Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 30.10.2012

Nyt alkaa se aika kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, jos­sa val­tan­sa menet­tä­neet ehti­vät vie­lä teh­dä pää­tök­siä. Kun val­tuus­tos­ta vaih­tuu mel­kein puo­let, tun­tuu vähän nolol­ta teh­dä iso­ja poliit­ti­sia pää­tök­siä van­hal­la val­tuus­tol­la. Täl­le nyt ei kui­ten­kaan voi mitään. Kau­pun­gil­le on teh­tä­vä esi­mer­kik­si bud­jet­ti. (esi­tys­lis­ta)

 

Capel­lan puis­to­tien kort­te­lei­den asemakaavaluonnos

Nykyi­sin saam­me nämä kaa­vat pdf-tie­dos­toi­na ja yri­täm­me tih­ru­ta nii­tä tie­to­ko­neem­me näy­töl­tä. Tämä muo­dos­taa ongel­man mit­ta­kaa­van kans­sa. Täs­sä kaa­vas­sa lukee, että se on piir­ret­ty mit­ta­kaa­vas­sa 1:1000, mut­ta tämä ei tie­to­ko­neen näy­töl­lä tar­koi­ta yhtään mitään. Haluan mit­ta­ja­nan!

Havain­ne­ku­va

Kol­me kort­te­lia, pää­osin asu­mis­ta ja kor­kei­siin raken­nuk­siin rajoit­tu­val­ta osal­ta toi­mis­toa. Mik­ko Säre­lä kiin­nit­ti huo­mio­ta sii­hen, että tämä toi­mis­to­kort­te­li on ”jalus­tal­la”, mikä tar­koit­taa, että kol­me alin­ta ker­ros­ta on pysä­köin­tiä. Ei ole luon­non­la­ki, että pysä­köin­ti­ker­rok­set ovat ankean näköi­siä, mut­ta kovin tavan­omais­ta se kyl­lä on. Lop­pu­tu­los voi käve­li­jän sil­min muis­tut­taa Itäkeskusta.

Kort­te­leis­ta kak­si on tar­koi­tus antaa kump­pa­nuus­kaa­voi­tuk­sen ehdoin ATT:lle. Jos mie­ti­tään, mikä voi­si men­nä vikaan, niin vikaan voi­si men­nä esi­mer­kik­si se, että yksi kort­te­li yhdel­lä raken­nut­ta­jal­la voi muis­tut­taa lii­kaa Ruo­ho­lah­tea. Tosin lis­ta­teks­tis­sä­kin tähän uhkaan oli varauduttu.

Tämä on kaa­va­luon­nos, jon­ka poh­jal­ta on tar­koi­tus toteut­taa idea­kil­pai­lu. Lopul­li­nen kaa­va teh­dään, kun ideat on saatu.

Kun tämä kaa­va on jos­kus val­mis, se vas­taan run­saan kuu­kau­den osuut­ta viras­ton mää­räl­li­sis­sä tavoit­teis­sa. Luon­nok­sia ei lasketa.

Por­nais­ten nie­men kaava

Yksi Hel­sin­gin hie­noim­pia koh­tia. Käve­ly­sil­ta on muu­ten nimet­ty Mat­ti Väi­sä­sen mukaan. Van­taan­joen putouk­sen ala­puo­li­sen altaan ran­ta. Kaa­vaa tar­vi­taan, että aluet­ta voi­daan kun­nos­taa. Luu­lin tämän ole­van kun­nos­sa,  mut­ta päi­vys­tä­vä kau­pun­kie­ko­lo­gi huo­maut­ti, että ete­läi­sem­pi koi­ra­puis­tois­ta sijait­see vää­rin. Sii­tä valuu ravin­tei­ta vie­rei­seen leh­toon, eikä leh­to halua ravinteita.

Munk­ki­vuo­ren ratikka

Viras­to on sel­vit­tä­nyt aja­tuk­sen jat­kaa vain nelos­ta Munk­ki­vuo­reen ja toden­nut aja­tuk­sen huo­nok­si. Lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set kas­va­vat. Vähän pro­tes­toin näi­tä las­kel­mia vas­taan. Niis­tä puut­tuu se, että on pal­jon muka­vam­paa mat­kus­taa tasai­ses­ti kul­ke­vas­sa rati­kas­sa kuin täri­se­väs­sä bus­sis­sa. Jos mat­kus­ta­ja valit­see oman muka­vuu­ten­sa takia hitaam­man rati­kan, kun voi­si men­nä nopeam­mal­la bus­sil­la, syn­tyy tap­pio­ta, kos­ka muka­vuus ei ole las­kel­mas­sa muka­na, mut­ta mene­tet­ty aika on. Eko­no­mis­ti­kou­lu­tuk­sen saa­neen sil­mis­sä tämä on absur­dia, kos­ka tuo valin­ta osoit­taa, että asia­kas pitää hitaam­paa ratik­kaa parem­pa­na. Nyt kyl­lä tun­nus­te­taan rati­kan bus­sia pie­nem­pi nousu­vas­tus (oli­ko­han ter­mi oikein?) mut­ta tämä muut­tuu las­kel­mas­sa hyö­dyk­si vain, jos se lisää jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio­ta ja/tai lip­pu­tu­lo­ja. Jos nousu­vas­tuk­sen ero vas­taa kol­mea minuut­tia mat­ka-ajas­sa, se pitäi­si hin­noi­tel­la kol­men minuu­tin hintaiseksi.

Näyt­tää kui­ten­kin rea­lis­ti­sem­mal­ta yrit­tää vain kat­kais­ta tuo kyt­ken­tä tun­ne­liin. Sel­vi­tet­tä­köön siis sitä, miten Turun­väy­lä on mah­dol­lis­ta ylit­tää tasos­sa ilman tunnelia.Tästähän täl­lä blo­gil­la on kes­kus­tel­tu jo viik­ko. Samal­la voi tut­kia mui­ta­kin reit­ti­vaih­toeh­to­ja. Esi­mer­kik­si sel­lais­ta, jos­sa ratik­ka menee Huo­pa­lah­den ase­mal­le tai muu­ten vain yhyt­täi­si jokeriratikan.

Tii­vis­tä­mis­kaa­va Vartioharjussa

Van­hen­tu­nut väl­jä asuin- ja teol­li­suus­kaa­va kor­ja­taan yleis­kaa­van mukai­sek­si ker­ros­ta­lo­kaa­vak­si Itä­väy­län var­rel­la Var­tio­har­jus­sa. (Höh: Por­voo­seen mene­vä pyö­rä­reit­ti kat­ken­nee raken­nus­töi­den ajaksi)

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lausun­to met­ron kapa­si­tee­tin riit­tä­vyy­des­tä lyhyil­lä junilla

Riit­tää toden­nä­köi­ses­ti, mut­ta useam­pi jou­tuu sei­so­maan. Näin se var­maan­kin on, mut­ta kyl­lä oli tyh­mä pää­tös aika­naan lyhen­tää asemia.

Lausun­nos­sa alle­vii­va­taan näky­väs­ti ja aiheel­li­ses­ti, että kapa­si­tee­tin riit­tä­vyys edel­lyt­tää ratik­ka­sil­taa Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan, jot­ta sekin väki ei tun­ki­si ahtai­siin metroihin.

Kun pamflet­tim­me Seu­raa­vat 400 000 hel­sin­ki­läis­tä pan­naan toi­meen, kapa­si­teet­ti ei rii­tä, mut­ta mepä esi­täm­me lisää rai­deyh­teyk­siä met­ron taak­kaa helpottamaan.

56 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 30.10.2012”

 1. Se olin minä joka niis­tä koi­ra­puis­tois­ta hauk­kui (pun inten­ded). Tie­dä kuin­ka suu­ri ja toden­nä­köi­nen ongel­ma, mut­ta mah­dol­li­nen. Sem­min­kin, kun tuo maas­to vähän viet­tää sin­ne leh­toon päin. Kevääl­lä­hän nuo ravin­teet levi­ää, sula­mis­ve­sien mukana.

  Voi sen kor­ja­ta esim. kun­non oji­tuk­sel­la­kin, mut­ta hel­poin­ta oli­si var­maan siir­tää se ete­läi­sem­pi koi­ra-aitaus sen park­ki­pai­kan ja tien vie­reen. Ei sil­le mitään estet­tä liene?

  Se on pak­ko yrit­tää vai­kut­taa nyt täl­lä tasol­la, kun Otso kui­ten­kin menee kaup­su­lau­ta­kun­taan, eikä sit­ten ole enää ketään tut­tu­ja YTLK:ssa 🙂

 2. Täs­sä kaa­vas­sa lukee, että se on piir­ret­ty mit­ta­kaa­vas­sa 1:1000, mut­ta tämä ei tie­to­ko­neen näy­töl­lä tar­koi­ta yhtään mitään. Haluan mittajanan!”

  Onhan sii­nä kuvan ala­reu­nas­sa 100 met­rin mit­ta­ti­kut. Koko kuvan leveys näyt­täi­si ole­van noin 380 metriä.

  Peri­aat­tees­sa kyl­lä tie­to­ko­neen näy­tön­kin voi suh­teut­taa. Acro­bat Pros­sa (mut­ta var­maan myös mak­sut­to­mas­sa Ado­be Rea­de­ris­sa) on dpi-ase­tus, jol­la voi skaa­la­ta 100 % zoo­min näyt­tä­mään pdf:n luon­nol­li­ses­sa koos­sa. Sen voi teh­dä vaik­ka käsin niin, että avaa A4-doku­men­tin, aset­taa 100 % zoo­miin ja sää­tää sit­ten dpi-ase­tus­ta A4-arkin avul­la niin, että arkin koko on näy­töl­lä ja pape­ril­la sama.

