Mitä ajatella HIFK:n haaveista?

HIFK halu­aa raken­taa uuden jää­hal­lin Oop­pe­ran ja Sta­dio­nin väliin nykyi­sel­le park­ki­pai­kal­le. Hank­kee­seen liit­tyy 10 000 ker­ros­ne­liö­tä asun­to­ja, City-mar­ket, kyl­py­lä, hotel­li, lää­kä­ria­se­ma ja hir­veäs­ti park­ki­paik­ko­ja. Tar­koi­tus on myös käyt­tää ris­tiin Sta­dio­nin jät­ti­mäis­tä pysä­köin­ti­paik­ka­mää­rää. (Pik­ku­hil­jaa alkaa val­je­ta, mitä kaik­kea on pii­lo­tet­tu Sta­dio­nin ”perus­kor­jauk­sen” sisäl­le. Esi­mer­kik­si monel­la kym­me­nel­lä mil­joo­nal­la pysä­köin­ti­paik­ko­ja käy­tet­tä­väk­si muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa! Miten se on pääs­syt mene­mään läpi?)

Jää­hal­li­hank­kees­sa on hyviä puolia:

On hyvä, että jää­hal­li on jouk­ko­lii­ken­teel­lä saa­vu­tet­ta­vis­sa ja lähel­lä ase­maa (Pisa­ra-ase­ma).

Tuhan­net kat­so­jat voi­vat ennen otte­lua tai sen jäl­keen käyt­tää Töö­lön ravit­se­mus­pal­ve­lu­ja, toi­sin kuin Hjal­lik­sen hal­lis­sa, jos­ta ei voi kuin läh­teä kotiinsa.

Kyl­py­län lait­ta­mi­nen jää­hal­lin yhtey­teen on ener­gia­ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää, kos­ka samal­la läm­pö­pum­pul­la voi jää­tä jääh­dyt­tää ja uima-altai­ta läm­mit­tää. Jos täl­lä saa­daan nurin se Hiet­sun kyl­py­lä, niin aivan loistavaa!

Vähem­män sel­viä näkökohtia:

City-mar­ket tuo töö­lö­läi­sil­le kai­va­tun kun­nol­li­sen kau­pan, mut­ta oli­si tie­tys­ti parem­pi, että sel­lai­nen oli­si kes­kem­mäl­lä Töö­löä. Onma­kua­sia, paran­taa­ko vai hei­ken­tää­kö tämä töö­lö­läis­ten palveluja.

Alu­eel­la on nyt pal­jon ilmai­sia pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Tämän jäl­keen ei ole. Vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa pitää teh­dä jotain asu­kas­py­sä­köin­ti­po­li­tii­kal­le, kos­ka asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sel­la ei tee tämän jäl­keen Töö­lös­sä enää mitään.

Haki­ja väit­tää teke­vän­sä tämän koko­naan ilman yhteis­kun­nan tukea. Vähän kuu­los­taa sil­tä, kuin se rahoi­tet­tai­siin kaa­voi­tus­hyö­dyl­lä.  Rat­kai­se­vaa tie­tys­ti on, mitä perin kes­kei­ses­ti sijait­se­vas­ta maas­ta on tar­koi­tus maksaa.

Van­has­ta jää­hal­lis­ta tulee jotain muu­ta kuin jää­hal­li, ehkä jotain Töö­lön Kisa­hal­lin kaltaista.

99 vastausta artikkeliin “Mitä ajatella HIFK:n haaveista?”

 1. Muu­ten ihan kel­vol­li­nen idea, mut­ta tuo nimi “Hel­sin­ki Gar­den” on aivan kel­vo­ton. Ja suo­ma­lai­seen suu­hun sopi­ma­ton. Jopa sekoi­tus “Hel­sin­gin Gar­den” toi­mi­si huo­mat­ta­vas­ti parem­min. Tai siis “Hel­sin­ki Gar­den” kävi­si englan­nin­kie­li­se­nä lisä­ni­me­nä tyy­liin “Hel­sin­ki Music Centre”.

 2. Hah­mo­mal­lin perus­teel­la uusi ehdo­tus on jär­kyt­tä­vä. Lois­ta­va paik­ka tuhot­tai­siin tur­han takia, kos­ka kaik­ki aja­tel­lut toi­min­not voi­daan sijoit­taa koko­naan maan alle perus­kal­lioon ja sääs­tää näin kau­pun­gin paras paik­ka tule­vil­le suku­pol­vil­le ark­ki­teh­to­ni­ses­ti kiin­nos­ta­vim­piin projekteihin.

 3. KSV:lle ei ole kun­niak­si, että siel­tä ei ole tul­lut mitään ideoi­ta Kisa­hal­lin ja Olym­pias­ta­dio­nin pysä­köin­ti­kent­tien pai­kal­le, vaik­ka kysei­nen ammot­ta­va rei­kä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa on ollut sii­nä vuosikymmeniä.
  Alkaa vai­kut­taa, että Hel­sin­gis­sä perin­tei­nen kaa­va­pro­ses­si on koh­ta — ellei jo nyt — men­nei­syyt­tä. Ksv on osit­tain tähän tie­toi­ses­ti pyr­ki­nyt­kin, mut­ta sahaa pahas­ti omaa oksaan­sa siinä.

 4. Alus­ta­vas­ti tyk­kään ideas­ta. Ensim­mäi­set luon­nok­set vai­kut­ti­vat aika visu­aa­li­sil­ta aal­toai­hei­neen. “Kai­kil­le avoin” puis­ton­tyn­kä raken­nus­mas­so­jen välis­sä on sinän­sä yhden­te­ke­vä Töö­lön­lah­den puis­ton ja Kes­kus­puis­ton vie­res­sä. Ker­ro­sa­laa kan­nat­tai­si roh­keam­min kas­vat­taa suo­ma­lai­sel­le suun­nit­te­lul­le tur­han tun­nuso­mais­ten ihas­te­luau­kioi­den kustannuksella. 

  Käve­ly-ympä­ris­tö­nä Hesa­rin ja Man­ner­hei­min­tien ris­teys on sie­tä­mä­tön, eli raken­nus kan­nat­taa sijoit­taa melu­val­lik­si niin lähel­le tie­tä kuin suin­kin. Kun­non Pisa­ra-inte­graa­tio ali­kul­kui­neen tie­tys­ti (myös Oop­pe­ran puo­lel­le), jalan­kul­ki­joi­den kan­nal­ta nykyi­nen ris­teys on tal­vi­sin rik­ki, ja mum­mot pitää nos­taa jal­ka­käy­tä­väl­le aurat­tu­jen kinos­ten yli.

 5. Hyvä sijain­ti tuol­lai­sel­le hal­lil­le. Jos niin kuin kuvan mukaan näyt­täi­si, kal­liot pois­te­taan, kan­nat­tai­si vaik­ka antaa lisää raken­nusoi­keut­ta. Muu­ten voi­si sijoit­taa raken­nuk­set luon­toa sääs­täen ja ennem­min Män­ty­mäen­tie­tä siir­täen. En muu­ten­kaan ymmär­rä mik­si Hel­sin­gis­sä ker­ran raken­net­tu katu on koskematon?

  Toi­vot­ta­vas­ti ton­tin vuo­kra on vähän isom­pi kuin Tali golfilla.

 6. Miten ote­taan huo­mioon esteet­ti­siä arvo­ja, eli miten näin iso raken­nus­pro­jek­ti istui­si nykyi­seen koko­nai­suu­teen? Vai mene­vät­kö talou­del­li­set int­res­sit kai­ken muun edelle?

 7. Ylen uuti­ses­sa on pari kuvaa ehdotetusta:

  http://yle.fi/urheilu/ensimmainen_kuva_-_talta_nayttaa_hifkn_jattihanke/6374792

  Sii­nä mie­les­sä posi­tii­vi­nen han­ke Suo­mes­sa, että jul­kis­ta rahaa ei olla rui­naa­mas­sa, eikä hank­keen rahoi­tuk­sen onnis­tu­mi­ses­sa las­ke­ta jul­ki­sen rahoi­tuk­sen varaan toi­sin kuin Tam­pe­reen kes­kusa­ree­nas­sa on kai ollut tar­koi­tuk­se­na. Hyvät jul­ki­set yhtey­det, kes­kei­nen paik­ka, moni­käyt­töi­set tilat ja pal­ve­lui­ta Töö­löön. Plus­san puo­lel­le menee minus­ta kun ark­ki­teh­tuu­ri­kin on ihan kiinnostavaa.

  Sii­tä en pidä että hal­li tun­ge­taan maan alle. Ollaan­ko Suo­mes­sa tul­tu jo aller­gi­sik­si aurin­gol­le vai kuinka?

 8. Äkki­sel­tään joo, pitäi­si tie­tää enem­män. Se Van­ha hal­li täs­sä on mel­kein kiin­nos­ta­vin­ta, se on 3,5 heh­taa­rin tont­ti. Töö­lös­sä. Kort­te­lia pääl­le, kii­tos. Voi nii­den alla jotain urhei­lu­ti­lo­ja olla.

 9. Töö­lö­läi­se­nä en todel­la­kaan halua, että kukaan “käyt­tää Töö­lön ravit­se­mus­pal­ve­lu­ja” mat­sin jäl­keen. Jo sta­di­kan “asiak­kaat” ovat ihan tar­peek­si vaarallisia.

  Mik­si kaik­kial­le pitää teh­dä täl­lai­sia Idea­par­ke­ja? Eikö riit­täi­si, että jää­hal­li on jää­hal­li, pak­ko­ko sen on olla tyy­li­tön val­ta­va val­koi­nen munk­ki­rin­ki­lä? Tar­vit­see­ko kes­kus­tas­ta yli­pää­tään uhra­ta täl­lai­sia mää­riä maa­ta mies­ten urheilulajeille?

 10. Mikä on aja­tus mark­ki­noi­da uut­ta hal­lia autol­la saa­vu­tet­ta­vak­si. Aika­naan Har­ki­mon hal­liin halut­tiin vara­ta tuhot­to­mas­ti pysä­köin­ti­ti­laa. Eikä osaa sit­ten tarvittukaan.

  Nykyi­nen jää­hal­li syn­nyt­tää Taka-Töö­lön alu­eel­le voi­mak­kaat sisään­me­no- ja ulos­tu­lo­ruuh­kat. Nyt ruuh­ka­pis­te siir­tyy lähem­mäk­si Mans­kua. Ja lii­ken­net­tä sot­kee ajoit­tain myös lähei­sen Ooo­pe­ran ruuhkat.

  Sil­ti aja­tus tun­tuu ihan koh­tuul­li­sel­ta kun­han läh­tö­koh­ta­na oli­si ensi­si­jai­ses­ti jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö. Sii­hen onkin poik­keuk­sel­li­sen hyvät edel­ly­tyk­set (Pisa­ra, Mans­kun bus­sit ja rati­kat sekä juu­ri ja juu­ri aja­tel­ta­vis­sa ole­va käve­ly­mat­ka asemalle).

 11. Han­ke on perus­teil­taan oikein kan­na­tet­ta­va. Suu­ri, ruma ja onnet­to­man “ilmai­nen” pysä­köin­ti­kent­tä pois ja tilal­le elä­mää, asun­to­ja ja pal­ve­lu­ja, jouk­ko­lii­ken­teen pii­riin. Yksi­tyi­sel­lä rahal­la. Hienoa!

  Vai­ku­tus asu­kas­py­sä­köin­ti­po­li­tiik­kaan las­ket­ta­koon myös pel­käs­tään plussaksi!

  Epäi­lyt­tää vain, ettei hom­man talout­ta ole las­ket­tu siten, että tont­ti irto­aa hal­val­la kun jää­miek­kai­lu on niin hie­noa toi­min­taa. Tämä ei tie­ten­kään käy. Sijain­ti on niin kes­kei­nen, että täs­sä asias­sa tyri­mi­seen ei ole varaa. Miten oli­si sel­lai­nen sovel­lus maa­il­mal­ta, että ton­tin voi­si vuo­kra­ta vaik­ka 100 vuodeksi?

 12. Sii­nä kii­ve­tään per­se edel­lä puu­hun, jos jää­kiek­ko­po­mot ryh­ty­vät mää­rää­mään, min­ne suu­ret kaup­pa­kes­kuk­set, kyl­py­lät ja park­ki­hal­lit raken­ne­taan. Ja tie­ten­kin ensim­mäi­se­nä val­taus­koh­tee­na on yksi Suo­men arvok­kaim­mis­ta tonteista.

  Hank­keen taus­tal­la lie­nee muu­ta­ma Pek­ka Perän kal­tai­nen vauh­di­kas lii­ke­mies. Täl­lä ker­taa jouk­kio yrit­tää ryö­vä­tä yhteis­kun­nal­ta mega­luo­kan kaa­voi­tus­hyö­dyt. Ja vie­lä kirk­kain sil­min keh­taa­vat väit­tää, ettei­vät muka tar­vit­se yhteis­kun­nan tukea.

  Jo pel­käs­tään sen takia, että han­ket­ta on ryh­dyt­ty aja­maan näin tör­keäs­ti, pro­jek­ti pitää heti tyr­mä­tä. Sen jäl­keen koko asian ajat­te­lu voi­daan aloit­taa rau­has­sa alusta.

  Aamu­telk­ka­ris­sa mai­nos­tet­tiin tänään van­ho­jen vaat­tei­den hyö­ty­käyt­töä. Eikö­hän seu­raa­vak­si Jani Toi­vo­la voi­si men­nä puhu­maan van­ho­jen jää­hal­lien käy­tön jat­ka­mi­sen tär­key­des­tä ja edul­li­suu­des­ta ver­rat­tu­na uusien rakentamiseen. 

