Eikö Ylen uutistoimituksessa tiedetä, miten parlamentaarinen päätöksenteko toimii?

Ylen uuti­set ker­toi­vat vih­rei­den äänes­tä­neen edus­kun­nas­sa alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen puo­les­ta, tosin perä­ti kuusi oli pois­sa. Aika ammat­ti­tai­dot­to­man kuvan uuti­sen teki­jät itses­tään anta­vat. Ikään kuin koke­neen poli­tii­kan toi­mit­ta­jat eivät tie­täi­si, miten par­la­men­taa­ri­nen pää­tök­sen­te­ko toimii. 

Poli­tii­kan tär­keim­mät käden­vään­nöt käy­dään hal­li­tuk­sen sisäl­lä. Asiat rii­del­lään hal­li­tus­puo­luei­den välil­lä ennen kuin esi­tys tuo­daan edus­kun­taan. Edus­kun­nas­sa hal­li­tus­puo­lu­eet aja­vat, jos­kus ham­mas­ta pur­ren, läpi sen, mitä hal­li­tuk­sen käden­vään­nös­sä on pää­tet­ty. Minä­kin jou­dun äänes­tä­mään monen sel­lai­sen bud­jet­ti­lain puo­les­ta, jota en pidä hyvä­nä. Näin par­la­men­ta­ris­mi toi­mii, ja sen poli­tii­kan toi­mit­ta­jat kyl­lä tie­tä­vät. Muu­ta vaih­toeh­toa ei oikein ole. Jos­kus kun oikein pän­nii, pro­tes­toi­daan jää­mäl­lä pois äänestyksestä.

En ollut sil­loin edus­kun­nas­sa, mut­ta seu­ra­sin asi­aa vih­rei­den säh­kö­pos­ti­pals­to­jen väli­tyk­sel­lä. Vih­reät ja kes­kus­ta oli­vat ympä­ris­tö­hal­lin­non kuo­hi­mi­ses­ta täy­sin eri miel­tä kes­ke­nään. Alku­pe­räi­seen ehdo­tuk­seen saa­tiin joi­ta­kin lie­ven­nyk­siä, mut­ta lop­pu­tu­los oli huo­no. Ympä­ris­tö­vi­ran­omais­ten itse­näi­syys meni ja nii­den toi­min­ta tosia­sias­sa alis­tet­tiin elin­kei­no­jen edis­tä­mis­tä aja­vil­le intresseille.
Sivu­men­nen sanoen koko ELY-han­ke joh­ti niin seka­vaan hal­lin­toon, että se pitäi­si kor­ja­ta kokonaan.

Vih­reät vii­me hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa hyl­kä­si­vät tar­jouk­sen läh­teä uudes­taan por­va­ri­hal­li­tuk­seen. Tämä kiis­ta oli suu­re­na syy­nä rat­kai­suum­me. Niin huo­nos­ti ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Leh­to­mä­ki puo­lus­ti ympä­ris­tö­hal­lin­non asi­aa, että vih­reät pani­vat kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin sal­kun saamisen.

37 vastausta artikkeliin “Eikö Ylen uutistoimituksessa tiedetä, miten parlamentaarinen päätöksenteko toimii?”

 1. Jos vih­reät ovat anta­neet jois­sain asiois­sa perik­si, ovat var­maan­kin voit­ta­neet toi­sis­sa, ja ovat ylpei­tä hal­li­tuk­sen koko­nais­saa­vu­tuk­sis­ta (hyvi­ne ja hunoi­ne koh­ti­neen), ja hyväk­sy­vät myös nuo vähem­män hyvät teot omik­si valinnoikseen.

 2. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri Vil­le Nii­nis­tö kirjoittaa:

  Itsel­lä­ni ei ole toi­mi­val­taa puut­tua yksit­täi­sen yhtiön val­von­taan tai sii­nä teh­tä­viin viran­omais­pää­tök­siin. Vas­tuu lain­mu­kai­sen tilan saa­vut­ta­mi­ses­ta on nyt yhtiöllä.”

  Oikeus­kans­le­rin mukaan en vas­tuul­li­se­na minis­te­ri­nä voi ottaa kan­taa itse­näi­sel­le val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, Ely-kes­kuk­sel­le, kuu­lu­vaan päätökseen.”

  http://www.vihreat.fi/blogit/ville-niinisto/talvivaaran-suuri-vastuu

 3. Ylen uuti­set ker­toi­vat vih­rei­den äänes­tä­neen edus­kun­nas­sa alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen puo­les­ta, tosin perä­ti kuusi oli pois­sa. Aika ammat­ti­tai­dot­to­man kuvan uuti­sen teki­jät itses­tään anta­vat. Ikään kuin koke­neen poli­tii­kan toi­mit­ta­jat eivät tie­täi­si, miten par­la­men­taa­ri­nen pää­tök­sen­te­ko toimii.”

  Onko niin, että hall­li­tus­puo­luei­den käy­mät kiis­tat ja nii­den sisäl­löt ovat jul­kis­ta tie­toa? Jos näin on, niin sit­ten poli­tii­kan toi­mit­ta­jat eivät ehkä ole ajan tasal­la. Itse ker­roit seu­ran­nee­si kes­kus­te­lua Vih­rei­den säh­kö­pos­ti­pals­tal­la, joka tus­kin on julkinen?

