Opiskelijoiden olisi järkevintä ostaa asuntonsa

Yksiöi­den vuokrat ovat Helsingis­sä törkeän korkei­ta. Tämä on merkit­tävä ongel­ma opiske­li­joille. Jos vuokraa joutuu mak­samaan 700, jos­ta yhtiö­vastik­keen osu­us on sata­nen, opiske­li­jan olisi paljon järkeväm­pää ostaa asun­to vaik­ka kokon­aan velak­si. Jos asun­to mak­saa vaikka­pa 120 000, korkoa siitä ei mitenkään voi tul­la 7200 euroa eli kuut­ta pros­ent­tia. Asun­to­ja­han yhä lain­oite­taan sat­apros­ent­tis­es­ti ja jopa ylikin.

Opin­totuen asum­is­lisä kuitenkin pakot­taa opiske­li­jan vuokra­markki­noille. Asum­is­lisää ei mak­se­ta sent­tiäkään asun­to­lainan korkoi­hin eikä edes yhtiö­vastik­keeseen.  Korkoa ei pidäkään käsitel­lä kuin vuokraa, kos­ka sitä tue­taan jo verovähen­nysoikeu­den kaut­ta ja kos­ka vuokranan­ta­jan vuokrat­u­lo on tälle verotet­tavaa tuloa. Silti edes yhtiö­vastik­keen ja pienen koroista koroista pitäisi oikeut­taa asum­is­lisään.  On turhaa val­tion toimin hyödyt­tää vuokranan­ta­jia viemäl­lä opiske­li­joil­ta vai­h­toe­hto vuokra-asumiselle.

53 vastausta artikkeliin “Opiskelijoiden olisi järkevintä ostaa asuntonsa”

 1. “Opin­totuen asum­is­lisä kuitenkin pakot­taa opiske­li­jan vuokramarkkinoille.”

  Ystävä vuokrasi pihamökkiä. Mök­ki meni opiske­li­jalle, joka pyysi vuokranko­ro­tus­ta. Pyy­det­ty vuokra oli niin pieni, että siitä ei saanut tukea. Vuokraa nos­tet­ti­in ja opiske­li­ja sai asun­non ja ystävä sai tuplavuokran.

  Nykyään opiskelu on hyvä bis­ness, että valmis­tu­mi­nen on kuin konkurssin tek­isi. Olisiko­han aika pala­ta 1970-luvulle, jol­loin opiskelu oli investoin­ti tulevaisuuteen.

 2. Omas­sa omis­tusasun­nos­saan asu­va opiske­li­ja saa kyl­lä KELAn yleistä asum­is­tukea, jon­ka määrä on yleen­sä jopa suurem­pi kuin opin­totuen asum­is­lisä (joka on max 201,60 e/kk).

 3. Itse mak­san vuokraa yksiöstä 570€, ja min­ul­la olisi käteistä ostaa asun­to ilman velkaa. Tois­taisek­si tämä ei ole kan­nat­tanut, kos­ka esim. Euro-oblig­aa­tio rahas­tos­ta on keskimäärin saanut vähän yli 7% vuosit­taisen tuo­ton viimeisen kymme­nen vuo­den ajal­ta. Viimeisen vuo­den aikana tuot­to on ollut yli 9%. 

  Olen harkin­nut asun­non ostoa velak­si kun uusien asun­to­lain­o­jen reaa­liko­rko oli noin 0,8 pros­ent­tiyk­sikköä negati­ivi­nen ainakin vielä viime kesäku­us­sa. Ihme­tyt­tää vain se, miten tämä yhtälö voi olla kan­nat­ta­va pankeille. Paljonko ne rankai­se­vat jos mak­saa velan ennen aiko­jaan pois korko­jen noustessa?

 4. Yksiöi­den törkeä hin­tata­so johtuu puh­taasti kysyn­nästä ja tar­jon­nas­ta. Nyky­isil­lä normeil­la ja säädök­sil­lä (keskip­in­ta-ala‑, pysäköin­ti- yms.) moist­en rak­en­t­a­mi­nen ei ole ollut kan­nat­tavaa. Ja vaiku­tus ei tosi­aan koske pelkkiä vuokrayk­siöitä, hyvien liiken­ney­hteyk­sien päässä ole­vat myytävät yksiöt ovat myös törkeän hintaisia.

 5. Sama jut­tu pätee myös työa­sun­tovähen­nyk­seen. Teen töitä 400 kilo­metrin päässä vaimostani ja lap­sis­tani, mikä vaatii asun­non toiselta paikkakunnal­ta. Verovähen­nys on 250 euroa suo­raan veros­ta, mut­ta olisi nol­la euroa jos omis­taisin asun­non itse. Verot­ta­ja tukee kuitenkin vuokran mak­sua vaimol­leni, joka omis­taa työasunnon.

  Tämän kuvion toim­imi­nen varmis­tet­ti­in sekä verot­ta­jal­ta, että lakimieheltä ja on kum­mankin mielestä ok.

  Verot­ta­ja ei siis sal­li min­un rikas­tu­van työa­sun­nol­la, mut­ta vai­moni rikas­tu­mi­nen on sille ok. Onko tässäkään mitään järkeä:)?

 6. Ja yksiöi­den vuokrin­han ei vaiku­ta yhtään liika rak­en­tamisen sääte­ly eikä varsinkaan kaavoitus­mo­nop­o­li. Sitä saa mitä tilaa. 😀 😀 😀 Nyt on tilat­tu korkei­ta asumiskustannuksia.

  Helsin­gin kestämätön yksiöpu­la ratkeaa vain rak­en­ta­mal­la Uusi-Kallio. Tiivistä kuusik­er­roksista raken­nuskan­taa spåra­matkan päähän keskus­tas­ta. Asun­to­jen keskikokook­si 20 neliötä ja asun­to­ja kokon­ais­määrältään rapi­at 10 000. Ton­tit riit­tävän pieniksi ja nin, ettei yhdel­lä omis­ta­jal­la ole mon­taa tont­tia, eikä muo­dos­tu määräävää markkina-asemaa.

  Lääke pulaan tiede­tään, mut­ta onko oikeasti halua lähteä helpot­ta­maan pulaa? En ukso, kos­ka kohtu­uhin­tainen asum­i­nen on poli­itiko­ja lähel­lä ole­vien raken­nus­li­ikei­den taskus­ta pois. 😉

 7. Mis­tä saa lainaa ilman vakuuk­sia? Minä voisin ottaa sel­l­aisen mielel­läni. Yleen­sä asun­to käy vaku­udek­si korkein­taan 75% asun­non arvos­ta ja lop­ulle eli 120k€ asun­nolle pitäisi jostain löy­tyä omaa pääo­maa 30k€ tai vakuuk­sia vas­taavalle arvolle.

 8. Ratkaisu ongel­maan on ollut jo tiedos­sa pitkään, yleistä asum­is­tukea saa myös vastik­keeseen. Opiske­li­jan pitää siis jär­jestää asiansa niin, että saa yleistä asum­is­tukea eikä opiske­li­joiden asumislisää.

 9. Tässä onkin pieni ongel­ma — samal­la olisi tehtävä hark­in­taa, että opiskelem­i­nen tuot­taa taito­ja, jot­ka johta­vat tuloi­hin aikanaan. 

  Eteenkin AMK opin­tolin­joil­la oleville tulee painet­ta paran­taa saa­mansa opetuk­sen tasoa ja omaa oppimistaan. 

  (Osaav­ille ajat­telukyky­isille ja ahk­er­ille nuo­rille on hommia.)

 10. Oliko tämä kir­joi­tus ottaa ihan vakavasti. Noin 30 sekun­nin miet­timisen jäl­keen tuli mieleen seu­raa­vat asiat:
  1. Opiske­li­ja ei saa velkaa ilman tur­vaavia vakuuk­sia ja/tai sään­nöl­lisiä tulo­ja. Har­val­la opiske­li­jal­la on.
  2. 700 €/kk vuokra koskaa lähin­nä Helsin­gin kan­takaupun­gin yksi­ty­isiä vuokrayk­siöitä. Opiske­li­ja-asun­to­ja vähän kauem­paa tai solu­ja saa jo huo­mat­tavasti halvemmalla.
  3. Asun­non osta­ja altistuu hin­tavai­hteluriskille. Viimeisen 20 vuo­den aikana riskinot­to on tuot­tanut voit­toa, seu­raavas­ta 5 vuodes­ta en olisi niin varma.
  4. Opiske­li­ja menet­tää ensiosta­jan edut vuokrayk­siön ostossa. Ja kun valmis­tu­misen jäl­keen saat­taa olla tarvet­ta isom­paan asun­toon, joutuu uuden oston yhteytey­dessä mak­samaan varain­si­ir­toveron + mah­dol­liset välityspalkkiot.
  5. Kuten kir­joite­tuk­ses­sasi tode­taan asum­is­lisää ei saa omaa asun­toa varten.
  6. Laskel­ma menee uusik­si jos korko­ta­so nousee. Täl­lä het­kel­lä korot on alhaal­la, mut­ta ei se mitään takaa mil­lä tasol­la korot on esim. ensi vuonna.

