Ranskalaiset ostavat Turun telakan?

Surullisen kuu­luisas­ta ris­teilykau­pas­ta tihkunei­den tieto­jen peruteel­la Ran­skan vasem­mis­to­hal­li­tus on päät­tänyt pelas­taa ran­skalaiset telakat hin­nal­la mil­la hyvän­sä. Ris­teilyalus­ten osalta halvin hin­ta taitaa olla yksinker­tais­es­ti ostaa pois myyn­tilistal­la ole­va Turun telak­ka, jon­ka markki­nahin­ta lie­nee suurin piirtein sama kuin on telakka­ton­tin hin­ta. Kau­pan päälle saa myös hyviä ris­teilyalus­ten piirus­tuk­sia ja muu­ta osaamista.

[LISÄYS: Tiedok­si kokoomuk­sen Verkkouutisille: tässä ei toiv­ota ran­skalais­ten osta­van Turun telakkaa vaan pide­tään sitä riskinä!]

 

58 vastausta artikkeliin “Ranskalaiset ostavat Turun telakan?”

 1. Täh? Sekä ran­skan Stx että turun stx kuu­lu­vat samaan kore­alaiskon­serni­in. Meinaatko että stx myisi tytäry­htiön­sä itselleen? 

  Ei hjum­mar­ra.

  1. Ran­skan STX:n toinen on kista­ja on Ran­skan val­tio. Kun kore­alaiset kaup­paa­vat nyt telakkaa Suomen val­ti­olle, riskinä on, että myös Ran­skan val­tio voi olla siitä kiin­nos­tunut voidak­seen lopet­taa sen toimin­nan — ilman kore­alaisi­akin. Aika paljon ne nyt panevat val­tion rahaa men­estyäk­seen kil­pailus­sa Turun telakan kanssa.

 2. Mah­taako ne mitään ostaa.

  Eikös kaik­ki osaami­nen ole STX:n. Sen kuin siirtävät sen Ranskaan.

  Samaa fir­maa.

  Sit­ten voivat lait­taa ton­tin Suomes­sa myyn­ti­in ja mak­saa niil­lä rahoil­la Kore­as­sa ole­via velkojaan.

 3. Hieta­lah­den telak­ka Helsingis­sä on STX:n puo­lik­si omis­ta­ma, toisen puolen omis­taa Venäjän val­tion USC, joka voi ostaa telakan kokon­aan omak­seen, jos STX vetäy­tyy Euroopas­ta. Hieta­lahdessa telakan hin­ta lie­nee selkeästi alle telakka­ton­tin arvon, ainakin jos se las­ke­taan viereis­ten asuin­tont­tien hin­nan mukaan.
  Koh­ta voi siis olla, että suo­ma­laiset telakat ovat Ran­skan ja Venäjän val­tioiden hallussa.

 4. Osmo, tulk­it­senko oikein, että ajat­telet, että uuti­nen vahvis­taa Suomen hal­li­tuk­sen päätök­sen oikeak­si. Oletko Osmo var­ma, että Ran­s­ka ei tehnyt hyviä kauppoja?

  Voi olla niinkin, että piir­rus­tuk­set myyti­in jo samal­la kuin tilaus han­kit­ti­in Ran­skaan. STX on nimit­täin suurin omis­ta­ja sekä Ran­skan että Turun telakassa.

  Mielestäni asia voi hyvin olla niin, että tässä kuvios­sa voit­ta­jat ovatkin STX ja Ran­s­ka, ja häviäjä on Suo­mi. Suo­mi on tukenut STX:n suurten ris­teil­i­jöi­den tekoa ja siihen liit­tyvää kehi­tystyötä monin tavoin jo pitkään (ks. esim. MOT-ohjel­man tiedot yri­tys­tu­ista 2000-luvul­la), ja osaami­nen poh­jau­tuu vuosikym­me­nien koke­muk­seen laivan­raken­nuk­ses­ta Turus­sa. Annet­ti­inko tilauk­sen ja sen myötä menevän osaamisen val­ua käsistä sit­tenkin liian hel­posti, hal­val­la ja hölmösti? Vero­tu­lot ja tule­vatkin tilauk­set jäävät saa­mat­ta, ehkä lopullisesti. 

  Mut­ta on vaikea näin taval­lise­na tal­laa­jana arvioi­da asi­aa tarkasti, kun kaik­ki taloudel­liset tiedot ja ana­lyysit eivät ole julkises­ti tiedos­sa. Ehkä vas­ta tule­vaisu­us näyt­tää, että oliko oikein katkaista tukemisen kierre juuri nyt ja val­i­t­ul­la taval­la. Vai tuet­ti­inko telakkaa ken­ties vuosikaudet väärin keinoin, vaa­ti­mat­ta tuen vastapain­ok­si mitään, esim. omis­tu­so­su­ut­ta telakas­ta val­ti­olle tai pitkän tähtäi­men sitou­tu­mista telakan omis­ta­jan taholta.

 5. No var­masti alan ter­ve­hdyt­tämisen kannal­ta paras­ta olisi jos ylimääräi­nen kap­a­siteet­ti pois­tu­isi, mut­ta mikä on maa joka luop­uu tuhan­sia ihmisiä työl­listävästä teol­lisu­u­de­nalas­ta vapaae­htois­es­ti. Antaa ikäänkuin väärin­tek­i­jöi­den voit­taa ilman taistelua.

 6. Kait­pa Osmon kehu­ma lainankiel­topäätös ymmär­si ottaa huomioon myös tämän mah­dol­lisu­u­den. Asi­aa­han pun­taroiti­in kaik­il­ta tahoil­ta ja pitkään. 

  Mikäli Turun telak­ka myy­dään ran­skalaisille, saa omis­ta­ja jotain hyö­tyä telekas­taan, vaik­ka Suomen hal­li­tus pelkäsi omis­ta­jien keinot­tel­e­van etua itselleen ja kiel­si osit­tain sik­si pääomalainan.

  SE, MITEN SUOMALAISTEN AMMATTIMIESTEN TYÖPAIKOILLE KÄY, EI ILMEISESTI KINNOSTANUT SUOMEN HALLITUSTA JA OSMOA KUIN KORKEINTAAN PUHEISSA JA SILLOINKIN VAIN VAALIEN EDELLÄ.

 7. April­lipäivään on vielä aikaa. 😉
  Ris­teil­i­jöi­den piirus­tuk­set ovat var­maankin STX Fin­landin hal­lus­sa ja STX Fran­cen käytettävissä.

  Mut­ta mikäs siinä, jos ran­skalaisille kel­paa — kun suo­ma­laisille ei kel­paa. Var­maan tänne sit­ten tulee lau­moit­tain ran­skalaisia töihin. 🙂

  1. Jos ran­skalaiset osta­vat telakan, ne lakkaut­ta­vat sen, purka­vat ja myyvät ton­tin eniten tarjovalle.
   Minä en tiedä, mil­laisil­la jär­jeste­ly­il­la ja kenen hal­lus­sa ovat eddel­lis­ten laivo­jen piirus­tuk­set, mut­ta jos kore­alais­ten on tarkoi­tus ajaa Suomen yksikkön­sä konkurssi­in, ei konkurssipesästä voi ottaa arvokas­ta omaisuutta. 

 8. piirus­tuk­set, laiteluet­telot ja ali­hankki­joiden tar­jouk­set ovat sähköisessä muodossa.
  know how kaup­pa ja mate­ri­aalin siir­to tapah­tuu nopeasti jos tarpeen on. 

  nämä eivät aiheuta pidäkkeitä siirroille.Mahdolliseen pesään jää vain fyysi­nen ´romu´ ja sil­lä ei oikein markki­na-arvoa nyky­markki­noil­la ole.

  arvioni on:

  Ran­skas­sa on valmis­tu­mas­sa yksi iso ris­teil­i­jä ja tämä iso alkaa vas­ta suun­nit­telun jäl­keen. Sitä ennen ehtii tekemään pari pienem­pää valmi­ik­si suun­nitel­tua, joten liike­taloudel­lis­es­ti on järkevää siirtää ko. laivo­jen tuotan­to toiseen tyt­täreeseen ja ajaa tyhjä telak­ka alas. Siel­lä voisi ali­hank­in­tana teet­tää runk­o­ja ja varustel­la ranskassa.
  ikävä kyl­lä näin näkevät ne jot­ka vas­taa­vat telakka­toimin­nas­ta kore­as­sa. Kore­as­ta kat­soen euroop­pa on kaukana ja kun jotain on alas ajet­ta­va aje­taan ´taloudel­lis­es­ti huonoin´.

