Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.12.2012

Jät­kä­saa­ren bunkkeri

Nyt voin tun­nus­taa, että en ole kos­kaan ollut kovin vakuut­tu­nut pää­tök­ses­tä säi­lyt­tää bunk­ke­ri, kos­ka minus­ta se on ruma. Mut­ta sik­si sitä ei ole­kaan suo­jel­tu. Kun sitä ei ole suo­jel­tu, sii­tä saa edes yrit­tää teh­dä kau­niim­man. Kuvis­sa se aina­kin näyt­ti pal­jon nykyis­tä kau­niim­mal­ta. Yksi syy raken­nuk­sen sääs­tä­mi­seen oli se, että muu­ten se oli­si pitä­nyt pur­kaa. Talo on niin vah­va­ra­ken­tei­nen, että pur­ka­mi­seen tar­vit­tai­si mel­kein tak­ti­sia ydinaseita.

Katol­le tulee town­house-asun­to­ja rahoit­ta­maan pro­jek­tia. Kun asun­to­jen raken­nus­kus­tan­nuk­sik­si on arvioi­tu yli 5000 euroa neliö­tä, myyn­ti­hin­nan tulee olla olen­nai­ses­ti kor­keam­pi. Raken­nusoi­keu­del­la aio­taan rahas­taa ja pääl­le koh­tuul­li­nen yrit­tä­jä­voit­to. Pääs­tään var­maan­kin 10 000 euroon neliöl­tä. Asun­to­jen kes­ki­ko­ko on noin 150 neliö­tä ja suu­rim­mat ovat 200 neliöi­siä. Sel­lai­nen mak­sai­si siis pari mil­joo­naa euroa ja perä­ti sata mil­joo­naa ruplaa.

Kaa­va-alu­ee­seen lii­tet­tiin myös Verk­ko­kau­pan tont­ti. Mari Holo­pai­nen sai pää­tök­seen läpi seu­raa­van kehotuksen:

”Näh­tä­vil­lä olon yhtey­des­sä tut­ki­taan puu­ri­vin tai muun istu­tuk­sen osoit­ta­mis­ta Rion­ka­dul­le ja mikä­li tar­peen katua­lu­een ulot­ta­mis­ta kaava-alueeseen.”

Perus­tee­na täs­sä oli, ettei naa­pu­ri­ta­lois­ta oli­si pak­ko kat­sel­la Verk­ko­kau­pan sei­nää. Jos puil­la peit­tä­mi­nen ei onnis­tu, niin ehkä vil­li­vii­nis­tä oli­si apua?

Hel­sin­gin kaa­voi­tus­ta on syy­tet­ty lii­an yksi­tyis­koh­tai­sek­si ja hol­hoa­vak­si. On vaa­dit­tu, että raken­ta­jat saa­vat enem­män vapaut­ta ja vas­tuu­ta. Täs­sä annet­tiin ja tämä on tulos. Kau­pun­kien väli­nen kil­pai­lu on kuu­lem­ma hyödyllistä.

HOK-Elan­non tava­ra­ta­lo Hakaniemessä

Kes­kus­tel­tiin lähin­nä SOK:n yli­val­las­ta päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa ja suur­myy­mä­löi­den hyö­dyl­li­syy­des­tä. Suur­myy­mä­löis­tä voi olla mon­ta miel­tä, mut­ta viral­li­se­na poli­tiik­ka­na on ohja­ta ne kau­pun­ki­ra­ken­teen sisään. Suo­mes­ta löy­tyy suur­myy­mä­läl­le aika vähän tätä oikeaop­pi­sem­pia paikkoja.

Asun­to­jen pin­ta-ala –sään­te­ly

Uut­ta sään­te­ly­muo­toa pidet­tiin sel­väs­ti van­haa parem­pa­na. Pie­niä yksi­tyis­koh­tia var­ten asia pan­tiin vie­lä pöy­däl­le. Esi­mer­kik­si: keit­tiö + kol­me huo­net­ta? Entä jos on yhdis­tet­ty olo­huo­ne ja keittiö?