  Kätev­in­tä, joskaa ei vält­tä moraalis­es­ti oikein, on ns. ris­ti­inos­tot, jos­sa kak­si toisilleen tut­tua per­het­tä osta­vat sijoi­tusasun­not ja vuokraa­vat ne ris­ti­in toisen per­heen opiske­li­jalap­sille. Täl­lä kikalla pääsee hyö­tymään tehokkaasti vero- ja tukieduista.

 11. Pien­i­t­u­loinen, omis­tusasun­nos­sa asu­va opiske­li­ja voi saa­da yleistä asum­is­tukea. Ihan kuten kuka tahansa pienituloinen.

 12. Eläköön! Olemme pelastet­tu­ja! Lisää tukia lisäämään kysyn­tää. Tar­jon­taan ei kan­na­ta vaikut­taa. Ja tuethan ei mene mis­sään tilanteessa hintoihin. 

  Tek­isitkö meille tyh­mille ana­lyysin kuin­ka paljon rahaa on 120 000 €?

 13. Opiske­li­jat voivat kyl­lä saa­da KELAn yleistä asum­is­tukea jos asu­vat omistusasunnossa.

  Toinen asia on sit­ten myös että omis­tusasumises­sa on kyl­lä enem­män riskiä kuin vuokral­la-asumises­sa (nimit­täin asun­to­hin­tariskiä + remont­tikus­tan­nus­riskiä). Täten omis­tusasumisen pitäisikin olla keskimäärin vähän halvem­paa. Suuri­nosa asun­non­o­mis­ta­jista on velka­si­joit­ta­jia, jot­ka toivovat/uskovat ettei asun­to­jen hin­nat laske.

 14. Se vastike ei kyl­lä kata kor­jauk­sia, täysin mutu­na sanois­in että yksikössä jotain tyyli­in ton­nin vuosi olisi hyvä keskiar­vo. Mut­ta muuten joo, kak­siois­sa tosin sit­ten vähem­män selvää.

 15. “Opin­totuen asum­is­lisä kuitenkin pakot­taa opiske­li­jan vuokra­markki­noille. Asum­is­lisää ei mak­se­ta sent­tiäkään asun­to­lainan korkoi­hin eikä edes yhtiövastikkeeseen.”

  Opiske­li­ja on kuitenkin täl­löin oikeutet­tu yleiseen asum­is­tu­keen. Yleisel­lä asum­istuel­la tue­taan myös omis­tusasun­nos­sa asu­vien vähä­tu­lois­t­en vastikkei­den mak­sua sekä lainan hoitoa. Tämä voi tul­la jopa edullisem­mak­si kuin opin­totuen asum­is­lisä, kos­ka asum­is­tukea mak­se­taan ympäri vuo­den eikä vain 9 kuukaut­ta vuodessa. Tietysti yleisessä asum­istues­sa on sit­ten taas mui­ta tukivi­idakkoon liit­tyviä liikku­via osia, ja esimerkik­si asun­to­lainan saami­nen tukien varas­sa elävälle voi olla vaikeaa.

 16. Mik­si vuokra-asum­i­nen ylipäätään on kalli­im­paa kuin asun­to­lainan otto? Jokin seli­tyshän sillekin on. Tar­joan yhdek­si seli­tyk­sek­si sen, että korot voivat nykyis­es­tä vain nous­ta, eivätkä juuri laskea.

  Onko kenenkään etu, että pienen sosi­aal­i­tur­van varas­sa elävät ihmiset otta­vat asun­to­lain­o­ja? Kuka siinä oikein kan­taa riskit? En ainakaan luo­ta siihen, että pank­ki kan­taa omat riskinsä.

 17. Toinen jut­tu on, että mis­tä löy­dät sen pankin joka lainaa tyhjä­taskulle opiske­li­jalle? Ei alkupääo­maa / riit­täviä vakuuk­sia eikä sään­nöl­lisiä tuloja.

 18. Halu­aisin kom­men­toi­da ihan vaan sel­l­aista, että 120 000e ei juuri minkään näköistä asun­toa saa Helsingistä — tai siis — Mikäli opiske­li­ja mak­saa yli 700e vuokraa yksiöstä, asuu hän mitä luul­tavim­min alueel­la Töölö-Kamp­pi-Ullan­lin­na-Eira-Punavuori-Laut­tasaari, jos­sa yksiöi­den hin­nat ovat lähempänä 200 000e kuin alle 150 000e. Olisi hyvä ottaa huomioon myös Helsingis­sä myyn­nis­sä ole­vien asun­to­jen kovat hinnat.

 19. Hyvä­tu­loisen opiske­li­jan on jo pitkään kan­nat­tanut ostaa asun­to vuokraamisen sijas­ta. Ainakin jos kan­nat­tavu­ut­ta mitataan sil­lä, kuin­ka paljon rahaa jää käteen pitkäl­lä aikavälil­lä. Toisaal­ta vuokrat ovat yleen­sä alem­pia kuin yhtiö­vastike, korot ja lyhen­nyk­set yhteen­sä, ja useimpi­en opiske­li­joiden tulota­sol­la sata­nen tai kak­si enem­män kuukaudessa paran­taa olen­nais­es­ti elämänlaatua.

  Muutenkin omis­tusasumisen lasken­nal­lis­es­ta kan­nat­tavu­ud­es­ta iso osa on sitä, että kun tin­kii elämän­laadus­taan sil­loin, kun rahas­ta on muutenkin tiukkaa, saa käyt­töön­sä enem­män rahaa joskus myöhem­min, kun sille ei luul­tavasti ole yhtä paljon tarvetta.

 20. Fik­su idea pitäisi kuitenkin olla 30–40 k€ että selviäisi korko­jen nous­tus­ta, jos­sakin vai­heessa se on kuitenkin edessä. Ja vastike on myös vähän alakant­ti­in laskel­mas­sasi. Pap­pa Beta­lar malli toimii hyvin ja pienen asun­non arvo ei katoa mihinkään niistä on aina pula.

 21. Turk­ka Louekari:
  Mik­si vuokra-asum­i­nen ylipäätään on kalli­im­paa kuin asun­to­lainan otto? Jokin seli­tyshän sillekin on…

  Tuo­hon on yksinker­tainen seli­tys. Jos ole­tamme asun­non mak­sa­van aina saman ver­ran, niin vuokraa­sumises­sa on omis­ta­jan saata­va asun­nos­ta kohtu­ulli­nen tuot­to. Tuot­to las­ke­taan ottaen huomioon vähen­nyk­set ja verot. 

  On muu­ta­ma keino laskea vuokra-asumisen kustannuksia:
  — las­ke­taan vuokrat­u­lon verotusta
  — pois­te­taan per­in­tövero ja
  — lopete­taan vuokra-asumisen tukeminen.

  Meil­lä vain ei ole kiinos­tus­ta oikeasti puut­tua asumiskustannuksiin.

 22. Oma asun­to on itse asi­as­sa keino päästä yleisen asum­istuen piiri­in opiske­li­jana — ilmeis­es­ti ain­oa jos halu­aa nos­taa myös opin­to­tukea. Mut­ta yleisessä asum­istues­sa on huo­mat­tavasti tiukem­mat tulo­ra­jat kuin opiske­li­jan asumislisässä. 

  Luulisi pankin anta­van 100% lainaa jos­ta voi ainakin korot elämisen lisäk­si mak­saa opin­tora­hal­la ja asum­is­lisäl­lä. Miten henkilö muka Suomes­sa voisi täl­löin tul­la mak­sukyvyt­tömäk­si (kun mikä tahansa muu yhteiskun­nan tuki on korkeampi kuin opin­to­tu­ki). Korot toki voi nous­ta, mut­ta sik­si opiske­li­jalle tiet­ty myy­dään joku korkokat­to, kiin­teä korko, vaku­u­tus tms.