  Teko­hen­gi­tys ei tai­da näil­lä markki­noil­la enää auttaa.

  tästä käytetään nim­i­tys­tä rakennemuutos.

 9. Min­ulle nyt tämän jut­tu logi­ik­ka ei oikein aukea. Ne piirus­tuk­sethan ran­skalaiset saa­vat joka tapauk­ses­sa ja ainakin paljon halvem­mal­la. Jos ei muuten,niin vih­jaa­mal­la, että he voisi­vat han­kkia tästä ran­skalais­te­lakas­ta vaik­ka 10% lisää.

  Telakan lait­teista arvokkain lie­nee pukkinosturi,jolle luulisi ole­van otta­jia. Malmön Kock­um­sin telakan vas­taa­va nos­turi vieti­in Kore­aan, jos­sa se on vieläkin. Levy­hallin koneista ja lait­teista voisi Viipurin telak­ka olla kiinnostunut. 

  Arvokkain­ta on tietysti telakan ja ali­hankki­joiden muo­dosta­ma kokon­aisu­us, mut­ta kun se ilmeis­es­tikään ei ole hin­noil­taan kil­pailukykyi­nen maail­mal­la val­lit­se­vaan tilanteeseen näh­den, niin minkäs teet.

  Joka tapauk­ses­sa on nyt selvää, että hom­ma ei ollut kiin­ni jostain 50 miljoonas­ta eurosta. Laivan rak­en­t­a­mi­nen Ran­skas­sa tulee paljon kalli­im­mak­si. Ja suo­ma­laisil­ta odotet­ti­in ihan jotain muuta.

 10. Osmo Soin­in­vaara:

  Minä en tiedä, mil­laisil­la jär­jeste­ly­il­la ja kenen hal­lus­sa ovat eddel­lis­ten laivo­jen piirus­tuk­set, mut­ta jos kore­alais­ten on tarkoi­tus ajaa Suomen yksikkön­sä konkurssi­in, ei konkurssipesästä voi ottaa arvokas­ta omaisuutta. 

  Ja mil­läs sinä sen estät? Täy­delli­nen sar­ja piirus­tuk­sia ja mui­ta suun­nit­te­lu­doku­ment­te­ja mah­tuu muu­ta­mal­la dvd:lle. Ja jos ei mah­du, niin yhden ter­an kovalevyn kul­jet­taa povi­taskus­saan. Ja siir­tyy se tieto vikkelästi net­tiäkin pitkin.

 11. Osmo Soin­in­vaara:
  Jos ran­skalaiset osta­vat telakan, ne lakkaut­ta­vat sen, purka­vat ja myyvät ton­tin eniten tarjovalle. 

  Out­okum­mul­la taisi olla tarkoi­tus toimia hie­man vas­taavaan tapaan oman Inox­um-ostok­sen­sa kanssa, mut­ta taisi tul­la vähän mutkia matkaan (mm. EU-komis­sion kil­pailu­lain­säädän­tö) ja kaik­ki ei men­nyt aivan suun­nitelmien mukaan. Ehkä se on kuitenkin hyvä nyt pain­os­taa EU-komis­sio­ta tark­ista­maan asi­at, että sään­tö­jen perus­teel­la ran­gais­taan tarvit­taes­sa muitakin kuin suo­ma­laisia ja amerikkalaisia yhtiöitä.

 12. Osmon pätkä perus­tuu Hesarin uuti­s­ana­lyysi­in “Suo­mi ei voi kuin hävitä telakoiden kilpailussa”.

  Aika pistämätön analyysi.

  Eikös STX yhäkin tar­joa Turun telakan osakkei­ta myös val­ti­olle, mut­ta minä en ainakaan veron­mak­sa­jana suos­tu siihen, että val­tio — muka työl­lisyy­den nimis­sä — ottaa veron­mak­sajien jatku­vasti kus­tan­net­tavak­si ranta­ton­tin ylläpitäjät Turus­sa. Rau­man telakalla voisi olla merkitystäkin.

  Ja mitähän yhteistyö Venäjän kanssa tässä toisi, kun EU:ssa on vain yhden val­tion ylivoima?
  Ran­s­ka muuten tarvit­seekin maa­han­muut­ta­jilleen töitä paljon enem­män kuin Suomi.

  1. Osmon pätkä perus­tuu Hesarin uuti­s­ana­lyysi­in “Suo­mi ei voi kuin hävitä telakoiden kilpailussa”.

   No ei perus­tu, mut­ta täy­tyneem­pä lukea, mitä Hesaris­sa on kirjoitettu.

 13. juu­pa juu:
  No var­masti alan ter­ve­hdyt­tämisen kannal­ta paras­ta olisi jos ylimääräi­nen kap­a­siteet­ti pois­tu­isi, mut­ta mikä onmaa joka luop­uu tuhan­sia ihmisiä työl­listävästä teol­lisu­u­de­nalas­ta vapaae­htois­es­ti. Antaa ikäänkuin väärin­tek­i­jöi­den voit­taa ilman taistelua.

  Suo­mi näyt­täisi ole­van. Sama tehti­in paperiteollisuudelle.

 14. Osmo Soin­in­vaara:
  Ran­skan STX:n toinen on kista­ja on Ran­skan val­tio. Kun kore­alaiset kaup­paa­vat nyt telakkaa Suomen val­ti­olle, riskinä on, että myös Ran­skan val­tio voi olla siitä kiin­nos­tunut voidak­seen lopet­taa sen toimin­nan – ilman kore­alaisi­akin. Aika paljon ne nyt panevat val­tion rahaa men­estyäk­seen kil­pailus­sa Turun telakan kanssa. 

  Tosi hieno jär­jestelmä: Ulko­mainen telakkay­htiö ostaa suo­ma­laisen telakan, saa kaiken tieto­taidon ja sit­ten myy telakan takaisin suomalaisille…

 15. Sep­po Nur­mi: Ja mil­läs sinä sen estät? Täy­delli­nen sar­ja piirus­tuk­sia ja mui­ta suun­nit­te­lu­doku­ment­te­ja mah­tuu muu­ta­mal­la dvd:lle. Ja jos ei mah­du, niin yhden ter­an kovalevyn kul­jet­taa povi­taskus­saan. Ja siir­tyy se tieto vikkelästi net­tiäkin pitkin.

  Jos STX Fin­land aja­tu­isi selvi­tys­ti­laan ja sil­lä olisi STX-kon­sernin ulkop­uolisia velko­jia, niin kyl­lä pesän­selvit­täjä ensim­mäisenä vaatisi (oikeu­den määräyk­sel­lä) nähtäväk­si STX Fran­cen piirus­tuk­set ja ver­taisi niitä STX Fin­landin vas­taavi­in. Ei vält­tämät­tä mikään help­po hom­ma, mut­ta ei mah­do­ton­ta. Tämän vält­tämisek­si STX France toden­näköis­es­ti ostaisi ne STX Fin­landin pesästä käypään arvoon.

 16. Ville:
  Hieta­lah­den telak­ka Helsingis­sä on STX:n puo­lik­si omis­ta­ma, toisen puolen omis­taa Venäjän val­tion USC, joka voi ostaa telakan kokon­aan omak­seen, jos STX vetäy­tyy Euroopas­ta. Hieta­lahdessa telakan hin­ta lie­nee selkeästi alle telakka­ton­tin arvon, ainakin jos se las­ke­taan viereis­ten asuin­tont­tien hin­nan mukaan.
  Koh­ta voi siis olla, että suo­ma­laiset telakat ovat Ran­skan ja Venäjän val­tioiden hallussa.

