STUK ja Talvivaara

Stu­kin neu­vot­te­lu­kun­ta kuu­li tänään sel­vi­tyk­sen Tal­vi­vaa­ran onnet­to­muu­des­ta. Pit­kä ker­to­mus kovin yksin­ker­tais­taen meni näin:
Aika­naan kip­si­sak­ka-allas on teh­ty poh­jal­taan hei­kok­si. Jos se oli­si ollut kaa­to­paik­ka, raken­teel­taan se  oli­si ollut lain­vas­tai­nen, mut­ta kai­vos­lais­sa ei vas­taa­via mää­räyk­siä ole. Samat luon­non­lait kos­ke­vat kui­ten­kin molem­pia. Lakia ei rikot­tu, mut­ta luon­non­la­ke­ja uhmat­tiin. Joku täl­le­kin on luvan anta­nut, mut­ta ilmei­ses­ti osaa­mi­nen kaa­to­paik­ka­puo­lel­ta ei ollut välit­ty­nyt vie­lä sii­nä vai­hees­sa. Myö­hem­mät osat altaas­ta on ilmei­ses­ti teh­ty paremmin.

Kip­sial­taa­seen joh­de­taan kip­siin sitou­tu­nee­na pal­jon hai­tal­li­sia metal­le­ja, muun muas­sa uraa­ni. Tämä pysyy koos­sa niin kau­an kuin altaan pH pysyy riit­tä­vän korkeana.

Kesäl­lä satoi pal­jon, ja rik­ki­hap­po­pi­toi­nen vesi pää­tyi liu­o­tus­ka­sois­ta lou­hok­sen syvän­tei­siin, ja lou­hi­mi­nen piti kes­keyt­tää. Jos­sain vai­hees­sa kek­sit­tiin pum­pa­ta rik­ki­hap­po­pi­tois­ta vet­tä lou­hok­ses­ta kip­si­sak­ka-altaa­seen. Hapan vesi irrot­ti muun muas­sa uraa­nin kip­sis­tä. Täs­tä tuli vaa­ral­li­nen ympä­ris­tö­pom­mi. Sit­ten vie­lä veden pai­ne rik­koi altaan vää­rin raken­ne­tun poh­jan. Nyt meil­lä on han­ka­la kemial­li­nen cock­tail mat­kal­la ete­lään, onnek­si sen­tään pik­ku­hil­jaa laimentuen.

Jäte­ve­si on mel­koi­nen cock­tail, jos­sa on vaik­ka mitä. Alu­mii­ni tap­paa kalat tukeh­dut­ta­mal­la. Uraa­ni on myr­kyl­li­nen, mut­ta ei niin voi­mak­kaas­ti sätei­le­vä, että veden sätei­ly­ar­vois­ta oli­si hait­taa, mut­ta uraa­ni­pi­tois­ta vet­tä ei pidä juo­da, kos­ka se tuho­aa munuai­set. Jos kai­vok­sen toi­min­ta lope­te­taan, bio­liu­o­tus jat­kaa toi­min­taan­sa pari vuot­ta – ei vuo­si­kym­me­niä, ellei joku käy lisää­mäs­sä rikkihappoa.

Ver­rat­tu­na STUK:in toi­min­taa sätei­lyn­val­von­nas­sa, ympä­ris­tö­hal­lin­non ris­kien hal­lin­ta on alkeel­lis­ta ja toi­vot­to­man huo­nos­ti resur­soi­tua. Tur­val­li­suus­fi­lo­so­fia tuli­si muut­taa koko­naan. Nykyi­nen hake­mus — lupa  hake­mus — lupa käy­tän­tö tuli­si hylä­tä, ja ympä­ris­tön tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vien tuli­si muo­dos­taa käsi­tys koko hank­kees­ta. Uudis­tet­taes­sa ympä­ris­tön­hal­lin­toa tämän mokan jäl­keen kan­nat­tai­si kopioi­da sovel­tu­via osia STUK:in riskienhallintafilosofiasta.

Jos ydin­voi­ma­las­sa on jokin han­ka­la asia sel­vi­tet­tä­vä­nä, STUK voi pal­ka­ta lisää väkeä ja las­kut­taa sen val­vot­ta­val­ta. Val­von­nan resurs­sit kas­va­vat, kun val­vot­ta­van mää­rä kas­vaa. Nyky­käy­tän­tö tar­koit­taa, että jos Kai­nuuseen tulee jät­ti­mäi­nen ja han­ka­la kai­vos, Kai­nuun ELY jou­tuu tule­maan toi­meen niil­lä voi­ma­va­roil­la ja sil­lä osaa­mi­sel­la joka sil­lä on, eikä se myös­kään ota vas­tuu­ta koko pro­ses­sis­ta. Tämä käy­tän­tö pitää raken­taa koko­naan uudes­taan, ennen kuin Lap­pi jae­taan ulko­mais­ten kai­vos­yh­tiöi­den kesken.

Kuu­lim­me samas­sa kokouk­ses­sa Olki­luo­don edus­ta­jaa har­maas­ta talou­des­ta. Myös hän toi­voi, että Olki­luo­to voi­si rahoit­taa työ­suo­je­lu­pii­rin toi­min­taa niin, että ulko­mai­sen työ­voi­man vaa­ti­ma val­von­ta ja luvi­tus oli­si­vat kun­nos­sa. Käy­tän­tö, että val­vot­ta­va mak­saa val­von­nan,  toi­mii parem­min kuin nykyi­nen bud­jet­ti­pe­rus­tei­nen käytäntö.

 

41 vastausta artikkeliin “STUK ja Talvivaara”

 1. Kan­na­tan aja­tus­ta sii­tä, että osaa­mis­ta voi­si ostaa luvan­ha­ki­jan kus­tan­nuk­sel­la viras­ton ulko­puo­lel­ta. Ympä­ris­tö­lu­pa­puo­lel­la tämä toi­mi­si sikä­li erin­omai­ses­ti, että ympä­ris­tö­kon­sult­ti­ta­lo­ja on lukui­sia. Täl­löin viran­omai­sen ei tar­vit­se ostaa asian­tun­ti­joi­taan lupa­ha­ke­muk­sen kir­joit­ta­neel­ta konsulttitalolta.

  Kuvail­tu STUK:n käy­tän­tö pis­tää vaan miet­ti­mään, kuin­ka iso jää­viys­sot­ku voi­si­kaan syn­tyä. Tähän maa­han ei mah­du ihan lopu­ton­ta mää­rää ydin­tur­val­li­suus­kon­sul­toin­tiyh­tiöi­tä. Onko mah­dol­lis­ta, että voi­mayh­tiöt ja STUK viran­omai­se­na ostaa vuo­ro­tel­len sel­vi­tyk­siä samoil­ta firmoilta?

 2. Selos­tuk­se­si panee ihmet­te­le­mään, miten edes voit tai kukaan voi puhua “ris­kien­hal­lin­nas­ta” tai val­von­nan “resurs­soin­nis­ta”, kun Kai­nuun ELY-kes­kuk­sen Pääk­kö­nen on ainoa valvoja? 

  Sen, mil­lai­sin ohjein hän toi­mii, voi pää­tel­lä hänen Savon sno­mis­sa lausu­mas­taan: Olem­me tääl­lä asiak­kai­tam­me var­ten, asiak­kaan näke­mys on rat­kai­se­va, olem­me sen suh­teen jous­ta­via ja otam­me enem­män ris­kiä, kun uut­ta talou­del­lis­ta toi­min­taa on edistettävä. 

  Ympä­ris­tö­hal­lin­non alas­ajo ei tie­ten­kään ole sattumaa. 

  Sen toteut­ta­neel­ta Kepul­ta ja Kokoo­muk­sel­ta voi kysyä, mik­si ne toi­mi­vat ryös­tö­ka­pi­ta­lis­min mah­dol­lis­ta­mi­sek­si myös Suo­mes­sa — siis sen kaik­kein likai­sim­man ansain­ta­muo­don, jos­sa pie­nel­le jou­kol­le sijoit­ta­jia mah­dol­lis­te­taan pika­voi­tot yhtei­sen ympä­ris­tön pilaa­mi­ses­ta ja muil­le jäte­tään pysy­väs­ti pilat­tu ympä­ris­tö ja hait­to­jen kustannukset?

  Tätä sit­ten komp­paa­vat kaik­ki muut puolueet.

  Tämä osoit­taa, että nyky­puo­luei­den varas­sa Suo­mi on todel­li­ses­sa vaa­ras­sa, kos­ka yksi­tyis­tä saa­lis­tus­ta ei rajoi­ta mikään eikä kukaan.

  Tämä maa kuluu kui­ten­kin kansalaisille. 

  Nyt sitä koh­del­laan kuin hyö­dy­ket­tä tai kak­kua, jon­ka polii­ti­kot paloi­na myy­dä eni­ten tar­joa­val­le niin, että me muut omis­tam­me pel­kät haitat.

  Mitä on tapah­tu­nut demokratialle?

  Haluan sen takai­sin. Täl­lai­nen peli ei vetele.

 3. Työ­suo­je­lu­pii­rit ovat ympä­ris­tö­val­von­nan ohel­la se poruk­ka, jol­le ely-kes­kuk­set eivät olleet paras ratkaisu.

  Val­tion ja kun­nan­hal­lin­nos­sa on aina aikaa rajat­to­mas­ti kaik­keen poh­din­taan ja sel­vit­tä­mi­seen. kan­nat­taa muis­taa, että epä­täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sa meil­lä muil­la on rajal­li­nen aika ja rajal­li­set tie­dot pää­tös­ten teke­mi­seen vaja­vais­ten kyky­jem­me mukaan.

  Suu­ron­net­to­muus­tut­kin­ta ete­nee omaan tahtiinsa.
  Met­tal­li­teh­taan sesiot­ta­mi­nen vai­ku­ta­ta jo täs­sä vai­hees­sa ssioi­dens elvi­tet­lyä vira­non­mai­setn ihan itse kek­si­mäl­tä rangaistukselta.

  STUK:n kehu­mi­sen ohes­sa vie­lä on muis­tu­tet­ta­va, että seil­lä­kin tämä osaa­mi­nen ja vaatimustaso
  teh­tiin ajan kulues­sa. 80-luvun STUK:n pää­tök­set ovat nykyi­sin aika lepsuja.

  Ris­kia­na­lyy­sio­saa­mi­sen paran­ta­mi­ses­ta ympä­ris­tö­val­von­nas­sa ei voi olla kuin samaa mieltä. 

  Ympä­ris­tö­val­von­nan ongel­miin ja osaa­mis­va­jee­seen syyl­li­set ovat tosin ihan muut tahot kuin Tal­vi­vaa­ran kaivos.