  Lisäk­si ohjel­mas­ta pitäi­si löy­tyä mit­taus­työ­ka­lu, joka ilmoit­taa pdf:istä val­miik­si sent­ti­met­re­jä, näy­tös­tä riip­pu­mat­ta. Pdf:llähän on aina jokin sivu­ko­ko mää­ri­tet­ty­nä. Se ei ole kos­kaan vain pik­se­lei­tä, vaan aina jos­sa­kin fyy­si­ses­sä koossa.

 3. Munk­ki­vuo­ren rati­kan osal­ta on nyt sel­vi­tet­ty vaih­toeh­to­ja, mah­dol­li­sia ja mah­dot­to­mia, riit­tä­väs­ti. Ei kan­na­ta enää sel­vit­tää, nyt on aika siir­tyä teko­vai­hee­seen. Siis mää­rä­tä vir­ka­mie­het teke­mään han­ke­suun­ni­tel­maa siten, että tämä nyt esi­tet­ty vaih­toeh­to saa­daan lii­ken­tee­seen esim. 2015 men­nes­sä. Joku aika­tau­lu on vir­ka­mie­hil­le annet­ta­va, muu­ten asia ei etene.

  Huo­pa­lah­den­ties­tä ja Joke­ris­ta en oli­si huo­lis­sa­ni – se Huo­pa­lah­den­tien ratik­ka toteu­tuu sit­ten Joke­rin myö­tä ja on eril­li­nen han­ke, jol­le kyl­lä riit­tää matkustajia.

 4. Por­voon suun­taan voi muu­ten hyvin ajaa myös Var­tio­ky­län­tie­tä tai (Mar­ja­nie­men ran­to­jen jat­kok­si) mai­se­ma­reit­tiä Varjakanvalkama–Linnavuorentie…

  1. Yri­tän vält­tää sitä Var­tio­ky­län­tie­tä, kos­ka sii­nä oikeas­taan pako­te­taan pyö­räi­li­jä aja­maan ala­mäes­sä hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti jal­ka­käy­tä­väl­lä niin, että näky­vyys piha­liit­ty­mil­le on nol­la. Jos siel­tä pauk­kaa auto eteen, auto on tie­tys­ti syyl­li­nen, mut­ta se ei pal­jon loh­du­ta. Minus­ta onvää­rin pakot­taa fil­la­ri jal­ka­käy­tä­väl­le olo­suh­teis­sa, jois­sa tur­val­li­ses­ti ei voi ajaa kuin kor­kein­taan kahtakymppiä.

 5. Joel Jal­ka­nen:
  Se olin minä joka niis­tä koi­ra­puis­tois­ta hauk­kui (pun inten­ded). Tie­dä kuin­ka suu­ri ja toden­nä­köi­nen ongel­ma, mut­ta mah­dol­li­nen. Sem­min­kin, kun tuo maas­to vähän viet­tää sin­ne leh­toon päin. Kevääl­lä­hän nuo ravin­teet levi­ää, sula­mis­ve­sien mukana.

  Hei haloo…

  Aivan tuon kaa­va-alu­een vie­reen, sii­hen leh­toon las­kee hai­se­va avo­vie­mä­ri suo­raan jät­teen­kä­sit­te­ly­fir­man tontilta. 

  Niin, koi­ra-aitaus­han täs­sä on ongelma.

 6. Esi­tys­lis­ta:
  “Kala­sa­ta­man kes­kuk­sen kor­kean raken­ta­mi­sen aiheut­ta­mat vai­ku­tuk­set kaa­va-alu­eel­le ovat huo­mat­ta­vat. Näi­tä haas­tei­ta sekä mui­ta ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia tul­laan tar­kis­ta­maan kaa­voi­tus­työn ede­tes­sä mm. alu­ees­ta jär­jes­tet­tä­vän idea­kil­pai­lun avulla.”

  Kala­sa­ta­man kes­kuk­sen varjostusselvitys:

  2. KESKUKSEN POHJOISPUOLISET KORTTELIT
  Tor­nit var­jos­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti kah­ta välit­tö­mäs­ti kes­kuk­sen poh­jois­puo­lel­le ole­vaa kort­te­lia. Kort­te­lei­den suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da kes­kuk­sen var­jos­tus­vai­ku­tus toi­min­to­jen sijoit­te­lus­sa. Eri­tyi­ses­ti asu­mi­sen sijoit­ta­mis­ta var­joi­sim­mil­le jul­ki­si­vun osil­le tuli­si välttää.”
  http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2012/Ksv_2012-04–17_Kslk_13_Pk/EFB62F3E-C1B6-43C4-871637320532F431/Liite.pdf

  -> Onko nyt tar­koi­tus lait­taa kau­pun­gin vuo­kra-asu­jat ton­til­le johon ei pais­ta sädet­tä­kään aurin­koa? Muis­tut­taa vähän opis­ke­li­ja­po­lo­jen koh­ta­loa Lah­den­tien alus­sa, jos­sa opis­ke­li­ja-asun­to­la raken­net­tiin moo­to­ri­tie­liit­ty­män melua­leel­le “hotel­li­ton­til­le”.

 7. KariS: Hei haloo… 

  Aivan tuon kaa­va-alu­een vie­reen, sii­hen leh­toon las­kee hai­se­va avo­vie­mä­ri suo­raan jät­teen­kä­sit­te­ly­fir­man tontilta. 

  Niin, koi­ra-aitaus­han täs­sä on ongelma.

  Haloo itsel­le­si. Että kos­ka alu­eel­la on jo kuor­mi­tus­ta, sitä voi­daan ihan hyvin vie­lä lisätä?

  Koi­ra-aitaus­asi­aan ei kan­na­ta kau­heas­ti tuh­la­ta voi­ma­va­ro­ja, pie­ni asia­han se on, mut­ta jos se oli­si hel­pos­ti hoi­det­ta­vis­sa tai aina­kin lie­ven­net­tä­vis­sä, niin mik­sei? Sano­kaa, mik­si sen aitauk­sen pitää olla sil­lä nii­tyl­lä juu­ri tuol­la koh­dal­la niin kyl­lä minä uskon.

  Lisäk­si se oja las­kee mereen ja rehe­vöit­tää ennen kaik­kea ran­to­jaan. Ton­ne luo­teis­reu­nal­le sen vai­ku­tus tus­kin kau­heas­ti ulottuu(?)

 8. Osmo:

  Minus­ta on vää­rin pakot­taa fil­la­ri jal­ka­käy­tä­väl­le olo­suh­teis­sa, jois­sa tur­val­li­ses­ti ei voi ajaa kuin kor­kein­taan kahtakymppiä. 

  Lap­sien kans­sa usein jal­ka­käy­tä­vil­la liik­ku­va­na voin tode­ta, ettei siel­lä jal­ka­käy­tä­väl­lä muu­lai­sia olo­suh­tei­ta olekaan.

  Siis käve­li­jöil­le.

 9. Mil­tä-näyt­tää-ruu­tu väit­tää minun kir­joit­ta­van tätä kel­lo 13:51. Eikä. Nyt on 23:37.

  Jus­si:
  -> Onko nyt tar­koi­tus lait­taa kau­pun­gin vuo­kra-asu­jat ton­til­le johon ei pais­ta sädet­tä­kään aurin­koa? Muis­tut­taa vähän opis­ke­li­ja­po­lo­jen koh­ta­loa Lah­den­tien alus­sa, jos­sa opis­ke­li­ja-asun­to­la raken­net­tiin moo­to­ri­tie­liit­ty­män melua­leel­le “hotel­li­ton­til­le”.

  Kir­joi­tin seu­raa­van ennen kuin olin näh­nyt tuo­ta. Samaa uumoi­len ja kiroan. Muka­na pari muu­ta­kin seikkaa.

  Täs­tä eteen­päin Ode (väliot­si­kot minun):

  PYSÄKÖINTIKERROKSET

  — - — Kol­me kort­te­lia, pää­osin asu­mis­ta ja kor­kei­siin raken­nuk­siin rajoit­tu­val­ta osal­ta toi­mis­toa. Mik­ko Säre­lä kiin­nit­ti huo­mio­ta sii­hen, että tämä toi­mis­to­kort­te­li on ”jalus­tal­la” mikä tar­koit­taa, että kol­me alin­ta ker­ros­ta on pysä­köin­tiä. Ei ole luon­non­la­ki, että pysä­köin­ti­ker­rok­set ovat ankean näköi­siä, mut­ta kovin tavan­omais­ta se kyl­lä on. Lop­pu­tu­los voi muis­tut­taa Itäkeskusta. 

  Onko geo- tai vesi­tek­ni­ses­ti ihan mah­do­ton­ta kai­vaa nii­tä pel­ti­si­ka­luo­lia maan­pin­nan alle? Autot kai aja­vat ramp­pia yhtä hyvin alas- kuin ylös­päin, eikä kaa­ra­va­ras­to luon­non­va­loa tar­vit­se. Oli­si ihmi­syy­den ja kult­tuu­rin voit­to, jos ne sai­si edes pai­nu­maan lähem­mäk­si helvettiä.

  Seu­raa­vas­sa sano­tun voi yleis­tää kos­ke­maan kaik­kia vas­taa­via hankkeita.

  Vaik­ka ei edes puhut­tai­si katu­mai­se­mas­ta mitään, on joten­kin tol­ku­ton­ta, että pysä­köin­ti­lai­tok­sen takia tihiön toi­mis­to­töt­te­rö tai mikä tahan­sa var­jos­taa ympä­ris­töään kol­me ker­ros­ta kor­keam­min. Ja vaik­kei var­jo juu­ri sii­nä pai­kas­sa hait­tai­si­kaan, saman räys­täs­lin­jan alle voi­si saa­da enem­män hyö­ty­ne­liöi­tä siir­tä­mäl­lä fiu­de­va­ras­ton kel­la­riin, eikö mitä?