  Toisin kuin työssäkäyvän, tuil­la elävän opiske­li­jan tulot kun ei oikein voi laskea. Päin vas­toin, on varsin toden­näköistä että ne nou­se­vat (esim jos menet­tää oikeu­den opin­to­tu­keen, saa toimeen­tu­lo­tukea tai sit­ten voi valmis­tua ja saa­da töitä, tai ainakin työttömyystukia.).

  Ongel­ma lie­neekin että Helsingis­sä asun­not on niin kalli­ta ettei omaan osu­u­teen koroista jää rahaa ilman lisä­tu­lo­ja. Ja opiske­li­jan lisä­tu­lot ovat tyyp­il­lis­es­ti kaikkea mui­ta kuin sään­nöl­lisiä. Ja ne sään­nöl­liset var­mat tulot sitä pankkia kiinnostaa.

  Käsit­tämätön­tä sen sijaan on että vuokrata­sot on mon­es­sa kaupungis­sa läh­es yhtä korkeal­la kuin Helsingis­sä, mut­ta asun­to­jen hin­ta selvästi alhaisem­pi. Etenkin kun monis­sa paikois­sa se lainan koroista asum­istuen jäl­keen mak­set­ta­va oma osu­us olisi ihan hyvin opin­tora­has­takin mak­set­tavis­sa ainakin nyt kun korot on alhaalla.

 23. Turk­ka Louekari:
  Mik­si vuokra-asum­i­nen ylipäätään on kalli­im­paa kuin asun­to­lainan otto?

  Riskiprofi­ilin vuok­si. Omis­ta­ja ei voi vain kävel­lä pois ja jät­tää mak­su­ja mak­samat­ta, vuokra­li­nen voi. Omis­ta­jal­la on omis­ta­jan ris­ki koron­nousus­ta, siitä että vuokralainen ei mak­sa, siitä että vuokralainen (tai joku muu) rikkoo paikat, jne jne.

 24. Nyt kun asun­to­jen hin­nat nou­se­vat, niin hin­nan­nousu voisi hyvinkin olla suurem­pi kuin korkomaksut.

  Ongel­ma on se, että minkälaiset rahoi­tusin­stru­men­tit tähän kehitetään. 

  En tiedä onko tun­teeni väärä, mut­ta minus­ta vaikut­taa, että nuoret oli­si­vat hie­man aktivoituneet poli­it­tis­es­ti, ja tämähän on yksi monista asioista jot­ka voidaan lait­taa kun­toon poli­it­tis­es­ti. Eli tässäkin on yksi aja­tus, jon­ka tien päässä voi olla jokin hyvä ratkaisu.

 25. Amrikas­sa­han meni pitkän aikaa siten, että kaikkien kan­nat­ti ostaa asun­to ja kaikille vielä myön­net­ti­in lainaa asun­non ostamiseen. 

  Seu­rauk­set tunnemme.

 26. Pena:

  Yksiöi­den törkeä hin­tata­so johtuu puh­taasti kysyn­nästä ja tarjonnasta. 

  Tai sit­ten ihmiset ovat lyömässä vetoa tämmöisen talouskehityksen puolesta:

  Keskus­pankkien kokeel­liset kri­isi­toimet vaikut­ta­vat vaarat­tomil­ta, mut­ta pankkien taseis­sa paisuu kaikkien aiko­jen aikapom­mi. Rahakokei­den riskit pal­jas­tu­vat äkisti, kun yksi­tyi­nen luot­to­jen kysyn­tä alkaa taas kasvaa.
  —snip—

  Yhdys­val­toi­hin tämän rahapom­min räjähdys tietäisi ker­tarysäyk­senä tuhan­nen pros­entin inflaa­tio­rysäys­tä. Euroalueen ja Japanin vas­taa­va hin­tashok­ki olisi “vain” 500 prosenttia.

  Jos tavaroiden ja palvelu­iden kysyn­tä ja tar­jon­ta pysy­i­sivät ennal­laan mut­ta niiden ostamiseen käytet­tävis­sä ole­va rahamäärä paisu­isi viisinker­taisek­si, olisi myös hin­to­jen kohot­ta­va viisinker­taisik­si uuden tas­apain­on löytymiseksi. 

 27. Tämän päivän opiske­li­joiden pitäisi taju­ta että yksiö ei ole maail­mal­la normi­a­sun­to opiske­lialle, tai ainakaan per­heet­tömälle sel­l­aiselle. Sinkkuopiske­li­jan pitää asua solu- tai kimp­pakäm­pässä tai alivuokralaishuoneessa. Se että halu­taan oma yksiö on ilmeis­es­ti seu­raus­ta siitä että opiske­li­jat ovat nykyään niin sosi­aalis­es­ti rajoit­tunei­ta. Kun ollaan luo­mas­sa sosi­aal­isia suhtei­ta opiskelun alku­vai­heessa hävetään solu­a­sum­ista, mut­ta taloudel­liset reali­teetit uno­htu­vat. Jos on valmis mak­samaan 700€ kuus­sa ts isä mak­saa niin siitä vaan, mut­ta onko jokaisen isän pakko osal­lis­tua sel­l­aiseen höm­pö­tyk­sen. Eiköhän sitä myös valmis­tu nopeam­min jos joutuu asumaan vähän kur­jem­min. jos kaipaa luku­rauhaa kun kämp­pik­set bailaa­vat, voi men­nä kir­jas­toon, niil­lähän on yölukusale­ja (vai onko enää?)

 28. Vuosikir­jan mukaan mikäli oikein luen http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/11_12_16_Tilastollinen_vuosikirja.pdf
  yksi­na­su­via n.150000 yksiöitä stadis­sa 66000
  Yksi­na­su­vien määrä heilahti 1990–2000 luvul­la 80000 muut­tui 120000 tuhan­nek­si yksi­na­su­jak­si ja on nyt siis tuo 150000 yksinasujaa.
  Yksiöi­den vuokrahin­nat n.30% kalli­impi per neliö kuin kak­sio. Kak­sion vuokrahin­ta n11% kalli­impi kuin kolmio. Upea markki­narako on tosi­aan saatu aikaisek­si kos­ka ei raken­neta tarpeek­si pieniä asuntoja.
  Jos siis opiske­li­ja halu­aisi halvem­paa vuokrakämp­pää niin pitäisi liit­toutua muu­ta­man kaverin kera ja vuokra­ta yhdessä esim kolmio. Jostain syys­tä poli­ti­ik­ka ei suosi sitä että ihmi­nen halu­aisi asua omas­sa rauhas­sa pienem­mässä bud­u­aaris­sa edullisemmin.

 29. Kalle: Tuo­hon on yksinker­tainen seli­tys. Jos ole­tamme asun­non mak­sa­van aina saman ver­ran, niin vuokraa­sumises­sa on omis­ta­jan saata­va asun­nos­ta kohtu­ulli­nen tuot­to. Tuot­to las­ke­taan ottaen huomioon vähen­nyk­set ja verot. 

  Ole­tus on sikäli väärin, että asun­to — sen ylläpi­to — ei aina mak­sa saman ver­ran. Usein näyt­tää ole­van niin, että omis­ta­jat ovat asukkaina säästäväisem­piä kuin vuokralaiset: esim. läm­mön ja veden kulu­tus, jätemak­sut, asun­non kulu­tus- ja käyt­tö­ta­vat jne. 

  Toinen asia on sit­ten se, että tuot­to­vaa­timuk­sen lisäk­si vuokra-asun­non omis­ta­jal­la on ris­ki, kuten edel­lä on jo mainit­tukin. Omis­tusasun­to­jen kohdal­la riskin — korko­riskin jne — kan­taa omis­ta­ja itse.

 30. Uusien asun­to­jen ener­giate­hokku­us, esteet­tymyys, 75 neliön keskimääräiset asun­not, parkkipaikkanor­mit, melunor­mit jne. Sään­te­ly tekee asumis­es­ta kallista, ja lääk­keek­si tar­jo­taan lisää sääntelyä?

  Mut­ta toinen kysymys on, että mik­si opiske­li­jalle yleen­sä kuu­luisi keskus­ta-yksiössä asumisen luksus?

  Itsekkin solus­sa tyy­tyväisenä asuneena sanois­in että jos yksiössä halu­aa opiskelu-aikana asua, ei yhteiskun­nan kuu­lu siihen tukea tarjota.

