Kruununhakalaiset herätys!

Hel­sin­ki har­kit­see luo­pu­van­sa suun­ni­tel­mas­ta raken­taa sil­ta Kruu­nun­haas­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan uudel­le asuinalueelle.

Täl­lai­nen otsik­ko löy­tyi päi­vän net­ti­he­sa­ris­ta. Aika moni oli tul­kin­nut tämän niin, että Kruu­nu­vuo­ren rati­kas­ta har­ki­taan luo­pu­mis­ta. Minun piti arvos­tel­la Hesa­ria uuti­san­kas­ta, mut­ta luet­tua­ni uuti­sen on myön­net­tä­vä, että se on ymmär­ret­tä­vis­sä myös oikein. Suu­rin osa kom­men­toi­jis­ta oli ymmär­tä­nyt tämän myös koko yhtey­des­tä luopumiseksi.

Oikeas­ti har­ki­taan, ettei ratik­ka kul­ki­si Lii­san­ka­tua pit­kin, vaan meni­si­kin Haka­nie­men torin kaut­ta, kos­ka sin­ne on tulos­sa myös Pisa­ran ase­ma. Suu­re­na syy­nä tähän on jul­ki­suu­des­sa esiin­ty­nyt kruu­nun­ha­ka­lais­ten vas­tus­tus. Lii­san­ka­dun park­ki­paik­ko­ja pide­tään tär­keäm­pi­nä kuin ratikkayhteyttä.

Nyt oli­si Lii­san­ka­dul­le hyviä jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä halua­vien kruu­nun­ha­ka­lais­ten syy­tä val­pas­tua. Jos Kruu­nun­haas­ta päät­tä­jil­le tulee vain vies­tiä, että ei ratik­ka tän­ne, ratik­kaa ei myös­kään tule. Jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­siä ja eri­tyi­ses­ti ratik­kayh­teyk­siä jae­taan kuin kal­lii­ta kara­mel­le­ja. Sil­le ei anne­ta, joka ei halua.

152 vastausta artikkeliin “Kruununhakalaiset herätys!”

 1. Nyt oli­si tar­vet­ta nuo­ri­sol­le näis­sä kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sis­sä autoi­le­vien jää­rien vas­ta­pai­nok­si. Kal­lio-liik­kees­tä Kru­nik­ka- ja Ullan­lin­na-liik­kei­siin? Ei niin että Töö­lö­läi­nen-leh­teä lukies­sa ei veren­pai­ne nousisi…

 2. Sinän­sä Laa­ja­sa­lon rati­kois­sa Haka­nie­men kaut­ta on puo­len­sa­kin, tosin tätä nyt ei kui­ten­kaan ole vie­lä pää­tet­ty vaan vuo­den lopussa.

  Koh­te­li­aas­ta sanot­tu­na koo­mis­ta täs­sä on Kruu­nun­ha­ka-seu­ran positiot:

  Siis vaik­ka unoh­det­tai­siin koko Laa­ja­sa­lon lii­ken­ne, niin on kyl­lä nyt taval­la tai toi­sel­la esim. Kala­sa­ta­mis­ta tulee uusia ratik­ka­lin­jo­ja. Tai jos halu­taan leik­kiä että bus­si­ral­lia halu­taan kas­vat­ta, niin sit­ten bus­se­ja lisää. Käy­tän­nös­sä tää tar­koit­ta että Pit­kä­sil­ta pitäi­si pis­tää autoil­ta kiin­ni. Tämä ei Kruu­nun­ha­ka-seu­ral­la käy, aina­kin vas­tus­ti­vat sil­loin kun tuo­ta kokeil­tiin, perus­ta­nee lisää autoi­lua Kruu­nun­haan läpi.

  Kis­kot Lii­san­ka­dul­la tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä vähin­tään läpia­jon estä­mis­tä, toki park­ki­paik­ko­ja­kin häviäi­si. Tämä ei Kruu­nun­ha­ka-seu­ral­la käy, kos­ka se vai­keut­taa autoi­lua Kruununhaassa.

  Tie­ten­kin auto­lii­ken­ne voi­tai­siin ohja­ta Sil­ta­vuo­ren­ran­nan kaut­ta. Mikä ei käy Kruu­nun­ha­ka-seu­ral­la, kos­ka ran­nan rau­ha järk­kyy. Jos lei­ki­tään että Hel­sin­gis­tä löy­tyy öljy­läh­de, niin kai sitä voi­si teh­dä Kes­kus­ta­tun­ne­lin. Mikä ei kos­ka Sil­ta­vuo­ren­ran­nan rau­ha järkkyy.

  En tie­dä, mut­ta joten­kin aavis­tan että myös­kään kis­kot Poh­jois­ran­taa pit­kin eivät käy. Samoin min­kään­lai­nen maa­na­lai­nen rat­kai­su tus­kin myös­kään kos­ka perus­tuk­set räjäh­täää, tai jotain.

  Tois­te­taan taas tää: Tun­nen muu­ta­man kru­nik­ka­lai­sen, ja he eivät vai­ku­ta minus­ta sil­tä että he vas­tus­ta­vat kaik­kea mahdollista.

 3. On myös niin, että jos ratik­ka­sil­ta pako­te­taan Haka­nie­meen, ratik­kaa ei ole enää kovin jär­ke­vää teh­dä. Sii­nä mie­les­sä tuon ankan voi siis ymmär­tää vää­rin, mut­ta sil­ti pää­tyä oike­aan lopputulokseen.

  Pit­kä­sil­ta on sump­pu jo nyt, Sil­ta­saa­ren­ka­tu todel­li­nen ratik­ka­lii­ken­teen pul­lon­kau­la. Yli­pää­tään täl­lai­set val­ti­mot, joi­den kaut­ta lähes koko lii­ken­ne kul­kee, tar­vit­si­si­vat ohi­tus­leik­kauk­sia mal­liin Lii­san­ka­tu-Kala­sa­ta­ma. Toi­nen vas­taa­va pis­te on Kai­vo­ka­dun-Simon­ka­dun ris­teys, joka tar­vit­si­si kipeäs­ti Fre­dan puut­tu­vaa rataa rin­nak­kai­sek­si yhtey­dek­si. Taan­noin yksi nos­tu­ri­au­to hal­vaan­nut­ti koko kau­pun­gin ratik­ka­lii­ken­teen. Niin ei saa olla, vaan kes­kei­sil­le väy­lil­le on olta­va vaih­toeh­toi­nen yhteys.

  Toi­saal­ta myös mat­ka-aika sel­lai­sel­la rati­kal­la, joka mut­kit­te­lee Haka­nie­men ja hitaan Sil­ta­saa­ren kaut­ta, ei enää ole sil­lä tavoin kil­pai­lu­ky­kyi­nen, että sitä vält­tä­mät­tä kan­nat­taa toteuttaa.

  Uuti­sen ajoi­tus kak­si päi­vää vaa­lien jäl­keen on aika mielenkiintoinen.

  1. En tie­dä uuti­sen ajoi­tuk­ses­ta, mut­ta minul­la lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö ker­toi täs­tä vaih­toeh­dos­ta ja pari viik­koa sit­ten, kun kysyin, onko kokoo­muk­sen aja­tus lait­taa ratik­ka­sil­lan sijas­ta auto­sil­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta Som­pa­saa­reen edes mah­dol­li­nen toteuttaa.

 4. Sen vie­lä ymmär­tää, että vas­tus­te­taan jota­kin neu­lan­vaih­to­pis­tet­tä tai pako­lais­kes­kus­ta, joka saat­taa aiheut­taa häi­riöi­tä ja kiin­teis­tö­jen arvon­alenn­nus­ta. Mut­ta en näe miten ei ymmär­re­tä, että ehdo­tet­tu rai­tio­vau­nu­yh­teys nos­taa kiin­teis­tö­jen arvoa. En asu Kru­ni­kas­sa mut­ta minus­ta oli­si huip­pu­jut­tu, jos sai­sin yhden rai­tio­vau­nu­lin­jan lisää mene­mään tuos­ta naa­pu­ris­ta enti­sen lisäk­si. Käsit­tä­mä­tön­tä nimbyilyä.

 5. Hyvä ratik­kayh­teys Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan tuot­taa kau­pun­gil­le myös kun­nal­lis­ve­ro­tu­lo­ja 9 mil­joo­naa euroa joka vuo­si. Siis joka vuo­si. Jos ei teh­dä hyvää ratik­kaa, niin lät­käis­tään­kö Kruu­nun­haal­le yli­mää­räi­nen lisä­ve­ro, että saa­daan kau­pun­gin kas­sa täs­mää­mään? Ei se ole kuin 1320 euroa per nup­pi. Hal­pa hin­ta Lii­san­ka­dun rauhasta?

 6. Näyt­tää asu­van Kruu­nun­haas­sa vai­ku­tus­val­tais­ta väkeä kun ovat saa­mas­sa kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton siir­tä­mään sil­lan kau­pun­gin­puo­lei­sen pään Haka­nie­meen sil­lä perus­teel­la, että lisään­ty­vä rai­tio­vau­nu­lii­ken­ne vähen­täi­si Lii­san­ka­dun pöysäköintipaikkoja. 

  Nyt oli­si Hel­sin­gin Vih­reil­lä ja eri­tyi­ses­ti Soi­nin­vaa­ral­la, jol­le tämän­päi­väi­ses­sä Hesa­ris­sa sovi­tel­tiin kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­van apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan mant­te­lia, syy­tä ryh­dis­täy­tyä ja estää täl­lai­nen pie­nen vähem­mis­tön aja­ma, ylei­sen edun vas­tai­nen muutoshanke.

  1. Yhteys Pisa­ra-rataan on mer­kit­tä­vä perus­te Haka­nie­mi-vaih­toeh­toon. Pitäi­si arvioi­da sen pai­noar­vo suh­tees­sa sii­hen, että reit­ti kes­kus­taan oli­si pidempi.

 7. Lin­jas­tot ja muut elää, mut mun paras arvaus on että tämä meni­si joten­kin näin:
  — 7 tai joku muu lin­ja …Pasi­la — Kala­sa­ta­ma — Lii­san­ka­tu — Kamp­pi — Runeberginkatu…
  — 11 Ylis­ky­lä — Lii­san­ka­tu — Kamp­pi — Jätkäsaari
  — 10a tai jotain Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta — Lii­san­ka­tu — Aleksi…
  — Var­maan 1 tai jotain Haka­nie­meen päin edelleen.
  — Lii­san­ka­dun alus­sa Kai­sa­nie­men met­roa­se­man sisään­käyn­ti lai­tu­rin poh­jois­pää­hään, en näe mitään jär­keä olla teke­mät­tä tol­la mää­räl­lä ratik­ko­ja ihan jo vaihtoyhteydeksi.

  Ja Lii­san­ka­tu oli­si vähän niin kuin Alek­si lii­ken­teel­li­ses­ti. Sii­nä var­maan hävi­ää park­ki­paik­ko­ja, voit­to­puo­lel­la sit­ten ehkä myös vähän leveäm­mät jal­ka­käy­tä­vät, riip­puu miten teh­dään ja halutaan.

  Nää on näi­tä valintoja.

 8. En tie­dä uuti­sen ajoi­tuk­ses­ta, mut­ta minul­la lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö ker­toi täs­tä vaih­toeh­dos­ta ja pari viik­koa sit­ten, kun kysyin, onko kokoo­muk­sen aja­tus lait­taa ratik­ka­sil­lan sijas­ta auto­sil­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta Som­pa­saa­reen edes mah­dol­li­nen toteuttaa.

  No niin, tämä tai­taa­kin selit­tää aika pal­jon. Halu­taan siis sil­ta hen­ki­lö­au­toil­le. Eivät­pä lisä­au­tot tosin tai­da mah­tua Haka­nie­men­ran­taan juu­ri sen parem­min kuin Krunikkaan.

  1. Kokoo­muk­sen aja­tus oli, että autot ajet­tai­siin Som­pa­saa­reen, jos­ta ne sit­ten meni­si­vät katu­ver­koss­ajon­ne­kin. Aja­tus on totuet­ta­mis­kel­vo­ton. Koko alue pitäi­si kaa­voit­taa uudestaan.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  — kun kysyin, onko kokoo­muk­sen aja­tus lait­taa ratik­ka­sil­lan sijas­ta auto­sil­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta Som­pa­saa­reen edes mah­dol­li­nen toteuttaa. 

  Mitä Leh­mus­kos­ki sii­hen siis vas­ta­si? Toi­vot­ta­vas­ti jotain tyy­liin “ei hitossa”.

  Toi­saal­ta itse voi­sin poliit­ti­seen leh­män­kaup­paan tuol­lai­ses­ta jopa suos­tua­kin, jos sil­lä saa­daan kokoo­mus hyväk­sy­mään ruuh­ka­mak­sut. Se sil­lan tuo­ma auto­lii­ken­ne­hän voi­daan mah­dut­taa kes­kus­tan katu­verk­koon vain sil­lä, että muil­ta suun­nil­ta ote­taan lii­ken­net­tä pois. Ja sii­hen ainoa jär­ke­vä kei­no on ruuh­ka­mak­sut. Ei-jär­ke­vä­hän on piden­tää punais­ta valo­vai­het­ta vie­lä vähän lisää sisään­tu­lo­väy­lien pääs­sä. Se on se neu­vos­to­liit­to­lai­sen liha­kau­pan metodi.

  Ymmär­täi­si­kö­hän komm­koo­mus, jos ver­tai­si asioi­ta vaik­ka kuvien avul­la. Täs­sä­hän hyvin demon­stroi­daan, että samas­ta asias­ta on kyse:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Kolejka.jpeg

  http://static.iltalehti.fi/uutiset/hkiruuhka2104MZ_uu.jpg

 10. Daniel Feder­ley:
  On myös niin, että jos ratik­ka­sil­ta pako­te­taan Haka­nie­meen, ratik­kaa ei ole enää kovin jär­ke­vää tehdä.

  Miten niin? Miten tämä muka näyt­täi­si joten­kin huo­nol­ta reit­ti­vaih­toeh­dol­ta? Ainoa ongel­ma on tuo Pit­kän­sil­lan pullonkaula.

  http://goo.gl/maps/vTb3M

 11. En usko ratik­ka­sil­lan toteu­tu­mi­seen, kul­ki­si se mitä reit­tiä tahan­sa. Jos pöy­däl­lä on lisäk­si mota­ri­sil­ta , niin miten tämä sopii yhteen sil­ta­kil­pai­lun tulok­siin? Mihin kau­pun­ki­mo­ta­riin tämä kokoo­muk­sen mota­ri­sil­ta lii­tet­täi­siin? Teol­li­suus­ka­tu? Lii­ken­ne­sump­pu­ja tuol­la on nyt jo. Tosin Sör­näis­ten ran­ta­tie , haka­nie­men­sil­ta , Haka­nie­men­ran­ta ja Sil­ta­vuo­ren­ran­ta yms ovat nykyi­sin nuh­jui­ses­sa kun­nos­sa ja vajaa­käy­tös­sä. Jotain siel­lä tapah­tuu muu­ten­kin ja oli­si jo aika saa­da nämä alu­eet arvoi­seen­sa kun­toon. Rati­kat voi­si­vat ehkä kul­kea tuol­la. Kruu­nusil­lat pitäi­si ottaa huo­mioon tässä. 

  Oli­si aika myös tar­kis­taa suun­ni­tel­mia , ja kat­soa voi­ko ratik­ka­ra­taa suun­ni­tel­la sopi­vam­pa­na pika­ra­tik­kal­le. Ratik­ka­suun­ni­tel­mat tai­ta­vat olla jo muu­ta­mia vuo­sia van­ho­ja. Eli ei sem­mois­ta mitä teh­tiin ysin jat­keel­le. Rata kaar­taa ja kie­mur­te­lee ja sei­soo valois­sa jat­ku­vas­ti. Tuol­lai­nen kyy­ti ei vain ole tar­peek­si nopea. Näin voi­si saa­da h/k arvoa hie­rot­tua ylös­päin. Eikös tilan­ne sen rai­de­jo­ke­rin kans­sa ollut aika saman­lai­nen pit­kän aikaa?

 12. Kruu­nun­ha­ka­lai­se­na nyp­pii aika huo­lel­la näi­den akti­vis­tien toi­min­ta. Lii­san­ka­dun ratik­ka paran­tai­si yhteyk­siä ja toi­si lisää pal­ve­lui­ta. Ja olis tie­tys­ti muu­ten­kin jär­ke­vä han­ke. Mut­ta ei, ei ja ei.

  Mitä täl­le oikees­ti vois teh­dä? Ei muu­ta­ma huru-ukko voi tor­pa­ta kaik­kia projekteja?

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yhteys Pisa­ra-rataan on mer­kit­tä­vä perus­te Haka­nie­mi-vaih­toeh­toon. Pitäi­si arvioi­da sen pai­noar­vo suh­tees­sa sii­hen, että reit­ti kes­kus­taan oli­si pidempi.

  Käsi­te “vaih­to­yh­teys” kai­pai­si jon­kin­lais­ta täs­men­nys­tä. Nyt­hän Hel­sin­gis­sä puhu­taan vaih­to­yh­tey­des­tä aina, kun kah­del­la kul­ku­vä­li­neel­lä on pysä­kit suu­rin­piir­tein samas­sa kau­pun­gin­osas­sa. Jos rata meni­si Haka­nie­men­ran­taa, kuten kar­tan perus­teel­la voi­si kuvi­tel­la, niin yhtey­des­tä tulee täs­sä­kin tapauk­ses­sa hyvin… no, hel­sin­ki­läi­nen eli ennen kuin edes pää­see sin­ne ras­kas­rai­dea­se­man liu­ku­por­ras­hel­vet­tiin, pitää ensin kävel­lä torin poik­ki. Joo joo, pie­ni vai­va, mut­ta tämä on taas niin sitä, että mikään ei ole niin hal­paa kuin jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kus­ta­jan aika.

  Kun vie­lä muis­te­taan, että alku­pe­räi­ses­sä suun­ni­tel­mas­sa lin­jat haa­rau­tu­vat Som­pa­saa­res­ta Kala­sa­ta­maan (M) ja kes­kus­taan (M, VR), niin ei tämä uusi vaih­to­yh­teys ole mikään oikea parannus.

  Kek­si­kää vaih­toeh­toi­sia park­ki­paik­ko­ja Kruu­nun­ha­kaan, niin saa­daan se kes­kei­nen argu­ment­ti pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä. Pois­tu­vien bus­si­lin­jo­jen rei­teil­tä vapau­tuu katu­ti­laa, Lii­san­puis­ti­kon päät­tä­ri jää tyh­jän pan­tik­si ja jos eivät nekään rii­tä, on var­maan mah­dol­lis­ta uhra­ta jol­tain ei-ratik­ka­ka­dul­ta tilaa vinoparkkiin.

 14. Nämä kaupunginosayhdistykset/asukasyhdistykset ovat kyl­lä syväl­tä siel­tä min­ne ei demo­kra­tian aurin­ko pais­ta. Kysei­siin yhdis­tyk­siin ei ole aikaa ja jak­sa­mis­ta kai­kil­la osal­lis­tua ja edus­ta­vuu­den kans­sa on vähän niin ja näin. Jos pai­kal­lis­de­mo­kra­ti­aa halu­taan, se pitäi­si teh­dä edus­tuk­sel­li­se­na ja kun­non vaa­leil­la, eikä mil­lään asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouksilla.

 15. Haka­nie­mes­tä laa­ja­sa­lo­lai­set pää­si­si­vät muka­vas­ti met­roon, mut­ta Hert­to­nie­men kaut­ta met­roon pää­see kyl­lä ilman miljoonasiltojakin.

 16. Mikä oli se syy mik­si sil­taa ei voi­tu teh­dä Kata­ja­no­kas­ta? Mat­ka olis lyhyem­pi kuin poh­joi­sen kaut­ta kier­täen ja sil­lan toi­nen pää oli­si lähem­pä­nä San­ta­ha­mi­naa jos San­dis jos­kus vapau­tui­si asu­mis­käyt­töön. Sil­ta kan­nat­tai­si raken­taa nin vah­vak­si ja rata yli­pään­sä ilman jurk­kiä mut­kai että myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa voi­si sil­lä ajaa met­ro­ju­nia kans­sa, jos sel­lai­en tuli­si ajan­koh­tai­sek­si, esim jos San­ta­ha­mi­na vapau­tuis raken­ta­mi­seen. Mitään purk­ka­vi­ri­tyk­siä ei kan­na­ta teh­dä. Ennem­min sit­ten vaik­ka laut­ta tai köysirata. 

  Toi­sek­si minua masen­taa se nim­byi­ly että sil­ta pilaa mai­se­mat ja että sil­ta nipu­tet­tiin yhteen pil­ven­piir­tä­jä­hak­kei­den kans­sa kun­nal­lis­vaa­lien alla käy­dys­sä kes­kus­te­luis­sa. On tot­ta että pil­ven­piir­tä­jät ja sil­ta muo­vaa­vat mai­se­mia mut­ta rumen­ta­vat­ko ne niin pal­jon kuin mitä vas­tus­ta­jat väit­tä­vät, vai rumen­ta­vat­ko ollen­kaan. Täs­tä oli­si sytä pitää asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu ilman että vää­rä­us­kois­ten pääl­le hei­te­tään aina vain lokaa.

 17. Elmo Allén: Mitä Leh­mus­kos­ki sii­hen siis vas­ta­si? Toi­vot­ta­vas­ti jotain tyy­liin “ei hitossa”.

  Toi­saal­ta itse voi­sin poliit­ti­seen leh­män­kaup­paan tuol­lai­ses­ta jopa suos­tua­kin, jos sil­lä saa­daan kokoo­mus hyväk­sy­mään ruuh­ka­mak­sut. Se sil­lan tuo­ma auto­lii­ken­ne­hän voi­daan mah­dut­taa kes­kus­tan katu­verk­koon vain sil­lä, että muil­ta suun­nil­ta ote­taan lii­ken­net­tä pois. Ja sii­hen ainoa jär­ke­vä kei­no on ruuh­ka­mak­sut. Ei-jär­ke­vä­hän on piden­tää punais­ta valo­vai­het­ta vie­lä vähän lisää sisään­tu­lo­väy­lien pääs­sä. Se on se neu­vos­to­liit­to­lai­sen liha­kau­pan metodi.

  Ymmär­täi­si­kö­hän komm­koo­mus, jos ver­tai­si asioi­ta vaik­ka kuvien avul­la. Täs­sä­hän hyvin demon­stroi­daan, että samas­ta asias­ta on kyse:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Kolejka.jpeg

  http://static.iltalehti.fi/uutiset/hkiruuhka2104MZ_uu.jpg

  Kun­han saa­tai­siin Hel­sin­kiin vie­lä nii­tä ruuhkia:

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010042111518597_uu.shtml

  Epäi­len vah­vas­ti, että kuvas­sa näkyy lii­ken­teen häi­riö eikä sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va ruuh­ka. Siis poik­keus­il­miö eli yksit­täis­ta­paus, jota ei saa yleis­tää. Eikä sii­nä toi­ses­sa­kaan kuvas­sa ollut prav­daa muka­na, kos­ka kysees­sä ei ole neu­vos­to­liit­to­lai­nen kuva ja tilan­ne eikä myös­kään lihakauppa.

 18. Elmo Allén: Miten niin? Miten tämä muka näyt­täi­si joten­kin huo­nol­ta reit­ti­vaih­toeh­dol­ta? Ainoa ongel­ma on tuo Pit­kän­sil­lan pullonkaula.

  http://goo.gl/maps/vTb3M

  Mieitn yhtä, tosin kal­lis­ta rat­kai­sua, tosin toi­seen ongel­maan. Mut­ta niin­hän se on, että hal­pa se vas­ta kal­lik­si tulee:

  Bus­sit ohja­taan Haka­nie­men toril­ta tun­ne­lia myö­ten rau­ta­tien­to­ril­le. Bus­si­lii­ke­nen­tä nimit­täin tarvitaan.

 19. Laa­ja­sa­lon sil­ta­han­ke perus­tuu vir­heel­li­seen kau­pun­ki­kä­si­tyk­seen ja kau­pun­ki­ra­ken­teen hie­rar­kian vää­ri­nym­mär­ryk­seen. Kuka lie maa­nan­tai­kra­pu­las­saan keksinyt.

