Kiitos!

 

 

Lämmin kiitos kaikille äänestäjilleni, tukijoilleni sekä teille, blogini lukijat ja keskustelijat.

 

Olen ilah­tu­nut sii­tä, että äänes­tä­jät suo­si­vat kai­kis­sa puo­lueis­sa polii­tik­ko­ja, jot­ka ovat tul­leet tun­ne­tuk­si argu­men­toi­vi­na kes­kus­te­li­joi­na. Aktii­vi­set net­ti­kes­kus­te­li­jat menes­tyi­vät yli­pään­sä hyvin. Poli­tiik­ka on haus­kem­paa, jos sii­nä menes­tyy parem­min aja­tuk­sil­la kuin ulkokuorella.

 

Nyt alkaa arjen aher­rus luva­tun lin­jan läpi­vie­mi­sek­si. Toi­vot­ta­vas­ti osal­lis­tut­te edel­leen aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­lui­hin täl­lä blo­gil­la, sil­lä tämä on paras yhteys­ka­na­va­ni, idea­rii­he­ni ja sparraajani.

 

 

 

 

 

 

 

 

60 vastausta artikkeliin “Kiitos!”

 1. Hie­no tuo­los Osmo — ja menes­tys­tä tule­viin tais­toi­hin kaupunkisuunnittelussa.

  Terv, Pek­ka

 2. Kii­tok­sia että jak­sat pitää blo­gia yllä. Tämä on todel­li­nen hen­ki­rei­kä ja hie­no poliit­ti­sen kes­kus­te­lun foorumi.

 3. Äänes­tin­kin ensim­mäis­tä ker­taa nuo­ren nai­sen sijaan (sikä­li kun valin­nan­va­raa vaa­leis­ta riip­puen oli) van­hem­paa her­ras­mies­tä. Ja eri­tyi­ses­ti sen takia, että olen ollut todel­la kii­tol­li­nen ja kiin­nos­tu­nut sii­tä, mis­tä blo­gis­sa­si kirjoitat.

 4. Vil­pit­tö­mät onnittelut.

  Nämä blo­git ovat oikein vir­kis­tä­viä ja aja­tuk­sia herät­tä­viä. Osal­lis­tun erit­täin mie­lel­län, jos vain jatkuvat.

 5. Onnek­si olkoon hyväs­tä tuloksesta!

  Alhai­ses­ta äänes­tys­pro­sen­tis­ta ja pak­ko­ää­nes­tyk­ses­tä olit näkö­jään kom­men­toi­nut Hesarissa.

  Mitä miel­tä olet ehdo­tuk­ses­ta, että pak­ko­ää­nes­tyk­sen sijaan puhut­tai­siin­kin äänes­tys­palk­kios­ta? Jokai­sel­le äänes­tä­jäl­le voi­tai­siin mak­saa esi­mer­kik­si sata­nen, kun vas­taa­vas­ti raha kerät­täi­siin sää­tä­mäl­lä vero­tus­ta sopi­vas­ti. Esi­mer­kik­si perus­vä­hen­nys­tä voi­si var­maan vähen­tää niin, että rahan­sa voi­si käy­dä kuit­taa­mas­sa takai­sin äänestyspaikalla.

  Äänes­tys­palk­kio oli­si var­maan help­po myy­dä kan­sal­le, toi­sin kuin pakkoäänestys.

 6. Hyvä jut­tu. Kak­si­suun­tais­ta jul­kis­ta kes­kus­te­lua äänes­tä­jien kans­sa har­joit­ta­via polii­tik­ko­ja ei tosi­aan ole liikaa.

 7. Kii­tos itsel­le­si, työ­si var­sin­kin kun­ta­po­li­tii­kan popu­la­ri­soi­mi­ses­sa tääl­lä netis­sä on niin mer­kit­tä­vää, että mei­na­sin äänes­tää sinua pel­käs­tään sik­si (jois­ta­kin näke­my­se­rois­ta huo­li­mat­ta). En sit­ten äänes­tä­nyt, kun las­kes­ke­lin että sinul­la on koh­tuul­li­sen hyvät mah­dol­li­suu­det läpi­me­noon ilman ääntänikin.

  Näin laa­duk­kaan kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tön syn­nyt­tä­mi­nen on hui­kea poliit­ti­nen saa­vu­tus. Ylei­nen rui­ku­tus on, että net­ti kerää vain ihmis­kuo­nan ver­baa­liok­sen­nus­ta, mut­ta totuus on se, että netis­sä aloit­ta­ja mää­rit­tää kes­kus­te­lun tason. Lon­kal­ta väi­tän­kin, että jos täl­lai­sia pals­to­ja saa­tai­siin muu­ta­ma lisää, äänes­tys­vilk­kaus lisääntyisi.

 8. ZB: Äänes­tys­palk­kio oli­si var­maan help­po myy­dä kan­sal­le, toi­sin kuin pakkoäänestys.

  Äänes­tys­palk­kio on käy­tän­nös­sä sama kuin äänes­tä­mät­tö­myys­sak­ko eli äänes­tys­pak­ko. Ei toimi.

 9. Onnit­te­lut ja kii­tok­set myös täältä!

 10. Onnit­te­lut! Yhdyn mui­den kir­joit­ta­jien kii­tok­siin. On hie­noa, että jak­sat ava­ta vai­kei­ta­kin asioi­ta sel­ko­kie­lel­le. Kii­tos myös muil­le kes­kus­te­li­joil­le avar­ta­vis­ta puheenvuoroista.

 11. Pahoin pel­kään, että blo­git eivät rii­tä äänes­tys­vilk­kau­den nos­ta­mi­seen. Mutu­ni on täs­sä suh­tees­sa se, että kan­sa jakau­tuu kah­tia: osa seu­raa poli­tiik­kaa entis­tä aktii­vi­sem­min (poliit­ti­sen ken­tän molem­mil­ta lai­doil­ta) ja osal­lis­tuu kes­kus­te­luun kun taas osa pas­si­voi­tuu täysin.

  Vih­rei­den menes­tys­tä blo­git voi­si­vat nos­taa tuo­mal­la aktii­vi­ses­ti esiin teh­ty­jä pää­tök­siä ja nii­den taka­na ole­via puo­luei­ta. Ja onhan esim. hesa­ri nyt­kin jo poi­mi­nut jut­tuai­hei­ta blogeista.

  Onnit­te­lut ja kii­tos Soi­nin­vaa­ral­le minultakin!

 12. ZB:

  Mitä miel­tä olet ehdo­tuk­ses­ta, että pak­ko­ää­nes­tyk­sen sijaan puhut­tai­siin­kin äänestyspalkkiosta? 

  Puo­lue­tuen voi­si muut­taa äänes­tys­palk­kiok­si. Puo­lue­tuen tar­koi­tus­han pitäi­si olla ihmis­ten akti­voin­ti ja tie­toi­suu­den lisää­mi­nen poli­tiik­kaa koh­taan (vaik­ka se tai­taa nykyi­sin olla poli­tii­kan ympä­ril­le pesiy­ty­nei­den suo­ja­työ­pai­ko­jen ym rahoi­tus­läh­de) Raho­jen jaka­mi­nen puo­luei­den sijaan äänes­tä­jil­le toi­si var­mas­ti parem­man tuloksen.

 13. Moi Osmo,

  Olen sinua äänes­tä­nyt paris­sa edel­li­sis­sä vaa­leis­sa ja oli­sin äänes­tä­nyt nyt­kin, mut­ta tak­ti­koin: arve­lin, että jos jokin on vaa­leis­sa var­maa, niin se että menet joka tapauk­ses­sa läpi, joten annoin ääne­si yhdel­le nois­ta nuo­rem­mis­ta vih­reis­tä, joi­ta suosittelit.