  Vas­tuun sysää­mi­nen hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen nis­kaan tun­tuu läh­tö­koh­tai­ses­ti kovin kei­no­te­koi­sel­ta. Mikä­li hal­lin­to­uu­dis­tus­ta ei oli­si tapah­tu­nut, niin tar­koit­tai­si­ko se sitä, että Tal­vi­vaa­ran kata­stro­fia ei oli­si tapah­tu­nut? Jos näin, niin mil­lä perus­teil­la? Ei kai min­kään hall­lin­to­uu­dis­tuk­sen tavoit­tee­na voi olla sel­lai­nen tila, joka mah­dol­lis­taa luvat­tu­jen ja lain­mu­kais­ten vel­vol­li­suuk­sien rik­ko­mi­sen, jos­ta käsit­tääk­sen Tal­vi­vaa­ran koh­dal­la on kyse?

  Nyt kyl­lä herää mie­len­kiin­to sen suh­teen, mil­lä perus­teil­la Vih­reät aikoi­naan hal­lin­to­uu­dis­tus­ta vastusti?

  1. Tämä liit­tyi Ylen uuti­seen ja enti­sen kun­ta- ja hal­lin­to­mi­nis­te­rin väit­tee­seen, että alue­kes­kusuu­dis­tus syn­tyi hal­li­tuk­ses­sa sora­ää­nit­tä. Tämä uudis­tus on syy­nä ympä­ris­tö­vi­ran­omais­ten ham­paat­to­muu­teen, mut­ta ei ole mitäen­kään sanot­tua, että van­han­mal­li­nen, itse­näi­sem­pi hal­lin­to oli­si sel­vin­nyt täs­tä sen parem­min. Suo­mi on menet­tä­nyt kai­vo­sa­lan asian­tun­te­muk­sen. Kun sitä ei ole mis­sään, ei sitä ole kai­vos­hal­lin­nos­sa­kaan. En voi kui­ten­kaan olla ver­taa­mat­ta viran­omais­ten toi­min­taa täs­sä asias­sa STUK:n toi­min­taan ydin­voi­ma­loi­den valvonnassa.

 4. Tämän asian kun vie­lä ymmär­täi­si­vät myös ympä­ris­tö­jär­jes­töt ja vih­rei­den äänes­tä­jät — ei voi aina ero­ta hal­li­tuk­ses­ta, jos jos­sain asias­sa kaik­ki ei mene kuten halu­aa. Jos ero­aa, tai ei edes mene hal­li­tuk­seen, antaa vain vas­ta­puo­lel­le avai­met käteen teh­dä mitä halu­aa. Ihan kai­kes­sa, ja mikään vih­rei­den asia ei mene eteen­päin, vaan kai­kes­sa men­nään taaksepäin. 

  Nyt Nii­nis­töl­lä on avai­met ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä palaut­taa kun­nol­li­nen val­von­ta ja Tal­vi­vaa­ra osoit­taa, mik­si se pitää teh­dä Kes­kus­tan kau­den jäl­keen. Kokoo­mus­kaan ei voi enää jar­rut­taa, kun se ei oikein näyt­täi­si mil­tään vih­reän sävyl­tä. Ymmär­tääk­se­ni han­ke on jo pan­tu hei­nä­kuun puo­lel­la vireille. 

  Ympä­ris­tön tuhoa­mi­ses­sa on se ero taval­li­seen poli­tiik­kaan, että kun esi­mer­kik­si kos­ki on raken­net­tu, niin sitä ei enää luon­nol­li­se­na näh­dä. Jos vaik­ka dema­rei­den olles­sa oppo­si­tios­sa hal­li­tus muut­taa ay-liik­keen ase­maa, niin sen pape­ril­le kir­joi­te­tun lain voi dema­rit muut­taa heti seu­raa­val­la hal­li­tus­kei­kal­la takai­sin. Tuhot­tua ympä­ris­töä ei saa samal­la taval­la takai­sin. Jo tämän takia oli hyvä jää­dä hal­li­tuk­seen, ettei kos­ki­la­kia men­ty avaaamaan. 

  Oma mie­li­pi­de on se, että ympä­ris­tön tila on niin vaka­va, että kaik­ki mah­dol­li­set voi­tot on otet­ta­va ja unoh­det­ta­va jon­kin­lai­nen poli­tii­kan van­hah­ta­va eti­ket­ti, jos­sa häviä­jän kuu­lui­si luo­vut­taa heti yhden tap­pion jäl­keen kaik­ki muut­kin tappelut.

 5. Ympä­ris­tön tuhoa­mi­ses­sa on se ero taval­li­seen poli­tiik­kaan, että kun esi­mer­kik­si kos­ki on raken­net­tu, niin sitä ei enää luon­nol­li­se­na nähdä.”

  Olen eri miel­tä ja fak­tat puhu­vat tois­ta. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa on luon­non­mu­kais­tet­tu usei­ta voimalakoskia. 

  Sik­si kan­nat­taa kan­nat­taa vesi­voi­man kor­vaa­vaa ydinvoimaa.

 6. Minä­kin jou­dun äänes­tä­mään monen sel­lai­sen bud­jet­ti­lain puo­les­ta, jota en pidä hyvä­nä. Näin par­la­men­ta­ris­mi toimii,”

  Mitään lakia ryh­mä­ku­ris­ta ei ole. Itse­näi­ses­ti ajat­te­le­va kan­san­edus­ta­ja saa, ja hänen mie­les­tä­ni pitää, äänes­tää oman­tun­ton­sa mukaan. Eikä niin­kun ryh­mä­joh­ta­ja, hal­li­tus tms. sanelee.

