Perässähiihtäjäblogilla suuri suosio

Lai­naus Hesarista

Kun­ta­vaa­le­ja seu­ran­nut Peräs­sä­hiih­tä­jä-blo­gi sul­keu­tui kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Blo­gi oli auki 26 päi­vää, ja sii­nä käy­tiin hyvin vil­kas­ta kes­kus­te­lua lähes yötä päivää.

Kom­ment­te­ja jul­kais­tiin yhteen­sä 783.”

Sama­na aika­na täl­lä blo­gil­la jul­kais­tiin 2076 kommenttia.

21 vastausta artikkeliin “Perässähiihtäjäblogilla suuri suosio”

 1. Juu, ei ole ensim­mäi­nen ker­ta kun perin­tei­nen media­ta­lo mai­nos­taa verk­ko­si­vu­jaan “vilk­kaik­si”, vaik­ka todel­li­nen lii­ken­ne on aivan jos­sain muualla.

 2. Peräs­sä­hiih­tä­jää kom­men­toi­daan omal­la nimel­lä. Jos Osmo vaa­ti­sit samaa, niin hyvä jos oli­sit sata kom­ment­tia saa­nut kasaan.

 3. Osmol­le ensin­nä­kin kii­tok­set hyväs­tä esi­mer­kin­näyt­tä­mi­ses­tä blo­gil­la­si moder­niin poliit­ti­seen keskusteluun. 

  Yhteis­kun­nal­lis­ten blo­gien ongel­ma ei mie­les­tä­ni yleen­sä ole asian­puu­te, vaan se voi olla lähin­nä nii­den epä­viih­teel­li­nen luon­ne ja kes­kus­te­lun pai­not­tu­mi­nen har­vo­jen moot­to­ri­kir­joit­ta­jien sananvaihdoksi. 

  Peräs­sä­hiih­tä­jän blo­gia kävin kun­ta­vaa­lien aika­na vil­kui­le­mas­sa vain yhden ker­ran. Soi­nin­vaa­ran blo­gia kävin tam­pe­re­lai­se­na vil­kui­le­mas­sa vaa­lien aika­na ehkä kak­si ker­taa, joten Soi­nin­vaa­ra voit­ti mei­kän klik­kaus­mää­ril­lä Peräs­sä­hiih­tä­jän var­sin sel­väs­ti. Kui­ten­kin veik­kaan, että poliit­ti­ses­ti laa­ja­poh­jai­sem­pi kes­kus­te­lu on käy­ty Peräs­sä­hiih­tä­jän blo­gis­sa vaik­ka olen­kin vain vilkuilija.

 4. Tuo omal­la nimellä/rekisteröitymällä kom­men­toin­ti onkin Hesa­rin kom­men­toin­tio­sion hei­koin lenk­ki (var­sin­kin kun inter­ne­tis­sä nimi­kin on käy­tän­nös­sä vain nimi­merk­ki). Poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tär­kein­tä on asia, ei sano­ja. Ellei sano­ja sit­ten ole itse ehdok­kaa­na tai päät­tä­väs­sä asemassa. 

  Asias­sa pysy­mi­nen ja kes­kus­te­lun sii­voa­mi­nen tulee hoi­taa mode­roin­nil­la, ei itse­sen­suu­ril­la. Vaa­tii vähän enem­män työ­tä yllä­pi­don puo­lel­ta, mut­ta tulos on pal­jon parem­pi. Oden blo­gil­le täs­sä asias­sa val­ta­van iso plussa.

 5. Sano­ma leik­kaa 60 mil­joo­nal­la kulu­jaan seu­raa­van kol­men vuo­den aika­na. Ilmoi­tuk­set ei myy ja levik­ki on las­kus­sa. Pai­net­tu sano­ma­leh­ti on aurin­gon­las­kun media, ja Hesa­ri yrit­tää seu­raa­vak­si teh­dä net­ti­si­vuis­taan mak­sul­li­sia. Mikään leh­ti maa­il­mas­sa ei ole tähän men­nes­sä sii­nä onnis­tu­nut, joten synk­kiä pil­viä on taivaanrannassa. 