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta ei ole kos­kaan ollut, ei ole nyt , eikä tule kos­kaan ole­maan osa kan­ta­kau­pun­kia. Maan­tie­teel­le emme voi mitään.

  Kruu­nu­vuo­ri on Laa­ja­sa­lo-nimi­sen, hal­lin­nol­li­ses­ti Hel­sin­kiin kuu­lu­van kes­ki­ko­koi­sen tytär­kau­pun­gin yksi kylä, sen yksi osa-alue. Kruu­nu­vuo­ren (sub-sub-urban) luon­nol­li­nen ylä­ky­lä on Laa­ja­sa­lon (sub-urban) kes­kus­ta. Jos Kruu­nu­vuo­res­ta teh­dään luonn­o­ton napa­nuo­ra Kruu­nun­ha­kaan, osto­voi­ma valuu vää­rään suun­taan ja hidas­taa osal­taan Laa­ja­sa­loa kehit­ty­mäs­tä oma­va­rai­sek­si yhdys­kun­nak­si. Se taas lisää auto­lii­ken­net­tä kes­kus­taan, kun taval­li­set­kin tar­ve­ka­lut täy­tyy men­nä hake­maan Stockmannilta.

  Seu­raa­va­na hie­rar­kias­sa on Hert­to­nie­men met­ro­kes­kus (urban), sit­ten vas­ta city (up-urban).

  Kruu­nu­vuo­res­ta jär­jes­tyy luon­te­va lii­tyn­tä­lii­ken­ne yhdel­lä bus­si­lin­jal­la (rai­tio­vau­nul­la?) Laa­ja­sa­lon kes­kus­tan kaut­ta Hert­to­nie­meen. Uuden asui­na­lu­een ja Laa­ja­sa­lon kes­kus­ta kohee­sio­ta voi lisä­tä bule­var­di­soi­mal­la Kai­ra­saa­ren­tien. Myös Laa­ja­sa­lon­tie-Lin­nan­ra­ken­ta­jan­tie kuu­luu sii­hen kate­go­ri­aan, jon­ka voi bule­var­di­soi­da. Se on tytär­kau­pun­gin pää­ka­tu. Sitä­hän KSV on jo muu­ta­man vuo­den suun­ni­tel­lut­kin. Sen sijaan Itä­väy­lä on ihan eri kate­go­ri­aa, sen ”bule­var­di­soin­ti” on jär­je­tön ajatus.

  Mat­ka-ajal­la Kol­men Sepän pat­saal­le ei ole mitään teke­mis­tä Kruu­nu­vuo­ren asun­to­jen veto­voi­man ja tont­tien hin­nan­muo­dos­tuk­sen kans­sa. Sen mää­rit­tää meren­ran­ta. Vuo­saa­reen on teh­ty vas­taa­vas­ta kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­ses­ta ihan pie­nois­mal­li­kin mit­ta­kaa­vas­sa 1 / 1, sitä nimi­te­tään Aurinkolahdeksi.

  Laa­ja­sa­lon mer­su­mie­hiä voi hou­kut­taa jul­ki­siin ruuh­ka­huip­pui­na kul­ke­val­la suo­ral­la non-stop-lin­jal­la Hert­to­nie­men kaut­ta Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Se vaa­ti­si vain yhden lai­tu­ri­pai­kan, jos se toi­mii shutt­le-peri­aat­teel­la. Itä­väy­läl­le voi jär­jes­tää bus­si­kais­tan, sitä ei kan­na­ta pan­na ”bule­var­di­rul­lal­le”. Mat­ka-aika Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta kes­kus­taan alle 20 min. Täy­den­tä­vä bus­si rat­kai­si­si met­ron sei­son­taon­gel­man­kin Hert­to­nie­men ja Sör­näis­ten välil­lä nyt ja tulevaisuudessa.

  Ehdo­tet­tu laut­ta toi­mi­si mai­nios­ti täy­den­tä­vä­nä yhtey­te­nä eten­kin jäät­tö­mä­nä tal­ve­na, se sopi­si erin­omai­ses­ti Hel­sin­gin merel­li­seen imagoon. 

  Sen sijaan mega­lo­maa­ni­set ”kruunu”sillat tuhoai­si­vat kilo­met­ri­kau­pal­la paras­ta saa­ris­to­mai­se­maa. En ymmär­rä, mik­si Vih­reä puo­lue kan­nat­taa kal­lis­ta ja ympä­ris­töl­le tuhoi­saa han­ket­ta. Yhden pahai­sen, tehot­to­man rai­tio­vau­nu­lin­jan takia?

 20. Siir­to­la­puu­tar­ha:
  Kruu­nun­ha­ka­lai­se­na nyp­pii aika huo­lel­la näi­den akti­vis­tien toi­min­ta. Lii­san­ka­dun ratik­ka paran­tai­si yhteyk­siä ja toi­si lisää pal­ve­lui­ta. Ja olis tie­tys­ti muu­ten­kin jär­ke­vä han­ke. Mut­ta ei, ei ja ei.

  Mitä täl­le oikees­ti vois teh­dä? Ei muu­ta­ma huru-ukko voi tor­pa­ta kaik­kia projekteja?

  Sano­pa muu­ta. Jos alu­eel­ta löy­tyy pal­jon saman­hen­ki­siä, niin liit­ty­kää yhteen ja lähes­ty­kää vir­ka­mie­hiä ja lehdistöä.

 21. migul:
  Oli­si aika myös tar­kis­taa suun­ni­tel­mia , ja kat­soa voi­ko ratik­ka­ra­taa suun­ni­tel­la sopi­vam­pa­na­pi­ka­ra­tik­kal­le. Ratik­ka­suun­ni­tel­mat tai­ta­vat olla jo muu­ta­mia vuo­sia van­ho­ja. Eli ei sem­mois­ta mitä teh­tiin ysin jat­keel­le. Rata kaar­taa ja kie­mur­te­lee ja sei­soo valois­sa jat­ku­vas­ti. Tuol­lai­nen kyy­ti ei vain ole tar­peek­si nopea. Näin voi­si saa­da h/k arvoa hie­rot­tua ylös­päin. Eikös tilan­ne sen rai­de­jo­ke­rin kans­sa ollut aika saman­lai­nen pit­kän aikaa?

  Kukaan ei vie­lä ole suun­ni­tel­lut Laa­ja­sa­lon lin­jo­jen brän­dää­mis­tä eril­li­ses­ti, mut­ta kyl­lä kyse on pika­ra­ti­kois­ta, jos nopeut­ta kat­so­taan. Hait­taa ei tosin oli­si sii­tä, että maa­lat­tai­siin ne Laa­ja­sa­lon vau­nut vaik­ka orans­seik­si ja mark­ki­noi­tai­siin nii­tä jonain aivan uute­na liik­ku­mis­muo­to­na, vaik­ka ne tek­ni­ses­ti oli­si­vat ihan samo­ja Kajaa­nis­sa val­mis­tet­tu­ja veh­kei­tä kuin keltavihreätkin.

  Rata on nopea, kun Lii­san­ka­tu suun­ni­tel­laan oikein. Sil­ta on mel­ko suo­raa rataa ja Koi­ra­saa­ren­tiel­lä pääs­tään ihan hyviin nopeuk­siin. Kruu­nu­vuo­ren haa­ral­la on yli­mää­räi­siä mut­kia, mut­tei lii­ken­ne­va­lo­ja. Ylis­ky­län pää­tä ei olla vie­lä suun­ni­tel­tu, mut­ta pyr­ki­myk­se­nä on teh­dä kun­nol­lis­ta rataa.

  Ysin Kal­lion-osuus on kama­la, mut­ta Laa­ja­sa­los­sa ei ole kort­te­li­kau­pun­gin rajoitteita.

 22. Ei tuo vält­tä­mät­tä mikään täy­si kata­stro­fi oli­si, kun­han vaih­to met­roon ja junaan toteu­tet­tai­siin Haka­nie­mes­sä hyvin. Kas­va­vas­sa kau­pun­gis­sa ei kai­ken muu­ten­kaan tar­vit­se kul­kea pää­ase­man kaut­ta. Peri­aat­tees­sa voi­tai­siin sijoit­taa päät­tä­ri­kin Haka­nie­meen, jol­loin saa­tai­siin kalus­to kier­tä­mään nopeas­ti ja kus­tan­nuk­set pidet­tyä alhaisina. 

  Tämä rei­ti­tys ei kyl­lä­kään vähen­täi­si tule­van tyn­kä­met­ron kuor­mi­tus­ta, mut­ta ase­mien lyhen­tä­mi­nen nyt on täy­sin jär­je­tön­tä kat­soo sitä mis­tä vink­ke­lis­tä tahansa.

  En kyl­lä­kään enää jak­sa uskoa ratik­ka­sil­lan toteut­ta­mi­seen, jon­ka vuok­si alue muo­dos­tuu lähiök­si jos­sa asuak­seen tar­vit­see auton. Pää­osa lii­ken­tees­tä tul­laan näin hoi­ta­maan kokoo­muk­sen toi­veen mukai­ses­ti hen­ki­lö­au­toil­la, jot­ka sit­ten sei­so­vat ruuh­ka-aikoi­na jonois­sa ympä­ri kau­pun­kia. Jol­lain minul­le käsit­tä­mät­tö­mäl­lä meka­nis­mil­la ruuh­kat taas ovat auto­ja vihaa­vien viher­hip­pien vika.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En tie­dä uuti­sen ajoi­tuk­ses­ta, mut­ta minul­la lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö ker­toi täs­tä vaih­toeh­dos­ta ja pari viik­koa sit­ten, kun kysyin, onko kokoo­muk­sen aja­tus lait­taa ratik­ka­sil­lan sijas­ta auto­sil­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta Som­pa­saa­reen edes mah­dol­li­nen toteuttaa.

  Näin­kö tämä nyt menee että kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon komen­to­ket­ju on: Kruununhakaseura>virastot>valtuusto.

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­taa ja lii­ken­neyh­teyk­siä sin­ne on suun­ni­tel­tu “kun­nol­la” jo aina­kin 4–5 vuot­ta, kui­ten­kin vie­lä­kin nousee pus­kis­ta aivan uusia ehdo­tuk­sia. Jos ker­ran kru­nik­ka­lai­set käy­tän­nös­sä päät­tä­vät asiois­ta, niin eikö tätä park­ki­paik­kaon­gel­maa oli­si heil­tä voi­nut tie­dus­tel­la jo pari vuot­ta sitten?

 24. too­re: Näin­kö tämä nyt menee että kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon komen­to­ket­ju on: Kruununhakaseura>virastot>valtuusto.

  Jos ker­ran kru­nik­ka­lai­set käy­tän­nös­sä päät­tä­vät asiois­ta, niin eikö tätä park­ki­paik­kaon­gel­maa oli­si heil­tä voi­nut tie­dus­tel­la jo pari vuot­ta sitten?

  Ihan var­mas­ti kru­ni­ka­lais­ten kan­ta on ollut tie­dos­sa ja sitä var­maan on kysyt­ty­kin, mut­ta eräil­lä pii­reil­lä on tapa­na nonc­ha­lee­ra­ta oman kan­nan vas­tai­set mie­li­pi­teet. Lyhyes­ti: vää­rin vastattu.

 25. ano­ny­mix: Epäi­len vah­vas­ti, että kuvas­sa näkyy lii­ken­teen häi­riö eikä sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va ruuhka.

  Tar­kas­ti kat­so­mal­la erot­tuu kuvas­ta iso kel­tai­nen neliö­kylt­ti jon­ka kes­kel­lä on tie­työn merk­ki! Kyse on sil­ta­re­mon­tis­ta — joka on tosin jat­ku­nut joka vuo­si kym­me­nen vuo­den ajan eli sii­nä mie­les­sä sään­nöl­li­nen ilmiö…

  Oikeas­ti tuol­li­sia ruuh­ka­ku­via on kyl­lä otet­tu ihan joka­päi­vän arki­lii­ken­tees­sä­kin eli 60-luvul­la ennen met­roa: http://albumit.lasipalatsi.fi/images/v/1010688–1000.jpg

 26. Tos­sa vähän räk­nä­sin nii­tä parkkipaikkoja:

  Lii­san­ka­dul­la on noin sata park­ki­paik­kaa. Niis­tä suu­rin osa on var­sin­kin tal­vi­sin lähes käyt­tö­kel­vot­to­mia, kos­ka ne ovat niin kapei­ta että bus­sit vie pei­lit men­nes­sään, tai HKL:n setä ja rati­kal­li­nen mat­kus­ta­jia huu­taa kun vähän­kin leveäm­min pysä­köi­den tuk­kii kiskot.

  Ver­tai­lun vuok­si Bus­si­lin­ja 17 pysä­kit vie noin 50 — 60 pysä­köin­ti­paik­kaa. Noi läh­tee jos ratik­ka tulee.

  Joten luon­nol­li­ses­ti 17 ei saa kos­kea, vaik­kei sil­lä ole mat­kus­ta­jia, park­ki­pai­kois­ta viis. Ratik­ka­lin­jo­ja joil­la on mat­kus­ta­jia ei kui­ten­kaan saa vetää, kos­ka parkkipaikat.

 27. Sep­po Hon­ka­nen: Laa­ja­sa­lon mer­su­mie­hiä voi hou­kut­taa jul­ki­siin ruuh­ka­huip­pui­na kul­ke­val­la suo­ral­la non-stop-lin­jal­la Hert­to­nie­men kaut­ta Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Se vaa­ti­si vain yhden lai­tu­ri­pai­kan, jos se toi­mii shuttle-periaatteella. 

  Nämä “ruuh­ka­huip­pui­na kul­ke­vat non-stop-lin­jat” ovat käy­tän­nös­sä sur­kei­ta, ja nii­tä ehdot­ta­vat­kin yleen­sä he, jot­ka eivät kos­kaan itse käy­tä joukkoliikennettä. 

  Ei, älä tur­haan vas­taa, kir­joi­tan­han nimimerkillä.

 28. Sep­po Hon­ka­nen: Laa­ja­sa­lon mer­su­mie­hiä voi hou­kut­taa jul­ki­siin ruuh­ka­huip­pui­na kul­ke­val­la suo­ral­la non-stop-lin­jal­la Hert­to­nie­men kaut­ta Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Se vaa­ti­si vain yhden lai­tu­ri­pai­kan, jos se toi­mii shutt­le-peri­aat­teel­la. Itä­väy­läl­le voi jär­jes­tää bus­si­kais­tan, sitä ei kan­na­ta pan­na ”bule­var­di­rul­lal­le”. Mat­ka-aika Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta kes­kus­taan alle 20 min. 

  Lähe­tään­kö nyt vaik­ka sii­tä että bus­sil­la 16 menee noin vart­ti (tai enem­män ruuh­kas­ta riip­puen) Rau­ta­tien­to­ril­ta — Kulos­aa­reen, joka on vas­ta noin kol­man­nes mat­kas­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan. Ja se ei tuol­la rei­til­lä juu­ri pysäh­te­le, kun ei sil­lä ole juu­ri matkustajia.

 29. ano­ny­mix: Kun­han saa­tai­siin Hel­sin­kiin vie­lä nii­tä ruuhkia:

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010042111518597_uu.shtml

  Hah. Link­kaa­ma­si jutun otsi­kos­sa jo sano­taan, että Hel­sin­ki on ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma. Tuk­hol­mas­sa on ruuh­ka­mak­sut. Need to say more?

  ano­ny­mix: Epäi­len vah­vas­ti, että kuvas­sa näkyy lii­ken­teen häi­riö eikä sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va ruuh­ka. Siis poik­keus­il­miö eli yksit­täis­ta­paus, jota ei saa yleistää.

  Minä taas en epäi­le yhtään, kos­ka pit­kään sään­nöl­li­ses­ti reis­sa­sin Itä­väy­lää bus­sis­sa ruuh­ka­suun­nan vas­tai­ses­ti. Juu­ri tuol­ta se ruuh­ka­suun­ta joka päi­vä näyt­ti. Ja samal­ta se näyt­tää kai­kil­la muil­la­kin sisääntuloväylillä.

  ano­ny­mix: Eikä sii­nä toi­ses­sa­kaan kuvas­sa ollut prav­daa muka­na, kos­ka kysees­sä ei ole neu­vos­to­liit­to­lai­nen kuva ja tilan­ne eikä myös­kään lihakauppa. 

  Epäi­len vah­vas­ti, että kuvas­sa näkyy lii­ken­teen häi­riö eikä sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va ruuh­ka. Siis poik­keus­il­miö eli yksit­täis­ta­paus, jota ei saa yleis­tää. Eikä sii­nä toi­ses­sa­kaan kuvas­sa ollut prav­daa muka­na, kos­ka kysees­sä ei ole neu­vos­to­liit­to­lai­nen kuva ja tilan­ne eikä myös­kään lihakauppa.

  No sii­tä en tie­dä. Tuo kuva tuli Googles­ta hakusa­nal­la “soviet butc­her sto­re”, ja oli sopi­vas­ti Wiki­me­dia Com­mon­sis­ta. Kyl­lä se idean välit­tää, ja kaik­ki meis­tä muu­ten­kin tie­tä­vät, että neu­vos­to­liit­to­lai­ses­ta liha­kau­pas­ta sai lihaa vain, kun jak­soi jonot­taa ja pitkään.

 30. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Tar­kas­ti kat­so­mal­la erot­tuu kuvas­ta iso kel­tai­nen neliö­kylt­ti jon­ka kes­kel­lä on tie­työn merk­ki! Kyse on sil­ta­re­mon­tis­ta – joka on tosin jat­ku­nut joka vuo­si kym­me­nen vuo­den ajan eli sii­nä mie­les­sä sään­nöl­li­nen ilmiö… 

  Tuo ei ole sil­ta­re­mont­ti, kos­ka kuvas­ta näkyy myös hyvin, että sil­lan kaik­ki kais­tat ovat käy­tös­sä. Tuo kylt­ti tai­taa jopa olla niin­kin kau­kai­ses­ta työ­maas­ta kuin Kam­pin kes­kuk­ses­ta. Sii­tä oli kier­to­reit­tioh­jeet ympä­ri kaupunkia.

 31. Sep­po Hon­ka­nen: Jos Kruu­nu­vuo­res­ta teh­dään luonn­o­ton napa­nuo­ra Kruu­nun­ha­kaan, osto­voi­ma valuu vää­rään suun­taan ja hidas­taa osal­taan Laa­ja­sa­loa kehit­ty­mäs­tä oma­va­rai­sek­si yhdyskunnaksi. 

  Joo. Saman napa­nuo­ra­sil­lan takia Laut­ta­saa­ri­kin on nyky­ään ihan hir­veä paik­ka, sen sijaan että tukeu­tui­si Tapio­laan. Mus­ta oli­si hie­noa, jos laut­ta­saa­re­lai­set­kin voi­si­vat päi­vit­täin teh­dä mat­kan­sa kes­kus­taan Kei­la­nie­men ja Mei­lah­den kaut­ta kiertämällä.

  Ihan riit­tä­vän itse­näi­nen Laut­ta­saa­res­ta on sil­ti­kin tul­lut. Ei Laa­ja­sa­loon­kaan tava­ra­ta­loa sil­lä saa­da, ettei siel­tä pää­se kes­kus­taan. Ennem­min­kin päinvastoin.

  Tätä asi­aa voi hyvin aja­tus­leik­ki­si­mu­loi­da: Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta ilman sil­taa on ihan sama asia kuin jos Län­si­met­ro kul­ki­si Töö­lön kaut­ta ja laut­ta­saa­re­lai­set kul­ki­si­vat lii­tyn­tä­bus­sil­la Tapio­laan, ja Laut­ta­saa­ren sil­taa ja Lapin­lah­den sil­taa ei oli­si. Ainoa ero on, että nyt tar­vi­taan vain vähän pidem­pi sil­ta. Kuin­ka moni pitäi­si jär­jet­tö­mä­nä Laut­ta­saar­ta ilman sil­taa kes­kus­taan, kysyn vain.

 32. Met­rol­la pää­see min­ne vaan:
  Haka­nie­mes­tä laa­ja­sa­lo­lai­set pää­si­si­vät muka­vas­ti met­roon, mut­ta Hert­to­nie­men kaut­ta met­roon pää­see kyl­lä ilman miljoonasiltojakin. 

  Kos­ka sama­nar­voi­sia­han ovat yhtey­det, jos­sa a) pää­see suo­raan kes­kus­taan ja met­roon sekä b) jos­sa pää­see vain metroon…

  Met­ro, hel­sin­ki­läi­sen mek­ka. Ihmi­set tääl­lä eivät ole vain mat­kal­la met­rol­la jon­ne­kin, vaan he ovat todel­la mat­kal­la met­roon.

 33. Elmo Allén: Hah. Link­kaa­ma­si jutun otsi­kos­sa jo sano­taan, että Hel­sin­ki on ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma. Tuk­hol­mas­sa on ruuh­ka­mak­sut. Need to say more?

  Niin ja samas­sa mai­ni­taan myös Köö­pen­ha­mi­na, mis­sä ei ole ruuh­ka­mak­su­ja. HAH! I rest my case

 34. Sep­po Hon­ka­nen:
  Mat­ka-ajal­la Kol­men Sepän pat­saal­le ei ole mitään teke­mis­tä Kruu­nu­vuo­ren asun­to­jen veto­voi­man ja tont­tien hin­nan­muo­dos­tuk­sen kans­sa. Sen mää­rit­tää merenranta. 

  Ja sik­si asun­not Eiran­ran­nas­sa, Kulos­aa­res­sa, Aurin­ko­lah­des­sa ja ex-Sipoon Kar­husaa­res­sa ovat­kin saman hintaisia?

 35. Elmo Allén: Tätä asi­aa voi hyvin aja­tus­leik­ki­si­mu­loi­da: Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta ilman sil­taa on ihan sama asia kuin jos Län­si­met­ro kul­ki­si Töö­lön kaut­ta ja laut­ta­saa­re­lai­set kul­ki­si­vat lii­tyn­tä­bus­sil­la Tapio­laan, ja Laut­ta­saa­ren sil­taa ja Lapin­lah­den sil­taa ei olisi. 

  Täs­sä vie­lä kuval­li­nen havain­nol­lis­tus: http://goo.gl/maps/85mfu

  Aika saman­lai­sil­ta näyt­tä­vät viivat.

 36. Elmol­le: Juu­ri pari viik­koa sit­ten jul­kis­tet­tiin Euroo­pan ruuh­kai­sim­mat kau­pun­git. Hel­sin­gin sijoi­tus oli 48.

  Pahim­mat ruuh­kat ovat Istan­bu­lis­sa. Seu­raa­vak­si sijoit­tui­vat Var­so­va, Mar­seil­les, Paler­mo, Roo­ma, Parii­si, Stutt­gard, Brys­sel, Ham­pu­ri ja Tukholma.

  Ymmär­tääk­se­ni ruuh­ka­mak­su­ja ei ole edes suun­ni­tel­tu pel­käs­tään sisään­tu­lo­teil­le. Vih­reät­kin ovat puhu­neet Kehä­teis­tä, jot­ka ruuh­kau­tu­vat pahas­ti tule­vai­suu­des­sa toi­sin kuin sisään­tu­lo­tiet. Nie­men rajal­la­han ei lii­ken­ne ole lisään­ty­nyt enää pariin­kym­me­neen vuoteen.

 37. Jos ker­ran halu­taan hal­pa jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­su, niin ehdot­tai­sin sou­tu­ve­nei­den han­kin­taa. Kun läh­tö­koh­ta näyt­tää ole­van se, että pitää olla hal­pa, eikä suju­va ja kapa­si­tee­til­ta riit­tä­vä, niin sou­te­lu oli­si muka­van meri­hen­kis­tä ja romant­tis­ta. Oli­si ilo kat­sel­la sou­tu­ve­nei­den muo­dos­ta­maa aamuruuhkaa.

