HSL:n hallitus päättää tariffeista

HSL:n hal­li­tus päät­tää tiis­taina lipun­hin­noista ensi vuodelle. Kun­tien lausun­to­jen perus­teel­la esit­telijä on muut­tanut esi­tys­tään niin, että seu­tuliput nou­se­vat suun­nitel­tua enem­män. Tämä ei nyt mene oikein, kos­ka seu­tulip­pu­jen ja sisäis­ten lip­pu­jen hin­taeroa piti pienen­tää. Seu­tuli­iken­teen ker­ta- ja arvolip­pumak­sut eivät muu­tu. Eri­tyisen paljon nou­se­vat ulkokun­ta­laisil­ta (ei HSL-kun­nas­sa asuvil­ta) perit­tävät näyt­töliput jonkin kus­tan­nus­vas­taavu­us­tutkimuk­sen perusteella.

Tärkeim­mät lipun hin­nat täysin mak­savien aikuis­ten osalta oli­si­vat seu­raa­vat. Las­ten­lip­pu­jen ja eri­lais­ten alen­nus­lip­pu­jen osalta ei käytän­töön esitetä muutosta.

 

Helsin­gin sisäinen

 
30 päivän lip­pu                           45,90 (44,00)
30 pv ulkokun­ta­laisille                91,70 (74,80)
Ker­ta­mak­su                                 2,80  (2,70)
Kän­nykkälip­pu                            2,20  (2,20)
Ratikkalip­pu automaatista           2,00   (2,00)
Arvolip­pu                                    1,90 (1,84)
 

 Seu­tulip­pu
30 päivää                                   95,80 (92,10)
30 pv ulkokun­ta­laisil­ta             143,20 (132,60)
Ker­tal­ip­pu                                     4,50  (4,50)
Arvolip­pu                                      3,47  (3,47)
 
Sipoo, Ker­a­va, Kirkkon­um­mi (lipun hin­ta Helsinkiin)
 
30 päivän lip­pu                       138,70 (133,40)
30 päivää ulkokun­ta­laisil­ta         190,30  (183)
Ker­tal­ip­pu                                     7,00 (7,00)
Arvolip­pu                                      5,60  (5,60)
 

Yömak­sulisää ei esitetä pois­tet­tavak­si ja tarkas­tus­mak­su esitetään nos­tet­tavak­si 100 euroon. Pum­mil­la pysäköin­ti olisi paljon halvem­paa. Tuo tarkas­tus­mak­su on ratikka­matkus­ta­jille kohtu­u­ton. Lip­pua ei tarvitse ”leima­ta” jol­loin ei saa tietää, että aika on men­nyt umpeen. 

Tästä sit­ten huomen­na kinataan. 

33 vastausta artikkeliin “HSL:n hallitus päättää tariffeista”

  1. Lain mukaan nyt 40 x ker­tal­ipun hin­ta. On makua­sia, voiko satas­ta per­iä ratikas­sa, kos­ka automaatista ostet­ta­va ker­ta­mak­su on 2,00 euroa.

 1. Osmo Soin­in­vaara: Lain mukaan nyt 40 x ker­tal­ipun hin­ta. On makua­sia, voiko satas­ta per­iä ratikas­sa, kos­ka automaatista ostet­ta­va ker­ta­mak­su on 2,00 euroa.

  Juuri tuo­ta tarkoitin, pitäisi olla jos­sain suh­teessa lipun hin­taan ko. matkalla. Ihan niin kuin muuten pysäköin­ti­sakko­jenkin tulee olla.

 2. Osmo Soin­in­vaara: Lain mukaan nyt 40 x ker­tal­ipun hin­ta. On makua­sia, voiko satas­ta per­iä ratikas­sa, kos­ka automaatista ostet­ta­va ker­ta­mak­su on 2,00 euroa.