 14. Toi­saal­ta voi­si aja­tel­la että äänes­tä­mät­tö­myys ei joh­du­kaan epä­luot­ta­muk­ses­ta, vaan sii­tä että halu­aa antaa asi­aan ja ehdok­kai­siin pereh­ty­neem­pien äänes­tää. Sii­nä on aika­moi­nen hom­ma löy­tää tuhan­sis­ta ihmi­sis­tä sel­lai­nen jol­la on oikeat tavoit­teet ja kyky edis­tää niitä.

  Onnea Ode ja tseemp­piä työl­le ja blogille.
  Minus­ta hyvä polii­tik­ko on sel­lai­nen, jon­ka aja­tus­ten jäl­keen oma­kin mie­li­pi­de saat­taa vaih­tua. Sik­si­kin tulin kan­nat­ta­neek­si. En uskal­ta­nut tak­ti­koi­da äänes­tä­mäl­lä nuo­rem­paa suku­pol­vea, kun muis­te­lin Viro­lai­sen koh­ta­loa jois­sain eduskuntavaaleissa..

 15. Tulos on var­sin huo­jen­ta­va. Eri­tyi­sen miel­lyt­tä­vää on se, että netin vai­ku­tus on voi­mak­kaas­ti, ja pysy­väs­ti kas­va­nut. Tämä paran­taa päät­tä­jien kes­ki­mää­räis­tä päte­vyyt­tä huomattavasti.

  On myös help­po näh­dä, että perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on voi­mak­kaas­ti hii­pu­mas­sa, ja myös tämä vai­ku­tus on pysyvä.

 16. ZB: Mitä miel­tä olet ehdo­tuk­ses­ta, että pak­ko­ää­nes­tyk­sen sijaan puhut­tai­siin­kin äänestyspalkkiosta? 

  Tuo­ta minä­kin olen jos­kus poh­dis­kel­lut jon­kinl­kai­se­na pie­nen pie­ne­nä aske­lee­na perus­tu­lon suun­taan. Käy­tän­nön ongel­ma täs­sä on, että piru­pa­rat ovat jou­tu­neet opet­te­le­maan luis­te­le­mis­ta mel­koi­sen pit­kään ennen kuin por­va­ri­puo­lu­eet täl­lai­seen suostuvat.

 17. Kyl­lä täl­lai­sel­la rasis­til­la, vasem­mis­toa ja vih­rei­tä vihaa­val­la suo­ma­lai­sel­la oli täl­lä ker­taa todel­la ankea vaalitulos.
  Onnek­si voi sen­tään net­tiin pur­kaa pet­ty­mys­tään ellei­vät vaa­li­voit­ta­jat sitä­kin jat­kos­sa kiellä.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Jo nyt hou­ku­tel­laan odot­ta­via äite­jä palk­kion (äitiys­pak­kaus) avul­la neuvoloihin.

  Vähän eri asias­ta kysy­mys. Itse asias­sa syh­ty­vän lap­sen terveydestä.

  Antii­kin Atee­nas­sa polik­sen kan­san­ko­kouk­sen osal­lis­tu­jil­le mak­set­tiin yhden obo­lin palk­kio, joka vas­ta­si käsi­työ­läi­sen päi­vän palk­kaa. Sinän­sä koh­tuul­lis­ta, kun ottaa huo­mioon että kans­ko­kous vei ihmi­sel­tä mat­koi­neen täy­den työpäivän.

  Äänes­tä­mi­nen on kui­ten­kin help­po hoi­taa ennak­koon mui­den asioi­den yhe­ty­des­sä tai muu­ten van on kiva päi­vä­kä­ve­lyn kohde.

 19. SELITTÄÄKÖ KUUN VAIHE ÄÄNESTYSAKTIIVISUUTTA?

  Pien­tä keven­nys­tä. Kirk­ko­num­mel­la Vasem­mis­to­lii­tol­la oli muu­ten oli tar­jo­ta ehdo­kas sekä täh­ti­tie­tei­li­jän että sel­vä­nä­ki­jän ammattinimikkeellä.

  Tämä oli ennus­tee­ni tois­sa kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Kier­ros­sa erään ehdot­to­man salai­sen juo­ma­seu­ran kiertokirjeessä.

  Ensi sun­nun­tai­na 17.4. 2o11 jär­jes­te­tään ylei­set Edus­kun­ta­vaa­lit. Olkoon vaa­li­pii­rim­me äänes­ty­sak­tii­vi­suus Suu­ren Esi­ku­vam­me arvon mukai­nen eli vähin­tään 99,4 %. Tänään tiis­tai­na on vii­mei­nen tilai­suus käy­dä ennak­koon äänestämässä. 

  Näin tär­keäs­sä kysy­myk­ses­sä ihmi­sen pitää kuun­nel­la myös Tai­vaan ään­tä. Leh­tem­me toi­mi­tus on sekä var­ta var­ten pereh­ty­nyt kal­dea­lai­siiin oppei­hin että suo­rit­ta­nut havain­to­ja St Mary Mea­dow­sin Täh­ti­tor­nis­sa*. Sen lisäk­si olem­me seu­ran­neet paa­vil­li­sen Obser­va­to­re Roma­non anta­mia tiedotuksia:

  Maa on ohit­ta­nut Satur­nuk­sen rata­ta­son, joten Satur­nuk­sen ren­kaat ovat alka­neet taas näkyä sel­vi­nä. Pla­nee­tan kuis­ta Rhea ja Titan näkyi­vät kirk­kai­na, joten tie­dos­sa nais­puo­lis­ten titaa­nien tais­te­lu. Vaa­liyö­nä täy­si­kuu lois­taa kirk­kaim­mil­laan; se mer­kit­see, että unoh­de­tun kan­san luut vaa­ti­vat kos­toa. Satur­nus koh­taa Kuut­ta­ren vaa­li­päi­vä­nä. Tie­dos­sa siis ovat todel­li­set Saturnalia-juhlat. 

  Nämä Vaa­lit ovat aikai­sem­paa pal­jon mie­len­kiin­toi­sem­mat. Onko se onnel­li­sem­paa tämän maan asuk­kai­den kan­nal­ta, on kysy­mys, johon emme ota kantaa.

  * Kirk­ko­num­men täh­ti­tie­teel­li­sen yhdis­tyk­sen Komee­tan täh­ti­tor­ni Vol­sis­sa Marie­fre­din lähellä.
  ——

  Ja sit­ten eili­sen päi­vän vaa­lei­hin toissailtana:
  En voi näi­hin vaa­lei­hin teh­dä vaa­li­prog­noo­sia, sil­lä tai­vaal­la ei ole mai­nit­ta­via tapah­tu­mia. (Täh­ti­tie­teel­li­sen yhdis­tyk­sen Ursan tie­do­te.) Täy­si­kuu on vas­ta maa­nan­tai­na 29.10. klo 21.49. Ei siis voi arvioi­da, vaa­ti­vat­ko unoh­de­tun kan­san luut täl­lä ker­taa kos­toa, vaan jää­vät­kö ne vain nukkumaan.
  Nyt vai­kut­taa sil­tä, että kun ei ollut täy­si­kuu­ta, niin myös­kään vaa­li-innos­tus ei pääs­syt kohoamaan.

 20. ZB:
  Mitä miel­tä olet ehdo­tuk­ses­ta, että pak­ko­ää­nes­tyk­sen sijaan puhut­tai­siin­kin äänes­tys­palk­kios­ta? Jokai­sel­le äänes­tä­jäl­le voi­tai­siin mak­saa esi­mer­kik­si sata­nen, kun vas­taa­vas­ti raha kerät­täi­siin sää­tä­mäl­lä vero­tus­ta sopivasti. 

  Sinän­sä ihan hyvä idea. Sen saa­mi­nen käy­tän­nös­sä läpi on jo toi­nen juttu. 

