Ympäristöhallinnon asema

Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riä on vaa­dit­tu sul­ke­maan Tal­vi­vaa­ran kai­vos ja minis­te­rit syyt­tä­vät toi­si­aan, kenen vika on, että Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sel­la on niin löpe­rö ympä­ris­tö­lu­pa. Laki on meil­lä kir­joi­tet­tu niin, että toi­mi­va­na viran­omai­se­na on ELY-kes­kus ja minis­te­ri voi puut­tua sen toi­min­taan yhtä vähän kuin oikeus­mi­nis­te­ri sii­hen, tuo­mi­taan­ko Anne­li Auer mie­hen­sä mur­has­ta. ELY-kes­kuk­sen ohel­la TUKES voi sul­kea kai­vok­sen, mut­ta sitä­kään minis­te­ri ei voi käskyttää.

On oikein, ettei­vät polii­ti­kot voi vai­kut­taa rikos­tuo­mioi­hin, mut­ta minus­ta ei ole hyvä, että pää­tös­val­ta Tal­vi­vaa­ran kokoi­sis­sa asiois­sa on jol­la­kin ”riip­pu­mat­to­mal­la” vir­ka­mie­hel­lä, jota ei voi ulkoa päin käs­kyt­tää. ”Riip­pu­ma­ton” on lai­naus­mer­keis­sä sik­si, että alu­eel­li­sen ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sen riip­pu­mat­to­muus ELY-kes­kuk­sen sisäl­lä on vähin­tään­kin kysee­na­lai­nen asia. ELY-kes­kuk­sen teh­tä­viin kuu­luu myös työl­li­syy­den ja elin­kei­no­jen edis­tä­mi­nen. Vaik­ka myös elin­kei­no­jen edis­tä­mi­nen on hyvä asia, ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tia pitäi­si voi­da tar­kas­tel­la ympä­ris­tö­nä­kö­koh­ti­na. Oikeu­den­käyn­neis­sä­kin puo­lus­tus toi­mii syyt­tä­jä­vi­ran­omai­ses­ta riippumattomana.

Ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa minis­te­ril­lä pitäi­si olla mah­dol­li­suus puut­tua asioi­hin. Edus­kun­nal­la taas on mah­dol­li­suus puut­tua minis­te­rin asioi­hin. Ris­to Vola­nen kir­joit­ti tämän päi­vän Hesa­ris­sa hyvin nyky­jär­jes­tel­män haa­voit­tu­vuu­des­ta krii­si­ti­lan­teis­sa. Jos on pää­tet­tä­vä, uhra­taan­ko Sai­maa vai joi­ta­kin sato­ja työ­paik­ko­ja tai kuin­ka suu­ri ris­ki Sai­maan osal­ta on hyväk­syt­tä­vä, pääs­tös­val­ta ja vas­tuu eivät sai­si kuu­lua paril­le satun­nai­ses­ti vali­tul­le vir­ka­mie­hel­le vaan maan hal­li­tuk­sel­le ja eduskunnalle.

Viran­omais­ten riip­pu­mat­to­muu­del­la on var­maan­kin halut­tu estää se, että ympä­ris­tö­lu­vis­sa lin­ja muut­tuu minis­te­rin vaih­tues­sa. Nyt vas­taa­vas­ti lin­ja vaik­ka­pa raken­nus­lu­vis­sa vaih­te­lee ELY-kes­kus­ten välil­lä aivan muu­ta­man vir­ka­mie­hen maa­il­man­kat­so­muk­sen mukaan, eikä sii­hen voi puut­tua ennen kuin asian­omai­nen on eläkkeellä.

Ympä­ris­tö­vi­ran­omai­si­na ELY-kes­kuk­set eivät ole, anteek­si nyt vain, riit­tä­vän asian­tun­te­via eivät­kä ympä­ris­tö­vi­ran­omai­set ELY-kes­kus­ten sisäl­lä riit­tä­vän riip­pu­mat­to­mia. Jos ELY-kes­kuk­set oli­si­vat vas­tuus­sa myös ydin­voi­ma­loi­den tur­val­li­suu­den val­von­nas­ta, oli­si Olki­luo­to kol­mo­nen ollut val­mis jo pit­kään ja se oli­si mak­sa­nut vain puo­let sii­tä mitä se mak­saa nyt. ELY-kes­kus oli­si usko­nut kai­ken, mitä Are­va oli­si sil­le syöt­tä­nyt. STUK tut­kii joka iki­sen nip­pe­li­asian itse­näi­ses­ti ja jos se ei jotain asi­aa tun­ne, se hank­kii osaa­mi­sen ja las­kut­taa täs­tä­kin haki­jaa. Jos ELY-kes­kus ei vel­voi­ta Tal­vi­vaa­raa varau­tu­maan satei­seen kesään, miten se voi­si vel­voit­taa ydin­voi­ma­laa yllä­pi­tä­mään hätäjäähdytysjärjestelmää?

Vie­lä ker­ran: Suo­meen ei voi pääs­tää suur­ta jouk­koa ulko­mai­sia kai­vos­yri­tyk­siä tyh­jen­tä­mään maa­tam­me luon­non­va­rois­ta, jos ympä­ris­tö­hal­lin­tom­me on täy­sin hampaatonta.

48 vastausta artikkeliin “Ympäristöhallinnon asema”

 1. Osmo: “Ympä­ris­tö­vi­ran­omai­si­na ELY-kes­kuk­set eivät ole, anteek­si nyt vain, riit­tä­vän asian­tun­te­via eivät­kä ympä­ris­tö­vi­ran­omai­set ELY-kes­kus­ten sisäl­lä riit­tä­vän riippumia.”

  ELY-kes­kuk­sis­sa on kyl­lä kaik­ki se asian­tun­te­mus, joka ympä­ris­tö­kes­kuk­sis­sa oli.

  Jos ympä­ris­tö­lu­pa on aikoi­naan myön­net­ty asian­tun­te­mat­to­mas­ti, syy ei ole sii­nä, että asian­tun­te­mus­ta ei oli­si, vaan sii­nä, että sitä ei ole käy­tet­ty: yleen­sä asian­tun­ti­ja­lausun­to­ja pyy­de­tään tur­han­kin innokkaasti.

  Val­von­nan löpe­ryy­des­sä­kään ei ole kysy­mys asian­tun­te­mat­to­muu­des­ta, Tal­vi­vaa­ral­le on toki osat­tu antaa usei­ta huo­mau­tuk­sia — niin­kuin niil­lä oli­si jotain vai­ku­tuk­sia — mut­ta näin­hän se on Suo­mes­sa: val­tion val­vo­vat viran­omai­set anta­vat huo­mau­tuk­sia, uhka­sak­ko on äärim­mäi­sen har­vi­nai­nen ja riko­sil­moi­tuk­sia ei ilmei­ses­ti tunneta.

 2. Tule­vat­ko vih­reät vaa­ti­maan noi­ta muu­tok­sia täs­sä hal­li­tuk­ses­sa? Tuli­si­ko vih­rei­den ero­ta hal­li­tuk­ses­ta, jos muut kiel­täy­ty­vät? Pitäi­si­kö näi­den paran­nus­ten olla ehto­na seu­raa­vaan hal­li­tuk­seen menolle?

 3. Niin kau­an kuin Suo­mes­sa on ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sia ollut, he ovat olleet vihat­tu­ja ihmisiä.
  Vali­tet­ta­vas­ti. Aina­kin 1970-luvul­ta läh­tien. Maa­no­mis­ta­jat ja yri­tyk­set eivät ole hei­tä sietäneet.
  Hom­maan ryh­ty­neil­lä on täy­ty­nyt olla roh­keut­ta ja itse­tun­toa teh­dä se, min­kä kat­so­vat oikeak­si, sil­lä pai­ne maa­kun­nis­sa on kova.
  Jos­pa tämä kan­sal­li­sen luo­kan koke­mus nyt muut­tai­si vähän tilannetta.
  Ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sen pitää olla niin kau­ka­na, ettei hänen tar­vit­se joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sään kokea pai­nos­tus­ta. Mitä isom­mis­ta asiois­ta kysy­mys, sitä kauempana.

