Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.10.2012

Oulun­ky­län liikenneturvallisuussuunnitelma
Pyy­sin pöy­däl­le, kos­ka pyö­räi­lyn asian­tun­ti­jat halua­vat tutus­tua asi­aan. Voi olla, että yksi­tyis­koh­dis­sa on vie­lä vii­laa­mis­ta, mut­ta kai­ken kaik­ki­aan täl­lai­nen suun­ni­tel­ma on tavat­to­man suu­ri paran­nus koko kau­pun­gin­osan ilmeeseen.

Näi­tä suun­ni­tel­mia on nyt varas­tos­sa toteu­tet­ta­vak­si mel­kein puo­li tusi­naa. Rahat toteut­ta­mi­seen vain puut­tu­vat. Minus­ta näi­den läpi vie­mi­nen oli­si jopa tär­keäm­pää kuin pyö­rä­tei­den rakentaminen.

Kau­pun­ki panee muu­ten vuo­sit­tain auto­lii­ken­teen edis­tä­mi­seen sata mil­joo­naa euroa ja pyö­räi­lyn hyväk­si vii­si mil­joo­naa. Pyö­räi­lyn osuus työ­mat­kois­ta on kym­me­nen prosenttia.

Toi­min­nal­li­set tavoitteet
Kyse­lin pal­jon syi­tä tavoit­teis­ta jää­mi­seen. Osit­tain seli­tyk­siä ei saa­tu, osit­tain syy oli muu­al­la, esi­mer­kik­si Stoc­kan seu­dun suo­ja­tie­jär­jes­te­ly­jen osal­ta yksi­tyi­sen toi­mit­ta­jan lii­ken­ne­va­lo­sof­tan toimimattomuudessa.

Kaa­voi­tuk­ses­ta puut­tu­vat 180 000 ker­ros­ne­liös­tä puo­let tulee Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta ja pää­osa lopuis­ta muu­ta­mas­ta suu­res­ta kaa­va­hank­kees­ta. Nyt­kin pan­tiin läpi 12 500 ker­ros­ne­liö­tä asuinalaa.

Ensi ker­ral­la Munk­ki­vuo­ren rati­kan tarveselvitys.

35 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.10.2012”

 1. Ylei­sel­lä tasol­la kuvit­te­li­si että suun­ni­tel­mia oli­si hyvä olla varas­tos­sa muu­ta­ma yli­mää­räi­nen, eli jos jotain suh­dan­ne­ra­haa löy­tyi­si tai mui­ta väy­lä­hank­kei­ta nyt­käh­täi­si eteen­päin, voi­si raken­nus­työt läh­teä riva­kam­min liik­keel­le. Muta sit­ten vas­taa­vas­ti kum­mas­tut­taa tuo kaa­voi­tuk­sen hitaus, luu­li­si mys­ti­siä ja maa­gi­sia mer­kin­tö­jä piir­tä­vän pape­ril­le vähän nopeam­paa­kin tahtia.

 2. Itse olen muu­ten aja­nut Oulun­ky­län ohi men­nes­sä­ni Mäki­tor­pan­tien sijas­ta aina radan­vart­ta, jos­sa Oge­lin ja Käpy­län ase­mien välil­lä radan län­si­puo­lel­la on lähes ris­teyk­se­tön, tosin sora­pin­tai­nen väylä. 

  Käs­kyn­hal­ti­jan­tien ete­lä­puo­len pyö­rä­tie oli­si Mäki­tor­pan­tien jär­jes­te­lyi­hin ver­rat­tu­na sel­keäs­ti tär­keäm­pi parannus.

 3. Sitä MuVun ratik­ka­sel­vi­tys­tä odo­tel­les­sa (kopioi­den osak­si myös mm. tpyy­luo­man aja­tuk­sia Facebookista):

  Se Turun­väy­län alku­pää on sii­nä sel­väs­ti kipu­koh­ta, kun Pasi­lan­väy­län varauk­set häi­rit­se­vät. Sai­si­ko­han KSV suun­ni­tel­tua sil­le sel­lai­sen 200 met­rin bule­var­di­soin­nin, jos­sa nykyi­nen ris­teys muu­tet­tai­siin ihan kun­non katu­ris­teyk­sek­si? Sel­lai­nen, joka voi­si jää­dä sii­hen ole­maan riip­pu­mat­ta sii­tä, tulee­ko sitä Pasi­lan­väy­lää kos­kaan vai ei (kun ei var­mas­ti tule­kaan, mut­ta kun sen totea­mi­nen täs­sä vai­hees­sa oli­si lii­an vaikeaa).

  Rati­kal­le vain yhdet lii­ken­ne­va­lot sit­ten pari­sa­taa met­riä Huo­pa­lah­den­tiel­tä län­teen. Auto­ja ei sii­tä tar­vit­se pääs­tää. Ketään mota­ria aja­vaa ei häi­rit­si­si, jos ratik­ka ylit­täi­si sen ker­ran vii­des­sä minuu­tis­sa kuin juna taso­ris­teys­tä, kun se mota­ri kui­ten­kin kat­ke­aa sii­nä heti.

  Tätä kun voi­si KSV:stä ehkä vähän hais­tel­la jo ennen esi­tys­lis­tan tuloa.

