Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.12.2012

Lau­ta­kun­ta kokoon­tuu erit­täin vara­mie­hi­se­nä. Minä ja Las­se Män­nis­tö olem­me Sit­ran kes­tä­vän talou­den foorumissa.

Koi­vusaa­ren osa-yleiskaava

Nel­jä­tu­hat­ta asu­kas­ta ja pari­tu­hat­ta työ­paik­kaa, suu­rel­ta osin täyt­tö­maa­ta.  Maa­pin­ta-ala 31 heh­taa­ria ja raken­nusoi­keut­ta 25 heh­taa­ria, joten alue­te­hok­kuus 0,8. Asu­kas­ti­heys 12 000 asukasta/km2.

Rin­nan tämän kans­sa on ollut val­mis­teil­la sel­vi­tys Län­si­väy­län bule­var­di­soin­nis­ta. Sen ei näkö­jään kat­so­ta vai­kut­ta­van asi­aan, kos­ka tämä esi­tel­lään ensin ilman ensim­mäis­tä­kään viit­taus­ta sel­vi­tyk­seen. Toi­saal­ta Län­si­väy­lä aio­taan pan­na tun­ne­liin sekä Koi­vusaa­res­sa että Kata­ja­har­jun koh­dal­la, jol­loin suu­ri osa maan­käy­tön hyö­dyis­tä saa­daan jo sil­lä. Hel­sin­ki vähän nir­soi­lee val­tion tar­jous­ta saa­da tie itsel­leen, sil­lä vaik­ka hyvää raken­nus­maa­ta sai­si pal­jon teke­mäl­lä Län­si­väy­läs­tä katu, sil­lat vaa­ti­vat kal­lis­ta remont­tia, eikä sitä halu­ta omal­le kontolle.

Fil­la­ri­tie­hen tulee taas yli­mää­räi­nen mut­ka. Vaik­ka Kata­ja­har­ju nyt ei kuu­lu tähän kaa­vaan, sil­lä on hei­jas­tus­vai­ku­tuk­sia. Miten ihmees­sä pyö­räl­lä on tar­koi­tus ajaa siel­lä tun­ne­loin­nin jälkeen?

 

Meri-Ras­ti­lan kaava

(pöy­däl­tä)

Ajat­te­lin ensin lint­sa­ta sii­tä Sit­ran foo­ru­mis­ta tämän takia, muut­ta tämä on enää ritu­aa­li. Asias­sa ei ole pöy­däl­le­pa­non aika­na tapah­tu­nut mitään. Tämä on siis lau­ta­kun­nan tasol­la hävit­ty, mut­ta uudes­ta val­tuus­tos­ta ei kukaan pys­ty sano­maan mitään. Lopul­li­nen kamp­pai­lu käy­dään siel­lä, ja val­tuus­toon­han valit­tiin perä­ti vii­si vuosaarelaista.

Uusim­me ehdo­tuk­sen, jon­ka mukaan asia palau­te­taan keho­tuk­sel­la etsiä yhdes­sä asuk­kai­den kans­sa yhtä pal­jon raken­nusoi­keut­ta aluet­ta tii­vis­tä­mäl­lä. Tämä hävi­tään lau­ta­kun­nas­sa. Se on vali­tet­ta­vaa, sil­lä tähän asuk­kai­den tar­jouk­seen pitäi­si tart­tua. Huo­mat­kaa: siis yhtä pal­jon asuntoja.

Yleen­sä tii­vis­tä­mis­kaa­vo­ja on todel­la vai­kea vie­dä läpi. Nyt voi­tai­siin näyt­tää mal­lia. Tähän Our City –hank­kee­seen on minus­ta vas­tat­tu yli­mie­li­ses­ti, mikä ei ole hyvää hal­lin­toa. Nyt ilmaan jää väit­tei­tä, joi­ta ei ole kes­kus­te­lus­sa kumot­tu. Lop­pu­tu­los näyt­tää ”vää­rin sammutetulta”.

Halu­taan raken­taa mie­luum­min puis­toon kuin ole­mas­sa ole­vaa hyvin väl­jää kaa­vaa tii­vis­täen, kos­ka puis­toon saa­daan arvok­kaam­pia asun­to­ja. Viras­to ei usko omis­tusa­sun­to­tuo­tan­non toteu­tu­van alu­eel­la, kos­ka se ei ole riit­tä­vän hou­kut­te­le­vaa. Kyl­lä toteu­tuu, vaik­ka sit­ten ATT:n gryndaamana.

Aja­tus oikais­ta alu­eel­la sosi­aa­li­ses­ti yksi­puo­lis­ta asu­jai­mis­toa raken­ta­mal­la tien toi­sel­le puo­lel­le huo­lel­li­ses­ti eris­tet­ty luk­susa­lue ei oikein toi­mi. Ylei­nen neu­vo kau­pun­ki­tut­ki­joil­ta on, ettei kaik­kein köy­him­piä ja kaik­kein rik­kaim­pia pidä pan­na tois­ten­sa naa­pu­reik­si, kos­ka sosi­aa­li­luok­kien etäi­syys on lii­an suuri.

Vuo­saa­res­sa on teh­ty vir­hei­tä. Nii­tä voi­daan kor­ja­ta suun­na­tul­la asun­non­jaol­la kiin­teis­töyh­tiöis­sä. Lisäk­si tii­vis­tys­ra­ken­ta­mi­sel­la alu­eel­le kan­nat­taa tuo­da työs­sä käy­vää tai opis­ke­le­vaa kes­ki­luok­kaa – ellei omis­tus niin kovan rahan vuo­kra-asun­to­jen myö­tä. Tämä oikai­si­si segre­gaa­tio-ongel­maa pal­jon toimivammin.

Sitä pait­si ei se Meri-Ras­ti­la miten­kään kovin ongel­mal­li­nen alue ole. Ulko­maa­lais­väes­tön osuus vain on tur­han kor­kea, mikä näkyy alu­een kou­luis­sa joi­den­kin mie­les­tä haitallisesti.

