HSL:n hallitus päättää tariffeista

HSL:n hal­li­tus päät­tää tiis­tai­na lipun­hin­nois­ta ensi vuo­del­le. Kun­tien lausun­to­jen perus­teel­la esit­te­li­jä on muut­ta­nut esi­tys­tään niin, että seu­tu­li­put nouse­vat suun­ni­tel­tua enem­män. Tämä ei nyt mene oikein, kos­ka seu­tu­lip­pu­jen ja sisäis­ten lip­pu­jen hin­tae­roa piti pie­nen­tää. Seu­tu­lii­ken­teen ker­ta- ja arvo­lip­pu­mak­sut eivät muu­tu. Eri­tyi­sen pal­jon nouse­vat ulko­kun­ta­lai­sil­ta (ei HSL-kun­nas­sa asu­vil­ta) perit­tä­vät näyt­tö­li­put jon­kin kus­tan­nus­vas­taa­vuus­tut­ki­muk­sen perusteella.

Tär­keim­mät lipun hin­nat täy­sin mak­sa­vien aikuis­ten osal­ta oli­si­vat seu­raa­vat. Las­ten­lip­pu­jen ja eri­lais­ten alen­nus­lip­pu­jen osal­ta ei käy­tän­töön esi­te­tä muutosta.

 

Hel­sin­gin sisäinen

 
30 päi­vän lip­pu                           45,90 (44,00)
30 pv ulko­kun­ta­lai­sil­le                91,70 (74,80)
Ker­ta­mak­su                                 2,80  (2,70)
Kän­nyk­kä­lip­pu                            2,20  (2,20)
Ratik­ka­lip­pu auto­maa­tis­ta           2,00   (2,00)
Arvo­lip­pu                                    1,90 (1,84)
 

 Seu­tu­lip­pu
30 päi­vää                                   95,80 (92,10)
30 pv ulko­kun­ta­lai­sil­ta             143,20 (132,60)
Ker­ta­lip­pu                                     4,50  (4,50)
Arvo­lip­pu                                      3,47  (3,47)
 
Sipoo, Kera­va, Kirk­ko­num­mi (lipun hin­ta Helsinkiin)
 
30 päi­vän lip­pu                       138,70 (133,40)
30 päi­vää ulko­kun­ta­lai­sil­ta         190,30  (183)
Ker­ta­lip­pu                                     7,00 (7,00)
Arvo­lip­pu                                      5,60  (5,60)
 

Yömak­su­li­sää ei esi­te­tä pois­tet­ta­vak­si ja tar­kas­tus­mak­su esi­te­tään nos­tet­ta­vak­si 100 euroon. Pum­mil­la pysä­köin­ti oli­si pal­jon hal­vem­paa. Tuo tar­kas­tus­mak­su on ratik­ka­mat­kus­ta­jil­le koh­tuu­ton. Lip­pua ei tar­vit­se ”lei­ma­ta” jol­loin ei saa tie­tää, että aika on men­nyt umpeen. 

Täs­tä sit­ten huo­men­na kinataan. 

33 vastausta artikkeliin “HSL:n hallitus päättää tariffeista”

  1. Lain mukaan nyt 40 x ker­ta­li­pun hin­ta. On makua­sia, voi­ko satas­ta periä rati­kas­sa, kos­ka auto­maa­tis­ta ostet­ta­va ker­ta­mak­su on 2,00 euroa.

 1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lain mukaan nyt 40 x ker­ta­li­pun hin­ta. On makua­sia, voi­ko satas­ta periä rati­kas­sa, kos­ka auto­maa­tis­ta ostet­ta­va ker­ta­mak­su on 2,00 euroa.

  Juu­ri tuo­ta tar­koi­tin, pitäi­si olla jos­sain suh­tees­sa lipun hin­taan ko. mat­kal­la. Ihan niin kuin muu­ten pysä­köin­ti­sak­ko­jen­kin tulee olla.

 2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lain mukaan nyt 40 x ker­ta­li­pun hin­ta. On makua­sia, voi­ko satas­ta periä rati­kas­sa, kos­ka auto­maa­tis­ta ostet­ta­va ker­ta­mak­su on 2,00 euroa.

  Jos­tain kum­mal­li­ses­ta syys­tä lipun­tar­kas­ta­jien myy­mä lip­pu on hal­vem­pi kuin kul­jet­ta­jal­ta ostet­tu. Tilan­tees­ta riip­puen sen lisäk­si tulee toki vie­lä tarkastusmaksu.

