Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.12.2012

Lau­takun­ta kokoon­tuu erit­täin varamiehisenä. Minä ja Lasse Män­nistö olemme Sitran kestävän talouden foorumissa.

Koivusaaren osa-yleiskaa­va

Neljä­tuhat­ta asukas­ta ja par­ituhat­ta työ­paikkaa, suurelta osin täyt­tö­maa­ta.  Maap­in­ta-ala 31 hehtaaria ja raken­nu­soikeut­ta 25 hehtaaria, joten aluete­hokku­us 0,8. Asukasti­heys 12 000 asukasta/km2.

Rin­nan tämän kanssa on ollut valmis­teil­la selvi­tys Län­siväylän bule­vardis­oin­nista. Sen ei näköjään kat­so­ta vaikut­ta­van asi­aan, kos­ka tämä esitel­lään ensin ilman ensim­mäistäkään viit­taus­ta selvi­tyk­seen. Toisaal­ta Län­siväylä aio­taan pan­na tun­neli­in sekä Koivusaa­res­sa että Kata­ja­har­jun kohdal­la, jol­loin suuri osa maankäytön hyödy­istä saadaan jo sil­lä. Helsin­ki vähän nir­soilee val­tion tar­jous­ta saa­da tie itselleen, sil­lä vaik­ka hyvää raken­nus­maa­ta saisi paljon tekemäl­lä Län­siväylästä katu, sil­lat vaa­ti­vat kallista remont­tia, eikä sitä halu­ta oma­lle kontolle.

Fil­lar­i­tiehen tulee taas ylimääräi­nen mut­ka. Vaik­ka Kata­ja­har­ju nyt ei kuu­lu tähän kaavaan, sil­lä on hei­jas­tus­vaiku­tuk­sia. Miten ihmeessä pyöräl­lä on tarkoi­tus ajaa siel­lä tun­neloin­nin jälkeen?

 

Meri-Rasti­lan kaava

(pöy­dältä)

Ajat­telin ensin lintsa­ta siitä Sitran foo­ru­mista tämän takia, muut­ta tämä on enää rit­u­aali. Asi­as­sa ei ole pöy­dällepanon aikana tapah­tunut mitään. Tämä on siis lau­takun­nan tasol­la hävit­ty, mut­ta uud­es­ta val­tu­us­tos­ta ei kukaan pysty sanomaan mitään. Lop­ulli­nen kamp­pailu käy­dään siel­lä, ja val­tu­us­toon­han valit­ti­in peräti viisi vuosaarelaista.

Uusimme ehdo­tuk­sen, jon­ka mukaan asia palaute­taan keho­tuk­sel­la etsiä yhdessä asukkaiden kanssa yhtä paljon raken­nu­soikeut­ta aluet­ta tiivistämäl­lä. Tämä hävitään lau­takun­nas­sa. Se on valitet­tavaa, sil­lä tähän asukkaiden tar­jouk­seen pitäisi tart­tua. Huo­matkaa: siis yhtä paljon asuntoja.

Yleen­sä tiivistämiskaavo­ja on todel­la vaikea viedä läpi. Nyt voitaisi­in näyt­tää mallia. Tähän Our City –han­kkeeseen on minus­ta vas­tat­tu ylim­ielis­es­ti, mikä ei ole hyvää hallintoa. Nyt ilmaan jää väit­teitä, joi­ta ei ole keskustelus­sa kumot­tu. Lop­putu­los näyt­tää ”väärin sammutetulta”.

Halu­taan rak­en­taa mielu­um­min puis­toon kuin ole­mas­sa ole­vaa hyvin väljää kaavaa tiivistäen, kos­ka puis­toon saadaan arvokkaampia asun­to­ja. Viras­to ei usko omis­tusasun­to­tuotan­non toteu­tu­van alueel­la, kos­ka se ei ole riit­tävän houkut­tel­e­vaa. Kyl­lä toteu­tuu, vaik­ka sit­ten ATT:n gryndaamana.

Aja­tus oikaista alueel­la sosi­aalis­es­ti yksipuolista asu­jaimis­toa rak­en­ta­mal­la tien toiselle puolelle huolel­lis­es­ti eris­tet­ty luk­susalue ei oikein toi­mi. Yleinen neu­vo kaupunki­tutk­i­joil­ta on, ettei kaikkein köy­himpiä ja kaikkein rikkaimpia pidä pan­na tois­t­en­sa naa­pureik­si, kos­ka sosi­aalilu­okkien etäisyys on liian suuri.

Vuosaa­res­sa on tehty virheitä. Niitä voidaan kor­ja­ta suun­nat­ul­la asun­non­jaol­la kiin­teistöy­htiöis­sä. Lisäk­si tiivistys­rak­en­tamisel­la alueelle kan­nat­taa tuo­da työssä käyvää tai opiskel­e­vaa keskilu­okkaa – ellei omis­tus niin kovan rahan vuokra-asun­to­jen myötä. Tämä oikai­sisi seg­re­gaa­tio-ongel­maa paljon toimivammin.

Sitä pait­si ei se Meri-Rasti­la mitenkään kovin ongel­malli­nen alue ole. Ulko­maalaisväestön osu­us vain on turhan korkea, mikä näkyy alueen kouluis­sa joidenkin mielestä haitallisesti.