Vähän asun­to­kun­tien kokoa kos­ke­vis­ta tilas­tois­ta. Hel­sin­gis­sä ruo­ka­kun­nis­ta on lähes puo­let sink­ku­ta­louk­sia. Sanas­ta ”sink­ku” tulee mie­leen nuo­ri, yksin asu­va, mut­ta nois­sa tilas­tois­sa on huo­mat­ta­van pal­jon van­ho­ja per­hea­sun­nois­sa yksin asu­via. Jos nor­maa­lik­si asu­mi­su­rak­si aja­tel­laan, että muut­taa 20-vuo­ti­aa­na kotoa, menee nai­mi­siin ja saa kak­si las­ta kol­men vuo­den välein, ja elää 90-vuo­ti­aak­si eikä eroa, asuu tuos­ta 70-vuo­den asu­mi­su­ras­ta 47 vuot­ta (67%) lap­set­to­ma­na sink­ku­na tai paris­kun­ta­na ja 23 vuot­ta (33%) lap­si­per­hees­sä. Oikeam­man kuvan tilan­tees­ta sai­si, jos tilas­toi­si erik­seen ne sin­kut ja lap­set­to­mat paris­kun­nat, joil­la ei kos­kaan ole ollut­kaan lapsia.

Jos aikaa löy­tyy, teen asun­to­jen koon sään­te­lyn perus­teis­ta oman postauksen.

15 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.12.2012”

 1. Ode: Jos puil­la peit­tä­mi­nen ei onnis­tu, niin ehkä vil­li­vii­nis­tä oli­si apua?

  Ei kun nyt nii­tä viher­sei­niä prkl! Astu­kaa sedät nyky­ai­kaan. Hol­lo­laan­kin on tulossa.

 2. Tuol­lais­ta neliö­hin­taa ja sil­lä saa turis­tit kat­se­le­maan Verk­ko­kau­pan katol­ta sisään…olisi nii­tä ollut kor­keam­pia­kin vaih­toeh­to­ja, jot­ka oli­si­vat hou­ku­tel­leet enem­män parem­paa väkeä, ja hin­ta oli­si ollut ostet­ta­vaan näh­den koh­tuul­li­sem­pi. Parem­pi tämä on sil­ti kuin ne puna­mul­ta­ta­lot, joi­ta jos­sa­kin suun­ni­tel­mas­sa läis­kit­tiin katol­le. Tulee vain kal­liik­si kau­pun­gil­le, jos muu­tos­työt rahoit­taa kau­pun­ki ja sit­ten sil­lä ei saa pal­jon mitään suh­tees­sa kuluihin. 

  Bunk­ke­ri tosin oli sisäl­tä yllät­tä­vän viih­tyi­sä tila, kun kävin etsi­mäs­sä sydä­me­ni valit­tua kir­jas­to­jen jou­kos­ta. Toki kil­pai­lun tuo­ma­ris­to päät­ti sit­ten heit­tää minun ja kaik­kien mui­den sydä­met mui­den ros­kien jou­kos­sa pois ja vali­ta omat suo­sik­kin­sa jat­koon. Mik­si jär­jes­tää tuol­lai­sia, jos sil­lä ei ole mitään vai­ku­tus­ta? Näh­tä­väs­ti vain nega­tii­vi­nen palau­te vai­kut­taa, eli jos halu­aa estää, pie­nen­tää, hidas­taa tai vain vit­tuil­la, niin kau­pun­ki kuun­te­lee. Jos halu­aa tii­vis­tää, jot­ta meri­ras­ti­loi­ta sääs­tyi­si, niin kau­pun­ki antaa piutpaut. 

  Muu­ten­kin tämä nyky­ark­ki­teh­tuu­ri näyt­tää sil­tä, että enää hyvä valais­tus­suun­nit­te­lu yhdes­sä pimey­den kans­sa pelas­taa raken­nuk­set. Töö­lön­lah­den seu­dul­la­han tätä on har­ras­tet­tu jo koh­ta puo­li vuo­si­sa­taa. Sit­ten vain pitää kul­kea päi­vä­näöl­lä kat­se maas­sa. Tuos­ta­ko­han tuo maan tapa joh­tuu­kin? Toki sit­ten voi yrit­tää puu­ri­vein ja vil­li­vii­nein peit­tää raken­nuk­sia, mut­ta hel­pom­paa oli­si, jos SAFA ja kau­pun­ki ryh­dis­täy­tyi­si­vät. Ota­nie­meen voi­si aina­kin ostaa muu­ta­kin kuin viivottimia. 