 3. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da samaan tau­luk­koon myös todel­li­set kus­tan­nuk­set lip­pu­la­ji­koh­tai­ses­ti? Näki­si vähän,mihin omia vero­va­ro­ja tuh­la­taan. 😉 Jul­ki­sen lii­ken­teen toi­min­nan tuke­mi­nen ei ole nyt kes­tä­väl­lä pohjalla.

 4. Seu­tu­li­pun kovan hin­nan lisäk­si kri­ti­soi­sin koh­tuu­ton­ta lisä­mak­sua, jon­ka jou­tuu mak­sa­maan yksi­tyi­syy­des­tä: liki 600 euroa vuo­des­sa. Ano­ny­mi­tee­tin jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­na voi säi­lyt­tää edes joten­kin vain käyt­tä­mäl­lä hal­ti­ja­koh­tais­ta matkakorttia.

  1. Ano­ny­mi­tee­tin jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­na voi säi­lyt­tää edes joten­kin vain käyt­tä­mäl­lä hal­ti­ja­koh­tais­ta matkakorttia.

   Autos­sa­si on var­maan vää­ren­ne­tyt rekkarit.

 5. Tar­kas­tus­mak­su voi tul­la puh­taan vahin­gon vuok­si myös bus­sil­la mat­kus­taes­sa. Olen ladan­nut mat­ka­kor­til­le Espoon sisäis­tä kaut­ta ja mat­kus­tan päi­vit­täin bus­sil­la Espoon sisäi­siä mat­ko­ja. Kun sit­ten jos­kus nousen­kin bus­siin Espoos­sa tar­koi­tuk­se­na­ni mat­ka­ta Hel­sin­kiin, piip­paa mat­ka­kor­tin­lu­ki­ja hyväk­sy­väs­ti, vaik­ka en pai­na mitään. Minul­le on useam­man ker­ran käy­nyt niin, että olen vas­ta muu­ta­man pysä­kin pääs­tä tajun­nut ole­va­ni­kin mat­kal­la Hel­sin­kiin, mut­ta mak­sa­nee­ni mat­kan vain Espoon alu­eel­le. Se mat­ka­kor­tin näyt­tä­mi­nen luki­jal­le on vain tul­lut Espoon sisäi­siä mat­ko­ja teh­des­sä niin auto­maat­ti­sek­si, että Hel­sin­kiin men­nes­sä hel­pos­ti unoh­taa pai­naa kakkosta.

  Lisäk­si minul­le on aina­kin ker­ran käy­nyt niin, että olen kyl­lä pai­na­nut kak­kos­ta ja kuvi­tel­lut mak­sa­nee­ni mat­kan, mut­ta jos­tain syys­tä luki­ja ei ole notee­ran­nut pai­nal­lus­ta, kos­ka se on samaan aikaan rea­goi­nut piip­pauk­sel­la kor­til­la ole­vaan Espoon sisäi­seen kau­teen. (Piip­pauk­set eivät ole aina niin sel­viä, että niis­tä voi­si pää­tel­lä, mikä lip­pu on voi­mas­sa.) Täs­sä tapauk­ses­sa huo­ma­sin asian vas­ta sit­ten, kun yri­tin Hel­sin­gis­sä vaih­taa toi­seen kul­ku­neu­voon ja ihmet­te­lin, mik­si vaih­to ei ollut­kaan voimassa.

  Sadan euron mak­su täl­lai­sis­ta puh­tais­ta tahat­to­mis­ta vir­heis­tä tun­tuu koh­tuut­to­mal­ta, tosin niin tun­tuu myös 80 euron mak­su. En myös­kään usko, että pum­mil­la liik­ku­jal­le on mitään mer­ki­tys­tä sil­lä, onko tar­kas­tus­mak­su 80 vai 100 euroa. Pal­jon enem­män vai­kut­taa se, kuin­ka suu­re­na hän pitää kiin­ni­jää­mi­sen ris­kiä. Ihme­tyt­tää se, mik­si tar­kas­ta­jien mää­rää ei lisä­tä sel­väs­ti. Kuvit­te­li­si hei­dän hyvin­kin tie­naa­van palk­kan­sa sekä tar­kas­tus­mak­sui­na että lisään­tyi­nei­nä lippuostoina.