  Jos nyt Unto Hämä­läi­sen blo­gi on ainoa, mil­lä leh­ti voi net­ti­si­säl­tö­jen­sä suh­teen olla pys­ty­päin, on ihan ymmär­ret­tä­vää että aihees­ta kek­si­tään tuol­lai­sia uuti­sia. Vaka­va­hen­ki­sen median ongel­ma­na usein on, että ylei­söä on vai­kea saa­da osal­lis­tu­maan. Sii­nä suh­tees­sa Hämä­läi­nen on teh­nyt hyvää työtä.

 6. Onkos Suo­mes­sa jotain “viral­lis­ta” blo­gien kävi­jä­ti­las­toa? Veik­kai­sin kyl­lä, että eräs per­so­na non gra­ta on kyl­lä Osmon yläpuolella.

 7. Perin­tei­ses­sä print­ti­me­diu­mis­sa toi­mit­ta­ja on aina saa­nut vii­mei­sen sanan. Tämä on asia, jon­ka vapaa blo­gi­kir­joit­te­lu muut­ti ja sekös on aivan kauheaa. 

  Blo­gi­maa­il­mas­sa on tie­tys­ti ole­mas­sa osmo­ja, jot­ka eivät jul­kai­se mie­les­tään lii­an hapok­kai­ta kom­ment­te­ja, mut­ta onnek­si kom­men­tit voi jul­kais­ta muu­al­la blogistanissa.

 8. Lis­ta:
  Onkos Suo­mes­sa jotain “viral­lis­ta” blo­gien kävi­jä­ti­las­toa? Veik­kai­sin kyl­lä, että eräs per­so­na non gra­ta on kyl­lä Osmon yläpuolella.

  Ei tie­ten­kään ole mitään virall­lis­ta lis­taa, mut­ta eri­lai­sia verk­ko­työ­ka­lu­ja on kehi­tet­ty kävi­jä­ana­lyy­sei­hin, joi­ta mai­no­sos­ta­jat käyt­tä­vät. Niis­tä käy­te­tyin on alexa.com.

  Soi­nin­vaa­ran blo­gin tie­dot eivät kui­ten­kaa pidä tuol­la paik­kaan­sa, mikä joh­tu­nee täs­tä wordpress-alus­tas­ta ja mah­dol­li­ses­ti sii­tä­kin, että haku­ko­neop­ti­moin­ti on jää­nyt tekemättä.

  Pers­tun­tu­ma mul­la on, että Hal­la-ahol­la ja Soi­nin­vaa­ral­la on suu­rin piir­tein saman ver­ran luki­joi­ta, mut­ta vii­me aikoi­na tääl­lä on luul­ta­vas­ti ollut enem­män, mikä joh­tuu ihan vaan isännöintiaktiivisuudesta.

 9. alek­sis salus­jär­vi: Pers­tun­tu­ma mul­la on, että Hal­la-ahol­la ja Soi­nin­vaa­ral­la on suu­rin piir­tein saman ver­ran luki­joi­ta, mut­ta vii­me aikoi­na tääl­lä on luul­ta­vas­ti ollut enem­män, mikä joh­tuu ihan vaan isännöintiaktiivisuudesta.

  Minua häi­rit­see välil­lä Osmon lii­al­li­nen aktii­vi­suus. Jos­tain mie­len­kiin­toi­ses­ta aihees­ta on hyvät kes­kus­te­lut käyn­nis­sä ja Osmo vain vetäi­see uusia aloi­tuk­sia. Osmo ei myös­kään kovin­kaan pal­jon kes­kus­te­le kom­men­toi­jien­sa kans­sa, vaan lähin­nä heit­te­lee jotain onli­ne­rei­ta väliin.

  Minus­tä tämä Hal­la-ahon tyy­li on parem­pi (ei nyt kiis­tel­lä sisäl­lös­tä), että kuu­kau­des­sa on noin yksi kir­joi­tus, jota kes­kus­te­li­jat saa­vat pures­kel­la rauhassa.

