Eikö Ylen uutistoimituksessa tiedetä, miten parlamentaarinen päätöksenteko toimii?

Ylen uutiset ker­toi­vat vihrei­den äänestäneen eduskun­nas­sa alue­hallintou­ud­is­tuk­sen puoles­ta, tosin peräti kuusi oli pois­sa. Aika ammat­ti­taidot­toman kuvan uutisen tek­i­jät itses­tään anta­vat. Ikään kuin koke­neen poli­ti­ikan toimit­ta­jat eivät tietäisi, miten par­la­men­taari­nen päätök­sen­teko toimii. 

Poli­ti­ikan tärkeim­mät käden­vään­nöt käy­dään hal­li­tuk­sen sisäl­lä. Asi­at riidel­lään hal­li­tus­puoluei­den välil­lä ennen kuin esi­tys tuo­daan eduskun­taan. Eduskun­nas­sa hal­li­tus­puolueet aja­vat, joskus ham­mas­ta purren, läpi sen, mitä hal­li­tuk­sen käden­vään­nössä on päätet­ty. Minäkin joudun äänestämään mon­en sel­l­aisen bud­jet­ti­lain puoles­ta, jota en pidä hyvänä. Näin par­la­men­taris­mi toimii, ja sen poli­ti­ikan toimit­ta­jat kyl­lä tietävät. Muu­ta vai­h­toe­htoa ei oikein ole. Joskus kun oikein pän­nii, protestoidaan jäämäl­lä pois äänestyksestä.

En ollut sil­loin eduskun­nas­sa, mut­ta seurasin asi­aa vihrei­den sähkö­posti­pal­sto­jen väl­i­tyk­sel­lä. Vihreät ja keskus­ta oli­vat ympäristöhallinnon kuo­himis­es­ta täysin eri mieltä keskenään. Alku­peräiseen ehdo­tuk­seen saati­in joitakin lieven­nyk­siä, mut­ta lop­putu­los oli huono. Ympäristövi­ra­nomais­ten itsenäisyys meni ja niiden toim­inta tosi­asi­as­sa alis­tet­ti­in elinkeino­jen edis­tämistä ajav­ille intresseille.
Sivu­men­nen sanoen koko ELY-han­ke johti niin sekavaan hallintoon, että se pitäisi kor­ja­ta kokonaan.

Vihreät viime hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa hylkä­sivät tar­jouk­sen lähteä uud­estaan por­var­i­hal­li­tuk­seen. Tämä kiista oli suure­na syynä ratkaisu­umme. Niin huonos­ti ympäristömin­is­teri Lehtomä­ki puo­lusti ympäristöhallinnon asi­aa, että vihreät pani­vat kyn­nyskysymyk­sek­si ympäristömin­is­terin salkun saamisen.

37 vastausta artikkeliin “Eikö Ylen uutistoimituksessa tiedetä, miten parlamentaarinen päätöksenteko toimii?”

 1. Jos vihreät ovat anta­neet jois­sain asiois­sa perik­si, ovat var­maankin voit­ta­neet toi­sis­sa, ja ovat ylpeitä hal­li­tuk­sen kokon­ais­saavu­tuk­sista (hyvine ja hunoine kohti­neen), ja hyväksyvät myös nuo vähem­män hyvät teot omik­si valinnoikseen.

 2. Ympäristömin­is­teri Ville Niin­istö kirjoittaa:

  “Itsel­läni ei ole toimi­val­taa puut­tua yksit­täisen yhtiön valvon­taan tai siinä tehtävi­in vira­nomais­päätök­si­in. Vas­tuu lain­mukaisen tilan saavut­tamis­es­ta on nyt yhtiöllä.”

  “Oikeuskans­lerin mukaan en vas­tu­ullise­na min­is­ter­inä voi ottaa kan­taa itsenäiselle valvon­tavi­ra­nomaiselle, Ely-keskuk­selle, kuu­lu­vaan päätökseen.”

  http://www.vihreat.fi/blogit/ville-niinisto/talvivaaran-suuri-vastuu

 3. “Ylen uutiset ker­toi­vat vihrei­den äänestäneen eduskun­nas­sa alue­hallintou­ud­is­tuk­sen puoles­ta, tosin peräti kuusi oli pois­sa. Aika ammat­ti­taidot­toman kuvan uutisen tek­i­jät itses­tään anta­vat. Ikään kuin koke­neen poli­ti­ikan toimit­ta­jat eivät tietäisi, miten par­la­men­taari­nen päätök­sen­teko toimii.”

  Onko niin, että hal­l­li­tus­puoluei­den käymät kii­s­tat ja niiden sisäl­löt ovat julk­ista tietoa? Jos näin on, niin sit­ten poli­ti­ikan toimit­ta­jat eivät ehkä ole ajan tasal­la. Itse ker­roit seu­ran­neesi keskustelua Vihrei­den sähkö­posti­pal­stal­la, joka tuskin on julkinen?