 6. Myös HSL:n lis­tal­la on Munk­ki­vuo­ren ratik­ka. Pitäi­si saa­da tääl­lä­kin pöy­däl­le. Sinän­sä kai ei ole niin mer­ki­tys­tä sil­lä, mitä HSL ja sen hal­li­tus asias­ta ajat­te­le­vat, saa­han Hel­sin­ki raken­taa kis­ko­ja min­ne lys­tää. Käs­kee vaan sit­ten HSL:ää tilaa­maan lii­ken­net­tä. Mut­ta kor­rek­tia oli­si kui­ten­kin, että myös HSL:n hal­li­tus ehti­si paneu­tua asi­aan ja sai­si pää­tök­sen­teon tuek­si esi­mer­kik­si asu­ka­syh­dis­tyk­sen kan­nan asi­aan. Nyt­hän esi­tys­lis­tas­sa käy­tän­nös­sä käs­ke­tään unoh­ta­maan koko han­ke, mikä oli­si sääli.

 7. On ikä­vää, että laki tar­kas­tus­mak­sus­ta on niin kan­kea. Por­tait­tain nouse­va tar­kas­tus­mak­su oli­si var­mas­ti tehok­kaam­pi. Minus­ta oli­si mai­nio­ta, jos “ensi­ker­ta­lai­nen” sel­viäi­si mak­sa­mal­la kuu­kausi­li­pun hin­nan – ja sai­si kuu­kau­den mat­kus­tusoi­keu­den vastineeksi!

  Tapa­ri­kol­li­nen” jou­tui­si sit­ten mak­sa­maan tar­kas­tus­mak­su­ja asteit­tain kal­lis­tuen vaik­ka­pa niin, että kol­mas mak­su oli­si sen sata­sen verran.

 8. 100€:n tar­kas­tus­mak­su on koh­tuu­ton kun lii­ken­tees­sä on yhä enem­män ikäih­mi­siä joi­ta alkaa muis­ti­häi­riöt­kin vai­va­ta. Lisäk­si liput ovat koh­tuut­to­man epä­ha­vain­nol­li­sia, net­ti­su­ku­pol­ven aja­tus­mal­lei­hin suunniteltuja.

  Mut­ta olen­nai­sin ongel­ma on, että PKS:n lii­ken­neon­gel­mia ei rat­kais­ta raken­ta­mal­la lisää lii­ken­nein­fraa ja nos­ta­mal­la lip­pu­jen hin­to­ja. Ainoa rat­kai­su löy­tyy hin­noit­te­lu­po­li­tii­kas­ta ja se tar­koit­tai­si puo­li­tet­tu­ja lipun­hin­to­ja. Sil­lä alkai­si olla jo mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia kul­ku­muo­to­ja­kau­maan ja alen­nus mak­sai­si itsen­sä takai­sin pie­nem­pi­nän ifra­kus­tan­nuk­si­na sekä ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tä­nä. Vih­reäs­sä lan­gas­sa oli hyvä havain­nol­li­nen kuva eri liik­ku­jien tilankäytöstä.
  Jouk­ko­lii­ken­teen lipun­hin­nat ovat 30 päi­vän kausi­lip­pua lukuu­not­ta­mat­ta aivan sika­kal­lii­ta! Mik­si muu­ten yksit­täis­mat­kus­ta­jia ei halu­ta jouk­ko­lii­ken­tee­seen kun lipun hin­ta on yli kak­sin­ker­tai­nen kes­ki­mää­räi­seen kausi­lip­pu­lai­sen lipun hin­taan näh­den. Nyt oli­si lii­ken­teen hin­noit­te­lun uudel­lee­na­jat­te­lun nopea paikka!

 9. Pin­na­reis­ta mer­kit­tä­vä osa on tahat­to­mia tapauk­sia tut­ki­muk­sen mukaan. Mat­kus­ta­ja on haja­mie­li­nen otus ja tuos­ta vie­hät­tä­väs­tä luon­teen­piir­tees­tä jou­tuu mak­sa­maan tur­han pal­jon. Kun lip­pu­jär­jes­tel­mäs­tä on teh­ty — ihan oikein ‑käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen, sen kään­tö­puo­le­na ovat eri syis­tä liput­to­mat kulkijat.