  Jos mak­saa sata­sen per äänes­tä­jä, puhu­taan jo useam­man sadan mil­joo­nan sum­mas­ta. Oikeis­to äläh­tää että kysees­sä on tulon­siir­to hyvä­tu­loi­sil­ta pienituloisille. 

  Ehkä voi­tai­siin pääs­tä kom­pro­mis­siin, jos­sa joka toi­nen vaa­li äänes­tä­jä saa 100 euroa ja joka toi­nen vaa­li 100 euron verovähennyksen. 

  Jos sum­ma on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti tar­peek­si suu­ri, tilas­to­nik­ka­rit sai­si­vat dataa jon­ka avul­la voi­si­vat ver­tail­la miten vero­tuk­sen pie­nen­tä­mi­nen ja suo­ra tulon­siir­to ero­aa­vat. Eri­lais­ten kan­nus­ti­men vai­ku­tus äänes­tys­tu­lok­siin oli­si myös kiva nähdä. 

  ps. tuli vir­he kun yri­tin lähettää:Fatal error: Out of memo­ry (alloca­ted 14942208) (tried to alloca­te 122880 bytes) in /home/soininva/public_html/wordpress/wp-includes/taxonomy.php on line 1262

 21. Tääl­lä meil­lä nau­ret­tiin, kun pok­ka­naa­mal­la ilmoi­tit tele­vi­sios­sa pyr­ki­nee­si jaka­maan itsel­le­si tulos­sa ole­via ääniä muille.

  Kivek­kään tulos oli­kin hie­no, ja puhuu jäl­leen muka­vas­ti sen puo­les­ta, että ihan raa’al­la subs­tans­sil­la­kin voi täs­sä maa­il­mas­sa vie­lä pärjätä.

 22. Luin tie­ten­kin. Tar­koi­tin siis sitä, että onhan se aika eri­koi­nen ja sik­si haus­ka kom­ment­ti tele­vi­sioon. EN tar­koit­ta­nut, että se mitä sanoit ei oli­si tot­ta. Pahoit­te­len väärinkäsitystä.

  Otso Kive­käs, jon­ka vies­tis­sä­ni nimel­tä mai­nit­sin, on var­mas­ti yksi niis­tä, jot­ka hyö­tyi­vät pyr­ki­myk­sis­tä­si edis­tää nuor­ten ehdok­kai­den asiaa.

  1. Otso Kive­käs oli­si tul­lut ihan var­mas­ti vali­tuk­si ilman minun tukea­ni. Yri­tyk­se­ni siir­tää omia ääniä epä­on­nis­tui suu­rim­mal­ta osin. Kuvit­te­lin saa­va­ni noin 3000 ään­tä, mut­ta sain mel­kein tuplas­ti enem­män. Jäin har­mit­te­le­maan sitä, ettei Mik­ko Säre­lä tul­lut vali­tuk­si ja aina­kin yhtä pal­jon sitä, ettei Vil­le Yli­kah­ri tullut.

 23. Monien mie­les­tä iso äänes­tys­pro­sent­ti tun­tuu ole­van jon­kin­lai­nen itsei­sar­vo. En oikeen ymmär­rä miks. Polii­ti­kon voi olla kan­nat­ta­vaa sig­na­loi­da toi­vet­ta isos­ta pros­sas­ta , mut mui­den osal­ta on han­ka­la kek­siä jär­ke­vää motiivia. 

  Osmol­le onnit­te­lut, sait toi­sen mun äänistä 🙂

 24. onnea val­tuus­to­kau­del­le!

  ylem­pä­nä joku ehdot­ti äänestyspalkkiota(satanen).

  se on lii­kaa mut­ta eikö aja­tus ole ihan oikeanlainen,esim seu­raa­vis­sa ek-vaa­leis­sa jokai­sel­le joka äänestää,saa palk­kiok­si 5e:n setelin.

  kus­tan­taa val­tiol­le n20M euroa.
  onko tyh­mä idea,
  edes kokeilu?

  luu­li­si aina­kin vih­reil­le sopi­van äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den nousu,tosin muu­ta­ma puo­lue vas­tus­taa kos­ka nuk­ku­vat ovat heil­le peri­aat­tees­sa tär­keim­piä “kan­nat­ta­jia”.…

 25. Pitäi­si­kö ottaa siir­to­ää­ni­vaa­li­ta­pa käyt­töön? Ei tar­vit­si­si Osmon tai äänes­tä­jien vält­tä­mät­tä kik­kail­la niin paljoa.

  vaalirahoitus.fi-sivuston mukaan käy­tit Osmo kam­pan­jaa­si 11500 euroa omaa rahaa­si. Pitää­kö paik­kan­sa ja mik­si näin? Jos halusit tes­ta­men­ta­ta ääniä­si, eikö rahat oli­si voi­nut käyt­tää sii­nä mie­les­sä tehokkaammin?

 26. Rogue: Monien mie­les­tä iso äänes­tys­pro­sent­ti tun­tuu ole­van jon­kin­lai­nen itsei­sar­vo. En oikeen ymmär­rä miks. Polii­ti­kon voi olla kan­nat­ta­vaa sig­na­loi­da toi­vet­ta isos­ta pros­sas­ta , mut mui­den osal­ta on han­ka­la kek­siä jär­ke­vää motii­via. Osmol­le onnit­te­lut, sait toi­sen mun äänistä 

  Mata­la äänes­tys­pro­sent­ti on sig­naa­li sii­tä, kuin­ka vähän ihmi­set ovat kiin­nos­tu­neet yhteis­ten asioi­den hoi­dos­ta. Sil­lä, että pas­sii­vi­sil­le kan­sa­lai­sil­le mak­se­taan sata euroa tyh­jän lapun jät­tä­mi­ses­tä, ei tätä kiin­nos­tus­ta pys­ty­tä nos­ta­maan. Äänes­tys­pro­sent­ti ja eri­tyi­ses­ti se, ket­kä jät­ti­vät äänes­tä­mät­tä, on tär­ke­ää infor­maa­tio­ta, jon­ka arvon äänes­tys­palk­kiot ja ‑pakot pilaavat.

 27. Kii­tos Osmol­le ja kii­tos täs­tä palstasta. 

  ZB:

  Mitä miel­tä olet ehdo­tuk­ses­ta, että pak­ko­ää­nes­tyk­sen sijaan puhut­tai­siin­kin äänestyspalkkiosta? 

  Mie­les­tä­ni täl­lai­set ideat osoit­ta­vat vain sen kuin­ka help­poa ja huo­le­ton­ta vero­ra­han kyl­vä­mi­nen ihmi­sil­le on. Mie­les­tä­ni pal­kan­saa­ja voi miet­tia asi­aa myös niin, että onko val­mis anta­maan omas­ta lom­pa­kos­ta 20 € naa­pu­ril­le, jot­ta tämä kävi­si äänestämässä?

  Toi­saal­ta toi­voi­sin, että äänes­ty­sak­tii­vi­suus­kes­kus­te­lus­sa mie­tit­täi­siin oike­aa syy­tä, ei miten seu­rauk­ses­ta pää­see eroon. Alhai­sen äänes­tys­pro­se­tin syy­tä voi alkaa etsi­mään vas­taa­mal­la kysy­myk­seen: Onko kulut­ta­jan vika, jos tuo­te on pas­ka? (vrt Onko kulut­ta­ja syyl­li­nen sii­hen, että Nokian puhe­lin ei käy kaupaksi). 

  Koros­tan erik­seen: Osmon vika alhai­nen äänes­ty­sak­tii­vi­suus ei ole!

 28. Poli­tiik­ka on haus­kem­paa, jos sii­nä menes­tyy parem­min aja­tuk­sil­la kuin ulkokuorella”

  Lait­ta­mat­to­mas­ti pistetty.

  Run­saat ja vil­pit­tö­mät onnit­te­lut Odelle!