 4. Muu­ten samaa miel­tä, mut­ta onko ihan todel­la niin, että Tal­vi­vaa­ras­ta vuo­ta­neen veden uraa­ni ja nime­no­maan uraa­ni (eikä mikään muu ras­kas­me­tal­li) “tuho­aa munuaiset?”

  STUK:in net­tiin lait­ta­man tie­dot­teen mukaan uraa­ni­pi­toi­suu­det Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tös­sä ovat nyt 20–100, enim­mil­lään sun­nun­tai­na 350 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa. Kun ker­ran täl­läi­siä luke­mia mita­taan kai­vo­ve­des­tä eikä niil­lä edes kol­ku­tel­la kai­vo­ve­sien uraa­nien­nä­tyk­siä, niin pitäi­si­kö noin mil­joo­nan kai­vo­ve­siä sään­nöl­li­ses­ti juo­van suo­ma­lai­sen huolestua?

  Vai oli­si­ko sit­ten­kin ehkä niin, että uraa­ni, nime­no­maan uraa­ni ja usein vain uraa­ni nos­te­taan esil­le lähin­nä sik­si, kos­ka se on uraa­nia ja saa aikaan ihmi­sis­sä eri­koi­sia pelkotiloja?

  STUK:in tie­dot­teen mukaan noi­ta vuo­to­ve­siä voi­si uraa­ni­pi­toi­suu­ten­sa puo­les­ta vaik­ka juo­da. Vas­ta yli 100 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa sisäl­tä­vien vesien pit­kä­ai­kais­ta käyt­töä tuli­si välttää. 

  Täs­tä­kin asias­ta voi­si ihan hyvin puhua älyl­li­ses­ti rehel­li­sel­lä tasol­la ja jät­tää uraa­nin demo­ni­soi­mi­sen vaik­ka Verkkomedialle.

  1. Pitoi­suus oli eilen 350 mik­ro­gram­maa litrassa.
   Meneil­lään on sinän­sä mie­len­kiin­toi­nen uraa­ni­net­sin­tä. Altaas­ta on karan­nut tuhat­sa­ta kiloa uraa­nia. Jos­sain se on, mut­ta kukaan ei tie­dä missä.

 5. Näin ker­too net­ti­tie­do­te täl­tä päivältä:

  Maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na (12.–13.11.) Tal­vi­vaa­ran kai­vo­sa­lu­een ete­lä­puo­lel­ta kerät­ty­jen vesi­näyt­tei­den perus­teel­la uraa­ni­pi­toi­suu­det ovat edel­leen kohon­nei­ta Lumi­joes­sa Vuok­sen vesis­tös­sä. Vesi­näyt­tei­den ana­lyy­sit val­mis­tui­vat tänään 14.11.
  Pitoi­suu­det vaih­te­le­vat välil­lä 20–100 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa. Suu­rim­mat pitoi­suu­det, 350 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa, mitat­tiin sun­nun­tai­na 11.11. samal­ta alu­eel­ta ote­tus­ta näytteestä.

  Vet­tä, jon­ka uraa­ni­pi­toi­suus ylit­tää 100 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa, ei pidä käyt­tää jat­ku­vas­ti ruo­ka- ja juomavetenä.

  http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/news_798/

  Ver­tai­lun vuok­si, kai­vo­ve­sis­tä mita­taan KTL:n mukaan kal­lio­seu­duil­la sään­nöl­li­ses­ti 100–700 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa, ennä­tyk­sen olles­sa 1500–1900. AIVAN VARMASTI täl­löin on kysees­sä vesi, jota ei kan­na­ta pit­kä­ai­kai­ses­ti juo­da, mut­ta että “munuai­set tuhoutuvat?”

  Ihan­ko todella?

  Altaas­ta on karan­nut tuhat­sa­ta kiloa uraa­nia. Jos­sain se on, mut­ta kukaan ei tie­dä missä. 

  Niin, ja pelk­kää nik­ke­liä on karan­nut pel­käs­tään parin päi­vän aika­na Suo­men Luon­non mukaan reip­paas­ti yli seit­se­män ton­nia. Kad­miu­mis­ta ym. puhu­mat­ta­kaan. Jän­nä jut­tu että vih­reä lii­ke nos­taa sil­ti sään­nöl­li­ses­ti nime­no­maan uraa­nin tähän kai­ken kes­ki­öön ja jät­tää muut myr­kyt jopa mai­nit­se­mat­ta. Onko se kad­mium niin vai­kea sana lausua? 

  Jol­len tie­täi­si parem­min, niin sanoi­sin, että täs­sä on taas kyse sii­tä, että uraa­ni liit­tyy joten­kin ydin­voi­maan ja kaik­ki ydin­voi­maan liit­ty­vä on auto­maa­gi­ses­ti ja reflek­sin­omai­ses­ti paha­pa­hem­paa kuin mikään muu. 

  No, jos halu­aa vält­tä­mät­tä jakaa ammuk­sia niil­le, jot­ka muu­ten­kin tuo­ta vuo­toa vähät­te­le­vät, niin mikäs sii­nä. Muu­ta­man vuo­den pääs­tä tähän­kin eit­tä­mät­tä vii­ta­taan, näy­te­tään noi­ta kai­vo­ve­si­ti­las­to­ja ja ympä­ris­tö­väen lausun­to­ja rin­nak­kain, ja ker­ro­taan, että koko jut­tu oli vain hys­tee­ris­ten viher­pii­per­tä­jien masinointia.

  1. Lue nyt vaik­ka jutun otsik­ko. Kyse oli STUKn neu­vot­te­lu­kun­nan kokouk­ses­ta. Kad­mium on ikä­vä jut­tu, mut­ta ei kuu­lu STUKn toi­mia­laan. Oikeas­taan tämä uraa­ni­kaan ei kuu­lu, kos­ka sitä ei ole niin pal­jon, että se muo­dos­tai­si sätei­ly­on­gel­maa. Ongel­ma­na on myr­kyl­li­syys. Jokai­nen juo pora­kai­von­sa vet­tä omal­la vastuullaan.

 6. Osmo: “Jos se oli­si ollut kaa­to­paik­ka, raken­teel­taan se oli­si ollut lain­vas­tai­nen, mut­ta kai­vos­lais­sa ei vas­taa­via mää­räyk­siä ole.”

  Kyl­lä kai laki kos­kee myös kai­vok­sia, jos kai­vos perus­taa kaa­to­pai­kan — ja nyt­hän tuli vahin­gos­sa perus­tet­tua aika­moi­nen kaatopaikka.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  snip’
  Altaas­ta on karan­nut tuhat­sa­ta kiloa uraa­nia. Jos­sain se on, mut­ta kukaan ei tie­dä missä.

  Ulos vir­ran­nees­sa vesi­mää­räs­sä 1100 kg ei ole pal­jon. Ei tai­da löy­tyä? Ei löy­dä terroristikaan.

 8. Kos­ka tuo uraa­ni ja muut myr­kyt ovat vapaa­na vedes­sä, niin sen pois­ta­mi­nen pitäi­si olla itses­tään sel­vää. Satei­ta on tulos­sa lisää ja tuo kip­si­sak­ka ei vai­ku­ta toi­mi­val­ta avoal­tai­den ja rank­ka­sa­tei­den kans­sa. Uraa­ni­kai­vos on sit­ten eri jut­tu, mut­ta nyt tilan­ne on tämä. Aina­kin pitää olla var­muus, että vesi ja kaik­ki mitä sii­nä on pysyy alu­eel­la ja altai­den poh­jat pitää, ennen kuin tulee lupa jatkaa. 

  Bul­ga­rian mafia on vii­mei­sen tie­don mukaan raken­ta­mas­sa Olki­luo­toa ja Suo­men viran­omai­set eivät tie­dä ketä alu­eel­la liik­kuu. Menee luot­ta­mus yhteiskuntaan.

  Tal­vi­vaa­ra osoit­ti jo, että aivan maan ylim­män joh­don väit­täis­tä huo­li­mat­ta ympä­ris­tö­val­von­ta oli onne­ton­ta. Vaka­va mie­tin­tä sekin, että onko oikein että minis­te­rit ja pre­si­dent­ti omis­ta­vat yri­tyk­sen osak­kei­ta ja kom­men­toi­vat jul­ki­suu­des­sa yri­tyk­sen toi­min­taa. Yleen­sä omis­ta­ja ei halua levit­tää epäi­lyk­siä omis­ta­mas­taan yri­tyk­ses­tä, aina­kaan nega­tii­vi­sia. Vai­kea uskoa, että val­tion­joh­dos­sa oli­si aina­kaan huo­nom­paa tie­toa, kuin taval­li­sen kan­san paris­sa. Nyt tämä näyt­tää tie­toi­sel­ta hys­syt­te­lyl­tä, joka kos­tau­tui kun pato petti.

  Olki­luo­to on taa­sen mal­lie­si­merk­ki sii­tä, miten polii­ti­kot suh­tau­tu­vat har­maa­seen talou­teen ja pal­jon­ko sen estä­mi­seen pis­te­tään voi­ma­va­ro­ja. Rikol­li­set yri­tyk­set saa­vat hää­rä­tä aida­tun alu­een sisä­puo­lel­la vuosikaudet. 

  Vaik­ka viran­omais­val­von­ta ei sovi enää eräi­den käsi­tyk­seen vapaas­ta mark­ki­na­ta­lou­des­ta ja muis­tut­taa hei­dän mie­les­tään Neuk­ku­laa, niin jos nyt näi­hin ei tule muu­tos­ta, niin mik­si sit­ten äänes­tää, jos jot­kut yri­tyk­set ovat lain ylä­puo­lel­la ja nii­den toi­min­taa jopa puo­lus­tel­laan kor­keal­ta tahol­ta medias­sa? Vaka­va paik­ka demo­kra­tial­le, kos­ka nyt tämä toi­mii vää­rin­päin joi­den­kin yri­tys­ten saa­des­sa mää­rä­tä omas­ta toiminnastaan. 

  Kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa välin­pi­tä­mät­tö­myys ja mah­dol­li­ses­ti rikol­li­nen toi­min­ta joh­ta­nut sii­hen, että tulee val­ta­via talou­del­li­sia tap­pioi­ta kai­kil­le osal­li­sil­le. Muu ei näy­tä enää kiin­nos­ta­van, niin ihan talou­del­lis­ten seik­ko­jen vuok­si siel­lä EK:ssa kan­nat­tai­si lopet­taa täl­läi­sen per­sei­lyn puo­lus­te­lu. Samoin por­va­ri­puo­lueis­sa ja joka paikassa.

 9. Jus­si Airak­si­nen: Onko mah­dol­lis­ta, että voi­mayh­tiöt ja STUK viran­omai­se­na ostaa vuo­ro­tel­len sel­vi­tyk­siä samoil­ta firmoilta?