  Peri­aa­te­pin­na­rei­hin tar­kas­tus­mak­sun hin­noit­te­lu­muu­tos tus­kin puree.HSL voi­si ottaa käyt­töön port­ti­kiel­lon pin­na­reil­le, jot­ka tois­tu­vas­ti jää­vät kiin­ni. Ehkä port­ti­kiel­lon pituus voi­si olla sama kuin Hec­to­rin lau­lus­sa Han­ni­kai­sen baa­ri — “tosin vuo­ro­kau­dek­si vaan mut­ta kuitenkin”.

 10. Sep­po Vep­sä­läi­nen:
  Peri­aa­te­pin­na­rei­hin tar­kas­tus­mak­sun hin­noit­te­lu­muu­tos tus­kin puree.HSL voi­si ottaa käyt­töön port­ti­kiel­lon pin­na­reil­le, jot­ka tois­tu­vas­ti jää­vät kiinni. 

  …ja ran­gais­tus jon­ka anta­mi­seen HSL:llä oli­si lail­li­nen oikeus ja joka muu­ten toi­mi­si tuon port­ti­kiel­lon rik­ko­jia vas­taan olisi…?

 11. Sep­po Vep­sä­läi­nen: HSL voi­si ottaa käyt­töön port­ti­kiel­lon pin­na­reil­le, jot­ka tois­tu­vas­ti jää­vät kiin­ni. Ehkä port­ti­kiel­lon pituus voi­si olla sama kuin Hec­to­rin lau­lus­sa Han­ni­kai­sen baa­ri – “tosin vuo­ro­kau­dek­si vaan mut­ta kuitenkin”.

  Ei tänään! Kat­so­taan huo­men­na uudes­taan…”, sanoi­si HSL-bus­si­kus­ki­kin kun port­ta­rin saa­nut asia­kas yrit­täi­si kyytiin. 🙂

 12. Kepa: Ihme­tyt­tää se, mik­si tar­kas­ta­jien mää­rää ei lisä­tä sel­väs­ti. Kuvit­te­li­si hei­dän hyvin­kin tie­naa­van palk­kan­sa sekä tar­kas­tus­mak­sui­na että lisään­tyi­nei­nä lippuostoina.

  Var­maan­kin samas­ta syys­tä mik­si pysä­köin­nin val­vo­jat liik­ku­vat poru­kas­sa jalan eivät­kä yksin fil­la­reil­la. Kau­pun­ki ei jos­tain syys­tä halua tehos­taa valvontatyötä.

 13. Kal­le:
  Oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da samaan tau­luk­koon myös todel­li­set kus­tan­nuk­set lip­pu­la­ji­koh­tai­ses­ti? Näki­si vähän,mihin omia vero­va­ro­ja tuhlataan. 

  Tämä voi­si muu­ten­kin olla hyvä kei­no lisä­tä “ilmais­ten” pal­ve­lu­jen arvostusta. 

  Ikean luet­te­loon on Kampra­din pihin lin­jan mukai­ses­ti pai­net­tu sen hin­ta. Vaik­ka sitä hin­taa ei kos­kaan kui­ten­kaan peri­tä kenel­tä­kään. Mut­ta ehkä tuo omal­ta pie­nel­tä osal­taan opet­taa tajua­maan että joka ker­ta ei kan­na­ta ottaa kau­pas­sa itsel­le uut­ta luet­te­loa ja sit­ten heit­tää sitä selaa­mi­sen jäl­keen roskiin. 

  Vas­taa­vaa­han on mm. mak­sut vara­tuis­ta mut­ta peru­mat­ta jäte­tyis­tä ter­veys­kes­kus­ajois­ta yms.

 14. Mat­ti Kin­nu­nen: Var­maan­kin samas­ta syys­tä mik­si pysä­köin­nin val­vo­jat liik­ku­vat poru­kas­sa jalan eivät­kä yksin fil­la­reil­la. Kau­pun­ki ei jos­tain syys­tä halua tehos­taa valvontatyötä.

  Tai­taa olla työsuojelujuttu.

 15. Onko kel­lään tie­to­ja kei­no­ja miten saa­da pai­nos­tet­tua työ­nan­ta­ja suos­tu­maan myy­mään työn­te­ki­jöil­leen ns työ­mat­ka­se­te­lei­tä, eli sel­lai­sia joi­la sai­si ostaa HSL:n lip­pu­tuot­tei­ta pie­nel­lä alen­nuk­sel­la tai kevyem­mäl­lä verokohtelulla? 