  Jostain kum­mallis­es­ta syys­tä lipun­tarkas­ta­jien myymä lip­pu on halvem­pi kuin kul­jet­ta­jal­ta ostet­tu. Tilanteesta riip­puen sen lisäk­si tulee toki vielä tarkastusmaksu.

 3. Olisiko mah­dol­lista saa­da samaan taulukkoon myös todel­liset kus­tan­nuk­set lip­pu­la­jiko­htais­es­ti? Näk­isi vähän,mihin omia verovaro­ja tuh­lataan. 😉 Julkisen liiken­teen toimin­nan tukem­i­nen ei ole nyt kestäväl­lä pohjalla.

 4. Seu­tulipun kovan hin­nan lisäk­si kri­ti­soisin kohtu­u­ton­ta lisä­mak­sua, jon­ka joutuu mak­samaan yksi­ty­isyy­destä: liki 600 euroa vuodessa. Anonymi­teetin joukkoli­iken­teen matkus­ta­jana voi säi­lyt­tää edes jotenkin vain käyt­tämäl­lä halti­jako­htaista matkakorttia.

  1. Anonymi­teetin joukkoli­iken­teen matkus­ta­jana voi säi­lyt­tää edes jotenkin vain käyt­tämäl­lä halti­jako­htaista matkakorttia.

   Autossasi on var­maan väären­netyt rekkarit.

 5. Tarkas­tus­mak­su voi tul­la puh­taan vahin­gon vuok­si myös bus­sil­la matkus­taes­sa. Olen ladan­nut matkako­r­tille Espoon sisäistä kaut­ta ja matkus­tan päivit­täin bus­sil­la Espoon sisäisiä matko­ja. Kun sit­ten joskus nousenkin bus­si­in Espoos­sa tarkoituk­se­nani matka­ta Helsinki­in, piip­paa matkako­rtin­luk­i­ja hyväksyvästi, vaik­ka en paina mitään. Min­ulle on use­am­man ker­ran käynyt niin, että olen vas­ta muu­ta­man pysäkin päästä tajun­nut ole­vanikin matkalla Helsinki­in, mut­ta mak­sa­neeni matkan vain Espoon alueelle. Se matkako­rtin näyt­tämi­nen luk­i­jalle on vain tul­lut Espoon sisäisiä matko­ja tehdessä niin automaat­tisek­si, että Helsinki­in men­nessä hel­posti uno­htaa painaa kakkosta.

  Lisäk­si min­ulle on ainakin ker­ran käynyt niin, että olen kyl­lä painanut kakkos­ta ja kuvitel­lut mak­sa­neeni matkan, mut­ta jostain syys­tä luk­i­ja ei ole noteer­an­nut painal­lus­ta, kos­ka se on samaan aikaan reagoin­ut piip­pauk­sel­la kor­tilla ole­vaan Espoon sisäiseen kau­teen. (Piip­pauk­set eivät ole aina niin selviä, että niistä voisi päätel­lä, mikä lip­pu on voimas­sa.) Tässä tapauk­ses­sa huo­masin asian vas­ta sit­ten, kun yritin Helsingis­sä vai­h­taa toiseen kulkuneu­voon ja ihmettelin, mik­si vai­h­to ei ollutkaan voimassa.

  Sadan euron mak­su täl­lai­sista puh­taista tahat­tomista virheistä tun­tuu kohtu­ut­toma­l­ta, tosin niin tun­tuu myös 80 euron mak­su. En myöskään usko, että pum­mil­la liikku­jalle on mitään merk­i­tys­tä sil­lä, onko tarkas­tus­mak­su 80 vai 100 euroa. Paljon enem­män vaikut­taa se, kuin­ka suure­na hän pitää kiin­ni­jäämisen riskiä. Ihme­tyt­tää se, mik­si tarkas­ta­jien määrää ei lisätä selvästi. Kuvit­telisi hei­dän hyvinkin tien­aa­van palkkansa sekä tarkas­tus­mak­suina että lisään­tyineinä lippuostoina.