  1. Lis­ta
   Eihän se kiin­nos­ta kes­kus­te­lu lopu sii­hen, että tulee uusi aihe. Van­haa voi jat­kaa. Jot­kut jat­ka­vat loputtomiin.
   Kos­ka tämä on minul­le har­ras­tus, en ehdi vas­ta­ta kaik­keen, mitä esitetään.

 10. Unto Hämä­läi­nen osal­lis­taa kes­kus­te­luun ihmi­siä, joi­den on vaa­lien alla pak­ko osal­lis­tua. Tämä näkyy myös Peräs­sä­hiih­tä­jän teat­te­ri­mai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, jos­sa “oikean” nimen käyt­tö vain etään­nyt­tää asioista.

 11. Lis­ta: Minua häi­rit­see välil­lä Osmon lii­al­li­nen aktii­vi­suus. Jos­tain mie­len­kiin­toi­ses­ta aihees­ta on hyvät kes­kus­te­lut käyn­nis­sä ja Osmo vain vetäi­see uusia aloi­tuk­sia. Osmo ei myös­kään kovin­kaan pal­jon kes­kus­te­le kom­men­toi­jien­sa kans­sa, vaan lähin­nä heit­te­lee jotain onli­ne­rei­ta väliin.

  Minus­tä tämä Hal­la-ahon tyy­li on parem­pi (ei nyt kiis­tel­lä sisäl­lös­tä), että kuu­kau­des­sa on noin yksi kir­joi­tus, jota kes­kus­te­li­jat saa­vat pures­kel­la rauhassa.

  Hal­la-ahon tyy­li jul­kais­ta yksi kir­joi­tus kuu­kau­des­sa sopi­si leh­ti­ko­lum­niin. Blo­gik­si en sel­lais­ta kut­sui­si — ennen­hän Hal­la-aho­kin jul­kai­si pal­jon useammin. 

  Hal­la-aho ei myös­kään kes­kus­te­le yhtään luki­joi­den­sa kans­sa, kos­ka kom­men­toin­tia ei ole, ellei sit­ten Hom­ma­foo­ru­mil­la (en tiedä).

 12. Voit­ko Ode lait­taa tämän päi­vän Suo­men Kuva­leh­den näkö­kul­man blo­gii­si? Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­tel­la aiheesta.

 13. Joel A.: Hal­la-ahon tyy­li jul­kais­ta yksi kir­joi­tus kuu­kau­des­sa sopi­si leh­ti­ko­lum­niin. Blo­gik­si en sel­lais­ta kut­sui­si – ennen­hän Hal­la-aho­kin jul­kai­si pal­jon useammin. 

  Hal­la-aho ei myös­kään kes­kus­te­le yhtään luki­joi­den­sa kans­sa, kos­ka kom­men­toin­tia ei ole, ellei sit­ten Hom­ma­foo­ru­mil­la (en tiedä).

  Tämä on tie­ten­kin mie­li­pi­dea­sia, että kuin­ka pal­jon uut­ta mate­ri­aa­lia pitäi­si olla.

  Hal­la-ahon kom­men­toin­ti on ulkois­tet­tu Hom­ma-foo­ru­mil­le, jon­ka nyt luu­li­si jokai­sen tie­tä­vän. Eipä se Hal­la-aho­kaan mikään hyvä kom­men­toi­ja ole, lähin­nä hän sit­ten kir­joit­taa palaut­teek­si uuden blo­gi­kir­joi­tuk­sen, jos näkee aiheel­li­sek­si. Oma mie­li­pi­tee­ni on, että jos ei vai­vau­du kom­men­toi­maan kun­nol­la, niin voi jät­tää kom­men­toi­mat­ta kokonaan. 

  Osmol­le, ei nyt kaik­keen tar­vit­se kom­men­toi­da, mut­ta ihmet­te­len jos jon­kun pit­kään­kin jut­tuun riit­tää kom­men­tik­si joku onli­ne­ri ja kui­ten­kin aikaa riit­tää samal­la uuden blo­gi­teks­tin kirjoittamiseen.

  Tie­ten­kin saa teh­dä miten halu­aa, mut­ta tuo oli­si parannusehdotus.