 29. Onnek­si olkoon !!!

  Muu­ten vaa­lit muis­tut­ti­vat sii­tä, että kah­tia­jaon syve­ne­mi­nen saa osan luo­pu­maan osal­lis­tu­mi­ses­ta tai etsi­mään uut­ta puoluekotia.

  Eten­kin kun puo­luei­den tavoit­teet ovat hämä­riä ja epämääräisiä

 30. Mikael M.: Kivek­kään tulos oli­kin hie­no, ja puhuu jäl­leen muka­vas­ti sen puo­les­ta, että ihan raa’alla subs­tans­sil­la­kin voi täs­sä maa­il­mas­sa vie­lä pärjätä.

  No mitä Otson kamp­pan­jaa seu­ra­sin, niin tyy­peil­lä oli myös haus­kaa sen lisäk­si että oli asi­aa. Hyvä yhdistelmä.

  En ole kos­kaan ymmär­tä­nyt enkä tule ymmär­tä­mään sitä että asioil­la ei muka voi­si pär­jä­tä. Hel­pom­pi se on ihan pereh­ty­mät­tö­män­kin ymmär­tää esi­mer­kik­si sitä että pyö­rä­kais­tal­le pitäi­si voi­da ajaa pol­ku­pyö­räl­lä, kuin jotain palveluhöttöä.

 31. KKK: Mata­la äänes­tys­pro­sent­ti on sig­naa­li sii­tä, kuin­ka vähän ihmi­set ovat kiin­nos­tu­neet yhteis­ten asioi­den hoi­dos­ta. Sil­lä, että pas­sii­vi­sil­le kan­sa­lai­sil­le mak­se­taan sata euroa tyh­jän lapun jät­tä­mi­ses­tä, ei tätä kiin­nos­tus­ta pys­ty­tä nos­ta­maan. Äänes­tys­pro­sent­ti ja eri­tyi­ses­ti se, ket­kä jät­ti­vät äänes­tä­mät­tä, on tär­ke­ää infor­maa­tio­ta, jon­ka arvon äänes­tys­palk­kiot ja ‑pakot pilaavat.

  Niin siis mun ymmär­tääk­se­ni niil­lä, jot­ka kan­nat­taa äänes­tä­mi­seen kan­nus­ta­mis­ta rahal­la tai muil­la kei­noin on ole­tuk­se­na, että iso äänes­tys­pro­sent­ti olis syys­tä tai toi­ses­ta tavoi­tel­ta­va asia. Tyy­pil­li­ses­ti perus­te­luiks tar­jo­taan “demo­kra­tian vah­vis­tu­mis­ta” tms. ympä­ri­pyö­ree­tä. Sii­nä mää­rin kun mää­rit­te­lee demo­kra­tian vah­vuu­den kan­sa­lais­ten äänes­tys­pro­sen­tin kaut­ta, kysees­sä on tie­tys­ti itsestäänselvyys.

  Jos taas hakis jotain jär­ke­väm­pää aja­tus­ta tohon, niin vois miet­tiä, että mil­lä taval­la mar­gi­naa­li­sen äänes­tä­jän voi olet­taa vai­kut­ta­van poli­tiik­kaan. Yhtääl­tä sitä, että lisää­kö vai vähen­tää­kö mar­gi­naa­li­sen äänes­tä­jän ääni poli­tii­kan vas­taa­vuut­ta sen omien pre­fe­rens­sien kans­sa ja toi­saal­ta sitä, että miten se vai­kut­taa kokonaishyvinvointiin.

  Jos äänes­tä­jän tie­dot poli­tii­kas­ta on riit­tä­vän hei­kot, ei oo oikees­taan mitään syy­tä olet­taa, että se kyke­nis äänel­lään vai­kut­ta­maan posi­tii­vi­ses­ti edes omaan etuun­sa saa­ti koko­nai­suu­teen. Toden­nä­kö­ses­ti on myös niin, että mitä isom­pi äänes­tys­pro­sent­ti, sitä enem­män totaa­li­sen tie­tä­mät­tö­miä on äänes­tä­jien joukossa.

  Vaik­ka olet­tais, että iso äänes­tys­pro­sent­ti tekee poli­tii­kas­ta huo­nom­paa, jokai­sel­le yksit­täi­sel­le polii­ti­kol­le voi olla oman edun kan­nal­ta ratio­naa­lis­ta toi­tot­taa, että äänes­tys­pro­sent­tia pitäis saa­da isom­maks. Nuk­ku­vat äänes­tä­jät tus­kin herää jou­kol­la äänes­tä­mään sel­lais­ta polii­tik­koa, joka sanoo, että parem­pi kun jat­ka­vat uniaan.

 32. Oli­si kiin­nos­ta­va kuul­la Osmon ana­lyy­si vaa­li­tu­lok­sen mer­ki­tyk­ses­tä yksi­tyi­sau­toi­lun ja jul­ki­sen lii­ken­teen edis­tä­jien val­ta­suh­teil­le sekä Hel­sin­gis­sä että pääkaupunkiseudulla.

  Oma käsi­tyk­se­ni on että noi­ta autoi­luun ja park­kee­rauk­seen liit­ty­viä asioi­ta, joi­ta täl­lä blo­gil­la on käsi­tel­ty run­saas­ti, oli­si nyt hiu­kan hel­pom­pi edis­tää. Kokoo­mus menet­ti kol­me paik­kaa ja vih­rei­den menet­tä­mät 2 paik­kaa kom­pen­soi­tu­nee vasem­mis­to­lii­ton 2 lisä­pai­kal­la? Onko niin että vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to vetä­vät yhtä köyt­tä yksi­tyi­sau­toi­luun liit­ty­vis­sä asiois­sa? Aina­kin tavoit­teet lie­ne­vät hyvin saman­lai­sia, mut­ta kiin­nos­tai­si kuul­la miten asia käy­tän­nös­sä toi­mii siel­lä valtuustossa.

  Mie­lel­lä­ni luki­sin täs­tä aihees­ta koko­nai­sen blo­gi­kir­joi­tuk­sen jos ener­gi­aa riit­tää kirjoittaa.

 33. Onnek­si olkoon ja toi­von mukaan Vih­reis­sä samal­la vah­vis­tuu suvait­se­vai­sem­pi ja rat­kai­su­kes­kei­nen linja.

  Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyy väö­es­tön ikään­ty­mi­nen — myös val­tuu­tet­tu­jen ikä on nousus­sa. Eteen­kin dema­reil­la ja kepul­la ääni­ha­ra­vi­na oli sanoi­sin­ko ikäih­mi­siä vii­mei­ses­sä taistossa. 

  Vih­reil­lä on myös vas­tas­sa kes­ki-ikään­ty­mi­sen muu­ri ja uuden suku­pol­ven ideoi­den saa­mi­nen mukaan lin­jauk­siin. Toi­nen perin­tei­nen Vih­rei­den haas­te on löy­tää mukaan kaik­kien suku­puo­lien edus­ta­jis­ta mie­hiä. Flirt­tai­lu Vasem­mis­to­lii­ton “puna­vih­rei­den” tann­tu­mus­tel­lis­ten voi­mien kans­sa näyt­tää myös ole­van vää­rää politiikkaa.

  Rank­ka neli­vuo­tis­kausi edes­sä. Jak­sa­mis­ta Vii­sas­ten kerhossa.

 34. Rogue: Jos äänes­tä­jän tie­dot poli­tii­kas­ta on riit­tä­vän hei­kot, ei oo oikees­taan mitään syy­tä olet­taa, että se kyke­nis äänel­lään vai­kut­ta­maan posi­tii­vi­ses­ti edes omaan etuun­sa saa­ti koko­nai­suu­teen. Toden­nä­kö­ses­ti on myös niin, että mitä isom­pi äänes­tys­pro­sent­ti, sitä enem­män totaa­li­sen tie­tä­mät­tö­miä on äänes­tä­jien joukossa.

