Asuntokaupan leimavero on hölmö keksintö

Hal­li­tus­puo­lu­een kan­san­edus­ta­ja­na olen tie­tys­ti aja­mas­sa läpi hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä, vaik­ka se ei aina ole­kaan niin haus­kaa. Koa­li­tio­hal­li­tuk­sis­sa elä­mä on täl­lais­ta. Tie­dän, että tämä tulee aiheut­ta­maan pro­tes­toin­tia, mut­ta mie­les­tä­ni maa­ta ei voi­si hal­li­ta, jos hal­li­tus­puo­lu­eet eivät pys­tyi­si teke­mään kom­pro­mis­se­ja kes­ke­nään ja aja­maan niis­tä läpi myös itse­ään kiu­kut­ta­vat asiat.

Minua kiu­kut­taa juu­ri nyt asun­to­kau­pan varain­siir­to­ve­ro. Sen osal­ta hal­li­tus esit­tää vero­poh­jan tii­vis­tä­mis­tä niin, että myös asun­non muka­na seu­raa­vas­ta lai­nao­suu­des­ta pitää mak­saa veroa, mikä sinän­sä on perus­tel­tua, ja vero­kan­nan nos­ta­mis­ta 1,6 pro­sen­tis­ta 2,0 prosenttiin. 

Asun­to­kau­pan varain­siir­to­ve­ro perus­tuu iki­van­haan lei­ma­ve­roon, joka taas juon­taa ajal­ta, jol­loin mitään jär­ke­vää vero­poh­jaa ei ollut ja val­tion tulo­jen kerää­mi­sek­si kek­sit­tiin mitä hul­lun­ku­ri­sim­pia pis­te­ve­ro­ja. Jos varain­siir­to­ve­ro pitäi­si kek­siä nyt, se jäi­si kek­si­mät­tä. Koko veros­sa ei ole mitään järkeä.

Onko asun­non vaih­ta­mi­nen jokin hai­ta­ke, jota pitäi­si verot­taa maas­sa, jos­sa aika-ajoin mak­se­taan toi­saal­ta muut­toa­vus­tuk­sia? Veros­ta on sel­vää hait­taa, kos­ka se jar­rut­taa asun­non vaih­ta­mis­ta ja on siten osal­taan pitä­mäs­sä asun­to­kan­taa epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­sa käy­tös­sä ja esi­mer­kik­si piden­tä­mäs­sä työ­mat­ko­ja. Se, että mer­ki­tys ei ole rat­kai­se­van suu­ri, ei ole mikään perus­te etu­mer­kil­tään vää­rän­suun­tai­sel­le kannustimelle.

Koko vero pitäi­si pois­taa ja kerä­tä samat verot omis­tusa­su­mi­ses­ta muu­ta kaut­ta. Tätä veroa parem­pia vero­ja on run­saas­ti, sel­lai­sia­kin, joi­den vai­ku­tus käyt­täy­ty­mi­seen on oikeansuuntainen.

57 vastausta artikkeliin “Asuntokaupan leimavero on hölmö keksintö”

 1. Ongel­man juu­ri on kui­ten­kin koko­nai­suu­des­saan lii­an kor­kea veroas­te. Se taas juon­taa alkun­sa käsis­tä läh­te­neis­tä sosi­aa­li- ja ter­veys­me­nois­ta. Kol­mas mer­ki­tyk­sel­li­nen menoe­rä on kou­lu­tus. Muil­la menoe­ril­lä ei ole todel­li­suu­des­sa mitään mer­ki­tys­tä koko­nai­suu­den kannalta.

  Olen osit­tain samaa miel­tä, että asun­non vaih­don verot­ta­mi­nen ei ole jär­ke­vää koko­nai­suu­den kan­nal­ta. On kui­ten­kin pal­jon mui­ta vero­ja, jot­ka aiheut­ta­vat enem­män vahin­koa: pää­oma­ve­ro­tus koko­nai­suu­te­na, säh­kö­ve­ro, polt­toai­ne­ve­rot ylei­sem­min, auto­ve­ro jne…

 2. Koh­tuul­lis­ta oli­si, että pörs­sio­sak­keil­la, osak­keil­la, kiin­teis­töil­lä yms. oli­si sama varain­siir­to­ve­ro. (~0%)

 3. Asun­to­kau­a­pas­sa on kak­si varain­siir­to­ve­ro­kan­taa riip­puen sii­tä, onko kysees­sä osa­ke­kaup­pa vai kiinteistökauppa.

