Outo ongelma

On vali­tet­tu, ettei­vät kaik­ki van­hat pos­tauk­set ole nähtävillä.

Näin todel­la on. Kun lataa sivun ala­reu­nas­ta seu­raa­van sivun, avau­tuu sivu www.soininvaara.fi/page/2/. Tämä on van­ha. Van­huu­den näkee pait­si sii­tä, että välis­tä jää pois mon­ta pos­taus­ta, myös sii­tä, että oikeas­sa alkis­sa ole­va Tii­na Elon mai­nos puut­tuu. Sama toi­suu sivun kol­me osal­ta, mut­ta ei enää sivun nel­jä kohdalla.

Ilmiö on tie­to­ko­ne­koh­tai­nen. Samal­la selai­mel­la toi­nen saa sivun 2 oikein ja toi­nen vää­rin. Täs­tä voi­si pää­tel­lä, että sivu lada­taan tie­to­ko­neen väli­muis­tis­ta, mut­ta komen­to F5 (lataa uudes­taan) ei paran­na asiaa.

Osaa­ko joku selittää?

18 vastausta artikkeliin “Outo ongelma”

 1. Kom­ment­ti­lin­kit eivät toi­mi ollen­kaan, nii­hin tulee jokin /com­ment-page‑1/ polun lop­puun. Tuol­la comment-page:lla varus­te­tul­la urlil­la haet­tu sivu taas ei päi­vi­ty vaan nii­hin jää van­ha tilan­ne näkyviin.

 2. Myös lin­keis­sä tuo­reim­piin kom­ment­tei­hin on välil­lä häik­kää. Ajoit­tain nii­tä klik­kaa­mal­la pää­tyy johon­kin väli­muis­ti­ver­sioon, jos­ta puut­tuu x kap­pa­let­ta kom­ment­te­ja lop­pu­pääs­tä, mukaan­lu­kien se, jota klik­ka­si. Etusi­vun tai tuo­reim­mat artik­ke­lit ‑lis­tan kaut­ta navi­goi­mal­la ongel­maa ei esiinny.

  Onko­han pal­ve­li­men pää­hän teh­ty joku väli­muis­ti­vi­ri­tys kuor­maa helpottamaan?

 3. Selai­men, tie­to­ko­neen, net­tiyh­tey­den, WordPres­sin ja web­ho­tel­lin väli­muis­tit teke­vät temp­pu­jaan. Yleen­sä väli­muis­ti on hyö­dyl­li­nen asia ettei tar­vit­se samaa sisäl­töä hakea ja gene­roi­da netin yli joka ker­ta, mut­ta välil­lä vän­haa sisäl­töä jää roikkumaan.

  Stet­son-Har­ri­son mene­tel­mäl­lä vink­kai­sin sel­vit­tä­mään sivu­jen­si tek­ni­sel­tä tar­joa­jal­ta miten WordPres­sin suo­ri­tus­ky­ky on var­mis­tet­tu. Sai­til­la­si on sen ver­ran toi­min­taa että siel­lä on mel­kein pak­ko olla jokin ulkoi­nen cac­he-työ­ka­lu käy­tös­sä. Ulkoi­nen cac­he saat­taa pitää /page/2 ‑tyyp­pi­siä sivu­ja staat­ti­si­na ha tal­len­taa ne pitem­mäk­si ajak­si, vaik­ka ne ovat siis dynaa­mi­sia muut­tu­via sivuja.

 4. WordPres­sis­sa väli­muis­ti­pa­lik­ka seon­nut (jos sem­mois­ta käy­tös­sä)? lait­ta­mal­la osoit­teen lop­puun esim. /page/2/?test näyt­täi­si tule­van oikea versio.

  Poistamalla/uudelleenlisäämällä/vaihtamalla ko. laa­jen­nos saat­tas läh­teä toimimaan?

 5. … tai näkö­jään käy­tös­sä ole­van W3 traf­fic cac­hen ase­tus­ten syö­ve­reis­tä löy­tyy nap­pi “emp­ty all cac­hes”, jota kan­nat­ta­nee isom­pien muu­tos­ten jäl­keen käyttää.

 6. Jari V:
  Onko­han pal­ve­li­men pää­hän teh­ty joku väli­muis­ti­vi­ri­tys kuor­maa helpottamaan? 

  Samaa minä epäi­len. Eten­kin kun sain “Inter­nal Ser­ver Error” ‑vies­tin, kun klik­ka­sin tämän kir­joi­tuk­sen link­kiä Google Readerissa.

 7. Kokei­le myös CTRL + F5, joka ohit­taa väli­muis­tin ja pakot­taa lataa­maan vies­tin palvelimelta.

 8. Itse­kin veik­kai­sin ongel­maa ser­ve­rin cachetuksessa.
  Onko­han blo­gi-alus­taan teh­ty muutoksia?
  Kos­ka sivu­ja cac­he­te­taan usein URL:n perus­teel­la, mutu­tun­tu­mal­la kokei­lin syöt­tää jotain muu­tos­ta URL:iin joka ei vai­kut­tai­si itse sivun sisältöön.
  Vaik­ka­pa näin: http://www.soininvaara.fi/page/2/?””