Kes­ki­pin­ta-alan säätely

(pöy­däl­tä)

Täs­sä ei ole pöy­däl­le panon aika­na ilmen­nyt uut­ta, en minä aina­kaan ole sel­lais­ta kuullut.

Sör­näis­ten vero­kam­puk­sen (sic!) kaava

Kuvas­sa ole­va suo­jel­tu talo pan­naan nurin (jos olen ymmär­tä­nyt teks­tin oikein) ja tilal­le raken­ne­taan toi­mi­ti­lo­ja vero­hal­lin­nol­le. Haa­pa­nie­men­ka­dun var­rel­la ole­va tont­ti talo vain perus­kor­ja­taan ja pihal­le raken­ne­taan ruo­ka­la. Täs­tä kuul­laan var­maan­kin asian­tun­ti­joi­den mie­li­pi­tei­tä näh­tä­vil­lä olon aikana.

Senaat­ti-kiin­teis­töt halu­aa poik­keuk­sen pysä­köin­ti­nor­miin, kos­ka vero­vir­kai­li­joil­la on pal­jon asia­kas­käyn­te­jä ja hal­tuun otet­tu­ja asia­kir­jo­ja pitää rou­da­ta viras­toon. Tääl­lä siis pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­rää sää­del­lään alas­päin, lähei­sil­lä asun­to­ton­teil­la ylös­päin.  Perus­te­lu toi­mii vähän itse­ään vas­taan, sil­lä lupaa­vat tuot­taa auto­paik­kaa koh­den taval­lis­ta enem­män liikennettä.

Erot­ta­jan liikennesuunnitelma

Käve­ly­alue laa­je­nee, kun bus­sien 20 ja 24 päät­tä­rit pois­tu­vat. 24 jat­kaa ymmär­tääk­se­ni jo nyt ete­lään ja bus­sin 20 päät­tä­ri tulee Erot­ta­jan mäkeen Raken eteen. Käve­ly­olo­suh­teet para­ne­vat. Mik­ko var­maan­kin tar­kis­taa tämän huo­lel­la, mut­ta näyt­tää asial­li­sel­ta suunnitelmalta.

34 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.12.2012”

 1. Koi­vusaa­res­ta. Sen kes­kel­le tulee siis moot­to­ri­tie­liit­ty­mä. Kuva ja pidem­min.

  Tämän­kin takia se alue­te­hok­kuus on sää­lit­tä­vät 0,8.

  Se mota­ri­liit­ty­mä teh­dään kos­ka Hana­saa­ren liit­ty­mä pure­taan, eiku sitä ei pure­ta­kaan, siis teh­dään kos­ka muu­ten lii­ken­ne kul­ki­si “kape­aa Sot­kan­tie­tä”, tai siis teh­dään kos­ka Kata­ja­har­jun liit­ty­mä pure­taan, jol­loin muu­ten Kata­ja­har­juun ja Laruun aje­taan sen uuden Koi­vusaa­ren asui­na­lu­een läpi sitä samaa Sot­kan­tie­tä… Tai jotain, noin lyhyes­ti sanot­tu­na ihan perin­teis­tä totaa­li­se­koi­lua ja liik­ku­via tolp­pia, hin­taa jokusen kym­me­nen mil­liä, Kata­ja­har­jun kans­sa var­maan sata. Ja kuten voim­me uuti­sis­ta lukea, niin val­tio mak­saa minä vuo­si­kym­me­ne­nä hyvänsä.

  Lyhyes­ti, sii­nä mota­ri­liit­ty­mäs­sä ei ole päät­tä eikä hän­tää teh­dään bule­var­di­soin­tin tai ei, kir­sik­ka­na kakun pääl­le yli­ly­hyt liit­ty­mä­vä­li hidas­taa auto­lii­ken­net­tä. 🙂 Koi­vusaa­ren kaa­voi­tus­tuo­toil­la muu­ten piti mak­saa Län­si­met­ro Hel­sin­gis­sä, ja arvaa onko tätä vai­ke­aa kir­joit­taa vaka­val­la naamalla.

  Ja sil­to­jen kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set? Sai­si­ko niil­le hin­ta­la­pun kii­tos, rahas­ta ei puhu­ta adjektiiveilla.

 2. Kau­pun­gin päät­tä­jien pitäi­si osa­ta arvos­taa Hel­sin­gin hie­no­ja merel­li­siä ran­ta­mai­se­mia. Sata­mil­ta vapau­tu­vat uudet alu­eet on jär­ke­vä raken­taa hyvin suun­ni­tel­len asuin­käyt­töön, mut­ta muut ran­nat pitäi­si jät­tää rauhaan.

 3. Yleen­sä tii­vis­tä­mis­kaa­vo­ja on todel­la vai­kea vie­dä läpi. Nyt voi­tai­siin näyt­tää mal­lia. Tähän Our City –hank­kee­seen on minus­ta vas­tat­tu yli­mie­li­ses­ti, mikä ei ole hyvää hal­lin­toa. Nyt ilmaan jää väit­tei­tä, joi­ta ei ole kes­kus­te­lus­sa kumot­tu. Lop­pu­tu­los näyt­tää ”vää­rin sammutetulta”.”

  Tätä olen yrit­tä­nyt tur­haan vies­tiä myös kau­pun­gin­joh­dol­le. Meri-Ras­ti­la voi­si toi­mia esi­merk­ki­nä sii­tä, ettei tii­vis­tä­mi­ses­sä ole mitään pelät­tä­vää sil­loin, kun se teh­dään yhteis­työs­sä asuk­kai­den kanssa. 

  Har­mil­lis­ta, jos asia on lau­ta­kun­nas­sa jo etu­kä­teen hävit­ty. Jot­kut meri­ras­ti­la­lai­set uskoi­vat mah­dol­li­suu­teen, että joku dema­reis­ta siir­tyi­si puo­lel­lem­me. Moni on sano­nut, ettei asuk­kai­den kam­pit­ta­mi­nen sopi­si dema­rei­den taus­taan. Itse ihmet­te­len hei­dän täs­sä asias­sa osoit­ta­maan­sa vuokra-asuntovastaisuutta.

