Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012

Yleiskaa­van lähtöko­h­dat hyväksyt­ti­in kiitoksin. Vaik­ka tämä oli kovin sopuisaa, jatko tulee ole­maan myrsky­istä, kun hyvät peri­aat­teet pan­naan lihoik­si. Kun tämä yleiskaa­va johtaa huo­mat­tavasti tiivi­im­pään kaupunki­rak­en­teeseen, pitäisikö tämä ottaa huomioon jo nyt valmis­telus­sa ole­vis­sa kaavoissa?

Viik­in­ran­nan kaava

Pan­ti­in pöy­dälle. Tässä on vähän vas­takkaisia pyrkimyk­siä. Salin oikeal­la laidal­la pahek­su­taan sitä, että yri­tyk­siä hääde­tään asumisen tietä ja me taas halu­aisimme ottaa asuinkäyt­töön enemmänkin.

Myön­nän, että on kohtu­u­ton­ta, jos kaupun­ki vuokra­sopimuk­sen päät­tyessä noin vain ilmoit­taa, että kor­jatkaa luunne, eikä kor­vaa ole­vista raken­nuk­sista mitään. Täl­laiset asi­at vain pitäisi maini­ta vuokra­sopimuk­ses­sa. Kaupun­ki on maan vuokraamises­sa määräävässä ase­mas­sa, joten siltä voisi vaa­tia kohtu­ullisem­pia vuokra­sopimuk­sia. Kaavoitushyö­ty ylit­tää kuitenkin roimasti raken­nusten teknisen arvon.

On toim­into­ja, vaik­ka putkimi­esten tukiko­h­dat, joiden on syytä olla asumisen joukos­sa, mut­ta voisi­vatko ne olla talo­jen pohjakerroksissa?

Malmin Tul­livuoren­tien kaava

Kävi ilmi, että tälle seudulle on tulos­sa kaavoitus­ta paljon lisääkin, kos­ka Jok­eri 2 kul­kee vier­estä. Pieni kalas­tusvink­ki: Taimen nousee Longinojaan!

Mie­lenki­in­toista tässä on, että ker­rostalokaa­va ei ole tehokku­udeltaan juuri pien­talo­ja parem­pi, kos­ka maavarainen pysäköin­ti aset­taa tehokku­udelle ylärajan.

Asia pan­ti­in viikok­si pöydälle.

Jätkäsaaren torni­hotel­li

Asia pan­ti­in pöy­dälle. Oma käsi­tyk­seni on, että asia menee lau­takun­nas­ta läpi. Itse aion äänestää tyhjää, kos­ka minus­ta tähän liit­tyvien näköko­h­tien pun­nit­sem­i­nen kuu­luu kaupung­in­hal­li­tuk­selle. Kaupunkiku­val­lis­es­ti tämä ei ole mikään paran­nus. Jos joku halu­aisi tehdä täl­laisen pat­saan juh­lis­taak­seen omaa 50-vuo­tispäivään­sä, en antaisi lupaa. Tuoko tämä jotain peri­aat­teel­lista uut­ta elinkei­nop­o­li­it­tista hyvää, ei ratkea sen infor­maa­tion perus­teel­la, joka kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nal­la on käytettävissään.

Jätkäsaaren luon­net­ta tämä muut­taa lähiöstä kohden kaupunkia.

Mut­ta on se aika myk­istävän  kokoinen.

Tästä on tul­lut paljon hyvin emo­tion­aal­ista palautet­ta puoles­ta ja vas­taan. Jos joku halu­aa tehdä asi­as­ta aka­teemista tutkimus­ta, pieni vink­ki hypo­teesik­si: vas­tus­ta­jien kes­ki-ikä on huo­mat­tavasti korkeampi kuin kannattajien.

 

26 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.11.2012”

 1. “Jos joku halu­aa tehdä asi­as­ta aka­teemista tutkimus­ta, pieni vink­ki hypo­teesik­si: vas­tus­ta­jien kes­ki-ikä on huo­mat­tavasti korkeampi kuin kannattajien.”

  Niin se taitaa aina olla. Munkkivuoren ratikan kiivaim­mat vas­tus­ta­jat lienevät hau­das­sa siinä vai­heessa kun kiskot raken­netaan. Onko­han Liisankadul­lakin sama jut­tu? “Koskaan et muut­tua saa…”

 2. Viik­in­ran­nan kaa­va. Mulle on joskus opetet­tu hyvä elämäno­hje: On ongelmia jot­ka ratkeaa rahal­la ja ongelmia jot­ka ei ratkea, edel­liset on mukavampia. Mak­saa nyt vaan niistä halleista kun­non siir­to Kivikkoon. Ja senkin voisi selvit­tää että voisiko osa yri­tyk­sistä jatkaa uusien asuin­raken­nusten alak­er­roksis­sa, en mä nyt ihan heti kek­si mik­si esim. Levy­tukun pitäisi sijai­ta teollisuusalueella.