 4. ELY-kes­kuk­sia kos­ke­van lain 8 §:n mukaan kukin minis­te­riö vas­taa ELY:issä oman toi­mia­lan­sa toi­min­nal­li­ses­ta ohjauk­ses­ta, joten ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on vii­me kädes­sä vas­tuus­sa ELY-kes­kus­ten ympä­ris­tö­val­von­nan tasos­ta. Kai­vos­toi­min­nan val­von­nan heik­kous joh­tuu mer­kit­tä­väs­ti juu­ri sii­tä, ettei ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö ole osan­nut ohja­ta ELY-kes­kuk­sien valvontatoimintaa.

 5. Poh­jan Akka:
  Niin kau­an kuin Suo­mes­sa on ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sia ollut, he ovat olleet vihat­tu­ja ihmisiä.
  Vali­tet­ta­vas­ti. Aina­kin 1970-luvul­ta läh­tien. Maa­no­mis­ta­jat ja yri­tyk­set eivät ole hei­tä sietäneet.
  Hom­maan ryh­ty­neil­lä on täy­ty­nyt olla roh­keut­ta ja itse­tun­toa teh­dä se, min­kä kat­so­vat oikeak­si, sil­lä pai­ne maa­kun­nis­sa on kova.
  Jos­pa tämä kan­sal­li­sen luo­kan koke­mus nyt muut­tai­si vähän tilannetta.
  Ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sen pitää olla niin kau­ka­na, ettei hänen tar­vit­se joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sään kokea pai­nos­tus­ta. Mitä isom­mis­ta asiois­ta kysy­mys, sitä kauempana.

  Tuo maa­kun­tien esit­tä­mi­nen “pahik­si­na” vaa­tii hie­man kom­men­toin­tia. Maa­kun­nis­sa käy­te­tään pal­jon koti­mais­ta ener­gi­aa, joten esim. tur­ve­tuo­tan­non hai­tat näky­vät Suo­men luon­nos­sa. Hel­sin­ki on taas ulkois­ta­nut ener­gian tuo­tan­ton­sa (maa­kaa­su ja kivihiili)pääosin Venäjälle,missä ympä­ris­tö­asiat eivät ole olleet tähän asti kor­keas­sa kurs­sis­sa. Täten ei ole pel­koa sii­tä, että medias­sa repos­tel­tai­siin esim. nii­den kivi­hii­li­kai­vos­ten ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia, jois­ta Suo­meen raa­ha­taan kivihiiltä.

 6. Vih­rei­den pitää nyt ajaa hal­li­tuk­ses­sa Oden esit­tä­mää kun­ta­uu­dis­tuk­sen maa­kun­ta­mal­lia, eikä läh­teä mukaan jär­jet­tö­miin kuntaliitoksiinkin.

  Maa­kun­ta­mal­lis­sa ELY­jen ja ympä­ris­tö­hal­lin­non asiat voi­daan jär­jes­tää uudel­leen järkevästi.

 7. Täs­sä oikeas­taan näh­dään se, että pää­oma­köy­häs­sä maas­sa val­tion pitäi­si olla täl­lai­sis­sa jutuis­sa vähem­mis­tö­osak­kaa­na. Täl­löin rahat riittäisivät.

  Tal­vi­vaa­ra on kui­ten­kin aika pie­ni fir­ma. Osaa­mi­nen ei rii­tä. Eivät­kä resurssit.

  Sää­li vain, että tal­vi­vaa­ra on nii­tä ainoi­ta uusia pörs­si­lis­tau­tu­jia suo­mes­sa pit­kään aikaan. Ainoa, ja tämä­kin mei­naa men­nä. Olem­me­ko tuomittuja?

 8. Hyvä jut­tu Osmo! Ei tosi­aan hyväl­tä näy­tä, kun miet­tii kuka oli ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri, ket­kä halusi­vat hävit­tää ympä­ris­tö­kes­kuk­set, kenel­lä oli osak­kei­ta ja min­kä­lai­set luvat myön­net­tiin, ket­kä vaih­toi­vat työ­paik­ko­ja jne. Onko­han tämä taas sat­tu­maa ja huo­noa säkää… Vih­rei­den päi­den vaa­ti­mi­nen vadil­le täs­tä on koo­mis­ta — Kes­kus­tan poli­tii­kan kuk­ka­nen tämä on — muis­ta­kaa se siel­lä Kai­nuus­sa ensi vaaleihin… 

  Sano­taan näin, että odo­tin jotain tähän suun­taan, mut­ta kyl­lä flop­pi meni komeas­ti kaik­ki rimo­jen yli, jän­ni­tyk­sel­lä odo­tan, min­ne tor­so putoaa…

 9. kun ei minis­te­ri ker­ran voi vai­kut­taa suo­raan oman hal­lin­no­na­lan­sa päätöksiin,niin ole­tet­ta­vas­ti minis­te­ri on kyl­lä “konsultoinut“kainuun vas­taa­vaa vir­ka­mies­tä mallia:
  mikä­li kai­vos ava­taan uudes­taan ja vas­taa­vaa tapahtuu,niin päät­tä­vä vir­ka­mies jou­tuu vastuuseen..

  eli uskon ettei tal­vi­vaa­ra ihan vähään aikaan käyn­nis­ty uudelleen,koska kukaan ei uskal­la ko.päätöstä teh­dä täs­sä tilanteessa.

  joten kai­vos kai ajau­tuu val­tion syliin?ja sit­ten voi teh­dä asiat parem­min kun on “leveäm­mät” hartiat.

 10. folio­hat­tu päähän:

  lie­nee leh­dis­tön teh­tä­vä sel­vit­tää myös,onko omis­tus­poh­jas­sa tapah­tu­nut muu­tok­sia tänä vuonna,esim ex-minis­te­ri leh­to­mäen osalta.varsinkin jos osak­keet on myyty…

  pää­omis­ta­ja­han siir­tyi ope­ra­tii­vi­ses­ta TJ:n pai­kas­ta pois kevääl­lä juu­ri sopi­vas­ti ennen tätä katastrofia.

  folio­hat­tu pois.

 11. Osmo myön­si että kai­vos­la­ki on “meil­lä kir­joi­tet­tu”. Osmo kri­ti­soi oikeu­te­tus­ti lain val­von­ta­paik­kaa. Hyvä niin, Ely-kes­kuk­sen vir­ka­mies ei voi olla oikea hen­ki­lö päät­tä­mään Sai­maan pilaa­mi­sen sallimisesta.

  Itse haluai­sin kysyä paria peri­aat­teel­lis­ta asi­aa täs­tä “meil­lä kir­joi­te­tus­ta” lais­ta ja sen perus­teel­la myön­ne­tys­ta kaivosluvasta.

  1)Jos Tal­vi­vaa­ran talous ei kes­tä kal­lii­ta kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä ja yri­tys menee kon­kurs­siin, niin kuka ja kenen kus­tan­nuk­sel­la tilam­teen pelas­ta­mis­ta jat­ke­taan, vai jat­ke­taan­ko yleensä?
  Kuka mak­saa ympä­ris­tön maa­no­mis­ta­jien ja yrit­tä­jien suu­ret vahin­got eli niis­tä joh­tu­vat vahin­gon kor­vauk­set? Jou­tu­vat­ko kai­vos­lu­paa vas­tus­ta­neet naa­pu­rit itse mak­sa­maan syn­ty­neet tap­piot? Onko kai­vok­sel­ta edel­ly­tet­ty jon­kin­lais­ta jär­jes­te­lyä, vakuu­tus­ta tai varaus­ta kon­kurs­sin aiheut­ta­man toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sen varal­ta? Miten varaus tai varau­tu­mi­nen on jär­jes­tet­ty? Jos kulut pää­te­tää mää­rä­tä yhteis­kun­nan mak­set­ta­vik­si, niin pal­jon­ko kai­vos on tähän men­nes­sä tulout­ta­nut rahaa yhteiskunnalle?