  Vas­tu­un sysäämi­nen hallintou­ud­is­tuk­sen niskaan tun­tuu lähtöko­htais­es­ti kovin keinotekoiselta. Mikäli hallintou­ud­is­tus­ta ei olisi tapah­tunut, niin tarkoit­taisiko se sitä, että Tal­vi­vaaran katas­trofia ei olisi tapah­tunut? Jos näin, niin mil­lä perusteil­la? Ei kai minkään hal­llintou­ud­is­tuk­sen tavoit­teena voi olla sel­l­ainen tila, joka mah­dol­lis­taa luvat­tu­jen ja lain­mukaisten velvol­lisuuk­sien rikkomisen, jos­ta käsit­tääk­sen Tal­vi­vaaran kohdal­la on kyse?

  Nyt kyl­lä herää mie­lenki­in­to sen suh­teen, mil­lä perusteil­la Vihreät aikoinaan hallintou­ud­is­tus­ta vastusti?

  1. Tämä liit­tyi Ylen uutiseen ja entisen kun­ta- ja hallinto­min­is­terin väit­teeseen, että aluekeskusu­ud­is­tus syn­tyi hal­li­tuk­ses­sa soraäänit­tä. Tämä uud­is­tus on syynä ympäristövi­ra­nomais­ten ham­paat­to­muu­teen, mut­ta ei ole mitäenkään san­ot­tua, että van­han­malli­nen, itsenäisem­pi hallinto olisi selvin­nyt tästä sen parem­min. Suo­mi on menet­tänyt kaivos­alan asiantun­te­muk­sen. Kun sitä ei ole mis­sään, ei sitä ole kaivoshallinnos­sakaan. En voi kuitenkaan olla ver­taa­mat­ta vira­nomais­ten toim­intaa tässä asi­as­sa STUK:n toim­intaan ydin­voimaloiden valvonnassa.

 4. Tämän asian kun vielä ymmärtäi­sivät myös ympäristöjär­jestöt ja vihrei­den äänestäjät — ei voi aina ero­ta hal­li­tuk­ses­ta, jos jos­sain asi­as­sa kaik­ki ei mene kuten halu­aa. Jos eroaa, tai ei edes mene hal­li­tuk­seen, antaa vain vastapuolelle avaimet käteen tehdä mitä halu­aa. Ihan kaikessa, ja mikään vihrei­den asia ei mene eteen­päin, vaan kaikessa men­nään taaksepäin. 

  Nyt Niin­istöl­lä on avaimet ympäristömin­is­ter­inä palaut­taa kun­nolli­nen valvon­ta ja Tal­vi­vaara osoit­taa, mik­si se pitää tehdä Keskus­tan kau­den jäl­keen. Kokoomuskaan ei voi enää jar­rut­taa, kun se ei oikein näyt­täisi miltään vihreän sävyltä. Ymmärtääk­seni han­ke on jo pan­tu heinäku­un puolel­la vireille. 

  Ympäristön tuhoamises­sa on se ero taval­liseen poli­ti­ikkaan, että kun esimerkik­si kos­ki on raken­net­tu, niin sitä ei enää luon­nol­lise­na nähdä. Jos vaik­ka demarei­den ollessa oppo­si­tios­sa hal­li­tus muut­taa ay-liik­keen ase­maa, niin sen paper­ille kir­joite­tun lain voi demar­it muut­taa heti seu­raaval­la hal­li­tuskeikalla takaisin. Tuhot­tua ympäristöä ei saa samal­la taval­la takaisin. Jo tämän takia oli hyvä jäädä hal­li­tuk­seen, ettei koski­lakia men­ty avaaamaan. 

  Oma mielipi­de on se, että ympäristön tila on niin vaka­va, että kaik­ki mah­dol­liset voitot on otet­ta­va ja uno­hdet­ta­va jonkin­lainen poli­ti­ikan van­hah­ta­va etiket­ti, jos­sa häviäjän kuu­luisi luovut­taa heti yhden tap­pi­on jäl­keen kaik­ki muutkin tappelut.

 5. “Ympäristön tuhoamises­sa on se ero taval­liseen poli­ti­ikkaan, että kun esimerkik­si kos­ki on raken­net­tu, niin sitä ei enää luon­nol­lise­na nähdä.”

  Olen eri mieltä ja fak­tat puhu­vat toista. Esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa on luon­non­mukaistet­tu usei­ta voimalakoskia. 

  Sik­si kan­nat­taa kan­nat­taa vesivoiman kor­vaavaa ydinvoimaa.

 6. “Minäkin joudun äänestämään mon­en sel­l­aisen bud­jet­ti­lain puoles­ta, jota en pidä hyvänä. Näin par­la­men­taris­mi toimii,”

  Mitään lakia ryh­mäkurista ei ole. Itsenäis­es­ti ajat­tel­e­va kansane­dus­ta­ja saa, ja hänen mielestäni pitää, äänestää oman­tun­ton­sa mukaan. Eikä niinkun ryh­mäjo­hta­ja, hal­li­tus tms. sanelee.