  1. Viik­in­ran­nas­sa vuokra­sopimuk­set ovat päät­tymässä, eikä niis­sä ole mitään main­in­taa siitä, että kaupun­gin pitäisi lunas­taa van­hat kiin­teistöt. Sil­loin se ei oikein voi niin myöskään tehdä. Olisi kohtu­ullista tehdä vuokra­sopimuk­sia, joi­hin liit­tyy velvol­lisu­us lunas­taa raken­nuk­set teknisen arvon­sa mukaisel­la hinnalla.

 3. Eikös lähiöis­sä kan­nat­taisi vuokra­sopimuk­sia uusit­taes­sa toimia myös vas­taaval­la tavalla? 

  Sopimuk­sen umpeutues­sa kaa­va uusik­si isom­mal­la raken­nu­soikeudel­la ja taloy­htiöt pinotkoon lec­a­harkkon­sa ja kip­silevyn­sä uudelleen johonkin toiseen paikkaan samaan järjestyk­seen jos ei tiheämpi kort­teli kelpaa.

  Vai olisiko ken­ties poli­it­ti­nen itse­murha alkaa kohdel­la asukkai­ta samal­la taval­la kuin yrittäjiä…?

 4. Jätkäsaares­ta uhkaa tul­la jos ei nyt ihan nukka­malähiö niin ainakin uinahtel­e­vaa esikaupunkia.
  Toi torni­hässäkkä on tosi magee. Ja tule­van yleiskaa­van hen­gen mukainen 🙂

 5. Ympäristökeskuk­sen mukaan Longi­no­jas­sa on kaupun­gin määrit­tämä kalas­tuskiel­to koko pitu­udelta, joten Osmon kalas­tusvinkkiä ei kan­na­ta ottaa tosis­saan ilman tarkastusta.

 6. Siel­lä on joukko pieniä yri­tyk­siä kaupun­gin vuokra­maal­la. Kaupun­ki kek­sii, että maas­ta voisi saa­da enem­män tulo­ja, jos hääde­tään vuokralaiset jaraken­netaan isom­pia talo­ja. Yri­tyk­set ja työ­paikat joutaa pois (siinähän oli vain 500 ihmisen työpaikka).
  Sat­tumal­ta min­unkin koti­ni on kaupun­gin vuokra­maal­la. Jon­ain kaupun­ki voi kek­siä, että tänne saisi vaikka­pa 20-ker­roksisen hotellin. Koti, jota varten olen säästänyt vuosikau­sia, muut­tuu nol­lan arvoisek­si haitakkeeksi.
  No joo, noin ne riis­tokap­i­tal­is­tit menet­te­liv­ät torp­parien­sa kanssa sata vuot­ta sitten.
  Asun­to­ja tarvi­taan, mut­ta on niitä muitakin paikko­ja, joi­hin voidaan rak­en­taa. Jotenkin tun­tuu, että vihreiltä alkaa kado­ta tun­tu­ma ihmis­ten arkeen.

 7. Tul­livuoren­tien kaavas­ta: Jos pien­taloil­la päästään ker­rostalo­jen kanssa samoi­hin tehokkuuk­si­in, niin mik­si ihmeessä rak­en­taa niitä kerrostaloja?

  Ja jos raken­netaan, ne kan­nat­taa rak­en­taa niin että niistä on mak­si­maa­li­nen hyö­ty. Ker­rostalot kan­nat­taa rak­en­taa melu­seinäk­si kadun var­teen, jol­loin alue on hil­jaisem­pi. Lisäk­si näin varmis­te­taan, että mak­si­maa­li­nen määrä asukkai­ta on mah­dol­lisim­man lähel­lä joukkoliikennettä. 

  Nyt osa ker­rostaloista on suun­nitel­tu samaan nip­pu­un, jon­ka seu­rauk­se­na sinne on pakko rak­en­taa jät­tikokoiset pysäköin­tiken­tät. Eli per­in­teistä lähiörak­en­tamista. Pien­taloalueessa on se etu, että pysäköin­tipaikat voidaan rak­en­taa pieni­in ryh­mi­in, jol­loin ne eivät (vält­tämät­tä) hal­litse koko aluet­ta visuaalisesti.

