Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.10.2012

(esi­tys­lis­ta)

Kala­sa­ta­man sil­to­jen alla - jul­ki­sen ulko­ti­lan  suunnittelukilpailu
Tällais­ten suun­nit­te­lu­kil­pai­lu­jen läh­tö­koh­tiin pitäi­si paneu­tua pal­jon tar­kem­min, mut­ta mah­do­ton on tie­tää, puut­tuu­ko täs­tä jotain olen­nais­ta tai onko jokin asia ihan vink­sal­laan, kun ei tie­dä edel­tä­nyt­tä keskustelua.

Oulun­ky­län liikenneturvallisuussuunnitelma
Pyy­sin tämän pöy­däl­le vii­mek­si, kun niin moni halusi vie­lä tutus­tua. Sen jäl­keen ei ole mitään kuu­lu­nut. Ellei mitään kuu­lu, se saa men­nä täl­lai­se­na. Tähän pitäi­si vie­lä saa­da ne rahat.

Munk­ki­vuo­ren rai­tio­vau­nun tarveselvitys

Täs­sä on kol­me asiaa.

Tär­kein on se, että teks­tis­sä tämä oltai­siin sito­mas­sa Turun­väy­län pane­mi­seen tun­ne­liin, jol­loin saa­tai­siin pal­jon lisää raken­nus­maa­ta ja mat­kus­ta­jia rati­kal­le. Hyvä, mut­ta sil­lä se lykä­tään ikui­suu­teen. Kun hyö­dyt tun­ne­lis­ta tule­vat maan­käy­tös­tä, ELY-kes­kus on sitä miel­tä, että maa­no­mis­ta­jan (Hel­sin­ki) pitäi­si mak­saa. Oli­si pal­jon parem­pi, jos val­tio vetäy­tyi­si pää­kau­pun­ki­seu­dun infra­hank­kei­ta koko­naan ja antai­si täs­tä kor­vauk­se­na seu­dun kun­nil­le 150 mil­joo­naa euroa vuo­sit­tain. Moni han­ke läh­ti­si liik­keel­le heti.
Munk­ki­vuo­res­sa ei tykä­tä aja­tuk­ses­ta vie­dä ratik­ka kes­kel­le kau­pun­gin­osaa. Minus­ta siel­lä pelä­tään tur­haan. Rati­kal­le nopeus­ra­joi­tus ja hait­taa ei ole.

Tope­liuk­sen­ka­dul­la kau­his­tel­laan sitä, että ratik­ka­kis­kot vie­vät pysäköintipaikkoja.

50 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.10.2012”

 1. Hyvä­nä puo­le­na se, että sel­vi­tyk­ses­sä tode­taan han­ke kan­nat­ta­vak­si ja suo­si­tel­laan sen raken­ta­mis­ta. Huo­no­na puo­le­na se, että sen toteut­ta­mi­nen sido­taan Pasi­lan­väy­län raken­ta­mi­seen, eli Turun­väy­län tun­ne­li­jat­koon Haka­mäen­tien ris­teyk­seen. Tuon raken­ta­mi­seen ei nimit­täin val­tiol­la ole rahaa, joten hank­keen sito­mi­nen tun­ne­lin toteut­ta­mi­seen tar­koit­taa sitä, että han­ke kuopataan. 

  Esi­tän täs­sä vaih­toeh­toi­sen rat­kai­sun ongelmaan. 

  Munk­ki­vuo­ren suun­ni­tel­tu rai­tio­tie koh­taa Turun­väy­län noin 250m ennen Huo­pa­lah­den­tien ris­teys­tä. Ehdo­tan, että Turun­väy­län vii­mei­set 250–300 met­riä muu­te­taan kaduk­si siten, että ratik­ka voi­daan raken­taa mah­dol­li­sim­man pian. Kaduk­si muut­ta­mi­nen tulee teh­dä siten, ettei se estä tule­van Pasi­lan­väy­län tun­ne­lin rakentamista.

  Rat­kai­sus­ta on pal­jon etu­ja ja vai­kea kek­siä mitään hait­to­ja. Turun­väy­län aloi­tus­koh­ta siir­tyy pari sataa met­riä koh­ti mer­ta. Ratik­ka pää­see suju­vas­ti aja­maan Laa­ja­lah­den­tie­tä Munk­ki­vuo­reen. Munk­ki­nie­me­läis­ten ja Munk­ki­vuo­re­lais­ten koke­mat melu­hai­tat moot­to­ri­ties­tä pie­ne­ne­vät. Hel­sin­ki voi kaa­voit­taa jon­kin ver­ran lisää asun­to­ja Turun­väy­län ja Huo­pa­lah­den­tien ris­teyk­sen ympä­ris­töön. Munk­ki­vuo­ren jouk­ko­lii­ken­ne para­nee, mikä näkyy lisään­ty­vi­nä mat­kus­ta­ja­mää­ri­nä. Lisäk­si jalan­kul­ku ja pyö­räi­ly Munk­ki­nie­men ja Munk­ki­vuo­ren välil­lä hel­pot­tuu merkittävästi.

 2. Lait­ta­kaa se ratik­ka kul­ke­maan Pro­fes­so­rin­tie­tä Ulvi­lan­tiel­le, niin ei ole sidot­tu moot­to­ri­tien koh­ta­loon, ja pal­ve­li­si parem­min asui­na­luei­ta kuin sel­vi­tyk­ses­sä ykkö­sek­si ase­tet­tu vaih­toeh­to. Ei ole mitään jär­keä lait­taa ratik­kaa kul­ke­maan alu­een reu­nal­le kau­ak­si asuin­ta­lois­ta vain geo­met­rian (suo­rem­pi lin­jaus) vuok­si. Sil­lan mah­dol­li­nen vah­vis­ta­mi­nen on edul­li­sem­paa ja var­mem­min toteu­tet­ta­vis­sa kuin moot­to­ri­tien muutos.

 3. Säre­län rat­kai­su on minus­ta hyvä. Onko Ode samaa miel­tä? Miten täl­le saa­daan kok­de­min tuki?

  Nyt oli­si tär­ke­ää saa­da asia pöy­däl­le, jot­ta jää aikaa pures­kel­la. Yli­pää­tään tuo sys­tee­mi, jos­sa raport­ti tulee jul­ki­sek­si muu­ta­ma päi­vä ennen kokous­ta, on sikä­li huo­no, ettei se anna eväi­tä juu­ri min­kään­lai­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Esi­mer­kik­si asu­ka­syh­dis­tyk­set eivät ehdi täl­lai­sel­la aika­tau­lul­la sopia kokouk­sia ja lausua yhtään mitään. Mun­kin­seu­dul­la on har­vi­nai­sen fik­sus­ti ajat­te­le­va asu­ka­syh­dis­tys, jol­la voi­si olla raken­ta­vaa palau­tet­ta pää­tök­sen­teon tueksi.

  Väit­täi­sin myös, että ilmai­su “Munk­ki­vuo­res­sa ei tykä­tä” on tur­han jyrk­kä. Var­mas­ti löy­tyy joi­ta­kui­ta, joi­den mie­les­tä ratik­ka­kis­kot Rau­man­tiel­lä pilaa­vat alu­een her­kän luon­non, mut­ta muun­lai­sia mie­li­pi­tei­tä löy­tyy yhtä lail­la. Nii­tä­kin, joi­den mie­les­tä ratik­ka on syy­tä ulot­taa puis­ton läpi Talin­ran­taan. Oli­si ikä­vää, jos ääne­käs vähem­mis­tö jyräi­si hil­jai­sen enem­mis­tön edun. Ja vähem­mis­tö jat­kai­si autoi­lu­aan, kuten tähän­kin asti.

  KariS, Prof­fan­sil­lan yli mene­vä ratik­ka on lii­an mut­kai­nen. Kyse ei ole geo­met­rias­ta, kyl­lä se sin­ne tai­puu jos on pak­ko. Mut­ta mut­kai­nen on hidas, ja pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä tuo jat­kuu Talin­ran­taan asti, jol­loin se hitaus vie­lä koros­tuu. Huo­pa­lah­den­tie oli­si toki ollut paras, mei­dän rik­ki­näi­set arvioin­ti­työ­ka­lum­me eivät vaan näil­lä läh­tö­ole­tuk­sel­la osan­neet sitä ker­toa. Laa­ja­lah­den­tie on kui­ten­kin ihan hyvä sekin – Huo­pa­lah­den­tie tulee sit­ten myö­hem­min osa­na Jokeria.

  1. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa tämä menee pöy­däl­le. Voi yrit­tää myös HSL:ssä var4sinkin kun aina­kaan minä en saa­nut itse sel­vi­tys­tä lainkaan.

 4. Tope­liuk­sen­ka­dun park­ki­pai­kois­ta läh­tee joka tapauk­ses­sa suu­rin osa. Nyt on kyse vain sii­tä, tulee­ko nii­den tilal­le pel­kät pyö­rä­kais­tat vai pyö­rä­kais­tat ja raitiotie.

 5. Daniel Feder­ley:

  KariS, Prof­fan­sil­lan yli mene­vä ratik­ka on lii­an mut­kai­nen. Kyse ei ole geo­met­rias­ta, kyl­lä se sin­ne tai­puu jos on pak­ko. Mut­ta mut­kai­nen on hidas, ja pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä tuo jat­kuu Talin­ran­taan asti, jol­loin se hitaus vie­lä koros­tuu. Huo­pa­lah­den­tie oli­si toki ollut paras, mei­dän rik­ki­näi­set arvioin­ti­työ­ka­lum­me eivät vaan näil­lä läh­tö­ole­tuk­sel­la osan­neet sitä ker­toa. Laa­ja­lah­den­tie on kui­ten­kin ihan hyvä sekin – Huo­pa­lah­den­tie tulee sit­ten myö­hem­min osa­na Jokeria.