  Se laut­ta­sel­vi­tys­kin on niin sur­kea, että kum­mal­lis­ta on, jos hesa­ri läh­tee sitä aja­maan. Tai­si jo aika­naan tääl­lä­kin tul­la revi­tyk­si. Sil­lan tuo­maa arvon­nousua ja mah­dol­li­suuk­sien lisään­ty­mis­tä, ei nämä suun­nit­te­li­jat näy­tä otta­van huo­mioon, joten tuos­sa on taas paik­ka höö­kiä päälle.

  Mikä vika muka sil­las­sa on? Maa­il­mas­sa on kau­nii­ta sil­to­ja ja sit­ten susi­ru­mia, mik­si pitäi­si teh­dä susi­ru­maa? Sama jut­tu kuin kor­keis­sa talois­sa. Sil­ta oli­si onnis­tues­saan myös veto­voi­ma­te­ki­jä kau­pun­gil­le ja samal­la uudel­le itäi­sel­le kantakaupungille. 

  Tuo “saa­ris­to­mai­se­ma” menee jo sii­nä, kun ran­nat joka tapauk­ses­sa raken­ne­taan. Kala­sa­ta­man tor­ni­ryh­mä tar­jo­aa täl­le sil­lal­le kor­keam­man taus­tan merel­tä ja Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta päin kat­sot­tu­na. Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta sit­ten antaa taus­tan toi­ses­ta suun­nas­ta kat­soen. Sil­lan kor­keus hir­vis­tyt­tää nyt, mut­ta kun kau­pun­ki raken­tuu ympä­ril­le, niin sanoi­sin sen häviä­vän massaan. 

  Nyt oli­si tär­ke­ää liit­tää tuo Kala­sa­ta­man kär­ki ja Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta kan­ta­kau­pun­kiin. Jos Kala­sa­ta­man kär­jes­tä ei pää­se suo­raan Poh­jois­ran­taan, niin mis­sään ei ole enää mitään järkeä. 

  Ei pidä teh­dä kaa­voi­tuk­sel­la uusia autoi­li­jo­ta, jos on yhtään tosis­saan ympä­ris­tön kan­nal­ta. Maan arvon­nousu oli­si kau­pun­gin kan­nal­ta hyvä dii­li ja samal­la sil­lat mah­dol­lis­tai­si kau­pun­ki­lais­ten ja turis­tien suju­van liik­ku­mi­sen laa­jas­ti Hel­sin­gis­sä. Kan­ta­kau­pun­ki­mai­suus tar­koit­taa minus­ta myös sitä, että paik­ka on niin veto­voi­mai­nen, että sitä men­nään kat­so­maan ja samal­la viih­ty­mään. Nuk­ku­ma­lä­hiö on tämän vas­ta­koh­ta. Jos Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta siis raken­ne­taan oikein, niin siel­tä ei läh­de­tä enää ydin­kes­kus­tan pal­ve­lui­hin, vaan sin­ne myös tul­laan viih­ty­mään muualta. 

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tuli­si teh­dä Hel­sin­gil­le niin sano­tus­ti “jut­tu”. Rai­tio­vau­nul­la meren yli uuteen kau­pun­gin­osaan, jos­sa on mah­dol­lis­ta jät­tää rahan­sa ran­ta­ra­vin­to­loi­hin ja pien­pa­ni­moil­la varus­tet­tui­hin pubei­hin tai ihan mitä vaan, mut­ta kau­pun­gin sisäi­nen turis­mi tuli­si taju­ta työ­paik­ko­ja nopeas­ti syn­nyt­tä­vä­nä teki­jä­nä. Jos halu­aa teh­dä väri­käs­tä eloa, niin se onnis­tuu vie­lä täs­sä vai­hees­sa, kun muut­ta­jat tie­tä­vät mitä on tulos­sa. Sama jut­tu Kala­sa­ta­mas­sa. Kor­kea­saa­ri­kin hyö­tyi­si suo­raan lai­va­ter­mi­naa­leil­ta ja rau­ta­tie­a­se­man suun­nas­ta tule­vas­ta raitiolinjasta.

  Kos­ka nyt on taas kau­pun­gil­ta menos­sa mil­joo­nia ja taas mil­joo­nia ohi laa­rin, niin kehot­tai­sin vih­rei­tä pitä­mään kau­pun­ki­lais­ten puo­lia, kun tuo hesa­ri näyt­tää luo­pu­van tut­ki­vas­ta jour­na­lis­mis­ta. Muu­ten tulee aika kal­liit park­ki­pai­kat Liisankadulle.

 38. Elmo Allén: Hah. Link­kaa­ma­si jutun otsi­kos­sa jo sano­taan, että Hel­sin­ki on ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma. Tuk­hol­mas­sa on ruuh­ka­mak­sut. Need to say more? 

  Otsik­ko on vää­rin, ingres­si oikein. Hel­sin­ki on vähä­ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma ja Oslo, jois­sa on ruuhkamaksut.

  Uudem­paa dataa ilman ilta­leh­män otsikointia:

  http://www.tomtom.com/lib/doc/congestionindex/2012–1003-TomTom-Congestion-Index-2012-Q2-europe-mi.pdf

  Tuk­hol­ma 10. ruuh­kai­sin, Hel­sin­ki sijal­la 48.

  (Suo­meen­kaan ei tie­ten­kään suun­ni­tel­la ruuh­ka­mak­su­ja, vaan tie­mak­su­ja, kos­ka ruuh­kien vähen­tä­mi­sel­lä ei juu­ri voi kerä­tä rahaa.)

 39. R. Silf­ver­berg:
  Mikä oli se syy mik­si sil­taa ei voi­tu teh­dä Kata­ja­no­kas­ta? Mat­ka olis lyhyem­pi kuin poh­joi­sen kaut­ta kier­täen ja sil­lan toi­nen pää oli­si lähem­pä­nä San­ta­ha­mi­naa jos San­dis jos­kus vapau­tui­si asumiskäyttöön. 

  Syi­tä oli kak­si. Suu­rem­pi oli Suo­men­lin­na. Arvo­kas Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de kuu­lem­ma tuhou­tuu, jos sil­ta tulee Skat­tal­le. On lii­an lähel­lä Suokkia.

  Toi­nen syy on se, että Skat­tan lii­ken­ne ei vedä. Ratik­ka oli­si vedet­ty Kata­ja­no­kan­ran­taan ja Kana­va­ka­dul­le niin, että ainoa pysäk­ki oli­si Kata­ja­no­kan ter­mi­naa­lil­la. Kos­ka tilaa ei muu­ten ole, niin siel­lä oli­si men­ty seka­kais­toil­la. Kata­ja­no­kan­ran­nas­sa tuo on ihan OK, ja siel­lä nyt sinän­sä oli­si tilaa­kin omil­le kais­toil­le, jos halu­taan. Mut­ta Kana­va­ka­tu on ahdas ja seka­kais­tat + lai­vo­jen auto­lii­ken­ne on yhdis­tel­mä­nä sel­lai­nen, ettei rati­kan kul­ku ole luo­tet­ta­vaa. Vaik­ka Lii­san­ka­dun reit­ti on pidem­pi, niin se on luo­tet­ta­vam­pi ja mat­ka-aiko­jen hajon­ta pienempi.

  Laa­ja­sa­lon puo­lel­la sil­ta oli­si tul­lut suu­rin piir­tein samaan koh­taan joka tapauk­ses­sa, San­tik­sen kan­nal­ta ei siis eroa.

 40. Kak­si päi­vää vaa­leis­ta oli ehti­nyt kulua, niin jo ollaan esit­te­le­mäs­sä Pisa­ra­ra­ta-han­ket­ta ja uusia Kruu­nu­vuo­ren­se­län sil­ta­suun­ni­tel­mia. Vaa­li­rau­ha on nyt päät­ty­nyt, mut­ta voi olla että seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa on entis­tä vähem­män äänestäjiä.

 41. Mark­ku af Heur­lin: Mieitn yhtä, tosin kal­lis­ta rat­kai­sua, tosin toi­seen ongel­maan. Mut­ta niin­hän se on, että hal­pa se vas­ta kal­lik­si tulee:
  Bus­sit ohja­taan Haka­nie­men toril­ta tun­ne­lia myö­ten rau­ta­tien­to­ril­le. Bus­si­lii­ke­nen­tä nimit­täin tarvitaan. 

  Parem­pi oli­si teh­dä tun­ne­li esim. Sör­näis­ten met­roa­se­man lai­tu­ri­ta­soon, jos­ta oli­si vaih­to met­roon. Saa­tai­siin pää­osa bus­seis­ta yhdel­lä iskul­la pois Hämeen­tiel­tä, Kai­sa­nie­men­ka­dul­ta ja Rau­ta­tien­to­ril­ta — eikä tun­ne­lia­kaan tar­vit­si­si raken­taa kau­hean paljon.

 42. R. Silf­ver­berg: Mikä oli se syy mik­si sil­taa ei voi­tu teh­dä Kata­ja­no­kas­ta? Mat­ka olis lyhyem­pi kuin poh­joi­sen kaut­ta kier­täen ja sil­lan toi­nen pää oli­si lähem­pä­nä San­ta­ha­mi­naa jos San­dis jos­kus vapau­tui­si asumiskäyttöön. 

  Suo­men­lin­nan mai­se­ma-alue, Museo­vi­ras­to sanoi ei.

 43. Vaa­li­rau­ha päättynyt”:

  Kak­si päi­vää vaa­leis­ta oli ehti­nyt kulua, niin jo ollaan esit­te­le­mäs­sä Pisa­ra­ra­ta-han­ket­ta ja uusia Kruu­nu­vuo­ren­se­län siltasuunnitelmia.

  Edus­tat var­maan kään­teis­tä nuk­ku­vien puo­luet­ta, joka käy kyl­lä uur­nil­la mut­ta nuk­kuu vaa­lien väli­sen ajan. Molem­mat hank­keet­han ovat olleet vireil­lä iät ja ajat. Sekä Pisa­ras­ta että Kruu­nu­vuo­ren­se­län sil­las­ta on kyl­lä kes­kus­tel­tu täl­lä­kin blogilla.

 44. ano­ny­mix: Niin ja samas­sa mai­ni­taan myös Köö­pen­ha­mi­na, mis­sä ei ole ruuh­ka­mak­su­ja. HAH! I rest my case 

  Kyl­lä nii­tä sin­ne­kin suun­ni­tel­tiin kovin, mut­ta pai­kal­li­nen auto­puo­lue ei siel­lä­kään ymmär­tä­nyt omaa etu­aan. Ruuh­ka­mak­sut ovat aina kovan poliit­ti­sen vään­nön taka­na, mut­ta nii­den käyt­töön­o­ton jäl­keen nii­den suo­sio on kai­kis­sa kau­pun­geis­sa nous­sut. Aina­kin Tuk­hol­mas­sa nii­tä kan­nat­taa nyt enemmistö.

 45. Lee­na:
  Nie­men rajal­la­han ei lii­ken­ne ole lisään­ty­nyt enää pariin­kym­me­neen vuoteen. 

  Ei kai, kun mai­nit­sin­han sen lii­ken­ne­va­lo­tul­pan jo aikai­sem­min. Minus­ta oli­si kui­ten­kin parem­pi, jos kan­ta­kau­pun­kiin voi­si ajaa ilman jono­tus­nu­me­roi­den kerää­mis­tä mota­rien varsilla.

  Kehäl­le jonot­ta­mi­seen toki pätee ihan sama, mut­ta se on yksi­tyis­koh­tia. Alku­pe­räi­nen point­ti­ni­han oli, että jos kes­kus­taan halu­taan yksi sisään­tu­lo­tie lisää, sen kapa­si­teet­ti on otet­ta­va muis­ta sisään­tu­lo­teis­tä pois.

 46. Pek­ka Tai­pa­le: Otsik­ko on vää­rin, ingres­si oikein. Hel­sin­ki on vähä­ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma ja Oslo, jois­sa on ruuhkamaksut.

  Jos näin on, niin ihmet­te­len sit­ten kovas­ti auto­puo­lu­een rui­ku­tus­ta kes­kus­ta­tun­ne­leis­ta, kehä ykkö­sen tun­ne­leis­ta ja kai­ken maa­il­man pasi­lan­väy­lis­tä. Emme­hän me tar­vit­se lisää tun­ne­lei­ta tän­ne, kun ker­ran ei ole ruuhkiakaan.

 47. Pek­ka Tai­pa­le: Otsik­ko on vää­rin, ingres­si oikein. Hel­sin­ki on vähä­ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma ja Oslo, jois­sa on ruuhkamaksut.

  Uudem­paa dataa ilman ilta­leh­män otsikointia:

  http://www.tomtom.com/lib/doc/congestionindex/2012–1003-TomTom-Congestion-Index-2012-Q2-europe-mi.pdf

  Tuk­hol­ma 10. ruuh­kai­sin, Hel­sin­ki sijal­la 48. 

  Tuo tom­to­min mit­taus­me­ne­tel­mä on kyl­lä aika epä­mää­räi­nen. Kat­so esim.: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/10/17/the-problems-with-measuring-traffic-congestion/

 48. Jari V: Käsi­te “vaih­to­yh­teys” kai­pai­si jon­kin­lais­ta täs­men­nys­tä. Nyt­hän Hel­sin­gis­sä puhu­taan vaih­to­yh­tey­des­tä aina, kun kah­del­la kul­ku­vä­li­neel­lä on pysä­kit suu­rin­piir­tein samas­sa kau­pun­gin­osas­sa. Jos rata meni­si Haka­nie­men­ran­taa, kuten kar­tan perus­teel­la voi­si kuvi­tel­la, niin yhtey­des­tä tulee täs­sä­kin tapauk­ses­sa hyvin… no, hel­sin­ki­läi­nen eli ennen kuin edes pää­see sin­ne ras­kas­rai­dea­se­man liu­ku­por­ras­hel­vet­tiin, pitää ensin kävel­lä torin poikki. 

  Ei se esi­mer­kik­si Metal­li­ta­lon edes­sä ole­val­ta ratik­ka­py­sä­kil­tä oli­si Pisa­ra­suun­ni­tel­mien mukaan miten­kään pit­kä käve­ly kum­paan­kaan ras­kas­rai­tee­seen: http://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/8135240972/in/set-72157631797569017

 49. Pek­ka Tai­pa­le: Otsik­ko on vää­rin, ingres­si oikein. Hel­sin­ki on vähä­ruuh­kai­sem­pi kuin Tuk­hol­ma ja Oslo, jois­sa on ruuhkamaksut.

  Uudem­paa dataa ilman ilta­leh­män otsikointia:

  http://www.tomtom.com/lib/doc/congestionindex/2012–1003-TomTom-Congestion-Index-2012-Q2-europe-mi.pdf

  Tuk­hol­ma 10. ruuh­kai­sin, Hel­sin­ki sijal­la 48.

  (Suo­meen­kaan ei tie­ten­kään suun­ni­tel­la ruuh­ka­mak­su­ja, vaan tie­mak­su­ja, kos­ka ruuh­kien vähen­tä­mi­sel­lä ei juu­ri voi kerä­tä rahaa.)

  Mut­ta jos tääl­lä ei ole ruuh­kia, niin sit­ten­hän ei var­maan tar­vi­ta lii­ken­net­tä suju­voit­ta­via tunneli‑, mota­ri- tai eritasoliittymähankkeitakaan?

 50. Eikä myös­kään mihin­kään muu­tu se fak­ta, että Hel­sin­gis­sä­kin on jono­ja. Tom­To­min rapor­tin mukaan kes­ki­mää­räi­nen hidas­tus on 20 minuut­tia päi­väs­sä ruuh­kas­sa aja­vil­la. Kum­mal­lis­ta on, että tääl­lä tapel­laan sii­tä, voi­daan­ko Turun­väy­lää aja­via hidas­taa kym­me­nen sekun­tia, mut­ta sit­ten 20 minuu­tin hidas­tus onkin yhtäk­kiä, että “ei meil­lä ole ruuh­kia”. En opi iki­nä ymmär­tä­mään auto­puo­lu­een logiik­kaa. Jos se kym­me­nen sekun­nin lii­ken­ne­va­lo­jen sää­tö on niin hir­ve­ää, luu­li­sin että autoi­li­jat hih­kui­si­vat onnes­ta, jos pää­si­si­vät paril­la eurol­la aja­maan 20 minuut­tia nopeammin.

  En kyl­lä muu­ten­kaan antai­si ihan hir­veäs­ti arvoa indek­sil­le, joka teh­dään nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Q1:n ruuh­kau­tu­mi­nen oli Hel­sin­gis­sä 20 %, Q2:n 15 %. Onko se nyt joten­kin muka näky­nyt Hel­sin­gin kaduil­la, että ruuh­kat oli­vat nel­jän­nek­sen pie­nem­piä kevääl­lä? Tal­vi ei sitä seli­tä, kos­ka Tuk­hol­man sijoi­tus on samas­sa ajas­sa nous­sut 27 % -> 30 %. Pitäi­si näh­dä pit­kän aika­vä­lin indek­se­jä ja indek­si­si­joi­tuk­sen­kin mukaan oikei­ta hait­ta­mää­riä (hidas­tus­mi­nuut­te­ja).

  Ja muu­ten­kin oli­si syy­tä tie­tää seli­tys, mik­si Tuk­hol­man ruuh­kau­tu­mi­nen oli­si yhtäk­kiä monin­ker­tais­tu­nut. Ilta­leh­ti on var­mas­ti osan­nut ihan oikein lukea rapor­tis­ta, että Tuk­hol­man ruuh­kau­tu­mis­pro­sent­ti on ollut Hel­sin­gin 17 %:a sel­väs­ti pie­nem­pi (siis jotain 10–15 %). Miten se on kah­des­sa vuo­des­sa nous­sut 30 %:iin? Ei var­mas­ti ole ruuh­ka­mak­su­jen takia, kos­ka ne ihan tut­ki­tus­ti vähen­si­vät Tuk­hol­man ruuhkia.

 51. ano­ny­mix: Epäi­len vah­vas­ti, että kuvas­sa näkyy lii­ken­teen häi­riö eikä sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­va ruuh­ka. Siis poik­keus­il­miö eli yksit­täis­ta­paus, jota ei saa yleistää.

  Noi­ta poik­keuk­sel­li­sia lii­ken­ne­häi­riön yksit­täis­ta­pauk­sia tapah­tuu jos­tain syys­tä joka ainoa arki­päi­vä ruuhka-aikaan.

 52. Jos Kruu­nu­vuo­ren lin­jat ohja­taan Haka­nie­men kaut­ta, Pit­kä­sil­ta on varat­ta­va jouk­ko­lii­ken­teel­le, kuten aiem­min van­hoi­na hyvi­nä aikoi­na teh­tiin. Lisäk­si osa lin­jois­ta on kul­je­tet­ta­va Lii­san­ka­tu-Snell­ma­nin­ka­tu reit­tiä, kos­ka Kai­vo­ka­dun pysäk­ki ylikuormittuu.

  Menee tur­han häi­riö­her­käk­si näin pit­käl­le viri­tel­ty verk­ko. Lii­san­ka­dun ja Snell­ma­nin­ka­dun liit­ty­mä oli­si kyl­lä tähän saak­ka kuvi­tel­lun lin­jan­ve­don kan­nal­ta kriit­ti­nen liit­ty­mä lii­an tiuk­ko­jen rata­geo­met­ris­ten tai­tu­roin­tien vuoksi.

 53. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la Haka­nie­miä ja Kruu­nu­ha­kaa koh­den, mut­ta nim­bei­lyl­le ei kan­na­ta sil­lan raken­ta­mi­ses­sa tai­pua. On erit­täin suu­ri ero sil­lä pää­see­kö Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta suo­raan kes­kus­taan (Kru­nik­ka) tai sil­lä, jou­tuu­kö välis­sä otta­maan yli­mää­räi­sen bussin/sporan/metron. Haka­nie­mi (tai esim. Skat­ta) kun ei ole kes­kus­taa samas­sa mie­les­sä kuin Kru­nik­ka on. 

  Sil­ta on erit­täin kal­lis inves­toin­ti, eikä sitä kan­na­ta pila­ta muu­ta­man kru­nik­ka­lai­sen vastustuksella.

 54. Sep­po Hon­ka­nen:
  Laa­ja­sa­lon sil­ta­han­ke perus­tuu vir­heel­li­seen kau­pun­ki­kä­si­tyk­seen ja kau­pun­ki­ra­ken­teen hie­rar­kian vää­ri­nym­mär­ryk­seen. Kuka lie maa­nan­tai­kra­pu­las­saan keksinyt.

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta ei ole kos­kaan ollut, ei ole nyt , eikä tule kos­kaan ole­maan osa kan­ta­kau­pun­kia. Maan­tie­teel­le emme voi mitään.

  Kruu­nu­vuo­ri on Laa­ja­sa­lo-nimi­sen, hal­lin­nol­li­ses­ti Hel­sin­kiin kuu­lu­van kes­ki­ko­koi­sen tytär­kau­pun­gin yksi kylä, sen yksi osa-alue. Kruu­nu­vuo­ren (sub-sub-urban) luon­nol­li­nen ylä­ky­lä on Laa­ja­sa­lon (sub-urban) kes­kus­ta. Jos Kruu­nu­vuo­res­ta teh­dään luonn­o­ton napa­nuo­ra Kruu­nun­ha­kaan, osto­voi­ma valuu vää­rään suun­taan ja hidas­taa osal­taan Laa­ja­sa­loa kehit­ty­mäs­tä oma­va­rai­sek­si yhdys­kun­nak­si. Se taas lisää auto­lii­ken­net­tä kes­kus­taan, kun taval­li­set­kin tar­ve­ka­lut täy­tyy men­nä hake­maan Stockmannilta.

  Seu­raa­va­na hie­rar­kias­sa on Hert­to­nie­men met­ro­kes­kus (urban), sit­ten vas­ta city (up-urban).

  Mie­len­kiin­toi­nen aja­tus, jota en väi­tä nyt täy­sin hal­lit­se­va­ni. Mut­ta muu­ta­ma aja­tus. Eikö se ratik­ka voi­si myös jou­dut­taa Laa­jik­sen kes­kus­tan kehit­ty­mis­tä urban-alu­eek­si, jos Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta teh­dään rati­kan avul­la sub-urban? Toki­han kis­kot jat­ke­taan syväl­le Laa­ja­sa­loon, ja kai sin­ne nyt on Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta lyhyem­pi mat­ka kuin kantakaupunkiin.

  Kruu­nusil­ta­han on sit­ten yhteys Laa­jik­sen urba­nis­ta (ja sub-urba­nis­ta) up-urba­niin. Vai onko täs­sä nyt jokin jota en näe?

  1. Jos nyt miet­tii samaa mal­lia muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Onko näis­tä syr­jäi­sis­tä met­sä­lä­hiöis­tä tul­lut oma­va­rai­sia sil­lä, että nii­sä on pit­kä mat­ka meni min­ne vaan?

 55. ij:
  Nämä kaupunginosayhdistykset/asukasyhdistykset ovat kyl­lä syväl­tä siel­tä min­ne ei demo­kra­tian aurin­ko pais­ta. Kysei­siin yhdis­tyk­siin ei ole aikaa ja jak­sa­mis­ta kai­kil­la osal­lis­tua ja edus­ta­vuu­den kans­sa on vähän niin ja näin. Jos pai­kal­lis­de­mo­kra­ti­aa halu­taan, se pitäi­si teh­dä edus­tuk­sel­li­se­na ja kun­non vaa­leil­la, eikä mil­lään asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouksilla. 

  Olen täs­sä ehkä aavis­tuk­sen bia­soi­tu­nut, kos­ka olen suun­nil­leen jokai­ses­sa asuin­pai­kas­sa­ni ollut suun­nil­leen kai­kes­ta eri miel­tä pai­kal­li­sen nim­by-seu­ran kans­sa, mutta…

  Kau­pun­gin­osayh­dis­tys­ten perus­on­gel­ma on se, että niis­tä tulee tiet­ty­jen pii­rien yhdis­tyk­siä, joi­hin tulee saman­mie­li­siä aktii­ve­ja. Oli val­lit­se­va aate­suun­ta mikä hyvän­sä, vää­räl­lä aat­teel­la on vai­kea men­nä joukkoon. 