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Tämä liit­tyi Ylen uutiseen ja entisen kun­ta- ja hallinto­min­is­terin väit­teeseen, että aluekeskusu­ud­is­tus syn­tyi hal­li­tuk­ses­sa soraäänit­tä. Tämä uud­is­tus on syynä ympäristövi­ra­nomais­ten ham­paat­to­muu­teen, mut­ta ei ole mitäenkään san­ot­tua, että van­han­malli­nen, itsenäisem­pi hallinto olisi selvin­nyt tästä sen parem­min. Suo­mi on menet­tänyt kaivos­alan asiantun­te­muk­sen. Kun sitä ei ole mis­sään, ei sitä ole kaivoshallinnossakaan.En voi kuitenkaan olla ver­taa­mat­ta vira­nomais­ten toim­intaa tässä asi­as­sa STUK:n toim­intaan ydin­voimaloiden valvonnassa.

  Minkä­moisia soraääniä Vihreät sil­loin uud­is­tuk­sen aikoi­hin esit­ti? Pystytkö anta­maan konkreet­tisia esimerkkejä?

 8. Hienoa, täl­lä samal­la perus­teel­la voita­neen sit­ten ohit­taa täl­lä pal­stal­la esitet­ty jatku­va kokoomuk­seen tai demarei­hin kohdis­tu­va kri­ti­ik­ki. Eiku, var­maan ihan eri asia

 9. Ideaal­i­maail­mas­sa jokainen äänestys koskisi vain sitä käsil­lä ole­vaa asi­aa. Pitäisi voi­da luot­taa siihen, että suurin osa “puolueen edus­ta­jista” olisi puolueen päät­tämän lin­jan mukaisel­la kan­nal­la keskimäärin joka äänestyk­sessä. Epätäy­del­lis­ten seu­raus­menet­te­ly­jen (uusi hallitus/vaalit) takia asioista ei voikaan päät­tää asioina, vaan lehmänkauppoina.

  1. Ideaal­i­maail­mas­sa jokainen äänestys koskisi vain sitä käsil­lä ole­vaa asiaa.

   Täl­lainen maail­ma olisi täysin epäideaa­li­nen. Se on osoitet­tavis­sa yksinker­taisel­la asetel­mal­la. On kolme tahoa A, B ja C ja tehtävänä kolme eril­listä päätöstä 1 2 ja 3. Hyödyt ja hai­tat päätösten hyväksymis­es­tä ovat
   A1 ‑1
   B1 ‑1
   C1 + 10

   A2 ‑1
   B2 +10
   C2 ‑1

   A3 +10
   B3 ‑1
   C3 ‑1

   Enem­mistöpäätök­sil­lä kaik­ki koolme esi­tys­tä hylätään ja jokaisen hyö­ty­funk­tio on nol­la. Neu­vot­tele­mal­la ja sopi­mal­la ne kaik­ki hyväksytään ja kaikkien kol­men tahon hyö­ty­funk­tio on +8.

   Kus­takin asi­as­ta erik­seen kansanäänestyk­sel­lä päät­tämäl­lä on ajet­tu Kali­for­nia liki konkurssi­in. Ensin päät­ti­in kansanäänestyk­sel­lä siitä, kuin­ka korkea verot sal­li­taan ja sit­ten tästä täysin riip­pumat­ta kansanäänestyk­sel­lä siitä, mitä niil­lä alen­ne­tu­il­la veroil­la on kuitenkin saata­va. Jos eduskun­ta olisi pelkkä seka­va lau­ma toi­sis­taan riip­pumat­to­mia kansane­dus­ta­jia, esimerkik­si bud­jetin aikaansaami­nen olisi jok­seenkin mahdotonta.

 10. YLE on aina muka­va syn­tipuk­ki. Mut­ta jos asi­at on noin kuin sanoit, eikö nuo Keskus­tan entiset min­is­ter­it ennenkaikkea joudu out­oon val­oon. Ovatko he ammat­ti­taitoisia politiikkoja?

 11. Evert The NeveR­est: Olen eri mieltä ja fak­tat puhu­vat toista. Esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa on luon­non­mukaistet­tu usei­ta voimalakoskia.

  Sik­si kan­nat­taa kan­nat­taa vesivoiman kor­vaavaa ydinvoimaa.

  Onks nyt joku kansalli­nen yksinker­taisu­us päivä, kun Evertkin innos­tuu? Ydin­voima nimeno­maan tarvit­see vesivoimaa, se on se nopeasti ja taloudel­lis­es­ti säädet­tävä reservi jol­la vas­tataan kulu­tuk­sen vai­htelui­hin. Sama tietenkin tuotan­non vai­htelu­iden kanssa tuulivoimas­sa. Minkä takia vesivoimaloiden purkua ole kyl­lä ehdot­tanut kukaan.

 12. Toimit­ta­jat tietävät aivan var­masti sen, että erim­ielisyy­det ratko­taan hal­li­tuk­sen sisäl­lä ennen eduskun­tae­si­tys­tä, kos­ka minäkin tiesin.