 31. Pekka Taipale: Toinen asia on sit­ten se, että tuot­to­vaa­timuk­sen lisäk­si vuokra-asun­non omis­ta­jal­la on ris­ki, kuten edel­lä on jo mainit­tukin. Omis­tusasun­to­jen kohdal­la riskin – korko­riskin jne – kan­taa omis­ta­ja itse.

  Tästä vielä uno­h­tui työ­palkkio. Asun­tosi­joit­ta­mi­nen on varsin työlästä puuhaa, eri­tyis­es­ti huonol­la tuuril­la työtä riit­tää enem­män kuin riittävästi.

  Tässä siis vielä läpileikkaus vuokranmuodostuksesta:

  1. Yhtiö­vastike
  2. Yhtiön kor­jausku­lut, esim. putkiremontit.
  3. Asun­non ylläpi­toku­lut, esim. keit­tiöre­mon­tit, maalauk­set, jne.
  4. Kus­tan­nuk­set asun­non tyhjänäolosta vuokralais­ten välillä.
  5. Vuokralaisi­in liit­tyvä ris­ki (vuokran mak­samat­to­muus, vahingot)
  6. Työ­palk­ka (sopimusten laad­in­ta, kom­mu­nikoin­ti, vuokralais­ten etsin­tä, remont­tien teet­tämi­nen, yhtiön asioi­hin osallistuminen)
  7. Pääo­man tuotto

  Pääo­man tuo­to­ssa pitää huomioi­da se, että sijoi­tus on pitkäaikainen ja jos­sain määrin riskip­i­toinen. Tuo­ton pitää olla ver­ran­nolli­nen vai­h­toe­htosi­joi­tusten tuottoon.

  Hyvin karkeasti las­ket­tuna 30 m²:n yksiössä ylläpi­tokus­tan­nuk­set ovat noin 250 €/kk pitkäl­lä aikavälil­lä. Asun­non tyhjänäo­lo tuo ehkä 5 % lisää vuokraan (1 kk/2 vuot­ta). Vuokralais­ris­ki ei ole kovin suuri, joten jätetään se tässä väli­in. Työtä menee ehkä viikon vuodessa, las­ke­taan 50 €/kk.

  Näil­lä luvuil­la las­ket­tuna 700 €/kk vuokras­ta jää vuokralo­ordille tyhjänäoloa­jan huomioiden noin 660 €/kk. Siitä vähen­netään työkus­tan­nuk­set ja ylläpi­tokus­tan­nuk­set, tulok­se­na 360 €/kk tuot­toa pääomalle.

  Jos se yksiö mak­soi 120 k€, tuot­to on 3 %. Täl­lä het­kel­lä se on hyvä nimel­lis­tuot­to, mut­ta kun asun­to­jen reaal­i­hin­nat saat­ta­vat olla jopa laskus­sa, ei tuo ihan hyvältä sijoituk­selta näytä juuri nyt.

  Asun­tosi­joituk­sen hyvyys näkyy vain pitkäl­lä aikavälil­lä. Jos tarkastelu­jak­sok­si ote­taan vaikka­pa 1990–1995, luke­ma on ihan eri kuin 1995–2000. Ver­rat­tuna vas­taavi­in vai­h­toe­htoisi­in sijoituk­si­in asun­to ei ole mitenkään eri­tyi­nen kul­takaivos sijoit­ta­jille. Speku­lan­tille tont­ti­maa on aivan toinen asia.

  Ark­i­jär­ki on samaa mieltä sikäli, että jos asun­to olisi eri­tyisen hohdokas sijoi­tus, yksiöt oli­si­vat ammat­tisi­joit­ta­jil­la, eikä niitä omak­si myytäisi.

  Muille on aina paha antaa sijoi­tus­neu­vo­ja, mut­ta jos olisin itse vara­ton opiske­li­ja, en ostaisi omis­tusasun­toa ennen talousti­lanteen selk­iämistä. Asun­toon sisäl­tyy kuitenkin arvonalen­nuk­sen ris­ki, ja asun­to sitoo yhdelle paikkakun­nalle. Sijoi­tus ei ole nopeasti tai hel­posti reaalisoitavissa.

  Se kuitenkin pitää paikkansa, että pitkäl­lä aikavälil­lä on edullisem­paa omis­taa kuin olla vuokral­la. Vero­tus ohjaa siihen suun­taan, ja sil­loin vaivan­palkan mak­saa itselleen.

 32. Äsh äsh äsh. Ei 120 donan asun­nos­ta saa vuokraa 700. Siitä saa 450 ja se on jos­sain Jär­ven­päässä. Siitä mak­se­taan 200 yhtiö­vastiket­ta ja 200 viemarire­mont­ti­lainaa. Riip­puen miten vähen­nyk­set menee läpi, on vuokratuo­tot siis max 2%.

  Jos asun­to on vastarem­pat­tu, sitä ei todel­lakaan kan­na­ta pan­na vuokralle. On parem­pi pan­na hin­tapyyn­nök­si 250 don­aa ja vena­ta vuosi pari jotain lan­de­paukkua, jol­la on liikaa rahaa.

 33. Se, että use­ampi opiske­li­ja asu­isi esim. kolmios­sa, olisi sekä taloudel­lisem­paa että ekol­o­gisem­paa. Mut­ta minkäs teet kun suo­ma­lainen halu­aa olla aina omis­sa olois­saan toisin kuin etelä-euroop­palainen. Välimeren mais­sa­han ei tietääk­seni raken­neta yksiöitä juuri ollenkaan.

 34. Kim­mo:
  1. Opiske­li­ja ei saa velkaa ilman tur­vaavia vakuuk­sia ja/tai sään­nöl­lisiä tulo­ja. Har­val­la opiske­li­jal­la on.
  2. 700 €/kk vuokra koskaa lähin­nä Helsin­gin kan­takaupun­gin yksi­ty­isiä vuokrayk­siöitä. Opiske­li­ja-asun­to­ja vähän kauem­paa tai solu­ja saa jo huo­mat­tavasti halvemmalla.
  3. Asun­non osta­ja altistuu hin­tavai­hteluriskille. Viimeisen 20 vuo­den aikana riskinot­to on tuot­tanut voit­toa, seu­raavas­ta 5 vuodes­ta en olisi niin varma.
  4. Opiske­li­ja menet­tää ensiosta­jan edut vuokrayk­siön ostossa. Ja kun valmis­tu­misen jäl­keen saat­taa olla tarvet­ta isom­paan asun­toon, joutuu uuden oston yhteytey­dessä mak­samaan varain­si­ir­toveron + mah­dol­liset välityspalkkiot.
  5. Kuten kir­joite­tuk­ses­sasi tode­taan asum­is­lisää ei saa omaa asun­toa varten. Armei­ja taitaa olla myös per­in­teinen keino pääkaupunkiseudul­la näi­den asioiden kanssa kikkailu­un. Armei­ja kun mak­saa asun­to­lainan korot + mui­ta asumisen kulu­ja palvelusa­jal­ta. Jos ja kun asun­to­jen hin­nat ovat lähi­his­to­ri­as­sa tupan­neet nouse­maan, armei­ja-ajan arvon­nousuil­la on jotkut tehneet ihan mukavia tile­jä, val­tion mak­saes­sa kulut ja tyt­töys­tävän tai jonkun muun asustel­lessa lisäk­si ilmaisek­si sen ajan asunnossa.
  6. Laskel­ma menee uusik­si jos korko­ta­so nousee. Täl­lä het­kel­lä korot on alhaal­la, mut­ta ei se mitään takaa mil­lä tasol­la korot on esim. ensi vuonna.
  1. Opiske­li­ja saa lainaa, jos on ASP-tili pankissa, ja edes jotain tulo­ja (esim. lyhyt har­joit­telu­paik­ka käy tuon kri­teerin täyt­täjäk­si). Val­tio takaa lainan (ja antaa sille korkotuen, eli erään­laisen osit­taisen korkoka­ton) asuin­paikas­ta riip­puen seu­raavi­in sum­mi­in asti:
  — Helsingis­sä enin­tään 145 000 €
  — Espoos­sa, Kau­ni­ai­sis­sa ja Van­taal­la enin­tään 125 000 €
  — muual­la Suomes­sa enin­tään 100 000 €.