 7. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tämä liit­tyi Ylen uuti­seen ja enti­sen kun­ta- ja hal­lin­to­mi­nis­te­rin väit­tee­seen, että alue­kes­kusuu­dis­tus syn­tyi hal­li­tuk­ses­sa sora­ää­nit­tä. Tämä uudis­tus on syy­nä ympä­ris­tö­vi­ran­omais­ten ham­paat­to­muu­teen, mut­ta ei ole mitäen­kään sanot­tua, että van­han­mal­li­nen, itse­näi­sem­pi hal­lin­to oli­si sel­vin­nyt täs­tä sen parem­min. Suo­mi on menet­tä­nyt kai­vo­sa­lan asian­tun­te­muk­sen. Kun sitä ei ole mis­sään, ei sitä ole kaivoshallinnossakaan.En voi kui­ten­kaan olla ver­taa­mat­ta viran­omais­ten toi­min­taa täs­sä asias­sa STUK:n toi­min­taan ydin­voi­ma­loi­den valvonnassa.

  Min­kä­moi­sia sora­ää­niä Vih­reät sil­loin uudis­tuk­sen aikoi­hin esit­ti? Pys­tyt­kö anta­maan kon­kreet­ti­sia esimerkkejä?

 8. Hie­noa, täl­lä samal­la perus­teel­la voi­ta­neen sit­ten ohit­taa täl­lä pals­tal­la esi­tet­ty jat­ku­va kokoo­muk­seen tai dema­rei­hin koh­dis­tu­va kri­tiik­ki. Eiku, var­maan ihan eri asia

 9. Ide­aa­li­maa­il­mas­sa jokai­nen äänes­tys kos­ki­si vain sitä käsil­lä ole­vaa asi­aa. Pitäi­si voi­da luot­taa sii­hen, että suu­rin osa “puo­lu­een edus­ta­jis­ta” oli­si puo­lu­een päät­tä­män lin­jan mukai­sel­la kan­nal­la kes­ki­mää­rin joka äänes­tyk­ses­sä. Epä­täy­del­lis­ten seu­raus­me­net­te­ly­jen (uusi hallitus/vaalit) takia asiois­ta ei voi­kaan päät­tää asioi­na, vaan lehmänkauppoina.

  1. Ide­aa­li­maa­il­mas­sa jokai­nen äänes­tys kos­ki­si vain sitä käsil­lä ole­vaa asiaa.

   Täl­lai­nen maa­il­ma oli­si täy­sin epäi­de­aa­li­nen. Se on osoi­tet­ta­vis­sa yksin­ker­tai­sel­la ase­tel­mal­la. On kol­me tahoa A, B ja C ja teh­tä­vä­nä kol­me eril­lis­tä pää­tös­tä 1 2 ja 3. Hyö­dyt ja hai­tat pää­tös­ten hyväk­sy­mi­ses­tä ovat
   A1 ‑1
   B1 ‑1
   C1 + 10

   A2 ‑1
   B2 +10
   C2 ‑1

   A3 +10
   B3 ‑1
   C3 ‑1

   Enem­mis­tö­pää­tök­sil­lä kaik­ki kool­me esi­tys­tä hylä­tään ja jokai­sen hyö­ty­funk­tio on nol­la. Neu­vot­te­le­mal­la ja sopi­mal­la ne kaik­ki hyväk­sy­tään ja kaik­kien kol­men tahon hyö­ty­funk­tio on +8.

   Kus­ta­kin asias­ta erik­seen kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä päät­tä­mäl­lä on ajet­tu Kali­for­nia liki kon­kurs­siin. Ensin päät­tiin kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä sii­tä, kuin­ka kor­kea verot sal­li­taan ja sit­ten täs­tä täy­sin riip­pu­mat­ta kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä sii­tä, mitä niil­lä alen­ne­tuil­la veroil­la on kui­ten­kin saa­ta­va. Jos edus­kun­ta oli­si pelk­kä seka­va lau­ma toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia kan­san­edus­ta­jia, esi­mer­kik­si bud­je­tin aikaan­saa­mi­nen oli­si jok­seen­kin mahdotonta.

 10. YLE on aina muka­va syn­ti­puk­ki. Mut­ta jos asiat on noin kuin sanoit, eikö nuo Kes­kus­tan enti­set minis­te­rit ennen­kaik­kea jou­du outoon valoon. Ovat­ko he ammat­ti­tai­toi­sia politiikkoja?

 11. Evert The Neve­Rest: Olen eri miel­tä ja fak­tat puhu­vat tois­ta. Esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa on luon­non­mu­kais­tet­tu usei­ta voimalakoskia.

  Sik­si kan­nat­taa kan­nat­taa vesi­voi­man kor­vaa­vaa ydinvoimaa.

  Onks nyt joku kan­sal­li­nen yksin­ker­tai­suus päi­vä, kun Evert­kin innos­tuu? Ydin­voi­ma nime­no­maan tar­vit­see vesi­voi­maa, se on se nopeas­ti ja talou­del­li­ses­ti sää­det­tä­vä reser­vi jol­la vas­ta­taan kulu­tuk­sen vaih­te­lui­hin. Sama tie­ten­kin tuo­tan­non vaih­te­lui­den kans­sa tuu­li­voi­mas­sa. Min­kä takia vesi­voi­ma­loi­den pur­kua ole kyl­lä ehdot­ta­nut kukaan.

 12. Toi­mit­ta­jat tie­tä­vät aivan var­mas­ti sen, että eri­mie­li­syy­det rat­ko­taan hal­li­tuk­sen sisäl­lä ennen edus­kun­tae­si­tys­tä, kos­ka minä­kin tiesin.