  Olisi Ode voin­ut edes ker­toa, mitä olisi seu­ran­nut siitä, että vihreät eivät olisi suos­tuneet paikallisen ympäristöhallinnon hävi­tyk­seen. Hal­li­tuk­sen hajoami­nen? Jonkun muun, vihreille vielä tärkeäm­män asian mönkään meno? Jos näin, niin minkä asian? Salo­vaara viit­tasi kom­men­tis­saan 10.11.2012 kel­lo 19:54 juuri täl­laisi­in kysymyk­si­in — tosin kaipaa­mat­ta konkretiaa.

  Joku lehmänkaup­pa­han tuos­sa tehti­in, jos ker­ran vihreät oli­vat niin kovasti kepu­jen kanssa eri mieltä ja oli niin vaikea antaa asian men­nä läpi.

  1. Tähän pitäisi vas­ta­ta jonkun, joka sil­loin oli eduskun­nas­sa. Minä en ollut.
   Nor­maal­i­ta­pauk­sis­sa tilanne on sel­l­ainen, että asi­as­ta olisi pitänyt äänestää hal­li­tuk­sen sisäl­lä. Sil­loin­si­itä voi äänestää myös eduskun­nas­sa. Täl­lainen kan­nat­taa vain, jos on toivoa, että oma kan­taa saa tukeas oppo­si­tios­ta. Samal­la se olisi merkin­nyt, että kaik­ki ne lieben­nykjset, joi­ta hal­li­tuk­sen neu­vot­teluis­sa oli saatu sen­tään aikaisemk­si, pyy­hit­täisi­in pois.

 13. En ole ollut eduskun­nas­sa noi­hin aikoi­hin, mut­ta muis­te­len sekä Keskus­tan, että Kokoomuk­sen suunnal­ta tulleen paljon kom­ment­tia Vuo­tok­ses­ta ja Kol­la­jas­ta. Voi olla, että nuo olisi päätet­ty rak­en­taa viime hal­li­tuk­ses­sa, jos Vihreät eivät olisi olleet koko kaut­ta hallituksessa. 

  Tämä on sit­ten ihan ulkop­uolisen speku­laa­tio­ta julk­isu­u­den seu­raamisen pohjalta.

 14. Anna-Liisa:
  ‘snip’
  Olisi Ode voin­ut edes ker­toa, mitä olisi seu­ran­nut siitä, että vihreät eivät olisi suos­tuneet paikallisen ympäristöhallinnon hävitykseen.
  ‘snip’

  Ehkä Osmo ker­too, kun hävi­tys tapahtuu?
  Eihän paikallinen/alueellinen ympäristöhallinto ole mihinkään hävin­nyt, edus­ta­jia esi­in­tyy tele­vi­sios­sakin tämän asian tiimoil­ta jatku­vasti (paikalli­nen = kun­ta, jol­la ei ole suuris­sa han­kkeis­sa mitään tekemistä).

  Käsi­tyk­seni mukaan ELY-keskuk­sen johta­ja ei voi määrätä ympäristöih­misiä, vaan he ovat ympäristöa­siois­sa ympäristömin­is­ter­iön alaisia, joka sekään ei voi määrätä (kum­ma kyllä!).

  Ja Tal­vi­vaaran luvat on myön­net­ty aikaisem­man organ­isaa­tion toimesta.

 15. Kaiketi nyt Tal­vi­vaara saa kaik­il­ta mah­dol­lisil­ta vira­nomaisil­ta tarvit­tavaa tietoa, jos sitä löytyy!
  Mis­sä kohti Tal­vi­vaara alun­perin teki jotain vas­toin lupia/yms?
  Onko vira­nomaiset anta­neet ongelmis­sa neu­vo­ja, vai vain moit­ti­neet ja käske­neet kor­ja­ta hom­mat? Vas­taavia kysymyk­siä lie­nee paljon.
  Sic tran­sit glo­ria mun­di, tai jotain sinne päin.

 16. Veikkaan, että Keskustal­ta saisi samas­ta asi­as­ta kootut seli­tyk­set osa kakkosen. Oli par­la­men­taari­nen päätök­sen­teko mil­laista tahansa, niin siel­lä te olette saman pöy­dän ääressä istuneet ja näistä hom­mista yhdessä päät­täneet. Mik­si poli­itikon on niin vaikea sanoa äänestäjilleen: “Anteek­si, me yritimme parhaamme, mut­ta sös­sit­ti­in tää homma.”?

 17. Mis­sä on äänestäjän kulut­ta­jan­suo­ja ja
  onko tämä par­la­men­taarista päätöksentekoa? 

  Six Pack hal­li­tus on kuin siinä olisi yhtä mon­ta hal­li­tus­ka kuin on ministereitä. 

