Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012

Koi­vusaa­ren osayleiskaavaehdotus

Lopul­ta eteen­päin yksi­mie­li­ses­ti. Olen aja­tel­lut pyy­tää sitä pöy­däl­le, kos­ka ehdo­tus on var­sin kal­lis, mut­ta perus­tee­ni mure­ni­vat kes­kus­te­lun kulues­sa. Sain kui­ten­kin pää­tök­seen sinän­sä yhden­te­ke­vän pon­nen, että jat­ko­suun­nit­te­lus­sa tar­kas­tel­laan vie­lä lii­ken­net­tä ja kovin kal­lis­ta kant­ta.

Eri­ta­so­liit­ty­mä. Ihmet­te­lin, mik­si Espoon Hana­saa­res­sa on oma liit­ty­män­sä ja Koi­vusaa­res­sa heti perään toi­nen. Ilme­ni, että alun perin oli suun­ni­tel­tu yhteis­tä Koi­vusaa­reen, mut­ta Espoo halusi oman­sa Hana­saa­reen. Yhtei­nen taas ei oikein voi­nut olla Hana­saa­res­sa, kos­ka se on lii­an lähel­lä Kehä I:n liit­ty­mää. Sitä­hän se tie­tys­ti on edel­leen. Itse tuon liit­ty­män vaa­ti­mat ram­pit eivät ole kal­lii­ta, vaan hin­taa tulee sil­las­ta tai kan­nes­ta yli moot­to­ri­tien ja se taas tar­vi­taan joka tapauk­ses­sa. Rin­nak­kais­tie Han­saa­res­ta mak­sai­si enem­män kuin rampit.

Alu­eel­le tulee 2000 pysä­köin­ti­paik­kaa. En läh­te­nyt urput­tu­maan mää­räs­tä, mut­ta tuo kan­nat­tai­si toteut­taa alu­eel­li­ses­ti eikä tont­ti­koh­tai­ses­ti. Nii­den ramp­pien sisä­puo­lel­le voi­si ison pysä­köin­ti­ta­lon niil­le, jot­ka eivät käy­tä autoa päivittäin.

Kan­si ja sen muka­na Län­si­väy­län tun­ne­loin­ti ovat kal­lii­ta. Ilman sitä Koi­vusaa­ri kui­ten­kin jakau­tuu kah­dek­si eril­li­sek­si pie­nek­si lähiök­si, mikä oli­si suu­ri toi­min­nal­li­nen tap­pio. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa näin kui­ten­kin käy, kun rahat loppuvat. 

Pie­ne­nä kun­ta­ra­ken­tee­seen liit­ty­vä­nä yksi­tyis­koh­ta­na sanot­ta­koon, että Hel­sin­ki suun­nit­te­li suur­ta vene­sa­ta­maa Koi­vusaa­ren län­si­puo­lel­le. Sii­tä voi­si saa­da ison ja hyvän, mut­ta sil­loin sen pitäi­si ulot­tua Espoon puo­lel­le, kos­ka kun­nan raja jakaa pou­ka­man kah­tia. Espool­le ei ole alu­eel­le käyt­töä, mut­ta Hel­sin­kiin tukeu­tu­vak­si vene­sa­ta­mak­si sitä ei saa käyttää.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta teh­dä Vaa­san­ka­dus­ta piha- tai kävelykatu

Lausun­toa muu­tet­tiin myön­tei­sem­mäk­si Mari Holo­pai­sen ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti, jon­ka hän oli laa­ti­nut yhteis­työs­sä lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön kans­sa. Asia on kaik­kien mie­les­tä kan­na­tet­ta­va. Ongel­ma­na on vain, ettei toteu­tuk­seen löy­dy rahaa ja tie­tys­ti taas pysä­köin­ti­paik­ko­jen menettäminen. 

Muut asiat meni­vät esi­tyk­sen mukaan

Tämä oli tämän lau­ta­kun­nan vii­mei­nen kokous ja Tuo­mas Raja­jär­ven jää­hy­väis­ko­kous. Tajusin ole­va­ni lau­ta­kun­nan var­si­nai­sis­ta jäse­nis­tä ainoa, joka jat­kaa lau­ta­kun­nas­sa. Muut vaih­ta­vat koko poru­kan ja RKP menet­tää pai­kan perussuomalaisille.

45 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2012”

 1. Sitä sil­taa ei tar­vit­tai­si, jos Län­si­väy­lä muu­tet­tai­siin bule­var­dik­si Espoon rajal­le asti. Oli­si­ko­han lähiö­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton Smith-Pol­vi­nen-osas­tol­la aika taju­ta, että jouk­ko­lii­ken­teen kul­ku­ta­pao­suut­ta pitäi­si kas­vat­taa ainai­sen las­ke­mi­sen sijaan. Täl­lä­kin het­kel­lä suun­nit­teil­la on ties kuin­ka monen sadan mil­joo­nan ellei mil­jar­dien auto­tun­ne­li­hank­keet, joil­la jouk­ko­lii­ken­net­tä ei aina­kaan saa­da nousuun. Tämä on sekä kan­san­ta­lou­del­li­nen (kau­pun­ki­ra­ken­teen hajau­tu­mi­nen) että ympä­ris­töl­li­nen ongel­ma (pääs­töt).

  Näi­den kal­lii­den lii­ken­ne­hank­kei­den rin­nal­la on absur­dia, että yhtä katua ei saa­da muu­te­tuk­si käve­ly­ka­duk­si rahan puut­teen takia.

 2. Tääl­lä usein puhu­taan rahas­ta, kuin kal­lis­ta asia jos toi­nen on ja kuin­ka jotain ei voi teh­dä, kos­ka se on lii­an kal­lis­ta. Sinän­sä hyvä kes­kus­te­lu: kaik­kea ei voi saada.

  Mut­ta kau­pun­gin rahaa voi­si pyr­kiä käyt­tä­mään siten, että se menee mah­dol­li­sim­man pal­jon asuk­kai­den hyväk­si pal­ve­lui­den (ja epä­suo­ras­ti vaik­ka­pa asun­to­jen) muodossa.

  Tai sit­ten sitä voi käyt­tää kau­pun­gin joh­ta­jien koh­tuut­to­miin palk­koi­hin ja tur­haan byro­kra­ti­aan. Vai­kea näh­dä tar­vet­ta kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mil­le pal­kan­ko­ro­tuk­sil­le täs­sä talous­ti­lan­tees­sa. Ja herää kysy­mys, mitä hyö­tyä täs­tä on meil­le helsinkiläisille.

 3. Eri­ta­so­liit­ty­mä. Ihmet­te­lin, mik­si Espoon Hana­saa­res­sa on oma liit­ty­män­sä ja Koi­vusaa­res­sa heti perään toi­nen. Ilme­ni, että alun perin oli suun­ni­tel­tu yhteis­tä Koi­vusaa­reen, mut­ta Espoo halusi oman­sa Hana­saa­reen. Yhtei­nen taas ei oikein voi­nut olla Hana­saa­res­sa, kos­ka se on lii­an lähel­lä Kehä I:n liit­ty­mää. Sitä­hän se tie­tys­ti on edelleen.

  Mis­sä vai­hees­sa tipuin kyy­dis­tä täs­sä argu­men­tis­sa. Siis kos­ka liit­ty­mää joka on Hana­saa­res­sa nyt ja jat­kos­sa, ei pitäi­si olla Hana­saa­res­sa, niin sitä ei voi käyttää?

  Itse tuon liit­ty­män vaa­ti­mat ram­pit eivät ole kal­lii­ta, vaan hin­taa tulee sil­las­ta tai kan­nes­ta yli moot­to­ri­tien ja se taas tar­vi­taan joka tapauk­ses­sa. Rin­nak­kais­tie Han­saa­res­ta mak­sai­si enem­män kuin rampit.