  2) Ajas­taan kai­vos tyh­je­nee ja sil­loin toi­min­ta lop­puu. Mitä toi­min­to­ja ja mil­lä rahoi­tuk­sel­la “meil­lä kir­joi­tet­tu” lais­sa ja kai­vos­lu­vas­sa on edel­ly­tet­ty toi­min­nan jäl­kien luon­nol­lis­ta­mi­seen? Mitä täl­löin on aja­tel­tu teh­tä­väk­si 60 heh­taa­rin altaan poh­jaan sekä mui­den altai­den poh­ja­sa­kal­le? Entäs miten on har­kit­tu estet­tä­vän poh­ja­ve­den laa­ja­mit­tai­nen saas­tu­mi­nen tai saas­tu­neen poh­ja­ve­den palaut­ta­mi­nen käyt­tö­kel­poi­sek­si. Entäs suo­laan­tu­nei­de jär­vien ja mui­den vesien ennallistaminen? 

  Kysy­myk­siä on luke­mat­to­mia. Voi­si­ko Osmo lait­taa esi­mer­kik­si sih­tee­rin­sä vas­taa­maan täl­läi­siin kysymyksiin?

 12. Oli­si­ko niin että eri viran­omais­ta­hot ja pian myös kun­nat ovat pai­su­tet­tu hal­lit­se­mat­to­man isoik­si? Niit­ten itsen­sä hal­lin­noin­ti ja kai­ken­maa­il­man pro­ses­sior­ga­ni­saa­tio- ja tie­to­jär­jes­tel­mä­lei­kit syö­vät käy­tet­tä­vis­sä ole­vat resurssit.

 13. Olem­me­ko tuomittuja?”

  Olem­me. Ja tuo­mio on ole­va oikeudenmukainen.

 14. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:
  Osmo myön­si että kai­vos­la­ki on “meil­lä kir­joi­tet­tu”. Osmo kri­ti­soi oikeu­te­tus­ti­lain val­von­ta­paik­kaa. Hyvä niin, Ely-kes­kuk­sen vir­ka­mies ei voi olla oikea hen­ki­lö päät­tä­mään Sai­maan pilaa­mi­sen sallimisesta.
  ‘snip’

  meil­lä kir­joi­tet­tu” = meil­lä Suo­mes­sa, vih­reät eivät ole sitä kirjoittaneet.

  Ja kun sitä alu­eel­li­suut­ta niin kovas­ti koros­te­taan, niin kyl­lä ko. alu­een ELY-kes­kuk­sen joh­ta­va vir­ka­mies voi olla ja pitää­kin olla ko. alu­een ympä­ris­tö­lu­vas­ta päät­tä­mäs­sä. Sehän vas­ta kum­mal­lis­ta oli­si, jos val­vo­jat pitäi­si aina hom­ma­ta Helsingistä.

  Kyl­lä Kai­nuuseen­kin asian­tun­te­mus­ta saa­daan vaik­ka Hel­sin­gis­tä, sii­tä asiat eivät ole kiin­ni, vaan kyl­lä kysy­mys on hal­lin­to­kult­tuu­ris­ta: päät­tä­jät eivät uskal­la päättää.

 15. Olen hie­man yllät­ty­nyt, että Osmo halu­aa mur­taa nykyi­sen mal­lin, jos­sa lakien toi­meen­pa­no teh­dään vir­ka­vas­tuul­la. Vih­rei­den tavoit­tei­dan kan­nal­ta näke­mys on tie­tys­ti perus­tel­tua ja toi­mi­nut koh­tuul­li­sen hyvin ydin­voi­man sään­te­lys­sä, mut­ta oli­sin sil­ti kuvi­tel­lut Osmon pitä­vän ihan­teel­li­sem­pa­na mal­lia, jos­sa poliit­tis­ten voi­ma­suh­tei­den muu­tok­set eivät hei­jas­te­le lii­an syväl­le hal­lin­non sisälle.

  Val­lan kol­mi­ja­ko-opin mukaan tie­tys­ti hal­li­tus on toi­meen­pa­ne­va val­ta eli sii­nä mie­les­sä aja­tus on täy­sin perus­tel­tu. Mut­ta kun nyky­ään hal­li­tus on käy­tän­nös­sä myös lake­ja sää­tä­vä elin, niin minus­ta myös muu­al­la kuin oikeus­mi­nis­te­riön toi­mia­lu­eel­la mal­li, jos­sa hal­li­tuk­sen ja edus­kun­nan pää­tök­siä toi­meen­pa­nee polii­ti­kois­ta riip­pu­ma­ton vir­ka­mies­kun­ta, oli­si perusteltua.

  ELY-kes­kus­ten asian­tun­te­muk­ses­ta olen samoil­la lin­joil­la Osmon kans­sa, sen vah­vis­ta­mi­ses­sa on var­mas­ti töi­tä. Täl­lä perus­teel­la eril­li­sen viras­ton perus­ta­mi­nen ELYn teke­mi­siä ohjaa­maan voi­si olla hyvin­kin perus­tel­tua. Täl­lai­sis­sa isois­sa hank­keis­sa se voi­si tar­jo­ta asian­tun­te­mus­ta sen ELY-kes­kuk­sen käyt­töön, jon­ka alu­eel­la han­ke sat­tuu sijaitsemaan.

 16. Rai­mo K:
  Osmo: “Ympä­ris­tö­vi­ran­omai­si­na ELY-kes­kuk­set eivät ole, anteek­si nyt vain, riit­tä­vän asian­tun­te­via eivät­kä ympä­ris­tö­vi­ran­omai­set ELY-kes­kus­ten sisäl­lä riit­tä­vän riippumia.”

  ELY-kes­kuk­sis­sa on kyl­lä kaik­ki se asian­tun­te­mus, joka ympä­ris­tö­kes­kuk­sis­sa oli…

  Asian­tun­te­mus tai tun­te­mat­to­muus kyl­lä on, mut­ta orga­ni­soin­nil­taan koko val­tion alue­hal­lin­to on aivan sekai­sin. Asian­tun­ti­jat tun­tu­vat käyt­tä­vän aikan­sa lähin­nä itsen­sä, työ­huo­neen­sa ja orga­ni­saa­tion­sa etsi­mi­seen, ei niin­kään asioi­den hoitamiseen. 😀

  Pahin­ta täs­sä on, että rat­kai­suk­si hae­taan las­ku­ta­vas­ta riip­puen nel­jät­tä, vii­det­tä tai kuu­det­ta uut­ta alue­hal­lin­to­por­ras­ta suur­kun­nis­ta. Sen sijaan että oikeas­ti supis­tet­tai­siin alue­hal­lin­to esi­mer­kik­si kak­si por­tai­sek­si: lää­ni ja kih­la­kun­ta, joi­den alla oli­si­vat sit­ten pie­net, tehok­kaat kunnat.

 17. Vii­me hal­li­tuk­ses­sa kes­kus­ta­lai­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Leh­to­mä­ki keuh­ko­si koti­ta­louk­sien las­ki­ve­sien pak­ko­puh­dis­ta­mi­ses­ta, vaik­ka toi­mi­vaa tek­no­lo­gi­aa ei ole vie­lä­kään tarjolla.

  Samaan aikaan kes­kus­ta­lai­nen maa­ta­lous­mi­nis­te­ri Ant­ti­la rie­muit­si ympä­ris­tö­pal­kin­nos­ta. Leh­des­sä oli pal­ki­tus­ta maa­ti­las­ta kuva, jos­sa luo­mu­nau­dat sei­soi­vat ran­nal­la rei­si­ään myö­ten sonnassa.

  Nyt syk­syl­lä Län­si-Suo­men syys­tul­vat huuh­toi­vat sekä makit että son­nat Itämereen.

  Rii­hi­mäen kau­pun­ki juok­sut­taa tavan takaa jäte­ve­ten­sä puh­dis­ta­mat­to­mi­na Van­taa­jo­keen kalas­ta­jien mari­naa­deik­si kenen­kään asi­aan puuttumatta…

  Suh­teu­tet­tu­na Suo­men mui­hin vesis­tö­pääs­töi­hin Tal­vi­vaa­ra on pik­ku juttu.