  Ilmei­ses­ti Pent­ti­lä men­nyt sano­maan, että ydin­kes­kus­tan ulko­puo­lel­la on ihan sama mitä raken­ne­taan ja kaa­voi­tus­mää­räyk­sis­tä voi jous­taa. Toki tämän huo­maa heti, mut­ta mik­si ihmees­sä ihmi­siä arvo­te­taan näin? Esi­mer­kik­si Rau­ta­tie­a­se­man busi­ness park on laa­duk­kaam­paa nau­haik­ku­na­val­ko­laa­tik­koa kuin Käpy­län ase­man nau­haik­ku­na­val­ko­laa­ti­kot. Mik­si? Dema­rei­den ärty­mys lähiö­kri­tii­kis­tä on aina­kin outoa, kun pai­not­ti­vat että jokai­nen on sama­nar­voi­nen kau­pun­gis­sa, mut­ta sit­ten raken­ta­vat Pent­ti­län joh­dol­la eriar­voi­ses­ti eri veron­mak­sa­ja­ryh­mil­le. Toi­set sysä­tään huo­nos­ti raken­net­tuihn säi­lön­tä­kes­kuk­siin (lähiö) ja toi­sil­le raken­ne­taan kaupunkia. 

  Toi­saal­ta asun­nois­ta pulaa, joten huo­nos­ta laa­dus­ta jou­tuu mak­sa­maan suh­teet­to­mas­ti. Niin sano­tus­ti epis­tä, kun esi­mer­kik­si toi­sen jul­ki­si­vu menee pilal­le vii­des­sä vuo­des­sa ja toi­sen jak­saa vuo­si­kym­me­niä. Esi­mer­kik­si ruo­ho­lah­te­lais­ten tuli­si olla vihai­sia sitä, että kau­pun­ki antoi raken­taa hei­kom­paa laa­tua, kuin mitä mat­kal­la Stock­kan kel­lon alta on tuon­ne. Tuos­ta Ete­lä­sa­ta­man Bobri­ko­vin talos­ta­kin saa pal­jon enem­män samal­la rahal­la, kuin Töö­lön­lah­den ele­met­ti­jul­ki­si­vui­ses­ta laa­ti­kos­ta. Siis aja­tel­len pel­käs­tään laa­tu­vai­ku­tel­maa, ei tyy­li­suun­tia. Toki haus­kan soli­daa­ris­ta, että myös kes­ki­kau­pun­gil­la raken­ne­taan heik­koa laa­tua, mut­ta sil­ti itkettää.

  Vali­tet­ta­vas­ti lau­ta­kun­nan joh­dos­sa­kin kave­ri, joka menee sano­maan, että raken­ta­kaa mitä raken­nat­te kun­han raken­nat­te. Odo­tuk­set ovat­kin olleet tämän jäl­keen aika mata­lal­la, kun kau­pun­ki­lais­ten edus­ta­ja vapaut­taa yri­tyk­set laa­tu­vaa­ti­muk­sis­ta ja kun­nian­hi­mos­ta. Ei pal­jon mat­kai­lua­la kas­va, kun kau­pun­kia joh­taa täl­lai­set, jot­ka luu­le­vat, että yksi wau-museo kiin­nos­taa tois­ta­mi­seen ja muu­ten kau­pun­kia saa raken­taa miten lys­tää. Ihan kuin Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jäl­le jätet­täi­siin yksi heh­taa­rin pala kos­ke­ma­ton­ta luon­toa, ja ympä­ril­tä kaa­det­tai­siin met­sät avo­hak­kuin ja sit­ten vie­lä teh­täi­siin muus­ta tie­noos­ta avo­kai­vos. Han­ki sii­nä sit­ten vientituloa…

 3. Hie­noa että saa­daan kau­pun­kiin lisää kymp­pi­ton­nin neliö­hin­tais­ta asun­to­tuo­tan­toa. Niis­tä­hän meil­lä onkin pulaa. Mene­vät­kö­hän yhtä kuu­mil­le kivil­le kuin Töö­lön Oscar?