  Helsingis­sä telak­ka on vuokral­la kaupun­gin maal­la. Lähtiessään vuokralaisen tulee purkaa raken­nuk­set ja puhdis­taa maa. Tiedä sit­ten miten käy jos fir­ma menee konkkaan.

 17. Ran­skas­sa irti­sanomi­nen on kallista, Suomes­sa hal­paa, joten sekin ajaa STX lopet­ta­maan Suomen toimintoja.

  Wärt­silän moot­torite­hdas lopetet­ti­in siitä syystä.

  Turun/Rauman toimin­not ovat STX tytäry­htiön toim­into­ja ja STX Ran­skan telak­ka on taas osakkusy­htiö, joten Suomen omaisu­us siir­tyy Ran­skan omsi­tuk­seen vain kaupalla.Kun Turku/Rauma on ollut tap­pi­olli­nen niin käypä hin­ta on hyvinkin alhainen.
  Ja kun mui­ta edun­saa­jia ei ole kuin Kore­an STX emo niin eipä niitä hin­nan­tark­istuk­sen vaati­joitakaan juuri ole

 18. Mik­si se pitäisi ajaa konkurssiin.

  Eikö se ole kokon­aan STX omis­ta­ma. Ei tarvitse kuin siirtää kaik­ki vain pois ja joko jät­tää yhtiö ole­maan tai purkaa se.

  Jos konkurssi halu­taan, niin se tarkoit­taa sitä että eri­laiset verot ja mui­ta mak­su­ja jätetään mak­samat­ta ja näin säästetään ne rahat.
  Mik­si muuten pitäisi tehdä konkurssi?

  Osmo Soin­in­vaara:
  Jos ran­skalaiset osta­vat telakan, ne lakkaut­ta­vat sen, purka­vat ja myyvät ton­tin eniten tarjovalle.
  Minä en tiedä, mil­laisil­la jär­jeste­ly­il­la ja kenen hal­lus­sa ovat eddel­lis­ten laivo­jen piirus­tuk­set, mut­ta jos kore­alais­ten on tarkoi­tus ajaa Suomen yksikkön­sä konkurssi­in, ei konkurssipesästä voi ottaa arvokas­ta omaisuutta. 

 19. Ei kai val­tio enään sitä osta kun arvokas tilaus on sös­sit­ty Ranskaan.

  Tämä hal­li­tus tulee pääsemään his­to­ri­ankir­joi­hin telakka­te­ol­lisu­u­den alasa­ja­jana. Saman hal­li­tuk­sen aikana on Nokia kokoon­pano jo lopetettu.
  Silti velkaa vain ote­taan lisää ja aje­taan Kreikan tietä.
  Kovin muis­tut­taa ‑90-luvun hallitusta.

  Seu­raa­va hal­li­tus saa perin­nök­si melkoisen konkurssiperinnön.

  Lie­neekö se sit­ten Soinin hal­li­tus vai mikä. Oppo­si­tio­han näistä vaikeuk­sista ihan per­in­teiseen tapaan hyötyy.

  Osmo Soin­in­vaara:
  Ran­skan STX:n toinen on kista­ja on Ran­skan val­tio. Kun kore­alaiset kaup­paa­vat nyt telakkaa Suomen val­ti­olle, riskinä on, että myös Ran­skan val­tio voi olla siitä kiin­nos­tunut voidak­seen lopet­taa sen toimin­nan – ilman kore­alaisi­akin. Aika paljon ne nyt panevat val­tion rahaa men­estyäk­seen kil­pailus­sa Turun telakan kanssa.

 20. Jos Suo­mi olisi voit­tanut kil­pailun, niin Ran­s­ka olisi vedonnut EU:iin ja vaat­in­ut tutkimus­ta sään­tö­jen nou­dat­tamis­es­ta. Seu­rauk­se­na olisi ollut pirun­moi­set sakot Suomelle ja lai­vati­lauk­sen siir­to Ran­skan telakalle.

  Ran­skas­ta on väläytel­ty alus­sa myös yhteistyöstä Turun telakan kanssa. Siihen ansaan ei pidä men­nä. Ran­skalaiset raken­nus­pro­jek­tit epäon­nis­tu­vat aina jol­lakin taval­la. Tule­vat myöhästymiset laivan raken­nuk­ses­sa laitet­taisi­in sit­ten suo­ma­lais­ten ali­hankki­joiden piikki­in ja taas mak­set­taisi­in kor­vauk­sia oikeu­denkäyn­tien jälkeen.

  Suo­ma­laiset ovat luvan­neet tutkia ran­skalais­ten toimien lail­lisu­u­den ko. asi­as­sa. Seu­rauk­se­na tulee ole­maan sakot Suomelle aiheet­tomas­ta tutkin­nas­ta ja telakalle suo­ma­lais­ten mak­samat kor­vauk­set viivästymis­es­tä, jota ei ole tapahtunut.

  1. Ran­skas­ta on väläytel­ty alus­sa myös yhteistyöstä Turun telakan kanssa. Siihen ansaan ei pidä mennä. 

   Mil­läs sen estät? Turun telak­ka on kore­alaises­sa omis­tuk­ses­sa. Siitä eivät suo­ma­laiset päätä.
   Se mitä suo­ma­lais­ten pitäisi valvoa on ettei imma­te­ri­aaliar­vo­ja, siis vaik­ka laiva­pi­ir­rus­tuk­sia, siir­retä siir­to­hin­noit­telumääräys­ten vas­tais­es­ti ali­hin­tais­es­ti Suomes­ta Ran­skaan. Se ei ole vain kore­alaisy­htiön asia, se kiin­nos­taa myös Suomen verot­ta­jaa ja STX-Fin­landin velkojia. 

 21. Välil­lä tun­tuu aivan jär­jet­tömältä, kun täysin irra­tionaaliseen päätök­seen yritetään väk­isin hakea järkeä. Suomes­sa on kaikkien aiko­jen vähälah­jaisin yliop­pi­lashal­li­tus ja vähän allekin.

  Ran­skss­sa osa­taan laivan­raken­nus huonom­min, mut­ta talous parem­min kuin Suomessa.

  Nokia ryhtyi valmis­ta­maan bulkkia, ja sen jäl­keen tuotan­to joudut­ti­in viemään hal­van ja alhaisen ammat­ti­taidon maihin.

  Suomes­sa ei kan­na­ta rak­en­taa kont­ti­laivo­ja vaan korkean ammat­ti­taidon merkki­tuot­tei­ta. Ris­teil­i­jät eivät ole bulkkia vaan halut­tu­ja merkki­tuot­tei­ta. Kuka tahansa maa veisi niiden rak­en­tamisen kiljuen, jos vain kant­tia ja osaamista olisi. http://suomisanakirja.fi/merkkituote

  Toisin kuin Suomen hal­li­tus, ran­skalaiset tietävät, että ris­teil­i­jäti­laus tarkoit­taa paljon muu­takin kuin pelkästään 20.000 työpaikkaa.

  He tietävät, että toisia päin, 20.000 työtön­tä tarkoit­taa kulu­tuskysyn­nän laskun kaut­ta lisää työt­tömyyt­tä ja mui­ta kerrannaisvaurioita.

  Työmin­is­teri, kirvesmies Lau­ri Iha­laisen (SDP) oli mukana tekemässä yksimielistä päätöstä lainan epäämis­es­tä. Ran­skas­sa työmin­is­teri eroaisi ennem­min kuin tek­isi ihalaiset.