  Kyl­lä sel­lais­ta tapah­tuu muil­la­kin aloil­la, esim. jon­kin jul­ki­sen raken­nus­hank­keen kus­tan­nus­las­kel­mat voi­daan hyvin teet­tää samal­la fir­mal­la, joka sit­ten las­kee raken­nus­liik­keil­le kus­tan­nuk­sia, kun urak­kaa kilpailutetaan.

 10. Vih­reäl­le puo­lu­eel­le Tal­vi­vaa­ran ura­ni on tes­ti linjasta.

  Tal­vi­vaa­ra ei ole uraa­ni­kai­vos vaan idea­na on pois­taa kiviai­nek­ses­sa ole­va uraa­ni. Vaih­toeh­to­na on sen jää­mi­nen altaisiin.

  Puh­da­sop­pi­ses­ti Vih­reä lii­ke vas­tus­taa kaik­kea uraa­niin ja sätei­lyyn liit­ty­vää, no, ehkä ei tupa­koin­tia kovin­kaan näyttävästi.

  Siis Tlvi­vaa­ra + uraa­ni = paha.

  Toi­saal­ta jos sitä uraa­nia ei ote­ta tal­teen niin ei sekään ole hyvä asia.

  Suo­mes­sa on yhdin­voi­ma­loi­ta ja lop­pusi­joi­tus, jos samal­la tuo­tam­me itse käy­tä­mäm­me uraa­nin, hoi­dam­me ongel­mam­me itse pääosin.

  Green­peacen roo­li on enen­kin ollut ongel­mal­li­nen, uskoa­ko hei­tä vähän vai ei lain­kaan. jul­ki­suu­den hal­lin­ta lie­nee hei­dän osaamisalueensa. 

  Arvos­tus­ky­sy­mys on, että kuin­ka laa­ja epä­on­nis­tu­mi­nen on yhden altaan poh­ja­ra­ken­teen mokaa­mi­nen? Sil­to­ja­kin on romah­ta­nut Suomessakin. 

  Paha jut­tu, asioi­ta on men­nyt pie­leen, suh­teel­li­susu ja aat­teel­li­susu eivät ehkä ihan koh­taa keskustelussa.

  Tois­tan vie­lä: kai­vos­teol­li­suu­teen Suo­mes­sa tar­vit­tiin nopeas­ti sato­ja asian­tun­ti­joi­ta — osaa­mis­ta ja osaa­jia ei oikein löy­ty­nyt. Mokia seu­raa, samoin vähän van­ho­ja asen­tei­ta men­neen ajan kai­vos­teol­li­suu­des­ta pää­si mukaan. Ympä­ris­tö­val­von­ta samoin käs­ri niin osaa­mis- kuin teki­jä­vaees­ta ja koke­muk­sen puut­tu­mi­ses­ta. Sekään ei syyt­te­lyl­lä kor­jaan­nu vaan ude­lal lin­sää­dän­nöl­lä. Vesi­lain­sää­dän­töä vii­lat­tiin vuo­si­kym­me­niä ennen­kuin pape­ri­teh­taat saa­tiin kehit­tä­mään prosessiaan.

  Ongel­mat ja onnet­to­muu­det ovat asioi­ta, joi­ta tapah­tuu osa­na oppi­mis­pro­ses­sia. Kai­kis­sa uusis­sa teol­li­suu­de­na­lois­sa näin käy. Tur­val­li­suus­kul­tuu­ria­kaan ei opi­ta yhdes­sä yös­sä, sii­nä kokek­neet kai­vos­yh­tiöt ovat huo­mat­ta­vas­ti parem­pia koke­muk­sen ansiosta.

  Suo­mel­le, ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sil­le ja kai­vos­teol­li­suu­del­le, met­sol­le ja muil­le tämä on se vält­tä­mä­tön koke­mus, jota kan­nat­taa hyödyntää.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jokai­nen juo pora­kai­von­sa vet­tä omal­la vastuullaan.

  Niin kyl­lä. Mut­ta odot­tai­sin tilas­to­tie­tei­li­jäl­tä jon­kin­lais­ta ris­kia­na­lyy­siä sii­tä, kuin­ka pal­jon yksit­täi­sen joen pitoi­suu­den uraa­ni­pi­toi­suu­den nouse­mi­nen var­sin tyy­pil­li­siin pora­kai­vo­lu­ke­miin yhden päi­vän mit­tauk­sis­sa vai­kut­taa veden käyt­tä­jän ter­vey­teen. (Har­vem­pi juo suo­raan joes­ta, altis­tus kes­tää vain lyhyen ajan, suu­rem­mat­kaan pitoi­suu­det eivät ole akuu­tis­ti toksisia.)

  En jak­sai­si olla ihmis­ten ter­vey­des­tä tuos­sa kovin huo­lis­sa­ni — aina­kaan uraa­nin osal­ta. Sen sijaan luon­nos­ta oli­sin kyl­lä aika huo­les­tu­nut jo pelk­kien pH-arvo­jen vuok­si. Ja suo­ma­lai­ses­ta insi­nöö­rio­saa­mi­ses­ta kum­mal­la­kin puo­lel­la pöytää.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Pitoi­suus oli eilen 350 mik­ro­gram­maa litrassa.
  Meneil­lään on sinän­sä mie­len­kiin­toi­nen uraa­ni­net­sin­tä. Altaas­ta on karan­nut tuhat­sa­ta kiloa uraa­nia. Jos­sain se on, mut­ta kukaan ei tie­dä missä.

  Pora­kai­vois­ta on Suo­mes­sa mitat­tu ad 13000 ug/L, WHO:n suo­si­tus juo­ma­ve­del­le on max 30 ug/L ja juo­ma­ve­si­nor­meis­sa on nor­maa­lis­ti 100-ker­tai­nen turvamarginaali. 

  Muu­ten edus­kun­ta­ta­los­sa lie­nee uraa­nia kym­me­niä kilo­ja, kos­ka sitä on Suo­men kal­liois­sa kes­ki­mää­rin 4g/tonni.

  Sit­ten täs­tä val­von­nas­ta ja viran­omai­sis­ta. Suo­mes­sa on noin 2300 ympä­ris­tö­vi­ran­omais­ta kun­nan viran­omai­set mukaan­luet­tu­na ja GTK:ssa 600 tut­ki­jaa. Viran­omais­ten mää­räs­tä ei ole pulaa. Itse ympä­ris­tö­hal­lin­nos­sa­kin työs­ken­nel­lee­nä tie­dän, että siel­lä vir­ko­ja ja ase­mia var­tioi­daan tark­kaan eikä hel­pos­ti siir­ry­tä uusiin teh­tä­viin. Luku­mää­räs­tä ei ole pula vaan vää­räs­tä teh­tä­vien allo­koin­nis­ta. Timo Soi­ni var­maan tote­ai­si, että on oltu mum­mon pis­so­ja var­tioi­mas­sa kun kai­vos vuotaa.

 13. Uraa­ni­pi­toi­ses­ta talous­ve­des­tä vie­lä jota­kin. Uraa­ni­pi­tois­ta talous­vet­tä esiin­ty­nee eni­ten Itä-Uudel­la­maal­la, jos­sa mai­nit­tua vet­tä käy­tet­tä­neen nor­maa­lis­ti talous­ve­te­nä. Käy­tön jäl­keen vesi jou­tu­nee lopul­ta Suo­men­lah­teen muun (puh­dis­te­tun?) jäte­ve­den muka­na. Jäte­ve­sien puh­dis­ta­mot eivät pois­ta jäte­ve­sis­tä kui­ten­kaaan uraa­nia, jol­loin Suo­men­lah­teen vir­taa jat­ku­vas­ti uraa­ni­pi­tois­ta vet­tä. Pitäi­si­kö täs­tä huo­les­tua samal­la tavoin kuin Tal­vi­vaa­ran vii­kon kes­tä­nees­tä vuodosta?

 14. löy­tyy­hän se ´perus­mo­ka´. Nii­tä lie­nee mon­ta kuten yleen­sä suuronnettomuksissa.

  Ilmei­ses­ti siis kysees­sä oli ensim­mäi­sek­si teh­dyn altaan suun­nit­te­lu / raken­nus­vir­he, joka joh­ti vuotoon.

  se, että altaan pin­taa koro­tet­tiin ja pai­net­ta kas­va­tet­tiin yli altaan todel­li­sen kes­to­ky­vyn oli sit­ten ilmei­ses­ti toi­nen ´perus­mo­ka´. Var­muus­ker­toi­met suun­nit­te­lus­sa oli­vat ilmei­ses­ti riit­tä­mät­tö­mät ja altaan pai­neen kas­vat­ta­mi­ses­ta teh­dyn pää­tök­sen teki­jä ei nii­tä tuntenut.

  se, että vuo­don aika­na altaas­sa oli huo­no coc­tail oli kol­mas vir­he, joka on siis riip­pu­ma­ton ensimmäisestä.Tässä oli kyse osaa­mat­to­muu­des­ta ja kai­vok­sen kemian tun­te­mat­to­muu­des­ta — käyttövirhe.

  toden­nä­köi­syys vaa­tii perus­mo­kien yhdis­tä­mi­sen saman­ai­kai­ses­ti. Nii­tä on var­mas­ti enem­män kuin em. mai­ni­tut. Yhtä syyl­lis­tä nimel­lä ´mr. Talvivaara´ei ole.

  Suo­mi ei saa men­nä sii­hen suun­taan, että väki­sin yksi ihmi­nen syyl­lis­te­tään. Jul­ki­nen sana sai­si hie­man miet­tiä popu­lis­tis­ta roo­li­aan kuten Van­ha­nen varoittelee.

  Odo­tan suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la onnet­to­muus­kek­suk­sen raport­tia asiasta.
  Toi­von, että myös ympä­ris­tö­va­hin­gois­ta teh­dään rehel­li­nen onnet­to­muus­kes­kuk­sen tyy­lin mukai­nen sel­vi­tys jos­sa totuus ympä­ris­tö­va­hin­gon suu­ruu­des­ta saa­tai­siin julkisuuteen.

  Nyt tun­tuu kuin oli­si toi­saal­ta vähät­te­lyä ja toi­saal­ta mie­le­tön­tä lii­ot­te­lua myrk­ky­ve­sis­tä ja akuu­tis­ta hätä­ti­las­ta. Ympä­ris­tö­ak­tii­vien kan­nat­tai­si ehkä myös miet­tiä kuin­ka sit­ten käy hei­dän uskot­ta­vuu­del­leen jos havai­taan että tuli taas ker­ran ras­kaas­ti liioiteltua.

  Kaik­ki tun­te­vat sadun tytös­tä ja sudes­ta — niin ei oli­si ympä­ris­tö­liik­keen hyvä toimia.

 15. sari:

  Kaik­ki tun­te­vat sadun tytös­tä ja sudes­ta – niin ei oli­si ympä­ris­tö­liik­keen hyvä toimia.

