Vaalit ohi – mörkö kaappiin.

Sopi­mus Suo­men suu­rim­mas­ta  ter­vey­den­huol­lon ulkois­ta­mi­sest­ta teh­tiin viik­ko sit­ten, kun Mänt­tä- Vilp­pu­lan kun­tayh­ty­män hal­li­tus sopi Pih­la­ja­lin­nan Oy:n kans­sa koko ter­vey­den­huol­ton­sa ulkois­ta­mi­ses­ta Pih­la­ja­lin­na Oy:n ja Mänt­tä-Vilp­pu­lan yhdes­sä perus­tet­ta­val­le yhteis­kun­nal­li­sel­le yri­tyk­sel­le. Jou­dut­ta­ja­na täs­sä oli kus­tan­nus­ten ale­ne­mi­nen kuu­den­nek­sel­la. Pää­tös oli yksi­mie­li­nen. Muka­na yksi­mie­li­syy­des­sä siis myös dema­rit. Val­tuus­to päät­tää asias­ta lopul­li­ses­ti maa­nan­tai­na 26.11.

40 vastausta artikkeliin “Vaalit ohi – mörkö kaappiin.”

 1. Pelas­ta­ja saa­pui tai­ka­sa­nal­la yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys. Tekes panee asi­aan mil­joo­nan. Voi­si­ko samal­la kaa­val­la rat­kais­ta ilmas­ton läm­pe­ne­mi­sen, euro­krii­sin ja maa­il­man köy­hyy­son­gel­man? Onko se näin helppoa?

 2. Todel­la hyvä uuti­nen! Vih­doin­kin löy­tyy kunta/kaupunki, jol­la visio­nää­ris­tä otet­ta rat­kais­ta sote-ongel­mia eettisesti. 

  Hal­vin tar­jous ja mark­ki­na­oi­keus­mör­kö vie­vät veron­mak­sa­jien raho­ja jopa 20% sopi­mus­ten hin­nois­ta vero­pa­ra­tii­sei­hin ja sijoit­ta­jien tas­kui­hin. Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­mal­lis­sa se ei ole mahdollista.

  Mänt­tä-Vilp­pu­la toi­mii eet­ti­si­ses­ti myös hen­ki­lös­tön suh­teen pitä­mäl­lä van­hat työ­eh­dot. Lii­an moni kun­ta ulkois­taes­saan hyväk­syy hen­ki­lö­kun­nan irtisanomisen.

 3. No eikös Kar­jaa teh­nyt tämän jo ajat sit­ten — ja ajau­tui kon­kurs­sin partaalle.

 4. mör­köön sopii myös se että Des­tia myydään–siis nyt pidet­ty­jen vaa­lien jälkeen–siis todennäköisesti.

  siis toden­nä­köi­ses­ti yksi nimel­tä mai­nit­se­ma­ton puo­lue­joh­ta­ja tulee koke­maan 6:n peräk­käi­sen vaalitappion.

  ai niin ‚se oli­kin voit­to tai aina­kin torjuntavoitto..

 5. uusi kas­vo tääl­lä: Suo­sit­te­le: Thumb up

  Mie­tis­ke­len täs­sä, että nimel­tä mai­nit­sem­ma­ton puo­lue­joh­ta­jan etu­ni­mi tulee sanas­ta Judith. Voi­da­na kään­tää ilmai­sul­la “nai­nen Juu­deas­ta”. Voi­daan myös tul­ki­ta femii­ni­muo­dok­si nimes­tä Juudas.

  Juu­dak­sen tun­nem­me kri­til­li­sis­tä kir­jois­ta, ja hän on myös tai­tees­sa tun­net­tu hah­mo. Tar­koi­tan tie­ten­kin Juu­das Makkabealaista.

  Lip­puan­sa seu­ra­ten, dema­ri-ihmi­nen tor­jun­ta­voi­tos­ta tor­jun­ta­voit­to­hon astu­va on.”

 6. Sai­raat myy­dään huu­to­kau­pal­la, kuten van­huk­set ja kodit­to­mat lapset.

 7. uusi kas­vo tääl­lä: mör­köön sopii myös se että Des­tia myydään–siis nyt pidet­ty­jen vaa­lien jälkeen–siis todennäköisesti.

  Jos näin käy, kuten aikai­sem­min näh­tyyn kaa­vaan sopii se myy­dään jär­jet­tö­mään ali­hin­taan jol­le­kin kave­ril­le. Lop­pu­tuo­te huo­no­nee, mut­ta yri­tyk­sen arvo nousee vii­sin- tai kym­men­ker­tai­sek­si myyn­ti­hin­taan nähden.
  Näin se on mui­den­kin osal­ta mennyt.

 8. Mis­tä sääs­töt syn­ty­vät? Irti­sa­no­taan­ko hen­ki­lö­kun­taa vai alen­ne­taan­ko palkkoja?

  Jää­kö kun­nal­le mää­rää­vä ase­ma yhtiös­sä? Jos jää, niin mikä on yhtiöit­tä­mi­sen etu? Jos ei, niin miten kus­tan­nuk­set pide­tään kuris­sa? Yhden toi­mit­ta­jan louk­ku toi­mii vain, jos toi­mit­ta­ja on omas­sa hallinnassa.