  Oli­si Ode voi­nut edes ker­toa, mitä oli­si seu­ran­nut sii­tä, että vih­reät eivät oli­si suos­tu­neet pai­kal­li­sen ympä­ris­tö­hal­lin­non hävi­tyk­seen. Hal­li­tuk­sen hajoa­mi­nen? Jon­kun muun, vih­reil­le vie­lä tär­keäm­män asian mön­kään meno? Jos näin, niin min­kä asian? Salo­vaa­ra viit­ta­si kom­men­tis­saan 10.11.2012 kel­lo 19:54 juu­ri täl­lai­siin kysy­myk­siin — tosin kai­paa­mat­ta konkretiaa.

  Joku leh­män­kaup­pa­han tuos­sa teh­tiin, jos ker­ran vih­reät oli­vat niin kovas­ti kepu­jen kans­sa eri miel­tä ja oli niin vai­kea antaa asian men­nä läpi.

  1. Tähän pitäi­si vas­ta­ta jon­kun, joka sil­loin oli edus­kun­nas­sa. Minä en ollut.
   Nor­maa­li­ta­pauk­sis­sa tilan­ne on sel­lai­nen, että asias­ta oli­si pitä­nyt äänes­tää hal­li­tuk­sen sisäl­lä. Sil­loin­sii­tä voi äänes­tää myös edus­kun­nas­sa. Täl­lai­nen kan­nat­taa vain, jos on toi­voa, että oma kan­taa saa tukeas oppo­si­tios­ta. Samal­la se oli­si mer­kin­nyt, että kaik­ki ne lie­ben­nykj­set, joi­ta hal­li­tuk­sen neu­vot­te­luis­sa oli saa­tu sen­tään aikai­semk­si, pyy­hit­täi­siin pois.

 13. En ole ollut edus­kun­nas­sa noi­hin aikoi­hin, mut­ta muis­te­len sekä Kes­kus­tan, että Kokoo­muk­sen suun­nal­ta tul­leen pal­jon kom­ment­tia Vuo­tok­ses­ta ja Kol­la­jas­ta. Voi olla, että nuo oli­si pää­tet­ty raken­taa vii­me hal­li­tuk­ses­sa, jos Vih­reät eivät oli­si olleet koko kaut­ta hallituksessa. 

  Tämä on sit­ten ihan ulko­puo­li­sen spe­ku­laa­tio­ta jul­ki­suu­den seu­raa­mi­sen pohjalta.

 14. Anna-Lii­sa:
  ‘snip’
  Oli­si Ode voi­nut edes ker­toa, mitä oli­si seu­ran­nut sii­tä, että vih­reät eivät oli­si suos­tu­neet pai­kal­li­sen ympä­ris­tö­hal­lin­non hävitykseen.
  ‘snip’

  Ehkä Osmo ker­too, kun hävi­tys tapahtuu?
  Eihän paikallinen/alueellinen ympä­ris­tö­hal­lin­to ole mihin­kään hävin­nyt, edus­ta­jia esiin­tyy tele­vi­sios­sa­kin tämän asian tii­moil­ta jat­ku­vas­ti (pai­kal­li­nen = kun­ta, jol­la ei ole suu­ris­sa hank­keis­sa mitään tekemistä).

  Käsi­tyk­se­ni mukaan ELY-kes­kuk­sen joh­ta­ja ei voi mää­rä­tä ympä­ris­töih­mi­siä, vaan he ovat ympä­ris­tö­asiois­sa ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön alai­sia, joka sekään ei voi mää­rä­tä (kum­ma kyllä!).

  Ja Tal­vi­vaa­ran luvat on myön­net­ty aikai­sem­man orga­ni­saa­tion toimesta.

 15. Kai­ke­ti nyt Tal­vi­vaa­ra saa kai­kil­ta mah­dol­li­sil­ta viran­omai­sil­ta tar­vit­ta­vaa tie­toa, jos sitä löytyy!
  Mis­sä koh­ti Tal­vi­vaa­ra alun­pe­rin teki jotain vas­toin lupia/yms?
  Onko viran­omai­set anta­neet ongel­mis­sa neu­vo­ja, vai vain moit­ti­neet ja käs­ke­neet kor­ja­ta hom­mat? Vas­taa­via kysy­myk­siä lie­nee paljon.
  Sic tran­sit glo­ria mun­di, tai jotain sin­ne päin.

 16. Veik­kaan, että Kes­kus­tal­ta sai­si samas­ta asias­ta koo­tut seli­tyk­set osa kak­ko­sen. Oli par­la­men­taa­ri­nen pää­tök­sen­te­ko mil­lais­ta tahan­sa, niin siel­lä te olet­te saman pöy­dän ääres­sä istu­neet ja näis­tä hom­mis­ta yhdes­sä päät­tä­neet. Mik­si polii­ti­kon on niin vai­kea sanoa äänes­tä­jil­leen: “Anteek­si, me yri­tim­me par­haam­me, mut­ta sös­sit­tiin tää homma.”?

 17. Mis­sä on äänes­tä­jän kulut­ta­jan­suo­ja ja
  onko tämä par­la­men­taa­ris­ta päätöksentekoa? 

  Six Pack hal­li­tus on kuin sii­nä oli­si yhtä mon­ta hal­li­tus­ka kuin on ministereitä. 