Keskip­in­ta-alan säätely

(pöy­dältä)

Tässä ei ole pöy­dälle panon aikana ilmen­nyt uut­ta, en minä ainakaan ole sel­l­aista kuullut.

Sörnäis­ten verokam­puk­sen (sic!) kaava

Kuvas­sa ole­va suo­jel­tu talo pan­naan nurin (jos olen ymmärtänyt tek­stin oikein) ja tilalle raken­netaan toim­i­tilo­ja vero­hallinnolle. Haa­paniemenkadun var­rel­la ole­va tont­ti talo vain perusko­r­jataan ja pihalle raken­netaan ruokala. Tästä kuul­laan var­maankin asiantun­ti­joiden mielip­iteitä nähtävil­lä olon aikana.

Senaat­ti-kiin­teistöt halu­aa poikkeuk­sen pysäköinti­normi­in, kos­ka verovirkail­i­joil­la on paljon asi­akaskäyn­te­jä ja hal­tu­un otet­tu­ja asi­akir­jo­ja pitää rou­da­ta viras­toon. Tääl­lä siis pysäköin­tipaikko­jen määrää säädel­lään alaspäin, läheisil­lä asun­to­ton­teil­la ylöspäin.  Perustelu toimii vähän itseään vas­taan, sil­lä lupaa­vat tuot­taa autopaikkaa kohden taval­lista enem­män liikennettä.

Erot­ta­jan liikennesuunnitelma

Kävelyalue laa­je­nee, kun bussien 20 ja 24 päät­tärit pois­tu­vat. 24 jatkaa ymmärtääk­seni jo nyt etelään ja bussin 20 päät­täri tulee Erot­ta­jan mäkeen Rak­en eteen. Käve­ly­olo­suh­teet paranevat. Mikko var­maankin tark­istaa tämän huolel­la, mut­ta näyt­tää asial­liselta suunnitelmalta.

34 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.12.2012”

 1. Koivusaares­ta. Sen keskelle tulee siis moot­tori­tieli­it­tymä. Kuva ja pidem­min.

  Tämänkin takia se aluete­hokku­us on säälit­tävät 0,8.

  Se motar­ili­it­tymä tehdään kos­ka Hanasaaren liit­tymä pure­taan, eiku sitä ei pure­takaan, siis tehdään kos­ka muuten liikenne kulk­isi “kapeaa Sotkanti­etä”, tai siis tehdään kos­ka Kata­ja­har­jun liit­tymä pure­taan, jol­loin muuten Kata­ja­har­ju­un ja Laru­un aje­taan sen uuden Koivusaaren asuinalueen läpi sitä samaa Sotkanti­etä… Tai jotain, noin lyhyesti san­ot­tuna ihan per­in­teistä totaalisekoilua ja liikku­via tolp­pia, hin­taa jokusen kymme­nen mil­liä, Kata­ja­har­jun kanssa var­maan sata. Ja kuten voimme uuti­sista lukea, niin val­tio mak­saa minä vuosikymme­nenä hyvänsä.

  Lyhyesti, siinä motar­ili­it­tymässä ei ole päät­tä eikä hän­tää tehdään bule­vardis­ointin tai ei, kir­sikkana kakun päälle ylily­hyt liit­tymäväli hidas­taa autoli­iken­net­tä. 🙂 Koivusaaren kaavoitus­tuo­toil­la muuten piti mak­saa Län­simetro Helsingis­sä, ja arvaa onko tätä vaikeaa kir­joit­taa vakaval­la naamalla.

  Ja sil­to­jen kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set? Saisiko niille hin­ta­la­pun kiitos, rahas­ta ei puhuta adjektiiveilla.

 2. Kaupun­gin päät­täjien pitäisi osa­ta arvostaa Helsin­gin hieno­ja merel­lisiä ranta­maisemia. Satamil­ta vapau­tu­vat uudet alueet on järkevä rak­en­taa hyvin suun­nitellen asuinkäyt­töön, mut­ta muut ran­nat pitäisi jät­tää rauhaan.

 3. “Yleen­sä tiivistämiskaavo­ja on todel­la vaikea viedä läpi. Nyt voitaisi­in näyt­tää mallia. Tähän Our City –han­kkeeseen on minus­ta vas­tat­tu ylim­ielis­es­ti, mikä ei ole hyvää hallintoa. Nyt ilmaan jää väit­teitä, joi­ta ei ole keskustelus­sa kumot­tu. Lop­putu­los näyt­tää ”väärin sammutetulta”.”

  Tätä olen yrit­tänyt turhaan viestiä myös kaupung­in­jo­hdolle. Meri-Rasti­la voisi toimia esimerkkinä siitä, ettei tiivistämisessä ole mitään pelät­tävää sil­loin, kun se tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

  Harmil­lista, jos asia on lau­takun­nas­sa jo etukä­teen hävit­ty. Jotkut meri­rasti­lalaiset uskoi­vat mah­dol­lisu­u­teen, että joku demareista siir­ty­isi puolellemme. Moni on sanonut, ettei asukkaiden kampit­ta­mi­nen sopisi demarei­den taus­taan. Itse ihmette­len hei­dän tässä asi­as­sa osoit­ta­maansa vuokra-asuntovastaisuutta.

