Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.12.2012

Kaik­ki päät­tyy aika­naan ja niin myös tämän lau­ta­kun­nan työs­ken­te­ly. Tämä on vii­mei­nen kokouksemme.

Koi­vusaa­ren osayleiskaavaehdotus

Haluai­sin täs­sä tuu­maus­tauon, kos­ka kaa­va on var­sin kal­lis toteut­taa. Onko todel­la jär­ke­vää teh­dä Län­si­väy­läl­le eril­li­set eri­ta­so­liit­ty­mät Hana­saa­reen ja Koi­vusaa­reen? Jos liit­ty­mä Koi­vusaa­res­sa on pie­nis­tä lii­ken­ne­mää­ris­tä huo­li­mat­ta tar­peen, voi­si­ko ris­teyk­sen sisä­osan käyt­tää joten­kin jär­ke­väs­ti. Toi­mis­to tai park­ki­ta­lo nyt esi­mer­kik­si. Ris­teyk­sen sisäl­lä ole­va park­ki­ta­lo on tie­tys­ti vähän epä­ku­rant­ti ver­rat­tu­na talon poh­ja­ker­rok­ses­sa ole­vaan. Sel­lai­sen voi­si saa­da hal­vem­mal­la. Tähän vaih­toeh­toon tyur­vau­tui­si­vat ne, jot­ka tar­vit­se­vat auto­aan harvakseltaan. 

Koi­vusaa­reen on tulos­sa pari­tu­hat­ta auto­paik­kaa. Jos ne mak­sa­vat vaik­ka­pa 50 000 euroa kap­pa­leel­ta, kyse on sadan mil­joo­nan euron inves­toin­nis­ta. Alu­eel­li­se­na rat­kai­su­na tämä tuli­si pal­jon hal­vem­mak­si kuin tont­ti­koh­tai­ses­ti kiintiöitynä. 

Sör­näis­ten vero­kam­puk­sen kaava

Kor­vii­ni ei ole kan­tau­tu­nut, mik­si tämä meni vii­mek­si pöy­däl­le. Tääl­lä halu­taan nor­min ylit­tä­vä mää­rä park­ki­paik­ko­ja. Jos näi­hin suos­tu­taan, tuli­si ker­toa, mitä kas­va­va lii­ken­ne mer­kit­see ruuhkautumisena. 

Kala­sa­ta­man sil­to­jen alla – Jul­ki­sen suun­nit­te­lu­kil­pai­lun kil­pai­li­joi­den valinta.

Luot­ta­mus­mies ei voi oikein muu­ta kuin luot­taa esittelijään.

Ase­ma­kaa­van muu­tos Nel­jän­nel­lä linjalla

Jal­ka­käy­tä­vä siir­re­tään ton­til­ta katua­lu­eel­le, jol­loin vino­py­sä­köin­ti muut­tuu taval­li­sek­si ja menee 15 kadunvarsipaikkaa.

 Poik­kea­mis­ha­ke­mus Alek­sis Kivenkadulla

VR:n omis­ta­mas­sa kiin­teis­tös­sä kirp­pu­to­ri Valt­te­ri sanee­ra­taan toi­mis­toik­si. Har­mil­li­nen jut­tu, mut­ta vai­kea sitä on käs­keä VR:ää pitä­mään kirpputoria. 

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.12.2012”

 1. Haluai­sin täs­sä tuu­maus­tauon, kos­ka kaa­va on var­sin kal­lis toteuttaa.

  Vii­mei­sin arvaus on että sii­tä tulee kau­pun­gil­le tap­pio­ta. Siis Koi­vusaa­ren gryn­dauk­sel­la oli tar­koi­tus rahoit­taa Län­si­met­roa, eli täs­sä on nyt etu­merk­ki väärin.

  80 mil­liä yhteen­sä se Kata­ja­har­jun kan­si ja Koi­vusaa­ren liittymä/kansi viri­tys, kum­mat­kin noin 150 met­riä pit­kiä, eli kes­ki­mää­rin noin 265 mil­joo­na kilo­met­ril­tä. Ja nii­den yllä­pi­tö­kus­tan­nuk­set Hel­sin­gil­le. Maa­ta ei juu­ri­kaan net­to­na vapau­du raken­ta­mi­seen, kos­ka se Koi­vusaa­ren liit­ty­mä on niin iso. Mil­loin ne tun­ne­li­nii­lot uskoo, että tää ei nyt oikein ynnää?

  Lii­ken­teel­li­nen tar­ve on asial­li­ses­ti ottaen perus­tel­tu sil­lä että Län­si­väy­läl­tä tulee enem­män auto­ja, kos­ka Kei­la­nie­meen teh­dään tun­ne­li ja mega­liit­ty­mät. Joka on sekin täy­sin vas­ta­va ja vie­lä päät­tö­mäm­pi rat­kai­su, jon­ka vaa­ti ELY, joka ei mak­sa sii­tä eikä täs­tä yhtään mitään. Mui­den rahoil­la on aina kiva suunnitella. 

  Käy­tän­nös­sä ELYn lii­ken­ne­suun­nit­te­lu kiris­tää Espoo­ta ja Hel­sin­kiä, eli jos ette tee mei­dän mota­ri­fan­t­asioi­ta niin ette saa raken­taa. Jos ELY halu­aa tun­ne­lin­sa niin mak­sa­koon ne itse. Nyt ei ole luvas­sa euro­kaan val­tion rahaa, ja jos on seu­ran­nut valtion/Liikenneviraston tilan­net­ta niin sitä tus­kin löy­tyy vaik­ka haluttaisiin.