  Uuden suur­hal­lin sijaan voi­tai­siin jun­nu­käyt­töön toki raken­taa joku­nen uusi har­joi­tus­hal­li jon­ne­kin kau­pun­gin luo­las­to­jen peräl­le. Mut­ta nekin vain sil­lä ehdol­la, että tap­pe­lut luva­taan kit­keä jää­kie­kos­ta lopul­li­ses­ti pois.

  Ja eikö­hän jää­hal­lien läm­pö­pump­pu­jen huk­kae­ner­giat voi­si myös muil­la­kin tavoil­la hyö­dyn­tää kuin työn­tää läm­pö uusien kyl­py­löi­den vesiin.

 13. Hie­no han­ke, jol­le näin HIFK:n fani­na pitää antaa iso peukku.

  Koko­naan toi­nen asia on, että han­ke on täy­sin alku­vai­hees­sa, joten rahoi­tuk­sen ja raken­nut­ta­mi­sen uskot­ta­vuut­ta ei pys­ty miten­kään arvoi­maan. HIFK:lla itsel­lään ei ole osaa­mis­ta tämän kal­tai­sis­ta hank­keis­ta, joten veto­vas­tuun siir­ty­mi­nen ammat­ti­lais­ten käsiin on vält­tä­mä­tön­tä. Rahaa maa­il­mas­ta löy­tyy myös näi­nä aikoi­na, joten jos hank­keen vetä­jät pys­tyy esit­tä­mään uskot­ta­vat kan­na­ta­vuus­las­kel­mat, niin ei tämä rahaan kaadu.

  Kau­pun­gin vas­tuu on tie­ten­kin pitää puol­ta omis­ta int­res­seis­tä, mut­ta var­sin fik­sus­ti on koko­nai­suus raken­net­tu. Polii­tik­ko­jen ensi­kom­men­teis­ta on help­po lukea, että hank­keen myy­mi­nen akse­li­val­loil­le kok-sdp-vihr ei ole yli­voi­mai­nen este. Kokoo­muk­sel­le gryn­daus­ta, dema­reil­le työ­tä ja vih­reil­le jul­kis­ta liikennettä.

 14. Mik­sei hal­lia voi raken­taa van­han jää­hal­lin tilalle?
  Ehdo­tus menee muu­ten samaan kate­go­ri­aan Jät­kä­saa­ren tor­ni­ho­tel­lin kans­sa — niin töke­rö ark­ki­teh­to­ni­ses­ti, että itse asias­ta kes­kus­te­lu vähän jo tök­kii. Tii­vis­tä­mi­nen linee hyväs­tä, mut­ta ei hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lu­ja ja avoin­ta desig­nia kiitos!

 15. tpyy­luo­ma: Se Van­ha hal­li täs­sä on mel­kein kiin­nos­ta­vin­ta, se on 3,5 heh­taa­rin tont­ti. Töö­lös­sä. Kort­te­lia pääl­le, kiitos.

  Se on suo­jel­tu — ei sii­hen mitään pääl­le voi raken­taa. Suo­je­lun takia­han Jää­hal­lin laa­jen­ta­mi­nen oli mahdotonta.

  Jää­hal­li siir­tyy pal­ve­le­maan sisä­pal­lo­pe­le­jä, kuten len­tis­tä koris­ta salibandya:

  http://www.uusisuomi.fi/urheilu/55090-hifk-haipyy-mita-tapahtuu-helsingin-jaahallille

 16. Onko­han muu­al­la maa­il­mas­sa sel­lais­ta käsi­tet­tä mitä nyt Osmo­kin alus­tuk­ses­saan käyt­ti, että HIFK oli­si laa­jen­ta­mas­sa jotain toimintaa…

  Eikö lopul­ta ihmi­set ole teke­mäs­sä asioi­ta ja ven­ki­loi­jat taas puo­les­taan teke­mäs­sä asioi­ta abstrak­tien käsit­tei­den avulla.

 17. Vii­mek­si noin kol­me vuot­ta sit­ten käy­tiin oop­pe­ras­sa ja saa­tiin auto suu­rin piir­tein sadan met­rin pää­hän oop­pe­ras­ta, tuol­le Män­ty­mäen park­kia­lu­eel­le. Ihan ilmai­sel­le pai­kal­le mat­kal­la oopperaan.

  Eihän tuos­sa Män­ty­mäen park­ki­ti­las­sa ole mitään jär­keä. Joko sil­le pitää saa­da kun­non pysä­köin­tia­lue mak­sui­neen tai sit­ten jotain muuta.

  Kum­mal­li­sen hel­pol­ta tun­tuu aja­tus sii­tä että sin­ne raken­ne­taan jää­kiek­ko­hal­li. Onko tosi­aan niin että kukaan Hel­sin­gin hal­lin­nos­sa ei ole aja­tel­lut mitään jär­ke­väm­pää käyt­töä tuol­le paikalle?

 18. Eikö riit­täi­si, että jää­hal­li on jää­hal­li, pak­ko­ko sen on olla tyy­li­tön val­ta­va val­koi­nen munkkirinkilä? 

  Kuvis­sa on siis idea­ta­son hah­mo­tel­ma, joka ei vält­tä­mät­tä muis­tu­ta toteu­tu­vaa raken­nus­ta mil­lään taval­la. Jos tuo pää­te­tään teh­dä, niin epäi­len vah­vas­ti sitä, että kuvis­sä näky­vien kal­tai­set kaa­ri­muo­dot sel­viäi­si­vät raken­nus­liik­keen man­ke­lis­ta läpi. Pie­nem­mis­sä­kin hank­keis­sa vas­taa­vil­la on ollut voi­ma­kas tai­pu­mus suuun­nit­te­lun eri vai­heis­sa muut­tua ele­men­teis­tä käte­väs­ti raken­net­ta­vis­sa ole­vik­si laatikoiksi.

 19. Jos HIFK tai sen tais­tayh­tei­söt mak­sa­vat raken­nusoi­keu­des­ta käy­vän hin­nan, niin mikäs sii­nä. Töö­lön­lah­del­ta myy­tiin muu­ta­ma tont­ti Ete­ral­le ja yksi UPM:lle joku aika sit­ten ja siel­tä saa­daan oikea refe­rens­si­hin­ta. Mitään alen­nus­ta sik­si, että siel­lä pela­taan jää­kiek­koa ei voi antaa. Saman­lai­sia lii­key­ri­tyk­siä jää­kiek­ko­seu­rat­kin ovat. Mikään jun­nu­hal­li­han tämä ei ole. 

  Toi­saal­ta kyl­lä vie­ras­tan esi­tys­tä, että näin hyvä tont­ti ei meni­si ylei­seen idea­kil­pai­luun. Luu­li­si tämän tason ton­tin kiin­nos­ta­van mui­ta­kin toi­mi­joi­ta. Kau­pun­ki ei voi suo­sia HIFK:TA mui­den kus­tan­nuk­sel­la. Ei Kam­pin kes­kuk­sen tont­ti­kaan men­nyt jol­le­kin vain sil­lä, että he oli­vat otta­neet oikeu­dek­seen suun­ni­tel­la jotain omaa lii­ke­toi­min­taan­sa pal­ve­le­vaa kau­pun­gin mail­le. Kyl­lä täs­tä jon­kun tason kil­pai­lu tar­vi­taan joka tapauksessa.

  Muu­al­la maa­il­mas­sa on näh­ty myös sitä, että kau­pun­ki on osoit­ta­nut ton­tin jos­ta­kin ns. Huo­nom­mal­ta alu­eel­ta, kos­ka hank­keel­la on alu­eel­le posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia. Hul­lua on se, että kau­pun­ki antaa ton­tin puo­lil­mai­sek­si ja kun han­ke on val­mis, niin HIFK myy hank­keen täy­teen hin­taan kol­man­sil­le ja kerää huip­pu­tuo­ton hal­val­la tontilla.

 20. Dum­Dum: Se on suo­jel­tu – ei sii­hen mitään pääl­le voi raken­taa. Suo­je­lun takia­han Jää­hal­lin laa­jen­ta­mi­nen oli mahdotonta.Jäähalli siir­tyy pal­ve­le­maan sisä­pal­lo­pe­le­jä, kuten len­tis­tä koris­ta sali­ban­dya:http://www.uusisuomi.fi/urheilu/55090-hifk-haipyy-mita-tapahtuu-helsingin-jaahallille

  Onko tuo suo­je­lu tie­to? En mä sitä jää­hal­lia aina­kaan Raken­nus­pe­rin­tö­re­kis­te­ris­tä löy­dä, http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

  Sen hal­lin raken­tei­ta voi­si osaa­va suun­nit­te­li­ja käyt­tää muus­sa­kin tar­koi­tuk­ses­sa, ja oikeas­taan olenn­nai­sem­pi on se jää­hal­lin park­kis ja tont­ti. En kyl­lä näe yhtään mitään käyt­töä 8 000 kat­so­jan lentopallohallille.

 21. Hyvä idea, toi­vot­ta­vas­ti toteu­tuu, kuvas­sa näyt­ti kyl­lä­kin jol­tain pai­kal­le unoh­de­tul­ta pak­kaus­jät­teel­tä. Mut­ta eihän taval­li­nen tol­lo mitään ark­ki­teh­tuu­ris­ta ymmärrä.

 22. Män­ty­mäen ken­täl­le voi­si ajan­vie­te­kes­kuk­sen sijaan raken­taa nii­tä kau­an kai­vat­tu­ja asun­to­ja erin­omai­sel­le pai­kal­le, esi­mer­kik­si täs­sä blo­gis­sa esi­tet­tyyn malliin:

  http://neljasataatuhatta.blogspot.fi/2012/09/mantymaen-kentta.html

  Tuol­la rat­kai­sul­la alu­eel­le sai­si 5000 asu­kas­ta ja run­saas­ti liiketilaa.

 23. Jos urhei­luseu­ra mak­saa raken­nusoi­keu­des­ta täy­den mark­ki­na­hin­nan, ja kaa­va vii­meis­tel­lään kun­nol­li­sek­si, niin mikäs sii­nä. Kui­ten­kin urhei­luseu­raa ei pitäi­si suo­sia esi­mer­kik­si asuin­ra­ken­ta­jien kus­tan­nuk­sel­la. Mis­sään nimes­sä kau­pun­gin ei pidä myö­täil­lä urhei­luseu­raa. Kun Hif­kin suun­ni­tel­maa kat­soo niin pal­jas­tuu, ettei tämä ole mikään “uusi jää­hal­li” vaan uusi viihde/kauppakeskus tule­van Pisa­ra-ase­man tuntumassa. 

  Sen van­han jää­hal­lin alue pitäi­si kyl­lä sit­ten teh­dä asun­noik­si — töö­lö­läi­sek­si kort­te­li­kau­pun­gik­si. Pahim­mil­laan täs­sä käy niin, että raken­ne­taan Oop­pe­ran naa­pu­riin Pisa­ra-ase­man ylä­ker­taan tämä ehdo­tet­tu ostos­hel­vet­ti (Kam­pin kes­kus ‑tyy­li­nen), jon­ka urhei­luseu­ra luon­nol­li­ses­ti myy parin vuo­den pääs­tä kii­na­lai­sil­le. Samal­la museo-urpot museoi­vat van­han jää­hal­lin, ja siel­lä sit­ten pide­tään jota­kin “jää­kiek­ko 50 vuot­ta sit­ten” ‑valo­ku­va­näyt­te­lyi­tä. Tuhan­net asuk­kaat muut­ta­vat Nur­mi­jär­vel­le mak­sa­maan vero­ja ja autoi­le­maan stadiin.

 24. Coton:
  Ei Kam­pin kes­kuk­sen tont­ti­kaan men­nyt jol­le­kin vain sil­lä, että he oli­vat otta­neet oikeu­dek­seen suun­ni­tel­la jotain omaa lii­ke­toi­min­taan­sa pal­ve­le­vaa kau­pun­gin mail­le. Kyl­lä täs­tä jon­kun tason kil­pai­lu tar­vi­taan joka tapauksessa. 

  Kam­pin kes­kus (ja Hartwall Aree­na). Mil­lä kil­pail­tiin ja mitä teh­tiin: http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/jattihankkeiden-havainnekuvat-pettavat-usein-huimasti/2011/11/1425906

 25. Dum­Dum: Se on suo­jel­tu – ei sii­hen mitään pääl­le voi raken­taa. Suo­je­lun takia­han Jää­hal­lin laa­jen­ta­mi­nen oli mahdotonta.Jäähalli siir­tyy pal­ve­le­maan sisä­pal­lo­pe­le­jä, kuten len­tis­tä koris­ta sali­ban­dya:http://www.uusisuomi.fi/urheilu/55090-hifk-haipyy-mita-tapahtuu-helsingin-jaahallille

  Tämä raken­nus­ten suo­je­lu­vim­ma menee Suo­mes­sa ihan älyt­tö­myyk­siin. Kyl­lä minul­la­kin on monia muis­to­ja wan­hal­ta jää­hal­lil­ta, mut­ta ei nos­tal­gian kai­puu voi sil­ti men­nä kaik­kien mui­den tavoit­tei­den edel­le. Aina­kin jää­hal­lin park­ki­pai­kat pitäi­si kor­va­ta asuin­ra­ken­nuk­sil­la. Vai on sekin joku suojelukohde?

 26. Havain­ne­ku­vat eivät ole var­mas­ti sitä mitä raken­ne­taan jos tuo oikeas­ti jos­kus toteu­tuu, joten sii­tä ei kan­na­ta kau­heas­ti keuh­koil­la toistaiseksi.