 22. Osmo Soin­in­vaara: Se mitä suo­ma­lais­ten pitäisi valvoa on ettei imma­te­ri­aaliar­vo­ja, siis vaik­ka laiva­pi­ir­rus­tuk­sia, siir­retä siir­to­hin­noit­telumääräys­ten vas­tais­es­ti ali­hin­tais­es­ti Suomes­ta Ran­skaan. Se ei ole vain kore­alaisy­htiön asia, se kiin­nos­taa myös Suomen verot­ta­jaa ja STX-Fin­landin velkojia.

  Ja mikä on jykevin toimen­pide, jota Suo­mi voi tehdä, jos STX puuhaa jotain mis­tä emme pidä? Hakea fir­man Suomen tytäry­htiö konkurssi­in ja varmis­taa, että kukaan muukaan ei ryhdy rak­en­ta­maan laivo­ja täällä.

 23. Liian van­ha:
  Ran­skas­sa irti­sanomi­nen on kallista, Suomes­sa hal­paa, joten sekin ajaa STX lopet­ta­maan Suomen toimintoja.

  Wärt­silän moot­torite­hdas lopetet­ti­in siitä syystä.

  Wärt­silän moot­torite­htaan tuotan­to siir­ret­ti­in Tri­es­teen Ital­i­aan. Wärt­silä olisi 2000-luvun alus­sa halun­nut laa­jen­taa Vaasan tehdas­taan, mut­ta Vaasan kaupun­ki sanoi ei. Niin­pä he sit­ten laa­jen­si­vat sen sijas­ta Tri­esten tehdastaan.

  Taisi vaasalais­ten päätök­sel­lä olla vähän kauaskan­toisem­mat seu­raa­muk­set kuin arvasivatkaan…

 24. Voisiko joku taloustiedeop­pin­ut ker­toa, mitä tuol­lainen ulko­mai­somis­teinen tuotan­to­laitos on jät­tänyt Suomeen. Työ­palkat telakalla ja ali­hank­in­toina tietysti siltä osin, kuin ovat olleet suo­ma­laisia. Vierail­lessani telakalla ja ker­ran aluk­sen luovu­tusti­laisu­udessa, näyt­ti siel­lä ole­van myös paljon ulko­maista työvoimaa. He mak­sa­vat veron­sa ennakon­pidä­tys­ten varmis­ta­mana Suomeen, samoin kuin suo­ma­laiset telakkatyön­tek­i­jätkin. Entä itsessään valmis­tunut lai­va? Kuka siitä lähet­tää laskun tilaa­jalle eli kenen tilille rahat tule­vat? Vien­tik­oulu­tussäätiössä opetet­ti­in, että maa saa rahaa vain, kun sen rajan yli viedään ko. maas­sa valmis­tet­tu kap­pale. Nykyään kos­kee myös ainee­ton­ta vien­tiä kuten kult­tuuri- ja tietovi­en­ti. Jos maan val­tion bude­jet­ti on suurem­pi kuin vien­nin arvo, maa velka­an­tuu. Pitääkö tämä vielä paikkansa? Vai voiko Suomeen saa­da rahaa omis­ta­mal­la Kore­alaista laivan­rak­en­ta­jay­htiötä. Se on tietysti siistimpi vaihtoehto.

 25. Suomes­sa telakat, ja tehtaat van­hen­tu­vat sekä arvo siinä mukana. Koh­ta on hyvä jos joku romumet­allin hin­nal­la ostaa.

  Ongel­mak­si muo­dos­tu­vat korkeat palkat, kos­ka ties minne tahansa paikkaan maail­mas­sa rak­en­taa tehtaan halvem­mal­la kuin remon­toi Suomessa.

 26. Osmo Soin­in­vaara: Mil­läs sen estät? Turun telak­ka on kore­alaises­sa omis­tuk­ses­sa. Siitä eivät suo­ma­laiset päätä.
  Se mitä suo­ma­lais­ten pitäisi valvoa on ettei imma­te­ri­aaliar­vo­ja, siis vaik­ka laiva­pi­ir­rus­tuk­sia, siir­retä siir­to­hin­noit­telumääräys­ten vas­tais­es­ti ali­hin­tais­es­ti Suomes­ta Ran­skaan. Se ei ole vain kore­alaisy­htiön asia, se kiin­nos­taa myös Suomen­verot­ta­jaa ja STX-Fin­landin velkojia. 

  Tuos­ta voi syn­tyä ker­talu­on­teisia tulo­ja verot­ta­jan toimes­ta ‚mut­ta eihän sil­lä työ­paikko­ja pelasetata

  Mut­ta konkurssikyp­sän yhtiön velko­ja sopi­vasti velko­ja jär­jetelemäl­lä nuokin saata­vat ovat epävarmoja .

  Ja kun yhteisöverokin on vain 20+ % niin ei niistä paljoa saada

 27. Tietenkin hom­mat siir­retään nyt Ran­skaan ja STX-Fin­land aje­taan alas. Näin saadaan kil­pailua pois maail­man­markki­noil­ta. Kysymys lie­nee vain siitä, että miten hom­ma teknis­es­ti hoidetaan. 

  Niin kuin aina täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa kus­tan­nuk­set yritetään tietenkin kaataa ensisi­jais­es­ti kol­man­sille osa­puo­lille siis muille kuin ran­skalaisille ja kore­alaisille. Näitä ovat tyyp­il­lis­es­ti verot­ta­ja, tavaran­toimit­ta­jat, ulkop­uoliset rahoit­ta­jat ja takaajat.

  Piirus­tuk­set ja muu­ta arvokas­ta tavaraa voidaan siirtää pois Suomes­ta epämääräisen kokon­aisu­u­den osana, johon on pake­toitu esimerkik­si jotain riske­jä. Täl­löin kukaan ei pysty määrit­tämään paketin hin­taa, jol­loin hin­ta voidaan aset­taa alhaisek­si. Sil­loin tule­va konkurssipesä ei pääse arvo-omaisu­u­teen käsiksi.

  Kyl­lä huip­pu­juris­tit löytävät hyviä temp­pu­ja, joista mak­se­taan heille huip­pu­palkkiot. Sik­si aina verot­ta­jalle ja muille ulkop­uolisille jää iso vel­ka käteen. 

  Samal­la tavaran­toimit­ta­jia menee konkurssi­in ja näi­den sekä rahoit­ta­jien tap­pi­oiden kaut­ta Suomen val­ti­ol­ta jää vero­tu­lo­ja saa­mat­ta. Siinä rytäkässä 50 miljoon­aa euroa on pieni kulu.

  Mut­ta tuskin Ran­skan val­tio on se, joka ajaa STX Fin­landin konkurssi­in. Jo pelkästään imagosy­istä veikkaan, että ensin pesä put­sa­taan mak­si­maalisen tyhjäk­si ja sit­ten kore­alaiset aja­vat Suomen yhtiön­sä konkurssiin.

  Myös väen irti­sanomiskus­tan­nusten vuok­si paras vai­h­toe­hto on konkurssi. Sil­loin irti­sanomisa­jan palkat mak­se­taan palkkatur­vas­ta. Sik­si telakan toim­intaa ei kan­na­ta jatkaa supistettuna.

  Kun kuun­telee Suomen hal­li­tuk­sen min­is­tere­itä, niin huo­maa hel­posti, etteivät he ymmär­rä näistä kiemuroista juuri mitään. Koke­mus­ta puut­tuu. Sik­si heitä viedään kuin päs­siä narussa.

  Hyvä puoli tässä telakkat­a­pauk­ses­sa on se, että nyt joudu­taan muut­ta­maan kurssia totaalis­es­ti. On pakko heit­tää puh­da­sop­piset markki­naide­olo­giat hem­met­ti­in ja julkisen val­lan on men­tävä peli­in mukaan, jon­ka avul­la saadaan hyviä työ­paikko­ja Suomeen.

 28. Evert The NeveR­est: He tietävät, että toisia päin, 20.000 työtön­tä tarkoit­taa kulu­tuskysyn­nän laskun kaut­ta lisää työt­tömyyt­tä ja mui­ta kerrannaisvaurioita.