  Myön­net­tä­köön, että tuo aja­tus on jos­kus heik­koi­na het­ki­nä käy­nyt myös omas­sa mie­les­sä­ni. Sil­ti pidän parem­pa­na, että kan­sa­lai­set edes jol­lain taval­la osoit­ta­vat kiin­nos­tus­ta yhteis­ten asioi­den hoi­toon. Muu­ta­ma hak­ka­rai­nen edus­tuse­li­mis­sä on mie­les­tä­ni hal­pa hin­ta yhteis­kun­nal­li­sen osal­lis­tu­mi­sen kas­vus­ta. Sik­si kan­na­tan äänioi­keut­ta myös 16 ‑vuo­tiail­le.

 35. Uskoi­sin, että äänes­tys­vilk­kaus nousi­si hel­poi­ten ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­min otta­mal­la net­ti­ää­nes­tys käyttöön. 

  On pal­jon ihmi­siä, jot­ka eivät eri syis­tä pää­se äänes­tys­päi­vä­nä omal­le äänes­tys­pai­kal­leen: mat­koil­la olo, fyy­si­nen ter­veys, psyyk­ki­set syyt jne. Tek­ni­nen puo­li hoi­tuu yksin­ker­tai­ses­ti vaik­ka pankkitunnuksilla.

 36. Pitää­pä itse­kin kiit­tää sii­tä, että saa mah­dol­li­suu­den esit­tää mie­li­pi­teen­sä näin suo­raan. Itsel­lä ei aika oikein rii­tä kes­kus­te­lu­jen seu­raa­mi­seen ja kom­men­toi­mi­seen sil­loin kun ne ovat aktii­vi­sim­mil­laan, mut­ta näin kan­sa­lai­sen, eli työ­nan­ta­jan, näkö­kul­mas­ta on muka­vaa edes pääs­tä ilmoit­ta­maan mie­li­pi­teen­sä ja sit­ten myö­hem­min lues­kel­la. Ja polii­tik­ko­jen­han täs­sä pitäi­si vään­tää enem­män asiois­ta, eikä kan­sa­lais­ten netissä.

  Toki soi­si poli­tii­kan toi­mi­tus­ten­kin seu­raa­van sit­ten sitä poli­tii­kan tekoa vaa­lien välil­lä­kin, eikä niin, että syn­ny­te­tään kuu­kau­den vaa­li­huu­ma ja sit­ten huo­kais­taan ja jää­dään odot­te­le­maan seu­raa­via vaa­le­ja. Ei tar­vit­se kau­kaa etsiä syy­tä, mik­si äänes­tä­jät eivät äänes­tä. Nyt nämä poli­tii­kan toi­mit­ta­jat teke­vät itse poli­tii­kas­ta sar­kas­tis­ta haus­kaa. Pitäi­si­kö se sit­ten ottaa vaka­vas­ti, jos media kes­kit­tyy viih­dyt­tä­mään, eikä taus­toit­ta­maan ja seu­raa­maan pää­tök­siä ja motiiveja? 

  Jos halu­taan ihmis­ten usko­van, että äänes­tä­mi­nen vai­kut­taa, niin nämä poliit­ti­sen mädän­näi­syy­den muo­dot pitää kai­vaa päi­vän­va­loon. Vih­reä Lan­ka on paran­ta­nut laa­tu­aan täs­sä, mut­ta muu­ten tuo kai­ve­lu on aika vähäis­tä. V. Nii­nis­töl­tä hyvä avaus per­su­jen suun­taan täs­sä asiassa. 

  Vaa­leis­ta jäi pet­ty­mys sii­tä, että ne asiat jot­ka media valit­si tee­moik­si eivät lii­pan­neet­kaan nii­tä, jois­ta pitäi­si kes­kus­tel­la. Tai­si äänes­tä­jiä­kin moti­voi­da mones­sa paik­kaa lähin­nä se, että mehän ei naa­pu­ri­kun­taan lii­ty­tä. Minua kiin­nos­tai­si tie­tää, että onko vih­rei­den heik­kout­ta se, että pää­kau­pun­ki­seu­dun medias­sa ei näy vih­rei­den tee­mat, vai onko media­kri­tiik­ki satut­ta­nut tai mai­nos­ta­jat suuttuneet? 

  Vaa­leis­ta oli­si pal­jon­kin kom­men­toi­ta­vaa, mut­ta sanon­pa vaan, että Hel­sin­gis­tä vih­reil­le hyvä tulos, kun ottaa huo­mioon aiheet jot­ka media piti esil­lä ja sen, että vih­reil­tä puut­tui lii­an mon­ta kovaa nimeä lis­toil­ta. Jos kat­soo tuo­ta HS:n arvo­kart­taa, niin kah­den pai­kan häviö ei oikein tun­nu häviöl­tä. Enem­män ihmet­te­len median ja mui­den­kin teen­näis­tä yri­tys­tä raken­taa kil­pai­lua puna­vih­reis­tä äänes­tä­jis­tä. Sanoi­sin, että jos hyök­kää samaa maa­lia koh­ti suu­ris­sa asiois­sa, niin ei kan­na­ta kina­ta kes­ke­nään, vaan kes­kit­tyä vastustajaan. 

  Vih­rei­den polii­ti­koil­ta toi­voi­si muu­ten­kin enem­män täl­lais­ta aktii­vi­suut­ta blo­geis­sa, kun tus­kin vih­rei­den tee­mat pää­se­vät kovin hyvin esiin jat­kos­sa­kaan ylei­ses­sä medias­sa, tai ennen vaa­le­ja tv:n vaa­li­kes­kus­te­luis­sa. Äänes­ty­sak­ti­vi­suus nousee vain siten, että ihmi­set saa­daan kiin­nos­tu­maan asiois­ta ja sik­si oli­si tär­ke­ää vih­rei­den luo­da omat aktii­vi­set jul­kai­su­ka­na­vat tee­moil­leen. Arki­nen kie­len­käyt­tö ja asioi­den sel­vä­jär­ki­sek­si saa­mi­nen tuo kuvaa, että poli­tiik­ka on ihan ihmis­ten hom­maa. Tie­teen popu­la­ri­soi­mi­nen oli­si hyvä tee­ma vih­reil­le, oli kysees­sä sit­ten talous, tek­niik­ka, ilmas­to, ympä­ris­tö tai vaik­ka sit­ten sosi­aa­li- ja ter­veys­asiat. Seu­raa­mal­la ulko­mai­sia medioi­ta ja tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta, saa aivan eri kuvan esi­mer­kik­si ympä­ris­tön tilas­ta, joten joten­kin tämä oli­si saa­ta­va vakuut­ta­vas­ti esiin Suomessakin. 

  Mie­les­tä­ni V. Nii­nis­tö veti hyvin väit­te­lyis­sä, vaik­ka tee­mat niis­sä oli­vat­kin taas perin­teis­tä tuu­baa. Ja tai­si olla myös aktii­vi­nen liik­ku­maan äänes­tä­jien paris­sa. Nyt sit­ten vaan raken­ta­vas­sa hen­ges­sä tap­pe­lua ympä­ris­tö­mi­nis­te­ri­nä, niin uskot­ta­vuus kas­vaa lisää. 

  Kos­ka Hel­sin­gis­sä ään­ten luku­mää­rä­kin oli suu­rem­pi kuin edus­kun­ta­vaa­leis­sa, lie­nee sel­vää että edus­kun­ta­vaaa­li­kam­pan­jan älyl­li­nen sti­mu­loin­ti ja nok­ke­luus lei­jo­na­sym­bo­lein joh­ti äänes­tä­jien vie­raan­nut­ta­mi­seen, kun kukaan ei avan­nut tuo­ta sano­maa. Parem­pi teh­dä itse koko ajan poli­tiik­kaa, eikä luot­taa mai­nos­mies­ten nerokkuuteen. 

