­ta voisi tila­ta muil­ta yhteistyöe­lim­iltä, jos palve­lut näin paranevat.

  En usko että mikään maini­tu­ista palvelu­aloista on niin kri­it­ti­nen, että val­tion tulisi pakot­taa kun­tia niiden oman edun vas­tais­es­ti jonkin pysyvän kon­struk­tion osik­si. Joil­lain tärkeik­si ja ylikun­nal­lisik­si kat­so­tu­il­la aloil­la, kuten kaavoituk­ses­sa, maakun­nil­la on jo nyt oma roolinsa.

 29. Vielä tarken­nus edel­liseen. En tehnyt selvää eroa Metropoli-Helsin­gin ja nykyisen Helsin­gin välil­lä. Vahvim­mak­si kun­naksi ja uudek­si muun Suomen rikkaimpi­en asukkaiden houkut­teli­jak­si tulisi siis uusi Helsin­ki-metropoli. Käytän­nössä se olisi nykyisen Hel­si­gin kaupun­gin perillinen.

 30. Ihanko tosis­sasi väität, että Helsin­ki houkut­telisi asukkaik­si ja veron­mak­sajik­si muual­la töis­sä käyviä ihmisiä? Aika lail­la saa Suur-Helsin­ki vero­pros­ent­tia tiput­taa alle Kau­ni­ais­ten nyky­ta­son, että joku asu­isi metropoli-Helsingis­sä ja kävisi töis­sä vaikka­pa Hämeenlinnassa.

 31. Pekka Pes­si:
  Ihanko tosis­sasi väität, että Helsin­ki houkut­telisi asukkaik­si ja veron­mak­sajik­si muual­la töis­sä käyviä ihmisiä? Aika lail­la saa Suur-Helsin­ki vero­pros­ent­tia tiput­taa alle Kau­ni­ais­ten nyky­ta­son, että joku asu­isi metropoli-Helsingis­sä ja kävisi töis­sä vaikka­pa Hämeenlinnassa. 

  Vero­pros­ent­ti­pa juurikin taitaa olla se keskeisin houkut­telun väline. Yleis­es­ti ajatel­laan, että rikkaimpia houkut­telee Kau­ni­aisi­in juuri alhainen vero­pros­et­ti. Mik­si alhainen vero­pros­ent­ti toimisi Helsingis­sä toisin?

  Korkea vero­pros­ent­ti häätää myös asukkai­ta pois­päin köy­histä kunnista.

  Helsin­gin (ja muiden) hyö­tymistä korkea­t­u­loi­sista asukkaistaan mm. niin, että mon­en työssä käyvän helsinkiläisen van­hem­mat asu­vat jos­sain maaseudul­la, paikkakun­nalle jäänei­den työikäis­ten asukkaiden elätet­tävänä. Val­tio mak­saa kyl­lä val­tiono­suuk­si­akin (joi­ta nykyi­nen hal­li­tus kai pyrkii vähen­telemään), mut­ta vero­pros­ent­tien ero indikoi, että köy­hissä kun­nis­sa kun­ta­laiset saa­vat mak­saa palveluis­taan enemmän.

  Helsin­gin eduk­si on san­ot­ta­va, että se on per­in­teis­es­ti tain­nut kulut­taa hie­man naa­pure­itaan enem­män rahaa sosi­aal­isi­in kohteisi­in. Mut­ta tästä yksi­ty­iso­hdas­ta huoli­mat­ta kaipaisin nyky­istä reilumpaa jär­jestelmää, jos­sa perus­palve­lut tuotet­taisi­in yhteis­vas­tu­ullis­es­ti koko Suomes­sa (ei rikkaille halvem­mal­la ja köy­hille kalliimmalla).

 32. P.S. Työssäkäyn­ti kun­tara­jan yli on vain yksi rikkaiden siir­tymisen muo­to. Se ei ole siinä mielessä vaka­va ongel­ma, että perus­palve­lut kus­tan­taa pääasi­as­sa asuinkun­ta eli verot­ta­jakun­ta eikä työssäkäyntikunta.

 33. ‘Mik­si alhainen vero­pros­ent­ti toimisi Helsingis­sä toisin?’ (Juho Laatu)
  Asumiskus­tan­nusten eroon ver­rat­tuna joku pojo veroäyriä sinne tai tänne ei tun­nu missään.

 34. Juho Laatu: Kai kyse on vain siitä, tarkoit­taako tulo­jen tasaami­nen kaikille kaikkia pääkaupunkiseudun kun­tia vai kaikkia Suomen kun­tia. Jos rikkaim­man tulot siir­retään toisek­si rikkaim­malle, köy­hem­mät jäävät ilman. Jos rikkaimpi­en kar­javarkauskyky lopete­taan lopet­ta­mal­la nuo kun­nat, siir­tyy kyky uudelle isom­malle toim­i­jalle. Ehdote­tus­sa kau­pas­sa voit­ta­ja on siis Helsin­ki, joka liit­tää itseen­sä rikkaim­mat naa­purin­sa, ja nousee näin Suomen vahvim­mak­si “kar­javarkaak­si”.