  Jokainen min­is­teri tekee jotain jut­tua ja muut vain levit­televät käsiään. Onko tämä parlamentaaristaP

  Wallin jär­jesteli varuskun­tia. Hen­riks­son näkee ihmiskau­pan pikku-ukko­ja. Gustafs­son hom­maa pienen­tää koulun ryh­mäkoot niin, että opet­ta­jia on pian enem­män kuin oppi­lai­ta. Kiu­ru teki Yleis­ra­dios­ta niin val­ti­ol­lisen, että Kiinan kom­mu­nisti­nen puolue punas­tui kateud­es­ta. Häkämies revit­ti­in EK:hon. Iha­lainen ja Kosk­i­nen hoita­vat taus­ta­jär­jestö­jen­sä asioi­ta. Kyl­lö­nen nos­ti auti­otie 22:n val­takun­nan ykköshankkeek­si. Virkkunen run­noo kun­tau­ud­is­tus­ta kuin käärmet­tä pyssyyn. Räsä­nen ja Arhin­mä­ki järkkäävät kavere­itaan hyvi­in hommiin…

  Viime hal­li­tuskau­den ehkä kuvaavin esimerk­ki oli par­la­men­taaris­es­ti erit­täin ris­tiri­itainen Holm­lundin hätäkeskusu­ud­is­tus, jos­ta siitäkään kukaan muu val­tioneu­vos­ton jäsen ei lausunut yhtään mitään. Samaa lajia oli min­is­teri Hyssälän lääke­laitok­sen siir­to Kuopioon.

  Kun­tavaaleis­sa puolueet oli­vat framil­la ole­vista asioista varsin eri mieltä. Onko oikein, että eduskun­nas­sa äänestetään eri taval­la kuin esitetään äänestäjille. Mis­sä on äänestäjän kuluttajansuoja?

 18. Osmo Soin­in­vaara: Täl­lainen maail­ma olisi täysin epäideaa­li­nen. Se on osoitet­tavis­sa yksinker­taisel­la asetel­mal­la. On kolme tahoa A, B ja C ja tehtävänä kolme eril­listä päätöstä 1 2 ja 3. Hyödyt ja hai­tat päätösten hyväksymis­es­tä ovat
  A1 ‑1
  B1 ‑1
  C1 + 10
  A2 ‑1
  B2 +10
  C2 ‑1
  A3 +10
  B3 ‑1
  C3 ‑1
  Enem­mistöpäätök­sil­lä kaik­ki koolme esi­tys­tä hylätään ja jokaisen hyö­ty­funk­tio on nol­la. Neu­vot­tele­mal­la ja sopi­mal­la ne kaik­ki hyväksytään ja kaikkien kol­men tahon hyö­ty­funk­tio on +8.

  Ote­taan esimerkik­si taloy­htiö, jos­sa on kolme rap­pua A, B ja C. Taloy­htiö suun­nitelee hissin rak­en­tamista kuhunkin rap­pu­un. Kaik­ki asukkaat hyö­tyvät hissistä enem­män kuin sen kus­tan­nuk­set ovat. Olete­taan, että kunkin rapun hissistä äänestetään erik­seen. Kos­ka kaik­ki asukkaat kan­nat­ta­vat hissin rak­en­tamista vain omaan rap­pu­un, hissi jää rak­en­ta­mas­sa eikä kukaan tuon taloy­htiön asukas ter­ve­h­di enää naa­puri­ra­pun asukasta.

 19. Laa­japo­h­jaisel­la enem­mistöhal­li­tuk­sel­la on hin­tansa. Parem­pi kuitenkin, että on enem­mistöhal­li­tus kuin, että ei olisi hal­li­tus­ta lainkaan.

 20. Ein­sten:
  “Ylen uutiset ker­toi­vat vihrei­den äänestäneen eduskun­nas­sa alue­hallintou­ud­is­tuk­sen puoles­ta, tosin peräti kuusi oli pois­sa. Aika ammat­ti­taidot­toman kuvan uutisen tek­i­jät itses­tään anta­vat. Ikään kuin koke­neen poli­ti­ikan toimit­ta­jat eivät tietäisi, miten par­la­men­taari­nen päätök­sen­teko toimii.”

  Onko niin, että hal­l­li­tus­puoluei­den käymät kii­s­tat ja niiden sisäl­löt ovat julk­ista tietoa? Jos näin on, niin sit­ten poli­ti­ikan toimit­ta­jat eivät ehkä ole ajan tasal­la. Itse ker­roit seu­ran­neesi keskustelua Vihrei­den sähkö­posti­pal­stal­la, joka tuskin on julkinen?


  Ei kai minkään hal­llintou­ud­is­tuk­sen tavoit­teena voi olla sel­l­ainen tila, joka mah­dol­lis­taa luvat­tu­jen ja lain­mukaisten velvol­lisuuk­sien rikkomisen, jos­ta käsit­tääk­sen Tal­vi­vaaran kohdal­la on kyse? 

  Luepa Voima-lehden artikke­li Tal­vi­vaaras­ta ja mieti, miten pitkälle “lain­mukaisia velvol­lisuuk­sia” tarkoituk­sen­mukaisu­ussy­istä muokataan, jos vain poli­it­ti­nen val­ta riit­tää muokkamiseen.
  Riit­täähän se, toki, kun eri puoluei­den markki­nal­ib­er­al­is­tit löytävät toisen­sa ja puolta­vat tois­t­en­sa hankkeita.