  Varain­siir­to­ve­ro on yksi kus­tan­nus. Suu­rem­pi kuin kui­ten­kin väli­tys­palk­kio, yleen­sä veroi­neen n 3–4 % kauppasummasta.

  1. Väli­tys­palk­kion mak­sa­mi­nen ker­ros­ta­loa­sun­nos­ta on ihan höl­möä. Myy­mäl­lä asun­non pari pro­sent­tia nor­mia hal­vel­la saa sen hel­pos­ti kau­pak­si ja vie­lä on voi­tol­la. Jokin omin­ta­kei­nen oma­ko­ti­ta­lo­vi­ris­tys kes­kel­lä ei mitään on asia erikseen.

 4. Olen ihan samaa miel­tä! Ja varain­siir­to­ve­ro ei ole mer­ki­tyk­se­tön ollen­kaan. Esi­mer­kik­si nuo­ril­le tai kes­ki­tu­loi­sil­le asun­non­vaih­ta­jil­le varain­siir­to­ve­ro on iso menoe­rä asun­non­han­kin­nas­sa. Kenel­lä on 2000–5000€ sii­nä tilan­tees­sa yli­mää­räis­tä, jota ei saa edes pan­kis­ta lai­na­na. Lisäk­si asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen vai­kus­tus on pal­jon pie­nem­pi etu. Ehdo­tan­kin että molem­mat voi­si poistaa.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Väli­tys­palk­kion mak­sa­mi­nen ker­ros­ta­loa­sun­nos­ta on ihan höl­möä. Myy­mäl­lä asun­non pari pro­sent­tia nor­mia hal­vel­la saa sen hel­pos­ti kau­pak­si ja vie­lä on voi­tol­la. Jokin omin­ta­kei­nen oma­ko­ti­ta­lo­vi­ris­tys kes­kel­lä ei mitään on asia erikseen.

  Niin­hän sitä moni kuvittelee…

 6. Oli­si hyö­dyl­li­sem­pää jat­kaa kes­kus­te­lua, jos tie­täi­si varasn­siir­to­ve­ro­jen nykyi­sen tuo­ton ja mer­ki­tyk­sen bud­je­tis­sa. En hel­pol­la löy­tä­nyt mitään Tilas­to­kes­kuk­sen sivuilta.

  1. Vie­lä hyö­dyl­li­sem­pää oli­si kes­kus­tel­la myös yleis­hyö­dyl­lis­ten yhdis­tys­ten kiin­teis­tö­ve­ros­ta. Täl­lai­sia yhdis­tyk­siä on var­sin­kin maa­seu­dul­la, jos­sa esim. kyläyh­dis­tyk­set omis­ta­vat kylä­ta­lot, van­han kou­lun, tai nuo­ri­so­seu­ran- tai enti­sen työ­väen­ta­lon ja toi­mi­vat niis­sä. Ne pitä­vät kylän vilk­kaas­sa liik­kees­sä ja ihmi­set kiin­nos­tu­nei­na asuin­pai­kas­taan. Vähen­tä­vät siis esim. kun­nan muut­to­tap­pio­ta. Kiin­teis­tö­ve­ro, joka kun­nan talou­den kan­nal­ta on var­sin pie­ni, mut­ta yhdis­tyk­sel­le rasi­te, kos­ka yhdis­tys­ten toi­min­ta ei tapah­du lii­ke­pe­ri­aat­teel­la, vaan toi­min­ta on koko­naan vapaa­eh­toi­suu­den aja­tuk­sen varas­sa. Näin kun­ta taval­laan “syö omaa lei­pään­sä”, sil­lä kiin­teis­tö­ve­ro, on iso hidas­te yhdis­tyk­sel­le, vaik­ka kun­nan kuk­ka­ros­sa näyt­tää pie­nel­tä. Jois­sa­kin kun­nis­sa kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0%, joka kui­ten­kin hyö­dyt­tää kun­tia enem­män, kuin mitä yhdis­tys mak­sai­si kiin­teis­tö­ve­roa. Val­tuus­ton kan­nat­tai­si tosis­saan aja­tel­la rasit­tai­si­ko yhdis­tyk­siä kysei­sel­lä pie­nel­lä tulol­la, vai hyö­dyt­täi­si­kö nii­den toi­min­nan hel­pot­ta­mi­sel­la kun­nan todel­lis­ta asu­mis­viih­tyi­syyt­tä. Aja­tuk­set kun­nan parhaaksi!

   1. Jois­sa­kin kun­nis­sa kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0%

    Ei voi olla. Kiin­teis­tö­ve­ro­po­ro­sen­til­la on lain vati­ma alaraja.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Ei voi olla. Kiin­teis­tö­ve­ro­po­ro­sen­til­la on lain vati­ma alaraja.

