Pitääkö kuntien tukea enemmän kulttuuriharrastamista kuin ‑laitoksia?

Vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysy­myk­seen 19.10.2012

1) Kyl­lä
Pain­opis­tet­tä voi­si nykyi­ses­tä siir­tää. Suo­men klas­si­sen musii­kin kor­kea taso esi­mer­kik­si saa kiit­tää hyvää musiik­kio­pis­to­ver­kos­toam­me. Rahan ohjaa­mi­nen ruo­hon­juu­ri­ta­sol­le ede­saut­taa kult­tuu­ria enem­män kuin lai­tos­kult­tuu­rin suo­si­mi­nen. En tar­koi­ta, että tuki lai­tok­sil­le pitäi­si lopet­taa, mut­ta pain­opis­tet­tä voi­si siirtää.

Olen hyvin kii­tol­li­nen hie­nos­ta musiik­ki­ta­los­ta. Kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kausi­kort­tia ei saa kuin tis­kin alta. Yhden kon­ser­tin hin­nak­si tulee noin 18 euroa, vähän enem­män kuin elo­ku­va­li­pun hin­ta, mut­ta pal­jon vähem­män kuin vaik­ka­pa jää­kiek­ko-otte­lun pää­sy­mak­su, kevyen musii­kin tapah­tu­mis­ta nyt puhu­mat­ta­kaan. Vai­ku­tel­ma sin­fo­nia­kon­sert­tien ylei­sös­tä on var­sin äve­riäs. Kon­sert­ti­li­pun hin­nan voi­si hyvin kak­sin­ker­tais­taa, ja sil­ti salin sai­si myy­dyk­si täy­teen. Tyh­jiä paik­ko­ja salis­sa oli­si var­maan­kin vähem­män, kos­ka kal­lis­ta paik­kaa ei kausi­kor­tin lunas­ta­nut jätä käyt­tä­mät­tä yhtä her­käs­ti kuin hal­paa. Opis­ke­li­joil­le voi­si olla oma hal­po­jen lip­pu­jen kiintiönsä.

14 vastausta artikkeliin “Pitääkö kuntien tukea enemmän kulttuuriharrastamista kuin ‑laitoksia?”

 1. Kyse­lyn läh­tö­koh­ta on kum­mal­li­nen ikään kuin kult­tuu­ri­lai­tok­set ja kult­tuu­ri­har­ras­ta­mi­nen sul­ki­si­vat toi­sen­sa pois. Val­ta­kun­nal­li­nen vää­ryys syn­tyy sii­tä, että esim. Hel­sin­gis­sä löy­tyy vaik­ka­pa tuo kon­sert­ti­ta­lon vie­lä erit­täin edul­li­nen käyt­tö­mah­dol­li­suus, mut­ta jos­tain Mänt­tä-Vilp­pu­lan Poh­jas­leh­den kyläs­tä ei noin vain men­nä vaik­ka­pa Tam­pe­reel­le seu­raa­maan kon­sert­tia. Mel­kein jär­jes­tään pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la sijoi­te­taan asu­kas­ta koh­den vain mur­to-osa kult­tuu­riin suu­riin kau­pun­kei­hin ver­ra­ten. Suu­ria tai­de­lai­tok­sia emme Poh­jas­lah­den kylään saa, mut­ta asuk­kail­la tuli­si olla mah­dol­li­suus muu­ten samal­la panok­sel­la kuin isois­sa kau­pun­geis­sa naut­tia kult­tuu­ris­ta. Tänän kai­ken kat­taa vie­lä sel­lai­nen tosia­sia, että kult­tuu­ri­me­not ovat pie­niä murusia, joi­den vaik­ka­pa kak­sin­ker­tais­ta­mi­nen ei tun­tui­si mis­sään. Mitään oikei­ta sääs­tö­jä ei myös­kään tuli­si, vaik­ka kaik­ki kult­tuu­riin sijoi­tet­ta­vat rahat pois­tet­tai­siin. Ja mai­nit­ta­koon, että Mänt­tä-Vilp­pu­lan Poh­jas­lah­den asuk­kaal­la on kyl­lä Män­täs­sä hyvät mah­dol­li­suu­det seu­ra­ta kuva­tai­tei­ta kii­tos Kuva­tai­de­viik­ko­jen kesä­näyt­te­lyn ja Ser­lac­hius-tai­de­sää­tiön lois­ta­van tar­jon­nan. Ja on meil­lä omia erit­täin hal­val­la tuo­tet­tu­ja hie­no­ja omia kult­tuu­riak­ti­vi­teet­ta­ja Poh­jas­lah­den kylää myöten.