 9. Mis­tä­kö­hän juu­ri luin, että tar­jous­kil­pai­lut voi teh­dä päinvastoinkin.

  Kun­ta oli kil­pai­lut­ta­nut van­hus­ten­hoi­don niin päin, että kun­ta ilmoit­ti, kuin­ka pal­jon se mak­saa ja tar­joa­jien teh­tä­väk­si jäi ker­toa, mitä he sil­lä könt­tä­sum­mal­la tar­joa­vat. Täl­löin hin­ta ei siis rat­kai­se, kos­ka se on mää­rät­ty jo ennal­ta. Sen sijaan rat­kai­see se, vaih­de­taan­ko vai­pat ker­ran vii­kos­sa vai päi­väs­sä ja pää­see­kö ulos yhtä usein kuin EU-leh­mä vai harvemmin.

 10. Täs­sä oli taus­tal­la Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin jär­jes­tä­mis­vas­tuun lak­kaa­mi­nen ensi vuodenvaihteessa.
  Kor­vaa­vak­si jär­jes­te­lyk­si Mänt­tä-Vilp­pu­la (11000as)on vuo­den neu­vo­tel­lut liit­ty­mi­ses­tä Jämsän(22000as) ja Kuh­mois­ten (2500as) Sote alu­ee­seen maa­kun­ta­ra­jan yli. Kaik­ki kuu­lu­vat kui­ten­kin Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to­pii­riin. Yhteis­työn hyväk­syi Män­tän hal­li­tus, mut­ta val­tuus­to kaa­toi. Hal­li­tuk­sen pj sui­vaan­tui, ero­si ja muut­ti Tampereelle.

  Viik­ko eteen­päin ja sim­sa­la­bim, Pih­la­ja­lin­nan ja Män­tän sopi­mus oli val­mis. Sama ter­veys­fir­ma, joka pyö­rit­tää myös Jäm­sä-Kuh­mois­ten palveluja.

  Pal­jon siis tar­vi­taan psy­ko­lo­gis­ta osaa­mis­ta, jot­ta kun­tayh­teis­työ­tä saa­daan edis­tet­tyä. Naa­pu­ri­kun­nil­la on iso-veli pik­ku-veli asen­tei­ta. Voi­ma­suh­teet ovat muut­tu­neet vuo­si­sa­dan aika­na, mut­ta epä­luu­lot elä­vät. Sopi­mus­ta neu­vo­tel­tiin vuo­si, ja lopuk­si moi­tit­tiin tie­don puu­tet­ta sekä kii­ret­tä. Nyt teh­tiin vii­kos­sa parem­pi? Kaa­de­tun sopi­muk­sen puu­ha­mie­het hauk­kui­vat ter­veys­fir­maa vero­pa­ra­tii­siyh­tiök­si, mut­ta tilal­le saa­daan sama fir­ma ilman naa­pu­ri­kun­taa “isän­näk­si”. Tun­tei­ta nos­tat­ti Män­tän alue­sai­raa­lan toi­min­nan rip­peet ja yöpäi­vys­tys. Kun­nan ammat­ti­tai­dol­la nii­tä ei saa­da pysy­mään hen­gis­sä. Pih­la­ja­lin­na löy­tää tar­vit­ta­van hen­ki­lö­kun­nan, jos Mänt­tä tilaa ja mak­saa. Val­tuus­to jo ehti nos­taa vero­pro­sen­tin Suo­men kor­keim­mak­si. Pih­la­ja­lin­na on otta­nut vas­tuun Jäm­sän alue­sai­raa­lan toi­min­nas­ta ja pai­kal­li­set Dema­rit­kin ylis­tä­vät sitä.

  Ei men­nyt hom­ma Paras-lain mukaan eikä täy­tä val­tion tule­via asu­kas­mää­rä­vaa­ti­muk­sia. Kil­pai­lu­tuk­sia­kaan ei “ehdit­ty” tehdä.

  Eläm­me mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja. Päte­vien psy­ko­lo­gien vas­taa­no­tol­le on pit­kät jonot. Ehti­vät­kö he vie­lä kun­ta­lii­tok­sia­kin selvittämään?

 11. Pih­la­ja­lin­na ottaa Mänt­tä-Vilp­pu­lan sote-hen­ki­lös­tön nykyi­sil­lä työ­eh­doil­la töi­hin, mut­ta 5 vuo­den irti­sa­no­mis­suo­jaa ei tule kuten oli­si tul­lut jos Pih­la­ja­lin­na oli­si tul­lut mukaan osa­na liit­ty­mis­tä Naa­pu­ri­kun­tien Sote-alueeseen. 

  Vuo­si­sääs­tök­si on esi­tet­ty 3 milj e, ver­rat­tu­na kun­nan “omaan” työ­hön. Lää­kä­ri­va­jaus­ta täl­lä het­kel­lä paljon.