  Pak­ko vie­lä ilmoit­taa tyy­ty­väi­syys sii­tä, että dema­rit otti­vat tur­piin­sa. Ei vahin­go­ni­los­ta, vaan ihan sii­tä että ansait­se­vat sen, kun ensin brän­dää­vät itse­ään demo­kraa­teik­si ja sit­ten pyyh­ki­vät kokoo­muk­sen kans­sa Hel­sin­gis­sä vaa­li­tu­lok­sel­la taka­puol­ta, ja esti­vät vie­lä vaa­li­jär­jes­tel­män demo­kra­ti­soin­nin ker­ral­la kuntoon.

 37. Kan­san­edus­ta­jan ei pitäi­si olla mis­sään teke­mi­ses­sä Kun­nal­lis­po­li­tii­kan kanssa.

  On Demo­kra­tian hal­ven­ta­mis­ta istua kah­del­la pallilla!

 38. Atte N.:
  Pitäi­si­kö ottaa siir­to­ää­ni­vaa­li­ta­pa käyt­töön? Ei tar­vit­si­si Osmon tai äänes­tä­jien vält­tä­mät­tä kik­kail­la niin paljoa. 

  Täs­tä nyt kes­kus­tel­tiin jo tuol­la har­kit­se myös näi­tä- ket­jus­sa, mut­ta STV oli­si aivan jär­jet­tö­män hidas tapa äänestää. 

  Jokai­sen vaa­li­pii­rin pitäi­si ilmoit­taa jokai­sen kier­rok­sen tulos KVL:ään joka las­ki­si kier­rok­sel­ta läpi­me­ni­jät ja ilmoit­tai­si tulok­sen alueil­le, jot­ka sit­ten las­ki­si­vat uudes­taan siir­ty­neet äänet ja rapor­toi­si­vat tulok­set- tätä tois­tet­tai­siin sit­ten (aina­kin puh­taas­sa STV:ssä) Hel­sin­gin tapauk­ses­sa 85 kertaa. 

  Lisäk­si tämä vaa­ti­si luo­tet­ta­van ja var­men­ne­tun tie­to­ko­nein­fran joka ainoal­le äänes­tys­pai­kal­le, mikä ei ole sekään ihan hal­paa. Ja yksi ainoa näp­päi­ly­vir­he kumu­loi­tui­si aika­moi­siin sfää­rei­hin, kun se hei­laut­tai­si kaik­kien seu­raa­vien kier­rok­sien laskentaa.

 39. Tuo­mas S.: Jokai­sen vaa­li­pii­rin pitäi­si ilmoit­taa jokai­sen kier­rok­sen tulos KVL:ään joka las­ki­si kier­rok­sel­ta läpi­me­ni­jät ja ilmoit­tai­si tulok­sen alueil­le, jot­ka sit­ten las­ki­si­vat uudes­taan siir­ty­neet äänet ja rapor­toi­si­vat tulok­set- tätä tois­tet­tai­siin sit­ten (aina­kin puh­taas­sa STV:ssä) Hel­sin­gin tapauk­ses­sa 85 kertaa. 

  Veik­kaan että käyt­töön otet­tai­siin toden­nä­köi­sem­min las­ken­ta­ta­pa, jos­sa kaik­ki äänet ensin tal­len­ne­taan säh­köi­seen muo­toon, ja sit­ten lähe­te­tään (vaa­li­pii­rin tai kun­nan) kekus­kont­to­ril­le, mis­sä tulos­ten las­ken­ta hoi­de­taan (kon­sul­toi­mat­ta enää haarakonttoreita).

  Tuo kes­kus­kont­to­rin ja haa­ra­kont­to­rei­den välil­lä komen­to­ja ja tulok­sia pal­lot­te­le­va las­ken­ta­ta­pa voi­si tul­la kysee­seen, jos halut­tai­siin pysyä puh­taas­ti pape­ri- ja käsi­työ­ve­toi­ses­sa las­ken­nas­sa (ilman tie­to­ko­nei­ta siis). Käy­tet­ty STV-variant­ti oli­si toden­nä­köi­ses­ti eri kuin tuos­sa kes­ki­te­tyn las­ken­nan tapauksessa.

 40. Kun tääl­lä on puhet­ta tuos­ta äänes­ty­sak­tii­vi­su­den nos­tos­ta, voi­si­ko­han asi­aa aut­taa ennak­ko­ää­nes­ty­sa­jan piden­tä­mi­nen paril­la päi­väl­lä? Tänä vuon­na se lop­pui 23. päi­vä eli tiis­tai­na, onko mitään tek­nis­tä estet­tä sil­le ettei voi­si jat­kua vaik­ka­pa per­jan­tai­hin saakka?

  Tämä kum­pu­aa nyt lähin­nä omas­ta koke­muk­ses­ta­ni, ne ker­rat jol­loin olen ollut lähim­pä­nä jou­tua jät­tä­mään äänes­tys­mah­dol­li­suu­den väliin ovat vaa­ti­neet vaa­li­sun­nun­tain suun­ni­tel­mien uudel­leen­jär­jes­te­lyä. Tie­dän, ihan oma moka, mut­ta kaik­ki muut haja­mie­li­set eivät vält­tä­mät­tä jak­sa sat­sa­ta noin­kaan pal­joa sen eteen että saa­vat äänen­sä uurnaan.

  1. Eero
   Tek­ni­nen este on sii­nä, että jos asut Ruo­ko­lah­des­sa ja äänes­tät Yli­kii­min­gis­sä ennak­koon, sinut pitää mer­ki­tä ennen sun­nun­tai­aa­mua äänes­tä­neek­si Ruo­ho­lah­den äänes­tys­luet­te­loon. Lisäk­si äänes­tys­kuo­ret pitää toi­mit­taa Ruo­ko­lah­den kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan las­ket­ta­vak­si, jot­ta sun­nun­tai-ilta­na klo 20 voi­daan eäväyt­tää Ruo­ko­lah­den ennak­ko­ään­ten jakauma.

 41. Jos kun­ta­lii­tos­kii­ma vie­lä jat­kuu, niin Oden kan­nat­tai­si jul­kais­ta tuo vii­mei­nen äly­käs 2‑tason malli.

  Oli­si kata­stro­fi, jos sokea­na men­nään Hen­na Virk­kusen esit­tä­mään kun­tien aja­tuk­set­to­maan, his­to­riat­to­maan, ilman teo­ri­aa ja tut­ki­mat­to­maan yhdistämiseen.

  Kes­kus­ta mal­li­kin vain lyö van­ho­jen kun­tien pääl­le uuden tason ilman raken­teel­li­sia muutoksia.

  Oden mal­li huk­kui sii­hen yhteen ket­juun eikä saa­nut ansait­se­maan­sa julkisuutta.

  Tai sit­ten pitää aina­kin tode­ta, mit­kä ovat olleet pork­ka­pro­jek­tin seu­rauk­set, hyö­dyt ja haitat.

 42. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eero
  Tek­ni­nen este on sii­nä, että jos asut Ruo­ko­lah­des­sa ja äänes­tät Yli­kii­min­gis­sä ennak­koon, sinut pitää mer­ki­tä ennen sun­nun­tai­aa­mua äänes­tä­neek­si Ruo­ho­lah­den äänes­tys­luet­te­loon. Lisäk­si äänes­tys­kuo­ret pitää toi­mit­taa Ruo­ko­lah­den kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan las­ket­ta­vak­si, jot­ta sun­nun­tai-ilta­na klo 20 voi­daan eäväyt­tää Ruo­ko­lah­den ennak­ko­ään­ten jakauma. 

  Tuos­sa voi­si olla vie­lä tilaa jat­kaa ennak­ko­ää­nes­tys­tä oman kun­nan ennak­ko­ää­nes­tys­pai­koil­la var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään asti.