  4. Tuo on tot­ta, ja ihan konkreet­ti­nen ongel­ma. Nykyään ei yksiöitä itselleen kan­na­ta paljon ostel­la, kos­ka sil­loin menet­tää varain­si­ir­toverova­pau­den seu­raavas­ta, yleen­sä kalli­im­mas­ta asun­nos­ta, jos­sa sitä kuluisi enemmän.

  5. Yleistä asum­is­tukea saa omaa asun­toa varten.

  6. Tot­ta, joskin verovähen­nysasioista johtuen koron merk­i­tys ei opiske­li­jal­la ole täysimääräi­nen. Ensi­a­sun­non osta­jan korkomenoista 32 % on verovähen­nyskelpoisia. Siihen on kyl­lä kehitet­ty leikkuri, eli tuo­ta ei enää täysimääräis­es­ti saa, ja vuo­den­vai­h­teessa osu­us taas las­kee. Mut­ta siltikään koron vaiku­tuk­set eivät ole täysimääräiset.

 35. Lau­ri R:

  Käsit­tämätön­tä sen sijaan on että vuokrata­sot on mon­es­sa kaupungis­sa läh­es yhtä korkeal­la kuin Helsingis­sä, mut­ta asun­to­jen hin­ta selvästi alhaisempi.

  Monis­sa kaupungeis­sa opiske­li­joiden vuokra-asun­not ovat parem­pikun­toisia ja parem­pi­ta­soisia varustelul­taankin (mukaan lukien ajan­ta­saiset tietoli­iken­ney­htey­det, jot­ka kuu­lu­vat vuokraan, mon­es­sa tapauk­ses­sa opiske­li­ja-asun­to­jen vuokri­in kuu­lu­vat myös ainakin vesi, ja joskus myös sähkökin) kuin myyn­nis­sä ole­vat asun­not keskimäärin. Siinä, mis­sä myy­dy­istä asun­noista iso osa on 1960- ja 1970 ‑luku­jen beton­imur­ju­ja, paljolti vielä remon­toimat­tom­i­na yksilöinä, sel­l­aisia ei juuri ole ainakaan opiske­li­joiden vuokra­markki­noil­la tar­jol­la. Ne har­vat, jot­ka sel­l­aisia ovat, laite­taan perus­paran­nuk­seen, ja sen jäl­keen nos­te­taan vuokria, jot­ta remont­tiku­lut saadaan pois.

 36. Kalle:

  Helsin­gin kestämätön yksiöpu­la ratkeaa vain rak­en­ta­mal­la Uusi-Kallio. Tiivistä kuusik­er­roksista raken­nuskan­taa spåra­matkan päähän keskus­tas­ta. Asun­to­jen keskikokook­si 20 neliötä ja asun­to­ja kokon­ais­määrältään rapi­at 10 000.

  Niin­pä, jos tuo olisi fyy­sis­es­ti saati­ka poli­it­tis­es­ti mah­dol­lista, mut­ta kun ei ole. Ensin­näkin tuol­laisen tekem­i­nen on nyky­is­ten poli­it­tis-byrokraat­tis­ten normien vas­taista. Toisek­seen onko spåra­matkan päässä keskus­tas­ta tilaa tuollaiselle? 

  Ei sen Uusi-Kallion tarvitse olla Helsin­gin pääkeskus­tas­sa kiin­ni. Olisiko esim. Itäkeskuk­sen tai Malmin vierustal­la tilaa? Molem­mis­sa on kun­non palve­lut aivan lähel­lä ja keskus­taan pääsee nopeal­la raideliikenteellä.

  Aikaisem­min kir­joit­telin tääl­lä blogilla, että var­ma tapa tehdä ghet­to on tehdä kaupungi­nosa, jon­ka kaik­ki asun­not ovat halpo­ja yksiöitä. Kallio on suun­nit­teen täl­lainen ja meno on sen mukaista, ainakin jos usko­taan poli­isin tilas­to­ja. Silti Kallio tun­tuu opiske­li­joiden ja pien­i­t­u­lois­t­en kesku­udessa kysytyltä alueelta. No, muut­takoot sit­ten sinne, jos ker­ran itse haluavat.

 37. Kaikkein eniten sosi­aal­i­tur­vaa tarvit­sevil­la ja pien­i­t­u­loisil­la olisi hyvä olla oma asun­to, yhtiö­vastike kun on huo­mat­tavasti pienem­pi kulun­ki kuin vuokra. Ja kaikkein eniten sosi­aal­i­tur­vaa tarvit­se­vat heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­vat, syr­jäy­tymisuhan alaiset ihmiset. He ovat sat­tumoisin myös samo­ja ihmisiä, jot­ka tarvit­se­vat eniten poli­ti­ikkaa: sitä, että hei­dän asiansa koetaan ajamisen arvoisek­si. Tähän tarvi­taan poli­ti­ikkaa: jot­ta yhteiskun­tamme vähäisim­mätkin saisi­vat asua.

  Ei var­maankaan ole tasa-arvoista, että asun­tove­lal­liset saa­vat vähen­tää asumisen­sa kulu­ja vero­tuk­ses­sa, mut­ta vuokra-asu­jat eivät. Poli­it­tis­es­ti se on kuitenkin ihan loogista. Jos ker­ran oma asun­to on koh­ta ain­oa sosi­aal­i­tur­van muo­to, sil­loin on loogista kan­nus­taa sekä kepeil­lä että porkkanoil­la oman asun­non han­kkimista. Asum­i­nen­han on useim­mil­la ihmisil­lä — siis taval­lisil­la ihmisil­lä — suurin meno­erä. Tuke­mal­la omis­tusasum­ista val­tio säästää, sil­lä kun asumisen kulut ovat min­imis­sään, täl­löin tarvi­taan vähem­män asum­is­tukea ja toimeen­tu­lo­tukea. Jos nyt kuitenkin varain­si­ir­toveroa ollaan kohot­ta­mas­sa ja jos­sakin vai­heessa var­maan asun­to­lainan korko­jen verovähen­nysoikeu­teenkin ollaan kajoa­mas­sa, täl­löin kan­nus­timista jäl­jelle jää enää keppi.

  Se poli­itikko, joka kek­sii, miten ehkäistä tule­vaisu­u­den van­hus­ten asun­not­to­muus, syr­jäy­tymi­nen ja köy­hyys, on tul­lut tehneek­si aikamme tärkeim­män keksinnön.

 38. k, joo, tot­ta­han näinkin on, mut­ta monas­ti niitä hieno­ja opiske­li­ja-asun­to­ja ei suinkaan kaikille riitä, ja halvim­mat vuokra-asun­not on ihan samaa kali­iperia kuin halvim­mat asun­not. Noin näyt­ti ole­van ainakin Kuopiossa.

  Toki itsel­lä ver­tailuko­hteena Oulu, jos­sa on halpo­ja opiske­li­javuokra-asun­to­ja ja omis­tusasun­to­ja ihan riit­tävästi, mut­ta käsit­tämätön­tä on että monis­sa pienem­mis­säkin kaupungeis­sa eri­tyis­es­ti vuokrahin­tata­so on kovem­pi. (toki tääl­läkin kuulem­ma joutuu jonot­ta­maan vuokral­taan alle 250 euron opiske­li­jayk­siöhin, ainakin niihin jot­ka on 20m päässä yliopistosta.)

 39. hap­po­sai: Itsekkin solus­sa tyy­tyväisenä asuneena sanois­in että jos yksiössä halu­aa opiskelu-aikana asua, ei yhteiskun­nan kuu­lu siihen tukea tarjota.

  No Aamen. En oikeasti ymmär­rä mik­si ihmiset urput­ta­vat asi­as­ta. Solu­a­sun­nos­sa asuin minäkin suurim­man osan opiskelu­a­jas­tani. Käsit­tääk­seni opin­totuen asum­is­lisä alun­perin mitoitet­ti­in solu­a­sum­ista varten ja sit­ten pariskun­nille jne oli yleinen asum­is­tu­ki, eli kuvi­o­lle jos­sa tarvi­taan per­hemäisem­pää asuntoa. 

  Omis­tusasumisen “tukem­i­nen” ei ole vält­tämät­tä lainkaan huono sosi­aal­i­tur­van muo­to kuten on aiem­min käsitel­ty. Omis­tusasum­i­nen kan­nus­taa merkit­tävästi parem­paan huolen­pitoon asun­nos­ta ja sen lähiym­päristöstä. Vuokra­suhde taas syn­nyt­tää käsi­tyk­sen että “tästähän mak­se­taan”, jol­loin ihmi­nen ei niin piit­taa kun­nos­s­api­dos­ta, siitä mitä ympäristössä tapah­tuu jne.