 12. Jou­dut­ta­ja­na täs­sä oli kus­tan­nus­ten ale­ne­mi­nen kuudenneksella. ”

  Jos ketään ei irti­sa­no­ta eikä palk­ko­ja ja etuuk­sia lei­ka­ta niin kyses­sä on mcgyver-ilmiö.

  Toi­se­ki osta­mi­nen­kin maks­sa, joten todel­li­suu­des­sä tuo yksi­tyi­sen pitää olla 25 % halvempi.

  Jee­sus on palan­nut teke­mään ihmetekoja

 13. Itse asias­sa Mänt­tä-Vilp­pu­lan ter­vey­den­hoi­to on ollut ulkois­tet­tu täl­lai­sel­le yhteis­kun­nal­li­sel­le toi­mi­jal­le kuin Ylä-Pir­kan­maan terveydenhuoltoalue.

  Mel­koi­nen hallintohimmeli,joten kulu­ja voi todel­la säästyäkin .
  Kun ainoa mikä muut­tuu on kus­tan­nus­ten jako hal­lin­to Ylä-Pir­kan­maan ter­vey­den­huol­toa­lu­een osak­kai­ten kes­ken niin nuo Mänt­tä-Vilp­pu­lan sääs­töt jää­vät kului­na tuo­hon hallintohimmeliin

  Se mer­kit­see että mui­den kulut vas­taa­vas­ti lisään­ty­vät ellei jäl­jel­le jää­nyt­tä osaa sanee­ra­ta voimakkaasti,mikä oliis pitä­nyt teh­dä jo nyt.

  Yhteis­kun­nan kan­nal­ta siis nol­la­sum­ma­pe­liä, ei todel­li­ses­ta säästöstä.

  Eikä tuo uusi toi­mi­ja­kaan täy­del­li­nen ja aito ulkois­tus ole,sillä kun­ta tulee osak­kaak­si uuteen yhtiö­muo­toi­seen toimijaan.Omistussuhteita en löytänyt.

  Lisäk­si Tekes tukee han­ket­ta mil­joo­nal­la, se selit­tää osan säästöstä

 14. Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys, tai­taa useim­mi­ten olla osoi­tus sii­tä että on lii­kaa vero­ra­haa käy­tet­tä­vis­sä ja lii­kaa vir­ka­mie­hiä joh­ta­vas­sa ase­mas­sa. He ryh­ty­vät aikan­sa kuluk­si teke­mään asioi­ta jot­ka eivät heil­le eikä yhteis­kun­nal­le kuulu.

  Yhteis­kun­nan ter­vey­den­huol­lon pitäi­si vis­siin tuot­taa ilmai­sia ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­ta köy­hil­le, tie- ja vesi­lai­tok­sen kait pitäi­si tila­ta tei­tä ja los­se­ja ja yllä­pi­tää nii­tä auraa­mal­la suo­laa­mal­la… eikä käyt­tää yli­mi­toi­tet­tu­ja resurs­se­ja suo­jat­tu­jen ja sub­ven­toi­tu­jen leik­ki­fir­mo­jen perus­ta­mi­seen, jot­ka lisäk­si kil­pai­le­vat veron­mak­sa­jien omis­ta­mien yri­tys­ten kanssa.

 15. Ensim­mäi­nen mie­leen nouse­va kysy­mys: Miten kil­pai­lu­te­taan yhteis­yri­tyk­sen osakas?

 16. Jos teh­dään hal­vem­mal­la, teh­dään joko vähem­män tai tehok­kaam­min. Ter­vey­den­huol­los­sa on usein vai­kea sanoa kum­mas­ta on kyse. Sinän­sä tehos­ta­mi­sel­le on tuol­lai­ses­sa pai­kas­sa val­ta­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia. Tär­kein­tä on eri­kois­sai­raan­hoi­don lähet­tei­den vähen­tä­mi­nen käyt­tä­mäl­lä koke­nei­ta lää­kä­rei­tä. Myös hoi­ta­ja­vas­taa­no­tot ja vakiin­tu­neet hoi­to­mal­lit ja ‑lin­jat sääs­tä­vät rahaa. 

  Nois­sa ulkois­tus­fir­mois­sa toi­mi­taan yleen­sä päin­vas­toin. Rek­ry­toi­daan nuo­ria ja koke­mat­to­mia tai ihan ketä vaan kenel­lä lää­kä­rin oikeu­det on. Rek­ry­toin­ti voi tapah­tua säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä ilman, että työ­nan­ta­ja edes näkee lää­kä­riä kos­kaan tai puhuu tämän kans­sa. Sel­lai­nen asia kuin eri­kois­lää­kä­rin tut­kin­to ei voi­si vähem­pää kiin­nos­taa fir­maa, jos ei sitä erik­seen ole mai­nit­tu ulkoistussopimuksessa.