 4. Täs­sä on lai­naus Ylen sivuil­ta löy­ty­väs­tä Meri-Ras­ti­laa kos­ke­vas­ta uutisesta:“Vaikka Meri-Ras­ti­la tun­ne­taan vuo­kra-asun­to­jen kes­kit­ty­mä­nä, Ilk­ka Lai­neen mukaan Meri-Ras­ti­lan asuk­kaat ovat var­sin tyy­ty­väi­siä alu­ee­seen. Hän huo­maut­taa myös, että kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to on teet­tä­nyt kau­pun­gin­osas­ta ulko­puo­li­sen arvion joi­tain vuo­sia sit­ten. Täs­sä alue sai Lai­neen mukaan var­sin myön­tei­set tulokset.”

  Lai­ne on puun ja kuo­ren välis­sä. Hänen on toi­saal­ta yri­tet­tä­vä antaa Meri-Ras­ti­las­ta kiel­tei­nen kuva, jot­ta KSV:n jär­je­tön­tä suun­ni­tel­maa voi­tai­siin perus­tel­la alu­een paran­ta­mi­sel­la. Toi­saal­ta hänen on ker­rot­ta­va, että asuk­kaat koke­vat alu­een myön­tei­se­nä, jot­ta mah­dol­li­set asun­no­nos­ta­jat eivät säikähtäisi.

  Sen hän jät­ti ker­to­mat­ta, että jos KSV:n suun­ni­tel­ma meni­si läpi, häviäi­si asuk­kai­den tyy­ty­väi­syys alu­een viih­ty­vyys­te­ki­jän mukana.

 5. Kan­nat­taa lukea esi­tys­lis­tal­ta myös “Koi­vusaa­ren eri­ta­so­liit­ty­män alue­va­raus­suun­ni­tel­ma”. Täs­sä joi­tain havaintoja:
  — kus­tan­nuk­set ovat joka tapauk­ses­sa tulos­sa kau­pun­gil­le (myös yllä­pi­to), vaik­ka moot­to­ri­tie säilyy
  — suun­nit­te­lun “läh­tö­ole­tuk­se­na” on ollut moot­to­ri­tie ja uusi liit­ty­mä. Mitään vaih­toeh­toa ei ole oikeas­ti suun­ni­tel­tu, vaan ole­tus on ollut valmiina.
  — kau­pun­kiin joh­ta­via kais­to­ja ollaan lisää­mäs­sä 1–2 kais­tal­la. Nykyi­sin Koi­vusaa­ren koh­dal­la on 2 kais­taa + bus­si­kais­ta, suun­ni­tel­mas­sa 4 kais­taa suo­raan + ram­pil­ta tule­va. Nel­jäs kais­ta päät­tyy Laut­ta­saa­ren liit­ty­mään, johon nykyi­sin Espoon puo­lel­la sijait­se­va pul­lon­kau­la jat­kos­sa siir­ty­nee. Pait­si että tun­ne­li ei saa ruuh­kau­tua, joten seu­raa­vak­si vaa­dit­ta­neen lisä­kais­taa Lapin­lah­den sil­lal­le, tai aina­kaan suu­ni­tel­maa Lapin­lah­den sil­lan bus­si­kais­tan saa­mi­ses­ta kevyel­le lii­ken­teel­le ei voi­da toteuttaa
  — pyö­rä­tien huo­nous on tun­nis­tet­tu ja vaih­toeh­toi­nen rat­kai­su­kin mai­ni­taan, mut­ta ei ole kui­ten­kaan muka­na suunnitelmassa

  En ole ihan var­ma bule­var­din toi­mi­vuu­des­ta täs­sä koh­taa, mut­ta luu­li­si että mota­rin­kin voi kau­pun­gis­sa teh­dä vähän kevyem­mäl­lä kädel­lä. Ongel­ma täs­sä tai­taa tul­la sii­tä, että Hana­saa­ren ja Koi­vusaa­ren liit­ty­mät ovat lii­an lähel­lä toi­si­aan. Eikö nyt voi­si Espoon kans­sa sopia että jom­pi­kum­pi jäte­tään pois, niin molem­mat säästäisivät.

 6. Lai­tan vie­lä muu­ta­man linkin.

  Hel­sin­gin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen ja SLL:n Uuden­maan­pii­rin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäse­nil­le lähet­tä­mä kan­nan­ot­to löy­tyy täältä:

  http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/2012/helsy-sll-up-kannanotto-kaupsulautakunta-meri-rastila-lansiranta-oykehdotus-051212/view

  Tääl­tä löy­tyy SLL:n kou­lu­met­sä­kil­pai­luun osal­lis­tu­neet työt, muka­na myös Meri-Ras­ti­lan ala-aste:

  http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ymparistokasvatus/koulumetsat/tama-metsa-on-meille-tarkea-kilpailu/kilpailutyot/sarja‑2.-alakoulut

  Uusin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäse­nil­le lähet­tä­mis­tä­ni vies­teis­tä löy­tyy täältä:

  http://hlylinen.blogspot.fi/2012/12/toinen-avoin-kirje-kaupunkisuunnittelul.html

 7. Vii­si? Kuka se vii­des vuo­saa­re­lai­nen on? Käsi­tyk­se­ni mukaan Vuo­saa­res­ta valit­tiin nel­jä valtuutettua:
  — Timo Rait­ti­nen (kok.)
  — Vil­le Jalo­vaa­ra (sd.)
  — Jus­si Chy­de­nius (vihr.)
  — Eija Lou­koi­la (vas.)

 8. Sör­näis­ten vero­kam­puk­sen (sic!) kaava

  Kuvas­sa ole­va suo­jel­tu talo pan­naan nurin (jos olen ymmär­tä­nyt teks­tin oikein) ja tilal­le raken­ne­taan toi­mi­ti­lo­ja verohallinnolle.”

  Jo on aika­kin. On todel­la vai­kea ymmär­tää, min­kä takia tuo slum­mi on suo­jel­tu ja mik­si se on saa­nut pila­ta mai­se­maa niin kau­an. Kai vie­lä rumem­pi sii­lo kuvan raken­nuk­sen ja teat­te­ri­kor­kea­kou­lun välis­sä pan­naan nurin samalla?