 8. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja:
  Eikös lähiöis­sä kan­nat­taisi vuokra­sopimuk­sia uusit­taes­sa toimia myös vas­taaval­la tavalla? 

  Sopimuk­sen umpeutues­sa kaa­va uusik­si isom­mal­la raken­nu­soikeudel­la ja taloy­htiöt pinotkoon lec­a­harkkon­sa ja kip­silevyn­sä uudelleen johonkin toiseen paikkaan samaan järjestyk­seen jos ei tiheämpi kort­teli kelpaa.

  Vai olisiko ken­ties poli­it­ti­nen itse­murha alkaa kohdel­la asukkai­ta samal­la taval­la kuin yrittäjiä…? 

  Kaa­van tehokku­ut­ta voidaan nos­taa, jos se hyväk­si nähdään — riip­pumat­ta siitä, mil­loin vuokra­sopimuk­set ovat katkol­la. Jos kaa­van tehokku­ut­ta on nos­tet­tu, taloy­htiö voi päät­tää, lisärak­en­taako taval­la tai toisel­la vai halu­aako säi­lyt­tää van­han väljyy­den. Kiin­teistöverossa ja vuokra­sopimuk­sen uusin­nas­sa lisäraken­nu­soikeus tietenkin mak­saa lisää. Pelisään­nöt vuokrien korot­tamiseen tosin lie­nee han­kala kek­siä, kos­ka taloy­htiöt eivät halu­aisi hyväksyä vuokrien päivit­tämistä nyky­hetken hin­toi­hin muutenkaan.

 9. kert­tu Louko­la:
  Sat­tumal­ta min­unkin koti­ni on kaupun­gin vuokra­maal­la. Jon­ain kaupun­ki voi kek­siä, että tänne saisi vaikka­pa 20-ker­roksisen hotellin. Koti, jota varten olen säästänyt vuosikau­sia, muut­tuu nol­lan arvoisek­si haitakkeeksi. 

  Tässä on lakiteknis­es­ti se ero, että asuin­raken­nuk­sen joutuu vuokraisän­tä lunas­ta­maan käyvästä arvos­ta, jos maan vuorka­sopimus­ta ei jatke­ta. Muu­ta raken­nus­ta sen sijaan ei.

  Lain­säätäjä on siis tässä asi­as­sa pienen ihmisen puolel­la, mut­ta ei yri­tyk­sen. Eikä muuten myöskään esim. Kivi­nokan kesämökkien. Niidenkin arvo on nol­la, jos ei sopimus jatku.

 10. STOP! Huumo­ria tai ei, niin kukaan ei mene kalalle Longi­no­jalle! Hirveä työ eri tahoil­ta tehtynä, että taimenet löytävät mereltä kudulle sitä ain­oa­ta onneton­ta nousu­väylää pitkin ja joku leikkisästi ehdot­telee kala­paikak­si. Päin­vas­toin sille pitää saa­da nopeasti siika- ja lohip­i­toisen vesistön lailli­nen leima. Toiv­ot­tavasti Relander ja Kari anta­vat seu­raaval­la val­tu­us­tokaudel­la täl­lai­sista ehdotelmista suo­raan korville. Ainakin ver­baalis­es­ti. Kan­nat­taa tutus­tua Vir­tavesien hoitoy­hdis­tyk­sen sivui­hin ja toim­intaan. Toivon totis­es­ti, että oli huumo­ria ja HeVi ei ole ihan ulal­la siitä, mitä Hels­ingn luon­nos­sa tapahtuu. 

  Kuulem­ma Kalasa­ta­man keskuk­ses­takin ollaan tekemässä valkoista möhkälet­tä. Voisiko­han yleiskaavaan vaa­tia värien käyt­töä? Har­maa, ruskea ja mus­takin ovat sen­tään väre­jä. Aikamoista apa­ti­aa ja masen­nus­ta aiheut­taa tämä valkoisen ihan­noin­ti talo­jen julk­i­sivuis­sa. Kan­nat­taa esimerkik­si Tokoin­lahdel­la men­nä radan­var­teen ja etsiy­tyä suo­raan lin­jaan Ympyrä­talon kanssa. Talon vasem­mal­la puolel­la valkoista ja vaaleaa, oikeal­la värikästä. Kumpaa tulisi käyt­tää kaupungis­sa, jos­sa ei kas­va appel­si­i­ni- ja oli­ivipu­ut, vaan talvikin on pimeä, märkä ja synkkä?