  Erään yhdis­tyk­sen tilai­suu­des­sa varo­vai­ses­ti sanoin, että yhdis­tyk­sen jäse­nis­tön ja toi­mi­hen­ki­löi­den demo­gra­fi­nen jakau­ma (yksi­kyt­ty­räi­nen ikä­ja­kau­ma) ei aivan vas­taa kau­pun­gin­osan demo­gra­fis­ta jakau­maa (kak­si­kyt­ty­räi­nen ikä­ja­kau­ma), ja että sil­lä ei-edus­te­tul­la kyt­ty­räl­lä saat­taa olla toi­sen­lai­sia tar­pei­ta kuin niil­lä, jot­ka voi­vat täy­si­päi­väi­ses­ti hoi­taa kaupunginosa-asioita.

  Seu­ran­nut kes­kus­te­lu oli taval­laan haus­ka mut­tei mil­lään taval­la rakentava.

  Anek­doot­ti sik­seen, mut­ta joka tapauk­ses­sa yhdis­tyk­sil­lä on vali­tet­ta­va tai­pu­mus homo­ge­ni­soi­tua, kos­ka toi­si­na­jat­te­li­jat häi­py­vät tai häi­vy­te­tään pai­kal­ta. Samoin kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sil­lä on luon­nol­li­ses­ti hyvin voi­ma­kas nim­by-tar­ve. Eihän kau­pun­gin­osa tar­vit­se esi­mer­kik­si uusia asukkaita.

  Näis­tä syis­tä jät­täi­sin kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sil­tä tule­van palaut­teen lähin­nä infor­ma­tii­vi­sek­si. Palau­te voi olla asial­lis­ta ja pai­kal­li­sia olo­ja valot­ta­vaa, mut­ta sen taka­na ole­vat argu­men­tit pitää aina tar­kas­taa kunnolla.

  Ja lisäk­si kau­pun­gin vir­ka­mie­hil­tä pitäi­si kiel­tää kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sen mie­li­pi­teen käyt­tä­mi­nen yhtään min­kään asian perus­te­le­mi­seen. Pää­tök­sen­teos­ta pitää ottaa itse vas­tuu eikä töniä sitä muualle.

 56. Kom­ment­ti Mik­ko Kivi­ran­nal­le 31.10.2012 kel­lo 17:44:
  Esi­mer­kik­si Pisa­ra-radas­ta on todel­la tääl­lä­kin kes­kus­tel­tu, ja han­ke tun­tuu ete­ne­vän kuin Puna-armei­ja esteis­tä välittämättä.
  http://www.rautatiematkustajat.fi/Hesari20_04_2011.pdf
  http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108216-eduskunta-ja-salatieto

  Estee­nä ei ole myös­kään ollut minis­te­ri, joka muu­toin on kehus­kel­lut hal­vem­pien vaih­toeh­to­jen käyt­töä tavoit­teis­ta tinkimättä.
  http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/107254-ministeri-kyll%C3%B6nen-ja-liikennehankkeiden-kustannukset

  Onhan se nyt hyvä, että sen­tään läm­pi­mik­seen demo­kra­tias­sa puhua saa, vaik­ka asiat muu­ten mene­vät­kin menojaan. 

  Ter­vei­sin Kale­vi Kämäräinen

 57. Laut­ta­saa­ri­han kuu­lui sil­to­jen val­mis­tues­sa 1930-luvul­la vie­lä Huo­pa­lah­den kun­taan, eli esi­te­tyl­lä aja­tus­mal­lil­la var­maan­kin oli­si raken­net­tu moot­to­ri­ka­tu Larus­ta Kas­ki­saa­reen ja edel­leen Munk­kaan. Vih­doin 80-luvun lopul­la (?) val­mis­tu­neen Kas­ki­saa­ren nykyi­sen mai­nion fil­la­roin­tiyh­tey­den­kin kans­sa tai­si kyl­lä nim­byi­lyyn men­nä vuosikausia.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Huopalahti

 58. Ruuh­ka­kes­kus­te­luun pik­ku­li­säys: ajoin tänään Tuk­hol­man hal­ki ilta­päi­vän ruuh­kas­sa ete­läs­tä poh­joi­seen söder­täl­jes­tä upp­sa­laan. Moot­to­ri­tiel­lä vas­taan­tu­le­va eli poh­joi­ses­ta tule­va lii­ken­ne sei­soi aina­kin 10–15 km mat­kal­la upplands väs­byn tienoilla.

  Sum­ma­rum: ruuh­kat ovat tääl­lä sel­väs­ti pahem­pia kuin Hel­sin­gis­sä eikä ruuh­ka­mak­su suin­kaan ole nii­tä poistanut.

  1. åke
   Yleen­sä on niin, että hen­ki­löil­lä, joil­la on sil­mä­la­sit näkö on huo­nom­pi kuin niil­lä, joil­la ei ole sil­mä­la­se­ja. Eivät sil­mä­la­sit siis näen heik­ke­ne­mis­tö min­ne­kään poista?

 59. En pidä ratik­ka­ra­taa Haka­nie­men kaut­ta miten­kään vält­tä­mät­tä huo­nom­pa­na vaih­toeh­to­na kuin Lii­san­ka­dun kaut­ta. Mat­ka-aika ana­lyy­sit oli­si­vat kiin­nos­ta­via. Jos rata kul­ki­si Haka­nie­men­ran­taa pit­kin ei vaih­to mah­dol­li­sel­le pisa­ra-ase­mal­le oli­si paha.Ei hyvä kyl­lä­kään , mut­ta vähin­tään­kin tyy­dyt­tä­vä. Kat­soin mis­sä se lähin sisään­käy­ti olisi.Sisäänkulku oli­si jos­sain metal­li­ta­lon luon­na. Ei ihan pitäi­si kävel­lä torin halki.

  Oli­si­ko mah­dol­lis­ta sul­kea pit­kä­sil­ta muul­ta kuin jouk­ko­lii­ken­teel­tä. Veik­kai­sin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­den ole­van sel­vä pie­ni vähem­mis­tö tuos­sa koh­taa. Pit­kä­sil­ta ruuh­kau­tuu jo ihan täy­teen ahde­tuis­ta joukkoliikennevälineistä.Vaihtoehtoinen reit­ti voi­si kul­kea Haka­nie­men­sil­taa ja Poh­jois­ran­taa. Asuk­kai­den ton­til­le ajoa pitäi­si joka tapauk­ses­sa prio­ri­soi­da enem­män kuin läpia­jo­lii­ken­teen suju­vuut­ta. Kai­vo­ka­dus­ta tai Espas­ta ei sit­ten mil­lään saa hyvää läpiajoväylää.Haitat ovat mel­koi­set. Kes­kusa­tun­ne­li kor­jai­si näi­tä puutteita.

  Kruu­nu­vuo­ri , on muu­ten jo van­has­sa käy­tös­sä ollut his­to­rial­li­nen nimi. Tämä alue on vain osa Laa­ja­sa­loa. Puhu­taan 11k uudes­ta asuk­kaas­ta Kruu­nu­vuo­reen. Miten on Laa­ja­sa­lon mui­den aluei­den kans­sa? Ratik­ka ylis­ky­läs­sä oli­si kau­ka­na täs­tä uudes­ta alue­ra­ken­ta­mis­pro­jek­tis­ta. Kaa­voi­tus muu­al­la laa­ja­sa­los­sa (jos­sa olen asu­nut 10+ vuot­ta) näyt­täi­si jumit­ta­van vuo­si­kausia pai­kal­laan. Lähin­nä pos­ti­kort­ti­täy­den­nys­tä. Vähän kyl­lä hir­vit­tää mitä hal­paa rumaa jäl­keä oli­si voi­tu saa­da aikaan jos kaa­voi­tus­tah­ti oli­si ollut nopeam­pi. Oli­si­ko­han luon­toar­vo­ja ja esteet­tis­tä sil­mää kun­nioi­tet­tu ollen­kaan. Mitä sil­le laa­ja­sa­lon­tiel­le nyt suun­ni­tel­laan? Olen täy­sin eri­miel­tä museo­vi­ras­ton kans­sa tuon mota­ri­pät­kän his­to­rial­li­sis­ta arvois­ta. 70-luku­lais­ta tie­suun­ni­te­lua on Suo­mes­sa muu­ten­kin lii­kaa. Jos oli­si poliit­tis­ta tah­toa , oli­si muun Laa­ja­sa­lon (ei Kruu­nu­vuo­ren osa-alu­een) lisään­ty­viä asu­kas­mää­riä käy­tet­ty pork­ka­na­na. En usko sil­lan toteu­mi­seen, aina­kaan lähi­vuo­si­na. Mut­ta jos kaa­voi­tuk­ses­sa men­nään taak­se­päin, oli­si kata­stro­fi jos täl­le hie­nol­le alu­eel­le pis­tet­täi­siin vain muu­ta­ma heh­taa­ri oma­ko­ti­ta­lo­mat­toa. Mah­dol­li­set sil­lat yms pro­jek­tit on pidet­tä­vä mah­dol­li­se­na tule­vai­suut­ta varten.

 60. åke: Ruuh­ka­kes­kus­te­luun pik­ku­li­säys: ajoin tänään Tuk­hol­man hal­ki ilta­päi­vän ruuh­kas­sa ete­läs­tä poh­joi­seen söder­täl­jes­tä upp­sa­laan. Moot­to­ri­tiel­lä vas­taan­tu­le­va eli poh­joi­ses­ta tule­va lii­ken­ne sei­soi aina­kin 10–15 km mat­kal­la upplands väs­byn tienoilla.Summarum: ruuh­kat ovat tääl­lä sel­väs­ti pahem­pia kuin Hel­sin­gis­sä eikä ruuh­ka­mak­su suin­kaan ole nii­tä poistanut.

  Ajoin tänä aamu­na Tuusu­lan­väy­lää poh­joi­seen, ja vas­taan­tu­le­va lii­ken­ne mate­li käve­ly­vauh­tia vie­lä pit­käl­lä Kehä kol­mo­sen pohjoispuolella.

  Ruuh­ka ei var­mas­ti ollut yhtä paha kuin Pekin­gis­sä tai Los Ange­le­sis­sa, mut­ta ei lii­ken­net­tä voi­nut sil­ti suju­vak­si sanoa. Kan­nat­tai­si­ko asial­le teh­dä jotain vai anne­taan­ko tilan­teen pahe­ta vuo­si vuodelta?

 61. Daniel Feder­ley: Syi­tä oli kak­si. Suu­rem­pi oli Suo­men­lin­na. Arvo­kas Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de kuu­lem­ma tuhou­tuu, jos sil­ta tulee Skat­tal­le. On lii­an lähel­lä Suokkia.Toinen syy on se, että Skat­tan lii­ken­ne ei vedä. Ratik­ka oli­si vedet­ty Kata­ja­no­kan­ran­taan ja Kana­va­ka­dul­le niin, että ainoa pysäk­ki oli­si Kata­ja­no­kan ter­mi­naa­lil­la. Kos­ka tilaa ei muu­ten ole, niin siel­lä oli­si men­ty seka­kais­toil­la. Kata­ja­no­kan­ran­nas­sa tuo on ihan OK, ja siel­lä nyt sinän­sä oli­si tilaa­kin omil­le kais­toil­le, jos halu­taan. Mut­ta Kana­va­ka­tu on ahdas ja seka­kais­tat + lai­vo­jen auto­lii­ken­ne on yhdis­tel­mä­nä sel­lai­nen, ettei rati­kan kul­ku ole luo­tet­ta­vaa. Vaik­ka Lii­san­ka­dun reit­ti on pidem­pi, niin se on luo­tet­ta­vam­pi ja mat­ka-aiko­jen hajon­ta pienempi.Laajasalon puo­lel­la sil­ta oli­si tul­lut suu­rin piir­tein samaan koh­taan joka tapauk­ses­sa, San­tik­sen kan­nal­ta ei siis eroa.

  Minä kuvit­te­lin että vain Suo­men­lin­na on Unescon suo­je­lu­koh­de. Ei Unescon asia ole suo­jel­la Laa­ja­sa­loa ja Kata­ja­nok­kaa. En ymmärrä. 

  Mil­lä taval­la lii­ken­ne Kata­ja­no­kal­la niin häi­riin­tyi­si jos siel­lä kul­ki­si 2 ker­taa nin usein rai­tio­vau­nu kuin nyt? Ja lai­vat voi­daan kyl­lä siir­tää siel­tä jos­sain vai­hees­sa Län­si­sa­ta­maan. Sii­nä vai­hees­sa kun ja jos San­ta­ha­mi­naan alet­tai­siin raken­taa asun­to­ja niin oli­si tar­ve muut­taa koko sys­tee­mi met­rok­si eli tun­ne­liin Kata­ja­no­kan ja kaup­pa­to­rin ali ja siel­tää johon­kin. Mut­ta se tuli­si ajan­koh­tai­sek­si jos­kus 30 vuo­den pääs­tä aikaisintaan.

  1. En ollut lau­ta­kun­nas­sa, kun tuo Kata­ja­nok­ka­vaih­toeh­to pudo­tet­tiin, mut­ta arvai­sin, että ongel­mia tuli­si Alek­sil­la, jos­sa rati­kat ruuh­kau­tui­si­vat. Edel­leen Kata­ja­nok­ka-Alek­si ‑välil­lä on jo nyt riit­tä­vä pal­ve­lu­ta­so, kun taas Kruu­nun­haan pal­ve­lu­ta­so on hei­kom­pi. Lii­san­ka­dun yhteyk­sien para­ne­mi­nen las­ket­tiin sil­loin vie­lä plus­san puo­lel­le. Jos onkin niin, että kru­nik­ka­lai­set eivät hal­kua ratik­kaa, asia muut­tuu tie­tys­ti toiseksi.

 62. åke:
  Ruuh­ka­kes­kus­te­luun pik­ku­li­säys: ajoin tänään Tuk­hol­man hal­ki ilta­päi­vän ruuh­kas­sa ete­läs­tä poh­joi­seen söder­täl­jes­tä upp­sa­laan. Moot­to­ri­tiel­lä vas­taan­tu­le­va eli poh­joi­ses­ta tule­va lii­ken­ne sei­soi aina­kin 10–15 km mat­kal­la upplands väs­byn tienoilla.

  Sum­ma­rum: ruuh­kat ovat tääl­lä sel­väs­ti pahem­pia kuin Hel­sin­gis­sä eikä ruuh­ka­mak­su suin­kaan ole nii­tä poistanut. 

  No sehän joh­tuu luon­nol­li­ses­ti sii­tä, että Essin­ge­le­den ei kuu­lu ruuhkamaksuvyöhykkeeseen.

 63. Elmo Allén: Kum­mal­lis­ta on, että tääl­lä tapel­laan sii­tä, voi­daan­ko Turun­väy­lää aja­via hidas­taa kym­me­nen sekun­tia, mut­ta sit­ten 20 minuu­tin hidas­tus onkin yhtäk­kiä, että “ei meil­lä ole ruuh­kia”. En opi iki­nä ymmär­tä­mään auto­puo­lu­een logiik­kaa. Jos se kym­me­nen sekun­nin lii­ken­ne­va­lo­jen sää­tö on niin hir­ve­ää, luu­li­sin että autoi­li­jat hih­kui­si­vat onnes­ta, jos pää­si­si­vät paril­la eurol­la aja­maan 20 minuut­tia nopeammin.

  Lii­ken­neon­gel­man kriit­ti­syys tun­tuu ole­van kovin riip­pu­vai­nen sii­tä, ollaan­ko sitä rat­kai­se­mas­sa omil­la vai mui­den rahoilla.

 64. a_l: Kan­nat­tai­si­ko asial­le teh­dä jotain vai anne­taan­ko tilan­teen pahe­ta vuo­si vuodelta? 

  Hal­vin­ta ja hel­poin­ta oli­si jos ihmi­set sai­si tule­maan töi­hin hie­man eri aikoi­hin eikä kaik­ki puo­len tun­nin sisällä? 

  Tämä sama kuor­mi­tuk­sen epä­ta­sai­suus nimit­täin on haas­te myös jouk­ko­lii­ken­teel­le, var­sin­kin jos nuo autoi­li­ja­lau­mat siir­ty­vät jat­kos­sa bus­siin. Kah­dek­san ja yhdek­sän välil­lä pitäi­si ajaa tihen­ne­tyl­lä tah­dil­la mut­ta suu­rin osa kul­jet­ta­jis­ta voi­daan pääs­tää vapaa­ta viet­tä­mään kymmeneltä.

  Mitäs jos nykyi­siä gps-navi­gaa­tio-app­si ‑tek­nii­koi­ta käy­tet­täi­siin­kin aluk­si mas­so­jen älyk­kää­seen ohjaa­mi­seen eikä raken­ne­ta­kaan ensin sitä kes­kus­hal­lin­non val­von­ta­ra­has­tus­jär­jes­tel­mää. Mis­sä on kan­nus­ta­va ja pal­ve­le­va sovel­lus jon­ka avul­la voi vält­tää ruuhkat?

  Har­va nimit­täin oikeas­ti kui­ten­kaan halu­aa sei­soa siel­lä ruuh­kas­sa vaik­ka oli­si kuin­ka itse­käs ja ahne kaupunkimaasturityösuhdeautoilija.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En ollut lau­ta­kun­nas­sa, kun tuo Kata­ja­nok­ka­vaih­toeh­to pudo­tet­tiin, mut­ta arvai­sin, että ongel­mia tuli­si Alek­sil­la, jos­sa rati­kat ruuh­kau­tui­si­vat. Edel­leen Kata­ja­nok­ka-Alek­si ‑välil­lä on jo nyt riit­tä­vä pal­ve­lu­ta­so, kun taas Kruu­nun­haan pal­ve­lu­ta­so on hei­kom­pi. Lii­san­ka­dun yhteyk­sien para­ne­mi­nen las­ket­tiin sil­loin vie­lä plus­san puo­lel­le. Jos onkin niin, että kru­nik­ka­lai­set eivät hal­kua ratik­kaa, asia muut­tuu tie­tys­ti toiseksi.

  Alek­sil­ta voi­daan siir­tää seis­ka pois esim Kai­vo­ka­dul­le jos on vält­tä­mä­tön­tä. Ja kol­mo­nen­han ajaa vain puo­let Alek­sis­ta nyt. Ne ovat pikkuseikkoja. 

  Näi­den sil­ta­suun­ni­tel­mien pitää toi­mia vie­lä 100 vuo­den pääs­tä. Sil­ta pitää raken­taa met­ron kes­tä­väk­si jos jos­kus raken­ne­taan ete­lä-poh­jois­suun­tai­nen metro.

  Ja Unescol­le voi lähe­täää muis­tu­tus että hei­dän suo­je­lun­sa alla on vain Suo­men­lin­na, ei koko Helsinki.

 66. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Yleen­sä on niin, että hen­ki­löil­lä, joil­la on sil­mä­la­sit näkö on huo­nom­pi kuin niil­lä, joil­la ei ole sil­mä­la­se­ja. Eivät sil­mä­la­sit siis näen heik­ke­ne­mis­tö min­ne­kään poista? 

  Mut­ta ruuh­ka­mak­sul­la on kyl­lä mah­dol­lis­ta ihan oikeas­ti pois­taa ruuh­ka eikä vain lie­vit­tää sitä. Kyse­hän on vain oikeas­ta hin­ta­ta­sos­ta. Ja minus­ta ruuh­ka­mak­sun pitää­kin aina olla niin kor­kea, että ties­tä saa­ta­va hyö­ty mak­si­moi­tuu. Se toki joh­taa sii­hen, että ruuh­ka­mak­sua on ajan myö­tä nos­tet­ta­va, jos autoi­lun hin­ta nousee vähem­män kuin tulo­ta­so (ei lie­ne pel­koa) tai jos autoi­lun roo­li muu­ten nousee tär­keäm­mäk­si, eikä ruuh­ka­mak­sul­la jaet­ta­va tie­ka­pa­si­teet­ti kasva.

  Ja tie­tys­ti myös ruuh­ka voi pois­tua vain ruuh­ka­mak­su­vyö­hyk­keel­tä, ei sen ulkopuolelta. 

  Han­ka­lak­si asia menee sil­loin, jos ruuh­ka­mak­sun ulko­puo­lel­la kul­ke­va lii­ken­ne häi­rit­see ruuh­ka­mak­su­vyö­hyk­keel­le kul­ke­vaa, kos­ka sil­loin ruuh­ka­mak­sun mak­sa­va ei saa mak­su­aan vas­taa­vaa hyö­tyä. Hel­sin­gis­sä se tosin ei pitäi­si olla ongel­ma, kos­ka jos esim. Kehä I jäi­si ruuh­ka­mak­sun ulko­puo­lel­le, sil­le jono­tet­tai­siin sel­keäs­ti omal­la kais­tal­laan ja kes­kus­taan sai­si kul­kea esteettä.

  Tuk­hol­mas­sa tämä taas lie­nee hie­noi­nen ongel­ma Essin­ge­le­de­nil­lä. Hel­sin­gis­sä vas­taa­va ongel­ma syn­tyi­si, jos Pasi­lan­väy­lä tai kes­kus­ta­tun­ne­li vapau­tet­tai­siin ruuhkamaksusta.

  Meni­päs tämä nyt ruuh­ka­mak­su­pai­not­tei­sek­si. Ei ollut tar­koi­tus. Ja vaik­ka ruuh­ka­mak­sus­ta on muu­ten jan­kat­tu täs­sä pal­jon, alku­pe­räi­seen kysy­myk­see­ni ei kui­ten­kaan kukaan esit­tä­nyt mitään vaihtoehtoja:

  Kun kes­kus­taan tule­vaa auto­vir­taa ei voi lisä­tä, mil­lä tavoin lii­ken­ne­va­loil­la tapah­tu­va auto­lii­ken­teen kuris­ta­mi­nen oli­si muka parem­pi meto­di jakaa kes­kus­tan tie­ka­pa­si­teet­ti kuin mark­ki­naeh­toi­nen jaka­mi­nen eli ruuh­ka­mak­su, jos kes­kus­taan halu­taan yksi sisään­tu­lo­väy­lä lisää?

  Eli jos Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta (hyvin hypo­teet­ti­ses­ti) tuli­si auto­sil­ta Som­pa­saa­reen, ovat­ko autoi­li­jat tosi­aan sitä miel­tä, että kas­va­koot jonot Hämeen­lin­nan­väy­läl­lä? Mie­les­tä­ni tämä oli­si syy­tä sel­vit­tää ensin, kos­ka auto­puo­lu­een mie­les­tä­hän Kala­sa­ta­man kaa­van uusi­mi­nen vuo­sien työl­lä on ihan ok, jos tar­koi­tuk­se­na on saa­da sin­ne lisää auto­kais­to­ja. Vaik­ka sii­hen ryh­dyt­täi­siin, pitäi­si sil­ti saa­da vas­taus tähän.

  1. Elmo,
   Vähän huo­nos­ti muo­toil­tu kom­ment­ti­ni oli tar­koi­tet­tu vas­tauk­sek­si väit­tee­seen, että ruuh­ka­mak­sun käyt­töö­not­ta­neis­sa kau­pun­gei­sa on jopa enem­män ruuh­kia kuin muis­sa. Tie­tys­ti ruuh­kien vai­vaa­mat kau­pun­git otta­vat nii­tä käyt­töön hana­kam­min kuin muut, kuten heik­ko­nä­köi­set silmälaseja.

   Kau­pun­kiin tule­van lii­ken­teen mää­rää sään­nös­tel­lään lii­ken­ne­va­lo­jen ajoituksella.

 67. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Hal­vin­ta ja hel­poin­ta oli­si jos ihmi­set sai­si tule­maan töi­hin hie­man eri aikoi­hin eikä kaik­ki puo­len tun­nin sisällä? — -
  Mitäs jos nykyi­siä gps-navi­gaa­tio-app­si ‑tek­nii­koi­ta käy­tet­täi­siin­kin aluk­si mas­so­jen älyk­kää­seen ohjaa­mi­seen eikä raken­ne­ta­kaan ensin sitä kes­kus­hal­lin­non valvontarahastusjärjestelmää. 

  Eikö­hän autoi­li­jat ilman äly­pu­he­lin­so­vel­lus­ta­kin tie­dä, mil­loin tiet ovat ruuh­kau­tu­neet ja mil­loin eivät. Ei se nyt niin satun­nais­ta ole. Kyl­lä var­mas­ti jokai­nen, joka voi, siir­tää työ­mat­kan­sa ruuh­kaa edel­tä­vään tai sen jäl­kei­seen aikaan jo nyt.