 9. Yksi huo­mio­nar­voi­nen vir­ke Koi­vusaa­ren osay­leis­kaa­van selos­tuk­ses­ta: “Koi­vusaa­ren ja Kata­ja­har­jun lii­ken­ne­tun­ne­leis­ta aiheu­tu­vat raken­ne­tek­ni­set kus­tan­nuk­set sil­to­jen, tun­ne­lei­den ja tuki­muu­rien osal­ta ovat arviol­ta n. 90 Me (alv 0%) ja rat­kai­sua voi­daan siten pitää erit­täin kal­lii­na kaa­voi­tet­ta­vaan ker­ro­sa­laan nähden.”

  Raken­ta­mi­nen on erit­täin kal­lis ker­ro­sa­laan näh­den. Sen yllä­pi­to on onnek­si vain kal­lis­ta, eikä erit­täin kallista.

 10. Lähi­luon­to tukee asuk­kai­den ter­veyt­tä monel­la taval­la. Täs­tä on jo tie­toa ihan riittävästi.

  Ter­veys­vai­ku­tus­ten­sa takia lähi­luon­to tor­juu myös eriar­vois­tu­mis­ta. Tämä­kin on ihan tut­kit­tu jut­tu. Vir­kis­ty­sa­lu­een mer­ki­tys hyvin­voin­nil­le kas­vaa, jos asuk­kaat ehti­vät sin­ne arki­sin kävellen.

  Yksi kaa­voi­tuk­sen suu­ris­ta kysy­myk­sis­tä on, mil­lai­nen suun­nit­te­lu tur­vai­si eri väes­tö­ryh­mien kan­nal­ta tasa­pai­noi­sen eli­nym­pä­ris­tön? Jos kau­pun­ki sat­saa ter­vey­teen, tas­a­puo­li­suu­teen ja tule­vai­suu­teen, se sääs­tää perin­tei­sen ulkoilupuiston.

 11. Jos Meri-Ras­ti­la on saa­nut kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton ulko­puo­li­sel­la teet­tä­mäs­sä arvios­sa var­sin myön­tei­set tulok­set, mik­si alu­een ima­goa pitäi­si paran­taa niin, että ulkoi­lu­puis­toa nakerretaan?

  Var­sin myön­tei­sen alu­een kes­kei­sin­tä paik­kaa ei pidä uhra­ta rakentamiselle.

  Kes­tä­vä ima­go raken­tuu ole­mas­sa ole­vil­le vah­vuuk­sil­le. Oma lisän­sä paket­tiin voi­si tul­la, jos Meri-Ras­ti­laa kehi­tet­täi­siin edel­leen kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton, asuk­kai­den ja mui­den osal­lis­ten yhteistyöllä.

 12. Olli Pot­to­nen:
  Yksi huo­mio­nar­voi­nen vir­ke Koi­vusaa­ren osay­leis­kaa­van selos­tuk­ses­ta: “Koi­vusaa­ren ja Kata­ja­har­jun lii­ken­ne­tun­ne­leis­ta aiheu­tu­vat raken­ne­tek­ni­set kus­tan­nuk­set sil­to­jen, tun­ne­lei­den ja tuki­muu­rien osal­ta ovat arviol­ta n.90 Me (alv 0%) ja rat­kai­sua voi­daan siten pitää erit­täin kal­lii­na kaa­voi­tet­ta­vaan ker­ro­sa­laan nähden.”
  Raken­ta­mi­nen on erit­täin kal­lis ker­ro­sa­laan näh­den. Sen yllä­pi­to on onnek­si vain kal­lis­ta, eikä erit­täin kallista. 

  Tuo­han on ihan ole­ma­ton kus­tan­nus maa­täyt­tö­jen hin­taan ver­rat­tu­na. Esim. Pik­ku-Huo­pa­lah­den täyt­tö­jen todel­li­set kus­tan­nuk­set oli­vat sato­ja euro­ja ker­ros­ne­liö­tä koh­ti ja pai­nu­mien kor­jauk­sis­ta on tul­lut mer­kit­tä­viä kus­tan­nuk­sia sen pääl­le. Koi­vusaa­ren ran­nat eivät toi­vot­ta­vas­ti ole savik­koa ja täyt­tö sujuu siel­lä parem­min. Ja johon­kin­han ne kaik­ki yli­mää­räi­set maa­mas­sat pitää kärrätä.

 13. Koi­vusaa­ren tehok­kuut­ta pitää lisä­tä tuos­ta vie­lä pal­jon, jot­ta ase­ma on kan­nat­ta­va. Mie­len­kiin­tois­ta on näh­dä, min­kä­lai­nen on tule­va täyt­tö ja tiivistyskierros.

  Kaik­kea Hel­sin­gis­sä­kin on suojeltu. 😀 😀 😀

 14. -e-: sii­lo kuvan raken­nuk­sen ja teat­te­ri­kor­kea­kou­lun välis­sä pan­naan nurin samalla?

  Päin­vas­toin, sii­lo jää, pysyy suo­jel­tu­na ja kor­ja­taan … lähin­nä rap­pu­käy­tä­väk­si, kos­ka hait­ta-ainei­ta ei raken­teis­ta saa­da pois (jär­ke­vään hin­taan), mut­ta tila­päi­nen oles­ke­lu voi­daan sallia.

 15. Olli Pot­to­nen:
  Yksi huo­mio­nar­voi­nen vir­ke Koi­vusaa­ren osay­leis­kaa­van selos­tuk­ses­ta: “Koi­vusaa­ren ja Kata­ja­har­jun lii­ken­ne­tun­ne­leis­ta aiheu­tu­vat raken­ne­tek­ni­set kus­tan­nuk­set sil­to­jen, tun­ne­lei­den ja tuki­muu­rien osal­ta ovat arviol­ta n.90 Me (alv 0%) ja rat­kai­sua voi­daan siten pitää erit­täin kal­lii­na kaa­voi­tet­ta­vaan ker­ro­sa­laan nähden.”