  Noh, kai­kis­sa his­to­rian suu­ron­net­to­muuk­sis­sa moni pie­ni asia on men­nyt huomaamatta/ajattelematta. Vir­heis­tä oppii, mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tä paras tapa opetella.

  Ympä­ris­tö­lii­ke, siis kan­san­liik­kee­nä, elää krii­sis­tä. Jos ei ole kata­stro­fin uhkaa (ilmastonlämpeneminen/otsonikato/PCB/DDT) ei saa­da mas­so­ja mukaan. Jos ei ole mas­so­ja, ei ole vai­ku­tus­val­taa ja lait tai direk­tii­vit eivät muutu.

  Ongel­mien rat­kai­su on sen sijaan hil­jais­ta insi­nöö­ri­työ­tä jos­ta on tur­ha odot­taa gloo­ri­aa. Ympä­ris­tö­lii­ket­tä­kin tar­vi­taan yllä­pi­tä­mään jon­kin­lais­ta kau­hun tasa­pai­noa joka saa inves­toin­ti­pää­tök­siä teke­vät joh­ta­jat otta­maan huo­mioon ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set, nykyi­nen lupa saas­tut­taa käy­tän­tö on sii­hen riittämätön.

 16. Hyvä kom­ment­ti Saril­ta edellä. 

  Myös­kin tun­tuu unoh­tu­van se, että ympä­ris­tö­lu­van kai­vok­sel­le on aika­naan anta­nut Poh­jois-Suo­men ympä­ris­tö­lu­pa­vi­ras­to, ei ympä­ris­tö­kes­kus tai ely-keskus. 

  Ympä­ris­tö­lu­pa on noin 180-sivui­nen asia­kir­ja, jos­sa monia asioi­ta on poh­dit­tu perus­teel­li­ses­ti, mut­ta sil­ti näin on pääs­syt käy­mään. Lausun­to­ja on pyy­det­ty monil­ta tahoil­ta. Luvas­sa on kui­ten­kin jää­nyt lii­an vähän huo­miol­le altai­den kes­tä­vyys. En usko, että toi­sen­lai­nen hal­lin­nol­li­nen rat­kai­su (=ympä­ris­tö­kes­kuk­sen säi­lyt­tä­mi­nen) oli­si estä­nyt tämän tapahtumasarjan.

  Sel­väk­si on myös tul­lut eri viran­omais­ta­ho­jen sii­lo­mai­nen toi­min­ta ja tois­ten­sa syyt­te­ly. Resurs­se­ja on kyl­lä Suo­mes­sa tar­peek­si. Esim. Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus (600 hen­keä) oli­si voi­nut sat­sa­ta enem­män näi­den pato­ra­ken­tei­den tut­ki­muk­seen. Samoin täl­lai­siin akuut­tei­hin tilan­tei­siin pitäi­si voi­da saa­da armei­jan apua nopeam­min ja laa­jem­min, ja kehit­tää armei­jaa ympä­ris­tön­tu­ho­jen torjuntaan.

  Nyt täs­sä kala­ba­lii­kis­sa täy­tyy huo­ma­ta se, että tilan­net­ta käte­tään myös poliit­ti­ses­ti hyväk­si ja vaa­di­taan lisää val­von­taa, jol­la tätä­kään kata­stro­fia tus­kin oli­si tor­jut­tu. Toi­vot­ta­vas­ti teh­dään todel­la onnet­to­muus­kes­kus­tyyp­pi­nen, poli­tii­kas­ta vapaa tut­kin­ta asaista.

 17. Osaa­ko joku kom­men­toi­da näi­tä RKTL:n tut­ki­ja Man­nion väit­tei­tä (link­ki Uuden Suo­men artik­ke­liin)?

  Tal­vi­vaa­ran pääs­tö­jen kul­ku ja vai­ku­tuk­set tun­ne­taan suo­ma­lai­ses­sa vesis­tö­tut­ki­muk­ses­sa hyvin. Ilmiö on saman­kal­tai­nen kuin mitä Poh­jan­maal­la tapah­tuu pää­osin luonnollisesti.

  - Hap­pa­mil­ta suo­mail­ta valuu jokiin syys­sa­teil­la saman­lai­nen metal­licoc­tail kuin mitä Tal­vi­vaa­ras­ta, Man­nio kertoo.

  Poh­jan­maan ilmiö näyt­täy­tyy voi­mak­kaam­pa­na aina kui­vien kesien jäl­keen saa­pu­vien run­sai­den satei­den aikaan.

  Poh­jan­maa on van­haa meren­poh­jaa, jon­ne on kerään­ty­nyt metal­le­ja. Soil­le sata­nut vesi hap­pa­moi­tuu ja sen muka­na liik­keel­le läh­te­vät myös soi­hin sitou­tu­neet metal­lit. Tämä on usei­na vuo­si­na aiheut­ta­nut kala­kuo­le­mia Poh­jan­maan joissa. 

  Yhä enem­män minua­kin kiin­nos­tai­si tie­tää, miten suu­ri pääs­tö oikeas­ti on ympä­ris­tön kan­nal­ta ja miten se ver­tau­tuu luon­non pro­ses­sei­hin. Pelk­kä puhe ton­neis­ta nik­ke­liä ei fyy­si­kol­le­kaan sano muu­ta kuin että ton­ne­ja nik­ke­liä. 🙁 Tar­vi­taan vesie­ko­lo­ge­ja ja mui­ta erikoisasiantuntijoita.

 18. Tal­vi­vaa­ran var­jos­sa austr. kai­vos­yh­tiö vas­tus­taa Kevit­san altaan beto­niit­ti­ker­ros­ta lii­an kal­lii­na. Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen altaas­ta­kaan takei­ta (Suo­men Luon­to ‑leh­den artikkeli).

  Jos kai­vos­yh­tiöi­den ei kan­na­ta teh­dä raken­tei­ta kun­nol­la, on hei­dän sit­ten syy­tä tode­ta, että toi­min­ta ei ole kan­nat­ta­vaa ja luo­vut­ta­va hank­kees­ta. Jos viran­omais­ten “jous­ta­va” lain­tul­kin­ta tai val­von­nan riit­tä­mät­tö­myys ovat ovat kan­nat­ta­vuu­den edel­ly­tys, niin hom­ma on aika syvältä.

 19. Yle 11.11.12: “Vir­taus on jat­ku­nut saman­ta­soi­se­na kuin eilen lau­an­tai­na eli noin 3 000–5 000 kuu­tio­ta tunnissa.”
  Jos nyt las­ke­taan tuon arvion kes­ki­lu­vul­la 4000 kuu­tiol­la ja vuo­don arvioi­dul­la kes­tol­la vaik­ka­pa vii­kol­la, niin vet­tä on vuo­ta­nut 672 000 kuu­tio­ta eli 672 000 000 lit­raa. Vesi pai­naa 1 kg/litra. Jos tuos­sa 672 000 ton­nis­sa on 1 100 kg eli 1.1 ton­nia uraa­nia niin joku muu las­ki­men omis­ta­ja las­ke­koon pitoi­suu­den ja arvioi­koon, mitä se mis­sä­kin vaikuttaa.
  Vas­taus kysy­myk­seen, mis­sä tuo ‘kateis­sa’ ole­va uraa­ni on, on mel­ko var­mas­ti se että kyl­lä se siel­lä vedes­sä on.

 20. Vihe­rins­si: Sen sijaan luon­nos­ta oli­sin kyl­lä aika huo­les­tu­nut jo pelk­kien pH-arvo­jen vuoksi.

  Tähän näh­den oli hie­man sur­ku­hu­pai­saa lukea otsi­koi­ta “Tal­vi­vaa­ra pudot­taa heli­kop­te­ris­ta syö­vyt­tä­vää kalk­kia”. Kun siis kyse on sii­tä, että noi­ta (luon­tai­ses­ti­kin alhai­sia ja kai­vok­sen pääs­tö­jen vie­lä alen­ta­mia) pH-arvo­ja nos­te­taan ympä­ris­tö­va­hin­ko­jen välttämiseksi.

  Joku voi­si nyt ker­toa Hel­sin­gin asuk­kail­le, että HSY lisää hei­dän JUOMAVETEENSÄ SYÖVYTTÄVÄÄ KALKKIA. (Ihan sik­si, että pH nousi­si arvoon jos­sa se ei syö­vy­tä putkia).

 21. Kuvail­tu STUK:n käy­tän­tö pis­tää vaan miet­ti­mään, kuin­ka iso jää­viys­sot­ku voi­si­kaan syn­tyä. Tähän maa­han ei mah­du ihan lopu­ton­ta mää­rää ydin­tur­val­li­suus­kon­sul­toin­tiyh­tiöi­tä. Onko mah­dol­lis­ta, että voi­mayh­tiöt ja STUK viran­omai­se­na ostaa vuo­ro­tel­len sel­vi­tyk­siä samoil­ta firmoilta?

  Itse asias­sa STUK yleen­sä yksin­ker­tai­ses­ti palk­kaa lisää väkeä ja las­kut­taa näi­den vir­ka­mies­ten pal­kat valvottavilta.

  Kon­sult­tien riip­pu­mat­to­muut­ta var­ten ydin­voi­mayh­tiöil­tä peri­tään vero­luon­teis­ta mak­sua, jol­la eräil­le VTT:n ja yli­opis­to­jen tut­ki­mus­ryh­mil­le taa­taan perus­ra­hoi­tus. Sit­ten, kun tar­vet­ta on, STUK ti

 22. pasa­nen:
  Tal­vi­vaa­ran var­jos­sa austr. kai­vos­yh­tiö vas­tus­taa Kevit­san altaan beto­niit­ti­ker­ros­ta lii­an kal­lii­na. Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen altaas­ta­kaan takei­ta (Suo­men Luon­to ‑leh­den artikkeli).

  Jos kai­vos­yh­tiöi­den ei kan­na­ta teh­dä raken­tei­ta kun­nol­la, on hei­dän sit­ten syy­tä tode­ta, että toi­min­ta ei ole kan­nat­ta­vaa ja luo­vut­ta­va hank­kees­ta. Jos viran­omais­ten “jous­ta­va” lain­tul­kin­ta tai val­von­nan riit­tä­mät­tö­myys ovat ovat kan­nat­ta­vuu­den edel­ly­tys, niin hom­ma on aika syvältä.

  Syväl­tä on, tosiaan.
  Kysyn vaan että näin­kö se meni, kun Van­ha­nen, Leh­to­mä­ki ja Pek­ka­ri­nen käyt­ti­vät kepun väri­suo­raa ja mui­den puo­luei­den tukea Suo­men muok­kaa­mi­sek­si “kai­vos-nokia-lan­diak­si”:

  Kai­vos­la­ki uusik­si (huo­no), ympä­ris­tö­hal­lin­to uusiksi(minimoiduin resurs­sein alis­tei­sek­si elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­le = mah­dol­li­sim­man kein­ot­to­mak­si ja vail­le val­taa), ympä­ris­tö­mi­nis­te­ris­tä pelk­kä koris­te. Mie­hi­te­tään pos­tit omal­la väellä.