 43. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eero
  Tek­ni­nen este on sii­nä, että jos asut Ruo­ko­lah­des­sa ja äänes­tät Yli­kii­min­gis­sä ennak­koon, sinut pitää mer­ki­tä ennen sun­nun­tai­aa­mua äänes­tä­neek­si Ruo­ho­lah­den äänes­tys­luet­te­loon. Lisäk­si äänes­tys­kuo­ret pitää toi­mit­taa Ruo­ko­lah­den kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taan las­ket­ta­vak­si, jot­ta sun­nun­tai-ilta­na klo 20 voi­daan eäväyt­tää Ruo­ko­lah­den ennak­ko­ään­ten jakauma. 

  Kii­tos vas­tauk­ses­ta, tar­ken­ne­taan­pa kysy­mys­tä. Voi­si­ko­han tie­don äänioi­keu­te­ni käy­tös­tä välit­tää niin­kin hek­ti­ses­sä aika­tau­lus­sa kuin 36 tun­nis­sa esi­mer­kik­si len­nät­tin­ko­jeen tai vas­taa­van säh­köi­sen mene­tel­män avul­la? Sekä tin­kiä itse ääni­li­puk­keen käsit­te­lyn suh­teen joko vaa­ti­muk­ses­ta ehdot­to­mas­ta ensi­las­ken­ta­pai­kas­ta tai ‑ajan­koh­das­ta, ts. sal­lia Yli­kii­min­gin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan las­kea ruo­ko­lah­te­lai­sen ääni ja lait­taa kupon­git tuon jäl­keen pos­tis­sa perään, tai hyväk­syä se että minun ääne­ni las­ke­taan pahim­mas­sa tapauk­ses­sa mukaan tulok­siin vas­ta maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na (jot­ta saan huo­ma­ta ettei ääne­ni vai­kut­ta­nut­kaan mihin­kään :P).

  Tai edes piden­tää koti­paik­ka­kun­nan ennak­ko­ää­nes­ty­sai­kaa. Kos­ka uskon vil­pit­tö­mäs­ti, että tuol­la oli­si mer­kit­tä­vä vai­ku­tus äänes­tys­pro­sent­tiin lisää­mät­tä kui­ten­kaan akuank­ka­ää­nien mää­rää (toden­nä­köi­ses­ti suh­teel­li­ses­ti pikem­min­kin vähen­täen niitä).

  PS. Onnea läpi­pää­sys­tä ja isot kii­tok­set täs­tä blo­gis­ta, en tie­dä mitään tehok­kaam­paa tapaa tutus­tua koti­kau­pun­ki­ni pää­tök­sen­te­koon kuin sinun ja parin muun polii­ti­kon lau­ta­kun­ta- ja val­tuus­to­työn seu­raa­mi­nen blo­gien kaut­ta. Olis kivaa jos useam­mas­sa­kin puo­lu­ees­sa oli­si yhtä aktii­vis­ta tie­don jaka­mis­ta kun­ta­lai­sil­le, niin voi­si lait­taa vaik­ka pakol­li­sek­si oppi­si­säl­lök­si ylä­as­teen yhteis­kun­tao­pin tun­neil­le. Kos­ka tie­don lisää­mi­nen oli­si toki se tehok­kain tapa saa­da ihmi­set tajua­maan ettei poli­tiik­ka ole pelk­kää her­ro­jen suh­mu­roin­tia, teat­te­ria ja muu­ta pel­lei­lyä, vaan ihan sen oman joka­päi­väi­sen elä­män laa­tuun ja suju­vuu­teen vai­kut­ta­via asioita.

 44. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Otso Kive­käs oli­si tul­lut ihan var­mas­ti vali­tuk­si ilman minun tukea­ni. Yri­tyk­se­ni siir­tää omia ääniä epä­on­nis­tui suu­rim­mal­ta osin. Kuvit­te­lin saa­va­ni noin 3000 ään­tä, mut­ta sain mel­kein tuplas­ti enemmän. 

  Jäin miet­ti­mään, eikö ään­teen siir­to toi­sel­le toi­mi ollen­kaan, vai pää­tyi­vät­kö äänet siir­ty­mään lähin­nä juu­ri minulle.

  Sain muu­ta­mia vies­te­jä ihmi­sil­tä, jot­ka har­kit­si­vat äänes­tä­vän­sä minua Osmon sijas­ta. Jos ole­te­taan jokais­ta vies­tit­tä­jää koh­den 50 jot­ka eivät lähe­tä vies­tiä (klas­si­nen hiha­va­kio), har­kit­se­vien äänes­tä­jien mää­rä oli pari sataa.

  Blo­gil­le­ni tuli 675 käyn­tiä Osmon blo­gis­ta täs­sä kuus­sa. Blo­gin koko­nais­käyn­ti­mää­rä syys-loka­kuus­sa oli noin 40 000, eli Osmon blo­gis­ta tul­lei­den mää­rä on vaa­lien alla käyn­neis­tä 1,5%.

  Vaa­li­päi­vä­nä Osmon blo­gis­ta tuli 198 käyn­tiä koko­nais­mää­rän olles­sa 1793. Siis 11% käynneistä.

  Täl­lä datal­la syn­tyy vai­ku­tel­ma, että ään­ten siir­to suo­sit­te­le­mal­la tois­ta ei käy­tän­nös­sä toi­mi juu­ri­kaan. Ehkä suu­rin osa Osmon äänes­tä­jis­tä ei lue blo­gia, tai sit­ten eivät vaan ole kiin­nos­tu­nei­ta suosituksista.

  1. Enem­män kuin ään­ten siir­to blo­gin kaut­ta toi­mi ihmis­ten oma jär­jen käyt­tö. Moni ymmär­tää äänes­tää tak­ti­ses­ti. Minul­ta tul­tiin pal­jon kysy­mään, ketä pitäi­si äänes­tää minun sijas­ta­ni ja moni ker­toi vali­tet­ta­vas­ti, että äänes­tää jotain aivan toi­ses­sa puo­lu­ees­sa, kun en tar­vit­se niin pal­jon ääniä. Mie­tin sitä­kin, oli­si­ko minun pitä­nyt pois­taa Otso suo­si­tel­ta­vien jou­kos­ta, kos­ka olin var­ma hänen läpi­me­nos­taan, mut­ta se nyt oli­si jo näyt­tä­nyt rumal­ta. Ja entä jos Otsoa ei oli­si­kaan valittu?
   Tuo­ta “Har­kit­se myös näi­tä” ‑kir­joi­tus­ta luet­tiin 3500 kertaa.

   Jotain ana­lyy­sia voi teh­dä sii­tä, miten suo­si­tus­lis­tal­la olleet menes­tyi­vät vih­rei­den sisäl­lä ennak­ko­ää­nis­sä ja vaa­li­päi­vän äänis­sä, mut­ta tämän­kin suh­teen pitää olla varo­vai­nen joh­to­pää­tös­ten suh­teen. Jos täs­sä uskoi­si syy- ja seu­raus­suh­tee­seen, suo­si­tuk­sis­ta­ni hyö­tyi­vät Mari Holo­pai­nen ja Han­nu Oska­la, mut­ta molem­mat teki­vät näky­vää vaa­li­työ­tä, joten emme voi pää­tel­lä mitään.

 45. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Enem­män kuin ään­ten siir­to blo­gin kaut­ta toi­mi ihmis­ten oma jär­jen käyt­tö. Moni ymmär­tää äänes­tää taktisesti. 

  Tai sit­ten käy niin kuin sil­le espoo­lai­sel­le tie­to­tek­niik­ka-asian­tun­ti­jal­le ja toh­to­ril­le. Kaik­ki olet­ti­vat, että hän menee heit­tä­mäl­lä läpi, mut­ta tai­si tak­tiik­ka pettää.