  Kaupungilla, fir­moil­la ja arkkite­hdeil­la on kuitenkin monop­o­li siihen, miltä ihmis­ten ympäristö näyt­tää. Voisiko siitä tehdä vähem­män luon­not­toman valkoista ja masen­tavaa? Eikä valkoinen talo edes kun­noi­ta mitään muu­ta, vaan öykkäröi irral­lise­na muus­ta, kuten Kata­janokan surullisen kuu­luisat tai vaik­ka Fin­lan­di­at­alon jatkopala, jon­ka valkoisu­ut­ta ei riko edes ikku­nat. Met­sä­ta­lo, Sven­skanin yläosa kat­sot­tuna Erot­ta­jan Alkon kul­mal­ta, Lasi­palatsin takapuoli…Kaikki irral­lisia ja riitelevät ympäristön kanssa. Mik­si met­sälähiötkin ovat valkoisia, eivätkä halua edes sulau­tua luon­toon? Töölön­lah­den uude­tkin talot ovat samaa ker­hoa. Eduskun­nan uusi raken­nus on näi­hin ver­rat­tuna huip­pua ja sopii kaupunkiin. 

  Kaupungis­sa ovat valkoiset sit­ten heti koh­ta Kisik­sen valkoisia, eli lian ja saas­teen sotkemia. Ei sitä Stadikkaakaan jak­set­tu kat­sel­la valkoise­na, vaan laitet­ti­in ruskea lau­doi­tus julk­i­sivu­un. Jos kävelee vaik­ka Töölön läpi lahdelta kohti Temp­peli­aukio­ta ja Kaup­pista, ja sit­ten Ruo­ho­lah­teen, niin täy­tyy ihme­tel­lä mik­si kaupun­ki menee näin värit­tömään suun­taan. Hymy hyy­tyy matkalla kum­masti ja tekee mieli van­han Kampin ja Punavuoren värikkyyteen. 

  Sit­ten vielä kaupun­gin her­rasväelle keho­tus kat­soa mitä on Kaup­pa­hallin ulkop­uolel­la ja lähialueel­la. Miten joku voi olla sitä mieltä, että hallin ongel­ma on seinien sisäpuolel­la, eikä ulkop­uolel­la? Tehdäänkö siitäkin koh­ta jo ABC-ase­ma? Hal­paa parkki­ti­laa­han on jo runsaasti.

 11. kert­tu Louko­la:
  Siel­lä on joukko pieniä yri­tyk­siä kaupun­gin vuokra­maal­la. Kaupun­ki kek­sii, että maas­ta voisi saa­da enem­män tulo­ja, jos hääde­tään vuokralaiset jaraken­netaan isom­pia talo­ja. Yri­tyk­set ja työ­paikat joutaa pois (siinähän oli vain 500 ihmisen työpaikka).
  Sat­tumal­ta min­unkin koti­ni on kaupun­gin vuokra­maal­la. Jon­ain kaupun­ki voi kek­siä, että tänne saisi vaikka­pa 20-ker­roksisen hotellin. Koti, jota varten olen säästänyt vuosikau­sia, muut­tuu nol­lan arvoisek­si haitakkeeksi.
  No joo, noin ne riis­tokap­i­tal­is­tit menet­te­liv­ät torp­parien­sa kanssa sata vuot­ta sitten.
  Asun­to­ja tarvi­taan, mut­ta on niitä muitakin paikko­ja, joi­hin voidaan rak­en­taa. Jotenkin tun­tuu, että vihreiltä alkaa kado­ta tun­tu­ma ihmis­ten arkeen.

  Tietysti tuol­laises­sa tilanteessa kaupun­ki kor­vaa asun­non arvon. Sijain­nin arvon taas pitäisi olla ton­tin vuokras­sa eikä asun­to­jen hin­nois­sa (kuten nykyään). 

  Helsingis­sä muuten kaupun­ki sub­ven­toi vuokra­ton­teil­la asu­via omakoti- ja pien­taloa­su­jia ver­rat­tuna ker­rostaloa­su­ji­in, kos­ka vuokran määräy­tymis­pe­ruste on km2 ja yllät­täen ker­rostaloon mah­tuu enem­män neliöitä.