  Toisaal­ta on niin, että niis­sä 20 000 työ­paikas­sa on nyt ammat­ti­taitoisia ja työkyky­isiä ihmisiä, jot­ka eivät toi­mi mitenkään eri­tyisen suurel­la työt­tömyysalal­la. Tuskin­pa siis mitenkään mas­soit­tain kuitenkaan jäävät työttömäksi.

  Jos ne työ­paikat syn­tyvät tuot­taville aloille, voit­to on aika suuri. Telakka­te­ol­lisu­us on pudon­nut mata­lan tuot­tavu­u­den alak­si. Jos joku viit­sii uskoa toisin, niin Suomes­sa saat­taisi olla parikin ihan ajan­mukaista telakkaa myytävänä sopuhintaan.

  Ran­skalais­ten oli polit­ti­inen pakko saa­da tilaus Ran­skaan, joten se ei jäänyt rahas­ta kiin­ni. Vaik­ka Ran­skan val­tion­talous on vielä enem­män kural­la kuin mei­dän, maa on sen ver­ran isom­pi, että häviämme joka tapauksessa.

  Ja toinen jut­tu on se, että jos ran­skalaiset ovat yhtä hyviä rak­en­ta­maan laivo­ja kuin tekemään mitään muu­ta isoa pro­jek­tia aikataulus­sa ja bud­jetis­sa, niin hom­ma tulee lop­pumaan sieltäkin…

  Tässä vai­heessa olisi rak­en­tavin­ta pikaises­ti miet­tiä, mis­sä kaikkial­la muual­la laivan­raken­nuk­seen liit­tyviä osaamisaluei­ta voitaisi­in hyö­dyn­tää. Lisäk­si ali­hank­in­taa voi aina myy­dä ulkomaille.

 29. En ymmär­rä mik­si ylipäätään on joudut­tu tilanteeseen, että Suomen telakka­te­ol­lisu­us siir­tyi ulko­maiseen omis­tuk­seen. Oliko kysymys huonos­ta johtamis­es­ta, uud­is­tyskyvyt­tömyy­destä ja markki­noin­nin osaa­mat­to­muud­es­ta? Sitäkään en ymmär­rä, mik­si Suomes­sa “ajet­ti­in” kan­nat­ta­va junate­hdas alas osta­mal­la uusi kalus­to ulko­mail­ta. Onko EU:n kil­pailut­tamis­sään­nöstö ter­ve ja miten sitä pitäisi kehit­tää, että yllä maini­tut tapauk­set eivät tois­tu­isi ja pyyk­itkin olisi kan­nat­tavam­paa pestä Suomes­sa eikä Eestis­sä? Jotain on pahasti ollut pielessä jo kauan.

 30. Osmo Soin­in­vaara: Mil­läs sen estät? Turun telak­ka on kore­alaises­sa omis­tuk­ses­sa. Siitä eivät suo­ma­laiset päätä.
  Se mitä suo­ma­lais­ten pitäisi valvoa on ettei imma­te­ri­aaliar­vo­ja, siis vaik­ka laiva­pi­ir­rus­tuk­sia, siir­retä siir­to­hin­noit­telumääräys­ten vas­tais­es­ti ali­hin­tais­es­ti Suomes­ta Ran­skaan. Se ei ole vain kore­alaisy­htiön asia, se kiin­nos­taa myös Suomen verot­ta­jaa ja STX-Fin­landin velkojia. 

  No mil­läs estät piirus­tusten siirtämisen Ranskaan?
  Kuten use­at ovat aikaisem­min toden­neet, ei siihen nyky­isin paket­ti­au­toa tarvi­ta, val­okaapeli riittää.

  Ja hin­noit­telu on täysin STX Europen käsis­sä — ei ole STX Fin­land vielä konkurssis­sa — ja jos se jonkin ajan kulut­tua menee konkurssi­in, se on velko­jien ja verot­ta­jan kannal­ta liian myöhäistä.

 31. Raimo K: Ja hin­noit­telu on täysin STX Europen käsis­sä – ei ole STX Fin­land vielä konkurssis­sa – ja jos se jonkin ajan kulut­tua menee konkurssi­in, se on velko­jien ja verot­ta­jan kannal­ta liian myöhäistä.

  Jos isom­man kokon­aisu­u­den osana ole­va fir­ma menee konkurssi­in, velko­jia kiin­nos­ta­vat kovin paljonkin konkurssia edeltäneet tapah­tu­mat. Jos alkaa näyt­tää siltä, että pesä on kupat­tu tyhjäk­si ennen konkurssia, asia alkaa kiin­nos­taa myös viranomaisia.

  Laki tun­tee sel­l­aisen rikok­sen kuin velal­lisen epäre­hellisyys. Omaisu­u­den siirtämi­nen velko­jien ulot­tumat­tomi­in ennen konkurssia on juurikin tuo­ta. Olen­naista ei myöskään ole se, paljonko aikaa ali­hin­tais­es­ta kau­pas­ta on kulunut konkurssi­in, vaan teon tarkoitus.

 32. Ran­skan val­tion kiin­nos­tuk­sen takana on myös val­ta­vat uudet ris­telijä­markki­nat Kaukoidässä, jos­sa ollaan aloit­ta­mas­sa Karib­ian tyylistä ris­teily­tur­is­mia. Tur­is­tit ovat jo valmi­ina. Vain ris­teil­i­jät puuttuvat.

  Esimerkik­si Roy­al Caribbean on vastikään solmin­ut strate­gisen alliansin kiinalaisen Chi­na World Cruis­esin kanssa. CWC on Kiinan avaus risteilyturismiin.

  Kiinalaiset ovat julkises­ti myön­täneet, että heil­lä ei ole ammat­ti­taitoa ris­teil­i­jöi­den tekemiseen. He osti­vatkin juuri enem­mistön ris­telijä­su­un­nit­telun maail­man huip­pu­osaa­jas­ta, suo­ma­lais­es­ta vien­ninedis­tämis­palkin­nol­la palk­i­tus­ta Delta­marin­ista. Delta­marinin mukana kiinalaiset saa­vat myös ekote­knolo­gian huip­puti­etoa. http://www.deltamarin.com/main.php

  Karib­ia on sekä alueel­lis­es­ti että väestöltään pieni alue ver­rat­tuna siihen poten­ti­aalin, joka avau­tuu Kiinan, Japanin, Thaimaan, Uuden-See­lan­nin, Aus­tralian ym. alueilla.

  Suomikin voi hyö­tyä tästä. Nimit­täin Kaukoidässä ran­skalais­valmis­teisen lois­toris­teil­i­jän kan­nel­la ulko­maankaup­pamin­is­teri Stub­bil­la on sit­ten ain­ut­laa­tuiset puit­teet ulko­maankau­pa­ta suo­ma­laisia Molok-jätesäil­iöitä mon­en tuhan­nen, kul­taisen auringon kiertoessa.

 33. Puoluee­ton tarkkail­i­ja:

  SE, MITEN SUOMALAISTEN AMMATTIMIESTEN TYÖPAIKOILLE KÄY, EI ILMEISESTI KINNOSTANUT SUOMEN HALLITUSTA JA OSMOA KUIN KORKEINTAAN PUHEISSA JA SILLOINKIN VAIN VAALIEN EDELLÄ. 

  Suo­mi ei tarvitse “ammat­timiehiä” joiden työn tulosta kukaan ei tarvitse (=osta). Voi olla sinän­sä hieno taito, mut­ta myös turha taito. Ja ei mis­sään mielessä sem­mos­ta toim­intaa jota pitäisi pyörit­tää val­tion rahal­la, kun se ilman sitä ei toimi.

  Jos kyseessä olisi joku han­ke, joka lyhy­taikaisen val­tion avus­tuk­sen voimin voi lentää, sitä voisi ehkä harki­ta. Mut­ta kun kyseessä on ala joka vuodes­ta toiseen tarvit­see tukea muo­dos­sa tai toisessa.