  Jokai­nen minis­te­ri tekee jotain jut­tua ja muut vain levit­te­le­vät käsi­ään. Onko tämä parlamentaaristaP

  Wal­lin jär­jes­te­li varus­kun­tia. Hen­riks­son näkee ihmis­kau­pan pik­ku-ukko­ja. Gus­tafs­son hom­maa pie­nen­tää kou­lun ryh­mä­koot niin, että opet­ta­jia on pian enem­män kuin oppi­lai­ta. Kiu­ru teki Yleis­ra­dios­ta niin val­tiol­li­sen, että Kii­nan kom­mu­nis­ti­nen puo­lue punas­tui kateu­des­ta. Häkä­mies revit­tiin EK:hon. Iha­lai­nen ja Kos­ki­nen hoi­ta­vat taus­ta­jär­jes­tö­jen­sä asioi­ta. Kyl­lö­nen nos­ti autio­tie 22:n val­ta­kun­nan ykkös­hank­keek­si. Virk­ku­nen run­noo kun­ta­uu­dis­tus­ta kuin käär­met­tä pys­syyn. Räsä­nen ja Arhin­mä­ki järk­kää­vät kave­rei­taan hyviin hommiin…

  Vii­me hal­li­tus­kau­den ehkä kuvaa­vin esi­merk­ki oli par­la­men­taa­ri­ses­ti erit­täin ris­ti­rii­tai­nen Holm­lun­din hätä­kes­kusuu­dis­tus, jos­ta sii­tä­kään kukaan muu val­tio­neu­vos­ton jäsen ei lausu­nut yhtään mitään. Samaa lajia oli minis­te­ri Hys­sä­län lää­ke­lai­tok­sen siir­to Kuopioon.

  Kun­ta­vaa­leis­sa puo­lu­eet oli­vat fra­mil­la ole­vis­ta asiois­ta var­sin eri miel­tä. Onko oikein, että edus­kun­nas­sa äänes­te­tään eri taval­la kuin esi­te­tään äänes­tä­jil­le. Mis­sä on äänes­tä­jän kuluttajansuoja?

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Täl­lai­nen maa­il­ma oli­si täy­sin epäi­de­aa­li­nen. Se on osoi­tet­ta­vis­sa yksin­ker­tai­sel­la ase­tel­mal­la. On kol­me tahoa A, B ja C ja teh­tä­vä­nä kol­me eril­lis­tä pää­tös­tä 1 2 ja 3. Hyö­dyt ja hai­tat pää­tös­ten hyväk­sy­mi­ses­tä ovat
  A1 ‑1
  B1 ‑1
  C1 + 10
  A2 ‑1
  B2 +10
  C2 ‑1
  A3 +10
  B3 ‑1
  C3 ‑1
  Enem­mis­tö­pää­tök­sil­lä kaik­ki kool­me esi­tys­tä hylä­tään ja jokai­sen hyö­ty­funk­tio on nol­la. Neu­vot­te­le­mal­la ja sopi­mal­la ne kaik­ki hyväk­sy­tään ja kaik­kien kol­men tahon hyö­ty­funk­tio on +8.

  Ote­taan esi­mer­kik­si talo­yh­tiö, jos­sa on kol­me rap­pua A, B ja C. Talo­yh­tiö suun­ni­te­lee his­sin raken­ta­mis­ta kuhun­kin rap­puun. Kaik­ki asuk­kaat hyö­ty­vät his­sis­tä enem­män kuin sen kus­tan­nuk­set ovat. Ole­te­taan, että kun­kin rapun his­sis­tä äänes­te­tään erik­seen. Kos­ka kaik­ki asuk­kaat kan­nat­ta­vat his­sin raken­ta­mis­ta vain omaan rap­puun, his­si jää raken­ta­mas­sa eikä kukaan tuon talo­yh­tiön asu­kas ter­veh­di enää naa­pu­ri­ra­pun asukasta.

 19. Laa­ja­poh­jai­sel­la enem­mis­tö­hal­li­tuk­sel­la on hin­tan­sa. Parem­pi kui­ten­kin, että on enem­mis­tö­hal­li­tus kuin, että ei oli­si hal­li­tus­ta lainkaan.

 20. Eins­ten:
  “Ylen uuti­set ker­toi­vat vih­rei­den äänes­tä­neen edus­kun­nas­sa alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen puo­les­ta, tosin perä­ti kuusi oli pois­sa. Aika ammat­ti­tai­dot­to­man kuvan uuti­sen teki­jät itses­tään anta­vat. Ikään kuin koke­neen poli­tii­kan toi­mit­ta­jat eivät tie­täi­si, miten par­la­men­taa­ri­nen pää­tök­sen­te­ko toimii.”

  Onko niin, että hall­li­tus­puo­luei­den käy­mät kiis­tat ja nii­den sisäl­löt ovat jul­kis­ta tie­toa? Jos näin on, niin sit­ten poli­tii­kan toi­mit­ta­jat eivät ehkä ole ajan tasal­la. Itse ker­roit seu­ran­nee­si kes­kus­te­lua Vih­rei­den säh­kö­pos­ti­pals­tal­la, joka tus­kin on julkinen?


  Ei kai min­kään hall­lin­to­uu­dis­tuk­sen tavoit­tee­na voi olla sel­lai­nen tila, joka mah­dol­lis­taa luvat­tu­jen ja lain­mu­kais­ten vel­vol­li­suuk­sien rik­ko­mi­sen, jos­ta käsit­tääk­sen Tal­vi­vaa­ran koh­dal­la on kyse? 

  Lue­pa Voi­ma-leh­den artik­ke­li Tal­vi­vaa­ras­ta ja mie­ti, miten pit­käl­le “lain­mu­kai­sia vel­vol­li­suuk­sia” tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suus­syis­tä muo­ka­taan, jos vain poliit­ti­nen val­ta riit­tää muokkamiseen.
  Riit­tää­hän se, toki, kun eri puo­luei­den mark­ki­na­li­be­ra­lis­tit löy­tä­vät toi­sen­sa ja puol­ta­vat tois­ten­sa hankkeita.