  Sovel­lus voi­si aut­taa vain vaih­toeh­toi­sen rei­tin löy­tä­mi­seen, mikä taas ei ole hyvä jut­tu, kos­ka kau­pun­ki­viih­ty­vyy­den kan­nal­ta auto­lii­ken­ne on paras­ta kes­kit­tää sil­le varat­tui­hin väy­liin. Ne on raken­net­tu juu­ri sik­si, että saa­tai­siin lii­ken­ne asun­to­ka­duil­ta ynnä muil­ta pois.

 68. PS. Voi­si­ko tuon Hyp­he­na­tor-plu­gi­nin ottaa pois käy­tös­tä tois­tai­sek­si, kos­ka se ilmoit­taa koko ajan “Error: the ope­ra­tion is insecu­re”, aina­kin Fire­foxil­la. Lie­nee tul­lut jos­sain tuo­rees­sa päi­vi­tyk­ses­sä, kos­ka WordPress.orgista löy­tyy tällainen:

  http://wordpress.org/support/topic/vers-410-insecure

 69. R. Silf­ver­berg: Näi­den sil­ta­suun­ni­tel­mien pitää toi­mia vie­lä 100 vuo­den pääs­tä. Sil­ta pitää raken­taa met­ron kes­tä­väk­si jos jos­kus raken­ne­taan ete­lä-poh­jois­suun­tai­nen metro.

  Kyl­lä se on koko ajan juu­ri sel­lai­sek­si suun­ni­tel­tu­kin. Kai­kis­sa suun­ni­tel­mis­sa on tun­ne­li­va­raus kes­kus­taan ja sii­tä reit­ti sillalle.

 70. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Hal­vin­ta ja hel­poin­ta oli­si jos ihmi­set sai­si tule­maan töi­hin hie­man eri aikoi­hin eikä kaik­ki puo­len tun­nin sisäl­lä? Tämä sama kuor­mi­tuk­sen epä­ta­sai­suus nimit­täin on haas­te myös jouk­ko­lii­ken­teel­le, var­sin­kin jos nuo autoi­li­ja­lau­mat siir­ty­vät jat­kos­sa bus­siin. Kah­dek­san ja yhdek­sän välil­lä pitäi­si ajaa tihen­ne­tyl­lä tah­dil­la mut­ta suu­rin osa kul­jet­ta­jis­ta voi­daan pääs­tää vapaa­ta viet­tä­mään kymmeneltä.Mitäs jos nykyi­siä gps-navi­gaa­tio-app­si ‑tek­nii­koi­ta käy­tet­täi­siin­kin aluk­si mas­so­jen älyk­kää­seen ohjaa­mi­seen eikä raken­ne­ta­kaan ensin sitä kes­kus­hal­lin­non val­von­ta­ra­has­tus­jär­jes­tel­mää. Mis­sä on kan­nus­ta­va ja pal­ve­le­va sovel­lus jon­ka avul­la voi vält­tää ruuhkat?Harva nimit­täin oikeas­ti kui­ten­kaan halu­aa sei­soa siel­lä ruuh­kas­sa vaik­ka oli­si kuin­ka itse­käs ja ahne kaupunkimaasturityösuhdeautoilija.

  Löy­tyy­kö tar­peek­si vapaa­eh­toi­sia herää­mään ennen klo 0600? Käsit­tääk­se­ni monet jot­ka tule­vat töi­hin kau­em­paa herää­vät jo nyt ennen kuut­ta, jot­kut jo vii­del­tä että ehti­si­vät töi­hin ennen ruuh­kia. Mut­ta se on hei­dän vapaa­eh­toi­nen valin­tan­sa ja kaik­kien vuo­ro­kausi­ryt­miin se ei sovi. Useim­mi­ten vain yli 50-vuo­ti­aat joil­la ei ole enää lap­sia jak­sa­vat nous­ta noin aikai­sin. Omil­ta int­tia­joil­ta muis­tan että kuu­del­ta herää­mi­nen oli kama­laa. Pää­tin sen jäl­keen että ei kos­kaan enää sel­lai­siin töi­hin ja sel­lais­ta työ­mat­kaa kul­ke­maan että jou­tui­si herää­mään ennen seitsemää.

 71. Elmo Allén: Kyl­lä var­mas­ti jokai­nen, joka voi, siir­tää työ­mat­kan­sa ruuh­kaa edel­tä­vään tai sen jäl­kei­seen aikaan jo nyt. 

  Niin­pä, eli mitä ovat ne syyt mik­sei voi. Kyse ei ole vain yhdes­tä sovel­luk­ses­ta vaan sii­tä että esi­mer­kik­si päi­vä­ko­tien aukio­loa­jat ohjaa­vat nyky­ään sekä bus­si- että auto­lii­ken­teen hui­pun sii­hen saman tun­nin sisälle…

 72. migul: Oli­si­ko mah­dol­lis­ta sul­kea pit­kä­sil­ta muul­ta kuin jouk­ko­lii­ken­teel­tä. Veik­kai­sin yksi­tyi­sau­toi­li­joi­den ole­van sel­vä pie­ni vähem­mis­tö tuos­sa koh­taa. Pit­kä­sil­ta ruuh­kau­tuu jo ihan täy­teen ahde­tuis­ta joukkoliikennevälineistä.

  Ei tar­vit­se vei­ka­ta kun asi­aa on tut­kit­tu, tosin olet oikeas­sa, rei­lu nel­jäs­osa. Tarkemmin:

  Pit­kä­sil­lan yli kul­kee 32 929 ajo­neu­voa syys­kuun arki­päi­vä­nä. Näi­den kyy­dis­sä on yhteen­sä noin 100 000 ihmistä.

  Pol­ku­pyö­riä on syys­kuun arki­päi­väs­sä 3 172 (9,8%) ja tan­de­mit unoh­taen saman ver­ran pyö­räi­li­jöi­tä eli 3 172 (3,3%).

  Rai­to­vau­nu­ja kul­kee Pit­kä­sil­lan yli 968 (2,9%) ja mat­kus­ta­jia 23 400 (23,8%), eli noin 24 per raitiovaunu.

  Bus­se­ja kul­kee yhteen­sä 3 908 (11,5%). Hel­sin­gin sisäi­sis­sä bus­seis­sa on 28 850 mat­kus­ta­jaa (29,3%), seu­tu­bus­seis­sa 9 600 (9,7%) ja muis­sa (tilaus, tms.) 1 200 (1,2%), eli yhteen­sä 39 650 (40,2%). Mat­kus­ta­jia per bus­si kes­ki­mää­rin noin 10.

  Hen­ki­lö­au­to­ja ajaaa Pit­kä­sil­lan yli 21 576 (63,7%), ja jos ole­te­taan 1,3 mat­kus­ta­jaa per autoa yhteen­sä näis­sä mat­kus­taa noin 28 000 (28,5%) ihmis­tä. Mie­len­kiin­tois­ta on että kes­kus­taan päin aja­vien auto­jen mää­rä (13405) on 60% suu­rem­pi kuin kes­kus­tas­ta pois aja­vien (8 171), kun Haka­nie­men sil­lal­la ne ovat lähes yhtä suu­ret (15 429 / 16 949).

  Mui­ta, lähin­nä paket­ti­au­to­ja (3 276) sekä kuor­ma-auto­ja (677), on 4 140 (12,2%) jois­sa olet­tai­sin ole­van vain kul­jet­ta­jan kyy­dis­sä eli 4 140 (4,2%) .

  Läh­de: Lii­te­tau­lu­kot 1 ja 5, Lii­ken­teen kehitys
  Hel­sin­gis­sä vuon­na 2011, http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/los_2012‑1.pdf

 73. R. Silf­ver­berg: Ja Unescol­le voi lähe­täää muis­tu­tus että hei­dän suo­je­lun­sa alla on vain Suo­men­lin­na, ei koko Helsinki.

  Ja samal­la las­ku niis­tä lisä­kus­tan­nuk­sis­ta, jot­ka tuos­ta suo­ja-alu­ees­ta Hel­sin­gil­le aiheu­tuu. Jos UNESCO on tuon suo­ja-alu­een suh­teen noin jous­ta­ma­ton, pitäi­si mie­les­tä koko sta­tuk­ses­ta luo­puu. Eikö­hän ne turis­tit sin­ne Suok­kiin löy­dä, vaik­ka se ei oli­si­kaan mikään UNESCOn suojelukohde.

 74. R Sil­fer­berg:

  Minä kuvit­te­lin että vain Suo­men­lin­na on Unescon suo­je­lu­koh­de. Ei Unescon asia ole suo­jel­la Laa­ja­sa­loa ja Kata­ja­nok­kaa. En ymmärrä. 

  Kun Suo­men­lin­na otet­tiin maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teek­si 1991 sil­le mää­ri­tel­tiin hyvin laa­ja suo­ja­vyö­hy­ke (mel­kein koko merel­li­nen Hel­sin­ki). Hel­sin­gin päät­tä­jät eivät ilmei­ses­ti suh­tau­tu­neet asi­aan kovin vaka­vas­ti, kos­ka kart­ta alueis­ta oli hävinnyt.
  Lai­naus Hesarista:
  ” Kun asi­aa ryh­dyt­tiin Suo­mes­sa sel­vit­tä­mään, vuo­den 1991 piir­rok­sis­ta ei löy­ty­nyt kopioi­ta Museo­vi­ras­ton, Suo­men­lin­nan hoi­to­kun­nan eikä Hel­sin­gin kau­pun­gin arkistoista.

  Kopio löy­tyi lopul­ta maa­il­man­pe­rin­tö­kes­kuk­sen arkis­tos­ta Pariisista. ”

  Hel­sin­ki on sit­tem­min yrit­tä­nyt pie­nen­tää suo­ja­vyö­hy­ket­tä, mut­ta Unesco ei ole suostunut.

  Link­ki Hesariin:
  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Suoja-aluetta+piirreltiin+jo+1991/HS20071120SI1KA01hnr

 75. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kau­pun­kiin tule­van lii­ken­teen mää­rää sään­nös­tel­lään lii­ken­ne­va­lo­jen ajoituksella.

  Ja/tai ruuh­ka­mak­suin. Kuten edel­lä sanoin, minus­ta lii­ken­ne­va­lot ovat sii­hen kovin teho­ton, vaik­ka­kin yksin­ker­tai­nen ja var­mas­ti toi­mi­va tapa. Minus­ta aika­re­surs­sil­la mak­sa­mi­nen on vähän tyh­mää, kun rahal­la­kin voi­si mak­saa. Aika ei ole kai­kil­le yhtä arvo­kas­ta, mut­ta auto­jo­nois­sa sil­lä on yhtä suu­ri maksuarvo.

  1. Se, että Hel­sin­ki rajoit­taa esi­mer­kik­si Län­si­väy­läl­tä tule­vaa auto­mää­rää lii­ken­ne­va­loil­la, ei täh­tää autoi­lun vähen­tä­mi­seen vaan pikem­min­kin sen mak­si­moi­mi­seen. Jos katu­verk­koon pääs­tet­täi­siin auto­ja niin pal­jon, että tuo­tet­tai­siin sei­so­va ruuh­ka, sil­loin lii­ken­ne­mää­rät romahtaisivat.

 76. Osmo Soi­nin­vaa­ra: vas­tauk­sek­si väit­tee­seen, että ruuh­ka­mak­sun käyt­töö­not­ta­neis­sa kau­pun­gei­sa on jopa enem­män ruuh­kia kuin muissa. 

  …joka itses­sään taas on vain vas­taus sii­hen esi­tet­tyyn (mut­ta vir­heel­li­seen) väit­tee­seen että Hel­sin­gis­sä on ruuh­kia ja Tuk­hol­mas­sa ei, kos­ka ruuhkamaksut.

  Täl­lai­se­naan ruuh­ka­mak­sut siis ehkä ovat osit­tais­rat­kai­su ruuh­kiin, ehkä eivät; ennen kaik­kea ne ovat oire ruuh­kis­ta. Kes­kus­te­lu on sinän­sä aka­tee­mis­ta, kos­ka Suo­mes­sa siis ei minis­te­riö puu­haa ruuh­ka­mak­su­ja vaan ylei­siä tiemaksuja.

 77. R. Silf­ver­berg:
  Mil­lä taval­la lii­ken­ne Kata­ja­no­kal­la niin häi­riin­tyi­si jos siel­lä kul­ki­si 2 ker­taa nin usein rai­tio­vau­nu kuin nyt? Ja lai­vat voi­daan kyl­lä siir­tää siel­tä jos­sain vai­hees­sa Län­si­sa­ta­maan. Sii­nä vai­hees­sa kun ja jos San­ta­ha­mi­naan alet­tai­siin raken­taa asun­to­ja niin oli­si tar­ve muut­taa koko sys­tee­mi met­rok­si eli tun­ne­liin Kata­ja­no­kan ja kaup­pa­to­rin ali ja siel­tää johon­kin. Mut­ta se tuli­si ajan­koh­tai­sek­si jos­kus 30 vuo­den pääs­tä aikaisintaan.

  Häi­rin­tä menee niin päin, että lai­va­lii­ken­teen aiheut­ta­mat pii­kit auto­lii­ken­tees­sä häi­rit­se­vät Kana­va­ka­tua kul­ke­van rati­kan luo­tet­ta­vuut­ta ja saa­vat aikaa hajon­taa matka-ajoissa.

 78. R. Silf­ver­berg: Ja Unescol­le voi lähe­täää muis­tu­tus että hei­dän suo­je­lun­sa alla on vain Suo­men­lin­na, ei koko Helsinki.

  Onko­han tuo asia edes Unescon tul­kin­ta? Vähän veik­kai­sin, että se on ihan oman museo­vi­ras­tom­me tai kau­pun­gin­museon tul­kin­ta siitä.

 79. Joten­kin ottaa pää­hän tämä autoi­li­joi­den jat­ku­va syyl­lis­tä­mi­nen, kun ovat moko­mat lii­ken­tees­sä ruuh­ka-aikoi­na. Täy­tyy muis­taa, että sil­loin mat­kaa­vat ovat työs­sä­ole­via, veroa mak­sa­via kan­sa­lai­sia. Ja hei­tä ei kyl­lä ole nyky­ään liikaa.

  Mik­si sit­ten monet valit­se­vat oman auton jul­ki­sen lii­ken­teen sijaan? Mei­dän per­hees­säm­me oli ennen auto vain vapaa-aikaa var­ten. Se oli siis sil­loin, kun työ­pai­kat oli­vat kes­kus­tas­sa. Kun uudet toi­mi­ti­lat raken­net­tiin naa­pu­ri­kau­pun­kiin, työ­mat­ka pite­ni jul­ki­sil­la ja kah­del­la vaih­dol­la sie­tä­mät­tö­mäk­si. Monel­la muul­la on sama tilan­ne — työ­paik­ka ja asuin­paik­ka ovat eri kun­nis­sa ja usein se tar­koit­taa ajoa Hel­sin­gin läpi joko kehillä(aamuruuhkat Espoo­seen päin) tai kes­kus­tan katu­ja pitkin.

  Omis­ta tutuis­ta­ni ainoas­taan paril­la on työ­suh­de-etu­na park­ki­paik­ka kes­kus­tas­sa. Muut mene­vät sin­ne jul­ki­sil­la. Sen sijaan kym­me­net aja­vat kes­kus­tan läpi mat­kal­la itään tai länteen.

 80. Lee­na: Joten­kin ottaa pää­hän tämä autoi­li­joi­den jat­ku­va syyl­lis­tä­mi­nen, kun ovat moko­mat lii­ken­tees­sä ruuh­ka-aikoi­na. Täy­tyy muis­taa, että sil­loin mat­kaa­vat ovat työs­sä­ole­via, veroa mak­sa­via kan­sa­lai­sia. Ja hei­tä ei kyl­lä ole nyky­ään liikaa.

  Mua taas ottaa pää­hän se että kun puhu­taan sii­tä miten lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä toi­mii, eli miten ne kan­sa­lai­set pää­si­si­vät par­hai­ten liik­ku­maan, niin joten­kin kum­mal­li­ses­ti pää­dy­tään puhu­maan syyl­lis­tä­mi­ses­tä. Ruuh­ka­mak­su on ohjaus­mak­su jon­ka tar­koi­tus on mak­si­moi­da tie­ver­kon suju­vuus ja väli­tys­ky­ky, ja muu­ten sikä­li kun ruuh­kia ei ole niin ruuh­ka­mak­sun oikea suu­ruus on nol­la euroa.

 81. Lee­na: Joten­kin ottaa pää­hän tämä autoi­li­joi­den jat­ku­va syyl­lis­tä­mi­nen, kun ovat moko­mat lii­ken­tees­sä ruuh­ka-aikoi­na. Täy­tyy muis­taa, että sil­loin mat­kaa­vat ovat työs­sä­ole­via, veroa mak­sa­via kan­sa­lai­sia. Ja hei­tä ei kyl­lä ole nyky­ään liikaa.Miksi sit­ten monet valit­se­vat oman auton jul­ki­sen lii­ken­teen sijaan? Mei­dän per­hees­säm­me oli ennen auto vain vapaa-aikaa var­ten. Se oli siis sil­loin, kun työ­pai­kat oli­vat kes­kus­tas­sa. Kun uudet toi­mi­ti­lat raken­net­tiin naa­pu­ri­kau­pun­kiin, työ­mat­ka pite­ni jul­ki­sil­la ja kah­del­la vaih­dol­la sie­tä­mät­tö­mäk­si. Monel­la muul­la on sama tilan­ne – työ­paik­ka ja asuin­paik­ka ovat eri kun­nis­sa ja usein se tar­koit­taa ajoa Hel­sin­gin läpi joko kehillä(aamuruuhkat Espoo­seen päin) tai kes­kus­tan katu­ja pitkin.Omista tutuis­ta­ni ainoas­taan paril­la on työ­suh­de-etu­na park­ki­paik­ka kes­kus­tas­sa. Muut mene­vät sin­ne jul­ki­sil­la. Sen sijaan kym­me­net aja­vat kes­kus­tan läpi mat­kal­la itään tai länteen.

  Tämä ilmiö on tut­tu jo parin-kol­men­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Se että toi­mis­to­työ­pai­kat muut­ta­vat pois kes­kus­tas­ta, useim­mi­ten län­si­puo­len esi­kau­pun­kei­hin ja moot­to­ri­tei­den var­teen. Ja kysy­myk­ses­sä ei ole sel­lai­ses­ta työs­tä joka vie niin pal­jon tilaa ettei sitä voi­si teh­dä kes­kus­tas­sa. Mitä täl­le ilmiöl­le voi­si teh­dä? Sää­tää vero jokai­sel­le kes­kus­tas­ta pois muut­ta­val­le fir­mal­le? Espoo on ollut hyö­ty­jä­puo­le­na täs­sä ja suo­ras­taan hävet­tää tode­ta se kun espoo­lai­ne itse olen. Seu­raa­va muutt­to­suun­ta saat­taa tosin olla len­to­ken­tän lähei­set alueet.

 82. Lee­na on kyl­lä oikeil­la lin­joil­la. Vali­tet­ta­vas­ti jouk­ko­lii­ken­ne on vaa­ti­van asiak­kaan näkö­kul­mas­ta riit­tä­vän kor­kea­ta­sois­ta lähin­nä vain ratik­ka­vyö­hyk­keel­lä tai aivan met­roa­se­mien vie­res­sä, ja sil­loin­kin ainoa kel­vol­li­nen kul­kusuun­ta on sin­ne, min­ne se rai­de­vä­li­ne vie.

  Kun läh­den tääl­tä Munk­ki­nie­mes­tä Töö­lön ja kes­kus­tan suun­taan, ei tuli­si mie­leen­kään teh­dä mat­kaa muu­ten kuin rai­tio­vau­nul­la. Mut­ta jos läh­den vaik­ka­pa Espoon kes­kuk­seen, jon­ne on tar­jol­la suo­ra, vaih­do­ton bus­si, vaih­toeh­toi­na ovat var­tin auto­mat­ka itse halua­ma­na­ni ajan­koh­ta­na tai 1–2 ker­taa tun­nis­sa kul­ke­va bus­si, jon­ka pysä­kil­le on men­tä­vä riit­tä­vän ajois­sa, jol­loin koko­nais­mat­ka-ajak­si tulee hel­pos­ti 50 minuut­tia. Valit­sen bus­sin vain, jos on aivan pakko.

  Sanot­ta­koon vie­lä sekin, että ratik­ka­lii­ken­ne on hidas­tu­nut sel­lai­sek­si, että kes­ki­kau­pun­gil­le­kin pää­si­si mel­kein samas­sa ajas­sa autol­la. Tuk­koi­nen lii­ken­ne ja han­ka­lat park­ki­hal­lit eivät kui­ten­kaan houkuttele.

  Hel­sin­gin ruuh­kat ovat maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa mität­tö­miä ja auto­lii­ken­ne on ajal­li­ses­ti erit­täin kil­pai­lu­ky­kyi­nen kul­ku­muo­to, vaik­ka HSL miten ker­toi­si tuot­ta­van­sa “Euroo­pan paras­ta joukkoliikennettä”.

  Tämän­kin vuok­si soi­si, että Kruu­nu­vuo­ren ratik­ka teh­dään hyvin. Se nimit­täin oli­si vir­kis­tä­vä poik­keus sään­töön; mat­ka-aika kes­ki­kau­pun­gil­le oli­si huo­mat­ta­vas­ti lyhyem­pi rati­kal­la kuin autol­la odot­te­lui­neen päivineen.

 83. R. Silf­ver­berg: Se että toi­mis­to­työ­pai­kat muut­ta­vat pois kes­kus­tas­ta, useim­mi­ten län­si­puo­len esi­kau­pun­kei­hin ja moot­to­ri­tei­den var­teen. Ja kysy­myk­ses­sä ei ole sel­lai­ses­ta työs­tä joka vie niin pal­jon tilaa ettei sitä voi­si teh­dä kes­kus­tas­sa. Mitä täl­le ilmiöl­le voi­si teh­dä? Sää­tää vero jokai­sel­le kes­kus­tas­ta pois muut­ta­val­le firmalle?

  Ken­ties ruuh­ka­mak­sut pik­kui­sen hil­lit­se­vät tätä kehi­tys­tä. Työn­te­ki­jät vaa­ti­vat ruuh­ka­mak­sun kom­pen­soi­mis­ta pal­kas­sa, jota kaut­ta fir­moil­le syn­tyy kan­nus­te siir­tyä parem­pien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­le. Ruuh­ka­mak­sun vai­ku­tus on siis saman­kal­tai­nen kuin tuon esit­tä­mä­si veron.

 84. tpyy­luo­ma: Mua taas ottaa pää­hän se että kun puhu­taan sii­tä miten lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä toi­mii, eli miten ne kan­sa­lai­set pää­si­si­vät par­hai­ten liik­ku­maan, niin joten­kin kum­mal­li­ses­ti pää­dy­tään puhu­maan syyl­lis­tä­mi­ses­tä. Ruuh­ka­mak­su on ohjaus­mak­su jon­ka tar­koi­tus on mak­si­moi­da tie­ver­kon suju­vuus ja väli­tys­ky­ky, ja muu­ten sikä­li kun ruuh­kia ei ole niin ruuh­ka­mak­sun oikea suu­ruus on nol­la euroa.

  Teo­rias­sa, käy­tän­nös­sä suo­mes­sa 100% var­mas­ti ei tule näin ole­maan. Jos vie­lä vih­rei­den heku­moi­ma gps-poh­jai­nen jär­jes­tel­mä tuli­si, niin aivan var­mas­ti sai­si mak­saa sun­nun­tai ilta­päi­vä­nä kehä kol­mo­sel­la aja­mi­ses­ta kah­den muun auton kans­sa ruuhkamaksua. 

  Taas yksi rahas­ta­mis­kei­no loput­to­man ahneel­le jul­ki­sel­le sektorille.