 34. Viherinssi:
  ‘snip’
  Laki tun­tee sel­l­aisen rikok­sen kuin velal­lisen epäre­hellisyys. Omaisu­u­den siirtämi­nen velko­jien ulot­tumat­tomi­in ennen konkurssia on juurikin tuo­ta. Olen­naista ei myöskään ole se, paljonko aikaa ali­hin­tais­es­ta kau­pas­ta on kulunut konkurssi­in, vaan teon tarkoitus. 

  Toki, mut­ta käsi­tyk­seni mukaan ko. oma­su­u­den­si­ir­roil­la ja mah­dol­lisil­la palau­tuk­sil­la on määräaika.
  Ja eipä sil­lä suur­ta merk­i­tys­tä ole, jos suo­ma­lainen oikeus määrää piirus­tuk­set palautet­tavak­si konkurssipesään sit­ten, kun ris­teil­i­jä on valmis.
  Kun STX Fin­land ei vielä ole konkurssis­sa, voinee olet­taa, että heil­läkin on juris­te­ja, jot­ka otta­vat asioi­ta huomioon…

 35. Viherinssi: Jos isom­man kokon­aisu­u­den osana ole­va fir­ma menee konkurssi­in, velko­jia kiin­nos­ta­vat kovin paljonkin konkurssia edeltäneet tapah­tu­mat. Jos alkaa näyt­tää siltä, että pesä on kupat­tu tyhjäk­si ennen konkurssia, asia alkaa kiin­nos­taa myös viranomaisia.

  Laki tun­tee sel­l­aisen rikok­sen kuin velal­lisen epäre­hellisyys. Omaisu­u­den siirtämi­nen velko­jien ulot­tumat­tomi­in ennen konkurssia on juurikin tuo­ta. Olen­naista ei myöskään ole se, paljonko aikaa ali­hin­tais­es­ta kau­pas­ta on kulunut konkurssi­in, vaan teon tarkoitus.

  Vaa­timuk­se­na kuitenkin on, että velalli­nen oli toimet tehdessään mak­sukyvytön tai näistä toimista, kuten omaisu­us­si­ir­roista, seurasi mak­sukyvyt­tömyys. Tämä pitää myös voi­da näyt­tää. Tulee ole­maan var­maan help­po hom­ma kan­sain­välisen kon­serniy­htiön kohdalla.

 36. Sor­ry, piti­hän se tark­istaa. Ao. lain (26.4.1991/758) määräa­jat näyt­täi­sivät koske­van vain ei-läheis­ten välisiä omaisu­u­den­si­ir­to­ja ja omis­ta­jat ovat ko. lais­sa ‘läheisiä’.

  No, kukaan tääl­lä ei näytä tietävän, kuka ja mis­sä nuo aluk­set on suun­nitell­tu ja kenel­lä (mil­lä fir­mal­la) oikeudet piirus­tuk­si­in ovat joten turha speku­loi­da tässä vaiheessa.

  Kun joku luulee tietävän­sä, että STX Fin­land aje­taan konkurssi­in siirtämäl­lä rahaa emoy­htiölle, olisi kiin­toisaa, mitä niistä voidaan palaut­taa odotet­tavis­sa ole­valle konkurssipesälle.

 37. K. Uok­ka: Suo­mi ei tarvitse “ammat­timiehiä” joiden työn tulosta kukaan ei tarvitse (=osta).

  Ajat­telitko ampua työt­tömät vai mitä oli mielessäsi?

 38. Muu­ta­man vuo­den (30) ittekin telakka­ju­tuis­sa olleena sanois­in tos­ta tues­ta sen, että sinä päivänä, kun muut lopet­ta­vat val­tion tuet telakoilleen, Suo­mi pärjää.
  Kaikkien tieto­jen siir­to on jo var­masti tapah­tunut Turun ja sen ran­skalaisen telakan välil­lä, elleivät turku­laiset men­neet lakkoon. Siir­to per suun­nit­telu­la­ji on suur­in­pi­irtein muu­ta­man klikkauk­sen takana. Ei niitä paperi/muovijuttuja enää kai­va­ta. Mitä ihmeen rikol­lista on, jos saman fir­man porukat vai­h­ta­vat tietoa? En voi ottaa kan­taa val­tion päätök­seen, kun en taus­to­ja tunne. Itse olisin tehnyt toisen päätök­sen riskeistä huoli­mat­ta. Ehkä sen lainan olisi voin­ut lait­taa ehdol­lisek­si. Jos tilaus tulee annetaan, muu­toin ei.
  On tietysti pirun valitet­tavaa, ettei Suo­mi voi mitenkään estää Kiinaa, Kore­aa eikä näköjään Ran­skaa tai vas­taavia lopet­ta­maan val­ti­ol­lisia telakkatukia. Lop­putu­los yleen­sä huono jatän jäl­keen vielä huonom­pi. Koh­ta muuten toi jäähän liit­tyvä osaami­nenkin on men­nyt. Että siitä sit­ten puur­re­taan noila jutu­il­la. Tää on tätä pienen val­tion ja avoimen riesaa.

 39. Enpä nyt sanoisi, että STX Europe niin kural­la olisi, kuin juk­isu­udessa annetaan ymmärtää ja isot tilauk­set tulos­sa paran­ta­maan kannattavuutta:

  Oper­at­ing rev­enues of NOK 5 651 mil­lion for Q2 2012 (Q2 2011: NOK 4 869 million)

  EBITDA of NOK 421 mil­lion for Q2 2012 (Q2 2011 NOK 528 mil­lion) (Käyt­tökate)

  Prof­it before tax of NOK 370 mil­lion for Q2 2012 (Q2 2011: NOK 407 million)

 40. Kyl­lä vaan tun­tuu suo­ma­lainen osaami­nen ao. varus­ta­moa kiin­nos­ta­van, kun jo kol­man­nen ker­ran on saman kon­septin mukaan suun­nitel­lun, ja käytän­nössä hyväk­si havaitun laivan tilaa­mas­sa. (“Kol­mas ker­ta toden sanoo!”)

  K. Uok­ka: Suo­mi ei tarvitse “ammat­timiehiä” joiden työn tulosta kukaan ei tarvitse (=osta). Voi olla sinän­sä hieno taito, mut­ta myös turha taito. Ja ei mis­sään mielessä sem­mos­ta toim­intaa jota pitäisi pyörit­tää val­tion rahal­la, kun se ilman sitä ei toimi.

  Jos kyseessä olisi joku han­ke, joka lyhy­taikaisen val­tion avus­tuk­sen voimin voi lentää, sitä voisi ehkä harki­ta. Mut­ta kun kyseessä on ala joka vuodes­ta toiseen tarvit­see tukea muo­dos­sa tai toisessa.

 41. anonyy­mi: Ajat­telitko ampua työt­tömät vai mitä oli mielessäsi?

  Eikös suo­ma­lai­sista hyvistä hit­sareista ole aina ollut pula?
  Tun­nen erään, joka asui tal­vet Espan­jas­sa ja teki pimeitä töitä kesät Suomes­sa hir­muisel­la verot­toma­l­la korvauksella.
  Antoi ymmärtää, ettei se niin harv­inaista ollut, tut­tava­pi­iris­sä parem­minkin tapana.
  Ehkä se piiri on kuitenkin Uudel­la­maal­la nyt käräytetty.

 42. anonyy­mi: Ajat­telitko ampua työt­tömät vai mitä oli mielessäsi? 

  Ei tul­lut min­ulle sen­tään mieleen.
  Tun­tuu aika radikaalil­ta toimenpiteeltä.