 6. Myös HSL:n listal­la on Munkkivuoren ratik­ka. Pitäisi saa­da tääl­läkin pöy­dälle. Sinän­sä kai ei ole niin merk­i­tys­tä sil­lä, mitä HSL ja sen hal­li­tus asi­as­ta ajat­tel­e­vat, saa­han Helsin­ki rak­en­taa kisko­ja minne lystää. Käs­kee vaan sit­ten HSL:ää tilaa­maan liiken­net­tä. Mut­ta kor­rek­tia olisi kuitenkin, että myös HSL:n hal­li­tus ehtisi paneu­tua asi­aan ja saisi päätök­sen­teon tuek­si esimerkik­si asukasy­hdis­tyk­sen kan­nan asi­aan. Nythän esi­tys­lis­tas­sa käytän­nössä käs­ketään uno­hta­maan koko han­ke, mikä olisi sääli.

 7. On ikävää, että laki tarkas­tus­mak­sus­ta on niin kankea. Por­tait­tain nou­se­va tarkas­tus­mak­su olisi var­masti tehokkaampi. Minus­ta olisi main­io­ta, jos “ensik­er­ta­lainen” selviäisi mak­samal­la kuukausilipun hin­nan – ja saisi kuukau­den matkus­tu­soikeu­den vastineeksi!

  “Taparikolli­nen” jou­tu­isi sit­ten mak­samaan tarkas­tus­mak­su­ja asteit­tain kallistuen vaikka­pa niin, että kol­mas mak­su olisi sen satasen verran.

 8. 100€:n tarkas­tus­mak­su on kohtu­u­ton kun liiken­teessä on yhä enem­män ikäih­misiä joi­ta alkaa muis­ti­häir­iötkin vai­va­ta. Lisäk­si liput ovat kohtu­ut­toman epähavain­nol­lisia, net­tisukupol­ven aja­tus­mall­ei­hin suunniteltuja.

  Mut­ta olen­naisin ongel­ma on, että PKS:n liiken­neon­gelmia ei ratkaista rak­en­ta­mal­la lisää liiken­nein­fraa ja nos­ta­mal­la lip­pu­jen hin­to­ja. Ain­oa ratkaisu löy­tyy hin­noit­telupoli­ti­ikas­ta ja se tarkoit­taisi puo­litet­tu­ja lipun­hin­to­ja. Sil­lä alka­isi olla jo merkit­täviä vaiku­tuk­sia kulku­muo­to­jakau­maan ja alen­nus mak­saisi itsen­sä takaisin pienemp­inän ifrakus­tan­nuksi­na sekä ilmas­ton­muu­tok­sen hillintänä. Vihreässä lan­gas­sa oli hyvä havain­nolli­nen kuva eri liikku­jien tilankäytöstä.
  Joukkoli­iken­teen lipun­hin­nat ovat 30 päivän kausilip­pua luku­unot­ta­mat­ta aivan sikakalli­ita! Mik­si muuten yksit­täis­matkus­ta­jia ei halu­ta joukkoli­iken­teeseen kun lipun hin­ta on yli kaksinker­tainen keskimääräiseen kausilip­pu­laisen lipun hin­taan näh­den. Nyt olisi liiken­teen hin­noit­telun uudelleena­jat­telun nopea paikka!

 9. Pinnareista merkit­tävä osa on tahat­to­mia tapauk­sia tutkimuk­sen mukaan. Matkus­ta­ja on hajamieli­nen otus ja tuos­ta viehät­tävästä luon­teen­pi­ir­teestä joutuu mak­samaan turhan paljon. Kun lip­pu­jär­jestelmästä on tehty — ihan oikein ‑käyt­täjäys­tävälli­nen, sen kään­töpuole­na ovat eri syistä liput­tomat kulkijat.