 85. Lee­na: Joten­kin ottaa pää­hän tämä autoi­li­joi­den jat­ku­va syyl­lis­tä­mi­nen, kun ovat moko­mat lii­ken­tees­sä ruuh­ka-aikoi­na. Täy­tyy muis­taa, että sil­loin mat­kaa­vat ovat työs­sä­ole­via, veroa mak­sa­via kan­sa­lai­sia. Ja hei­tä ei kyl­lä ole nyky­ään liikaa.Miksi sit­ten monet valit­se­vat oman auton jul­ki­sen lii­ken­teen sijaan? Mei­dän per­hees­säm­me oli ennen auto vain vapaa-aikaa var­ten. Se oli siis sil­loin, kun työ­pai­kat oli­vat kes­kus­tas­sa. Kun uudet toi­mi­ti­lat raken­net­tiin naa­pu­ri­kau­pun­kiin, työ­mat­ka pite­ni jul­ki­sil­la ja kah­del­la vaih­dol­la sie­tä­mät­tö­mäk­si. Monel­la muul­la on sama tilan­ne – työ­paik­ka ja asuin­paik­ka ovat eri kun­nis­sa ja usein se tar­koit­taa ajoa Hel­sin­gin läpi joko kehillä(aamuruuhkat Espoo­seen päin) tai kes­kus­tan katu­ja pitkin.Omista tutuis­ta­ni ainoas­taan paril­la on työ­suh­de-etu­na park­ki­paik­ka kes­kus­tas­sa. Muut mene­vät sin­ne jul­ki­sil­la. Sen sijaan kym­me­net aja­vat kes­kus­tan läpi mat­kal­la itään tai länteen.

  Ei autoi­li­joi­ta pidä syyl­lis­tää, vaan onne­ton­ta suun­nit­te­lua joka pakot­taa liik­ku­maan hen­ki­lö­au­tol­la ja tekee jul­ki­sen lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­sen mahdottomaksi.

  Itse­kin kul­ki­sin työ­mat­ka­ni jul­ki­sil­la, mut­ta se tar­koit­tai­si vii­kos­sa työ­päi­vän ver­ran lisää työ­mat­kaa. Vali­tet­ta­vas­ti jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so on Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la sur­ke­aa, ellei ole mat­kal­la radanvarteen.

 86. Lee­na:
  Joten­kin ottaa pää­hän tämä autoi­li­joi­den jat­ku­va syyl­lis­tä­mi­nen, kun ovat moko­mat lii­ken­tees­sä ruuh­ka-aikoi­na. Täy­tyy muis­taa, että sil­loin mat­kaa­vat ovat työs­sä­ole­via, veroa mak­sa­via kan­sa­lai­sia. Ja hei­tä ei kyl­lä ole nyky­ään liikaa. 

  No var­maan­kin ottaa pää­hän, jos on käsit­tä­nyt ruuh­ka­mak­sut noin vää­rin. Mut­ta ota rau­hal­li­ses­ti — ruuh­ka­mak­su­jen idea on juu­ri­kin taa­ta teil­le työs­sä­käy­vil­le lap­sia raa­haa­vil­le kun­non kan­sa­lai­sil­le suju­va liik­ku­mi­nen! Jos siis tar­vit­set noin pal­jon autoa, kuu­lut sii­hen kan­san­osaan, joka mak­saa sen ruuh­ka­mak­sun vas­ti­nee­na parem­mas­ta liik­ku­mi­ses­ta. Se ei ole ran­gais­tus­mak­su vaan pää­sy­lip­pu. Kaik­ki eivät sitä pää­sy­lip­pua halua ja tar­vit­se, joten hei­dät rai­va­taan ruuh­ka­mak­sul­la pois sinun mat­kaa­si hidastamasta.

 87. hup­sis: Teo­rias­sa, käy­tän­nös­sä suo­mes­sa 100% var­mas­ti ei tule näin ole­maan. Jos vie­lä vih­rei­den heku­moi­ma gps-poh­jai­nen jär­jes­tel­mä tuli­si, niin aivan var­mas­ti sai­si mak­saa sun­nun­tai ilta­päi­vä­nä kehä kol­mo­sel­la aja­mi­ses­ta kah­den muun auton kans­sa ruuhkamaksua. 

  Asi­aa toki hel­pot­tai­si, jol­lei auto­puo­lue kate­go­ri­ses­ti vas­tus­tai­si kaik­kia ruuh­ka­mak­su­ja. Var­mem­min sai­si­vat autoi­li­joi­ta kai­kin puo­lin hyö­dyt­tä­vän mak­sun, jos sel­lais­ta aktii­vi­ses­ti ajaisivat.

 88. hup­sis: Teo­rias­sa, käy­tän­nös­sä suo­mes­sa 100% var­mas­ti ei tule näin ole­maan. Jos vie­lä vih­rei­den heku­moi­ma gps-poh­jai­nen jär­jes­tel­mä tuli­si, niin aivan var­mas­ti sai­si mak­saa sun­nun­tai ilta­päi­vä­nä kehä kol­mo­sel­la aja­mi­ses­ta kah­den muun auton kans­sa ruuh­ka­mak­sua. Taas yksi rahas­ta­mis­kei­no loput­to­man ahneel­le jul­ki­sel­le sektorille.

  Pak­ko­han sii­nä on joku tapa pai­kal­lis­taa ne mak­sut, jos on tar­koi­tus hin­noi­tel­la oikein. Voi tuon tosin teh­dä ilman pai­kan­nus­lait­tei­ta­kin vaik­ka kame­roil­la, RFID:llä, tms. Ja jos ei ole niin on har­vi­nai­sen kal­lis ja han­ka­la tapa kerä­tä vero­ja jot­ka voi vas­taa­vas­ti kerä­tä esim. polt­toai­ne- tai auto­ve­rois­ta. Veroas­te, myös­kään autoi­lun, ei rii­pu eril­lais­ten vero­jen määrästä.

  Nii­den ruuh­ka­mak­su­jen taus­ta Suo­mes­sa on se että Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö­kin on toden­nut että auto­jen ruuh­kil­la ei voi käy­tän­nös­sä teh­dä mitään tei­tä raken­ta­mal­la. Henk.koht. tämä on mul­la sivu­men­nen aika yhden­te­ke­vä asia, jos ei ole mak­su­ja niin sit­ten lii­ken­ne mukau­tuu jono­jen kaut­ta, kun auto­lii­ken­ne hidas­tuu niin osa vaih­taa kul­kuai­kaa, reit­tiä, siir­tyy jul­ki­siin, tms.

 89. Elmo Allén: voi­daan­ko … hidas­taa kym­me­nen sekuntia

  Jos kau­pan kass­ajo­nos­sa on edel­lä­si 200 ihmis­tä, ja kas­sa jou­tuu juok­se­maan joka kym­me­nen­nen asiak­kaan koh­dal­la hedel­mä­vaa’al­le asiak­kaan unoh­det­tua pun­ni­ta jotain, odo­tat­ko yhden pun­ni­tuk­sen vaa­ti­man ajan lisää, vai pal­jon enem­män? Ne kaik­ki 200 odot­ta­vat yhtä mon­ta ker­taa, vaik­ka eri pun­ni­tuk­sia, vain ruuh­kan ensim­mäi­set ja vii­mei­set pää­se­vät vähän vähem­mäl­lä. Vie­lä kun kas­san tupak­ka­tauot alkaa kel­lon mukaan, jou­dut odot­ta­maan myös yli­mää­räi­sen tupak­ka­tauon verran.

  Kor­vaa kassa=nykyvalot, ihmi­set autoil­la ja pun­ni­tuso­pe­raa­tio rati­kan lisää­män punai­sen odot­te­lul­la, sekä tupak­ka­tau­ko = nykyi­nen punai­nen vai­he valoissa.

  1. Nimi­merk­ki sekun­nin ker­tau­tu­va vai­ku­tus ei tai­da tie­tää, että moot­to­ri­teil­tä pääs­te­tään katu­verk­koon vain tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen mää­rä auto­ja. Tämä teh­dään sää­tä­mäl­lä punai­nen valo riit­tä­vän pit­käk­si. Tämä on myös vält­tä­mä­tön­tä, kos­ka muu­ten lii­ken­ne katu­ver­kos­sa pysäh­tyi­si koko­naan. Sil­loin kun siel­lä on jonoa, tuo­ta yli­mää­räis­tä punais­ta var­maan­kin näyh­te­tään. Kos­ka tuo yli­mää­räi­nen ratik­ka­va­lo ei vai­ku­ta sii­hen, kuin­ka mon­ta autoa moot­to­ri­tiel­tä voi­daan katu­verk­koon pääs­tää, se ei hid­fas­ta jonoa.

 90. Daniel Feder­ley: Häi­rin­tä menee niin päin, että lai­va­lii­ken­teen aiheut­ta­mat pii­kit auto­lii­ken­tees­sä häi­rit­se­vät Kana­va­ka­tua kul­ke­van rati­kan luo­tet­ta­vuut­ta ja saa­vat aikaa hajon­taa matka-ajoissa.

  Kata­ja­no­kal­ta läh­te­vien 4T-rati­koi­den (ja jos­sain mää­rin ilman T:täkin ole­vien) osal­ta on myös niin, että saa­pu­via lai­va­mat­kus­ta­jia on het­kel­li­ses­ti niin pal­jon, että läh­döt vii­väs­ty­vät pahas­ti ja rati­kat aja­vat täy­tee­nah­det­tui­na pysäk­kien ohi, kun sisään ei enää mah­du yhtään lisää mat­kus­ta­jia. Ras­kas­rai­de­lii­ken­tees­sä täl­lais­ta ei voi­tai­si hyväk­syä (pait­si ehkä käy­tän­nös­sä Län­si­met­ron lyhyil­lä met­ro­ju­nil­la näin vain jos­kus tulee käy­mään…) Ei aivan mer­ki­tyk­se­tön osa mat­kus­ta­jis­ta myös kul­kee sata­man ja kes­kus­tan väliä kävel­len, mut­ta tämän liik­ku­mis­muo­don hou­kut­te­le­vuu­den eteen ei ole pal­jon tehty.
  Lai­va­lii­ken­teen aiheut­ta­mas­sa auto­lii­ken­tees­sä ei sil­ti ole mitään hyvää ja aina­kin se on vää­räs­sä paikassa 😉

 91. Vil­le: Lai­va­lii­ken­teen aiheut­ta­mas­sa auto­lii­ken­tees­sä ei sil­ti ole mitään hyvää ja aina­kin se on vää­räs­sä paikassa 😉

  Tai ehkä sii­nä voi olla jotain hyvää sii­nä mie­les­sä, että se hait­taa — tosin vain het­kel­li­ses­ti — autol­la liik­ku­mis­ta huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin rati­kal­la liikkumista.

 92. Elmo Allén: Kaik­ki eivät sitä pää­sy­lip­pua halua ja tar­vit­se, joten hei­dät rai­va­taan ruuhkamaksulla

  On help­po vas­tus­taa, jos arvioi että rai­va­tuk­si tule­vat esim. kädes­tä suu­hun elä­vät (yksin)huoltajat, pie­ni­palk­kai­set sii­voo­jat (pak­ko­y­rit­tä­jät, ei ne voi ruuh­ka­mak­su­ja koko­naan siir­tää asia­kas­hin­toi­hin) yms., joil­la oli­si eni­ten tar­vet­ta auton jous­ta­vuu­teen, mut­ta kaik­ki lisä­mak­sut on pois arjen pakol­li­sis­ta menois­ta. Mak­su­ka­tu­ja ei kova­tu­loi­set puku­mie­het pian huo­maa­kaan, ja kaduil­le jää kes­ki­tu­loi­set yksi­na­ja­jat vähän napis­ten että taas käy­tiin autoi­li­jan kukkarolla.

 93. tpyy­luo­ma:Veroas­te, myös­kään autoi­lun, ei rii­pu eril­lais­ten vero­jen määrästä.

  Kyl­lä se käy­tän­nös­sä omal­ta osal­taan riip­puu. Erit­täin laa­jal­la vero­poh­jal­la ja mata­lem­mil­la veroil­la on pal­jon hel­pom­pi kerä­tä enem­män rahaa kuin kapeam­mal­la poh­jal­la, mut­ta kor­keam­mil­la veroilla.

  Pel­ko sii­tä, että ruuh­ka­mak­su­ja perit­täi­siin puh­taas­ti fis­kaa­li­sin perus­tein, kuten nyt tapah­tuu polt­toai­ne­ve­ro­jen kans­sa, on täy­sin perus­tel­tu. Esi­mer­kik­si Jyväs­ky­län kes­kus­tas­sa jou­tuu mak­sa­maan park­ki­mak­sun ilta­kah­dek­saan saak­ka vaik­ka ilta­kuu­den jäl­keen kes­kus­ta on lähes tyh­jä autoista.

  Niin­pä ruuh­ka­mak­sua ei pidä alkaa virit­te­le­mään sem­moi­se­na, että sitä voi käyt­tää pelk­kä­nä vero­tus­kei­no­na. Eri­tyi­ses­ti gps-pai­kan­nus on sii­nä mie­les­sä pahin mah­dol­li­nen tapa, kos­ka se mah­dol­lis­taa vero­tuk­sen vaik­ka liik­kui­si teit­tö­mil­lä lapin taipaleilla. 

  Jos ruuh­ka­mak­su ehdo­tuk­set tule­vat vih­rei­tä, kukaan ei usko ettei­kö taka­na kum­min­kin oli­si puh­das kate­go­ri­nen yksi­tyi­sau­toi­lun vas­tus­ta­mi­nen, joten kan­nat­tai­si miet­tiä miten sai­si ensin jot­kut muut­kin puo­lu­eet innos­tu­maan ideasta.

 94. tpyy­luo­ma:Ruuh­ka­mak­su on ohjaus­mak­su jon­ka tar­koi­tus on mak­si­moi­da tie­ver­kon suju­vuus ja väli­tys­ky­ky, ja muu­ten sikä­li kun ruuh­kia ei ole niin ruuh­ka­mak­sun oikea suu­ruus on nol­la euroa. 

  Tätä jo muut­kin ehti­vät kom­men­toi­maan, mut­ta esi­mer­kik­si lii­ken­ne­mi­nis­te­riön sel­vi­tyk­ses­sä “ruuhka“maksua suun­ni­tel­laan perit­tä­vän klo 6:00–18:00 väli­se­nä aika­na, koro­tet­tu­na var­si­nai­se­na “ruuh­ka-aika­na” klo 6–9:00 ja 15–18:00.

  Kuvitt­leen mie­les­sä­ni kyy­dit­tä­vä­ni ulko­maa­lais­ta vie­ras­ta aamu­len­to­ko­nee­seen aamu­kuu­del­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan läpi: “In Fin­land we call this rush hour”. 

  Toi­vot­ta­vas­ti nau­ru­kramp­pi ei sai­si hei­tä tukeh­tu­maan omiin niskanikamiinsa.

 95. Sylt­ty: Eri­tyi­ses­ti gps-pai­kan­nus on sii­nä mie­les­sä pahin mah­dol­li­nen tapa, kos­ka se mah­dol­lis­taa vero­tuk­sen vaik­ka liik­kui­si teit­tö­mil­lä lapin taipaleilla. 

  Kos­ka polt­toai­ne­ve­rol­la­han se tun­ne­tus­ti onkin niin vaikeaa?

 96. Elmo Allén: No var­maan­kin ottaa pää­hän, jos on käsit­tä­nyt ruuh­ka­mak­sut noin vää­rin. Mut­ta ota rau­hal­li­ses­ti – ruuh­ka­mak­su­jen idea on juu­ri­kin taa­ta teil­le työs­sä­käy­vil­le lap­sia raa­haa­vil­le kun­non kan­sa­lai­sil­le suju­va liik­ku­mi­nen! Jos siis tar­vit­set noin pal­jon autoa, kuu­lut sii­hen kan­san­osaan, joka mak­saa sen ruuh­ka­mak­sun vas­ti­nee­na parem­mas­ta liik­ku­mi­ses­ta. Se ei ole ran­gais­tus­mak­su vaan pää­sy­lip­pu. Kaik­ki eivät sitä pää­sy­lip­pua halua ja tar­vit­se, joten hei­dät rai­va­taan ruuh­ka­mak­sul­la pois sinun mat­kaa­si hidastamasta. 

  Ai niin ja täs­men­nyk­se­nä vie­lä, että jos taus­tao­le­tus on, että kaik­ki tiel­lä liik­ku­jat ovat nii­tä Tär­kei­tä Veron­mak­sa­jia, niin ei hätää sil­ti­kään. Ne ruuh­ka­mak­sun mak­sa­mat­ta jät­tä­vät, eivät he jää kotiin kat­toon syl­jes­ke­le­mään. He vain koki­vat, että hei­dän on niin help­po vaih­taa johon­kin toi­seen kul­ku­muo­toon, että eivät viit­si sitä muu­ta­maa euroa mak­saa. Äänes­ti­vät itsen­sä lom­pa­kol­laan siis toi­seen kul­ku­muo­toon. Tuk­hol­mas­ta on ihan riit­tä­väs­ti empii­ris­tä aineis­toa, että näi­tä niin­kin hel­pol­la autoi­lus­ta luo­pu­via tosi­aan riit­tää. Ja onhan se ihan mark­ki­na­me­ka­nis­mien perus­asioi­ta, että mark­ki­noil­la on aina iso jouk­ko ihmi­siä, jot­ka pal­lot­te­le­vat juu­ri sii­nä rajal­la, kum­paa käyt­täi­si­vät ja jot­ka on help­po pie­nel­lä kan­nus­ti­mel­la hei­laut­taa toi­seen suuntaan.

  Ja ei hei­dän­kään tilan­ne hir­veän pahak­si muu­tu. He lisää­vät jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jä­mää­riä ja siten myös sen pal­ve­lu­ta­soa. Ja sen suju­vuut­ta, kos­ka teil­lä on vähem­män auto­ja hidas­ta­mas­sa bus­se­ja ja rati­koi­ta. Ja sii­tä vie­lä pää­se­vät hyö­ty­mään myös val­miik­si jouk­ko­lii­ken­net­tä käyttävät.

  Kysyn siis vaan, että kuka ruuh­ka­mak­suis­sa muka oli­si häviäjä?

 97. Elmo Allén:
  Kysyn siis vaan, että kuka ruuh­ka­mak­suis­sa muka oli­si häviäjä?

  Häviä­jä on sel­lai­nen autoi­li­ja, jol­la ei ole rahaa jouk­ko­lii­ken­ne­lip­puun mut­ta auto käy­tös­sä ja tank­ki täyn­nä… Tai sel­lai­nen autoi­li­ja, jol­la ei ole kii­re mihin­kään ja joka viih­tyy autos­sa parem­min kuin mis­sään muualla.
  Tai sit­ten aina­kin hen­ki­sel­lä tasol­la häviä­jä on sel­lai­nen autoi­li­ja, joka on vain täy­sin vakuut­tu­nut sii­tä, että ruuh­ka­mak­sut eivät pidem­män pääl­le vähen­nä ruuh­kia ja että kysees­sä on vero­luon­tei­nen mak­su ja lisäk­si vie­lä “iso­ve­li valvoo”.

 98. Yri­tin tuos­sa ylem­pä­nä vain tuo­da esiin sitä, että myös täs­sä ruuh­ka­mak­su­jen mal­li­kau­pun­gis­sa Tuk­hol­mas­sa esiin­tyy kovia ruuh­kia. Ruuh­ka­mak­sut eivät siis pois­ta ruuhkia. 

  Kun ete­läs­tä päin suun­nit­te­lee aja­van­sa tuk­hol­man läpi e4 moot­to­ri­tie­tä pit­kin arlan­daan, niin kyl­lä taval­li­se­na arki-ilta­päi­vä­nä­kin voi tul­la mat­kaan tun­ti lisää aikaa.

  Tuk­hol­ma on isom­pi kau­pun­ki kuin Hel­sin­ki. Ja tuk­hol­mas­sa on saman­lai­sia nie­miä ja (vesis­töis­tä joh­tu­via) sump­pu­ja kuin Hel­sin­gis­sä. Nämä eivät hel­po­ta liikennettä.

  Ruuh­ka­mak­sut eivät siis ole tai­ka­sau­va. Auto­ja ja ruuh­kia riit­tää mak­su­jen jälkeenkin.

 99. Vie­lä siis tuk­hol­mas­ta: ajan usein läpi tuk­hol­man työ­suh­deau­tol­la moot­to­ri­tie­tä pit­kin arlan­daan. En kos­kaan poik­kea moot­to­ri­tiel­tä kau­pun­kiin. Eikä ole kos­kaan tul­lut mak­sua joten moot­to­ri­tiel­lä aja­vil­ta ei kai las­ku­te­ta. Olen myös kuul­lut että työ­nan­ta­ja mak­saa työ­suh­deau­to­jen ruuh­ka­mak­sut, kos­ka hal­lin­noin­ti kävi niin kal­liik­si että työ­nan­ta­ja päät­ti mak­saa itse eikä periä kuskilta.

 100. Vil­le: Häviä­jä on sel­lai­nen autoi­li­ja, .…Tai sel­lai­nen autoi­li­ja, jol­la ei ole kii­re mihin­kään ja joka viih­tyy autos­sa parem­min kuin mis­sään muualla.

  no, jos ker­ran viih­tyy parem­min autos­sa kuin mis­sään muu­al­la, niin eikös ole ihan sama mis­sä auto on. Pak­ko­ko autoa on ajaa ruuh­ka­mak­suin raja­tun alu­een sisään? Voi­han sitä vaik­ka istua autos­saan Itä­kes­kuk­sen Pris­man parkkihallissa.

 101. åke: Ruuh­ka­mak­sut eivät siis ole tai­ka­sau­va. Auto­ja ja ruuh­kia riit­tää mak­su­jen jälkeenkin.

  Minun on hyvin vai­kea uskoa, ettei­kö riit­tä­vän kova ruuh­ka­mak­su vähen­täi­si ruuh­kia. Kysy­mys täs­sä kui­ten­kin on se, onko tuo “riit­tä­vän kova” niin kova, että sii­tä tulee mui­ta yhteis­kun­ta­ta­lou­den haas­tei­ta. Toi­saal­ta nii­tä tulee pahe­ne­vis­ta ruuhkistakin.

  Sel­lai­sel­la ruuh­ka­mak­sul­la ei ole kuin veron vir­ka, jon­ka kaik­ki ovat val­mii­ta mak­sa­maan. Mis­tään paris­ta euros­ta päi­väs­sä ei siis puhu­ta ruuhka-aikaan.

  Työ­suh­deau­tot kui­ten­kin teke­vät pie­nen ongel­man ruuh­ka­mak­sui­hin. Jos kyse on työ­nan­ta­jan ajos­ta, pitää työ­nan­ta­jan mak­saa. Jos kyse on kodin ja työ­pai­kan väli­ses­tä, pitäi­si auton käyt­tä­jän mak­saa aina­kin verotusarvo.

 102. Saa­tat Elmo olla oikeas­sa että e4 (eli essin­ge­le­den) ei kuu­lu ruuh­ka­mak­sua­lu­ee­seen. Tiel­lä on kyl­lä pal­jon kylt­te­jä ruuh­ka­mak­sus­ta mut­ta voi olla että pitää poi­ke­ta moot­to­ri­tiel­tä kau­pun­kiin että mak­su lankeaa.

 103. Osmo Soi­nin­vaa­ra: että moot­to­ri­teil­tä pääs­te­tään katuverkkoon

  Ilta­päi­väl­lä ruuh­ka on pois­päin kau­pun­gis­ta, moot­to­ri­tiel­le yri­te­tään päs­tää niin pal­jon kuin vii­mei­sis­tä valois­ta iki­nä voi­daan saa­da läpi.

 104. åke:
  Kun ete­läs­tä päin suun­nit­te­lee aja­van­sa tuk­hol­man läpi e4 moot­to­ri­tie­tä pit­kin arlan­daan, niin kyl­lä taval­li­se­na arki-ilta­päi­vä­nä­kin voi tul­la mat­kaan tun­ti lisää aikaa.

  Ja kuten jo yllä sanoin, E4:llä ei ole ruuhkamaksuja.