  Liit­to joka on työ­eh­to­sop­pa­rin neu­vo­tel­lut on yrit­tä­nyt neu­vo­tel­la että työ­anan­ta­ja kor­vai­si osit­tain työ­mat­ko­ja eli työ­suh­de­lip­pu­ja, ilman tulos­ta. Minä toki tyy­tyi­sin jo sii­hen että sai­sin ostaa nii­tä työ­mat­ka­se­te­lei­tä jol­loin sai­sin ostet­tua seu­tu­kausi­lip­pu­ni tau­luk­ko­hin­taa vähän edul­li­sem­min, ja fir­ma ei menet­täi­si mitään, pait­si vähän byro­kra­ti­aa jou­tui­si pyörittämään. 

  Kui­ten­kin työ­nan­ta­ja suo­sii nii­tä joil­la on työ­suh­deau­to (käyt­tö­etu) mak­sa­mal­la die­sel­ve­ron ja auton pesut ja ren­kaan­vaih­dot, peri­aat­teel­la että työn­te­ki­jän ei tar­vit­se itse mak­saa kuin polt­toai­neen. Lisäk­si työ­nan­ta­ja suun­nit­te­lee park­ki­hal­lin suu­ren­ta­mis­ta. Vii­me kevää­nä oli suu­rel­la rymi­näl­lä jon­kin­lai­nen säh­kö­au­to­kam­pan­ja niin että sai koea­jaa sähköautoja.

  Kui­ten­kin yri­tys myy tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja HSL:lle ja muil­le suu­ril­le jou­ko­lii­ken­ne- ope­raat­to­reil­le, ja työ­nan­ta­ja on pal­kan­nut erään HUOM Vih­reän Lii­ton ex kan­san­edus­ta­jan jon­kin­lai­sek­si ympä­ris­tö­joh­ta­jak­si, mut­ta kui­ten­kin hoputt­taa työn­te­ki­jöi­tään liik­ku­maan autol­la jouk­ko­lii­ken­teen sijaan. 

  Onko neu­vo­ja?

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Autos­sa­si on var­maan vää­ren­ne­tyt rekkarit.

  Oli­pa höl­mö kom­ment­ti Soininvaaralta. 

  Autoa­ni ei seu­ra­ta tal­len­ta­val­la tie­to­jär­jes­tel­mäl­lä. Ai niin, tämä­hän oli seu­raa­vak­si Vih­rei­den asia­lis­tal­la satel­liit­ti­pai­kan­tei­sen tie­tul­li­jär­jes­tel­män myötä.

  Tot­ta­kai ihmi­nen on tun­nis­tet­ta­vis­sa lii­ken­tees­sä joko rekis­te­ri­nu­me­ron perus­teel­la, jos liik­kuu autol­la, tai naa­ma­vär­kin perus­teel­la, jos liik­kuu jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä. Olen­nais­ta on, tal­len­tuu­ko data täs­tä liik­ku­mi­ses­ta vuo­si­kausik­si johon­kin tie­to­jär­jes­tel­mään, vai­ko ei, ja seu­ra­taan­ko tätä liik­ku­mis­ta aktii­vi­ses­ti, vai­ko ei.

  1. Tal­len­tuu­ko tie­to mat­ka­kor­tin käy­tös­tä vuo­si­kausik­si johon­kin jär­jes­tel­mään? Puhe­li­men käyt­tö tallentuu.
   Uskal­lat­ko käyt­tää net­tiä, lähet­tää säh­kö­pos­te­ja tai kir­joit­taa facebookiin?

 17. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tal­len­tuu­ko se mat­ka­kor­tis­ta vuo­si­kausik­si johon­kin järjestelmään? 

  Noin ylei­ses­ti nyky­ään tie­don mana­gee­raus siten että se hävi­te­tään asian­mu­kai­ses­ti ja täy­del­li­ses­ti het­kel­lä t on niin pal­jon kal­lim­paa kuin dump­paa­mi­nen puo­li-ilmai­sel­le var­muus­ko­pioin­ti­me­dial­le ja sii­voa­mi­nen “jos­kus jos jak­saa” että veik­kai­sin tie­to­jen tal­len­tu­mi­sen puo­les­ta. Aina­kin minun mat­ka­ni oli­vat kil­tis­ti tal­les­sa HSL:n pal­ve­li­mel­la kun mat­ka­kort­ti sanoi sopi­muk­sen irti ja halusin säi­lyt­tää kor­til­la jäl­jel­lä ole­van arvon. 