  Peri­aatepinnarei­hin tarkas­tus­mak­sun hin­noit­telu­muu­tos tuskin puree.HSL voisi ottaa käyt­töön port­tikiel­lon pinnareille, jot­ka tois­tu­vasti jäävät kiin­ni. Ehkä port­tikiel­lon pitu­us voisi olla sama kuin Hec­torin laulus­sa Han­nikaisen baari — “tosin vuorokaudek­si vaan mut­ta kuitenkin”.

 10. Sep­po Vep­säläi­nen:
  Peri­aatepinnarei­hin tarkas­tus­mak­sun hin­noit­telu­muu­tos tuskin puree.HSL voisi ottaa käyt­töön port­tikiel­lon pinnareille, jot­ka tois­tu­vasti jäävät kiinni. 

  …ja ran­gais­tus jon­ka antamiseen HSL:llä olisi lailli­nen oikeus ja joka muuten toimisi tuon port­tikiel­lon rikko­jia vas­taan olisi…?

 11. Sep­po Vep­säläi­nen: HSL voisi ottaa käyt­töön port­tikiel­lon pinnareille, jot­ka tois­tu­vasti jäävät kiin­ni. Ehkä port­tikiel­lon pitu­us voisi olla sama kuin Hec­torin laulus­sa Han­nikaisen baari – “tosin vuorokaudek­si vaan mut­ta kuitenkin”.

  “Ei tänään! Kat­so­taan huomen­na uud­estaan…”, sanoisi HSL-bus­sikuskikin kun port­tarin saanut asi­akas yrit­täisi kyytiin. 🙂

 12. Kepa: Ihme­tyt­tää se, mik­si tarkas­ta­jien määrää ei lisätä selvästi. Kuvit­telisi hei­dän hyvinkin tien­aa­van palkkansa sekä tarkas­tus­mak­suina että lisään­tyineinä lippuostoina.

  Var­maankin samas­ta syys­tä mik­si pysäköin­nin valvo­jat liikku­vat porukas­sa jalan eivätkä yksin fil­lareil­la. Kaupun­ki ei jostain syys­tä halua tehostaa valvontatyötä.

 13. Kalle:
  Olisiko mah­dol­lista saa­da samaan taulukkoon myös todel­liset kus­tan­nuk­set lip­pu­la­jiko­htais­es­ti? Näk­isi vähän,mihin omia verovaro­ja tuhlataan. 

  Tämä voisi muutenkin olla hyvä keino lisätä “ilmais­ten” palvelu­jen arvostusta. 

  Ikean luet­teloon on Kam­pradin pihin lin­jan mukaises­ti painet­tu sen hin­ta. Vaik­ka sitä hin­taa ei koskaan kuitenkaan per­itä keneltäkään. Mut­ta ehkä tuo oma­l­ta pieneltä osaltaan opet­taa tajua­maan että joka ker­ta ei kan­na­ta ottaa kau­pas­sa itselle uut­ta luet­te­loa ja sit­ten heit­tää sitä selaamisen jäl­keen roskiin. 

  Vas­taavaa­han on mm. mak­sut vara­tu­ista mut­ta peru­mat­ta jäte­ty­istä ter­veyskeskusajoista yms.

 14. Mat­ti Kin­nunen: Var­maankin samas­ta syys­tä mik­si pysäköin­nin valvo­jat liikku­vat porukas­sa jalan eivätkä yksin fil­lareil­la. Kaupun­ki ei jostain syys­tä halua tehostaa valvontatyötä.

  Taitaa olla työsuojelujuttu.

 15. Onko kel­lään tieto­ja keino­ja miten saa­da pain­os­tet­tua työ­nan­ta­ja suos­tu­maan myymään työn­tek­i­jöilleen ns työ­matkaseteleitä, eli sel­l­aisia joila saisi ostaa HSL:n lip­putuot­tei­ta pienel­lä alen­nuk­sel­la tai kevyem­mäl­lä verokohtelulla? 