 18. Rai­mo K: “meil­lä kir­joi­tet­tu” = meil­lä Suo­mes­sa, vih­reät eivät ole sitä kirjoittaneet.

  Ja kun sitä alu­eel­li­suut­ta niin kovas­ti koros­te­taan, niin kyl­lä ko. alu­een ELY-kes­kuk­sen joh­ta­va vir­ka­mies voi olla ja pitää­kin olla ko. alu­een ympä­ris­tö­lu­vas­ta päät­tä­mäs­sä. Sehän vas­ta kum­mal­lis­ta oli­si, jos val­vo­jat pitäi­si aina hom­ma­ta Helsingistä.

  Kyl­lä Kai­nuuseen­kin asian­tun­te­mus­ta saa­daan vaik­ka Hel­sin­gis­tä, sii­tä asiat eivät ole kiin­ni, vaan kyl­lä kysy­mys on hal­lin­to­kult­tuu­ris­ta: päät­tä­jät eivät uskal­la päättää.

  ELY-kes­kuk­sis­sa ei pää­te­tä ympä­ris­tö­lu­vis­ta, vaan val­vo­taan lupien nou­dat­ta­mis­ta. Ympä­ris­tö­lu­vis­ta päät­tä­vät alue­hal­lin­to­vi­ras­tot, joi­ta on Suo­mes­sa vii­si kap­pa­let­ta. Kai­nuu kuu­luu Oulus­sa sijait­se­van Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton toimialueeseen.
  ELY-kes­kuk­sia kos­ke­van lain (8 §) mukaan kukin minis­te­riö ohjaa oman toi­mia­lan­sa asioi­ta ELY-kes­kuk­sis­sa, joten Hel­sin­gis­sä sijait­se­va ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö vas­taa vii­me kädes­sä sii­tä, että ELY-kes­kus­ten val­von­ta­toi­mi ympä­ris­tö­asiois­sa toi­mii asian­mu­kai­ses­ti. Jos­ta­kin syys­tä kai­vo­s­asioi­den val­von­ta on retu­pe­räl­lä, ja syyl­li­siä ovat sekä ELY-kes­kus­ten vir­ka­mie­het kuin hei­dän teh­tä­vi­ään Hel­sin­gis­tä ohjaa­vat ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön virkamiehet.

 19. Niin, ehkä­pä kes­kit­tä­mi­nen menee toi­si­naan lii­an pit­käl­le. Lopul­ta saman katon alla on kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia int­res­se­jä. Mitään ei kui­ten­kaan opi­ta. Eikös kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­toa olla aja­mas­sa myös­kin saman katon alle.

  Täs­tä osaa­mis­ky­sy­myk­ses­tä olen sitä miel­tä, ettei Suo­mes­sa var­maan­kaan mitään maa­il­man­luo­kan kai­vo­sa­lan osaa­mis­ta voi edes olla. Ala ajet­tiin jo niin pit­käl­le alas Suo­mes­ta, että osaa­mi­nen ehti kai­ko­ta sii­nä samas­sa. Nyt ope­tel­laan uudes­taan ja oppi­ra­ho­ja maksellaan.

 20. Sha­keem:
  Niin, ehkä­pä kes­kit­tä­mi­nen menee toi­si­naan lii­an pit­käl­le. Lopul­ta saman katon alla on kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia int­res­se­jä. Mitään ei kui­ten­kaan opi­ta. Eikös kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­toa olla aja­mas­sa myös­kin saman katon alle.

  Täs­tä osaa­mis­ky­sy­myk­ses­tä olen sitä miel­tä, ettei Suo­mes­sa var­maan­kaan mitään maa­il­man­luo­kan kai­vo­sa­lan osaa­mis­ta voi edes olla. Ala ajet­tiin jo niin pit­käl­le alas Suo­mes­ta, että osaa­mi­nen ehti kai­ko­ta sii­nä samas­sa. Nyt ope­tel­laan uudes­taan ja oppi­ra­ho­ja maksellaan.

  Mik­si mak­sel­laan, kun asian­tun­te­mus­ta voi­si rek­ry­toi­da muis­ta maista?
  Vaik­ka itse tuo­tan­to­me­netl­mä on suo­ma­lai­nen ja uusi, tuo­tan­to­pro­ses­sis­sa var­mas­ti on pal­jon myös sel­lais­ta “entis­tä”, jon­ka toteu­tuk­sen tason oli­si voi­nut ja voi­tai­siin vie­lä­kin var­mis­taa osta­mal­la ulko­mais­ta osaa­mis­ta: Suun­nit­te­lua ja konsultointia.
  Nyt pitäi­si myös pys­tyt­tää kai­kis­ta kai­vos­yh­tiöis­tä riip­pu­ma­ton ulko­mai­sis­ta asian­tun­ti­jois­ta koos­tu­va onnet­to­muus­tut­kin­ta­lau­ta­kun­ta pika-arvioi­maan tilan­ne ja paras rat­kai­su siihen.

 21. uusi kas­vo tääl­lä:
  folio­hat­tu päähän:

  lie­nee leh­dis­tön teh­tä­vä sel­vit­tää myös,onko omis­tus­poh­jas­sa tapah­tu­nut muu­tok­sia tänä vuonna,esim ex-minis­te­ri leh­to­mäen osalta.varsinkin jos osak­keet on myyty…

  pää­omis­ta­ja­han siir­tyi ope­ra­tii­vi­ses­ta TJ:n pai­kas­ta pois kevääl­lä juu­ri sopi­vas­ti ennen tätä katastrofia.

  folio­hat­tu pois.

  ex-minis­te­rin omis­ta­juu­des­ta en osaa sanoa, mut­ta val­tion sijoi­tus­yh­tiö Soli­dium otti kevääl­lä Outo­kum­mun omis­ta­mat osak­keet hal­tuun­sa. Täs­tä sijoi­tuk­ses­ta on sula­nut noin 75%. 

  Ja tiet­ty elä­ke­ra­haa.. Sitä put­kah­te­lee joka paik­kaan kuin sent­te­jä puhe­li­no­pe­raat­to­rin mai­nok­ses­sa. Toi­vot­ta­vas­ti vähän jää eläkeläisillekin.

 22. Jos val­lan kes­kit­tä­mi­nen yhdes­sä asias­sa aiheut­taa tämän, mitä aiheu­tuu sii­tä, jos kaik­kien minis­te­riöi­den lak­kaut­ta­mi­nen ja jät­ti­mi­nis­te­riön perus­ta­mi­nen käy toteen? 

  Mikä­hän vim­ma on hal­vaan­nut­taa kaik­ki toi­min­ta kun­ta­ta­sol­ta ter­vey­den­huol­lon kaut­ta val­ta­kun­nan­ta­sol­le asti yhtä aikaa?

 23. Osmo,
  kaik­ki nämä kol­me kai­vo­s­asioi­ta käsit­te­le­vää blo­gi­kir­joi­tus­ta­si 10.11. ovat erit­täin hyviä ja täl­lais­ten vii­sai­den näke­mys­ten poh­jal­ta pitäi­si­kin Suo­mes­sa miet­tiä kai­vos­la­kia, kai­vos­ve­roa, ympä­ris­tö­hal­lin­non ase­maa, sekä lupa- ja yva-käy­tän­tö­jä perin­poh­jai­ses­ti uudel­leen ja arvioi­da asioi­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Kai­vok­set nimit­täin usein muut­ta­vat ympä­ris­tön­sä lähes pysyvästi.

  Toi­vo­taan, että täs­sä on onni onnet­to­muu­des­sa ja tämä Tal­vi­vaa­ra­ju­pak­ka herät­tää lain­sää­tä­jät ja viran­omai­set, jot­ta voi­daan estää peruut­ta­mat­to­man vahin­gon syn­ty­mi­nen muualla.