 40. R.Silfverberg:
  Tämän päivän opiske­li­joiden pitäisi taju­ta että yksiö ei ole maail­mal­la normi­a­sun­to opiske­lialle, tai ainakaan per­heet­tömälle sel­l­aiselle. Sinkkuopiske­li­jan pitää asua solu- tai kimp­pakäm­pässä tai alivuokralaishuoneessa. Se että halu­taan oma yksiö on ilmeis­es­ti seu­raus­ta siitä että opiske­li­jat ovat nykyään niin sosi­aalis­es­ti rajoittuneita. 

  Tämän päivän opiske­li­jat halu­a­vat asua aikaisem­paa use­am­min yksiöis­sä, kos­ka myös lap­siper­heet asu­vat nyky­isin aiem­paa väl­jem­min. Muut­to solu­a­sun­toon tarkoit­taa nyky­opiske­li­jalle selvästi suurem­paa pudo­tus­ta elin­ta­sos­sa ja asum­is­mukavu­udessa kuin vaikka­pa 80- tai 90-luvun opiske­li­jalle. Ei siis ole ihmekään, ettei se ole enää yhtä suosit­tu val­in­ta kuin aikaisemmin.

  Kan­nat­taa siis kurit­taa lap­siper­heitä, jos halu­aa saa­da tule­vat opiske­li­jat tyy­tymään nyky­istä vähempään.

 41. Mitt Rom­neyn prag­maat­ti­nen tapa ratkaista ongelma:

  Opiske­li­ja lainaa asun­non ostora­hat vanhemmiltaan.

 42. Michael Perukan­gas:
  Kaikkein eniten sosi­aal­i­tur­vaa tarvit­sevil­la ja pien­i­t­u­loisil­la olisi hyvä olla oma asun­to, yhtiö­vastike kun on huo­mat­tavasti pienem­pi kulun­ki kuin vuokra. 

  Taitaisi oma asun­to men­nä monil­la sosi­aal­i­tur­vaa tarvit­sevil­la melko pian myyntiin. 

  Ter­veitä aikuisia kun ei voi pistää tuos­ta vaan hol­houk­sen alle ja hukkaamiskiel­toon ihan vain sen vuok­si että naut­tii sosiaaliturvaa.

 43. Lau­ri R:
  k, joo, tot­ta­han näinkin on, mut­ta monas­ti niitä hieno­ja opiske­li­ja-asun­to­ja ei suinkaan kaikille riitä, ja halvim­mat vuokra-asun­not on ihan samaa kali­iperia kuin halvim­mat asunnot.

  Yleen­sä mis­sään kaupungis­sa ei riitä niitä hienoimpia ja parhaimpia opiske­li­ja-asun­to­ja. Ymmär­ret­tävästi hyväkun­toisia ali­hin­taisia yksiöitä joko ihan oppi­laitok­sen vier­essä tai vai­h­toe­htois­es­ti keskel­lä kaupunkia ei riitä kaikille halukkaille. Useim­mis­sa opiske­li­jakaupungeis­sa on kuitenkin jo läh­es yli­tar­jon­taa ei-keskeisel­lä paikalla sijait­se­vista solu­a­sun­noista eli opin­tien ei kyl­lä pitäisi kovinkaan usein katke­ta hal­van asumisen puutteeseen. 

  Ei-keskeisel­lä paikalla tarkoit­taa tässä bus­si­matkan päässä suurim­mista oppi­laitok­sista taik­ka keskustasta.

 44. Jouni: Tämän päivän opiske­li­jat halu­a­vat asua aikaisem­paa use­am­min yksiöis­sä, kos­ka myös lap­siper­heet asu­vat nyky­isin aiem­paa väl­jem­min. Muut­to solu­a­sun­toon tarkoit­taa nyky­opiske­li­jalle selvästi suurem­paa pudo­tus­ta elin­ta­sos­sa ja asum­is­mukavu­udessa kuin vaikka­pa 80- tai 90-luvun opiske­li­jalle. Ei siis ole ihmekään, ettei se ole enää yhtä suosit­tu val­in­ta kuin aikaisemmin.Kannattaa siis kurit­taa lap­siper­heitä, jos halu­aa saa­da tule­vat opiske­li­jat tyy­tymään nyky­istä vähempään.

  Entä armeija/siviilipalvelus sit­ten? Eikö sekin ole elin­ta­son pudo­tus? Vai pitäisikö suuris­sa per­hea­sun­nois­sa asuneet heti ylen­tää upseereik­si niin ettei hei­dän tarvitse kasar­mi­tu­vis­sa asua? 

  Itse muutin aikoinaan van­hempi­eni 200 neliön per­hea­sun­nos­ta solukämp­pään kun lähdin opiskele­maan. En kokenut elin­ta­soni alentuneen.
  Tärkein­tä oli itsenäistymi­nen ja uuteen paikkakun­taan ja sen ihmisi­in tutustuminen.

 45. R.Silfverberg: Entä armeija/siviilipalvelus sit­ten? Eikö sekin ole elin­ta­son pudotus? 

  Onhan se ilman muu­ta pudo­tus elin­ta­sos­sa, mikä onkin var­maan yksi syy siihen, että aikaisem­paa harvem­pi suorit­taa varus­mies­palveluk­sen lop­pu­un asti.

  Itse muutin aikoinaan van­hempi­eni 200 neliön per­hea­sun­nos­ta solukämp­pään kun lähdin opiskele­maan. En kokenut elin­ta­soni alentuneen. 

  Yksit­täistapauk­set ovat yksit­täistapauk­sia. Huo­mat­ta­va osa opiske­li­joista taitaa olla eri mieltä kanssasi, kos­ka he ovat valmi­ita mak­samaan yksiöstä kaksinker­taista vuokraa solu­a­sun­toon ver­rat­tuna. Sik­si onkin aika type­r­ää ryhtyä moral­isoimaan, miten tois­t­en ihmis­ten pitäisi asua ja elää, kun he selvästikin käyt­tävät rahansa siihen, minkä koke­vat tärkeäksi.

 46. Jouni: Onhan se ilman muu­ta pudo­tus elin­ta­sos­sa, mikä onkin var­maan yksi syy siihen, että aikaisem­paa harvem­pi suorit­taa varus­mies­palveluk­sen lop­pu­un asti.

  Meinaatko tosis­sasi että joku keskeyt­tää intin sik­si että elin­ta­so las­kee kun joutuu asumaan kasarmissa? 

  Jouni: Yksit­täistapauk­set ovat yksit­täistapauk­sia. Huo­mat­ta­va osa opiske­li­joista taitaa olla eri mieltä kanssasi, kos­ka he ovat valmi­ita mak­samaan yksiöstä kaksinker­taista vuokraa solu­a­sun­toon ver­rat­tuna. Sik­si onkin aika type­r­ää ryhtyä moral­isoimaan, miten tois­t­en ihmis­ten pitäisi asua ja elää, kun he selvästikin käyt­tävät rahansa siihen, minkä koke­vat tärkeäksi.

  No miten iso se huo­mat­ta­va osa on? Isä ja äiti niiden vuokrat mak­saa tai on ostanut asun­non heille, ei ne itse maksa.

 47. Kim­mo: Kätev­in­tä, joskaa ei vält­tä moraalis­es­ti oikein, on ns. ris­ti­inos­tot, jos­sa kak­si toisilleen tut­tua per­het­tä osta­vat sijoi­tusasun­not ja vuokraa­vat ne ris­ti­in toisen per­heen opiske­li­jalap­sille. Täl­lä kikalla pääsee hyö­tymään tehokkaasti vero- ja tukieduista.

  Niin ja jos per­hei­den opiske­li­jat ovat tyt­tö ja poi­ka voivat per­heet sopia että he menevät keskenään naimisi­inkin sitten 😀

 48. R.Silfverberg: Meinaatko tosis­sasi että joku keskeyt­tää intin sik­si että elin­ta­so las­kee kun joutuu asumaan kasarmissa? 