  Liit­to joka on työe­htosop­parin neu­votel­lut on yrit­tänyt neu­votel­la että työanan­ta­ja kor­vaisi osit­tain työ­matko­ja eli työ­suhdelip­pu­ja, ilman tulosta. Minä toki tyy­ty­isin jo siihen että saisin ostaa niitä työ­matkaseteleitä jol­loin saisin ostet­tua seu­tukausilip­puni taulukko­hin­taa vähän edullisem­min, ja fir­ma ei menet­täisi mitään, pait­si vähän byrokra­ti­aa jou­tu­isi pyörittämään. 

  Kuitenkin työ­nan­ta­ja suosii niitä joil­la on työ­suhdeau­to (käyt­töe­tu) mak­samal­la die­selveron ja auton pesut ja renkaan­vai­h­dot, peri­aat­teel­la että työn­tek­i­jän ei tarvitse itse mak­saa kuin polt­toaineen. Lisäk­si työ­nan­ta­ja suun­nit­telee parkki­hallin suurentamista. Viime keväänä oli suurel­la ryminäl­lä jonkin­lainen sähköau­tokam­pan­ja niin että sai koea­jaa sähköautoja.

  Kuitenkin yri­tys myy tuot­tei­ta ja palvelu­ja HSL:lle ja muille suurille joukoli­ikenne- oper­aat­tor­eille, ja työ­nan­ta­ja on palkan­nut erään HUOM Vihreän Liiton ex kansane­dus­ta­jan jonkin­laisek­si ympäristöjo­hta­jak­si, mut­ta kuitenkin hop­utt­taa työn­tek­i­jöitään liikku­maan autol­la joukkoli­iken­teen sijaan. 

  Onko neu­vo­ja?

 16. Osmo Soin­in­vaara: Autossasi on var­maan väären­netyt rekkarit.

  Oli­pa hölmö kom­ment­ti Soininvaaralta. 

  Autoani ei seu­ra­ta tal­len­taval­la tieto­jär­jestelmäl­lä. Ai niin, tämähän oli seu­raavak­si Vihrei­den asial­istal­la satel­li­it­ti­paikan­teisen tietul­li­jär­jestelmän myötä.

  Tot­takai ihmi­nen on tun­nis­tet­tavis­sa liiken­teessä joko rek­ister­inu­meron perus­teel­la, jos liikkuu autol­la, tai naa­mavärkin perus­teel­la, jos liikkuu julk­isil­la kulku­vä­lineil­lä. Olen­naista on, tal­len­tuuko data tästä liikku­mis­es­ta vuosikausik­si johonkin tieto­jär­jestelmään, vaiko ei, ja seu­rataanko tätä liikku­mista akti­ivis­es­ti, vaiko ei.

  1. Tal­len­tuuko tieto matkako­rtin käytöstä vuosikausik­si johonkin jär­jestelmään? Puhe­li­men käyt­tö tallentuu.
   Uskallatko käyt­tää net­tiä, lähet­tää sähkö­poste­ja tai kir­joit­taa facebookiin?

 17. Osmo Soin­in­vaara: Tal­len­tuuko se matkako­rtista vuosikausik­si johonkin järjestelmään? 

  Noin yleis­es­ti nykyään tiedon man­ageer­aus siten että se hävitetään asian­mukaises­ti ja täy­del­lis­es­ti het­kel­lä t on niin paljon kallimpaa kuin dump­paami­nen puoli-ilmaiselle var­muusko­pi­oin­ti­me­di­alle ja siivoami­nen “joskus jos jak­saa” että veikkaisin tieto­jen tal­len­tu­misen puoles­ta. Ainakin min­un matkani oli­vat kiltisti tal­lessa HSL:n palve­limel­la kun matkako­rt­ti sanoi sopimuk­sen irti ja halusin säi­lyt­tää kor­tilla jäl­jel­lä ole­van arvon. 