  Nii­den ramp­pien kus­tan­nus­vai­ku­tus on se että ne vie­vät tilaa ja laa­jen­ta­vat melua­luet­ta, ei ne ram­pit niin­kään sinänsä.

  Rin­nak­kais­tien saat­taa hyvin­kin mak­saa enem­män kuin ram­pit, mut­ta se on siel­lä jo nimik­keel­lä bus­si­kais­tat. Bus­sit pois­tu­vat Län­si­met­ron myö­tä. Niis­tä bus­si­kais­tois­ta ollaan nyt kai vaan teke­mäs­sä “rin­nak­kais­kais­to­ja”, jot­ka muu­ten vaa­tii oman tun­ne­lin­sa, mikä osal­taan selit­tä­nee sinän­sä perus­tel­lun Koi­vusaa­ren tun­ne­lin kor­kei­ta kustannuksia:

  Koi­vusaa­ren koh­dal­la Län­si­väy­läl­lä on varau­dut­tu 3+3 suo­raan mene­vään kais­taan, joi­den lisäk­si koh­das­sa on rin­nak­kais­kais­tat kään­ty­väl­le lii­ken­teel­le ja busseille.

  Koi­vusaa­ren poh­jois- ja ete­lä­puol­ta yhdis­tää Län­si­väy­län pääl­lä ole­va Koi­vusaa­ren puis­to­ka­tu ja kan­si­ra­ken­ne. Län­si­väy­läl­lä on tuol­loin kak­si tun­ne­li­auk­koa suo­raan aja­val­le lii­ken­teel­le ja toi­set kak­si tun­ne­li­auk­koa rin­nak­kais­kais­toil­le. Kun­kin tun­ne­lin pituus on noin 150 metriä.

  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-12–18_Kslk_36_El/3CC59888-BA1B-4FF5-ADFD-81BEC5102920/Koivusaaren_eritasoliittyman_aluevaraussuunnitelma.html

  Ja muu­ten, seu­raa­van ker­ran kun joku mus­suut­taa raken­ta­mi­ses­ta tien var­teen nor­mien vas­tai­se­na, niin mä kai­van tän kaa­van jos­sa on talo­ja joi­den­ka toi­nen jul­ki­si­vu auke­aa moot­to­ri­tien pääl­le. En pahek­su, päinvastoin.

 4. Emma Karin Ja Lau­ra Riss­a­sen vaa­li­tä­ky, Vaa­san­ka­dun käve­ly­ka­tueh­do­tus on vas­ten­mie­lis­tä city­vih­re­ään kaa­puun puet­tua sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaa, jota yleen­sä har­ras­ta­vat kepu­lai­set omis­sa vaalipiireissään.

  Vaa­san­ka­tu pih­la­ji­neen on Kal­lion, ehkä koko Hel­sin­gin hie­noin urbaa­ni­ka­tu, se uusit­tiin alle kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Kadun myl­lää­mi­nen taas auki oli­si vas­tuu­ton­ta vero­va­ro­jen tuh­laus­ta. Pel­käs­tään lau­ta­kun­nan lausun­non laa­ti­mi­nen epä­re­le­vant­tiin ehdo­tuk­seen vei Ksv:n iso­palk­kai­sel­ta insi­nöö­ril­tä mon­ta työpäivää.

  Lii­ken­ne Vasik­sel­la on vähäis­tä ja nopeu­det alhai­sia jo ajo­ra­dan kapeu­den­kin vuok­si. Käve­ly­ka­tua ei kan­na­ta perus­taa ker­ran vuo­des­sa jär­jes­tet­tä­vän block-par­tyn takia. Pyö­rä­kais­ta­kaan ei sopi­si käve­ly­ka­dul­le. Mitä­hän toi­min­taa Har­ju­ka­dun tai Kus­taan­ka­dun ehdo­te­tuil­le jyr­kil­le piha­ka­duil­le oli ajateltu.
  Pulkkamäki?

  Kal­lios­sa on akuut­te­ja­kin lii­ken­neon­gel­mia, esi­mer­kik­si Port­ha­nin­ka­dun — Fle­min­gin­ka­dun läpia­jo. Läpia­jo­kiel­toa yri­tet­tiin 20 vuot­ta sit­ten, sil­loin se tor­jut­tiin yhdel­lä dema­ri­ää­nel­lä Ks-lautakunnassa.

  Suu­rin osa nykyi­ses­tä Fle­ma­rin lii­ken­tees­tä on läpia­joa, vain pie­ni osa suun­tau­tuu itse Kal­lioon. Nopeu­det ala­mäes­sä kiih­ty­vät vaa­ral­li­sek­si auto­kus­kien yrit­täes­sä ehtiä Hesa­rin ris­teyk­sen läpi ”van­hoil­la vih­reil­lä”. Läpia­jon voi kat­kais­ta yksin­ker­tai­ses­ti pois­ta­mal­la suo­raan aja­vien kais­ta Hesa­rin risteyksestä. 

  Kal­lion vih­reät lisäi­si­vät katu-uskot­ta­vuut­taan kohot­ta­mal­la vaik­ka ensik­si kulah­ta­neen Hesa­rin ilmet­tä, se on sen­tään kau­pun­gin­osan pää­ka­tu. Siir­tä­mäl­lä kadun­var­si­py­sä­köin­ti puu­ri­vien väliin kadun molem­mil­le puo­lil­le mah­tui­si pyö­rä­kais­tat. Jal­ka­käy­tä­vät voi­si pin­noit­taa mar­mo­ril­la. Har­ju­puis­toon pitäi­si saa­da penk­ke­jä. Onko se lii­an pientä?

  nimim. Vaa­san­ka­dul­la 20 vuotta
  Joulurauhaa!

 5. Eri­ta­so­liit­ty­mä. Ihmet­te­lin, mik­si Espoon Hana­saa­res­sa on oma liit­ty­män­sä ja Koi­vusaa­res­sa heti perään toi­nen. Ilme­ni, että alun perin oli suun­ni­tel­tu yhteis­tä Koi­vusaa­reen, mut­ta Espoo halusi oman­sa Hana­saa­reen. Yhtei­nen taas ei oikein voi­nut olla Hana­saa­res­sa, kos­ka se on lii­an lähel­lä Kehä I:n liit­ty­mää. Sitä­hän se tie­tys­ti on edel­leen. Itse tuon liit­ty­män vaa­ti­mat ram­pit eivät ole kal­lii­ta, vaan hin­taa tulee sil­las­ta tai kan­nes­ta yli moot­to­ri­tien ja se taas tar­vi­taan joka tapauk­ses­sa. Rin­nak­kais­tie Han­saa­res­ta mak­sai­si enem­män kuin rampit.

  Muu­ten hyvä, mut­ta se rin­nak­kais­ka­tu Koi­vusaa­res­ta Hana­saa­reen on jo nyt suun­ni­tel­mas­sa muka­na. Kat­so vaik­ka­pa tätä ensim­mäi­sen raken­nus­vai­heen suun­ni­tel­maa: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-12–18_Kslk_36_El/0EB5CF3C-599541F3-9E7F-A4E02AE0273C/Liite.pdf

  1. Sor­ry. Tuo oli oma tul­kin­ta­ni, ei viras­ton sano­ma. Ymmär­sin ilmei­ses­ti vää­rin kes­kus­tel­kun rin­nak­kais­ties­tä. Olen­nais­ta joka tapauk­ses­sa on, että liit­ty­mäs­sä kal­lis­ta on mene­tet­ty maa-ala. Sil­ta tar­vi­taan joka tapauksessa.

 6. Lii­ken­ne­puo­lel­la rahan puu­te on kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen ilmiö.

  Hal­vim­mil­laan Vaa­san­ka­tu muut­tuu käve­ly­ka­duk­si muu­ta­mal­la beto­ni­por­saal­la. Super­luk­sus­ka­tuun­kin, joka pääl­lys­te­tän tii­lil­lä asfal­tin sijaan saa uppoa­maan kor­kein­taan muu­ta­mia mil­joo­nia. Samas­sa kokouk­ses­sa kui­ten­kin pää­tet­tiin raken­taa myös noin yhden Gug­gen­hei­min hin­tai­nen moni­ta­so­liitt­ty­mä. (Mis­sä muu­ten kan­san­liik­keet ja adressit?)