 4. Tässä on lain­aus Ylen sivuil­ta löy­tyvästä Meri-Rasti­laa koskev­as­ta uutisesta:“Vaikka Meri-Rasti­la tun­netaan vuokra-asun­to­jen keskit­tymänä, Ilk­ka Laineen mukaan Meri-Rasti­lan asukkaat ovat varsin tyy­tyväisiä alueeseen. Hän huo­maut­taa myös, että kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to on teet­tänyt kaupungi­nosas­ta ulkop­uolisen arvion joitain vuosia sit­ten. Tässä alue sai Laineen mukaan varsin myön­teiset tulokset.”

  Laine on puun ja kuoren välis­sä. Hänen on toisaal­ta yritet­tävä antaa Meri-Rasti­las­ta kiel­teinen kuva, jot­ta KSV:n jär­jetön­tä suun­nitel­maa voitaisi­in perustel­la alueen paran­tamisel­la. Toisaal­ta hänen on ker­rot­ta­va, että asukkaat koke­vat alueen myön­teisenä, jot­ta mah­dol­liset asun­nonos­ta­jat eivät säikähtäisi.

  Sen hän jät­ti ker­tomat­ta, että jos KSV:n suun­nitel­ma menisi läpi, häviäisi asukkaiden tyy­tyväisyys alueen viihtyvyys­tek­i­jän mukana.

 5. Kan­nat­taa lukea esi­tys­listal­ta myös “Koivusaaren eri­ta­soli­it­tymän alue­va­raus­su­un­nitel­ma”. Tässä joitain havaintoja:
  — kus­tan­nuk­set ovat joka tapauk­ses­sa tulos­sa kaupungille (myös ylläpi­to), vaik­ka moot­tori­tie säilyy
  — suun­nit­telun “lähtöo­le­tuk­se­na” on ollut moot­tori­tie ja uusi liit­tymä. Mitään vai­h­toe­htoa ei ole oikeasti suun­nitel­tu, vaan ole­tus on ollut valmiina.
  — kaupunki­in johtavia kaisto­ja ollaan lisäämässä 1–2 kaistal­la. Nyky­isin Koivusaaren kohdal­la on 2 kaistaa + bus­sikaista, suun­nitel­mas­sa 4 kaistaa suo­raan + rampil­ta tule­va. Neljäs kaista päät­tyy Laut­tasaaren liit­tymään, johon nyky­isin Espoon puolel­la sijait­se­va pul­lonkaula jatkos­sa siir­tynee. Pait­si että tun­neli ei saa ruuhkau­tua, joten seu­raavak­si vaa­dit­ta­neen lisäkaistaa Lapin­lah­den sil­lalle, tai ainakaan suu­nitel­maa Lapin­lah­den sil­lan bus­sikaistan saamis­es­ta kevyelle liiken­teelle ei voi­da toteuttaa
  — pyörä­tien huo­nous on tun­nis­tet­tu ja vai­h­toe­htoinen ratkaisukin maini­taan, mut­ta ei ole kuitenkaan mukana suunnitelmassa

  En ole ihan var­ma bule­vardin toimivu­ud­es­ta tässä kohtaa, mut­ta luulisi että motarinkin voi kaupungis­sa tehdä vähän kevyem­mäl­lä kädel­lä. Ongel­ma tässä taitaa tul­la siitä, että Hanasaaren ja Koivusaaren liit­tymät ovat liian lähel­lä toisi­aan. Eikö nyt voisi Espoon kanssa sopia että jom­pikumpi jätetään pois, niin molem­mat säästäisivät.

 6. Lai­tan vielä muu­ta­man linkin.

  Helsin­gin luon­non­suo­jeluy­hdis­tyk­sen ja SLL:n Uuden­maan­pi­irin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäse­nille lähet­tämä kan­nan­ot­to löy­tyy täältä:

  http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/2012/helsy-sll-up-kannanotto-kaupsulautakunta-meri-rastila-lansiranta-oykehdotus-051212/view

  Täältä löy­tyy SLL:n koulumet­säk­il­pailu­un osal­lis­tuneet työt, mukana myös Meri-Rasti­lan ala-aste:

  http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/tama-metsa-on-meille-tarkea-kilpailu/kilpailutyot/sarja‑2.-alakoulut

  Uusin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäse­nille lähet­tämistäni viesteistä löy­tyy täältä:

  http://hlylinen.blogspot.fi/2012/12/toinen-avoin-kirje-kaupunkisuunnittelul.html

 7. Viisi? Kuka se viides vuosaare­lainen on? Käsi­tyk­seni mukaan Vuosaares­ta valit­ti­in neljä valtuutettua:
  — Timo Rait­ti­nen (kok.)
  — Ville Jalo­vaara (sd.)
  — Jus­si Chy­de­nius (vihr.)
  — Eija Loukoila (vas.)

 8. “Sörnäis­ten verokam­puk­sen (sic!) kaava

  Kuvas­sa ole­va suo­jel­tu talo pan­naan nurin (jos olen ymmärtänyt tek­stin oikein) ja tilalle raken­netaan toim­i­tilo­ja verohallinnolle.”

  Jo on aikakin. On todel­la vaikea ymmärtää, minkä takia tuo slum­mi on suo­jel­tu ja mik­si se on saanut pila­ta maise­maa niin kauan. Kai vielä rumem­pi siilo kuvan raken­nuk­sen ja teat­teriko­rkeak­oulun välis­sä pan­naan nurin samalla?