 2. Vai­ku­tel­ma sin­fo­nia­kon­sert­tien ylei­sös­tä on var­sin äve­riäs. Kon­sert­ti­li­pun hin­nan voi­si hyvin kak­sin­ker­tais­taa, ja sil­ti salin sai­si myy­dyk­si täyteen.”

  Eikö pikem­min­kin pitäi­si pyr­kiä rat­kai­sui­hin, joil­la kaik­ki kan­san­osat saa­daan kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen pii­riin kuin raja­ta hin­nal­la osal­lis­tu­jien jouk­ko äveriäisiin?

  Köy­hät­kin voi­vat naut­tia musii­kis­ta, jos vain uskal­tau­tu­vat pai­kal­le. Hin­ta on teho­kas tapa vie­dä köy­hil­tä elä­vän musii­kin nautinto.

 3. Suo­men klas­si­sen musii­kin kor­kea taso esi­mer­kik­si saa kiit­tää hyvää musiikkiopistoverkostoamme.

  Yhtä­lön toi­nen puo­li tosin tai­taa olla se, että val­tion­tu­kea saa­vien orkes­te­rei­den rahoi­tus on ollut suht vakaa­ta, eli hyvil­lä muusi­koil­la on ollut työ­paik­ko­ja, ja että myös kou­lu­tus­ket­jun lop­pu­pää eli Sibe­lius-Aka­te­mia on saa­nut kehit­tyä tasai­ses­ti. Jos oli­si vain hyvät musiik­kio­pis­tot, niin monen nuo­ren lah­jak­kuu­den musiik­kio­pin­not saat­tai­si­vat lopah­taa 18 ikä­vuo­den paikkeilla.

 4. Tse­lo­vek: Eikö pikem­min­kin pitäi­si pyr­kiä rat­kai­sui­hin, joil­la kaik­ki kan­san­osat saa­daan kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen pii­riin kuin raja­ta hin­nal­la osal­lis­tu­jien jouk­ko äveriäisiin?

  Kun ver­ra­taan lipun hin­to­ja esim. rock ‑bän­dien lip­pu­jen hin­toi­hin, niin aika mata­lia ne ovat. Sil­ti rock ‑kei­koil­la käy ihmi­siä lai­das­ta lai­taan. Lipun hin­ta ei siis ole syy sii­hen, mik­si klas­si­nen musiik­ki on ylä­luok­kais­ta. Nykyi­sin nk. kor­kea­ta kult­tuu­ria tue­taan ihan lii­kaa. Eri kult­tuu­rin muo­to­ja pitäi­si käsi­tel­lä tasapuolisemmin.

 5. Mik­si kan­na­tat kult­tuu­ri­pal­ve­luis­sa vah­vaa val­tion sub­ven­tio­ta, mut­ta park­ki­pai­kat kyl­lä olet lait­ta­mas­sa käyt­tä­jän mak­set­ta­vak­si? Ja vie­lä sub­ven­tio kos­kee ainoas­taan val­tion mää­rit­te­le­mää kor­kea­kult­tuu­ria. Mik­si mark­ki­naeh­toi­suus ei kel­paa kulttuuriin?

