Vaalit tulevat, mörkö esiin!

Dema­rien vaa­li­stra­te­git näyt­tä­vät luot­ta­van van­haan ja hyväk­si havait­tuun. Sään­nöl­li­ses­ti juu­ri ennen vaa­le­ja kai­ve­taan kaa­pis­ta yksi­tyis­tä­mi­sen mör­kö, lope­te­taan puhe subs­tans­sis­ta ja kes­ki­ty­tään puhu­maan vain mörös­tä.

Mörön vaat­teet alkoi­vat olla käy­tös­sä kulu­neet, joten möröl­le on han­kit­tu uudet, entis­tä pelot­ta­vam­mat vaat­teet: kuin yhdes­tä suus­ta kaik­ki dema­rit alkoi­vat sama­na päi­vä­nä puhua, että yli­kan­sal­li­set pörs­siyh­tiöt tule­vat ja ryö­vää­vät ter­vey­den­huol­tom­me. Sin­ne meni­vät vero­pa­ra­tii­siin nekin rahat, jot­ka oli tar­koi­tet­tu van­huk­sen kotihoitoon.

Tämä tun­tuu niin absur­dil­ta, että ensin nau­rat­taa eikä koko asi­aa voi oikein ottaa vaka­vas­ti. Esi­mer­kik­si dema­rien mörön takia jumiut­ta­ma sote-uudis­tus on koko asian suh­teen neut­raa­li, eikä hei­dän tyr­kyt­tä­män­sä ideo­lo­gi­nen julis­tus vai­ku­ta koko asi­aan miten­kään. Nau­ra­ja on var­maan­kin vää­räs­sä. Mörön teho on var­maan­kin tes­tat­tu. Ei sitä muu­ten otet­tai­si aina kaa­pis­ta vaa­li­vii­kol­la. Miten tämä voi upo­ta kan­saan aina ja uudes­taan? Täs­tä ei voi syyt­tää kuin leh­dis­töä. Val­heen pal­jas­ta­mi­nen kuu­luu leh­dis­tön tehtäviin.

Yli­kan­sal­li­nen pörs­siyh­tiö! Miten pelot­ta­vaa! Avat­kaa­pa kaup­pa­kas­sin­ne ja kat­so­kaa, mikä ostok­sis­tan­ne ei ole pörs­siyh­tiön tai edes yli­kan­sal­li­sen pörs­siyh­tiön tuot­ta­maa. On tosin sanot­ta­va, että nämä lää­ke­tie­tee­seen ja veron­kier­toon (ei vält­tä­mät­tä täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä) eri­kois­tu­neet yri­tyk­set ovat teh­neet kaik­ken­sa teh­däk­seen mörös­tä vie­lä­kin kuvottavamman.

Ter­vey­den­huol­lon yksi­tyis­tä­mi­nen on moni­mut­kai­nen asia, jos­ta var­maan­kin oli­si muis­tin vir­kis­tä­mi­sek­si teh­tä­vä oma pos­tauk­sen­sa. Jon­kun pitäi­si kui­ten­kin tut­kia mörön puo­lue­taus­tat uudes­taan. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten oli niin, että dema­rien hal­lit­se­mat kau­pun­git oli­vat innok­kaam­pia yksi­tyis­tä­mään ter­vey­den­huol­toa kuin muut, mut­ta ehkä kokoo­mus on nyt kiri­nyt täs­sä­kin dema­rien ohi. Mut­ta eivät­hän dema­rit voi­si ottaa mör­köä kaa­pis­ta nel­jän vuo­den välein, ellei­vät oli­si sii­nä välis­sä ruok­ki­neet sitä.

 

59 vastausta artikkeliin “Vaalit tulevat, mörkö esiin!”

 1. Vaa­lit rat­kea­vat kan­san tun­ne­poh­jai­siin valin­toi­hin, joten vaik­ka poli­tiik­kaa teh­täi­siin jär­ki­poh­jai­ses­ti, niin pär­jää­vä vaa­li­kam­pan­ja veto­aa tun­tei­siin, ja on sik­si jär­je­tön. Dema­rit ovat onnis­tu­neet täs­sä aina hyvin.

  En tie­dä teen­kö vää­rin vin­ka­tes­sa­ni, mut­ta vaa­litwiit­tien näky­vyys paran­tuu huo­mat­ta­vas­ti lisää­mäl­lä ‘#kun­ta­vaa­lit’ hashtagin.

 2. Jos joku tut­tu­ni halu­aa vält­tä­mät­tä äänes­tää viher­va­sem­mis­to­lais­ta puo­luet­ta, keho­tan tätä äänes­tä­mään mie­luum­min vih­rei­tä kuin dema­rei­ta. Olen kat­ke­ra SDP:lle, kos­ka äänes­tin sitä luu­los­sa, että se oli­si yhteis­kun­tam­me hei­koim­pien asial­la. Ei ollut sitä sil­loin, ja se on edel­leen­kin yhteis­kun­nal­li­sen kehi­tyk­sen jarru. 

  Jos Suo­mes­sa halu­taan uudis­taa hyvin­voin­ti­jär­jes­tel­mää ihmis­läh­töi­sem­mäk­si, SDP on kutis­tet­ta­va pien­puo­lu­eek­si. SDP:n kan­na­tus onkin ikä­vä­lil­lä 18–39 vuot­ta vai­vai­set 10 % — onnek­si! Äänes­tän ainoas­taan sosi­aa­li­li­be­raa­lia* ehdo­kas­ta, puo­lu­ees­sa­ni on sel­lai­sia yllät­tä­vän paljon.

 3. On tosin sanot­ta­va, että nämä lää­ke­tie­tee­seen ja veron­kier­toon (ei vält­tä­mät­tä täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä) eri­kois­tu­neet yri­tyk­set ovat teh­neet kaik­ken­sa teh­däk­seen mörös­tä vie­lä­kin kuvottavamman.

  Täs­sä tai­si vil­la­koi­ran ydin. Aihees­ta jau­ha­mi­nen osuu hel­pos­ti hedel­mäl­li­seen maa­pe­rään, kun yksi­tyis­tä­mi­ses­tä on oikeas­ti huo­no­ja koke­muk­sia siel­lä sun tääl­lä. Vähem­män on puhet­ta huo­nos­ta joh­ta­mi­ses­ta jul­ki­sel­la puo­lel­la, mikä mah­dol­lis­taa hoi­toa­lo­jen fir­mo­jen mellastamisen. 

  Ter­vey­den­hoi­don ulko­puo­lel­la kun­nos­tau­tui vii­mek­si Faze­rin sini­nen pal­ve­lu­fir­ma, joka jät­ti pää­kau­pun­ki­seu­dun kou­lu­ruu­at hun­nin­gol­le ja las­ten­tar­hat sii­voa­mat­ta. Itse odot­te­lin, että joku vaa­tii Faze­rin tuot­tei­ta boi­kot­tiin (oli­sin itse osal­lis­tu­nut vyö­tä­rö­lin­jan vir­ta­vii­vais­ta­mi­sen mer­keis­sä), mut­ta ilmei­ses­ti pal­ve­lu­fir­man nimi oli tar­peek­si eri­lai­nen, jot­ta miel­leyh­ty­mää ei syntynyt.

 4. Dema­rit nyt var­maan ker­to­vat, että kulut­ta­jien pitää vält­tää myös hei­dän osuuso­mis­tuk­ses­sa ole­via Siwo­ja, Euro­mar­ket­te­ja sekä Valin­ta­ta­lo­ja, kos­ka nii­den omis­ta­jiin kuu­luu myös veroparatiisiyhtiö.

  Eihän sii­nä ole mitään jär­keä, että kun­tien ei pitäi­si hank­kia mitään ulko­mai­sel­ta yhtiöl­tä, jos dema­ri­ää­nes­tä­jät käy samaan aikaan vero­pa­ra­tii­siyh­tiön omis­ta­mas­sa kaupassa. 

  Jut­ta Urpi­lai­sen vero­pa­ra­tii­si-höpi­nät mene­vät popu­lis­ti­suu­des­saan Soi­nis­ta heit­tä­mäl­lä ohitse.

  http://www.taloussanomat.fi/kauppa/2012/10/06/siwojen-omistajallakin-kytkos-veroparatiiseihin/201239319/12


  “Suo­men Lähi­kau­pan suu­rin omis­ta­ja on sijoi­tus­yh­tiö IK Invest­ment Part­ners, jol­la on 67,8 pro­sen­tin osuus yhtiös­tä. Osuus­kun­ta Tra­de­ka-Yhty­mä omis­taa noin 16 pro­sent­tia ja Wihu­ri saman verran.”

  Tra­de­ka-Yhty­män päät­tä­vä elin on kuu­den vuo­den välein valit­ta­va ja koko maan kat­ta­vis­ta pii­reis­tä valit­ta­va edus­ta­jis­to, jos­sa vilah­te­lee tut­tu­ja dema­ri­ni­miä, kuten Hilk­ka Ahde, Eero Hei­nä­luo­ma ja Las­se Lehtinen.”

 5. Heik­ki, kun täs­sä on yksi asia mitä mä en tajua: Jos mun pitäi­si men­nä puhu­maan pih­ti­pu­taan mum­mol­la ja vie­lä­pä vedo­ta tun­tei­siin, niin en kyl­lä aloit­tai­si han­kin­ta­lais­ta ja ulkois­tus­ket­juis­ta. Vaan vaik­ka­pa sii­tä että pysyy­kö mum­mu lumes­sa pys­tys­sä, monel­la­ko luu­kul­la mum­mu asioi, saa­ko hän hoi­toa van­huu­den vai­voi­hin vai nii­hin vai­voi­hin mihin hoi­toa hel­poi­ten saa, jne. Tar­vit­sem­me parem­pia populisteja.

 6. Todel­la pitää kir­joit­taa ter­vey­den­huol­lon yksi­tyis­tä­mi­seen ja ulkois­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä kysy­myk­sis­tä. Kysyin Atten­don toi­mi­tust­joh­ta­jal­ta Uuden Suo­men tilai­suu­des­sa mil­lais­ta kas­vua he odot­ta­vat täs­tä ja mil­lai­nen on sopi­mus­ti­lan­ne Suo­mes­sa. Kas­vuun en saa­nut suo­raa vas­taus­ta, mut­ta sopi­muk­sis­ta todet­tiin, että ne ovat “muu­tok­ses­sa”. Yrit­tä­jä­nä kan­na­tan yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töä, mut­ta tie­tyil­lä ehdoil­la. Ter­vey­den­huol­to lii­ke­toi­min­ta­na on vain niin moni­syi­nen, että sii­nä men­nään hel­pos­ti täy­sin kivil­le. Olen IT ‑puo­lel­la seu­ran­nut myös, miten ulkois­ta­mi­nen on tuot­ta­nut kal­lii­ta rat­kai­su­ja, eikä siel­lä ole kysy­mys edes ihmis­ten ter­vey­des­tä, vaan pal­jon hel­pom­mas­ta asias­ta. Suo­mes­sa sekoi­te­taan työn orga­ni­soin­ti esim. ter­veys­kes­kuk­sis­sa omis­ta­mi­sen muo­toon. Jul­ki­ses­ti omis­tet­tu ter­vey­den­huol­to voi­daan joh­taa ja orga­ni­soi­da tehok­kaas­ti. Nyt siel­lä on mon­ta työ­so­pi­muk­sel­lis­ta ja van­ha­kai­seen ajat­te­luun perus­tu­vaa aja­tus­ju­mia rai­vat­ta­va­na. Kan­nat­taa kat­soa Stiglitz ja Krug­man kes­kus­te­le­mas­sa asias­ta. Ter­vey­den­huol­lon kes­kus­kus­te­lu alkaa koh­das­ta 58:00. http://www.livestream.com/instituteforneweconomicthinking/video?clipId=pla_2d59ac4c-acb8-4272–9ccf-4e7441f6e30e&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

 7. Pal­ve­lui­den ulkois­ta­jil­la on nyt vaa­lien alla kova hätä, kun SDP muis­tut­taa, että yksi­tyis­tä­mäl­lä ei nii­tä pal­ve­lui­ta pelas­te­ta. Lapioi­daan vain veron­mak­sa­jien rahaa yri­tyk­sil­le joi­den tuli­si saa­da rahan­sa vapail­ta markkinoilta.

  - Ulkois­tuk­set ovat jär­jes­tään tul­leet kal­liim­mak­si kuin oma paveluntuotanto.
  — Pal­ve­lun taso on pää­sään­töi­ses­ti laskenut.
  — Kil­pai­lu­tuk­set mene­vät nyky­sään­nöil­lä yleen­sä isoil­le fir­moil­le jot­ka pol­ke­vat hin­noit­te­lul­laan pois pienyrittäjät.
  — Nämä yri­tyk­set eivät mak­sa Suo­meen vero­ja, joten edes osaa veron­mak­sa­jien rahois­ta ei saa­da takaisin.
  — Ulkois­ta­mi­si­deo­lo­gial­la perus­tel­laan se, mik­sei jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­ta­ta­po­jen kehit­tä­mi­seen tai työym­pä­ris­tön kohen­ta­mi­seen tar­vit­se panostaa.
  — Taas saa­daan teko­syy ulis­ta kuin­ka jul­ki­nen sek­to­ri on teho­ton ja hanu­ris­ta –> Lisää ulkoistamista!