  Ei Pro­fes­so­rin­tien lin­jauk­ses­sa ole käy­tän­nös­sä sen useam­paa mut­kaa kuin jat­ko­suun­nit­te­luun vali­tus­sa vaih­toeh­dos­sa, ne mut­kat ovat vaan Munk­ki­nie­men puo­lel­la kun taas ehdo­te­tus­sa ne on kai­ki Munk­ki­vuo­ren puo­lel­la. Ja jos mut­kat halu­taan oikoa niin sii­nä aptee­kin edes­sä on tilaa loi­vem­mal­le kaar­re­sä­teel­le samoin kuin sil­lan jäl­keen Ulvi­lan­tien puo­lel­la. Katu­ja­han jou­du­taan muut­te­le­maan joka tapauk­ses­sa. Täs­sä nyt pie­ni jouk­ko äänek­käi­tä Munk­ki­vuo­re­lai­sia pyö­rit­tää niin val­mis­te­li­joi­ta kuin päättäjiä.

  Suun­ni­tel­man sito­mi­nen moot­to­ri­tien muut­ta­mi­seen kaduk­si, vaik­ka vain pie­nel­tä mat­kaa, tar­koit­taa, ettei han­ket­ta halu­tak­kaan toteut­taa. Jos Vih­reät ovat aidos­ti jouk­ko­lii­ken­ne­puo­lue, niin pitää hakea sel­lai­nen vaih­toeh­to, jos­sa ei ole noin vai­kei­ta reunaehtoja.

 6. Kun sii­nä Huo­pa­lah­den tien molem­min puo­lin on eril­li­set ero­te­tut kais­tat, jot­ka suo­ras­taan janoa­vat ratik­kaa, ja kun Munk­ki­nie­men osta­rin koh­dal­la on vähäs­sä käy­tös­sä ali­kul­ku, eikö näi­tä juma­lan nimeen voi­si ottaa käyt­töön sen sijaan että ehdo­te­taan jotain mota­rin pysäyt­tä­mis­tä, jos­ta auto­puo­lue vetää her­neen nenään niin syväl­le ettei se tule iki­nä ulos?

  1. Eihän se mota­rin pysäyt­tä­mi­nen 250 met­riä aiem­min nyt mon­taa sekun­tia autoi­li­jal­ta vie. Valot sii­hen tulee, mut­ta valot ovat edes­sä siel­lä 250 met­rin pääs­sä. Ne var­maan­kin synk­ro­noi­daan yhteen.

 7. Mik­ko Säre­lä: Ehdo­tan, että Turun­väy­län vii­mei­set 250–300 met­riä muu­te­taan kaduk­si siten, että ratik­ka voi­daan raken­taa mah­dol­li­sim­man pian. Kaduk­si muut­ta­mi­nen tulee teh­dä siten, ettei se estä tule­van Pasi­lan­väy­län tun­ne­lin rakentamista.

  Tämä on hyvä esi­tys. Sitä ehdo­tin viras­tol­le jo, kun esi­tin tätä reit­ti­vaih­toeh­toa tut­kit­ta­vak­si sel­vi­tyk­ses­sä. Muu­ten­kin jut­tu voi­daan hoi­taa pikai­ses­ti eteen­päin ete­ne­mäl­lä vaiheittain.

  Eka vai­hees­sa raken­ne­taan tuo lyhyt pät­kä Munk­ki­nie­mes­tä Munk­ki­vuo­ren osta­ril­le. Lin­jan 4 vuo­rot aje­taan Munk­ki­vuo­res­ta ja lin­jan 4T vuo­rot Munk­ki­nie­men nykyi­sel­tä päät­tä­ril­tä. Lin­ja 18 jää lii­ken­nöi­mään har­voin vuo­ro­vä­lein. Lin­jan 4 lii­ken­net­tä jou­du­taan tihen­tä­mään joi­na­kin lii­ken­nöin­tiai­koi­na, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti lii­ken­ne saa­daan pyö­ri­mään ihan kohtuullisesti.

  Toi­ses­sa vai­hees­sa jat­ke­taan Munk­ki­vuo­res­sa lin­jan reit­tiä ja lin­ja 18 kor­vau­tuu sil­lä. Tope­liuk­sen­ka­dun reit­ti toteu­te­taan samal­la. Tämän vai­heen jat­ko­suun­nit­te­lus­sa tut­ki­taan kau­pun­ki­ra­ken­teen kehit­tä­mis­vaih­toeh­dot ja Turun­väy­län pään ras­kaam­mat kuviot.

 8. Ihai­len kokoo­muk­sen ja KSV:n luo­vuut­ta. Munk­ki­vuo­ren ratik­ka on sidot­tu haa­mu­hank­kee­seen nimel­tä Pasi­lan­väy­lä. Jokai­nen tie­tää, että val­tiol­ta ei sato­jen mil­joo­ni­nien Pasi­lan­väy­lään tule rahaa aina­kaan kym­me­neen vuo­teen. Ja hyvä niin, sil­lä moi­nen autoi­lu­tun­ne­li siir­tää vaan samais­ta Haka­mäen­tien ruuh­kaa Turun­väy­läl­le, sil­lä onhan tun­ne­lil­la ja maan pääl­lä­kin kul­ke­val­la osuu­del­la Munk­ki­vuo­res­ta Mans­kul­le lii­ken­ne­va­lo­ja. Seu­raa­va ehdo­tus lie­nee eri­ta­so­liit­ty­mä Haa­gan paloa­se­man koh­dal­le. Sel­lai­sen ehdo­tuk­sen luon­te­va teki­jä oli­si joko Mai­ja “Auto” Ant­ti­la tai pako­kaa­suis­ta naut­ti­va dok­tor Asko-Seljavaara.

  On hyvä, että asia kävi ilmi kui­ten­kin näin rehel­li­ses­ti. Munk­ki­vuo­reen ei tule ratik­kaa ja met­roa­se­ma toi­mii squash-hallina. 

  Olen aivan var­ma, että Bogo, Rau­ha­mä­ki saa­vat oikeas­ti makeat nau­rut täs­tä naru­tuk­ses­ta. KSV:n poru­kal­le myös prop­sit vie­lä ker­ran luo­vuu­des­ta ja kyvys­tä teet­tää täs­tä­kin konsulttiselvitys.

 9. Krtek:
  Kun sii­nä Huo­pa­lah­den tien molem­min puo­lin on eril­li­set ero­te­tut kais­tat, jot­ka suo­ras­taan janoa­vat ratik­kaa, ja kun Munk­ki­nie­men osta­rin koh­dal­la on vähäs­sä käy­tös­sä ali­kul­ku, eikö näi­tä juma­lan nimeen voi­si ottaa käyt­töön sen sijaan että ehdo­te­taan jotain mota­rin pysäyt­tä­mis­tä, jos­ta auto­puo­lue vetää her­neen nenään niin syväl­le ettei se tule iki­nä ulos?

  Se raport­ti löy­tyy tääl­tä: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2012-10–23_Kslk_29_El/9220A721-FA8A-43B1-9925514885E20EEA/Liite.pdf.

  Se Huo­pa­lah­den­tien vaih­toeh­to on myös sel­vi­tet­ty. Eivät lii­ken­nein­si­nöö­rit saa­neet sii­tä käy­te­tyl­lä las­ken­ta­ta­val­la kan­nat­ta­vaa. Syy­nä kai se, että Huo­pa­lah­den­tie pitäi­si vetää uusik­si koko­naan, mikä lisää kus­tan­nuk­sia aika reippaasti. 

  Ja kuten Ode sanoo, eivät ne yhdet lii­ken­ne­va­lot mon­taa sekun­tia autoi­li­jal­ta vie — ja samal­la saa­daan muu­ta­ma heh­taa­ri raken­nus­maa­ta. Se Pasi­lan­väy­län tun­ne­li voi­daan teh­dä sit­ten, kun sii­hen on rahaa.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän se mota­rin pysäyt­tä­mi­nen 250 met­riä aiem­min nyt mon­taa sekun­tia autoi­li­jal­ta vie. Valot sii­hen tulee, mut­ta valot ovat edes­sä siel­lä 250 met­rin pääs­sä. Ne var­maan­kin synk­ro­noi­daan yhteen.

  Pai­kal­la on nyt 60 km/h rajoi­tus. Jos muu­tos teh­dään vaan mota­ri­merk­ke­jä siir­tä­mäl­lä, niin rajoi­tus­ta ei tar­vit­se muut­taa mihinkään.

  Jos teh­dään talot reu­noil­le ja Tar­von­ka­tu kes­kel­le, niin 50 km/h lie pai­kal­laan. Täl­löin autoi­li­ja menet­tää 5,9 sekun­tia, jos kadun pituu­dek­si ole­te­taan 300 met­riä ja las­ke­taan autol­le hyvin mal­til­li­nen kiihtyvyys/hidastuvuus 1,2 m/s2.

  Maal­le­päin on nyt sata­nen, sin­ne suun­taan tulee vii­vy­tys­tä 21,6 s.