  So what. Muut­toli­iket­tä on aina ollut pää- ja suurkaupunkei­hin. Ei maaseu­tu pysty nykyään elät­tämään sel­l­aista armei­jaa kuin ennen. Jos maaseudun asukkaat saaa­vat enem­män lap­sia kuin suurkaupunkien keskimäärin, että ylimääräiset muut­ta­vat pois, se juoru­aa siitä että heitä tue­taan jo nyt saa­maan ja kas­vat­ta­maan lap­sia. Ei las­ten tekem­i­nen enää ole vält­tämätön­tä maati­lan tms jatkamisen annal­ta vai­ka se suo­tavaa onkin. Hyvälle maati­lalle tai yri­tyk­selle löy­tyy aina ostaja. 

  Kyl­lä minä hyväksyn sen että pk-seu­tu jatkos­sakin tukee nyky­istä Suomea, mut­ta Kau­ni­ai­sis­sa ja Espoos­sa ei ole mitään sel­l­aista minkä vuok­si muun pk-seudun itäisi “tukea” niitä anta­mal­la niiden olla maan tap­pi­in asti itsenäisiä ja haalia parhaim­mat veron­mak­sa­jat. Espoolaise­na antaisin tukea ennem­min Van­taalle ettei se jou­tu­isi raha­pu­las­sa heiken­tämään palvelu­jaan ja ajau­tu­isi hylk­iökaupun­gin ase­maan. Ja sen tek­isin mieluiten yhdis­tämäl­lä kaupun­git yhdeksi.

 35. lurk­ki: Asumiskus­tan­nusten eroon ver­rat­tuna joku pojo veroäyriä sinne tai tänne ei tun­nu missään.

  Tarkoit­taako tuo yhtälö sitä, että kask­isaare­laiset tarvit­se­vat kalli­iden asun­to­jen­sa vuok­si alen­nus­ta veroi­hin, vai sitä, että Kau­ni­ais­ten alhaisen vero­pros­entin kade­htimisen ja siihen perus­tu­vat kun­tali­itoshankkeet voi lopettaa?

  Min­un suosi­tuk­seni on, että asum­ista ei tuet­taisi (pait­si heikoimpi­en), ja että kaik­ki suo­ma­laiset mak­saisi­vat perus­palveluis­taan jok­seenkin saman verran.

 36. R.Silfverberg: Muut­toli­iket­tä on aina ollut pää- ja suurkaupunkeihin. 

  Pitää paikkansa. Kek­sit­tymiske­hi­tys ja monop­o­lisoit­mien ovat luon­taisia kehi­tys­su­un­tia (eivät aina toiv­ot­tavia). Tarkoi­tatko, että täl­laista keskit­tymiske­hi­tys­tä tulisi tukea alem­man vero­pros­entin avulla?

  Ei maaseu­tu pysty nykyään elät­tämään sel­l­aista armei­jaa kuin ennen. 

  Pystyy. Sieltähän ruo­ka edelleen tulee. Mut­ta tietenkin enin osa työstä on ja tuloista tulee nykyään muista kuin maan hyö­dyn­tämiseen liit­tyvistä ammateista. Nuo työ­paikat voivat kyl­lä sijai­ta muual­lakin kuin Helsingis­sä (melkein kaik­ki muut pait­si pääkaupunkirooli­in liit­tyvät), mon­et myös maal­la. Helsin­gin ulkop­uolel­lakaan kaik­ki eivät ole enää maanviljelijöitä :-).

  Jos maaseudun asukkaat saaa­vat enem­män lap­sia kuin suurkaupunkien keskimäärin, että ylimääräiset muut­ta­vat pois, se juoru­aa siitä että heitä tue­taan jo nyt saa­maan ja kas­vat­ta­maan lapsia. 

  Kaikkien suo­ma­lais­ten lapsen­tekoa tue­taan (esim lap­sil­isil­lä ja päiväkodeil­la). Ilmeis­es­ti Suo­mi halu­aa edelleen llisää väestöä (??!!). Ehdo­tatko epä­suo­rasti, että sik­iävimpiä pitäisi tukemisen sijas­ta ran­gaista jotenkin, esim. niin että maal­ta pois muut­tavien las­ten vero tuleekin ohja­ta kaupunkien (vähä- ja run­saslap­sis­ten) van­hus­ten eduk­si, ja sik­iävien van­hempi­en (ehkä vähälap­siset) naa­pu­rit saa­vat kus­tan­taa hei­dän hoitokulunsa?