 21. Osmo Soin­in­vaara: On kolme tahoa A, B ja C

  Yleen­sä ei päätetä itseä suo­raan koske­vista asioista, vaan tahot a,b,c päät­tävät ryh­miä d,e,f koske­vista han­kkeista, ja sovit­telisi­vat itse eri­laisil­la arvioil­la las­ket­tua kokon­aishyö­tyä ja omia ide­ol­o­gisia ker­toimia ulkois­vaiku­tuk­sille. Ryh­mäl­lä olisi yhä suuri vaiku­tus­val­ta taus­tatyön tekemisessä ja perustelu­jen antamises­sa sille “yhteisen lin­jan” päätökselle.

 22. e.e.maa:
  “Anteek­si, me yritimme parhaamme, mut­ta sös­sit­ti­in tää homma.”? 

  Tämä muuten ei ole huono kysymys. Poli­ti­ikkaa akti­ivis­es­ti seu­raa­vat tietävät tämän par­la­men­taarisen tavan tehdä päätök­siä. Vielä lähempää katso­vat ovat toden­näköis­es­ti per­il­lä lin­jari­s­tiri­idoista, ja sisäpi­ir­iläiset tietävät mis­tä kenkä puris­taa ja minkälaista kaup­paa käy­dään. Suurin osa ihmi­sistä näkee vain puoluei­ta jot­ka syövät äänestäjää varten banal­isoitu­ja vaalilu­pauk­sia bulimikko suk­laa­ta. Viestintäongelma. 

  Minkä ihmeen takia hal­li­tus­puolueen pitää imeläl­lä teko­hymyl­lä hehkut­taa “fan­tastista ratkaisua” joka yht­enäis­es­ti saavutet­ti­in? Mik­si ei todel­lakin sanoa että tämä oli pas­ka hom­ma mut­ta ei niin pas­ka että olisi kan­nat­tanut kaataa hal­li­tus tai lähteä siitä? Mik­si vale­hdel­la yhteinäisyy­destä? Uskon että mon­en olisi helpom­paa luot­taa vihreisi­in jos vihreät (edes per hal­li­tuskausi) nimeäisivät 

  -2–3 asi­aa joista ei ker­takaikki­aan tin­gitä tai luovuta,
  — 5–6 tärkeää asi­aa joi­ta ajetaan

  Ja ilmoit­taisi­vat että suun­nilleen kaikesta voidaan hyvän maun rajois­sa keskustel­la. Tot­ta kai tämä on hal­li­tuskump­paneille selvää, mut­ta lienisi suurelle yleisölle ainakin aka­teemis­es­ti mielenkiintoista.

 23. Pitäisikö ottaa määräen­em­mistöt käyttöön? 

  Jos joku arvoisa hal­li­tuk­sen jäsen saa fik­saa­tion jostain ääliömäis­es­tä jutus­ta, kuten esimerkik­si lään­in­hal­li­tusten lopet­tamis­es­ta, ja jos hal­li­tus on asi­as­ta erim­ieli­nen, niin sil­loin asian voisi viedä eduskun­taan siten, että päätös vaatisi määräenemmistön.

  Jos asia saa määräen­em­mistöä eduskun­nas­sa se kaatu tai siir­tyy yli vaalien.

 24. Hyvää poli­ti­ikkaa on etsiä kom­pro­mis­se­ja ja vaikut­taa asioihin. 

  Perus­suo­ma­lais­ten “vas­tus­tamme kaikkea” poli­ti­ik­ka on umpiku­ja. USA:ssa hal­vaan­nus johtuu pitkälle juuri tea Par­ty liikeen “ei kom­pro­mis­se­ja” painostuksesta.

  Kohtu­ullisen paljon Tea Par­ty ‑liikeen teemoista on val­unut Perus­suo­ma­lais­ten ohjel­ma­l­in­joik­si, vaik­ka hei­dän pää­vas­tus­ta­jansa onkin kuitenkin SDP.

 25. Uskon että mon­en olisi helpom­paa luot­taa vihreisi­in jos vihreät (edes per hal­li­tuskausi) nimeäisivät 

  -2–3 asi­aa joista ei ker­takaikki­aan tin­gitä tai luovuta,
  — 5–6 tärkeää asi­aa joi­ta ajetaan

  Ai ilmoitet­taisi­in vähän niinkuin täl­lä taval­la? http://www.vihreat.fi/node/6971

  Ympäristöhallinnos­ta tavoit­teis­sa san­o­taan: Vahvis­te­taan ympäristöhallintoa muun muas­sa siirtämäl­lä ympäristömin­is­ter­iöön asi­akokon­aisuuk­sia maa- ja metsätalousministeriöstä.

  Ehkäpä jotain on opit­tu edel­lis­es­tä hallituskaudesta.

 26. Sehän nyt on tietenkin selvää, ettei Vihreät ole ikinä vas­tu­us­sa mis­tään ikävästä. Noin­han Per­su­jenkin epäilemät­tä olisi pitänyt toimia, hal­li­tuk­seen vaan neu­vot­tele­maan ja sit­ten blog­gail­taisi­in, miten har­mit­taa kun joutuu pelaa­maan Jyrkin tiimissä.