  Tar­von­ka­dun hal­ki ei kul­ki­si auto­lii­ken­net­tä, vain rati­koi­ta. Täl­löin valot voi­vat olla syn­kas­sa Huo­pa­lah­den­tien valo­jen kans­sa siten lisät­ty­nä, että rati­kan ylit­täes­sä nämä uudet valot oli­si­vat myös punai­sel­la, so rati­kal­le nol­la­vii­ve-etuus. Täl­löin ne autoi­li­jat, jot­ka sat­tui­si­vat yhtä aikaa rati­kan kans­sa yli­ku­lul­le, jou­tui­si­vat odot­te­le­maan ext­raa. Sil­le val­tao­sal­le, joka ei satu rati­kan kans­sa yli­ku­lul­le, ei tuli­si uusis­ta valois­ta lisäviiveitä.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän se mota­rin pysäyt­tä­mi­nen 250 met­riä aiem­min nyt mon­taa sekun­tia autoi­li­jal­ta vie. Valot sii­hen tulee, mut­ta valot ovat edes­sä siel­lä 250 met­rin pääs­sä. Ne var­maan­kin synk­ro­noi­daan yhteen. 

  Riip­puu vähän synk­ro­noin­nis­ta. Turun­väy­läl­le kään­ty­vät Huo­pa­lah­den­tien molem­mis­ta suun­nis­ta kan­nat­ta­nee pysäyt­tää ja pääs­tää enna­koi­den, aina­kin osittain. 

  Turun­väy­lää län­nes­tä tule­via taas tus­kin voi synk­ro­noi­da suju­vas­ti sot­ke­mat­ta valo­kier­toa. Ruuh­ka-aikaan sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä, kos­ka jono ei ehdi koko­naan pur­kau­tua yhdes­sä valo­vai­hees­sa. Autoi­li­jan odo­tusai­ka ei siis lisään­ny (tosin mie­li­ku­va sii­tä kas­vaa kyl­lä, vali­tet­ta­vas­ti). Ruuh­kan ulko­puo­lel­la odo­tus taas voi­daan teh­dä ihan miel­lyt­tä­väk­si ennak­ko­va­roi­tuk­sel­la. Autoi­li­ja vain pääs­tää kaa­sun vähän aikaisemmin.

  Tär­kein­tä on kui­ten­kin saa­da ratik­ka yli ilman, että sen täy­tyi­si kos­kea­kaan jar­ruun. Sil­le voi­daan antaa myös pie­ni vii­vy­tys edel­li­sel­lä pysä­kil­lä, mut­ta pysä­kil­lä oli­si syy­tä olla läh­tö­opas­tin, joka takaa esteet­tö­män kulun Turun­väy­län yli. Sil­loin vii­ve sekä autoi­li­joil­le että rati­kal­le on minimoitu.

 12. KariS: Ei Pro­fes­so­rin­tien lin­jauk­ses­sa ole käy­tän­nös­sä sen useam­paa mut­kaa kuin jat­ko­suun­nit­te­luun vali­tus­sa vaihtoehdossa –

  Sel­vi­tyk­ses­sä tosi­aan on ehdo­tet­tuun lin­jauk­seen Turun­väy­län jäl­keen lai­tet­tu erit­täin jyrk­kä šikaa­ni. Minus­ta se näyt­tää kai­ken kaik­ki­aan tar­peet­to­mal­ta. Rati­kan voi lait­taa myös kään­ty­mään suo­raan koh­ti sitä Ulvi­lan­tien talon kul­maa. Ei ole mitään syy­tä, mik­si kis­ko­jen pitäi­si men­nä 90 asteen kul­mas­sa Turun­väy­län yli. Sen jäl­keen ehdo­te­tus­sa lin­jauk­ses­sa on kak­si jyrk­kää mut­kaa vähem­män kuin Pro­fes­so­rin­tien linjauksessa.

  Ja tuo­ta lin­jaus­ta­han teks­tin mukaan muu­ten­kin tar­ken­ne­taan, kun se ker­ran “edel­lyt­tää Pasi­lan­väy­län suun­ni­tel­mien tarkentumista”.

 13. KariS, ei rati­kan vie­mi­nen Turun­väy­län yli mikään Vih­rei­den idea ole ja mie­luum­min ei toki sot­ket­tai­si ELYä tähän, Turun­väy­län alun muuut­ta­mi­nen kaduk­si suu­rin piir­tein Talin­ran­taan saak­ka oli­si hyvä asia, mut­ta se on eri jut­tu kuin tämä ratik­ka. Kysy­mys on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä että se on ainoa jär­ke­vä reit­ti Laa­ja­lah­den­tiel­tä, argu­men­tis­sä että mik­sei sit­ten voi­si teh­dä vie­lä vähän enem­män mut­kaa on se ongel­ma että tos­sa­kin lin­jauk­ses­sa on jo lii­kaa mut­kia. MuVun ratik­ka on aiem­min kaa­tu­nut sii­hen että sitä on yri­tet­ty virit­tää Ulvi­lan­tie­tä kier­täen, ei läh­de­tä tol­la mut­kit­te­lu­lin­jal­le kun on tar­koi­tus teh­dä se ratikka.

  Turun­väy­lä päät­tyy nyt 150 met­riä ennen ris­teys­tä, joka ilmais­taan asi­aan­kuu­lu­val­la lii­ken­ne­mer­kil­lä http://goo.gl/maps/gguAK Tota siis siiir­ret­täi­siin sata met­riä, ja toki tah­dis­tet­tai­siin rati­kan­yli­tyk­sen valot Huo­pa­lah­den­tien valoi­hin. Täs­tä on ihan tur­ha teh­dä jotain autoi­lu­ky­sy­mys­tä kun tämä ei sitä ole.

  Lii­ken­teel­li­ses­ti Huo­pa­lah­den­tien lin­jaus oli­si parem­pi, mut­ta kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti Laa­ja­lah­den­ties­sä on puo­len­sa, kos­ka se ratik­ka kul­kee sekä Munk­ki­nie­men puis­to­tie­tä että Munk­ki­vuo­res­sa yhdis­täen ne toisiinsa

 14. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Eka vai­hees­sa raken­ne­taan tuo lyhyt pät­kä Munk­ki­nie­mes­tä Munk­ki­vuo­ren osta­ril­le. Lin­jan 4 vuo­rot aje­taan Munk­ki­vuo­res­ta ja lin­jan 4T vuo­rot Munk­ki­nie­men nykyi­sel­tä päät­tä­ril­tä. Lin­ja 18 jää lii­ken­nöi­mään har­voin vuo­ro­vä­lein. Lin­jan 4 lii­ken­net­tä jou­du­taan tihen­tä­mään joi­na­kin lii­ken­nöin­tiai­koi­na, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti lii­ken­ne saa­daan pyö­ri­mään ihan kohtuullisesti.

  Jos halu­aa nelo­sen Munk­ki­vuo­reen, niin eikö se nyt oli­si yksin­ker­tais­taa ajaa sitä 5 min vuo­ro­vä­lil­lä sekä sit­ten haa­roi­tus nykyi­sel­le päät­tä­ril­le ja Munk­ki­vuo­reen 10 min vuo­ro­vä­lil­lä? Kata­ja­no­kan pää on eri jut­tu jota ei tar­vit­se tähän sotkea.

 15. tpyy­luo­ma:
  Kysy­mys on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä että se on ainoa jär­ke­vä reit­ti Laajalahdentieltä

  Minus­ta on jär­ke­väm­pää vie­dä ratik­ka asui­na­lu­een kaut­ta kuin se kier­täen ja toi­sek­si ei tuol­lais­ta han­ket­ta kan­na­ta sitoa johon­kin ääret­tö­män epä­var­maan moot­to­ri­tien muut­ta­mi­seen kaduk­si, jo se muu­tos­pro­ses­si kes­tää ihan lii­an kau­an ollak­seen rea­lis­ti­nen tämän rati­kan suh­teen. Pro­fes­so­rin­tien vaih­toeh­don mut­kat osaa hyvä lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja loi­ven­taa, KSV voi­nee pal­ka­ta yksi­tyi­sen suun­nit­te­li­jan jos oma osaa­mi­nen ei sii­hen riitä.

  Poliit­ti­sen umpi­sol­mun ja kun­non vään­nön saa­mi­sek­si tie­tys­ti tuol­lai­sen mota­ri kaduk­si rat­kai­sun aja­mi­nen on erin­omai­nen. Kyse on siis sii­tä, halu­taan­ko teh­dä ratik­ka vai politiikkaa.

 16. Oudon ohui­ta nuo lau­ta­kun­nan lis­tat muu­ta­ma­na vii­me viik­ko­na. Ei yhtään mer­kit­tä­vää kaavaa.
  Onko rima­kau­hu iske­nyt näin vaa­lien alla. Mis­sä­hän se Meri-Ras­ti­lan osay­leis­kaa­va luuraa?

 17. KariS: Minus­ta on jär­ke­väm­pää vie­dä ratik­ka asui­na­lu­een kaut­ta kuin se kier­täen ja toi­sek­si ei tuol­lais­ta han­ket­ta kan­na­ta sitoa johon­kin ääret­tö­män epä­var­maan moot­to­ri­tien muut­ta­mi­seen kaduk­si, jo se muu­tos­pro­ses­si kes­tää ihan lii­an kau­an ollak­seen rea­lis­ti­nen tämän rati­kan suh­teen. Pro­fes­so­rin­tien vaih­toeh­don mut­kat osaa hyvä lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja loi­ven­taa, KSV voi­nee pal­ka­ta yksi­tyi­sen suun­nit­te­li­jan jos oma osaa­mi­nen ei sii­hen riitä.

  Poliit­ti­sen umpi­sol­mun ja kun­non vään­nön saa­mi­sek­si tie­tys­ti tuol­lai­sen mota­ri kaduk­si rat­kai­sun aja­mi­nen on erin­omai­nen. Kyse on siis sii­tä, halu­taan­ko teh­dä ratik­ka vai politiikkaa.

  Se pro­fes­so­rin­tien lin­jaus on arvioi­tu kan­nat­ta­mat­to­mak­si viras­tos­sa. Väit­täi­sin, että vai­keam­mak­si menee sel­lai­sen hank­keen aja­mi­nen kuin yksien lii­ken­ne­va­lo­jen teke­mi­nen — myös poliittisesti.