  Ja nii­tä on tulos­sa useam­pia lisää. Vai­kea aina välil­lä ymmär­tää. Kai se sit­ten on niin kuten mum­mo­ni tapa­si sanoa: köy­hän ei kan­na­ta ostaa halpaa…

 7. Toi­vot­ta­vas­ti lau­ta­kun­nan ote para­nee kun jäse­net vaih­tu­vat. Edel­li­sen lau­ta­kun­nan saa­vu­tuk­set jäi­si­vät kou­luar­vo­sa­nal­la hylä­tyn puolelle. 

  Yhte­nä­kään vuon­na ei saa­vu­tet­tu asun­to­kaa­voi­tus­ta­voi­tet­ta eikä mui­ta­kaan kes­kei­siä tavoit­tei­ta. Oli­si tie­tys­ti ollut hyvä vaih­taa kaik­ki noin pahas­ti epä­on­nis­tu­neet, mut­ta ilmei­ses­ti vih­reil­lä ei ole roh­keut­ta Osmon syrjäyttämiseen.

  1. Muu­ten, lain­voi­mai­sek­si tul­lei­den asun­to­kaa­vo­jen ker­ros­ne­liö­met­ri­mää­rä on tänä vuon­na jo ylit­tä­nyt tavoit­tee­na ole­van 450 000 k‑m2.

 8. Ahdis­taa, kun uusis­ta kau­pun­gi­no­sis­ta ja talois­ta teh­dään ker­ta toi­sen­sa jäl­keen huo­no­ja, tai aina­kin pal­jon huo­nom­pia kuin voi­si teh­dä. Kun nyt vie­lä Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta saa­daan raken­net­tua puo­li­val­miik­si, jon­ka jäl­keen pää­te­tään luo­pua ratik­ka­sil­lois­ta, onkin sine­töi­ty kaik­ki kes­kus­taa vähän­kin lähem­pä­nä ole­vat alu­eet epä­viih­tyi­säk­si hen­ki­lö­au­toa­lu­eek­si, jos­sa on rumia ele­ment­ti­ta­lo­ja, jois­sa on epä­käy­tän­nöl­li­siä ja pal­jol­ti myös lii­an iso­ja sekä aivan lii­an kal­lii­ta asun­to­ja. Pois­lu­kien tie­tys­ti vuo­si­kau­det sit­ten raken­ne­tut alueet.

 9. Lain­voi­mai­sik­si tul­leik­si ilmei­ses­ti las­ke­taan eri vali­tus­pro­ses­seis­ta vah­vis­tu­neet kaavat. 

  Aina­kaan KSV:n mukaan tänä vuon­na ei ole laa­dit­tu uusia asuin­kaa­vo­ja lähel­le­kään 450 000 k‑m2 joka oli viras­ton tavoite.

 10. Osmo: “Muut asiat meni­vät esi­tyk­sen mukaan”

  Eli eivät niin kuin Ström­sös­sä kui­ten­kaan. Lii­san­ka­dun län­ti­sim­män kort­te­lin var­rel­le pysä­köi­dyt 16 autoa saa­vat jat­kos­sa­kin hai­ta­ta tuhan­sien ja taas tuhan­sien ihmis­ten ratikkamatkoja.

  1. Lii­san­ka­dun län­ti­sim­pään kort­te­liin tulee vuo­ro­py­sä­köin­ti, jol­loin lumet saa­daan tahok­kaas­ti pois. Sinän­sä olen sitä miel­tä, että ratik­ka­ka­duil­ta pitäi­si ottaa pysä­köin­ti pois koko­naan, kos­ka autoi­li­jat eivät näy­tä osaa­van pysä­köi­dä niin, että rati­kal­la pää­see ohi.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Rin­nak­kais­tie Han­saa­res­ta mak­sai­si enem­män kuin rampit.

  Mitä sit­ten? Rin­nak­kais­tie­tä voi­si sen­tään kevyt lii­ken­ne­kin käyt­tää ja se ei söi­si raken­nusa­laa yhtä pal­jon kuin mas­sii­vi­set rampit.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kan­si ja sen muka­na Län­si­väy­län tun­ne­loin­ti ovat kal­lii­ta. Ilman sitä Koi­vusaa­ri kui­ten­kin jakau­tuu kah­dek­si eril­li­sek­si pie­nek­si lähiök­si, mikä oli­si suu­ri toi­min­nal­li­nen tappio.

  Her­ran jes­tas. Sata met­riä leveä kan­si sit­ten var­maa muut­taa kai­ken? Ihan sama kuin raken­tai­si kak­si yli­kul­kusil­taa tms.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sinän­sä olen sitä miel­tä, että ratik­ka­ka­duil­ta pitäi­si ottaa pysä­köin­ti pois koko­naan, kos­ka autoi­li­jat eivät näy­tä osaa­van pysä­köi­dä niin, että rati­kal­la pää­see ohi.

  Niin, eivät edes kesäi­sin, kuu­lem­ma. Sil­loin ei pal­joa auta, ellei raken­nus­vi­ras­to panos­ta lumen­pois­to­ka­lus­ton lisäk­si myös autonpoistokalustoon.

  Mut­ta jotain sil­le pät­käl­le pitäi­si mie­les­tä­ni sit­ten teh­dä, jol­lei paik­ko­ja voi­da pois­taa. Korot­taa pai­kat, lait­taa ohjaa­via tolp­pia. Ken­ties se pysäh­ty­mis­kiel­to­pät­kä tol­pit­taa niin, ettei sii­hen voi pysä­köi­dä, mut­ta että bus­si mah­tui­si sil­ti ohi. Ja vaik­ka häly­tys­si­ree­ni tai vilk­ku­va­lo, joka soi/vilkkuu kun pyö­rä on kiel­le­tyn alu­een rajan päällä.

  Voi olla, että mak­saa rahaa, mut­ta niin mak­saa ratik­ka­lii­ken­teen häi­riin­ty­mi­nen­kin. Ja aina­han on sit­ten se hal­vem­pi vaih­toeh­to eli pois­taa ne paikat.

 13. Espoo halu­aa oman­sa Hanasaareen”
  Näin­hän Espoo on ELY:lle ilmais­sut, mut­ta onko asias­ta puhut­tu kah­den kes­ken? Luu­li­si että täl­lais­ta kes­kus­te­lua käy­dään ja mie­ti­tään yhdes­sä vaih­toeh­to­ja, kun kyse on kau­pun­kien rajal­la ole­vas­ta alueesta.

  Fak­ta on, että suun­ni­tel­mas­sa kais­to­jen mää­rä Hel­sin­kiin päin kas­vaa kol­mes­ta vii­teen (+ rin­nak­kais­ka­tu) välil­lä Hana­saa­ri-Koi­vusaa­ri, vaik­ka nykyi­sis­tä kol­mes­ta yksi on bus­si­kais­ta. Kyl­lä sii­tä väki­sin­kin tulee kus­tan­nuk­sia leveäm­pi­nä sil­toi­na, leveäm­pä­nä kan­te­na, ja kau­pan pääl­le isom­pi este­vai­ku­tus ja vähem­män rakentamista. 