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra: On kol­me tahoa A, B ja C

  Yleen­sä ei pää­te­tä itseä suo­raan kos­ke­vis­ta asiois­ta, vaan tahot a,b,c päät­tä­vät ryh­miä d,e,f kos­ke­vis­ta hank­keis­ta, ja sovit­te­li­si­vat itse eri­lai­sil­la arvioil­la las­ket­tua koko­nais­hyö­tyä ja omia ideo­lo­gi­sia ker­toi­mia ulkois­vai­ku­tuk­sil­le. Ryh­mäl­lä oli­si yhä suu­ri vai­ku­tus­val­ta taus­ta­työn teke­mi­ses­sä ja perus­te­lu­jen anta­mi­ses­sa sil­le “yhtei­sen lin­jan” päätökselle.

 22. e.e.maa:
  “Anteek­si, me yri­tim­me par­haam­me, mut­ta sös­sit­tiin tää homma.”? 

  Tämä muu­ten ei ole huo­no kysy­mys. Poli­tiik­kaa aktii­vi­ses­ti seu­raa­vat tie­tä­vät tämän par­la­men­taa­ri­sen tavan teh­dä pää­tök­siä. Vie­lä lähem­pää kat­so­vat ovat toden­nä­köi­ses­ti peril­lä lin­ja­ris­ti­rii­dois­ta, ja sisä­pii­ri­läi­set tie­tä­vät mis­tä ken­kä puris­taa ja min­kä­lais­ta kaup­paa käy­dään. Suu­rin osa ihmi­sis­tä näkee vain puo­luei­ta jot­ka syö­vät äänes­tä­jää var­ten bana­li­soi­tu­ja vaa­li­lu­pauk­sia buli­mik­ko suklaa­ta. Viestintäongelma. 

  Min­kä ihmeen takia hal­li­tus­puo­lu­een pitää ime­läl­lä teko­hy­myl­lä heh­kut­taa “fan­tas­tis­ta rat­kai­sua” joka yhte­näi­ses­ti saa­vu­tet­tiin? Mik­si ei todel­la­kin sanoa että tämä oli pas­ka hom­ma mut­ta ei niin pas­ka että oli­si kan­nat­ta­nut kaa­taa hal­li­tus tai läh­teä sii­tä? Mik­si valeh­del­la yhtei­näi­syy­des­tä? Uskon että monen oli­si hel­pom­paa luot­taa vih­rei­siin jos vih­reät (edes per hal­li­tus­kausi) nimeäisivät 

  -2–3 asi­aa jois­ta ei ker­ta­kaik­ki­aan tin­gi­tä tai luovuta,
  — 5–6 tär­ke­ää asi­aa joi­ta ajetaan

  Ja ilmoit­tai­si­vat että suun­nil­leen kai­kes­ta voi­daan hyvän maun rajois­sa kes­kus­tel­la. Tot­ta kai tämä on hal­li­tus­kump­pa­neil­le sel­vää, mut­ta lie­ni­si suu­rel­le ylei­söl­le aina­kin aka­tee­mi­ses­ti mielenkiintoista.

 23. Pitäi­si­kö ottaa mää­räe­nem­mis­töt käyttöön? 

  Jos joku arvoi­sa hal­li­tuk­sen jäsen saa fik­saa­tion jos­tain ääliö­mäi­ses­tä jutus­ta, kuten esi­mer­kik­si lää­nin­hal­li­tus­ten lopet­ta­mi­ses­ta, ja jos hal­li­tus on asias­ta eri­mie­li­nen, niin sil­loin asian voi­si vie­dä edus­kun­taan siten, että pää­tös vaa­ti­si määräenemmistön.

  Jos asia saa mää­räe­nem­mis­töä edus­kun­nas­sa se kaa­tu tai siir­tyy yli vaalien.

 24. Hyvää poli­tiik­kaa on etsiä kom­pro­mis­se­ja ja vai­kut­taa asioihin. 

  Perus­suo­ma­lais­ten “vas­tus­tam­me kaik­kea” poli­tiik­ka on umpi­ku­ja. USA:ssa hal­vaan­nus joh­tuu pit­käl­le juu­ri tea Par­ty lii­keen “ei kom­pro­mis­se­ja” painostuksesta.

  Koh­tuul­li­sen pal­jon Tea Par­ty ‑lii­keen tee­mois­ta on valu­nut Perus­suo­ma­lais­ten ohjel­ma­lin­joik­si, vaik­ka hei­dän pää­vas­tus­ta­jan­sa onkin kui­ten­kin SDP.

 25. Uskon että monen oli­si hel­pom­paa luot­taa vih­rei­siin jos vih­reät (edes per hal­li­tus­kausi) nimeäisivät 

  -2–3 asi­aa jois­ta ei ker­ta­kaik­ki­aan tin­gi­tä tai luovuta,
  — 5–6 tär­ke­ää asi­aa joi­ta ajetaan

  Ai ilmoi­tet­tai­siin vähän niin­kuin täl­lä taval­la? http://www.vihreat.fi/node/6971

  Ympä­ris­tö­hal­lin­nos­ta tavoit­teis­sa sano­taan: Vah­vis­te­taan ympä­ris­tö­hal­lin­toa muun muas­sa siir­tä­mäl­lä ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­öön asia­ko­ko­nai­suuk­sia maa- ja metsätalousministeriöstä.

  Ehkä­pä jotain on opit­tu edel­li­ses­tä hallituskaudesta.

 26. Sehän nyt on tie­ten­kin sel­vää, ettei Vih­reät ole iki­nä vas­tuus­sa mis­tään ikä­väs­tä. Noin­han Per­su­jen­kin epäi­le­mät­tä oli­si pitä­nyt toi­mia, hal­li­tuk­seen vaan neu­vot­te­le­maan ja sit­ten blog­gail­tai­siin, miten har­mit­taa kun jou­tuu pelaa­maan Jyr­kin tiimissä.