  Tätä pom­mia nyt pitäi­si pur­kaa sil­lä että kun ei tuo raken­ta­mi­nen tuo­ta mitään muu­ta kuin tap­pio­ta Hel­sin­gil­le, niin mik­si ihmees­sä me tuol­lai­seen suos­tut­tai­siin? Siis 80 mil­liä sii­tä ilos­ta että Espoos­ta tulee Län­si­väy­lää Hel­sin­kiin enem­män auto­ja, haloo! Jät­tää vaan sen liit­ty­män tekemättä.

 2. Kor­vii­ni ei ole kan­tau­tu­nut, mik­si tämä meni vii­mek­si pöydälle.

  Mik­ko Säre­län blogista:

  Sör­näis­ten vero­kam­pus jäi pöy­däl­le. Haluai­sin tuo­hon kort­te­liin käve­ly-yhtey­den kort­te­lin läpi Sör­näis­ten ran­ta­tiel­tä Hämeen­tiel­le. Kort­te­li on nimit­täin 180 met­riä pit­kä ja sil­lä on suu­ri este­vai­ku­tus käve­lyl­le. Täl­lä ei ole aiem­min ollut väliä, mut­ta koh­ta toi­sel­la puo­lel­la on Kala­sa­ta­man asui­na­lue, jon­ka soi­si ole­van raken­teel­li­ses­ti osa Kal­lion seutua.

  http://www.sarela.fi/kslk-11–12-2012-paatokset/

  Eli jos sii­tä sai­si joten­kin kävel­tyä läpi, niin oli­si kiva.

 3. Oli­si­ko­han pai­kal­laan jät­tää Koi­vusaa­ri uuden lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si? Tun­tuu hiu­kan eri­koi­sel­ta, että “toi­mi­tus­mi­nis­te­riö” teki­si näin suu­res­sa, kal­liis­sa ja ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia herät­tä­väs­sä asias­sa pää­tök­sen vii­me elinpäivinään.

  1. Minus­ta pitäi­si siir­tää uuden lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si, mut­ta täs­tä­hän päät­tää lopul­li­ses­ti val­tuus­to, siis se uusi.

 4. Mikä oikeas­taan on KSL:n rooli? 

  Koi­vusaa­reen liit­tyy mon­ta asi­aa ja vai­ku­tus­ta. Koko­nai­suus peit­tää alleen mon­ta olen­nais­ta ja tär­ke­ää yksi­tyis­koh­taa, joi­den soi­si saa­van ansait­se­man­sa tar­kem­man huo­mion. Onko KSL ehti­nyt pereh­tyä hank­kee­seen kunnolla?

 5. Olin vää­räs­sä: Koi­vusaa­re tun­ne­li, liit­ty­mä sekä mini­ka­te Kata­ja­har­juun (pik­ku pät­kä sil­lan län­si­puo­lel­le) ei mak­sa 80 mil­joo­naa euroa. Se mak­saa 130 mil­joo­naa euroa. Tämä ei ole edes mitä halu­taan kysy­mys, vaan tähän nyt ei vaan yksin­ker­tai­ses­ti ole varaa kysy­mys. Mikä sii­nä on että ELYn ja KSV:n tie­liik­ken­ne­suun­nit­te­luun yhteis­työ tuot­taa suun­ni­tel­mia joi­den­ka kus­tan­nuk­set oli­si sie­det­tä­viä jos kyse oli­si mar­kois­ta eikä eurois­ta, ja maan käyt­tö jär­ke­vää jos kyse oli­si Har­to­las­ta eikä Helsingistä?

  Pidem­min ja Län­si­bu­le­var­di­huu­don kera, http://tolkku.blogspot.fi/2012/12/lansivaylan-vaihtoehdot-ja-koivusaari.html

 6. tpyy­luo­ma: Vii­mei­sin arvaus on että sii­tä tulee kau­pun­gil­le tap­pio­ta. Siis Koi­vusaa­ren gryn­dauk­sel­la oli tar­koi­tus rahoit­taa Län­si­met­roa, eli täs­sä on nyt etu­merk­ki väärin.

  Rahoit­taa­han se met­roa. Aja­tus menee kuta­kuin­kin niin, että lisäk­si tar­vi­taan tar­peel­li­nen lii­ken­nein­ves­toin­ti, eli täs­sä tapauk­ses­sa moottoritieliittymä.

  Pitää­hän kun­non ihmis­ten pääs­tä liik­ku­maan ja ainoas­taan inves­toin­nit autoi­luun ovat oikei­ta lii­ken­nein­ves­toin­te­ja, kaik­ki muu on puu­has­te­lua ja luksusta.

  Jos­tain syys­tä vain jouk­ko­lii­ken­nein­ves­toin­tien pitää aina mak­saa itsen­sä maan­käy­tön arvon­li­säl­lä. Tiein­ves­toin­nit nyt vaan toteu­te­taan, kos­ka nii­tä tarvitaan.

 7. Jos­tain syys­tä vain jouk­ko­lii­ken­nein­ves­toin­tien pitää aina mak­saa itsen­sä maan­käy­tön arvon­li­säl­lä. Tiein­ves­toin­nit nyt vaan toteu­te­taan, kos­ka nii­tä tarvitaan.”

  Ja sit­ten vie­lä näi­den auto­lii­ken­nein­ves­toin­tien mai­se­moin­nit ja sopeut­ta­mi­nen kau­pun­kym­pä­ris­töön pitää aina mak­saa maan­käy­töl­lä ja ker­ro­sa­lal­la takaisin! 🙁

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.