  Unel­miem­me tule­vai­suu­des­sa bii­le­jä ei tie­ten­kään oli­si enää niin pal­jon. Ole­tet­ta­vaa on, että tor­nin jalus­ta­na ole­vat pysä­köin­ti­ker­rok­set oli­si suh­teel­li­sen help­poa muut­taa myö­hem­min apu­ti­lois­ta tosi­toi­mi­ti­loik­si. Se kyl­lä­kään ei vai­kut­tai­si var­jos­tus­point­tiin eikä var­sin­kaan katu­ti­lan ole­muk­seen, ellei muu­tos ulot­tui­si (ylhääl­tä aloi­tet­tu­na) katu­ker­rok­seen asti.

  Toi­saal­ta taas jos­kus vapau­tu­va (ja tar­jon­nan myö­tä hal­pe­ne­va?) maa­na­lai­nen varas­to- tai tapah­tu­ma­ti­la kes­kei­sel­lä­kin seu­dul­la var­maan sit­ten ilah­dut­tai­si joi­ta­kui­ta taho­ja, niin­ku elin­kei­noe­lä­mää ja tree­ni­kämp­pä­vä­keä, vaik­ka sin­ne ei koko­päi­väi­siä työ­paik­ko­ja kau­hean ker­naas­ti sijoittaisikaan.

  Tosin päi­vit­täis-heh­taa­ri­myy­mä­lät — joi­ta ei pitäi­si teh­dä — ovat jo nyt­kin myy­rien maa­il­maa. Rau­ta­kaup­pa, huo­ne­ka­lu- tahi kodin­ko­ne­lii­ke, kier­rä­tys­mes­ta tms., joka myy joko käsin­kan­net­ta­vaa tai fir­man pakul­la kotiin kul­je­tet­ta­vaa tava­raa ja samal­la tar­vit­see myy­mä­län lisäk­si pal­jon varas­to- ja esit­te­ly­ti­laa, saat­tai­si olla pas­se­li hal­tuu­not­ta­ja, sit­ten kun.

  Itä­kes­kus oikeas­taan on ankea vain muu­ten­kin ankeal­ta mota­ril­ta kat­sot­tu­na (tuo­ta­kin vai­ku­tel­maa voi­si kai lie­ven­tää istu­tuk­sin). Jopa se ruu­vi­kier­tei­nen p‑säiliö itä­pääs­sä on koh­tuul­li­sen kes­tet­tä­vä omas­sa raken­nus­tai­teel­li­ses­sa yhtey­des­sään. Pal­jon enem­män mua häi­rit­se­vät lähel­le teh­ty S‑laatikko ja ne kiro­tut mark­ki­noin­tiä­my­röin­nit sisäl­lä Kaup­pa­kes­kus-bulik­sel­la. Yri­tän vält­tää käymistä.

  RATIKKA JA TURUNVÄYLÄ

  — - — Viras­to on sel­vit­tä­nyt aja­tuk­sen jat­kaa vain nelos­ta Munk­ki­vuo­reen ja toden­nut aja­tuk­sen huo­nok­si. Lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set kas­va­vat. Vähän pro­tes­toin näi­tä las­kel­mia vas­taan. Niis­tä puut­tuu se, että on pal­jon muka­vam­paa mat­kus­taa tasai­ses­ti kul­ke­vas­sa rati­kas­sa kuin täri­se­väs­sä bus­sis­sa. Jos mat­kus­ta­ja valit­see oman muka­vuu­ten­sa takia hitaam­man rati­kan, kun voi­si men­nä nopeam­mal­la bus­sil­la, syn­tyy tap­pio­ta, kos­ka muka­vuus ei ole las­kel­mas­sa muka­na, mut­ta mene­tet­ty aika on. Eko­no­mis­ti­kou­lu­tuk­sen saa­neen sil­mis­sä tämä on absur­dia, kos­ka tuo valin­ta osoit­taa, että asia­kas pitää hitaam­paa ratik­kaa parem­pa­na. Nyt kyl­lä tun­nus­te­taan rati­kan bus­sia pie­nem­pi nousu­vas­tus (oli­ko­han ter­mi oikein?) mut­ta tämä muut­tuu las­kel­mas­sa hyö­dyk­si vain, jos se lisää jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio­ta ja/tai lip­pu­tu­lo­ja. Jos nousu­vas­tuk­sen ero vas­taa kol­mea minuut­tia mat­ka-ajas­sa, se pitäi­si hin­noi­tel­la kol­men minuu­tin hintaiseksi. 

  Voi­ko tuol­le las­ken­ta­kaa­val­le — sen pai­no­tuk­sil­le — teh­dä mitään? Voi­ko lau­ta­kun­ta ehdot­taa tarkistusta?

  Onhan tiet­ty tot­ta, että hitaam­pi mat­ka mak­saa tilaa­jal­le enem­män (kalus­ton pää­oma­ku­lut, kul­jet­ta­jien palk­ka) mut­ta muka­vuus lisää lip­pu­tu­lo­ja mikä­li jot­kut sen ansios­ta jät­tä­vät auton­sa kadun­var­teen ja hank­ki­vat kausilipun.

  Taas ker­ran: kysy­mys on myös kau­pun­ki­ku­vas­ta ja ‑kult­tuu­ris­ta, viih­tyi­syys­pal­ve­lus­ta. Ken­ties jopa hyväh­köis­tä mut­ta fik­suis­ta veronmaksajista.

  Menee ohi aihees­ta, mut­ta ihan­teel­lis­ta oli­si, jos auto­no­mis­ta­jat vie­lä saa­tai­siin siir­tä­mään har­voin käy­tet­ty kär­ryn­sä kadun­var­sil­ta ja pihoil­ta edes jon­kin ver­ran syr­jem­mäk­si. Kun­han sel­lai­sia syr­jä­paik­ko­ja ja ‑lai­tok­sia oli­si. Voi­ko sel­lais­ta van­hoil­la alueil­la edis­tää? Kadun­var­si-asu­kas­paik­ko­jen rank­ka kar­sin­ta tai aina­kin mark­ki­na­hin­noit­te­lu okei. Mut­ta puree­ko mikään kun­nal­li­nen pak­ko­val­ta talo­yh­tiöi­den pihoi­hin, jos yhtiön sisäl­lä jyrää joi­den­kui­den meil­tä-ei-mitään-ote­ta-hen­ki? Mil­lä lihak­sil­la kan­ta­kau­pun­gin umpi­kort­te­li­pi­hat on saa­tu suu­res­sa mää­rin sii­vo­tuik­si — onko aina tar­vit­tu jotain kiin­teis­tö­koh­tais­ta pork­ka­naa? Has­sua etten tie­dä tai aina­kaan muista.

  Näyt­tää kui­ten­kin rea­lis­ti­sem­mal­ta yrit­tää vain kat­kais­ta tuo kyt­ken­tä tun­ne­liin. Sel­vi­tet­tä­köön siis sitä, miten Turun väy­lä on mah­dol­lis­ta ylit­tää tasos­sa ilman tunnelia. 

  Mil­lä aika­täh­täyk­sel­lä sitä tun­ne­lia tupu­te­taan, sikä­li mikä­li? Ja sine­töi­si­kö se väis­tä­mät­tä väy­län motariluonteen?

  Mis­sä ajas­sa ratik­ka­tien raken­teet kuo­let­tai­si­vat itsen­sä? Onko mah­dol­lis­ta ennen veden­pai­su­mus­ta pääs­tä sii­hen, että taa­ja­ma-alu­eel­la rati­kat pää­se­vät aina pysäh­ty­mät­tä samas­sa tasos­sa ison­kin kadun yli?

  Samal­la voi tut­kia mui­ta­kin reit­ti­vaih­toeh­to­ja. Esi­mer­kik­si sel­lais­ta, jos­sa ratik­ka menee Huo­pa­lah­den ase­mal­le tai joke­ri­ra­ti­kan luo. 

  Suo­ta­vaa oli­si. Eikä sitä Huo­pa­lah­den­tien lin­jaus­ta­kaan sai­si teh­dä mah­dot­to­mak­si. Nopeah­ko maan­pääl­li­nen lin­ja Huo­pa­lah­des­ta Mun­kan ja Mei­kun ohi Töö­löön oli­si kai har­kin­nan arvoi­nen juttu.

  METRON AHTAUS VAI VÄLJYYS JA VAIHTOJOS PITÄÄ PAHOISTA VALITA

  — - — Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lausun­to met­ron kapa­si­tee­tin riit­tä­vyy­des­tä lyhyil­lä junilla

  Riit­tää toden­nä­köi­ses­ti, mut­ta useam­pi jou­tuu sei­so­maan. Näin se var­maan­kin on, mut­ta kyl­lä oli tyh­mä pää­tös aika­naan lyhen­tää ase­mia. Lausun­nos­sa alle­vii­va­taan näky­väs­ti ja aiheel­li­ses­ti, että kapa­si­tee­tin riit­tä­vyys edel­lyt­tää ratik­ka­sil­taa Kruu­nu­vuo­ren­ran­taa, jot­ta sekin väki ei tun­ki­si ahtai­siin metroihin. 

  Näin on per­ke­le. Sii­tä, mitä sei­so­mis­pak­ko vai­kut­taa jouk­ko­kul­ke­mi­sen kil­pai­lu­ky­kyyn, ei ole pal­jon pukahdettu.

  Mut­ta nyt: rau­hal­li­si­na aikoi­na var­maan­kin voi­daan ajel­la koh­tuu­mu­ka­vas­ti kah­den vau­nu­pa­rin junil­la idäs­tä län­teen. Ruuh­ka-aikoi­na saat­taa olla parem­pi vaih­toeh­to ajaa Kau­koi­däs­tä Kamp­piin kol­men vau­nu­pa­rin junil­la ja vaih­dat­taa sii­nä kah­den vau­nu­pa­rin kalui­hin. Tört­töä ja tylsää.