  Köy­hem­pi 99% voi­kin sit­ten siir­tyä kehyskuntiin.

 4. Aina ei voi onnis­tua, vaik­ka polii­ti­kot eivät oli­si­kaan muka­na sopas­sa. Toki onnis­tu­mis­pro­sent­ti aina­kin Hel­sin­gin katu­ku­vas­sa on suu­rem­pi hank­keis­sa, jois­sa kun­ta ei tuo­hua mukana. 

  Nor­maa­lis­ti epä­on­nis­tu­mi­set on saa­nut pur­kaa pois. Nyt on ihan älyt­tö­miä­kin mokia suo­jel­tu: mak­ka­ra­ta­lo, Enso-Gutzeit Oy:n pää­kont­to­ri jne. 

  Polii­tik­ko­jen teh­tä­vä on luo­da edellt­tyk­set. Edel­ly­tyk­set kau­pun­gil­le ovat kuusi ker­ros­ta ja vint­ti riit­tä­vän tii­viis­ti. Ton­tin omis­ta­jan teh­tä­vä on raken­taa talo. Jos ton­tin omis­ta­ja mokaa, on pai­kal­laan käyt­tää pus­kut­rak­to­ria — tai villiviiniä 😀

 5. Nyt kun muu­ten­kin on kom­men­toi­tu ylei­sem­min asun­to­po­li­tiik­kaa, itseä­ni askar­rut­taa kak­si asiaa.

  1) Mik­si tont­te­ja raken­nus­yh­tiöil­le luo­vu­tet­taes­sa ei ase­te­ta ehdok­si koh­teen val­mis­tu­mis­ta esim. 5v sisäl­lä, jon­ka jäl­keen koh­de muu­toin palaa kau­pun­gil­le ja yhtiöl­le tulee sak­ko­ja? Näin raken­nus­yh­tiöt eivät voi­si pitää hin­to­ja kor­keal­la pant­taa­mal­la rakentamista.

  2) Mik­si nyt ollaan jo aloit­ta­mas­sa Kruu­nu­vuo­ren raken­ta­mis­ta, vaik­ka sil­las­ta ei ole vie­lä edes pää­tös­tä val­miis­ta yhtey­des­tä puhu­mat­ta­kaan? Autot on jo sit­ten käy­tös­sä, kun ratik­ka (toi­vot­ta­vas­ti) lopul­ta kulkee.

 6. Vero­ja jou­du­taan joka tapauk­ses­sa nos­ta­maan kevääl­lä ja luul­ta­vas­ti esi­tyk­siä jo val­mis­tel­laan salas­sa. Täl­lä ker­taa hal­li­tus voi­si nos­taa rei­lus­ti kiin­teis­tö­ve­ro­jen mini­mi­ra­jo­ja muun muas­sa raken­ta­mat­to­mil­ta raken­nus­pai­koil­ta ja käyt­tä­mät­tö­mil­tä rakennusoikeuksilta.

 7. Ei se Jät­jä­saa­ren bunk­ke­ri niin kau­nis ole, mut­ta ei ruma­kaan. Asial­lais­ta teol­li­suus­ra­ken­ta­mis­ta. ilmeisstivarastorakennus.

  Tuk­sin pur­ka­mi­seen sen­tään kodin sty­deä räjäh­tei­tä tar­vi­taan, muaat hal­paa se ei ole.

  Mitä käyt­töä sil­le on suun­ni­tel­tu? Auto­jen parkkeerausta?