  Tämä vas­tuun­häi­vy­tys­him­me­li on nyt tes­tat­tu Tal­vi­vaa­ral­la ja ker­to­mil­la­si muil­la ole­mas­sa ole­vil­la tapauksilla.
  Mikä­li tämä jää tähän ( Pek­ka Perän vahin­gon­kär­si­jöi­den osaa irvok­kaas­ti vähät­te­le­vään anteek­si­pyyn­töön) mitään ei tar­vit­se osa­ta jat­kos­sa­kaan eikä osaa­mat­to­muu­del­la tai piit­taa­mat­to­muu­del­la tuo­te­tus­ta vahin­gos­ta jou­du vas­tuuseen, kos­ka meil­tä puut­tuu mm. asian­tun­te­vat ynm­pä­ris­tö­ri­kos­tut­ki­jat, joi­ta muis­sa mais­sa, mm. Ruot­sis­sa on.

 23. Val­von­nan ja val­von­ta­vi­ran­omais­ten mah­dol­li­suuk­sis­ta val­voa äkil­lis­tä pääs­töä näyt­tää val­lit­se­van joten­kin epä­rea­lis­ti­sia odo­tuk­sia. Ei auta vaik­ka kuin­ka mon­ta viran­omais­ta sei­soi­si altaan reu­nal­la näyt­teen­ot­to­pul­lo kädes­sä, jos pääs­tö on äkil­li­nen ja satun­nai­nen. Sys­te­maat­ti­nen näyt­teen­ot­to sopii vain jat­ku­viin pie­nem­piin pääs­töi­hin ja pääs­tö­jen jäl­ki­seu­ran­taa. Ehkä voi­tai­siin kui­ten­kin lähiojiin/vesiin asen­taa jat­ku­va­toi­mi­nen pH-mittauslaitteisto.

  Kyl­lä ainoa kei­no tor­jua täl­lai­set have­rit on teh­dä suun­nit­te­lu ja luvi­tus kun­nol­la. Meil­lä on kan­sain­vä­li­ses­ti­kin suu­ri, 600 hen­gen Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus (GTK), jos­ta tiet­ty osa voi­tai­siin val­jas­taa täl­lai­siin allas­ra­ken­tei­den tut­ki­mus- ja arvioin­ti­töi­hin. Ei aina tar­vi­ta uusia vir­ka­mie­hiä, vaan teh­tä­viä voi­daan suun­na­ta uudel­leen. GTK lie­nee ainoa paik­ka, jos­sa on enem­män asian­tun­te­mus­ta kai­vo­s­asiois­sa. Mik­si perus­taa mitään uut­ta orga­ni­saa­tio­ta. Lisäk­si var­maan kai­vat­tai­siin muu­ta­ma geologi/metallurgi Pohjois_Suomen ympäristyölupavirastoon/nykyiseen Aviin, joka hoi­taa lupa-asioita.

 24. Rai­mo K: Vir­taus on jat­ku­nut saman­ta­soi­se­na kuin eilen lau­an­tai­na eli noin 3 000–5 000 kuu­tio­ta tunnissa.”
  Jos nyt las­ke­taan tuon arvion kes­ki­lu­vul­la 4000 kuu­tiol­la ja vuo­don arvioi­dul­la kes­tol­la vaik­ka­pa vii­kol­la, niin vet­tä on vuo­ta­nut 672 000 kuu­tio­ta eli 672 000 000 lit­raa. Vesi pai­naa 1 kg/litra. Jos tuos­sa 672 000 ton­nis­sa on 1 100 kg eli 1.1 ton­nia uraa­nia niin joku muu las­ki­men omis­ta­ja las­ke­koon pitoi­suu­den ja arvioi­koon, mitä se mis­sä­kin vaikuttaa.
  Vas­taus kysy­myk­seen, mis­sä tuo ‘kateis­sa’ ole­va uraa­ni on, on mel­ko var­mas­ti se että kyl­lä se siel­lä vedes­sä on.

  Tulos on noin 1,6 ppm eli 1,6 mg/L. Mut­ta tämä on jäteveden=päästön kes­ki­mää­räi­nen pitoi­suus, todel­li­suu­des­sa pääs­tö lai­me­nee ajan myö­tä val­ta­vas­ti sekoit­tu­mi­sen ja dif­fuusion myö­tä. Jos nyt ole­te­taan, että lai­me­ne­mis­ta tapah­tui­si vain 1:10, pääs­täi­siin jo pitoi­suus­ta­soon 160 ug/L eli lähes juo­ma­kel­poi­sen veden tasoon (=100 ug/L). Todel­li­suu­des­sa lai­me­ne­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti suurempaa.

 25. Count­ry­boy:
  Hyvä kom­ment­ti Saril­ta edellä. 

  Myös­kin tun­tuu unoh­tu­van se, että ympä­ris­tö­lu­van kai­vok­sel­le on aika­naan anta­nut Poh­jois-Suo­men ympä­ris­tö­lu­pa­vi­ras­to, ei ympä­ris­tö­kes­kus tai ely-keskus. 

  Ympä­ris­tö­lu­pa on noin 180-sivui­nen asia­kir­ja, jos­sa monia asioi­ta on poh­dit­tu perus­teel­li­ses­ti, mut­ta sil­ti näin on pääs­syt käy­mään. Lausun­to­ja on pyy­det­ty monil­ta tahoil­ta. Luvas­sa on kui­ten­kin jää­nyt lii­an vähän huo­miol­le altai­den kes­tä­vyys. En usko, että toi­sen­lai­nen hal­lin­nol­li­nen rat­kai­su (=ympä­ris­tö­kes­kuk­sen säi­lyt­tä­mi­nen) oli­si estä­nyt tämän tapahtumasarjan.

  Sel­väk­si on myös tul­lut eri viran­omais­ta­ho­jen sii­lo­mai­nen toi­min­ta ja tois­ten­sa syyt­te­ly. Resurs­se­ja on kyl­lä Suo­mes­sa tar­peek­si. Esim. Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus (600 hen­keä) oli­si voi­nut sat­sa­ta enem­män näi­den pato­ra­ken­tei­den tut­ki­muk­seen. Samoin täl­lai­siin akuut­tei­hin tilan­tei­siin pitäi­si voi­da saa­da armei­jan apua nopeam­min ja laa­jem­min, ja kehit­tää armei­jaa ympä­ris­tön­tu­ho­jen torjuntaan.

  Nyt täs­sä kala­ba­lii­kis­sa täy­tyy huo­ma­ta se, että tilan­net­ta käte­tään myös poliit­ti­ses­ti hyväk­si ja vaa­di­taan lisää val­von­taa, jol­la tätä­kään kata­stro­fia tus­kin oli­si tor­jut­tu. Toi­vot­ta­vas­ti teh­dään todel­la onnet­to­muus­kes­kus­tyyp­pi­nen, poli­tii­kas­ta vapaa tut­kin­ta asaista.

  Minä­pä puo­les­ta­ni mie­tin, mis­sä mää­rin val­von­nan hei­ken­tä­mi­nen nykyi­sel­leen on pait­si nime­no­maan poliit­ti­nen pää­tös, myös rat­kai­se­va syy. Mitä muu­ta hei­kon val­von­nan logiik­ka pal­ve­lee kuin suur­ta riskinottoa?

  Jär­jes­tä­mäl­lä heik­ko val­von­ta jär­jes­te­tään tilaa ris­ki­no­tol­le ja kor­kean ris­kin toteut­ta­jil­le vas­tuu­va­paus — etu­kä­teen. Siis kan­nus­te­taan siihen.
  Kun ne ris­ki­not­ta­jat sit­ten ovat yksi­tyi­siä yri­tyk­siä ja vahin­gon­kär­si­jöi­tä kaik­ki muut eli kan­sa­lai­set, yhtei­söt ja Kai­nuun tapauk­ses­sa pit­kä­ai­kai­ses­ti työl­lis­tä­neet mat­kai­lu­yrit­tä­jät, joi­den elin­kei­no on puh­taan luon­non varas­sa, on ilmi­sel­vää kenen pus­siin val­von­nan hei­ken­tä­jä pelaa ja kenen kustannuksella.

 26. Count­ry­boy:
  ‘snip’
  GTK lie­nee ainoa paik­ka, jos­sa on enem­män asian­tun­te­mus­ta kai­vo­s­asiois­sa. Mik­si perus­taa mitään uut­ta orga­ni­saa­tio­ta. Lisäk­si var­maan kai­vat­tai­siin muu­ta­ma geologi/metallurgi Pohjois_Suomen ympäristyölupavirastoon/nykyiseen Aviin, joka hoi­taa lupa-asioita.

  Epäi­len kyl­lä geo­lo­gien asian­tun­te­mus­ta pato- ja allasasioissa.

 27. Mik­si mikään tie­do­tus­vä­li­ne ei ker­ro kuka on se ihmi­nen jol­la on mah­dol­li­suus puut­tua tal­vi­vaa­ran toi­min­taan yhteis­kun­nan man­daa­til­la? Koko ajan puhu­taan vain sii­tä kuka *ei voi*tehdä asial­le mitään. Samaa ros­kaa on jau­haa orga­ni­saa­tiois­ta: ELY-kes­kus sitä Ely-kes­kus tätä, YM tai hal­li­tus ei voi mitääm jne. Kyl­lä­hän jos­sain on lihaa ja ver­ta ole­va ihmi­nen joka näis­sä lai­tok­sis­sa vir­ka­työ­nään tekee päätöksiä. 

  Mik­sei ilta-uutis­ten toi­mit­ta­ja ole tämän hen­ki­lön kotio­vel­la työn­tä­mäs­sä mik­ro­fo­nia naa­mal­le: “KAUANKO ANNAT TÄMÄN JATKUA?”

  Kan­nat­taa muis­taa, että sekin on valin­ta että ei tee mitään. Nyt jos­sain on ihmi­siä jot­ka tie­toi­ses­ti anta­vat tämän jat­kua sil­lä että eivät tee mitään. 

  All that is nee­ded for evil to triumph is that good people do nothing”

 28. Sant­tu: Mik­si mikään tie­do­tus­vä­li­ne ei ker­ro kuka on se ihmi­nen jol­la on mah­dol­li­suus puut­tua tal­vi­vaa­ran toi­min­taan yhteis­kun­nan mandaatilla? 

  Se oli­si tie­tys­ti Kek­ko­nen. Hänen jäl­keen­sä ei maas­sam­me ole esiin­ty­nyt kaikkivaltiaita.