  Tämän vuok­si itse kan­na­tan­kin pakol­li­sia vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sia tähän maa­han. Ne voi­tai­siin muo­dos­taa vaik­ka vaa­leis­sa eni­ten ääniä saa­neen puo­lu­een edus­ta­jien jou­kos­ta. Neu­vo­tel­ta­koon kiis­ta­na­lai­set asiat edus­kun­nas­sa ja valio­kun­nis­sa kaik­kien 200 edus­ta­jan kes­ken, ja hal­li­tuk­sen pää­asial­li­se­na teh­tä­vä­nä olkoon vain edus­taa, pan­na toi­meen sekä val­voa pää­tet­ty­jen asioi­den toteu­tu­mis­ta. Sil­loin ei tule täl­lai­sia­kaan “mut­kun par­la­men­ta­ris­mi” ‑seli­tyk­siä, kun voi rehel­li­ses­ti olla omaa mieltään.

  Bonuk­se­na Paa­vo Arhin­mäes­tä ei enää iki­nä tuli­si min­kään sor­tin minis­te­riä, mikä ei voi olla huo­no asia.

 27. Mik­ko Säre­lä:
  Ai ilmoi­tet­tai­siin vähän niin­kuin täl­lä taval­la? http://www.vihreat.fi/node/6971

  Vähän niin­kuin tuo­hon tapaan. Mut­ta mie­luum­min ennen vaa­le­ja. Ymmär­rän toki että tilan­teet muut­tuu niin pal­jon että kaik­keen varau­tu­mi­nen on mah­do­ton­ta, mut­ta var­mas­ti aut­taa ihmi­siä hah­mot­ta­maan mis­sä men­nään. Kun ongel­ma on ihan oikeas­ti sii­nä että suu­rin osa ihmi­sis­tä ei hal­lit­se tätä “par­la­men­taa­ris­ta pää­tök­sen­te­ko­ta­paa” (en minä­kään kai­kil­ta osin, vaik­ka har­ras­tan­kin poli­tiik­ka aktii­vi­ses­ti) tai tie­dä sii­tä, eikä kai pidä­kään. Par­la­men­taa­ri­nen pää­tök­sen­te­ko on kou­ke­roi­suu­des­saan ja moni­mer­ki­tyk­sel­li­syy­de­sään lähin­nä ver­rat­ta­vis­sa diplomaattiranskaan.

  Toki tie­dän että poli­tii­kas­sa luot­ta­muk­sel­la ja luot­ta­muk­sel­li­sil­la kes­kus­te­luil­la on paik­kan­sa jo ihan työ­rau­han­kin takia, mut­ta silti:

  Mik­si ihmees­sä Vil­le Nii­nis­tö pitää lait­taa kame­ran eteen sano­maan, että on hyvin tyy­ty­väi­nen uusiin ely-kes­kuk­siin ja luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen huo­li resur­soin­nin puut­teis­ta ja etu­ris­ti­rii­dois­ta on perus­tee­ton­ta? Mik­sei vil­le voi sanoa että tämä oli nyt huo­no tik­ki, mut­ta ei niin huo­no että sil­lä oli­si kan­nat­ta­nut läh­teä hallituksesta? 

  Ehkä­pä jotain on opit­tu edel­li­ses­tä hallituskaudesta. 

  On joo, aina­kin se että mis­tään ei ole nyt kuu­lu­nut sitä maa­il­man rai­vos­tut­ta­vin­ta “hal­li­tuk­ses­taon­pa­rem­pi­vai­kut­taa­hal­li­tuk­ses­taon­pa­rem­pi­vai­kut­taa­hal­li­tuk­ses­taon­pa­rem­pi­vai­kut­taa ‑mant­raa. Sem­min­kin kun esi­mer­kik­si tämä ely-keis­si osoit­taa että se ei vain yksi­se­lit­tei­ses­ti pidä paikkaansa. 

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Täl­lai­nen maa­il­ma oli­si täy­sin epäi­de­aa­li­nen. Se on osoi­tet­ta­vis­sa yksin­ker­tai­sel­la ase­tel­mal­la. On kol­me tahoa A, B ja C ja teh­tä­vä­nä kol­me eril­lis­tä pää­tös­tä 1 2 ja 3. Hyö­dyt ja hai­tat pää­tös­ten hyväk­sy­mi­ses­tä ovat
  A1‑1
  B1‑1
  C1+ 10

  A2‑1
  B2+10
  C2 ‑1

  A3+10
  B3 ‑1
  C3 ‑1

  Enem­mis­tö­pää­tök­sil­lä kaik­ki kool­me esi­tys­tä hylä­tään ja jokai­sen hyö­ty­funk­tio on nol­la. Neu­vot­te­le­mal­la ja sopi­mal­la ne kaik­ki hyväk­sy­tään ja kaik­kien kol­men tahon hyö­ty­funk­tio on +8.

  Kus­ta­kin asias­ta erik­seen kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä päät­tä­mäl­lä on ajet­tu Kali­for­nia liki kon­kurs­siin. Ensin päät­tiin kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä sii­tä, kuin­ka kor­kea verot sal­li­taan ja sit­ten täs­tä täy­sin riip­pu­mat­ta kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä sii­tä, mitä niil­lä alen­ne­tuil­la veroil­la on kui­ten­kin saa­ta­va. Jos edus­kun­ta oli­si pelk­kä seka­va lau­ma toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia kan­san­edus­ta­jia, esi­mer­kik­si bud­je­tin aikaan­saa­mi­nen oli­si jok­seen­kin mahdotonta.