  Tuos­ta van­has­ta hal­lis­ta. Mikä sii­nä on niin hie­noa että se on suo­jel­tu? Eihän se ole edes maan ensim­mäi­nen hal­li. Van­ha hal­li on todel­la sur­keas­sa kun­nos­sa. Parem­pi oli­si säi­löä muis­tot ja kyl­mäs­ti pur­kaa koko ros­ka pois ja raken­taa tilal­le vaik­ka joku 3000–5000 hen­gen kom­pak­ti pal­loi­lu­hal­li, jäi­si ton­tis­ta vie­lä puo­let muu­hun käyttöön.

 27. Eri­tyi­sen hyvää hank­kees­sa on, että se on ns. sekoi­tet­tua raken­net­ta. Pal­ve­lui­ta, moni­käyt­töis­tä tilaa sekä asun­to­ja samas­sa pake­tis­sa. Näin pitäi­si kaik­ki teh­dä. Tyy­lil­li­ses­ti tämä ehdo­tus voi­si tosin liit­tyä vie­lä voi­mak­kaam­min nykyi­seen kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen. Töö­lön ruu­tu­kaa­va­mai­sen raken­teen ja olym­pias­ta­dio­nin pyö­reän, väl­jän ilmeen yhdis­tel­mä­nä se voi­si olla mielenkiintoisempi.

 28. Mul­la ei ole mitään maa­na­lais­ta jää­hal­lia vas­taan, mut­ta en kol­pai­si sitä yhteen maan­pääl­li­sen raken­nusoi­keu­den kans­sa. Tulee vah­va epäi­lys, että tar­koi­tus on rahoit­taa jää­hal­li kaa­voi­tus­hyö­dyl­lä. Se on suu­ri jul­ki­nen tuki joka pitää tie­tys­ti arvio­da sel­lai­se­na. Jul­kis­ta tukea mun mie­les­tä uudel­le jää­hal­lil­le ei pitäi­si löy­tyä. Yhteis­kun­nan tar­pei­siin nykyi­set hal­lit riit­tä­vät eli sen useam­pia ei tar­vit­se jul­ki­sel­la rahoi­tuk­sel­la pystyttää.

  Pal­jon kiin­nos­ta­vam­paa oli­si raken­taa tuo alue täy­teen ruu­tu­kaa­va­kort­te­lei­ta. Siis lisää Töö­löä. Töö­löä on suh­teel­li­sen vähän. Tuol­lais­ta urheilu/kulttuuripyhättöä on jo aika pal­jon. Kau­pun­gin elin­voi­mai­suus ei kui­ten­kaan perus­tu sii­hen, että sin­ne tulee Kemi­jär­vel­tä poruk­kaa kat­so­maan mat­sia tai kon­sert­tia, vaan sii­hen, että siel­lä asuu ihmi­siä. Ja ruu­tu­kaa­van raken­ta­mi­seen­kin löy­tyy yksi­tyis­tä rahaa vaik­ka kuin­ka paljon.

  Jos tämän blo­gin las­kel­mat pitä­vät paik­kan­sa, niin raken­ta­mal­la tuo­hon asun­to­ja saa­tai­siin asun­not 5.000 ihmi­sel­le, se on siis kol­man­nes lisää taka-töö­löä (http://neljasataatuhatta.blogspot.fi/2012/09/mantymaen-kentta.html).

 29. Tämä on juu­ri sitä mitä Hel­sin­ki tar­vit­see kun Gug­gen­hei­mia ei saa­tu. Var­sin­kin jos se visio toteu­tuu että veron­mak­sa­jat eivät jou­du maksumieheksi. 

  Sikä­li ihmet­te­len että miten urhei­lul­le riit­tää aina rahaa kun muu kult­tuu­ri jou­tuu tyy­ty­mään sii­hen mikä tip­puu pöy­däl­tä alas. Suo­ma­lai­set on urhei­lu­hul­lu­ja, min­käs sil­le voi.

 30. Coton:
  Ei Kam­pin kes­kuk­sen tont­ti­kaan men­nyt jol­le­kin vain sil­lä, että he oli­vat otta­neet oikeu­dek­seen suun­ni­tel­la jotain omaa lii­ke­toi­min­taan­sa pal­ve­le­vaa kau­pun­gin mail­le. Kyl­lä täs­tä jon­kun tason kil­pai­lu tar­vi­taan joka tapauksessa. 

  Onko Kam­pin kes­kus hyvä esi­merk­ki onnis­tu­nees­ta hank­kees­ta? Kyl­lä tuo HIFK:n han­ke vai­kut­taa 1000 x Kam­pin kes­kus­ta parem­mal­ta hankkeelta.

  Tun­tuu että tätä ide­aa vie­ras­te­taan vain sen takia, että idea on läh­töi­sin jos­tain muu­al­ta kuin nor­maa­leil­ta tahoil­ta, eli kun­nal­ta, raken­nus­liik­keil­tä tai kauppakeskussijoittajilta.

  Jos joku on suos­tuu Hel­sin­kiin raken­ta­maan omal­la rahal­laan jotain näin suur­ta ja asuk­kai­ta hyö­dyt­tä­vää, eikä mitään ris­ti­ho­tel­lia, suh­tau­tui­sin tähän hyvin posi­tii­vi­ses­ti. Ei näi­tä jonok­si asti ole, vaik­ka jot­kut niin luu­le­vat­kin. Tosin kyl­lä sii­hen var­maan joku Citycon-Jum­bo saa­tai­siin ilman tätä hanketta.

  Tuo muu­ten toi­mi­si myös iso­na keik­ka­paik­ka­na mel­kein keskustassa.

 31. Voi­si­ko van­han jää­hal­lin ja sen kyl­jes­sä ole­van park­ki­pai­kan tilal­le raken­taa tii­viin asuin­ta­lo­ry­kel­män? Mie­les­tä­ni Suo­mes­sa­kin pitäi­si pääs­tä mal­liin, jos­sa raken­nuk­sia myös pure­taan ja ton­til­le tulee uusi käyt­tö­tar­koi­tus. Gug­gen­heim kes­kus­te­lus­ta jäi mie­leen, kun eräs kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ker­toi ääö­nes­tä­neen­sä ei, jot­ta kes­kei­sil­lä pai­koil­la ole­via tont­te­ja sääs­tyy myös jäl­ki­pol­vil­le raken­net­ta­vak­si. Siis mitä? Mie­les­tä­ni jäl­ki­pol­vet ovat oikeu­tet­tu­ja raken­ta­maan vaik­ka koko kau­pun­gin uudes­taan. Ei sitä tar­koi­tus­ta var­ten tar­vit­se eril­li­siä jou­to­maa­ry­kel­miä paapoa.

 32. Nehän voi­si­vat raken­taa hal­lin yhtey­teen sen kes­kus­ta­kir­jas­ton. Tulis joku hyö­ty­käyt­tö­kin mukaan.

 33. Erin­omais­ta Hel­sin­gil­le, että täl­lai­si­na aikoi­na joku on halu­kas teke­mään kau­pun­kiin 400:n mil­joo­nan euron investoinnin.

  Ton­tin käy­pä arvo on kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen käsi­te. Sijain­ti on toki erin­omai­nen, mut­ta vii­mei­set vuo­si­kym­me­net kau­pun­ki on arvot­ta­nut sen ilmai­sen park­ki­ken­tän hintaiseksi.

  Toi­nen kiin­nos­ta­va asia on nim­by­jen tule­vat isku­lauseet: Ei työ­paik­ko­ja Töö­löön! Asfalt­ti­kent­tä säilytettävä!

 34. Ero­tuo­ma­ri:
  Män­ty­mäen ken­täl­le voi­si ajan­vie­te­kes­kuk­sen sijaan raken­taa nii­tä kau­an kai­vat­tu­ja asun­to­ja erin­omai­sel­le pai­kal­le, esi­mer­kik­si täs­sä blo­gis­sa esi­tet­tyyn malliin:

  http://neljasataatuhatta.blogspot.fi/2012/09/mantymaen-kentta.html

  Tuol­la rat­kai­sul­la alu­eel­le sai­si 5000 asu­kas­ta ja run­saas­ti liiketilaa.

  Mä taas luu­len, että se hyvä vaih­toeh­to oli­si yhdis­tää näi­den kah­den rat­kai­sun hyvät puo­let. Urhei­lu­hal­li, kaup­pa­kes­kus, kyl­py­lä (maan alle raken­net­tu­na) ja 4000–5000 asu­kas­ta tii­viis­ti raken­net­tu­na Töö­lön jatkeena.

 35. Uuden jää­hal­lin ton­tin valin­ta on käy­nyt IFK:lta suju­vas­ti. Ensin etsi­tään sopi­va paik­ka hal­lil­le, ja sit­ten ilmoi­te­taan kau­pun­gil­le, että tähän tul­laan raken­ta­maan. Enää puut­tuu vain arkkitehtikilpailu.

  Tekeil­lä on siis raken­nus ton­til­le, jota ei ole ole­mas­sa sel­lai­sen kau­pun­ki­ra­dan var­rel­le, jota ei myös­kään ole ole­mas­sa. Ja kii­re on taas kova. Alkaa kovas­ti muis­tut­taa Gug­gen­hei­min museohanketta.

 36. Hifk on nyt bul­vaa­ni­na sil­le että saa­daan Hel­sin­gin par­hai­ta palo­ja gryn­da­rei­den käsiin. Palk­kio­na täs­tä tuli­si uusi hal­li kal­lion suo­jiin var­maan­kin hal­val­la vuokralla.

  Jos Ifk halu­aa hal­lin itsel­leen, niin se pitää aloit­taa myös OMAN tont­ti­maan ostos­ta, ihan niin­kuin muut­kin teke­vät. Tai kil­pail­la kau­pun­gin vuo­kraa­mis­ta ton­teis­ta. Muu­ten­han kuka tahan­sa voi raken­taa mitä tahan­sa mihin tahan­sa, jos ei muu­ta vaa­di­ta kuin omaa fyrk­kaa (mark­ki­na­ra­hoi­tus).

  Var­mas­ti tuol­le pai­kal­le löy­tyy mui­ta­kin haluk­kai­ta toteut­ta­jia ja vie­lä fik­sum­mal­la suun­ni­tel­mal­la, joten Hel­sin­ki ei saa antaa tuo­ta aluet­te hal­val­la pois!

  Yksi “ide­par­kia” parem­pi idea:
  http://neljasataatuhatta.blogspot.fi/2012/09/mantymaen-kentta.html

 37. L‑O-I-S-T-A-V‑A idea. Type­räl­le kuk­ku­lal­le ja auto­ken­täl­le jota jos­tain syys­tä pidet­ty ja hau­dot­tu näin pit­kään kes­kei­sel­lä pai­kal­la ja samaan aikaan vin­gut­tu kun ei ole tilaa mihin lait­taa muu­al­le kuin Malminkartanoon…
  Vie­lä kun läh­tö­koh­tai­ses­ti yhdis­te­tään noin­kin mon­ta teki­jää viih­tees­tä asu­mi­seen ja kun sii­hen vie­lä saa­daan kun­nol­li­set jul­ki­sen lii­ken­teen kul­ku­ta­vat koh­dil­leen “ruuh­ka­huip­pu­jen” mah­dol­lis­ta­mi­sek­si niin ei muu­ta kuin HETI toi­meen ja kuop­paa kai­va­maan. Uusi pytin­ki pys­tyyn ja toimimaan.

 38. Pel­käs­tään hyvä uuti­nen, että tuol­le heh­taa­ri­park­ki­kent­tä-kuvo­tuk­sel­le vih­doin teh­dään jotain. Hyvä on myös, ettei pai­kal­le tule pelk­kää jää­hal­lia tai pelk­kiä asun­to­ja vaan moni­puo­li­ses­ti kaik­kea kau­pun­kiin kuu­lu­vaa. Suun­ni­tel­mat ovat alus­ta­via ja var­maan nii­tä vie­lä moneen ker­taan muo­ka­taan, mut­ta jo pel­käs­tään ‘peli­na­vauk­se­na’ mah­ta­va juttu!

 39. Mon­ta­ko sataa mil­joo­naa tuon ton­tin arvo on? HIFK yrit­tää saa­da sen ali­hin­taan, kos­ka tyh­mät äänes­tä­jät eivät tajua, että tämä oli­si val­ta­va raha­lah­ja yksi­tyis­yri­tyk­sel­le. Yri­tys sit­ten rahas­tai­si raken­ta­mal­la kaup­pa­kes­kuk­sen ja asun­to­ja ja sii­nä sivus­sa tuo­tan­to­ti­lan­sa (hal­lin).

  Täy­si mark­ki­na­hin­ta tai ‑vuo­kra, tai sit­ten kau­pun­ki myyköön/vuokratkoon enem­män tarjoavalla

 40. Gre­ju: Jos joku on suos­tuu Hel­sin­kiin raken­ta­maan omal­la rahal­laan jotain näin suur­ta ja asuk­kai­ta hyö­dyt­tä­vää, eikä mitään ris­ti­ho­tel­lia, suh­tau­tui­sin tähän hyvin positiivisesti.

  Assi: Gug­gen­heim kes­kus­te­lus­ta jäi mie­leen, kun eräs kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ker­toi ääö­nes­tä­neen­sä ei, jot­ta kes­kei­sil­lä pai­koil­la ole­via tont­te­ja sääs­tyy myös jäl­ki­pol­vil­le raken­net­ta­vak­si. Siis mitä? Mie­les­tä­ni jäl­ki­pol­vet ovat oikeu­tet­tu­ja raken­ta­maan vaik­ka koko kau­pun­gin uudestaan.