  Sääs­töä” tulee toki sii­tä jos se kan­di­daat­ti lai­te­taan “kat­so­maan” vii­si poti­las­ta tun­nis­sa. Poti­laat tule­vat toki vii­kon pääs­tä uudel­leen mut­ta sehän vaan lisää tehok­kuut­ta kun tulee lisää potilaskäyntejä.

  Todel­li­sia sääs­tö­jä tulee muu­al­ta, esim pik­ku­kau­pun­ki sääs­ti mil­joo­nan kun sat­sa­si osaamiseen.

  http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/kaarina+puolitti+psykiatriset+osastohoitopaivat/a855307

 17. Jari V:
  Ensim­mäi­nen mie­leen nouse­va kysy­mys: Miten kil­pai­lu­te­taan yhteis­yri­tyk­sen osakas?

  Ei miten­kään. Täs­sä tapauk­ses­sa kun­ta meni mukaan yhti­öön, siis ei osta­nut mitään palvelua.
  Ja sit­ten oste­taan pal­ve­lut ‘omal­ta’ yritykseltä…

 18. Mau­no:
  Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys, tai­taa useim­mi­ten olla osoi­tus sii­tä että on lii­kaa vero­ra­haa käy­tet­tä­vis­sä ja lii­kaa vir­ka­mie­hiä joh­ta­vas­sa ase­mas­sa. He ryh­ty­vät aikan­sa kuluk­si teke­mään asioi­ta jot­ka eivät heil­le eikä yhteis­kun­nal­le kuulu.
  ‘snip’

  Täs­sä tapauk­ses­sa on syy­tä palaut­taa mie­liin, että alun­pe­rin tut­kit­tiin Jäm­säs­sä Sit­ran rahoi­tuk­sel­la mah­dol­li­sia uusia ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­mis­mal­le­ja — kun­nes Sit­ra päät­ti lyö­dä rahoik­si ja myy­dä koko ros­kan pää­oma­si­joit­ta­jal­le (tosin kotimaiselle).

  Kun nyt Mänt­tä-Vilp­pu­lan kun­nal­li­set yhteis­työ­ku­viot kariu­tui­vat, on pää­dyt­ty yhteis­yri­tyk­seen, joka ei ole ihan puh­das­ta bis­nes­tä. Tie­dot­teen mukaan “Yhtiön koti­paik­ka on Mänt­tä-Vilp­pu­la. Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys sitou­tuu rajoi­tet­tuun voi­ton­ja­koon ja rajoi­tet­tuun tulokseen.”

  Täl­lai­sia pykä­liä voi­daan ottaa yhtiö­jär­jes­tyk­seen, mut­ta ei nii­tä Atten­don, Espe­rin tai Mehi­läi­sen yhtiö­jär­jes­tyk­sis­sä ole.

 19. Mänt­tä-Vilp­pu­lan lää­kä­ri­pal­ve­lut kil­pai­lu­tet­tiin kun neu­vo­tel­tiin Mä-Vi osal­lis­tu­mi­ses­ta Jäm­sän ja Kuh­mois­ten Sote-alu­ee­seen. Pih­la­ja­lin­na voitti.

  Sote-alue ei laa­jen­tu­nut, mut­ta Pih­la­ja­lin­na hyp­pä­si Män­tän kelk­kaan. Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen kump­pa­nin kil­pai­lu­tuk­ses­ta en tie­dä, mut­ta toi­set ter­veys­fir­mat ovat var­maan jotain miel­tä pitää­kö yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen kil­pai­lut­taa sen kuka tuot­taa esim lääkäripalvelut.

  Näis­tä ter­veys­fi­mois­ta kyl­lä var­mas­ti löy­tyy sel­lai­sia nero­pat­te­ja, joi­den jär­jes­tä­mä­nä kil­pai­lu­tuk­sia ei voi­ta kilpailijat.

 20. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  Mänt­tä-Vilp­pu­lan lää­kä­ri­pal­ve­lut kil­pai­lu­tet­tiin kun neu­vo­tel­tiin Mä-Vi osal­lis­tu­mi­ses­ta Jäm­sän ja Kuh­mois­ten Sote-alu­ee­seen. Pih­la­ja­lin­na voitti.

  Sote-alue ei laa­jen­tu­nut, mut­ta Pih­la­ja­lin­na hyp­pä­si Män­tän kelk­kaan. Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen kump­pa­nin kil­pai­lu­tuk­ses­ta en tie­dä, mut­ta toi­set ter­veys­fir­mat ovat var­maan jotain miel­tä pitää­kö yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen kil­pai­lut­taa sen kuka tuot­taa esim lääkäripalvelut.
  ‘snip’

  Yri­tyk­sen ei tar­vit­se kil­pai­lut­taa mitään. Kil­pai­lu­tus kos­kee jul­ki­sia han­kin­to­ja eikä osa­keyh­tiö ole julkinen.

 21. Tämä­pä avaa fan­tas­ti­sia mah­dol­li­suuk­sia kun­ta­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen ohi kilpailutuksen?

  Kun­ta perus­taa yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen halua­man­sa fir­man kans­sa. Tämän jäl­keen perus­tet­tu yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys voi jär­jes­tää kun­nan pal­ve­lut ilman kilpailutusta.