  Toi­sek­seen, yleen­sä tie­to­ja halu­taan säi­lyt­tää vaik­ka viral­li­ses­ti väi­tet­täi­siin­kin tois­ta. Kyl­lä Kes­ko­kin kai­vaa tar­vit­taes­sa botu­lii­ni­säi­lyk­kei­den osta­jat esiin var­sin nopeas­ti vaik­kei tie­to­ja viral­li­ses­sa jar­go­nis­sa yhdisteltäisikään.

  1. Aina­kin minun mat­ka­ni oli­vat kil­tis­ti tal­les­sa HSL:n pal­ve­li­mel­la kun mat­ka­kort­ti sanoi sopi­muk­sen irti ja halusin säi­lyt­tää kor­til­la jäl­jel­lä ole­van arvon. 

   Tie­toi­hin tal­let­tuu nyk­hyi­sin vain se jäl­jel­lä ole­va sal­do­si, mut­ta ei sitä, mis­sä mat­kus­tit. Valitettavasti.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tal­len­tuu­ko tie­to mat­ka­kor­tin käy­tös­tä vuo­si­kausik­si johon­kin jär­jes­tel­mään? Puhe­li­men käyt­tö tallentuu.Uskallatko käyt­tää net­tiä, lähet­tää säh­kö­pos­te­ja tai kir­joit­taa facebookiin?

  Enem­män risoo se että S- ja mui­den ket­ju­jen bonus­kort­tien käy­tös­tä ravin­to­lois­sa tulee kotiin jaet­ta­vas­sa tie­dot­tees­sa erit­te­ly mis­sä kai­kis­sa kapa­kois­sa on tul­lut käy­tyä. Per­heen luettavaksi!

  1. Enem­män risoo se että S- ja mui­den ket­ju­jen bonus­kort­tien käy­tös­tä ravin­to­lois­sa tulee kotiin jaet­ta­vas­sa tie­dot­tees­sa erit­te­ly mis­sä kai­kis­sa kapa­kois­sa on tul­lut käy­tyä. Per­heen luettavaksi!

   Jos mat­kal­la toi­sek­si par­haan tyt­töys­tä­vä­si luok­se poik­keat S‑marketissa osta­mas­sa kon­do­me­ja, älä käy­tä S‑korttia. Vai­mo­si ystä­vä­tär saat­taa olla käsit­te­le­mäs­sä juu­ri sinun ostos­tie­to­ja­si. Ihmet­te­len, että tie­to­suo­jaih­mi­set oli­vat niin valp­paas­ti puo­lus­ta­mas­sa Myr­man­nin pom­mit­ta­jan oikeut­ta mat­kus­taa ano­nyy­mis­ti, mut­ta eivät puut­tu­neet miten­kään sii­hen, kun jon­kin myr­kyl­li­sen elin­ta­re­vik­keen osta­jat pys­tyt­tiin muut56ama viik­ko sit­ten nopeas­ti sel­vit­tä­mään tuo­teen tehok­kaak­si takai­sin vetä­mi­sek­si. Oli­si voi­tu teh­dä myös tulos­tus niis­tä ukko­mie­his­tä, jot­ka osta­vat satun­nai­ses­ti ehkäisyvälineitä.
   Jos halu­aa ryh­tyä tie­so­suo­ja­hys­tee­ri­kok­si, työ­maa­ta riittää.

 19. Joel A.: Oli­pa höl­mö kom­ment­ti Soininvaaralta. 

  Ei ollut yhtään höl­mö vaan oikein haus­ka. Minä rupe­sin miet­ti­mään, asioi­ko ko. hen­ki­lö Siwas­sa hiih­to­pi­po pääs­sään, ettei tal­len­nu valvontakameroihin. 🙂

  Mat­ka­kort­ti­jär­jes­tel­mään kyl­lä tal­len­tuu kai­ken­lais­ta, niin­hän Myyr­mäen pom­mit­ta­jan­kin mat­ka­reit­ti oli aika­naan Hesa­ris­sa esil­lä pysäk­ke­jä myö­ten. Ei se ihan muka­val­ta tunnu.

  Minus­ta on ihan hyvä, että ano­ny­mi­teet­ti­ään vaa­li­val­la on mah­dol­li­suus ostaa ano­nyy­mi lip­pu – mut­ta hän mak­saa sii­tä sit­ten suo­lai­sen hin­nan. Oma valin­ta. Satun­nai­set reis­sut sala­rak­kaan luok­se voi­nee teh­dä myös koli­koil­la oste­tuil­la kertalipuilla.