 12. Pyöräil­i­jäau­toil­i­ja­jalankulk­i­ja: Eikös lähiöis­sä kan­nat­taisi vuokra­sopimuk­sia uusit­taes­sa toimia myös vas­taaval­la tavalla?
  Sopimuk­sen umpeutues­sa kaa­va uusik­si isom­mal­la raken­nu­soikeudel­la ja taloy­htiöt pinotkoon lec­a­harkkon­sa ja kip­silevyn­sä uudelleen johonkin toiseen paikkaan samaan järjestyk­seen jos ei tiheämpi kort­teli kelpaa.
  Vai olisiko ken­ties poli­it­ti­nen itse­murha alkaa kohdel­la asukkai­ta samal­la taval­la kuin yrittäjiä…?

  Jos nyt ote­taan esim. hilpeäl­lä 0,3 tont­tite­hokku­udel­la tehty ker­rosta­lo, niin kyl­lä kaupun­gin kan­nat­taa vaik­ka lahjoit­taa niille asukkaille uudet vas­taa­van kokoiset asun­not, jos tuon saa gryn­da­ta uusik­si. Logi­ik­ka sama niiden yri­tys­tenkin kanssa, jos ja kun kom­pen­saa­tios­sa on ongel­ma, niin ei sitä nyt niin ratko­ta ettei saa kaavoittaa.

 13. Osmo Soin­in­vaara: Viik­in­ran­nas­sa vuokra­sopimuk­set ovat päät­tymässä, eikä niis­sä ole mitään main­in­taa siitä, että kaupun­gin pitäisi lunas­taa van­hat kiin­teistöt. Sil­loin se ei oikein voi niin myöskään tehdä. Olisi kohtu­ullista tehdä vuokra­sopimuk­sia, joi­hin liit­tyy velvol­lisu­us lunas­taa raken­nuk­set teknisen arvon­sa mukaisel­la hinnalla.

  No ei kai nyt mikään kiel­lä kaupunkia osta­mas­ta rakennusta?

 14. tpyy­lu­o­ma: No ei kai nyt mikään kiel­lä kaupunkia osta­mas­ta rakennusta?

  Tai jos kaupun­ki myisi ton­tit yrit­täjille eurol­la ja pakkol­u­nas­taisi ne sit­ten käyvem­pään hintaan 😉

 15. Jaakko Särelä: — kos­ka vuokran määräy­tymis­pe­ruste on km2 — 

  Niin siis ke-m2 tai k‑m2 eli ker­rosneliömetri. km2 on neliök­ilo­metri. Nipotan, kos­ka kaupunkisu­un­nit­telus­sa molem­mat ovat yleisiä yksiköitä.

 16. Joel Jalka­nen: Tai jos kaupun­ki myisi ton­tit yrit­täjille eurol­la ja pakkol­u­nas­taisi ne sit­ten käyvem­pään hintaan 

  Ei tuokaan ole sal­lit­tua. Tas­a­puolisu­us­pe­ri­aate tulee vas­taan. Kaupun­ki ei parin osa­puolen kanssa saa käh­miä liian edullisia ja kaupungille taloudel­lis­es­ti vahin­gol­lisia sopimuk­sia. Vahinko maineelle ei riitä perusteeksi.

  Eri asia on sit­ten, jos val­tu­us­to yleis­es­ti päät­täisi peri­aat­teista täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa. Mut­ta se tarkoit­taisi tosi­aan, että kaikkia vuokra­sopimuk­sia olisi muutettava.

 17. Elmo Allén: Eri asia on sit­ten, jos val­tu­us­to yleis­es­ti päät­täisi peri­aat­teista täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa. Mut­ta se tarkoit­taisi tosi­aan, että kaikkia vuokra­sopimuk­sia olisi muutettava. 

  Ja tätähän ei estä mikään muu kuin a) laisku­us ja b)poliitikkojen ja virkami­esten yleinen halut­to­muus toimia oikeudenmukaisesti.

 18. Longi­no­jan laak­so on ollut täysin hyö­dyn­tämät­tä. Pel­tomaa­ta ja niit­tyä. Pari pyöräti­etä halkoo aluet­ta, mut­ta muuten ei alueel­la ole kum­mem­paa virk­istyskäyt­töäkään. Sijain­ti on eri­no­mainen. Malmin ase­ma on käve­lyetäisyy­den päässä ja liityn­tälin­jat sivua­vat jo nykyään aluet­ta. Malmin palve­lut ovat valmi­ina vieressä.