 22. Val­tio voi­si raken­taa tule­vai­suu­des­sa Sote-pal­ve­lut näi­den Yhteis­kun­nal­lis­ten yri­tys­ten avul­la. Kun­tien ei tar­vit­se vai­vau­tua kom­mu­ni­koi­maan luot­ta­muk­sel­li­ses­ti kes­ke­nään kun Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys, jos­sa kun­nat ovat osak­kai­na, hoi­taa koko­nai­suu­den hal­lin­nan Sote-alueella.

  Val­tio mää­rit­tää Sote-aluei­den rajat ja huu­to­kaup­paa alu­eet terveysfirmoille.

 23. Ter­vey­den­huol­lon ulkois­ta­mi­ses­sa hyvin toi­mi­va mal­li on:

  1. Jul­ki­nen taho omis­taa asiak­kaat, sei­nät ja kiin­teän kaluston
  2. Joku muu operoi

  Tämä mal­li pitää pal­ve­lun­tuot­ta­jan var­pail­laan kos­ka kil­pai­lun estei­tä ei muo­dos­tu. Se toi­mii kos­ka jul­ki­nen hal­lin­to ei pää­se toi­min­taa “hen­ki­lös­tö­joh­ta­maan”. Pape­ril­la tuo on tie­tys­ti kovin kal­lis­ta jos sei­nät kes­ki­te­tään johon­kin tila­kes­kuk­seen, mut­ta se on taas oma kustannusharhansa.

  Näis­sä yhteis­yri­tyk­sis­sä tah­too olla se ongel­ma että stra­te­gi­nen omai­suus eli hyvät lii­ke­pai­kat ja yhtey­det kun­ta­päät­tä­jiin valu­vat vähi­tel­len yhdel­le mono­po­li­toi­mit­ta­jal­le, ja yhtiön pur­ka­mi­nen käy käy­tän­nös­sä mahdottomaksi.

 24. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  Tämä­pä avaa fan­tas­ti­sia mah­dol­li­suuk­sia kun­ta­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen ohi kilpailutuksen?

  Kun­ta perus­taa yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen halua­man­sa fir­man kans­sa. Tämän jäl­keen perus­tet­tu yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys voi jär­jes­tää kun­nan pal­ve­lut ilman kilpailutusta.

  Eihän täs­sä mitään uut­ta ole: kun­ta voi jär­jes­tää pal­ve­lut oma­na työ­nä tai yhteis­työs­sä tois­ten kun­tien kans­sa kos­ka tahan­sa ja miten tahan­sa, sil­lä omaa työ­tä ei tie­ten­kään tar­vit­se kilpailuttaa.

  Ja aja­tus yhteis­yri­tyk­ses­tä on mie­les­tä­ni kokei­le­mi­sen arvoinen.

 25. Rai­mo K: Ja aja­tus yhteis­yri­tyk­ses­tä on mie­les­tä­ni kokei­le­mi­sen arvoinen.

  Kokeil­tu IT-alal­la muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen ajan, tulok­se­na dys­funk­tio­naa­li­nen jul­kis-IT, oli­go­po­li, ja absur­dit kus­tan­nuk­set. Var­si­nai­nen raken­teel­li­sen kor­rup­tion kukkanen.

 26. spot­tu: Kokeil­tu IT-alal­la muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen ajan, tulok­se­na dys­funk­tio­naa­li­nen jul­kis-IT, oli­go­po­li, ja absur­dit kus­tan­nuk­set. Var­si­nai­nen raken­teel­li­sen kor­rup­tion kukkanen.

  Ja mikä­hän yhteis­yri­tys on kysees­sä? Ja pal­jon­ko on voit­to­ja rajoitettu?
  Eipä tule minul­le mie­leen yhteis­yri­tys­tä IT-alalla.

 27. Rai­mo K: Ja mikä­hän yhteis­yri­tys on kysees­sä? Ja pal­jon­ko on voit­to­ja rajoitettu?

  Tie­to­kar­hu, Tie­to­lei­jo­na, Tie­toIl­ma­ri­nen, Tie­to Broadcas­ting IT, Tie­to Esy.

  Voit­to­jen rajoit­ta­mi­nen on mer­ki­tyk­se­tön­tä, kos­ka kon­ser­ni­ra­ken­tees­sa voit­to siir­tyy siir­to­hin­noit­te­lua sää­tä­mäl­lä suju­vas­ti min­ne halutaan.

 28. Avai­na­se­mas­sa yhteis­yri­tyk­ses­sä on omistusosuudet

  Jos kun­ta on enem­mis­tö­omis­ta­ja niin yksi­tyi­nen osa­kas on pää­osin osaa­mi­sen tuo­ja ja saa voi­tos­ta sovi­tun sii­vun kor­vauk­se­na tietotaidosta

  Jos taas yksi­tyi­nen osa­kas on enem­mis­tö­nä niin kysees­sä on ilpai­lu­tuk­sen kier­tä­mis­tä ja pää­tök­sen­teon läpi­nä­ky­vyy­den poistamista

  Kun­nan har­joit­ta­ma yri­tys­toi­min­ta on kaik­kein kor­rup­tii­vi­sin toimintamuoto.