 6. Mik­ko H: Yhtä­lön toi­nen puo­li tosin tai­taa olla se, että val­tion­tu­kea saa­vien orkes­te­rei­den rahoi­tus on ollut suht vakaa­ta, eli hyvil­lä muusi­koil­la on ollut työ­paik­ko­ja, ja että myös kou­lu­tus­ket­jun lop­pu­pää eli Sibe­lius-Aka­te­mia on saa­nut kehit­tyä tasai­ses­ti. Jos oli­si vain hyvät musiik­kio­pis­tot, niin monen nuo­ren lah­jak­kuu­den musiik­kio­pin­not saat­tai­si­vat lopah­taa 18 ikä­vuo­den paikkeilla.

  Musiik­ki on laji, joka vaa­tii useim­mis­sa instru­men­teis­sa erit­täin suu­ren tun­ti­mää­rän har­joit­te­lua lap­ses­ta alkaen, jot­ta yksi­lös­tä kehit­tyy taso­kas ammat­ti­lai­nen. Niin­pä musiik­kio­pis­to­jär­jes­tel­mä toi­mii ammat­tio­pin­to­jen vält­tä­mät­tö­mä­nä pohjana.

  Mut­ta jos musiik­kio­pis­to­jär­jes­tel­mää tar­kas­te­lee vain ammat­ti­muusi­koi­den kou­lu­tus­po­lun osa­na, sen rahan voi­si käyt­tää pal­jon parem­min­kin. Ensim­mäi­se­nä kar­si­taan opis­tos­ta ne, jois­ta sel­väs­ti ei tule ammat­ti­lais­ta. Sen jäl­keen kar­si­taan ammat­tio­pin­nois­ta se yli­mää­räi­nen kou­lut­ta­mi­nen pois (toi­sen asteen opin­not pää­osin, iso osa AMK-koulutuksesta).

  Oli­si ehkä kui­ten­kin parem­pi tar­kas­tel­la musiik­kio­pis­to­ja nime­no­maan lap­sil­le ja nuo­ril­le tar­jot­ta­vien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien kan­nal­ta. 98 %:sta musiik­kio­pis­to­jen oppi­lais­ta ei tule ammat­ti­lai­sia. Nykyi­nen musiik­kio­pis­to­jär­jes­tel­mä tar­jo­aa mata­lan talou­del­li­sen kyn­nyk­sen musii­kin har­ras­ta­mi­seen niil­le, jot­ka asias­ta saa­vat itsel­leen jotain irti.

  Mää­rä­tie­toi­nen musii­kin har­ras­ta­mi­nen on aivan erin­omai­nen asia mones­ta suun­nas­ta kat­sot­tu­na. Yhteis­musi­soin­ti vaa­tii tii­mi­tai­to­ja, musiik­ki kehit­tää aivo­ja (tämä voi­daan toden­taa jopa aivo­ku­van­ta­mi­sel­la), musiik­ki vaa­tii ja kehit­tää abstrak­tia ajattelua.

  Joten olen Oden kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että jos vas­tak­kain lai­te­taan HKO:n lip­pu­jen hin­nat ja musiik­kio­pis­toi­hin teh­tä­vät kar­sin­nat, nos­te­taan lip­pu­jen hin­to­ja. Mut­ta jos sääs­tö­jä etsi­tään kou­lu­tuk­ses­ta, niin sil­loin­kin kan­nat­tai­si kat­soa koko jär­jes­tel­mää eikä vain osaa sii­tä. Suo­mes­sa on pal­jon huip­pu­muusi­koi­ta, mut­ta ylei­ses­ti ammat­ti­muusi­koi­den työ­ti­lan­ne on var­sin heik­ko, joten aina­kaan lii­an pie­niä kou­lu­tus­mää­rät eivät ole.