  Yhtä­kään yri­tys­tä ei kiin­nos­ta yhteis­kun­nan heik­ko­jen hyvin­voin­ti tai elä­män­laa­dun paran­ta­mi­nen. Yri­tys­ten teh­tä­vä on tuot­taa voit­toa. Perus­ter­vey­den­huol­los­sa ei kvar­taa­lin aika­jän­teel­lä voi­da saa­da pika­voit­to­ja. Tulok­set näky­vät 10–15 vuo­den aika­jän­teel­lä kansanterveydessä.

  Vih­reät ovat puo­lus­ta­neet pit­kä­jän­teis­tä poli­tii­kan­te­koa ja hyvin­voin­nin nos­ta­mis­ta rahan­te­koi­deo­lo­gian edel­le. Mik­si te lan­keat­te tähän hal­paan? Mik­si te hyök­käät­te SDP:tä vas­taan? Me olem­me tei­dän ystäviänne!

 8. Tut­tu dia­lo­gi. Dema­rit sanoo, että hui, yksi­tyis­tä­mi­nen ja kokoo­mus vas­taa, että ei sil­lä ole väliä, kuka sen hoi­ta­jan pal­kan mak­saa, kun ne on kaik­ki ihan hyviä tyyppejä.

 9. Mik­ko H:Ter­vey­den­hoi­don ulko­puo­lel­la kun­nos­tau­tui vii­mek­si Faze­rin sini­nen pal­ve­lu­fir­ma, joka­jät­ti pää­kau­pun­ki­seu­dun kou­lu­ruu­at hun­nin­gol­le ja las­ten­tar­hat siivoamatta.

  Tuos­sa­kin hom­mas­sa tuli itsel­le mie­leen että vaik­ka yksi­tyi­nen toi­mit­ta­ja muna­si pahem­man ker­ran, niin munauk­sen täy­den­si vas­ta jul­ki­sen sek­to­rin täy­del­li­nen kyvyt­tö­myys teh­dä asial­le mitään. 

  Aina­kin minun omas­sa fir­mas­sa­ni Faze­rin tapai­nen toi­mit­ta­ja oli­si ensim­mäi­sen vii­kon jäl­keen enti­nen toi­mit­ta­ja. Tilauk­sis­ta vas­taa­vien oli­si vis­siin ollut lii­an han­ka­laa tart­tua toi­meen ja teh­dä asial­le jota­kin mut­ta kos­ka ne lop­pua­siak­kaat eivät mak­sa mitään ja oikeas­taan oli­si vain parem­pi että häi­pyi­si­vät. Sik­si­hän nämä jul­ki­sen sek­to­rin hom­mat voi­vat olla­kin rem­pal­laan niin pahas­ti ja niin kauan.

 10. Avat­kaa­pa kaup­pa­kas­sin­ne ja kat­so­kaa, mikä ostok­sis­tan­ne ei ole pörs­siyh­tiön tai edes yli­kan­sal­li­sen pörs­siyh­tiön tuottamaa”

  Har­van ihmi­sen kaup­pa­kas­sin sisäl­töä mak­se­taan verovaroilla.
  Ruot­sis­sa käy­dään täl­lä het­kel­lä kes­kus­te­lua sii­tä kuin­ka ter­vey­den­huol­toon sijoi­te­tut vero­va­rat kar­kaa­vat veroparatiiseihin.
  Ja kyl­lä täs­tä on saa­tu esi­ma­kua jos Suo­mes­sa­kin. Vilun­ki­mie­het tun­keu­tu­vat mark­ki­noil­le ainoa­na tava­oit­tee­na voit­to­jen mak­si­moin­ti laa­dun kustannuksella.

 11. Dema­rit saa­vat kan­na­tus­ta eriyi­ses­ti ihmi­sil­tä, jot­ka koke­vat ole­van­sa vaa­ras­sa jää­dä noi­den mör­kö­jen ylia­ja­mik­si. Ehkä dema­re­den paras stra­te­gia kan­na­tuk­sen mak­si­moi­mi­sek­si on hoi­taa asiat vaa­lien välil­lä niin, että noi­ta mör­kö­jä taa­tus­ti riittää. 🙂

  Toi­nen näkö­kul­ma on se, että SDP on vah­vas­ti perus­tur­va­puo­lue, joka uskoo kes­ki­tet­tyyn pää­tök­sen­te­koon ja etu­jär­jes­töi­hin. Niin kau­an kun dema­rit itse ovat päät­tä­mäs­sä, kaik­ki on tut­tua ja tur­val­lis­ta. Mut­ta jos on ris­ki sii­tä, että vaik­ka­pa kokoo­mus pää­see päät­tä­mään asiois­ta (vaa­lien jäl­keen) ilman dema­rei­ta, tuo perus­tur­val­li­suu­den tun­ne kato­aa pahas­ti. Usko oman puo­lu­een oikeas­sa ole­mi­seen on siis vil­pi­tön, aivan kuten monil­la muil­la­kin puo­lueil­la. Ja dema­reil­la kes­keis­tä on perus­tur­val­li­suus (eli möröttömyys).

 12. Olkoon­kin asia­ton­ta trol­laus­ta niin kir­joi­tan sil­ti tähän otteen SDP:n puolueohjelmasta:

  Jos läh­det mukaan lupaan sen.
  Saat muu­mi­het­ken mieluisen,
  vaik­ka mörön märinä,
  voi väri­syt­tää välillä.”

  vai oli­ko se sit­ten­kin jos­tain laulusta? 🙂

 13. Tuo­mas: Har­van ihmi­sen kaup­pa­kas­sin sisäl­töä mak­se­taan verovaroilla.

  Itse asias­sa aika monenkin.

  Mut­ta eikö se juu­ri ker­ro ihmis­ten aja­tuk­sis­ta, jos he osta­vat pörs­siyh­tiöi­den tuot­tei­ta jopa itse ansait­se­mi­aan raho­ja käyttäessään?

  Vai oli­ko aja­tuk­se­si, että jos mak­sam­me ihmis­ten elan­toa vero­va­roil­la, meil­lä on myös­kin oikeus sanel­la, mil­lä taval­la hän elää, mis­tä ruo­kan­sa ostaa, mis­tä hank­kii ter­veys­pal­ve­lun­sa, jne?

 14. Eetu Kin­nu­nen:

  - Ulkois­tuk­set ovat jär­jes­tään tul­leet kal­liim­mak­si kuin oma paveluntuotanto.
  — Pal­ve­lun taso on pää­sään­töi­ses­ti laskenut.
  — Kil­pai­lu­tuk­set mene­vät nyky­sään­nöil­lä yleen­sä isoil­le fir­moil­le jot­ka pol­ke­vat hin­noit­te­lul­laan pois pienyrittäjät.
  — Nämä yri­tyk­set eivät mak­sa Suo­meen vero­ja, joten edes osaa veron­mak­sa­jien rahois­ta ei saa­da takaisin.
  — Ulkois­ta­mi­si­deo­lo­gial­la perus­tel­laan se, mik­sei jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­ta­ta­po­jen kehit­tä­mi­seen tai työym­pä­ris­tön kohen­ta­mi­seen tar­vit­se panostaa.
  — Taas saa­daan teko­syy ulis­ta kuin­ka jul­ki­nen sek­to­ri on teho­ton ja hanu­ris­ta –> Lisää ulkoistamista!

  Täs­sä­hän nämä möröt tuli taas lue­tel­tua. Uskal­lan väit­tää, että luet­te­lon väit­teil­le ei löy­dy fak­to­ja todisteiksi.

  Pikai­nen ana­lyy­si Mörköluettelosta:
  Lis­tan ḿukaan samaan aikaan kun ulkois­tus on kal­liim­paa kuin oma pal­ve­lu­tuo­tan­to, ulkois­tuk­set voit­ta­vat aina isot fir­mat. Samal­la nämä isot fir­mat myy­vät pal­ve­lu­aan niin hal­val­la, että “pol­ku­hin­noit­te­lu” ajaa mark­ki­noil­ta pois pie­ny­rit­tä­jät. Eli yhteen­ve­to­na: Pie­nil­lä kiin­teil­lä kuluil­la toi­mi­va pie­ny­ri­tys on dema­rei­den perus­te­luil­la osoi­tet­tu super-hyper­kal­liik­si eli suo­ma­lai­nen pie­ny­rit­tä­jä ei kel­paa! Haloo?

  Lisäk­si haluan koros­taa, että Eetu Kin­nusen mör­kö­lis­tan koh­ta pal­ve­lu­tuo­tan­toa har­koit­ta­vien yri­tys­ten veron­mak­sus­ta ei kes­tä min­kään­lais­ta kriit­tis­tä tar­kas­te­lua. Kin­nu­nen kir­joit­taa: “…joten edes osaa veron­mak­sa­jien rahois­ta ei saa­da takai­sin”. Mikä­li Kin­nu­nen ymmär­täi­si yhtään yksi­tyi­sen pal­ve­lu­yri­tyk­sen kus­tan­nus­ra­ken­net­ta sekä suo­ma­lai­sen työn vero­tus­ta­ja sivu­ku­lu­ja, hän tajuai­si että iso osa veron­mak­sa­jien rahois­ta tulee takai­sin. Mut­ta … näin vaa­lien alla dema­rit eivät halua ymmär­tää, he halua­vat pet­tää äänestäjiä.

 15. Sylt­ty:
  Dema­rit nyt var­maan ker­to­vat, että kulut­ta­jien pitää vält­tää myös hei­dän osuuso­mis­tuk­ses­sa ole­via Siwo­ja, Euro­mar­ket­te­ja sekä Valin­ta­ta­lo­ja, kos­ka nii­den omis­ta­jiin kuu­luu myös veroparatiisiyhtiö.

  Eihän sii­nä ole mitään jär­keä, että kun­tien ei pitäi­si hank­kia mitään ulko­mai­sel­ta yhtiöl­tä, jos dema­ri­ää­nes­tä­jät käy samaan aikaan vero­pa­ra­tii­siyh­tiön omis­ta­mas­sa kaupassa.
  ‘snip’

  Mil­lä­hän perus­teel­la 16 pro­sen­tin omis­tuso­suus antaa mää­rä­vän ase­man ko. yhtiössä?

  Ja mil­lä­hän perus­teel­la van­huk­set pitäi­si myy­dä vero­pa­ra­tii­siyh­tiöl­le? Mitä hyvää sii­tä seu­raa? Ja mitä järkeä?

 16. Osmo: “Dema­rien vaa­li­stra­te­git näyt­tä­vät luot­ta­van van­haan ja hyväk­si havait­tuun. Sään­nöl­li­ses­ti juu­ri ennen vaa­le­ja kai­ve­taan kaa­pis­ta yksi­tyis­tä­mi­sen mör­kö, lope­te­taan puhe subs­tans­sis­ta ja kes­ki­ty­tään puhu­maan vain möröstä.”

  Mitä­pä jos yrit­täi­sit asial­lis­ta vas­taus­ta (jos pys­tyt)? Vaik­ka­pa juu­ri sii­tä substanssista.
  Vai olet­ko tosi­aan sitä miel­tä, että sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men myy­mis­tä ulko­mais­ten pää­oma­si­joit­ta­jien käsiin tulee kai­kin kei­noin lisätä?

  1. En kan­na­ta pal­ve­lu­jen itse­tar­koi­tuk­sel­lis­ta ulkois­ta­mis­ta. Et ymmär­tä­nyt asian pih­viä. Täl­lä sote-uudis­tuk­sel­la ei ole asian kans­sa mitään teke­mis­tä, eikä ideo­lo­gi­nen julis­tus asias­ta vai­ku­ta kun­tien pää­tök­siin mitään. Rii­ta oli täy­sin keinotekoinen.

 17. Juho Laa­tu: Usko oman puo­lu­een oikeas­sa ole­mi­seen on siis vil­pi­tön, aivan kuten monil­la muil­la­kin puo­lueil­la. Ja dema­reil­la kes­keis­tä on perus­tur­val­li­suus (eli möröttömyys).

  Tus­kin­pa yksi­kään puo­lue on omas­ta ihan ilkeyt­tään aja­mas­sa omas­ta miels­tään­kin huo­no­ja asioi­ta ja vas­tus­ta­mas­sa hyviä. Se vaan tup­paa ole­maan niin, että omas­ta näkö­vink­ke­lis­tä mui­den hyvät asiat ovat puh­das­ta ilkeyt­tä kun ei taju­ta tois­ten näkö­kul­maa sit­ten ensinnäkään.

  Väit­täi­sin että täm­möi­nen yksi­sil­mäi­syys vai­vaa mie­les­tä­ni enem­män vasem­mis­to­lai­sia kuin oikeis­to­lai­sia. Mutt avar­sin yleis­tä on, että omat tar­koi­tus­pe­rät perus­tel­laan oikeu­den­mu­kai­suu­del­la ja että näi­hin ollaan pää­dyt­ty pit­kän har­kin­nan jäl­keen, kun taas tois­ten tar­koi­tus­pe­riä seli­te­tään itsek­kä­lil­lä aja­tuk­sil­la tai sit­ten suo­ra­nai­sel­la tyh­myy­del­lä ja vähäi­sel­lä harkinnalla.