  Kum­pi on parem­pi, kak­si­pät­käi­siä koko mat­kan vai vaih­to lai­tu­ril­ta toi­sel­le, on syy­tä arvioi­da mel­koi­sel­la huo­lel­la ja har­hat­to­mal­la kaavalla.

 10. Näyt­tää kui­ten­kin rea­lis­ti­sem­mal­ta yrit­tää vain kat­kais­ta tuo kyt­ken­tä tun­ne­liin. Sel­vi­tet­tä­köön siis sitä, miten Turun väy­lä on mah­dol­lis­ta ylit­tää tasos­sa ilman tunnelia.Tästähän täl­lä blo­gil­la on kes­kus­tel­tu jo viik­ko. Samal­la voi tut­kia mui­ta­kin reit­ti­vaih­toeh­to­ja. Esi­mer­kik­si sel­lais­ta, jos­sa ratik­ka menee Huo­pa­lah­den ase­mal­le tai muu­ten vain yhyt­täi­si jokeriratikan.”

  Kek­su­te­lut j o viik­ko. Eikö pikem­min voi­si sanoa v a s t a viikko. 

  Pitä­si kai vähän jatel­la miten hom­maa jatketaan.

 11. Onko nyt tar­koi­tus lait­taa kau­pun­gin vuo­kra-asu­jat ton­til­le johon ei pais­ta sädet­tä­kään aurin­koa? Muis­tut­taa vähän opis­ke­li­ja­po­lo­jen koh­ta­loa Lah­den­tien alus­sa, jos­sa opis­ke­li­ja-asun­to­la raken­net­tiin moo­to­ri­tie­liit­ty­män melua­leel­le “hotel­li­ton­til­le”.

  Enpä usko, että tuol­la on sen kum­mem­paa kuin Meri­haan alem­mis­sa ker­rok­sis­sa tai Töö­lön kivi­ta­lo­jen ensim­mäi­sis­sä asuin­ker­rok­sis­sa. Luu­len, että tuol­le pai­kal­le Kala­sa­ta­man tule­van kes­kuk­sen vie­reen moni opis­ke­li­ja meni­si var­joi­saan kämp­pään todel­la pal­jon mie­luum­min kuin Lah­den­väy­län ja Kos­ke­lan­tien liittymään.

 12. Samal­la voi­si esit­tää kysy­myk­sen sii­tä, mik­si ne kai­kis­ta poh­joi­sim­mat ton­tit Her­man­nin ran­ta­tien var­rel­la ovat niin suu­ria. Tulee Her­man­nin ran­ta­tiel­le jalan­kul­ki­jan näkö­kul­mas­ta huo­no jul­ki­si­vu täl­lä peri­aat­teel­la. Tuo pitäi­si pilk­koa samal­la taval­la nel­jään osaan kuin itä­puo­lel­la korttelia.

 13. Mik­ko Säre­lä kiin­nit­ti huo­mio­ta sii­hen, että tämä toi­mis­to­kort­te­li on ”jalus­tal­la”, mikä tar­koit­taa, että kol­me alin­ta ker­ros­ta on pysä­köin­tiä. Ei ole luon­non­la­ki, että pysä­köin­ti­ker­rok­set ovat ankean näköi­siä, mut­ta kovin tavan­omais­ta se kyl­lä on. Lop­pu­tu­los voi käve­li­jän sil­min muis­tut­taa Itäkeskusta.

  Suu­rin vahin­ko tapah­tuu jo sii­nä, ettei katu­ta­sos­sa ole jalan­kul­ki­jal­le mitään. Se, onko lop­pu­tu­lok­se­na tyh­jää sei­nää vai jotain muu­ta, on sivuseik­ka. Ei näin, täl­lä pai­kal­la pitäi­si olla kantakaupunkia.

 14. Auro­ran sil­ta näyt­tää vih­doin val­mis­tu­van. Net­ti­kes­kus­te­lu­jen perus­teel­la monet tun­tu­vat pitä­vän sil­taa tur­han kal­lii­na ja tar­peet­to­ma­na. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta kuul­la näke­myk­siä­si sil­las­ta. Min­kä takia se piti raken­taa, ja seu­raa­ko myö­häs­ty­mi­ses­tä min­kään­lai­sia sank­tioi­ta urakoitsijalle?

  1. Sank­tiois­ta en tie­dä. Pitäi­si tie­tys­ti seu­ra­ta, sil­lä jos sak­ko­py­kä­lää ei sopi­muk­ses­sa ole, kaik­kai myö­häs­tyy. Tuos­sa sil­las­sa ja sen hin­nas­sa on kau­pun­ki­ku­vaa enem­män kuin pyöräyhteyttä.

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yri­tän vält­tää sitä Var­tio­ky­län­tie­tä, kos­ka sii­nä oikeas­taan pako­te­taan pyö­räi­li­jä aja­maan ala­mäes­sä hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti jal­ka­käy­tä­väl­lä niin, että näky­vyys piha­liit­ty­mil­le on nolla

  Jos Itä­väy­län vie­rei­nen pyö­rä­tie pois­tuu käy­tö­tä, minä aina­kin ryh­dyn aja­maan Por­voo­seen Vuo­saa­ren sata­man kaut­ta. Eli
  joten­sa­kin näin: http://goo.gl/maps/HDJiV . Kos­ka yleen­sä ei ole kii­re mihin­kän pyö­rä­len­kil­lä, voi hyvin ajaa hie­man pidem­pää reittiä.

  1. Minul­le se on kesäi­nen arkiyh­teys, jos­sa tar­koi­tuk­se­na on pääs­tä peril­le. Var­tio­ky­län­tien reit­ti on yhtä nopea, ja tus­kin sii­tä auto­ra­dal­la aja­mi­ses­ta nyt sak­ko­joa tulee, kos­ka näkee­hän polii­si­kin, että yhteys­jal­ka­käy­tä­väl­lä ajo on vaa­ral­lis­ta tont­ti­liit­ty­mien takia.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kuin­nal­la ei ole bud­jet­ti­val­taa mää­rä­tä raken­ta­maan jokin raideyhteys.

  Lau­ta­kun­ta voi sil­ti mää­rä­tä teke­mään han­ke­suun­ni­tel­man. Sii­nä menee vuo­si. On sit­ten hyvää aikaa neu­vo­tel­la kulis­seis­sa rahat. Nii­tä tar­vi­taan “vas­ta” 2014 budjettiin.

  1. Bud­je­tis­ta neuv­bo­tel­laan tänään. Sii­nä on inves­toin­ti­koh­teet myös tule­vil­le vuo­sil­le. Jos saa­vat rahat Munk­ki­vuo­ren ratik­kaan, toki se suunnitellaan.

 17. Osmo:

  Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan lausun­to met­ron kapa­si­tee­tin riit­tä­vyy­des­tä lyhyil­lä junilla
  Riit­tää toden­nä­köi­ses­ti, mut­ta useam­pi jou­tuu sei­so­maan. Näin se var­maan­kin on, mut­ta kyl­lä oli tyh­mä pää­tös aika­naan lyhen­tää asemia.”

  Eikö kukaan ole vie­lä huo­man­nut, että lyhyet junat ovat yksi par­hais­ta kei­nois­ta lisä­tä pyö­räi­lyn kul­ku­ta­pao­suut­taa Hel­sin­gis­sä? Jos ja kun met­ros­sa jou­tuu sei­so­maan — ja monis­sa vau­nuis­sa on tukah­dut­ta­van kuu­ma seis­tä ilmas­toin­nin ja nari­koi­den puut­teen takia — on ihan sama hikoil­la fil­la­ril­la idäs­tä keskustaan. 

  Voi­si­ko kui­ten­kin samal­la hoi­taa kel­po pyö­rä­tien tai jopa pyö­rä­kais­tat met­ro­vart­ta pit­kin päät­te­reil­tä kes­kus­taan. Sääs­ty­neill­lä kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la voi­si ehkä­pä saa­da mel­kein­pä Köpik­sen pyö­rä­highway­ta vas­taa­vat reitit.

  Vähin­tään­kin voi­si pääl­lys­tää Kulos­aa­ren sil­lan KLV:n uusiksi.

 18. Vilel Kom­si kirjoitti:

  Itä­kes­kus oikeas­taan on ankea vain muu­ten­kin ankeal­ta mota­ril­ta kat­sot­tu­na (tuo­ta­kin vai­ku­tel­maa voi­si kai lie­ven­tää istu­tuk­sin). Jopa se ruu­vi­kier­tei­nen p‑säiliö itä­pääs­sä on koh­tuul­li­sen kes­tet­tä­vä omas­sa raken­nus­tai­teel­li­ses­sa yhtey­des­sään. Pal­jon enem­män mua häi­rit­se­vät lähel­le teh­ty S‑laatikko ja ne kiro­tut mark­ki­noin­tiä­my­röin­nit sisäl­lä Kaup­pa­kes­kus-bulik­sel­la. Yri­tän vält­tää käymistä.”

  Olin kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten muu­ta­man vuo­den opet­ta­ja­na Itä­kes­kuk­sen lukios­sa, ja muu­ten­kin jou­dun aika usein sitä kaut­ta kulkemaan.

  Kat­sel­les­sa­ni uut­ta tyy­lik­kään (tai ankean) har­maa­ta Pris­maa Itä­väy­län ja Kehä I:n ris­teyk­ses­sä tote­sin mie­les­sä­ni sllä ole­van defi­nii­tis­ti yksi hyvä puo­li: Se nos­ti Itä­kes­kuk­sen kaup­pa­kes­kuk­sen ark­ki­teh­to­nis­ta arvoa sil­mis­sä­ni- ja kai mui­den­kin silmissä.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Yri­tän vält­tää sitä Var­tio­ky­län­tie­tä, kos­ka sii­nä oikeas­taan pako­te­taan pyö­räi­li­jä aja­maan ala­mäes­sä hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti jal­ka­käy­tä­väl­lä niin, että näky­vyys piha­liit­ty­mil­le on nol­la. Jos siel­tä pauk­kaa auto eteen, auto on tie­tys­ti syyl­li­nen, mut­ta se ei pal­jon loh­du­ta. Minus­ta onvää­rin pakot­taa fil­la­ri jal­ka­käy­tä­väl­le olo­suh­teis­sa, jois­sa tur­val­li­ses­ti ei voi ajaa kuin kor­kein­taan kahtakymppiä.