 14. Nämä blo­git ovat eri­lai­sia eikä nii­tä siis voi verrata.

  Kiin­nos­ta­vim­mat OS:n blo­git­han kos­kett­vat kua­pun­kin­po­li­tiik­kaa ja liikennettä.

  On myön­net­tä­vä, että Hal­la-aho kir­joit­taa alyk­käs­ti, ana­lyyt­ti­set­si, tai­tavs­ti ja perus­tel­lus­ti. Hänen blo­gi­aan kan­nat­ta seu­ra­ta eri­tyi­ses­ti sel­lai­sen, jol­la on syy­tä vas­tus­taa Halla-ahoa.

  Ehkä Hal­la-aho ajat­te­leee, että kir­joi­tuk­set itses­sään sisäl­tä­vät vas­tauk­sen kritiikkiin.

 15. Kui­ten­kin on sanot­ta­va, että olen aika aktii­vi­nen Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tus­ten vil­kui­li­ja sikä­li kun olen tilan­nut hänen syöt­teen­sä Blog­ge­rin blogipalstalleni. 

  Otin kyl­lä jos­kus tuoh­tu­nee­na Osmon blo­gin pois oman blo­gi­ni suo­sit­te­lusi­vus­tois­ta, mut­ta ei sii­nä ollut aivan jär­keä. Olen jos­kus ehkä tur­han herk­kä ihmi­nen, enkä oikein tun­ne kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­sen kei­no­ja ehkä osin joh­tuen män­teis­tä pai­kal­lis­ta­son polii­ti­kois­ta Tampereella. 

  http://hermiitti.blogspot.fi/2012/09/osmo-soininvaara-is-back.html

 16. Lis­ta:
  Osmol­le, ei nyt kaik­keen tar­vit­se kom­men­toi­da, mut­ta ihmet­te­len jos jon­kun pit­kään­kin jut­tuun riit­tää kom­men­tik­si joku onli­ne­ri ja kui­ten­kin aikaa riit­tää samal­la uuden blo­gi­teks­tin kirjoittamiseen.

  Tie­ten­kin saa teh­dä miten halu­aa, mut­ta tuo oli­si parannusehdotus. 

  Olen­nais­ta lie­nee se, mikä on blo­gin käyt­tö­tar­koi­tus. Mun mie­les­tä Osmon ote kom­men­toin­tiin on tis­mal­leen oikea. Jos hän jäi­si vat­vo­maan noi­hin ket­jui­hin perus­teel­li­sem­min, hän ei yksin­ker­tai­ses­ti jak­sai­si pitää tätä sivus­toa yllä. Ei se ole aika­ky­sy­mys­kään (tämän sivus­ton pyö­rit­tä­mi­nen kun nie­lee tun­te­ja joka tapauk­ses­sa), vaan ennem­min psy­ko­lo­gi­nen. Kes­kus­te­lun syn­nyt­tä­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen on pal­jol­ti mui­den kuin Osmon veto­vas­tuul­la, mikä tekee näis­tä sivuis­ta moni­puo­li­set. Juu­ri tätä tar­koit­taa “sosi­aa­li­nen media”. 

  Sen sijaan point­ti­si sii­tä, että hyviä ja tima­koi­ta point­te­ja jää lii­an vähäl­le huo­miol­le, on tääl­lä ennen­kin tie­dos­tet­tu. Moni kom­ment­ti voi­si olla oma avauk­sen­sa kes­kus­te­lul­le (mun mie­les­tä oli­si haus­kaa nos­taa vii­kon peu­ku­te­tuin kom­ment­ti tuo­hon oikeal­le palstalle). 

  Osmo itse on välil­lä väläy­tel­lyt tämän blo­gin muut­ta­mis­ta net­ti­leh­dek­si, ja syy­nä on pait­si osin em. sei­kat myös se, että huo­mio­ta voi­si kiin­nit­tää tääl­lä mui­hin­kin yhteis­kun­nal­li­siin asioi­hin, kuten kv-poli­tiik­kaan. Nämä suun­ni­tel­mat lie­ne­vät kui­ten­kin jäis­sä aika- ja resurs­si­pu­lan takia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.