 29. Count­ry­boy:

  Pora­kai­vois­ta on Suo­mes­sa mitat­tu ad 13000 ug/L, WHO:n suo­si­tus juo­ma­ve­del­le on max 30 ug/L …

  Tämän­päi­väi­ses­sä A‑Talkissa mie­le­no­soit­ta­jien edus­mies heit­ti pöy­tään niin­kin isot luke­mat kuin 6 000 ug uraa­nia (ja 20 000 ug nik­ke­liä), näyt­tees­tä jon­ka kuu­lem­ma oli yksi­tyi­nen kan­sa­lai­nen ottanut.

  Mut­ta läh­de oli IL, ilmei­ses­ti tämä uuti­nen. Sii­tä saa käsi­tyk­sen että näy­te oli otet­tu suo­raan pur­ku­put­kes­ta.

  Uuti­sen net­ti­ver­sios­sa ei ole ana­lyy­si­tu­lok­sia, ne oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä jot­ta sai­si käsi­tyk­sen myös mui­den ras­kas­me­tal­lien osalta.

 30. Sant­tu

  Mik­si mikään tie­do­tus­vä­li­ne ei ker­ro kuka on se ihmi­nen jol­la on mah­dol­li­suus puut­tua tal­vi­vaa­ran toi­min­taan yhteis­kun­nan mandaatilla? 

  Viran­omai­sil­la on mah­dol­li­suus ensin­nä­kin jär­jes­tää uhka­sak­ko. Sem­mois­ta käy­te­tään sil­loin kun sakon saa­ja on muu­ten vas­ta­ha­koi­nen ryh­ty­mään toi­men­pi­tei­siin. Mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa näyt­täi­si että Tal­vi­vaa­ran väki on yhtä hädis­sään kuin kaik­ki muut­kin. Pato­työ­maal­la kävi uutis­ten perus­teel­la kuhi­na kuin muu­ra­hais­pe­säs­sä ja siel­lä oli 40 kai­vin­ko­net­ta töissä.

  Toi­sek­si viran­omai­sil­la on mah­dol­li­suus uha­ta toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sel­lä — ja eikös metal­lien tal­teen­ot­to ole­kin Tuke­sin luvan puut­tues­sa seis? Mut­ta parem­pi kai oli­si jat­kaa metal­lien pois­ta­mis­ta lie­mis­tä, aina vähem­män niis­tä jää sil­loin luon­non­ve­siin valu­maan. Ja niin­kuin blo­gis­ti­kin huo­maut­ti bak­tee­rit jat­ka­vat liu­oi­tus­työ­tään vaik­ka nii­tä kuin­ka hal­lin­nol­li­sel­la pää­tök­sel­lä kiel­let­täi­siin. Vaik­ka kai­pa sem­moi­seen liu­oi­tus­ka­saan voi­si pudot­taa heli­kop­te­ris­ta muu­ta­man ton­nin penisilliiniä…

  Kol­man­nek­si koko lai­tok­sen voi mää­rä­tä sul­jet­ta­vak­si. Mut­ta sil­loin ne altaat jää­vät veron­mak­sa­jien hoi­det­ta­vak­si, eihän nii­tä voi sin­ne omia aiko­jaan vuo­ta­maan­kaan jät­tää sen jäl­keen kun teh­taan väki pak­kaa kimp­sun­sa ja sam­mut­taa valot. Yri­tys­tä kun ei voi vel­voit­taa sii­vous­toi­miin enem­pää kuin yri­tyk­seen sijoi­te­tun pää­oman ver­ran, ja jos tuo­tan­to ei toi­mi pää­omat lop­pu­vat pal­jon var­mem­min ja aikai­sem­min kuin sil­loin jos tuo­tan­to toi­mii. Tämä nyt vain on “rajoi­te­tun vas­tuun yri­tys­ten” kuten osa­keyh­tiöi­den koko idea, ja on ollut aina vuo­den 1347 Sto­ra Kop­par­ber­gis­tä asti. Jos vas­tui­ta ei oli­si his­to­rial­li­ses­ti rajoi­tet­tu, on vai­kea sanoa kuin­ka moni oli­si uskal­ta­nut ottaa ris­kiä mis­tään vähän­kään isom­mas­ta hank­kees­ta, ja kuin­ka pal­jon alkeel­li­sem­min nyt elet­täi­siin. (No, on yli­pään­sä mah­do­ton sanoa miten joku vaih­toeh­toi­nen his­to­ria oli­si toteutunut).

  Sel­lais­ta “ihmis­tä”, joka “yhteis­kun­nan man­daa­til­la” tai ilman, sai­si sor­mi­aan nap­saut­ta­mal­la kip­si­sak­ka-altaat häviä­mään ja saas­tu­neet vedet vir­taa­maan taka­pe­rin kal­lion­ko­loi­hin jon­ne mal­mit palai­si­vat — sel­lais­ta ei ole.

  Vie­lä kai­vok­sen sul­ke­mis­ta puu­hat­taes­sa pitää kysyä miten käy nii­ten sato­jen kai­vok­ses­ta suo­raan (tai tuhan­nen epä­suo­ras­ti) elan­ton­sa saa­van kai­nuu­lai­sen. Eikös aja­tus ollut yrit­tää löy­tää toi­meen­tu­lon eväi­tä muu­al­ta­kin maas­ta kuin vain Hel­sin­gis­tä (vai Brys­se­lis­tä), että pysyi­si koko maa asut­tu­na? Puhu­mat­ta­kaan että koko maa sai­si lisä­mu­rusia lei­pään­sä jos­ta­kin, nyt kun Krei­kat sor­tu­vat, kii­na­lai­set jyl­lää­vät ja Katai­sen hal­li­tus ottaa vel­kaa niin että lom­pa­kon sau­mat soivat.

  Kai­vos­toi­min­taa ei pidä tie­ten­kään jat­kaa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, toi­sin sanoen luon­non lopul­li­ses­ti tuho­ten. Mut­ta jos allas­vuo­dot saa­daan tukit­tua ja pääs­töis­tä kär­si­nei­den kor­vaus­vaa­ti­muk­set mak­set­tua, niin mik­sei kai­vos voi­si jat­kaa? Vai onko aja­tus että jotain vilun­kia siel­lä vie­lä­kin on pak­ko olla, ja riis­tä­jä­ka­pi­ta­lis­tit odot­ta­vat vain tilai­suut­taan aihut­taa lisää tuhoa ihan pahan pahuut­taan? Lisää huo­noa suunnittelua? 

  Itse aiheu­tu­neen ympä­ris­tö­va­hin­gon laa­juu­des­ta on vai­kea saa­da kuvaa, kai­ken älä­mö­lön kes­kel­lä jota tie­do­tus­vä­li­neet syy­tä­vät. Kon­kreet­ti­set nume­rot joi­ta olen näh­nyt vai­kut­ta­vat nau­ret­ta­van pie­nil­tä, jos ne nyt pitä­vät paikkansa.

 31. H.H.:

  Kun ne ris­ki­not­ta­jat sit­ten ovat yksi­tyi­siä yri­tyk­siä ja vahin­gon­kär­si­jöi­tä kaik­ki muut eli kan­sa­lai­set, yhtei­söt ja Kai­nuun tapauk­ses­sa pit­kä­ai­kai­ses­ti työl­lis­tä­neet mat­kai­lu­yrit­tä­jät, joi­den elin­kei­no on puh­taan luon­non varassa, 

  Se mitä sanot on ihan tot­ta ja pun­ta­roin­nin väär­ti. Mut­ta jos samas­tat “ris­ki­not­ta­jat” = “kai­vos­hank­kees­ta hyö­ty­vät”, lisäi­sin tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä luon­to­mat­kai­lu­yrit­tä­jien vas­tai­seen vaa­ka­kup­piin myös 550 Tal­vi­vaa­ran työn­te­ki­jää ja ne tuhat­kun­ta kai­nuu­lais­ta jot­ka saa­vat elan­ton­sa välil­li­ses­ti kaivoksesta/kaivoslaisista.

  Eikä vahin­ko­ja kär­si­nei­den kupis­sa­kaan voi olla kaik­ki muut kan­sa­lai­set ja kaik­ki yhtei­söt. Esi­mer­kik­si siel­lä en ole minä (ellet sit­ten tar­koi­ta että kyl­lä­kin kär­sin vahin­koa, mut­ta vahin­ko on niin pie­ni etten sitä itse edes huo­maa). Tai vai­kea näh­dä kuin­ka sii­nä vaa­ka­ku­pis­sa oli­si esi­mer­kik­si Nur­mi­jär­ven pos­ti­merk­ki­ker­ho r.y.

  Pal­jon sii­nä vahin­koa kär­si­nei­den­kin vaa­ka­ku­pis­sa toki on väkeä, lähi­seu­tu­jen kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat muunmuassa…

 32. Mik­ko Kivi­ran­ta:
  Santtu

  Viran­omai­sil­la on mah­dol­li­suus ensin­nä­kin jär­jes­tää uhka­sak­ko. Sem­mois­ta käy­te­tään sil­loin kun sakon saa­ja on muu­ten vas­ta­ha­koi­nen ryh­ty­mään toi­men­pi­tei­siin. Mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa näyt­täi­si että Tal­vi­vaa­ran väki on yhtä hädis­sään kuin kaik­ki muut­kin. Pato­työ­maal­la kävi uutis­ten perus­teel­la kuhi­na kuin muu­ra­hais­pe­säs­sä ja siel­lä oli 40 kai­vin­ko­net­ta töissä.

  Toi­sek­si viran­omai­sil­la on mah­dol­li­suus uha­ta toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sel­lä – ja eikös metal­lien tal­teen­ot­to ole­kin Tuke­sin luvan puut­tues­sa seis? Mut­ta parem­pi kai oli­si jat­kaa metal­lien pois­ta­mis­ta lie­mis­tä, aina vähem­män niis­tä jää sil­loin luon­non­ve­siin valu­maan. Ja niin­kuin blo­gis­ti­kin huo­maut­ti bak­tee­rit jat­ka­vat liu­oi­tus­työ­tään vaik­ka nii­tä kuin­ka hal­lin­nol­li­sel­la pää­tök­sel­lä kiel­let­täi­siin. Vaik­ka kai­pa sem­moi­seen liu­oi­tus­ka­saan voi­si pudot­taa heli­kop­te­ris­ta muu­ta­man ton­nin penisilliiniä…

  Kol­man­nek­si koko lai­tok­sen voi mää­rä­tä sul­jet­ta­vak­si. Mut­ta sil­loin ne altaat jää­vät veron­mak­sa­jien hoi­det­ta­vak­si, eihän nii­tä voi sin­ne omia aiko­jaan vuo­ta­maan­kaan jät­tää sen jäl­keen kun teh­taan väki pak­kaa kimp­sun­sa ja sam­mut­taa valot. Yri­tys­tä kun ei voi vel­voit­taa sii­vous­toi­miin enem­pää kuin yri­tyk­seen sijoi­te­tun pää­oman ver­ran, ja jos tuo­tan­to ei toi­mi pää­omat lop­pu­vat pal­jon var­mem­min ja aikai­sem­min kuin sil­loin jos tuo­tan­to toi­mii. Tämä nyt vain on “rajoi­te­tun vas­tuun yri­tys­ten” kuten osa­keyh­tiöi­den koko idea, ja on ollut aina vuo­den 1347 Sto­ra Kop­par­ber­gis­tä asti. Jos vas­tui­ta ei oli­si his­to­rial­li­ses­ti rajoi­tet­tu, on vai­kea sanoa kuin­ka moni oli­si uskal­ta­nut ottaa ris­kiä mis­tään vähän­kään isom­mas­ta hank­kees­ta, ja kuin­ka pal­jon alkeel­li­sem­min nyt elet­täi­siin. (No, on yli­pään­sä mah­do­ton sanoa miten joku vaih­toeh­toi­nen his­to­ria oli­si toteutunut).