  Aika tyy­pil­lis­tä pyö­räi­li­jä kom­men­toin­tia. Entä jos siel­tä pihal­ta tulee eteen lap­si? Nopeus on sovi­tet­ta­va tilan­net­ta varten.

  Oli­si­kin hyvä jos pyö­räi­li­jöil­le saa­tai­siin nopeus­ra­joi­tuk­set esi­mer­kik­si 15 km/h ja kau­pun­gis­sa 10 km/h ja päi­vä­sak­ko­jär­jes­tel­mä, saat­tai­si vähän rau­hoit­tua se tör­keä tois­ten ihmis­ten vaarantaminen.

  1. Täs­sä koh­das­sa pyö­räi­li­jän pakot­ta­mi­ses­sa jal­ka­käy­tä­väl­le ei ole mitään jär­keä. Auto­jen nopeus­ra­joi­tus on 30 km/h (muis­taak­se­ni) joten on palj­hon tur­val­lik­sem­paa ajaa ajo­ra­dal­la kuin jalkakäytävällä.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Bud­je­tis­ta neuv­bo­tel­laan tänään. Sii­nä on inves­toin­ti­koh­teet myös tule­vil­le vuo­sil­le. Jos saa­vat rahat Munk­ki­vuo­ren ratik­kaan, toki se suunnitellaan.

  Ne yli seu­raa­van vuo­den mene­vät on ennen­kin ollut viit­tel­li­siä, aina­kin pää­tel­len sii­tä miten ovat toteu­tu­neet. Lau­ta­kun­ta voi ihan hyvin päät­tää että ede­te­ään han­ke­suun­ni­tel­maan, bud­jet­ti­kin sit­ten tarkentuu.

 21. Nelo­sen hän­tää on näkö­jään hei­lu­tel­tu ja desi­maa­le­ja tut­kit­tu, ei sii­tä enempää. 

  Pal­ve­lu­ta­so riip­puu myös sii­tä, miten mat­ka jat­kuu kes­kus­taan. Nelo­nen on Hel­sin­gin rata­ver­kos­sa ”kau­ko­ju­na”. Suo­ri­tet­tu­aan keräi­ly­teh­tä­vän­sä Munk­ki­vuo­res­sa, sen pitäi­si men­nä suo­rin­ta tie­tä cityyn, jon­ne suu­rin osa mat­kus­ta­jis­ta­kin on menossa.

  Kaik­kein höl­möin vaih­toeh­to oli­si vetää nelo­nen Rune­ber­gin­ka­tua pit­kin Hie­ta­lah­teen, sit­ten meil­lä oli­si kah­dek­si­kon kans­sa kak­si lin­jaa Töö­lös­tä, joil­la kum­mal­la­kaan ei pää­si­si Rautatieasemalle.
  Ei ole myös­kään loo­gis­ta vetää kak­sia saman­suun­tai­sia kis­ko­ja 300 m:n välein , peit­to ei sii­tä pal­jon parane. 

  Lisäk­si Töö­lön­ka­tu menee pilal­le sekä kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti, että lii­ken­teel­li­ses­ti. Toi­saal­ta se menee tuk­koon, kun eril­li­siä rai­tio­vau­nu­kais­to­ja ei sovi, toi­saal­ta auto­jen nopeu­det kiih­ty­vät, jos kadun­var­si­park­ki­pai­kat poistetaan.

  Sen sijaan Mec­he­li­nin­ka­dun bule­var­dil­la on Sonc­kin suun­ni­tel­mien jäl­jil­tä val­mii­na kes­ki­kais­ta kis­koil­le. Sitä kaut­ta kul­ke­va lin­ja pal­ve­li­si parem­min Töö­lön län­sio­sia ja ran­ta­vyö­hy­ket­tä. Logis­ti­ses­ti oli­si jär­ke­vää laa­jen­taa kol­mo­sen poh­jois­ta ren­gas­ta ja vetää kis­kot Man­ner­hei­min­tien ylit­se Mec­he­li­nin­ka­dul­le. Siel­tä se voi­si jat­kaa Arka­dian­ka­tua Lasi­pa­lat­sil­le. Näin kol­mo­sen Man­ner­hei­min­tiel­tä vaa­ti­ma kapa­si­teet­ti oli­si mui­den lin­jo­jen käytössä.

  Kis­ko­ja kului­si saman ver­ran kuin Töö­lön­ka­dun vaihtoehdossa.

 22. Mut­ta tää Kala­sa­ta­ma, ei täm­möis­tä nyt ihan oikeas­ti vuon­na 2012 voi teh­dä. Se tulee näyt­tä­mään par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa tältä
  http://goo.gl/maps/f9Czo
  tai sit­ten alu­een raken­nus­pe­rin­töä kunnioittaen
  http://goo.gl/maps/20yuV
  Kum­pi­kin on aivan äly­tön­tä alu­eel­la on joka isoim­man kan­ta­kau­pun­gin laa­jen­nuk­sen kes­kus­ta. Teh­täi­siin­kö tuom­mois­ta vaik­ka Hakaniemeen?

  Lau­ta­kun­ta mini­mis­sään voi­si kir­ja­ta että kadun­vas­tai­sel­la sei­näl­le ei ole pysä­köin­ti­ti­lo­ja. Niis­sä on ikku­nat ja sil­leen, ettei näy­tä ihan kar­meel­ta. Ark­ka­rit sit­ten miet­ti­kööt miten ne ton hal­lit teke­vät jos teke­vät, sitä var­ten­han täs­sä on kil­pai­lu. Se että nii­tä park­ki­hal­le­ja kut­suu urhei­lu­ti­loik­si niin kuin että saa käyt­tää sii­hen­kin ei pelas­ta mitään, Kisa­hal­lin park­kis­kin on viral­li­ses­ti urheilukenttä.

  Ja KT-mer­kin­tä sil­le kort­te­lil­le eli voi teh­dä myös asun­to­ja, perus­te­lu mik­sei näin voi­si teh­dä ei ole minus­ta pätevä:

  Itä­väy­län lii­ken­teen pako­kaa­su­pääs­tö­jen hait­ta-alu­een arvioi­daan ulot- tuvan noin 52 met­rin pää­hän väy­läs­tä. Hait­ta-alue ei ulo­tu kaa­va- alu­een asuin­kort­te­lei­hin saakka.

  No mut­ta just­han se Itä­väy­lä lai­te­taan beto­ni­kan­nen alle tuos­sa koh­den, pitää­kö sitä nyt oikeas­ti ruve­ta vah­taa­maan etäi­syyk­siä vie­lä tunneleihinkin?

  Makua­sia, mut­ta Antai­sin myös kil­pai­li­joil­le vapau­den halu­tees­seen muo­ka­ta Tuk­ku­toi­men­ku­jaa. Minus­ta on joten­kin outoa että levein jalan­kul­ku­väy­lä on poi­kit­tain pää­kul­kusuun­taan näh­den. Mut­ta ehkä minä en vaan ymmär­rä mitä täs­sä on haettu.

 23. Mat­ti Kin­nu­nen: Kos­ka yleen­sä ei ole kii­re mihin­kän pyö­rä­len­kil­lä, voi hyvin ajaa hie­man pidem­pää reittiä.

  Puru­ra­dan kier­toon ver­rat­ta­vil­la pyö­rä­len­keil­lä näin onkin. Tär­ke­ää on kilo­met­rit, ei aika. Saman len­kin voi kier­tää vaik­ka kym­me­nen kertaa.

  Sit­ten on näi­tä asioin­ti- ja työ­mat­ko­ja, jois­sa mat­kaan käy­te­tyn ajan pitä­mi­nen mini­mis­sä on tär­kein­tä. Pitää pääs­tä pai­kas­ta A paik­kaan B.

  Tont­ti­liit­ty­män tai lii­ke­huo­neis­to­jen tai rap­pu­käy­tä­vien ovien edes­tä kul­ke­vat yhdis­te­tyt kevyen lii­ken­teen väy­lät jois­sa pyö­rä jou­tuu aja­maan oikeal­la ovi­sei­nän­vier­tä tuli­si kiel­tää suunnitteluohjeessa! 

  Hiu­kan tur­val­li­sem­paa jos on jaet­tu väy­lä ja pyö­rä­osuu­den ja ulko-ovien välis­sä on sel­keä ja leveä jalan­kul­kuo­suus. Mut­ta ei sekään kyl­lä kovin hyvin toi­mi eli kan­ta­kau­pun­ki­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä ei voi teh­dä jär­ke­viä pyö­rä­tie­rat­kai­su­ja muten kuin ajo­ra­dan reu­nan pyöräkaistoilla!

 24. Osmo:

  Pyy­dät­kö täl­le jutul­le perustelut:

  Kaa­vat vii­py­vät Hel­sin­gis­sä – kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to suun­nit­te­lee kau­pun­gin­osaa Berliiniin
  Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to on teh­nyt suun­ni­tel­man Ber­lii­nin Tege­lin len­to­ken­tän uusiokäytöstä.

  Asias­ta ker­too viras­ton pääl­lik­kö Tuo­mas Raja­jär­vi Ark­ki­teh­ti­uu­ti­set-leh­den haastattelussa.

  Tege­lin van­ha len­to­kent­tä­alue aio­taan raken­taa asun­toa­lu­eek­si, kun­han pahoin vii­väs­ty­nyt Ber­lin-Bran­den­bur­gin kent­tä saa­daan avat­tua lii­ken­teel­le mah­dol­li­ses­ti keväällä.