  Tarif­fi­suun­nit­te­li­ja ei ole muu­ten tain­nut äkä­tä sitä, että sen kal­liin hal­ti­ja­koh­tai­sen kuu­kausi­li­pun sijaan kan­nat­taa ostaa kasa vii­den vuo­ro­kau­den lip­pu­ja, jos käy vaan töis­sä HSL-alueella.

  1. Mat­ka­kort­tiin tal­len­tui aika pal­jon — tai sii­hen jär­jes­tel­mään. Tuon Myr­man­nin tapauk­sen jäl­keen tie­don kerää­mi­nen kiel­let­tiin. Tämän kiel­lon seu­rauk­se­na reit­ti­suun­ni­te­lul­ta meni poh­ja pois, kos­ka ei voi­da tut­kia, mil­lai­sia vaih­to­ja mat­kus­ta­jat teke­vät. En ymmär­rä, mik­si täs­sä ei voi­tai­si teh­dä kuten kän­ny­köil­lä. Tie­toa ei saa ava­ta kuin polii­sin luval­la, mut­ta muu­ten syn­tyy vain tilas­to­ja sii­tä, mihin vaik­ka­pa ykkö­sel­lä mat­kus­ta­vat pää­ty­vät. Tai sit­ten voi­si teh­dä sel­lai­sen yksi­löin­nin, jos­sa kone osaa yhdis­tää ykkö­sel­lä klo 13:02 läh­te­neen kol­mo­sel­la klo 13:25 jat­ka­nee­seen, mtu­ta tämän hen­ki­löl­li­syy­teen ei pääs­täi­si käsiksi.
   Huo­ma­sit­te kai, ettei kukaan nous­sut puo­lus­ta­maan kot­ka­lai­sen lap­si­kaapp­paa­jan yksi­tyi­syy­den suo­jaa, vaik­ka iso­ve­li sel­vit­ti puhe­li­men pai­kan­nuk­sel­la hänen piilonsa.

 20. Mä suh­tau­dun mie­les­tä­ni yksi­tyi­syy­ten vaka­vas­ti, ja HKL:n sai aikoi­naan Iso­ve­li-pal­kin­non täy­sin aihees­ta (kuka pah­vi käyt­tää sotu­ja tun­nuk­si­na?), mut­ta ei näi­tä asioi­ta nyt niin hoi­de­ta että vas­tus­te­taan jär­jes­tel­miä joil­la voi kerä­tä tie­toa. Se juna meni jo 90-luvul­la, meil­lä on kai­kil­la hen­ki­lö­koh­tai­nen pai­kan­nin tas­kus­sa. Olen­nais­ta on se mitä tie­toa kerä­tään, mis­sä sitä säi­ly­te­tään, kuka sii­hen pää­see käsik­si, miten sen käsit­te­lyä valvotaan…

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tie­toi­hin tal­let­tuu nyk­hyi­sin vain se jäl­jel­lä ole­va sal­do­si, mut­ta ei sitä, mis­sä mat­kus­tit. Valitettavasti.

  Kait rei­tit voi­si tal­let­taa vaik­kei tal­let­tai­si kort­tien omis­ta­jia. Sit­ten ei tosin sai­si lop­pusal­do takas, jos kort­ti oli­si hukassa.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En ymmär­rä, mik­si täs­sä ei voi­tai­si teh­dä kuten kän­ny­köil­lä. Tie­toa ei saa ava­ta kuin polii­sin luval­la, mut­ta muu­ten syn­tyy vain tilas­to­ja sii­tä, mihin vaik­ka­pa ykkö­sel­lä mat­kus­ta­vat pää­ty­vät. Tai sit­ten voi­si teh­dä sel­lai­sen yksi­löin­nin, jos­sa kone osaa yhdis­tää ykkö­sel­lä klo 13:02 läh­te­neen kol­mo­sel­la klo 13:25 jat­ka­nee­seen, mtu­ta tämän hen­ki­löl­li­syy­teen ei pääs­täi­si käsiksi.

  Eikö oli­si yksin­ker­tai­sin­ta pyy­tää asiak­kaal­ta lupa? IT-ihmis­tä ihme­tyt­tää kun nor­maa­lie­lä­män käyt­täy­ty­mis­sään­nöt, toi­min­ta­mal­lit ja ratio­naa­li­nen ajat­te­lu noin yleen­sä tun­tu­vat vaih­tu­van hyper­ras­kaa­seen viran­omais­by­ro­kra­ti­aan heti kun hal­lin­to joutuu/pääsee tie­to­jär­jes­tel­mien kans­sa tekemisiin.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Autos­sa­si on var­maan vää­ren­ne­tyt rekkarit.