  Tämän vuok­si itse kan­natankin pakol­lisia vähem­mistöhal­li­tuk­sia tähän maa­han. Ne voitaisi­in muo­dostaa vaik­ka vaaleis­sa eniten ääniä saa­neen puolueen edus­ta­jien joukos­ta. Neu­voteltakoon kiis­tanalaiset asi­at eduskun­nas­sa ja valiokun­nis­sa kaikkien 200 edus­ta­jan kesken, ja hal­li­tuk­sen pääasial­lise­na tehtävänä olkoon vain edus­taa, pan­na toimeen sekä valvoa päätet­ty­jen asioiden toteu­tu­mista. Sil­loin ei tule täl­laisi­akaan “mutkun par­la­men­taris­mi” ‑seli­tyk­siä, kun voi rehellis­es­ti olla omaa mieltään.

  Bonuk­se­na Paa­vo Arhin­mäestä ei enää ikinä tulisi minkään sortin min­is­ter­iä, mikä ei voi olla huono asia.

 27. Mikko Särelä:
  Ai ilmoitet­taisi­in vähän niinkuin täl­lä taval­la? http://www.vihreat.fi/node/6971

  Vähän niinkuin tuo­hon tapaan. Mut­ta mielu­um­min ennen vaale­ja. Ymmär­rän toki että tilanteet muut­tuu niin paljon että kaik­keen varautu­mi­nen on mah­do­ton­ta, mut­ta var­masti aut­taa ihmisiä hah­mot­ta­maan mis­sä men­nään. Kun ongel­ma on ihan oikeasti siinä että suurin osa ihmi­sistä ei hal­litse tätä “par­la­men­taarista päätök­sen­teko­ta­paa” (en minäkään kaik­il­ta osin, vaik­ka har­ras­tankin poli­ti­ik­ka akti­ivis­es­ti) tai tiedä siitä, eikä kai pidäkään. Par­la­men­taari­nen päätök­sen­teko on koukeroisu­udessaan ja mon­imerk­i­tyk­sel­lisyy­desään lähin­nä ver­rat­tavis­sa diplomaattiranskaan.

  Toki tiedän että poli­ti­ikas­sa luot­ta­muk­sel­la ja luot­ta­muk­sel­lisil­la keskusteluil­la on paikkansa jo ihan työrauhankin takia, mut­ta silti:

  Mik­si ihmeessä Ville Niin­istö pitää lait­taa kam­er­an eteen sanomaan, että on hyvin tyy­tyväi­nen uusi­in ely-keskuk­si­in ja luon­non­suo­jelu­jär­jestö­jen huoli resur­soin­nin puut­teista ja etur­i­s­tiri­idoista on perus­tee­ton­ta? Mik­sei ville voi sanoa että tämä oli nyt huono tik­ki, mut­ta ei niin huono että sil­lä olisi kan­nat­tanut lähteä hallituksesta? 

  Ehkäpä jotain on opit­tu edel­lis­es­tä hallituskaudesta. 

  On joo, ainakin se että mis­tään ei ole nyt kuu­lunut sitä maail­man raivos­tut­tavin­ta “hal­li­tuk­ses­taon­parem­pi­vaikut­taa­hal­li­tuk­ses­taon­parem­pi­vaikut­taa­hal­li­tuk­ses­taon­parem­pi­vaikut­taa ‑mantraa. Sem­minkin kun esimerkik­si tämä ely-keis­si osoit­taa että se ei vain yksiselit­teis­es­ti pidä paikkaansa. 

 28. Osmo Soin­in­vaara:

  Täl­lainen maail­ma olisi täysin epäideaa­li­nen. Se on osoitet­tavis­sa yksinker­taisel­la asetel­mal­la. On kolme tahoa A, B ja C ja tehtävänä kolme eril­listä päätöstä 1 2 ja 3. Hyödyt ja hai­tat päätösten hyväksymis­es­tä ovat
  A1‑1
  B1‑1
  C1+ 10

  A2‑1
  B2+10
  C2 ‑1

  A3+10
  B3 ‑1
  C3 ‑1

  Enem­mistöpäätök­sil­lä kaik­ki koolme esi­tys­tä hylätään ja jokaisen hyö­ty­funk­tio on nol­la. Neu­vot­tele­mal­la ja sopi­mal­la ne kaik­ki hyväksytään ja kaikkien kol­men tahon hyö­ty­funk­tio on +8.

  Kus­takin asi­as­ta erik­seen kansanäänestyk­sel­lä päät­tämäl­lä on ajet­tu Kali­for­nia liki konkurssi­in. Ensin päät­ti­in kansanäänestyk­sel­lä siitä, kuin­ka korkea verot sal­li­taan ja sit­ten tästä täysin riip­pumat­ta kansanäänestyk­sel­lä siitä, mitä niil­lä alen­ne­tu­il­la veroil­la on kuitenkin saata­va. Jos eduskun­ta olisi pelkkä seka­va lau­ma toi­sis­taan riip­pumat­to­mia kansane­dus­ta­jia, esimerkik­si bud­jetin aikaansaami­nen olisi jok­seenkin mahdotonta.