 4. Esi­tys­lis­ta on jo ulko­na, tode­taan Munk­ki­vuo­ren hyväk­si ja kan­na­ta­vak­si. Sel­vi­tys on pikai­ses­ti lukais­tu­na peruus­teel­li­nen ja asial­li­nen. Lis­ta, http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2012-10–23_Kslk_29_El

  Eli muu­ten hyvä, mut­ta kun tää on nyt men­ty kyt­ke­mään Turun­väy­län muut­ta­mi­seen kaduk­si ja Pasi­lan­väy­län tun­ne­liin, eli toteu­tus 2020-luvul­la. ELYl­lä eli val­tiol­la ei ole edes rahaa edes suun­ni­tel­la sitä tun­ne­lia, raken­ta­mi­ses­ta puhu­mat­ta­kaan. Jos tos­ta pide­tään kiin­ni, niin se on käy­tän­nös­sä ihan sama asia kuin ettei sitä ratik­kaa teh­dä kos­kaan. Munk­ki­vuo­res­sa on jo 50 vuot­ta täyt­ty­nyt metroasema.

 5. Ensi ker­ral­la Munk­ki­vuo­ren rati­kan tarveselvitys.

  Tär­kein­tä oli­si tor­pa­ta HSL:n esit­te­lys­tä löy­ty­vä kyt­kös Pasi­lan­väy­län toteu­tu­mi­seen, kos­ka tosia­sias­sa nämä eivät ole riip­pu­vai­sia toisistaan.

  Jat­ko­suun­nit­te­luun valit­tu lin­jaus edel­lyt­tää toki Turun­väy­län alun muut­ta­mis­ta kaduk­si, mut­ta tämä ei edel­ly­tä Pasi­lan­väy­lää vaan moot­to­ri­tien pään siir­tä­mis­tä aavis­tuk­sen län­teen. Lisäk­si saman lin­jauk­sen ala­vaih­toeh­dois­sa oli myös Turun­väy­län yli­tys sil­taa pitkin.

  Kos­ki kyt­kös sit­ten Pasi­lan­väy­lää tai bule­var­di­soin­tia, on täs­sä uhka­na, että kan­nat­ta­vak­si todet­tu ratik­ka­lin­ja jää mota­rin tule­vai­suu­des­ta käy­tä­vän tap­pe­lun panttivangiksi.

 6. Rai­tio­vau­nu Munk­ki­vuo­reen on hyvä idea. Toki vaa­ti­nee aika rei­pas­ta tii­vis­tä­mis­tä lii­an tehot­to­mas­ti raken­net­tuun Munkkivuoreen.

  Mota­rin pää­tä­kin tulee miet­tiä uudes­taan. Ainoa jär­ke­vä nyky­te­hok­kuu­del­la on muut­taa Huo­pa­lah­den­tie moottoritieksi.Kaupunkibulevardi vaa­ti­si ensin sen kau­pun­gin rakentamisen. 😉

 7. Ensi vii­kol­la lau­ta­kun­nas­sa ole­va Munk­ki­vuo­ren ratik­ka oli­si hyvä jät­tää pöy­däl­le. Täs­sä kun on kyse ikään kuin ennak­ko­ta­pauk­ses­ta, jota oli­si hyvä poh­tia laa­jem­min ennen kuin lau­ta­kun­ta lyö luk­koon päätöksensä.

  Tämä on ensim­mäi­nen ker­ta, kun rai­tio­tie­tä ollaan Hel­sin­gis­sä laa­jen­ta­mas­sa kort­te­li­kau­pun­gin ulko­puo­lel­le van­haan lähiöym­pä­ris­töön. Han­ke on kan­nat­ta­va. Jos se nyt jäte­tään toteut­ta­mat­ta, tai kuten lis­tas­sa koh­te­li­aas­ti tode­taan, “toteu­te­taan” jos­kus 2025, mer­kit­see se samal­la sitä, että lau­ta­kun­ta ottaa kiel­tei­sen kan­nan rai­tio­lii­ken­teen laa­jen­ta­mi­seen yli­pää­tään, pois­lu­kien sata­ma-aluei­den ratikat.

  Seu­raa­via aske­lei­ta täs­sä kehi­tyk­ses­sä voi­si­vat olla esi­mer­kik­si rai­tio­lin­jan 6 jat­ka­mi­nen bus­sien 68 ja 71 kor­vaa­mi­sek­si tai rai­tio­lin­jan 1 jat­ka­mi­nen vas­taa­vas­ti. Jos lau­ta­kun­ta nyt päät­tää esi­tyk­sen mukaan, ei noi­ta mui­ta laa­jen­nuk­sia kan­na­ta edes selvittää.

  Pöy­däl­le­pa­non aika­na oli­si hyvä käy­dä vuo­ro­pu­he­lua poliit­tis­ten ryh­mien kesken.

  Munk­ki­vuo­ren rati­kan raken­ta­mi­nen oli­si syy­tä toteut­taa 2014–16. Tänä aika­na eivät sata­ma-aluei­den rati­kat ete­ne mihin­kään. Mut­ta täl­lai­nen aika­tau­lu on mah­dol­li­nen vain, jos lau­ta­kun­ta nyt päät­tää ede­tä hankesuunnitteluun.

 8. Elmo Allén:
  …suun­ni­tel­tua sil­le sel­lai­sen 200 met­rin bule­var­di­soin­nin, jos­sa nykyi­nen ris­teys muu­tet­tai­siin ihan kun­non katuristeykseksi? 

  Tuo­ta noin…, ris­teyk­ses­sä kais­to­jen väli­seen kol­mioon istu­te­tut koi­vut ovat oikeas­ti “ympä­ris­tö­tai­de­teos” joka aika­naan 90-luvun lopul­la mak­soi mil­joo­na markkaa. 

  Täs­sä ollaan nyt hyvin deli­kaat­tien sana­va­pau­teen, kult­tuu­ri­his­to­ri­aan ja teki­jä­noi­keu­teen liit­ty­vien kysy­mys­ten äärellä…

 9. ris­teyk­ses­sä kais­to­jen väli­seen kol­mioon istu­te­tut koi­vut ovat oikeas­ti “ympä­ris­tö­tai­de­teos” joka aika­naan 90-luvun lopul­la mak­soi mil­joo­na markkaa.

  Tai­de­teos on siis tuot­ta­nut kan­sal­le elä­myk­siä n. 12 vuo­den ajan. Mil­joo­na mark­kaa tekee tämän mukaan las­kien 228 mark­kaa per päi­vä eli n. 38 euroa. Ihan hyvä hyö­ty­suh­de ja johan koi­vu­ja on kat­sel­tu­kin, moot­to­ri­sa­haa vaan niille.

 10. Ehdo­tus Munk­ki­vuo­ren rati­kas­ta oli tänään Hesa­ris­sa. Lin­jaus on todel­la rys­sit­ty ja KSV yrit­tää pakot­taa kau­pun­ki­lais­ten kur­kus­ta alas Pasi­lan­väy­lää kuin Kes­kus­ta­tun­ne­lia aikoi­naan. Muna­ton­ta toi­min­taa: Eikö yhtä viras­toa saa­da kuriin? Pyy­tä­kää Mer­ja Kyl­lö­nen kokouk­seen käymään.

  Huo­pa­lah­den­tiel­lä voi käy­dä kat­so­mas­sa kuin­ka sin­ne on jätet­ty tilaa kes­kel­le ja molem­mil­le puo­lil­le kuin moot­to­ri­tiel­lä. Kis­kot mah­tui­si­vat hyvin kes­kel­le ajo­ra­taa, toi­nen vaih­toeh­to oli­si ajaa mota­rin yli­kul­kusil­taa ja päät­tää lin­ja ostarille. 

  Isol­la rahal­la raken­net­tiin myös ali­kul­ku, joka on aika vähäi­sel­lä käy­töl­lä, kun pari las­ta jäi alle. Voi­si­ko sitä käyt­tää rati­kan ali­kul­ku­na niin saa­tai­siin päät­tä­ri jon­ne­kin kym­pin päät­tä­rin lähelle? 

  KSV:n ukko jak­saa artik­ke­lis­sa vie­lä rui­kut­taa Töö­lön pysä­köin­ti­paik­ko­jen perään. Töö­lö­läi­se­nä yrit­tä­jä­nä voin sanoa, että nii­tä on aivan tar­peek­si, auto­ja on pysä­köi­ty­nä joka puo­lel­la. Pysä­köin­ti on etuoi­keus, ei perusoikeus.

  Voi­si­ko muu­ten asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­kat jat­kos­sa jakaa niin, että hin­ta ase­tet­tai­siin tasa­pai­not­ta­maan kysyn­tä ja tar­jon­ta ts. jos paik­ko­ja on 2000, hin­taa nos­te­taan kun­nes myös lupien kysyn­tä on 2000? Vas­taa­vas­ti alu­eel­la jos­sa paik­ko­ja riit­tää hin­ta voi­si olla alempi.

 11. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Tuo­ta noin…, ris­teyk­ses­sä kais­to­jen väli­seen kol­mioon istu­te­tut koi­vut ovat oikeas­ti “ympä­ris­tö­tai­de­teos” joka aika­naan 90-luvun lopul­la mak­soi mil­joo­na mark­kaa. Täs­sä ollaan nyt hyvin deli­kaat­tien sana­va­pau­teen, kult­tuu­ri­his­to­ri­aan ja teki­jä­noi­keu­teen liit­ty­vien kysy­mys­ten äärellä…

  Mä ehdot­tai­sin että tilat­tai­siin sem­moi­nen ympä­ris­tö­tai­teel­li­nen per­for­mans­si nimik­keel­lä pop-up hak­kuut ja kokko.

 12. Munk­ki­vuo­ren rai­tio­ties­tä on puhut­tu vaik­ka kuin­ka kau­an. Pää­tös­ten teke­mi­nen tun­tuu ole­van yli­voi­mais­ta ja nii­tä tun­nu­taan hidas­ta­van tahal­laan, kuten tämän­ker­tai­nen koplaus.

  Yksi laa­jen­nus, joka oli­si äärim­mäi­sen help­po toteut­taa oli­si ykkö­sen jat­ka­mi­nen Käpy­läs­sä seu­raa­vaan ris­teyk­seen, eli Poh­jo­lan­ka­tua eteen­päin Kun­nal­lis­ko­din­tien liikenneympyrään. 

  Mel­kein kaik­ki on val­mii­na. On suo­ra leveä tie, jos­ta auto­lii­ken­ne on pyrit­ty mini­moi­maan ja on ympy­rä pää­te­py­säk­kiä var­ten. Kulut oli­si­vat pienet.

  Hyö­ty oli­si suu­ri, kos­ka muu­tok­sen jäl­keen ykkö­nen pal­ve­li­si parem­min Kos­ke­lan suur­ten ker­ros­ta­lo­jen asuk­kais­ta. Nyt päät­tä­ri on hie­man lii­an kau­ka­na ja aluet­ta pal­ve­lee bus­si 55. Sen pal­ve­lua juu­ri hei­ken­net­tiin ja lin­ja on hidas.

  Kos­ke­las­sa on var­maan­kin aika suu­ri tont­ti­te­hok­kuus jo nyt ja lisäk­si sin­ne teh­ty täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­suun­ni­tel­mia aina­kin jo 2001, jos­sa Lah­den­tien liit­ty­mä on pie­nen­net­ty ja muu­ten­kin tont­tien tyh­jiä väle­jä täy­tet­ty. Toteut­ta­mi­sen­kin pitäi­si olla help­poa, kos­ka talot ja ton­tit ovat kau­pun­gin. HS:n sivuil­la on uuti­nen vuo­del­ta 2007, jos­sa uudis­ra­ken­ta­mi­sen ker­ro­taan odot­ta­van toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­jia. Nii­tä saa­kin var­maan odottaa.

  http://www.arkkitehti.net/koskela.html
  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Lahdenväylälle+ja+Koskelantielle+uudet+ajorampit/HS20070708SI1KA030i0

 13. Minus­ta sen moot­to­ri­tien voi­si ihan hyvin ylit­tää omal­la sil­lal­laan, molem­min puo­lin on hyvin tilaa. Laa­ja­lah­den­tien lin­jaus yhdis­täi­si muka­vas­ti Munkinseutua.

  Sen sijaan se Rau­man­tien lin­jaus on ongel­mal­li­nen. Kan­nat­tai­si käy­dä kat­so­mas­sa tal­vi­aa­mu­na ennen kah­dek­saa kun rans­ka­lai­sen kou­lun syöt­tö­lii­ken­ne puu­rou­tuu lumi­ka­so­jen alle, seas­sa päi­vä­ko­tiin ja ala-asteel­le taa­per­ta­via lap­sia. Sinän­sä se on luon­nol­li­nen paik­ka päät­tä­ril­le ja kään­töym­py­räl­le, mut­ta sil­loin auto­lii­ken­ne pitäi­si kiel­tää kokonaan.

  Molem­mis­sa lin­jauk­sis­sa jäte­tään käyt­tä­mät­tä mah­dol­li­suus yhdis­tää lin­ja Joke­ri I:een. Edes kymp­pi pitäi­si jat­kaa Joke­ril­le tai mie­luum­min Huo­pa­lah­den ase­mal­le. Tilaa ja tar­vet­ta lin­jauk­sel­le on.

  Tämän syk­syn uudis­tuk­ses­sa kadon­nut suo­ra yhteys rau­ta­tie­a­se­mal­le pitäi­si palaut­taa. Rapor­tis­sa ei oltu ollen­kaan arvioi­tu tätä lii­ken­net­tä, vain nousuja.

  1. Mik­si ne Rau­man­tie­tä pie­no­kai­si­aan kus­kaa­vat eivät jätä lap­si­aan sii­hen osta­ril­le sen sijaan, että tun­ke­vat auton­sa sii­hen sump­puun? Kai sitä nyt 200 met­riä voi kävellä.

 14. tpyy­luo­ma: Mä ehdot­tai­sin että tilat­tai­siin sem­moi­nen ympä­ris­tö­tai­teel­li­nen per­for­mans­si nimik­keel­lä pop-up hak­kuut ja kokko.

  Eiku kau­pun­ki­lai­sil­le pop-up jurt­ta­sau­na ja lähi­maas­tos­ta saunavastat.

 15. tpyy­luo­ma: Mä ehdot­tai­sin että tilat­tai­siin sem­moi­nen ympä­ris­tö­tai­teel­li­nen per­for­mans­si nimik­keel­lä pop-up hak­kuut ja kokko. 

  Design­kau­pun­ki tus­kin voi syyl­lis­tyä sel­lai­seen popu­lis­tis­bru­ta­lis­ti­seen tai­de­vas­tai­suu­teen. Kult­tuu­rin tuhoa­mi­nen polt­ta­mal­la on jotain johon syyl­lis­tyt­tiin lähin­nä 30-luvul­la Sak­sas­sa*. Emme kai halua että Hel­sin­ki vaa­ran­taa kan­sain­vä­li­sen maineensa? 

  Hel­sin­gis­sä on olta­va demo­kraat­ti­set oikeu­det kokea esteet­ti­siä ei-kau­pal­li­sia ais­ti­nau­tin­to­ja myös arki­lii­ken­tees­sä ilman että altis­tuu jul­kean kau­pal­li­suu­den ja mul­ti­na­tio­naa­lien kor­po­raa­tioi­den hal­tuu­not­ta­man katu­ti­lan miel­tä tur­rut­ta­vil­le ja pas­si­voi­vil­le viesteille.

  Teki­jä­noi­keuk­sis­taan toi­vot­ta­vas­ti huo­leh­ti­val­la tai­tei­li­jal­la ja kult­tuu­ri­kan­sa­lai­sil­la on vähin­tään­kin oikeus kier­rät­tää ympä­ris­tö­tai­de­teos johon­kin toi­seen paikkaa. 

  Kult­tuu­ri­mää­rä­ra­ho­ja tähän ei tule enää tois­ta ker­taa käyt­tää vaan ensemblen siir­tä­mi­nen toi­seen paik­kaan lisää omal­ta osal­taan tek­no­kraat­ti­sen rai­tio­tien raken­ta­mis­ku­lu­ja (ja tulee osoit­ta­neek­si kuin kau­hean kal­lis­ta se onkaan).

  Eikö­hän täs­tä saa­da vie­lä vään­töä muu­ta­man val­tuus­to­kau­den ajaksi…

  *Nat­si­kort­ti

 16. Gre­jus:
  Yksi laa­jen­nus, joka oli­si äärim­mäi­sen help­po toteut­taa oli­si ykkö­sen jat­ka­mi­nen Käpy­läs­sä seu­raa­vaan ris­teyk­seen, eli Poh­jo­lan­ka­tua eteen­päin Kun­nal­lis­ko­din­tien liikenneympyrään. 

  Mie­luum­min ker­ral­la Oulun­ky­lään asti jol­loin vaih­to­mah­dol­li­suus lähi­ju­nis­ta ja Joke­ris­ta tuo mat­kus­ta­jia myös ykkö­sen har­vem­min asut­tuun päähän.

 17. Pyö­räi­li­jä­au­toi­li­ja­ja­lan­kul­ki­ja: Mie­luum­min ker­ral­la Oulun­ky­lään asti jol­loin vaih­to­mah­dol­li­suus lähi­ju­nis­ta ja Joke­ris­ta tuo mat­kus­ta­jia myös ykkö­sen har­vem­min asut­tuun päähän. 

  Mik­sei, ei tosin samas­sa yhtey­des­sä. Jos kaik­ki nipu­te­taan isoik­si hank­keik­si, jää pahim­mas­sa tapauk­ses­sa pie­net­kin hyö­dyl­li­set muu­tok­set tekemättä.

  Lin­jan jat­ka­mi­nen yhden kort­te­lin pää­hän kor­kean asu­kas­ti­hey­den Kos­ke­laan on no-brai­ner. Myös lin­jan “kun­nol­li­nen” jat­ka­mi­nen on sen jäl­keen helpompaa.

 18. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Mik­si ne Rau­man­tie­tä pie­no­kai­si­aan kus­kaa­vat eivät jätä lap­si­aan sii­hen osta­ril­le sen sijaan, että tun­ke­vat auton­sa sii­hen sump­puun? Kai sitä nyt 200 met­riä voi kävellä. 

  Gegen Dumm­heit kämp­fen Göt­ter selbst vergebens

 19. Lin­jan jat­ka­mi­nen yhden kort­te­lin pää­hän kor­kean asu­kas­ti­hey­den Kos­ke­laan on no-brai­ner. Myös lin­jan “kun­nol­li­nen” jat­ka­mi­nen on sen jäl­keen helpompaa.

  Ehkä niin. Joku kus­tan­nus voi tul­la väliaikaisista/ylimääräisistä kääntösilmukoista.

 20. Hyö­ty oli­si suu­ri, kos­ka muu­tok­sen jäl­keen ykkö­nen pal­ve­li­si parem­min Kos­ke­lan suur­ten ker­ros­ta­lo­jen asuk­kais­ta. Nyt päät­tä­ri on hie­man lii­an kau­ka­na ja aluet­ta pal­ve­lee bus­si 55. Sen pal­ve­lua juu­ri hei­ken­net­tiin ja lin­ja on hidas. 

  55:sen alku­pään asiak­kai­ta on sel­väs­ti käy­tet­ty “poh­ja­kas­sa­na”. Siel­lä pääs­sä asu­vien pal­ve­lu­ta­soa on rajus­ti hei­ken­net­ty jot­ta on voi­tu vas­ta­ta ehkä parem­mak­si poru­kak­si kat­sot­tu­jen yli­opis­toih­mis­ten ja Lii­san­ka­tu­lais­ten tar­pei­siin. Lin­ja pysyy kui­ten­kin kan­nat­ta­va­na kos­ka 65:n ja Val­ti­mon­tien kadun pysä­kit ovat mones­ta paik­kaa juu­ri sen 7 min käve­ly­mat­kan pääs­sä niil­lä alueil­la. Näin kai oli tarkoituskin.

  Ver­rat­tu­na aikaan ennen Kum­pu­lan kiep­piä ja Lii­san­ka­dul­le siir­ty­mis­tä ovat mat­ka-ajat Haka­nie­meen piden­ty­neet 3–15 minuut­tia riip­puen vaih­don onnis­tu­mi­ses­ta, ja kes­kus­taan ripauk­sen vail­le kym­me­nen minuuttia.

 21. Kal­le:
  Rai­tio­vau­nu Munk­ki­vuo­reen on hyvä idea. Toki vaa­ti­nee aika rei­pas­ta tii­vis­tä­mis­tä lii­an tehot­to­mas­ti raken­net­tuun Munkkivuoreen.

  Mota­rin pää­tä­kin tulee miet­tiä uudes­taan. Ainoa jär­ke­vä nyky­te­hok­kuu­del­la on muut­taa Huo­pa­lah­den­tie moottoritieksi.Kaupunkibulevardi vaa­ti­si ensin sen kau­pun­gin rakentamisen. 

  1. Mun­ki­vuo­ri perus­tui prof. O.I. Meur­ma­nin asem­kaa­vaan, jos­sa ide­aa oli nime­no­maan tar­jo­ta tie­tyä väl­jyyt­tä ja valoi­suut­ta asuk­kail­le. Sil­loin myös elet­tin pal­jon enem­män ulko­na: lap­set oli­vat koto­na (äti tai las­ten­hoi­ta­ja hoiti)tai hoi­to­tä­dil­lä hoi­dos­sa ja leik­ki­vät pihal­la. Töö­lön ja kan­ta­kau­pun­gin sel­vä ongel­ma oli pie­nät pihat ja alim­pien auin­ker­ros­ten heik­ko valaistus.

  Hyvin vai­kea kuvi­tel­la, miten alu­eel­le voi enem­män talo­ja ahtaa menet­tä­mät­tä väl­jyy­den tuo­mia etu­ja. Varin­kin kuin muis­tam­me, että täs­sä maas­sa aurin­ko on puo­lil­ta­päi­vin kes­ki­mää­rin 30 asteen kor­keu­del­la, so talo hei­tää kak­si ker­taa kor­keu­ten­sa pitui­sen varjon.

  2) Kes­keis­tä Munk­ki­vou­o­res­sa on, että huol­to- ja psy­kä­köintl­lii­ken­net­tä lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki auto­lii­ken­ne kier­tää pit­kin Ulvi­lan­tie­tä, ja itse asui­na­lue on vapaa lii­ken­teel­tä. Mm. las­ten tur­val­li­suu­den kan­nal­ta täl­lä on mer­ki­tys­tä. Ratik­ka ohjat­tai­siin alu­een kes­kel­le, ja tämä oleel­li­nen etu menetettäisiin.

 22. Mark­ku af Heur­lin: 1. Mun­ki­vuo­ri perus­tui prof. O.I. Meur­ma­nin asem­kaa­vaan, jos­sa ide­aa oli nime­no­maan tar­jo­ta tie­tyä väl­jyyt­tä ja valoi­suut­ta asuk­kail­le. Sil­loin myös elet­tin pal­jon enem­män ulko­na: lap­set oli­vat koto­na (äti tai las­ten­hoi­ta­ja hoiti)tai hoi­to­tä­dil­lä hoi­dos­sa ja leik­ki­vät pihal­la. Töö­lön ja kan­ta­kau­pun­gin sel­vä ongel­ma oli pie­nät pihat ja alim­pien auin­ker­ros­ten heik­ko valaistus.

  Sinä­hän sen sanoit, maa­il­ma oli ennen eri­lai­nen ja oli tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta raken­taa eri­lais­ta ympä­ris­töä. Nyky­päi­vän maa­il­ma on toi­sen­lai­nen. Väis­tä­mä­tön ris­ti­rii­ta on, että kun ratio­naa­li­suus eli vasen aivo­puo­lis­ko sanoo, että pitäi­si pur­kaa van­ha ja raken­taa uut­ta ja toi­mi­vam­paa tilal­le, arvot eli oikea aivo­puo­lis­ko haluai­si sääs­tää kai­ken ole­mas­sa ole­van esteet­ti­sis­tä, his­to­rial­li­sis­ta tms. syis­tä. Miten se kul­tai­nen kes­ki­tiet löy­tyy, onkin vai­kea kysymys.

 23. Mota­rin pää­tä­kin tulee miet­tiä uudes­taan. Ainoa jär­ke­vä nyky­te­hok­kuu­del­la on muut­taa Huo­pa­lah­den­tie moottoritieksi.Kaupunkibulevardi vaa­ti­si ensin sen kau­pun­gin rakentamisen. 

  Kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti komeam­pi saa­pu­mi­nen Hel­sin­kiin oli­si Munk­ki­nie­men puis­to­tie­tä pit­kin. Ehkä lii­ken­ne­mää­riä pitäi­si saa­da vähän vähen­net­tyä ennen kuin sen voi­si toteuttaa 😉

 24. Mark­ku af Heur­lin: Kes­keis­tä Munk­ki­vou­o­res­sa on, että huol­to- ja psy­kä­köintl­lii­ken­net­tä lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki auto­lii­ken­ne kier­tää pit­kin Ulvi­lan­tie­tä, ja itse asui­na­lue on vapaa lii­ken­teel­tä. Mm. las­ten tur­val­li­suu­den kan­nal­ta täl­lä on mer­ki­tys­tä. Ratik­ka ohjat­tai­siin alu­een kes­kel­le, ja tämä oleel­li­nen etu menetettäisiin.

  Tähän kan­taan asian ete­ne­mi­nen vii­mek­si pysäh­tyi 90-luvul­la. Munk­ki­vuo­re­lai­set aset­tui­vat vas­tus­ta­maan rati­kan tuo­mis­ta alu­een keskelle.

  Ehdo­tan, että ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa päät­tä­ri jäte­tään osta­ril­le. Jos asuk­kai­den kan­nat aikaa myö­ten muut­tu­vat jat­kol­le suo­peik­si, jat­ke­taan lin­jaa pari pysäkinväliä.

 25. Mark­ku af Heur­lin:
  2) Kes­keis­tä Munk­ki­vou­o­res­sa on, että huol­to- ja psy­kä­köintl­lii­ken­net­tä lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki auto­lii­ken­ne kier­tää pit­kin Ulvi­lan­tie­tä, ja itse asui­na­lue on vapaa lii­ken­teel­tä. Mm. las­ten tur­val­li­suu­den kan­nal­ta täl­lä on merkitystä.Ratikka ohjat­tai­siin alu­een kes­kel­le, ja tämä oleel­li­nen etu menetettäisiin.

  Rai­tio­tie­hän ei toi­si alu­eel­le raken­ta­mi­sai­kai­sen lii­ken­teen lisäk­si muu­ta lii­ken­net­tä kuin itse lin­ja­lii­ken­teen ja sil­loin täl­löin kul­ke­vat kun­nos­sa­pi­toa­jo­neu­vot (lähin­nä lume­nau­raus- ja ehkä ruo­hon­leik­kuu­ka­lus­ton) ja satun­nai­ses­ti kou­lu­tuk­ses­sa ja tilaus­lii­ken­tees­sä käy­tet­tä­viä vau­nu­ja. Tämän ehto­na on tie­tys­ti se, että polii­ti­kot Hel­sin­gis­sä vaa­ti­vat, että mm. tämä rata on teh­tä­vä aito­na nurmiratana.

  Enkä muu­ten­kaan osaa pitää 10 minuu­tin välein suun­taan­sa kul­ke­vaa rai­tio­vau­nua eri­tyi­se­nä tur­va­li­suus- tai meluon­gel­ma­na, kun­han rataa ei teh­dä nykyi­seen tapaan vai­men­ta­mat­to­ma­na beto­ni­laa­tal­le ja radal­le pää­syä rajoi­te­taan tar­vit­ta­vil­ta osin esim. aitaa­mal­la rata Munk­ki­vuo­ren kou­lun koh­dal­la tar­vit­ta­vil­ta osin varus­ta­mal­la yli­ku­lut varoi­tus­lait­teil­la tai ns. karsinointiratkaisuilla.

 26. Nykyi­set Variot­ra­mit on 24 met­riä pit­kiä. Laa­ja­lah­den­tien koh­dal­la moot­to­ri­tien nykyi­nen pääl­lys­tet­ty alue/alueet on n. 30 met­riä ajo­ra­to­jen kauim­mais­ten reu­no­jen välil­lä. Val­tio­ta­ho ei arvat­ta­vas­ti suos­tu mihin­kään rat­kai­suun, jos­sa yksi kis­koil­ta pudon­nut ratik­ka voi tuk­kia val­ta­tie 1:n hel­pos­ti pit­käk­si aikaa. Ja se puto­aa kis­koil­ta, kun yksi­kin kuor­ma-auto pus­kee kyl­keen. Point­ti­na, että vaik­ka vai­kut­tai­si hel­pol­ta (“siir­re­tään lii­ken­ne­merk­kiä 200m”), tulee­kin mut­kik­kaam­pi ja kal­liim­pi suun­ni­tel­ma. Heti itä­puo­lel­la on val­mii­na “huol­toauk­ko” ajo­ra­to­jen välis­sä, mut­ta län­nem­mäs tar­vi­taan uusi, ja val­mius lii­ken­teen ohjaa­mi­seen kak­si­suun­tai­sek­si toi­sel­le ajoradalle.

 27. Sep­po Vep­sä­läi­nen: Tähän kan­taan asian ete­ne­mi­nen vii­mek­si pysäh­tyi 90-luvul­la. Munk­ki­vuo­re­lai­set aset­tui­vat vas­tus­ta­maan rati­kan tuo­mis­ta alu­een keskelle.

  Ehdo­tan, että ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa päät­tä­ri jäte­tään osta­ril­le. Jos asuk­kai­den kan­nat aikaa myö­ten muut­tu­vat jat­kol­le suo­peik­si, jat­ke­taan lin­jaa pari pysäkinväliä.

  Tätä kut­su­ta­na kan­san­kiell­lä pompottamiseksi.

 28. Vil­le: Sinä­hän sen sanoit, maa­il­ma oli ennen eri­lai­nen ja oli tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta raken­taa eri­lais­ta ympä­ris­töä. Nyky­päi­vän maa­il­ma on toi­sen­lai­nen. Väis­tä­mä­tön ris­ti­rii­ta on, että kun ratio­naa­li­suus eli vasen aivo­puo­lis­ko sanoo, että pitäi­si pur­kaa van­ha ja raken­taa uut­ta ja toi­mi­vam­paa tilal­le, arvot eli oikea aivo­puo­lis­ko haluai­si sääs­tää kai­ken ole­mas­sa ole­van esteet­ti­sis­tä, his­to­rial­li­sis­ta tms. syis­tä. Miten se kul­tai­nen kes­ki­tiet löy­tyy, onkin vai­kea kysymys.

  Ehkä me palaam­me sii­hen — kun­han öljy­va­rat ehty­vät emme­kä yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta läy­dä nil­le kor­vaa­vaa uusiu­tu­vaa ener­gi­aa — että lähel­lä ole­va luon­to on kaik­kien arvok­kain­ta. Ja että ken­ties lat­sen hoi­ta­mi­nen koti­ta­louk­sis­sa* on kai­kis­sa suh­teis­sa edul­li­sin­ta (jos ja kun se on mahdollista).

  Ovat­ko muu­ten v a i n 50 — 60 vuo­ti­aat talot tek­nii­kal­taan van­hen­tu­nei­ta? Ja onko Meur­ma­nin perus­rat­kai­su van­hen­tu­nut? Elän itse oleel­li­ses­ti sama­na­lai­ses­sa 1972 raken­ne­tus­sa ausi­nyh­tei­sös­sä. Ja viih­dyn hyvin. Puis­to­mai­se­maa osaa arvostaa.

  ’ Kir­joi­tin koti­ta­louk­sis­sa en koto­na. Enkä puhu­nut mitään las­ten ja hei­dän hoi­ta­jan­sa väli­ses­tä mah­dol­li­ses­ta peheoi­keu­del­li­ses­ta suhteesta.

 29. Mat­kai­lu avar­taa — var­sin­kin jos esim. majoit­tuu Ber­lii­nin Togo­ka­dul­le, n 4 km pää­hän Alexan­detplatzis­ta. Kol­me­ker­rok­si­sia talo­ja, väl­jyyyt­tä mel­kein kuin Munk­ki­vuo­res­sa. Pai­kal­le kul­ki sekä u‑Bahn(nuhraantunut) rai­to­vau­nu että bus­si. Kuu­lui Län­si-Ber­lii­niin. Nyt lähin­nä turk­ki­lais­ten jne. asut­ta­ma kau­pun­gin­osa. Viihtyisä.

 30. Nak­ki­put­ka: Rai­tio­tie­hän ei toi­si alu­eel­le raken­ta­mi­sai­kai­sen lii­ken­teen lisäk­si muu­ta lii­ken­net­tä kuin itse lin­ja­lii­ken­teen ja sil­loin täl­löin kul­ke­vat kun­nos­sa­pi­toa­jo­neu­vot (lähin­nä lume­nau­raus- ja ehkä ruo­hon­leik­kuu­ka­lus­ton) ja satun­nai­ses­ti kou­lu­tuk­ses­sa ja tilaus­lii­ken­tees­sä käy­tet­tä­viä vau­nu­ja. Tämän ehto­na on tie­tys­ti se, että polii­ti­kot Hel­sin­gis­sä vaa­ti­vat, että mm. tämä rata on teh­tä­vä aito­na nurmiratana.

  Enkä muu­ten­kaan osaa pitää 10 minuu­tin välein suun­taan­sa kul­ke­vaa rai­tio­vau­nua eri­tyi­se­nä tur­va­li­suus- tai meluon­gel­ma­na, kun­han rataa ei teh­dä nykyi­seen tapaan vai­men­ta­mat­to­ma­na beto­ni­laa­tal­le ja radal­le pää­syä rajoi­te­taan tar­vit­ta­vil­ta osin esim. aitaa­mal­la rata Munk­ki­vuo­ren kou­lun koh­dal­la tar­vit­ta­vil­ta osin varus­ta­mal­la yli­ku­lut varoi­tus­lait­teil­la tai ns. karsinointiratkaisuilla.

  Kaik­ki rat­kai­sut mer­kit­se­vät sitä, että Mink­ki­vuo­ren sisäl­lä­ole­va yhte­näi­nen huo­le­ton­ja­la­kul­ku­laue hajo­aa kah­teen. Ratik­ka suun­taan­sa 1o minuu­tis­sa merk­tit­see ratik­kaa ker­ran vii­des­sä minuu­tis­sa ja sitä o n varottava.
  Tie­ten­kin voi­si aja­tel­la sen rati­kan sijoit­ta­mis­ta tunneliin…

 31. Mark­ku af Heur­lin: Ovat­ko muu­ten v a i n 50 – 60 vuo­ti­aat talot tek­nii­kal­taan van­hen­tu­nei­ta? Ja onko Meur­ma­nin perus­rat­kai­su van­hen­tu­nut? Elän itse oleel­li­ses­ti sama­na­lai­ses­sa 1972 raken­ne­tus­sa ausi­nyh­tei­sös­sä. Ja viih­dyn hyvin. Puis­to­mai­se­maa osaa arvostaa.

  Yli 50 vuot­ta van­hat talot alka­vat kai­va­ta put­ki­re­mont­tia ja niis­sä on yleen­sä teh­ty jo ikkuna‑, julkisivu‑, kat­to- ym. remont­tia. 30–50 vuot­ta van­hat ele­ment­ti­ra­ken­tei­set talot ovat tek­ni­ses­ti han­ka­lim­pia, kos­ka eris­tei­tä on niin vähän ja raken­teen vuok­si lisäe­ris­tyk­sen toteut­ta­mi­nen on hankalaa…

  Mör­ris­tä eli Meur­ma­nis­ta puheen ollen, hän teki ase­ma­kaa­van nykyis­tä Tapio­laa var­ten ennen kuin alu­ees­ta jär­jes­tet­tiin Arne Ervin voit­ta­ma ase­ma­kaa­va­kil­pai­lu. Idea­na oli sijoít­taa työ­pai­kat ja asun­not lähel­le toi­si­aan ja vält­tää yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajau­tu­mi­nen. Meur­ma­nin suun­ni­tel­ma oli­si nyky­päi­vän vink­ke­lis­tä ollut vii­saam­pi ja ehkä Espoo koko­nai­suu­des­saan oli­si voi­nut kehit­tyä vähem­män hen­ki­lö­au­toon perus­tu­vak­si kaupungiksi.

 32. Mark­ku af Heur­lin: Ja onko Meur­ma­nin perus­rat­kai­su vanhentunut?

  Van­hen­tu­nees­ta en tie­dä, mut­ta sel­vää on, että Munk­ki­vuo­ren kal­tai­sen rat­kai­sun pal­ve­le­mi­nen jouk­ko­lii­ken­teel­lä on vai­ke­aa. Talo­jen kes­kel­lä ole­va puis­toa­lue on yksin­ker­tai­ses­ti bus­seil­le ja rati­koil­le lii­an laa­ja este. Vas­taa­van voi­si kai suun­ni­tel­la siten, että läh­tö­koh­tai­ses­ti lai­te­taan nur­mi­ra­ta kes­kel­le ja huo­leh­di­taan las­ten tur­val­li­suu­des­ta erik­seen. Auto­ja­han radal­le ei tar­vit­se päästää.

  Munk­ki­vuo­ri on ehkä van­hen­tu­nut sii­nä mie­les­sä, että sen raken­ta­mi­sen jäl­keen Hel­si­gis­sä on asu­mis­väl­jyys suu­ren­tu­nut oleel­li­ses­ti ja samal­la väki­mää­rä kas­va­nut ja kysyn­tää pisaa edel­leen. Tehok­kuus on jää­nyt sijain­tiin näh­den pieneksi.

  1. Munk­ki­vuo­ren rat­kai­su, ympy­rän­muo­toi­nen katu ja sen sisäl­lä puis­to­mai­nen jalan­ku­lua­lue on mitä hie­noin. Nyt se var­maan­kin teh­täi­siin niin, että ympy­rän säde oli­si vähän pie­nem­pi. Minus­ta rati­kan aja­mi­nen tuon ympy­rän hal­ki ei tuhoai­si sitä. Pan­naan rati­kal­le nopeus­ra­joi­tus 30 km/h ja se muut­tuu pal­jon turvallisemmaksi.

 33. Mark­ku af Heur­lin Ja onko Meur­ma­nin perus­rat­kai­su van­hen­tu­nut? Elän itse oleel­li­ses­ti sama­na­lai­ses­sa 1972 raken­ne­tus­sa ausi­nyh­tei­sös­sä. Ja viih­dyn hyvin. Puis­to­mai­se­maa osaa arvostaa. 

  Hyvin saman tyyp­pi­sel­lä mal­lil­la on raken­net­tu aika tuo­rei­ta­kin kau­pun­gi­no­sia vain muu­ta­ma kilo­met­ri Munk­ki­vuor­ta kauemmaksi.

  1995 alkaen kaa­voi­tet­tu Lato­kar­ta­no perus­tuu raken­tee­seen, jos­sa kokoo­ja­ka­dut kier­tä­vät kehä­nä alu­een ulko­reu­nal­la ja kokoo­ja­ka­duil­ta on ainoas­taan päät­ty­viä katu­ja koh­ti alu­een kes­kus­taa. Talo­jen kor­keus pie­ne­nee alu­een kes­kus­taa koh­ti men­täes­sä ja aivan kes­kel­lä ovat jul­ki­set raken­nuk­set, urhei­lu­ken­tät ja laa­ja viheralue.

  http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/041ff8804a1583bcb5dff5b546fc4d01/Viikki_latok_havainne570.jpg?MOD=AJPERES

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.