  Toisek­seen, yleen­sä tieto­ja halu­taan säi­lyt­tää vaik­ka viral­lis­es­ti väitet­täisi­inkin toista. Kyl­lä Keskokin kaivaa tarvit­taes­sa bot­u­li­in­isäi­lykkei­den osta­jat esi­in varsin nopeasti vaikkei tieto­ja viral­lises­sa jar­gonis­sa yhdisteltäisikään.

  1. Ainakin min­un matkani oli­vat kiltisti tal­lessa HSL:n palve­limel­la kun matkako­rt­ti sanoi sopimuk­sen irti ja halusin säi­lyt­tää kor­tilla jäl­jel­lä ole­van arvon. 

   Tietoi­hin tal­let­tuu nykhy­isin vain se jäl­jel­lä ole­va sal­dosi, mut­ta ei sitä, mis­sä matkustit. Valitettavasti.

 18. Osmo Soin­in­vaara: Tal­len­tuuko tieto matkako­rtin käytöstä vuosikausik­si johonkin jär­jestelmään? Puhe­li­men käyt­tö tallentuu.Uskallatko käyt­tää net­tiä, lähet­tää sähkö­poste­ja tai kir­joit­taa facebookiin?

  Enem­män risoo se että S- ja muiden ketju­jen bonusko­rt­tien käytöstä rav­in­tolois­sa tulee koti­in jaet­tavas­sa tiedot­teessa erit­te­ly mis­sä kaikissa kapakois­sa on tul­lut käy­tyä. Per­heen luettavaksi!

  1. Enem­män risoo se että S- ja muiden ketju­jen bonusko­rt­tien käytöstä rav­in­tolois­sa tulee koti­in jaet­tavas­sa tiedot­teessa erit­te­ly mis­sä kaikissa kapakois­sa on tul­lut käy­tyä. Per­heen luettavaksi!

   Jos matkalla toisek­si parhaan tyt­töys­täväsi luokse poikkeat S‑marketissa osta­mas­sa kon­dome­ja, älä käytä S‑korttia. Vaimosi ystävätär saat­taa olla käsit­telemässä juuri sin­un ostosti­eto­jasi. Ihmette­len, että tieto­suo­jaih­miset oli­vat niin valp­paasti puo­lus­ta­mas­sa Myr­man­nin pom­mit­ta­jan oikeut­ta matkus­taa anonyymisti, mut­ta eivät puut­tuneet mitenkään siihen, kun jonkin myrkyl­lisen elintare­vikkeen osta­jat pystyt­ti­in muut56ama viikko sit­ten nopeasti selvit­tämään tuo­teen tehokkaak­si takaisin vetämisek­si. Olisi voitu tehdä myös tulostus niistä ukkomiehistä, jot­ka osta­vat sat­un­nais­es­ti ehkäisyvälineitä.
   Jos halu­aa ryhtyä tieso­suo­jahys­teerikok­si, työ­maa­ta riittää.

 19. Joel A.: Oli­pa hölmö kom­ment­ti Soininvaaralta. 

  Ei ollut yhtään hölmö vaan oikein haus­ka. Minä rupesin miet­timään, asioiko ko. henkilö Siwas­sa hiih­topipo päässään, ettei tal­len­nu valvontakameroihin. 🙂

  Matkako­rt­ti­jär­jestelmään kyl­lä tal­len­tuu kaiken­laista, niin­hän Myyr­mäen pom­mit­ta­jankin matkare­it­ti oli aikanaan Hesaris­sa esil­lä pysäkke­jä myöten. Ei se ihan mukaval­ta tunnu.

  Minus­ta on ihan hyvä, että anonymi­teet­tiään vaali­val­la on mah­dol­lisu­us ostaa anonyy­mi lip­pu – mut­ta hän mak­saa siitä sit­ten suo­laisen hin­nan. Oma val­in­ta. Sat­un­naiset reis­sut salarakkaan luokse voinee tehdä myös kolikoil­la oste­tu­il­la kertalipuilla.