  Eihän jokai­ses­ta asias­ta tar­vit­se päät­tää yksi­tel­len, pää­tök­set 1,2,3 voi­daan yhdis­tää yhdek­si pää­tök­sek­si, jol­loin kaik­ki äänes­tä­vät kyl­lä ja pää­tös menee läpi. Käy­tän­nön hyö­ty­nä sekä kan­san­edus­ta­jat että äänes­tä­jät voi­vat pal­jon parem­min arvio­da kom­pro­mis­sin arvoa.

  kkk: Ote­taan esi­mer­kik­si talo­yh­tiö, jos­sa on kol­me rap­pua A, B ja C. Talo­yh­tiö suun­ni­te­lee his­sin raken­ta­mis­ta kuhun­kin rap­puun. Kaik­ki asuk­kaat hyö­ty­vät his­sis­tä enem­män kuin sen kus­tan­nuk­set ovat. Ole­te­taan, että kun­kin rapun his­sis­tä äänes­te­tään erik­seen. Kos­ka kaik­ki asuk­kaat kan­nat­ta­vat his­sin raken­ta­mis­ta vain omaan rap­puun, his­si jää raken­ta­mas­sa eikä kukaan tuon talo­yh­tiön asu­kas ter­veh­di enää naa­pu­ri­ra­pun asukasta.

  Sama täs­sä, ongel­ma kor­jaan­tuu sil­lä että äänes­tyk­seen ote­taan kaik­ki his­sit kerralla.

 29. Eihän jokai­ses­ta asias­ta tar­vit­se päät­tää yksi­tel­len, pää­tök­set 1,2,3 voi­daan yhdis­tää yhdek­si pää­tök­sek­si, jol­loin kaik­ki äänes­tä­vät kyl­lä ja pää­tös menee läpi. 

  Täl­lai­sia paket­te­ja, jos­sa sido­taan samaan lakiin Sata­man raken­ta­mi­nen johon­kin, lap­si­li­sien taso­ko­ro­tus ja kou­lun sti­pen­di­jär­jes­tel­mä, teh­dään Yhdys­val­lois­sa, mut­ta meil­lä eri asioi­ta kos­ke­vat asiat yri­te­tään pitää eri lakien pii­ris­sä ihan noin lain luki­jan elä­mää hel­pot­taak­sem­me. Niin­pä jou­du­taan neu­vot­te­le­maan nois­ta kol­mes­ta asias­ta. Jot­ta neu­vot­te­luis­sa oli­si mitään poh­jaa, tar­vi­taan ryh­mä­ku­ria ja niin edel­leen. Neu­vot­te­lut käy­dään hal­li­tus­puo­luei­den kes­ken. Oppo­si­tio­puo­luei­den kan­san­edus­ta­jien ei tar­vit­se läpi mitään epä­miel­lyt­tä­vää, min­kä vas­ta­pai­no­na oppo­si­tio­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teel­lä ei ole mitään vai­ku­tus­ta mihin­kään muu­hun­kaan, mitä edus­kun­ta päät­tää. Sik­si kaik­ki perus­suo­ma­lai­sia lukuu­not­ta­mat­ta, pyr­ki­vät hal­li­tuk­seen, kos­ka puo­lu­een pitäi­si ajaa nii­tä asioi­ta, joi­ta se on äänes­tä­jil­leen luvan­nut ajaa, eikä oppåo­si­tios­sa aja mitään.

 30. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Oppo­si­tio­puo­luei­den kan­san­edus­ta­jien ei tar­vit­se läpi mitään epä­miel­lyt­tä­vää, min­kä vas­ta­pai­no­na oppo­si­tio­kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teel­lä ei ole mitään vai­ku­tus­ta mihin­kään muu­hun­kaan, mitä edus­kun­ta päättää.

  Oppo­si­tio­puo­luei­den vai­ku­tus on epä­suo­raa. Hal­li­tus jou­tuu otta­maan huo­mioon oppo­si­tion aja­mat asiat tai muu­ten oppo­si­tio­puo­luei­den suo­sio kas­vaa. Per­su­jen kan­na­tuk­sen nousun pelos­sa hal­li­tus on jou­tu­nut EU ‑poli­tii­kas­sa toi­mi­maan kriit­ti­sem­min kuin oli­si muu­ten teh­nyt. Myös tur­va­paik­ka­po­li­tiik­ka on per­su­jen ansios­ta tiu­kem­paa kuin mitä se oli­si ollut ilman jytkyä.

 31. YLE näyt­tää ole­van hyvin peril­lä, ellei perä­ti muka­na par­la­men­taa­ri­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa poh­jois-korea­lai­seen tyyliin. 

  Tänään RKP:n mar­salk­ka Carl Haglund oli TV 1:n ykkösaamu-ohjelmassa.

  Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Haglund sanoi, että “Vete­raa­ni­ko­deil­le kaa­vail­laan uut­ta käyttöä”.

  Ohjel­ma päät­tyi klo. 10:45 ja klo. 10:46 YLE jul­kai­si inter­ne­tis­sä tämän “jymy­uu­ti­sen”.

  Tätä “uutis­ta” on YLE tuo­nut uuvut­ta­vas­ti joka lähetyksessä.

  Ihmeel­li­sin­tä on, että YLE:n uuti­sis­sa on muka­na asias­ta haas­tat­te­lu­ja ja mate­ri­aa­lia, jot­ka on teh­ty jo vii­kol­la, päi­viä ennen kuin Haglund esiin­tyi televisiossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.