  Tämä kaik­ki joh­tuu osit­tain lyhyes­tä liit­ty­mä­vä­lis­tä, osit­tain sii­tä­kin että Koi­vusaa­ren koh­dal­le on lai­tet­tu bus­si­py­säk­ki. Suun­ni­tel­mas­sa puhu­taan 80:sta kau­ko­bus­si­vuo­ros­ta, mut­ta Mat­ka­huol­lon haus­ta las­kin 14 vuo­roa päi­väs­sä. Nii­tä var­ten tus­kin kan­nat­taa raken­taa yli­mää­räis­tä kais­taa ja pysäk­kiä Koi­vusaa­reen. Ei Laut­ta­saa­res­sa­kaan ole pysäk­kiä Län­si­väy­läl­lä, vaik­ka sitä on jos­kus toi­vot­tu­kin. Kau­ko­bus­sis­ta voi vaih­taa met­roon muu­al­la tai se voi tar­vit­taes­sa vaik­ka kou­ka­ta liit­ty­mäs­tä ulos kier­tää lii­ken­neym­py­rän ja pala­ta takai­sin Länsiväylälle.

  Tämä kaik­ki on tie­tys­ti tur­haa poh­din­taa, kun ei tuon suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­seen kui­ten­kaan ole varaa. Rea­lis­ti­set vaih­toeh­dot lie­nee katu (hyviä suun­ni­tel­mia jo teh­ty Laut­ta­saa­ren puo­lel­le!) tai nykyi­sen Län­si­väy­län säi­lyt­tä­mi­nen rin­nak­kais­ka­duil­la. Eihän se Hana­saa­ren ja Kehän lyhyt liiit­ty­nä­vä­li pitäi­si hai­ta­ta, jos sal­li­taan nykyi­sen bus­si­kais­tan käyt­tö Hana­saa­res­ta tule­vil­le aina Tapio­lan liit­ty­män län­si­puo­lel­le asti.

 14. Kuin­ka suu­ri tämä pysä­köin­ton­gel­ma ratik­ka­kis­ko­jen vie­res­sä todel­la on? Lumes­ta vapaa­na aika­na Alek­san­te­rin­ka­dun alku­pääs­sä, siis Senaa­tin­to­rin vie­res­sä pys­tyy hyvin park­kee­ra­ma­naa­uton häi­rit­se­mät­tä rai­to­vau­nu­lii­ken­net­tä. Katu kyl­lä­kin on kapea.

  Rai­to­vau­nu­lin­jo­jen kork­keet häi­rit­se­vät auto­lii­ken­net­tä, ml lin­ja-auto- ka tava­ra­lii­ken­net­tä muu­ten, ja voi­vat aiheut­taa onnettomuuksia

  Ollaan­ko­han täs­sä ampu­mas­sa hyt­tys­tä tykillä?

  1. Auto­ja siir­rel­lään yhte­nään, ja mat­kus­ta­jat menet­tä­vät päi­vit­täin sato­ja työ­tun­te­ja, mut­ta hehän ovat vain jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiä.

 15. Mark­ku af Heur­lin: Kuin­ka suu­ri tämä pysä­köin­ton­gel­ma ratik­ka­kis­ko­jen vie­res­sä todel­la on? Lumes­ta vapaa­na aika­na Alek­san­te­rin­ka­dun alku­pääs­sä, siis Senaa­tin­to­rin vie­res­sä pys­tyy hyvin park­kee­ra­ma­naa­uton häi­rit­se­mät­tä rai­to­vau­nu­lii­ken­net­tä. Katu kyl­lä­kin on kapea.

  Pys­tyy kyl­lä pysä­köi­mään, mut­ta kun kaik­ki kul­jet­ta­jat eivät ole täy­del­li­siä tas­ku­py­sä­köi­jiä, niin yksi­kin tum­pe­lo riit­tää tuk­ki­maan kis­kot. Ja se kis­ko­jen tuk­ki­mi­nen ei ole ainoa ongel­ma, kun tilaa jää jotain kym­me­nen sent­tiä, niin kul­jet­ta­ja hivut­taa ohi 5km/h ettei vau­nu vaan hei­lah­da. Yksi esi­merk­ki­ku­va Port­ha­nin­ka­dul­ta sii­tä kuin­ka pie­nes­tä toi on kiin­ni, ilman lun­ta­kin, http://jlf.fi/attachments/f17/1768d1355776516-raitioliikenne-ja-pysakointi-p1210554_600.jpg

  Täs­sä ei nyt vaan ole mitään jär­keä, kadun­pät­kiä joil­la on kis­kot kais­toil­la ja kadun­var­si­py­sä­köin­ti ei ole niin kovin pal­joa, eli koko­nais­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rä on aika mini­maa­li­nen. Ja ei se nyt ole tiuk­kaan paik­kaan pysä­köi­neen­kään kan­nal­ta kivaa että HKL soit­te­lee perään ja tois­ta­sa­taa ratik­ka­mat­kus­ta­jaa tui­jot­taa vihai­se­na kun rien­tää autol­leen. Lisäk­si niil­tä yli­ka­peil­ta pai­koil­ta myös hel­pos­ti repii muut autot ja var­sin­kin bus­sit pei­lit mennessään.

  Tam­pe­reen ja Turun pika­ra­ti­ka suun­nit­te­luoh­jeis­sa tode­taan aivan oikein:

  Yhteis­kais­tan reu­nal­la ei saa olla kadun­var­si­py­sä­köin­tiä, joka voi vai­kut­taa rai­tio­vau­nun kul­kuun. Esi­mer­kik­si auton avo­nai­nen ovi ei saa ulot­tua lii­an lähel­le, esi­mer­kik­si kah­ta met­riä lähem­mäk­si rai­tio­vau­nun ulot­tu­maa. Tal­vel­la ker­ty­vä lumi ei saa joh­taa sii­hen, että auto­ja pysä­köi­dään lähem­mäk­si rai­tio­tie­tä kuin kesällä.

  Täl­tä poh­jal­ta pitäi­si asiat teh­dä Hel­sin­gis­sä­kin, jos siis halu­taan että rati­kat kulkee.

 16. Kun Pih­ti­pu­taan mum­mo­kin ymmär­tää, että kaik­ki uudet alu­eet teh­dään yksi­tyi­sau­toi­lun ehdoil­la ja varaan, ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lu tapah­tuu aina hen­ki­lö­au­toi­lun läh­tö­koh­dis­ta, niin kenen edun mukais­ta on käyt­tää minuut­tia­kaan aikaa p:njauhantaan kuten:

  HSL:n suun­nit­te­lun tavoit­tee­na on kas­vat­taa jouk­ko­lii­ken­teen sekä pyö­räi­lyn ja jalan­ku­lun kul­ku­muo­to-osuut­ta. Tavoit­tei­siin pääs­tään tar­joa­mal­la kat­ta­vat, nopeat ja luo­tet­ta­vat pal­ve­lut hen­ki­lö­au­toon ver­rat­tu­na edul­li­sin kustannuksin.”

  http://www.hsl.fi/FI/suunnittelu/Sivut/default.aspx

  Olkaa nyt edes rehel­li­siä ja avoi­mes­ti pyr­ki­kää teke­mään kau­pun­kia joka perus­tuu suju­vaan autoi­luun. Jouk­ko­lii­ken­net­tä­hän päi­vän­sel­väs­ti raken­ne­taan vain sil­loin jos sii­hen on varaa, eikä se mil­lään lail­la hait­taa autoliikennettä.

  Jos nyky­käy­tän­tö viral­lis­te­taan myös stra­te­gioi­den ja visioi­den tasol­la, voi­daan avoi­mes­ti kes­kus­tel­la kus­tan­nuk­sis­ta ja muis­ta ikä­vem­mis­tä asiois­ta joi­ta kysei­nen stra­te­gia tuo tullessaan.

 17. a_l:
  Olkaa nyt edes rehel­li­siä ja avoi­mes­ti pyr­ki­kää teke­mään kau­pun­kia joka perus­tuu suju­vaan autoi­luun. Jouk­ko­lii­ken­net­tä­hän päi­vän­sel­väs­ti raken­ne­taan vain sil­loin jos sii­hen on varaa, eikä se mil­lään lail­la hait­taa autoliikennettä.