 7. Jaa että kon­sert­ti­lip­pu­jen hin­nat kak­sin­ker­tai­sek­si? Kii­tos vaan, minä olen köy­hä­nä kuun­nel­lut ja naut­ti­nut tähän asti sekä Fin­la­dia-talon että nykyi­sin Musiik­ki­ta­lon kon­ser­teis­ta. Nyt Soi­nin­vaa­ra on eriyt­tä­mäs­sä tämän har­ras­tuk­sen Wahl­roo­sil­le ja muil­le Soi­nin­vaa­ran kave­reil­le. Vai­ku­tel­ma­si “äve­ri­ääs­tä” kon­sert­tiy­lei­sös­tä on muu­ten nau­ret­ta­va ja osoit­taa vain sen, että käyt har­voin sin­fo­nia­kon­ser­teis­sa. Hin­to­ja pitäi­si päin­vas­toin huo­jen­taa val­tion sub­ven­tiol­la. Huo­keat lip­pu­jen hin­nat ovat olleet sävel­tä­jien ja kapel­li­mes­ta­rei­den­kin toi­vo­mus. Musiik­ki kuu­luu kai­kil­le ja kon­ser­tit ovat suu­ri elä­mys. Kult­tuu­ri sivis­tää ihmis­tä, ei kirjanoppineisuus.

 8. Eikö oikea kysy­mys ole: pitää­kö yli­pään­sä kult­tuu­ria tukea? 😀 Ehkä pitää, mut­ta on kyet­tä­vä kysee­na­lais­ta­maan kult­tuu­rin­kin tuki, kos­ka suu­ri osa kult­tuu­ris­ta toi­miii ter­veel­lä, kau­pal­li­sel­la pohjalla.

  Ymmär­rän nuor­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ten ja ope­tuk­sen tuke­mi­sen, museo­toi­men ja vie­lä kir­jas­tot­kin. Ne ovat sat­sauk­sia tule­vai­suu­teen. Sen sijaan aikuis­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ten kuu­luu kyl­lä löh­tö­koh­tai­ses­ti pyö­riä omal­la rahoituksellaan.

 9. Äve­riäs ilme saat­taa joh­tua osin fir­mo­jen lipuil­la tule­vis­ta. Eikös Wahl­roos kul­je sen Ruot­sin hän­tä­heik­ki­kun­kun kanssa?

 10. Vihe­rins­sil­le: Olen hert­tai­sen samaa miel­tä, enkä pyr­ki­nyt sano­maan, että musiik­kio­pis­to­jen tar­koi­tus pitäi­si olla ammat­ti­lais­ten kou­lut­ta­mi­nen. Kom­ment­ti­ni oli vaan pie­ni huo­mau­tus Osmon esit­tä­mään ja usein kuul­tuu lausee­seen sii­tä, että Suo­men ammat­ti­lais­ten taso ja mai­ne on musiik­kio­pis­to­jen ansio­ta. Niin var­maan onkin, osak­si, mut­ta sii­hen on tar­vit­tu yhtä ja tois­ta muu­ta­kin. Ja siis tois­tan, minun­kin mie­les­tä­ni opis­to­jen tar­koi­tuk­se­na täy­tyy olla kan­san sivis­tä­mi­nen ja oppi­mi­sen elä­mys­ten mah­dol­lis­ta­mi­nen kai­kil­le. Kan­sain­vä­li­siä täh­tiä ja huip­puor­kes­te­rei­ta syn­tyy sit­ten sivu­tuot­tee­na jos on syntyäkseen.

  Jarin kans­sa olen samaa miel­tä sii­tä, että kon­sert­tiy­lei­sö ei näy­tä miten­kään eri­tyi­sen äve­ri­ääl­tä. Havain­to­ni mukaan näyt­tää jok­seen­kin samal­ta kuin teat­te­riy­lei­sö, eli kes­ki-ikä on väes­tön yleis­tä vähän kor­keam­pi ja nais­ten osuus suu­rem­pi, mut­ta kai­ken­lais­ta väkeä on ja kai­ken­lai­sis­sa vaat­teis­sa, ehkä nyt kah­luusaap­pai­ta lukuu­not­ta­mat­ta. Yhden nuo­ren mie­hen näin kon­ser­tis­sa pukeu­tu­nee­na hie­nos­ti kuvioi­tuun poly­pro­py­lee­ni­ker­ras­toon, mut­ta sii­hen tapauk­seen tai­si liit­tyä polt­ta­rit tms. Kro­pan puo­les­ta hänel­lä oli kyl­lä kovas­ti varaa eivät­kä kult­tuu­ria har­ras­ta­vat nai­set lie­ne vali­tel­leet asuvalintaa.