  Rai­moK
  Vai olet­ko tosi­aan sitä miel­tä, että sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men myy­mis­tä ulko­mais­ten pää­oma­si­joit­ta­jien käsiin tulee kai­kin kei­noin lisätä?

  Joko lope­tit vai­mo­si hak­kaa­mi­sen? Olet­ko itse sitä miel­tä, että jul­ki­sis­sa van­hain­ko­deis­sa kak­ka­vai­pois­sa makaa­vien van­hus­ten mää­rä pitää kai­kin kei­noin maksimoida?

 18. Samaan aikaan tosie­lä­mäs­tä alem­pa­na, tove­reil­la Rai­mo K ja Eetu K on toi­vot­ta­vas­ti esit­tää vah­vo­ja todis­tei­ta möröstään.

  http://yle.fi/uutiset/raakkylan_terveyskulut_ovat_pysyneet_kurissa/6301078

  Rääk­ky­lä irtau­tui 1,5 vuot­ta sit­ten Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien yhtei­ses­tä lii­ke­lai­tok­ses­ta Hel­lis­tä ja siir­tyi yksi­tyi­sen Atten­don asiak­kaak­si. Hel­lin aikaan vuon­na 2010 Rääk­ky­län sosi­aa­li- ja ter­veys­ku­lut oli­vat yli 10 mil­joo­naa euroa. Nyt pal­ve­lui­den ulkois­ta­mi­sen jäl­keen vuo­si­me­not ovat olleet noin mil­joo­na euroa vähemmän. 

  - Muu­tok­sen jäl­keen Rääk­ky­läs­sä on ollut pari lää­kä­riä päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä. Hel­lin aikaan lää­kä­rei­tä ei vält­tä­mät­tä ollut pai­kal­la lain­kaan, ja rääk­ky­lä­läi­set ohjat­tiin Kiteel­le, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Yrjö Eronen

 19. Onhan se ollut vähän omi­tuis­ta kat­soa, kun suu­ret hal­li­tus­kump­pa­nuk­set vuo­ro­tel­len kiis­tä­vät oman ideo­lo­gi­suu­ten­sa antaen siis samal­la ymmär­tää, että se toi­nen taas on ideologinen.

  Eikös se dema­rien jyt­kyn­jäl­kei­nen vaa­li­re­to­riik­ka suu­rin piir­tein täl­lä aukeaisi:

  Yli­kan­sal­li­nen = Aina paha.
  Kan­sain­vä­li­nen = Aina hyvä, myös eräs laulu.
  Moni­kan­sal­li­nen = Voi olla hyvä tai paha.
  Moni­kult­tuu­ri­nen = Rik­kaus ja voi­ma­va­ra, kun­han ei mei­dän kouluun.
  Kan­sal­li­nen pro­jek­ti = Suo­ma­lai­sen dema­rin kor­kea kan­sain­vä­li­nen virka.

  Hesa­ris­sa oli jos­kus toi­mit­ta­ja kek­si­nyt, että aina kun alle pari­kymp­pi­set teke­vät jotain posi­tii­vis­ta, asial­la ovat “nuo­ret”, ja jos nega­tii­vis­ta, niin “nuo­ri­so”. Nuo­ret menes­tyi­vät samal­la kun nuo­ri­so rie­hui. Nyky­ään tosin nuo­ret­kin ovat alka­neet syr­jäy­tyä, eli muut­tua enem­män nuo­ri­son kaltaiseksi.

  Eikä nyt sit­ten suu­tu­ta, vaik­ka vähän vinoillaankin. 🙂

 20. Sylt­ty: Tuos­sa­kin hom­mas­sa tuli itsel­le mie­leen että vaik­ka yksi­tyi­nen toi­mit­ta­ja muna­si pahem­man ker­ran, niin munauk­sen täy­den­si vas­ta jul­ki­sen sek­to­rin täy­del­li­nen kyvyt­tö­myys teh­dä asial­le mitään. 

  Aina­kin minun omas­sa fir­mas­sa­ni Faze­rin tapai­nen toi­mit­ta­ja oli­si ensim­mäi­sen vii­kon jäl­keen enti­nen toi­mit­ta­ja. Tilauk­sis­ta vas­taa­vien oli­si vis­siin ollut lii­an han­ka­laa tart­tua toi­meen ja teh­dä asial­le jota­kin mut­ta kos­ka ne lop­pua­siak­kaat eivät mak­sa mitään ja oikeas­taan oli­si vain parem­pi että häi­pyi­si­vät. Sik­si­hän nämä jul­ki­sen sek­to­rin hom­mat voi­vat olla­kin rem­pal­laan niin pahas­ti ja niin kauan.

  Täs­sä on itse asias­sa perää. 

  Kyse on juu­ri sii­tä, ettei pal­ve­lui­ta osta­vat itse käytä/koe/ole kiin­nos­tu­nei­ta pal­ve­luis­ta, joi­ta he osta­vat. Kos­ka seu­rauk­sis­ta kär­sii kai­ken lisäk­si pal­ve­lui­den käyt­tä­jät, jot­ka ovat enem­män­kin taak­ka kuin asiak­kai­ta, lop­pu­tu­los on mikä se on. 

  Pal­ve­lui­ta käyt­tä­väs­tä taa­kas­ta halu­taan tie­ten­kin eroon. Sik­si perus­te­taan aina vain uusia estei­tä pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­sel­le. Tämä kos­kee tie­ten­kin kaik­kia polii­ti­kan loh­ko­ja. Vakuu­tusoi­keus on täs­tä hyvä esi­merk­ki. Mon­ta­ko­han eri­lais­ta muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­taa tai itseoi­kai­suins­tans­sia pitää nykyi­sin jo käy­dä läpi, että huo­nos­ti perus­tel­lus­ta pää­tök­ses­tä pää­see vakuu­tusoi­keu­teen? Näi­den estei­den ongel­ma on se, että ne vain pahen­ta­vat byro­kra­ti­aa, kos­ka nekään eivät puu­tu perus­syy­hyn. Perus­syy vali­tuk­sel­le on huo­nos­ti perus­tel­tu ja valit­ta­jan epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si koke­ma pää­tös. Jos lau­ta­kun­ta suol­taa yhden rivin perus­te­luil­la ulos tusi­na­pää­tök­siä, valit­ta­mi­nen jat­kuu. Valit­ta­mi­nen lop­puu, kun asiak­kaal­le ker­ro­taan kun­nol­la pro et cont­ra ‑argu­men­taa­tio­me­to­dia käyt­täen ja hänen esit­tä­mät lausu­mat ja todis­teet huo­mioi­den, mik­si lain nojal­la pää­dy­tään hänel­le vas­tai­seen lop­pu­tu­lok­seen. Tämä voi­tai­siin tie­ten­kin teh­dä jo ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa viran­hal­ti­jan toi­mes­ta, mut­ta jon­kun mie­les­tä on hal­vem­paa perus­taa sato­ja jol­lei tuhan­sia suo­ja­työ­paik­ko­ja eri­lai­siin lau­ta­kun­tiin polii­tik­ko­jen, vir­ka­mies­ten ja mui­den hyvin­voi­vien ihmis­ten CV-mer­kin­tö­jä koristamaan.

 21. Jos saa lis­ta­ta muu­ta­man poliit­ti­sen mörön, niin vih­reil­tä pelot­te­lee äänes­tä­jiä pois myös kepun kehit­tä­mä city­vih­reys ja perus­tu­lon epäselvyys.

  On kum­mal­lis­ta, että Väy­ry­nen, ja hänen nuo­ret hän­nys­te­li­jät, lei­maa­vat kau­pun­gis­sa asu­via pöl­höik­si tur­hak­keik­si. Vie­lä 90-luvul­la suvus­sa oli maa­ti­la, jos­sa elet­tiin aika lail­la oma­va­rai­ses­ti. Mai­toau­ton­kul­jet­ta­ja sit­ten toi tar­vit­ta­via perus­tar­pei­ta kir­kol­ta, kuten suo­laa, jau­ho­ja ja voi­ta. Muu­ta sit­ten kas­va­tet­tiin, poi­mit­tiin ja kalas­tet­tiin kau­pal­li­sen tuo­tan­non ohes­sa. Saat­toi­pa joku­nen hir­vi­kin kaa­tua. Yhdes­sä ihmi­siäs­sä koneet tosin teki­vät sen, että lähes koko suku läh­ti tilal­ta, joten tus­kin konei­siin perus­tu­va bio­ta­lous­kaan on ihan sel­lai­nen työl­lis­tä­jä kuten kuvitellaan. 

  Kes­kus­tan ihan­noi­ma maa­seu­tu, jos siis ymmär­re­tään se maa- ja met­sä­ta­lou­teen perus­tu­va­na alu­ee­na, ei siis itse kulu­ta tuot­ta­maan­sa. Yllä­tys yllä­tys, city­vih­reä kau­pun­ki­lai­nen onkin se, joka kulut­taa maa­seu­dun tuot­tei­ta. Jopa lihaa. Tämän takia onkin usko­ma­ton­ta, jos Väy­ry­sen vies­ti menee läpi maa­seu­dul­la. Pal­jon oli­si kepul­le­kin uut­ta maa­seu­dun elin­kei­noa ajet­ta­va­na, niin ehkä voi­si lopet­taa sen van­hois­ta itkemisen. 

  Kepun kan­nat­tai­si­kin toi­voa, että vih­reät kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat pär­jäi­si­vät vaa­leis­sa, jot­ta tuli­si mah­dol­li­suuk­sia maa­seu­dun tuot­ta­jien saa­da kun­non hin­ta tuot­teis­taan. Jos kau­pun­ki raken­ne­taan autol­le, niin auto­mar­ke­tit vie­vät mark­ki­nat, kun ihmi­set ja kau­pat ovat eri pai­kois­sa. Enem­män kau­pun­kia, niin ihmi­set voi­vat käy­dä päi­vä­sai­kaan toreil­la ja tuot­ta­jil­ta suo­raan myy­vis­sä pik­ku­kau­pois­sa. Nyt ne ovat vää­ris­sä pai­kois­sa ja vää­rään aikaan auki, joten ket­jut saa­vat hal­li­ta myös tuot­ta­ja­hin­taa. Enem­män autot­to­mia kau­pun­ki­lai­sia tar­koit­tai­si myös enem­män kulut­ta­jia, joil­la oli­si parem­min varaa mak­saa laa­duk­kaas­ta ruu­as­ta, joko kau­pas­ta kotiin tai sit­ten ravintolassa.

  Toi­nen mör­kö on tuo perus­tu­lo. Nyt se näyt­tää toi­mi­van jon­kin­lai­se­na vaa­lia­see­na ja hou­kut­ti­me­na nuo­ri­sol­le. Toi­saal­ta oikeal­la sitä ei ymmär­re­tä muu­na kuin kal­jot­te­lu­ra­ha­na, mut­ta ehkä siel­lä­kin herä­tään. Kos­ka itsel­lä on link­ki tuon­ne kou­lu­maa­il­maan, niin näki­sin joi­ta­kin ongel­mia siinä.

  Itse ymmär­rän tuon kei­no­na hel­pot­taa työl­lis­ty­mis­tä ja sir­ty­mis­tä työs­tä toi­seen, mut­ta vaa­ra­na on se, että sel­lai­nen nuo­ri, jol­la on vai­keuk­sia sosi­aa­li­ses­sa kans­sa­käy­mi­ses­sä, saa lii­an suu­res­ta perus­tu­los­ta väy­län olla haas­ta­mat­ta ongel­mi­aan ja syr­jäy­tyy. En muis­ta oli­ko rajan kum­mal­ta puo­lel­ta, mut­ta joku puna­vih­reä ajoi jo lähem­mäs ton­nin perus­tu­loa. Niin tiuk­kaa verk­koa ei pys­ty teke­mään, että jokais­ta voi­si men­nä kotoa hake­maan tai muu­ten etsi­mään, ja jos itse ei kyke­ne, niin täl­lai­nen perus­tu­lo antaa mah­dol­li­suu­den siir­tyä peri­aat­tees­sa niu­kal­le eläk­keel­lä ja ihmi­sel­tä jää hoi­ta­mat­ta ja haas­ta­mat­ta nuo sosi­aa­li­set ongel­mat. Menee sit­ten elä­mä yksin yksinäisenä. 

  Pitäi­si ymmär­tää, että jol­lain saat­taa olla yksin­ker­tai­ses­ti yli­voi­mai­nen paik­ka men­nä esi­mer­kik­si työ­haas­tat­te­luun tai pär­jä­tä edes kou­lus­sa, joka vaa­ti aina vain enem­män esiin­ty­mis­tä ja ver­kos­toi­tu­mis­ta. Paniik­ki­häi­riö­tä ja sosi­aa­lis­ta pel­koa, joka ei vält­tä­mät­tä näy pääl­le, mut­ta estää toi­mi­mi­sen mui­den kans­sa. Pal­joa ei ehkä tar­vit­si­si tul­la vas­taan, mut­ta täl­lai­nen ei itse ota yhteyt­tä mui­hin. Jos tätä jat­kuu pit­kään, niin on aina vain vai­keam­paa pala­ta yhteis­kun­taan. Tulee­kin päät­tää, että onko oikein pääs­tää nämä irti yhteis­kun­nas­ta, vai yrit­tää toi­mia ajoissa. 

  Liit­tyy myös vih­rei­den perään­kuu­lut­ta­maan päi­vä­hoi­don kohen­ta­mi­seen, jos­sa pitäi­si ottaa heti kädes­tä näi­tä ongel­ma­ta­pauk­sia. Samoin opet­ta­jien puo­les­ta voi­si toi­voa apu­jouk­ko­ja kou­luun. Sosi­aa­li­puo­len tuli­pa­lo­jen sam­mu­tus lähem­pä­nä aikui­si­kää, lie­nee sit­ten monel­le lii­an myö­häis­tä. Myös kau­pun­ki­ra­ken­ne teh­nee oman­sa, ettei luon­nol­lis­ta sosi­aa­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta, ja samal­la kehit­ty­mis­tä, tapah­du. Enem­män siis kylää kau­pun­kiin, oli se sit­ten kuin­ka suu­ri hyvänsä.

 22. Rai­mo K: Mil­lä­hän perus­teel­la 16 pro­sen­tin omis­tuso­suus antaa mää­rä­vän ase­man ko. yhtiössä?

  Eihän kyse ole dema­rei­den omis­tuk­ses­ta, vaan sii­tä että Valin­ta­ta­lon ja Siwan pää­omis­ta­ja­na on vero­pa­ra­tii­siyh­tiö eli Urpi­lai­sen mie­les­tä niil­tä ei pidä hank­ki mitään! Se on dema­rei­den oma häpiä, jos ovat osak­kai­na fir­mas­sa joi­ta hei­dän oman aja­tus­maa­il­man­sa mukaan pitää ehdot­to­mas­ti boikotoida. 

  Sil­lä joka käy valin­ta­ta­los­sa, ei ole kyl­lä min­kään­lais­ta moraa­lis­ta oikeut­ta vaa­tia kun­tia vält­te­le­mään vero­pa­ra­tii­siyh­tiöi­tä. Ja kyl­lä­hän Urpi­lai­ne­kin var­mas­ti tie­si, että puhuu puu­ta hei­nää kos­ka kil­pai­lu­la­ki ei anna tuol­lai­seen boi­ko­toin­tiin koti­pai­kan perus­teel­la mah­dol­lit­taa, mut­ta popu­lis­ti­sel­la p*skalla on tul­lut aikai­sem­min­kin hyvää tulos­ta (edus­kun­ta­vaa­lit & oppo­sio­tioon tar­koi­tet­tu vaa­lioh­jel­ma, joka piti sit­ten syö­dä kun vas­toin odo­tuk­sia ovet hal­li­tuk­seen auke­si­vat) joten antoi men­nä vaan.

 23. Muu­ten­kin tämä kes­kus­te­lu vero­va­rois­ta ja vero­pa­ra­tii­siin mene­vis­tä kil­pai­lu­tus­ra­hois­ta ei oikein kes­tä vähennyslaskua.

  Kil­pai­lu­tuk­sen hyö­ty voi­daan esit­tää yhteenlaskuna:

  . yksi­tyi­sen tuotantohinta
  + yksi­tyi­sen kilpailuunosallistumiskustannukset
  + yksi­tyi­sen kate
  + jul­ki­set kilpailutuskustannukset
  + jul­ki­sen toi­mi­jan hyöty
  = hin­ta, jos jul­ki­nen toi­mi­ja itse tuottaisi

  Vero­pa­ra­tii­si­proble­ma­tiik­ka kos­kee vain tuo­ta yksi­tyi­sen katet­ta, jos­ta ei aina jak­se­ta mak­saa yhtei­sö­ve­ro­ja. Yhteis­kun­nan ensi­si­jai­nen hyö­ty kil­pai­lu­tuk­ses­ta on kui­ten­kin toi­saal­la, kos­ka toi­mi­vas­sa kil­pai­lus­sa kate ei nouse kovin korkeaksi.

  Voi luon­nol­li­ses­ti olla (ja var­mas­ti onkin) sel­lais­ta kil­pai­lu­tus­ta, joka ei ole kan­nat­ta­vaa. Yksi­tyi­sen tuot­ta­jan kus­tan­nuk­set ja kil­pai­lu­tuk­sen tuo­mat lisä­kus­tan­nuk­set ovat kovem­mat kuin jul­ki­sen oman tuo­tan­non kus­tan­nuk­set. Sil­loin ei kan­na­ta kilpailuttaa.

  Kil­pai­lu­tuk­ses­sa on pal­jon toi­mi­ma­ton­ta. Pää­osa täs­tä joh­tuu sii­tä, että eri toi­mi­joil­la niin pal­ve­lun­tuot­ta­jil­la kuin jul­ki­sel­la­kin puo­lel­la on vajaa osaa­mi­nen kil­pai­lut­ta­mi­ses­ta. Tämä on muu­ten yksi argu­ment­ti sii­hen, mik­si kun­nil­la pitäi­si olla koh­tuul­li­ses­ti kokoa; aivan pie­ni kun­ta ei pys­ty yllä­pi­tä­mään riit­tä­vää kilpailutusosaamista.

  Vero­pa­ra­tii­sit­kin ovat ongel­ma. Ei kui­ten­kaan tuos­sa “mörkö”-mielessä, kos­ka jul­ki­set sääs­töt ovat mer­kit­tä­viä, vaik­kei yksi­tyi­nen toi­mi­ja mak­sai­si kat­tees­taan vero­ja. Ongel­mat tule­vat jul­ki­sel­le talou­del­le nime­no­maan sil­loin, kun raha tulee yksi­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta. Lisäk­si vero­pa­ra­tii­si­fir­moil­la on epä­rei­lu kil­pai­lua­se­tel­ma, kos­ka niil­le riit­tää pie­nem­pi kate samaan tulok­seen omis­ta­jien kannalta.

  Joten­kin täs­sä tulee kyl­lä mie­leen myös ter­mi “tilaa­ja­vas­tuu”, vaik­ka­kin vähän epä­kon­ven­tio­naa­li­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Tilaa­jan pitää huo­leh­tia sii­tä, että vas­ta­puo­li täyt­tää vel­voit­teen­sa. Jos ei täy­tä, asi­aan pitää puut­tua heti eikä kah­den kuu­kau­den kuluttua…

 24. Sylt­ty: Tuos­sa­kin hom­mas­sa tuli itsel­le mie­leen että vaik­ka yksi­tyi­nen toi­mit­ta­ja muna­si pahem­man ker­ran, niin munauk­sen täy­den­si vas­ta jul­ki­sen sek­to­rin täy­del­li­nen kyvyt­tö­myys teh­dä asial­le mitään. 

  Aina­kin minun omas­sa fir­mas­sa­ni Faze­rin tapai­nen toi­mit­ta­ja oli­si ensim­mäi­sen vii­kon jäl­keen enti­nen toi­mit­ta­ja. Tilauk­sis­ta vas­taa­vien oli­si vis­siin ollut lii­an han­ka­laa tart­tua toi­meen ja teh­dä asial­le jota­kin mut­ta kos­ka ne lop­pua­siak­kaat eivät mak­sa mitään ja oikeas­taan oli­si vain parem­pi että häi­pyi­si­vät. Sik­si­hän nämä jul­ki­sen sek­to­rin hom­mat voi­vat olla­kin rem­pal­laan niin pahas­ti ja niin kauan.

  Enti­nen toi­mit­ta­ja joo. Kun kyse on jul­kis­puo­les­ta niin aina on mah­dol­li­suus voit­taa tar­jous­kil­pai­lu vaik­ka oli­si mokan­nut ihan mitä tahan­sa. Yksi­tyis­tä voi hui­ja­ta ker­ran, jul­ki­sen sek­to­rin hui­jaus­mah­dol­li­suus on lakiin kir­jat­tu. Ex-minis­te­rien ja vir­ka­mies­ten ujut­ta­mi­nen ko. orga­ni­saa­tioi­hin tuo onnek­si kan­sa­lai­sil­le läpi­nä­ky­vyyt­tä tapaan joil­la asiat toi­mi­vat ja mik­si epä­on­nis­tu­neet hank­keet ja kil­pai­lu­tuk­set jäte­tään veron­mak­sa­jien kor­vat­ta­vik­si toi­mit­ta­ja­vas­tuun sijaan.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  En kan­na­ta pal­ve­lu­jen itse­tar­koi­tuk­sel­lis­ta ulkois­ta­mis­ta. Et ymmär­tä­nyt asian pih­viä. Täl­lä sote-uudis­tuk­sel­la ei ole asian kans­sa mitään teke­mis­tä, eikä ideo­lo­gi­nen julis­tus asias­ta vai­ku­ta kun­tien pää­tök­siin mitään. Rii­ta oli täy­sin keinotekoinen.

  No, poliit­ti­set päät­tä­jät­hän ne päät­tä­vät, mitä teh­dään ja aina­kin meil­lä on kun­nas­sa jo ennen vaa­le­ja pää­tet­ty, että van­hus­pal­ve­lut hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti kun­nan oma­na työnä.
  Pää­tös on ideo­lo­gi­nen ja “julis­tuk­sen” mukai­nen, ei sii­nä mitään kei­no­te­kois­ta ole.
  Ja anna­pa Osmo nyt tul­la sitä subs­tans­sia sit­ten, please!

 26. ant­ti:

  snip’
  — Muu­tok­sen jäl­keen Rääk­ky­läs­sä on ollut pari lää­kä­riä päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä. Hel­lin aikaan lää­kä­rei­tä ei vält­tä­mät­tä ollut pai­kal­la lain­kaan, ja rääk­ky­lä­läi­set ohjat­tiin Kiteel­le, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Yrjö Eronen

  Näin­hän se hom­ma menee, aluk­si on auvois­ta ja edul­lis­ta, sit­ten kun mono­po­li on vakiin­tu­nut, voi­daan nos­taa hin­taa ja huo­non­taa pal­ve­lua. Kat­so­taan, kuin­ka täs­sä käy…

  Täy­tyy myös tode­ta, että ns. isän­tä­kun­ta­mal­lis­sa on juu­ri se valu­vi­ka, kuin mis­tä Rääk­ky­lä on kär­si­nyt: isän­tä­kun­ta alkaa osoit­taa isän­tä­miel­tä ja ker­too, mitä asiak­kaan kuu­luu halu­ta ja mitä kuu­luu mak­saa. Täs­tä on monia ikä­viä esi­merk­ke­jä, joten ko. ter­mis­tä oli­si syy­tä pääs­tä eroon.
  (isän­tä­miel­tä osoit­taa mones­ti myös kun­tayh­ty­mä pien­tä omis­ta­jaa kohtaan)

 27. Tero: Samal­la nämä isot fir­mat myy­vät pal­ve­lu­aan niin hal­val­la, että “pol­ku­hin­noit­te­lu” ajaa mark­ki­noil­ta pois pie­ny­rit­tä­jät. Eli yhteen­ve­to­na: Pie­nil­lä kiin­teil­lä kuluil­la toi­mi­va pie­ny­ri­tys on dema­rei­den perus­te­luil­la osoi­tet­tu super-hyper­kal­liik­si eli suo­ma­lai­nen pie­ny­rit­tä­jä ei kel­paa! Haloo?

  Mikä­li Kin­nu­nen ymmär­täi­si yhtään yksi­tyi­sen pal­ve­lu­yri­tyk­sen kus­tan­nus­ra­ken­net­ta sekä suo­ma­lai­sen työn vero­tus­ta­ja sivu­ku­lu­ja, hän tajuai­si ettäi­so osa veron­mak­sa­jien rahois­ta tulee takai­sin. Mut­ta … näin vaa­lien alla dema­rit eivät halua ymmär­tää, he halua­vat pet­tää äänestäjiä.

  Vas­taan:

  1) Pol­ku­hin­noit­te­lu

  Hom­ma alkaa pol­ku­hin­noit­te­lul­la. Sit­ten hin­ta läh­tee tasai­seen nousuun. Näin tulee käy­mään toden­nä­köi­ses­ti myös Rääk­ky­läs­sä, kos­ka niin on käy­nyt muuallakin. 

  Tämä joh­tuu muun muas­sa “yllät­tä­vis­tä menois­ta”, joi­ta ovat toi­mi­ti­lo­jen remont­ti­tar­peet, uusien lait­tei­den han­kin­ta­tar­peet, työn­te­ki­jöi­den sai­ras­te­lut ja äitiyslomat.

  Käy­tän­nös­sä osto­pal­ve­lui­hin on useis­sa kun­nis­sa syn­ty­nyt muu­ta­man suu­reh­kon yri­tyk­sen oli­go­po­li, joka sane­lee osto­pal­ve­lui­den hin­nat ja laa­dun. Laa­tu ei yleen­sä ole kehut­ta­va. Täs­tä on tul­lut _paljon_ suo­raa kun­ta­lais­pa­lau­tet­ta aina­kin tääl­lä Jyväskylässä.

  Pien­ten yri­tys­ten suo­si­mi­nen voi­si pit­käl­lä aika­vä­lil­lä olla sekä edul­li­sem­paa että pitää pal­ve­lun tason kor­kea­na, kun poti­laat voi­si­vat aidos­ti vali­ta useam­mas­ta palveluntuottajasta.

  2) Vero­tu­lo­jen paluuseen valtiolle.

  Myös jul­ki­sen puo­len palk­koi­hin, sivu­ku­lui­hin jne. mene­vät rahat palaa­vat jul­ki­seen kas­saan. Ainoa lisä­ve­ro­tu­lo tulee yri­tys­ve­ros­ta, jota suu­rin osa isois­ta lää­kä­ri­ta­lois­ta ei maksa.

  Yli­pään­sä minua ihme­tyt­tää yrit­tä­jien hin­ku pääs­tä käsik­si veron­mak­sa­jien rahoi­hin. Kek­si­sit­te jon­kun oikeas­ti jär­ke­vän lii­kei­dean ja möi­sit­te tuot­tei­tan­ne yksi­tyi­sil­le kulut­ta­jil­le. Se tuot­taa oike­aa­kin talous­kas­vua eikä vain pyö­ri­tä rahaa samas­sa myllyssä.

 28. Yhteis­kun­nan ensi­si­jai­nen hyö­ty kil­pai­lu­tuk­ses­ta on kui­ten­kin toi­saal­la, kos­ka toi­mi­vas­sa kil­pai­lus­sa kate ei nouse kovin korkeaksi.”

  Tar­kas­ti ottaen kil­pai­lu on lähin­nä teo­ri­aa. Eivät fir­mat pyri kil­pai­le­maan katet­ta ja voit­toa mah­dol­li­sim­man alas.
  Eten­kin suu­ret fir­mat eivät kil­pai­le hin­nal­la kuin suu­res­sa bulk­ki­myyn­nis­sä kulut­ta­jil­le mark­ki­nao­suuk­sis­ta taistellessa.
  Suu­ret fir­mat kil­pai­le­vat lähin­nä stra­te­gi­sel­la tasol­la, jol­loin mark­ki­nao­suus kil­pai­lu tapah­tuu 10–20 vyuo­den täh­täyk­sel­lä esim Nokia kär­sii nyt 10 vuot­ta sit­ten teh­dyis­tä virheistä

  Kaik­ki fir­mat pyr­ki­vät koh­tuul­li­seen voit­toon eivät kat­teen ja voi­ton minimointiin

  Yri­tyk­set seu­raa­vat tosi­aan, joten uudet mene­tel­mät leviä­vät nope­aan, joten kukaan ei saa kuin het­kel­li­sen kilpailuedun

  Uusien inno­vaa­tioi­den vai­ku­tus toi­mii pitem­pään vain neit­seel­li­sel­lä alu­eel­la eli alaa hyvin tun­te­va yrit­tä­jä voi hyö­dyn­tää aikai­sem­min alal­la neen orga­ni­saa­tion heikkouksia.

  Kokoo­muk­sen jutut uusis­ta ideois­ta ovat lähin­nä bluf­fia, sil­lä mon­taa­kaan ei ole tes­tat­tu käy­tän­nös­sä eikä todel­lis­ta pit­kän ajan kes­ki­mää­räis­tä laa­tua ole tiedossa .
  Eikä noil­la fir­moil­la ole todel­li­sia resurs­se­ja kehit­tä­mään todel­la jotain uutta

  On help­po saa­da joku asia toi­mi­maan ker­ran ja jos­sa­kin ympäristössä

 29. Itse asias­sa SDP:n mör­kö on kopio Kokoo­muk­sen mörköoopperasta.

  Kok­ko­mus on perus­tel­lut sitä, että he ovat kul­ke­net ympä­ri Euroop­paa veron­ma­sa­jien lomp­sa leväl­lään ja jaka­neet rahaa miljonääreille.

  Yhtään cent­tiä avus­ta ei ole pää­ty­nyt esim Krei­kan kan­sal­la vaik­ka apua Krei­kan tuek­si nimitetäänkin.
  Kaik­ki on pää­ty­nyt sijoit­ta­jil­le ja vel­ka on muu­tet­tu sijoi­tat­jien saa­ta­vas­ta Euroo­pan veron mak­sa­jien velaksi

  Ja mör­kö on ollut nur­kan takan pii­le­vä lama, jota ei ole tar­kem­min perusteltu

  Ja vih­reät ovat olleet Kokoo­muk­sen puis­to-osas­to­na levit­te­le­mäs­sä mör­kö­op­pee­raa ja veron­mak­sa­jien rahoja

 30. Vero­pa­ra­tii­sit­kin ovat ongel­ma. Ei kui­ten­kaan tuos­sa “mörkö”-mielessä, kos­ka jul­ki­set sääs­töt ovat mer­kit­tä­viä, vaik­kei yksi­tyi­nen toi­mi­ja mak­sai­si kat­tees­taan veroja.”

  Mis­tä­hän tuo sääs­tö tulee ? Kun kun­ta ulkois­taa niin hen­ki­lö­tö siir­tyy työ­eh­toi­neen ja palk­koi­neen uudel­le toi­mi­jal­le ja yleen­sä yli­me­noai­ka on vuosia

  Ja lää­kä­rit perus­te­le­vat siir­toa parem­mil­la ja hen­ki­lö­kun­nan muil­la etuuk­sil­la esim jous­tavt työ­ajat vaa­ti­vat enem­män hen­ki­lö­kun­taa ja varal­lao­loa joten ult peri­aat­tee­sa nousevat

  Kun­nan puo­lel­la taas orag­ni­saa­tio ei vähen vaan sin­ne jou­du­taan lisää­mään esim lää­ke­tie­teel­lis­tä osaa­mis­ta, jot­ta pal­ve­lun laa­tua voi­daan kontrolloida

  Orga­ni­saa­tio­kaan ei todel­li­suu­des­sa vähen vaan lisään­tyy, sil­lä kun­nan taso­jen lisäk­si väliin tule­vat pal­ve­lu­tuot­ta­jan joh­to-orga­ni­saa­tio, 1–2 tasoa .

  Hyvä esi­merk­ki mihin pää­dy­tään on Hel­sin­gin kaupunki.Valitin tam­mi-hel­mi­kuus­sa Munu­lan labran jonois­ta Rädyl­le ja hän lupa­si sel­vit­tää asiaa.

  Sain jon­kin ajan kulut­tua seka­via vies­te­jä ja lopul­ta vas­tauk­sen, että he eivät osaa sanoa mikä Mau­nu­lan pal­ve­lu­ta­so on ja HUS pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na sel­vit­tää asiaa

  Nyt ele­tään loka­kuu­ta ja tuo sel­vi­tys on edel­leen jossain.

  On aika yksi ker­tais­ta kont­rol­loi­da pal­ve­lun suju­vuut­ta, jos sii­hen panostettaisiin.

  Mut­ta ulkois­tus teh­dään kun­nis­sa niin kuin koi­ra jät­tää p…n p.…ä.

  Sel­lai­sel­la sys­tee­mil­lä saa­dan kyl­lä hal­paa mut­ta sut­ta ja sekundaa

 31. Lii­an van­ha:
  Tar­kas­ti ottaen kil­pai­lu on lähin­nä teo­ri­aa. Eivät fir­mat pyri kil­pai­le­maan katet­ta ja voit­toa mah­dol­li­sim­man alas.

  Yri­tyk­set pyr­ki­vät pitä­mään kat­teen­sa mah­dol­li­sim­man kor­kea­na. Ei kai sii­nä ole mitään ihmeel­lis­tä. Niil­lä ei ole mitään sisä­syn­tyis­tä moti­vaa­tio­ta myy­dä halvalla.

  Kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa kui­ten­kin syn­tyy ulkoi­nen pak­ko; jos samois­ta mark­ki­nois­ta kil­pai­lee useam­pi yrit­tä­jä, kat­tees­ta jou­tuu tin­ki­mään. Se on sit­ten yri­tyk­sen stra­te­gias­ta kiin­ni, kuin­ka alas kat­teis­sa suos­tu­taan menemään.

  Yri­tyk­set seu­raa­vat tosi­aan, joten uudet mene­tel­mät leviä­vät nope­aan, joten kukaan ei saa kuin het­kel­li­sen kilpailuedun

  Tämä­hän on se kuu­lui­sa meka­nis­mi, jol­la tehok­kuus kas­vaa. Ja mikäs sen muka­vam­paa maksajalle.

  Ja itse asias­sa täs­sä­hän on yksi kil­pai­lu­tuk­sen mah­dol­li­sis­ta hyö­dyis­tä. Jos kun­ta itse tekee jon­kin asian, on vain yksi tapa teh­dä asia. Jos vii­si fir­maa kil­pai­lee samas­ta asias­ta, voi­daan vii­des­tä toi­min­ta­ta­vas­ta vali­ta paras.

  Kil­pai­lu­tuk­sen muut hyö­dyt voi­vat liit­tyä mit­ta­kaa­vae­tui­hin, parem­paan eri­koi­sa­la­koh­tai­seen joh­ta­mi­seen tai vaik­ka vain parem­piin työntekijöihin.

  Kil­pai­lu­tuk­sen hai­tat taas ovat kah­ta­lai­sia. Rahaa voi men­nä enem­män kuin itse teke­mäl­lä, jos tehok­kuuse­tu huk­kuu kil­pai­lu­tus­kus­tan­nuk­siin. Tai sit­ten kil­pai­lu­tus­ta ei ole osat­tu teh­dä ja val­voa, jol­loin laa­tu on jotain muu­ta kuin mitä piti.

  Täy­sin perus­te­le­ma­ton näp­pi­tun­tu­ma­ni on se, että suu­rim­mat vali­tuk­set kun­ta­lai­sil­ta tule­vat sii­tä, että kil­pai­lu­te­tun pal­ve­lun laa­tu on odo­tuk­sia huo­nom­paa. Tämä sinän­sä ei ker­ro kil­pai­lu­tuk­sen epä­on­nis­tu­mi­ses­ta, kos­ka kun­nan läh­tö­koh­ta ja asiak­kai­den odo­tuk­set voi­vat olla eri tasoil­la. (Omas­ta sii­voo­jas­ta sii­vous­pal­ve­luun siir­ty­mi­nen alen­taa kyl­lä pal­ve­lu­ta­soa, mut­ta samal­la putoa­vat kustannuksetkin.)

  Lisäk­si kil­pai­lu­tus­ta vas­taan käy­te­tään usein argu­ment­tia “kos­ka lää­kä­rit”. Mut­ta eivät kun­nat osta kal­lii­ta keik­ka­lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta yleen­sä sääs­tö­mie­les­sä. Nii­tä oste­taan, kun omil­le palk­ka­lis­toil­le ei väkeä omil­la työ­eh­doil­la saa.

  En kan­na­ta kil­pai­lu­tus­ta aina ja kai­kis­sa tilan­teis­sa. Kui­ten­kin kun­ta­lai­sen kan­nal­ta ainoa oikeas­ti hyvä argu­ment­ti kil­pai­lu­tus­ta vas­taan on se, jos se tuot­taa halut­tua laa­tua kal­liim­mal­la kuin mitä kun­ta itse teki­si. Muis­sa kil­pai­lu­tuk­sen ongel­ma­ti­lan­teis­sa syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa vah­vas­ti tilaa­jan suuntaan.

 32. Eetu Kin­nu­nen: Laa­tu ei yleen­sä ole kehut­ta­va. Täs­tä on tul­lut _paljon_ suo­raa kun­ta­lais­pa­lau­tet­ta aina­kin tääl­lä Jyväskylässä.

  Kun­nan moti­vaa­tio­na ei vält­tä­mät­tä ole mak­si­moi­da laa­tua. Moti­vaa­tio­na on mak­si­moi­da laa­tu anne­tul­la raha­sum­mal­la tai mini­moi­da raha­sum­ma anne­tul­la laadulla.

  Jos yksi­tyis­te­tyt pal­ve­lut ovat huo­nom­pia kuin aikai­sem­mat kun­nan itse tuot­ta­mat, kan­nat­taa kysyä kus­tan­nuk­sis­ta. Kil­pai­lu­tus­ta voi­daan myös käyt­tää sopi­va­na sau­ma­na yli­laa­dun alasajossa.

  Ja kyl­lä… Toki­han pal­ve­lun­tar­joa­jat­kin kie­roi­le­vat. Kun­nan osaa­mi­ses­ta on sit­ten kiin­ni, miten sopi­muk­set on kir­joi­tet­tu. Kil­pai­lu­tus­osaa­mi­nen on kun­nan ydin­osaa­mis­ta, johon kan­nat­taa nyky­ään panos­taa. Par­haim­mil­laan kun­ta pys­tyy hyö­dyn­tä­mään kaik­ki sisäänheittotarjoukset.

 33. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kun­ta on oikea yksik­kö teke­mään tuon julis­tuk­sen, ei val­tio, joka ei asias­ta päätä.

  Tot­ta, niin totta.
  Mut­ta val­tio ei ole teh­nyt tuo­ta julis­tus­ta eikä kun­ta­kaan, vaan puo­lue. Ja kun­ta­vaa­lit käyn­nis­sä, puo­luei­den ehdok­kai­ta vali­taan. Oli­si­ko puo­lu­een puheen­joh­ta­jan pitä­nyt olla hiljaa?

  Onnek­si Vih­reät eivät ole puo­lue eivät­kä he tee poli­tiik­kaa — sit­ten voi arvos­tel­la nii­tä, jot­ka tekevät 😉

 34. Olem­me ter­vey­den­huol­toa­kin perus­ta­vam­man­laa­tui­sien tar­pei­den edes­sä mark­ki­na­ta­lou­den armoilla.
  Ruo­ka, valo,lämpö,vaatetus. Vaa­di­taan­ko ruu­an­tuo­tan­toon kol­hoo­se­ja, ettem­me kuo­le nälkään? 

  Mark­ki­na­ta­lous tuot­taa juu­ri sitä, mitä osta­ja halu­aa ostaa. Jos osta­ja ei pys­ty yksi­tyis­koh­tai­ses­ti mää­rit­te­le­mään halua­mi­aan kri­tee­re­jä, tus­kin myy­jä­kään läh­tee oma-aloit­tei­ses­ti tuo­tet­taan paran­te­le­maan kal­liim­paan suuntaan..

  Muu­al­la Euroo­pas­sa yksi­tyi­sen sek­to­rin tuot­ta­ma perus­ter­vey­den­huol­to näyt­tää toi­mi­van var­sin hyvin. Kyl­lä, on kal­liim­paa mut­ta on saa­ta­vuus­kin eri luokkaa.

  Suo­mes­sa se ei tule toi­mi­maan kun­nol­la, ennen­kuin perus­ter­vey­den­huol­to ava­taan kai­kil­le pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le (yksi­tyi­set , jul­ki­set) tasa­ver­tai­ses­ti ilman välis­sä ole­vaa hoi­don sään­nös­te­li­jää, joka kun­tien roo­li täl­lä het­kel­lä de fac­to on. Kukaan jär­ke­vä ihmi­nen ei mis­sään muu­al­la län­si-Euroo­pas­sa suos­tui­si jonot­ta­maan puo­li vuot­ta vaik­ka­pa ham­mas­lää­kä­ril­le pääsyä.

  Poti­laan asiat alka­vat kiin­nos­taa hie­man eri taval­la, kun raha tulee vas­ta poti­laan mukana..

 35. Sylt­ty: Tus­kin­pa yksi­kään puo­lue on omas­ta ihan ilkeyt­tään aja­mas­sa omas­ta miels­tään­kin huo­no­ja asioi­ta ja vas­tus­ta­mas­sa hyviä. Se vaan tup­paa ole­maan niin, että omas­ta näkö­vink­ke­lis­tä mui­den hyvät asiat ovat puh­das­ta ilkeyt­tä kun ei taju­ta tois­ten näkö­kul­maa sit­ten ensinnäkään. 

  Aivan. Var­maan­kin oli­si monil­le hyvä aja­tus­har­joi­tus etsiä perus­tel­lut syyt sil­le, mik­si kun­kin puo­lu­een kan­nat­ta­mi­nen voi olla jon­kun mie­les­tä maa­il­man jär­ke­vin vaihtoehto.

  Väit­täi­sin että täm­möi­nen yksi­sil­mäi­syys vai­vaa mie­les­tä­ni enem­män vasem­mis­to­lai­sia kuin oikeistolaisia. 

  Vasem­mis­tol­la on tosi­aan oma sil­mä­lap­pun­sa. Kokoo­mus­lai­set­han ovat työ­kan­san ver­ta janoa­via kapi­ta­lis­te­ja, eikö niin. Ja hei­dän liha­val­la kuk­ka­rol­laan käy­mi­nen rat­kai­si­si kaik­ki maan talou­del­li­set ongel­mat. 🙂 Tie­ten­kin muil­la­kin on omat vihol­lis­ku­van­sa, mut­ta nuo vasem­mis­ton perus­ku­viot ovat kovin tut­tu­ja kaikille.

  Mutt avar­sin yleis­tä on, että omat tar­koi­tus­pe­rät perus­tel­laan oikeu­den­mu­kai­suu­del­la ja että näi­hin ollaan pää­dyt­ty pit­kän har­kin­nan jäl­keen, kun taas tois­ten tar­koi­tus­pe­riä seli­te­tään itsek­kä­lil­lä aja­tuk­sil­la tai sit­ten suo­ra­nai­sel­la tyh­myy­del­lä ja vähäi­sel­lä harkinnalla. 

  Aivan. Ihmi­sen psy­ko­lo­gi­aan tai­taa kuu­lua tiet­ty ter­ve usko oman maa­il­man­ku­van oikeel­li­suu­teen (ja mui­den maa­il­man­ku­van huo­nom­muu­teen). Eri­kois­ta on ehkä se, että ei huo­ma­ta, että toi­set voi­vat aja­tel­la aivan samoin. Tai ehkä ollaan vain koko ajan väit­te­ly­moo­dis­sa, jos­sa pitää­kin todis­taa omien mie­li­pi­tei­den parem­muus kei­no­ja kaihtamatta.

 36. kun­ta­vaa­lien jäl­keen asum­me Paratiisissa!

  -näin aina­kin jos lukee JOKAISEN ehdok­kaan mainoksia

  sil­ti kun­nat ja val­tio vel­kaan­tu­vat ennen­nä­ke­mä­tön­tä vauh­tia ja ehdok­kaat vaan lupaa­vat 10hyvää ja vähän päälle.

  olem­me äänes­tä­jät oikeas­ti tyh­miä kun sama pup­pu menee läpi vaa­leis­ta toi­seen ja var­sin­kin tv-toi­mit­ta­jat ovat “nöösejä“kun tv:ssä suos­tu­vat näi­hin polii­ti­koi­den “vas­tauk­siin”.

  tulee jos­kus ikä­vä 80-luvun Leif Salmenia.,tosin hän ei telk­ka­riin enää tule(pääse) tämän tie­tyn surul­li­sen­kuu­lui­san ajan­koh­tais­oh­jel­ma epi­so­din vuoksi.

  telk­ka­ris­ta tuli juu­ri ohjel­ma jos­tain kun­nas­ta jos­sa on 5v lii­tos irti­sa­no­mis­suo­ja pääl­lä ja kas kum­maa juu­ri ennen 5v aikaa on uusi lii­tos meneil­lään ja taas on 5vuoden irtisanomissuoja.

  jos oli­sin polii­tik­ko niin vaa­lis­lo­ga­ni olisi:kannatan kun­tien pakkoliitoksia..,kunhan se ei kos­ke omaa kuntaani!

 37. Eetu Kin­nu­nen: Vas­taan:

  1) Pol­ku­hin­noit­te­lu

  Hom­ma alkaa pol­ku­hin­noit­te­lul­la. Sit­ten hin­ta läh­tee tasai­seen nousuun. Näin tulee käy­mään toden­nä­köi­ses­ti myös Rääk­ky­läs­sä, kos­ka niin on käy­nyt muuallakin. 

  Tämä joh­tuu muun muas­sa “yllät­tä­vis­tä menois­ta”, joi­ta ovat toi­mi­ti­lo­jen remont­ti­tar­peet, uusien lait­tei­den han­kin­ta­tar­peet, työn­te­ki­jöi­den sai­ras­te­lut ja äitiyslomat.

  Käy­tän­nös­sä osto­pal­ve­lui­hin on useis­sa kun­nis­sa syn­ty­nyt muu­ta­man suu­reh­kon yri­tyk­sen oli­go­po­li, joka sane­lee osto­pal­ve­lui­den hin­nat ja laa­dun. Laa­tu ei yleen­sä ole kehut­ta­va. Täs­tä on tul­lut _paljon_ suo­raa kun­ta­lais­pa­lau­tet­ta aina­kin tääl­lä Jyväskylässä.

  Pien­ten yri­tys­ten suo­si­mi­nen voi­si pit­käl­lä aika­vä­lil­lä olla sekä edul­li­sem­paa että pitää pal­ve­lun tason kor­kea­na, kun poti­laat voi­si­vat aidos­ti vali­ta useam­mas­ta palveluntuottajasta.

  2) Vero­tu­lo­jen paluuseen valtiolle.

  Myös jul­ki­sen puo­len palk­koi­hin, sivu­ku­lui­hin jne. mene­vät rahat palaa­vat jul­ki­seen kas­saan. Ainoa lisä­ve­ro­tu­lo tulee yri­tys­ve­ros­ta, jota suu­rin osa isois­ta lää­kä­ri­ta­lois­ta ei maksa.

  Yli­pään­sä minua ihme­tyt­tää yrit­tä­jien hin­ku pääs­tä käsik­si veron­mak­sa­jien rahoi­hin. Kek­si­sit­te jon­kun oikeas­ti jär­ke­vän lii­kei­dean ja möi­sit­te tuot­tei­tan­ne yksi­tyi­sil­le kulut­ta­jil­le. Se tuot­taa oike­aa­kin talous­kas­vua eikä vain pyö­ri­tä rahaa samas­sa myllyssä.

  Mör­kö­ar­gu­men­toin­tia, joka ei kes­tä kriit­tis­tä tarkastelua. 

  Kir­joi­tat yllä, että yksi­tyis­ten pal­ve­lu­tuot­ta­jien hin­nat läh­te­vät “yllät­tä­vään” nousuun. Eikö näin tapah­du jul­ki­ses­ti tuo­te­tuis­sa pal­ve­luis­sa? Sovi­taan­ko, että dema­rit alka­vat aja­maan sai­raan­hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus­ten kiel­ta­mis­tä sekä sai­raa­loi­den home­kor­jaus­ten lyk­kää­mis­tä? (Jyväs­ky­läs­sä teil­lä on koke­mus­ta sai­raa­la­kor­jaus­ten “yllät­tä­vis­tä” kuluista.)

  Osto­pal­ve­lui­den oli­go­po­lien syn­ty­mi­nen on osta­mi­sen osaa­mat­to­muu­den syy­tä. (Jyväs­ky­läs­sä tätä on isol­la toden­nä­köi­syy­del­lä ollut hoi­ta­mas­sa dema­ri tai keskustalainen.) 

  Vihe­rins­si on jo kir­joit­ta­nut hyvin mm. mis­tä vero­tet­ta­va voit­to yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le syntyy. 

  Kan­nat­taa myös miet­tiä, että mik­si yrit­tä­jät halua­vat tar­jo­ta tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Suo­men bkt:stä jotain yli 43% kul­kee jul­ki­sen sek­to­rin kaut­ta. Eli kuka on osta­ja? Toi­saal­ta kor­kea veroas­te las­kee sekä kulut­ta­jien että yrit­tä­jien osto­voi­maa. Aina­kin minun kyky ostaa yrit­tä­jien tuot­tei­ta on pie­nem­pi vero­jen joh­dos­ta kuin ilman niitä.

 38. Kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa kui­ten­kin syn­tyy ulkoi­nen pak­ko; jos samois­ta mark­ki­nois­ta kil­pai­lee useam­pi yrit­tä­jä, kat­tees­ta jou­tuu tinkimään.”

  Ei kukaan tin­gi kat­tees­ta kuin henkiinjäännissä.
  Eli kun mark­ki­nat supistuvat

  Mik­si joku luo­pui­si tulois­taan ? Yrit­tä­jät ovat aivan saman­lai­sia ihmi­sä kuin pal­kan­saa­jat­kin eivät­kä he luo­vu elintasostaan.
  Ei kukaan jär­ke­vä ala yrit­tä­jäk­si alal­le joka supistuu,uudet yri­tyk­set syn­ty­vät kas­vua­loil­le , jos­sa on tilaa ja kate voi­daan pitää niin kor­kea­na, että se takaa hyvän tulotason .

  Pie­net­kin yri­tyk­set osaavt teh­dä hin­noit­te­lun niin, ettei hin­to­ja pol­je­ta kilpailulla

  Jos vii­si fir­maa kil­pai­lee samas­ta asias­ta, voi­daan vii­des­tä toi­min­ta­ta­vas­ta vali­ta paras.”

  Ei voi­da, jul­ki­sis­sa han­ki­nois­sa tuo­tan­to­ta­pa ei ole rat­kai­se­va vaan hin­ta eikä tuo­tan­to­ta­paa voi­da edes kovin pal­jon korostaa.

  Miten mää­rit­te­let orvol­le paras isä/äi­ti-pal­ve­lun tuo­tan­to­ta­van ? Voi olla vai­ke­aa teh­dä kiis­ta­ton­ta speksiä

 39. Tör­mä­sin tähän mör­kö­oop­pee­raan jo 50-luvul­la, sil­loin sitä pyö­rit­ti maa­seu­dul­la Kepu.

  Kepu­lai­set kier­te­li­vät mökis­tä mök­kiin­ja pelo­te­li­vat mum­mo­ja sosialismilla:

  Oppee­ran pää vies­ti oli :Sosia­lis­ti tulee ja sosia­li­soi mum­mon mökin.
  Pää­koh­de oli sil­loi­set kom­mu­nis­tit, jot­ka oli­vat poh­joi­sen toi­nen val­ta­puo­lue, muu­al­la Suo­mes­sa var­maan SDP:kin

 40. Olen juu­ri ollut pur­ka­mas­sa täl­lais­ta oligopolia.
  Täl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la kun­nat suo­si­vat avoi­mes­ti kepulaisia/laestadiolaisia tuot­ta­jia ja rik­ko­vat avoi­mes­ti hankintalakia.
  Vaik­ka asias­ta vii­me vuon­na jo käy­tiin vaka­va kes­kus­te­lu niin sil­ti näyt­tää sil­tä, että kun­nat jaka­vat ura­koi­ta tis­kin alta uskon/aatetovereilleen.

  Tämä on kun­nal­li­sen kil­pai­lu­tuk­sen ongel­ma, kil­pai­lu ei ole rehellistä

 41. Mika:
  Yli­pään­sä minua ihme­tyt­tää yrit­tä­jien hin­ku pääs­tä käsik­si veron­mak­sa­jien rahoihin.

  Kat­so kuka puhuu? Vasem­mis­to­han se on niin perin­tei­ses­ti oikein mie­lel­lään jät­tä­nyt yrit­tä­jien ja yri­tys­ten rahat rauhaan. 

  Onko­han kukaan dema­ri kos­kaan esit­tä­nyt mis­sään sem­mois­ta aja­tus­ta, että yri­tyk­siä ei tar­vi­si verot­taa­kaan enem­män, vaan vähemmän?

 42. Lii­an van­ha:
  Ei kukaan tin­gi kat­tees­ta kuin henkiinjäännissä.
  Eli kun mark­ki­nat supistuvat

  Lii­an van­hal­la läh­ti taas huru-ukko-vaih­de päälle.

  Voit itse kokeil­la miten fir­mat tin­ki­vat kat­tees­ta kun käyt vaik­ka­pa jos­sain Mus­tas­sa Pörs­sis­sä. Kyl­lä ne tin­kii sii­tä jos vain tajuat kysyä, mut­ta myy­vät kyl­lä täy­teen lis­ta­hin­taan jos olet val­mis sen maksamaan.

  Ei kukaan jär­ke­vä ala yrit­tä­jäk­si alal­le joka supistuu,uudet yri­tyk­set syn­ty­vät kas­vua­loil­le , jos­sa on tilaa ja kate voi­daan pitää niin kor­kea­na, että se takaa hyvän tulotason .

  Suu­rin osa uusis­ta yri­tyk­sis­tä syn­tyy tyl­sil­le ja ihan tavan­omai­sil­le aloil­le, joil­la voi joko men­nä hyvin tai olla mene­mät­tä. Esi­mer­kik­si raken­nusa­lal­le syn­tyy uusia yri­tyk­siä täy­sin suh­dan­tees­ta välit­tä­mät­tä vaik­ka tie­ten­kin ne suh­dan­teet vai­kut­ta­vat syntyneide.

  Lisäk­si jos sat­tuu ole­maan vaik­ka­pa koneis­ta­ja tai kir­ves­mies, niin vai­kea se on men­nä perus­ta­maan ter­vey­den­huol­toa­lan yri­tys­tä tai katsastamoa.

  Ei voi­da, jul­ki­sis­sa han­ki­nois­sa tuo­tan­to­ta­pa ei ole rat­kai­se­va vaan hin­ta eikä tuo­tan­to­ta­paa voi­da edes kovin pal­jon korostaa.

  Tämä taas ei miten­kään pidä paik­kaan­sa. Se rat­kai­see mitä lukee kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Jos siel­lä lukee että hin­nas­ta saa 1–10 pis­tet­tä ja asiois­ta x, y, z ja ö kai­kis­ta 1–10 pis­tet­tä, niin on aika sel­vää että hin­ta rat­kai­see vain kah­den saman­lai­sen yri­tyk­sen kes­ki­näi­sen järjestyksen.

  Olen näh­nyt LVI-tar­jous­kil­pai­lu­ja, jos­sa voit­ta­va 60 000 tar­jous on ollut sel­lai­nen, että seu­raa­vak­si paras ei oli­si saa­nut urak­kaa vaik­ka oli­si tar­jon­nu­yt 20 000 halvemmalla.

  Lii­an van­ha, jut­tusi ovat niin todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­nei­ta etten tie­dä, pro­vo­soit­ko ja kär­jis­tät­kö vain vai olet­ko oikeas­ti tuo­ta mieltä.

 43. Tähän oli­si mie­len­kii­tois­ta sovel­taa yri­ty­se­lä­mäs­tä uuden lii­ke­toi­min­nan perus­ta­mi­sen yhtä mal­lia. Val­tio voi­si tahol­laan par­hai­den voi­mien avul­la pyr­kiä luo­maan ulkois­tus­mal­lin. Kun se oli­si aikaan­saa­tu, haet­tai­siin kun­ta tai pari koe­ken­täk­si sopi­val­la pork­ka­nal­la. Jos mal­li ei toi­mi­si aivan halu­tul­la taval­la, sitä kehi­tet­täi­siin, jos taas se oli­si täy­si susi, koko ulkois­tus­vim­ma unoh­det­tai­siin. Mal­le­ja pitäi­si olla ehkä muu­ta­ma vari­aa­tio, että löy­det­täi­siin toi­mi­vin eri tilanteisiin.

 44. Ei puo­lue­si­don­nai­sen äänes­tä­jän näkö­vink­ke­lis­tä kai­kil­la puo­lueil­la vai­kut­taa ole­van oma mör­kön­sä. Vih­reil­lä se on näkö­jään usein tämä “minä tie­dän tulo- ja subs­ti­tuu­tio­teo­rian muut ovat tyh­miä” ‑har­ha. Vään­ne­tään siis yksin­ker­tai­set asiat jon­kun tie­tee­na­lan jar­go­nil­le ja pae­taan pai­kal­ta jät­täen vas­tuu eli täs­sä tapauk­ses­sa poti­laat aikuis­ten huollettavaksi.

 45. Yle/Uutisvuoto käve­lyt­ti aivan tar­koi­tuk­sel­la vaa­lien alla oman mör­kön­sä ruu­tuun eli Paa­vo Lip­po­sen paskavaipoissa.

  Yle­hän on kokoo­muk­sen miehittämä …

  Noloin­ta täs­sä on, että muut puo­lu­eet eivät vält­tä­mät­tä edes tajua, miten Yle tekee kokoomuspolitiikkaa…

 46. Vaa­lit Suo­mes­sa eivät enää ole puti­puh­toi­set. Kuu­lin, että edus­kun­nan vir­ka­mie­het oli­vat heit­tä­neet lokaa Odes­ta. Motii­via voi miettiä.

 47. En ole kos­kaan ollut osta­mas­sa pelk­kiä pal­ve­lui­ta, mut­ta roinaa+palveluita kyl­lä­kin. Minus­ta on ihan sel­vä, että osta­ja pyy­tää, mitä halu­aa. Jos osta­ja ei osaa, ehkä kan­nat­tai­si kysyä apua jos­tain. Jos ulkois­ta­mi­nen tar­koit­taa kus­tan­nus­ten kas­va­mis­ta, on joku jut­tu men­nyt vää­rin ja osta­ja ei osaa hom­maan­sa. Sopi­muk­ses­sa ei voi olla mitään ihmeel­li­siä pykä­liä sai­rauk­sis­ta tms. Sodan/kapinan yms ehkä kel­puut­tai­sin. Mik­si joka kun­ta ei lope­ta heti sopi­mus­ta, mikä­li tulee kal­liim­mak­si kuin oma hoi­to? Sopi­muk­siin pitää saa­da pykä­lä tähän. Sen pitää tie­tys­ti olla sel­vä molem­mil­le. Kai­kis­ta puut­teis­ta pitää olla sank­tiot (siis sopi­muk­ses­sa mää­rä­tyt) ja kun­nal­la pitää olla eväät toteen­näyt­tä­mi­seen. ei mutuja.Ymmärrän kyl­lä SDP:n huo­len. Kun­nan hom­mis­sa var­maan hui­mas­ti sen kan­nat­ta­jia. En tie­dä mikä jen­gi ton 5 vuo­den suo­jan ajoi läpi, mut­ta ehkä sii­tä voi­si aina­kin kes­kus­tel­la vaka­vas­ti. Yhdis­tä kun­tia ja pidä monin­ker­tai­nen hal­lin­to. Mikä jär­ki? Ymmär­rän, että vir­ka­mies­ten jar­ru­tus­ta lie­ven­net­tiin, mut­ta onko enää tar­vis, kun yksi­tyi­sil­tä tuhan­sia käve­lee pihal­le, joi­den pitäi­si kui­ten­kin mak­saa jul­ki­sen puo­len pal­kat. Koh­ta tilan­ne on oikein hoi­det­tu­na jois­sain kun­nis­sa sem­moi­nen, että vir­kah­löi­tä ei saa ulos ilman näi­den tosi iso­ja mokia. Lii­te­tään nyt yksi kun­ta, siis 5 vuot­ta, seu­raa­va­na vuon­na taas yksi kun­ta, 5 vuot­ta jne.
  Onko tämä perus­tus­lain mukaan oikein?

 48. Minun mie­les­tä­ni näyt­tää sil­tä, että muut­kin puo­lu­eet kuin SDP nos­ta­vat omia mör­kö­jään esil­le näin vaa­lien alla. Alla lis­taa muu­ta­mis­ta möröistä.

  Vih­reät:
  — Ydin­voi­ma on kes­to­mör­kö, jon­ka par­hai­den päi­vien puheen­joh­ta­ja Nii­nis­tö tosin arve­lee jo ole­van ohi tuo­rees­sa kir­joi­tuk­ses­saan “Ydin­hö­tön aika on ohi”.
  — Osmo Soi­nin­vaa­ran vii­me päi­vien hei­tot “kepu­lan­dias­ta” ja tukien pie­nuu­des­ta valit­ta­vis­ta maan­vil­je­li­jöis­tä ovat aika eri­koi­sia, ja ken­ties ker­to­vat jos­tain mörös­tä sil­lä suunnalla.

  Kokoo­mus:
  — Näi­tä mör­kö­jä sit­ten riit­tää­kin, esim. tie­tul­lit, ker­jä­läi­set ja “örvel­tä­jät” (ks. Bogon tee­sit ja mai­nos lau­an­tain Hesa­ris­sa), verot ja jul­ki­nen sek­to­ri yleen­sä, perus­tu­lo, jne.

  Perus­suo­ma­lai­set:
  — Mör­köi­nä muun muas­sa maa­han­muut­to, EU, ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta, kehitysapu

  Kes­kus­ta:
  — Kes­kus­tan mör­kö tai­taa tosi­aan olla tämä yllä mai­nit­tu “city­vih­reys” sekä val­lan kes­kit­ty­mi­nen suurkaupunkeihin

  Vasem­mis­to­liit­to:
  — Kokoo­mus ja Perus­suo­ma­lai­set on kai julis­tet­tu pää­mö­röik­si, mut­ta mui­ta lie­ne­vät yri­tyk­set tai aina­kin suur­pää­oma ja jul­ki­seen sek­to­riin koh­dis­tu­vat sääs­töt ja tehostamisvaatimukset

  KD:
  — Mör­köi­nä saat­tai­si olla esi­mer­kik­si alko­ho­lin kulu­tuk­sen kas­vu ja ylei­nen moraa­lin rap­pio sekä perin­teis­ten arvo­jen häviäminen

  RKP:
  — Pää­mör­kö­jen jou­kos­sa lie­nee ruot­sin­kie­li­sen kult­tuu­rin ja pää­oman ase­man murentuminen

  Osa edel­lä mai­ni­tuis­ta möröis­tä ja pelois­ta voi olla ihan aiheel­li­sia­kin, mut­ta monet niis­tä saa­vat kyl­lä todel­li­seen mer­ki­tyk­seen­sä näh­den koh­tuut­to­man suu­ren huo­mion joko em. puo­luei­den itsen­sä tai vihol­lis­ten toi­mes­ta. Ehkä kun­kin puo­lu­een kan­nat­tai­si tar­kas­tel­la omia ja mui­den mör­kö­jä kriit­ti­ses­ti ja miet­tiä, että peit­tä­vät­kö täl­lai­set ste­reo­ty­piat ja möröt alleen jär­jen äänen ja kyvyn raken­ta­vaan puo­lue­ra­jat ylit­tä­vään yhteistyöhön.

 49. En tie­dä mikä jen­gi ton 5 vuo­den suo­jan ajoi läpi, mut­ta ehkä sii­tä voi­si aina­kin kes­kus­tel­la vaka­vas­ti. Yhdis­tä kun­tia ja pidä monin­ker­tai­nen hal­lin­to. Mikä järki? ”

  Jär­ki läh­tee sii­tä, ettei yhteis­kun­nan kan­na­ta siir­tää raho­ja tas­kus­ta toiseen.Kun tuol­lai­nen +50-vuo­tias kun­nan työn­te­ki­jä irti­sa­no­taan niin hän ei kel­paa mihinkään,ei aina­kaan yksi­tyi­sel­le sektorille.

  Siis­pä hän jää yhteis­kun­nan elä­tet­tä­väk­si eli elan­to vain mak­se­taan toi­ses­ta taskusta .

  Uudel­leen­si­joi­tus on pal­jon jär­ke­väm­pi toimenpide

  Esim Hel­sin­gin kau­pun­gin pois­tu­ma on ollut n 2300 hen­keä vuo­des­sa. Kun hen­ki­lö­kun­taa on n 39000 niin liki 25 % pois­tuu nel­jäs­sä vuodessa.

  Kun kun­tien pal­ve­lu­jen uudel­leen jär­jes­te­ly vie aikaa niin tuo luon­nol­li­nen pois­tu­ma riit­tää sanee­rauk­seen ilman irtisanomisia.

  Ei pal­ve­luor­ga­ni­saa­tion sanee­ra­mi­nen ole saman­lai­nen ker­ras­ta poik­ki jut­tu kuin teh­taan alasajo

  Esim enti­ses­sä Teles­sä oli 70-luvun lopul­la n 20000 hen­keä ja se sanee­rat­tiin luon­nol­li­sel­la pois­tu­mal­la 1990 luvun yhtiöit­tä­mi­seen men­nes­sä 6000 henkeen.

  Tie­tys­ti irti­sa­no­mi­sia tuli jon­kin ver­ran kun hen­ki­löt kiel­täy­tyi­vät uusis­ta tehtävistä,mutta se on jo eri juttu.

  Eikä tuo uudel­leen­si­joi­tus ole enää vie­ras­ta yksi­tyi­sel­lä­kään inplacement/outplacement funk­tio on jo ylei­nen aina­kin suu­ris­sa yrityksissä.

 50. Voit itse kokeil­la miten fir­mat tin­ki­vat kat­tees­ta kun käyt vaik­ka­pa jos­sain Mus­tas­sa Pörs­sis­sä. Kyl­lä ne tin­kii sii­tä jos vain tajuat kysyä, mut­ta myy­vät kyl­lä täy­teen lis­ta­hin­taan jos olet val­mis sen maksamaan.”

  Sekoi­tat asioita,nuo ns tin­kia­len­nuk­set on otet­tu huo­mioon tulos­suun­nit­te­lus­sa, joten eivät ne todel­li­suu­des­sa vai­ku­ta suun­ni­tel­tuun katteeseen

  Suu­rin osa uusis­ta yri­tyk­sis­tä syn­tyy tyl­sil­le ja ihan tavan­omai­sil­le aloil­le, joil­la voi joko men­nä hyvin tai olla mene­mät­tä. Esi­mer­kik­si raken­nusa­lal­le syn­tyy uusia yri­tyk­siä täy­sin suh­dan­tees­ta välit­tä­mät­tä vaik­ka tie­ten­kin ne suh­dan­teet vai­kut­ta­vat syntyneide.”

  Näin käy mut­ta yri­tyk­siä myös hävi­ää näil­tä tyl­sil­tä markkinoilta.

  Ja kyl­lä mata­la­suh­dan­tees­sa yri­tys­hä­vik­ki nousee ja uusien mää­rä laskee .

  Esim 2011 4.neljänneksellä uusia yri­tyk­siä syn­tyi 5300 ja lopet­ti 4600
  Ennen nykyis­tä mata­la­suh­dan­net­ta 2007 yri­tyk­siä syn­tyi 4.neljänneksellä 7000 ja lopet­ti 4300

  Hävik­ki oli suu­rim­mil­laan 2008 lop­pu­puo­lel­la , 5500 yri­tys­tä lopetti

  Raken­nusa­la on huo­no ver­tai­lu­koh­de , siel­lä kun hävikki/synty joh­tuu veronkierrosta

  Itse asias­sa ETLAn työ­apaik­ka­vi­ro­jen tut­ki­mus antaa hyvän kuvan työ­mark­ki­noi­den ja yri­tys­ten liik­kees­tä: Suo­mes­sa hävi­ää n 250000 työ­paik­kaa vuo­des­sa ja syn­tyy suu­rin piir­tein saman verran

 51. Tämä taas ei miten­kään pidä paik­kaan­sa. Se rat­kai­see mitä lukee kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Jos siel­lä lukee että hin­nas­ta saa 1–10 pis­tet­tä ja asiois­ta x, y, z ja ö kai­kis­ta 1–10 pis­tet­tä, niin on aika sel­vää että hin­ta rat­kai­see vain kah­den saman­lai­sen yri­tyk­sen kes­ki­näi­sen järjestyksen.”

  Ei asia mene näin. Ehto­ja ei voi aset­taa miten vain esim tuo­ta vero­pa­ra­tii­sieh­toa ei voi­nut käyt­tää ja var­sin toden­nä­köis­tä on,että jos ehto voi­daan osoit­taa kil­pai­lua rajoit­ta­vak­si­ja jota­kin tuot­ta­jaa suo­si­vak­si niin kil­pai­lu­tus menee uusiksinykypäivänä.

  Suu­ret fir­mat ovat tark­ko­ja täl­lai­sis­ta asiois­ta ja niil­lä­on voi­maa ajaa asiansaläpi

  Mut­ta eipä nois­ta 60000 euron ura­kois­ta kukaan halua tapel­la oikeu­des­sa ja niis­sä voi­daan ura­koi­ta jakaa kaverille.

  Mut­ta kun urak­ka on mil­joo­nia tai sato­ja mil­joo­nia niin tilan­ne on toinen

  Olen itse kil­pai­lut­ta­nut pro­jek­te­ja ja kun pelis­sä on sato­ja mil­joo­nia niin tilaajn pitää olla tark­ka­na ettei kil­pai­lu­tus­ta kaadeta

 52. Voit itse kokeil­la miten fir­mat tin­ki­vat kat­tees­ta kun käyt vaik­ka­pa jos­sain Mus­tas­sa Pörssissä.”

  Tuo on har­haa. Jokain­ne kodin­ko­ne­kaup­pias tie­tää, että alen­nuk­sia jou­tuu anta­maan ja todel­li­nen tuot­tees­ta saa­ta­va hin­ta on huo­mioi­tu tulos­suun­nit­te­lus­sa, joten fir­man kate säi­lyy suun­ni­tel­lus­sa vaik­ka näen­näi­ses­ti jae­taan alennuksia.

  Jako­kei­le­pa tin­ki­mis­tä Pris­man kas­sal­la, var­ti­ja saat­te­lee hyvin pian ulos

 53. Lii­an van­ha:
  “Tämä taas ei miten­kään pidä paik­kaan­sa. Se rat­kai­see mitä lukee kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Jos siel­lä lukee että hin­nas­ta saa 1–10 pis­tet­tä ja asiois­ta x, y, z ja ö kai­kis­ta 1–10 pis­tet­tä, niin on aika sel­vää että hin­ta rat­kai­see vain kah­den saman­lai­sen yri­tyk­sen kes­ki­näi­sen järjestyksen.”

  Ei asia mene näin.

  Kyl­lä se menee juu­ri­kin noin. Vai olet­ko jos­kus oikeas­ti näh­nyt ainut­ta­kaan jul­ki­sen sek­to­rin kil­pai­lu­kier­ros­ta, tar­jous­pyyn­töä tai sitä lopul­lis­ta rat­kai­sua? Ja tämän nykyi­sen lain voi­mas­sao­loai­ka­na, ei mitään 80-luku­jen juttuja.

  Ehto­ja ei voi aset­taa miten vain esim tuo­ta vero­pa­ra­tii­sieh­toa ei voi­nut käyt­tää ja var­sin toden­nä­köis­tä on,että jos ehto voi­daan osoit­taa kil­pai­lua rajoit­ta­vak­si­ja jota­kin tuot­ta­jaa suo­si­vak­si niin kil­pai­lu­tus menee uusiksinykypäivänä.

  Joo, mut­ta jos siel­lä lukee esi­mer­kik­si että pai­kal­lis­tun­te­muk­ses­ta saa yhtä pal­jon pis­tei­tä kuin hin­nas­ta, niin arvaas miten se vai­kut­taa vaik­ka­pa jos­sain perähikiällä?

  Mut­ta kun urak­ka on mil­joo­nia tai sato­ja mil­joo­nia niin tilan­ne on toinen

  Arva­ten­kin sadan mil­joo­nan euron ura­kan tar­jouk­seen voi­daan paneu­tua vähän eri mal­liin kuin 60 000 euron. Aina­kin pitäi­si, mut­ta tie­ten­kin kos­ka kysees­sä on jul­ki­nen sek­to­ri eikä sil­lä oikeas­taan ole niin väliä, niin voi­daan­han sekin kun­nol­la mokata. 

  Ja jos ollaan tilan­tees­sa, jos­sa sato­jen mil­joo­nien ura­koi­ta tilaa­via vir­ka­mie­hiä ei oikeas­taan edes kiin­nos­ta teh­dä asi­aa kun­nol­la, niin miten ihmees­sä han­kin­ta voi­si men­nä parem­min ilman kil­pai­lu­tus­ta? Tilat­tai­siin kum­min­kin siel­tä samas­ta paik­kaa kuin ennen­kin, mie­lui­ten kave­rin firmasta?

  Olen itse kil­pai­lut­ta­nut projekteja

  Jul­ki­sel­la sektorillako?

 54. Jul­ki­sel­la sektorillako?”

  Kyl­lä, olin val­tion pal­ve­luk­ses­sa 20 vuot­ta ja tein ensim­mäi­siä ulkois­tuk­sia sil­loi­ses­sa Telessä.Sen jäl­keen teh­nyt sitä 30 vuotta. 

  Ja mones­sa maas­sa sen­kin jäl­keen , tele­han­kin­nat luet­tiin jul­ki­sik­si han­kin­noik­si sii­hen saak­ka kun jul­ki­sel­la yhtiöl­lä oli mono­po­li esim Lat­vias­sa mono­po­li puret­tiin vas­ta 2000-luvun alkupuolella.

  Ja kyl­lä­hän nuo suu­ret­kin ura­kat kilpailutetaan,mutta ehto­jen kans­sa pitää olla tark­ka­na ettei ehto­ja voi­da pitää kil­pai­lua rajoittavana.

  Esim Indo­ne­sias­sa kil­pai­lu­tim­me WLL toi­mi­tuk­sia, arvo n 200 mil­joo­naa euroa per projekti.
  Tar­jous­pyyn­tö blok­ka­si amerikkalaiset,mutta jät­ti jäl­jel­le Euroopan,Japanin ja muun maa­il­man, joten syy­tök­set kil­pai­lun rajoit­ta­mi­ses­ta kaatuivat.

  Mut­ta sen jäl­keen alkoi poliit­ti­nen painostus,rahoittajan oli Maa­il­man­pank­ki ja ensim­mäi­se­nä len­si pel­lol­le Maa­il­man­pan­kin pro­jek­te­ja hoi­ta­nut sri lan­ka­lai­nen joh­ta­ja ja tila­la­le tuli kun­non jenkki

  Ja mei­dän­kin pää­jou­tui vadil­le, mut­ta onnek­si indo­ne­sia­lai­set oli­vat sen ver­ran omanarvontuntoisia,etteivät anta­neet perik­si kuin vähän,usalaiset sai­vat lopul­ta pie­nen sii­vun toimituksista.Ja mekin saa­toim­me jatkaa.

  Yksi vaa­ti­mus­han oli,että mei­dät tar­jous­pyynnpn spek­sin laa­ti­joi­na toi­mi­neet pitää karkottaa .

  Ei pidä aliar­vioi­da kan­sain­vä­lis­ten suu­ry­ri­tys­ten voi­maa, pie­net kan­sa­kun­nat ovat vain hidas­te, eivät itse­näi­siä toimijoita

 55. Joo, mut­ta jos siel­lä lukee esi­mer­kik­si että pai­kal­lis­tun­te­muk­ses­ta saa yhtä pal­jon pis­tei­tä kuin hin­nas­ta, niin arvaas miten se vai­kut­taa vaik­ka­pa jos­sain perähikiällä?”

  Esim alue­hä­ly­tys­kes­kuk­set toi­mi­vat var­sin suu­ril­la alueilla.Kun tilaa­ja ei omas­sa toi­min­nas­saan vaa­di pai­kal­lis­tun­te­mus­ta niin miten se voi­si vaa­tia sitä muilta ?

  Sen vuo­kis pai­kal­lis­tun­te­mus ei voi olla kovin mer­kit­se­vä kil­pai­lueh­to ilman , että se tul­ki­taan kil­pai­lun estämiseksi

 56. Ole Ode huo­le­ti, kokoo­muk­sen joh­dol­la kau­pa­taan kaik­ki ja ulkois­taa voi vaik­ka ves­sas­sa käynnin.
  Fina­vian sivuil­ta sel­vi­ää, että len­toa­se­mien ope­roin­nin avaa­mis­ta val­mis­tel­laan. Maan­puo­lus­tus ja ver­kos­to­pe­ri­aa­te eivät paina. 

  HKL on sel­vää lihaa ja ulko­mais­ten fir­mo­jen rötis­kö­au­tot ker­to­vat ulkois­ta­mi­sen iha­nuu­des­ta, jota vih­reät ja kokoo­mus haluavat.

Vastaa käyttäjälle Viherinssi Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.