  Jos nyky­käy­tän­tö viral­lis­te­taan myös stra­te­gioi­den ja visioi­den tasol­la, voi­daan avoi­mes­ti kes­kus­tel­la kus­tan­nuk­sis­ta ja muis­ta ikä­vem­mis­tä asiois­ta joi­ta kysei­nen stra­te­gia tuo tullessaan. 

  Nime­no­maan. Täl­läi­nen kak­si­naa­mai­nen sumu­tus ja viher­pe­su on pois myös autoi­li­joil­ta, kun “tar­peel­li­set” auto­hank­keet pitää naa­mioi­da kaa­voi­tus­hyö­tyä tuo­vik­si ja kau­pun­ki­ra­ken­net­ta eheyt­tä­vik­si hank­keik­si, kuten esim. Sör­näis­ten tun­ne­li. Mut­ta ei kai täs­sä muu­kaan auta, kun autoi­li­jan sääs­tä­mät mik­ki­hii­ri­mi­nuu­tit ovat pian nau­run aihe ja joten­kin nii­tä auto­hank­kei­ta on vie­tä­vä eteenpäin.

 18. a_l:

  Olkaa nyt edes rehel­li­siä ja avoi­mes­ti pyr­ki­kää teke­mään kau­pun­kia joka perus­tuu suju­vaan autoi­luun. Jouk­ko­lii­ken­net­tä­hän päi­vän­sel­väs­ti raken­ne­taan vain sil­loin jos sii­hen on varaa, eikä se mil­lään lail­la hait­taa autoliikennettä.

  Jos nyky­käy­tän­tö viral­lis­te­taan myös stra­te­gioi­den ja visioi­den tasol­la, voi­daan avoi­mes­ti kes­kus­tel­la kus­tan­nuk­sis­ta ja muis­ta ikä­vem­mis­tä asiois­ta joi­ta kysei­nen stra­te­gia tuo tullessaan.

  Nime­no­maan. Täl­läi­nen kak­si­naa­mai­nen sumu­tus ja viher­pe­su on pois myös autoi­li­joil­ta, kun “tar­peel­li­set” auto­hank­keet pitää naa­mioi­da kaa­voi­tus­hyö­tyä tuo­vik­si ja kau­pun­ki­ra­ken­net­ta eheyt­tä­vik­si hank­keik­si, kuten esim. Sör­näis­ten tun­ne­li. Täl­lä taval­la ne tule­vat vain entis­tä kal­liim­mak­si. Mut­ta ei kai täs­sä muu­kaan auta, kun autoi­li­jan sääs­tä­mät mik­ki­hii­ri­mi­nuu­tit ovat pian nau­run aihe ja joten­kin nii­tä auto­hank­kei­ta on vie­tä­vä eteenpäin.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Auto­ja siir­rel­lään yhte­nään, ja mat­kus­ta­jat menet­tä­vät päi­vit­täin sato­ja työ­tun­te­ja, mut­ta hehän ovat vain jouk­ko­lii­ken­teen käyttäjiä. 

  Täs­sä­hän nyt on vaa­dit­tu jo park­ki­paik­ko­jan pois­ta­mis­ta, pitäi­si kai tode­ta että hehän ovat vain autoilijoita.

  En ymmär­rä mik­si on niin vai­kee­ta pyr­kiä kult­tuu­riin joka ymmär­tää tar­peen sekä autoil­le että joukkoliikenteelle. 

  Jat­ku­vas­ti vih­rei­den puo­lel­ta autot näh­dään Maa­il­man Pahim­pa­na Asia­na. Jois­ta pitää pääs­tä eroon hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, ja jos se ei ole mah­dol­lis­ta, teke­määl­lä nii­den käyt­tä­mi­nen tai omis­ta­mi­nen hankalaksi.

  Ja sit­ten ihme­tel­lään kun hyvin toi­meen­tu­le­vat ihmi­set muut­ta­vat pois hel­sin­gis­tä. (Mut­ta toki tämä asia rat­kee kiel­tä­mäl­lä muut­ta­mi­nen pois, yhdis­tä­mäl­lä Espoo helsinkiin.)

 20. tpyy­luo­ma: Yksi esi­merk­ki­ku­va Port­ha­nin­ka­dul­ta sii­tä kuin­ka pie­nes­tä toi on kiin­ni, ilman lun­ta­kin, http://jlf.fi/attachments/f17/1768d1355776516-raitioliikenne-ja-pysakointi-p1210554_600.jpg

  Tuos­sa on mie­len­kiin­tois­ta se että autoi­li­jal­le on epä­vi­ral­li­ses­ti indi­koi­tu käy­tet­tä­vis­sä ole­van pysä­köin­ti­pai­kan leveys kadun­pääl­lys­teen muut­tu­mi­se­na. Mut­ta rai­tio­vau­nu onkin leveäm­pi kuin tila jon­ka se näyt­täi­si kiveyk­sen perus­teel­la tarvitsevan… 

  Eli ei ihme jos jopa huo­lel­li­suu­teen ja koh­te­liai­suu­teen pyr­ki­vä autoi­li­ja voi lopul­ta pysä­köi­dä tuos­sa vää­rin. Vaik­ka sitä mit­ta­nau­haa­han tuli­si toki aina käyt­tää tai sit­ten vaik­ka tava­ra­ti­las­sa säi­ly­tet­tä­vää kokoon­tai­tet­ta­vaa pah­vis­ta ATU-mallinetta… 

  Vas­tuu on autoi­li­jal­la mut­ta kun tie­tää kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tos­sa har­ras­tet­ta­van näi­tä kivo­ja “kadun teks­tuu­rien avul­la hah­mot­tu­via vii­teel­li­ses­ti semant­ti­sia kau­pun­ki­ti­la­vies­te­jä” voi­si toteu­tuk­sen miet­tiä alus­ta alkaen oikein. 

  Tal­vel­la kiveyk­set tai maa­lauk­set eivät toki näy. Eli tuon ensim­mäi­sen ruu­dun voi­si pois­taa ja raja­ta se tila oikeas­ti jol­lain kol­miu­lot­tei­sel­la (vaik­ka se rajaus kai sit­ten läh­tee aina tal­ven ensim­mäi­sen lumi­kau­han matkaan…).

 21. Tuo Vaa­san­ka­dun käve­ly­ka­tu­han­ke on totaa­li­sen älytön.
  Vas­ta­han katu raken­net­tiin hienoksi.
  Ja kyl­lä, käve­le­mi­nen sujuu val­lan mai­nios­ti vaik­ka Vaa­san­ka­dun pie­ny­ri­tys­ten elin­mah­dol­li­suuk­sia ei tuho­ta­kaan estä­mäl­lä autol­la asioiminen.
  Ehdo­tuk­sen teki­jöil­lä ei ole mitään tajua sta­din elämästä.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aika huo­nos­ti kis­koil­le pysä­köi­vä autoi­li­ja ottaa huo­mioon jouk­ko­lii­ken­teen tarpeen. 

  Kos­ka näis­tä aiheu­tu­vat hidas­tuk­set kumu­loi­tu­vat ja vai­kut­ta­vat moniin ihmi­siin aiheut­taen pal­jon hyvin­voin­ti­tap­pio­ta, pitäi­si HSL:n teh­dä peri­aa­te­pää­tös, että tiu­kal­ta näyt­tää ‑tilan­teis­sa rati­kat saa­vat ajaa nor­maa­li­vauh­tia ja jos autol­le käy huo­nos­ti, kor­jaus sit­ten mak­se­taan (vakuu­tuk­ses­ta tai omas­ta rahas­tos­ta, kum­pi sit­ten onkaan edul­li­sem­paa). Autoi­li­jal­le kui­ten­kin tulee täs­tä har­mia, kun auto jou­tuu kor­jauk­seen, joten ehkä sii­tä vähän oppii­kin. Nykyi­sin ratik­ka­kus­kit ovat ihan lii­an varo­vai­sia auto­jen suh­teen. Ammat­ti­au­toi­li­jat sen sijaan tiput­te­le­vat vää­rin pysä­köi­ty­jen hen­ki­lö­au­to­jen sivu­pei­le­jä sil­loin täl­löin, kos­ka heil­lä on vähän eri asenne 😉

 23. AH: Ja kyl­lä, käve­le­mi­nen sujuu val­lan mai­nios­ti vaik­ka Vaa­san­ka­dun pie­ny­ri­tys­ten elin­mah­dol­li­suuk­sia ei tuho­ta­kaan estä­mäl­lä autol­la asioiminen.