  Raja­jär­ven mukaan ber­lii­ni­läi­set ovat vas­ta­vuo­roi­ses­ti suun­ni­tel­leet kort­te­lin Kala­sa­ta­man uudel­le asuntoalueelle.”

  http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/kaavat+viipyvat+helsingissa++ndash+kaupunkisuunnitteluvirasto+suunnittelee+kaupunginosaa+berliiniin/a850802

  Mikä­li tämä han­ke on vii­väs­tyt­tä­nyt yhden­kin neliön kaa­voi­tus­ta HELSINGISSÄ, niin viras­ton pääl­li­köl­le on annet­ta­va potkut! 

  Lisäk­si oli­si aiheel­lis­ta lait­taa pai­net­ta viras­ton suun­taan ja kysyä uudelleen:
  — Saa­vu­te­taan­ko ase­te­tut kaa­voi­tus­ta­voit­teet tänä vuonna?
  — Miksi?

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Esi­mer­kik­si sel­lais­ta, jos­sa ratik­ka menee Huo­pa­lah­den ase­mal­le tai muu­ten vain yhyt­täi­si jokeriratikan.

  Jos aja­tel­laan eri ajo­neu­vo­jen kul­ku­ta­pao­suuk­sia, niin juna on se masii­na, johon voi saa­da ihmi­siä siir­ty­mään autos­ta. Yksin­ker­tai­ses­ti sik­si, että juna vain sat­tuu ole­maan erin­omai­sen nopea lai­te kaupunkiseudulla.

  Jos Munk­ki­vuo­res­ta meni­si ruuh­ka-aikaan rai­tio­vau­nu vii­den minuu­tin välein Huo­pa­lah­teen, jos­ta menee juna vii­den minuu­tin välein kes­kus­taan, niin kul­ku­neu­vo­jen odo­tusai­ka on yhteen­sä kes­ki­mää­rin vii­si minuut­tia. Tämä teki­si jopa vaih­dol­li­ses­ta yhtey­des­tä hou­kut­te­le­van vaih­toe­don Munk­ki­vuo­ren asu­keil­le. Samal­la se toi­si hyvän vaih­toeh­don osal­le Huo­pa­lah­den­tien ja Ulvi­lan­tien nur­kan toi­mis­to­jen työntekijöistä.

  Asia kan­nat­tai­si aina­kin sel­vit­tää, kos­ka sil­lä voi­si saa­da aikaan poten­ti­aa­lis­ti aika fik­sua jouk­ko­lii­ken­net­tä. Kyl­lä­hän Munk­ki­vuo­res­ta nyt­kin pää­see Huo­pa­lah­den ase­mal­le, mut­ta 52 menee satun­nai­ses­ti ja kul­kee hitaasti.

 26. Daniel Feder­ley: Lau­ta­kun­ta voi sil­ti mää­rä­tä teke­mään han­ke­suun­ni­tel­man. Sii­nä menee vuo­si. On sit­ten hyvää aikaa neu­vo­tel­la kulis­seis­sa rahat. Nii­tä tar­vi­taan “vas­ta” 2014 budjettiin.

  Tämä­hän kii­tet­tä­vää toi­min­taa. Lai­nai­sin suo­ras­taan nrit­tiklas­sik­koa “Open government!”

  Mis­tä­kö­hän oikein joh­tu, että suku­pol­vi sit­ten oppi marxi­lais-leni­läi­sen tie­toi­sen etu­jou­kon oikeu­des­ta ehdot­to­maan val­taan, “joh­ta­vaan rooo­liin” uppo­si aka­tee­mi­seen nuo­ri­soon kuin häkä?

 27. Mat­ti Kin­nu­nen:
  Eikö kukaan ole vie­lä huo­man­nut, että lyhyet junat ovat yksi par­hais­ta kei­nois­ta lisä­tä pyö­räi­lyn kul­ku­ta­pao­suut­taa Hel­sin­gis­sä? Jos ja kun met­ros­sa jou­tuu sei­so­maan – ja monis­sa vau­nuis­sa on tukah­dut­ta­van kuu­ma­seis­tä ilmas­toin­nin ja nari­koi­den puut­teen takia – on ihan sama hikoil­la fil­la­ril­la idäs­tä keskustaan. 

  Met­ro­jen lyhen­tä­mi­nen lisää pyö­räi­lyä myös sii­nä mie­les­sä, että enää ei pyö­rää saa mukaan metroon.

  Sään­tö­hän on, että pyö­rän saa ottaa mukaan jos tilaa on. Lyhyis­sä junis­sa tilaa ovien vie­res­sä on entis­tä har­vem­min, joten pyö­räi­li­jöi­den pal­ve­lu huo­no­nee ja on pak­ko pol­kea koko mat­kan ajan.

  Eikö tätä jär­je­tön­tä met­ro­jen lyhen­tä­mis­tä saa­da muka enää miten­kään perut­tua? Kuka sen lop­pu­jen­lo­puk­si päätti?
  Var­si­nai­nen inves­toin­ti tulevaisuuteen.

 28. Jari V: Suu­rin vahin­ko tapah­tuu jo sii­nä, ettei katu­ta­sos­sa ole jalan­kul­ki­jal­le mitään. Se, onko lop­pu­tu­lok­se­na tyh­jää sei­nää vai jotain muu­ta, on sivuseik­ka. Ei näin, täl­lä pai­kal­la pitäi­si olla kantakaupunkia. 

  Aivan jär­je­tön kaa­va. Tuos­sa on odo­tet­ta­vis­sa suu­ri jalan­kul­ki­joi­den mää­rä met­roa­se­mal­ta Kala­sa­ta­man­ka­dun alkuo­saa poh­joi­seen. Sii­nä on erin­omai­nen paik­ka pie­nel­le päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pal­le ja esim. kah­vi­lal­le. Sen sijaan lii­ke­ti­lat kaa­voi­te­taan johon­kin alu­een reunoille.

  Suo­jel­laan­ko täs­sä ken­ties kaup­pa­kes­kus­ta har­mil­li­sil­ta kil­pai­li­joil­ta? Mitä jos annet­tai­siin asiak­kai­den valita.

 29. Daniel Feder­ley: Lau­ta­kun­ta voi sil­ti mää­rä­tä teke­mään han­ke­suun­ni­tel­man. Sii­nä menee vuo­si. On sit­ten hyvää aikaa neu­vo­tel­la kulis­seis­sa rahat. Nii­tä tar­vi­taan “vas­ta” 2014 budjettiin.

  Ensin oli­si hyvä saa­da sel­vil­le, halua­vat­ko munk­ki­vuo­re­lai­set ratikan.

 30. Joel Jal­ka­nen: Voi sen kor­ja­ta esim. kun­non oji­tuk­sel­la­kin, mut­ta hel­poin­ta oli­si var­maan siir­tää se ete­läi­sem­pi koi­ra-aitaus sen park­ki­pai­kan ja tien vie­reen. Ei sil­le mitään estet­tä liene? 

  Hie­man ihme­tyt­tää mik­si lähin­nä Ara­bian­ran­nan asuk­kai­ta pal­ve­le­va koi­ra­puis­to raken­ne­taan alu­een ulko­puo­lel­le, aivan kiin­ni luonnonsuojelualueeseen.

  Sin­ne mat­kaa­vat ulkoi­lut­ta­jat kil­pai­le­vat sit­ten tal­vi­sin samois­ta laduis­ta hiih­tä­jien kanssa.

  Pal­jon luon­nol­li­sem­pi paik­ka oli­si jos­sain Ara­bian ran­ta­puis­ton ete­lä­osis­sa, jos­sa lää­niä on vaik­ka kuin­ka pal­jon ja koi­ra­puis­tos­ta­kin saa­tai­siin isompi.

  Onko­han val­mis­te­lus­sa kuul­tu mm. luon­to­vä­keä riit­tä­väs­ti tuon luon­non­suo­je­lua­lu­een osal­ta vai kuun­nel­tu vain muu­ta­maa ääne­käs­tä asukasaktiivia?

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Bud­je­tis­ta neuv­bo­tel­laan tänään. Sii­nä on inves­toin­ti­koh­teet myös tule­vil­le vuo­sil­le. Jos saa­vat rahat Munk­ki­vuo­ren ratik­kaan, toki se suunnitellaan.

  Tie­ten­kin­hän aina voi­daan suun­ni­tel­la vaik­ka mitä. On eri asia sit­ten kuin­ka nopeas­ti suun­ni­tel­mat saa­daan kaa­voi­neen läpi eri oikeus­as­teis­ta. Ja oli­ko sit­ten täl­lai­sen pro­ses­sin jäl­keen suun­nit­te­lu niin­kään kan­nat­ta­vaa, jos han­ke karah­taa yksit­täi­seen kaa­van tai osay­leis­kaa­van kaatuessa?

  Tähän liit­tyen toteu­tet­ta­vuus­sel­vi­tyk­sen sivul­la 63 on tilas­to­tul­kin­nal­li­nen temp­pu. Kuvat 23 ja 24 on esi­tet­ty aivan kuin ne oli­si­vat yhteis­mi­tal­li­set, vaik­ka ne eivät sitä ole. Posi­tii­vi­sil­le kom­men­teil­le saa­tu annet­tua suu­rem­pi pai­noar­vo kuin nega­tii­vi­sil­le. Mie­les­tä­ni näin eri “mit­ta­kaa­vas­sa” esi­te­tyt kuvat eivät hei­jas­te­le kom­men­toi­jien mie­li­pi­deil­ma­pii­riä ja ovat siten pää­tök­sen­teon kan­nal­ta harhaanjohtavia.