  Sil­lä kat­kais­taan hal­lin­non läpi­nä­ky­vyys ja kun yhtiö on har­voin pörs­siyh­tiö niin kaik­ki toi­min­ta on yri­tys­sa­lai­suu­den piirissä.

  Eli yhtiö­muo­don avul­la voi­daan suh­mu­roi­da mitä vain kan­sa­lai­sil­ta piilossa .

  Ei ol eih­me jos kan­sa­lai­set koke­vat ettei­vät voi vai­kut­taa eivätk’ä­luo­ta poliitikkoihin.

  Eihän kan­sa­lai­sil­le edes yri­te­tä tar­jo­ta tie­toa vaan kaik­ki tie­to pyri­tään hau­taa­maan pie­nen hyvä-veli-jär­jes­tel­män sisään.

  Kan­sa­lai­sia hal­vek­si­taan asian­tun­te­mat­to­mi­na hölmöinä.Mutta ensin asiat on pii­lo­tet­tu ja sit­ten poliit­ti­nen eliit­ti katsoo,etteivät kan­sa­lai­set osaa päät­tää eivät­kä ymmär­rä asioista

 29. Lii­an van­ha: Avai­na­se­mas­sa yhteis­yri­tyk­ses­sä on omistusosuudet

  Kun oli­si­kin noin suo­ra­vii­vais­ta. Saman pöy­dän ääres­sä rat­kai­se­vat pit­käl­ti hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det. Yli­pää­tään sen havait­se­mi­seen mil­loin poh­jus­te­taan kil­pai­lun rajoit­ta­mis­ta tar­vi­taan toi­mia­lao­saa­mis­ta. Oli omis­tuso­suus mikä tahan­sa, yhteis­yri­tys antaa yksi­tyi­sel­le toi­mi­jal­le epä­rei­lun kil­pai­lue­dun mihin ei mil­lään kil­pai­lu­lain­sää­dän­nöl­lä pääs­tä puuttumaan.

  Samaa kil­pai­lun rajoit­ta­mis­ta ovat muu­ten luot­ta­muk­sel­li­set tar­jouk­set, sopi­muk­set ja hyväk­sy­mis­pöy­tä­kir­jat jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta joka tekee kil­pai­li­jal­le mah­dot­to­mak­si jäl­ki­kä­teen sel­vit­tää mitä jul­kis­asiak­kaal­le on toi­mi­tet­tu, joka isois­sa pro­jek­teis­sa on har­voin sama asia kuin mitä on tilattu.

  Ter­vey­den­hoi­toa­lal­la vie­täes­sä tar­jous­kil­pai­lut toi­men­pi­de­koo­di­ta­sol­le (aina­kin sai­raan­hoi­to­pii­rien käyt­tä­mä tapa) pääs­tään aidom­paan kil­pai­luun ja ver­tai­lu­kel­poi­suu­teen, ja veron­mak­sa­jan kan­nal­ta epäe­dul­li­set tar­jous­kil­pai­lua­se­tel­mat (kuten työ­voi­ma- ja pää­omain­ten­sii­vis­ten toi­men­pi­tei­den yhdis­tä­mi­nen samaan tar­jouk­seen) on help­po jäl­ki­kä­teen sel­vit­tää. Tämä läpi­nä­ky­vyys on juu­ri sitä mis­tä isot toi­mi­jat halua­vat eroon aja­mal­la koko­nais­pal­ve­lu­mal­lia kuntasektorille.

 30. spot­tu:
  ‘snip’
  Voit­to­jen rajoit­ta­mi­nen on mer­ki­tyk­se­tön­tä, kos­ka kon­ser­ni­ra­ken­tees­sa voit­to siir­tyy siir­to­hin­noit­te­lua sää­tä­mäl­lä suju­vas­ti min­ne halutaan.

  Ei se ole, jos peri­aa­te on mer­kit­ty yhtiö­jär­jes­tyk­seen, sil­lä osak­kail­la on oikeus saa­da kaik­ki tie­to — ja tie­tys­ti myös sovit­tu mää­rä hallituspaikkoja.

  Epäi­le­mät­tä val­tion ja Tie­to Oyj:n suh­teis­sa oli­si pal­jon sel­vi­tet­tä­vää, mut­ta tus­kin Mänt­tä-Vilp­pu­la on niin hal­paan mennyt.

 31. Lii­an van­ha:
  ‘snip’
  Kun­nan har­joit­ta­ma yri­tys­toi­min­ta on kaik­kein kor­rup­tii­vi­sin toimintamuoto.

  Sil­lä kat­kais­taan hal­lin­non läpi­nä­ky­vyys ja kun yhtiö on har­voin pörs­siyh­tiö niin kaik­ki toi­min­ta on yri­tys­sa­lai­suu­den piirissä.