  Huo­mat­ta­va osa keskeyt­tämi­sistä perus­tuu pohjim­mil­taan siihen, että intis­sä on liian kur­jaa ver­rat­tuna siihen, mihin on tot­tunut sivi­ilielämässä ja mikä odot­taa kasarmin port­tien ulkop­uolel­la heti, kun vain pääsee intistä eroon. Jos sivi­ilielämä muut­tuu mukavam­mak­si mut­ta int­ti pysyy ennal­laan, heikke­nee intin houkut­tele­vu­us sen vai­h­toe­htoi­hin näh­den, jol­loin keskeyt­tämiset luon­nol­lis­es­ti lisään­tyvät. Joku keskimääräi­nen sadan vuo­den takainen suo­ma­lainen taas var­maan vai­h­taisi sivi­ilielämän­sä het­keäkään epäröimät­tä nykyiseen inttiin.

  No miten iso se huo­mat­ta­va osa on? Isä ja äitini­iden vuokrat mak­saa tai on ostanut asun­non heille, ei ne itse maksa. 

  Kai niitä tilas­to­ja jostain löy­tyy, jos sin­ua kiin­nos­taa, miten opiske­li­joiden asum­is­muodot ovat vuosikym­menten var­rel­la muut­tuneet. Van­hem­mil­ta saatu tuki on joka tapauk­ses­sa aika mar­gin­aa­li­nen osa korkeak­oulu­opiske­li­joiden toimeen­tu­loa. Opiske­li­jat mak­sa­vat yleen­sä vuokransa käymäl­lä töissä.

 49. Jouni: Yksit­täistapauk­set ovat yksit­täistapauk­sia. Huo­mat­ta­va osa opiske­li­joista taitaa olla eri mieltä kanssasi, kos­ka he ovat valmi­ita mak­samaan yksiöstä kaksinker­taista vuokraa solu­a­sun­toon ver­rat­tuna. Sik­si onkin aika type­r­ää ryhtyä moral­isoimaan, miten tois­t­en ihmis­ten pitäisi asua ja elää, kun he selvästikin käyt­tävät rahansa siihen, minkä koke­vat tärkeäksi.

  Ei kai kukaan ole moral­isoin­ut sitä miten tois­t­en ihmis­ten pitäisi asua tai elää omil­la rahoil­laan, vaan siitä että opiske­li­joiden edun nimis­sä vaa­di­taan val­tio­ta eli veron­mak­sajia kus­tan­ta­maan opiske­li­jan yksiön vuokra Helsin­gin kan­takaupungis­sa (tai Tam­pereen sen paremmin). 

  En ymmär­rä sel­l­aista aja­tus­ta jon­ka mukaan opiske­li­jan pitäisi olla jotenkin eri­tyisessä suo­jelu­ase­mas­sa. Jo nyt opiske­li­ja-ase­ma on monil­la aloil­la erit­täin kan­nat­ta­va. Itsekin laskin tarkkaan aikanaan kos­ka kan­nat­taa valmis­tua, kos­ka vaik­ka en opin­tora­haa nos­tanutkaan, niin junalip­pu­jen hin­nan tuplaan­tu­mi­nen oli ei-triv­i­aali meno­erä. Oli niitä muitakin, alle kolmekymp­pinen sai myös bus­siliput ainakin Tam­pereel­la halvem­mal­la (yli 30-vuo­ti­aan pitää näyt­tää opin­to­tukipäätös jot­ta alen­nus lohkeaa) 

  Min­ul­la ei ole ylipäätään mitään sitä vas­taan että tue­taan opiskelua tai muu­takaan sel­l­aista, mut­ta sys­tee­mi on nykyisel­lään älytön kos­ka opiske­li­ja-asun­to­jen ali­hin­noit­telu ja sub­ven­tiot tekevät opin­to­jen valmi­ik­sisaat­tamis­es­ta kovin kan­nat­ta­mat­toman. Etenkin kun se opin­to­jen venyt­tämi­nen ja “opin­to­tukiop­ti­moin­ti” on monille jonkin­lainen tavoite jo sinänsä. 

  Kun nyt pääsin alku­un, niin en edes ymmär­rä miten yli kolmekymp­pisiä on jos­sain “opiske­li­japoli­ti­ikas­sa” mukana, ja nämä ovat pikem­minkin sään­tö kuin poikkeus. Jos lukion jäl­keen menee armei­jaan ja sit­ten opiskele­maan, niin tyyp­il­lisen opiske­li­jan pitäisi olla noin 20–24 vuo­tias, kolmekymp­pisel­lä pitäisi olla jo työu­raa takana viitisen vuot­ta. Tai jos on jatko-opin­not tehnyt niin pitäisi hitaam­mankin väitel­lä siinä paikkeilla. 

  Opiskelun — merk­i­tyk­sessä pää­toimi­nen opiskelu opin­totuel­la ja opiske­li­ja-asun­tolois­sa — pitäisi olla väli­aikainen elämän­vai­he, joka kestää muu­ta­man vuo­den. 3–5 vuot­ta tai jotain. Mik­si täl­laiseen elämän­vai­heeseen mitoitet­taisi­in jotenkin kauhean merkit­täviä sosi­aal­isia tuk­i­toimia, eikö tarkoituk­sen­mukaisem­paa olisi luo­da jär­jestelmä joka perus­tu­isi ole­tuk­selle että vai­he on väliaikainen?

  1. Ymmärtääk­seni opin­totuen asum­is­lisässä on kat­to varsin mata­lal­la. Jos halu­aa asua yksin omas­sa yksiössään, joutuu tästä aiheutu­van lisä­menon mak­samaan itse.

 50. Tiedemies: Ei kai kukaan ole moral­isoin­ut sitä miten tois­t­en ihmis­ten pitäisi asua tai elää omil­la rahoil­laan, vaan siitä että opiske­li­joiden edun nimis­sä vaa­di­taan val­tio­ta eli veron­mak­sajia kus­tan­ta­maan opiske­li­jan yksiön vuokra Helsin­gin kan­takaupungis­sa (tai Tam­pereen sen paremmin). 

  Sel­l­aista se elämä on. Kos­ka opin­to­tu­ki ei mah­dol­lista useimpi­en opiske­li­joiden näkökul­mas­ta riit­tävää elin­ta­soa, menevät opiske­li­jat töi­hin, jol­loin valmis­tu­mi­nen viivästyy. Jos opiske­li­joiden halu­taan valmis­tu­van nopeam­min, voidaan sitä edis­tää esimerkik­si korot­ta­mal­la opin­to­tukea niin paljon, ettei yhtä moni enää viit­si käy­dä töis­sä lisä­tu­lo­ja han­kki­mas­sa. Jos taas mitään ei muute­ta, ovat vaa­timuk­set nopeam­mas­ta valmis­tu­mis­es­ta pelkkää moralisointia.

  Min­ul­la ei ole ylipäätään mitään sitä vas­taan että tue­taan opiskelua tai muu­takaan sel­l­aista, mut­ta sys­tee­mi on nykyisel­lään älytön kos­ka opiske­li­ja-asun­to­jen ali­hin­noit­telu ja sub­ven­tiot tekevät opin­to­jen valmi­ik­sisaat­tamis­es­ta kovin kannattamattoman. 

  Tuol­laiset tilanteet ovat aika harv­inaisia. Esimerkik­si julki­nen sek­tori ja isot fir­mat arvosta­vat tutk­in­to­ja sen ver­ran paljon, että opiske­li­jae­dut ovat siinä rin­nal­la pien­tä näperte­lyä. Opiske­li­jas­tatuk­ses­ta pide­tään yleen­sä kiin­ni ennem­minkin epä­var­muu­den kuin taloudel­lisen laskel­moin­nin takia. Jos usko työl­listymis­mah­dol­lisuuk­si­in on heikko tai alaval­in­ta epäi­lyt­tää edelleen, on parem­pi olla sulke­mat­ta ovia takaataan liian hätäisesti.

  Kun nyt pääsin alku­un, niin en edes ymmär­rä miten yli kolmekymp­pisiä on jos­sain “opiske­li­japoli­ti­ikas­sa” mukana, ja nämä ovat pikem­minkin sään­tö kuin poikkeus. 

  Opiske­li­japoli­ti­ikas­sa akti­iv­i­toim­i­joiden enem­mistö on 25 ikävuo­den paikkeil­la ja 30 vuot­ta täyt­täneet ovat mar­gin­aa­li­nen vähem­mistö. Yliop­pi­laskun­tien liepeil­lä roikkuu toki paljon ihmisiä — niin opiske­li­joi­ta kuin valmis­tuneitakin — joiden omat akti­ivi­a­jat oli­vat 5–10 vuot­ta sit­ten ja joi­ta ulkop­uo­li­nen saat­taa ere­htyä luule­maan nyky­isik­si aktiiveiksi.