  Polii­tik­ko­jen ensi­kom­men­teis­ta on help­po lukea, että hank­keen myy­mi­nen akse­li­val­loil­le kok-sdp-vihr ei ole yli­voi­mai­nen este. Kokoo­muk­sel­le gryn­daus­ta, dema­reil­le työ­tä ja vih­reil­le jul­kis­ta liikennettä.

  Täs­sä suu­rin piir­tein tii­vis­tyy mun ensi­reak­tiot. Pajusen Jus­sil­le voi­si ehdot­taa että pyy­de­tään Frank Geh­ryl­tä joku WAU-kik­ka­re-ehdo­tus raken­nuk­sek­si, niin saa­daan kok­ka­rit sitou­tu­maan hal­li­tus­ta myö­ten ja ne mil­joo­na venä­läis­tu­ris­tia tän­ne vie­lä kau­pan pääl­le, kuten sii­nä G‑laskelmassa oli:)

  Tot­ta puhuen tuo hal­lin maan alle raken­ta­mi­nen kuu­los­taa tosi hyväl­tä ideal­ta. Lät­kä­aree­nat kun on rumim­pia maan­pääl­li­siä rotiskoja.

 41. Kal­le: Täy­si mark­ki­na­hin­ta tai ‑vuo­kra, tai sit­ten kau­pun­ki myyköön/vuokratkoon enem­män tarjoavalla

  Ota nyt huo­mioon, että van­han jää­hal­lin tont­ti vapau­tui­si muu­hun käyt­töön esim. uusia asun­to­ja. Sii­nä kau­pun­ki voit­taa. Eli kau­pun­gin kan­nat­taa myy­dä tont­ti HIFK:lle alle markkinahinnan.

 42. KKK: Ota nyt huo­mioon, että van­han jää­hal­lin tont­ti vapau­tui­si muu­hun käyt­töön esim. uusia asun­to­ja. Sii­nä kau­pun­ki voit­taa. Eli kau­pun­gin kan­nat­taa myy­dä tont­ti HIFK:lle alle markkinahinnan.

  Ei onnis­tu, museo­vi­ran­omai­set eivät anna pur­kaa van­haa jäähallia. 

  Niis­tä Osmon mai­nit­se­mis­ta kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la teh­tä­vis­tä sta­dio­nin park­ki­pai­kois­ta oli­si muka­va tie­tää lisää. Jos ne tule­vat maan alle, voi­daan­ko park­ki­paik­ko­ja maan pääl­tä pois­taa? Nyt­hän park­ki­kent­tää on sta­dio­nin molem­min puo­lin. Jää­hal­lin park­kik­sen voi­si vaik­ka palaut­taa puu­tar­hak­si, jol­lai­nen se ennen oli…

 43. Lare:
  Var­mas­ti tuol­le pai­kal­le löy­tyy mui­ta­kin haluk­kai­ta toteut­ta­jia ja vie­lä fik­sum­mal­la suun­ni­tel­mal­la, joten Hel­sin­ki ei saa antaa tuo­ta aluet­te hal­val­la pois! 

  Voi­si­ko joku ystä­väl­li­ses­ti ker­toa mitä ne parem­mat suun­ni­tel­mat edes teo­rias­sa voi­si­vat olla? Kort­te­leit­tain Töö­lön Oska­rei­ta ei kelpaa.

  Toki HIFK-suun­ni­tel­man jat­ko­ke­hit­te­lys­sä on huo­leh­dit­ta­va, ettei tuos­ta tule mitään kaup­pa­kes­kus­ta joka imee kort­te­li­kau­pun­gin pal­ve­lut. Sel­lais­ta ei todel­la­kaan kaivata.

  Toi­min­not jot­ka eivät kil­pai­le ympä­ris­tön kans­sa ovat par­hai­ta, kyl­py­lä, hotel­li, jää­hal­li, pysä­köin­ti, asun­not. Kaup­po­jen ja ravin­to­loi­den kans­sa on syy­tä olla tarkkana.

 44. Poro: Havain­ne­ku­vat eivät ole var­mas­ti sitä mitä raken­ne­taan jos tuo oikeas­ti jos­kus toteu­tuu, joten sii­tä ei kan­na­ta kau­heas­ti keuh­koil­la toistaiseksi.

  Kyl­lä kan­nat­taa. Nuo mene­vät aina huo­nom­paan suun­taan. Suun­ni­tel­mas­ta kar­si­taan yleen­sä kaik­ki hie­nous pois ja jäl­jel­le jää­vät vain sen huo­not puo­let, jot­ka jos­tain ark­ki­teh­din psy­ko­lo­gi­ses­ta yksi­sil­mäi­syy­des­tä joh­tuen yleen­sä ovat sen suu­rem­pia, mitä kek­se­li­ääm­mäs­tä suun­ni­tel­mas­ta on kyse.

  Tuo suun­ni­tel­ma näyt­tää juu­ri sel­lai­sel­ta, että toteu­tus­vai­hee­seen jäl­jel­le jää sil­miä kir­ve­le­vä yleis­vai­ku­tel­ma, pai­kal­le sopi­ma­ton mas­sii­vi­nen ole­mus ja kes­kel­le pii­lo­te­tut kui­vat, kitu­kas­vui­set risut, joi­den avul­la ulko­puo­li jou­du­taan teke­mään entis­tä­kin muh­kum­mak­si ja päällehyökkääväksi.

  kari sane: Aika­naan Har­ki­mon hal­liin halut­tiin vara­ta tuhot­to­mas­ti pysä­köin­ti­ti­laa. Eikä osaa sit­ten tarvittukaan.

  Aina kun sii­tä kul­kee ohi niin se pysä­köin­ti­hal­li on kovin tyh­jän näköi­nen. Toi­saal­ta ker­ran­kin on saa­tu tur­ha­ke sem­moi­seen tilaan, jos­ta ei var­si­nai­ses­ti lie­ne mitään muu­ta hait­taa kuin jat­ku­va muis­tu­tus sen hyödyttömyydestä.

  Hal­li itse toki näyt­tää suo­ma­lai­sen nyky­ra­ken­ta­mi­sen perus­es­te­tii­kan mukai­ses­ti aal­to­pel­lis­tä teh­dyl­tä jäl­jil­tel­mäl­tä pät­käs­tä soi­keak­si veny­tet­tyä ilmastointiputkea.

  Tin­de: Onko tosi­aan niin että kukaan Hel­sin­gin hal­lin­nos­sa ei ole aja­tel­lut mitään jär­ke­väm­pää käyt­töä tuol­le paikalle?

  Sii­hen­hän oli­si kivas­ti mah­tu­nut vaik­ka se musiikkitalo.

  Mau­no: kuvas­sa näyt­ti kyl­lä­kin jol­tain pai­kal­le unoh­de­tul­ta pak­kaus­jät­teel­tä. Mut­ta eihän taval­li­nen tol­lo mitään ark­ki­teh­tuu­ris­ta ymmärrä.

  Jos­tain syys­tä taval­li­sel­le tal­laa­jal­le jää näis­sä hank­keis­sa aina mak­sa­jan sekä esteet­ti­sen ja kau­pun­ki­tek­ni­sen kär­si­jän roo­li. Kym­me­nen vuo­den pääs­tä alka­nee joil­tain hie­man enem­män kiin­nos­tu­neil­ta päät­tä­jil­tä kuu­lua ihmet­te­ly­jä sii­tä, miten täm­möi­nen on voi­nut pääs­tä läpi. Kiel­tä­mät­tä vähän ihme­tyt­tää jo etukäteen.

  Gre­jus: Tuo muu­ten toi­mi­si myös iso­na keik­ka­paik­ka­na mel­kein keskustassa.

  Jep. Kyl­lä sil­lä rahaa vuol­laan. Sii­tä ei tar­vit­se olla huo­lis­saan. Jos taas jos­tain syys­tä ei niin kyl­lä se kau­pun­gil­le myydään.

  R. Silf­ver­berg: Sikä­li ihmet­te­len että miten urhei­lul­le riit­tää aina rahaa kun muu kult­tuu­ri jou­tuu tyy­ty­mään sii­hen mikä tip­puu pöy­däl­tä alas. Suo­ma­lai­set on urhei­lu­hul­lu­ja, min­käs sil­le voi.

  Ei vaan iso­ja kiho­ja voi hel­pom­min ja enem­män kes­ti­tä urhei­lu­ta­pah­tu­mis­sa. Teko­syy­kin on yleen­sä pahim­mil­laan mitään­sa­no­ma­ton­ta eikä epä­mu­ka­vaa ajan­tuh­laus­ta kuten tai­de­ta­pah­tu­mis­sa saat­taa käydä.

 45. Lisäyk­se­nä vie­lä edel­li­seen, ylei­ses­ti ottaen urhei­lua­ree­nat lisää­vät koko alu­een pal­ve­lu­tar­jon­taa. Pel­käs­tään nykyi­nen jää­hal­li var­mas­ti elät­tää aika isoa osaa Taka-Töö­lön ravintoloista.

  Ihmi­set tup­paa­vat mene­mään syö­mään ja juo­maan otte­lui­den yhtey­des­sä ja mat­se­ja on jopa pari vii­kos­sa. Tämä tie­tys­ti puut­tuu lähiö­hal­leis­ta kuten Espoon Baro­nas­ta, johon ihmi­set tule­vat autol­la ennen mat­sia ja läh­te­vät autol­la kotiin mat­sin jäl­keen. Kos­kee aika pit­käl­ti myös Ilma­lan hallia.

  Myös tämän takia hal­li kuu­luu kau­pun­kiin, eikä johon­kin kehien varrelle.

 46. Minä en käsi­tä osaa vali­tuk­sia jos­tain tuis­ta. Jos kau­pun­ki toi­mii oikein, se tie­ten­kin myy/vuokraa sen tilan oikeal­la hin­nal­la. Halua­va mak­saa tai ei. Eihän mikään pako­ta myy­jää teke­mään tyh­miä rat­kai­su­ja. Lisäk­si kai­ke­ti kau­pun­ki voi mää­rä­tä jotain jut­tu­ja tule­van raken­nel­man koosta/muodosta yms? Se alue­han on nyt ihan älyt­tö­mäs­sä käy­tös­sä. Jos hank­keen poru­kat eivät pys­ty mak­sa­maan ton­tis­ta, niin se sii­tä sitten.

 47. Vil­le: Ei onnis­tu, museo­vi­ran­omai­set eivät anna pur­kaa van­haa jäähallia.
  Niis­tä Osmon mai­nit­se­mis­ta kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la teh­tä­vis­tä sta­dio­nin park­ki­pai­kois­ta oli­si muka­va tie­tää lisää. Jos ne tule­vat maan alle, voi­daan­ko park­ki­paik­ko­ja maan pääl­tä pois­taa? Nyt­hän park­ki­kent­tää on sta­dio­nin molem­min puo­lin. Jää­hal­lin park­kik­sen voi­si vaik­ka palaut­taa puu­tar­hak­si, jol­lai­nen se ennen oli…

  Jää­hal­lia ei ole viral­li­ses­ti suo­jel­tu kuten tpyy­luo­ma edel­lä jo tote­si. Vaik­ka van­ha hal­li suo­jel­tai­siin­kin park­ki­pai­kal­le voi­si raken­taa asuin­ta­lo­ja. Puu­tar­ho­ja ja vihe­ra­luei­ta on tuon alu­nen ympä­ris­tös­sä ihan tarpeeksi.

 48. Gre­jus: Voi­si­ko joku ystä­väl­li­ses­ti ker­toa mitä ne parem­mat suun­ni­tel­mat edes teo­rias­sa voi­si­vat olla? Kort­te­leit­tain Töö­lön Oska­rei­ta ei kelpaa.

  Sit­ten olym­pia­ki­so­jen tämä paraa­ti­pai­kal­la sijait­se­va arvo­tont­ti on pal­vel­lut kau­pun­ki­lai­sia sekä hen­ki­lö­au­to­jen että vuo­krat­ta­vien paket­ti­au­to­jen parkkipaikkana. 

  Muu­tok­sen tuu­let kyl­lä­kin puhal­ta­vat, sil­lä heti pisa­ra­ra­dan val­mis­tu­mi­sen jäl­keen vuon­na 20XX alue on tar­koi­tus muut­taa lin­ja-auto­jen parkkipaikaksi.

  Nyt kun joku kek­sii alu­eel­le jopa pysä­köin­tiä­kin hyö­dyl­li­sem­pää käyt­töä, kau­pun­gil­la on mil­jar­din euron paik­ka muut­taa tont­ti rahak­si. Hel­sin­ki­läi­nen raken­nus­maa­han ei kos­kaan voi olla lii­an kal­lis­ta, kuten Lep­pä­suol­la näemme.

 49. Assi:
  eräs kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ker­toi ääö­nes­tä­neen­sä ei, jot­ta kes­kei­sil­lä pai­koil­la ole­via tont­te­ja sääs­tyy myös jäl­ki­pol­vil­le raken­net­ta­vak­si. Siis mitä? Mie­les­tä­ni jäl­ki­pol­vet ovat oikeu­tet­tu­ja raken­ta­maan vaik­ka koko kau­pun­gin uudestaan.

  Vali­tet­ta­vas­ti tämä toi­ve ei vas­taa todel­li­suut­ta. Joku tam­pio on esi­mer­kik­si mää­rän­nyt Mak­ka­ra­ta­lon suo­je­lu­koh­teek­si. Sen sijaan moni parem­man näköi­nen talo on saa­nut väis­tyä. Ongel­ma on yksin­ker­tai­ses­ti sii­nä, että ark­ki­teh­ti­kun­ta näyt­täi­si pait­si raken­ta­van myös suo­je­le­van kil­van mitä kau­heim­pia rakennuksia.
  Vai ollaan­ko­han jo siel­lä­kin lyö­ty hans­kat tis­kiin mah­dol­li­suu­des­ta saa­da raken­nuk­siin mitään mie­lek­käi­tä yksityiskohtia?