 8. Miten oli­si val­tion ran­gais­tus­ve­ro kun­nil­le, jois­sa asuin­ne­liön kes­ki­hin­ta on yli 130% koko maan kes­kiar­vos­ta? 😀 Rahat voi­tai­siin käyt­tää pus­kut­rak­to­rei­hin & räjäh­tei­siin, 1800–1900-lukujen vaih­teen kau­pun­ki­suun­nit­te­lun hen­kiin herät­tä­mi­seen ja Hel­sin­kiin toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen raken­net­tu­jen lähiöi­den asun­to­jen lunas­ta­mi­seen vaik­ka rei­lul­la 1,5‑kertaisella mark­ki­na­hin­nal­la. Aloi­te­taan kan­ta­kau­pun­kia lähim­pä­nä ole­vis­ta lähiöis­tä ja kort­te­li ker­ral­laan uut­ta van­haa uljas­ta Hel­sin­kiä ratik­ka­kis­koi­neen koh­ti Kehä I:stä, kun­nes 130% ali­te­taan! (ja samal­la peri­aat­tel­la Espoos­sa län­si­met­ron varrella!)

 9. Kiin­nos­tai­si tie­tää Verk­ko­kau­pan talon tari­na. Luu­li­si että raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa oli­si joku kat­so­nut kuvia viran­omai­set tai kaupunkikuvalautakunta. 

  Hal­vem­paa tek­nis­tä rat­kai­sua en oli­si itsek­kään kek­si­nyt, kor­kea pel­ti­hal­li paraatipaikalle.

  1. Raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa ei voi käyt­tää har­kin­taa. Jos raken­nus on kaa­van mukai­nen, lupa pitää hal­lin­to-oikeu­den tul­kin­nan mukaan myöntää.

 10. Sep­po S: Vero­ja jou­du­taan joka tapauk­ses­sa nos­ta­maan kevääl­lä ja luul­ta­vas­ti esi­tyk­siä jo val­mis­tel­laan salas­sa. Täl­lä ker­taa hal­li­tus voi­si nos­taa rei­lus­ti kiin­teis­tö­ve­ro­jen mini­mi­ra­jo­ja muun muas­sa raken­ta­mat­to­mil­ta raken­nus­pai­koil­ta ja käyt­tä­mät­tö­mil­tä rakennusoikeuksilta.

  Aina­kin kau­pun­kia­lueil­la voi­si noin teh­dä. Suht hal­pa toi­men­pi­de, joka las­ki­si myös kiin­teis­tö­jen hin­to­ja ja kan­nus­tai­si raken­ta­maan. Maa­seu­dul­la noin ei vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan kan­na­ta teh­dä. Se joh­tai­si vain tur­haan raken­ta­mi­seen tai käsiin jää­viin mus­tiin pek­koi­hin. Mut­ta niil­lä alueil­la, joil­la on tont­ti­pu­laa, voi­si kyl­lä raken­ta­mat­to­mien raken­nus­paik­ko­jen vero­ja korot­taa, niin tont­ti­pu­la ehkä läh­ti­si aika äkkiä.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa ei voi käyt­tää har­kin­taa. Jos raken­nus on kaa­van mukai­nen, lupa pitää hal­lin­to-oikeu­den tul­kin­nan mukaan myöntää.

  Kum­ma kyl­lä asun­to­koh­teis­sa Hel­sin­gis­sä arvoi­sa kau­pun­ki­ku­va­neu­vot­te­lu­kun­ta tul­kit­see asi­aa toisin.
  Par­haim­mis­sa asuin­ker­ros­ta­lo­hank­keis­sa ovat jopa otta­neet kan­taa makuu­huo­nei­den kome­roi­den mää­rään lausun­nois­saan. Kai­pa kome­rot voi näkyä ikku­nas­ta ulos ja siten vai­kut­taa kaupunkikuvaan.

  viran­omais­ten tul­kin­to­jen enna­koi­ta­vuu­den kan­nal­ta oli­si hyvä sel­keyt­tää vaik­ka­pa kau­pun­gin koti­si­vuil­la tämän toi­mie­li­men toimenkuvaa.

  Kysees­sä ei ole poliit­ti­ses­ti valit­tu ryh­mä vaan jouk­ko ark­ki­teh­te­jä. Työ var­mas­ti ede­saut­taa kor­kea­ta­soi­sen kau­pun­ki­ku­van toteut­ta­mis­ta, mut­ta val­mis­te­le­va ja esit­te­le­vä vir­ka­mies usein amma­til­li­sen (jär­jes­töl­li­sen) arvos­tuk­sen joh­dos­ta nou­dat­taa pil­kun­tar­kas­ti lausun­non kirjauksia.