  Kaik­kien Suo­men arvok­kaim­pien vesis­tö­jen lat­va­ve­sil­le on vii­me vuo­si­na syn­ty­nyt tai on pian syn­ty­mäs­sä usei­ta kai­vok­sia (mm. Kuusa­mon joet, Ounas­jo­ki, Tor­nion­jo­ki, Saimaa).

 24. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön tehtävä:“Ympäristöministeriö on yhteis­työ­ha­kui­nen joh­ta­va vai­kut­ta­ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen, hyvän eli­nym­pä­ris­tön ja moni­muo­toi­sen luon­non tur­vaa­mi­ses­sa nykyi­sil­le ja tule­vil­le sukupolville.

  Puna­vih­reä media ja Soi­nin­vaa­ran peräs­sä­hiih­tä­jät syyt­tä­vät edel­lis­tä hal­li­tus­ta Tal­vi­vaa­ra-kata­stro­fis­ta. Karu totuus on se , että nykyi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri on vas­tuus­sa . Hän on epä­on­nis­tu­nut ja nyt yri­te­tään siir­tää vas­tuu pai­kal­li­sil­le vir­ka­mie­hil­le, jot­ka vain toteut­ta­vat annet­tu­ja lakeja .

  Täy­sin epä­oleel­li­nen on kysy­mys Leh­to­vaa­ran per­heen osa­keo­mis­tuk­ses­ta. Sil­lä ei ole mitään teke­mis­tä nyt sat­tu­neen vuo­don kans­sa. Taas yksi yri­tys vie­dä huo­mio pois ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin epäonnistumisesta.

  Toi­nen vas­tuun­kan­ta­ja on minis­te­ri Hau­ta­la, joka vas­taa val­tion yhtiöi­den omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta. Hänen pitäi­si val­voa, että yhtiöis­sä, jois­sa val­tio on yhte­nä omis­ta­ja­na, toi­mi­taan eet­ti­ses­ti kor­keim­mal­la mah­dol­li­sel­la tasolla. 

  Nyt on näh­ty , että Hau­ta­la on epä­on­nis­tu­nut raskaasti. 

  Kai­kis­sa muis­sa sivis­ty­val­tiois­sa minis­te­rit sai­si­vat ken­kää täl­lais­ten lai­min­lyön­tien jäl­keen. Hau­ta­laa sovel­taen: “Suo­mi on demo­kra­tian Kongo”.

  1. Karu totuus on se , että nykyi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri on vastuussa .

   Ennen kuin on noin var­ma sii­tä, min­kä minis­te­rin aika­na tur­miol­li­set pää­tök­set on teh­ty, kan­nat­taa nyt sel­vi­tys­tä sii­tä, miten tuo osa allas­ta on saa­nut poik­keus­lu­van poh­jan raken­teis­ta. Mil­loin lupa on annet­tu ja kuka sii­tä on päättänyt.

 25. Tääl­lä oikeas­sa elä­mäs­sä on tie­det­ty jo sukuol­vien ajan että viran­omai­set aut­ta­vat eliit­tiä ja vai­keut­ta­vat tan­val­lis­ten tal­laa­jien elä­mää, näin pää­see helpommalla.

  Jos Vir­ta­sen Kal­le halu­aa läm­mit­tää tupan­sa kut­te­rin­pu­rul­la jos­sa on muu­ta­ma ponin kik­ka­ra, aiheut­ta­mat­ta mitään muu­ta kuin luon­non kiertokulkua,siihen vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot mobi­li­soi­vat koko arse­naa­lin. Täs­sä­hän astu­taan fort­tu­mien ja upm:ien var­pail­le. Tavat jolla“tehtaanomistajat” tuot­ta­vat lail­li­sen ener­gian ovat­kin sit­ten “yhteis­kun­nan” eri­tyi­ses­sä suojelussa.

 26. Oiva Fra­kin­nap­pi: Mikä­hän vim­ma on hal­vaan­nut­taa kaik­ki toi­min­ta kun­ta­ta­sol­ta ter­vey­den­huol­lon kaut­ta val­ta­kun­nan­ta­sol­le asti yhtä aikaa?

  Häi­rit­see ikä­väs­ti lii­ke­toi­min­taa? Siis noi­ta hal­lin­to­him­me­lei­tä ylei­sem­min vai­vaa se että val­ta hajaan­tuu eikä ole oikein kel­lään lop­pu­jen lopuk­si, mikä nyt on jo ihan demo­kra­tian kan­nal­ta ongel­mal­lis­ta, mitä väliä vaa­leil­la on jos vali­tuil­la ei ole val­taa? Ylei­sel­lä elä­män­ko­ke­muk­sel­la arve­len kyse ole­van ihan vaan sös­si­mi­ses­tä, mut­ta aina välis­tä epäi­lyt­tää että sabo­taa­si on ihan tahallista.

 27. Tut­ki­mus­lai­tos­ten yhdis­tä­mi­nen on mysö asia jio­ta kanat­taa miet­tiä näi­den ope­tus­ten myötä.

  VTT on muut­tu­nut taes­taus­lai­tok­ses­ta lii­ke­lai­tos­mai­sek­si tut­ki­musor­ga­ni­saa­tiok­si, joka tekee yri­tys­ten tilaa­maa tutkimusta.

  TUKES:llä on viran­omais­teh­tä­viä. GTK:lla on myös perus­tut­ki­mus­ta yhdes­sä tilaus­tut­ki­muk­sen kanssa.

  ELY:n kes­kus­ten ympä­ris­tö­val­von­ta­vi­ran­omai­sill oli alu­neprin tar­koi­tus huo­muioi­da alu­eel­li­set näkö­koh­dat val­von­nas­sa. Samaan aikaan ELY-kes­kus­ket ovat eri­kois­tu­neet hie­man tiet­tyi­hin erityslaueisiin.

  Täs­sä oli­si ainek­sia raken­taa ‘ympä­ris­tö ja tur­val­li­susu­val­von­ta­vi­ran­omai­nen’, jol­la oli­si maan laa­jui­nen orga­ni­saa­tio ja riit­tä­väs­ti omaa osaamista.

  VTT voi­siol­la kau­pal­li­sen tut­ki­muk­sen kes­kit­ty­mä, STUK voi­si olla taas val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhdin.

  Aiem­pi alu­eel­lis­ten ympä­ris­tö­kes­kus­ten mal­li loi taas lii­an pal­joa hal­lin­toa tuot­ta­va mal­li kovin pie­niin yksi­köi­hin. Mut­ta kun alue­po­li­tiik­ka ja sääs­töt ja poliit­ti­set into­hi­mot muu­ten­kin yhdis­ty­vät… Sil­loin kait aja­tel­tiin oma­val­von­nan val­von­nan riit­tä­vän ja muu­ten­kin ympä­ris­tö­seu­ran­taa ajet­tiin alas.

 28. Val­lan kol­mi­ja­ko-opin mukaan tie­tys­ti hal­li­tus on toi­meen­pa­ne­va val­ta eli sii­nä mie­les­sä aja­tus on täy­sin perus­tel­tu. Mut­ta kun nyky­ään hal­li­tus on käy­tän­nös­sä myös lake­ja sää­tä­vä elin, niin minus­ta myös muu­al­la kuin oikeus­mi­nis­te­riön toi­mia­lu­eel­la mal­li, jos­sa hal­li­tuk­sen ja edus­kun­nan pää­tök­siä toi­meen­pa­nee polii­ti­kois­ta riip­pu­ma­ton vir­ka­mies­kun­ta, oli­si perusteltua.

  Tähän oli­si kol­me jär­ke­vää ratkaisua:
  a) val­tion ympä­ris­tö­hal­lin­non eriyt­tä­mi­nen takai­sin omak­si organisaatiokseen.
  b) poliit­tis­ten maa­her­ro­jen nimi­tys ELY-kes­kuk­sien pääl­li­köik­si esim. kuu­den vuo­den määräajaksi.
  c) vir­ka­syyt­tei­den ahke­ra nos­ta­mi­nen, kun jokin menee pie­leen. Esi­mer­kik­si Tal­vi­vaa­raa val­vo­nei­den vir­ka­mies­ten tuli­si jou­tua rikos­tut­kin­nan koh­teik­si, jot­ta mah­dol­li­set vir­ka­vir­heet rangaistaisiin.