 105. Kruu­nun­haan pal­ve­lu­ta­soa on jo paran­net­tu lopet­ta­mal­la bus­sit 16 ja 18. Nyt tar­jo­taan mah­dol­li­ses­ti jos­kus vuon­na se ja tämä kul­ke­vaa ratik­kaa tilal­le… var­maan­kin niin, että ratik­ka 7 pois­te­taan ja 1 lope­te­taan? Mie­len­kiin­tois­ta tou­hua tämä pal­ve­lu­ta­son paran­ta­mi­nen. Kata­ja­nok­ka­lai­set­kin voi­si­vat ilah­tua, jos pal­ve­lu­ta­soa paran­net­tai­siin esim. lopet­ta­mal­la ratik­ka 4 ja kor­vaa­mal­la se vaik­ka laut­tayh­tey­del­lä Köö­pen­ha­mi­naan… siel­tä­hän pää­see len­tä­mäl­le mel­kein min­ne vain:)

  Onko se muu­ten mitat­tu, että Lii­san­ka­dul­le ei mah­du kul­ke­maan rati­kat, jos siel­lä on kadun­var­si­py­sä­köin­tiä (Lii­san­ka­dul­la on kaup­po­ja, joi­den edes­sä toi­si­naan on tava­ran­kul­je­tusau­to­ja, jumit­tai­si­vat­ko nämä autot rati­kat­kin sit­ten tule­vai­suu­des­sa)? Toi­saal­ta, jos ja kun jot­kut bus­si­py­sä­kit täs­sä tape­taan joka tapauk­ses­sa niin ne voi­daan var­maan ottaa tilal­le ja teh­dä sil­lä tilaa ratikoille. 

  Lopuk­si höl­möh­kö kysy­mys, miten on mah­dol­lis­ta että kru­nik­ka­lai­set viit­si­si­vät vaih­taa lii­ken­ne­vä­li­net­tä, jos esim. laa­ja­sa­lo­lai­set­kaan eivät viit­si? Ja suos­tui­si­vat­ko kata­ja­nok­ka­lai­set sii­hen, että ratik­ka vei­si kaup­pa­to­ril­le, jos­sa pitäi­si vaih­taa ratik­kaa pääs­täk­seen jul­ki­sil­la eteenpäin? 

  Sinän­sä has­su deja­vu-fii­lis tuli tuo­ta hesa­rin jut­tua lukies­sa­ni ja piti pala­ta kat­so­maan tääl­lä blo­gil­la van­ho­ja kir­joi­tuk­sia­ni. Mut­ta siis kun täs­sä aiko­jen kulues­sa on useam­paan ottee­seen eri pai­kois­sa luke­nut, että Haka­nie­men sil­ta vete­lee vii­mei­si­ään ja se pitäi­si raken­taa uudel­leen, niin eikö sii­nä yhtey­des­sä voi­si teh­dä sil­le sil­lal­le ratik­ka­va­raus­kin. Poh­jois­ran­nas­sa on nel­jä kais­taa ja sii­tä pää­si­si kään­ty­mään var­maan­kin Lii­san­ka­dul­le tai jat­ka­maan Alek­sil­le ja jos tämän rati­kan vie­lä voi­si yhyt­tää nelo­sen kump­pa­ni­na jat­ka­maan vaik­ka pik­kui­sen eri reit­te­jä Munk­ki­vuo­reen asti. Eli jos vähän joku jak­sai­si istua ja tut­kia kart­to­ja ja miet­tiä asi­aa kuin­ka Hel­sin­gin ratik­ka­lii­ken­ne voi­tai­siin uudis­taa niin, että se pal­ve­li­si mah­dol­li­sim­man suur­ta osaa kan­ta­kau­pun­gis­ta ja sen ympä­ris­tös­tä (siis jos met­roa ei halu­ta raken­taa Laa­ja­sa­los­ta Kata­ja­no­kan kaut­ta Töö­löön ja edel­leen Pasi­laan jne. asti. Oikeis­sa kau­pun­geis­sa­han on toi­mi­va met­ro­ver­kos­ta, ihmet­te­len vaan että mil­lä rahal­la ne muut nii­tä rakentaa).

 106. Elmo Allén: Ja kuten jo yllä sanoin, E4:llä ei ole ruuhkamaksuja. 

  Ja vas­tai­suu­den varal­le, ruuh­ka­mak­su mak­se­taan Tuk­hol­mas­sa vain näi­den port­tien ali mentäessä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Betalstation_Liljeholmen2.JPG

  Ruuh­ka­mak­su ei tosi­aan ole sel­lai­nen tai­ka­sau­va, että kun Tuk­hol­man kes­kus­tas­sa se ote­taan käyt­töön, että koko Ruot­sin ruuh­kat katoaisivat.

 107. Niin ja tuos­ta Lii­san­ka­dun pysä­köin­nis­tä… oli­si­ko mah­dol­lis­ta esim. teh­dä kadun toi­sel­le puo­lel­le vino­py­sä­köin­ti ja pois­taa pysä­köin­ti toi­sel­ta puo­lel­ta? Kuin­ka pal­jon täl­löin mene­tet­täi­siin park­ki­paik­ko­ja ja riit­täi­si­kö kadun leveys sitten?

 108. Elmo Allén: Kos­ka polt­toai­ne­ve­rol­la­han se tun­ne­tus­ti onkin niin vaikeaa?

  Ei, vaan polt­toai­ne­ve­ron ja ruuh­ka­mak­sun yhdis­tel­mäl­lä on hel­pos­ti mah­dol­lis­ta kerä­tä enem­män vero­ja kuin pel­käl­lä polttoaineverolla.

  Ruuh­ka­mak­sua voi hel­pos­ti dif­fe­roi­da vero­ra­si­tuk­sen siten, että ote­taan mak­si­maa­li­ses­ti mak­su­ky­vyn mukaan (pk-seu­dul­ta enem­män, lapis­ta vähem­män) kun taas polt­toai­ne­ve­ro on tasai­ses­ti sama kaut­ta koko maan ja hel­pos­ti niin, että syr­jä­ky­lil­lä sitä kuluu vie­lä enem­män kuin siel­lä mis­sä on maksuvalmiutta.

  Niin­pä polt­toai­ne­ve­ro yhdis­tet­ty­nä ruuh­ka­mak­suun mah­dol­lis­taa vero­ra­si­tuk­sen nos­ta­mi­sen olen­nai­ses­ti pie­nem­mäl­lä jupi­nal­la kos­ka voi­daan teh­dä kuten nor­maa­list­kin: suu­rin osa kan­sas­ta jäte­tään rau­haan ja ote­taan sit­ten enem­män pie­nem­mäl­tä porukalta.

  Nyt tark­ka­na: en argu­men­toi ruuh­ka­mak­su­jen hyviä puo­lia vas­taan, minus­ta se on hyvä mak­su, mut­ta sen pitää olla sil­loin ruuh­ka­mak­su, ei mikään vero­tuk­sen maksimointijärjestely.

  Ja lopuk­si tuo gps-pai­kan­nus ei lii­ty vero­tuk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­seen miten­kään. Jos sem­moi­nen nimit­täin jär­jes­te­tään ruuh­ka­mak­su­jen takia, niin se on jo ole­mas­sa. Eivät polii­ti­kot sil­loin ajat­te­le että aje­teen­pas tämä kal­lis gps-sys­tee­mi alas ja nos­te­taan polt­toai­ne­ve­ro­ja, vaan kyl­lä ne huo­maa­vat että pers­ku­les, ruuh­kien vähen­tä­mi­sen sijas­ta täs­sä onkin käte­vä ja val­mis kei­no bud­je­tin paik­kaa­mi­seen, lai­te­taan sin­ne täm­möi­nen pik­kui­nen “väli­kai­kai­nen” vero.

 109. Kun Laa­ja­sa­lon sil­lan ja Kruu­nu­vuo­ren spo­ra­lin­jat ovat näin yli­pää­se­mät­tö­män vai­kei­ta, mik­sei raken­ne­ta ensin Vii­kin pel­loil­le ja jat­ke­ta Ara­bian­ran­nas­ta spo­ra­kis­ko­ja Viikkiin?

 110. Sylt­ty, lei­ki­tään että val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö halu­aa vaik­ka puo­li mil­jar­dia lisää vero­tu­lo­ja. Vaihtoehdot:

  a) Nos­te­taan auton vuo­tuis­ta veroa.

  b) Raken­ne­taan hem­me­tin kal­lis väy­lä­mak­su­jär­jes­tel­mä ja kerä­tään vas­taa­va sum­ma sillä.

  Tämän sala­liit­to­teo­rian ongel­ma on se että on hyvin vai­kea näh­dä mitään perus­te­lui­ta mukaan­lu­kien poliit­ti­nen rea­lis­mi vaih­toeh­dol­le b, jos tar­koi­tus on vain nos­taa veroja.

  Auto­ve­ro­tus on fis­kaa­lis­ta, alun­pe­rin se oli tuon­ti­tul­li. Hait­ta­ve­ro­na se toi­mii sur­keas­ti, esi­mer­kik­si nykyi­nen vero­mal­li verot­taa suh­teel­li­ses­ti sitä vähem­män mitä enem­män ajaa, hidas­taa auto­kan­nan paran­tu­mis­ta, jne. Ylei­sem­min tätä yri­te­tään kor­ja­ta, eli miten sitä veroa kerä­tään eikä kuin­ka pal­jon sitä kerätään.

 111. Jos Kruu­nun­ha­ka­seu­ran mie­li­pi­de arve­lut­taa ja kau­pun­ki on jopa val­mis siir­tä­mään kis­kot toi­saal­le yhdis­tyk­sen mie­li­pi­tees­tä joh­tuen, eikö oli­si jär­ke­vää jär­jes­tää jon­kin­lai­nen kau­pun­gin­osa­ää­nes­tys asias­ta? Kyse on mel­ko mer­kit­tä­väs­tä lin­jauk­ses­ta ja tun­tui­si hul­lul­ta, jos vain ns. “aktii­vi­set äänet” lasketaan.

 112. tpyy­luo­ma:
  Sylt­ty, lei­ki­tään että val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö halu­aa vaik­ka puo­li mil­jar­dia lisää vero­tu­lo­ja. Vaihtoehdot:

  a) Nos­te­taan auton vuo­tuis­ta veroa.

  b) Raken­ne­taan hem­me­tin kal­lis väy­lä­mak­su­jär­jes­tel­mä ja kerä­tään vas­taa­va sum­ma sillä.

  Tämän sala­liit­to­teo­rian ongel­ma on se että on hyvin vai­kea näh­dä mitään perus­te­lui­ta mukaan­lu­kien poliit­ti­nen rea­lis­mi vaih­toeh­dol­le b, jos tar­koi­tus on vain nos­taa veroja.

  Nyt hak­kaat ihan puh­das­ta olkiuk­koa. En ole väit­tä­nyt että kukaan teki­si noin, vaan että SIINÄ VAIHEESSA KUN GPS-POHJAINEN JÄRJESTELMÄ ON JO RAKENNETTU RUUHKAMAKSUJA VARTEN, valin­ta­ti­lan­tee­si on seuraavanlainen:
  val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö halu­aa vaik­ka puo­li mil­jar­dia lisää vero­tu­lo­ja. Vaihtoehdot:

  a) Nos­te­taan auton vuo­tuis­ta veroa. 

  b) Meil­lä­hän on jo hem­me­tin kal­lis gps-poh­jai­nen ruuh­ka­jär­jes­tel­mä ole­mas­sa, mut­ta sitä käy­te­tään vain ruuh­ka­mak­sui­hin. Eikö kui­ten­kin kan­nat­tai­si hyö­dyn­tää näin kal­lis­ta ja hie­noa jär­jes­tel­mää vero­tu­lo­jen maksimoinnissakin?

  Toden­nä­köi­syys että yksi­kään vasem­mis­to­lai­nen val­tion­va­rain­mi­nis­te­ri ei jos­sain koh­das­sa sai­si koh­taa b pää­hän, lähen­te­lee nollaa.

  Auto­ve­ro­tus on fis­kaa­lis­ta, alun­pe­rin se oli tuontitulli. 

  Polt­toai­ne­ve­ro­tus on myös fis­kaa­lis­ta ja jos luom­me jär­jes­tel­män, jol­la voi kerä­tä fis­kaa­li­ses­ti lisä­ve­ro­ja liik­ku­mi­ses­ta, sitä tul­laan erit­täin toden­nä­köi­ses­ti käyttämään.

  Niin­pä ruuh­ka­mak­su­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa miet­tiä, miten sii­tä sai­si sel­lai­sen ettei se muut­tui­si muu­ta­mas­sa vuo­des­sa ruuh­ka­mak­suis­ta puh­taas­ti fis­kaa­li­sek­si verok­si. Jos yli­pää­tän­sä kan­nat­taa ruuh­ka­mak­su­ja niin kan­nat­tai­si miet­tiä tämä asia sel­väk­si, jol­loin ruuh­ka­mak­su­jen vas­tus­tus­kin tippuisi.

  Ei kukaan täy­si­jär­ki­nen raken­na ruuh­ka­mak­su­ja pelk­kää vero­tus­ta var­ten, mut­ta mikä­li jo raken­net­tua ruuh­ka­mak­su­jä­rejs­tel­mää voi hel­pos­ti sel­lai­seen käyt­tää, niin se tulee tapah­tu­maan täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä mikä oli jär­jes­tel­män raken­ta­jien alku­pe­räi­nen ajatus.

  1. Näi­tä eri­lai­sia kilo­met­ri­poh­jai­sia mak­su­ta­po­ja poh­di­taan, kos­ka jos­sain vai­hees­sa siir­ry­tään säh­kö­au­toon, eikä tien käy­utös­tä voi­da enää velot­taa plt­toai­neen hin­nas­sa. Aiu­van niin kuin verol­li­nen ben­sa kuluu myös hil­jai­si­na aikoi­na, niin myuöt tämä sen kor­vi­ke tulee jos­sain mää­rin kos­ke­maan myös hil­jai­sia aiko­ja, mut­ta mak­su tul­laan porrastamaan.

 113. sekun­nin ker­tau­tu­va seu­raus: Ilta­päi­väl­lä ruuh­ka on pois­päin kau­pun­gis­ta, moot­to­ri­tiel­le yri­te­tään päs­tää niin pal­jon kuin vii­mei­sis­tä valois­ta iki­nä voi­daan saa­da läpi. 

  Mut­ta ne vii­mei­set valot eivät ole pul­lon­kau­la, joten se 10 sekun­nin hidas­tus ei kertaudu.

 114. Onko muu­ten perus­kor­jaus- tai pur­ku­kun­nos­sa ole­vaa Haka­nie­men sil­taa mah­det­tu aja­tel­la koplat­ta­vak­si näi­hin uusiin sil­ta­hank­kei­siin? Jos sil­ta kor­vat­tai­siin uudel­la, kau­pun­ki­ku­vaan parem­min sopi­val­la rat­kai­sul­la, osa Laa­ja­sa­los­ta tule­vis­ta rati­kois­ta voi­si ken­ties men­nä sil­taa pit­kin Kruu­nun­ha­kaan ja Sil­ta­vuo­ren­ran­taa pit­kin Unio­nin­ka­dul­le. Tämä hel­pot­tai­si Haka­nie­men pul­lon­kau­laa. Museo­vi­ras­to voi tosin ehtiä suo­je­le­maan sil­ta­ru­mi­luk­sen aikan­sa muistomerkkinä.

 115. Ris­to: Tätä jo muut­kin ehti­vät kom­men­toi­maan, mut­ta esi­mer­kik­si lii­ken­ne­mi­nis­te­riön sel­vi­tyk­ses­sä “ruuhka”maksua suun­ni­tel­laan perit­tä­vän klo 6:00–18:00 väli­se­nä aika­na, koro­tet­tu­na var­si­nai­se­na “ruuh­ka-aika­na” klo 6–9:00 ja 15–18:00.

  Kuvitt­leen mie­les­sä­ni kyy­dit­tä­vä­ni ulko­maa­lais­ta vie­ras­ta aamu­len­to­ko­nee­seen aamu­kuu­del­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan läpi: “In Fin­land we call this rush hour”. 

  Toi­vot­ta­vas­ti nau­ru­kramp­pi ei sai­si hei­tä tukeh­tu­maan omiin niskanikamiinsa.

  Tpoisd­tan tääs kuningasajaty+ukseni:

  Ruuh­ka­mak­su, kah­del­la por­taal­la( 4 ja + 2 eli 6 e) peri­tään sisään­tu­lo­väy­lil­tä ja kehä­teil­tä klo 6.30 ‑9.30 väli­se­nä aika­na. ker­taal­leen. Voi­daan mak­saa jäl­ki­kä­teen kuu­kausit­tain. Mak­su peri­tään ajo­neu­von haltijalta.

  Ei peri­tä tak­seil­ta, bus­seil­ta eikä kuor­ma­lii­ken­teel­tä jne. Eikä myös­kään ulko­mia­lal rekis­te­röi­dyis­tä autoista.

 116. Elmo Allén: Mut­ta ne vii­mei­set valot eivät ole pul­lon­kau­la, joten se 10 sekun­nin hidas­tus ei kertaudu. 

  Tur­ha luul­la, että moot­to­ri­tiel­le mah­tui­si auto­ja miten pal­jon vain. Koke­muk­se­ni mukaan esim. Turun­väy­läl­lä pahim­pi­na ruuh­ka­huip­pui­na lii­ken­ne sei­soo Porin­tien ris­teyk­seen ja mate­lee Loh­jal­le asti — sii­tä eteen­päin pää­see sujuvasti.

 117. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Näi­tä eri­lai­sia kilo­met­ri­poh­jai­sia mak­su­ta­po­ja poh­di­taan, kos­ka jos­sain vai­hees­sa siir­ry­tään sähköautoon

  Tuo tul­lee tapah­tu­maan sii­nä 10 vuot­ta ennen kau­pal­lis­ta ydinfuusiota 😉

  1. Tuo tul­lee tapah­tu­maan sii­nä 10 vuot­ta ennen kau­pal­lis­ta ydinfuusiota 😉
   Siis täs­tä ikui­suu­ten kus­ta­kin ajan­koh­das­ta las­kien 20 vuo­den kulut­tua. Ydin­fuusio on aika odot­ta­nut vii­mei­set 6o vuot­ta 30 vuo­den päässä.

 118. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Näi­tä eri­lai­sia kilo­met­ri­poh­jai­sia mak­su­ta­po­ja poh­di­taan, kos­ka jos­sain vai­hees­sa siir­ry­tään säh­kö­au­toon, eikä tien käy­utös­tä voi­da enää velot­taa plt­toai­neen hin­nas­sa. Aiu­van niin kuin verol­li­nen ben­sa kuluu myös hil­jai­si­na aikoi­na, niin myuöt tämä sen kor­vi­ke tulee jos­sain mää­rin kos­ke­maan myös hil­jai­sia aiko­ja, mut­ta mak­su tul­laan porrastamaan.

  Voi­daan.

  Säh­kö­au­toon voi­daan liit­tää sine­töi­ty säh­kö­mit­ta­ri ja kus­ta­kin kWh:sta peri­tään polt­toai­ne­ve­roa vas­taa­va vero. — Ennak­ko­ve­ro etu­pai­no­tet­tu­na arvio­pe­rus­teel­la ja lopul­li­nen vuo­sit­tain kat­sas­tu­ken yhtey­des­sä tai muu­ten kat­sas­tau­a­se­mal­la määräajoin.

  Autoi­li­ja­han mak­saa polt­toai­ne­ve­ron yhtey­des­sä osuu­ten­sa tien­pi­don kus­tan­nuk­sis­ta mut­ta myös osal­lis­tuu tie­a­lu­een ja ajo­neu­von­sa puo­lus­ta­mi­seen sisäis­tä ja ulkois­ta vihol­lis­ta vas­taan jne. Täl­lä kulu­tus­ve­ro­tuk­sel­la on se hyvä ouo­li, että vas­tuul­li­sel­la ja ena­koi­val­la ajo­ta­val­la sitä voi kiertää.

 119. Elmo Allén: Ja vas­tai­suu­den varal­le, ruuh­ka­mak­su mak­se­taan Tuk­hol­mas­sa vain näi­den port­tien ali mentäessä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Betalstation_Liljeholmen2.JPG

  Ruuh­ka­mak­su ei tosi­aan ole sel­lai­nen tai­ka­sau­va, että kun Tuk­hol­man kes­kus­tas­sa se ote­taan käyt­töön, että koko Ruot­sin ruuh­kat katoaisivat.

  Lie­nee syy­tä lisä­tä, että ruuh­ka­mak­sua ei peri­tä ulko­mail­la rekis­te­röi­dyis­tä autois­ta. Osak­si käyt­nän­nön syis­tä. Osak­si kai sen takia, että jos jol­la­kin ulko­mail­la vaki­tui­ses­ti asu­val­la on asi­aa autol­la Tuk­hol­maan, niin ruuh­ka­mak­sul­la ei ole vai­ku­tus­ta hänen liikennevälinevalintaansa.

 120. Vil­le: luul­la, että moot­to­ri­tiel­le mah­tui­si auto­ja miten pal­jon vain.

  Käy­tän­nös­sä väli Huo­pa­lah­den­tie — Kehä 1 on niin pit­kä, että nykyi­sis­tä valois­ta ei pois­päin kau­pun­gis­ta saa­da läpi niin suur­ta auto­vir­taa, että Turun­väy­läl­lä kau­ka­na edes­sä hidas­tu­va lii­ken­ne alkai­si haitata/hidastaa Huo­pa­lah­den­tiel­tä Turun­väy­läl­le län­teen­päin pois­tu­via ajo­neu­vo­ja. Pasi­lan­väy­län(!) suun­ni­tel­mis­sa sitä­kin tilannetta/mahdollisuutta lie­nee tarkasteltu.

  Elmo Allén: vii­mei­set valot eivät ole pullonkaula

  Ilta­päi­vä­ruuh­kas­sa ne todel­la­kin ovat pul­lon­kau­la: valois­ta pois­tuu kak­si kais­taa Espoo­seen päin, mut­ta sin­ne yrit­tää kah­den kais­tan ver­ran lii­ken­net­tä edel­lis­tä valois­ta pait­si Huo­pa­lah­den­tiel­tä poh­joi­ses­ta, myös Lapin­mäen­tiel­tä, Paciuk­sen­ka­dul­ta ja Ram­sayn­ran­nas­ta. Jokai­sel­la näis­tä on ilta­päi­väl­lä sei­so­va jono, jos­ta suu­rin osa on menos­sa Turun­väy­läl­le, mut­ta sei­so­vat jonot ovat pää­osin edel­li­sis­sä ris­teyk­sis­sä, kos­ka kuhun­kin näis­tä ris­teyk­sis­tä valo­kier­ron aika­na saa­pu­via kul­ki­joi­ta ei saa­da mota­ril­le kerralla.

 121. Elmo Allén: Emme­hän me tar­vit­se lisää tun­ne­lei­ta tän­ne, kun ker­ran ei ole ruuhkiakaan.

  Ruuh­kia on eurooppalaisessa(kin) mit­ta­kaa­vas­sa var­sin vähän, mikä ei tar­koi­ta ettei­kö nii­tä sil­ti voi­si ja pitäi­si yrit­tää vähen­tää. Kes­kus­ta­tun­ne­lin osal­ta­han kysy­mys on kai sii­tä, että ilman sitä kär­sii tule­vai­suu­des­sa kas­va­va poi­kit­tais­lii­ken­ne — jon­ka siis oikeas­taan pitäi­si kier­tää kes­kus­ta. Jos ei kier­re­tä reu­nan kaut­ta, voi­daan kier­tää alta.

  Hel­sin­gis­sä on jon­kin­lai­nen obses­sio säteit­täis­lii­ken­tees­tä — piti ehdot­to­mas­ti raken­taa met­roa Espoo­seen, vaik­ka auto­jen lii­ken­ne­mää­rät kan­ta­kau­pun­kiin ulkoa eivät ole aikoi­hin juu­ri muut­tu­neet. Sen sijaan kai­vat­tua poi­kit­tais­lii­ken­teen jouk­ko­lii­ken­net­tä ei saa­da rai­teil­le. Vaik­ka se onkin kumi­pyö­räi­se­nä paran­tu­nut aivan huimasti.