  Sel­lais­ta “ihmis­tä”, joka “yhteis­kun­nan man­daa­til­la” tai ilman, sai­si sor­mi­aan nap­saut­ta­mal­la kip­si­sak­ka-altaat häviä­mään ja saas­tu­neet vedet vir­taa­maan taka­pe­rin kal­lion­ko­loi­hin jon­ne mal­mit palai­si­vat – sel­lais­ta ei ole.

  Vie­lä kai­vok­sen sul­ke­mis­ta puu­hat­taes­sa pitää kysyä miten käy nii­ten sato­jen kai­vok­ses­ta suo­raan (tai tuhan­nen epä­suo­ras­ti) elan­ton­sa saa­van kai­nuu­lai­sen. Eikös aja­tus ollut yrit­tää löy­tää toi­meen­tu­lon eväi­tä muu­al­ta­kin maas­ta kuin vain Hel­sin­gis­tä (vai Brys­se­lis­tä), että pysyi­si koko maa asut­tu­na? Puhu­mat­ta­kaan että koko maa sai­si lisä­mu­rusia lei­pään­sä jos­ta­kin, nyt kun Krei­kat sor­tu­vat, kii­na­lai­set jyl­lää­vät ja Katai­sen hal­li­tus ottaa vel­kaa niin että lom­pa­kon sau­mat soivat.

  Kai­vos­toi­min­taa ei pidä tie­ten­kään jat­kaa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, toi­sin sanoen luon­non lopul­li­ses­ti tuho­ten. Mut­ta jos allas­vuo­dot saa­daan tukit­tua ja pääs­töis­tä kär­si­nei­den kor­vaus­vaa­ti­muk­set mak­set­tua, niin mik­sei kai­vos voi­si jat­kaa? Vai onko aja­tus että jotain vilun­kia siel­lä vie­lä­kin on pak­ko olla, ja riis­tä­jä­ka­pi­ta­lis­tit odot­ta­vat vain tilai­suut­taan aihut­taa lisää tuhoa ihan pahan pahuut­taan? Lisää huo­noa suunnittelua? 

  Itse aiheu­tu­neen ympä­ris­tö­va­hin­gon laa­juu­des­ta on vai­kea saa­da kuvaa, kai­ken älä­mö­lön kes­kel­lä jota tie­do­tus­vä­li­neet syy­tä­vät. Kon­kreet­ti­set nume­rot joi­ta olen näh­nyt vai­kut­ta­vat nau­ret­ta­van pie­nil­tä, jos ne nyt pitä­vät paikkansa.

  Jos ymmär­sin oikein, niin tar­koi­tat että antaa Tal­vi­vaa­ran kai­vos­yh­tiön jat­kaa enti­seen mal­liin? Kuu­los­taa tosi hyväl­tä. Sit­ten kun seu­raa­van kerr­ran lorah­taa niin sit­ten taas ihme­tel­lään että kuka tal­vi­vaa­ran yhtiön ulko­puo­li­nen on vähi­ten vastuussa.

 33. Juha­ni Salo­vaa­ra: Muu ei näy­tä enää kiin­nos­ta­van, niin ihan talou­del­lis­ten seik­ko­jen vuok­si siel­lä EK:ssa kan­nat­tai­si lopet­taa täl­läi­sen per­sei­lyn puo­lus­te­lu. Samoin por­va­ri­puo­lueis­sa ja joka paikassa.

  Pitäi­si läh­teä sii­tä, että jo lain mukaan­kin pis­tet­täi­siin asian­omai­set hen­ki­lö­koh­tai­seen vas­tuuseen ja tukit­tai­siin por­saan­reiät omai­suu­den pii­lot­te­lus­ta jne. Kum­mas­ti alkai­si­vat täm­möi­set pik­kusei­kat kuten vas­tuul­li­nen käy­tös kiin­nos­taa, kun on oma taka­puo­li vaa­ras­sa, jos jotain sattuu.

 34. JTS:
  Vih­reäl­le puo­lu­eel­le Tal­vi­vaa­ran ura­ni on tes­ti linjasta.

  Tal­vi­vaa­ra ei ole uraa­ni­kai­vos vaan idea­na on pois­taa kiviai­nek­ses­sa ole­va uraa­ni. Vaih­toeh­to­na on sen jää­mi­nen altaisiin.

  Puh­da­sop­pi­ses­ti Vih­reä lii­ke vas­tus­taa kaik­kea uraa­niin ja sätei­lyyn liit­ty­vää, no, ehkä ei tupa­koin­tia kovin­kaan näyttävästi.

  Siis Tlvi­vaa­ra + uraa­ni = paha.

  Toi­saal­ta jos sitä uraa­nia ei ote­ta tal­teen niin ei sekään ole hyvä asia.

  Suo­mes­sa on yhdin­voi­ma­loi­ta ja lop­pusi­joi­tus, jos samal­la tuo­tam­me itse käy­tä­mäm­me uraa­nin, hoi­dam­me ongel­mam­me itse pääosin.

  Green­peacen roo­li on enen­kin ollut ongel­mal­li­nen, uskoa­ko hei­tä vähän vai ei lain­kaan. jul­ki­suu­den hal­lin­ta lie­nee hei­dän osaamisalueensa.
  —-
  Kenel­le Green­peacen roo­li on ongelma?
  —-

  Arvos­tus­ky­sy­mys on, että kuin­ka laa­ja epä­on­nis­tu­mi­nen on yhden altaan poh­ja­ra­ken­teen mokaa­mi­nen? Sil­to­ja­kin on romah­ta­nut Suomessakin.


  Vai on sil­to­ja romah­ta­nut. Miten se liit­tyy ympä­ris­tö­tu­hon aiheut­ta­mi­seen? Ja miten niin yhden altaan poh­ja­ra­ken­teen mokaa­mi­seen? Aika mones­sa kai­vok­ses­sa altai­den poh­ja­ra­ken­teet vas­taa­vat lähin­nä kah­den tahon käsi­tyk­siä asian­mu­kai­suu­des­ta: Tilaa­jan ja tava­ran­toi­mit­ta­jan. Oman arvauk­se­ni mukaan nii­den mokaa­mi­sel­la pila­taan Lapin lohi­joet ja nii­den hyväk­sy­mi­ses­tä val­vo­jil­ta men­nee mai­ne lopullisesti.
  —-

  Paha jut­tu, asioi­ta on men­nyt pie­leen, suh­teel­li­susu ja aat­teel­li­susu eivät ehkä ihan koh­taa keskustelussa.

  Eli­nym­pä­ris­tön pilaa­mi­nen on siis mie­les­tä­si suh­teel­li­sen har­mi­ton juttu?
  —-

  Tois­tan vie­lä: kai­vos­teol­li­suu­teen Suo­mes­sa tar­vit­tiin nopeas­ti sato­ja asian­tun­ti­joi­ta – osaa­mis­ta ja osaa­jia ei oikein löytynyt.

  Kai­vo­sa­la on siis ala, jota sii­nä toi­mi­vien ei tar­vit­se hallita?
  Toi­mek­si vain, vaik­ka osaa­mi­nen ja osaa­jat puut­tu­vat — pan­naan siis asial­le osaamattomat!

  Mokia seu­raa,
  — ai niinkö
  —-
  samoin vähän van­ho­ja asen­tei­ta men­neen ajan kai­vos­teol­li­suu­des­ta pää­si mukaan.
  —-
  Vai oli­si­vat­ko­han nime­no­maan uusia asen­tei­ta: ympä­ris­tö­ajat­te­lun vas­tai­nen poliit­ti­nen täs­mä­so­dan­käyn­ti ja sen kiih­dyt­tä­mi­nen täl­lä tuhat­lu­vul­la on kyl­lä ihan tuo­rein­ta taantumusta.

  Ympä­ris­tö­val­von­ta samoin käs­ri niin osaa­mis- kuin teki­jä­vaees­ta ja koke­muk­sen puuttumisesta.

  Tämä väi­te on jo kai­ken huip­pu! Suo­men ympä­ris­tö­hal­lin­to oli tasol­taan ja tehol­taan yksi maa­il­man par­hais­ta ennen kuin Kes­kus­ta­puo­lue pää­si pää­mää­rään­sä Van­ha­sen ja Kivi­nie­men joh­dol­la: Itse­näi­sen ympä­ris­tö­hal­lin­non alasajoon.

  Sekään ei syyt­te­lyl­lä kor­jaan­nu vaan ude­lal lin­sää­dän­nöl­lä. Vesi­lain­sää­dän­töä vii­lat­tiin vuo­si­kym­me­niä ennen­kuin pape­ri­teh­taat saa­tiin­ke­hit­tä­mään prosessiaan.
  —-
  Ai? No mut­ta sit­ten­hän on perin omi­tuis­ta halu­ta taan­nut­taa ympä­ris­tö­hal­lin­to 1970-luvul­le kun ele­tään 2000-lukua.

  Ongel­mat ja onnet­to­muu­det ovat asioi­ta, joi­ta tapah­tuu osa­na oppi­mis­pro­ses­sia. Kai­kis­sa uusis­sa teol­li­suu­de­na­lois­sa näin käy.

  Täs­tä ei ole kysy­mys, kuten yllä sano­tus­ta voi päätellä.

  Tur­val­li­suus­kul­tuu­ria­kaan ei opi­ta yhdes­sä yös­sä, sii­nä kokek­neet kai­vos­yh­tiöt ovat huo­mat­ta­vas­ti parem­pia koke­muk­sen ansiosta.

  Outo­kum­pu piti Tal­vi­vaa­ran tuo­tan­to­me­ne­tel­mää lii­an ris­kialt­tii­na toteu­tet­ta­vak­si ryh­tyäk­seen sii­hen itse.