 46. Media rum­mut­taa, että kokoo­muk­sen Pet­te­ri Orpo oli­si Turun ääniharava.

  Ääni­ha­ra­va on 25 vuo­tias vasem­mis­to­lii­ton Li Anders­son, joka sai 2406 ään­tä. Orpo sai 2271 ääntä.

  Hal­lit­see­ko kokoo­mus­men­ta­li­teet­ti niin voi­mak­kaas­ti medi­aa, että tätä­kään ei oikaista?

 47. Läm­pi­mät onnit­te­lut! Toi­vot­ta­vas­ti saam­me naut­tia antoi­ses­ta blog­gis­ta ja ideois­ta pitkään!

 48. Tus­kin arval­la­kaan ryh­dy­tään jäse­niä valit­se­maan jos äänes­tys­pro­sent­ti jää esim. alle 40 prosentin.
  Eikä tai­da edes olla lakia alhai­sen äänes­tys­pro­sen­tin varalle.

 49. Osmo,
  kii­tos itsel­le­si, tämä blo­gi­si on aivan loistava. 

  On hiu­kan häm­men­tä­vää, että yksi mies kyke­nee tuot­ta­maan mel­kein­pä enem­män mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä kuin tyy­pil­li­nen laa­tu­leh­den toi­mi­tus, ja tämän lisäk­si vie­lä raken­ta­vas­ti kes­kus­te­le­maan luki­ja­kun­tan­sa kanssa. 

  Sekin on hie­no ja kes­kus­te­lua akti­voi­va piir­re, että sal­lit mui­den kes­kus­te­li­joi­den käyt­tä­vän nimi­merk­kiä, vaik­ka itse pis­tät itse­si jul­ki­ses­ti likoon omal­la nimellä.

  Suo­men kiel­tä ymmär­tä­mä­tön maa­il­ma ei tosin tie­dä, että mis­tä jää pait­si, kun näin hyvin tuo­tet­tua foo­ru­mia ei vält­tä­mät­tä mones­ta maas­ta löy­dy. Jos­kus ver­ta­sit itseä­si Paul Krug­ma­niin, mut­ta totuu­den nimes­sä täy­tyy sanoa, että blo­gi­si on kyl­lä moni­puo­li­sem­pi kuin Krug­ma­nin, vaik­ket ehkä yhtä tiu­haan teks­tiä tuottaisikaan.

  Jos­kus kau­an sit­ten olen äänes­tä­nyt sinua, mut­ta enää se ei ole mah­dol­lis­ta, kun olet eri vaa­li­pii­ris­sä. Hyvä kui­ten­kin huo­ma­ta, että se aiem­pi ääne­ni ei men­nyt huk­kaan, eli ei ole tar­vin­nut katua sil­lois­ta päätöstä. 

  Onnea uusiin haas­tei­siin uudel­le vaalikaudelle.

  1. Olen poh­ti­nut nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­mi­sen kiel­tä­mis­tä, mut­ta nimi­merk­ki­kir­joit­ta­mi­sen huo­not puo­let on mie­les­tä­ni saa­tu mini­moi­duk­si muil­la kei­noin. Osa kir­joit­ta­jis­ta ei voi­si kir­joit­taa omaa ammat­tia­laan­sa kos­ke­vis­ta kysy­myk­sis­tä omal­la nimel­lään esi­mer­kiks­ti työ­nan­ta­jan­sa tai asik­kai­den­sa reka­tio­ta pelä­ten, joten olen sal­li­nut nimimerkit.

 50. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Olen poh­ti­nut nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­mi­sen kiel­tä­mis­tä, mut­ta nimi­merk­ki­kir­joit­ta­mi­sen huo­not puo­let on mie­les­tä­ni saa­tu mini­moi­duk­si muil­la kei­noin. Osa kir­joit­ta­jis­ta ei voi­si kir­joit­taa omaa ammat­tia­laan­sa kos­ke­vis­ta kysy­myk­sis­tä omal­la nimel­lään esi­mer­kiks­ti työ­nan­ta­jan­sa tai asik­kai­den­sa reka­tio­ta pelä­ten, joten olen sal­li­nut nimimerkit.

  Nimi­mer­kil­lä kir­jot­ta­mi­sen kiel­tä­mi­nen olis val­ta­va vir­he. Oman nimen käy­tös­sä on jotain point­tia lähin­nä poliit­ti­sil­la hen­ki­löil­lä ja nii­den­kin kan­nal­ta on tär­ke­ää, että tar­vit­taes­sa voi käyt­tää nimi­merk­kiä. Nimi­merk­kien käy­tön ainut nega­tii­vi­nen puo­li on poten­ti­aa­li­nen luo­kat­to­mien kom­ment­tien tai ns. “viha­pu­heen” lisään­ty­mi­nen. Mut­ta jos­kus muis­taak­se­ni esit­te­lit tääl­lä tilas­to­ja pois­tet­tu­jen kom­ment­tien mää­ris­tä ja nehän tais olla ihan mität­tö­miä? Sikä­li kun späm­mion­gel­ma on pie­ni tai ole­ma­ton, ei oikeas­taan ole ensim­mäis­tä­kään argu­ment­tia joka puol­tai­si nimi­merk­kien kieltämistä.

  Nimi­merk­kien sal­li­mi­nen mah­dol­lis­taa kes­kus­te­lun nime­no­maan niil­le rele­van­teil­le osal­lis­tu­jil­le, joil­la on käsi­tel­tä­vän aiheen kan­nal­ta sel­lais­ta kriit­ti­sen tär­ke­ää tie­toa, jota ne ei omal­la nimel­lään voi tuo­da esil­le. Lisäks se mah­dol­lis­taa ylei­ses­ti sel­lai­sis­ta aiheis­ta puhu­mi­sen, jois­ta yksin­ker­tai­ses­ti juu­ri kenen­kään ei kan­na­ta omal­la nimel­lään kir­jot­taa netis­sä, jos­sa jokai­nen sana tal­len­tuu ikui­siks ajoiks haku­his­to­ri­aan kenen tahan­sa siel­tä kai­vet­ta­vaks ja mihin tahan­sa tar­koi­tuk­seen käy­tet­tä­väks. Nimi­merk­ki suo­jaa myös toi­mit­ta­jien type­ryy­del­tä ja surul­li­sen tasot­to­maks men­neel­tä lai­naus­käy­tän­nöl­tä, jon­ka avul­la mikä tahan­sa aja­tus saa­daan tar­vit­taes­sa vää­ris­tet­tyä irvi­ku­vak­seen sopi­vas­ti kon­teks­tis­ta irrottamalla.

  Tasok­kain mah­dol­li­nen kes­kus­te­lu syn­tyy siten, että anne­taan kes­kus­te­li­joi­den itse vali­ta, kir­joit­ta­vat­ko nimel­lä vai nimi­mer­kil­lä ja mode­roi­daan tiu­kas­ti luo­kat­to­mat kom­men­tit pois. Jos mode­roin­ti onnis­tuu koh­tuul­li­sel­la vai­val­la, se kan­nat­taa ilman muu­ta teh­dä mie­luum­min kuin pila­ta koko kes­kus­te­lu vaa­ti­mal­la nimen käyttöä.

 51. On aivan tur­ha puhua “oikeal­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­ses­ta” kun tus­kin kukaan halu­aa luo­da sel­lais­ta jär­jes­tel­mää, että tiu­kal­la tun­nis­tuk­sel­la myön­net­täi­siin lupa kir­joit­taa sivusto[i]lle.

  Jos minä oli­sin esim. nimel­tä­ni Sau­li Nii­nis­tö, niin kuin­ka minut tun­nis­tet­tai­siin sii­tä Sau­lis­ta, joka on esim. esiin­ty­nyt pah­vi­sau­li­na aikoi­naan vaalissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.