  1. Pel­käs­tään se sil­lan vah­vis­ta­mi­nen mak­saa aika paljon.
   Tuo Sep­po Vep­sä­läi­sen aja­tus teh­dä tuo­ta­pi­kaa ratik­kayh­teu­ys Laa­ja­lah­de­nau­kiol­ta Munk­ki­vuo­reen ja haa­roit­taa nelo­nen puo­lik­si Hol­lan­ti­lai­sen tiel­le ja puo­lik­si Munk­ki­vuo­reen on var­sin hyvä.

 18. Daniel Feder­ley:
  Säre­län rat­kai­su on minus­ta hyvä. Onko Ode samaa miel­tä? Miten täl­le saa­daan kok­de­min tuki?

  Nyt oli­si tär­ke­ää saa­da asia pöy­däl­le, jot­ta jää aikaa pures­kel­la. Yli­pää­tään tuo sys­tee­mi, jos­sa raport­ti tulee jul­ki­sek­si muu­ta­ma päi­vä ennen kokous­ta, on sikä­li huo­no, ettei se anna eväi­tä juu­ri min­kään­lai­seen vuorovaikutukseen. 

  —————-
  Väit­täi­sin myös, että ilmai­su “Munk­ki­vuo­res­sa ei tykä­tä” on tur­han jyrk­kä. Var­mas­ti löy­tyy joi­ta­kui­ta, joi­den mie­les­tä ratik­ka­kis­kot Rau­man­tiel­lä pilaa­vat alu­een her­kän luon­non, mut­ta muun­lai­sia mie­li­pi­tei­tä löy­tyy yhtä lail­la. Nii­tä­kin, joi­den mie­les­tä ratik­ka on syy­tä ulot­taa puis­ton läpi Talin­ran­taan. Oli­si ikä­vää, jos ääne­käs vähem­mis­tö jyräi­si hil­jai­sen enem­mis­tön edun. Ja vähem­mis­tö jat­kai­si autoi­lu­aan, kuten tähän­kin asti.

  En oikein pidä ilmai­sus­ta “ääne­käs vähem­mis­tö”. Joten­kin tuo mie­lee­ni Rik­hard Nixo­nin ilmai­sun “hil­jai­nen enmmistö”.

  Eikö­hän tämä kysy­mys ole syy­tä kai­kil­ta kan­noil­ta pun­ni­ta ja olla mol­laa­mat­ta taval­la tai toi­sel­la poik­kea­vien mie­li­pi­tei­den esit­tä­jiä. — Hel­pos­ti tulee sii­tä vain mie­leen, että onko ihmi­nen muu­ta kuin h i e m a n kes­ki­mää­räis­tä älyk­kääm­pi simpanssi.

  On huo­mau­tet­tu, että joka tapauk­se­sa jär­ke­vin­tä on ulot­taa ja teh­dä uudet ratik­ka­lin­jat uusil­le asui­na­lueil­le, siis Kala­sa­ta­maan ja Jät­kä­saa­ren nii­tä luo­taes­sa. Sii­nä on lähi­vuo­sik­si urak­kaa kylliksi.

 19. tpyy­luo­ma: Jos halu­aa nelo­sen Munk­ki­vuo­reen, niin eikö se nyt oli­si yksin­ker­tais­taa ajaa sitä 5 min vuo­ro­vä­lil­lä sekä sit­ten haa­roi­tus nykyi­sel­le päät­tä­ril­le ja Munk­ki­vuo­reen 10 min vuo­ro­vä­lil­lä? Kata­ja­no­kan pää on eri jut­tu jota ei tar­vit­se tähän sotkea.

  Olet oikeas­sa. Ehdo­tuk­se­ni kuvaa vain sitä kysyn­nän mää­räe­roa, joka on Munk­ki­vuo­ren haa­ran ja
  Kalas­ta­ja­tor­pan haa­ran välil­lä. Lin­jan 4T vuo­ro­vä­li ei ole sään­nöl­li­nen ja sun­nun­tai­lii­ken­ne puut­tuu, joten nykyi­sen Munk­ki­nie­men päät­tä­rin käyt­tä­jät sai­si­vat nykyi­seen ruh­ti­naal­li­seen tilan­tee­seen näh­den kovin eri­lais­ta palvelua.

  Nykyi­sin lin­jan 4/4T vuo­ro­vä­li on tiheim­mil­lään 5 minuut­tia. Voi olla, että aina­kin aamu­ruuh­kas­sa oli­si siir­ryt­tä­vä lyhyek­si aikaa 4 minuuttiin.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Eihän se mota­rin pysäyt­tä­mi­nen 250 met­riä aiem­min nyt mon­taa sekun­tia autoi­li­jal­ta vie. Valot sii­hen tulee, mut­ta valot ovat edes­sä siel­lä 250 met­rin pääs­sä. Ne var­maan­kin synk­ro­noi­daan yhteen. 

  Kan­na­tet­ta­va aja­tus, itse asias­sa 50 rajoi­tus kan­nat­tai­si vetää jo vii­meis­tään Ison Huo­pa­lah­den sil­lan jäl­keen Talin­ran­nan koh­dal­la. Sii­tä hyö­tyi­si­vät Munk­ki­nie­men puis­tot val­ta­vas­ti, ja var­maan esim. Ulvi­lan­ku­jan var­teen voi­si kaavoittaakin.

  Rati­kan yli­ku­lun kan­nal­ta varoi­tus: Tuo Turun­tien yli­tys voi olla rati­kal­le han­ka­la paik­ka, vaik­ka lii­ken­ne­va­lo­ris­teys oli­si­kin. Ruuh­kat ovat sen ver­ran iso­ja, että ris­teyk­ses­sä pitäi­si olla auto­maat­ti­sa­ko­tus tai perää­ti lee­gio polii­se­ja pai­kal­la opet­ta­mas­sa autoi­li­joil­le, mihin jono saa pysäh­tyä. Autoi­li­joi­den oma häpy ei täs­sä asias­sa tun­nu toi­mi­van, ei Ruo­ho­lah­des­sa Mec­he­li­nin­ka­dun koh­dal­la eikä Töö­lön­tul­lis­sa, eikä var­maan muuallakaan.

 21. Mä en usko, että nykyi­sil­lä väli­pa­la­ra­ti­koil­la­kaan kapa­si­teet­ti riit­täi­si sii­hen, että nelos­ta piden­net­täi­siin Munk­ki­vuo­reen. Se vaa­ti­si huo­mat­ta­vas­ti pidem­mät vau­nut, muu­ten töö­lö­läi­set eivät mah­tui­si kyytiin.

 22. KariS: Poliit­ti­sen umpi­sol­mun ja kun­non vään­nön saa­mi­sek­si tie­tys­ti tuol­lai­sen mota­ri kaduk­si rat­kai­sun aja­mi­nen on erin­omai­nen. Kyse on siis sii­tä, halu­taan­ko teh­dä ratik­ka vai politiikkaa.

  Viral­li­sen totuu­den mukaan muu­ta­ma kil­sa ratik­ka­lin­jaa voi­daan raken­taa jos­kus armon vuon­na vuon­na 2025, kun­han ensin teh­dään sato­jen mil­joo­nien hin­tai­nen tie­tun­ne­li. Sil­ti sinus­ta vaih­toeh­toi­nen esi­tys moot­to­ri­tien pään siir­tä­mi­sek­si paril­la sadal­la met­ril­lä on poli­tii­kan tekoa ja Vih­rei­den “vai­kea reunaehto”?

  Kan­nat­tai­si­ko rii­sua ne ideo­lo­gi­set lasit?

  Ei sil­ti, kan­ta­si edus­taa hyvin lii­ken­ne­po­li­tii­kan tasoa täs­sä kau­pun­gis­sa. Koko­nai­suus on täy­sin hukas­sa, kos­ka inves­toin­nit auto­lii­ken­tee­seen ovat aina vält­tä­mät­tö­miä, muu sen sijaan jou­ta­vaa puuhastelua.

  Seu­rauk­se­na meil­lä on jat­ku­vas­ti pai­su­va mie­let­tö­män kal­lis tiein­fra­struk­tuu­ri ja sii­tä huo­li­mat­ta (= juu­ri sik­si) ala­ti pahe­ne­vat ruuh­kat. Lisäk­si jäis­sä on hyviä kehi­tys­koh­tei­ta käve­ly­kes­kus­tas­ta tähän rai­tio­lin­jaan, kos­ka kel­lään ei tule kos­kaan ole­maan rahaa kor­vaa­vien tiein­ves­toin­tien totet­ta­mi­seen. Jos­kus ensi vuo­si­kym­me­nel­lä hom­ma levin­nee täy­sin käsiin.

 23. a_l: Viral­li­sen totuu­den mukaan muu­ta­ma kil­sa ratik­ka­lin­jaa voi­daan raken­taa jos­kus armon vuon­na vuon­na 2025, kun­han ensin teh­dään sato­jen mil­joo­nien hin­tai­nen tie­tun­ne­li. Sil­ti sinus­ta vaih­toeh­toi­nen esi­tys moot­to­ri­tien pään siir­tä­mi­sek­si paril­la sadal­la met­ril­lä on poli­tii­kan tekoa ja Vih­rei­den “vai­kea reunaehto”?

  Kan­nat­tai­si­ko rii­sua ne ideo­lo­gi­set lasit?

  Ei sil­ti, kan­ta­si edus­taa hyvin lii­ken­ne­po­li­tii­kan tasoa täs­sä kau­pun­gis­sa. Koko­nai­suus on täy­sin hukas­sa, kos­ka inves­toin­nit auto­lii­ken­tee­seen ovat aina vält­tä­mät­tö­miä, muu sen sijaan jou­ta­vaa puuhastelua.