  Vas­tak­kais­ta näke­mys­tä­kin esiin­tyy ylei­ses­ti, eli että käve­ly­ka­dut kau­pun­geis­sa lisää­vät kivi­jal­kay­ri­tys­ten kan­nat­ta­vuut­ta. Väit­teel­lä on var­mas­ti rajoi­tuk­sen­sa, mut­ta Kal­lio on sen ver­ran urbaa­nia seu­tua, että siel­lä käve­ly­ka­tu voi­si hyvin hyö­dyt­tää liike-elämää.

 24. Seu­raa­vat 400k hel­sin­ki­läis­tä pamfle­tis­sa mai­nit­sit, että oli­si koh­tuul­lis­ta, että edes yksi kau­pun­gin­osa Hel­sin­gis­sä raken­net­tai­siin autot­to­mak­si. Kos­ka puo­let kan­ta­kau­pun­gin ruo­ka­kun­nis­ta nyt­kin on autot­to­mia, ei oli­si vai­kea löy­tää kau­pun­gin­osaan asukkaita.

  Nyt meil­lä oli­si täm­möi­nen poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus, hie­man eris­tyk­sis­sä ole­va pie­ni saa­ri, jon­ka kes­kel­le tulee met­roa­se­ma, niin mitä suun­ni­tel­laan? Kes­kel­le saar­ta tulee moot­to­ri­tie­liit­ty­mä ja kaik­kien talo­jen alle kai­ve­taan nor­mi­mää­rä pysäköintipaikkoja.

  Ja kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­ta kan­nat­ti tuo­ta suun­ni­tel­maa yksi­mie­li­ses­ti, mukaan­lu­kien näh­tä­vä­si siis Soi­nin­vaa­ra itse.

  Kaik­ki aiem­mat­kin suun­ni­tel­mat autot­to­mis­ta tai vähä­au­toi­sis­ta asui­na­lueis­ta on taval­la tai toi­sel­la kui­vu­neet kokoon.

  Onko täs­sä mitään toi­voa, että autoi­lu­poh­jai­seen kaa­voi­tuk­seen ja eten­kin älyt­tö­miin pysä­köin­ti­nor­mei­hin saa­tai­siin mitään muu­tos­ta edes yksit­täi­sil­lä uusil­la asuinalueilla?

  Jos Koi­vusaar­ta ei suun­ni­tel­la vähäi­sen tai ole­mat­to­man auton­käy­tön varaan, niin mitä aluet­ta sitten?

 25. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Tuos­sa on mie­len­kiin­tois­ta se että autoi­li­jal­le on epä­vi­ral­li­ses­ti indi­koi­tu käy­tet­tä­vis­sä ole­van pysä­köin­ti­pai­kan leveys kadun­pääl­lys­teen muut­tu­mi­se­na. Mut­ta rai­tio­vau­nu onkin leveäm­pi kuin tila jon­ka se näyt­täi­si kiveyk­sen perus­teel­la tarvitsevan…

  Käve­le­vä ratik­kaen­syklo­pe­dia tie­si ker­toa, että kysees­sä on his­to­rial­li­nen jään­ne Hel­sin­gin Rai­tio­vau­nu ja Omni­bus OY sekä kau­pun­gin väli­ses­tä katu­yl­lä­pi­don rajas­taa. Mut­ta tot­ta, mer­kin­nöil­lä­kin on väliä. Sil­ti­kin, tom­mo­nen 40 sent­tiä kiveyk­ses­tä nyt vaan huo­li­mat­to­mam­mal­le sat­tuu, tosin kuu­lo­pu­hei­den mukaan kysei­nen auto on siir­ret­ty useam­man ker­ran samas­ta paikasta…

  Joka tapauk­se­sa, en minä täs­tä autoi­li­joi­ta syyl­lis­tä, toki se on tuna­roin­tia ja väliin­pi­tä­mätn­tä, mut­ta kum­mat­kin ovat inhil­li­mi­siä piir­tei­tää. Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt pitää teh­dä ihmi­sil­le, joka täs­sä yhtey­des­sä tar­koit­taa sitä ettei noin kapeat pai­kat vaan pois­te­taan. Ja tämä tie­ten­kin pitää mer­ki­tä selvästi.

 26. K. Uok­ka: Täs­sä­hän nyt on vaa­dit­tu jo park­ki­paik­ko­jan pois­ta­mis­ta, pitäi­si kai tode­ta että hehän ovat vain autoilijoita.
  En ymmär­rä mik­si on niin vai­kee­ta pyr­kiä kult­tuu­riin joka ymmär­tää tar­peen sekä autoil­le että joukkoliikenteelle.

  Noin tuhan­nen ker­ran, ja rata­kis­kos­ta vään­täen: Sem­moi­nen kadun­var­si­paik­ka että sii­hen mah­tuu pysä­köi­mään häi­ri­köi­mät­tä muu­ta lii­ken­net­tä edel­lyt­tää esim. kol­me met­riä tilaa leveys­suun­nas­sa ja sitä tilaa on jos­sain pai­kas­sa. kak­si met­riä. Enem­pää ei käy­tän­nös­sä saa pur­ka­mat­ta talo­ja. Ja siis tämä rat­ko­taan sinus­ta niin että muu­te­taan kult­tuu­ria sii­hen suun­taan että ymmär­re­tään enem­män kaik­kien tar­pei­ta? Eikä nii­tä että tode­taan että kun ei mah­du niin ei mahdu.

  Eikö tän kuk­ka­hat­tu­tä­ti yliym­mär­tä­vän pää­hän­si­lit­te­lyn pitä­nyt olla tän viher­va­sem­mis­to­lais­ten sala­lii­ton perisynti?

 27. K. Uok­ka: En ymmär­rä mik­si on niin vai­kee­ta pyr­kiä kult­tuu­riin joka ymmär­tää tar­peen sekä autoil­le että joukkoliikenteelle. 

  Ei kai se ole mikään ihme niin kau­an kun auto­puo­lue käsit­tää tämän niin, että yksi autoi­li­ja vas­taa tuhat­ta joukkoliikennematkustajaa.

 28. AH: — vaik­ka Vaa­san­ka­dun pie­ny­ri­tys­ten elin­mah­dol­li­suuk­sia ei tuho­ta­kaan estä­mäl­lä autol­la asioiminen.

  Läh­de­vii­te sil­le, jos­sa tode­taan, että Vaa­san­ka­dun pie­ny­ri­tys­ten lii­ke­vaih­dos­ta edes mer­kit­tä­vä osa tulee asioin­nis­ta autol­la liik­keen eteen pysä­köi­den, kii­tos. Oma arvauk­se­ni nimit­täin on, että se tuot­taa vain muu­ta­mia pro­sent­te­ja. Ja että käve­ly­ka­tu lisäi­si jalan asioi­via pal­jon enem­män kuin autol­la asioi­via vähen­täi­si. Tämä­hän on ylei­nen koke­mus käve­ly­ka­duis­ta. Jos väi­tät tois­ta, kai­pai­sin argu­men­tin tuek­si muu­ta­kin kuin poh­ja­ton­ta uskoa autoi­li­joi­den shoppailuinnosta.