  Tulos: Tii­na Elon mai­nos ilmes­tyi aina­kin itsel­le­ni tai sit­ten kyse oli sat­tu­mas­ta, tai ehkä jon­kun teke­mäs­tä kor­jauk­ses­ta taustalla.

 9. Ensi alkuun kan­nat­taa kokeil­la, jos käyt­tää Fire­foxia, latau­tuu­ko uusi sivu Shift+Ctrl+R:llä. Se lataa sivun uudes­taan käyt­tä­mät­tä väli­muis­tia. Inter­net Explo­re­ris­sa sama komen­to on Ctrl+F5. Tosin pikai­sel­la google­tuk­sel­la moni sanoo, ettei se aina toi­mi kuten pitäisi.

  Väli­muis­tis­sa ongel­ma ei kyl­lä näyt­täi­si sil­ti ole­van, kos­ka siel­lä on kaik­ki ihan oikein. Lada­tun sivun Expi­res eli “paras­ta ennen” on vuo­des­sa 1970 eli Unix-ajan­las­kun alus­sa. Last Modi­fied on samas­sa het­kes­sä kuin sivun lataus. Selai­men pitäi­si siis kai­ken jär­jen mukaan aina saa­da ser­ve­ril­tä uusi sivu: väli­muis­tin sivu on aina van­hen­tu­nut, ja ser­ve­rin sivu väit­tää koko ajan ole­van­sa sisäl­löl­tään uudem­pi. Toki tämä pitäi­si pääs­tä myös näke­mään näi­den ongel­ma­ko­nei­den väli­muis­tis­sa ole­vil­ta sivuilta.

 10. Pek­ka P:
  … tai näkö­jään käy­tös­sä ole­van W3 traf­fic cac­hen ase­tus­ten syö­ve­reis­tä löy­tyy nap­pi “emp­ty all cac­hes”, jota kan­nat­ta­nee isom­pien muu­tos­ten jäl­keen käyttää. 

  Tar­koi­tat WordPres­sin plu­gi­niä “W3 Total Cac­he”? Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, miten tie­dät sen ole­van käy­tös­sä? Itse­hän en tie­dä Osmon WordPres­sis­tä mitään muu­ta kuin mitä läh­de­koo­di ja hea­de­rit ker­to­vat. Enkä siel­tä löy­dä sii­tä mitään. Kiin­nos­tai­si siis tie­tää, mikä jäl­ki sil­tä jää.

 11. Elmo Allén: Tar­koi­tat WordPres­sin plu­gi­niä “W3 Total Cac­he”? Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyi­sin, miten tie­dät sen ole­van käy­tös­sä? Itse­hän en tie­dä Osmon WordPres­sis­tä mitään muu­ta kuin mitä läh­de­koo­di ja hea­de­rit kertovat.

  Äh, tar­koi­tan siis läh­de­koo­dil­la html-mar­ku­pia, en php-läh­de­koo­dia, johon en toki pää­se käsiksi.

 12. Ajat­te­lin samaa, kun ongel­ma ei pois­tu­nut vaik­ka selai­men väli­muis­tin resetoi.

  Eli pitää refres­sa­ta tie­to­kan­nan välimuisti.

  Lisäk­si tie­to­kan­nan indek­si pitää ilmei­ses­ti päivittää.

  En tun­ne WordPres­sin alus­taa, mut­ta yleen­sä nämä ovat rutii­ni­toi­men­pi­tei­tä, jot­ka käy­vät “nap­pia painamalla”.

 13. En tun­ne wordpres­siä juu­ri lain­kaan, joten selit­täi­si­kö joku, että mik­si pal­ve­lin antai­si väli­muis­tis­taan saman­ai­kai­ses­ti kah­del­le eri asiak­kaal­le eri ver­siot samas­ta sivusta?

  Täs­tä syys­tä minä­kin oli­sin vei­kan­nut ongel­man syyk­si käyt­tä­jän väli­muis­tia, kuten Elmo Allén. Syys­tä tai toi­ses­ta jol­lain eri­koi­sel­la taval­la kon­fi­gu­roi­tu selain saat­taa jät­tää uuden sivun hake­mat­ta ja lada­ta van­han omas­ta väli­muis­tis­taan. Sama selain ei vält­tä­mät­tä ole aina sama selain, kos­ka ase­tuk­set voi­vat olla erilaiset.

 14. Toi­sin kuin tote­sin, ei toi­mi­kaan — vika ei voi olla käyt­tä­jän pääs­sä. Tietokanta/palvelimen asetukset?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.