 43. Hölmöläis­ten Suo­mi vuon­na 2013 — onnea vaan

  STX:n kuvio on vaan jatket­ta kult­tuurille, jota Suomes­sa on har­joitet­tu jo pitkään. Meiltä on koh­ta ajet­tu alas kaik­ki per­in­teinen teol­lisu­us. Poli­itikot ja yri­tysjo­hto pohti­vat ain­oas­taan nopei­ta voit­to­ja ja yrit­tävät ´uud­is­taa´ rak­en­tei­ta miet­timät­tä, mitä tässä val­takun­nas­sa sit­ten tehdään, kun ei enää ole konei­ta, työvoimaa eikä edes työtä. Tyhjyys alkaa jo nyt näkyä mon­es­sa, eivätkä uud­is­tuk­set hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä edes edis­ty. Uuvut­tavaa kuun­nel­la uutisia, miten eläkeikää pitäisi nos­taa, kun iso osa suurista ikälu­ok­ista on jo viskat­tu eläk­keelle. Hesarista vaikka­pa, joka tänään paukut­telee henkse­leitään mität­tömäl­lä lehtiu­ud­is­tuk­sel­laan. Keis­arin uudet vaat­teet. Kun kat­soo sitä toimit­ta­ja­joukkoa, joka sivuil­la poseer­aa, on se kovin yhdenikäistä, eikä maail­ma muu­tu mitenkään sen joukon voimin. Hekin van­henevat eläkeikäisik­si, samaan tapaan kuin ne joi­ta on irti­sanomis­paketil­la lahjottu? 

  Tun­tuu, että poli­itikotkaan eivät oikeasti ymmär­rä mis­sä men­nään? Min­is­ter­it touhuil­e­vat ryp­py­ot­saisi­na Brys­selis­sä kansalais­ten rahoil­la, hoitaen muiden maid­en kural­lea­jau­tunei­ta talouk­sia, vaik­ka omas­sa maas­sa olisi eniten oikea­ta tekemistä. Ehdotan, että ale­taan tehdä Venäjän kanssa telakkabusiness´tä ja kaiken­laista muu­takin yhteistyötä. Oste­taan STX ensin kul­jek­si­mas­ta (sen saa nyt hal­val­la) ja tehdään se lois­toris­teil­i­jä kol­mo­nen. Mehän se osa­taan tehdä. Nyt ei pidä tehdä sitä usein tois­tet­tua virhet­tä, että suo­ma­laiset insinöörit meni­sivät opet­ta­maan ran­skalaisia miten lai­vat raken­netaan. Venäläisil­lä on rahaa ja rikkauk­sia sekä mieletön tah­toti­la uud­is­tua ja pär­jätä. Euroopan van­hat maat makaa­vat vedessä ja odot­ta­vat ylhäältä pelas­ta­jaa, mik­si samais­tu­isimme enää EU mai­hin. Ote­taan val­u­u­tak­si vaik­ka Venäjän rupla, niitä joi­ta tulee tur­is­teil­ta kasapäin…?

  Ja lopuk­si Vapaavuorelle ajatuk­sia. Yrit­täjäper­heen jäse­nenä tiedän hyvin, että rahaa ei ole aina oma­l­la pankki­tilil­lä, kun ale­taan tehdä iso­ja tilaus­ta. Pitää osa­ta laskea, mikä on pitkässä juok­sus­sa kan­nat­tavaa. Sen vuok­si on ole­mass­sa pankit, jot­ka myön­tävät yri­tyk­sille luot­to­ja ja lainae­hdoista sovi­taan. Laina on aina laina, joka mak­se­taan takaisin korko­jen kanssa. En ymmär­rä, miten hal­li­tus on voin­ut myön­tää jät­ti­lainat Kreikalle, mut­ta telakalle sitä pien­tä sum­maa ei halut­tu antaa? Peri­aat­teel­lista val­lankäyt­töä? Lai­vati­lauk­ses­ta olisimme hyö­tyneet monel­la taval­la ja vaik­ka emme olisi ikinä saa­neet niitä pari­akym­men­tä­tuhat­tamiljoon­aaeu­roa takaisin, olisimme hyö­tyneet kuitenkin tilauk­ses­ta. Kuten Pekkari­nen tote­si, Suo­ma­laiset lai­vat maail­mal­la ovat brän­de­jä, jot­ka tun­nis­te­taan. Juuri sel­l­aista osaamista pitää maail­malle laskea, sitä kaut­ta vien­tikin alkaa vetää. Finnairin moot­toriko­r­jaamo on ollut juuri myös sitä suo­ma­laista huip­pu­osaamista, jota hal­li­tuk­sen min­is­ter­it ja kaikenkar­vaiset huip­putu­loiset vehviläiset eivät osan­neet arvostaa. Mitä me suo­ma­laiset koh­ta teemme raskaal­la ja pelkkiä kulu­ja tuot­taval­la val­tion­hallinnol­la, kun päätök­set ovat täl­laisia. Kenen etua val­tio ajaa?

  Elämme hölmöläis­ten maas­sa — valitet­tavasti. SKS:n ark­istos­ta niitä opet­tavaIsia tari­noi­ta löy­tyy run­saasti men­neiltä vuo­sisadoil­ta. Suuret ikälu­okat luki­vat niitä kansak­oulus­sa ja sik­si he ymmärtävät, mitä ei nytkään kan­nat­taisi tehdä.

 44. Andy:
  En ymmär­rä mik­si ylipäätään on joudut­tu tilanteeseen, että Suomen telakka­te­ol­lisu­us siir­tyi ulko­maiseen omis­tuk­seen. Oliko kysymys huonos­ta johtamis­es­ta, uud­is­tyskyvyt­tömyy­destä ja markki­noin­nin osaa­mat­to­muud­es­ta? Sitäkään en ymmär­rä, mik­si Suomes­sa “ajet­ti­in” kan­nat­ta­va junate­hdas alas osta­mal­la uusi kalus­to ulko­mail­ta. Onko EU:n kil­pailut­tamis­sään­nöstö ter­ve ja miten sitä pitäisi kehit­tää, että yllä maini­tut tapauk­set eivät tois­tu­isi ja pyyk­itkin olisi kan­nat­tavam­paa pestä Suomes­sa eikä Eestis­sä? Jotain on pahasti ollut pielessä jo kauan.

  Ala on ollut epäter­ve jo vuosikym­meniä. Suomen hal­li­tus on yksi syylli­nen. Laivan­raken­nus on kat­sot­tu strate­gisek­si toim­inta alueek­si, joten siihen on suol­let­tu tuki­aisia. Mikä on toiv­ot­toman type­r­ää puuhaa. 

  Mik­si suo­ma­lais­ten pitäisi mak­saa osa amerikkalaisen varus­ta­mon laivas­ta? Jos laivan­raken­nus­ta ei suomes­sa voi tehdä ilman tukia, niin annetaan mielu­um­min ran­skan syytää rahansa tempputyöllistämiseen.

 45. Puh­da­sop­pista tietenkin olisi, että val­tio ei antaisi minkään­laisia yri­tys­tukia mil­loinkaan. Kokoomus­laisit­tain san­ot­tuna ei har­rastet­taisi temp­putyöl­listämistä. Mut­ta valitet­tavasti asi­at ovat hie­man mon­imutkaisem­pia. Sik­si sin­isilmäi­nen ide­ologi­nen puh­da­sop­pisu­us, joka pais­taa muun muas­sa min­is­teri Vapaavuoren puheista, on silkkaa tyhmyyttä.

  Tietenkin on kuole­via ja kroonis­es­ti tap­pi­ol­lisia toimi­alo­ja, joi­hin ei val­tion pidä koskea tikul­lakaan. Ne pitää osa­ta havai­ta. Mut­ta suurin osa kan­nat­ta­mat­tomista toimi­aloista ter­ve­htyy uusi­u­tu­misen, erikois­tu­misen ja/tai kap­a­siteetin alasajo­jen kaut­ta. Ei laivo­jen eikä paperin tekem­i­nen maail­mas­ta lopu.

  Jos jokin toimi­ala aje­taan jos­sakin maas­sa alas, sitä on enää vaikea saa­da takaisin. Samal­la kan­sain­välisessä kil­pailus­sa uusien työ­paikko­jen syn­nyt­tämi­nen suures­sa määrin ei ole help­poa eikä halpaa.