  Sel­vi­tyk­sen koh­dan 8.2 asu­kas­ti­lai­suu­den ympä­ri­pyö­reä refe­raat­ti ei ole tilai­suu­den kulun mukai­nen. Paria hen­ki­löä lukuu­not­ta­mat­ta Munk­ki­vuor­ta hal­ko­vien vaih­toeh­to­jen vas­tus­tus oli tilai­suu­des­sa ilmei­sen yksimielistä.

  On myös outoa, ettei Ulvi­lan­tie­tä kier­tä­vää vaih­toeh­toa ole edes esi­tet­ty saa­ti­ka sen puut­tu­mis­ta miten­kään perus­tel­tu. Len­kin var­rel­le­han sai­si pal­jon enem­män hank­keen edel­lyt­tä­mää lisä­ra­ken­ta­mis­ta ver­rat­tu­na pie­neen pis­toon val­miik­si raken­ne­tun alu­een keskelle.

 32. Capel­lan puis­to­tien luon­nok­ses­sa näyt­täi­si kaa­va­kar­tas­sa luke­van urhei­lu­ti­laa eikä pysä­köin­tiä kol­mes­sa alim­mas­sa ker­rok­ses­sa. Selos­tus kui­ten­kin puhuu vain pysä­köin­nis­tä. Hmm, kum­paa­ko­han tulee toteutumaan?

 33. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Ensin oli­si hyvä saa­da sel­vil­le, halua­vat­ko munk­ki­vuo­re­lai­set ratikan. 

  Sekä toki myös halua­vat­ko vuo­den 2025 munk­ki­vuo­re­lai­set rati­kan. Sen sel­vit­tä­mi­nen onkin sit­ten hie­man han­ka­lam­paa joten voi olla että han­ke siir­tyy suo­siol­la tulevaisuuteen…

 34. hup­sis:
  Oli­si­kin hyvä jos pyö­räi­li­jöil­le saa­tai­siin nopeus­ra­joi­tuk­set esi­mer­kik­si 15 km/h ja kau­pun­gis­sa 10 km/h ja päi­vä­sak­ko­jär­jes­tel­mä, saat­tai­si vähän rau­hoit­tua se tör­keä tois­ten ihmis­ten vaarantaminen. 

  Kana­te­taan, kun­han jalan­kul­ki­joil­le saa­daan samal­la oma pakol­li­nen ajo­kort­ti­luok­kan­sa ja suuntamerkiantovelvollisuus. 

  Sekä kat­ta­va kame­ra­val­von­ta jos­sa aiheet­to­mas­ta ilman ryh­mit­ty­mis­tar­koi­tus­ta tapah­tu­vas­ta pyö­rä­tiel­lä käve­le­mi­ses­tä läh­tee rike­mak­su perintään.

 35. Gre­jus: Sin­ne mat­kaa­vat ulkoi­lut­ta­jat kil­pai­le­vat sit­ten tal­vi­sin samois­ta laduis­ta hiih­tä­jien kanssa.

  Vii­kin suun­taan tuo jalan­kul­ki­joi­den ja hiih­tä­jien kul­ku samal­la rei­til­lä on jo nyt ongel­ma. Tätä vähän hel­pot­tai­si jos latu­ko­neel­la ajet­tai­siin ladut kävely/pyörätien vie­reen eikä pääl­le, mut­ta kait joku kaa­va­mer­kin­tä tai latu­kart­ta sit­ten estää.

 36. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Ensin oli­si hyvä saa­da sel­vil­le, halua­vat­ko munk­ki­vuo­re­lai­set ratikan.

  Ei sel­lais­ta saa sel­vil­le kuin kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä, eikä sel­lai­sia Hel­sin­gis­sä järjestetä.

  Kau­pun­gin­osayh­dis­tys kyl­lä halu­aa, sen lausun­to on lau­ta­kun­nan jäse­nil­lä luet­ta­va­na ja toi­vot­ta­vas­ti antaa roh­keut­ta pää­tök­sen­te­koon. Yksit­täi­sis­tä munk­ki­vuo­re­lai­sis­ta monet, esi­mer­kik­si Hesa­rin vuon­na 2008 kun­nal­lis­vaa­lien alla haas­tat­te­le­mat, haluai­si­vat. Sit­ten taas ne, jot­ka kir­joit­te­le­vat HS:n mie­li­pi­de­si­vul­le ja soit­te­le­vat polii­ti­koil­le, eivät halua. Kuin­ka moni soit­taa val­tuu­te­tul­leen ja sanoo, että joku han­ke on hyvä ja pitää toteuttaa?

  Hel­sin­gis­sä on vähän sel­lai­nen mei­nin­ki, että jos “On Sovit­tu” on sopi­nut jos­tain, ei ole väliä sil­lä, kuin­ka pal­jon asuk­kaat nil­lit­tä­vät. Teh­dään vaan. Jos sen sijaan “On Sovit­tu” on sopi­nut, että jotain ei teh­dä, niin aina voi­daan vedo­ta sii­hen, että “asuk­kaat” vas­tus­ta­vat – kas kun jokai­sel­le hank­keel­le löy­tyy muu­ta­ma ääne­käs vas­tus­ta­ja, joi­hin voi tur­val­li­ses­ti vedota.

 37. Ei mil­lään pahalla.

  Kyl­lä tuop Capel­lan alue vai­kut­taa tär­käl­tä asial­ta ja hyvä pro­vi­sis­ta­kin vähän seur­ta mitä Hel­sin­gis­sä tapah­tuu. Mutat mis­sä ihmee­sä se sijais­te. Tai­taa olla lähel­lä Kala­sa­ta­maa, jos oikein muis­tan. (jaon­kin. tar­kis­tion asian ja sel­viis keskustelusta)

  Sijain­nin oli­si pos­tauk­se­sa voi­nut lyheys­ti mai­ni­ta. Vie luki­jal­ta vaivaa.

 38. Vihe­rins­si: Jos Munk­ki­vuo­res­ta meni­si ruuh­ka-aikaan rai­tio­vau­nu vii­den minuu­tin välein Huo­pa­lah­teen, jos­ta menee juna vii­den minuu­tin välein kes­kus­taan, niin kul­ku­neu­vo­jen odo­tusai­ka on yhteen­sä kes­ki­mää­rin vii­si minuut­tia. Tämä teki­si jopa vaih­dol­li­ses­ta yhtey­des­tä hou­kut­te­le­van vaih­toe­don Munk­ki­vuo­ren asu­keil­le. Samal­la se toi­si hyvän vaih­toeh­don osal­le Huo­pa­lah­den­tien ja Ulvi­lan­tien nur­kan toi­mis­to­jen työntekijöistä.

  Var­mas­ti vaih­ta­jia oli­si, minä vaan näki­sin tuon pikem­min­kin niin että Huo­pa­lah­den ase­mal­ta Mei­lah­teen ja Töö­löön. Juna­lai­tu­rit on yhdes­sä pai­kas­sa ja hie­man syr­jäs­sä, nelo­sel­la taas on ydin­kes­kus­tas­sa neli­sen pysäk­kiä, ei sii­nä mat­kus­ta­jan kan­nal­ta ole oikein jär­keä läh­teä Huo­pa­lah­teen vaik­ka se juna oli­si kuin­ka nopea. Tuo on ylei­sem­pi dilem­ma rai­de­lii­ken­tees­sä, jos ei ole pysäk­ke­jä niin onhan se juna nopeam­pi, mut­ta toi­saal­ta taas käve­ly­mat­kat pite­nee ja tulee vaih­to­ja mikä on hitaam­paa ja vai­val­loi­sem­paa mat­kus­ta­mis­ta. Se kum­pi on parem­pi riip­puu etäi­syyk­sis­tä, Munk­ki­vuo­ri on eri asia kuin vaik­ka Vuosaari.

 39. Niin ja kukaan ei ole kään­tä­mäs­sä nelos­ta Rune­ber­gin­ka­dul­le tai teke­mäs­sä Töö­lön­ka­dul­le kiskoja.

 40. hup­sis:
  Oli­si­kin hyvä jos pyö­räi­li­jöil­le saa­tai­siin nopeus­ra­joi­tuk­set esi­mer­kik­si 15 km/h ja kau­pun­gis­sa 10 km/h ja päi­vä­sak­ko­jär­jes­tel­mä, saat­tai­si vähän rau­hoit­tua se tör­keä tois­ten ihmis­ten vaarantaminen. 

  Kun pyö­räi­li­jä ajaa esi­mer­kik­si Man­ner­hei­min­tiel­lä tai Hämeen­tiel­lä 10km/h vauh­tia, peräs­sä aja­vaa autoi­li­jaa voi­si tilan­ne hie­man har­mit­taa. Toi­saal­ta kysei­sen autoi­li­jan vauh­din hidas­tu­mi­nen paran­tai­si sekin turvallisuutta.

 41. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja:
  Sekä toki myös halua­vat­ko vuo­den 2025 munk­ki­vuo­re­lai­set rati­kan. Sen sel­vit­tä­mi­nen onkin sit­ten hie­man han­ka­lam­paa joten voi olla että han­ke siir­tyy suo­siol­la tulevaisuuteen…

  Pitäi­si­kö kysyä myös nii­den mie­li­pi­det­tä, jot­ka mat­kus­ta­vat Munk­ki­vuo­reen jos­tain muu­al­ta? Eräi­den mui­den kau­pun­gi­no­sien koh­dal­la vah­vim­mat mie­li­pi­teet lii­ken­ne­muo­to­jen tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä tun­tu­vat ole­van juu­ri ihmi­sil­lä, jot­ka tule­vat jos­tain muus­ta kau­pun­gin­osas­ta tai perä­ti toi­ses­ta kaupungista 😉

 42. Vil­le Kom­si:
  Menee ohi aihees­ta, mut­ta ihan­teel­lis­ta oli­si, jos auto­no­mis­ta­jat vie­lä saa­tai­siin siir­tä­mään har­voin käy­tet­ty kär­ryn­sä kadun­var­sil­ta ja pihoil­ta edes jon­kin ver­ran syr­jem­mäk­si. Kun­han sel­lai­sia syr­jä­paik­ko­ja ja ‑lai­tok­sia oli­si. Voi­ko sel­lais­ta van­hoil­la alueil­la edistää? 

  Yllät­tä­vän vähäl­le huo­miol­le jää­nyt Hesa­rin uuti­nen ker­too yhdes­tä yri­tyk­ses­tä tähän suun­taan. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hal­ti­joil­le tar­jo­taan ilmais­ta tal­vi­säi­ly­tys­paik­kaa Kala­sa­ta­man alu­eel­la. 200 auto­paik­kaa on vähän, mut­ta aina­kin askel oike­aan suuntaan.

 43. ant­ti: Vii­kin suun­taan tuo jalan­kul­ki­joi­den ja hiih­tä­jien kul­ku samal­la rei­til­lä on jo nyt ongel­ma. Tätä vähän hel­pot­tai­si jos latu­ko­neel­la ajet­tai­siin ladut kävely/pyörätien vie­reen eikä pääl­le, mut­ta kait joku kaa­va­mer­kin­tä tai latu­kart­ta sit­ten estää. 

  Huvit­taa se että tal­vel­la tuos­sa on tal­vel­la aina kui­ten­kin se pyö­reä sini­nen jalan­kul­ku-pyö­rä­tie­merk­ki pääs­sä ja sil­ti ne elä­kei­käi­set ano­rak­ki­kun­toi­li­jat jak­sa­vat äkäi­se­nä sohia sau­val­la koh­ti suk­set­to­mia ja puhis­ta poliisiuhkauksiaan.

 44. Luin pikai­ses­ti Munk­ki­vuo­ren ratik­ka ‑kes­kus­te­lua. Jos­sa­kin vilah­ti Sep­po Vep­sä­läi­sen kysy­mys: “Tie­däm­me­kö me, mitä munk­ki­vuo­re­lai­set haluavat?”

  No, tie­dät­te­kö te mitä me haluam­me? Ja var­sin­kin haluam­me­ko rati­kan päät­tä­rin puis­toom­me? Vas­taus tai­taa olla sel­keä: Emme halua lin­jaa Rau­man­tiel­le ja pysäk­kiä puistoon.

  Mui­ta ja lii­ken­ne­jär­jes­tel­män näkö­kul­mas­ta huo­mat­ta­vas­ti ratio­naa­li­sim­pia vaih­toeh­to­ja löytyy…

 45. Rou­va Rou­va:
  No, tie­dät­te­kö te mitä me haluam­me? Ja var­sin­kin haluam­me­ko rati­kan päät­tä­rin puis­toom­me? Vas­taus tai­taa olla sel­keä: Emme halua lin­jaa Rau­man­tiel­le ja pysäk­kiä puistoon. 

  Ei se nyt kovin sel­keä ole. Vaik­ka Rou­va Rou­va halu­aa yhtä, niin Naa­pu­rin Rou­va halu­aa toista.

 46. Daniel Feder­ley: Ei se nyt kovin sel­keä ole. Vaik­ka Rou­va Rou­va halu­aa yhtä, niin Naa­pu­rin Rou­va halu­aa toista.

  Moni voi kuvi­tel­la halusa­van­sa rai­to­vau­nu­yhe­tyt­tä Munk­ki­nie­meen. kun tämä ei ole näem­meä mah­dol­lis­ta sen ilman vie­mis­tä puis­toon. Ja vas­ta rai­tio­tien sen val­mis­tut­tua huo­ma­ta, mitä se oli­kaan rkinnyt.

 47. Rou­va Rou­va:

  - — - No, tie­dät­te­kö te mitä me haluam­me? Ja var­sin­kin haluam­me­ko rati­kan päät­tä­rin puis­toom­me? Vas­taus tai­taa olla sel­keä: Emme halua lin­jaa Rau­man­tiel­le ja pysäk­kiä puistoon.

  Tätä kai pitäi­si vähän eri­tel­lä. Pys­tyn kuvit­te­le­maan nel­jä syy­tä äskei­seen kantaan.

  [a] Tur­val­li­suus. Ettei­vät lap­set tai koi­rat jou­tui­si rati­kan alle.

  [b] Rau­ha. Ettei­vät kis­kot kirs­kui­si puis­tos­sa jos­sa nyt enim­män aikaa on hiljaista.

  [c] Puis­ton pin­ta-ala. Ettei kutistuisi.

  [d] Las­ten tuon­ti autoil­la kou­lui­hin ja haku ilta­päi­väl­lä. Ettei vaikeutuisi.

  Mie­lel­lä­ni tie­täi­sin mikä näis­tä on pääl­lim­mäi­nen point­ti. Tai mitkä. 

  Sen ver­ran voin poh­dis­kel­la että 

  [a] Kään­tö­sil­mu­kas­sa voi­daan ajaa hyvin­kin hil­jaa, ja sen ympä­ril­le var­maan voi teh­dä ihan siis­tis­ti­kin sel­lai­sen esteen joka estää ketään tai mitään sän­tää­mäs­tä kau­hu­vauh­tia eteen. Aita ja pensaita. 

  [b] Hil­jai­nen vauh­ti vähen­tää kirs­ku­mis­ta­kin, samoin kään­ty­vät telit. 

  [c] Vapaan juok­sen­te­lun alue vähe­nee, sitä ei voi kiis­tää. Mai­se­man kan­nal­ta mene­tys ei vält­tä­mät­tä ole suu­ri, jos sil­mu­kan kes­kel­le jäte­tään tai istu­te­taan pui­ta kas­va­maan. Tie­tys­ti ajo­joh­don kan­nat­ti­met eivät nekään sai­si olla kovin tör­keän näköisiä. 

  [d] Aika iso osa kou­lu­lai­sis­ta kai tulee muu­al­ta kuin lähel­tä, mikä on otet­ta­va huo­mioon. Var­maan osa var­hais­nuo­ris­ta siir­tyi­si ihan mie­lel­lään tule­maan aina­kin lop­pu­mat­kan­sa rati­kal­la. Itse­näis­ty­mis­tä­hän se on. Minä tut­kin kaik­ki ratik­ka­rei­tit omin päin 7‑vuotiaana. Mut­ta lie­nee pak­ko hyväk­syä tosi­asia­na se, että jokin osa tuo­daan autoilla.

  Rau­man­tie on ainoa paik­ka johon rai­tio­tie saat­tai­si vai­kut­taa ahtaut­ta­vas­ti. Saat­tai­si, sanon. Jos lin­ja päät­tyy kes­kel­le Munk­ki­vuor­ta, ratik­ka voi mai­nios­ti ajaa vii­mei­sen pysä­kin­vä­lin­sä yhtä rai­det­ta pit­kin edes­ta­kai­sin. Mikä­li jat­kuu pitem­mäl­le, oleel­lis­ta on sil­loin­kin vuo­ro­ti­heys. Alek­sil­la ei yksi rai­de riit­täi­si, Mikon­ka­dul­la riittää. 

  Mui­ta ja lii­ken­ne­jär­jes­tel­män näkö­kul­mas­ta huo­mat­ta­vas­ti ratio­naa­li­sim­pia vaih­toeh­to­ja löytyy…

  Mie­lel­lä­ni kuu­li­sin mitä.

 48. Kun van­has­ta koke­muk­ses­ta arva­sin vas­tus­tus­ta tule­van, esi­tin tuo­ta nelo­sen lyhyt­tä ver­sio­ta ja lin­jan 18 säi­lyt­tä­mis­tä har­ven­net­tu­na. Lin­jan 4 päät­tä­ri tuli­si nykyi­sel­le ostarille.

  Ksv on arvioi­nut jär­jes­te­lys­tä syn­ty­vän lisä­kus­tan­nuk­sia ope­roin­nis­sa. Voi olla, jos bus­si­har­ven­nuk­ses­ta tule­va sääs­tö on pie­nem­pi kuin nelo­sen jat­ka­mi­ses­ta syn­ty­vä kululisä. 

  Suu­ris­ta sum­mis­ta ei voi olla kysy­mys, kos­ka Laa­ja­lah­den aukiol­ta on lyhyt mat­ka osta­ril­le. Ruuh­ka­huip­puun tar­vi­taan 1 — 2 lisä­vuo­roa ja bus­si­puo­lel­ta voi kar­sia pari ruuh­ka­vuo­roa ja yhden vakiovuoron. 

  Rat­kai­se­vaa on kulu­jen kan­nal­ta, pal­jon­ko vau­nu­jen kier­ro­sai­kaa on piden­net­tä­vä. Jos Kata­ja­no­kal­la Munk­ki­vuo­ron läh­döt jää­vät lai­va­ter­mi­naa­liin ja Kalas­ta­ja­tor­pan haa­ran vau­nut aja­vat Kata­ja­no­kal­la ns peril­le, kier­ro­sa­jat­kin pysy­vät var­sin lähel­lä nykyisiä.

 49. Olen kuul­lut jotain perus­te­lu­ja 4:n jat­ka­mi­sel­le Munk­ki­vuo­reen. Kaik­ki rat­kai­sut ovat vähöän viri­tel­miä. En ole­vie­lä näh­nyt yhtään t o d e l l a hyvää ratkaisua.

  Yksi nii­tä vii­sauk­sia, joi­den oppi­mi­nen vaa­ti minul­ta sekä aikaa että kus­tan­nuk­sia oli seu­raa­va: “Jos sinul­la ei ole yhtään hyvää syy­tä teh­dä jokin asia. sinul­la on yksi hyvä syy jät­tää se tekemättä.”

 50. Kysy­mys: Voi­da­na­ko mUnk­ki­vuo­ren ratio­vau­nu ohja­ta kul­ke­maan pit­kin Ulvilantietä?

  a) Onko se tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta (lii­an jyrk­kä mäki?)

  b) mitä lys­ti maksaisi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.