  Raken­ta­mi­nen on erit­täin kal­lis ker­ro­sa­laan näh­den. Sen yllä­pi­to on onnek­si vain kal­lis­ta, eikä erit­täin kallista.

  No tuo­ta, itsea­sias­sa (Pau­li Vel­ho­no­jan, Lii­ken­ne­vi­ras­to, esityksestä):

  Tun­ne­lit Suomessa
  Suh­tau­tu­mien tun­ne­lei­hin ollut aiem­min varovaista
  — epäi­lyk­siä huo­nos­ta tuvallisuudesta
  — pidet­ty lii­an kal­lii­na ratkaisuna

  Tilan­ne tänään
  — tur­val­li­suus pys­ty­tään hallitsemaan
  — tun­ne­lit erit­täin kal­lii­ta (eli­naa­ri­kus­tan­nuk­set)

  http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/uutiset/tapahtumat/20110517_tiesuunnittelu/Velhonoja_Tunnelit_.pdf

  Ja tar­kem­min tut­kien, Lii­ken­ne­vi­ras­to eli val­tio ei aio mak­saa täs­tä euroa­kaan, ei raken­ta­mi­ses­ta eikä yllä­pi­dos­ta. Ihan ymmär­ret­tä­vää, kos­ka nämä tie­tun­ne­lit nyt vaan on talou­del­li­ses­ti täy­sin jär­jet­tö­miä. Mikä ei tie­ten­kään estä LiViä vaa­ti­mas­ta mega­mo­ta­ria, jon­kun muun rahoil­la suun­nit­te­lu vapaut­taa tur­has­ta rahoitusrealismista. 

  Tämä on ihan sama jut­tu kuin Kei­la­nie­mess­sä Espoos­sa, Livi vaa­tii älyt­tö­miä jot­ta saa edes raken­taa. Minä vaan joten­kin kuvit­te­lin ettei me nyt Hel­gin­gis­sä näin tyh­miä ja sel­kä­ran­gat­to­mia olla. http://tolkku.blogspot.fi/2012/05/keilaniemessa-umpitunnelissa.html

  Ai niin, mut­ku lii­ken­ne vaa­tii. Eli mihin ihmee­seen ne kaik­ki kah­dek­saa kais­taa tule­vat autot mah­tuu kes­kus­tan pääs­sä? No veik­kai­sin että Kes­kus­ta­tun­ne­liin, tai­ka­sa­na on lii­ken­ne­mää­rät vuon­na 2035, jot­ka on luul­ta­vas­ti ja taas las­ket­tu sen­kin tun­ne­lin sisäl­tä­väl­lä viral­li­sel­la vuo­den 2035 lii­ken­ne­ver­kol­la. Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­to on tosin päät­tä­nyt ettei Kes­kus­ta­tu­ne­lia edes suun­ni­tel­la, ja se nyt kui­ten­kin noin lain mukaan on kau­pun­gin ylin päät­tä­vä elin. Dema­rit, huhuu.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Malt­tia. Valtuusto.

  Heh, vähän vai­kea säi­lyt­tää malt­tia tilan­tees­sa, jos­sa ainoa sel­lai­nen argu­ment­ti KSV:n osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen puo­les­ta, jota en asuk­kaa­na pys­ty kumoa­maan, on, että raken­nus­liik­keet sitä halua­vat. Kui­ten­kin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäsen­ten ohje­nuo­ra­na pitäi­si olla ennen kaik­kea maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­ki eikä sii­nä käsit­tääk­se­ni mai­ni­ta mitään raken­nus­liik­kei­den miellyttämisestä.

  Osmon mai­nit­se­ma ATT hakee muu­ten sun­nun­tain Hesa­ris­sa ollees­sa ilmoi­tuk­ses­sa han­ke­suun­nit­te­li­jaa, jon­ka teh­tä­viin kuu­luu mm. täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­hank­kei­den koor­di­noin­ti. OURCi­ty-suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­nen Meri-Ras­ti­las­sa oli­si sopi­va ensim­mäi­sek­si työtehtäväksi.

 17. Toi­vot­ta­vas­ti Sör­näis­ten ran­ta­tien var­teen tule­vat talot ovat ark­ki­teh­tuu­ril­taan kor­kea­ta­soi­sia eivät­kä jotain taval­li­sen tym­pei­tä viras­to­bulk­kia mitä sen­kin tien var­res­sa on jo ihan riit­tä­väs­ti. Noi­ta suo­jel­tu­ja rönt­tö­siä en tule kai­paa­maan, mut­ta onhan suo­je­lu­ta­lo­jen pur­ka­mi­nen peri­aat­teel­li­ses­ti kui­ten­kin sen ver­ran eri­kois­ta että tilal­le pitäi­si saa­da sit­ten jotain hienoa.

 18. Onnek­si olkoon ksv!

  Koi­vusaa­ren kaa­vaan on saa­tu pari heh­taa­rin alueelle:
  — Moottoritieliittymä
  — Lisä­kais­to­ja autoille
  — Kol­me kumi­se­vaa tun­ne­li­suu­auk­koa kai­ken keskelle
  — Erit­täin kal­liit tunnelit
  — Läpia­jo­lii­ken­ne mota­ril­ta Lauttasaareen
  — Lii­an vähän kerrosalaa
  — ja vie­lä uima­ran­ta koh­ti mota­ria, var­mas­ti viihtyisä

  Oot­te te vaan aika vel­ho­ja, täs­tä on hyvä jatkaa!

 19. Han­na-Lee­na Yli­nen: Heh, vähän vai­kea säi­lyt­tää malt­tia tilan­tees­sa, jos­sa ainoa sel­lai­nen argu­ment­ti KSV:n osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen puo­les­ta, jota en asuk­kaa­na pys­ty kumoa­maan, on, että raken­nus­liik­keet sitä halua­vat. Kui­ten­kin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäsen­ten ohje­nuo­ra­na pitäi­si olla ennen kaik­kea maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­ki eikä sii­nä käsit­tääk­se­ni mai­ni­ta mitään raken­nus­liik­kei­den miellyttämisestä.