  Eli yhtiö­muo­don avul­la voi­daan suh­mu­roi­da mitä vain kan­sa­lai­sil­ta piilossa .
  ‘snip’

  Jos kun­ta on ainoa omis­ta­ja, sil­lä on oikeus saa­da kaik­ki halua­man­sa tie­to ja vaih­taa kos­ka tahan­sa sel­lai­nen yhtiön hal­li­tus, joka muu­ta väittää.

  Ikä­vä kyl­lä moni­kaan kun­ta ei ymmär­rä tätä oikeut­ta käyt­tää — kos­ka ei ole peril­lä lii­ke-elä­män kovas­ta pelistä.

  Kun­nan yhtiö ei tie­ten­kään voi olla pörs­siyh­tiö eikä pörs­sin sään­nöil­lä ole mitään relevanssia.

 32. Rai­mo K: Ter­vey­den­hoi­toa­lal­la vie­täes­sä tar­jous­kil­pai­lut toi­men­pi­de­koo­di­ta­sol­le (aina­kin sai­raan­hoi­to­pii­rien käyt­tä­mä tapa) pääs­tään aidom­paan kil­pai­luun ja ver­tai­lu­kel­poi­suu­teen, ja veron­mak­sa­jan kan­nal­ta epäe­dul­li­set tar­jous­kil­pai­lua­se­tel­mat (kuten työ­voi­ma- ja pää­omain­ten­sii­vis­ten toi­men­pi­tei­den yhdis­tä­mi­nen samaan tar­jouk­seen) on help­po jäl­ki­kä­teen sel­vit­tää. Tämä läpi­nä­ky­vyys on juu­ri sitä mis­tä isot toi­mi­jat halua­vat eroon aja­mal­la koko­nais­pal­ve­lu­mal­lia kuntasektorille.

  Eipä tie­ten­kään ole halua vaih­taa johtoa,jos joh­to maa­sut­taa hal­li­tus­ta kos­teil­la lounailla,matkoilla, hyvil­lä kon­sult­ti­palk­kioil­la naisilla,miehillä etc 

  Ne jää­vät yri­tys­sa­lai­suu­den pii­riin ja tule­vat esiin vain sattumalta

 33. Ter­vey­den­hoi­toa­lal­la vie­täes­sä tar­jous­kil­pai­lut toi­men­pi­de­koo­di­ta­sol­le (aina­kin sai­raan­hoi­to­pii­rien käyt­tä­mä tapa) pääs­tään aidom­paan kil­pai­luun ja ver­tai­lu­kel­poi­suu­teen, ja veron­mak­sa­jan kan­nal­ta epäe­dul­li­set tar­jous­kil­pai­lua­se­tel­mat (kuten työ­voi­ma- ja pää­omain­ten­sii­vis­ten toi­men­pi­tei­den yhdis­tä­mi­nen samaan tar­jouk­seen) on help­po jäl­ki­kä­teen sel­vit­tää. Tämä läpi­nä­ky­vyys on juu­ri sitä mis­tä isot toi­mi­jat halua­vat eroon aja­mal­la koko­nais­pal­ve­lu­mal­lia kuntasektori”

  Tätä­kin voi­daan mani­pu­loi­da ‚sil­lä hin­ta­ver­tai­lu teh­dään arvioi­dun yksik­kö­ko­rin mukaan .Sil­loin esim joku/jotkut suh­teel­li­sen yleinen/yleiset toimenpide/toimenpiteet arvioi­daan har­vi­nai­sek­si ja se jol­le työ on tar­koi­tet­tu antaa siitä/niistä kor­kean hin­nan ja muut halvemmalla,jolloin koris­ta tulee halvin.
  Kol­men vuo­den kulut­tua kil­pai­li­jat enää kai­ve­le raa­dos­ki muut­tu­nut­ta kil­pai­lua, har­va ana­ly­soi menyy­tä aikaa ja rikos­kin on jo vanhentunut

 34. Lii­an van­ha: Tätä­kin voi­daan mani­pu­loi­da ‚sil­lä hin­ta­ver­tai­lu teh­dään arvioi­dun yksik­kö­ko­rin mukaan.

  Tot­ta kai, mut­ta toi­men­pi­tei­den suh­teel­li­set osuu­det ovat yleen­sä niin hyvin tie­dos­sa että asian­tun­ti­ja huo­maa tuol­lai­sen vedä­tyk­sen heti. Tär­ke­ää oli­si saa­da kaik­ki han­kin­taan liit­ty­vät asia­kir­jat jul­ki­sik­si jol­loin kiin­ni­jää­mi­sen ris­ki kasvaa.

  Eri­tyi­sen oleel­lis­ta jul­ki­suus on toteu­tu­nei­den han­kin­to­jen osal­ta jot­ta jäl­keen­päin voi­daan arvioi­da kuin­ka hyvin tarjous/sopimus on osu­nut kohdalleen.