  Eihän jokaises­ta asi­as­ta tarvitse päät­tää yksitellen, päätök­set 1,2,3 voidaan yhdis­tää yhdek­si päätök­sek­si, jol­loin kaik­ki äänestävät kyl­lä ja päätös menee läpi. Käytän­nön hyö­tynä sekä kansane­dus­ta­jat että äänestäjät voivat paljon parem­min arvio­da kom­pro­missin arvoa.

  kkk: Ote­taan esimerkik­si taloy­htiö, jos­sa on kolme rap­pua A, B ja C. Taloy­htiö suun­nitelee hissin rak­en­tamista kuhunkin rap­pu­un. Kaik­ki asukkaat hyö­tyvät hissistä enem­män kuin sen kus­tan­nuk­set ovat. Olete­taan, että kunkin rapun hissistä äänestetään erik­seen. Kos­ka kaik­ki asukkaat kan­nat­ta­vat hissin rak­en­tamista vain omaan rap­pu­un, hissi jää rak­en­ta­mas­sa eikä kukaan tuon taloy­htiön asukas ter­ve­h­di enää naa­puri­ra­pun asukasta.

  Sama tässä, ongel­ma kor­jaan­tuu sil­lä että äänestyk­seen ote­taan kaik­ki hissit kerralla.

 29. Eihän jokaises­ta asi­as­ta tarvitse päät­tää yksitellen, päätök­set 1,2,3 voidaan yhdis­tää yhdek­si päätök­sek­si, jol­loin kaik­ki äänestävät kyl­lä ja päätös menee läpi. 

  Täl­laisia paket­te­ja, jos­sa sido­taan samaan laki­in Sata­man rak­en­t­a­mi­nen johonkin, lap­sil­isien tasoko­ro­tus ja koulun stipendi­jär­jestelmä, tehdään Yhdys­val­lois­sa, mut­ta meil­lä eri asioi­ta koske­vat asi­at yritetään pitää eri lakien piiris­sä ihan noin lain luk­i­jan elämää helpot­taak­semme. Niin­pä joudu­taan neu­vot­tele­maan noista kolmes­ta asi­as­ta. Jot­ta neu­vot­teluis­sa olisi mitään poh­jaa, tarvi­taan ryh­mäkuria ja niin edelleen. Neu­vot­te­lut käy­dään hal­li­tus­puoluei­den kesken. Oppo­si­tiop­uoluei­den kansane­dus­ta­jien ei tarvitse läpi mitään epämiel­lyt­tävää, minkä vastapain­ona oppo­si­tiokansane­dus­ta­jien mielip­i­teel­lä ei ole mitään vaiku­tus­ta mihinkään muuhunkaan, mitä eduskun­ta päät­tää. Sik­si kaik­ki perus­suo­ma­laisia luku­unot­ta­mat­ta, pyrkivät hal­li­tuk­seen, kos­ka puolueen pitäisi ajaa niitä asioi­ta, joi­ta se on äänestäjilleen luvan­nut ajaa, eikä oppåo­si­tios­sa aja mitään.

 30. Osmo Soin­in­vaara: Oppo­si­tiop­uoluei­den kansane­dus­ta­jien ei tarvitse läpi mitään epämiel­lyt­tävää, minkä vastapain­ona oppo­si­tiokansane­dus­ta­jien mielip­i­teel­lä ei ole mitään vaiku­tus­ta mihinkään muuhunkaan, mitä eduskun­ta päättää.

  Oppo­si­tiop­uoluei­den vaiku­tus on epä­suo­raa. Hal­li­tus joutuu otta­maan huomioon oppo­si­tion aja­mat asi­at tai muuten oppo­si­tiop­uoluei­den suo­sio kas­vaa. Per­su­jen kan­natuk­sen nousun pelos­sa hal­li­tus on joutunut EU ‑poli­ti­ikas­sa toim­i­maan kri­it­tisem­min kuin olisi muuten tehnyt. Myös tur­va­paikkapoli­ti­ik­ka on per­su­jen ansios­ta tiukem­paa kuin mitä se olisi ollut ilman jytkyä.

 31. YLE näyt­tää ole­van hyvin per­il­lä, ellei peräti mukana par­la­men­taarises­sa päätök­sen­teossa pohjois-kore­alaiseen tyyliin. 

  Tänään RKP:n marsalk­ka Carl Haglund oli TV 1:n ykkösaamu-ohjelmassa.

  Puo­lus­tus­min­is­teri Haglund sanoi, että “Vet­er­aanikodeille kaavail­laan uut­ta käyttöä”.

  Ohjel­ma päät­tyi klo. 10:45 ja klo. 10:46 YLE julka­isi inter­netis­sä tämän “jymyuutisen”.

  Tätä “uutista” on YLE tuonut uuvut­tavasti joka lähetyksessä.

  Ihmeel­lis­in­tä on, että YLE:n uuti­sis­sa on mukana asi­as­ta haas­tat­telu­ja ja mate­ri­aalia, jot­ka on tehty jo viikol­la, päiviä ennen kuin Haglund esi­in­tyi televisiossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.