  Olen jos­kus ollut huo­maa­vi­na­ni, että ne kumoa­mat­to­mat argu­men­tit tup­paa ole­maan sel­lai­sia että niis­tä ei ole mitään asia­kir­jaa, sel­vi­tys­tä, tms. tur­haa empi­ri­aa argu­men­taa­tio­ta häiritsemässä. 🙂

 20. Näh­tä­väs­ti bule­var­di­soi­mi­nen näyt­täy­tyy taas lii­an edel­lä ole­va­na? Sii­nä vain meni­si alta met­ro­tun­ne­li, jos­sa voi­si kul­kea sel­lai­nen hen­ki­lö­lii­ken­ne, joka muu­ten sei­soi­si työ­päi­vän jos­sa­kin park­ki­hal­lis­sa, joka vie Hel­sin­gis­sä tilaa raken­taa asun­to­ja. Uudet työ­paik­ka­kes­kit­ty­mät raken­ne­taan rai­de­lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin, joten mik­si autoi­lu kas­vai­si, jos sitä ei tahal­laan pako­tet­tai­si kas­va­maan. Pisa­ra tuo Pasi­lan­kin näp­pä­räs­ti met­ron käyttäjille.

  Tämän­kö takia sii­tä met­ros­ta lyhen­net­tiin ase­mat, että tulee tar­vet­ta raken­taa mota­ria ja tun­ne­lia, ja jos­kus vie­lä se kes­kus­tan alit­ta­va? Pel­kää­kö joku, että ihmi­set eivät enää läh­ti­si auto­mar­ket­tei­hin, jos teh­täi­siin kau­pun­kia ja auto­jen omis­tus las­ki­si kan­ta­kau­pun­gin lukui­hin? Mik­si sii­hen met­roon lyö­tiin sit­ten sato­ja ja sato­ja mil­joo­nia, jos tar­koi­tus­kaan ei ollut raken­taa kau­pun­ke­ja sen ympärille/varaan? Ihan kuin jol­la­kin oli­si rahaa teh­dä kak­si rin­nak­kais­ta jär­jes­tel­mää. Ei aina­kaan veronmaksajilla.

  Jos met­ros­ta tulee ruuh­kai­nen, niin tus­kin pelo­kas kon­ser­va­tii­vi sii­hen nousee. Siel­lä­hän on väkeä kai­kis­ta tulo­luo­kis­ta ja pel­kää­vät, että köy­hyys tart­tuu. Tai kup­pa, kos­ka tap­pi­tun­tu­mal­la­han siel­lä jou­tuu mat­kus­ta­maan, kun lai­tu­rit jäi­vät tyn­gik­si. Kapa­si­teet­ti tulee vas­taan, jos kau­pun­ke­ja ruve­taan tii­vis­tä­mään ja nii­tä alka­vat suun­nit­te­le­maan hen­ki­löt, joi­den ahdas asen­ne ei ole sel­lai­nen, että jul­ki­sia käyt­tä­vät vain ne, joil­la ei ole varaa autoon ja oma­ko­ti­ta­loon mui­den oma­ko­ti­ta­lo­jen seas­sa enti­sen pel­lon pääl­lä, tai sit­ten haka­tun met­sän päällä. 

  Lei­ka­taan kou­lu­tuk­ses­ta jo päi­vä­ko­dis­ta alkaen ja kotoa­kin kas­vat­ta­jat piis­ka­taan töi­hin, kun joku eko­no­mis­ti peit­ton­sa alta huu­te­lee ihmi­sil­le, että men­kää töi­hin. Kos­ka­ko­han tur­hat ja yli­suu­ret infra­hank­keet, jot­ka vie­vät vie­lä tilaa asun­noil­ta ja vää­ris­tä­vät sit­ten vie­lä kil­pai­lua, tuli­si­vat lei­kat­ta­vien jouk­koon? Kyl­lä se tava­ra mah­tuu nykyi­sil­lä­kin teil­lä kul­ke­maan, jos hen­ki­lö­lii­ken­ne kul­ki­si jat­kos­sa enem­män raiteilla. 

  Toi­vot­ta­vas­ti tuo Sör­näi­sen kuvan oikean reu­nan oikeas­ti van­ha ja arvo­kas jul­ki­si­vu sääs­tyi­si, ihan sen kuu­lui­san ker­ros­tu­nei­suu­den täh­den. Todel­la vähän jäl­jel­lä noi­ta van­ho­ja puna­tii­li­ra­ken­nuk­sia. Pie­niä hel­miä, jot­ka eivät ole ihan yksi­to­ti­sen silei­tä, sai­si jää­dä joukkoon. 

  Meri-Ras­ti­lan met­sä näyt­ti kesäl­lä hie­nol­ta ja har­vi­nai­sen kos­ke­mat­to­mal­ta. Todel­la höl­möä men­nä kos­ke­maan, kun voi­si yhtä hyvin har­ras­taa met­ro­ra­dan lähei­syy­des­sä luo­vaa tii­vis­tä­mis­tä idän suun­nal­la, ja jät­tää nämä mereen kur­kot­ta­vat maa­kap­pa­leet kos­ke­mat­ta moni­puo­li­sik­si ulkoi­lua­lueik­si. Tor­ne­ja, tiuk­kaa kort­te­lia tai bule­var­di­soi­mis­ta, mut­ta oli­si var­maan mie­le­käs­tä raken­taa toi­saal­la tii­viis­ti ja ulkoil­la toi­saal­la har­vas­ti. Ei kai sen met­sän tar­vit­se alkaa sen­tään ihan ovel­ta, kun ker­ran kau­pun­gis­sa ollaan.

 21. Tuon “vero­kam­puk­sen” ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­ses­sa­han ei vaa­di­ta lii­ke­ti­lo­jen sijoit­ta­mis­ta, vaan vain anne­taan sil­le mah­dol­li­suus. Toden­nä­köi­syys nii­den toteu­tu­mi­sel­le suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa siten aika­sen pie­ni. Mik­sei näil­lä van­hoil­la alueil­la pis­te­tä kaa­vaan lauset­ta “katu­ta­so ei saa antaa umpi­nais­ta vai­ku­tel­maa”, kuten esi­mer­kik­si Jät­kä­saa­res­sa on tehty?