  Hyvälle maati­lalle tai yri­tyk­selle löy­tyy aina ostaja.

  Lopet­tavista maatiloista lohko­tu­ille isä­maille löy­tyy osta­jia, mut­ta kokon­aisen maati­lan pitäjik­si ryhtyvät ei-maanvil­jeli­jät lienevät harvinaisuus.

  Kyl­lä minä hyväksyn sen että pk-seu­tu jatkos­sakin tukee nyky­istä Suomea, mut­ta Kau­ni­ai­sis­sa ja Espoos­sa ei ole mitään sel­l­aista minkä vuok­si muun pk-seudun itäisi “tukea” niitä anta­mal­la niiden olla maan tap­pi­in asti itsenäisiä ja haalia parhaim­mat veronmaksajat.

  Pitääkö köyhmpi­en kun­tien ja korkeam­man vero­pros­entin kaupunkien tukea Helsinkiä samal­la taval­la kuin Helsin­ki tukee Kauniaisia?

  Voisimme keskustel­la myös siitä, hyö­tyykö Helsin­ki enem­män muus­ta Suomes­ta kuin muu Suo­mi Helsingistä, mut­ta aihe on ehkä vähän liian mutkikas.

  Espoolaise­na antaisin tukea ennem­min Van­taalle ettei se jou­tu­isi raha­pu­las­sa heiken­tämään palvelu­jaan ja ajau­tu­isi hylk­iökaupun­gin ase­maan. Ja sen tek­isin mieluiten yhdis­tämäl­lä kaupun­git yhdeksi. 

  Hyvä. Toiv­ot­tavasti sol­i­daarisu­us yltää myös kauem­pana sijait­se­vi­in pikkukuntiin.

 37. Kat­selin joitakin tilas­to­ja ja niis­sä kyl­lä Eura­jo­ki on se kun­ta, joka “tukee” henkeä kohden las­ket­tuna eniten mui­ta kun­tia. Johtunee TVO:sta,samoin siel­lä oli joitakin muitakin kun­tia Helsin­gin edel­lä näin laskettuna.

 38. Coun­try­boy:
  Kat­selin joitakin tilas­to­ja ja niis­sä kyl­lä Eura­jo­ki on se kun­ta, joka “tukee” henkeä kohden las­ket­tuna eniten mui­ta kun­tia. Johtunee TVO:sta,samoin siel­lä oli joitakin muitakin kun­tia Helsin­gin edel­lä näin laskettuna. 

  Onpa epäreilua. Kyl­lä Eura­joen pitäisi saa­da pitää itse ansait­se­mansa eurot. Var­maankin asun­notkin ovat Eura­joel­la kalli­impia kuin jois­sain naapurikunnissa. 😉 😉

 39. ‘Tarkoit­taako tuo yhtälö sitä, että kask­isaare­laiset tarvit­se­vat kalli­iden asun­to­jen­sa vuok­si alen­nus­ta veroi­hin’ (Juho Laatu)
  Asumisen hin­ta on isom­pi tek­i­jä kuin joku kun­nal­lisvero. Jos kan­nat­taa sitä, että parem­minti­etävä suun­nit­teli­ja jskaa kaiken tasan kaikkialle, niin mik­si tämä ei koskisi myös asumisku­atan­nuk­sia? Asum­i­nen on aika perus­ta­va jut­tu näil­lä leveysasteilla.

 40. Juho Laatu: P>Hyvä. Toiv­ot­tavasti sol­i­daarisu­us yltää myös kauem­pana sijait­se­vi­in pikkukuntiin.

  Niinkuin jo aiem­min kir­joitin niin mul­la riit­tää sol­i­daarisu­ut­ta muun Suomen kuten myös kehi­tys­maid­en tai velka­kri­i­sis­sä kamp­paile­vien Euroopan maid­en tukemiseen. Ainakin johonkin pis­teeseen asti.

  Jos nykyiset pk-seudun kaupun­git yhd­stet­täisin niin se ei olisi mitenkään muul­ta Suomelta pois. Vero­pros­ent­ti ei lask­isi ainakaan Helsingis­sä ja Espoos­sa. Kau­ni­ai­sis­sa se noususi ja Van­taal­la ehkä alenisi hie­man. Mut­ta se ei olisi muul­ta Suomelta pois. Olen itse asunut pk-seudun kaikissa kaupungeis­sa vuorotellen enkä ymmär­rä mitä rikkauk­sia ja ain­ut­laa­tu­ista Kau­ni­ai­sis­sa esim on että sen asukkaat eivät voisi mak­saa yhtä paljon veroa kuin muut kaupungit?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.