  Hyvää­kin on saa­tu aikaan, esi­mer­kik­si joke­ri­bus­si. Hie­man outoa on että se ei voi olla ratikka.

  (Mitä eroa muu­ten on met­rol­la ja rati­kal­la? Lop­pu­jen lopuk­si en kek­si muu­ta oleel­lis­ta kuin sen, että met­ron pysä­kil­le pitää aina raken­taa ostos­kes­kus, rati­kan pysä­kil­le ei.)

  Mitä tulee otsi­kon aihee­seen, rati­kan teke­mi­ses­tä saa­rel­ta Kruununhakaan/tms, niin kan­na­tan toki ehdot­to­mas­ti, ja sin­ne sai­si mie­lel­lään raken­taa autot­to­mia kau­pun­gi­no­sia, samoin pie­na­sun­to­ja, asun­to­ja jois­sa ei ole fasi­li­teet­te­ja pyö­rä­tuo­li­vals­siin kyl­py­huo­nees­sa — sitä kai­vat­tua kal­lio­lais­ta ja puna­vuo­re­lais­ta tiheyttä. 

  Samoin joku Jät­kä­saa­ri oli­si mai­nio paik­ka raken­taa auto­pai­ka­ton­ta kau­pun­kia, sehän on muu­ten­kin mel­koi­nen pus­sin­pe­rä joten juu­ri siel­lä tuon kysyn­nän täyt­tä­mi­nen oli­si luontevaa. 

  Näi­tä voi pitää hyvä­nä idea­na, ja sil­ti pitää myös tyl­sä­mie­li­se­nä sitä, että väki­sin pitää kek­siä jotain rati­koi­ta poi­kit­tain moot­to­ri­tiel­le kos­ka bulevardisointi.

 122. Nyt kun vaa­lit­kin on ohi, mie­les­tä­ni uusien val­tuu­tet­tu­jen oli­si syy­tä alkaa val­mis­tau­tua otta­maan hal­tuun kau­pun­gin kehit­tä­mi­nen ja suun­nit­te­lu virkamiehiltä.

  Kruu­nu­vuo­ren spå­ran vie­mi­nen Haka­nie­men kaut­ta ei ole vät­tä­mät­tä huo­noa koko­nai­suu­den kan­nal­ta, jos samal­la saa­daan rai­tio­lii­ken­teen väli­tys­ky­kyä Pit­käl­tä­sil­lal­ta Keskustaan.

  Huo­noa on sen sijaan tapa jol­la vir­ka­mie­het ilmoit­ta­vat että on pää­tet­ty suun­ni­tel­mien muut­tu­neen ja ei ole ilmei­ses­ti edes suul­lis­ta peri­mä­tie­toa aiem­man pää­tök­sen teon perus­teis­ta. Ehkä avoi­mem­mal­la pää­tök­sen­teol­la oli­si asiat paremmin.

  Toi­nen vas­taa­va asia on Pisa­ra­ra­dan vie­mi­nen Alp­pi­puis­ton läpi (VE1), tuho­ten Suo­men tiheim­min asu­te­tun alu­een vir­kis­ty­sa­luet­ta. Pisa­ran YVA sel­vi­tyk­sen VE2 ja VE3 oli­vat lähin­nä perus­tei­ta VE1 valin­nal­le, lii­an pit­kän ja kal­liin, Pasi­lan poh­jois­puo­lel­le Käpy­lään vie­vän maa­na­lais­ten radan sekä Pasi­lan ase­man johdosta.

  Sen sijaan ei Pisa­ran osal­ta kai ole edes tut­kit­tu radan vie­mis­tä maa­nal­le Pasi­lan ete­lä­puo­lel­ta Por­voon­ka­dun suun­taan katu­jen alta. Tuol­lai­nen rat­kai­su ei tule var­maan­kaan pal­joa kal­liim­mak­si kuin Alp­pi­puis­ton tuhoaminen.

 123. Tuo tul­lee tapah­tu­maan sii­nä 10 vuot­ta ennen kau­pal­lis­ta ydinfuusiota 🙂

  Var­sin hyvin toi­mi­via säh­kö­au­to­ja saa kau­pas­ta nyt. Fuusio­reak­to­rei­ta, siis sel­lai­sia, jot­ka tuot­tai­si­vat säh­köä, ei niinkään.

 124. Pek­ka Tai­pa­le: Hyvää­kin on saa­tu aikaan, esi­mer­kik­si pjo­ke­ri­bus­si. Hie­man outoa on että se ei voi olla ratikka.

  Val­tuus­to päät­ti elo­kuus­sa, että Rai­de-Joke­rin han­ke­suun­nit­te­lu aloi­te­taan. Täm­möi­nen on yleen­sä tar­koit­ta­nut toteut­ta­mi­seen täh­tää­vän suun­ni­tel­man teke­mis­tä. Saa­pi näh­dä, kuin­ka mie­lui­nen han­ke on vir­ka­mie­hil­le ja löy­tyy­kö vii­me kädes­sä rahat rakentamiseen. 

  (Mitä eroa muu­ten on met­rol­la ja rati­kal­la? Lop­pu­jen lopuk­si en kek­si muu­ta oleel­lis­ta kuin sen, että met­ron pysä­kil­le pitää aina raken­taa ostos­kes­kus, rati­kan pysä­kil­le ei.)

  Nimi­tys­tä “met­ro” on maa­il­mal­la käy­tet­ty hyvin monen­lai­sis­ta jär­jes­tel­mis­tä, mut­ta Hel­sin­gis­sä olleel­li­nen ero on, että rai­tio­tiel­lä on taso­ris­teyk­siä, met­ros­sa ei. Tämä joh­taa myös sii­hen, että met­roa­se­ma on jos­sain muu­al­la kuin katu­ta­sos­sa, jol­loin se tulee kal­liik­si. Lähin­nä näis­tä syys­tä met­ro­ra­ta mak­saa 5 — 10 ker­taa rai­tio­tie­tä enem­män pituusyk­sik­köä kohden.

 125. Vil­le: Tur­ha luul­la, että moot­to­ri­tiel­le mah­tui­si auto­ja miten pal­jon vain. Koke­muk­se­ni mukaan esim. Turun­väy­läl­lä pahim­pi­na ruuh­ka­huip­pui­na lii­ken­ne sei­soo Porin­tien ris­teyk­seen ja mate­lee Loh­jal­le asti – sii­tä eteen­päin pää­see sujuvasti. 

  No sil­loin­han niil­lä vii­mei­sil­lä valoil­la ennen mota­ria ei aina­kaan ole merkitystä.

 126. Mik­ko H: Nimi­tys­tä “met­ro” on maa­il­mal­la käy­tet­ty hyvin monen­lai­sis­ta jär­jes­tel­mis­tä, mut­ta Hel­sin­gis­sä olleel­li­nen ero on, että rai­tio­tiel­lä on taso­ris­teyk­siä, met­ros­sa ei.

  Jep. Tai että met­ro­ra­dan yli­tys jal­kai­sin on säh­kön takia hen­gen­vaa­ral­lis­ta, rai­tio­tien ei. Esim. Sak­sas­sa on kyl­lä rati­koi­ta, jot­ka näyt­tä­vät hyvin pal­jon met­ro­ju­nil­ta, mut­ta joil­la sil­ti on taso­ris­teyk­siä. Kyse on täl­löin lähin­nä ajo­no­peuk­sis­ta näis­sä pai­kois­sa. (Vir­ran­syöt­tö tie­tys­ti ylhäältä.)

  Täs­tä tulee mie­leen: maa­il­mal­la on kek­sit­ty kai­ken­lais­ta, kuten Ade­lai­den O‑Bahn: http://en.wikipedia.org/wiki/O‑Bahn_Busway
  Tuon hait­ta­puo­le­na on se, että kun siel­tä menee bus­si, niin sit­ten siel­tä yrit­tää myös joku hen­ki­lö- tai kuorma-autolla…

 127. Elmo Allén: No sil­loin­han niil­lä vii­mei­sil­lä valoil­la ennen mota­ria ei aina­kaan ole merkitystä. 

  Tai sit­ten päin­vas­toin — niil­lä valoil­la juu­ri­kin voi­tai­siin rajoit­taa lii­ken­net­tä mota­ril­le niin, että ruuh­kau­tu­mis­ta ei pää­si­si syn­ty­mään, jol­loin moot­to­ri­tie kul­jet­tai­si enem­män liikennettä.

 128. Kuto­ja:

  Kruu­nu­vuo­ren spå­ran­vie­mi­nen Haka­nie­men kaut­ta ei ole vät­tä­mät­tä huo­noa koko­nai­suu­den kan­nal­ta, jos samal­la saa­daan rai­tio­lii­ken­teen väli­tys­ky­kyä Pit­käl­tä­sil­lal­ta Keskustaan. 

  Oikeas­taan on ihan sama kum­pi reit­ti vali­taan — kun­han väl­tet­täi­siin van­ho­jen lin­jo­jen ongel­ma, että rati­kat jonot­ta­vat auto­jo­nos­sa tai mate­le­vat varoen lii­an lähel­le pysä­köi­ty­jä auto­ja. Yksi vaih­toeh­to voi­si olla teh­dä rati­kois­ta häly­tys­ajo­neu­vo­ja, jol­loin auro­jen pitäi­si väis­tää pois tiel­tä ja eteen pysä­köi­dyt autot sai­si luvan kans­sa rytätä. 😉

 129. Joel Jal­ka­nen: Kruu­nusil­ta­han on sit­ten yhteys Laa­jik­sen urba­nis­ta (ja sub-urba­nis­ta) up-urba­niin. Vai onko täs­sä nyt jokin jota en näe?

  On.

 130. Joel Jal­ka­nen: No et sit­ten var­maan viit­sis valot­taa, että mitä? Kir­jo­ta vaik­ka oma blo­gaus, lupaan päi­vys­tää Usaria.

  Lue nyt ensin eili­nen ja tämän päi­vän Hesari ;-))

 131. Sep­po Hon­ka­nen: Lue nyt ensin eili­nen ja tämän päi­vän Hesari )

  Luin, mut­tei­vät ne oikein vas­tan­neet kysymykseeni.

  Ilman rai­deyh­teyt­tä Kuruu­nu­vuo­ren­ran­ta lie­nee tuo­mit­tu ole­maan sub-sub-urban ja Laa­jis sub-urban. Tus­kin Hetr­si­ka­kaan oli­si urban ilman met­roa? Mut­ta onko sii­nä jotain eri­tyi­sen tavoiteltavaa?

  Rati­kan kans­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nal­la ja Lajik­sel­la oli­si mah­dol­li­suus nous­ta hie­rar­kias­sa ylös­päin. Vai? Lähin­nä­hän ratik­ka mah­dol­lis­tai­si reip­paam­man raken­ta­mi­sen. Met­ron kapa­si­teet­ti­sel­vi­tyk­sis­sä teh­tiin muis­taak­se­ni sel­väk­si, ettei met­roon voi oikein tukeu­tua. Kun ne Hetr­si­kan ja Roi­hu­pel­lon teol­li­suusa­lu­eet­kin pitäi­si gryndata.

 132. Niis­sä Hesa­rin kir­joi­tuk­sis­sa on kyl­lä taas tosi­asiat hans­kas­sa. Yksi ehdot­taa rati­koi­den kul­jet­ta­mis­ta lau­tal­la, esim. sem­moi­nen pik­ku­jut­tu tulee mie­leen että miten­kö­hän hän on aatel­lut että kis­kot (tole­ran­si pikem­min­kin mil­le­jä kuin sent­te­jä) koh­dis­te­taan sääs­sä kuin sääs­sä meres­sä kel­lu­vaan laut­taan mie­lel­lään pikem­min­kin sekun­neis­sa kuin minuuteissa.

  Toi­nen halua “kevyt­met­ron” lii­tyn­tä­vä­li­neek­si Hert­sik­kaan, joka on ilmei­ses­ti met­ro joka ei mak­sa sin­ne vähin­tään sitä samaa kah­ta­sa­taa mil­liä, kos­ka se on joten­kin kevyt. Lop­pu­ka­neet­ti­na keho­te­taan tutus­tu­maan Brys­se­lin met­roon, jon­ka kalus­to nyt kyl­lä äkki­sel­tään ei eroa miten­kään Hel­sin­gis­tä, http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/brussels-boa-sets-enter-service.html

  Kol­mas arvioi sil­taa käyt­tä­vän pari tuhat­ta ihmis­tä, ilman mitään tur­hia läh­tei­tä toki, joka ei ole kuin deka­dil­la ala­kant­tiin. Mitä sitä tur­haan mitään luku­ja etsi­mään kun on vank­ka vakaumus.

  Ainoa jär­ke­vä kir­joi­tus ‚jos­sa on luvut vie­lä oikein, onkin laa­ja­sa­lo­lai­sel­ta insi­nöö­ril­tä. Lie­kö kysees­sä amma­tin tuo­ma tek­nii­kan ja suhteellisuudentaju.

 133. tpyy­luo­ma: Niis­sä Hesa­rin kir­joi­tuk­sis­sa on kyl­lä taas tosi­asiat hans­kas­sa. Yksi ehdot­taa rati­koi­den kul­jet­ta­mis­ta lau­tal­la, esim. sem­moi­nen pik­ku­jut­tu tulee mie­leen että miten­kö­hän hän on aatel­lut että kis­kot (tole­ran­si pikem­min­kin mil­le­jä kuin sent­te­jä) koh­dis­te­taan sääs­sä kuin sääs­sä meres­sä kel­lu­vaan laut­taan mie­lel­lään pikem­min­kin sekun­neis­sa kuin minuuteissa.

  Toi­nen halua “kevyt­met­ron” lii­tyn­tä­vä­li­neek­si Hert­sik­kaan, joka on ilmei­ses­ti met­ro joka ei mak­sa sin­ne vähin­tään sitä samaa kah­ta­sa­taa mil­liä, kos­ka se on joten­kin kevyt. Lop­pu­ka­neet­ti­na keho­te­taan tutus­tu­maan Brys­se­lin met­roon, jon­ka kalus­to nyt kyl­lä äkki­sel­tään ei eroa miten­kään Hel­sin­gis­tä, http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/brussels-boa-sets-enter-service.html

  Kol­mas arvioi sil­taa käyt­tä­vän pari tuhat­ta ihmis­tä, ilman mitään tur­hia läh­tei­tä toki, joka ei ole kuin deka­dil­la ala­kant­tiin. Mitä sitä tur­haan mitään luku­ja etsi­mään kun on vank­ka vakaumus.

  Ainoa jär­ke­vä kir­joi­tus ‚jos­sa on luvut vie­lä oikein, onkin laa­ja­sa­lo­lai­sel­ta insi­nöö­ril­tä. Lie­kö kysees­sä amma­tin tuo­ma tek­nii­kan ja suhteellisuudentaju.

  (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  Oli­si­pa kiva olla pyö­räi­le­mäs­sä siel­lä Kruu­nu­vuo­ren sil­lal­la juu­ri nyt, 30 mar­ras­kuu­ta, iltapäivällä!

 134. Oli­si­pa kiva olla rait­si­kan kyyds­sä siel­lä Kruu­nu­vuo­ren sil­lal­la juu­ri nyt, 30 mar­ras­kuu­ta, iltapäivällä! 

  Olin jää­dä tänään kes­kus­tas­sa kah­den mäkeä alas valu­van bus­sin alle, eikä autoil­la­kaan näyt­tä­nyt kival­ta. Rait­si­kat pai­ne­li­vat ohi muit­ta mut­kit­ta. Vie­lä­kö Kokoo­mus halu­aa sil­lal­le kumi­pyö­rä­lii­ken­net­tä? Töö­lö­läi­set kuu­lem­ma tiput­ta­neet yhden rati­kan rai­teil­ta, mut­ta nii­den tou­hu­ja ei lasketa. 

  Vaik­ka ilmas­ton­muu­tos läm­mit­tää kesä­kuu­kausia, niin tal­vel­la Hel­sin­gin kor­keu­del­la on aurin­ko vain vähän aikaa tai­vaal­la, joten aina­kin pik­ku­pak­kas­ta tulee vält­tä­mät­tä. Suo­men­lah­ti pysyy auki ja läm­pe­nee yhä lisää kesien läm­me­tes­sä, joka joh­taa täl­lai­siin yhtäk­ki­siin satei­siin, jois­sa tulee pal­jon lun­ta tai vet­tä ker­ral­la. Mikään muu vem­pe­le ei näy­tä pär­jää­vän kuin ratik­ka, jon­ka kis­ko­ja huol­to­vau­nut lakai­se­vat puh­taak­si. Muut ovat jumis­sa tai poi­kit­tain, ja vaa­ral­li­sia jat­kaes­saan mat­kaa yllät­tä­väs­ti. Myös Alek­sin tul­vies­sa rai­tio­vau­nul­la men­tiin vie­lä läpi. Oli­si­ko täs­tä vedet­tä­vis­sä joh­to­pää­tök­siä tulevaisuuteen? 

  Ehkä­pä sala-Sau­ri huo­mai­si, että vih­reil­le riit­täi­si jo Hel­sin­gis­sä etu­ryh­miä puo­lus­tet­ta­vik­si. Meri­tai­me­net tar­vit­se­vat suo­je­li­jo­ta, ei suo­laa ja pip­pu­ria ja rai­tio­vau­nu­jen tiel­tä pitäi­si saa­da pois autot ja Kok&Dem. Muu­ta­kin löy­tyy kun ulkoa­päin kat­se­lee, joten hopi­ho­pi ja hom­miin, kos­ka jotain muu­ta­kin oli­si kiva lukea, kuin Män­nis­tön höpi­nöi­tä asun­to­jen tär­key­des­tä sen jäl­keen kun kaa­toi juu­ri asun­not 1500:lta, ja vih­rei­den kakkukesteistä.

 135. Tuol­lai­nen han­ke oli­si var­sin ruma ja Lii­san­ka­dun auto­paik­ko­jen lisäk­si samal­la saat­tai­si tul­la tuho­tuk­si Ter­va­saa­ri. Mikä vel­vol­li­suus kruu­nun­ha­ka­lai­sil­la pitäi­si olla hyväk­syä oman koti­seu­tun­sa pilaa­mi­nen joi­den­kin aivan uusien asui­na­luei­den hyväk­si? Edes hie­man suo­peam­min asi­aan voi­si suh­tau­tua, jos kyse oli­si jos­tain jo pit­kään ole­mas­saol­lees­ta asuin­kes­kit­ty­mäs­tä, eikä uudes­ta ja tahal­laan aiheu­te­tus­ta ongelmasta.

  Lisäk­si monel­ta kruu­nun­ha­ka­lai­sel­ta on vie­nyt halua soli­daa­ri­suu­teen esi­mer­kik­si bus­si­lin­jan 18 kulun lop­pu­mi­nen Kruu­nun­haas­sa, samoin kuin Viron­ka­dun ter­veys­a­se­man lopet­ta­mi­nen. Täl­löin muis­taak­se­ni Soi­nin­vaa­ra­kin täs­sä blo­gis­saan vain tote­si suun­nil­leen, ettei kruu­nun­ha­ka­lai­sil­le tar­vit­se edes pyr­kiä tar­joa­maan kun­non jul­ki­sia pal­ve­lui­ta — ja men­köön yksi­tyi­sil­le lää­kä­reil­le ja käyt­tä­köön tak­se­ja. Kun tuol­lais­ta asen­net­ta on ollut tar­jol­la, niin on tur­ha odot­taa hir­veäs­ti myö­tä­mie­li­syyt­tä takaisinkaan.

 136. Tar­ken­net­ta­koon että suu­rin osa Kruu­nun­ha­ka­lai­sis­ta kan­nat­taa rai­tio­vau­nu­yh­tey­den toteut­ta­mis­ta Lii­san­ka­dun kautta.

  Pie­nen pie­ni aktii­vi­nen Kruu­nun­haan asu­ka­syh­dis­tys edus­taa vain mur­to-osaa Kruu­nun­ha­ka­lais­ten kan­nas­ta. Jopa moni asu­ka­syh­dis­tyk­sen ei niin aktii­vi­nen rivi­jä­sen kan­nat­taa Lii­san­ka­dun vaihtoehtoa.

  Sää­li että media tul­kit­see tämän koko Kruu­nun­ha­ka­lais­ten kannaksi.

  Län­ti­nen osa Kruu­nun­haas­ta tar­vit­see lisää elä­mää ja parem­mat lii­ken­neyh­tey­det. Lii­san­ka­tu on vas­toin yleis­tä käsi­tys­tä leveä katu, eivät­kä rai­tio­vau­nut aiheu­ta juu­ri mitään melua suo­raan kulkiessaan.

  Muu­ta­man kym­me­nen auto­pai­kan mene­tys on huvit­ta­va perus­te kun puhu­taan Kru­ni­kas­sa 4000 ihmi­sen ja koko­nai­suu­te­na 25000 ihmi­sen jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien mer­kit­tä­väs­tä paranemisesta.

  Osmo, pidät­hän huo­len bam­la­tes­sa­si Vil­le Leh­mus­kos­ken kans­sa sii­tä että hän sekä muut päät­tä­jät ovat tie­toi­sia että Kruu­nun­haan asu­ka­syh­dis­tyk­sen kan­ta ei suin­kaan ole Kruu­nun­ha­ka­lais­ten kanta?

 137. Kir­joi­tin epähuomiossa:
  Län­ti­nen osa Kruu­nun­haas­ta tar­vit­see lisää elä­mää ja parem­mat liikenneyhteydet.

  Tar­koi­tin tietysti:
  Itäi­nen osa Kruu­nun­haas­ta tar­vit­see lisää elä­mää ja parem­mat lii­ken­neyh­tey­det. Mik­si­pä ei myös län­ti­nen­kin osa.
  —————–

  Toki on lisäk­si ter­ve­tul­lut­ta jos:

  - Saam­me Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan lois­ta­vat ulkoi­lua­lu­eet ja hie­not kal­lio­ran­nat vain kiven­hei­ton pää­hän Kruu­nun­haas­ta. Alue oli­si sopi­van pyö­räi­ly- tai käve­ly­len­kin pääs­sä ilman kier­toa pää­väy­lien kautta.

  - Lii­sa­nak­dun kivi­jal­ka­kaup­poi­hin tuli­si enem­män kävi­jöi­tä eli rahaa.

  Jät­kä­saa­ren rai­to­vau­nu­lin­ja­han raken­net­tiin uudel­la melut­to­mam­mal­la raken­teel­la. Saman tyyp­pi­sel­lä hil­jai­sel­la rata­ra­ken­teel­la Lii­san­ka­tu­kin toki totu­tet­tai­siin. Lii­san­ka­dun asuk­kai­den huo­li melus­ta on sii­nä mie­les­sä aiheeton.

  KSV:n pidemm­män täh­täi­men lin­jauk­sis­sa­han on tavoit­tee­na toteut­taa Lii­san­ka­dul­le yksi­suun­tai­set pyö­rä­tiet lähi­vuo­si­na. Rai­tio­vau­nu­lin­jan toteut­ta­mi­nen Lii­san­ka­dun kaut­ta tuki­si tätäkin. 

  Jat­kos­sa on tar­koi­tus koh­den­taa läpi kul­ke­vaa ajo­neu­vo­lii­ken­net­tä enem­män Sil­ta­vuo­ren­ran­taan pois Lii­san­ka­dul­ta. Uusi ryh­mi­tys­kais­ta Haka­nie­mes­tä päin tul­les­sa Sil­ta­vuo­ren­ran­taan on käsit­tääk­se­ni suun­nit­teil­la. Pisa­ra­ra­dan sekä mah­dol­li­sen Haka­nie­men­to­rin pysä­köin­ti­lai­tok­sen mer­ki­tys myös vai­kut­taa toteu­tuk­seen (sil­ta Hakaniemeen/Krunikkaan).

  En näe jär­ke­vä­nä lisä­tä rai­tio­vau­nu­lin­jo­ja vain ole­mas­sa ole­viin lin­joi­hin ja sin­ne mis­sä (Haka­nie­meen) nii­tä on jo ruuh­kak­si asti. Lisäk­si tule­van Pisa­ra­ra­dan yhteys on saa­vu­tet­ta­vis­sa myös kes­kus­tan kautta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.