  Täy­tyy kyl­lä ihme­tel­lä, että mik­si koko Sör­näis­ten ran­ta­tie on täyn­nä sul­keu­tu­nei­ta toi­mis­to- ja teol­li­suus­ti­lo­ja, kun katu­han on aika kes­kei­nen tule­vai­suu­des­sa Kala­sa­ta­man alu­een myö­tä, ja Haka­nie­men tori­kin on hyvin lähel­lä. Tie oli­si huo­mat­ta­vas­ti miel­lyt­tä­väm­pi sil­mäl­le, mikä­li oli­si hie­man Hämeen­tien tapai­nen, eli joi­tain lii­ke­ti­lo­ja edes vähän varressa. 

  Jos oikein muis­tan, niin tuo tie­hän tulee muu­ten tule­vai­suu­des­sa kaar­tu­maan, jol­loin tien ja ran­nan väliin saa­daan yllä­tys yllä­tys teh­tyä jäl­leen uusi puis­to. Täs­sä tapauk­ses­sa tämän kaa­va-alu­een vie­res­sä, Hämeen­tien var­res­sa ole­va joutomaa/jalkapallokenttä pitäi­si kyl­lä kaa­voit­taa raken­ta­mi­sel­le. Jär­je­tön­tä, kun joka toi­sel­la ton­til­la Hel­sin­gis­sä on yli­suu­ri puis­to. Eikö­hän noi­ta puis­to­ja ja rämeik­kö­jä ole jo ihan riit­tä­miin kan­ta­kau­pun­gin­kin alueella!

 22. Gre­jus:
  Onnek­si olkoon ksv!

  Koi­vusaa­ren kaa­vaan on saa­tu pari heh­taa­rin alueelle:
  — Moottoritieliittymä
  — Lisä­kais­to­ja autoille
  — Kol­me kumi­se­vaa tun­ne­li­suu­auk­koa kai­ken keskelle
  — Erit­täin kal­liit tunnelit
  — Läpia­jo­lii­ken­ne mota­ril­ta Lauttasaareen
  — Lii­an vähän kerrosalaa
  — ja vie­lä uima­ran­ta koh­ti mota­ria, var­mas­ti viihtyisä

  Oot­te te vaan aika vel­ho­ja, täs­tä on hyvä jatkaa!

  Minus­ta outo paik­ka myös meren­pin­nan nousua aja­tel­len. Pik­ku-Huo­pa­lah­den voi hätä­ti­las­sa vaik­ka täyt­tää, estä­mään pai­kan huuh­tou­tu­mis­ta mereen, mut­ta entäs täällä…

 23. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to” “lii­ken­ne­suun­nit­te­luo­sas­toi­neen” antaa mie­les­tä­ni ihmi­sil­le vää­rän käsi­tyk­sen kysei­sen viras­ton nykyi­ses­tä toi­min­nas­ta. Kuvaa­vam­pi nimi oli­si “(moottori)liikennesuunnitteluvirasto” jon­ka alla toi­mii “esi­kau­pun­ki­suun­nit­te­luo­sas­to”.

 24. Göran: eli joi­tain lii­ke­ti­lo­ja edes vähän varressa. 

  Mut­ta sit­ten­hän pitäi­si olla asioin­ti­py­sä­köin­ti­ruu­tu­ja kadun var­res­sa, eihän se käy pääväylällä 😀

  Jos Koi­vusaa­ren ram­peis­ta ei pääs­tä, eikö noi­hin kah­teen kol­mioon ramp­pien välis­sä sai­si siir­ret­tyä osan toi­mis­to­ta­lois­ta? Ajo park­ki­hal­liin ram­pin ali (hidas, joten mitoi­tus “pie­ni”), pari ker­ros­ta pysä­köin­tiä ja melu on jo pie­nem­pi ylem­pä­nä. Että edes oli­si varau­dut­tu sel­lai­seen mah­dol­li­suu­teen heti sal­li­mal­la. 1900 neliö­met­riä tont­ti­maa­ta, mil­lai­set­ko­han kal­liim­mat, pie­nem­mät mut­ta “tur­val­li­set” sak­si­tun­ne­lis­pa­get­ti­ram­pit nii­den myyn­nil­lä raken­tai­si — ei sit­ten rii­tä, vaik­ka ramp­pien päis­tä vapau­tui­si sata-pari­sa­taa neliö­tä maa­ta lisää nykyeh­do­tuk­sen lähim­pien tont­tien laajentamiseen?

 25. H.H.: Minus­ta outo paik­ka myös meren­pin­nan nousua aja­tel­len. Pik­ku-Huo­pa­lah­den voi hätä­ti­las­sa vaik­ka täyt­tää, estä­mään pai­kan huuh­tou­tu­mis­ta mereen, mut­ta entäs täällä…

  Tämä on hyvä kyys­mys. Koi­vusaa­ri näyt­tää topo­gra­fi­kar­tan mukaan aika mata­lal­ta. Muis­taak­se­ni kaupn­ki­suun­nit­te­lus­sa 3 met­riä on nyky­ään mini­min­ra­ken­nus­kor­keus meren­pin­nas­ta. Täyt­tää siis saa aika rut­kas­ti. Ja free­sit tuu­let puhal­ta­vat, mut­ta kauk­pa ei oli­si meri­nä­kö­alas­ta val­mis koke­maan pien­tä epämukavuutta?

 26. Göran: Jos oikein muis­tan, niin tuo tie­hän tulee muu­ten tule­vai­suu­des­sa kaar­tu­maan, jol­loin tien ja ran­nan väliin saa­daan yllä­tys yllä­tys teh­tyä jäl­leen uusi puis­to. Täs­sä tapauk­ses­sa tämän kaa­va-alu­een vie­res­sä, Hämeen­tien var­res­sa ole­va joutomaa/jalkapallokenttä pitäi­si kyl­lä kaa­voit­taa rakentamiselle.