  Kukaan ei voi seu­ra­ta autoa­ni eikä sitä mis­sä sil­lä ajan eikä edes sitä kuka sil­lä ajaa.

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Tal­len­tuu­ko tie­to mat­ka­kor­tin käy­tös­tä vuo­si­kausik­si johon­kin jär­jes­tel­mään? Puhe­li­men käyt­tö tallentuu.
  Uskal­lat­ko käyt­tää net­tiä, lähet­tää säh­kö­pos­te­ja tai kir­joit­taa facebookiin?

  Mat­ka­kor­tin tie­dot KYLLÄ TALLENTUVAT pysy­väs­ti HSL:n jär­jes­tel­miin. Jopa niin että muu­ta­mal­la napin pai­nal­luk­sel­la kysei­sen hen­ki­lön mat­ko­jen ja tur­va­ka­me­roi­den kuvat voi­daan yhdistää. 

  Puhe­li­men tie­dot tal­len­tuu pakos­ta­kin. Sitä ei ole ERIKSEEN teh­ty sitä var­ten että tie­dot voi­daan tal­len­taa. Tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu vas­tus­ti jyr­käs­ti nykyis­tä sys­tee­miä mut­ta hänen yli kävel­tiin. Sitä pait­si nyky­ään voit kier­tää puhe­li­men seu­ran­taa­kin eri­lai­sil­la toimenpiteillä.

  Käy­tän net­tiä mut­ta tie­ten­kin VPN:n ja Torin kautta. 

  Säh­kö­pos­te­ja lähe­tän sala­tus­ti. Face­book­kiin en kos­ke pit­käl­lä tikullakaan.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Tie­toi­hin tal­let­tuu nyk­hyi­sin vain se jäl­jel­lä ole­va sal­do­si, mut­ta ei sitä, mis­sä mat­kus­tit. Valitettavasti.

  Kyl­lä muu­ten tal­len­tuu. Älä viit­si puhua mitä sat­tuu. Mik­si haluat että tie­dot tal­len­tuu johon­kin jär­jes­tel­mään? Mik­si hal­vek­sit ihmis­ten yksi­tyi­syyt­tä ja kat­sot että yhteis­kun­nal­la on oikeus seu­ra­ta ihmistä?

 26. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos mat­kal­la toi­sek­si par­haan tyt­töys­tä­vä­si luok­se poik­keat S‑marketissa osta­mas­sa kon­do­me­ja, älä käy­tä S‑korttia. Vai­mo­si ystä­vä­tär saat­taa olla käsit­te­le­mäs­sä juu­ri sinun ostos­tie­to­ja­si. Ihmet­te­len, että tie­to­suo­jaih­mi­set oli­vat niin valp­paas­ti puo­lus­ta­mas­sa Myr­man­nin pom­mit­ta­jan oikeut­ta mat­kus­taa ano­nyy­mis­ti, mut­ta eivät puut­tu­neet miten­kään sii­hen, kun jon­kin myr­kyl­li­sen elin­ta­re­vik­keen osta­jat pys­tyt­tiin muut56ama viik­ko sit­ten nopeas­ti sel­vit­tä­mään tuo­teen tehok­kaak­si takai­sin vetä­mi­sek­si. Oli­si voi­tu teh­dä myös tulos­tus niis­tä ukko­mie­his­tä, jot­ka osta­vat satun­nai­ses­ti ehkäisyvälineitä.
  Jos halu­aa ryh­tyä tie­so­suo­ja­hys­tee­ri­kok­si, työ­maa­ta riittää.

  Yksi­tyi­syys pitää olla kai­kil­la. Mie­lum­min yksi Myyr­man­nin pom­mit­ta­ja ano­nyy­mis­ti pom­mit­taa kuin se että mil­joo­nien suo­ma­lais­ta yksi­tyi­syys viedään.

  Juu­ri tuo botu­lii­ni­ko­hu oli syy­nä sii­hen että suu­rin osa suvus­ta­ni luo­pui kai­kis­ta etu­kor­teis­ta ja lopet­ti mak­sa­mi­sen kor­teil­la. Minun ostok­se­ni kuu­luu vain minulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.