 51. “Jos lukion jäl­keen menee armei­jaan ja sit­ten opiskele­maan, niin tyyp­il­lisen opiske­li­jan pitäisi olla noin 20–24 vuo­tias, kolmekymp­pisel­lä pitäisi olla jo työu­raa takana viitisen vuot­ta. Tai jos on jatko-opin­not tehnyt niin pitäisi hitaam­mankin väitel­lä siinä paikkeilla”

  Muuten niin terävä Tiedemies uno­htaa sen, että suo­ma­lainen pääsykoe­jär­jestelmä, jos­sa käytetään vuosit­tain liki samo­ja kir­jo­ja syn­nyt­tää ongel­man jos­sa opiske­li­ja pääsee vas­ta toisel­la tai kol­man­nel­la yrit­tämäl­lä sisään. Moni siis aloit­taa opiske­lut 23–24-vuotiaana. Jos kir­ja­ten­teistä luovut­taisi­in ja sen sijaan koeti­lanteis­sa mitat­taisi­in vaik­ka alalle sopivu­ut­ta ja logi­ikkaa niin moninker­tais­es­ta hakukoerum­bas­ta päästäisi­in. Nykyi­nen pääsykoe­jär­jestelmä kun mit­taa lähin­nä van­hempi­en lom­pakon pak­su­ut­ta (pääsyko­e­val­men­nuk­set) ja se toinen, eli yliop­pi­las­todis­tus, teinin hor­moonien hallintaa kasvuiässä.

  “Kun nyt pääsin alku­un, niin en edes ymmär­rä miten yli kolmekymp­pisiä on jos­sain “opiske­li­japoli­ti­ikas­sa” mukana, ja nämä ovat pikem­minkin sään­tö kuin poikkeus”

  Opiske­li­japoli­ti­ikas­sa vuosia sit­ten vaikut­ta­neena en muista kyl­lä juuri ollenkaan yli kolmekymp­pisiä toim­i­joi­ta. Olen pari vuot­ta yli kol­menkymme­nen ja laa­jasti verkos­toitunut, joten min­un pitäisi tun­tea nämä Tiedemiehen mainit­se­mat tahot. Ole­tan, että hän puhuu juurikin opiske­li­japoli­ti­ikoista eikä siis esimerkik­si osakun­tien bileitä jär­jestävistä ikiopiskelijoista.

  Yleen­sähän varsi­naiset opiske­li­japoli­itikot ovat samo­ja, jot­ka toimi­vat myös nuorisopoli­ti­ikas­sa, jos­ta luovu­taan viimeistään 29-vuo­ti­aina, kos­ka niis­sä ei voi toimia sen jälkeen.

 52. Jos nyt kat­soo nopeasti vilka­isten yliop­pi­laskun­tien edus­ta­jis­to­ja ja hal­li­tusten kokoon­pano­ja, niin kyl­lä niis­sä näyt­tää ole­van aivan selvästi yliedustet­tuna van­hem­mat ihmiset kuin esimerkik­si tavoit­teena ole­vien — tai edes keskimääräis­ten — valmis­tu­mi­saiko­jen perus­teel­la olet­taisi tavanomais­ten opiske­li­joiden olevan. 

  Koko jutun keskiössä on minus­ta se, että opiske­li­ju­u­den (ymmär­ret­tynä mielessä “täysipäiväi­nen opiske­li­ja”) pitäisi olla tilapäi­nen ja vieläpä melko lyhyt osa ihmisen elämästä. Työn­teko on huono tekosyy.

  Olin itse osa-aikaise­na töis­sä (tun­tiopet­ta­jana) käytän­nössä koko opiskelu­a­jan. Sen lisäk­si osal­lis­tu­in jär­jestö­toim­intaan, musi­ikkipro­mootiotoim­intaan, har­rastin akti­ivis­es­ti use­am­paakin eri har­ras­tus­ta jne. Olen vieläpä melko laiska, ja valmis­tu­in siitä huoli­mat­ta neljässä vuodessa. 

  En syytä opiske­li­joi­ta mis­tään. Opin­to­jen venymi­nen ei ole yksilö­moraa­li­nen, vaan peli­te­o­reet­ti­nen ja kan­nusti­non­gel­ma. Se, mitä minä yritän sanoa on, että melkein kaik­ki se mitä koetaan “opiske­li­joiden ase­man paran­tamisek­si” on tämän ongel­man pahen­tamista. Esimerkik­si itsel­läni valmis­tu­mi­nen oli lyhyel­lä (n muu­ta­ma kuukausi) aikavälil­lä kan­nat­tam­a­ton­ta, vaik­ka olin töis­sä julkisel­la sek­to­ril­la. Palkkani nousi ver­rat­tain vähän, mark­ka-aikana vain muu­ta­man satasen kuus­sa. Har­ras­tuk­seni vuok­si reis­sas­in välil­lä viikot­tain junal­la tms muille paikkakun­nille ja lipun­hin­to­jen kaksinker­tais­tu­mi­nen oli todel­li­nen taloudelli­nen ongel­ma. Lisäk­si min­ul­la “jäi käyt­tämät­tä” parin vuo­den opin­totuet; aika moni opti­moi opin­to­jen­sa päät­tämistä niin että saa kaik­ki kuukaudet käytet­tyä. Ennen niitä oli ainakin muis­taak­seni 55 kuukaut­ta, ja lisää sai jos osasi pyytää. Joka tapauk­ses­sa jos kesäkuukaudet las­ke­taan pois, niitä olisi ollut yli kuudelle vuodelle. 

  Olen­naista on se, että vaik­ka kuin­ka paradok­saaliselta kuu­lostaakin, opiske­li­joidenkaan etu ei pitkäl­lä aikavälil­lä ole se, että opiske­li­joiden ase­maa paran­netaan, kos­ka opiske­li­jat eivät ole aina opiskelijoita. 

  Tois­tan nyt vielä: Minus­ta kyse ei ole yksilö­moraal­ista. Kukaan ei toi­mi “moraalit­tomasti” sik­si, että toimii niinkuin sys­teemin pelisään­tö­jen puit­teis­sa on luon­te­vaa toimia. Kri­ti­ikki­ni kohdis­tuu siihen, mitä nämä pelisään­nöt ovat ja siihen, että näitä sään­töjä halu­taan ruka­ta entistä enem­män siihen suun­taan että ei kannata.

  Tässä voisi harki­ta eri­laisia vai­h­toe­hto­ja, joi­ta heitän tässä nyt ihan lonkalta.
  1) Käyt­tämät­tömät tukikuukaudet saisi vähen­tää vero­tuk­ses­sa, mikä vähen­täisi optimoimista.
  2) Sum­mit­tai­sista ja hyvin suurista opiske­li­ja-alen­nuk­sista pitäisi luop­ua, esimerkik­si VR:n kohdal­la alen­nus on aivan kohtu­ut­toman suuri paljon matkus­taville. (huom: ongel­ma ei ole alen­nus itse, vaan se että valmis­tu­mi­nen vie tämän pois)
  3) tutk­in­to­jen tur­vot­tamista ja tämän perustelemista “kyp­syy­del­lä” ei pitäisi oikein sal­lia. En tiedä kuin­ka iso ongel­ma tämä on nyky­isin, mut­ta noin 10 vuot­ta sit­ten mon­et tekivät 300+ opin­tovi­ikon tutk­in­to­ja (min­i­mi 160ov). Tämä ei voi olla tarkoituk­sen­mukaista, jokin on pielessä jos täl­lainen on yleistä.
  4) Opin­tora­haa pitäisi mak­saa enem­män opin­topis­temäärän perus­teel­la; tässä on tosin ongel­mansa, opet­ta­jana olen tör­män­nyt jo nyt itke­vi­in opiske­li­joi­hin jot­ka opin­to­tuki­ra­jo­jen vuok­si vaa­ti­vat läpipääsyä kurssista vaik­ka tent­ti on men­nyt aivan poskelleen
  5) Mitä jos luovut­taisi­in sub­ven­tioista ja mak­sut­to­muud­es­ta? Kan­nus­timet kohdilleen.
  Lainan takaisin­mak­sun voisi vaik­ka tehdä verovähen­nyskelpoisek­si, jol­loin kan­nustin­vaiku­tus vain paranisi. Tämän ongel­mana on tiet­ty riskin­si­eto ja diskonttaus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.