  Minä ver­taan toi­siin­sa sel­vi­tyk­ses­sä esi­tet­tyä vaih­toeh­to­ja, jois­ta esi­te­tään jat­koon rat­kai­sua joka edel­lyt­tää toteu­tuak­seen tun­ne­lia. Minä taas haluai­sin vali­ta toi­sen sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyis­tä vaih­toeh­dois­ta kos­ka sii­nä ei ole tuo­ta tunnelisidosta.

  Se mitä vih­reät tääl­lä ehdot­ta­vat, eli ratik­ka Turun­tien yli ilman tun­ne­lia, ei edes ole noi­den sel­vi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen joukossa. 

  Sitou­tu­mi­nen KSV:n esit­tä­mään vaih­toeh­toon joh­taa tilan­tee­seen, jos­sa kaik­ki osa­puo­let voi syy­tel­lä toi­si­aan hank­keen vai­keut­ta­mi­ses­ta. Siis saa­daan aikaan kun­non poliit­ti­nen näy­tel­mä ilman että itse asia tuli­si kuntoon.

  Ehdo­tan rat­kai­sua joka voi­daan toteut­taa täy­sin moot­to­ri­tien koh­ta­los­ta irral­laan, ja jos­sa on moot­to­ri­tien Munk­ki­vuo­ren puo­lel­la tasan yhtä mon­ta ja yhtä jyrk­kää mut­kaa kuin KSV:n esit­tä­mäs­sä tun­ne­liin sido­tus­sa vaih­toeh­do­sa. Mik­si se on niin vai­kea hyväksyä?

  1. Huo­mau­tan, että kan­sa­lai­nen Sep­po Vep­sä­läi­nen esit­ti ylem­pä­nä vih­reis­tä riip­pu­mat­ta samaa rat­kai­sua. Hän on enti­nen HKL:n suunnittelupäällikkö.

 24. KariS: Minä ver­taan toi­siin­sa sel­vi­tyk­ses­sä esi­tet­tyä vaih­toeh­to­ja, jois­ta esi­te­tään jat­koon rat­kai­sua joka edel­lyt­tää toteu­tuak­seen tun­ne­lia. Minä taas haluai­sin vali­ta toi­sen sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tyis­tä vaih­toeh­dois­ta kos­ka sii­nä ei ole tuo­ta tunnelisidosta.

  No, se vaih­toeh­to on yrit­tää saa­da läpi rat­kai­sua, joka sel­vi­tyk­sen mukaan ei ole kan­nat­ta­va. En pidä sitä rahoi­tus­rea­lis­ti­se­na vaihtoehtona. 

  Turun­väy­län pää­hän yksien lii­ken­ne­va­lo­jen tuo­mi­nen on tosi­aan radi­kaa­li toi­men­pi­de. Saa­tai­siin raken­nus­maa­ta sen kan­nat­ta­van rati­kan lisäk­si. Ei ihme, ettei täs­sä kau­pun­gis­sa saa­da mitään aikaan.

 25. KariS: Se mitä vih­reät tääl­lä ehdot­ta­vat, eli ratik­ka Turun­tien yli ilman tun­ne­lia, ei edes ole noi­den sel­vi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen joukossa. 

  Ehkä sen pitäi­si olla? Lyhin reit­ti, pie­nim­mät kus­tan­nuk­set ja jopa kau­his­te­le­ma­si “äärim­mäi­sen epä­var­ma moot­to­ri­tien muut­ta­mi­nen kaduk­si” tar­koit­taa lii­ken­ne­merk­kien siir­tä­mis­tä kak­si­sa­taa met­riä län­teen sekä yksiä uusia lii­ken­ne­va­lo­ja. Ei täs­sä tar­vit­se vie­lä kaik­kia sisään­tu­lo­tei­tä bule­var­deik­si muuttaa.

 26. Käy­tän­nös­sä ratik­ka­va­lot eivät koko­nai­suu­des­saan hidas­ta muu­ta lii­ken­net­tä mil­lään lail­la, kos­ka pul­lon­kau­lat ovat edes­sä ja nii­den väli­tys­ky­ky vii­me kädes­sä mää­rää matka-ajan. 

  Eli taas tämä van­ha jut­tu — ei hyö­dy­tä ehtiä punai­siin valoi­hin pari sekun­tia aikai­sem­min, jos niis­sä jou­tuu odot­ta­maan samat voi­te­tut sekunnit…

 27. Daniel Feder­ley: Mä en usko, että nykyi­sil­lä väli­pa­la­ra­ti­koil­la­kaan kapa­si­teet­ti riit­täi­si sii­hen, että nelos­ta piden­net­täi­siin Munk­ki­vuo­reen. Se vaa­ti­si huo­mat­ta­vas­ti pidem­mät vau­nut, muu­ten töö­lö­läi­set eivät mah­tui­si kyytiin.

  Tämän ensim­mäi­sen toteu­tus­vai­heen aja­tus kul­kee näin: kun lin­ja 18 jää har­ven­ne­tuin vuo­ro­vä­lein, se saa nykyi­sis­tä mat­kus­ta­jis­taan noin puo­let, kos­ka tar­jo­aa yhteyk­siä Kamp­piin ja Töö­lön län­si­lai­taan sekä lyhyen käve­lyn pysä­kil­le lähtöpäässä. 

  Loput siir­ty­vät käyt­tä­mään lin­jaa 4. Lin­jan 18 pro­fii­li on sel­lai­nen, että munk­ki­vuo­re­lais­ten osuus kuor­mit­tu­neim­mas­sa poik­ki­leik­kauk­ses­sa edus­taa noin 75%. Kun nyt lin­jal­la 18 on max 7 lähtöä/h, jat­kos­sa lin­jal­le 4 siir­ty­vä max-kuor­mi­tus­pis­tet­tä rasit­ta­va mat­kus­ta­ja­mää­rä oli­si näin ollen
  50 x 0,75 x 3,5 = 130 matk/h.

  Tämä on noin 10% lin­jan 4 max poik­ki­leik­kauk­sen kuor­mas­ta. Jos läh­tö­mää­rä nousee 12 läh­däs­tä 15 läh­töön, saa­daan lisä­ka­pa­si­teet­tia noin 80 x 3 = 240 matk/h. Saat­tai­si siis riittää. 

  Kaik­ki luvut ovat hatus­ta, mut­ta suu­ruus­luo­kat lie­ne­vät hol­lil­laan. Töö­lö­läi­sil­lä ei lie­ne pääl­lim­mäi­se­nä pul­ma­na mukaan­pää­se­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tee­seen, kos­ka heil­le on tar­jol­la kaik­kea yllinkyllin.

 28. kari sane: Käy­tän­nös­sä ratik­ka­va­lot eivät koko­nai­suu­des­saan hidas­ta muu­ta lii­ken­net­tä mil­lään lail­la, kos­ka pul­lon­kau­lat ovat edes­sä ja nii­den väli­tys­ky­ky vii­me kädes­sä mää­rää matka-ajan. 

  Niin, siis kun Turun­väy­län alus­sa edes­sä on moot­to­ri­tie joka jat­kuu sii­tä Espoo­seen, Vih­tiin, Loh­jal­le ja Tur­kuun asti, niin ketään ei hait­taa, että auto­jo­no pide­tään Huo­pa­lah­den­tiel­lä odot­ta­mas­sa moot­to­ri­tie­tä ylit­tä­vän rati­kan valo­ja? Pul­lon­kau­la on var­maan telk­ka­rin ilta­uu­ti­set tai jotain?

 29. Pek­ka Tai­pa­le: Niin, siis kun Turun­väy­län alus­sa edes­sä on moot­to­ri­tie joka jat­kuu sii­tä Espoo­seen, Vih­tiin, Loh­jal­le ja Tur­kuun asti, niin ketään ei hait­taa, että auto­jo­no pide­tään Huo­pa­lah­den­tiel­lä odot­ta­mas­sa moot­to­ri­tie­tä ylit­tä­vän rati­kan valoja?

  Kari Sane puhui tie­tys­ti kes­kus­taan päin tule­vas­ta lii­ken­tees­tä. Kes­kus­tas­ta pois­päin mene­vä lii­ken­ne­hän on tri­vi­aa­lia jär­jes­tää niin, ettei ratik­ka­va­loi­hin tar­vit­se kos­kaan edes pysäh­tyä ja niin, että autoi­li­joil­le suju­vuus Huo­pa­lah­den­tien ris­teyk­ses­sä pysyy sil­ti kes­ki­mää­rin samana.

 30. Elmo Allén: Kes­kus­tas­ta pois­päin mene­vä lii­ken­ne­hän on tri­vi­aa­lia jär­jes­tää niin, ettei ratik­ka­va­loi­hin tar­vit­se kos­kaan edes pysähtyä

  Tar­koi­tit­ko sil­taa, vai että ilta­päi­väl­lä ratik­ka odot­te­lee ehkä hyvän­kin aikaa, kun­nes sat­tuu hil­jai­sem­pi het­ki? Moot­to­ri­tiel­le­hän on ilta­päi­väl­lä koko ajan tulos­sa joku jos­tain suun­nas­ta (ellei tri­vi­aa­li­rat­kai­su ole se, että jonoa pide­tään pidem­män aikaa jo Huo­pa­lah­den­tiel­le, jot­ta kovin moni ei jou­tui­si pysäh­ty­mään Turunväylällä).