 35. Eipä tuo “yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys” pal­joa takaa. Sopi­mus on mää­rä­ai­kai­nen 2 vuo­dek­si, mitä­hän sen jäl­keen teh­dään? Sii­nä ajas­sa tus­kin edes pää­see voi­tol­li­seen tulokseen.
  Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen lei­man saa hel­pos­ti, esim. Diacor Ter­veys­pal­ve­lut Oy on yhteis­kun­nal­li­nen kos­ka ” Diacor on panos­ta­nut oman hen­ki­lös­tön­sä työ­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­seen ja osal­lis­tu­nut Suo­men par­haat työ­pai­kat ‑tut­ki­muk­seen ja kil­pai­luun. Yri­tys myös ker­too toi­min­nas­taan avoi­mes­ti. Diacor Ter­veys­pal­ve­lut Oy:n omis­taa Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Sää­tiö. Yri­tys jakaa voit­ton­sa osin­koi­na omis­ta­jal­leen Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Sää­tiöl­le, joka käyt­tää ne tar­koi­tuk­sen­sa mukai­ses­ti pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen syr­jäy­ty­neil­le tai syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vil­le ryh­mil­le.” Avoi­muus kato­aa sää­tiön taakse.

 36. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jäin ammat­ti­jär­jes­tö Talen­tia kum­mek­suu Mänt­tään syn­ty­vää tilan­net­ta. Sosi­aa­li­puo­lel­la teh­dään viran­omais­pää­tök­siä mm las­ten­suo­je­luun liit­tyen, joi­ta ei ole sove­lias­ta ulkois­taa yritykselle.

 37. Lii­an van­ha: Eipä tie­ten­kään ole halua vaih­taa johtoa,jos joh­to maa­sut­taa hal­li­tus­ta kos­teil­la lounailla,matkoilla, hyvil­lä kon­sult­ti­palk­kioil­la naisilla,miehillä etc 

  Ne jää­vät yri­tys­sa­lai­suu­den pii­riin ja tule­vat esiin vain sattumalta

  Niin että teil­lä­päin hän­tä hei­lut­taa koi­raa — asia voi toki olla myös toisin.

 38. Kari N:
  Eipä tuo “yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys” pal­joa takaa. Sopi­mus on mää­rä­ai­kai­nen 2 vuo­dek­si, mitä­hän sen jäl­keen teh­dään? Sii­nä ajas­sa tus­kin edes pää­see voi­tol­li­seen tulokseen.
  Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen lei­man saa hel­pos­ti, esim. Diacor Ter­veys­pal­ve­lut Oy on yhteis­kun­nal­li­nen kos­ka ” Diacor on panos­ta­nut oman hen­ki­lös­tön­sä työ­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­seen ja osal­lis­tu­nut Suo­men par­haat työ­pai­kat ‑tut­ki­muk­seen ja kil­pai­luun. Yri­tys myös ker­too toi­min­nas­taan avoi­mes­ti. Diacor Ter­veys­pal­ve­lut Oy:n omis­taa Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Säätiö.Yritys jakaa voit­ton­sa osin­koi­na omis­ta­jal­leen Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Sää­tiöl­le, joka käyt­tää ne tar­koi­tuk­sen­sa mukai­ses­ti pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen syr­jäy­ty­neil­le tai syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vil­le ryh­mil­le.” Avoi­muus kato­aa sää­tiön taakse.

  Niin­pä, mut­ta Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Sää­tiö ei ole yhteisyritys.

 39. Män­tän val­tuus­to hyväk­syi sote-toi­min­to­jen yksi­tyis­tä­mi­sen yhteis­kun­nal­li­sel­le yri­tyk­sel­le. Seu­raa­vak­si odo­te­taan val­tion reaktiota.

  Mitäs sit­ten, jos kun­ta on erit­täin tyy­ty­väi­nen ja hal­li­tuk­sen vas­ta-argu­ment­ti on tyyliä:“ratkaisu ei ole hal­li­tus­oh­jel­man mukainen”?

  Kier­tää­kö aurin­ko edel­leen hal­li­tus­oh­jel­man mukai­ses­ti maa­ta, vaik­ka empii­ri­set havain­not eivät tue sitä?

  Oikeas­taan empii­ri­sil­lä havain­noil­la ei ole mer­ki­tys­tä, vaan se mil­lä näke­myk­sel­lä on demo­kra­tias­sa enem­mis­tö. Wahl­roo­sin mukaan enem­mis­tön tyrannia.

 40. kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
  Män­tän val­tuus­to hyväk­syi sote-toi­min­to­jen yksi­tyis­tä­mi­sen yhteis­kun­nal­li­sel­le yri­tyk­sel­le. Seu­raa­vak­si odo­te­taan val­tion reaktiota.
  ‘snip’

  Rääk­ky­lä yksi­tyis­ti sote-pal­ve­lun­sa puh­taas­ti kau­pal­li­sel­le yri­tyk­sel­le jo joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Viran­omai­set pahek­sui­vat syväs­ti — sii­nä kaikki!
  Ennus­tan, että yhtiö­muo­tois­ta yhteis­työ­tä ei sul­je­ta pois kuntauudistuksessakaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.