  Tar­iff­isu­un­nit­teli­ja ei ole muuten tain­nut äkätä sitä, että sen kalli­in halti­jako­htaisen kuukausilipun sijaan kan­nat­taa ostaa kasa viiden vuorokau­den lip­pu­ja, jos käy vaan töis­sä HSL-alueella.

  1. Matkako­rt­ti­in tal­len­tui aika paljon — tai siihen jär­jestelmään. Tuon Myr­man­nin tapauk­sen jäl­keen tiedon keräämi­nen kiel­let­ti­in. Tämän kiel­lon seu­rauk­se­na reit­tisu­un­nitelul­ta meni poh­ja pois, kos­ka ei voi­da tutkia, mil­laisia vai­h­to­ja matkus­ta­jat tekevät. En ymmär­rä, mik­si tässä ei voitaisi tehdä kuten kän­nyköil­lä. Tietoa ei saa ava­ta kuin poli­isin luval­la, mut­ta muuten syn­tyy vain tilas­to­ja siitä, mihin vaikka­pa ykkösel­lä matkus­ta­vat pää­tyvät. Tai sit­ten voisi tehdä sel­l­aisen yksilöin­nin, jos­sa kone osaa yhdis­tää ykkösel­lä klo 13:02 läht­e­neen kol­mosel­la klo 13:25 jatka­neeseen, mtu­ta tämän henkilöl­lisyy­teen ei päästäisi käsiksi.
   Huo­m­a­sitte kai, ettei kukaan nous­sut puo­lus­ta­maan kotkalaisen lap­sikaapp­paa­jan yksi­ty­isyy­den suo­jaa, vaik­ka isoveli selvit­ti puhe­li­men paikan­nuk­sel­la hänen piilonsa.

 20. Mä suh­taudun mielestäni yksi­ty­isyyten vakavasti, ja HKL:n sai aikoinaan Isoveli-palkin­non täysin aiheesta (kuka pahvi käyt­tää sotu­ja tun­nuksi­na?), mut­ta ei näitä asioi­ta nyt niin hoide­ta että vas­tuste­taan jär­jestelmiä joil­la voi kerätä tietoa. Se juna meni jo 90-luvul­la, meil­lä on kaikil­la henkilöko­htainen paikan­nin taskus­sa. Olen­naista on se mitä tietoa kerätään, mis­sä sitä säi­lytetään, kuka siihen pääsee käsik­si, miten sen käsit­te­lyä valvotaan…

 21. Osmo Soin­in­vaara: Tietoi­hin tal­let­tuu nykhy­isin vain se jäl­jel­lä ole­va sal­dosi, mut­ta ei sitä, mis­sä matkustit. Valitettavasti.

  Kait reitit voisi tal­let­taa vaikkei tal­let­taisi kort­tien omis­ta­jia. Sit­ten ei tosin saisi lop­pusal­do takas, jos kort­ti olisi hukassa.

 22. Osmo Soin­in­vaara: En ymmär­rä, mik­si tässä ei voitaisi tehdä kuten kän­nyköil­lä. Tietoa ei saa ava­ta kuin poli­isin luval­la, mut­ta muuten syn­tyy vain tilas­to­ja siitä, mihin vaikka­pa ykkösel­lä matkus­ta­vat pää­tyvät. Tai sit­ten voisi tehdä sel­l­aisen yksilöin­nin, jos­sa kone osaa yhdis­tää ykkösel­lä klo 13:02 läht­e­neen kol­mosel­la klo 13:25 jatka­neeseen, mtu­ta tämän henkilöl­lisyy­teen ei päästäisi käsiksi.

  Eikö olisi yksinker­tais­in­ta pyytää asi­akkaal­ta lupa? IT-ihmistä ihme­tyt­tää kun nor­maalielämän käyt­täy­tymis­sään­nöt, toim­inta­mallit ja ratio­naa­li­nen ajat­telu noin yleen­sä tun­tu­vat vai­h­tu­van hyper­raskaaseen vira­nomais­by­rokra­ti­aan heti kun hallinto joutuu/pääsee tieto­jär­jestelmien kanssa tekemisiin.