  Hel­sin­gis­sä suun­nit­te­li­ja ei pää­se itse esit­te­le­mään haket­ta ja ker­to­maan rat­kai­su­jen perus­tei­ta saa­tik­ka raken­nut­ta­jan tavoitteita.
  Kai­kis­sa PKS:n kun­nis­sa on omat käy­tän­tön­sä. Par­hai­ta koke­muk­sia raken­nut­ta­jan ja suun­nit­te­li­jan näkö­kul­mas­ta on kau­pun­geis­ta jois­sa pää­suun­nit­te­li­ja esit­te­lee kau­pun­ki­ku­vas­sa omat hank­keen­sa itse eikä vir­ka­mies­ten välityksellä.

  Verk­ko­kau­pan talo on oma lukun­sa raken­ta­jan näkö­kul­mas­ta. Ensin luo­vu­tet­tiin tont­ti pika­vauh­tia ja tai­si tul­laa kaa­vaan­kin poik­kea­ma asap. Ja sit­ten raken­nus­lu­pa KEHÄ III:n logis­tiik­ka­ra­ken­nuk­sen pel­ti­vi­ri­tyk­sel­le. Len­to­ken­tän koh­dal­la noi­ta on useam­pia­kin, mut­ta onnek­si matalampina.

  Asun­to­koh­det­ta oli­si kau­pun­ki­ku­vas­sa ja muis­sa viran­omais­pro­ses­seis­sa sim­pu­tet­tu vuo­si­kausia ja jokai­ses­sa väli­pis­tees­sä erikseen.

 12. raken­ta­ja: Kiin­nos­tai­si tie­tää Verk­ko­kau­pan talon tari­na. Luu­li­si että raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa oli­si joku kat­so­nut kuvia viran­omai­set tai kau­pun­ki­ku­va­lau­ta­kun­ta. Hal­vem­paa tek­nis­tä rat­kai­sua en oli­si itsek­kään kek­si­nyt, kor­kea pel­ti­hal­li paraatipaikalle.

  Jäl­ki­vii­sa­na voi vain tode­ta, että kum­pa Verk­ko­kaup­pa oli­si voi­tu sijoit­taa bunk­ke­riin. Oli­si sääs­tyt­ty pään­sä­ryl­tä mihin tätä todel­la han­ka­laa tilaa voi­daan lopul­ta käyt­tää. Plus oli­si voi­tu jätää raken­ta­mat­ta tuo yli­kor­kea pel­ti­hal­li, joka tulee vie­lä voit­ta­maan mon­ta pal­kin­toa “Hel­sin­gin rumin raken­nus” ‑kil­pai­luis­sa.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa ei voi käyt­tää har­kin­taa. Jos raken­nus on kaa­van mukai­nen, lupa pitää hal­lin­to-oikeu­den tul­kin­nan mukaan myöntää. 

  Kaa­vas­sa­han tuo oli varat­tu asuin­ker­ros­ta­loil­le, ja verk­ko­kau­pan myy­mä­lää var­ten teh­tiin ihan oma kaa­va­muu­tos kesäl­lä 2010. Jos raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa ei enää saa käyt­tää har­kin­taa, niin mikä esti sen käy­tön kaa­va­muu­tos­vai­hees­sa, var­sin­kin kun sil­loin oli jo tar­kas­ti tie­dos­sa mitä tuo­hon on tulossa?

  1. Niin­pä niin. Kaa­vo­jen tuli­si siis olla pik­ku­tark­ko­ja. Tämä taas joh­taa kasl­lii­siin rat­kai­sui­hin, kos­ka laa­dun ja hin­nan opti­moin­ti sujuu talo­suun­nit­te­li­jal­ta parem­min kuin kaa­voit­ta­jal­ta. Sik­si teh­dään ensin tiuk­ka kaa­va, sano­taan ura­koit­si­jal­le, ettei kaa­vaa tar­vit­se nou­dat­taa, ura­koi­ja piir­tää talon ja kaa­va muu­te­taan talo­pii­ris­tuk­sia vas­taa­vak­si. Hidasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.