 9. Yksi huomionar­voinen virke Koivusaaren osayleiskaa­van selostuk­ses­ta: “Koivusaaren ja Kata­ja­har­jun liiken­netun­neleista aiheutu­vat raken­netekniset kus­tan­nuk­set sil­to­jen, tun­nelei­den ja tukimuurien osalta ovat arvi­ol­ta n. 90 Me (alv 0%) ja ratkaisua voidaan siten pitää erit­täin kalli­ina kaavoitet­tavaan ker­rosalaan nähden.”

  Rak­en­t­a­mi­nen on erit­täin kallis ker­rosalaan näh­den. Sen ylläpi­to on onnek­si vain kallista, eikä erit­täin kallista.

 10. Lähilu­on­to tukee asukkaiden ter­veyt­tä monel­la taval­la. Tästä on jo tietoa ihan riittävästi.

  Ter­veysvaiku­tusten­sa takia lähilu­on­to tor­juu myös eri­ar­vois­tu­mista. Tämäkin on ihan tutkit­tu jut­tu. Virk­istysalueen merk­i­tys hyv­in­voin­nille kas­vaa, jos asukkaat ehtivät sinne ark­isin kävellen.

  Yksi kaavoituk­sen suurista kysymyk­sistä on, mil­lainen suun­nit­telu tur­vaisi eri väestöryh­mien kannal­ta tas­apain­oisen elinympäristön? Jos kaupun­ki sat­saa ter­vey­teen, tas­a­puolisu­u­teen ja tule­vaisu­u­teen, se säästää per­in­teisen ulkoilupuiston.

 11. Jos Meri-Rasti­la on saanut kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton ulkop­uolisel­la teet­tämässä arvios­sa varsin myön­teiset tulok­set, mik­si alueen imagoa pitäisi paran­taa niin, että ulkoilupuis­toa nakerretaan?

  Varsin myön­teisen alueen keskeis­in­tä paikkaa ei pidä uhra­ta rakentamiselle.

  Kestävä ima­go rak­en­tuu ole­mas­sa oleville vahvuuk­sille. Oma lisän­sä paket­ti­in voisi tul­la, jos Meri-Rasti­laa kehitet­täisi­in edelleen kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton, asukkaiden ja muiden osal­lis­ten yhteistyöllä.

 12. Olli Pot­to­nen:
  Yksi huomionar­voinen virke Koivusaaren osayleiskaa­van selostuk­ses­ta: “Koivusaaren ja Kata­ja­har­jun liiken­netun­neleista aiheutu­vat raken­netekniset kus­tan­nuk­set sil­to­jen, tun­nelei­den ja tukimuurien osalta ovat arvi­ol­ta n.90 Me (alv 0%) ja ratkaisua voidaan siten pitää erit­täin kalli­ina kaavoitet­tavaan ker­rosalaan nähden.”
  Rak­en­t­a­mi­nen on erit­täin kallis ker­rosalaan näh­den. Sen ylläpi­to on onnek­si vain kallista, eikä erit­täin kallista. 

  Tuo­han on ihan olema­ton kus­tan­nus maatäyt­tö­jen hin­taan ver­rat­tuna. Esim. Pikku-Huopalah­den täyt­tö­jen todel­liset kus­tan­nuk­set oli­vat sato­ja euro­ja ker­rosneliötä kohti ja pain­u­mien kor­jauk­sista on tul­lut merkit­täviä kus­tan­nuk­sia sen päälle. Koivusaaren ran­nat eivät toiv­ot­tavasti ole savikkoa ja täyt­tö sujuu siel­lä parem­min. Ja johonk­in­han ne kaik­ki ylimääräiset maa­mas­sat pitää kärrätä.

 13. Koivusaaren tehokku­ut­ta pitää lisätä tuos­ta vielä paljon, jot­ta ase­ma on kan­nat­ta­va. Mie­lenki­in­toista on nähdä, minkälainen on tule­va täyt­tö ja tiivistyskierros.

  Kaikkea Helsingis­säkin on suojeltu. 😀 😀 😀

 14. -e-: siilo kuvan raken­nuk­sen ja teat­teriko­rkeak­oulun välis­sä pan­naan nurin samalla?

  Päin­vas­toin, siilo jää, pysyy suo­jel­tuna ja kor­jataan … lähin­nä rap­pukäytäväk­si, kos­ka hait­ta-ainei­ta ei rak­en­teista saa­da pois (järkevään hin­taan), mut­ta tilapäi­nen oleskelu voidaan sallia.

 15. Olli Pot­to­nen:
  Yksi huomionar­voinen virke Koivusaaren osayleiskaa­van selostuk­ses­ta: “Koivusaaren ja Kata­ja­har­jun liiken­netun­neleista aiheutu­vat raken­netekniset kus­tan­nuk­set sil­to­jen, tun­nelei­den ja tukimuurien osalta ovat arvi­ol­ta n.90 Me (alv 0%) ja ratkaisua voidaan siten pitää erit­täin kalli­ina kaavoitet­tavaan ker­rosalaan nähden.”

  Rak­en­t­a­mi­nen on erit­täin kallis ker­rosalaan näh­den. Sen ylläpi­to on onnek­si vain kallista, eikä erit­täin kallista.