  Kysees­sä on siis se kent­tä, joka näyt­tää ole­van iso parkkia­lue. Tätä ide­aa Sör­näis­ten ran­ta­tien kaar­ta­mi­ses­ta talo­jen mukai­ses­ti kyl­lä kehut­tiin kovas­ti sil­loin, kun Bruun&Murole sitä ehdot­ti. Idea voi­si toi­mia, jos Sör­näis­ten ran­ta­tien luon­ne muut­tui­si ja Kal­lios­ta oli­si luon­te­vaa kävel­lä ran­taan. Mikään Hämeen­tiel­tä tule­vis­ta kaduis­ta ei vain nykyi­sel­lään oikein hou­kut­te­le käve­le­mään sii­hen suuntaan.

 27. Kuka puo­lus­tai­si jokai­sen kau­pun­ki­lai­sen (niin van­huk­sen, aikui­sen, nuo­ren ja lap­sen) oikeut­ta lähi­luon­toon? … sii­hen johon monil­la meis­tä on onnek­si sen­tään vie­lä Hel­sin­gis­sä­kin joka­päi­väi­nen yhteys?

  Pit­kä on toki mat­ka Koi­jär­vel­tä esim. Koi­vusaa­reen. Sitä en vain ymmär­rä mik­si upeat ran­ta­rei­tit, jul­ki­set meri­mai­se­mat ja lähi­luon­to pitäi­si Koi­vusaa­res­sa ja sen ympä­ris­tös­sä (tai muu­al­la­kaan) pila­ta meren­täy­töin ja uusim­pien raken­nus­suo­si­tus­ten vaa­ti­min entis­tä kor­keam­min lou­he-sora­ker­rok­sin ja niil­le pys­ty­tet­tä­vin raken­nuk­sin? Ava­ran meri­mai­se­man peittäminen/yksityistäminen köyh­dyt­tää mei­tä kaikkia!

  Koi­vusaa­ren raken­ta­mi­nen pilai­si itse­ään laa­jem­man alu­een eikä (toteu­tues­saan) edis­täi­si kuin kor­kein­taan kau­nii­den viis­toil­ma­ku­vien vie­koit­te­le­mien tyr­mis­tys­tä (ja kas­vo­jen /kannattajien mene­tys­tä), kiin­teis­tö­kei­not­te­li­joit­ten voi­ton­ta­voit­te­lua (jos sitä­kään!) ja ran­ta­vii­val­le vält­tä­mät­tä asu­maan pyr­ki­vien nousu­kas-ideo­lo­gian omaa­vien hen­ki­löi­den oma­hy­väi­syyt­tä. Ympä­ris­tön­sä kan­nal­ta vahin­got oli­si­vat pal­jon suu­rem­pia kuin mah­dol­li­nen (?) hyöty.

  18.12. on KSL:n jäsen­ten mah­dol­lis­ta ottaa kan­taa ja osoit­taa mit­kä arvot vaa­ka­ku­pis­sa heil­lä pai­na­vat eni­ten! Odo­tam­me pää­tök­siä suu­rel­la mielenkiinnolla!

 28. Mus­ta se Sör­näis­ten ran­ta­tie kai­pai­si yksi­suun­tai­set rin­nak­kais­ka­dut. Se ajo­ra­ta on nyt noin 40 met­riä leve­ää, Teat­te­ri­kor­kean sei­näs­tä Meri­haan puo­lei­sen talon sei­nään on noin 55 met­riä ja toi on kapein koh­ta. 6 — 8 kais­taa ei sinän­sä ole kuin 21 — 28 met­riä, mut­ta kun sii­nä on sem­moin 15 met­rin medi­aa­ni välis­sä ja muu­ta hömppää.

  Sanoi­sin että kyl­lä sii­hen meh­tui­si talo­ri­vi var­rel­le, var­sin­kin se Haka­nie­men sil­lan koh­ta on hil­peet pari-kol­me heh­ta­ria lii­ken­nea­luet­ta. Ver­tai­lun vuok­si Haka­nie­men tori on rei­lun heh­taa­rin kokoi­nen. Ja se sil­ta on menos­sa perus­kor­jauk­seen, joka Raken­nus­vi­ras­ton mukaan mak­saa enem­män kuin uusi silta…

 29. tpyy­luo­ma: Ja se sil­ta on menos­sa perus­kor­jauk­seen, joka Raken­nus­vi­ras­ton mukaan mak­saa enem­män kuin uusi silta…

  Sen van­han sil­lan voi­si pur­kaa, ja jät­tää uuden teke­mät­tä 😉 Lii­ken­ne ja var­sin­kin ris­teä­vä lii­ken­ne Hel­sin­gin nie­mel­lä vähe­ni­si ja ruuh­kau­tu­mi­nen hel­pot­tai­si, jol­loin poh­joi­sem­mat rei­tit vetäi­si­vät lii­ken­ne­vir­rat ja/tai jul­ki­nen lii­ken­ne muut­tui­si hou­kut­te­le­vam­mak­si. Joten­kin vain pitäi­si saa­da lisää kapa­si­teet­tia itään päin…

 30. Sil­mäi­lin Koi­vusu­aa­ren havain­ne­ku­vaa. Mis­sä ovat­kaan Koi­vusaa­ren umpi­kort­te­lit? OShan on puhu­nut kovas­ti nii­den erin­omai­suu­des­ta. Ja minus­ta­kin sopi­si parem­min tähän saareen.

 31. Vil­le: Sen van­han sil­lan voi­si pur­kaa, ja jät­tää uuden tekemättä

  Pur­ka­mi­ses­ta samaa miel­tä, mut­ta ilman hymiö­tä tilal­le voi­si raken­taa uuden ja oleel­li­ses­ti pie­ni­muo­toi­sem­man joka mah­dol­lis­tai­si Meri­haan yhdis­tä­mi­sen muu­hun kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen. Eri­tyi­ses­ti Haka­nie­men sil­lan poh­jois­pään lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ovat kau­pun­kies­te­tiik­ka­mie­les­sä rikollisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.