  1. Mik­ko H
   Miten uskoi­sit kon­sert­tiy­lei­sön tulo­ta­son suh­tau­tu­van vaik­ka­pa lät­kä­mat­sien ylei­sön tulotasoon?

 11. Miten uskoi­sit kon­sert­tiy­lei­sön tulo­ta­son suh­tau­tu­van vaik­ka­pa lät­kä­mat­sien ylei­sön tulotasoon?

  Itsel­lä­ni on aivan äärim­mäi­sen vähän koke­mus­ta lät­kä­mat­seis­ta tai muis­ta­kaan jouk­kue­la­jeis­ta. Omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä­ni jää­kiek­koa käy­vät kat­so­mas­sa perin iso­palk­kai­set, väi­tös­kir­jan teh­neet kes­ki-ikäi­set äijät, mut­ta epäi­le­mät­tä he eivät ole ihan edus­ta­va otos. Var­maan mat­sis­sa poruk­ka on aina­kin sen ver­ran nuo­rem­paa kuin kon­ser­teis­sa, että tulot eivät ole ehti­neet kehit­tyä samal­la tavalla.

  Näis­tä pitäi­si var­maan teh­dä joku oikea tut­ki­mus. Suo­mes­sa ihmi­sen vaa­te­tuk­ses­ta tms. habi­tuk­ses­ta ei vält­tä­mät­tä voi pää­tel­lä tulo­ta­sos­ta pal­joa­kaan, vrt. vaik­ka ste­reo­tyy­pit menes­ty­nyt raken­nusa­lan pie­ny­rit­tä­jä­mies lät­kä­mat­sis­sa ja huo­li­tel­lus­ti pukeu­tu­nut 40-vuo­tias kir­jas­ton­hoi­ta­ja­nai­nen konsertissa.

  Tulee mie­leen, että jos kon­sert­ti- ja teat­te­ri­li­puil­la pitää saa­da kerät­tyä enem­män rahaa, niin hin­ta­ja­kau­maa voi­si yrit­tää levit­tää ylös­päin. Ts. nos­taa par­hai­den paik­ko­jen hin­to­ja rei­lus­ti ja tar­jo­ta sil­ti edel­leen nykyi­sen hin­tai­sia tavis- ja opis­ke­li­ja­lip­pu­ja muil­le pai­koil­le. Rik­kaat voi­si­vat sit­ten ilmais­ta kult­tuu­ri­tah­to­aan mak­sa­mal­la parem­mis­ta pai­kois­ta. En tie­dä, sai­si­ko täl­lä kei­nol­la mer­kit­tä­väs­ti enem­män lip­pu­tu­lo­ja ja löy­tyi­si­kö täm­möis­tä lah­joi­tus­men­ta­li­teet­tia. Suo­ma­lai­set eivät ole juu­ri tähän tot­tu­neet, joten voi olla, että rik­kaat­kin ostai­si­vat mie­luum­min ensin­nä hal­van lipun kuin hyvän pai­kan. Osa varak­kais­ta saat­tai­si nime­no­maan vält­tää näyt­täy­ty­mis­tä rik­kai­den pen­kil­lä. Tar­kem­min aja­tel­len lah­joi­tusalt­tiut­ta voi­si tes­ta­ta jaka­mal­la kal­liit pai­kat tasai­ses­ti pit­kin kat­so­moa, eli rik­kaat voi­si­vat ostaa myös kal­liin ja huo­non paikan 🙂

 12. Tih­ku­mus­teo­rian mukaan kult­tuu­rin ala­ta­sol­le teh­dyt sat­sauk­set hyö­dyt­tä­vät myös ylem­mäl­lä tasol­la ole­via kun kult­tuu­rin koko­nais­ku­lu­tus kasvaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.