  Oli­si tosi­aan­kin kiva näh­dä joi­den­kin talo­jen tule­van pure­tuk­si ja saa­da tilal­le jotain parem­paa, mut­ta kun eten­kin se rumien pur­ka­mi­nen tun­tuu ole­van niin jär­jet­tö­män vai­kea­ta. Tun­tuu sil­tä, että jos­tain syys­tä mel­kein kaik­kia nyt raken­net­ta­via talo­ja toden­nä­köi­ses­ti jou­tu­vat asuk­kaat kat­se­le­maan seu­raa­vat pari sataa vuot­ta — aina­kin jos ne ovat mah­dol­li­sim­man rumia. Kau­pun­ki­ku­vaa kun ei saa pila­ta. (Häh? Eikö täs­sä olla yleen­sä yhden raken­nuk­sen ver­ran myöhässä?)

  Sen vuok­si raken­ta­mat­to­mia tont­te­ja tar­vi­taan. Kun ker­ran kaik­ki ruma pitää aina väki­sin suo­jel­la, pitää jäl­ki­pol­vil­le jät­tää edes joku mah­dol­li­suus parem­paan ympä­ris­töön. Ja tosi­aan, moni raken­ta­ma­ton tont­ti ihan oikeas­ti toi­mii ylei­se­nä vihe­ra­lu­ee­na ja hen­ki­rei­kä­nä. (Enkä nyt puhu asfalt­ti­ken­täs­tä. Näin sinun jo sin­ne hipsivän.)

 50. Vil­le: Ei onnis­tu, museo­vi­ran­omai­set eivät anna pur­kaa van­haa jäähallia.

  Täy­tyy kyl­lä sanoa, että se jul­ki­si­vu pesee nyky­ra­ken­ta­mi­sen aika puh­taas­ti, vaik­kei sitä kau­niik­si voi­kaan kut­sua. Voi­han sen sisä­osan raken­taa vaik­ka loft-asun­to­ja täyteen.

  Jää­hal­lin park­kik­sen voi­si vaik­ka palaut­taa puu­tar­hak­si, jol­lai­nen se ennen oli…

  Kan­na­te­taan. Tuon kun ker­ran­kin näkisi.

 51. Gre­jus: Voi­si­ko joku ystä­väl­li­ses­ti ker­toa mitä ne parem­mat suun­ni­tel­mat edes teo­rias­sa voi­si­vat olla? Kort­te­leit­tain Töö­lön Oska­rei­ta ei kelpaa.

  Toki HIFK-suun­ni­tel­man jat­ko­ke­hit­te­lys­sä on huo­leh­dit­ta­va, ettei tuos­ta tule mitään kaup­pa­kes­kus­ta joka imee kort­te­li­kau­pun­gin pal­ve­lut. Sel­lais­ta ei todel­la­kaan kaivata.

  Toi­min­not jot­ka eivät kil­pai­le ympä­ris­tön kans­sa ovat par­hai­ta, kyl­py­lä, hotel­li, jää­hal­li, pysä­köin­ti, asun­not. Kaup­po­jen ja ravin­to­loi­den kans­sa on syy­tä olla tarkkana.

  Yksin­ker­tai­ses­ti suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­kil­pai­lu kuten kes­ki-Pasi­lan tapauksessakin:
  http://www.pasilaone.fi/

 52. ano­nyy­mi
  Ei vaan iso­ja kiho­ja voi hel­pom­min ja enem­män kes­ti­tä urhei­lu­ta­pah­tu­mis­sa. Teko­syy­kin on yleen­sä pahim­mil­laan mitään­sa­no­ma­ton­ta eikä epä­mu­ka­vaa ajan­tuh­laus­ta kuten tai­de­ta­pah­tu­mis­sa saat­taa käydä. 

  Mikä se talo sii­nä Hesa­rin toi­sel­la puo­lel­la oli, on pääs­syt unoh­tu­maan? Pal­jon­ko­han mak­soi­vat aikoi­naan tontista?

  Rehel­li­syy­den nimis­sä, omas­ta mie­les­tä­ni niin urhei­lu kuin kor­kea- ja mata­la­kult­tuu­ri­kin kuu­lu­vat oike­aan kau­pun­kiin, sen kes­kus­taan eikä mihin­kään pel­lol­le kuten jen­keis­sä (tai Turussa).

  http://hockey.ballparks.com/NHL/OttawaSenators/aerial.jpg

 53. Gre­jus: Voi­si­ko joku ystä­väl­li­ses­ti ker­toa mitä ne parem­mat suun­ni­tel­mat edes teo­rias­sa voi­si­vat olla? 

  Lare: Yksin­ker­tai­ses­ti suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­kil­pai­lu kuten keski- 

  En läh­ti­si varauk­set­ta väit­tä­mään, että Pasi­lan tai Kala­sa­ta­man kil­pai­lus­sa oli­si syn­ty­nyt jotain HIFK-suun­ni­tel­maa parempaa.

  Eikös molem­pien lopputulos/finaaliehdokkaat ole pilvenpiirtäjät+CityconJumbo? Ja kil­pai­li­joi­na NCC, YIT sekä SRV.

 54. KKK: Jää­hal­lia ei ole viral­li­ses­ti suo­jel­tu kuten tpyy­luo­ma edel­lä jo totesi. 

  Juu, edes ase­ma­kaa­vas­sa ei ole suo­je­lu­mer­kin­tää — paik­ka­tie­to­pal­ve­lun mukaan ase­ma­kaa­va on vuo­del­ta 1942, ja netis­tä löy­ty­väs­tä kaa­va­do­ku­men­tis­ta puut­tuu koko jää­hal­lin alue. Vie­res­sä ole­van Eläin­tar­han alu­een (jos­sa esim. uimas­ta­dion) voi­mas­sa ole­va kaa­va vuo­del­ta 1903: http://ptp.hel.fi/kaavat/447.pdf. Eli ei ole ennen­kään kaa­vo­jen puu­te raken­ta­mis­ta haitannut.

 55. On hyvä, että jää­hal­li on jouk­ko­lii­ken­teel­lä saa­vu­tet­ta­vis­sa ja lähel­lä ase­maa (Pisa­ra-ase­ma).”

  Kukas tämän Pisa­ran raken­ta­mi­ses­ta on jo päät­tä­nyt? Hesa­ri, HIFK, vihreät … ?

 56. Gre­jus:
  En läh­ti­si varauk­set­ta väit­tä­mään, että Pasi­lan tai Kala­sa­ta­man kil­pai­lus­sa oli­si syn­ty­nyt jotain HIFK-suun­ni­tel­maa parempaa.

  Eikös molem­pien lopputulos/finaaliehdokkaat ole pilvenpiirtäjät+CityconJumbo? Ja kil­pai­li­joi­na NCC, YIT sekä SRV.

  Kyse on myös sii­tä että täl­lai­nen han­ke on pak­ko kil­pai­lut­taa. Ei Hel­sin­ki voi vain antaa par­hai­ta aluei­taan Hifkille/gryndareille kun he ilmoit­ta­vat että nyt teem­me täl­lai­sen raken­nel­man. Jos Hifk taus­ta­jouk­koi­neen voit­taa suun­ni­tel­mal­laan kil­pai­lun ja mak­saa mark­ki­na­hin­nan niin asia on sil­lä selvä.

 57. Hotel­lit ovat ilmei­ses­ti hyvä bis­nes Hel­sin­gis­sä, kun­han pai­kois­ta sovi­taan. Tähän men­nes­sä sijoit­ta­ja­ta­ho­jen kii­ka­ris­sa ovat olleet aina­kin Tai­val­lah­den meren­ran­ta­tont­ti Töö­lös­sä, pil­ven­piir­tä­jä­tont­ti Jät­kä­saa­ren ran­nas­sa, Kata­ja­no­kan tont­ti pre­si­den­tin­lin­naa vas­ta­pää­tä ja nyt Töö­lön­lah­den jää­hal­li­ho­tel­li Oop­pe­ran ja Olym­pias­ta­dio­nin naapurissa. 

  Senaa­tin­to­ria ei ole vie­lä kek­sit­ty esit­tää, vaik­ka sekin var­maan kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­le kävi­si. Jos yksi­tyi­nen taho ker­ran raken­taa omil­la rahoil­laan ja kau­pun­ki antaa ton­tin, niin eihän sii­nä sil­loin pitäi­si kel­lään olla nokan koput­ta­mis­ta. Eihän?

 58. Lare: Kyse on myös sii­tä että täl­lai­nen han­ke on pak­ko kil­pai­lut­taa. Ei Hel­sin­ki voi vain antaa par­hai­ta aluei­taan Hifkille/gryndareille kun he ilmoit­ta­vat että nyt teem­me täl­lai­sen raken­nel­man. Jos Hifk taus­ta­jouk­koi­neen voit­taa suun­ni­tel­mal­laan kil­pai­lun ja mak­saa mark­ki­na­hin­nan niin asia on sil­lä selvä.

  HIFK taus­ta­jouk­koi­neen voi myös jät­tää koko hank­keen sik­seen, jol­loin he saa­vat pela­ta van­has­sa hal­lis­sa ja me muut voim­me naut­tia Män­ty­mäen ken­täs­tä nyky­asus­saan. Lose-lose, mut­ta eipä­hän sane­le gryn­de­rit ehtoja.

 59. Lare: Kyse on myös sii­tä että täl­lai­nen han­ke on pak­ko kilpailuttaa. 

  Se on perus­tel­tua, jos sitä kaut­ta odo­te­taan saa­vu­tet­ta­van parem­pi lop­pu­tu­los. Mikään pak­ko se ei ole, eihän Kam­pin, Kias­man, Musiik­ki­ta­lon, töö­lön­lah­den tont­tien, pik­ku­par­la­men­tin tai kes­kus­ta­kir­jas­ton tont­te­ja ole miten­kään kilpailutettu.

  Enem­män voi­si kuvi­tel­la pro­ses­sin mene­vän niin, että jos jol­lain on joku kil­pai­le­va idea ton­til­le, nii­tä mie­ti­tään tapauskohtaisesti.

  Ark­ki­teh­tuu­ri- ja urak­ka­kil­pai­lut ovat tie­tys­ti asia erikseen.

 60. Kias­ma on esi­merk­ki täy­sin epä­on­nis­tu­nees­ta ark­ki­teh­tuu­ris­ta. Kias­ma sopii yhtä huo­nos­ti paik­kaan­sa kuin Man­ner­hei­min pat­sas sii­nä vie­res­sä. Man­ner­hei­min voi toki siir­tää Ver­mon ravi­ra­dal­le, mut­ta Kias­ma pitäi­si pur­kaa. Hesa­rin kuvan perus­teel­la Hif­kin hal­li näyt­tää kama­lal­ta. Osmo puo­lus­tee han­ket­ta hyvil­lä lii­ken­neyh­teyk­sil­lä. Aika ontu­va perus­te. Ja minä­kin kysyn, mikä on pisararata…

 61. On kai sel­vää, että tähän paik­kaan on mui­ta­kin han­kei­deoi­ta tekeil­lä. Pajusen epä­röin­ti ker­too sii­tä. Sitä sopii ihme­tel­lä, että jää­kiek­ko sai­si hal­le­jaan seu­dun par­hail­le pai­koil­le. Jal­ka­pal­lo tai­taa jää­dä koh­ta jopa pesä­pal­lon jalkoihin.

  Parii­sin nykyi­set hal­lit raken­net­tiin van­ho­jen tilal­le niin, että raken­nus­mas­sas­ta pää­osa on maan alla, mut­ta päi­vän­va­lon saa­vut­ta­ma­na. Tuos­sa Oop­pe­ran poh­jois­puo­li­sel­la nyt avoi­men tilan vyö­hyk­keel­lä sopi­si tut­kia vas­taa­van­tyyp­pis­tä ratkaisua.

  Jul­ki­suu­teen pääs­te­tyt “havain­ne­ku­vat” ovat vain vau-ark­ki­teh­tuu­ria kai­paa­vil­le tar­koi­tet­tu­ja täky­jä. Mie­li­ku­via raken­ne­taan asial­le myön­teis­ten vir­taus­ten nostattamiseksi.

 62. Kyl­lä­pä nyt ollaan kiih­keä­nä ton­tin arvos­ta. Jos tun­ne ton­tin arvos­ta on hui­kea niin miten sii­nä on vuo­si­kausia saa­nut olla kai­kes­sa rau­has­sa iso park­ki­au­kea? Vas­ta nyt sta­dio­nin ympä­ris­tö alkai­si saa­da oikean­lais­ta kehi­tys­tä ympä­ril­leen. Eikö pää­asia oli­si saa­da tii­vis­tä ja toi­mi­vaa kau­pun­kia? Täl­lä­het­kel­lä aina­kaan tuo sitä ei ole. Jos ynnä­tään vie­lä Oop­pe­ra­ta­lon esi­tys­ten spon­so­roin­ti kadun toi­sel­la puo­len vero­ra­hoil­la niin miten edes voi­sim­me vas­tus­taa tätä hanketta?

  Kal­le:
  Mon­ta­ko sataa mil­joo­naa tuon ton­tin arvo on? HIFK yrit­tää saa­da sen ali­hin­taan, kos­ka tyh­mät äänes­tä­jät eivät tajua, että tämä oli­si val­ta­va raha­lah­ja yksi­tyis­yri­tyk­sel­le. Yri­tys sit­ten rahas­tai­si raken­ta­mal­la kaup­pa­kes­kuk­sen ja asun­to­ja ja sii­nä sivus­sa tuo­tan­to­ti­lan­sa (hal­lin).