  Jos val­tio antaa yri­tys­tukea telakalle, se ei vält­tämät­tä merk­itse, että val­tio mak­saisi osan asi­akkaan laivas­ta. Yri­tystuen anta­mi­nen voi olla pitkäl­lä tähtäimel­lä yhteiskun­nalle kan­nat­ta­va temp­pu. Tämä johtuu siitä, että verot­ta­ja saa eri reit­te­jä pitkin osansa ja väl­tytään monil­ta työt­tömyy­den aiheut­tamil­ta kustannuksilta. 

  Mut­ta tietenkin jos­sakin tulee vas­taan raja, jos­sa yri­tys­tu­ki menee yhteiskun­nankin kannal­ta kan­nat­ta­mat­tomak­si. Samoin ei julki­nen val­ta voi rajat­tomasti käyt­tää rahaa yri­tys­toimin­nan tukemiseen. On osat­ta­va etsiä ja vali­ta parhaat hankkeet.

  Syr­jäi­nen Suo­mi ei kuitenkaan voi jäädä toimet­tomak­si, kun Kiina ja Ran­s­ka houkut­tel­e­vat työ­paikko­ja itselleen. Val­tio­val­lan on otet­ta­va nyky­istä akti­ivisem­pi ja viisaampi rooli myös Suomessa. 

  Mei­dän on ryhdyt­tävä jälleen aja­maan vahvem­min kansal­lista etu­amme. Emme voi antaa yri­tys­ten ajaa vain omia etu­jaan. Puh­das yri­tys­ten etu on liian usein tehtaiden sulkemista Suomes­sa ja investoin­te­ja mui­hin maihin.

  Van­hasen hal­li­tuk­sen aikana Ran­skan oikeis­to­hal­li­tus esit­ti yhteistä telakkay­htiötä. Ihmette­len vaan, että oliko­han Suomes­sa päte­viä virkamiehiä arvioimaan ehdo­tus­ta? Taisi kiel­teinen päätös tul­la pelkästään ide­ol­o­giselta pohjalta.

 46. Juu­pa­seipäs: Venäläisil­lä on rahaa ja rikkauk­sia sekä mieletön tah­toti­la uud­is­tua ja pärjätä.

  Hyvä aja­tus ja varsinkin se point­ti, että on todel­la tyh­mää luovut­taa suo­ma­lainen osaami­nen ran­skalaisille. Mei­dän pitää olla kansal­listaloudel­lis­es­ti itsekkäitä niin­hän kaik­ki muutkin val­tiot tekevät.

  Venäjän kanssa tehtävil­lä pro­jek­teil­la vaan tup­paa ole­maan huono maine. Suo­ma­laisia kusete­taan siel­läkin suun­nal­la raskaasti. Kun liike­toim­inta saadaan hyvään vauhti­in suo­ma­lisel­la investoin­ti­ra­hal­la, niin sään­nöt Venäjäl­lä muut­tuvat. Tulee kaikenkar­vaisia tulle­ja , vien­tikiel­to­ja, vuokra­sopimuk­sien yksipuolisia irti­sanomisia jne.

  Seu­rauk­se­na on taloudel­lisen tulok­sen rank­ka leikkau­tu­mi­nen ja myöhem­min liike­toimin­nan lop­pumi­nen liian suurien tap­pi­oiden jäl­keen. Näin käy valitet­ta­van usein Venäjällä.

  Esimerkkinä:

  http://sijoittajaksi.blogit.kauppalehti.fi/blog/27959

 47. Evert The NeveR­est: Sik­si että Mau­ri Pekkari­nen min­is­ter­inä ollessaan pelasi STX Turun telakan Sun­shine-luokan ris­teil­i­jät Sak­san Papenburgiin.

  Linkistä ei selviä sitä, miten Pekkari­nen vaikut­ti neu­vot­teluis­sa sak­salais­ten hyväk­si. Voisiko tämä olla nim­imerkin lip­poslaista kepukau­naa vai onko uutises­sa totu­u­den siemen ? Löy­tyykö tarken­nus­ta Pekkarisen toimista sak­salais­ten avustamisessa ?

 48. Maail­man suurin ris­teilyalus­ten telak­ka Papen­bur­gis­sa sijait­see sisä­maas­sa. Kat­so kil­pailukyvyn kuvaa!
  http://www.wattenrat.de/aktuell/aktuell304.htm

  Telakka­triv­i­aa. Mikä seu­raav­ista perät­täis­es­ti valtioista/ val­tiomuodoista on omis­tanut tai val­tiontuel­la tukenut Mey­er Werftin telakkaa?

  a Han­noverin kuningaskun­ta, vuo­teen 1866
  b Preussin kuningaskunta
  c Sak­san keis­arikun­ta, Bismarck
  d Weimarin tasavalta
  e Kol­mas val­takun­ta, Hitler
  d Nieder­sach­s­enin osaval­tio, 1946-
  f Sak­san Liit­to­tasaval­ta, jakautunut
  g Sak­san liit­to­tasaval­ta, yhdis­tynyt 1991- 

  Vas­taus:
  ei mikään, mut­ta e Adold Hitler käyn­nisti han­kkeen ”Adolf-Hitler-Kanaalin” rak­en­tamis­es­ta Papen­bur­gista merelle mut­ta raken­nustyö jäi kesken. Nyt sit­ten ympäristöjär­jestöt yhdessä Mey­er Werftin kanssa esit­tävät vas­taa­van kana­van rak­en­tamista Ems-joen suo­jelemisek­si. Tämä on WWF:n mukaan toisek­si paras ratkaisu kun ker­ran Mey­er Werftin telakan siir­to ran­nikolle ei ole vaihtoehto.

 49. “Kau­pan päälle saa myös hyviä ris­teilyalus­ten piirus­tuk­sia ja muu­ta osaamista.”

  Viimeistään kau­pan jäl­keen kore­alainen telak­ka pitäisi pois­taa julk­isten tukien jär­jestelmistä. STX-Fin­land Cruise Oy on ope­tus- ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iön val­tiono­su­usjär­jestelmässä, joka syytää vuosit­tain läh­es automaat­tis­es­ti verora­haa mitä eri­laisim­mille tahoille. Vuon­na 2012 kyseinen yhtiö on saanut tästä jär­jestelmästä 644.332 euroa.

  http://www.vos.uta.fi/rap/vos/v12/cl6sl12.html

 50. Sepi:
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/01/09/krise-frankreich-pumpt-steuergeld-in-den-schiffs-sektor/

  En tiedä kuin­ka luotet­ta­va lähde tuo on, mut­ta jos puhutaan edes tuo­hon suu­ru­us­lu­okkaan menevistä sum­mista, niin 50 miljoon­aa ei olisi kyl­lä ris­teil­i­jäti­laus­ta Suomeen tuonut. 

  No jos 900 miljoo­nan ris­teil­i­jä saa Ran­skas­ta 1300 miljoo­nan tuet, niin ei varmasti.
  Mut­ta tuskin Ran­skakaan on moista lahjoi­tus­ta luvannut.

 51. Vaik­ka usein olen eri mieltä kuin Mau­ri Pekkari­nen enkä pidä kaik­ista hänen lin­jauk­sis­taan, niin nyt täy­tyy kyl­lä sanoa, että hänen kak­si tuoret­ta kir­joi­tus­taan telak­ka-asi­as­sa osu­vat mielestäni asioiden ytimeen:
  http://www.mauripekkarinen.fi/

  Nämä Osmo Soin­in­vaaran julkiset lausun­not telak­ka-asi­ast eivät ainakaan min­ua ole vaku­ut­ta­neet. Toiv­ot­tavasti hal­li­tus­puolueis­sa nyt mietitään vai­h­toe­htoisia toim­inta­malle­ja Pekkarisen ehdo­tusten poh­jal­ta. Hänel­lä kuitenkin asiaosaamista luulisi löy­tyvän pitkän min­is­terikoke­muk­sen­sa poh­jal­ta, toisin kuin Vapaavuorella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.