  Suo­mel­le, ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sil­le ja kai­vos­teol­li­suu­del­le, met­sol­le ja muil­le tämä on se vält­tä­mä­tön koke­mus, jota kan­nat­taa hyödyntää.

  No joko olet oppinut,esimerkiksi, että jokai­sen kai­vok­sen jokai­nen allas, jol­la on läpäi­se­vä poh­ja, on ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fin alku?
  Lapis­sa se tar­koit­taa syani­dia poh­ja­ve­teen ja suu­ria tuho­ja pin­ta­ve­sien eliös­tös­sä ennen sitä.

 35. Mik­ko Kivi­ran­ta:
  H.H.:

  Se mitä sanot on ihan tot­ta ja pun­ta­roin­nin väär­ti. Mut­ta jos samas­tat “ris­ki­not­ta­jat” = “kai­vos­hank­kees­ta hyö­ty­vät”, lisäi­sin tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä luon­to­mat­kai­lu­yrit­tä­jien vas­tai­seen vaa­ka­kup­piin myös 550 Tal­vi­vaa­ran työn­te­ki­jää ja ne tuhat­kun­ta kai­nuu­lais­ta jot­ka saa­vat elan­ton­sa välil­li­ses­ti kaivoksesta/kaivoslaisista.

  Eikä vahin­ko­ja kär­si­nei­den kupis­sa­kaan voi olla kaik­ki muut kan­sa­lai­set ja kaik­ki yhtei­söt. Esi­mer­kik­si siel­lä en ole minä (ellet sit­ten tar­koi­ta että kyl­lä­kin kär­sin vahin­koa, mut­ta vahin­ko on niin pie­ni etten sitä itse edes huo­maa). Tai vai­kea näh­dä kuin­ka sii­nä vaa­ka­ku­pis­sa oli­si esi­mer­kik­si Nur­mi­jär­ven pos­ti­merk­ki­ker­ho r.y.

  Pal­jon sii­nä vahin­koa kär­si­nei­den­kin vaa­ka­ku­pis­sa toki on väkeä, lähi­seu­tu­jen kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat muunmuassa…

  H.H.:

  Kuu­les nyt, Mik­ko Kiviranta -
  t ä ä l l ä, Soi­nin­vaa­ran pals­tal­la, on hiu­kan eri ylei­sö tai luki­ja­kun­ta kuin lööp­pi­leh­dil­lä. Tääl­lä luki­joi­den käsi­tys­ky­vyn ja tie­tä­myk­sen aliar­vioin­ti on minun mie­les­tä­ni jon­kin­moi­nen moka.
  Kuin­ka mon­ta ker­taa sinä ja kump­pa­ni­si aiot­te vie­lä tois­taa, että kai­vok­sil­la Suo­mi pide­tään asut­tu­na etc. ? Ette­kö usko, että eli­nym­pä­ris­tön tuhoa­mi­nen sen seu­rauk­se­na, että Suo­mes­ta on teh­ty kai­vo­sa­lan ammat­ti­tai­dot­to­man ja vas­tuut­to­man hal­pa­tuo­tan­non vil­li län­si, tyh­jen­tää Poh­joi­sen tehok­kaam­min ja pysy­väm­min kuin mikään työt­tö­myys­pro­sent­ti tähän saakka?
  Sitä pait­si: Miten omi­tui­ses­ti rajaat­kaan eli­nym­pä­ris­tön käsit­teen. Luu­len­pa että Suo­ma­lai­sel­le Suo­mi on koti eikä vaa­li­mi­sen koh­det­ta voi raja­ta äiti maa­ta pienemmäksi.

 36. HH:

  Mik­ko Kiviranta:

  …luon­to­mat­kai­lu­yrit­tä­jien vas­tai­seen vaa­ka­kup­piin myös 550 Tal­vi­vaa­ran työn­te­ki­jää ja ne tuhat­kun­ta kai­nuu­lais­ta jot­ka saa­vat elantonsa…”

  Kuu­les nyt, Mik­ko Kiviranta –
  t ä ä l l ä, Soi­nin­vaa­ran pals­tal­la, on hiu­kan eri ylei­sö tai luki­ja­kun­ta kuin lööp­pi­leh­dil­lä. Tääl­lä luki­joi­den käsi­tys­ky­vyn ja tie­tä­myk­sen aliar­vioin­ti on minun mie­les­tä­ni jon­kin­moi­nen moka. Kuin­ka mon­ta ker­taa sinä ja kump­pa­ni­si aiot­te vie­lä tois­taa, että kai­vok­sil­la Suo­mi pide­tään asut­tu­na etc. ? 

  Kuu­les nyt, nimi­merk­ki H.H. — se mikä tekee t ä s t ä blo­gis­ta ehkä Suo­men kor­kea­ta­soi­sim­man poliit­ti­sen kes­kus­te­lua­ree­nan, on että tääl­lä yri­te­tään pun­ta­roi­da asiat moni­puo­li­ses­ti fak­to­jen perus­teel­la, ja perus­il­ma­pii­riä kuvaa hyvin lai­naus blo­gis­til­ta “Mikään hypo­tee­si ei sai­si olla ennal­ta sopi­mat­to­ma­na kielletty.”

  Tal­vi­vaa­raa kos­ke­vien kol­men säi­keen 117 + 46 + 37 kom­men­tis­sa, pikai­ses­ti sil­mäil­len, työl­li­syys­nä­kö­koh­taa edes sivu­taan kah­des­sa, täs­sä ja hyväl­lä tah­dol­la täs­sä.

  Ottaen huo­mioon että pää­pe­rus­te myön­tää yli­pään­sä mitään lupia sil­le myr­kyl­li­sel­le pirun­met­kul­le lie­nee juu­ri työl­lis­tä­mi­ses­sä, saat H.H. nyt vain luvan kes­tää että minä tuon tähän kor­kea­ta­soi­seen kes­kus­te­luun myös työllisyysnumerot.

  Työl­lis­tä­mi­nen ei ole tyh­jen­tä­vä kuva Tal­vi­vaa­ra-ongel­ma­tii­kas­ta. Sik­si kii­tän että sinä H.H. olet tuo­nut kes­kus­te­luun mm. aspek­tin että löy­hä val­von­ta kan­nus­taa ris­kin­ot­toon. Vaik­ka joku (OK, sano­taan nyt suo­raan, joku yli­mie­li­nen pösi­lö) saat­tai­si­kin olla sitä miel­tä että kysees­sä on itses­tään­sel­vyys joka on tar­pee­ton­ta esit­tää näin hie­nos­tu­neel­la foo­ru­mil­la, minä en ole sitä mieltä.

  Ja kun käy­tät monik­koa “sinä ja kump­pa­ni­si”, niin tie­dok­se­si että vas­taan vain omis­ta kir­joi­tuk­sis­ta­si, enkä aina­kaan tie­dä ole­va­ni osa klik­kiä, puo­luet­ta, sala­liit­toa … en itse asias­sa oikein tie­dä mitä tar­koi­tat “kump­pa­neil­la”?

 37. Täl­lais­ta se on uusien pro­ses­sien kans­sa. Osaa­mi­nen ei vaan riitä.

  Oppi­ra­hat on näi­den uusien fir­mo­jen mak­set­ta­va ja näkö­jään ympä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la. Ei vain kehi­tys­mais­sa vaan myös “hyvän insi­nöö­rio­saa­mi­sen suo­mes­sa­kin” heh

  Sel­lu­teh­tai­den­kin pääs­töt oli­vat jotain vas­taa­via 60-luvulla.

 38. åke:
  Täl­lais­ta se on uusien pro­ses­sien kans­sa. Osaa­mi­nen ei vaan riitä.

  Oppi­ra­hat on näi­den uusien fir­mo­jen mak­set­ta­va ja näkö­jään ympä­ris­tön kus­tan­nuk­sel­la. Ei vain kehi­tys­mais­sa vaan myös “hyvän insi­nöö­rio­saa­mi­sen suo­mes­sa­kin” heh

  Sel­lu­teh­tai­den­kin pääs­töt oli­vat jotain vas­taa­via 60-luvulla.

  Minus­ta tämä “oppi­ra­hat” argu­ment­ti ei pidä paikkaansa. 

  Teol­li­suu­den pääs­töis­sä on maa­il­man sivu ollut kyse kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­ses­ta seu­rauk­sis­ta piittaamatta. 

  Aiem­pi “perus­te­lu” — jota edel­leen käy­te­tään — on aina ollut työl­li­syys: Ympä­ris­töä “ei ole varaa” ottaa huo­mioon, jos työ­paik­ko­ja halu­taan, kos­ka kil­pai­li­jat­kaan eivät ota. Tämä van­ha lau­lu. Puu­teol­li­suus ei kui­ten­kaan läh­te­nyt Suo­mes­ta täs­tä syys­tä vaan sen Osmon mai­nit­se­man Euka­lyp­tuk­sen takia — noin yksi­ker­tais­te­tus­ti ilmaisten.

  Se, mihin Suo­mel­la oikeas­ti ei ole varaa, on ympä­ris­tön pilaa­mi­nen. Nii­den työ­paik­ko­jen­kaan vuok­si: Tal­vi­vaa­ras­ta­kin voi kysyä, tuho­aa­ko se useam­pia nykyi­siä ja poten­ti­aa­li­sia pysy­viä työ­paik­ko­ja kuin syn­nyt­tää väliaikaisia?

  Ja “oppirahat”-argumentin perus­te­le­mi­nen uuden tuo­tan­no­na­lan har­joit­te­lul­la on minus­ta samaa kuin ilmoit­taa uuden tyyp­pi­sen talon romah­det­tua asuk­kai­den nis­kaan, että näi­tä tuho­ja nyt tule aina näin alkuvaiheessa..

 39. ij:
  Yhä enem­män minua­kin kiin­nos­tai­si tie­tää, miten suu­ri pääs­tö oikeas­ti on ympä­ris­tön kan­nal­ta ja miten se ver­tau­tuu luon­non pro­ses­sei­hin. Pelk­kä puhe ton­neis­ta nik­ke­liä ei fyy­si­kol­le­kaan sano muu­ta kuin että ton­ne­ja nik­ke­liä. Tar­vi­taan vesie­ko­lo­ge­ja ja mui­ta erikoisasiantuntijoita. 

  Poh­jan­maan hap­pa­mat sul­faat­ti­maat valut­ta­vat jokien kaut­ta mereen sata ton­nia nik­ke­liä vuo­des­sa. Har­ja­val­lan teh­tais­ta lirah­ti kesäl­lä 2013 noin 66 ton­nia. Tal­vi­vaa­ras­ta kak­si ton­nia. (Läh­de: Tekniikka&Talous 22.8.2014 sivu 11) Mik­si Tal­vi­vaa­ra on tie­do­tus­vä­li­neis­sä suu­ri ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fi? Lie­nee­kö syy jos­sain ihan muu­al­la kuin ympäristössä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.