  Täy­si mark­ki­na­hin­ta tai ‑vuo­kra, tai sit­ten kau­pun­ki myyköön/vuokratkoon enem­män tarjoavalla

 63. Kom­men­teis­sa on ollut aika pal­jon kri­tiik­kiä raken­nuk­sen suun­ni­tel­lus­ta ulko­näös­tä. Samoin on annet­tu usei­ta esi­merk­ke­jä sii­tä kuin­ka uudet raken­nuk­set ovat rumia ja/tai eivät sovi ympä­röi­vään kau­pun­ki­ku­vaan. Itse en ole ark­ki­teh­tuu­rin tun­ti­ja, mut­ta minua kiin­nos­tai­si nyt muu­ta­ma esi­merk­ki sii­tä mis­sä uusis­sa pro­jek­teis­sa oli­si kun­nol­la onnis­tut­tu. Mis­sä on sel­lai­nen raken­nus joka taval­lis­ta suu­rem­man mas­san mie­les­tä oli­si esi­mer­kil­lis­tä kau­pun­kiark­ki­teh­tuu­ria? Vai onko kysy­mys vaan sii­tä että puo­let ei tyk­kää kuitenkaan…

 64. mitä aja­tel­la hifk:n hallihankkeesta?

  vastaus=se riip­puu tie­tys­ti ihan sii­tä kum­paa jouk­kuet­ta Ode kannattaa,siis joke­rei­ta tai ifkiä

 65. Ato­mi: Kyl­lä­pä nyt ollaan kiih­keä­nä ton­tin arvos­ta. Jos tun­ne ton­tin arvos­ta on hui­kea niin miten sii­nä on vuo­si­kausia saa­nut olla kai­kes­sa rau­has­sa iso park­ki­au­kea? Vas­ta nyt sta­dio­nin ympä­ris­tö alkai­si saa­da oikean­lais­ta kehi­tys­tä ympä­ril­leen. Eikö pää­asia oli­si saa­da tii­vis­tä ja toi­mi­vaa kaupunkia?

  Tähän saak­ka kun nime­no­maan tuo­ta on tivat­tu, eli esim. tee­mal­la voi­si­ko kes­kel­lä Töö­löä käyt­tää heh­taa­re­ja meri­nä­kö­alal­la taloi­hin eikä mak­sut­to­maan pit­kä­ai­kais­py­sä­köin­tiin, niin sit­ten viher­fa­sis­tit halua­vat estää oikei­den ihmis­ten autoi­lun, Töö­lös­sä on nälän­hä­dän­omai­nen pysä­köin­ti­paik­ka­pu­la ja sil­leen. Mut­ta jää­hal­li on tie­ten­kin ihan eri jut­tu. Urhei­lu­puo­lue syö auto­puo­lu­een aamu­pa­lak­si, kont­ras­ti esi­mer­kik­si Töö­lön pysä­köin­ti­hal­li­kes­kus­te­luun ja vie­lä samo­jen ihmis­ten suus­ta on hilpeä.

  Jos tää näin jou­he­vas­ti menee, niin ehdo­tan että teh­dään jokai­nen kau­pun­gin­osa jää­hal­li edel­lä. Kruu­nu­vuo­ri Aree­na nyt!

 66. Töö­lön kon­glo­me­raa­tin sijain­tia voi kyl­lä perus­tel­la Pisa­ra-ase­mal­la, mut­tei toi­sin­päin. Pari­na ilta­na vii­kos­sa tapah­tu­vat mas­sa­ta­pah­tu­mat eivät miten­kään elä­tä ras­kas­ta rata-ase­maa. Jol­lei rei­pas 10 minuu­tin käve­ly Rau­ta­tie­a­se­mal­ta urhei­li­ja­po­ru­kal­le mais­tu, aina voi käyt­tää jotain nel­jäs­tä Hesa­rin ris­teyk­seen mene­vää raitiovaunulinjaa.

  Muu­ten ei pahaa sanaa PES-ark­ki­teh­tien (ent. Pek­ka Sal­mi­nen & Poi­ka) illuusios­ta Män­ty­mäen park­ki­pai­kal­le. Toi­mis­to on vii­me vuo­si­na pääs­syt Kii­nan laa­je­ne­vil­le mark­ki­noil­le, jon­ne suh­teel­li­suu­den­ta­ju­kin näyt­tää jää­neen. 15-ker­rok­si­sen ker­ros­ta­lon kor­kui­nen, Lin­nan­mäel­tä aiheen­sa lai­nan­nut vuo­ris­to­ra­ta ei oikein istu funk­tio­na­lis­min merk­ki­ra­ken­nus­ten, Kisa­hal­lin ja Olym­pias­ta­dio­nin mittakaavaan. 

  Kadun toi­sel­la puo­lel­la sijait­se­va Oop­pe­ra­ta­lo­kin, — vaik­kei ole­kaan mikään moder­nin ark­ki­teh­tuu­rin skaa­la­tik­ku (tuo mie­leen lähin­nä yli­suu­ren kir­kon­ky­län kan­sa­kou­lun), — edus­taa sen­tään kult­tuu­ri­hie­rar­kias­sa hiuk­ka yle­väm­pää tasoa kuin kau­ka­los­sa tapah­tu­va vapaa­pai­ni. Sen pitäi­si näkyä myös kau­pun­ki­ku­vas­sa, kuka voi­si kuvi­tel­la lät­kä­hal­lin Concorde-aukiolle.

  Lät­kä­hal­li sinän­sä sopii maan alle, se ei kai­paa luon­non­va­loa ja mölyt jää­vät sisä­ti­loi­hin. Jul­ki­si­vuark­ki­teh­tuu­ri­kin pää­see par­hai­ten oikeuk­siin­sa. Sen sijaan kyl­py­lä maan alla on pimeä aja­tus. Kyl­py­lään meno on koko­nais­val­tai­nen koke­mus, jon­ka täy­tyy hivel­lä kaik­kia ais­te­ja, sen ymmär­si­vät jo mui­nai­set roo­ma­lai­set. Kyl­py­läs­sä tulee olla luon­non­va­loa, meren­ran­ta­kau­pun­gin kyl­py­läs­tä myös meri­nä­kö­ala. Ihan­teel­li­nen paik­ka on Töö­lön Tai­val­lah­ti Hes­pe­rian Espla­na­din päät­tee­nä. Siel­lä voi­si kesäi­sin ottaa hiek­ka­ran­nal­la aurin­ko­kyl­py­jä ja pulah­taa meree­kin. Illal­la voi ihail­la aurin­gon­las­kua Seu­ra­saa­ren selällä.

  Tämä tie­ten­kin sil­lä ehdol­la, että Töö­lö-seu­ra myön­tää rakennusluvan.

  Töö­lös­sä on kui­ten­kin jo kaik­ki her­kut Oop­pe­ras­ta alko­ho­lis­tien asun­to­loi­hin. Tus­kin he enää kai­paa­vat HIFK:n kan­nat­ta­jia mat­sin jäl­keen Eli­ten baa­riin möyk­kää­mään. Mik­sem­me sijoit­tai­si lät­kä­hal­lia Itä-Hel­sin­kiin, jos­sa suu­ri osa lajia seu­raa­vas­ta ala­luo­kas­ta asuu. Sijait­see­han Blue­sin hal­li­kin Espoossa.

  Itä­kes­kuk­ses­sa oli­si tont­ti­kin val­mii­na. Itä­väy­län ja Kehä I:n ris­teys­tä on taas suun­ni­tel­tu uusik­si. Sen pääl­le­hän sopi­si lät­kä­hal­li kuin nak­ki sil­mään. Ris­teys peit­tyi­si hal­lin alle ja kevyen lii­ken­teen yhtey­det jär­jes­tyi­si­vät luon­te­vas­ti. Pyö­reä hal­li sopi­si muo­dol­taan­kin Itik­sen vii­mei­sim­män ovaa­lin laa­jen­nuk­sen vie­reen. Tek­ni­ses­ti rat­kai­su oli­si tus­kin kum­moi­sem­pi, kuin tam­pe­re­lais­ten hal­li­han­ke radan päälle.

  Hal­lil­le voi­si antaa ilmai­sen ton­tin sil­lä ehdol­la, että se ottaa osaa ris­teyk­sen kus­tan­nuk­siin. Näin­hän toi­mit­tiin Kam­pis­sa­kin. Kok­ki­la sai ton­tin kun suos­tui raken­ta­maan kau­pun­gil­le bus­si­ter­mi­naa­lit, eikä huo­noa dii­liä tehnytkään.

  Park­ki­pai­kat ovat jo val­mii­na nykyi­ses­sä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, joi­den hal­lit huu­ta­vat tyh­jyyt­tään arki-iltai­sin, nii­tä voi vuo­ro­käyt­tää lät­kä­jen­gin kans­sa. Sitä pait­si, met­ro­mat­ka kes­kus­tas­ta kes­tää vartin. 

  Jää­hal­li voi­si aloit­taa Itä­kes­kuk­sen, jopa koko Itä-Hel­sin­gin renes­sans­sin, se voi­si olla alku­pauk­ku. Näin on tapah­tu­nut mm. eräis­sä Englan­nin teol­li­suus­kau­pun­geis­sa, jois­sa jal­ka­pal­los­ta­dio­nin raken­ta­mi­nen slum­mia­lu­eel­le on kohot­ta­nut koko kau­pun­gin­osan ima­goa. Hal­li gene­roi muu­ta toi­min­taa, jopa toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­nen on saat­ta­nut elpyä.

  Mitä sit­ten Män­ty­mäel­le jää, jos kyl­py­lä sijoi­te­taan Tai­val­lah­teen ja jää­hal­li Itä­kes­kuk­seen. No se vuo­ris­to­ra­ta. Se on sinän­sä ihan sama mitä sisäl­lä on, kun­han katol­le asen­ne­taan jääh­dy­tys­put­ket. Se rat­kai­si­si Töö­lön pulkkamäkiongelman.

 67. Se van­ha jää­hal­li voi­daan antaa Arto Bryg­ga­rel­le, niin poneil­la rat­sas­ta­vat tytöt saa­vat takai­sin käyt­töön­sä koko Rusan van­han maneesin.

 68. Mik­ko Auer:
  Kom­men­teis­sa on ollut aika pal­jon kri­tiik­kiä raken­nuk­sen suun­ni­tel­lus­ta ulkonäöstä. 

  Joka on aika ihmeel­lis­tä sil­lä raken­nuk­sel­le ei ole suun­ni­tel­tu vie­lä mitään ulko­nä­köä, vaan esi­tet­ty hah­mo­tel­ma jol­la yri­te­tään kuvail­la min­kä­ko­koi­ses­ta mas­sas­ta on kyse.

  Tai­de- ja media­kas­va­tuk­sen osal­ta on vie­lä pal­jon teh­tä­vää kun kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­hank­keis­ta kes­kus­tel­taes­sa men­nään heti detal­ji­ta­sol­le ja tuo­mi­taan koko­nai­suus sil­lä perus­teel­la että juu­ri tuo tur­koo­sin sävy ei satu tänään miel­lyt­tä­mään. Ja mah­dol­li­set oikeat ongel­mat sivuu­te­taan lii­an vai­kei­na tai han­ka­las­ti käsitettävinä.

 69. uusi kas­vo tääl­lä:
  mitä aja­tel­la hifk:n hallihankkeesta?

  vastaus=se riip­puu tie­tys­ti ihan sii­tä kum­paa jouk­kuet­ta Ode kannattaa,siis joke­rei­ta tai ifkiä

  Ei se kyl­lä ihan näin­kään mene. Se miten, mihin ja mil­lä hin­taa Hel­sin­ki jakaa par­hai­ta tont­te­jaan kiin­nos­taa lähes kaik­kia hel­sin­ki­läi­siä. Ja muu­ten­kin ifk on täs­sä vain bul­vaa­ni gryn­da­reil­le idea­park­kia var­ten. Se sai­si vas­ti­neek­si “työs­tään” vuo­kra­ta hal­lia hal­val­la. Ver­rat­kaa­pa ifk:n lii­ke­vaih­toa tuon suun­ni­tel­man bud­jet­tiin niin näet­te että asia on juu­ri näin. 

  Ja ne jot­ka ovat sitä miel­tä että tämä idea tuli­si toteut­taa kos­ka se on parem­pi kuin park­ki­paik­ka niin ymmär­tä­kää jo että ei tämä ole ainoa suu­ni­tel­ma ko. pai­kal­le kuten apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­kin lausui. Ja olen var­ma että suur- /jäähallin sisäl­tä­mää idea­park­kia fik­sum­paa toi­min­taa löy­tyy. Sik­si­kin alu­een käy­tös­tä kan­nat­taa jär­jes­tää suun­nit­te­lu­kil­pai­lu. Ja jos van­ha jää­hal­li ei enää kel­paa ifk:lle niin uskon myös että heil­lä on edel­leen mah­dol­lis­ta siir­tyä Hartwall Aree­nal­le pelaa­maan, johon he oli­vat lupau­tu­neet­kin kun aree­naa suunniteltiin.

 70. Ovat­ko nuo kyl­py­lä­pal­ve­lut nime­no­maan se, jos­ta Hel­sin­gis­sä on puu­te? Tul­kit­sen kyl­py­lä­suun­ni­tel­man vesi­liu­ku­put­ke­loik­si, poreal­taik­si tms. aaltoaltaiksi.