 23. Osmo Soin­in­vaara: Autossasi on var­maan väären­netyt rekkarit.

  Kukaan ei voi seu­ra­ta autoani eikä sitä mis­sä sil­lä ajan eikä edes sitä kuka sil­lä ajaa.

 24. Osmo Soin­in­vaara:
  Tal­len­tuuko tieto matkako­rtin käytöstä vuosikausik­si johonkin jär­jestelmään? Puhe­li­men käyt­tö tallentuu.
  Uskallatko käyt­tää net­tiä, lähet­tää sähkö­poste­ja tai kir­joit­taa facebookiin?

  Matkako­rtin tiedot KYLLÄ TALLENTUVAT pysyvästi HSL:n jär­jestelmi­in. Jopa niin että muu­ta­mal­la napin painal­luk­sel­la kyseisen henkilön matko­jen ja tur­vakameroiden kuvat voidaan yhdistää. 

  Puhe­li­men tiedot tal­len­tuu pakostakin. Sitä ei ole ERIKSEEN tehty sitä varten että tiedot voidaan tal­len­taa. Tieto­suo­javal­tu­utet­tu vas­tusti jyrkästi nyky­istä sys­teemiä mut­ta hänen yli kävelti­in. Sitä pait­si nykyään voit kiertää puhe­li­men seu­ran­taakin eri­laisil­la toimenpiteillä.

  Käytän net­tiä mut­ta tietenkin VPN:n ja Torin kautta. 

  Sähkö­poste­ja lähetän sala­tusti. Face­bookki­in en koske pitkäl­lä tikullakaan.

 25. Osmo Soin­in­vaara: Tietoi­hin tal­let­tuu nykhy­isin vain se jäl­jel­lä ole­va sal­dosi, mut­ta ei sitä, mis­sä matkustit. Valitettavasti.

  Kyl­lä muuten tal­len­tuu. Älä viit­si puhua mitä sat­tuu. Mik­si halu­at että tiedot tal­len­tuu johonkin jär­jestelmään? Mik­si halvek­sit ihmis­ten yksi­ty­isyyt­tä ja kat­sot että yhteiskun­nal­la on oikeus seu­ra­ta ihmistä?

 26. Osmo Soin­in­vaara: Jos matkalla toisek­si parhaan tyt­töys­täväsi luokse poikkeat S‑marketissa osta­mas­sa kon­dome­ja, älä käytä S‑korttia. Vaimosi ystävätär saat­taa olla käsit­telemässä juuri sin­un ostosti­eto­jasi. Ihmette­len, että tieto­suo­jaih­miset oli­vat niin valp­paasti puo­lus­ta­mas­sa Myr­man­nin pom­mit­ta­jan oikeut­ta matkus­taa anonyymisti, mut­ta eivät puut­tuneet mitenkään siihen, kun jonkin myrkyl­lisen elintare­vikkeen osta­jat pystyt­ti­in muut56ama viikko sit­ten nopeasti selvit­tämään tuo­teen tehokkaak­si takaisin vetämisek­si. Olisi voitu tehdä myös tulostus niistä ukkomiehistä, jot­ka osta­vat sat­un­nais­es­ti ehkäisyvälineitä.
  Jos halu­aa ryhtyä tieso­suo­jahys­teerikok­si, työ­maa­ta riittää.

  Yksi­ty­isyys pitää olla kaikil­la. Mielum­min yksi Myyr­man­nin pom­mit­ta­ja anonyymisti pom­mit­taa kuin se että miljoonien suo­ma­laista yksi­ty­isyys viedään.

  Juuri tuo bot­u­li­iniko­hu oli syynä siihen että suurin osa suvus­tani luopui kaik­ista etuko­rteista ja lopet­ti mak­samisen kor­te­il­la. Min­un ostok­seni kuu­luu vain minulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.