 31. Pek­ka Tai­pa­le: Moot­to­ri­tiel­le­hän on ilta­päi­väl­lä koko ajan tulos­sa joku jos­tain suunnasta. 

  Mis­sä välis­sä sit­ten käve­li­jät ylit­tä­vät Turun­väy­län Huo­pa­lah­den­tiel­lä? Hel­sin­gis­sä­hän ei teh­dä sel­lai­sia valo­ris­teyk­siä, jos­sa käve­li­jät eivät ker­ral­la pää­si­si koko kadun yli.

 32. Turun­väy­län alus­sa vaan on käy­tän­nös­sä sel­lai­nen, jos­sa suo­ja­tien osil­le on eri vai­hees­sa vih­reä. Huo­pa­lah­den­tiel­tä Turun­väy­läl­le kään­ty­vien ajo­ra­to­jen välis­sä on väli­mat­kaa 8–15 met­riä riip­puen kum­paa klv:n reu­naa pit­kin mit­taa, ja eri aikoi­hin vaih­tu­vat valot; näkee vaik­ka Googlen katu­nä­ky­mäs­tä http://goo.gl/maps/xCaZU . Tuos­sa Turun­väy­läl­le pääs­tet­tä­väs­sä lii­ken­tees­sä on ilta­päi­vä­ruuh­kas­sa vain suo­ja-ajan + auto­jen liikkeellelähtö/kiihdytysviiveen ver­ran tyhjää. 

  Mikä ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta, ettei­kö tar­kas­ti synk­ro­noi­mal­la yhtä ratik­kaa saa­tai­si muu­ta­man sekun­nin punai­sen piden­nyk­sel­lä yli (vain ratik­ka, esim. suo­ja­tie piden­tää yli­ty­sa­jan monin­ker­tai­sek­si). Nykyi­sen ris­teyk­sen (pidem­pi) suo­ja-aika (eli vih­reän lopus­ta tois­ten vih­reän alkuun) on tie­hal­lin­non mitoi­tus­oh­jeil­la (lie­ne­vät yhä voi­mas­sa) äkkiä las­ket­tu­na 6 s, lyhyem­pi n. 4 sekun­tia (suu­rem­pi pois­tu­mis­no­peus “suo­raan” aja­vil­la; tör­mäy­suh­ka­pis­tee­seen on 50 m pysäy­tys­vii­vois­ta). Ruuh­ka-aikoi­na ei pitäi­si olla ollut syy­tä poi­ke­ta mini­mis­tä, joten on perus­tel­tua käyt­tää nii­tä täs­sä. Rai­tio­tien valot tar­vit­se­vat myös suo­ja-ajat + punais­ta koko nykyi­sen moot­to­ri­tien yli­tyk­sen ajan; heti poh­jois­puo­lel­la oli­si radas­sa mut­ka, rea­lis­ti­nen mat­ka­vauh­ti vähän yli 30 km/h ris­teyk­sen yli; 30m ajo­ra­taa + pysäy­tys­vii­vat 2m pää­hän ajo­ra­dan reu­nas­ta = 4 sekun­tia yli­tyk­seen. Nopeu­den nos­to voi­si vähen­tää täs­tä sekun­nin. Suo­ja-aika poh­joi­seen aja­van rati­kan jäl­keen, kun­nes län­teen­päin aja­vil­le voi alkaa vih­reä, on 9–10 sekun­tia, pysäy­tys­vii­van sijoi­tuk­ses­ta riip­puen (lyhyem­pi aika täs­sä piden­tää suo­ja-aikaa valon vaih­tues­sa toi­seen suun­taan). Ete­lään aja­van rati­kan jäl­keen se oli­si 6–7 sekun­tia (tör­mäy­suh­ka­pis­te lähem­pä­nä rai­tio­vau­nun pysäytysviivaa/opastinta). Suo­ja-aika suun­taan auto­vih­reä-rati­kan ajo­lu­pa ete­lään oli­si 5 sekun­tia; poh­joi­seen jopa vain 2 s. Kum­paan tahan­sa suun­taan aja­van rati­kan takia vih­reäs­sä valos­sa on 16 sekun­tia taukoa. 

  Jos oikais­taan vähän tar­kas­te­lus­sa ja aja­tel­laan että rati­kat saa­daan nyky­va­lo­jen vaih­tu­mis­vä­liin, eli ei lisä­tä eril­lis­tä vai­het­ta: nykyi­sis­sä valois­sa oli vähin­tään se 4+6=10 sekuntia/kierto, jol­loin auto­ja ei pääs­te­tä Turun­väy­läl­le: kier­toai­ka lie­nee 90 sekun­tia, joten valois­ta pää­si­si läpi 7,5% pro­sent­tia vähem­män (74s vs. 80s vih­re­ää) auto­ja niis­sä valo­kier­rois­sa, jois­sa rati­kan takia jou­du­taan ker­ran lyhen­tä­mään vih­re­ää, ja jos var­mis­te­taan, että lähes kaik­ki yhdes­tä suun­nas­ta nyk. mota­ril­le ehti­neet pää­se­vät kis­ko­jen yli vih­reil­lä, jot­ta edes­sä sei­so­va jono ei estä/hidasta nykyi­sis­tä valois­ta liik­keel­le läh­te­mis­tä. Sii­nä on rajoi­tus­no­peu­del­la 14 sekun­tia aikaa Huo­pa­lah­den­tiel­tä kis­koil­le, joten suun­nas­ta riip­puen ratik­ka tie­täi­si luvan ole­van tulos­sa n. 16–22 sekun­tia ennen valon vaih­tu­mis­ta, suun­nas­ta riip­puen, tai vas­taa­vas­ti nykyi­set valot tar­vit­se­vat tie­don punai­sen piden­nyk­ses­tä tuon ver­ran ennen rati­kan yli­tys­tä. Sat­tu­mal­ta “kriit­ti­set pis­teet” kis­koil­la osu­vat suun­nil­leen Ulvi­lan­tiel­tä pois­tu­mi­seen ja ter­veys­kes­kuk­sen kaakkoisnurkkaan. 

  Jos rati­kat koh­tai­si­vat “aina” juu­ri mota­rin pääl­lä ja nykyis­ten valo­jen vaih­to­koh­dis­sa, ehdo­te­tul­la 5 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä, vai­ku­tus oli­si mini­mis­sään 2,3% pro­sent­tia väli­tys­ky­vys­tä ruuh­ka­tun­nin aika­na. Opti­mi­ti­lan­tees­sa aika mitä­tön ero, siis, mut­ta var­maan muut­tai­si valoa­joi­tuk­sia myös ete­läm­pä­nä hiukan.

  Jos ratik­ka saa täs­sä aina nol­la­vii­veen, jono ei ehdi tasoit­tua kis­ko­jen ja nykyis­ten valo­jen välis­sä, ja seu­raa­val­la vih­reäl­lä Huo­pa­lah­den­tiel­tä ei pää­se “vapaas­ti” kiih­dyt­tä­mään län­teen­päin, jol­loin läpäi­sy­ky­ky las­kee enemmän.

 33. Elmo Allén: Mis­sä välis­sä sit­ten käve­li­jät ylit­tä­vät Turun­väy­län Huo­pa­lah­den­tiel­lä? Hel­sin­gis­sä­hän ei teh­dä sel­lai­sia valo­ris­teyk­siä, jos­sa käve­li­jät eivät ker­ral­la pää­si­si koko kadun yli.

  Kyl­lä nii­tä­kin teh­dään, ja tuo on sel­lai­nen. Jalan­kul­ki­ja ylit­tää Turt­san useas­sa vai­hees­sa, vähin­tään kolmessa.

 34. Elmo Allén: Mis­sä välis­sä sit­ten käve­li­jät ylit­tä­vät Turun­väy­län Huo­pa­lah­den­tiel­lä? Hel­sin­gis­sä­hän ei teh­dä sel­lai­sia valo­ris­teyk­siä, jos­sa käve­li­jät eivät ker­ral­la pää­si­si koko kadun yli. 

  Kyl­lä teh­dään. Eikä kyse ole mis­tään moot­to­ri­tien pään spe­si­aa­lis­ta, vaan noi­ta on run­saas­ti. Esi­mer­kik­si Kona­lan­tien ja Pitä­jän­mäen­tien ris­teyk­ses­sä on nel­jä yli­tys­tä, jois­sa kol­met eril­li­set jalan­kul­ku­va­lot. http://goo.gl/maps/AtJs3 . Tai Munk­ki­nie­men puistotien/Ramsaynrannan jne ris­teys: http://goo.gl/maps/B6Po2 ja http://goo.gl/maps/wcge0

  Ei ihme että on rati­kan­te­ko vaikeata.

 35. Jos rati­kat koh­tai­si­vat “aina” juu­ri mota­rin pääl­lä ja nykyis­ten valo­jen vaih­to­koh­dis­sa, ehdo­te­tul­la 5 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä, vai­ku­tus oli­si mini­mis­sään 2,3% pro­sent­tia väli­tys­ky­vys­tä ruuh­ka­tun­nin aika­na. Opti­mi­ti­lan­tees­sa aika mitä­tön ero, siis, mut­ta var­maan muut­tai­si valoa­joi­tuk­sia myös ete­läm­pä­nä hiukan.

  Käsit­tääk­se­ni tääl­lä ja viras­tos­sa on puhut­tu 10 minuu­tin vuo­ro­vä­lis­tä, mikä tar­koit­tai­si yhtä ratik­kaa ker­ran vii­des­sä minuu­tis­sa mota­rin pääl­lä vaik­ka yli­tys­het­keä ei koordinoitaisikaan.