  No tuo­ta, itseasi­as­sa (Pauli Vel­hono­jan, Liiken­nevi­ras­to, esityksestä):

  Tun­nelit Suomessa
  Suh­tau­tu­mien tun­nelei­hin ollut aiem­min varovaista
  — epäi­lyk­siä huonos­ta tuvallisuudesta
  — pidet­ty liian kalli­ina ratkaisuna

  Tilanne tänään
  — tur­val­lisu­us pystytään hallitsemaan
  — tun­nelit erit­täin kalli­ita (eli­naarikus­tan­nuk­set)

  http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/uutiset/tapahtumat/20110517_tiesuunnittelu/Velhonoja_Tunnelit_.pdf

  Ja tarkem­min tutkien, Liiken­nevi­ras­to eli val­tio ei aio mak­saa tästä euroakaan, ei rak­en­tamis­es­ta eikä ylläpi­dos­ta. Ihan ymmär­ret­tävää, kos­ka nämä tietun­nelit nyt vaan on taloudel­lis­es­ti täysin jär­jet­tömiä. Mikä ei tietenkään estä LiViä vaa­ti­mas­ta meg­amo­taria, jonkun muun rahoil­la suun­nit­telu vapaut­taa turhas­ta rahoitusrealismista. 

  Tämä on ihan sama jut­tu kuin Keilaniemesssä Espoos­sa, Livi vaatii älyt­tömiä jot­ta saa edes rak­en­taa. Minä vaan jotenkin kuvit­telin ettei me nyt Hel­gingis­sä näin tyh­miä ja selkäran­gat­to­mia olla. http://tolkku.blogspot.fi/2012/05/keilaniemessa-umpitunnelissa.html

  Ai niin, mutku liikenne vaatii. Eli mihin ihmeeseen ne kaik­ki kahdek­saa kaistaa tule­vat autot mah­tuu keskus­tan päässä? No veikkaisin että Keskus­tatun­neli­in, taikasana on liiken­nemäärät vuon­na 2035, jot­ka on luul­tavasti ja taas las­ket­tu senkin tun­nelin sisältäväl­lä viral­lisel­la vuo­den 2035 liiken­n­ev­erkol­la. Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to on tosin päät­tänyt ettei Keskus­tatunelia edes suun­nitel­la, ja se nyt kuitenkin noin lain mukaan on kaupun­gin ylin päät­tävä elin. Demar­it, huhuu.

 16. Osmo Soin­in­vaara:
  Malt­tia. Valtuusto.

  Heh, vähän vaikea säi­lyt­tää malt­tia tilanteessa, jos­sa ain­oa sel­l­ainen argu­ment­ti KSV:n osayleiskaavae­hdo­tuk­sen puoles­ta, jota en asukkaana pysty kumoa­maan, on, että raken­nus­li­ik­keet sitä halu­a­vat. Kuitenkin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsen­ten ohjen­uo­rana pitäisi olla ennen kaikkea maankäyt­tö- ja raken­nus­la­ki eikä siinä käsit­tääk­seni maini­ta mitään raken­nus­li­ikkei­den miellyttämisestä.

  Osmon mainit­se­ma ATT hakee muuten sun­nun­tain Hesaris­sa olleessa ilmoituk­ses­sa han­ke­su­un­nit­teli­jaa, jon­ka tehtävi­in kuu­luu mm. täy­den­nys­rak­en­tamis­hankkei­den koordi­noin­ti. OURCi­ty-suun­nitel­man toteut­ta­mi­nen Meri-Rasti­las­sa olisi sopi­va ensim­mäisek­si työtehtäväksi.

 17. Toiv­ot­tavasti Sörnäis­ten ranta­tien var­teen tule­vat talot ovat arkkite­htu­uril­taan korkeata­soisia eivätkä jotain taval­lisen tym­peitä viras­to­b­ulkkia mitä senkin tien var­res­sa on jo ihan riit­tävästi. Noi­ta suo­jel­tu­ja rönt­tösiä en tule kaipaa­maan, mut­ta onhan suo­je­lu­talo­jen purkami­nen peri­aat­teel­lis­es­ti kuitenkin sen ver­ran erikoista että tilalle pitäisi saa­da sit­ten jotain hienoa.

 18. Onnek­si olkoon ksv!

  Koivusaaren kaavaan on saatu pari hehtaarin alueelle:
  — Moottoritieliittymä
  — Lisäkaisto­ja autoille
  — Kolme kumi­se­vaa tun­nelisu­uaukkoa kaiken keskelle
  — Erit­täin kalli­it tunnelit
  — Läpi­a­joli­ikenne motar­il­ta Lauttasaareen
  — Liian vähän kerrosalaa
  — ja vielä uimaran­ta kohti motaria, var­masti viihtyisä

  Ootte te vaan aika vel­ho­ja, tästä on hyvä jatkaa!

 19. Han­na-Leena Yli­nen: Heh, vähän vaikea säi­lyt­tää malt­tia tilanteessa, jos­sa ain­oa sel­l­ainen argu­ment­ti KSV:n osayleiskaavae­hdo­tuk­sen puoles­ta, jota en asukkaana pysty kumoa­maan, on, että raken­nus­li­ik­keet sitä halu­a­vat. Kuitenkin kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsen­ten ohjen­uo­rana pitäisi olla ennen kaikkea maankäyt­tö- ja raken­nus­la­ki eikä siinä käsit­tääk­seni maini­ta mitään raken­nus­li­ikkei­den miellyttämisestä.