  Täs­tä­hän voi­si teh­dä ihan mie­len­kiin­toi­sen sel­vi­tyk­sen: ote­taan sel­vil­le kuin­ka pal­jon ihmi­set usko­vat autoi­li­joi­den tuot­ta­van lii­ke­vaih­toa ja las­ke­taan sii­tä autoi­li­joi­den koko­nais­ku­lu­tus Hel­sin­gis­sä. Toden­nä­köi­ses­ti tulok­sek­si saa­tai­siin, että autoi­li­joi­den pitäi­si tuot­taa Hel­sin­gis­sä lii­ke­vaih­toa jotain kol­me ker­taa yli tulojensa.

 29. Sil­ta­rat­kai­su­ja voi käy­dä ihmet­te­le­mäs­sä eksoot­ti­ses­sa Itä­kes­kuk­ses­sa. City­mar­ke­tis­ta pää­see Itik­sen puo­lel­le jal­kai­sin Itä­väy­län yli leve­ää, katet­tua ja läm­min­tä sisä­ti­laa pit­kin, ei sii­nä oikein huo­maa­kaan koko Itä­väy­lää, tai­taa olla 6‑kaistainen moot­to­ri­tie sii­nä koh­dal­la. Pris­maan jos menee itik­ses­tä jal­kai­sin, saa ylit­tää yhtä levei­tä kau­pun­ki­bu­le­var­de­ja, usei­ta lii­ken­ne­va­lo­ja, ja auto­lii­ken­ne ei var­mas­ti jää huo­maa­mat­ta. Elik­kä saa sin­ne Koi­vusaa­reen hal­vem­man sil­lan var­mas­ti, mut­ta aika­lail­la eri­lais­ta asui­nym­pä­ris­töä. Eipä tuol­ta itik­ses­tä Pris­maan kukaan jal­kai­sin viit­si men­nä, taik­ka sehän siel­lä on koko hom­man clow, että jos menee autol­la Pris­maan niin autoa ei jätä sin­ne park­kiin ja käve­le muu­al­le ostoksille.

 30. Vil­le: Vas­tak­kais­ta näke­mys­tä­kin esiin­tyy ylei­ses­ti, eli että käve­ly­ka­dut kau­pun­geis­sa lisää­vät kivi­jal­kay­ri­tys­ten kan­nat­ta­vuut­ta. Väit­teel­lä on var­mas­ti rajoi­tuk­sen­sa, mut­ta Kal­lio on sen ver­ran urbaa­nia seu­tua, että siel­lä käve­ly­ka­tu voi­si hyvin hyö­dyt­tää liike-elämää.

  Jep, Vaa­san­ka­tu ja Kal­lio onkin ihan pas­se­li paik­ka shop­pai­le­maan pereh­ty­neen rou­vas­väen bou­ti­gui­eil­le, jois­sa myy­dään pien­tä Vuit­to­nei­hin mah­tu­vaa til­pe­höö­riä. Pas­kem­pi hom­ma jos joku haluai­si perus­taa vaik­ka huo­ne­ka­lu­jen kunnostusverstaan…
  Olet­ko kos­kaan käy­nyt Vaa­san­ka­dul­la? Mun mie­les­tä siel­lä mah­tuu oikein hyvin käve­le­mään eikä auto­lii­ken­teen mää­rä­kään vai­ku­ta ahdistavalta.
  Kal­lio on toki u r b a a n i a seu­tua, mut­ta voi­si­ko sii­hen urbaa­niin elä­mään mah­tua pik­kui­nen kar­heus ilman “rajoi­tuk­sia”? Edes Kalliossa.
  Vai kal­ja­te­ras­seil­le­ko laa­jen­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia kai­paat tai tilaa vihe­rur­baa­ne­ja katu­ta­pah­tu­mia var­ten ker­ran vuodessa?

 31. Elmo Allén:

  Läh­de­vii­te sil­le, jos­sa tode­taan, että Vaa­san­ka­dun pie­ny­ri­tys­ten lii­ke­vaih­dos­ta edes mer­kit­tä­vä osa tulee asioin­nis­ta autol­la liik­keen eteen pysä­köi­den, kii­tos. Oma arvauk­se­ni nimit­täin on, että se tuot­taa vain muu­ta­mia pro­sent­te­ja. …kai­pai­sin argu­men­tin tuek­si muu­ta­kin kuin poh­ja­ton­ta uskoa autoi­li­joi­den shoppailuinnosta.

  Kai­paat läh­de­vii­tet­tä ja esi­tät itse “arvauk­sen”

  Autoi­li­joil­la ei ole mitään “poh­ja­ton­ta shoppailuintoa”.
  Ihmi­sil­lä on tar­ve ja halu asioi­da jos­kus liik­keis­sä jon­ne vaik­ka­pa kor­jat­ta­vat tava­rat voi vie­dä autol­la tai ostaa tava­roi­ta, jot­ka pitää vie­dä pois autolla.
  Tren­dik­kääs­ti vie­rek­käin sijait­se­via kala­kaup­po­ja, liha­kaup­po­ja, lei­pä­kaup­po­ja jne. Vaa­sik­sel­le on tur­ha toi­voa. Lähel­lä on iso S‑market, joka imee elintarvikeasiakkaat.
  Mut­ta voi­han siel­lä myy­dä nii­tä Vuittoneita…

 32. AH: Kai­paat läh­de­vii­tet­tä ja esi­tät itse “arvauk­sen”.

  Niin, kos­ka ilman läh­de­vii­tet­tä mei­dän molem­pien arvauk­set ovat ihan yhtä arvok­kai­ta. Mut­ta minä sanon suo­raan, että tämä on vain arvaus. Jos­kin valis­tu­nut, kos­ka viit­tei­tä asias­ta on. Muis­taak­se­ni esi­mer­kik­si Turus­sa teh­tiin kyse­ly kaup­piail­ta, kuin­ka suu­ri osuus liik­keen asiak­kais­ta hei­dän mie­les­tään tulee autol­la. Vas­tauk­sek­si saa­tiin, että kak­si kol­mas­osaa, kun taas sel­vi­tet­ty todel­li­suus oli, että yksi kol­mas­osa. Mik­ko Laak­so­nen muis­ta­nee paremmin.

 33. AH: Autoi­li­joil­la ei ole mitään “poh­ja­ton­ta shoppailuintoa”.

  Minä­hän puhuin­kin poh­jat­to­mas­ta uskos­ta autoi­li­joi­den shoppailuintoon.

  En tosin ymmär­rä, mik­si vuit­to­nei­ta tul­tai­siin osta­maan kävel­len, mut­ta lihaa ja kalaa ei. Ne, jot­ka shop­paa­vat elin­tar­vik­kei­ta autol­la, aja­vat muu­ten­kin Vii­kin Pris­maan tai vähin­tään­kin Ara­bian kauppakeskukseen.

 34. Elmo Allén: Minä­hän puhuin­kin poh­jat­to­mas­ta uskos­ta autoi­li­joi­den shoppailuintoon.

  En tosin ymmär­rä, mik­si vuit­to­nei­ta tul­tai­siin osta­maan kävel­len, mut­ta lihaa ja kalaa ei. Ne, jot­ka shop­paa­vat elin­tar­vik­kei­ta autol­la, aja­vat muu­ten­kin Vii­kin Pris­maan tai vähin­tään­kin Ara­bian kauppakeskukseen.

  Ja minä sanoin, että autoi­li­joil­la ei vält­tä­mät­tä ole shoppailuintoa.

  Vaa­san­ka­dul­ta olen osta­nut van­han mal­li­set käy­te­tyt ste­reot; kai­ut­ti­met pai­noi­vat 20kg/kpl, vah­vis­tin, viri­tin ja leva­ri ei ihan niin pal­joa. Park­kee­ra­sin auton liik­keen edes­sä kadul­la ole­val­le park­ki­pai­kal­le ben­sa­fa­sis­tin elkein ja nos­tin kamat autoon.
  Var­maan pila­sin teol­la­ni vihe­ri­han­tei­sen katu­ku­van. Sil­lä­kin park­ki­ruu­dun vie­mäl­lä tilal­la lie­nee huo­mat­ta­van pal­jon parem­pi tule­vai­suus jos­sain muus­sa käy­tös­sä. Men­köön myös kysei­nen liik­keen­har­joit­ta­ja vai­ka­pa jon­kun Jum­bon alivuokralaiseksi.