 36. Pek­ka Tai­pa­le: Esi­mer­kik­si Kona­lan­tien ja Pitä­jän­mäen­tien ris­teyk­ses­sä on nel­jä yli­tys­tä, jois­sa kol­met eril­li­set jalan­kul­ku­va­lot. http://goo.gl/maps/AtJs3 . Tai Munk­ki­nie­men puistotien/Ramsaynrannan jne ris­teys: http://goo.gl/maps/B6Po2 ja http://goo.gl/maps/wcge0

  No aloi­te­taan nyt sii­tä, että et kai ihan vaka­val­la naa­mal­la väi­tä, että käve­li­jät ylit­täi­si­vät Munk­ki­nie­men puis­to­tien niin, että ylit­tä­vät ensin ete­läi­sen ajo­ra­dan, jää­vät ratik­ka­kis­koil­le odot­ta­maan ja sit­ten vas­ta ylit­tä­vät poh­joi­sen. Ei ole näin; var­mas­ti sen voi ylit­tää pysäh­ty­mät­tä. Nuo eri valo­tolp­pien valot eivät toki vaih­du aivan yhtä aikaa.

  Turun­väy­läl­lä ehkä sit­ten tuo kes­ki­saa­re­ke on niin iso, että yhte­näis­tä vih­reäl­lä yli­tys­tä ei vaa­di­ta. Näin on kyl­lä sil­ti useis­sa­kin pit­kien saa­rek­kei­den ris­teyk­sis­sä. Esi­mer­kik­si Arka­dian­ka­dun ja Rau­ta­tie­ka­tu­jen ris­teyk­sis­sä pää­see nor­maa­li­vauh­ti­nen käve­li­jä aina yhdel­lä vih­reäl­lä yli.

  Mut­ta sit­ten jos Turun­väy­läl­le päin tosi­aan ei ole sel­lais­ta het­keä, jol­loin molem­mis­ta suun­nis­ta oli­si punai­nen, sel­lai­nen jär­jes­te­tään. Vaik­ka se nimit­täin teh­dään, se ris­teys mel­ko var­mas­ti ei ole sil­ti kapa­si­tee­tin pul­lon­kau­la. Eli se ei autoi­li­jaa kes­ki­mää­rin hidasta.

  Ja joka tapauk­ses­sa puhut­tai­siin ihan nau­ret­ta­van pie­nes­tä kapa­si­tee­tin pie­nen­ty­mi­ses­tä. Ja joka voi­daan tosi­aan vie­lä teh­dä niin, ettei nii­hin valoi­hin tar­vit­se kos­kaan pysäh­tyä. Jo ole­mas­sa ole­van pysäh­dyk­sen piden­tä­mi­nen 5–10 sekun­tia ei autoi­li­jal­le tun­nu mis­sään. Pait­si jos uskon­to­naan pitää, että pyhään pel­ti­leh­mään ei sinun pidä mis­sään tapauk­ses­sa koskeman.

 37. Elmo: en tosi­aan­kaan vaka­val­la naa­mal­la odo­ta, että jalan­kul­ki­jat nou­dat­tai­si­vat lii­ken­ne­va­lo­ja tai muu­ten­kaan liikennesääntöjä. 

  Ja kom­ment­ti­si auto­jen pysäyt­tä­mi­ses­tä, ja sii­tä että ei tun­nu mis­sään, ker­too minul­le juu­ri sen, mitä epäi­lin­kin: rati­kan puu­has­te­lus­sa ollaan jalat tuke­vas­ti irti maan pin­nas­ta. Ensin väi­te­tään yhtä, ja sit­ten kun se osoi­te­taan paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­mäk­si, tode­taan että ei sil­lä ole­kaan merkitystä.

  Sitä, eikö Huo­pa­lah­den­tien ris­teys olen Turun­väy­läl­le mene­vien pul­lon­kau­la, voi jokai­nen siel­lä aja­va tykö­nän­sä poh­tia ja ver­ra­ta näke­mään­sä edel­lä kuvat­tuun asenteeseen.

 38. Pek­ka Tai­pa­le:
  Elmo: en tosi­aan­kaan vaka­val­la naa­mal­la odo­ta, että jalan­kul­ki­jat nou­dat­tai­si­vat lii­ken­ne­va­lo­ja tai muu­ten­kaan liikennesääntöjä. 

  Eli tosi­aan vaka­val­la naa­mal­la sanot, että Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on teh­nyt Munk­ki­nie­men puis­to­tiel­le koh­dan, jos­sa jalan­kul­ki­jat odot­ta­vat punai­sis­sa valois­sa ratik­ka­kis­ko­jen pääl­lä? Älä nyt nau­ret­ta­vak­si heittäydy.

  Maan pin­nas­ta irral­laan on aja­tus, että auto­jen valo­vai­heen piden­tä­mi­nen 10 sekun­tia 5 minuu­tin välein oli­si muka joten­kin hai­tak­si autoil­le. Se valo­vai­he­han voi­daan seu­raa­vas­sa vai­hees­sa vas­taa­vas­ti piden­tää. Mut­ta ilmei­ses­ti aina kun vähän­kin pel­ti­leh­mää halu­taan hipas­ta, ollaan heti “maan pin­nas­ta irti ole­via autonpotkijoita”.

  Tot­ta kai sanon, ettei sil­lä ole mer­ki­tys­tä, kun ei sil­lä ker­ran ole mer­ki­tys­tä, olin­pa edel­li­ses­sä asias­sa oikeass­sa tai en.

  Jokai­nen voi tykö­nän­sä poh­tia mitä huvit­taa, mut­ta fak­to­ja saa vaik­ka lii­ken­ne­mää­riä lii­ken­ne­suun­nit­te­luo­sas­tol­ta kysy­mäl­lä, onko Huo­pa­lah­den­tien ris­teys pul­lon­kau­la vai ei. Sinun poh­din­noil­le­si en hir­veäs­ti anna arvoa, kos­ka en usko kenen­kään yksit­täi­sen ihmi­sen moi­seen ana­lyy­siin ohia­ja­mal­la kyke­ne­vän. Oikeat fak­tat saa vain mit­taa­mal­la ja laskemalla.

  Mut­ta tämän kes­kus­te­lun laa­tu­ta­so meni jo niin alas, että ymmär­rän jo aina­kin itse olla jat­ka­mat­ta. Tämän kes­kus­te­lu­ta­son eks­pert­tien kans­sa ei kan­na­ta väitellä.

 39. Elmo Allén: Se valo­vai­he­han voi­daan seu­raa­vas­sa vai­hees­sa vas­taa­vas­ti pidentää.

  Täs­sä ei voi­da, kos­ka se oli­si puo­les­taan pois toi­ses­ta suun­nas­ta tule­van auto­vir­ran seu­raa­vas­ta vih­reäs­tä vai­hees­ta, eikä ole “muu­hun suun­taan” pois­tu­vaa vai­het­ta jota voi­tai­siin lyhen­tää. Vai­ku­tus on täs­sä pie­ni, mut­ta olemassa.

  en usko kenen­kään yksit­täi­sen ihmi­sen moi­seen ana­lyy­siin ohia­ja­mal­la kykenevän

  Täs­sä ihan mah­dol­lis­ta; useam­min ohi aja­mal­la on help­po havai­ta, että väy­läl­le pää­syä odot­taa ruuh­ka-aikaan aina jono auto­ja, tai vih­reäl­lä tii­vis vir­ta ohit­taa valo­tol­pat, joten kaik­ki valoi­hin ehti­neet eivät ehdi vih­reäl­lä yli, ja kun on myös havait­tu ettei väy­läl­le pää­sys­sä ole “yli­mää­räi­siä” sekun­te­ja punais­ta, nykyi­sis­tä valois­ta pää­see nyt läpi käy­tän­nös­sä niin pal­jon kuin kais­ta­mää­rä ja edel­tä­vä tie­verk­ko mahdollistavat.

 40. Elmo Allén: Eli tosi­aan vaka­val­la naa­mal­la sanot, että Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on teh­nyt Munk­ki­nie­men puis­to­tiel­le koh­dan, jos­sa jalan­kul­ki­jat odot­ta­vat punai­sis­sa valois­sa ratik­ka­kis­ko­jen pääl­lä? Älä nyt nau­ret­ta­vak­si heittäydy.

  Mut­ta täs­men­ne­tään nyt tätä vie­lä. Puhun siis täs­tä kuvas­ta­si: http://goo.gl/maps/B6Po2

  Kun puhuin Munk­ki­nie­men puis­to­tien ylit­tä­mi­ses­tä, etkä oikais­sut, ajat­te­lin tosi­aan että tar­koi­tat Munk­ki­nie­men puis­to­tien ylit­tä­mis­tä, joka tuos­sa kuvas­sa pro­mi­nent­ti­na on esillä.

  Mut­ta jos tar­koi­tat kuvas­sa taus­tal­la näky­vää Huo­pa­lah­den­tien yli­tys­tä, ymmär­rän vies­ti­si paremmin.

  Tosin olen ihan var­ma, että tuo kes­ki­saa­re­ke ei ole sel­lai­nen, johon Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lun peri­aat­tein voi­si ihmi­siä pysäyt­tää niin, että tule­vat ensin vih­reäl­lä kadun toi­sen puo­lis­kon yli ja sit­ten pysäh­ty­vät punai­siin odot­ta­maan. Olen mel­koi­sen var­ma, että sii­nä on yhte­näi­nen vih­reä kadun yli. Mut­ta voin asian tar­kis­taa, kun seu­raa­van ker­ran sii­tä ohi kuljen.