  Ainakin aikaisem­min alue on jäänyt lentomelun takia rak­en­ta­mat­ta. Onko tilanne muuttunut?
  Ettei vaan kävisi niinkuin Alp­pikylässä. Asuinalue raken­net­ti­in suo­raan konei­den lentor­e­itin alle. Puolen min­uutin välein pörisee kone pään pääl­lä. Lah­den­tien melun estämisek­si alueelle raken­net­ti­in melu­muuri. Konei­den melua ei mil­lään muureil­la estetä.

 19. Longi­no­jan laak­so lie­nee maaperän puoles­ta heikosti hyö­dyn­nt­tävis­sä ja osit­tain lentomelu­aluet­ta, ja jotain arvoa on luon­nollekin annettava.
  Järkevästi rak­en­tamiseen hyö­dyn­net­tävää maa­ta löy­tyy var­maan joka lähiöstä, mut­ta pien­inä palasi­na sieltä täältä. Niille ren­gasli­ikkeille ja muille voisi myös löy­tyä ihan hyviä paikko­ja, kun­han etsitään. Sopii myös muis­taa, että ennus­teet ei aina toteudu. Vuon­na ‑91 Pih­la­jamäen ostar­ille anot­ti­in lisäraken­nu­soikeut­ta, kos­ka pankit tarvit­si­vat lisää tilaa. v. 92 kak­si pankkia lopet­ti kokon­aan, kak­si muu­ta pari vuot­ta myöhem­min ja nyt on viimeinenkin läht­enyt. Kaavoitet­tu­ja rak­en­ta­mat­to­mia tont­te­ja löy­tyy niitäkin. Ei pidä jyrätä kaikkea nyt rak­en­tamishu­umas­sa, lama tekee tuloaan.

 20. Osmo kom­men­toi Jätkäsaaren torni­hotel­lia, että jos joku halu­aisi tehdä täl­laisen pat­saan juh­lis­taak­seen omaa 50-vuo­tispäivään­sä, en antaisi lupaa. Ettei olisi vaan Arthur Buchardtil­la syn­tymäpäivä tulossa!

 21. \ö/: Koke­mus­ta on, nyt myös tutkit­tua tietoa:

  Hyvä että kvan­tifioidaan välil­lä jotain rel­e­vant­tia eikä vuodes­ta toiseen jauheta kuin­ka Helsingis­sä on Euroopan paras joukkoliikenne.


  “Olimme olet­ta­neet, että tulos olisi täl­lainen. Nyt siihen saati­in varmis­tus”, sanoo yksi selvi­tyk­sen tek­i­jöistä, yleiskaava­su­un­nit­teli­ja Susa Tulikoura.

  Intu­itio tun­tuu ole­van päätök­sen­teossa kovin aliar­vostet­tua. Jos tämä pitää paikkansa:

  Tähän tulok­seen tul­ti­in Helsin­gin kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tossa, jos­sa ver­tailti­in ensi ker­taa arjen saavutet­tavu­ut­ta eri liiken­nevä­lineil­lä pääkaupunkiseudulla.

  niin herää kysymys joukkoli­iken­nehankkei­den pri­or­isoin­nis­sa käytet­tävien luku­jen käyt­töar­vos­ta jos ne eivät sisäl­lä edes sel­l­aista asi­aa kuin saavutet­tavu­us joukkoli­iken­teel­lä suh­teessa mui­hin kulku­muo­toi­hin siitäkin huoli­mat­ta että joukkoli­iken­teen kulku­muo­to-osu­u­den kas­vat­ta­mi­nen on viral­lis­es­tikin kir­jat­tu tavoitteeksi.

  1. Tuo kyseinen kart­ta antoi asi­as­ta vähän liiankin huonon käsi­tyk­sen, kos­ka siinä las­ket­ti­in, kuin­ka mon­een ruu­tu­un pääsee 25 min­uutis­sa. Oikeam­man kuvan saisi, kuin­ka mon­ta työ­paikkaa tai asukas­ta on niis­sä ruuduis­sa, joi­hin pääsee 25 min­uutis­sa. Joukkoli­ikenne pyrkii luo­maan yhteyk­sia sinne, minne ihmiset ovat menos­sa. Mut­ta täöänkin jäl­keen, joukkoli­iken­nekaupunkia on vain osa Helsingistä, lop­pu on autokaupunkia.

 22. Longi­no­ja on puron latvoil­ta aina Van­taan­joelle asti kalas­tuskiel­los­sa. Kan­nat­taisi selvit­tää asioi­ta ennen kuin antaa kalas­tusvinkke­jä. Naut­tikaa siitä, että takapi­hal­la uisken­telee uhanalaisia taime­nia ja antakaa poikas­ten kasvaa.

  t:Juha Salo­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.