 29. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ennen kuin on noin var­ma sii­tä, min­kä minis­te­rin aika­na tur­miol­li­set pää­tök­set on teh­ty, kan­nat­taa nyt sel­vi­tys­tä sii­tä, miten tuo osa allas­ta on saa­nut poik­keus­lu­van poh­jan raken­teis­ta. Mil­loin lupa on annet­tu ja kuka sii­tä on päättänyt. 

  Jos suun­nit­te­lu on ns. teh­ty päin pee­tä, niin sil­loin syyl­li­nen löy­tyy val­tion puo­lel­ta. Paris­ta läh­tees­tä kun sano­taan suun­nit­te­lun teh­neen val­tion oma laf­ka, Destia.

  Kysees­sä on siis val­tion koko­naan omis­ta­ma enti­nen Tie­lai­tos, enti­nen TVH ja enti­nen ties mitä. Niin mon­ta ker­taa nimeä on vaih­det­tu, että herää oikein epäi­lys, että yri­te­tään häi­vyt­tää kan­sa­lais­ten mie­lis­tä mis­tä fir­mas­ta on oikein kyse.

 30. Osmon kir­joi­tuk­ses­sa oli kak­si point­tia, jois­ta yhdes­tä olen täy­sin samaa miel­tä ja toi­ses­sa täy­sin eri miel­tä. Se mis­tä olen samaa miel­tä on se, että on höl­möä kuvi­tel­la, että ELY-kes­kuk­set voi­si­vat nykyi­sel­lä teh­tä­vä­ken­täl­lä toi­mia riip­pu­mat­to­mas­ti. Jos orga­ni­saa­tiol­le anne­taan kak­si ris­ti­rii­das­sa ole­vaa teh­tä­vää, niin on väis­tä­mä­tön­tä, että jom­pi kum­pi jää jal­koi­hin ennem­min tai myö­hem­min. Kyy­ni­sem­pi sanoi­si, että tämä oli tavoit­tee­na­kin alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­sa, sil­lä kovin mon­ta muu­ta jär­ke­vää syy­tä sil­le ei voi keksiä.

  Se mis­tä minä olen ihan eri miel­tä on polii­tik­ko­jen vai­ku­tus vir­ka­mies­ten pää­tök­siin. Juu­ri niis­sä “ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa” sitä ei-poliit­tis­ta hal­lin­toa­han tar­vi­taan. Muul­loin­han se toi­min­ta on ihan suo­ra­vii­vais­ta. Täs­sä tilan­tees­sa se polii­tik­ko­jen vai­ku­tus­mah­dol­li­suus tun­tuu ehkä hyväl­tä ideal­ta, mut­ta jos yksit­täis­ta­pauk­sen takia ale­taan teke­mään perus­ta­via muu­tok­sia, niin sii­nä menee nopeas­ti lap­si pesu­ve­den muka­na. Kun Osmo nos­ti STU­Kin toi­min­nan esi­mer­kik­si, niin mil­tä se kuu­los­tai­si, jos joku polii­tik­ko alkai­si vai­kut­taa STU­Kin ja Are­van väli­ses­sä “ris­ti­rii­ta­ti­lan­tees­sa” ja pitäi­si kaik­kien nip­pe­lien sää­tä­mis­tä tarpeettomana?

  Jos tilan­net­ta halu­taan oikeas­ti paran­taa, niin sil­le ympä­ris­tö­hal­lin­nol­le pitäi­si antaa ham­paat takai­sin. Ensim­mäi­nen askel oli­si erot­taa ympä­ris­tö- ja elin­kei­no­asiat alue­hal­lin­nos­sa. Toi­nen oli­si rahoit­taa kai­vos­val­von­taa teke­viä orga­ni­saa­tioi­ta riittävästi.

  1. Tämä rajan­ve­to vaa­tii vähän hio­mis­ta. Suu­ret stra­te­gi­set pätök­set, kuten voi­daan­ko ydin­voi­maa raken­taa, kuu­lu­vat kan­san­val­lal­le, mut­ta tek­no­lo­gi­set yksi­tyis­koh­dat eivät.
   Minä en väi­tä mitään, mut­ta on väi­tet­ty, että Tal­vi­vaa­ran osal­ta kata­stro­fi joh­tuu sii­tä, että “kan­san­val­ta” on puut­tu­nut lupa­vi­ran­omais­ten toi­min­taan. Täs­tä ei tar­vit­se väit­tää mitään, kos­ka asia kyl­lä pal­jas­tuu, ja hätäi­ses­ti vää­riä syyt­tei­tä esit­tä­neet voi­vat jou­tua myös häpe­ään — tai saa­da ylistystä.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ennen kuin on noin var­ma sii­tä, min­kä minis­te­rin aika­na tur­miol­li­set pää­tök­set on teh­ty, kan­nat­taa nyt sel­vi­tys­tä sii­tä, miten tuo osa allas­ta on saa­nut poik­keus­lu­van poh­jan raken­teis­ta. Mil­loin lupa on annet­tu ja kuka sii­tä on päättänyt. 

  HS:ssa vih­rei­den minis­te­rei­tä on mol­lat­tu sii­tä, että eivät ole hoi­ta­neet Tal­vi­vaa­ran ongel­mia niin kuin oli­si pitä­nyt ja syyt­te­le­vät aikai­sem­pia pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä (joi­hin anne­taan ymmär­tää vih­rei­den itse myös kuu­lu­neen) — kun taas esim. nyt verk­ko­leh­ti uuti­soi että “Katai­nen halu­aa sel­vi­tyk­sen Tal­vi­vaa­ran vas­tuis­ta” ja on “jär­kyt­ty­nyt” ja tote­aa, että “ainoa, mikä läm­mit­tää, on ihmis­ten vil­pi­tön huo­li ympä­ris­tön tilas­ta.” Miten aina tun­tuu­kiin mene­vän niin, että vih­rei­den esiin­ty­mi­nen medias­sa näyt­täy­tyy nega­tii­vi­se­na kun taas kokoo­mus­lai­set kerää­vät pis­teet kotiin samas­ta asiasta 😉

 32. eemil:

  snip’
  Puna­vih­reä media ja Soi­nin­vaa­ran peräs­sä­hiih­tä­jät syyt­tä­vät edel­lis­tä hal­li­tus­ta Tal­vi­vaa­ra-kata­stro­fis­ta. Karu totuus on se , että nykyi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri on vas­tuus­sa . Hän on epä­on­nis­tu­nut ja nyt yri­te­tään siir­tää vas­tuu pai­kal­li­sil­le vir­ka­mie­hil­le, jot­ka vain toteut­ta­vat annet­tu­ja lakeja.
  ‘snip’
  Toi­nen vas­tuun­kan­ta­ja on minis­te­ri Hau­ta­la, joka vas­taa val­tion yhtiöi­den omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta. Hänen pitäi­si val­voa, että yhtiöis­sä, jois­sa val­tio on yhte­nä omis­ta­ja­na, toi­mi­taan eet­ti­ses­ti kor­keim­mal­la mah­dol­li­sel­la tasolla.
  ‘snip’

  Karua voi olla, mut­ta totuus se ei ole. Tal­vi­vaa­raa ei perus­tet­tu nykyi­sen hal­li­tuk­sen aika­na ja ympä­ris­tö­on­gel­mat ovat syn­ty­neet jo aikaisemmin.

  Mitä val­tion omis­ta­jaoh­jauk­seen tuleen, val­tiol­la on Soli­diu­min kaut­ta 8.6 pro­sen­tin osuus, se on aika kau­ka­na määräysvallasta.

  No, tur­haa täs­sä kina­taan, polii­si tut­kii ja tulok­set tule­vat aika­naan, mut­ta käsi­tyk­se­ni on, että ei siel­tä Vil­le Nii­nis­töä eikä Hei­di Hau­ta­laa syy­tet­ty­jen pen­kil­le tule.

  Niin­kuin ‘eemil’ itse­kin tote­aa, pai­kal­li­set vir­ka­mie­het­hän ne ovat, jot­ka lake­ja toteut­ta­vat, peräs­tä kuu­luu, onko lake­ja noudatettu.

 33. Seu­raa­vak­si hal­lin­to­su­te­nöö­rit nait­ta­vat kil­pai­lu­vi­ras­ton ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton. Sii­tä tulee Kikuli.

  Eikö kulut­ta­jan­suo­jaa voi­si hei­ken­tää ilman näi­tä kal­lii­ta organisaatomuutoksiakin?

 34. Tote­sin ex-kol­le­goil­le kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­sa val­tion viras­tos­sa että hal­lin­to­uu­dis­tus joh­taa sii­hen että vih­reäl­tä vir­ka­mies­kun­nal­ta vie­dään mah­dol­li­suu­det valvontaan.

  Yllät­tä­vän pal­jon sitä aikaa saat­toi­kin käyt­tää kah­vi­pöy­däs­sä istu­mi­seen lyhyen vir­ka­mie­su­ra­ni aikana.

  Ali­val­tio­sih­tee­ri Turu­nen, puo­lu­ee­ton kes­kus­ta­lai­nen vir­ka­mies, ihmet­te­li mik­si Hkis­sä sijait­se­va ympä­ris­tö­hal­lin­to ei voi­si olla Kai­nuus­sa. Nyt­hän sitä asian­tun­te­mus­ta oli­si tar­vit­tu kent­täl­lä, Hkis­sä sijait­se­va vii­saus ei ole aina käy­tän­nöl­lis­tä sorttia…

 35. Ode voi­si vähän valais­ta, miten val­tiol­la näi­tä orga­ni­saa­tio­muu­tok­sia teh­dään. Onko niis­sä muka­na vain laki­mie­hiä ja poliitikoita.

  Vii­me­ai­kai­set pääl­li­köi­den eroa­mi­set viit­taa­vat sii­hen, että polii­ti­kot joh­ta­vat auto­ri­taa­ri­ses­ti, eikä edes feed­bac­kia sallita.

  Ovat suht’ uudet val­tio­sih­tee­rit otta­neet Suo­mes­sa sel­lai­sen val­lan, joka kuu­lui­si asian­tun­ti­joil­le ja ammattilaisille?

  ym.

 36. Vil­le: Miten aina tun­tuu­kiin mene­vän niin, että vih­rei­den esiin­ty­mi­nen medias­sa näyt­täy­tyy nega­tii­vi­se­na kun taas kokoo­mus­lai­set kerää­vät pis­teet kotiin samas­ta asiasta

  Median omis­ta­jat ja joh­to ovat kokoomuslaisia.

 37. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön sivulta:

  Ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö vas­taa ympä­ris­tön- ja luon­non­suo­je­lu­asiois­ta sekä minis­te­riön toi­mia­lan muis­ta asiois­ta lukuun otta­mat­ta asu­mis­ta, raken­ta­mis­ta ja kaavoitusta.”

  Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä? Jos yri­tyk­sel­lä menee huo­nos­ti niin joh­ta­ja saa pot­kut, jos urhei­lu­jouk­kue hävi­ää, niin val­men­ta­ja saa potkut.

  Jos tapah­tuu Suo­men tähä­nas­ti­sis­ta suu­rin ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fi, niin ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri (ylin joh­ta­ja) ei saa pot­ku­ja vaan syyt­te­lee muita.

  Kos­kaan en ole havain­nut yri­tyk­sen joh­ta­jan syyt­tä­vän vai­keuk­sis­ta työn­te­ki­jöi­tä. Kiek­ko­jouk­ku­een val­men­ta­ja ei syy­tä pelaa­jia häviöis­tä vaan ottaa ne huo­non val­men­nuk­sen piik­kiin, siis omal­le kontolleen.

  Nii­nis­tö syyt­tää kaik­kia mui­ta. Mikä­hän oli­kaan seli­tys kun hän pala­si tor­jun­ta­voi­ton kans­sa kotiin Dur­ba­nin ilmastoneuvotteluista ?

  Lop­pu­tu­los oli kui­ten­kin se, että tule­vai­suu­des­sa Suo­mi voi jou­tua mak­sa­maan pääs­tö­mak­sua, jos met­sä­pin­ta-ala supis­tuu. Sil­lä ei enää ole mer­ki­tys­tä, että met­sien kas­va­va koko­nais­puus­ton mää­rä sitoo monin­ker­tai­ses­ti pin­ta-alan supis­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­vat pääs­töt. Lop­pu­las­ku saat­taa nous­ta kym­me­niin mil­joo­niin euroi­hin vuodessa. 

  Nii­nis­tön mukaan Suo­mi sai hyvää palau­tet­ta aktii­vi­suu­des­ta neu­vot­te­luis­sa. Eipä pal­joa lämmitä.

  Sen sijaan, että Nii­nis­tö etsi­si rat­kai­su­ja kai­vos­ten ympä­ris­tö­on­gel­miin hän on esit­tä­nyt kai­vok­sen sul­ke­mis­ta. Samoin vih­reät aja­vat tur­peen käy­tön ja tar­hauk­sen lopettamista.

  Täl­lä vih­rei­den logii­kal­la voi­tai­siin samal­la lopet­taa koko Suo­mi, niin ei tuli­si pääs­tö­jä. Oste­taan kaik­ki ulko­mail­ta, tulee Suo­men ympä­ris­tö suojelluksi.

 38. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ennen kuin on noin var­ma sii­tä, min­kä minis­te­rin aika­na tur­miol­li­set pää­tök­set on teh­ty, kan­nat­taa nyt sel­vi­tys­tä sii­tä, miten tuo osa allas­ta on saa­nut poik­keus­lu­van poh­jan raken­teis­ta. Mil­loin lupa on annet­tu ja kuka sii­tä on päättänyt.

  Tie­tääk­se­ni alku­pe­räi­sen ympä­ris­tö­lu­van Tal­vi­vaa­ran kai­vok­sel­le on anta­nut Poh­jois-Suo­men ympä­ris­tö­lu­pa­vi­ras­to Oulus­sa, ei pai­kal­li­nen Ely-keskus. 

  Minis­te­ri­nä oli tuol­loin muis­taak­se­ni Ste­fan Wal­lin, jol­la tosin tus­kin on ollut pal­jon­kaan vai­ku­tus­val­taa itse­näi­sen viras­ton päätöksiin.

  http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=230429&lan=FI

 39. Löpe­röis­tä ympä­ris­tö­lu­vis­ta puhee­nol­len tämä lie­nee alal­laan erään­lai­nen ennä­tys. Jopa pai­kal­li­nen ELY-kes­kus valit­taa ympä­ris­tö­lu­van monen­lai­sia vajavaisuuksia:

  http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2011/Sivut/UudenmaanELYkeskuspitaaHelsinki-Vantaanuuttaymparistolupaapuutteellisena.aspx

  Puut­teet ovat rea­li­soi­tu­neet myös kehä­ra­ta-pro­jek­tin yhtey­des­sä havait­tu­na gly­ko­li­vuo­to­na. Vaik­ka gly­ko­lia on poh­ja­ve­des­sä, viran­omai­set eiv­tä kat­so toteen­näy­te­tyk­si että se oli­si len­toa­se­mal­ta peräi­sin tai että poh­ja­ve­des­sä ole­va gly­ko­li oli­si miten­kään vaa­ral­lis­ta. Gly­ko­lia vuo­taa myös len­to­ken­tän lähis­töl­lä ole­viin puroi­hin, mm kyl­mä­oja ja sitä kaut­ta van­taan­jo­keen. Kala­kuo­le­mat ovat jokavuotisia. 

  Jos­tain syys­tä kui­ten­kaan len­toa­se­maa ei vaa­di­ta sul­jet­ta­vak­si eikä luvan löpe­ryy­des­tä juu­ri jul­ki­suu­des­sa kes­kus­tel­la, saa­ti että edus­kun­ta kokoon­tui­si poh­ti­maan len­toae­man sul­ke­mis­ta. Myös­kään ympä­ris­tö­jär­jes­töt eivät aio edes boi­ko­toi­da len­toa­se­man käyttöä.

 40. Osmo, sii­tä on help­po olla samaa miel­tä että ELY:stä pitäi­si kyt­keä vähin­tään­kin “E” pois, ja ehkä jopa “L”, int­res­si­ris­ti­rii­dan takia. Sen sijaan las­ku­tusoi­keus tark­kai­lus­ta on jos­sain mää­rin vaa­ral­li­nen aina­kin pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, kos­ka onhan se kaik­kial­la ja aina tie­det­tyä että jos toi­sel­le voi sälyt­tää kulu­ja, nii­tä myös säly­te­tään ja jat­ku­vas­ti enem­män. Vrt. perin­täyh­tiöt, joil­la on oikeus sälyt­tää “val­von­ta­ku­lu­ja” perin­nän kohteelle.

  Vähin­tään­kin minul­le ja muu­ta­mal­le kans­sa­li­be­raa­lil­le­ni kui­ten­kin on mel­ko sel­vää, että täl­lai­sis­sa laa­ja­mit­tais­ta tuhoa aiheut­ta­vis­sa ongel­mis­sa jon­kin­lai­nen kan­nus­tin­ra­ken­teen muu­tos oli­si aiheel­li­nen. For­maa­lis­ti, pitäi­si olla todel­li­nen talou­del­li­nen deter­rens­si sil­le ettei moi­sia vahin­ko­ja pääs­te­tä tapah­tu­maan, sekä todel­li­nen kan­nus­tin sil­le että ne myös vakuu­te­taan koko­nais­val­tai­ses­ti luot­to­neut­raa­lin tahon kans­sa. (Ts. käy­tän­nös­sä kan­sain­vä­li­ses­ti jälleenvakuutetaan.)

  Sil­loin yksi mal­li jota on tul­lut mie­tit­tyä useam­paan ker­taan oli­si osa­keyh­tiöi­den rajoi­te­tun vas­tuu­va­pau­den rajoit­ta­mi­nen. Eikä siis nyt täs­sä min­kään sala­liit­to­teo­ree­tik­ko­jen hyi-hyi-mie­les­sä, vaan puh­taas­ti oikeus­ta­lous­tie­teel­li­sin perus­tein: mitäs jos tode­taan että vas­tuu­va­paus pysyy ennal­laan nii­den suh­teen joi­den kans­sa on voi­mas­sao­le­vat sopi­mus­suh­teet jois­sa on otet­tu tai oli­si voi­tu ottaa huo­mioon yhtiön mah­dol­li­ses­ti aiheut­ta­ma ulkois­hait­ta, ja sit­ten pure­taan vas­tuu­va­paus kol­man­sien osa­puol­ten suh­teen, niin että omis­ta­jat ovat omal­la omai­suu­del­laan vas­tuus­sa inter­na­li­soi­mat­ta jää­nees­tä ulkois­hai­tas­ta. Sen ollen mah­dol­li­ses­sa kon­kurs­si­pe­säs­sä ylim­män tranc­hen vel­kaa joka voi mak­sa­mat­to­ma­na vie­dä omis­ta­jat­kin kon­kurs­siin? Ehkä lisäk­si vaa­ti­mus sii­tä, että vahin­gon­kor­vauk­sia jou­du­taan mak­sa­maan sitä mukaa kun vahin­ko­ja tulee, yhtiön sekä vii­me kädes­sä sen omis­ta­jien varoista.

  Tuo oli­si bru­taa­li muu­tos nykyi­seen osa­keyh­tiö­lain­sää­dän­töön ja taa­tus­ti monen vihaa­ma. Mut­ta se ei suo­raan rik­koi­si mitään eet­tis­tä, oikeus­ta­lous­tie­teel­lis­tä tai edes nykyis­tä kir­jan­pi­to­pe­ri­aa­tet­ta vas­taan. Samal­la se oli­si erin­omai­sen teho­kas insen­tii­vi ympä­ris­tö­va­hin­ko­jen ehkäi­syl­le, aikai­sel­le miti­goin­nil­le, sekä tehok­kaal­le jälkipuinnille.

 41. (Tuol­la peri­aat­teel­la luon­nol­li­ses­ti on eks­ten­sii­vi­sem­piä­kin sovel­luk­sia, pahim­mil­laan vaik­ka­pa pank­kia­lal­le, ja sen keh­no­jen lai­na­sään­tö­jen tuot­ta­maan sys­tee­mi­seen ris­kiin. Mut­ta niis­tä kait voi­daan jutel­la erik­seen, kun tuol­lai­nen menee hel­pos­ti vie­lä mie­li­val­tai­sem­mak­si kuin kai­vok­sen aiheut­ta­man reaa­li­sen kala­tur­man kor­vaus­vas­tuu, tjsp.)


 42. Sil­loin yksi mal­li jota on tul­lut mie­tit­tyä useam­paan ker­taan oli­si osa­keyh­tiöi­den rajoi­te­tun vas­tuu­va­pau­den rajoittaminen.

  ja sit­ten pure­taan vas­tuu­va­paus kol­man­sien osa­puol­ten suh­teen, niin että omis­ta­jat ovat omal­la omai­suu­del­laan vas­tuus­sa inter­na­li­soi­mat­ta jää­nees­tä ulkois­hai­tas­ta. Sen ollen mah­dol­li­ses­sa kon­kurs­si­pe­säs­sä ylim­män tranc­hen vel­kaa joka voi mak­sa­mat­to­ma­na vie­dä omis­ta­jat­kin konkurssiin? 

  Eli mil­tei min­kä tahan­sa suo­ma­lai­sen pörs­siyh­tiön töp­päyk­sen perus­teel­la auke­aa elä­ke­ra­has­to­jen ja/tai Suo­men val­tion lähes raja­ton piik­ki lyp­set­tä­väk­si min­ne päin maa­il­maa tahan­sa? En tie­dä mon­ta­ko ker­taa olet asi­aa miet­ti­nyt, mut­ta ei se ihan hir­veän perin­poh­jais­ta ole tain­nut olla. Mon­ta­ko osa­keyh­tiö­tä luu­li­sit jat­ka­van toi­min­taan­sa tuon jäl­keen Suo­men lain alaisuudessa.

 43. En tie­dä, pitäi­si­kö tätä sanoa, mut­ta var­maan tar­vit­tiin täl­lai­nen kata­stro­fi, ennen kuin kun­nol­li­sen ympä­ris­tö­hal­lin­non tar­ve ote­taan vaka­vas­ti. Dema­rit alkoi­vat jo 1990-luvun puo­li­vä­lis­sä puhua sii­tä (muis­taak­si sil­loi­sen minis­te­rin Jou­ni Back­ma­nin suul­la), että ympä­ris­tö­hal­lin­to pitäi­si sulaut­taa muu­hun hal­lin­toon. Nyt se on näh­ty, mihin se joh­taa. Ei ole yhteis­kun­ta val­mis sii­hen “sulaut­ta­mi­seen” vieläkään…

 44. Enpä ole kai­vos­lain asian­tun­ti­ja, mut­ta vai­kea uskoa, että minis­te­riö ei voi­si ran­kas­sa tilan­tees­sa olla pro­ses­sin alul­le pani­ja (yleis­tä etua val­vo­va viran­omai­nen). Se, että ELY:n vir­ka­mies­tä ei voi ohjeis­taa lain­käy­tös­sä ei ole sama asia kuin seis­tä tum­put suo­ri­na ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä ilman aloiteoikeutta.

 45. ilmei­ses­ti pai­ne teh­taan avaa­mi­sek­si on ollut kulis­seis­sa “hirmuinen”,koska avaa­mi­nen sallittiin——ja kas kum­maa vuo­taa padot taas.

  on ihme ellei nyt joku ministeri/viranomainen jou­du eroa­maan tai saa syy­tet­tä vir­ka­vel­vol­li­suu­den rikkomisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.