  Olen joskus ollut huo­maav­inani, että ne kumoa­mat­tomat argu­men­tit tup­paa ole­maan sel­l­aisia että niistä ei ole mitään asi­akir­jaa, selvi­tys­tä, tms. turhaa empiri­aa argu­men­taa­tio­ta häiritsemässä. 🙂

 20. Nähtävästi bule­vardis­oimi­nen näyt­täy­tyy taas liian edel­lä ole­vana? Siinä vain menisi alta metro­tun­neli, jos­sa voisi kulkea sel­l­ainen henkilöli­ikenne, joka muuten seisoisi työpäivän jos­sakin parkki­hal­lis­sa, joka vie Helsingis­sä tilaa rak­en­taa asun­to­ja. Uudet työ­paikkakeskit­tymät raken­netaan raideli­iken­teen sol­muko­hti­in, joten mik­si autoilu kas­vaisi, jos sitä ei tahal­laan pakotet­taisi kas­va­maan. Pis­ara tuo Pasi­lankin näp­pärästi metron käyttäjille.

  Tämänkö takia siitä met­ros­ta lyhen­net­ti­in ase­mat, että tulee tarvet­ta rak­en­taa motaria ja tun­nelia, ja joskus vielä se keskus­tan alit­ta­va? Pelkääkö joku, että ihmiset eivät enää lähtisi automar­ket­tei­hin, jos tehtäisi­in kaupunkia ja auto­jen omis­tus lask­isi kan­takaupun­gin lukui­hin? Mik­si siihen metroon lyöti­in sit­ten sato­ja ja sato­ja miljoo­nia, jos tarkoi­tuskaan ei ollut rak­en­taa kaupunke­ja sen ympärille/varaan? Ihan kuin jol­lakin olisi rahaa tehdä kak­si rin­nakkaista jär­jestelmää. Ei ainakaan veronmaksajilla.

  Jos met­ros­ta tulee ruuhkainen, niin tuskin pelokas kon­ser­vati­ivi siihen nousee. Siel­lähän on väkeä kaik­ista tulolu­ok­ista ja pelkäävät, että köy­hyys tart­tuu. Tai kup­pa, kos­ka tap­pitun­tu­mal­la­han siel­lä joutuu matkus­ta­maan, kun lai­tu­rit jäivät tyn­gik­si. Kap­a­siteet­ti tulee vas­taan, jos kaupunke­ja ruve­taan tiivistämään ja niitä alka­vat suun­nit­tele­maan henkilöt, joiden ahdas asenne ei ole sel­l­ainen, että julk­isia käyt­tävät vain ne, joil­la ei ole varaa autoon ja omakoti­taloon muiden omakoti­talo­jen seassa entisen pel­lon pääl­lä, tai sit­ten hakatun met­sän päällä. 

  Leikataan koulu­tuk­ses­ta jo päiväkodista alka­en ja kotoakin kas­vat­ta­jat piiskataan töi­hin, kun joku ekon­o­misti peit­ton­sa alta huutelee ihmisille, että menkää töi­hin. Koskako­han turhat ja ylisu­uret infra­hankkeet, jot­ka vievät vielä tilaa asun­noil­ta ja vääristävät sit­ten vielä kil­pailua, tuli­si­vat leikat­tavien joukkoon? Kyl­lä se tavara mah­tuu nyky­isil­läkin teil­lä kulke­maan, jos henkilöli­ikenne kulk­isi jatkos­sa enem­män raiteilla. 

  Toiv­ot­tavasti tuo Sörnäisen kuvan oikean reunan oikeasti van­ha ja arvokas julk­i­sivu säästy­isi, ihan sen kuu­luisan ker­rostuneisu­u­den täh­den. Todel­la vähän jäl­jel­lä noi­ta van­ho­ja punati­ili­raken­nuk­sia. Pieniä helmiä, jot­ka eivät ole ihan yksi­to­tisen sileitä, saisi jäädä joukkoon. 

  Meri-Rasti­lan met­sä näyt­ti kesäl­lä hienol­ta ja harv­inaisen koske­mat­toma­l­ta. Todel­la hölmöä men­nä koske­maan, kun voisi yhtä hyvin har­ras­taa metro­radan läheisyy­dessä luo­vaa tiivistämistä idän suun­nal­la, ja jät­tää nämä mereen kurkot­ta­vat maakap­paleet koske­mat­ta monipuolisik­si ulkoilu­alueik­si. Torne­ja, tiukkaa kort­telia tai bule­vardis­oimista, mut­ta olisi var­maan mielekästä rak­en­taa toisaal­la tiivi­isti ja ulkoil­la toisaal­la har­vasti. Ei kai sen met­sän tarvitse alkaa sen­tään ihan ovelta, kun ker­ran kaupungis­sa ollaan.

 21. Tuon “verokam­puk­sen” ase­makaa­van muu­tose­hdo­tuk­ses­sa­han ei vaa­di­ta liiketilo­jen sijoit­tamista, vaan vain annetaan sille mah­dol­lisu­us. Toden­näköisyys niiden toteu­tu­miselle suurem­mas­sa mit­takaavas­sa siten aikasen pieni. Mik­sei näil­lä van­hoil­la alueil­la pis­tetä kaavaan lauset­ta “katu­ta­so ei saa antaa ump­inaista vaikutel­maa”, kuten esimerkik­si Jätkäsaa­res­sa on tehty?