  Pal­jon suu­rem­pi pula Hel­sin­gis­sä on minun käsi­tyk­se­ni mukaan ihan taval­li­sis­ta uima-altais­ta ja rata­ka­pa­si­tee­tis­ta, jos­sa kil­paui­ma­rit, kun­to­ui­ma­rit ja muut uin­nis­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat vetäis­tä altaan­vä­le­jä, vesi­juos­ta ja har­joi­tel­la uin­nin tekniikoita. 

  Ja come on! Aika har­va läh­tee kyl­py­lään arki-iltai­sin — sii­tä tuli­si vii­kon­lop­pu­jen satun­nai­nen jut­tu, jol­lei pai­kal­le sit­ten saa­da hir­ve­ää mää­rää turis­te­ja, mitä kyl­lä epäi­len. Taval­li­sel­le uin­ti­ra­ta­ka­pa­si­tee­til­le on kysyn­tää joka päi­vä, myös arki­sin. Nykyi­sin hal­lit pur­sua­vat töi­den jäl­keen eikä kil­pauin­ti­seu­roil­le rii­tä rata­vuo­ro­ja. Hyvien yhteyk­sien ääreen pitää raken­taa pal­ve­lui­ta, joil­la on joka­päi­väi­nen kysyn­tä. Mie­li­hy­vä­pal­ve­lut, joi­ta kysy­tään ker­ran vii­kos­sa tai har­vem­min, voi­daan tuot­taa myös kau­em­pa­na, jon­ne per­heet voi­vat teh­dä lau­an­tai­sin ret­ken tms. (esim. Serena).

  Toki taval­li­nen­kin uima­hal­li voi sisäl­tää jotain kyl­py­län omi­nai­suuk­sia, mut­ta pää­pai­non on olta­va täs­sä taval­li­ses­sa rata­ka­pa­si­tee­tis­sa, jol­le on huu­ta­va tar­ve hyvien yhteyk­sien ääressä.

 71. Mitä vikaa on gryn­de­reis­sä? Kun­nat lunas­ta­vat tai pai­nos­ta­vat myy­mään maa­ta hal­val­la. Sit­ten kun­ta kaa­vot­taa omin päin tai gryn­de­rin pyyn­nös­tä. Jos­kus kun­ta mak­saa kaa­van jos­kus gryn­de­ri tai sit­ten se mak­se­taan yhdes­sä. Kun­ta myy maan isol­la voi­tol­la gryn­de­ril­le ja saa voi­ton joka oli­si kuu­lu­nut maan alu­pe­räi­sel­le omistajalle.

  Seu­raa­vak­si kun­ta kus­tan­taa infran vero­ra­hoil­la, jos­kus myös gryn­de­ri ottaa osaa, ja tule­va asu­kas tai käyt­tä­jä mak­saa vie­lä infran toi­seen ker­taan eri veroi­na ja maksuina.

  Sit­ten gryn­de­ri raken­taa asun­to­ja, kaup­po­ja tai jotain muu­ta jon­ka voi myy­dä tai vuo­kra­ta ja tie­na­ta todel­la pal­jon. Kun­ta­lai­nen hyö­tyy asun­nois­ta kau­pois­ta jaa muus­ta kivas­ta mitä rakennetaan.

  Näin sen on halut­tu toi­mi­van, kaik­ki voi­vat olla tyy­ty­väi­siä pait­si se onne­ton joka kysei­sen maaplän­tin alun­pe­rin osti.

 72. Havain­ne­ku­va antaa hyvän kuvan sii­tä, min­kä­tyyp­pis­tä raken­nus­ta alu­eel­le havi­tel­laan. Gryn­de­rien suun­nit­te­le­ma mah­ti­pon­ti­nen hal­li­ko­los­si näyt­täi­si kuin tai­vaal­ta pudon­neel­ta ava­ruusa­luk­sel­ta kes­kel­lä Töö­löä. Ja sel­lais­ta maa­merk­kiä­hän sii­tä hank­keen puu­ha­mie­het tie­tys­ti halua­vat­kin. Sel­lai­nen sopii kui­ten­kin huo­nos­ti Olym­pias­ta­dio­nin ja Töö­lön­lah­den maisemiin.

 73. Luuk­ku­vah­ti:…mah­ti­pon­ti­nen hal­li­ko­los­si näyt­täi­si kuin tai­vaal­ta pudon­neel­ta ava­ruusa­luk­sel­ta kes­kel­lä Töölöä. 

  Hank­keen suu­ri­vo­lyy­mi­sin osa eli se hal­li sijoit­tui­si tuos­sa suun­ni­tel­mas­sa maan alle. Maan­pääl­li­set osat voi toki suun­ni­tel­la hyvin tai huo­nos­ti, havain­ne­ku­vas­sa näyt­ti ole­van aika kapei­ta ja taka­töö­lö­mäi­siä asun­to­run­ko­ja — kaa­re­vi­na tosin. 

  Vas­ta­päi­nen oop­pe­ra­ta­lo on koko­naan maan pääl­lä ja näyt­tä­mön vaa­ti­maa möh­kä­le­mäis­tä mas­soit­te­lua ei kepeis­tä ulko­ra­ken­teis­ta huo­li­mat­ta ole kau­hean hyvin saa­tu naamioitua. 

  Kadun­kul­ki­jan näkö­kul­mas­ta mikä tahan­sa ruu­tu­kaa­van asuin­kort­te­li on umpi­nai­nen möh­kä­le, sisä­pi­han avoin tila näkyy usein vain asukkaille. 

  Mon­o­to­ni­suus (joka ark­ki­teh­tien mie­les­tä on ehkä osoi­tus monu­men­taa­li­suu­des­ta ja tavoi­tel­ta­va asia) syn­tyy kun koko kort­te­li on yhtä ja samaa — kui­ten­kin esi­mer­kik­si ns. Soncin kort­te­lis­sa Museo­ka­dul­la on saa­tu yksi­tyis­koh­tien avul­la vaih­te­lua vaik­ka koko kort­te­li on käy­tän­nös­sä yksi talo.

 74. Mik­ko Auer: minua kiin­nos­tai­si nyt muu­ta­ma esi­merk­ki sii­tä mis­sä uusis­sa pro­jek­teis­sa oli­si kun­nol­la onnis­tut­tu. Mis­sä on sel­lai­nen raken­nus joka taval­lis­ta suu­rem­man mas­san mie­les­tä oli­si esi­mer­kil­lis­tä kaupunkiarkkitehtuuria?

  Sehän sii­nä onkin: Uusis­sa pro­jek­teis­sa ei käsit­tääk­se­ni oikein mis­sään onnis­tu­ta. Jos­tain syys­tä ark­ki­teh­dit halua­vat teh­dä juu­ri sel­lais­ta, mitä kan­sa ei kai­paa. Muut yksin­ker­tai­ses­ti eivät ole niin vie­hät­ty­nei­tä pel­kis­te­tyis­tä, abstrak­teis­ta geo­met­ri­sis­ta kuviois­ta tai eri­vä­ri­sis­tä elementtilaikuista.

  Oli­si kiva ker­ran­kin näh­dä talo, jos­sa otet­tai­siin kun­nol­la mal­lia vaik­ka Eiran sai­raa­las­ta, Kan­sal­lis­museos­ta tai empi­re-talois­ta. Siis jotain läm­min­tä, maan­lä­heis­tä ja per­soo­nal­lis­ta — sel­lais­ta, joka ei ole pelk­kä ele­ment­ti- tai lasi- ja teräs­laa­tik­ko — mut­ta kui­ten­kin muu­hun kau­pun­kiin istu­vaa ja kau­pun­ki­han on täyn­nä kivitaloja.

 75. L
  Ja olen var­ma että suur- /jäähallin sisäl­tä­mää idea­park­kia fik­sum­paa toi­min­taa löytyy. 

  Mitä se voi­si olla, täs­sä ket­jus­sa ei aina­kaan ole pal­jon ideat len­nel­leet? Vai­kea kek­siä aina­kaan mitään toi­min­taa joka vetäi­si alu­eel­le sään­nöl­li­ses­ti niin pal­jon ihmi­siä. Se on sitä elä­vää kaupunkia.

  Huvit­ta­vaa seu­ra­ta myös joi­den­kin Töö­lö­läis­ten mari­naa sii­tä miten uuden hal­lin ylei­sö ei mah­du alu­eel­le kun siel­lä on jo mm. Sta­dion. Ihan vink­ki­nä, Jää­hal­li on ollut Töö­lös­sä jo vuo­des­ta ‑69 joten uusi tus­kin aiheut­tai­si val­ta­vaa muu­tos­ta. Ja kuin­ka usein Sta­dio­nil­la ja Jää­hal­lis­sa on samaan aikaan joku tapah­tu­ma? Ja vie­lä­pä ilta­päi­vä­ruuh­kan aikaan?

 76. ano­nyy­mi: Oli­si kiva ker­ran­kin näh­dä talo, jos­sa otet­tai­siin kun­nol­la mal­lia vaik­ka Eiran sai­raa­las­ta, Kan­sal­lis­museos­ta tai empire-taloista. 

  Kun näi­tä raken­net­tiin tois­ta sataa vuot­ta sit­ten, kan­sa piti nii­tä aivan kam­mot­ta­vi­na. Kata­ja­no­kan­kin jugend-talo­jen sanot­tin pilaa­vaan ihan kaiken. 

  Mik­si ark­ki­teh­tuu­ri ei sai­si muut­tua? Mik­si pitäi­si pysäh­tyä 100 v takai­seen maa­il­maan? Jos ark­ki­teh­tuu­rin pitäi­si pysyä sama­na, niin mik­si autot saa­vat muut­tua? Mik­si tie­to­ko­neet saa­vat muut­tua? Mik­si TV-sar­jat saa­vat muuttua? 

  Mik­si kan­sa ei vas­tus­ta uusia auto­ja? Mik­si kan­sa ei vas­tus­ta väritelkkaria?

 77. Mat­ti Kin­nu­nen: Kun näi­tä raken­net­tiin tois­ta sataa vuot­ta sit­ten, kan­sa piti nii­tä aivan kam­mot­ta­vi­na. Kata­ja­no­kan­kin jugend-talo­jen sanot­tin pilaa­vaan ihan kaiken. 

  Mik­si ark­ki­teh­tuu­ri ei sai­si muut­tua? Mik­si pitäi­si pysäh­tyä 100 v takai­seen maa­il­maan? Jos ark­ki­teh­tuu­rin pitäi­si pysyä sama­na, niin mik­si autot saa­vat muut­tua? Mik­si tie­to­ko­neet saa­vat muut­tua? Mik­si TV-sar­jat saa­vat muuttua? 

  Ei kyse ole sii­tä, että ark­ki­teh­tuu­ri ei saa muut­tua. Kyse on sii­tä, että ark­ki­teh­tuu­rin pitää ottaa huo­mioon tiet­ty­jä perus­asioi­ta ihmi­sen, eri­tyi­ses­ti käve­li­jän, havain­to­ky­vys­tä ja sen vai­ku­tuk­sis­ta sii­hen mitä omi­nai­suuk­sia ark­ki­teh­tuu­ril­la tulee olla, jot­ta se voi yli­pää­tän­sä vedo­ta jalankulkijaan. 

  Juu­ri tuo on sel­lai­nen alue, jon­ka moder­nis­ti­nen ark­ki­teh­tuu­ri on voi­ma­pe­räi­ses­ti hylän­nyt. Raken­nuk­set suun­ni­tel­laan kat­sot­ta­vik­si ylhääl­tä, kau­kaa tai nopeas­ti liik­ku­vas­ta autos­ta. Katu­ti­la osa­na elä­vää kau­pun­kia on unoh­tu­nut käy­tän­nös­sä täysin.

 78. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Kadun­kul­ki­jan näkö­kul­mas­ta mikä tahan­sa ruu­tu­kaa­van asuin­kort­te­li on umpi­nai­nen möh­kä­le, sisä­pi­han avoin tila näkyy usein vain asukkaille. 

  Joo, ja täs­sä onkin muka­van kau­pun­kiym­pä­ris­tön para­dok­si, eli vaik­ka umpi­kort­te­lis­sa raja­taan mak­si­maa­li­nen tila pois jul­ki­ses­ta käy­tös­tä, heti jal­ka­käy­tä­vän reu­nas­ta alka­va kivi­ja­lan pal­ve­lu­tar­jon­ta enem­män kuin kor­vaa tämän mene­tyk­sen, ja talo­yh­tiöi­den asuk­kail­le saa­daan olo­suh­tei­siin näh­den valoi­sa ja rau­hal­li­nen pihaympäristö.

  Kun talo raken­ne­taan kes­kel­le tont­tia tai pahim­mil­laan isom­paa kent­tää, talon ja kadun väli­nen osuus on käy­tän­nös­sä pois sekä yhtei­ses­tä että yksi­tyi­ses­tä käy­tös­tä ja jää yhden­te­ke­väk­si jou­to­maak­si. Ketä ja mitä esi­mer­kik­si pal­ve­lee oop­pe­ran sisään­käyn­nin edes­sä aukea­va rajat­tu ja kivet­ty kent­tä? Miten Fin­lan­dia-talo ja Kau­pun­gin­teat­te­ri kont­ri­buoi­vat katue­lä­mään? Mik­si sano­ma­ta­lon käy­tä­vä joh­taa ei-mis­tään ei-mihinkään?

  HIFK ei tie­ten­kään voi ryh­tyä tuo­maan jul­ki­suu­teen Män­ty­mäen yleis­suun­ni­tel­maa, mut­ta kuten Mik­ko Säre­lä tuol­la aiem­min tote­si, kau­pun­gin pitäi­si läh­teä liik­keel­le Töö­lö-inte­graa­tio edel­lä eli miet­tiä miten asun­not ja halu­tut toi­min­not voi­daan yhdis­tää s.e. alue kyt­key­tyy nykyi­seen kau­pun­ki­jat­ku­moon. Yksit­täi­nen raken­nus sinän­sä ei ole kau­pun­gis­sa kovin mie­len­kiin­toi­nen lähtökohta

 79. Jos unoh­det­tai­sin ensim­mäi­sek­si jäky­tys sii­tä, että Män­ty­mäen kent­tää (tai Mes­su­kent­tää, kuten se enne van­han tun­net­tiin) käy­te­tään paikoitusalueena. 