  Ja jos tosi­aan tar­koi­tat kui­ten­kin Munk­ki­nie­men puis­to­tien yli­tys­tä, ihmet­te­len edel­leen kovas­ti, mis­tä voi­sit saa­da pää­hä­si että Hel­sin­gis­sä oli­si valo­ris­teys, jos­sa käve­li­jät lai­te­taan ratik­ka­kis­ko­jen pääl­le odot­ta­maan vih­re­ää. Vaik­ka sii­nä kapeat saa­rek­keet­kin ovat, niin Hel­sin­gis­sä ei vain ris­teyk­sien valo­ja teh­dä niin, että vih­reäl­lä kadun reu­nas­ta läh­te­nyt nor­maa­li­vauh­ti­nen käve­li­jä jou­tui­si tuol­lai­sel­le pysäh­ty­mään ja odot­ta­maan vih­re­ää. Ja tämä on tul­lut esiin nime­no­maan sel­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, jos­sa rati­koil­le oli­si parem­pi, jos niin voi­si kui­ten­kin tehdä.

 41. Pek­ka Tai­pa­le: Kyl­lä teh­dään. Eikä kyse ole mis­tään moot­to­ri­tien pään spe­si­aa­lis­ta, vaan noi­ta on run­saas­ti. Esi­mer­kik­si Kona­lan­tien ja Pitä­jän­mäen­tien ris­teyk­ses­sä on nel­jä yli­tys­tä, jois­sa kol­met eril­li­set jalan­kul­ku­va­lot. http://goo.gl/maps/AtJs3 . Tai Munk­ki­nie­men puistotien/Ramsaynrannan jne ris­teys: http://goo.gl/maps/B6Po2 ja http://goo.gl/maps/wcge0Ei ihme että on rati­kan­te­ko vaikeata.

  Sul­la menee nyt vähän asiat sekai­sin. Valo­ja voi toki olla suo­ja­tien mat­kal­la useam­mat, mut­ta Lii­ken­ne­mi­nis­te­riön mää­räyk­sen mukaan ne on yhteen­kyt­ket­ty, eli jalan­kul­ki­ja mene­vät ris­teyk­ses­tä yli pysäh­ty­mät­tä esim. kes­ki­ja­ka­jal­le. Joka sivu­men­nen tuot­taa jos­kus vähän type­riä rat­kai­su­ja valoi­hin, min­kä takia tuo­ta mää­räys­tä pidet­ty tur­han kategorisena. 

  Peri­mä­tie­to muu­ten ker­too mää­räyk­sen ole­van perua sii­tä kun Vol­vo-kus­ki her­mos­tui Kan­sal­lis­museon valois­sa, kun rati­kal­la oli nuo­li vaik­ka hänel­lä oli punai­nen, ja valit­ti asias­ta. Lii­ken­ne­mi­nis­te­riön juris­tit eivät oikein näe eroa rati­kal­la jos­sa on sata mat­kus­ta­jaa ja Vol­vol­la jos­sa on yksi, jos se on vaan tar­peek­si kiukkuinen.

 42. Elmo Allén: Hel­sin­gis­sä­hän ei teh­dä sel­lai­sia valo­ris­teyk­siä, jos­sa käve­li­jät eivät ker­ral­la pää­si­si koko kadun yli. 

  Joo­pa-joo. Yri­tä kävel­lä esi­mer­kik­si Haka­nie­men torin koh­dal­la Sil­ta­saa­ren­ka­dun yli…

  Tai sama vaik­ka Mans­kun-Haka­mäen­tien ris­teyk­ses­sä. Tai Turun­lin­nan­tien-Van­ha­lin­nan­tien yli Kehä I:n kohdalla.

  Vaan ehkä nämä las­ke­taan­kin eril­li­sis­tä valo­ris­teyk­sis­tä kooos­tu­vik­si ja riit­tää että yhden kais­tan yli pää­see ker­ral­la jon­ka jäl­keen se kah­den minuu­tin odo­tus onkin koko­naan eri valoristeys.

 43. tpyy­luo­ma: Sul­la menee nyt vähän asiat sekai­sin. Valo­ja voi toki olla suo­ja­tien mat­kal­la useam­mat, mut­ta Lii­ken­ne­mi­nis­te­riön mää­räyk­sen mukaan ne on yhteen­kyt­ket­ty, eli jalan­kul­ki­ja mene­vät ris­teyk­ses­tä yli pysäh­ty­mät­tä esim. keskijakajalle. 

  Ovat tai eivät ole. Esi­mer­kik­si tuos­sa moot­to­ri­tien pääs­sä eivät ole. Tämä tar­koit­taa sitä että sii­nä on jalan­kul­ki­joi­den kan­nal­ta kak­si tai useam­pia eril­li­siä ris­teyk­siä. Kona­lan­tien pääs­sä yli­tyk­siä on kolme.

  Mis­tä on muu­ten ihan tur­ha vään­tää, kun­han vain totean että väit­teet sii­tä että ratik­ka moot­to­ri­tien pääl­lä ei hait­tai­si ketään, perus­tu­vat kii­vaa­seen ole­mas­sao­le­van todel­li­suu­den kieltämiseen.

 44. Pek­ka Tai­pa­le: Sitä, eikö Huo­pa­lah­den­tien ris­teys olen Turun­väy­läl­le mene­vien pul­lon­kau­la, voi jokai­nen siel­lä aja­va tykö­nän­sä poh­tia ja ver­ra­ta näke­mään­sä edel­lä kuvat­tuun asenteeseen.

  Pul­lon­kau­lo­ja eivät ole sisään­tu­lo­tei­den ensim­mäi­set valo­ris­teyk­set vaan kau­pun­gin katu­ver­kon kapa­si­teet­ti, jon­ka osa nämä ris­teyk­set ovat. Tilan­ne on sama joka pääväylällä.

  Kysei­ses­sä koh­das­sa on suun­ni­tel­tu kapa­si­tee­tin kas­vat­ta­mis­ta 150 MEUR hin­tai­sel­la tun­ne­lil­la, jota ei pys­ty­tä aina­kaan puo­leen­tois­ta vuo­si­kym­me­neen toteut­ta­maan. Tun­ne­lin vai­ku­tuk­set ovat myös kysee­na­lai­sia, sil­lä esi­mer­kik­si Haka­mäen­tiel­lä suu­rin­ves­toin­ti lähin­nä siir­si ruuh­kan toi­sen paik­kaan. Katu­ka­pa­si­teet­ti kun on rajallinen.

  Kos­ka kapa­si­teet­tia ei saa­da tar­jot­tua lisää, pitää pyr­kiä vai­kut­ta­maan kysyn­tään esi­mer­kik­si vaih­toeh­toi­sia kul­ku­muo­to­ja tar­joa­mal­la. Kysei­nen ratik­ka­lin­ja oli­si osa pää­kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää jota paran­ta­mal­la auto­lii­ken­teen tar­ve vähe­nee, ja lii­ken­ne suju­voi­tuu. Munk­ki­vuo­ren rati­kan suo­ra vai­ku­tus ei var­maan ole suu­ren suu­ri, mut­ta yhden Pasi­lan­väy­län hin­nal­la vas­taa­via inves­toin­te­ja voi­daan­kin toteut­taa 10–15. Kan­nat­ta­va inves­toin­ti myös antaa mah­dol­li­suu­den paran­taa pal­ve­lu­ta­soa muu­al­la­kin kaupungissa.

  Sik­si päi­vit­täin autoi­le­vien, kuten itse­ni, ei pel­käs­tään pidä kan­nat­taa Munk­ki­vuo­ren ratik­kaa, vaan sitä pitää suo­ras­taan vaatia.

 45. a_l: Pul­lon­kau­lo­ja eivät ole sisään­tu­lo­tei­den ensim­mäi­set valoristeykset 

  Sen sijaan ulos­me­no­tei­den vii­mei­set valo­ris­teyk­set usein­kin ovat. 

  Tie­ten­kin toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne aut­tai­si ruuh­kia ja oli­si kan­na­tet­ta­va asia. Tämä ratik­ka poi­kit­tain moot­to­ri­tiel­le ‑han­ke ei kui­ten­kaan näy­tä ole­van toi­mi­van jouk­ko­lii­ken­teen raken­ta­mis­ta, vaan tapa kek­siä jotain mil­lä bule­var­di­soi­da eli tuk­kia teitä.

 46. Elmo Allén: Eli tosi­aan vaka­val­la naa­mal­la sanot, että Hel­sin­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on teh­nyt Munk­ki­nie­men puis­to­tiel­le koh­dan, jos­sa jalan­kul­ki­jat odot­ta­vat punai­sis­sa valois­sa ratik­ka­kis­ko­jen pääl­lä? Älä nyt nau­ret­ta­vak­si heittäydy.

  Ei tie­ten­kään ratik­ka­kis­ko­jen pääl­lä, vaan kis­ko­jen ja ajo­kais­tan välis­sä. Sel­väs­ti­kään aja­tus ei ole tien­pi­tä­jän mie­les­tä nau­ret­ta­va, kos­ka tuol­la on valo­tol­pis­sa jopa pai­no­na­pit, jois­ta kais­to­jen väliin punai­siin valoi­hin pysäh­ty­nyt jalan­kul­ki­ja voi pyy­tää vihreää. 

  Kaik­ki valot eivät vaih­du aina samaan aikaan. Ja vaik­ka vaih­tui­si­vat­kin, jou­tui­si myö­hem­min vih­reäl­lä läh­te­nyt tai hitaam­pi kul­ki­ja jos­kus pysäh­ty­mään punai­siin. Jos siis nou­dat­tai­si valo­ja — myön­net­tä­köön, ehkä sitä jos­kus tapahtuu.

  Sinän­sä tämä kes­kus­te­lu on moot­to­ri­tien valo­jär­jes­te­ly­jen kan­nal­ta irre­le­vant­tia, mut­ta se osoit­taa, että kun autoil­le pitää saa­da punai­sia lii­ken­ne­va­lo­ja, niin ole­mas­sao­le­vas­ta todel­li­suu­des­ta ei tar­vit­se kau­heas­ti välittää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.