  Täy­tyy kyl­lä ihme­tel­lä, että mik­si koko Sörnäis­ten rantatie on täyn­nä sulkeu­tunei­ta toimis­to- ja teol­lisu­ustilo­ja, kun katuhan on aika keskeinen tule­vaisu­udessa Kalasa­ta­man alueen myötä, ja Hakaniemen torikin on hyvin lähel­lä. Tie olisi huo­mat­tavasti miel­lyt­tävämpi silmälle, mikäli olisi hie­man Hämeen­tien tapainen, eli joitain liiketilo­ja edes vähän varressa. 

  Jos oikein muis­tan, niin tuo tiehän tulee muuten tule­vaisu­udessa kaar­tu­maan, jol­loin tien ja ran­nan väli­in saadaan yllä­tys yllä­tys tehtyä jälleen uusi puis­to. Tässä tapauk­ses­sa tämän kaa­va-alueen vier­essä, Hämeen­tien var­res­sa ole­va joutomaa/jalkapallokenttä pitäisi kyl­lä kaavoit­taa rak­en­tamiselle. Jär­jetön­tä, kun joka toisel­la ton­til­la Helsingis­sä on ylisu­uri puis­to. Eiköhän noi­ta puis­to­ja ja rämeikköjä ole jo ihan riit­tämi­in kan­takaupunginkin alueella!

 22. Gre­jus:
  Onnek­si olkoon ksv!

  Koivusaaren kaavaan on saatu pari hehtaarin alueelle:
  — Moottoritieliittymä
  — Lisäkaisto­ja autoille
  — Kolme kumi­se­vaa tun­nelisu­uaukkoa kaiken keskelle
  — Erit­täin kalli­it tunnelit
  — Läpi­a­joli­ikenne motar­il­ta Lauttasaareen
  — Liian vähän kerrosalaa
  — ja vielä uimaran­ta kohti motaria, var­masti viihtyisä

  Ootte te vaan aika vel­ho­ja, tästä on hyvä jatkaa!

  Minus­ta outo paik­ka myös meren­pin­nan nousua ajatellen. Pikku-Huopalah­den voi hätäti­las­sa vaik­ka täyt­tää, estämään paikan huuhtou­tu­mista mereen, mut­ta entäs täällä…

 23. “Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to” “liiken­nesu­un­nit­telu­osas­toi­neen” antaa mielestäni ihmisille väärän käsi­tyk­sen kyseisen viras­ton nykyis­es­tä toimin­nas­ta. Kuvaavampi nimi olisi “(moottori)liikennesuunnitteluvirasto” jon­ka alla toimii “esikaupunkisu­un­nit­telu­osas­to”.

 24. Göran: eli joitain liiketilo­ja edes vähän varressa. 

  Mut­ta sit­ten­hän pitäisi olla asioin­tipysäköin­tiru­u­tu­ja kadun var­res­sa, eihän se käy pääväylällä 😀

  Jos Koivusaaren ram­peista ei päästä, eikö noi­hin kah­teen kolmioon ramp­pi­en välis­sä saisi siir­ret­tyä osan toimis­to­taloista? Ajo parkki­hal­li­in rampin ali (hidas, joten mitoi­tus “pieni”), pari ker­rosta pysäköin­tiä ja melu on jo pienem­pi ylem­pänä. Että edes olisi varaudut­tu sel­l­aiseen mah­dol­lisu­u­teen heti sal­li­mal­la. 1900 neliömetriä tont­ti­maa­ta, mil­laisetko­han kalli­im­mat, pienem­mät mut­ta “tur­val­liset” sak­si­tun­nelispaget­ti­rampit niiden myyn­nil­lä rak­en­taisi — ei sit­ten riitä, vaik­ka ramp­pi­en päistä vapau­tu­isi sata-parisa­taa neliötä maa­ta lisää nykye­hdo­tuk­sen lähimpi­en tont­tien laajentamiseen?

 25. H.H.: Minus­ta outo paik­ka myös meren­pin­nan nousua ajatellen. Pikku-Huopalah­den voi hätäti­las­sa vaik­ka täyt­tää, estämään paikan huuhtou­tu­mista mereen, mut­ta entäs täällä…

  Tämä on hyvä kyys­mys. Koivusaari näyt­tää topografikar­tan mukaan aika mata­lal­ta. Muis­taak­seni kaupnkisu­un­nit­telus­sa 3 metriä on nykyään min­im­in­raken­nusko­rkeus meren­pin­nas­ta. Täyt­tää siis saa aika rutkasti. Ja freesit tuulet puhal­ta­vat, mut­ta kauk­pa ei olisi mer­inäköalas­ta valmis koke­maan pien­tä epämukavuutta?

 26. Göran: Jos oikein muis­tan, niin tuo tiehän tulee muuten tule­vaisu­udessa kaar­tu­maan, jol­loin tien ja ran­nan väli­in saadaan yllä­tys yllä­tys tehtyä jälleen uusi puis­to. Tässä tapauk­ses­sa tämän kaa­va-alueen vier­essä, Hämeen­tien var­res­sa ole­va joutomaa/jalkapallokenttä pitäisi kyl­lä kaavoit­taa rakentamiselle.