  Minua, joka usein lii­kun omal­la autol­la (kuten tänään, kos­ka asioi­ta oli eri­puo­lil­la kau­pun­kia) se ei häi­rit­se. Ja on ihmisä,joiden täy­tyy kul­kea omal­la autol­la; esi­mer­kik­si naa­pu­ri­ni. rai­tio­vau­nun­kul­jet­ta­jan täy­tyy jol­la­kin kei­nol­la pääs­tä aamu­vuo­roon tai pois yövuorosta.)

  Toi­nen asia on, että ihmi­nen tar­vit­see visu­aa­lis­ta tilaa, näky­mää. Töö­lön urhei­lu­ken­tät, mes­su­kent­tä ja Töö­lön­lah­ti yhdes­sä anta­vat sel­lais­ta. Kat­seen voi nos­taa katus­ta­sos­ta vähän kor­keam­mal­le, ja sil­loin kos­lia ei juu­ri huo­maa. Ne jopa anta­vat eloa näkymälle..

  Täy­tyy myön­tää, että vain sil­mäi­sin HIFK:n ehdo­tus­ta ja havain­ne­ku­vaa. Sat sapien­ti. Riit­tää viisalle.

  Onko tämä lii­an hätäi­nen arvio?

 80. Olin kat­so­vi­na­ni, että Mes­su­ken­tän, so Kypros-kuk­ku­lan tai Män­ty­mäen, Urhei­lu­ka­dun, Hesa­rin ja Män­ty­mäen­ka­dun rajoit­ta­ma alue on 1,5 ha. eli 15.000 m². Sta­di­kan edes­sä pitää olla vapaa alue, johon ylei­sö koko­nai­suu­des­san mah­tuu, jos Sta­dion jou­dut­tai­sin yllät­täen tyhjentämään. 

  Pipoa kyl­lä rii­ti kun kävin Suo­mi-Rans­ka jalkapallomaaottelussa.

 81. En ole kaik­kia kom­ment­te­ja luke­nut joten aihet­ta ehkä on sivut­tu mut­ta itseä­ni kovas­ti mie­ti­tyt­tää uuden hal­lin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt autoil­le suur­ten mas­sa­ta­pah­tu­mien yhtey­des­sä. Park­ki­paik­ko­ja hal­lil­la riit­tää var­maan tar­peek­si juu mut­ta miten­käs sisään- ja ulos­ajo­lii­ken­ne? Kaik­ki saa­pu­vat ker­ral­la ja pois­tu­vat ker­ral­la, mitä ruuh­kia onkaan odo­tet­ta­vis­sa Man­ner­hei­min­tiel­le ja Helsingikadulle?

  Hartwall-aree­nan ja esi­mer­kik­si Mes­su­kes­kuk­sen hyvä puo­li on sijain­ti raken­ne­tun kau­pun­ki­kort­te­lis­ton ulko­puo­lel­la suu­ren lii­ken­ne­väy­län var­rel­la (Haka­mäen­tie), ja kui­ten­kin siel­lä­kin lii­ken­ne ruuh­kau­tuu pahas­ti ajoit­tain. Uusi hal­li on tätä pal­jon kes­kei­sem­mäl­lä pai­kal­la mis­sä katu­verk­ko on pal­jon hie­no­ja­koi­sem­pi (enem­män ris­teyk­siä ja lii­ken­ne­va­lo­ja) ja vilk­kaam­min liikennöity.

 82. Sebas­tian: Park­ki­paik­ko­ja hal­lil­la riit­tää var­maan tar­peek­si juu mut­ta miten­käs sisään- ja ulos­ajo­lii­ken­ne? Kaik­ki saa­pu­vat ker­ral­la ja pois­tu­vat ker­ral­la, mitä ruuh­kia onkaan odo­tet­ta­vis­sa Man­ner­hei­min­tiel­le ja Helsingikadulle?

  Ei tuo poik­kea nyky­ti­lan­tees­ta, Män­ty­mäen park­kis tyh­je­nee Oope­ra­näy­tök­sen tai sta­dik­ka­ta­pah­tu­man jäl­keen yhtä lail­la. Mans­kun / Hesa­rin lii­ken­ne­va­lot pääs­tä­vät läpi mitä pääs­tä­vät, loput jonot­taa ken­täl­lä, taik­ka sit­ten uudes­sa parkkihallissa.

 83. Mark­ku af Heur­lin: Olin kat­so­vi­na­ni, että Mes­su­ken­tän, so Kypros-kuk­ku­lan tai Män­ty­mäen, Urhei­lu­ka­dun, Hesa­rin ja Män­ty­mäen­ka­dun rajoit­ta­ma alue on 1,5 ha. eli 15.000 m². Sta­di­kan edes­sä pitää olla vapaa alue, johon ylei­sö koko­nai­suu­des­san mah­tuu, jos Sta­dion jou­dut­tai­sin yllät­täen tyh­jen­tä­mään. Pipoa kyl­lä rii­ti kun kävin Suo­mi-Rans­ka jalkapallomaaottelussa.

  Sta­dio­nin edes­sä on 1,5 heh­taa­rin park­ki­paik­ka, joka var­maan on viral­li­ses­ti Paa­vo Nur­men tori, kos­ka nimes­tö­toi­mi­kun­ta ymmär­tää iro­nian pääl­le. Var­si­nai­ne Kisik­sen park­kis, eiku siis Män­ty­mäen kent­tä on 1,5ha, mut­ta kos­ke­mat­ta var­si­nai­seen Män­ty­mä­keen (enkä tie­dä pitäi­si­kö jät­tää kos­ke­mat­ta) sii­nä on käy­tän­nös­sä noin 2 — 2,5 ha tontti.

 84. Mat­ti Kin­nu­nen: Kun näi­tä raken­net­tiin tois­ta sataa vuot­ta sit­ten, kan­sa piti nii­tä aivan kammottavina.

  Läh­det­tä? Link­kiä kuviin sil­loi­ses­ta rakennuskannasta?
  Jos kah­den­sa­dan vuo­den pääs­tä halu­taan näh­dä ele­ment­ti­laa­tik­ko­ja ja teräs-lasi­hö­kö­tyk­siä niin raken­net­ta­koon nii­tä silloin.

  spot­tu: talo­yh­tiöi­den asuk­kail­le saa­daan olo­suh­tei­siin näh­den valoi­sa ja rau­hal­li­nen pihaympäristö.

  Tämä on päte­vä näkö­kul­ma vain jos siel­lä asuu joku. Vaik­ka viras­to­ta­lon ikku­nois­ta­kin on var­maan ihan muka­va kat­sel­la sisä­pi­hal­le, siel­lä ei ole ensim­mäis­tä­kään hen­ki­löä viet­tä­mäs­sä vapaa-aikaan­sa ren­tou­tu­mal­la. Yksi­tyis­ten hen­ki­rei­kien mer­ki­tys on aika pal­jon pie­nem­pi, jos kysees­sä ei ole kenen­kään oma, elä­mi­seen ja lepoon tar­koi­tet­tu pysy­vä soppi.

 85. Sebas­tian:
  En ole kaik­kia kom­ment­te­ja luke­nut joten aihet­ta ehkä on sivut­tu mut­ta itseä­ni kovas­ti mie­ti­tyt­tää uuden hal­lin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt autoil­le suur­ten mas­sa­ta­pah­tu­mien yhteydessä. 

  No miten­käs on tähän asti pär­jät­ty kun Sta­dio­nil­le on ahtau­tu­nut lähem­mäs 40.000 hen­keä tai van­haan hal­liin 8000?

 86. Poro: No miten­käs on tähän asti pär­jät­ty kun Sta­dio­nil­le on ahtau­tu­nut lähem­mäs 40.000 henkeä 

  Sil­loin on, mitä ohi kävel­les­sä olen sil­mäil­lyt, kiel­let­ty pysä­köin­ti muu­ta­maa päi­vää ennen ja jäl­keen tapah­tu­man. Män­ty­mäen kent­tä on ollut usein tilaus­bus­seil­le varat­tu­na ja Paa­vo Nur­men tori spon­so­ri­tel­toil­le. Lähi­seu­dun met­sät ovat olleet täyn­nä auto­ja, joi­ta on sakotettu.

 87. Jos ark­ki­teh­tuu­rin pitäi­si pysyä sama­na, niin mik­si autot saa­vat muut­tua? Mik­si tie­to­ko­neet saa­vat muut­tua? Mik­si TV-sar­jat saa­vat muut­tua?’ (Mat­ti Kinnunen)
  Noil­le on toi­mi­vat mark­ki­nat, ja ihm­set saa­vat ostaa, mitä halua­vat, joten hei­dät on pak­ko ottaa huo­mioon. Ark­ki­teh­tuu­rin puo­lel­la on pää­tet­ty, että lop­pu­käyt­tä­jä on type­rä junt­ti ja Mak­ka­ra­ta­lo on kaunis.

 88. lurk­ki: Ark­ki­teh­tuu­rin puo­lel­la on pää­tet­ty, että lop­pu­käyt­tä­jä on type­rä junt­ti ja Mak­ka­ra­ta­lo on kaunis.

  Älä nyt viiit­ti. Kuka muka ja mis­sä on noin päät­tä­nyt? En ole arkkitehtien(kaan) kuul­lut sano­van M‑taloa kau­niik­si. Vai­kut­ta­va se on kyllä.

 89. Mat­ti Kin­nu­nen: Älä nyt viiit­ti. Kuka muka ja mis­sä on noin päättänyt? 

  Mak­ka­ra­ta­lo (ja se mak­ka­ra) on suo­jel­tu ihan lain nojal­la. Tra­ban­tia, Sinclair QL:ää tai Dynas­tia-video­ka­set­tia ei. Nii­tä saa toki jokai­nen museoi­da itsek­seen, jos viitsii.

 90. Kovin hel­pos­ti ovat monet kaa­ta­mas­sa han­ket­ta, ilman että mitään on esit­tää tilal­le. Näin teh­dään nyky­ään jokai­sel­le suu­rem­mal­le pro­jek­til­le Hel­sin­gis­sä, hotel­li­tor­neis­ta Gug­gen­hei­miin. Hal­li­han­ke ei tosin vaa­ti­si lant­tia­kaan jul­kis­ta rahaa.

  Eco­no­mis­tis­sa on hyvä artik­ke­li http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/11/regulation?fsrc=scn/tw/te/bl/monumnetalburden
  sii­tä, miten sään­te­ly aiheut­taa mas­sii­vi­set kulut ja hidas­taa talous­kas­vua. Var­maan tur­haa odot­taa nim­byil­tä esi­tys­tä miten hei­dän vas­tus­tuk­sen­sa kus­tan­nuk­set katetaan?

 91. a_l: Var­maan tur­haa odot­taa nim­byil­tä esi­tys­tä miten hei­dän vas­tus­tuk­sen­sa kus­tan­nuk­set katetaan?

  Asi­aa voi­daan miet­tiä, kun­han ensin tulee vas­taa­va esi­tys noi­ta huo­no­ja ideoi­ta esit­tä­vil­tä. Hei­dän höl­mö­jen suun­ni­tel­mien torp­paa­mi­sek­si­han täs­sä nii­hin suu­riin kus­tan­nuk­siin jat­ku­vas­ti päädytään.

  En tie­dä, kuka noi­ta suun­nit­te­lee, mut­ta kau­pun­ki­ku­va tai muut ihmi­set eivät aina­kaan pal­joa tun­nu mie­les­sä pyö­ri­vän. Sitä pait­si sen vas­tus­tuk­sen lisäk­si myös monen suun­ni­tel­man toteu­tuk­sen mak­su­mie­hi­nä oli­si­vat ihan eri tahot kuin voitonkäärijät.
  Gug­gen­heim-suun­ni­tel­mas­sa­kin pol­tet­tiin mil­joo­na­tol­kul­la veron­mak­sa­jien rahaa pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­seen. Suu­ri ylei­sö on toden­nut idean jär­jet­tö­mäk­si, mut­ta sil­ti se vaan tääl­lä­kin pul­pah­te­lee esiin.

 92. Vain kau­pun­gin par­haat pai­kat kel­paa­vat näil­le ulko­maa­lai­sil­le sijoit­ta­jil­le ja hei­dän hoviark­ki­teh­deil­leen. Kata­ja­no­kan hotel­lia perus­tel­tiin aika­naan sil­lä, että hotel­li on pak­ko raken­taa, kos­ka muu­ten nor­ja­lais­mil­jo­nää­ri pahoit­taa mie­len­sä, ja muut­kaan ulko­maa­lai­set sijoit­ta­jat eivät enää voi luot­taa kau­pun­kiin. Näin­kö Hel­sin­gin pää­tök­sen­te­ko menee?

 93. Kun run­sas­lu­mi­sien tal­vien pelä­tään tul­leen jää­däk­seen, HIFK:n havit­te­le­mal­le pai­kal­le on jo suun­ni­tel­tu teh­tä­vän luo­la lumen varas­toin­tia ja sulat­ta­mis­ta var­ten. Veik­kaan, että toden­nä­köi­syys on pal­jon suu­rem­pi, että kes­kel­le Hel­sin­gin­nie­meä tulee tämä lumi­va­ras­to­luo­la kuin mitään jäähalli-areenaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.