Mitä opimme Talvivaarasta?

Kai­vos­toi­min­nas­ta odo­te­taan Lap­piin uut­ta nousua. Tal­vi­vaa­ran koke­mus­ten perus­teel­la ympä­ris­tö­hal­lin­tom­me ei ole tämän edel­lyt­tä­mäs­sä kunnossa. 

Outo­kum­pu sai Tal­vi­vaa­ran kai­vo­soi­keu­det hal­tuun­sa vuon­na 1987. Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­va­rat ovat niin köy­hiä, ettei Outo­kum­pu kat­so­nut kai­vos­toi­min­nan kan­nat­ta­van. Esiin­ty­mä muut­tui kiin­nos­ta­vak­si, kun opit­tiin erot­ta­maan nik­ke­li bak­tee­rien avul­la liuottamalla.

Outo­kum­pu myi mal­mi­se­siin­ty­män ja kehit­tä­män­sä liu­o­tus­tek­nii­kan vuon­na 2004 Tal­vi­vaa­ra Oyj:lle yhdel­lä eurol­la. Vii­si­kym­men­tä­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta on inves­toi­nut sääs­tö­jään tähän uuteen Noki­aan. Kos­ka esiin­ty­mä on köy­hä, kiveä pitää murs­ka­ta pal­jon yhtä nik­ke­li­ki­loa koh­den. Tal­vi­vaa­ras­sa on tar­koi­tus pan­na kal­lio­ta sepe­lik­si kym­me­nien neliö­ki­lo­met­rien alal­ta. Kun toi­min­ta on näin laa­jaa, sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ovat myös iso­ja. Nii­den hal­lit­se­mi­nen vas­tuul­li­ses­ti on hyvin kal­lis­ta, jos yli­pään­sä mah­dol­lis­ta lainkaan.

Kun kai­vos oli jo toi­min­nas­sa, kemial­li­ses­sa pro­ses­sis­ta löy­tyi vir­he. Se oli­si kuu­lem­ma löy­ty­nyt, jos oli­si osat­tu kysyä riit­tä­vän ete­väl­tä kemis­til­tä. Oli­si aina­kin kan­nat­ta­nut kokeil­la uut­ta pro­ses­sia pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa ja riit­tä­vän kau­an, mut­ta malt­ti ei riit­tä­nyt. Pro­ses­si saa­tiin kor­ja­tuk­si, mut­ta ympä­ris­tö­pääs­tö­jä ei saa­tu enää miten­kään mah­tu­maan ympä­ris­tö­lu­van ehtoi­hin. Nuo ehdot taas perus­tui­vat yhtiön omaan ilmoi­tuk­seen pääs­tö­jen määrästä.

Toi­min­nan jat­kut­tua pit­kään ker­rot­tiin, että jät­tees­sä on myös uraa­nia, joka halut­tai­siin ottaa tal­teen. Se riit­täi­si tuot­ta­maan yli puo­let suo­ma­lais­ten ydin­voi­ma­loi­den polt­toai­nees­ta. Pidet­tiin hui­jauk­se­na ker­toa tämä vas­ta täs­sä vai­hees­sa. Näin väl­tyt­tiin hake­mas­ta lupaa uraa­ni­kai­vok­seen, joka oli­si­kin ollut vai­keam­pi saada.

Sinän­sä uraa­nin tal­teen­ot­toa pitäi­si jopa vaa­tia, kos­ka jäte­lie­meen jää­vä uraa­ni muo­dos­taa mer­kit­tä­vän ympä­ris­tö­ris­kin. Ongel­ma­na on pikem­min­kin se, ettei yhtiö aio ottaa uraa­nis­ta tal­teen kuin osan. Sätei­ly­ris­ki ei ole sen suu­rem­pi kuin se, johon moni altis­tuu oma-aloit­tei­ses­ti hank­kies­saan pora­kai­von tai lai­min­lyö­des­sään talon­sa raa­don­tuu­le­tuk­sen. Ongel­ma on uraa­nin myr­kyl­li­syys. Nyt kar­kuun pääs­sees­sä jäte­ve­des­sä uraa­nin mää­rä ylit­tää myr­kyl­li­syy­den suh­teen rajat moni­kym­men­ker­tai­ses­ti, vaik­ka sätei­ly­mää­rä pysyy sal­li­tuis­sa rajoissa.

Val­von­ta pet­ti täy­sin kip­si­sak­ka-altaan koh­dal­la. Se on asian­tun­ti­joi­den mukaan on aivan vää­rin, mut­ta oikein teh­ty­nä allas oli­si mak­sa­nut hyvin pal­jon. Hal­pa­ver­sio on kui­ten­kin saa­nut luvan. Seli­tys tähän on, ettei altaa­seen pitä­nyt alun perin varas­toi­da vet­tä vaan kip­si­sak­kaa. Kai­vok­sel­la ei kui­ten­kaan ollut varau­dut­tu taval­lis­ta suu­rem­piin satei­siin, ja johon­kin­han vesi piti johtaa!

Mitä täs­tä opimme?

Ympä­ris­tö­hal­lin­to – siis ELY-kes­kus – ei ole ollut lain­kaan teh­tä­vien­sä tasol­la. Työ­pai­kat ovat tain­neet olla ympä­ris­töä tär­keäm­piä. Tämän mit­ta­luo­kan hank­keet viran­omais­ten on tar­kis­tet­ta­va huo­lel­li­ses­ti ja ammat­ti­tai­dol­la eikä luot­taa yri­tyk­sen anta­miin tie­toi­hin. Jos osaa­mis­ta ei ole, sitä pitää ostaa.

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen aika­na ympä­ris­tö­hal­lin­nol­ta vie­tiin sekä itse­näi­syys että voi­ma­va­rat. Sen ei halut­tu häi­rit­se­vän lii­kaa elin­kei­no­toi­min­taa. Toi­sin kun kes­kus­ta­lai­set minis­te­rit muis­ta­vat, asias­ta oli hal­li­tuk­sen sisäl­lä iso rii­ta, jon­ka vih­reät suu­rim­mal­ta osal­ta hävi­si­vät. Kir­joi­tan täs­tä eril­li­sen postauksen.

Kun asiat ovat täl­lä tolal­la, en pitäi­si kii­ret­tä Lapin jaka­mi­ses­sa kan­sain­vä­lis­ten kai­vos­yh­tiöi­den kes­ken. Ympä­ris­tö­hal­lin­nol­lam­me ei ole voi­ma­va­ro­ja eikä osaa­mis­ta hal­li­ta kai­vos­toi­min­nan ris­ke­jä. Jos koti­mai­nen kai­vos­yh­tiö toi­mii näin, miten toi­mii kan­sain­vä­li­nen kai­vos­jät­ti, jol­la ei ole tun­ne­si­tei­tä Suo­meen ja ympä­ris­tö­vi­ran­omai­set ovat aivan pihal­la? Sitä voi käy­dä kat­so­mas­sa Kongossa.

En ymmär­rä erit­täin epäi­sän­maal­lis­ta kai­vos­la­kiam­me, jon­ka mukaan Suo­men mal­mi­va­rat ovat yhtä­läi­ses­ti koko maa­il­man käy­tet­tä­vis­sä peri­aat­teel­la löy­tä­jä saa pitää. Kan­sain­vä­li­sil­lä kai­vos­yh­tiöil­lä on hal­lus­saan mal­mi­net­sin­nän osaa­mis­ta, jota suo­ma­lai­sil­la ei vie­lä ole. Ne ehti­vät saa­liin jaol­le ennen suomalaisia.

Muis­sa mais­sa mal­mis­ta jou­tuu edes maksamaan.

123 vastausta artikkeliin “Mitä opimme Talvivaarasta?”

 1. Edel­li­sen hal­li­tuk­sen aika­na ympä­ris­tö­hal­lin­nol­ta vie­tiin sekä itse­näi­syys että voimavarat.”

  Ylen tar­kis­ta­mien tie­to­jen mukaan vih­reät puol­si­vat edus­kun­nas­sa alue­hal­lin­to­uu­dis­tus­ta yksimielisesti.

  1. Ylen tar­kis­ta­mien tie­to­jen mukaan vih­reät puol­si­vat edus­kun­nas­sa alue­hal­lin­to­uu­dis­tus­ta yksimielisesti.

   Ylen toi­mit­ta­jat yrit­tä­vät vek­ku­lis­ti usko­tedl­la, ettei­vät ymmär­rä par­la­men­taa­ri­ses­ta pää­tök­sen­te­ko­ta­vas­ta mitään. Hal­li­tus­puo­lu­eet rii­te­le­vät kes­ke­nään ennen edus­kun­ta­kä­sit­te­lyä mut­ta aja­vat lait läpi edus­kun­nas­sa. Minä­kin jou­dun äänes­tä­mään lei­ma­ve­ron korot­ta­mi­sen puo­les­ta asun­to­kau­pois­sa, vaik­ka pidän esi­tys­tä järjettömänä.
   Kir­joi­tan aihees­ta oman postaukseni.

 2. No, aina­kin Tal­vi­vaa­ra opet­taa, että sit­ten kun ympä­ris­tö­lu­pa on saa­tu, sen nou­dat­ta­mi­sel­la ei ole mitään väliä, sank­tioi­ta ei ole.
  Viran­omai­set ovat ehkä rehel­li­siä, mut­ta pää­asias­sa pelkureita.

 3. Osmo kaa­taa täs­sä kai­ken ELY-kes­kus­ten nis­kaan unoh­taen ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön, joka ohjaa edel­leen ELY-kes­kus­ten toi­min­taa ympä­ris­tö­asiois­sa. Mitä ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on teh­nyt, vaik­ka kai­vos­buu­min syn­ty­mi­nen on ollut tie­dos­sa jo vuo­sia sit­ten? Ympö­ris­tö­mi­nis­te­riön oli­si tul­lut luo­da puit­teet mää­räyk­sil­lä ja ohjeil­la kai­vos­toi­min­nan val­von­taan. Nyt on jou­dut­tu tilan­tee­seen, jos­sa alue­hal­lin­to jou­tuu luo­maan peli­sään­tö­jä, vaik­ka näi­den luo­mi­nen on nime­no­maan minis­te­riön teh­tä­vä. Toi­nen viras­to, jon­ka toi­min­taa voi arvos­tel­la, on Suo­men ympä­ris­tö­kes­kus. Enti­sis­sa YLE:n toi­mi­ti­lois­sa Kesä­ka­dul­la työs­ken­te­lee n. 600 hen­ki­löä tut­ki­mus- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä. Mik­sei siel­lä ole panos­tet­tu tut­ki­mus­re­surs­se­ja kai­vos­toi­min­nan val­von­nan tie­to­pe­rus­tan luo­mi­seen? Suo­men ympä­ris­tö­kes­kus­kin on ollut enem­män kiin­nos­tu­nut kan­sain­vä­li­sis­tä tut­ki­mus­hank­keis­ta, vaik­ka täl­lais­ten sek­to­ri­tut­ki­mus­lai­tos­ten tuli­si ensi­si­jai­ses­ti tuot­taa minis­te­riöil­le tie­toa kon­kreet­tis­ten ongel­mien rat­kai­suun. Perus­tut­ki­mus kuu­luu enem­män yli­opis­to­jen revii­riin. Kai­nuun Ely-kes­kus­ten vir­ka­mie­het ovat jou­tu­neet median ham­pai­siin, mut­ta esim. ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön ympä­ris­tön­suo­je­luo­sas­ton yli­joh­ta­ja ei ole jou­tu­nut juu­ri­kaan vas­taa­maan kysy­myk­siin minis­te­riön toimimattomuudesta.

 4. Opim­me että osta Suo­ma­lais­ta kink­kua ja suo­sit koti­mai­suut­ta muu­ten­kin ja saat vas­tus­taa Talvivaaraa.

  Jos taas suo­sit hal­vem­paa ulko­maa­lais­ta tava­raa, sinul­la ei ole lupa vas­tus­taa Tal­vi­vaa­raa, UPM:ää, Kemi­raa jne.

  Jos taas vas­tus­tat Tal­vi­vaa­raa ja ostat ulko­mail­ta hal­val­la, toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si ilmai­seen lobo­to­mian työ­har­joit­te­lun asiak­kaak­si. Ope­raa­tio suo­ri­te­taan ves­sa­ni lattialla.

 5. Hyvä, että joku yrit­tää yhteen­ve­tää pää­fak­to­ja koko­nais­ku­van saamiseksi.

  Olin vih­ki­mäs­sä Lovii­san ensim­mäis­tä ato­mi­voi­ma­laa. Sen toi­min­ta kuvat­tiin niin maan perus­teel­li­ses­ti pai­kal­lis- sekä val­ta­kun­nan leh­dis­tös­sä ja tv:ssä, moneen­kin ker­taan, jot­ta rivi­kan­sa jok­seen­kin tie­si, mitä siel­lä pii­lo­pai­kas­sa tapah­tuu ja miten. Insi­nöö­rit voi­ma­lan ulko­puo­lel­la­kin pys­tyi­vät var­mas­ti päät­te­le­mään asioi­den laidan.

  Oli­ko Tal­vi­vaa­ran koh­dal­la kukaan edes yhtään kiinnostunut?
  Minä tääl­lä ete­läs­sä en aina­kaan ole ollut kiin­nos­tu­nut niin pal­jon, että oli­sin mis­tään näh­nyt selos­tus­ta sii­tä, mitä ja miten Tal­vi­vaa­ras­sa oikein tehdään.
  Siel­lä on siis kemial­li­nen teh­das, ainut­laa­tui­nen rikas­ta­mo. Kai­vos-sana ei ole anta­nut kan­sal­le oikean­suun­tais­ta mie­li­ku­vaa laitoksesta.

  Jos on tie­toa, kan­sa kyl­lä nousee vai­kut­ta­maan. Mik­si tie­toa ei ole ollut?

 6. Avain tähän on yksin­ker­tai­ses­ti se, että ympä­ris­tön­suoe­lu vaa­tii kovia pää­omia toi­min­nan alkaes­sa ja toi­min­nan aika­na vah­vaa kassaa.

  Ihan niin­kuin kaik­ki muu­kin yhteis­kun­ta­vas­tuuseen viit­taa­va, myös ympä­ris­tön­suo­je­lu onnis­tuu par­hai­ten sil­loin, kun yri­tys­toi­min­ta on oikein kan­nat­ta­vaa. Ja omis­ta­jil­la pal­jon rahaa pankissa.

 7. ´kyl­lä mais­sa on help­po olla vii­sas kun merel­lä on hätä´

  Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tö­puo­len mur­heet ovat vaka­via. Nyt löy­tyy syyt­te­li­jöi­tä ja arvos­te­li­joi­ta mut­ta sil­loin kun pää­tök­siä teh­tiin ei asioi­hin paneu­dut­tu riit­tä­väs­ti. Näyt­tää sil­tä, että rik­ki­di­rek­tii­vin kans­sa tämän asian val­mis­te­lu on samas­sa sar­jas­sa — koti­työt teke­mät­tä. Kyse on osaa­mis­puut­teis­ta ei vält­tä­mät­tä rahan puut­tees­ta. Pitäi­si tie­tää mitä ei tie­dä ja olla kyky hank­kia tar­vit­ta­va tieto.

  Ihmet­te­len ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin kovia kan­to­ja tilanteessa,jossa kysees­sä on ympä­ris­tön ja yhtiön kan­nal­ta hätä­ti­la. Mie­les­tä­ni pitäi­si moit­ti­mi­sen ja oikeus­toi­mil­la usut­ta­mi­sen sijaan kai­kin kei­non tukea sitä poruk­kaa joka yrit­tää saa­da tilan­teen hal­tuun. Joh­to­pää­tös­ten ja jäl­ki­pe­lin aika on myö­hem­min. Yhtiön joh­don pitää antaa nyt sam­mut­taa tuli­pa­lo ja tur­va­ta se mikä tur­vat­ta­vis­sa on. Käsit­täk­se­ni siel­lä teh­dään hyvää työ­tä kai­kin irroi­tet­ta­vis­sa ole­vin resurs­sein. Anne­taan työ­rau­ha. Kukaan ei ota täl­lai­sia ris­ke­jä jos ne oli­si­vat tun­nis­te­tut pää­tök­sen­te­ko­het­kel­lä. Tun­te­ma­ton ris­ki on vaa­ral­li­sin kos­ka se on tuntematon

  Toi­nen vie­lä vaka­vam­pi asia on poliit­ti­nen ris­ki: Ettei nyt onnet­to­muu­den kiih­kos­sa teh­täi­si sel­lai­sia pää­tök­siä, jot­ka vie­vät koko lii­ke­toi­min­nal­ta tule­vai­suu­den. Aset­ta­mal­la pikais­tuk­sis­sa yli­mi­toi­tet­tu­ja har­kit­se­mat­to­mia vaa­ti­muk­sia saa­daan kyl­lä toi­min­ta pysäh­ty­mään, yhtiö kon­kurs­siin ja tuhat­kun­ta uut­ta työ­tön­tä kai­nuuseen. Se vaih­toeh­to oli­si todel­li­nen kata­stro­fi — ympä­ris­tö­ris­ki jäi­si eikä oli­si ole­mas­sa vas­tuul­lis­ta orga­ni­sa­tio­ta joka sitä hal­lit­see. Vaa­lit ovat ohi — nyt voi­si myös aja­tel­la järkevästi.

  On Tal­vi­vaa­ran joh­don ja yhtiön tuke­mi­sen paik­ka — ei moit­ti­mi­sen. Toi­min­nan jat­ku­mi­seen tar­vi­taan kas­sa­vir­taa — ei kat­kais­ta sitä pai­nos­tus­syis­tä. Vain yhtiön toi­min­nan jat­ku­mi­sel­la tämä asia pysyy jos­sain hallinnassa.

  Pää­tök­siä teh­des­sä pitää aja­tel­la kuten sha­kin pelaa­ja: jos teen tämän siir­ron mihin sii­tä ruu­dus­ta pää­see ja mihin sii­tä — ei tape­ta lyp­sä­vää leh­mää ja aje­ta tilan­net­ta yhteis­kun­nan syliin totaa­li­seen katastrofiin.

  Auta mies­tä mäes­sä älä mäen alla!

 8. Tai­si­vat ottaa ihan tie­toi­sen ris­kin. Toi­voen, että jos pal­jas­tuu, niin vas­ta vuo­si­kym­men­ten päästä.

 9. åke:
  Avain tähän on yksin­ker­tai­ses­ti se, että ympä­ris­tön­suoe­lu vaa­tii kovia pää­omia toi­min­nan alkaes­sa ja toi­min­nan aika­na vah­vaa kassaa.

  Ihan niin­kuin kaik­ki muu­kin yhteis­kun­ta­vas­tuuseen viit­taa­va, myös ympä­ris­tön­suo­je­lu onnis­tuu par­hai­ten sil­loin, kun yri­tys­toi­min­ta on oikein kan­nat­ta­vaa. Ja omis­ta­jil­la pal­jon rahaa pankissa.

  Ei se näin mene aina­kaan kehi­tys­mais­sa, mis­sä kai­vok­set todel­la teke­vät rahaa. Jäl­jel­le rais­kat­tu ympäristö.

  Jos Tal­vi­vaa­ran kai­vos lak­kaa tai lope­te­taan, bak­tee­ri­toi­min­ta ja sen seu­rauk­se­na metal­lien ja uraa­nin liu­ke­ne­mi­nen ja kul­keu­tu­mi­nen vesis­töi­hin jat­kui­si vuo­si­kym­me­niä. Näin kir­joit­ti Hesa­ris­sa 10.11 prof. Kari Heis­ka­nen ja kysyy, kuka hoi­taa jälkihoidon.
  Voi­ko todel­la olla niin, että kai­vos­lu­vis­sa ei ole varau­maa, mitä teh­dään jos toi­min­ta lak­kaa kes­ken kai­ken? Jos ei ole, pitää kii­rees­ti ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin aloit­taa laki­ta­son muu­tok­sien teko. Oli­si­ko poik­keus­lain paik­ka, jos se oli­si nopeam­pi tie, sil­lä täy­tyy­hän olla sys­tee­mi, jol­la äkki­näi­siin kata­stro­fei­hin voi­daan puut­tua. Syyl­lis­ten etsi­mi­nen ei tuo pelas­tus­ta, sen aika on myöhemmin.

 10. Käsit­tääk­se­ni vih­reät oli­vat hal­li­tuk­ses­sa teke­mäs­sä nykyis­tä kai­vos­la­kia. Samoin vih­reät oli­vat muka­na lak­kaut­ta­mas­sa ympä­ris­tö­kes­kuk­sia (kai täl­lä­kin on jokin ver­ran ollut vai­ku­tus­ta val­von­nan luon­tee­seen). Ja nyt­kin vih­reil­lä minis­te­reil­lä on aika iso osa kai­vos- ja ympä­ris­tö­asiois­sa. Vih­reät ovat siis olleet kes­kei­ses­ti muka­na ohjaa­mas­sa kai­vos­po­li­tiik­kaam­me sen nykyi­sil­le urille.

  Toi­vot­ta­vas­ti vih­rei­den tul­kin­ta ei ole se, että muut puo­leu­eet teke­vät hal­li­tuk­ses­sa huo­not pää­tök­set, ja vih­reät vain kan­nat­ta­vat näi­tä pää­tök­siä edus­kun­nas­sa otta­mat­ta vas­tuu­ta tues­taan niille.

  Jos nämä pää­tök­set teh­dään hal­li­tus­oh­jel­man mukai­si­na, vih­reät ovat ne hyväk­sy­neet hal­li­tuk­seen mennessään.

  Jos taas pää­tök­set teh­dään hal­li­tuk­sen toi­mi­kau­den aika­na, vih­reil­lä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa pää­tök­siin. Eivät kai vih­reät ajat­te­le niin­kään, että kan­nat­ta­vat mitä tahan­sa hal­li­tuk­sen sisäis­tä enem­mis­tö­pää­tös­tä edus­kun­nas­sa, mut­ta varaa­vat oikeu­den sysä­tä vas­tuut mui­den niskaan.

  Jos oikeas­ti vas­tus­taa jotain asi­aa, ei pidä men­nä mukaan. Tai vaih­toeh­to­ses­ti voi teh­dä kom­pro­mis­sin, joka on koko­nai­suu­des­saan hyvä, vaik­ka jot­kut osat voi­vat­kin olla huonoja.

  Jos hal­li­tuk­sen kai­vos­pää­tök­set ovat olleet huo­no­ja, mitä vas­taa­vaa hyvää vih­reät ovat saa­neet aika­sek­si noi­den huo­no­jen pää­tös­ten vas­ta­pai­no­na? Lop­pu­tu­lok­sen pitäi­si olla joka tapauk­ses­sa yhteen­las­ket­tu­na posi­tii­vi­nen, ja vih­rei­den­kin pitäi­si olla ylpei­tä saa­vu­tuk­sis­tan, joi­den osa muo­tou­tu­nut kai­vos­po­li­tiik­ka on.


 11. Ylen toi­mit­ta­jat yrit­tä­vät vek­ku­lis­ti usko­tedl­la, ettei­vät ymmär­rä par­la­men­taa­ri­ses­ta pää­tök­sen­te­ko­ta­vas­ta mitään. Hal­li­tus­puo­lu­eet rii­te­le­vät kes­ke­nään ennen edus­kun­ta­kä­sit­te­lyä mut­ta aja­vat lait läpi edus­kun­nas­sa. Minä­kin jou­dun äänes­tä­mään lei­ma­ve­ron korot­ta­mi­sen puo­les­ta asun­to­kau­pois­sa, vaik­ka pidän esi­tys­tä järjettömänä.
  Kir­joi­tan aihees­ta oman postaukseni.”

  Aika monel­la suo­ma­lai­sel­la jää luot­ta­mus ja äänes­tä­mi­nen tuol­lais­ten “pää­tös­te­ko­ta­po­jen” takia. Just saying.… sitou­tu­mat­to­mat kiin­nos­ta­vat enem­män, kun­han moi­sil­la oli­si jotain mah­dol­li­suuk­sia edes pääs­tä läpi pait­si sitou­tu­mal­la nyky­puo­luei­den lis­toil­le. Men­nee­hän tei­dän päät­tä­mi­sen­ne noin­kin, vaan ei sil­lä luot­ta­mus­ta tul­la kos­kaan keräämään. 

  Useim­mil­le jäl­ki­kä­teen ovat nuo seli­tyk­set seli­se­li-ja-ei-mitään-väliä… itse­pä­hän olet­te “par­la­men­taa­ri­siin pää­tök­sen­te­ko­ta­poi­hin” itsen­ne hukan­neet… tur­ha sit­ten halu­ta että moi­seen löy­tyy suu­rel­ta osal­ta kan­sa­lai­sis­ta kannatusta.

  1. Aina voi kiel­täy­tyä vikut­ta­mas­ta mihin­kään ja jää­dä oppo­si­tioon, mut­ta minus­ta se on petos äänes­tä­jiä koh­taan. Sil­loin saa äänes­tää­ai­van rau­has­sa mitä tahan­sa eikä se toi­saal­ta vai­ku­ta mihinkään.

 12. Oli­si­ko niin, että glo­baa­lis­ti kil­pai­lul­la kai­vo­sa­lal­la ei kai­vos­yri­tys voi samaan aikaan pitää huol­ta ympä­ris­tös­tä ja tuot­taa voittoa. 

  Miten Suo­mes­sa ole­va kai­vos voi­si käyt­tää pal­jon enem­män rahaa ympä­ris­tö­asioi­hin kuin kehi­tys­mais­sa (esim Kon­gos­sa) toi­mi­va täy­sin sää­te­le­mä­tön kai­vos? Jos yrit­tää hoi­taa ympä­ris­tö­asiat hyvin, lop­pu­tuo­te mak­saa enem­män kuin mui­den lop­pu­tuot­teet. Kon­kurs­si uhkaa hyvin pian. 

  Toki jos mal­mio on monin­ker­tai­ses­ti rik­kaam­pi kuin mis­sään muu­al­la tai tar­vit­ta­vien raa­ka-ainei­den (vesi, öljy, ihmi­nen, hapot, …) on Suo­mes­sa pal­jon mui­ta mai­ta hal­vem­pi, niin sit­ten on varaa huo­leh­tia ympäristöstäkään. 

  Eiks tämän pitä­nyt olla mark­ki­na­ta­lou­des­ta huo­leh­ti­vil­le itses­tään­sel­vyys jo Tal­vi­vaa­raa perustettaesa?

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aina voi kiel­täy­tyä vikut­ta­mas­ta mihin­kään ja jää­dä oppo­si­tioon, mut­ta minus­ta se on petos äänes­tä­jiä koh­taan. Sil­loin saa äänes­tää­ai­van rau­has­sa mitä tahan­sa eikä se toi­saal­ta vai­ku­ta mihinkään. 

  Vih­reät valit­si­vat kai­vos­lain ja muu­ta­mia mui­ta hank­kei­ta. Perus­suo­ma­lai­sil­le euro­po­li­tiik­ka plus muut oli­vat lii­kaa, joten he päät­ti­vät vas­tus­taa muo­dos­tet­ta­van hal­li­tuk­sen politiikkaa.

 14. sari:

  snip’
  On Tal­vi­vaa­ran joh­don ja yhtiön tuke­mi­sen paik­ka – ei moittimisen.
  ‘snip’

  No ei var­mas­ti ole — kun yhtiö on itse ilmoit­ta­mil­laan pääs­tö­ar­voil­la saa­nut ympä­ris­tö­lu­van, kyl­lä sen on nii­tä nou­da­tet­ta­va eikä sitä ympä­ris­tön tuhoa­mi­ses­sa tueta.
  Ympä­ris­tön piit­taa­ma­ton pilaa­mi­nen ahneuk­sis­sa on moitittavaa.
  Ongel­man kor­jaa­mi­nen on aiheut­ta­jan teh­tä­vä eikä sii­nä sanan­las­ku­jen late­le­mi­nen auta.

 15. Ihme­tyt­tää kovas­ti, kun nämä yli­kan­sal­li­set yhtiöt myrk­kyi­neen ja jät­ti­kai­vok­si­neen saa­vat tuos­ta noin vaan luvan tul­la kai­va­maan Suo­men maan­ka­ma­rat, mut­ta ketään ei ihan oikeas­ti tun­nu kiin­nos­ta­van mihin kun­toon nämä tie­noot jää­vät kai­vos­ten lopetettua.
  Sen sijaan mm. Mau­ri ja Pau­la oli­vat lopet­ta­mas­sa Lem­men­joen kul­lan­kai­vun (joka on ollut siel­lä jo ENNEN kan­sal­lis­puis­ton perus­ta­mis­ta, ja jol­le luvat­tiin jat­koa puis­ton sisäl­lä). Vedot­tiin tekais­tui­hin vesis­tö­jen sameu­tu­mi­siin (tot­ta­kai sula­mis­ve­den muka­na valuu maa-aines­ta, joka saat­taa näkyä vesis­sä), ja ties mihin.
  Nämä mie­het, suu­rin osa, kai­va­vat kai­vos­pii­reil­lään ja val­tauk­sil­la pel­kän hauik­sen ja lapion (lue: ruis­lei­vän) voi­mal­la, ilman mitään lisä­ai­nei­ta ja myrk­ky­jä. Heil­lä on tar­kat sään­nöt ja vas­tuut miten toi­mia, hei­tä val­vo­taan ja sisäi­nen val­von­ta pelaa. Heil­lä on myös vel­vol­li­suus mai­se­moi­da nuo kai­vu­paik­kan­sa (ei sitä lapiol­la kovin suu­ria lää­ne­ja kai­ve­ta muu­ten­kaan) ennal­leen kai­vun loputtua.
  Tuo toi­min­ta elät­tää monia pai­kal­li­sia, monia mat­kai­lu­yrit­tä­jiä, Ina­rin kun­taa vero­tu­loil­la, ja kai­ken lisäk­si antaa kulut­ta­jil­le mitä kau­niim­pia kul­ta­hip­pu­ja koristeeksi.
  Ja tämä kaik­ki halut­tiin siis lopet­taa, ilman mitään kor­vauk­sia mene­te­tys­tä ansios­ta ja hai­tas­ta. Tätä kuo­li­nis­kua lapin kul­lan­kai­va­jil­le tai­si olla myös vih­reät anta­mas­sa, samaan aikaan kun lai­tet­tiin vil­la­la­pas­ta näi­den iso­jen yhtiöit­ten pään päälle…

 16. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Jos yrit­tää hoi­taa ympä­ris­tö­asiat hyvin, lop­pu­tuo­te mak­saa enem­män kuin mui­den lop­pu­tuot­teet. Kon­kurs­si uhkaa hyvin pian. 

  Ei nyt vält­täm­tää noin­kaan. On kiva, jos olet hal­vin tuot­ta­ja, mut­ta toi­min­ta on talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää, kun­han tuo­tan­to­hin­nas­ta­si jää tyy­dyt­tä­vä voit­to­mar­gi­naa­li, vaik­ka se mar­gi­naa­li jol­lain toi­sel­la oli­si pal­jon muhkeampi.

  Rik­kaan mal­mion omis­ta­ja tah­ko­aa rahaa, mut­ta hänen­kin kai­vok­sel­laan on rajal­li­nen kapa­si­teet­ti, jol­loin hän ei usein­kaan voi lisä­tä tuo­tan­to­aan nykyi­ses­tä ja täten romah­du­taa markkinahintoja.

  Nik­ke­lin hin­nan­muo­dos­tus on ollut vii­me­ai­koi­na kysyn­tä­ve­tois­ta. Kaik­ki myy­vät suu­nil­leen samaan hin­taan, tämä hin­ta vain antaa eri toi­mi­joil­le eri suu­rui­set voi­tot (mut­ta lai­ha­kin voit­to on voitto).

 17. Mie­les­tä­ni ei kan­na­ta selit­tää pahan­tah­toi­suu­del­la sitä min­kä voi selit­tää ajat­te­le­mat­to­muu­del­la ja osaamattomuudella.

  Ymmär­tääk­se­ni Tal­vi­vaa­ra ei ole tahal­laan las­ke­nut mitään, ilmoit­ta­nut tahal­laan vää­rin, vaan nykyi­nen tilan­ne on monen vuo­den pitui­nen ket­ju ongel­mia, joi­ta ei pitä­nyt tul­la sekä kor­jaus toi­men­pi­tei­tä joi­den seu­rauk­set oli­vat sie­men seu­raa­vil­le ongelmille.

  Syyl­li­siä ovat var­mas­ti Tal­vi­vaa­ra ja lupa­vi­ran­omai­set. Ei kui­ten­kaan kan­na­ta alkaa ran­kais­ta vaan tut­kia mikä meni pie­leen ja kor­ja­ta toi­min­ta­kult­tuu­ri jot­tei uusia vas­taa­via ongel­mia syn­ny. Ilmei­ses­ti se vaa­tii viras­to­jen uudelleenjärjestelyjä.

  Btw, mie­les­tä­ni ulko­mais­ta pää­omaa ei kan­na­ta sor­sia, kun koti­mais­ta pää­omaa ei ole ollut tarjolla…

 18. Min­nii­na:
  Ihme­tyt­tää kovas­ti, kun nämä yli­kan­sal­li­set yhtiöt myrk­kyi­neen ja jät­ti­kai­vok­si­neen saa­vat tuos­ta noin vaan luvan tul­la kai­va­maan Suo­men maan­ka­ma­rat, mut­ta ketään ei ihan oikeas­ti tun­nu kiin­nos­ta­van mihin kun­toon nämä tie­noot jää­vät kai­vos­ten lopetettua.

  Tämä pahin puka­ri eli Tal­vi­vaa­ra­han on ihan suo­ma­lais­ten omaa kek­sin­töä ja tuo­tos­ta. Ehkä on sit­ten­kin hyvä että tän­ne tulee ulko­maa­lai­sia ja ammat­ti­mai­ses­ti toi­mi­via kai­vok­sia eikä näi­tä ama­töö­re­jä, jot­ka sit­ten har­joit­te­le­vat ensim­mäi­set 10v kaivostoimintaa.

  Tal­vi­vaa­ran pää­asial­li­se­na ongel­ma­na on aivan sel­väs­ti ammat­ti­tai­don puu­te. Sii­tä sit­ten seu­raa hosu­mi­nen, talous­vai­keu­det jois­ta joh­tuu kaik­kien mui­den pait­si ympä­ris­tö­asioi­den priorisointi.

  1. Kan­sain­vä­li­sis­sa yri­tyk­sis­sä on se vika, ettei niil­lä ole tun­ne­si­det­tä Suo­meen eikä mai­neen pilaa­mi­nen pie­nes­sä Suo­mes­sa ole nii­den kan­nal­ta kovin vahin­gol­lis­ta. Minul­la ei ole asias­ta empii­ris­tä näyt­töä, mut­ta väi­tän, että jos tut­kit­tai­siin vaik­ka­pa kana­da­lais­ta kai­vos­yh­tiö­tä ja sen ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suut­ta toi­saal­ta Kana­das­sa ja toi­saal­ta jos­sa toi­ses­sa maan­osas­sa, vaik­ka­pa Kon­gos­sa, havait­si­sim­me, että Kana­das­sa on toi­mit­tu vas­tuul­li­sem­min. Joku voi sanoa, että se joh­tuu Kon­gos­ta. Niin­pä juuri.
   Suo­men ei pidä ryh­tyä kai­vos­po­li­tii­kas­saan Kon­gok­si. Ulko­mais­ta yhtiö­tä ei saa toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti mil­lään muul­la taval­la kuin anka­ral­la viran­omais­val­von­nal­la ja anka­ral­la vahin­gon­kor­vaus­pe­ri­aat­teell­la ja vaa­ti­mal­la kai­ken kat­ta­vaa vas­tuu­va­kuu­tus­ta ilman ylärajaa.

 19. Jos olen ymmär­tä­nyt leh­ti­tie­dot oikein, var­si­nai­nen vir­he on tapah­tu­nut sii­nä vai­hees­sa, kun kip­si­sak­ka-altaa­seen, jota ei ollut suun­ni­tel­tu eikä ymmär­tääk­se­ni luvi­tet­tu veden varas­toi­tiin, pää­tet­tiin joh­taa vet­tä. Tämä pää­tös on tut­kit­ta­va. Kuka sen teki, oli­ko sii­hen lupaa ja jos oli, mil­lä asian­tun­te­muk­sel­la lupa oli annettu.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aina voi kiel­täy­tyä vikut­ta­mas­ta mihin­kään ja jää­dä oppo­si­tioon, mut­ta minus­ta se on petos äänes­tä­jiä koh­taan. Sil­loin saa äänes­tää­ai­van rau­has­sa mitä tahan­sa eikä se toi­saal­ta vai­ku­ta mihinkään.

  Itse en tie­dä yhtään hyvää asi­aa, jon­ka Vih­reät ovat saa­neet aikaan. Voi­si­ko joku sivis­tää minua?

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos olen ymmär­tä­nyt leh­ti­tie­dot oikein, var­si­nai­nen vir­he on tapah­tu­nut sii­nä vai­hees­sa, kun kip­si­sak­ka-altaa­seen, jota ei ollut suun­ni­tel­tu eikä ymmär­tääk­se­ni luvi­tet­tu veden varas­toi­tiin, pää­tet­tiin joh­taa vet­tä. Tämä pää­tös on tut­kit­ta­va. Kuka sen teki, oli­ko sii­hen lupaa ja jos oli, mil­lä asian­tun­te­muk­sel­la lupa oli annettu.

  Tuos­ta löy­tyy jotain vihjeitä…

  http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KainuunELY/Ymparistonsuojelu/muutpaatokset/Documents/16.8.2012%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s,%20lyhytainen%20poikkeaminen,%20Talvivaara.pdf

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jos olen ymmär­tä­nyt leh­ti­tie­dot oikein, var­si­nai­nen vir­he on tapah­tu­nut sii­nä vai­hees­sa, kun kip­si­sak­ka-altaa­seen, jota ei ollut suun­ni­tel­tu eikä ymmär­tääk­se­ni luvi­tet­tu veden varas­toi­tiin, pää­tet­tiin joh­taa vet­tä. Tämä pää­tös on tut­kit­ta­va. Kuka sen teki, oli­ko sii­hen lupaa ja jos oli, mil­lä asian­tun­te­muk­sel­la lupa oli annettu.

  Nyt kun on tele­vi­sios­ta näh­ty ne val­ta­vat jäteal­taat, tulee mie­leen Neu­vos­to­lii­ton sys­tee­mi. Viron Sil­la­mäes­sä oli aivan vas­taa­va radio­ak­tii­vi­nen vesial­las jät­teen lop­pusi­joi­tus­paik­ka­na, mut­ta pal­jon pienempi.

  Sitä sit­ten sii­vot­tiin EUn (myös Suo­men) rahoil­la ja lop­pu­jen lopuk­si allas katet­tiin, että sade­ve­det eivät lisäi­si jät­teen määrää.
  Aja­tus­kin val­ta­vis­ta avoal­tais­ta jät­teen lop­pusi­joi­tus­paik­ka­na on absurdi.

  Sii­tä sit­ten vaan Tal­vi­vaa­ra altai­taan kat­ta­maan, että sateet eivät aiheu­ta tulvia. 😉

 23. Kuto­ja:

  http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KainuunELY/Ymparistonsuojelu/muutpaatokset/Documents/16.8.2012%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s,%20lyhytainen%20poikkeaminen,%20Talvivaara.pdf

  Mie­les­tä­ni oleel­li­nen lause löy­tyy sivul­ta 9.

  ”Tilan­ne joh­tuu osal­taan pait­si kevään ja kesän run­sais­ta sateis­ta, myös sii­tä, että Tal­vi­vaa­ra on jät­tä­nyt ympä­ris­tö­syis­ta joh­ta­mat­ta vet­tä kip­si­sak­ka-altaas­ta jälkikäsittely-yksikölle.”

 24. Osmo hyvä, älä ver­taa Suo­mea Kon­goon. Kon­gon sisäl­lis­so­das­sa on kuol­lut Suo­men väki­lu­vun ver­ran ihmi­siä ja rais­kat­tu samas­sa mitas­sa. YK on jou­tu­nut tuo­mit­se­maan maas­sa esiin­ty­neen kan­ni­ba­lis­min. Kysees­sä on aika lähel­le fai­led sta­te #1 maa­il­mas­sa. Kai­vo­soi­keuk­sia on myy­ty veren vuo­dat­ta­mi­sen kykyä vastaan.

  Hyväk­syn poin­tin verot­ta­mi­ses­ta ja nykyi­nen kai­vos­lain­sää­dän­tö on vas­tuu­ton, mut­ta Suo­mea nyt ei kui­ten­kaan vaan voi ver­ra­ta Kongoon.

 25. Kan­nat­taa miet­tiä, mitä Tal­vi­vaa­ras­ta voi­si oppia ylei­sel­lä tasol­la eli miten se kuvas­taa “maan tapaa”. 

  Tal­vi­vaa­ran tapaus on esi­merk­ki sys­tee­mis­tä, jos­sa pie­ni pii­ri liik­kuu toi­si­aan lähel­lä ole­vien orga­ni­saa­tioi­den välil­lä (esim. toteut­ta­vas­ta orga­ni­saa­tios­ta val­vo­vaan viran­omai­seen). Vaik­ka seu­rauk­set eivät aina ole Tal­vi­vaa­ran luok­kaa, tuot­ta­vat täl­lai­set sys­tee­mit väki­sin­kin huo­noa jälkeä.

  Vas­taa­van­lai­nen toi­min­ta on Suo­mes­sa vali­tet­ta­van yleis­tä. Sitä esiin­tyy esi­mer­kik­si täs­sä­kin blo­gis­sa usein käsi­tel­lys­sä kaupunkisuunnittelussa.

  1. Suo­mi on myös niin pie­ni maa, että jos kai­vos­toi­min­taa osaa­va ympä­ris­tö­val­von­nan pariin mene­vä sitou­tui­si sii­hen, ettei kos­kaan elä­mäs­sään meni­si kai­vos­yh­tiön pal­ve­luk­seen, eikä oli­si myös kos­kaan ollut, voi­si olla aika vai­kea rek­ry­toi­da osaa­vaa väkeä val­von­ta­puo­lel­le. Sama ongel­ma kos­kee STUK:ia ja ydinvoimayhtiöitä.

 26. käsit­tääk­se­ni padot pitää suun­ni­tel­la siten, että ne kes­tä­vät täyt­tä­mi­sen ja yli­vuo­don­kin. Kip­si­sak­ka on vet­tä pai­na­vam­paa, joten altaan pai­ne vedel­lä täy­tet­ty­nä on täyt­tä kip­si­sak­kaa alhai­sem­pi. Vika on siis muualla.

  Altaan poh­ja on vuo­ta­nut jol­loin on kuu­lem­ma muo­dos­tu­nut ´kraateri´josta on sit­ten syn­ty­nyt lou­heen läpi vir­taus­ka­na­va luon­toon. Poh­ja ei voi­ne men­nä rik­ki sik­si, että sii­hen tulee vet­tä vaan täs­sä tapauk­ses­sa sik­si, että padon poh­ja­ra­ken­teet ovat pet­tä­neet( kraa­te­ri) ja puh­kais­seet muo­vi­kal­von. Täs­sä tul­laan itse asi­aan: toden­nä­köi­ses­ti padon poh­ja­ra­ken­tei­den suun­nit­te­lus­sa on tapah­tu­nut perus­mo­ka — vää­rä mitoi­tus tai huo­no työ esim. terä­vä kivi on puh­kais­sut kal­von, jon­ka jäl­keen vesi on syö­nyt tiensä.Padon ja sen poh­ja­ra­ken­tei­den suun­nit­te­li­ja ja rakentaja/valvoja ei ole ollut tar­peek­si huolellinen. 

  Käsit­tääk­se­ni tal­vi­vaa­ra on tilan­nut par­haak­si kat­so­mal­taan asian­tun­ti­jal­ta suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen ´avai­met käteen´ ja saa­nut käsiin­sä pommin.

  Ikä­vä kyl­lä raken­nut­ta­ja vas­taa, vaik­ka ei oli­si itse osal­lis­tu­nut ko urak­kaan. Tilan­ne vas­taa sitä, että talo­yh­tiön hal­li­tus vas­taa talon perus­tus­ten pet­tä­mi­ses­tä voik­ka ei oli­si ollut mis­sään teke­mi­sis­sä itse vas­tuul­li­sen raken­ta­jan kanssa.

  veden­las­ke­mis­pää­tök­sen sijaan meni­sin pen­ko­maan perus­mi­toi­tus­ta. Syyt­te­lys­tä tämä ei nyt para­ne. Vau­rion perus­yy on löy­det­tä­vä ja sit­ten korjattava/ raken­net­ta­va uusi oikein mitoi­tet­tu ja teh­ty allas. Onko­han altaan takuu voi­mas­sa? Mitä sanoo sen raken­ta­ja? Jokin väliai­ka­nen rat­kai­su pitää myös löy­tää jos allas on susi. Sei­sok­ki tai hätäallas.Päätös pitää perus­tua fak­toi­hin eikä tunteisiin.

  Tal­vi­vaa­ra anta­nee osak­kail­leen jon­kin tie­doit­teen kun tie­tää mis­tä on kyse.

  1. Vesi tai­si tul­la sen kip­si­sa­kan lisäk­si eikä sen tilal­le. Aina­kin patoa jou­dut­tiin korot­ta­maan. Vesi rei­jäs­tä läpi pääs­ty­ään on kip­si­sak­kaa parem­pi rai­vaa­maan itsel­leen tien eteen­päin. Tänään Hesa­ris­sa kir­joit­ta­neen kaa­to­paik­ka-asian­tun­ti­jan mukaan muo­vi­kal­von alla oli­si pitä­nyt nyky­nor­mien mukaan olla ben­to­niit­ti­sa­vea, joka oli­si tuk­ki­nut vuo­don, mut­ta täs­tä mää­räyk­ses­tä oli jos­tain syys­tä myön­net­ty poikkeus.
   Ehkä kan­nat­taa kui­ten­kin odot­taa tar­kem­pia tietoja.
   Kun minua kiin­nos­taa täs­sä asias­sa oman ammat­ti­ni puo­les­ta se, mitä val­tion puo­lel­la pitäi­si teh­dä, ettei täl­lais­ta voi­si sat­tua uudes­taan. Vai­kut­taa sil­tä, että val­tion viran­omais­ten val­von­ta on pet­tä­nyt pahas­ti. Onko kyse ammat­ti­tai­dos­ta, rahan puut­tees­ta vai alis­tei­ses­ta ase­mas­ta ELY-kes­kus­ten sisäl­lä vai mis­tä? Olen itse STUK:n neu­vot­te­lu­kun­nan puheen­joh­ta­ja. STUK:n tur­val­li­suus­kult­tuu­ri on kovin eri­lai­nen. Ennen kuin Lap­pi jae­taan kan­sain­vä­lis­ten kai­vos­yh­tiöi­den kes­ken, ympär­tis­tö­hal­lin­non pitäi­si olla kun­nos­sa, joka on pal­jon nykyis­tä lähem­pä­nä STUK:n turvallisuusajattelua.

 27. Suo­mi on myös niin pie­ni maa, että jos …, voi­si olla aika vai­kea rek­ry­toi­da osaa­vaa väkeä valvontapuolelle”

  Niin­pä. Tämän­tyyp­pi­sen rek­ry­toin­nin täy­ty­nee ulot­tua maan rajo­jen ulko­puo­lel­le, var­sin­kin kun Tal­vi­vaa­ran tou­hu­ja ale­taan tut­kia. Maas­sa ei ehkä rii­tä ammat­ti­lai­sia, jol­la ei jo ole lusik­ka sopassa.
  Ee

 28. Minä olen oppi­nut sen että kai­vos­toi­min­ta työl­lis­tää niin pal­jon enem­män kuin mat­kai­lu että lapin luon­to kan­nat­taa tuho­ta… …pitäi­si var­maan myös tuho­ta puo­let aivo­so­luis­ta ja kat­sel­la Big Brot­he­ria päi­vät pit­kät otta­mat­ta mis­tään asias­ta sel­vää ja ymmär­tä­mät­tä mis­tään mitään… …huoh… …että todel­li­suu­den jär­jet­tö­myyt­tä kestäisi.

 29. Tii­vis­tel­mä jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta: Tal­vi­vaa­ran kai­vos on pahis, joka on nyt tahal­laan tuhon­nut luon­toa, ja viran­omais­ten oli­si pitä­nyt olla hyvik­siä, jot­ka oli­si­vat pelas­ta­neet maa­il­man. Mut­ta kun viran­omai­set ovat­kin kor­rup­toi­tu­nei­ta pahik­sia, niin maa­il­ma ei pelastunut.

  Ei tai­da maa­il­ma olla kui­ten­kaan ihan niin yksin­ker­tai­nen. On ihan sel­vää, että sekä kai­vos että viran­omai­set ovat mokan­neet aika spek­ta­ku­laa­ri­sel­la taval­la. Kui­ten­kin kum­mal­la­kin puo­lel­la on ollut samat int­res­sit (kata­stro­fien vält­tä­mi­nen) ja ongel­mat (osaa­mat­to­muus).

  Tal­vi­vaa­ran kai­vok­ses­ta eri­tyi­sen tekee sen käyt­tä­mä tek­no­lo­gia, jota ei vas­taa­vas­sa mitas­sa ole mis­sään muu­al­la käy­tös­sä. Tämä osa Tal­vi­vaa­ras­ta on aina­kin poten­ti­aa­lis­ti monel­la taval­la erit­täin hyvä asia. Lisäk­si kai­vos tuo työ­paik­ko­ja alu­eel­le, johon tar­vi­taan työ­paik­ko­ja, mikä sekin on erit­täin hyvä asia.

  Toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa ovat sit­ten ympä­ris­tö­ar­vot ja mui­den elin­kei­no­jen edut. Ide­aa­li­ta­pauk­ses­sa lupa­pro­ses­si oli­si sel­lai­nen, jos­sa viran­omai­nen aut­tai­si luvan­ha­ki­jaa muok­kaa­maan toi­min­taan­sa sel­lai­sek­si, että toi­min­nan hai­tat ovat mah­dol­li­sim­man vähäi­siä. Jos lupa­pro­ses­si on pelk­kä “kyllä/ei/tällä ehdol­la”, se luo vas­tak­kai­na­set­te­lun lupa­vi­ran­omai­sen ja luvan­ha­ki­jan välillä.

  En tie­dä, miten asia on täs­sä tapauk­ses­sa men­nyt. Kovas­ti kui­ten­kin epäi­len, että pro­ses­si on ollut aidon yhteis­työn sijas­ta jon­kin­lai­nen lob­baa­mi­sen tai­don­näy­te, ja ettei riit­tä­vää osaa­mis­ta ole ollut kum­mal­la­kaan puo­lel­la pöytää.

  Täl­tä kan­til­ta kat­sot­tu­na ympä­ris­tön­suo­je­lun ole­mi­nen ELY-kes­kuk­ses­sa ei sel­lai­se­naan ole hyvä tai huo­no asia. Voi olla hel­pom­pi kerä­tä kaik­ki osaa­mi­nen yhden pöy­dän ääreen, jos se on saman katon alla. Ongel­ma on tavoit­tee­na­set­te­lus­sa. Jos elin­kei­no­vi­ran­omais­ten tavoi­te on vain saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon lii­ke­toi­min­taa alu­eel­le, ympä­ris­tö­asiat jää­vät jal­koi­hin. Jos ympä­ris­tö­vi­ran­omais­ten tar­koi­tus on vain mini­moi­da luon­nol­le aiheu­tu­vat hai­tat, kaik­ki inhi­mil­li­nen toi­min­ta alu­eel­la kan­nat­taa kieltää.

  Kui­ten­kin par­hai­ten toi­mi­va ELY-kes­kus on sel­lai­nen, joka saa mah­dol­li­sim­man pal­jon lii­ke­toi­min­taa alu­eel­le vaa­ran­ta­mat­ta luon­toar­vo­ja. Tämä vaa­tii­kin sit­ten jo yhteis­toi­min­taa viran­omais­toi­min­non sisäl­lä­kin, jot­ta elin­kei­non­har­joit­ta­jia osa­taan ohja­ta oikean­lai­seen toi­min­taan. Ja lisäk­si se vaa­ti­si huo­mat­ta­van mää­rän kovan tason teol­lis­ta osaa­mis­ta, jota ei nyt tai­da olla.

  1. Täl­tä kan­til­ta kat­sot­tu­na ympä­ris­tön­suo­je­lun ole­mi­nen ELY-kes­kuk­ses­sa ei sel­lai­se­naan ole hyvä tai huo­no asia. Voi olla hel­pom­pi kerä­tä kaik­ki osaa­mi­nen yhden pöy­dän ääreen, jos se on saman katon alla. 

   Ajat­te­lit­ko, että nyt Sätei­ly­tur­va­kes­kuk­seen kes­ki­tet­ty ydin­voi­ma­loi­den val­von­ta pitäi­si myös hajaut­taa pai­kal­li­sil­le ELY-keskuksille?

 30. eli perus­mo­ka ilmei­ses­ti on rakenteessa.
  joku on ano­nut ja joku toi­nen anta­nut luvan. ris­ki on tämän mukaan otet­tu tietoisesti.
  ikä­vä juttu.
  Vas­tuu ja vas­taa­mi­nen ovat­kin sit­ten eri asioi­ta. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa vas­tuul­li­nen löy­tyy, mut­ta vas­taa­jaa ei.
  Yhtiös­sä omis­ta­jat vas­taa­vat sijoit­ta­mal­laan pää­omal­la, vir­ka­mies viral­laan. Mut­ta kuka vas­taa sii­vous­työs­tä onkin se var­si­nai­nen ja ikä­vä kysymys.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Onko kyse ammattitaidosta, 

  Ei. Ehkä joil­lain vir­ka­mie­hil­lä ei ole kovin vah­vaa asian­tun­te­mus­ta, mut­ta jos johon­kin ehdo­tet­tuun hank­kee­seen liit­ty­vät asiat ovat vai­kei­ta, pitää ottaa sel­vää tai aset­taa var­mas­ti riit­tä­vät ympä­ris­tö­eh­dot. Val­von­nas­sa sama kaa­va. Jos pää­tös­ten tuek­si ei saa riit­tä­vää tie­toa, vika on hal­lin­to­ta­vas­sa, ei yksit­täis­ten vir­ka­mies­ten asiantuntemattomuudessa.

  rahan puut­tees­ta

  Ei. On mah­dol­lis­ta, että nykyi­sil­le val­vo­jiel­le on ase­tet­tu niin pal­jon vel­vol­li­suuk­sia, että he eivät ehdi val­voa kun­nol­la. Mut­ta tuol­lai­nen ongel­ma hoi­tui­si muu­ta­mal­la lisä­vi­ral­la koko maa­han, mikä ei ole val­tion mit­ta­kaa­vas­sa iso kulu.

  vai alis­tei­ses­ta ase­mas­ta ELY-kes­kus­ten sisällä 

  Kyl­lä, var­mas­ti aina­kin jon­kin ver­ran. Mie­les­tä­ni ELY-uudis­tus viit­ta­si vah­vas­ti nime­no­maan tähän suun­taan. Ihmet­te­lin vih­rei­den kan­taa ja hil­jai­suut­ta asias­sa. Kulis­sien takai­sia kaup­po­ja hal­li­tuk­ses­sa ja ELY-kes­kus­ten nykyis­tä ilma­pii­riä en tun­ne, mut­ta ulos­päin ELY-han­ke ei todel­la­kaan näyt­tä­nyt aske­leel­ta vih­re­ään suuntaan.

  vai mis­tä?

  Sel­väs­ti vii­me­ai­kai­sil­le hal­li­tuk­sil­le lojaa­lius yli­kan­sal­li­sen vapaa­kau­pan suun­taan, halu olla mal­li­kel­poi­nen EU-jäsen (myös teol­li­sen toi­min­nan vapau­des­sa), ja jat­ku­va mak­si­maa­li­nen talous­kas­vu ovat olleet kes­kei­siä tavoit­tei­ta. Tämä on tar­koit­ta­nut sitä, että kan­sain­vä­lis­ten yri­tys­ten ja omien­kin yri­tys­ten toi­min­ta, eri­tyi­ses­ti yli rajo­jen, on teh­ty mah­dol­li­sim­man suju­vak­si. Kaik­kea pro­tek­tio­nis­miin viit­taa­vaa (kuten vaik­ka­pa yli­mä­räi­siä ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­sia) on väl­tet­ty. Uusien yri­tys­ten tuo­ma talou­den kas­vu ja työ­pai­kat on otet­tu tyy­ty­väi­si­nä vas­taan. Täs­sä ympä­ris­tös­sä ympä­ris­tö­asiat ovat voi­neet jää­dä hel­pos­ti kak­kosprio­ri­tee­til­le, hurs­kai­den toi­vei­den varaan.

  Tämän lisäk­si myös ihan nor­maa­li talou­del­li­nen ahneus peh­men­tää aina ympä­ris­tö­huo­lia, ja joh­taa ris­kien ja vai­ku­tus­ten aliarvioimiseen.

  1. Minul­la on vähän sel­lai­nen tun­tu, että jot­kut halusi­vat ottaa ympä­ris­tö­val­von­nal­ta pois voi­ma­va­ro­ja, jot­ta ei val­vot­tai­si niin pal­jon. Sik­si täs­tä aihees­ta kirjoitankin.

 32. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Ehkä kan­nat­taa kui­ten­kin odot­taa tar­kem­pia tietoja.

  Jär­ke­vä mie­li­pi­de. Lin­kis­sä toi­nen tär­keä huo­mioon otet­ta­va asia.

  http://yle.fi/uutiset/professori_talvivaaraa_ei_saa_paastaa_konkurssiin/6371946

  Onnek­si vih­reis­tä kovin­ta kiel­tä ovat käyt­tä­neet tek­nii­kas­ta ja talou­des­tä vähi­ten ymmär­tä­vät sosi­aa­li­vih­reän sii­ven edus­ta­jat, jot­ka ovat saa­neet jon­kin­lai­sen ympä­ris­tö­he­rä­tyk­sen. Toi­vot­ta­vas­ti hei­dän tar­koi­tuk­se­naan ei ole pelk­kä poliit­tis­ten irto­pis­tei­den keräi­ly. Aina­kaan he eivät ehdo­ta mitään kovin rakentavaa.

  1. Jos osoit­tau­tuu — ei ole osoit­tau­tu­nut vie­lä — ettei Tal­vi­vaa­ran kai­vos­ta saa­da sie­det­tä­vään kun­toon ympä­ris­tön kan­nal­ta, toi­min­ta pitää ajaa alas. Alas aja­mi­nen tar­koit­taa, ettei kiveä lou­hi­ta lisää, mut­ta jo lou­hit­tu kivi, jos­sa liu­ot­ta­va bak­tee­ri­toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt, käsi­tel­lään lop­puun ja sii­tä ero­te­taan ne metal­lit hyö­ty­käyt­töön. Ei kai nii­tä liu­ke­ne­via metal­le­ja nyt voi luon­toon­kaan laskea.

 33. sari:

  Käsit­tääk­se­ni tal­vi­vaa­ra on tilan­nut par­haak­si kat­so­mal­taan asian­tun­ti­jal­ta suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen ´avai­met käteen´ ja saa­nut käsiin­sä pommin.

  Ikä­vä kyl­lä raken­nut­ta­ja vas­taa, vaik­ka ei oli­si itse osal­lis­tu­nut ko urakkaan.

  Kip­si­sak­ka-altaan on Tal­vi­vaa­ral­le ura­koi­nut val­tiol­li­nen Destia…

 34. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ajat­te­lit­ko, että nyt Sätei­ly­tur­va­kes­kuk­seen kes­ki­tet­ty ydin­voi­ma­loi­den val­von­ta pitäi­si myös hajaut­taa pai­kal­li­sil­le ELY-keskuksille?

  Eipäs nyt sekoi­te­ta asioi­ta… aja­tus sii­tä, että ydin­voi­ma­laa val­vot­tai­siin lähel­tä ei a prio­ri tun­nu sinän­sä mahdottomalta.

  Mut­ta Tal­vi­vaa­ran koke­muk­sen perus­teel­la eril­li­sen ‘kai­vo­s­asioi­den yli­hal­li­tuk­sen’ perus­ta­mi­nen oli­si perusteltua.

  ELY-kes­kuk­sen hauk­ku­mi­nen Tal­vi­vaa­ran luvis­ta ei ole pai­kal­laan, sil­lä luvat on myön­net­ty “itse­näis­ten” ympä­ris­tö­kes­kus­ten aika­na — ja nykyi­sin ympä­ris­tö­lu­vat myön­tää AVI. ELY-kes­kus val­voo ja antaa huomautuksia.

 35. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Alas aja­mi­nen tar­koit­taa, ettei kiveä lou­hi­ta lisää, mut­ta jo lou­hit­tu kivi, jos­sa liu­ot­ta­va bak­tee­ri­toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt, käsi­tel­lään lop­puun ja sii­tä ero­te­taan ne metal­lit hyötykäyttöön.

  Enää ei ihme­ty­tä, mik­si Outo­kum­pu myi kai­vok­sen ja liu­o­tus­tek­nii­kan yhdel­lä eurol­la — ilmei­ses­ti ris­ki­las­kel­mat oli teh­ty ja kon­ser­nin muu­ta toi­min­taa ei halut­tu vaa­ran­taa. Pel­käs­tään Tal­vi­vaa­ran kai­vos­ta pyö­rit­tä­vä yri­tys voi ottaa enem­män ris­kiä; jos huo­nos­ti käy, yhteis­kun­ta sit­ten mak­saa viulut.

 36. Osmo, olet pet­tä­nyt mei­dät pla­neet­tam­me elon­ke­hää suo­je­le­vat ihmi­set! Täy­sin urbaa­ni­na asuk­kaa­na pidät parem­pa­na kes­kit­tää väes­tö kau­pun­kei­hin — täy­sin laji­tyy­pil­li­syy­tem­me vas­tai­seen ympä­ris­töön — ja hyö­dyn­tää luon­non­re­surs­se­ja insi­nöö­ri­vih­rey­den kei­noin. Säh­kö­au­to edus­taa tätä type­ryyt­tä. Jos säh­kö tuo­te­taan ydin­voi­mal­la, on uraa­ni lou­hit­ta­va jos­tain. Nyt sitä aio­taan “ottaa tal­teen” Tal­vi­vaa­ras­sa. Siel­lä rikas­ta­mo on jo val­mis, kos­ka val­tio­neu­vos­to antoi 1.3. klo 10 peri­aa­te­lu­van. Vih­reät jät­ti­vät muo­dol­li­sen eriä­vän mie­li­pi­teen. Sil­ti Nii­nis­töl­lä oli­si ollut val­ta pyy­tää jät­tä­mään asia pöy­däl­le ja lisä­har­kin­taan vaan hänel­lä­pä oli kii­re setän­sä pres­sa­vih­kiäi­siin sama­na päi­vä­nä klo 12.
  Nii­nis­tö oli­si voi­nut jo aikaa sit­ten teh­dä kahi­luo­dot eli vaa­tia jyrä­käs­ti lou­hin­nan kes­keyt­tä­mis­tä. Hänellä,kuten myös sinul­la, on ollut koko ajan tar­kat tie­dot, mis­sä men­nään Tal­vi­vaa­ran suhteen.
  Pyy­sim­me jo hel­mi­kuus­sa Vuo­ka­tin mie­le­no­soi­tuk­seen Hau­ta­laa, Has­sia ja Nii­nis­töä. Has­si ja Nii­nis­tö eivät kii­reil­tään ehti­neet. Hau­ta­la ei edes vas­tan­nut sähköpostiin.
  Vii­me tors­tain 7.11. mie­le­no­soi­tuk­ses­sa ei näky­nyt koijärveläisiä.
  Arve­len, että olet istus­kel­lut lii­kaa STUK:n sau­na­ka­bi­ne­tin kokouk­sis­sa. Kabi­net­ti­po­li­tiik­ka on kom­pro­mis­sien tie. Vää­rän ja oikean ero hämär­tyy. Ihmi­nen ei osaa sanoa enää “EI”.
  Kai­nuus­sa ja Savos­sa toi­mii Stop Tal­vi­vaa­ra ‑lii­ke. Se vaa­tii kai­vok­sen ja kemian­teh­taan hal­lit­tua alas­ajoa suu­rin piir­tein samoin perus­tein kuin itse kir­joi­tat tosi­asiois­ta. Tot­ta kai kai­vos voi­daan sul­kea, jos se ker­ran on avat­tu­kin. Luon­toa ja ihmi­siä vaa­ran­ta­va toi­min­ta on mah­dol­lis­ta lopet­taa. Prof. Heis­ka­nen sat­tuu ole­maan Pek­ka Perän ja Har­ri Natusen kave­rei­ta. Hänen lausun­noil­leen ei tääl­lä pal­jon pai­noa lai­te­ta. Heis­ka­nen on jär­jes­tä­mäs­sä 22.11. Jyväs­ky­lään Perän & kumpp. kans­sa Finn­Ma­ter ‑mes­sut, joka tar­koit­taa käy­tän­nös­sä kai­vo­sa­lan mes­su­ja. Heis­ka­nen istuu Perän kans­sa Finn­Ma­te­rin val­tuus­kun­nas­sa. Suo­mi on toi­saan pie­ni maa, kun kat­soo hyvä veli ‑orga­ni­saa­tioi­ta.
  Kai­vok­sen ja kemian­teh­taan alas­ajo tar­koit­taa vähit­täis­tä ennal­lis­ta­mis­ta,. Rik­ki­hap­po­liu­o­tus­ka­sat — joi­ta media kuu­lut­taa “bio“liuotuskasoina — voi­daan peit­tää ja kos­ka nii­tä ei kas­tel­la, liu­ke­ne­mi­nen lop­puu. Ei siel­tä pit­kään metal­le­ja irtau­du, vaik­ka Heis­ka­nen Häkä­mie­hen tilaa­man nuo­tis­ton mukaan medias­sa puhuu­kin toista.

  Ke 14.11. klo 16 on suu­ri mie­le­no­soi­tus Edus­kun­ta­lon edus­tal­la Tal­vi­vaa­ran aiheut­ta­man ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fin vuok­si. Sinul­la, Osmo, on tie­tys­ti STUK:n sau­na­ka­bi­net­ti­ko­kous har­mil­li­ses­ti juu­ri tuo­hon aikaan.

  1. STU­Kin­ko­kus on aamul­la. Klo 16 on valtuusto. 🙂
   Ihmi­sen laji­tyy­pil­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen on kyl­lä lau­mas­sa elä­mi­nen. Tämä suo­ma­lai­nen sadan heh­taa­rin yksi­näi­syys omien pel­to­jeb kes­kel­lä kuka­na muis­ta on kovin epätyypillinen.

 37. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  STU­Kin­ko­kus on aamul­la. Klo 16 on valtuusto.
  Ihmi­sen laji­tyy­pil­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen on kyl­lä lau­mas­sa elä­mi­nen. Tämä suo­ma­lai­nen sadan heh­taa­rin yksi­näi­syys omien pel­to­jeb kes­kel­lä kuka­na muis­ta on kovin epätyypillinen.

  Ihm­nen on lau­mae­läin. Sen huo­maa var­sin­kin seu­ra­tes­saan vih­rei­tä, vain esi­mer­kin mainitakseni.

  Sadan heh­taa­rin yksi­näi­syy­des­sä” voi ihmi­nen olla yllät­tä­vän laa­jas­sa sosi­aa­li­ses­sa ver­kos­tos­sa. Mis­sään ihmi­nen ei ole niin yksi­näi­nen kuin suurkaupungissa.

 38. Ei luon­non kes­kel­lä ihmi­nen mil­loin­kaan yksin ole, mitä sinä höpi­set. Mut­ta itse asi­aan: Voi­sit­ko, Osmo, vas­ta­ta, kan­na­tat­ko Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li-uraa­ni­kai­vok­sen ja sen kemian­teh­tai­den sul­ke­mis­ta? Jos et, niin miten luon­to­puo­lu­een perus­ta­ja­na perus­te­let jatkamisen?

 39. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ylen toi­mit­ta­jat yrit­tä­vät vek­ku­lis­ti usko­tedl­la, ettei­vät ymmär­rä par­la­men­taa­ri­ses­ta pää­tök­sen­te­ko­ta­vas­ta mitään. Hal­li­tus­puo­lu­eet rii­te­le­vät kes­ke­nään ennen edus­kun­ta­kä­sit­te­lyä mut­ta aja­vat lait läpi edus­kun­nas­sa. Minä­kin jou­dun äänes­tä­mään lei­ma­ve­ron korot­ta­mi­sen puo­les­ta asun­to­kau­pois­sa, vaik­ka pidän esi­tys­tä järjettömänä.
  Kir­joi­tan aihees­ta oman postaukseni.

  Kun aina kir­joi­tan asial­li­ses­ti, on pää­tel­tä­vä, että olet otta­nut käyt­töön mie­li­pi­tei­den kar­sin­nan sil­loin, kun kom­ment­ti ei pää­se läpi. Sil­ti kokei­len vie­lä: Nykyi­seen kaik­kien puo­luei­den hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta jokai­nen osal­lis­tu­va puo­lue perus­te­li mah­dol­li­suu­del­la vai­kut­taa ja val­miu­del­la kan­taa vas­tuu­ta. (Var­si­nai­nen syy lie­nee ollut estää uusiin vaa­lei­hin ajau­tu­mi­nen saman tien ). Perus­te­lusi osoit­taa, että vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det riip­pu­vat voi­ma­suh­teis­ta ja halus­ta pysyä hal­li­tuk­ses­sa. Seu­raa­va kysy­mys: Mil­lä hinnalla?

  Mitä mer­ki­tys­tä on vih­reäl­lä puo­lu­eel­la, jol­le ympä­ris­tön tila ei ole kyn­nys­ky­sy­mys vaan hal­li­tuk­ses­sa pysy­tel­lään sen kustannuksella? 

  Ja mitä mer­ki­tys­tä on demo­kra­tial­la, kun nor­maa­li­ti­lan­tees­sa perus­teet­to­mat yli­le­veät koa­li­tiot yhdes­sä aiem­man mää­rä­vä­hem­mis­tö­sään­nös­ten pois­ta­mi­sen kans­sa takaa­vat oppo­si­tion­kin voimattomuuden?

  Mitä vas­tuu­ta voi kantaa,ja mik­si puhua vas­tuun kan­ta­mi­ses­ta, kun on suos­tu­nut luo­vut­ta­maan kai­ken val­lan pois?

  Mil­tä luu­let näi­den seli­tys­ten, että olem­me hal­li­tuk­ses­sa ja vas­tuu­mi­nis­te­riös­sä, mut­ta emme voi mil­le­kään mitään, tun­tu­van äänestäjästä?

 40. Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tö­puo­len mur­heet ovat vaka­via. Nyt löy­tyy syyt­te­li­jöi­tä ja arvos­te­li­joi­ta mut­ta sil­loin kun pää­tök­siä teh­tiin ei asioi­hin paneu­dut­tu riit­tä­väs­ti. Näyt­tää sil­tä, että rik­ki­di­rek­tii­vin kans­sa tämän asian val­mis­te­lu on samas­sa sar­jas­sa – koti­työt teke­mät­tä. Kyse on osaa­mis­puut­teis­ta ei vält­tä­mät­tä rahan puut­tees­ta. Pitäi­si tie­tää mitä ei tie­dä ja olla kyky hank­kia tar­vit­ta­va tieto.

  Ihmet­te­len ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin kovia kan­to­ja tilanteessa,jossa kysees­sä on ympä­ris­tön ja yhtiön kan­nal­ta hätä­ti­la. Mie­les­tä­ni pitäi­si moit­ti­mi­sen ja oikeus­toi­mil­la usut­ta­mi­sen sijaan kai­kin kei­non tukea sitä poruk­kaa joka yrit­tää saa­da tilan­teen hal­tuun. —- Kukaan ei ota täl­lai­sia ris­ke­jä jos ne oli­si­vat tun­nis­te­tut pää­tök­sen­te­ko­het­kel­lä. Tun­te­ma­ton ris­ki on vaa­ral­li­sin kos­ka se on tuntematon

  Toi­nen vie­lä vaka­vam­pi asia on poliit­ti­nen ris­ki: Ettei nyt onnet­to­muu­den kiih­kos­sa teh­täi­si sel­lai­sia pää­tök­siä, jot­ka vie­vät koko lii­ke­toi­min­nal­ta tule­vai­suu­den. Aset­ta­mal­la pikais­tuk­sis­sa yli­mi­toi­tet­tu­ja har­kit­se­mat­to­mia vaa­ti­muk­sia saa­daan kyl­lä toi­min­ta pysäh­ty­mään, yhtiö kon­kurs­siin ja tuhat­kun­ta uut­ta työ­tön­tä kai­nuuseen. Se vaih­toeh­to oli­si todel­li­nen kata­stro­fi – ympä­ris­tö­ris­ki jäi­si eikä oli­si ole­mas­sa vas­tuul­lis­ta orga­ni­sa­tio­ta joka sitä hal­lit­see. Vaa­lit ovat ohi – nyt voi­si myös aja­tel­la järkevästi.

  On Tal­vi­vaa­ran joh­don ja yhtiön tuke­mi­sen paik­ka – ei moit­ti­mi­sen. Toi­min­nan jat­ku­mi­seen tar­vi­taan kas­sa­vir­taa – ei kat­kais­ta sitä pai­nos­tus­syis­tä. Vain yhtiön toi­min­nan jat­ku­mi­sel­la tämä asia pysyy jos­sain hallinnassa.

  – ei tape­ta lyp­sä­vää leh­mää ja aje­ta tilan­net­ta yhteis­kun­nan syliin totaa­li­seen katastrofiin.– 

  Mie­les­tä­si ei tie­det­ty, että ei oli­si pitä­nyt antaa perus­ta­mis­lu­paa niil­lä ehdoil­la kuin annet­tiin, mut­ta jat­ka­mis­lu­pa niil­lä samoil­la ehdoil­la pitää antaa? Logiik­ka on kuen sanot: lyp­sä­vää leh­mää ei saa tap­paa, ympä­ris­tös­tä viis.
  Just.

 41. Rai­mo K: nykyi­sin ympä­ris­tö­lu­vat myön­tää AVI. ELY-kes­kus val­voo ja antaa huomautuksia.

  Alue­hal­lin­to on kyl­lä ihan sekai­sin. Luvan siis todel­la­kin antaa AVI mut­ta sen voi peruut­taa — tai siis toi­min­nan kes­keyt­tää ELY joka oli myös anta­nut luvan poi­ke­ta ympäristöluvasta.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ajat­te­lit­ko, että nyt Sätei­ly­tur­va­kes­kuk­seen kes­ki­tet­ty ydin­voi­ma­loi­den val­von­ta pitäi­si myös hajaut­taa pai­kal­li­sil­le ELY-keskuksille? 

  Kuten itse kir­joi­tit, pak­ka on näis­sä asiois­sa aika totaa­li­sen sekai­sin AVI/ELY/jokumuu ‑häs­sä­käs­sä. Point­ti­ni oli se, että elin­kei­no- ja ympä­ris­tö­asioi­den kes­kit­tä­mi­nen saman katon alle ei minus­ta sel­lai­se­naan kuu­los­ta pahal­ta. Se voi toteu­tuk­ses­ta riip­puen tuo­da huo­mat­ta­vas­ti lisä­ar­voa. (Nyt se näyt­tää kyl­vä­vän vain huo­no­ja asioi­ta, mut­ta vika ei ole näkö­kul­mien yhdis­tä­mi­ses­sä, vika on toteutuksessa.)

  Mitä sit­ten tulee eril­li­seen KTU­Kiin (Kai­vos­tur­val­li­suus­kes­kus), niin hyvin spe­sia­li­soi­tu­nut­ta asian­tun­te­mus­ta vaa­ti­vis­sa asiois­sa sel­lai­nen voi­si olla ihan pai­kal­laan. Val­von­nan osal­ta tun­tuu sil­tä, että kai­vo­s­asiois­sa teke­mis­tä riit­tää eri tasoil­le. ELY voi­si olla oikea taho val­vo­maan pääs­tö­ra­jo­jen nou­dat­ta­mis­ta. Raken­tei­siin ja pro­ses­sei­hin liit­ty­vä toi­min­ta (pro­ses­si­muu­tok­set, ymv.) taas vaa­tii kor­keam­man tasois­ta asiantuntemusta.

 43. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Oli­si­ko niin, että glo­baa­lis­ti kil­pai­lul­la kai­vo­sa­lal­la ei kai­vos­yri­tys voi samaan aikaan pitää huol­ta ympä­ris­tös­tä ja tuot­taa voittoa. 

  Miten Suo­mes­sa ole­va kai­vos voi­si käyt­tää pal­jon enem­män rahaaym­pä­ris­tö­asioi­hin kuin kehi­tys­mais­sa (esim Kon­gos­sa) toi­mi­va täy­sin sää­te­le­mä­tön kai­vos? Jos yrit­tää hoi­taa ympä­ris­tö­asiat hyvin, lop­pu­tuo­te mak­saa enem­män kuin mui­den lop­pu­tuot­teet. Kon­kurs­si uhkaa hyvin pian. 

  Toki jos mal­mio on monin­ker­tai­ses­ti rik­kaam­pi kuin mis­sään muu­al­la tai tar­vit­ta­vien raa­ka-ainei­den (vesi, öljy, ihmi­nen, hapot, …) on Suo­mes­sa pal­jon mui­ta mai­ta hal­vem­pi, niin sit­ten on varaa huo­leh­tia ympäristöstäkään. 

  Eiks tämän pitä­nyt olla mark­ki­na­ta­lou­des­ta huo­leh­ti­vil­le itses­tään­sel­vyys jo Tal­vi­vaa­raa perustettaesa?

  Mikä 0n joh­to­pää­tök­se­si? Sekö, että maa­il­mas­sa ympä­ris­tön tuhoa­mi­nen on välttämätöntä?

 44. Jos oikein muis­tan, samal­la kun Outo­kum­pu myi eurol­la tai kah­del­la Tal­vi­vaa­ran kai­vo­soi­keu­det se samal­la mer­kit­tiin 20 %:n osuu­del­la kai­vos­yh­tiön osak­kaak­si nimel­li­sel­lä hin­nal­la. — Joku voi­si tarkistaa.

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Alue­hal­lin­to on kyl­lä ihan sekai­sin. Luvan siis todel­la­kin antaa AVI mut­ta sen voi peruut­taa – tai siis toi­min­nan kes­keyt­tää ELY joka oli myös anta­nut luvan poi­ke­ta ympäristöluvasta.

  No ei se, että on ole­mas­sa eri viran­omai­sia, tar­koi­ta sitä, että hal­lin­to oli­si sekai­sin — eikä se ilmei­ses­ti ole­kaan sekai­sin. Se vaan ei toi­mi ja kyl­lä täs­sä tapauk­ses­sa sor­mi osoit­taa ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öön, joka ELY-kes­kuk­sen ympä­ris­tö­vi­ran­omai­set ohjeis­taa ja joka ei ole suh­tau­tu­nut kai­vos­toi­min­taan tar­peek­si vakavasti.

  Ja sehän ei ole Vil­le Nii­nis­tön vika, vaan aina­kin Pau­la Leh­to­mäen osal­ta val­von­ta tai­si jää­dä osa­ke­po­tin ostoon?
  En osaa sanoa, oli­ko luvis­ta pää­tet­ty jo aikai­sem­min, mut­ta val­von­taan oli­si tie­tys­ti pitä­nyt panos­taa sil­loin, kun toi­min­ta käynnistyi.

 46. Mark­ku af Heur­lin: Luin kir­joi­tuk­sen ja var­sin­kin kom­men­tit. Miel­tä kohot­ta­via täl­lai­set ylei­set hirttäjäiset.

  Voi­man artik­ke­li on hyvä, kos­ka se todel­la selit­tää, miten tämä kaik­ki on mahdollista.
  Miten­käs se Vih­riä­lä sanoi­kaan: Lah­jon­taa ei Suo­mes­sa tar­vi­ta mihin­kään sik­si, että puo­lue orga­ni­soi aja­man­sa asian totet­ta­mi­seen tar­vit­ta­van koneis­ton hal­tuun­sa kai­kil­la orga­ni­saa­tio­ta­soil­la niin, että sen suju­mi­seen ei mitään voi­te­lua tar­vi­ta. Hän puhui Kes­kus­ta­puo­lu­een Nuo­ri­so­sää­tiön hank­keis­ta, joi­den läpi­me­no hoi­det­tiin valit­se­mal­la oikeat ihmi­set oikei­siin paik­koi­hin etu­kä­teen. Saman­lai­nen “toteu­tus­put­ki” näyt­tää pys­ty­teyn myös tal­vi­vaa­ran toteu­tus­ta varten.
  Mie­len­kiin­toi­sia nuo Pääk­kö­sen kom­men­tit ris­ki­no­tos­ta Kai­nuun sano­mien haastattelussa.
  Ja mie­len­kiin­toi­sia näke­myk­siä vas­tuus­ta tämän ket­jun kom­men­toi­jil­la: Ketään ei sai­si aset­taa vas­tuuseen. Koko ajan suo­jel­laan ihmis­ten mai­net­ta luon­non kus­tan­nuk­sel­la — ihmis­ten, jot­ka sano­vat otta­van­sa vas­tuun, kuten Pek­ka­ri­nen. Mitä­hän hän mah­taa tarkoittaa?

 47. Jos oikein muis­tan, samal­la kun Outo­kum­pu myi eurol­la tai kah­del­la Tal­vi­vaa­ran kai­vo­soi­keu­det se samal­la mer­kit­tiin 20 %:n osuu­del­la kai­vos­yh­tiön osak­kaak­si niel­li­sel­lä hin­nal­la. — Joku voi­si tarkistaa.

 48. Pidin muu­ta­ma vuo­si sit­ten hyvä­nä aja­tuk­se­na aikaan sijoit­taa per­heyh­tiöm­me likvi­de­jä varo­ja Tal­vi­vaa­raan. Poi­ka­ni sanoi njet ja ker­toi, että han­ke ei ole niin hyvä kuin mil­tä kuulostaa. 

  Kai­kes­ta pää­tel­len Kuplass­sa, teek­ka­rei­den sukel­lusyh­dis­tyk­ses­sä, kuu­lee kai­ken­lais­ta hyödyllistä.

  Tämä ympä­ris­tö­va­hin­ko mer­kit­see myös kai­vok­seen sijoit­ta­neil­le suur­ta vahin­koa, pahim­ma­sa tapauk­ses­sa koko sijoi­tuk­sen arvon nol­lau­tu­mis­ta. Tal­vi­vaa­ra etsii uut­ta rahoi­tus­ta mak­su­val­miu­ten­sa yllä­pi­tä­mi­seen: Onko se lähel­lä likviditeettikonkurssia?

  Ilmei­ses­ti­kin sen takia, että pää­tet­tiin sääs­tää vää­räs­sä pai­kas­sa 50 Me 1000 Me.n investoinnissa.

 49. Uraa­ni on herät­tä­nyt intohimoja.

  Yksi asia ihmetyttää.

  Kun Tal­vi­vaa­raa oltiin suun­nit­te­le­mas­sa, niin kyl­lä alu­een geo­lo­gia oli jo jul­kis­ta tie­toa. Muu­ten­han kai­vos­yh­tiö­tä ei voi mekri­tä pörs­siin. Ja joka tapauk­ses­sa vähän­kin asi­aan pereh­ty­neel­le — jol­lai­sek­si en itseä­ni las­ke — oli sel­vää, että mal­mi tode­nä­köi­ses­ti sisäl­tää uraa­nia mer­kit­tä­väk­si kat­sot­ta­van mää­rän. Mitä sil­le teh­dään? Jäte­tään­kö pai­koil­leen peri­aat­tees­sa, mut­ta ei vält­tä­mät­tä käy­tän­nös­sä liu­ke­ne­mat­to­ma­na ättee­nä vai kerä­tään­kö talteen?

  1. Tal­vi­vaa­ran mal­mi sisäl­tää uraa­nia nel­jä ker­taa niin pal­jon kuin taval­li­nen gra­niit­ti, eli ei juu­ri yhtään, mut­ta ton­neit­tain sitä kui­ten­kin on, kun kivi­ton­ne­ja on pal­jon. Lupa uraa­nin maas­ta vien­tiin on tulos­sa val­tio­neu­vos­ton käsit­te­lyyn tuotapikaa.

 50. Näyt­tää sil­tä, että tämä Tal­vi­vaa­ra-tapaus muo­dos­tuu mones­sa suh­tees­sa merkittäväksi:

  1) Tal­vi­vaa­ra on muni­nut tämän pro­jek­tin oikein kun­nol­la ja hävin­nyt vie­lä asias­ta käy­tä­vän media­so­dan. Upea suur­han­ke on nyt pahas­sa jamassa.

  2) Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tö­va­hin­ko­jen vaa­ral­li­suus ja laa­juus on jää­nyt aina­kin minul­le vie­lä epä­sel­väk­si. Kai­ken­lais­ta kan­saa pelot­te­le­vaa media­ko­hi­naa on kyl­lä kuu­lu­nut, mut­ta kun­nol­lis­ta tie­teel­lis­tä fak­taa ei pal­jon­kaan. Muis­tu­vat mie­leen Tsher­no­bi­lin jäl­kei­set poron­teu­ras­tuk­set, jot­ka tai­si­vat­kin osoit­tau­tua sit­ten turhiksi…

  3) Luu­li­si, että vaka­vas­ti otet­ta­va ympä­ris­tö­vä­ki oli­si jo teh­nyt fak­ta­puut­teel­le jota­kin, mut­ta näyt­tää­kin sil­tä, että ympä­ris­tö­mi­nis­te­riä myö­ten ollaan mie­luum­min pupu­lis­ti-mie­les­sä lii­keel­lä ja pyri­tään pää­se­mään vas­tuu­pa­koon kei­nol­la mil­lä hyvän­sä. Surul­lis­ta mut­ta tyypillistä.

  4) On odo­tet­ta­vis­sa, että täs­tä läh­tee nyt liik­keel­le moni­vuo­ti­nen pro­ses­si, jos­sa sekä syyl­li­set, että syyt­tö­mät jou­tu­vat kär­si­mään. Monen toi­mi­jan tavoit­tee­na näyt­tää ole­van Tal­vi­vaa­ran toi­min­nan lopet­ta­mi­nen, kysee­na­lai­sia­kaan kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Kuka­han vir­ka­vir­het­tä pel­kää­vä byro­kraat­ti­ruk­ka uskal­taa enää antaa mil­lek­kään isom­mal­le hank­keel­le star­ti­lu­paa? Traagista.

  5) Sen sijaan, että lai­tet­tai­siin Suo­men asiat nyt kun­toon, suun­na­taan suu­ri osa resurs­seis­tam­me tämän Tal­vi­vaa­ra-sot­kun pui­mi­seen, mikä ei pal­joa auta maan polt­ta­vien nyky­on­gel­mien rat­kai­se­mi­ses­sa. Päinvastoin!

  6) Tämä surul­li­nen pro­ses­si toden­nä­köi­ses­ti nos­taa uusien kai­vos­hank­kei­den, yms. isom­pien inves­toin­tien aloi­tus­kyn­nys­tä huo­mat­ta­vas­ti. Nykyi­ses­sä inves­toin­ti­la­mas­sa tämä on myrkkyä.

  7) Taus­tal­la on vie­lä se, että kenel­lä­kään ei Suo­mes­sa ollut aika­naan kykyä ja halu­ja ottaa Tal­vi­vaa­ra-luo­kan hank­keen ris­ki­ra­hoi­tus­ta kan­taak­seen. Sii­hen tar­vit­tiin ulko­mi­nen rahoit­ta­ja. Saat­taa­pa käy­dä nyt niin­kin, että ris­ki-inves­toi­jia ei enää pit­kiin aikoi­hin löy­dy mihin­kään Suo­men mer­kit­tä­vään hankkeeseen…

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka ris­ki-inves­toi rajus­ti omiin pikku-hankkeisiinsa

 51. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Alue­hal­lin­to on kyl­lä ihan sekaisin. 

  Niin näyt­täi­si jos­sain mää­rin ole­van. Ehkä asiat oli­si­vat kun­nos­sa, jos meil­lä oli­si yhä van­ha lää­nei­hin poh­jau­tu­va jär­jes­tel­mä. Toki muut­taa­kin saa, mut­ta en ole kos­kaan pitä­nyt poliit­tis­ten tuul­ten mukaan jat­ku­vas­ti teh­tä­vis­tä enem­män tai (ehkä useam­min) vähem­män onnis­tu­neis­ta muu­tok­sis­ta hal­lin­to­ra­ken­tee­seen, perus­tus­la­kiin yms.

  Näis­sä asiois­sa laa­ja­poh­jai­nen val­mis­te­lu ja pit­kän täh­täi­men tavoit­teis­ta sopi­mi­nen voi­si olla (vaih­tu­vien) hal­li­tus­ten sisäi­siä sopi­muk­sia, hal­li­tus­ten sisäi­siä enem­mis­tö­pää­tök­siä ja hal­li­tuk­sen äänes­tys­ku­ria parem­pi lähestymistapa.

  ELY-kes­kusk­sis­sa yksi perus­ris­ti­rii­ta näyt­täi­si ole­van sii­nä, että sama orga­ni­saa­tio sekä kehit­tää että val­voo. Tuos­sa voi hel­pos­ti käy­dä niin, että val­vo­mi­nen jää vähem­mäl­le, kos­ka se jar­rut­tai­si alu­een kehi­tys­tä. En tie­dä kuin­ka pit­käl­le tuo maa­kun­tia kehit­tä­vä roo­li syö maa­kun­tien toi­mia val­vo­vaa ja jar­rut­ta­vaa roo­lia, mut­ta ris­ke­jä ja ris­ti­tii­tai­sia tavoit­tei­ta täs­sä kyl­lä on. Hen­ki ELY-kes­kuk­ses­sa voi hyvin­kin olla maa­kun­nan talou­del­li­sia etu­ja ajava.

  Jos eri orga­ni­saa­tioi­ta pitää niput­taa, voi­sin niput­taa mie­luum­min val­vo­vat (jar­ru­pol­jin­ta pai­na­vat) orga­ni­saa­tiot yhteen ja kehit­tä­vät (kaa­su­pol­jin­ta pai­na­vat) orga­ni­saa­tiot yhteen. Täs­sä mie­les­sä sätei­ly­tur­va­kin voi­si peri­aat­tees­sa sopia ympä­ris­tö­val­von­nan kans­sa samaan pul­juun, vaik­ka ympä­ris­tön val­von­nas­sa onkin enem­män tar­vet­ta pai­kal­li­seen toi­min­taan koko maassa.

  Maa­kun­tia kehit­tä­vä toi­min­ta voi olla pal­jol­ti alu­eel­lis­ta­kin (siis eri­lais­ta kus­sa­kin maa­kun­nas­sa), mut­ta val­von­nan ei pitäi­si olla, sil­lä tar­koi­tus on kai toteut­taa samat nor­mit koko maas­sa (maa­kun­ta on täs­sä vain kes­ki­te­tyn jär­jes­tel­män yksi haarakonttori).

 52. Kuka kan­taa vas­tuun ja läh­tee kal­te­rei­den taak­se istu­maan pit­kää tuo­mio­ta ympäristörikoksesta?

  Jos yksi­tyis­hen­ki­lö pääs­täi­si vas­taa­van mää­rän myrk­kyä luon­toon niin pit­kä kak­ku oli­si luvassa!

  Vaan eikö laki ole kai­kil­le sama?

 53. Osmo, mik­si et vas­taa kysy­myk­see­ni: kan­na­tat­ko Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li-uraa­ni­kai­vok­sen toi­min­nan jat­ka­mis­ta? Ja etkö voi lait­taa varae­dus­ta­jaa ke 14.11. kokouk­seen ja tul­la Koi­jär­ven hen­keen osoit­ta­maan miel­tä Tal­vi­vaa­raa vas­taan ja luon­non puo­les­ta? Sumu­vuo­ri ja Alan­ko-Kahi­luo­to ovat jo sen teh­neet Kajaa­nis­sa Ely-kes­kuk­sen edessä.
  Suo­meen on annet­tu kan­sain­vä­li­nen uraa­ni­va­roi­tus https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13af13113bdf8128. Vesis­tö­jäm­me uhkaa todel­li­nen vaa­ra, jota Soi­nin­vaa­ra ei tie­dos­ta! Viran­omai­sem­me eivät ole ker­to­neet kan­sal­le yhdes­sä­kään uuti­ses­sa kan­sain­vä­li­ses­tä varoituksesta.
  Maa­poh­jai­sis­ta hätä­al­tais­ta ras­kas­me­tal­lit ja uraa­ni valu­vat poh­ja­ve­siin ja ojia ja puro­ja pit­kin jär­viin. Pal­jon­ko, Ossi, sinul­le mak­se­taan STUK:n pai­kas­ta? Epäi­lyk­se­ni herää oste­tus­ta mie­hes­tä. Raha vai luonto?

 54. HH

  Ei asioi­ta kan­na­ta pää­lael­leen kääntää.
  Meil­lä on par­haat mah­dol­li­set asian­tun­ti­jat tal­vi­vaa­ras­sa sel­vi­tä­mäs­sä mitä pitä tehdä.
  Olen täy­sin samaa miel­tä Osmon kans­sa sii­tä, että ole­mas­sa ole­van pro­ses­sin tur­val­li­nen käynn­nis­sä­pi­tä­mi­nen on ympä­ris­tön kan­nal­ta paras rat­kai­su. Inves­toi­daan­ko uuteen perm­paan altaa­seen toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si ja lou­hi­taan lisää kiveä vai aje­taan­ko pro­ses­si alas siten, että lopet­ta­mi­sen yhteyds­sä hoi­de­taan alue sii­hen kun­toon, että se voi jää­dä ´sileen´ on har­ki­ten teh­tä­vä tek­nis­ta­lou­dell­li­nen poliit­ti­nen päätös.

  se mis­tä pyrin varoit­ta­maan on pää­tös äkki­kuo­le­mas­ta talou­del­li­sen tai poliit­ti­sen tahon teke­mä­nä. Äkki­kuo­le­ma jät­tää pahim­man mah­dol­li­sen ympä­ris­tö­jäl­jen — myös paik­ka­kun­na­la työs­ken­te­le­viin ihmisiin.Heidänkin luon­to­aan ja toi­meen­tu­lo­aan pitää suojella

  nyt tar­vi­taan vii­le­ää har­kin­taa tule­vai­suu­des­ta ei menneisyydestä.

  1. Kan­nat­taa ero­tel­la uraa­nin sätei­ly­vai­ku­tus ja sen myr­kyl­li­syys­vai­ku­tus toi­sis­taan. Tur­val­li­suus­ra­ja sätei­lyn osal­ta on pal­jon alem­pi kuin sen raja sätei­lyn osal­ta. Myr­kyl­li­syys­rah­jat ovat pauk­ku­neet ajat sit­ten. Kun jät­tees­sä ole­va uraa­ni on näin vaa­ral­lis­ta, m,inun on ollut vai­kea ymmär­tää sitä monen ymn­pä­ris­tö­jär­jes­tön kan­taa, että uraa­nia ei sai­si ottaa jäte­lie­mes­tä talteen.

 55. Ode:

  Tur­val­li­suus­ra­ja sätei­lyn osal­ta on pal­jon alem­pi kuin sen raja sätei­lyn osalta.

  Tuos­sa on var­maan typo, pitäi­si olla, että tok­si­suu­den osal­ta tur­va­ra­ja on alempi.

  WHO:n toi­men­pi­de­ra­ja (kemial­li­sen tok­si­suu­den-perus­teel­la) uraa­nil­le juo­ma­ve­des­sä on 30 μg/l,kun suo­ma­lai­nen STU­Kin sätei­lyyn perus­tu­va raja vas­taa­vas­ti 100 μg/l.

 56. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Alas aja­mi­nen tar­koit­taa, ettei kiveä lou­hi­ta lisää, mut­ta jo lou­hit­tu kivi, jos­sa liu­ot­ta­va bak­tee­ri­toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt, käsi­tel­lään lop­puun ja sii­tä ero­te­taan ne metal­lit hyö­ty­käyt­töön. Ei kai nii­tä liu­ke­ne­via metal­le­ja nyt voi luon­toon­kaan laskea

  Tuo­kin menee kyl­lä val­tion piik­kiin. Kai­vos­yh­tiö tar­vit­see pikai­ses­ti rahoi­tus­ta kos­ka kulut­taa enem­män rahaa kuin tie­naa ja jos tie­dos­sa on alas­ajo, sitä ei kukaan täy­si­jär­ki­nen rahoit­ta­ja myönnä.

 57. Nuo mai­ni­tut uraa­ni­pi­toi­suu­det jäte­ve­sis­sä (n. 200–300 mik­ro­gram­maa lit­ras­sa) ovat sel­lais­ta luok­kaa, että saman­lai­sia tai kor­keam­pia pitoi­suuk­sia mita­taan sään­nöl­li­ses­ti pora­kai­vo­ve­des­tä. Näin aina­kin väi­te­tään esim. THL:n sivuilla:

  …paik­ka­kun­nil­la, joi­den kal­lio­pe­räs­sä on run­saas­ti uraa­nia, pora­kai­vo­ve­den uraa­ni­pi­toi­suus vaih­te­lee tasol­la 100–700 µg/litra. Suu­rim­mat tode­tut uraa­ni­pi­toi­suu­det ovat 1500–1900 µg/litra.

  http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elinymparisto/vesi/kaivovesi/uraani/

  Var­maan­kaan tuol­lai­sia vesiä ei kan­nat­tai­si koko ikään­sä juo­da, mut­ta minun aina­kin on vai­kea näh­dä, miten juu­ri nime­no­maan uraa­ni oli­si täs­sä yhtey­des­sä miten­kään eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen ihmis­ten tai luon­non kannalta.

  Tai sit­ten minun täy­ty­nee tun­nus­taa syyl­lis­ty­nee­ni vas­taa­vaan ympä­ris­tö­ri­kok­seen, kun olen pora­kai­vo­ve­siä jos­kus kaa­ta­nut maahan.

 58. Mark­ku af Heur­lin: Luin kir­joi­tuk­sen ja var­sin­kin kom­men­tit. Miel­tä kohot­ta­via täl­lai­set ylei­set hirttäjäiset.

  Olet oikeas­sa, Voi­ma ‑leh­ti kat­soo asioi­ta hyvin yksi­sil­mäi­ses­ti. Jut­tu kui­ten­kin antaa yhden­lais­ta kuvaa, miten val­von­ta ja pää­tän­tä täs­sä asias­sa on kie­tou­tu­nut yhteen.

  Olem­me pank­ki­krii­sin kal­tai­ses­sa tilan­tees­sa. Tal­vi­vaa­raa ei voi kaa­taa, kos­ka puh­dis­tus jää koko­nai­suu­des­saan veron­mak­sa­jil­le (too big to fail). Taas jos täl­lai­sen ympä­ris­tö­ri­kok­sen jäl­keen val­tio sal­lii toi­min­nan jat­ka­mi­sen, on se pahas­ti ihmis­ten oikeus­ta­jua vastaan…

 59. hyvää ana­lyy­siä aihees­ta sor­tu­mat­ta pelk­kään poliit­tis­ten irto­pis­tei­den keräi­lyyn. kai­vo­sa­lal­la toi­min­nan uudek­si läh­tö­koh­dak­si voi­si ottaa sen että kai­vos­toi­min­nas­ta kerä­tään jat­kos­sa mak­su, jol­la resurs­soi­daan nykyis­tä perus­teel­li­sem­pi ympä­ris­tö­asioi­den val­von­ta, varau­tu­mi­nen krii­sei­hin ja pie­leen­men­nei­den hank­kei­den saattohoito.

 60. Rai­mo K:
  No, aina­kin Tal­vi­vaa­ra opet­taa, että sit­ten kun ympä­ris­tö­lu­pa on saa­tu, sen nou­dat­ta­mi­sel­la ei ole mitään väliä, sank­tioi­ta ei ole.
  Viran­omai­set ovat ehkä rehel­li­siä, mut­ta pää­asias­sa pelkureita.

  Nyt­hän oikea sank­tio oli­si kan­sal­lis­taa yritys.
  Toi­min­ta voi­si olla päte­vää, mut­ta nykyi­set omistajat/pomot ovat osoit­ta­neet täy­del­li­sen kyvyt­tö­myy­ten­sä ja halut­to­muu­ten­sa teh­dä asioi­ta oikein. Otet­ta­koon siis lelu yhtei­sen hyvän nimis­sä heil­tä pois.

 61. pek­ka: Kip­si­sak­ka-altaan on Tal­vi­vaa­ral­le ura­koi­nut val­tiol­li­nen Destia…

  Eikö­hän ura­koi­ja tee vain sen, mitä tilaa­ja haluaa.
  Eivät tai­da Olki­luo­don ali­hank­ki­jat­kaan tie­tää ydin­voi­ma­lan suun­nit­te­lus­ta yhtään mitään.

 62. Osmo, tai­ta­va­na väis­te­li­jä­nä et vas­taa ksy­myk­see­ni: kan­na­tat­ko maa­il­man­luo­kan nik­ke­li-uraa­ni­kai­vok­sen toi­min­nan jat­ku­mis­ta Sotkamossa?
  STUK on tyri­nyt ja pahas­ti. Täs­tä tulee mel­koi­nen sop­pa. Olet osal­ta­si salan­nut tie­toa äänes­tä­jil­tä­si, jos ker­ran olet tien­nyt pro­ses­sion­gel­mis­ta, uraa­nis­ta ym. HV-klu­bi­lai­suus tekee ihmi­ses­tä väis­te­li­jän. Kir­joi­tat blo­gis­sa­si väis­te­li­jän tapaan pas­sii­vis­sa: väl­tyt­tiin, ker­rot­tiin, pidet­tiin. Mik­si et kir­joi­ta yhtiös­tä, STUK:sta, KaiEly:sta ym. kes­kei­sis­tä tahois­ta? Poliit­tis­ta pelu­roin­tia tuo väistelysi.

  1. Oli­si aivan tol­ku­ton­ta men­nä lyö­mään kan­ta kiin­ni jat­koon ennen kuin pöly on las­keu­tu­nut ja fak­tat selvillä.
   Minä olen pitä­nyt koko kai­vos­ta perin huo­no­na hank­kee­na sen jäl­keen kun kävin kat­so­mass sitä vuon­na 2008. Hel­sin­ki­Läi­sen on kui­ten­kin paha men­nä sano­man Kai­nuu­lai­sil­le, että olet­te täs­sä asias­sa vää­räs­sä, kun Kai­nuus­ta ei muu­ta vies­tiä tul­lut kuin Tal­vi­vaa­ra meil­le ja heti.
   Uraa­nis­ta olen tien­nyt yhtä kau­an kuin kaik­ki muut­kin, en siloin, kun kai­vos sai luvan. Voit­ko täs­men­tää, miten STUK on täs­sä tyri­nyt? Toi­sin kuin moni muu, olen oLlut sitä miel­tä, että uraa­nin tal­teen­ot­toa ei pidä ainoas­taN sal­lia, vaan sitä pitäi­si vaatia.

 63. ano­nyy­mi: Eikö­hän ura­koi­ja tee vain sen, mitä tilaa­ja haluaa.
  Eivät tai­da Olki­luo­don ali­hank­ki­jat­kaan tie­tää ydin­voi­ma­lan suun­nit­te­lus­ta yhtään mitään.

  Kuten jo toi­saal­le tähän blo­giin kir­joi­tin, niin Des­tia on kuu­lem­ma suun­ni­tel­lut sen. Itse altaan ovat teh­neet jot­kut yksi­tyi­set maanrakennusliikkeet.
  Näin Ylen mukaan:

  http://yle.fi/uutiset/talvivaaran_jatevesialtaita_rakennettiin_joensuulaisvoimin/6373098

  1. Tuo vir­he näyt­tää tapah­tu­neen vuo­si­na 2007-08. Vil­le Nii­nis­tös­tä tuli ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri vuon­na 2011.

 64. No, polii­si on päät­tä­nyt tut­kia asi­aa. Luu­len­pa, että opim­me jotain lisää.

 65. Sylt­ty: Tuo­kin menee kyl­lä val­tion piik­kiin. Kai­vos­yh­tiö tar­vit­see pikai­ses­ti rahoi­tus­ta kos­ka kulut­taa enem­män rahaa kuin tie­naa ja jos tie­dos­sa on alas­ajo, sitä ei kukaan täy­si­jär­ki­nen rahoit­ta­ja myönnä.

  Mis­tä tulee­kin mie­lee­ni: Tun­ne­taan­ko­han täl­lä toi­mia­lal­la lain­kaan vas­tuu­va­kuu­tuk­sia, joil­la vahin­ko­jen ris­kei­hin varauduttaisiin?

 66. Kuka on syyl­li­nen?: Kuten jo toi­saal­le tähän blo­giin kir­joi­tin, niin Des­tia on kuu­lem­ma suun­ni­tel­lut sen. Itse altaan ovat teh­neet jot­kut yksi­tyi­set maanrakennusliikkeet.
  Näin Ylen mukaan:

  http://yle.fi/uutiset/talvivaaran_jatevesialtaita_rakennettiin_joensuulaisvoimin/6373098

  Aiem­mas­ta lin­kis­tä ELY-kes­kuk­sen lupa­teks­tiin opin sen, että allas­työl­lä oli­si ollut myös riip­pu­ma­ton val­vo­ja, jon­ka vas­tuul­la lop­pu­tu­lok­sen laa­dun siis pitäi­si olla. Teks­tis­tä ei sel­vin­nyt, kuka on kyseessä.

 67. sari:
  HH

  Ei asioi­ta kan­na­ta pää­lael­leen kääntää.
  Meil­lä on par­haat mah­dol­li­set asian­tun­ti­jat tal­vi­vaa­ras­sa sel­vi­tä­mäs­sä mitä pitä tehdä.
  Olen täy­sin samaa miel­tä Osmon kans­sa sii­tä, että ole­mas­sa ole­van pro­ses­sin tur­val­li­nen käynn­nis­sä­pi­tä­mi­nen on ympä­ris­tön kan­nal­ta paras rat­kai­su. Inves­toi­daan­ko uuteen perm­paan altaa­seen toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si ja lou­hi­taan lisää kiveä vai aje­taan­ko pro­ses­si alas siten, että lopet­ta­mi­sen yhteyds­sä hoi­de­taan alue sii­hen kun­toon, että se voi jää­dä ´sileen´ on har­ki­ten teh­tä­vä tek­nis­ta­lou­dell­li­nen poliit­ti­nen päätös.

  se mis­tä pyrin varoit­ta­maan on pää­tös äkki­kuo­le­mas­ta talou­del­li­sen tai poliit­ti­sen tahon teke­mä­nä. Äkki­kuo­le­ma jät­tää pahim­man mah­dol­li­sen ympä­ris­tö­jäl­jen – myös paik­ka­kun­na­la työs­ken­te­le­viin ihmisiin.Heidänkin luon­to­aan ja toi­meen­tu­lo­aan pitää suojella

  nyt tar­vi­taan vii­le­ää har­kin­taa tule­vai­suu­des­ta ei menneisyydestä.

  Ker­ro­pa vie­lä, Sari, mitä kään­sin pää­lael­leen, kun niin ker­ran väität.
  “Par­haat mah­dol­li­set asian­tun­ti­jat” saa­vat aikaan tämän. mitä se ker­too asian­tun­te­muk­sen tasosta?
  Kes­kus­ri­kos­po­lii­sis­ta oli YLEn Ykkö­saa­mus­sa haas­tat­te­lus­sa asian­tun­ti­ja, jon­ka ker­to­man perus­teel­la Suo­mes­sa on nime­no­maan lai­min­lyö­ty ympä­ris­tö­ris­kien ja ‑rikos­ten asian­tun­te­muk­sen hank­ki­mi­nen niin, että olem­me EU-alu­eel­la taka­pa­ju­la. Ruot­sis­sa ympä­ris­tö­hal­lin­nol­la on laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ilmoit­taa ympä­ris­tö­rik­keet polii­sil­le, polii­sil­la on eri­kois­kou­lu­te­tut yksi­köt nii­den tut­ki­mi­seen ja osa syyt­tä­jis­tä­kin on eri­kois­kou­lu­tet­tu­ja. Onko ihme, että Ruot­sis­sa suu­ri kai­van­nais­teol­li­suus ei tuo­ta täl­lai­sia uuti­sia? Vas­taa­vat käy­tän­nöt on luo­tu moneen muu­hun­kin Euroo­pan maa­han. NYT ne on vii­meis­tään saa­ta­va meil­le­kin tämän nykyi­sen vas­tuu­häi­vyt­tä­mis­him­me­lin (vrt. Jari Ter­vo) tilal­le. — Mitä tulee Kai­nuu­lais­ten tap­pio­hin: Miten suu­res­sa mää­rin ne ovat suo­raa seu­raus­ta kai­ken “vih­rey­den” hal­vek­sun­nas­ta, joka on ollut siel­lä­päin poliit­tis­ten val­lan­pi­tä­jien kes­kei­nen pro­pa­gan­da­vies­ti omal­le väestölleen? 

  Toi­vot­ta­vas­ti Kai­nuu­lai­set käy­vät näi­den omien, hei­tä par­hail­laan vai­en­ta­vien, har­haan­joh­ta­jien­sa kimp­puun, joi­den vies­ti on koko ajan ollut se, että ympä­ris­tö­ris­keis­tä puhu­mi­nen on “hör­höi­lyä” ja “luon­non aset­ta­mis­ta ihmis­ten edelle”.

  Joko alkaa muis­tua mie­leen, miten asia oikeas­ti on? Vain puh­taas­sa ympä­ris­tös­sä voi elää ja ansai­ta leipänsä.
  Kuka muut­ti­kaan kenen eli­nym­pä­ris­tön elin­kel­vot­to­mak­si ja omai­suu­den arvottomaksi?
  Ete­län cityvihreätkö?
  No heil­tä kysyi­sin: Eikö Suo­men jäl­keen­jää­nei­syys ollut tie­dos­san­ne, kun en ole huo­man­nut sii­tä mitään mai­nin­taa? Aja­tel­la: Parem­mat mal­lit ovat koko ajan olleet tuos­sa naa­pu­ris­sa saatavilla!

 68. H.H.
  Mil­tä luu­let näi­den seli­tys­ten, että olem­me hal­li­tuk­ses­sa ja vas­tuu­mi­nis­te­riös­sä, mut­ta emme voi mil­le­kään mitään, tun­tu­van äänestäjästä?

  Mä olen äänes­tä­jä ja minus­ta ne tun­tu­vat rehel­li­sil­tä puheil­ta. Sem­moi­nen kor­jaus toki, ettei Nii­nis­tö ole vas­tuu­mi­nis­te­ri, vaan ely-kes­kus on TEM:n alai­suu­des­sa (ei kyl­lä pitäi­si olla).

  Mitä haluai­sit­te Vil­le Nii­nis­tön teke­vän, lukit­se­van itsen­sä muna­lu­koil­la Tal­vi­vaa­ran port­tei­hin? Näin voi jokin ympä­ris­tö­jär­jes­tö teh­dä­kin mut­ta minis­te­ri vai­kut­taa lain­sää­dän­nön suo­min kei­noin. Ihan sel­vä peli.

 69. Kan­nat­taa muis­taa, että Nii­nis­tös­tä valit­ti oikeus­kans­le­ril­le hen­ki­löt Kes­kus­tan Jout­sen­me­dias­ta ja Tal­vi­vaa­ras­ta. Pal­jon­ko oli­si aut­ta­nut Nii­nis­tön jat­kaa Tal­vi­vaa­ran jul­kis­ta pai­nos­ta­mis­ta ja ottaa ehkä tuo­mio? Oli­si ollut pelk­kää teat­te­ria ja Tal­vi­vaa­ra oli­si saa­nut jat­kaa toi­mi­aan. Nyt nämä valit­ta­jat näyt­täy­ty­vät huo­nos­sa valossa. 

  On aika mau­ton­ta toi­min­taa por­va­ri­lei­ris­tä, kun Häkä­mies, joka kiel­täy­tyi ympä­ris­tö­val­von­nan rahoi­tuk­sen lisää­mi­ses­tä ja piti sitä jo asial­li­se­na, pää­si vas­tuus­ta EK:n pomok­si ja ei sano asi­aan mitään. Pre­si­den­tin­kin mie­les­tä kaik­ki oli kun­nos­sa. Leh­to­mä­ki ja Pek­ka­ri­nen eivät myös­kään ota toi­mis­taan vas­tuu­ta. On aika vai­kea näh­dä miten Nii­nis­tö oli­si vas­tuus­sa Tal­vi­vaa­ran välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä, joka on perua näi­den kepu­lais­ten toi­mis­ta, joil­le kokoo­mus­lai­set antoi­vat tukensa. 

  Ei pal­joa Leh­to­mä­keä kiin­nos­ta­nut Tal­vi­vaa­ran ongel­mat, vaan lähin­nä omat omis­tuk­set ja tapu­tuk­set elin­kei­noe­lä­mäl­tä. Kepu vie­lä jär­jes­ti oikeus­kans­le­rin suu­ka­pu­lan Nii­nis­töl­le ja nyt sit­ten yrit­tä­vät selit­tää, että Nii­nis­tö ei ole teh­nyt mitään. Älkää anta­ko täl­läi­sen tem­pun men­nä läpi. 

  Nyt toki kepu­me­dia toki vyö­ryt­tää syy­tä Nii­nis­töl­le, mut­ta jos vih­reät häviä­vät tämän media­so­dan näis­tä läh­tö­koh­dis­ta, niin täy­tyy ihme­tel­lä. Aika­mois­ta väis­te­lyä, kun nyt sit­ten kepu­lei­ris­tä perus­tel­laan Tal­vi­vaa­raa sil­lä, että maa­il­mal­la on vie­lä huo­nom­pia­kin kai­vok­sia. Todel­la ryh­di­käs­tä! Mitä jos pis­tet­täi­siin se kai­vos kun­toon, eikä etsit­täi­si huo­nom­pia esi­merk­ke­jä perus­teek­si puut­teel­li­sel­le toiminnalle?

  Nyt oli­si aika vih­reil­lä teh­dä poli­tiik­kaa ja sau­ma lait­taa ympä­ris­tö­val­von­ta ker­ral­la kun­toon. Mitään muu­ta ei tar­vi­ta kuin näyt­tää jul­ki­suu­teen, mil­lai­nen sys­tee­mi Kes­kus­tan joh­dol­la syn­ny­tet­tiin ja kenen etu­ja suo­je­le­maan. Jul­ki­nen pai­ne hoi­ta­nee loput.

  Jut­te­lin erääs­sä ELY:ssä toi­mi­van bio­lo­gin kans­sa vuo­si pari sit­ten, ja hän sanoi että E ja L teke­vät kes­ke­nään omaan­sa ja Y on taval­laan ulko­puo­li­nen. Eli ei tämä hom­ma toi­mi, kun ympä­ris­töä pide­tään ELY:n raken­tees­sa vain vält­tä­mät­tö­mä­nä paha­na. Pak­ko nämä on pan­na eril­leen ja voi­mis­taa ympä­ris­tön val­von­taa irti yri­tys­ten vaikutusvallasta.

  Yksi point­ti täs­sä on sekin, että pre­si­dent­ti kaa­toi heti ensi­töik­seen ILO-sopi­muk­sen ja veti saa­me­lai­sil­ta maton alta. Mitään muu­ta motii­via en kek­si, kuin pre­si­den­tin halun var­mis­taa kai­vos­yh­tiöil­le vapaam­pi toi­min­ta Lapis­sa. Oli tosin pre­si­den­tin mie­les­tä inflaa­tion syn­nyt­tä­mi­nen­kin, mitä Haa­vis­to ehdot­ti, vie­lä ennen vaa­le­ja köy­hien kiusaa­mis­ta, mut­ta heti vaa­lien jäl­keen lopul­li­nen rat­kai­su talous­krii­siin. Kum­ma heppu. 

  Kokoo­mus näyt­tää muu­ten­kin päät­tä­neen, että Lap­pi kai­ve­taan auki, joten kai­kil­la toi­mil­la, joil­la var­mis­te­taan kan­sal­li­nen etu ja ympä­ris­tön etu, on todel­la kii­re. Minus­ta vih­rei­den kan­nat­tai­si yrit­tää koo­ta jon­kin­lais­ta vas­ta­voi­maa täl­le kehi­tyk­sel­le mui­den haluk­kai­den puo­luei­den kans­sa. Suo­men Luon­non vii­mei­ses­sä nume­ros­sa annet­tiin aika synk­kä kuva muis­sa­kin kai­vok­sis­sa ole­vis­ta puut­teis­ta, jot­ka joh­ta­ne­vat uusiin vaka­viin ongel­miin. Nämä on tar­kis­tet­ta­va myös. Mik­si Kokoo­mus halu­aa Suo­mes­ta bulk­ki­vie­jän, on sit­ten oma omi­tui­suu­ten­sa. Ja vie­lä sel­lai­sen, joka ei itse sii­tä oikein hyödy.

  Itse Tal­vi­vaa­ra ja Perä ovat tomi­neet niin vas­tuut­to­mas­ti, että mikä tahan­sa muu pul­ju oli­si jo sul­jet­tu. Nyt val­tio­kin on muka­na 100 mil­joo­nal­la, joten kai­vos saa pal­jon enem­män sii­maa kuin mikään muu. Täs­sä­kään on tur­ha sysä­tä Hau­ta­lal­le vas­tuu­ta, vaan Soli­diu­min pomoil­le, jot­ka ovat vas­tuus­sa sijoi­tus­pää­tök­ses­tä. Jos Hau­ta­la oli­si pan­nut kam­poi­hin, niin oli­si­vat istu­neet oikeus­kans­le­rin oven taka­na Nii­nis­tön kans­sa. Se vie­lä puut­tui­si, että joku haluai­si minis­te­rin saa­van suo­rat val­tuu­det teh­dä pää­tök­siä mihin yhtiöi­hin val­tio lait­taa rahansa. 

  Muu­ten­kin ihmeel­lis­tä kat­sel­la, että leh­dis­tön edus­ta­jil­le tulee yllä­tyk­se­nä, että minis­te­rit eivät ole Suo­mes­sa dik­taat­to­rei­ta. Eivät aina­kaan ne, jot­ka liik­ku­vat niin sano­tus­ti kevyen sal­kun kans­sa. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri on niin monen eri minis­te­riön alai­nen jo raho­jen­kin jaos­sa, että vai­kea näh­dä miten voi toi­mia, jos suu­rem­mat eivät rahoi­ta. Nyt vain tes­ta­taan vih­rei­den poli­tii­kan tai­to­ja sii­nä, että näh­dään­kö jul­ki­suu­des­sa oikea kuva asias­ta vai Kepun ja mui­den kuvael­ma. Joku voi­si myös sanoa eräil­le, että ei rii­tä vas­tuu­no­tok­si se, että omien omis­tus­ten arvot ovat tip­pu­neet. Siel­lä menee nyt myrk­kyä luon­toon ja Len­nun fai­ja itkee osak­kei­den­sa arvoa. Vähän vie­lä mat­kaa koko kan­san presidentiksi. 

  Ne uraa­nit sit­ten tal­teen. Mitä ihmet­tä oikein ehdo­tel­laan, että fir­ma sai­si jät­tää myrk­kyn­sä sin­ne? Muu­ten­kin jo vas­tuu­ton temp­pu läh­teä kokei­le­maan sel­lai­sel­la tek­nii­kal­la, jos­ta kukaan ei osaa var­mas­ti sanoa, ja jää vie­lä koko hom­ma mui­den syliin, jos pul­ju menee nurin. Fiasko.

 70. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tal­vi­vaa­ran mal­mi sisäl­tää uraa­nia nel­jä ker­taa niin pal­jon kuin taval­li­nen gra­niit­ti, eli ei juu­ri yhtään, mut­ta ton­neit­tain sitä kui­ten­kin on, kun kivi­ton­ne­ja on pal­jon. Lupa uraa­nin maas­ta vien­tiin on tulos­sa val­tio­neu­vos­ton käsit­te­lyyn tuotapikaa.

  Tali­vaa­ran kai­vos­yh­tiön tie­dot­teen mukaan (9.2.2010) uraa­nia on tar­koi­tus ottaa tal­teen 350 tonnia/vuosi. Nike­lin­tuo­tan­non pitäi­si täy­del­lä höö­kil­lä olla jotain 35.000 tonnnia/vuosi eli uraa­nia on liki­main 1 % nik­ke­li­mal­mis­ta. Hyvin yksinkertaistaen.

 71. Mark­ku af Heur­lin: Tali­vaa­ran kai­vos­yh­tiön tie­dot­teen mukaan(9.2.2010) uraa­nia on tar­koi­tus ottaa tal­teen 350 tonnia/vuosi. Nike­lin­tuo­tan­non pitäi­si täy­del­lä höö­kil­lä olla jotain 35.000 tonnnia/vuosi eli uraa­nia on liki­main 1 % nik­ke­li­mal­mis­ta. Hyvin yksinkertaistaen. 

  1% nik­ke­lin mää­räs­tä (noil­la luvuil­la). Nik­ke­liä itse­sään oli muis­taak­se­ni sii­nä mal­mis­sa luok­kaa 0,2–0,3%. Tal­vi­vaa­ra­han käy­tää sitä pro­ses­sia, mitä käyt­tää, juu­ri sii­tä syys­tä, että mal­mi on köy­hem­pää kuin aikai­sem­pi­na vuo­si­kym­me­ni­nä muu­al­la hyödynnetyt.

 72. OS tuos­sa edel­lä tun­tui ole­van sitä miel­tä, että Tal­vi­vaa­ras­ta voi piak­koin tul­la valtionyhtiö.

  Täs­sä tapauk­ses­sa toi­mi­tus­joh­ta­jak­si tulee nime­tä Hei­di Hau­ta­la, jol­la on vakuut­ta­via näyt­tö­jä esi­mer­kik­si val­tio­nyh­tiöi­den asun­to­asioi­den hoitamisessa.

  Tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si tulee nime­tä Satu Has­si, joka on maa­il­man vii­sain ihmi­nen, kun on ker­ran löy­tä­nyt totuu­den, jota kukaan muu ei ole ennen hän­tä pys­ty­nyt löy­tä­mään, ja joka lisäk­si on eri­kois­tu­nut kaik­kien teol­li­suus­lai­tos­ten ja kul­je­tus­muo­to­jen alasajoon.

  Tie­do­tus­joh­ta­jak­si tie­ten­kin tulee Vil­le Nii­nis­tö, joka on teh­nyt vakuut­ta­vaa työ­tä var­sin­kin Tal­vi­vaa­ran ympä­ris­tö­asioi­den alalla. 

  Val­tio­nyh­tiö Tal­vi­vaa­ran IT-puo­len joh­toon tulee pal­ka­ta kaik­ki val­tion ja kun­tien IT-vas­taa­vat, joil­la on ilmei­ses­ti maa­il­man par­haat koke­muk­set sii­tä, mitä IT-puo­lel­la ei pitäi­si tehdä.

  Täs­sä nimi­tys­kier­rok­ses­sa ei saa unoh­taa Jor­ma Olli­laa, jos­ta tie­ten­kin tulee hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja. Hän tuo yhti­öön vakuut­ta­vaa koke­mus­ta sii­tä, että kuin­ka ei teh­dä yhtään virhettä.

  Kai­kis­ta näis­tä vakans­seis­ta tulee kui­ten­kin rajus­ti kil­pai­le­maan Erk­ki Tuo­mio­ja, jon­ka sala­ra­kas on itse Marx, jon­ka oppien mukaan hän osaa­kin erin­omai­ses­ti sosia­li­soi­da ihan mitä vain.

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka on samaa miel­tä Mau­no Koi­vis­ton kans­sa sii­tä, että taval­li­ses­ti asiat eivät ole niin, kuin mil­tä ne näyttävät.

 73. Juha­ni Salo­vaa­ra:
  ‘snip’
  Täs­sä­kään on tur­ha sysä­tä Hau­ta­lal­le vas­tuu­ta, vaan Soli­diu­min pomoil­le, jot­ka ovat vas­tuus­sa sijoituspäätöksestä.
  ‘snip’

  Soli­dium osti Tal­vi­vaa­ran osak­keet Outo­kum­mul­ta niin että Tal­vi­vaa­ra ei saa­nut val­tion rahaa senttiäkään.

 74. Tämän päi­vän Ilta­sa­no­mis­sa toi­mit­ta­ja kysyy seu­raa­vaa: “Mit­kä ovat Tal­vi­vaa­ran kai­vos­vuo­don suu­rim­mat ter­veys­hai­tat, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Han­nu Komu­lai­nen Ter­vey­den ja hyvin­voi­niin laitokselta?”

  Kat­so: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288516204159.html

  Vas­taus: – Ihmis­ten huo­li tapah­tu­nees­ta voi kas­vaa suu­rem­mak­si ter­vey­son­gel­mak­si kuin itse saas­teet. Ihmi­sil­lä on hir­vit­tä­vä huo­li, ja saas­teet aiheut­ta­vat pel­koa. Näi­tä hait­to­ja ei pidä vähätellä.

  Pro­fes­so­rin mie­les­tä mui­ta ter­veys­ris­ke­jä ei sit­ten ollekkaan…

  Että sil­leen…

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka tai­taa läh­teä kaljalle…

 75. Sep­po Korp­poo:
  ‘snip’
  Pro­fes­so­rin mie­les­tä mui­ta ter­veys­ris­ke­jä ei sit­ten ollekkaan…

  Että sil­leen…

  Sep­po Korppoo
  Yrit­tä­jä, joka tai­taa läh­teä kaljalle… 

  Onko rehel­li­nen yrit­tä­jä käy­nyt edes pai­kan pääl­lä kat­so­mas­sa vai mihin hänen tut­ki­muk­sen­sa perustuvat?

 76. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Näin sii­nä voi myös käy­dä, jos yri­tyk­sen oma pää­oma loppuu.

  Mik­si odot­taa? Parem­pi antaa nyt pie­ni läp­säys, kun vie­lä voidaan.

 77. Tal­vi­vaa­ras­sa teh­dään nik­ke­liä, jota vie­dään Kiinaan.

  Kii­nas­sa nik­ke­lis­tä teh­dään hal­val­la akku­ja ja aurin­ko­pa­nee­lei­ta, joi­ta tuo­daan takai­sin Eurooppaan.

  Täl­lä taval­la kier­rät­tä­mäl­lä Euroop­pa saa ilmas­to­so­pi­mus­ten vaa­ti­maa “ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä” akku- ja energiateknologiaa.

  Onko­han jos­sain super­tie­to­ko­nees­sa ohje­moin­ti­vir­he, kun minun aivo­ni sano­vat että nämä ener­gian­sääs­tö­lam­put ym. tek­no­lo­giat ovat syvältä…

 78. Han­na-Lee­na Yli­nen:
  Kan­nat­taa miet­tiä, mitä Tal­vi­vaa­ras­ta voi­si oppia ylei­sel­lä tasol­la eli miten se kuvas­taa “maan tapaa”. 

  Tal­vi­vaa­ran tapaus on esi­merk­ki sys­tee­mis­tä, jos­sa pie­ni pii­ri liik­kuu toi­si­aan lähel­lä ole­vien orga­ni­saa­tioi­den välil­lä (esim. toteut­ta­vas­ta orga­ni­saa­tios­ta val­vo­vaan viran­omai­seen). Vaik­ka seu­rauk­set eivät aina ole Tal­vi­vaa­ran luok­kaa, tuot­ta­vat täl­lai­set sys­tee­mit väki­sin­kin huo­noa jälkeä.

  Vas­taa­van­lai­nen toi­min­ta on Suo­mes­sa vali­tet­ta­van yleis­tä. Sitä esiin­tyy esi­mer­kik­si täs­sä­kin blo­gis­sa usein käsi­tel­lys­sä kaupunkisuunnittelussa.

  Samaa mädän­näi­syyt­tä esiin­tyy myös kivi­lou­hi­mois­sa. Sisä­pii­ri pyö­rii ja hyvä-veli ver­kos­to pitää huo­len sii­tä kivi­lou­hi­moi­den omis­ta­jat eivät jou­du vas­tuuseen. Ihmis­ten kodit muu­tu­vat asuin­kel­vot­to­mik­si lou­hi­moi­den naa­pu­reis­sa, mut­ta eivät saa mitään kor­vauk­sia. (Esim. takat hal­kei­le­vat, kaa­ke­lit len­te­le­vät sei­nis­tä puhu­mat­ta­kaan melu- ja pöly­hai­tois­ta. ) Lake­ja riko­taan räi­keäs­ti mm. käyt­tä­mäl­lä monin­ker­tai­sia mää­riä räjäh­dy­sai­nei­ta, mitä suu­rim­mat sal­li­tut mää­rät ovat. (Jopa noin tak­ki­au­tol­li­nen ker­ral­laan.) Yhdes­tä lou­hi­mos­ta valuu jopa jäte­ve­siä naa­pu­rin pihal­le, mut­ta polii­si ei puu­tu, vaik­ka on teh­ty riko­sil­moi­tus. Jos kiin­nos­taa, niin lii­ty lou­hi­mo postilistalle.
  Pos­ti­lis­tan ohjeet:
  http://dl.dropbox.com/u/14280165/louhimo.htm
  Yhteys lis­tan ylläpitäjään:
  http://www.freebok.net/books/kx/sign.htm

 79. Jos nyt jotain raken­ta­vaa koit­tai­si kek­siä niin tulee mie­leen tapa jol­la Suo­men kemial­li­sen met­sä­teol­li­suu­den menes­tys­ta­ri­naa poh­jus­tet­tiin eli laa­ja­mit­tai­nen yhteis­työ aka­tee­mi­sen maa­il­man kanssa.

  Käy­tän­nös­sä siis teh­tai­le­maan diplo­mi­töi­tä, väi­tös­kir­jo­ja ja tut­ki­mus­hank­kei­ta eri kul­mis­ta. Teke­mis­tä tun­tui­si riittävän.

 80. ano­nyy­mi: Mik­si odot­taa? Parem­pi antaa nyt pie­ni läp­säys, kun vie­lä voidaan.

  Jaa, niin. Tämä tai­taa­kin jo olla enim­mäk­seen myy­ty pien­si­joit­ta­ji­le ja val­tiol­le. Tai­si­vat puu­ha­mie­het huo­ma­ta jo aika pal­jon etu­kä­teen, miten riit­tä­mät­tö­miä tai tahal­li­sen huo­no­ja ympä­ris­tö­puo­len panos­tuk­set olivat.

  Voi­si­ko tuo­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta vas­tuu­ta nyt ker­ran­kin jakaa vastuullisille?
  Aloi­te­taan vaik­ka ympä­ris­tö­lu­van haki­jois­ta, joi­den anta­mat nume­rot oli­vat niin pahas­ti ala­kant­tiin, että kyse on sel­väs­ti tahal­li­ses­ta vedätyksestä.

  Evert The Neve­Rest: Kii­nas­sa nik­ke­lis­tä teh­dään hal­val­la akku­ja ja aurin­ko­pa­nee­lei­ta, joi­ta tuo­daan takai­sin Eurooppaan.

  Joten­kin tun­tui­si sil­tä, että näi­tä voi­si teh­dä Suo­mes­sa­kin samal­la hin­nal­la. Saa­tai­siin vaik­ka nii­tä tar­peel­li­sia työpaikkoja.

  Kri­be: Yhdes­tä lou­hi­mos­ta valuu jopa jäte­ve­siä naa­pu­rin pihal­le, mut­ta polii­si ei puu­tu, vaik­ka on teh­ty rikosilmoitus.

  Sit­ten vaan ensin polii­sis­ta, sit­ten ‑ase­mas­ta, sit­ten ‑hal­lin­nos­ta, sit­ten ‑yli­joh­ta­jas­ta ja sit­ten sisä­mi­nis­te­riös­tä ja ‑minis­te­ris­tä riko­sil­moi­tuk­set ja yhteis­vas­tuul­li­nen kor­vaus­vaa­ti­mus vetä­mään. Ei sii­tä vält­tä­mät­tä mitään kos­tu ellei­vät poliit­ti­set päät­tä­jät herää, mut­ta onpa­han puu­has­te­lua ja saa retus­tel­la asi­aa blo­geis­sa ja iltapäivälehdissä.

 81. Kri­be: Jos kiin­nos­taa, niin lii­ty lou­hi­mo postilistalle.

  Jos oikeas­ti kiin­nos­taa teh­dä muu­ta kuin vali­tel­la pie­nes­sä seu­ras­sa, kan­nat­taa nyt aina­kin ihan ensim­mäi­sek­si siir­tää nuo sem­moi­seen paik­kaan näky­vil­le, että nii­tä pää­see luke­maan muut­kin kuin rekis­te­röi­ty­neet käyt­tä­jät. Ei Kar­po­kaan teh­nyt ohjel­maan­sa tilat­ta­vil­le videokaseteille.

 82. Evert the Neverest:

  Tal­vi­vaa­ras­sa teh­dään nik­ke­liä, jota vie­dään Kiinaan.

  Kii­nas­sa nik­ke­lis­tä teh­dään hal­val­la akku­ja ja aurin­ko­pa­nee­lei­ta, joi­ta tuo­daan takai­sin Eurooppaan.

  Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­tuo­tan­to on myy­ty 10 vuo­den sopi­muk­sel­la ihan koto-Suo­meen, Har­ja­val­taan (Norilsk Nic­kel). Har­ja­val­lan teh­taan nik­ke­li­tuot­tei­den asia­kas­tie­to­ja ei ole jul­kis­tet­tu, mut­ta koko Norisk Nic­kel-kon­ser­nin kau­pas­ta vain 23% menee Aasi­aan (Euroop­pa on 54%), joten tuo Kii­na­heit­to­si on aika kau­ka­na totuudesta.

 83. ano­nyy­mi: Jos oikeas­ti kiin­nos­taa teh­dä muu­ta kuin vali­tel­la pie­nes­sä seu­ras­sa, kan­nat­taa nyt aina­kin ihan ensim­mäi­sek­si siir­tää nuo sem­moi­seen paik­kaan näky­vil­le, että nii­tä pää­see luke­maan muut­kin kuin rekis­te­röi­ty­neet käyt­tä­jät. Ei Kar­po­kaan teh­nyt ohjel­maan­sa tilat­ta­vil­le videokaseteille.