  Kyseessä on siis se kent­tä, joka näyt­tää ole­van iso parkkialue. Tätä ideaa Sörnäis­ten ranta­tien kaar­tamis­es­ta talo­jen mukaises­ti kyl­lä kehut­ti­in kovasti sil­loin, kun Bruun&Murole sitä ehdot­ti. Idea voisi toimia, jos Sörnäis­ten ranta­tien luonne muut­tuisi ja Kallios­ta olisi luon­te­vaa kävel­lä rantaan. Mikään Hämeen­tieltä tule­vista kaduista ei vain nykyisel­lään oikein houkut­tele kävelemään siihen suuntaan.

 27. Kuka puo­lus­taisi jokaisen kaupunki­laisen (niin van­huk­sen, aikuisen, nuoren ja lapsen) oikeut­ta lähilu­on­toon? … siihen johon monil­la meistä on onnek­si sen­tään vielä Helsingis­säkin jokapäiväi­nen yhteys?

  Pitkä on toki mat­ka Koi­järveltä esim. Koivusaa­reen. Sitä en vain ymmär­rä mik­si upeat rantare­itit, julkiset mer­i­maise­mat ja lähilu­on­to pitäisi Koivusaa­res­sa ja sen ympäristössä (tai muual­lakaan) pila­ta mer­en­täytöin ja uusimpi­en raken­nus­su­osi­tusten vaa­timin entistä korkeam­min louhe-sorak­er­roksin ja niille pystytet­tävin raken­nuksin? Avaran mer­i­maise­man peittäminen/yksityistäminen köy­hdyt­tää meitä kaikkia!

  Koivusaaren rak­en­t­a­mi­nen pilaisi itseään laa­jem­man alueen eikä (toteutues­saan) edis­täisi kuin korkein­taan kau­ni­iden viis­toil­maku­vien viekoit­telemien tyr­mistys­tä (ja kasvo­jen /kannattajien mene­tys­tä), kiin­teistökeinot­telijoit­ten voiton­tavoit­telua (jos sitäkään!) ja rantavi­ivalle vält­tämät­tä asumaan pyrkivien nousukas-ide­olo­gian omaavien henkilöi­den omahyväisyyt­tä. Ympäristön­sä kannal­ta vahin­got oli­si­vat paljon suurem­pia kuin mah­dolli­nen (?) hyöty.

  18.12. on KSL:n jäsen­ten mah­dol­lista ottaa kan­taa ja osoit­taa mitkä arvot vaakakupis­sa heil­lä paina­vat eniten! Odotamme päätök­siä suurel­la mielenkiinnolla!

 28. Mus­ta se Sörnäis­ten rantatie kaipaisi yksisu­un­taiset rin­nakkaiskadut. Se ajo­ra­ta on nyt noin 40 metriä lev­eää, Teat­teriko­rkean seinästä Mer­i­haan puoleisen talon seinään on noin 55 metriä ja toi on kapein koh­ta. 6 — 8 kaistaa ei sinän­sä ole kuin 21 — 28 metriä, mut­ta kun siinä on sem­moin 15 metrin medi­aani välis­sä ja muu­ta hömppää.

  Sanois­in että kyl­lä siihen meh­tu­isi talorivi var­relle, varsinkin se Hakaniemen sil­lan koh­ta on hilpeet pari-kolme hehtaria liiken­nealuet­ta. Ver­tailun vuok­si Hakaniemen tori on reilun hehtaarin kokoinen. Ja se sil­ta on menos­sa perusko­r­jauk­seen, joka Raken­nusvi­ras­ton mukaan mak­saa enem­män kuin uusi silta…

 29. tpyy­lu­o­ma: Ja se sil­ta on menos­sa perusko­r­jauk­seen, joka Raken­nusvi­ras­ton mukaan mak­saa enem­män kuin uusi silta…

  Sen van­han sil­lan voisi purkaa, ja jät­tää uuden tekemät­tä 😉 Liikenne ja varsinkin ris­teävä liikenne Helsin­gin niemel­lä vähenisi ja ruuhkau­tu­mi­nen helpot­taisi, jol­loin pohjoisem­mat reitit vetäi­sivät liiken­nevir­rat ja/tai julki­nen liikenne muut­tuisi houkut­tel­e­vam­mak­si. Jotenkin vain pitäisi saa­da lisää kap­a­siteet­tia itään päin…

 30. Silmäilin Koivusuaaren havain­neku­vaa. Mis­sä ovatkaan Koivusaaren umpiko­rt­telit? OShan on puhunut kovasti niiden eri­no­maisu­ud­es­ta. Ja minus­takin sopisi parem­min tähän saareen.

 31. Ville: Sen van­han sil­lan voisi purkaa, ja jät­tää uuden tekemättä

  Purkamis­es­ta samaa mieltä, mut­ta ilman hymiötä tilalle voisi rak­en­taa uuden ja oleel­lis­es­ti pien­imuo­toisem­man joka mah­dol­lis­taisi Mer­i­haan yhdis­tämisen muuhun kaupunki­rak­en­teeseen. Eri­tyis­es­ti Hakaniemen sil­lan pohjois­pään liiken­nejär­jeste­lyt ovat kaupunki­esteti­ikkamielessä rikollisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *