Sadastuhannes hyväksytty kommentti

Tpyy­luo­man kom­ment­ti 8:04 ket­jus­sa syr­jäy­ty­mi­sen epi­de­mio­lo­gi­aa sai kun­nian olla blo­gin sadas­tu­han­nes kom­ment­ti. Blo­gin kes­kus­te­lu on vil­kas­tu­maan päin koko ajan. Kävi­jä­mää­rien liu­ku­va vuo­si­sum­ma on aset­tu­nut jok­si­kin aikaa noin puo­len­tois­ta mil­joo­nan käyn­nin tasolle.

24 vastausta artikkeliin “Sadastuhannes hyväksytty kommentti”

 1. Kii­tok­set blo­gin pitä­jäl­le ja moderattorille!

  Kiin­nos­ta­vaa ja sivis­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua sel­väs­ti enem­män kuin useim­mis­sa vas­taa­vis­sa. Toi­vot­ta­vas­ti esi­merk­ki levi­ää mihin­kin polii­ti­koi­hin, Suo­mes­sa kes­kus­te­lu­pe­rin­net­tä on syy­tä laajentaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Oli­si­ko kes­kus­te­lua jär­ke­väm­pää siir­tää näi­den artik­ke­lei­den poh­jal­le jono­muo­toon tule­vien kom­ment­tien sijaan johon­kin foorumi-systeemiin?

  Kes­kus­te­lu oikean foo­ru­mioh­jel­mis­ton pääl­lä oli­si ehkä miel­lyt­tä­väm­pää, kun haku­toi­min­not aut­tai­si­vat, vies­tit oli­si­vat muo­kat­ta­vis­sa ja muo­toil­ta­vis­sa parem­min, sekä sivu­tus kat­koi­si vähän pisim­piä vies­ti­ket­ju­ja jne.

  Tiet­ty moi­sen foo­ru­min pys­ty­tys ei ole mikään yksi hii­ren heilautus.

  Tosin uhkaa­vat ne hyvät kom­men­tit huk­kua siel­lä foorumillakin.

  Tai edes joku relaa­tio­mal­li­nen kom­men­toin­ti sys­tee­mi, joka vähän jäsen­täi­si tätä kes­kus­te­lua. Tyyliin:
  http://weblogtoolscollection.com/archives/2009/08/23/wordpress-threaded-comments-the-easy-way/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Joo minua van­taa­lai­se­na kyl­lä suu­res­ti potut­taa, että Osmos­ta ei tul­lut­kaan täl­lä kau­del­laan (tois­tai­sek­si aina­kaan) sosi­aa­li- ja terveysministeriä.

  Että nyt vaan Osmon­kin tulee sanail­la pai­kal­li­sil­le äänäs­tä­jil­leen rati­kois­ta ja sum muis­ta hel­sin­ki­läi­siä puhut­ta­vis­ta ikiai­heis­ta kuten lii­ken­tees­tä — jugend-ker­ros­ta­lo­jen nurkilla.

  STM:n asiat oli­si­vat var­maan­kin pal­jon kiin­nos­ta­vam­pia, kuin ikui­set lin­ju­rei­den ja rati­koi­den aika­tau­lut, mis­sä mis­sä­kin sit­ten hel­sin­ki­läi­set jul­ki­sil­la kulkevatkaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Sepi:
  Oli­si­ko kes­kus­te­lua jär­ke­väm­pää siir­tää näi­den artik­ke­lei­den poh­jal­le jono­muo­toon tule­vien kom­ment­tien sijaan johon­kin foorumi-systeemiin? 

  Vaik­ka foo­ru­meis­sa on puo­len­sa, pidän tääl­lä sii­tä että kom­men­toin­ti pysyy rajoi­tet­tu­na, asial­li­se­na ja sie­det­tä­vän mit­tai­se­na. Eli luet­ta­va­na. Foo­ru­mit leviä­vät hel­pos­ti käsiin eikä nii­tä enää ehdi ja jak­sa seurata.

  Hakea­han tääl­tä voi selai­men haul­la, tai käyt­tä­mäl­lä Googlea, kun vain lisää hakusa­nan perään site:soininvaara.fi

  http://lmgtfy.com/?q=kuntavaalit+site%3Asoininvaara.fi

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Olet­te­ko muu­ten huo­man­neet, että selail­ta­vas­ta lis­tas­ta on hävin­nyt blo­gauk­sia? Ne kui­ten­kin löy­tää haku­toi­min­nol­la, jos tie­tää mitä etsii.

  Onko tämä tar­koi­tuk­sel­lis­ta vai bugaa­ko sivusto?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. ano­nyy­mi:
  Olet­te­ko muu­ten huo­man­neet, että selail­ta­vas­ta lis­tas­ta on hävin­nyt blo­gauk­sia? Ne kui­ten­kin löy­tää haku­toi­min­nol­la, jos tie­tää mitä etsii.

  Onko tämä tar­koi­tuk­sel­lis­ta vai bugaa­ko sivusto?

  Liit­tyi­si­kö näi­hin mobii­li­se­lauson­gel­miin? Vii­me päi­vi­nä aina­kin Syfi­lik­sen (masii­na­na nokia­lai­nen) selai­mel­la on ollut vai­keuk­sia näyt­tää kom­ment­te­ja. Tie­to­ko­neel­ta näky­vät hyvin eri selaimilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Joo, ano­nyy­min havait­se­ma ongel­ma lie­nee todel­li­nen, myös “Oikeal­ta ohi” kir­joi­tus ei enää näy blo­gi­kir­joi­tuk­sia pää­si­vul­la sela­tes­sa aika­jär­jes­tyk­ses­sä taak­se­päin sivu ker­ral­laan. Haku­toi­min­to tämän­kin kir­joi­tuk­sen kui­ten­kin löytää…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Nyt pää­sin käsik­si ongel­maan. Vaih­det­taes­sa sivua, kado­te­taan noin kuusi pos­taus­ta. Täy­ty­nee sel­vit­tä. Tätä ei tapah­du Ipa­dil­la tai sitä ei aina­kaan tapah­du, kun siir­ryn yllä­pi­dos­ta kat­so­maan sivustoa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Jotain selain­hänk­sää täs­sä on var­maan ollut kos­ka jos­kus kun klik­kaa oikean lai­dan “vii­mei­set kom­men­tit” niin ne eivät ole­kaan vii­mei­set, jot­ka taas saa näky­viin selaa­mal­la esil­le ko. teks­tin pää­si­vul­ta ja sit­ten klik­kaa­mal­la “77 kommenttia”

  Bit­ti­maa­il­man ihmeitä.…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.