 35. Elmo Allén: Muis­taak­se­ni esi­mer­kik­si Turus­sa teh­tiin kyse­ly kaup­piail­ta, kuin­ka suu­ri osuus liik­keen asiak­kais­ta hei­dän mie­les­tään tulee autol­la. Vas­tauk­sek­si saa­tiin, että kak­si kol­mas­osaa, kun taas sel­vi­tet­ty todel­li­suus oli, että yksi kolmasosa.

  Otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­taa itse asi­aan, pitää kom­men­toi­da vähän asian vie­res­tä. Kaup­pi­aal­le yleen­sä on aika sama, kuin­ka iso osa asiak­kais­ta kuu­luu ryh­mään X. Kaup­pias­ta kiin­nos­taa, kuin­ka iso osa lii­ke­vaih­dos­ta tulee ryh­mäl­tä X. Tosin kaup­pias voi kyl­lä olla myös jos­kus kiin­nos­tu­nut lii­ke­vaih­dos­ta per asia­kas — vie­lä­pä niin, että luke­man nos­ta­mi­nen on hyvin kiinnostavaa.

  Kul­ku­ta­van vai­ku­tus asia­kas­koh­tai­seen lii­ke­vaih­toon riip­pu­nee erit­täin pal­jon liik­kees­tä. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pias pitä­nee autol­li­sis­ta, kul­ta­sep­pä tak­sil­la tule­vis­ta ja ravin­to­la ei-autol­li­sis­ta. Tai sit­ten joten­kin toisin.

 36. Sep­po Hon­ka­nen:
  Emma Karin Ja Lau­ra Riss­a­sen vaa­li­tä­ky, Vaa­san­ka­dun käve­ly­ka­tueh­do­tus on vas­ten­mie­lis­tä city­vih­re­ään kaa­puun puet­tua sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaa, jota yleen­sä har­ras­ta­vat kepu­lai­set omis­sa vaalipiireissään.

  Vaa­san­ka­tu pih­la­ji­neen on Kal­lion, ehkä koko Hel­sin­gin hie­noin urbaa­ni­ka­tu, se uusit­tiin alle kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Kadun myl­lää­mi­nen taas auki oli­si vas­tuu­ton­ta vero­va­ro­jen tuhlausta. 

  Beto­ni­por­sai­ta ja lii­ken­ne­merk­ki­tolp­pia löy­tyy varas­tois­ta jo val­mii­na. Käve­ly­ka­tu ‑lii­ken­ne­merk­ke­jä saa­te­taan jou­tua osta­maan. Sii­nä se mylläys.

 37. AH: Vaa­san­ka­dul­ta olen osta­nut van­han mal­li­set käy­te­tyt ste­reot; kai­ut­ti­met pai­noi­vat 20kg/kpl, vah­vis­tin, viri­tin ja leva­ri ei ihan niin pal­joa. Park­kee­ra­sin auton liik­keen edes­sä kadul­la ole­val­le park­ki­pai­kal­le ben­sa­fa­sis­tin elkein ja nos­tin kamat autoon. 

  Mut­ta jos oli­sit osta­nut nämä ste­reo­lait­teet Jum­bos­sa sijait­se­vas­ta pik­ku­liik­kees­tä, oli­sit jou­tu­nut kan­ta­maan ne ste­reot lii­kees­tä autol­le­si. Ja se muu­ten ei ole ihan lyhyt mat­ka se… Tuo 20 kg on muu­ten suu­ruus­luok­kaa kak­si täyt­tä olut­ko­ria lasipulloja.

  Kum­ma kun tämä aina unoh­tuu kaup­pa­kes­kus­ten kannattajilta 🙂

 38. Hyvä, että Vaa­san­ka­dus­ta puhu­taan. Kal­lios­ta ja ympä­ris­tös­tä tulee kai­ken aikaa mie­len­kiin­toi­sem­pi. Ikä­vää, että sii­tä on tul­lut spe­ku­laa­tioi­den kohde.
  Vaa­san­ka­dun vie­res­sä on iso piha-alue. Nyt se kiin­nos­taa raken­ta­mi­sen koh­tee­na. Sama tont­ti kym­me­niä vuo­sia rau­has­sa ja kes­kel­lä ikiai­kai­nen kal­lio. Raken­ta­mi­sen tii­vis­tä­mi­nen on hyvä idea, mut­ta vähän voi­si miet­tiä. Haloo, kol­mi­kymp­pi­set päättäjät!

  DDT

 39. Nak­ki­put­ka: Mut­ta jos oli­sit osta­nut nämä ste­reo­lait­teet Jum­bos­sa sijait­se­vas­ta pik­ku­liik­kees­tä, oli­sit jou­tu­nut kan­ta­maan ne ste­reot lii­kees­tä autollesi. 

  No ei, nyky­ai­kai­sem­mis­sa ostos­kes­kuk­sis­sa on jo kek­sit­ty pyö­rä, joten tava­roi­ta voi rou­da­ta pysä­köin­ti­pai­kal­le ostos­kär­ryil­lä. Käve­ly­mat­kaa toki tulee enem­män kuin pik­ku­kau­pas­sa, jos jäl­kim­mäi­sel­lä on pysä­köin­ti­paik­ka aivan oven edessä.

 40. Pek­ka Tai­pa­le: No ei, nyky­ai­kai­sem­mis­sa ostos­kes­kuk­sis­sa on jo kek­sit­ty pyö­rä, joten tava­roi­ta voi rou­da­ta pysä­köin­ti­pai­kal­le ostos­kär­ryil­lä. Käve­ly­mat­kaa toki tuleee­nem­män kuin pik­ku­kau­pas­sa, jos jäl­kim­mäi­sel­lä on pysä­köin­ti­paik­ka aivan oven edessä.

  Onko kukaan näh­nyt nyky­ai­kai­ses­sa ostos­kes­kuk­ses­sa (Jum­bo ym) yhtään huo­ne­ka­lu­kor­jaa­moa, käy­tet­ty­jen ste­reoi­den myy­mä­lää tms. Ei. Ja sii­hen on ole­mas­sa hyviä syi­tä, mut­ta nii­hin ei kuu­lu pula ostoskärryistä.
  Vaa­san­ka­dul­la voi­si mie­les­tä­ni kuu­lua mah­dol­li­suus har­joit­taa vaik­ka­pa em. lii­ke­toi­min­to­ja kun ei sin­ne nyt oikein kivut­to­mas­ti saa samaa ihmis­mas­saa hörp­pi­mään cafe­lat­te­ja kuin Espan ja Alek­sin väli­sil­le poikkikaduille.
  Kadun por­no­kau­pois­ta ja salon­geis­ta toki saa pal­ve­lu­ja, joi­den kul­jet­ta­mi­seen ei autoa tar­vi­ta… Nii­tä­kö kai­va­taan lisää?
  Mil­lä tuo­ta Vaa­san­ka­dun käve­ly­ka­tua oli oikein perusteltu?
  Mihin­kä nämä ehdot­ta­jat ajat­te­li­vat lait­taa pois­tu­vat pysä­köin­ti­pai­kat? Tai niin joo, autoi­lu ja pysä­köin­ti on Syn­tiä… Huvit­taa vaan se, että katu on todel­la­kin isol­la rahal­la uusit­tu muu­ta­ma vuo­si taka­pe­rin ja nyt se pitäi­si Taas uusia. Hyvä käve­ly­ka­tu ei ole beto­ni­por­sail­la rajat­tu alue.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.