  Edel­li­ses­sä vies­tis­sä­ni oli link­ki lis­tan ohjeeseen.
  Pos­ti­lis­ta ei ole mikään net­ti­si­vu, jol­ta voi käy­dä luke­mas­sa vies­te­jä. Se perus­tuu säh­kö­pos­tei­hin. Kun jol­lain on jotain sanot­ta­vaa, niin hän pos­tit­taa vies­tin yhteen osoit­tee­seen, jos­ta säh­kö­pos­ti edel­leen lähe­te­tään kai­kil­le lis­tan jäse­nil­le. Se on sem­moi­nen kuin se on, sil­lä muu­ta sys­tee­miä minul­la ei ole käy­tet­tä­vis­sä. Aina­kaan vie­lä. Säh­kö­pos­tei­hin perus­tu­val­la yhtey­den­pi­dol­la on myös omat hyvät puo­len­sa ver­rat­tu­na avoi­miin foorumeihin.

  Koen lähin­nä louk­kaa­vak­si tuon “jos oikeas­ti kiin­nos­taa teh­dä muu­ta kuin vali­tel­la pie­nes­sä seu­ras­sa”, sil­lä sil­lä ei ole katet­ta. Ei täs­sä ole vali­tel­tu vain pie­nes­sä pii­ris­sä, vaan meil­lä on ollut mm. kokous jos­ta ihmi­siä tuli ympä­ri Suo­mea. Lisäk­si meil­lä on yhteyk­siä mm. toi­mit­ta­jiin, jot­ka ovat olleet kovin kiin­nos­tu­nei­ta. Itse kes­kus­te­lin ympä­ris­tö­mi­ni­te­rin kans­sa noin vart­ti­tun­nin täs­tä aihees­ta. Enkä ole ainoa lis­tan jäsen, joka on ollut suo­ras­sa yhtey­des­sä päättäjiin.
  Kun pahin kai­vos­häs­säk­kä on ohi, niin ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri ker­toi otta­van­sa seu­raa­vak­si suu­ren­nus­lain alle soran­o­ton ja kivilouhimot.

 84. Kri­be: Pos­ti­lis­ta ei ole mikään net­ti­si­vu, jol­ta voi käy­dä luke­mas­sa viestejä.

  Tuo pyö­rii Yahoo Group­sin alla. Käsit­tääk­se­ni kaik­ki ryh­män vies­tit tal­len­ne­taan sin­ne ja ovat selai­mel­la luet­ta­vis­sa. Vali­tet­ta­vas­ti kysei­sen ryh­män arkis­to on kui­ten­kin sul­jet­tu ulkopuolisilta.

  Kri­be: Edel­li­ses­sä vies­tis­sä­ni oli link­ki lis­tan ohjeeseen.

  Sul­je­tun sivus­ton ongel­ma on se, ettei min­kään­lais­ta “kan­sal­lis­ta när­käs­tys­tä” pää­se syn­ty­mään, jos satun­nai­set luki­jat eivät pää­se suo­raan sisäl­töön käsik­si. Jos blo­git, leh­det, säh­kö­pos­tit ja face­book-päi­vi­tyk­set eivät voi suo­raan lin­kit­tää johon­kin avoi­meen resurs­siin, suu­ri ylei­sö ei saa asi­aa tie­toon­sa eikä sil­tä saa saman­lais­ta tukea.
  Har­va läh­tee erik­seen rekis­te­röi­ty­mään tai liit­ty­mään vain näh­däk­seen, mitä kiin­nos­ta­vaa siel­lä mah­tai­si olla.

  Kri­be: Kun pahin kai­vos­häs­säk­kä on ohi, niin ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri ker­toi otta­van­sa seu­raa­vak­si suu­ren­nus­lain alle soran­o­ton ja kivilouhimot.

  Toi­vo­taan, että näin myös tapahtuu.

 85. ano­nyy­mi: Tuo pyö­rii Yahoo Group­sin alla. Käsit­tääk­se­ni kaik­ki ryh­män vies­tit tal­len­ne­taan sin­ne ja ovat selai­mel­la luet­ta­vis­sa. Vali­tet­ta­vas­ti kysei­sen ryh­män arkis­to on kui­ten­kin sul­jet­tu ulkopuolisilta.

  Sul­je­tun sivus­ton ongel­ma on se, ettei min­kään­lais­ta “kan­sal­lis­ta när­käs­tys­tä” pää­se syn­ty­mään, jos satun­nai­set luki­jat eivät pää­se suo­raan sisäl­töön käsik­si. Jos blo­git, leh­det, säh­kö­pos­tit ja face­book-päi­vi­tyk­set eivät voi suo­raan lin­kit­tää johon­kin avoi­meen resurs­siin, suu­ri ylei­sö ei saa asi­aa tie­toon­sa eikä sil­tä saa saman­lais­ta tukea.
  Har­va läh­tee erik­seen rekis­te­röi­ty­mään tai liit­ty­mään vain näh­däk­seen, mitä kiin­nos­ta­vaa siel­lä mah­tai­si olla.

  Toi­vo­taan, että näin myös tapahtuu. 

  Vies­tiar­kis­to on täl­lä het­kel­lä sul­jet­tu ulko­puo­li­sil­ta. Ongel­ma­na täs­sä on se että moni on lähet­tä­nyt pos­tia sin­ne sil­lä ole­tuk­sel­la, että vies­te­jä ei levi­te­tä ulko­puo­li­sil­le. Toi­saal­ta sii­tä oli­si myös hyö­tyä asial­lem­me, jos “sopi­vat” ihmi­set pää­se­vät tutus­tu­maan vies­tiar­kis­toon. Lou­hi­mo-lis­tal­la on ollut tapa­na esiin­tyä omil­la nimil­lään, joten jos olet kiin­nos­tu­nut aihees­ta, niin ota yhteyt­tä tämän lin­kin kautta:
  http://www.freebok.net/books/kx/sign.html
  En aina­kaan minä halua että kaik­ki minun omal­la nimel­lä kir­joit­ta­ma­ni vies­tit ovat kenen tahan­sa luettavissa.

 86. pek­ka:

  Evert the Neve­rest: “Tal­vi­vaa­ras­sa teh­dään nik­ke­liä, jota vie­dään Kiinaan”

  Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­tuo­tan­to on myy­ty 10 vuo­den sopi­muk­sel­la ihan koto-Suo­meen, Har­ja­val­taan (Norilsk Nic­kel). Har­ja­val­lan teh­taan nik­ke­li­tuot­tei­den asia­kas­tie­to­ja ei ole jul­kis­tet­tu, mut­ta koko Norisk Nic­kel-kon­ser­nin kau­pas­ta vain 23% menee Aasi­aan (Euroop­pa on 54%), joten tuo Kii­na­heit­to­si on aika kau­ka­na totuudesta.

  Sii­nä­pä hyö­dyl­lis­tä tie­toa, jota perus­tal­laa­ja ei osaa ihan heti esiin kai­vaa. Kii­tok­set, Pek­ka …ööö… Perä?

 87. Rai­mo K: Soli­dium osti Tal­vi­vaa­ran osak­keet Outo­kum­mul­ta niin että Tal­vi­vaa­ra ei saa­nut val­tion rahaa senttiäkään.

  Tai­si saa­da varainsiirtoveron

 88. Mik­ko Kiviranta:

  pekka:

  Tal­vi­vaa­ran nik­ke­li­tuo­tan­to on myy­ty 10 vuo­den sopi­muk­sel­la ihan koto-Suo­meen, Har­ja­val­taan (Norilsk Nic­kel). Har­ja­val­lan teh­taan nik­ke­li­tuot­tei­den asia­kas­tie­to­ja ei ole jul­kis­tet­tu, mut­ta koko Norisk Nic­kel-kon­ser­nin kau­pas­ta vain 23% menee Aasi­aan (Euroop­pa on 54%), joten tuo Kii­na­heit­to­si on aika kau­ka­na totuudesta. 

  Sii­nä­pä hyö­dyl­lis­tä tie­toa, jota perus­tal­laa­ja ei osaa ihan heti esiin kai­vaa. Kii­tok­set, Pek­ka …ööö… Perä? 

  Jaa että Perä, ei nyt ihan sentään 🙂
  Täs­sä perus­tal­laa­jal­le net­ti-läh­de tuol­le edel­lä esit­tä­mäl­le­ni tie­dol­le Tal­vi­vaa­ran nik­ke­lin myyn­nis­tä Har­ja­val­taan (YLEn tie­de­toi­mit­ta­ja Sis­ko Loik­ka­sen artik­ke­li kemia-leh­des­sä) http://www.kemia-lehti.fi/pdf/kem808_talvivaara.pdf

  Norilsk Nic­kel kon­ser­nin vien­ti­ja­kau­tu­ma löy­tyy tääl­tä: (Key Financial Figu­res, reve­nue break­down by des­ti­na­tion 2011)
  http://www.nornik.ru/en/investor/fact/

 89. Juho Laa­tu: Vih­reät valit­si­vat kai­vos­lain ja muu­ta­mia mui­ta hank­kei­ta. Perus­suo­ma­lai­sil­le euro­po­li­tiik­ka plus muut oli­vat lii­kaa, joten he päät­ti­vät vas­tus­taa muo­dos­tet­ta­van hal­li­tuk­sen politiikkaa.

  Juu­ri näin, Perus­suo­ma­lai­set vas­tus­ti­vat EU-poli­tiik­kaa ja jäi­vät sen var­jol­la pois hal­li­tuk­ses­ta, eli antoi­vat muo­dos­tet­ta­val­le hal­li­tuk­sel­le vapaat kädet jat­kaa entis­tä poli­tiik­kaa. Hal­li­tuk­sen sisäl­tä oli­si­vat ehkä voi­neet vai­kut­taa joten­kin mut­ta nyt ainoa mitä voi­vat teh­dä ovat väli­ky­sy­myk­set, ja nii­den teho on jo ennal­ta tiedossa.
  En äänes­tä­nyt PS:a, enkä myös­kään Vihreitä.

 90. http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Ilomantsi/kokous/20121234–8.PDF

  Uusi Tal­vi­vaa­ra? Yhtiö halu­aa teh­dä altaat mah­dol­li­sim­man hal­val­la, pääs­tö­ra­jat yhtiö ilmoit­tai­si vuo­den kes­kiar­vois­ta, syani­di tuli­si mukaan liu­o­tuk­seen, mihin­kään onnet­to­muu­teen ei varau­du­ta, vaan kaik­ki meni­si kes­kiar­voi­sen hyvin ilman pääs­tö­piik­ke­jä. Yksi piik­ki jaet­tu­na 365:llä lai­me­nee jo toki muka­vas­ti, mut­ta tekee juu­ri sinä yhte­nä päi­vä­nä tuhoa aika kivasti.

  Mit­tään en mis­tään ymmär­rä, mut­ta minus­ta täs­sä on nyt tär­keäm­pi koh­ta se, että voi­ko kan­sa­lai­nen luot­taa viran­omai­siin, yhtiöi­hin ja poliit­ti­seen joh­toon. Ei se, onko Tal­vi­vaa­ras­sa kuol­lei­ta kalo­ja 10 vai 10 000. 

  Nyt tämä näyt­tää mene­vän ympä­ri maa­ta siten, että kun yhtiö on ker­ran saa­nut luvan aloit­taa toi­min­tan­sa, niin se voi laa­jen­taa toi­min­taan­sa ja samal­la itse mää­rä­tä pääs­tö­ra­jan­sa. Puheet Tal­vi­vaa­ras­ta ainoa­na ongel­mal­li­se­na kai­vok­se­na on aina­kin outoja. 

  Jos halu­taan todel­la kai­vos­teol­li­suu­des­ta uut­ta huip­pu­tek­no­lo­gi­aa myy­tä­väk­si, niin lain­sää­dän­nöl­lä pitää pakot­taa yhtiöt otta­maan sitä käyt­töön. Mikään put­ki mereen, kyl­lä se myrk­ky meres­sä lai­me­nee-poli­tiik­ka ei tuo­ta mitään uusia keksintöjäkään. 

  Joten­kin kum­mal­lis­ta kan­san­kii­ho­tus­ta selit­tää kuin­ka kai­vos tuo tulo­ja seu­dul­le, mut­ta sit­ten jäte­tään ker­to­mat­ta mitä sit­ten tapah­tuu, kun kai­vos lopet­taa. Kun­nat raken­taa infraa omaan piik­kiin velal­la, pal­kat toki jää, mut­ta kai­vos ehtyy jos­kus ja jäl­jel­le jää tyh­jiä talo­ja ja mah­dol­li­ses­ti myrk­ky­jä vuo­ta­va kai­vo­sa­lue, kun mitään ei aja­tel­la kuin kai­vok­sen etua. Käy kuin pape­ri­teh­taan ympä­ril­le kas­va­neel­le kyläl­le. Samal­la kai­vos­yh­tiö saa nis­ka­len­kin kun­nas­ta, kun kun­ta jou­tuu kat­so­maan per­sei­lyä läpi sor­mien, kun kun­nan talous on raken­net­tu kai­vok­sen varaan ja kun­nan inves­toin­nit on vie­lä maksamatta.

 91. pek­ka: Pörs­si­kau­pas­ta ei mak­se­ta varainsiirtoveroa.

  Oli­ko kysees­sä pörssikauppa,josta vuo­ros­taan jou­du­taan mak­sa­maan komis­sio pörs­sil­le? En tei­dä. Enkä tie­dä komis­sion määrää.

 92. Tal­vi­vaa­ran tapah­tu­mia alka­vat sel­vit­tää sekä polii­si että onnet­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus. Tämä on erin­omai­nen asia. Toi­vot­ta­vas­ti he käyt­tä­vät eri asian­tun­ti­joi­ta, jot­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man laa­ja näke­mys. Joka tapauk­ses­sa on sel­vää, että Tal­vi­vaa­ras­sa on teh­ty vir­hei­tä pit­kin mat­kaa. Nämä ovat sit­ten kumu­loi­tu­neet ja tulok­se­na on näh­ty sekasotku.

  Kip­si­sak­ka-altaan ovat suun­ni­tel­leet ja raken­ta­neet kai­vok­sen ulko­puo­li­set toi­mi­jat. Altaal­la oli myös voi­mas­sao­le­va viran­omais­hy­väk­syn­tä. Kaik­ki nämä asian­tun­ti­jat on kou­lu­tet­tu erääs­sä ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa sijait­se­vas­sa meren­ran­ta­kau­pun­gis­sa. Siel­lä­hän on maa­il­man paras Aal­to-yli­opis­to, joka on huip­pu­yli­opis­to. He ihan itse sano­vat niin. Patoal­tai­den raken­ta­mi­nen sinän­sä ei ole raket­ti­tie­det­tä, vai mil­loin vii­mek­si olet­te kuul­leet padon sor­tu­mi­ses­ta Suo­mes­sa? Vii­mei­set edes hie­man vas­taa­van­lai­set tapauk­set tai­ta­vat olla Kai­van­non kana­van ja Vuok­sen uoman raken­nus­töis­sä 1800-luvun puolella.

  Leh­dis­tön suh­tau­tu­mi­nen oli ja on itsel­le­ni suu­ri yllä­tys. Sii­nä eivät tosi­asiat pal­jon pai­na­neet, kun otsi­koi­ta revi­tel­tiin. Klik­kaa ja kat­so kuvat oli jokai­sel­le leh­del­le pääasia. 

  Yli­voi­mai­ses­ti tör­kein yli­lyön­ti ei tul­lut­kaan vih­reil­tä polii­ti­koil­ta. Oulu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mart­ti Kor­ho­nen syyt­ti tuoh­tu­nee­na kai­vos­yh­tiö­tä yri­tyk­ses­tä myr­kyt­tää oulu­lais­ten juo­ma­ve­si! Hänel­tä jäi vaan ker­to­mat­ta, miten se tapah­tuu. Välis­sä­hän on mm. Oulu­jär­vi, jon­ka tila­vuus on vain kuusi kuu­tio­ki­lo­met­riä. Sii­nä saa Tal­vi­vaa­ran kai­vos­yh­tiö syy­tää vesis­töön kai­ken kiin­ni saa­man­sa uraa­nin usei­den vuo­si­kym­men­ten ajan, ennen­kuin Oulu­joen suul­la uraa­ni­pi­toi­suus miten­kään nousee. No, Kor­ho­nen on kom­mu­nis­ti. Sil­le jen­gil­le eivät luon­non­lait tai totuus ole ennen­kään mer­kin­neet mitään.

  Toi­sen sijan disin­for­maa­tio­kil­pai­lus­sa saa luon­non­suo­je­li­joit­ten Leo Stra­nius. Hän on sitä miel­tä, että Tal­vi­vaa­ran onnet­to­muus on kan­sain­vä­li­ses­sä­kin mit­ta­kaa­vas­sa vii­me vuo­si­kym­men­ten pahin ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fi. Sai­si­kos hie­man kuva­ma­te­ri­aa­lia väit­teen tuek­si? Mie­luum­min sil­pou­tu­nei­ta lap­sia, kiitos. 

  Ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö loik­ki ympä­riin­sä ja antoi itkui­sel­la äänel­lä lausun­to­ja ennen­kuin joku hänen avus­ta­jis­taan sai minis­te­rin hie­man rau­hoit­tu­maan. Vii­me päi­vi­nä onkin sit­ten ollut hie­man rau­hal­li­sem­paa ja asiallisempaa.

  Mitä sit­ten on todel­la tapah­tu­nut? Lii­an hei­kos­ti perus­te­tun altaan poh­ja pet­ti ja mine­raa­li­pi­tois­ta vet­tä on valu­nut vesis­töön kah­teen suun­taan, kun ker­ran veden­ja­ka­jal­la ollaan. Suu­rin osa vedes­tä on kui­ten­kin pysy­nyt kai­vo­sa­lu­eel­la. Ja joka tapauk­ses­sa altaal­la oli viran­omais­ten hyväk­syn­tä. Kai­ken tämän sel­vit­tää jo käyn­nis­ty­nyt tut­kin­ta ja vas­ta sen jäl­keen on oikeus­toi­mien aika. Ja jos ne sit­ten joh­ta­vat ääri­ta­pauk­ses­sa vaik­ka­pa kai­vok­sen sul­ke­mi­seen, niin sii­tä vaan. Kapi­ta­lis­miin kuu­luu myös yrittäjäriski. 

  Sinän­sä vali­tet­ta­vat hai­tat ovat olleet pai­kal­li­sia ja sel­lai­si­na ne myös pysy­vät. Oulua tai Kuo­pio­ta ei tar­vit­se eva­kuoi­da. Sen sijaan oli­si pitä­nyt jo vuo­sia sit­ten ostaa pai­kal­li­set hait­ta-alu­eel­la asu­vat ihmi­set ulos. Joko vapaa­eh­toi­sin kau­poin tai pak­ko­lu­nas­tuk­sin, mut­ta kui­ten­kin niin, että mak­set­ta­vat hin­nat ylit­täi­si­vät 10 — 15 %:lla käy­vän hin­ta­ta­son. Näin mene­tel­len väl­tyt­täi­siin kat­ke­ruu­den syn­ty­mi­nen. Tähän kulu­va lisä­kus­tan­nus on häviä­vän pie­ni sum­ma koko­nai­suu­den kannalta.

 93. Löy­sin kiven maa­leik­kauk­ses­ta Hel­sin­gis­sä ja vein sen työ­pai­kan ikke­na­lau­dal­le. Seu­raa­va­na kevää­nä kivi oli tum­mu­nut ja sii­tä irto­si uut­ta­mal­la nik­ke­liä. Vas­taa­vaa mine­raa­lia oli myös Tal­vi­vaa­ras­sa. Täs­tä sat­tu­mas­ta kai­vos läh­ti liikkeelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.