    Olet täl­lä ker­taa vää­räs­sä. Tai oikeas­sa, jos tar­koi­tat, että lain mukai­nen ala­ra­ja on 0 % tuos­sa tapauk­ses­sa — sil­lä nor­maa­lit ala­ra­jat eivät tuos­sa vii­ta­tus­sa poik­keus­ta­pauk­ses­sa päde. Vuon­na 1998 sää­de­tyn Kiin­teis­tö­ve­ro­lain 13 a §:n mukaan yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön omis­ta­man raken­nuk­sen ja sen maa­poh­jan kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin koh­dal­la ylei­set kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin ala­ra­jat eivät ole voi­mas­sa, vaan kun­ta saa päät­tää nii­den vero­tuk­ses­ta vapaam­min. Sii­nä pykä­läs­sä on sel­ko­kie­li­ses­ti vie­lä erik­seen sanot­tu kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tin voi­van olla 0 % yleis­hyö­dyl­li­sil­le yhdis­tyk­sil­le: “Täs­sä pykä­läs­sä tar­koi­te­tun kiin­teis­tön kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tik­si voi­daan mää­rä­tä myös 0,00.”
    https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920654#L3P13a

 7. Varain­siir­to­ve­ro aiheut­taa kit­kaa eten­kin kiin­teis­töis­sä tilan­tees­sa, jos­sa asuk­kaat tar­vit­si­si­vat muu­ta­mak­si vuo­dek­si enem­män huo­nei­ta, mutat las­ten len­net­tyä pesäs­tä oli­si­vat val­mii­ta tyy­ty­mään pie­nem­pään asun­toon. Esi­mer­kik­si: ole­te­taan että per­he asuu 250 000 euron talos­sa ja tar­vit­si­si kak­si huo­net­ta lisää. 20 lisä­ne­liö­tä sai­si osta­mal­la sen ver­ran suu­rem­man, mut­ta muu­ten saman­lai­sen talon naa­pu­ris­ta. Ole­te­taan neliö­hin­nak­si 2000 euroa. Lisä­ra­han tar­ve peri­aat­tees­sa on siis 40 000 euroa. Kui­ten­kin 4% varain­siir­to­ve­ro on mak­set­ta­va 290 keur kaup­pa­sum­mas­ta eli 11 600 euroa. Jos asuk­kaat vie­lä osta­vat myö­hem­min enti­sen asun­ton­sa takai­sin, on sii­tä­kin mak­set­ta­va varain­siir­to­ve­roa 10 000 euroa.
  On siis tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa laa­jen­taa taloa, vaik­ka se joh­tai­si epä­käy­tän­nöl­li­seen ja tule­viin tar­pei­siin näh­den tar­peet­to­man suu­reen asun­toon. Ei tämä mate­ma­tiik­ka kan­nus­ta myös­kään asun­non vaih­toa parem­min sijait­se­vaan – varain­siir­to­ve­ron hin­nal­la kul­kee pit­kään pitem­pää työmatkaa.

 8. Osa­mo osaa var­maan selit­tää, mik­si alle 40-vuo­ti­aat on vapau­tet­tu ensia­sun­non varain­siir­to­ve­ros­ta? Tai mik­si iäk­kääm­pää ensia­sun­non osta­jaa koh­del­laan täs­sä epä­ta­sa-arvoi­ses­ti? Ensia­sun­to omis­tusa­sun­to­na on kui­ten­kin aika suu­ri sijoi­tus ja kaik­ki yli­mää­räi­nen rasit­taa iäkästäkin.

  Tuos­sa­kin voi lisäk­si kik­kail­la osta­mal­la yksi ensia­sun­to ilman vsv:a yhden nimiin ja sit­ten paris­kun­nan toi­nen ostaa seuraavan.

 9. Toki myös asun­to­bis­nek­ses­sä pitää olla vero — arvon­li­sä­ve­ro sen­tään oli­si ehkä liikaa.

 10. Jos varain­siir­to­ve­ro pitäi­si kek­siä nyt, se jäi­si kek­si­mät­tä. Koko veros­sa ei ole mitään järkeä.

  Ei suin­kaan. Var­mas­ti joku sen kek­si­si ja tar­mok­kaas­ti ajai­si tätä rik­kai­siin koh­dis­tu­vaa veroa. Kyl­lä­hän nyt­kin kehi­tel­lään uusia Robin Hood ‑vero­ja, esi­mer­kik­si finans­sit­ran­sak­tio­ve­ro­ja, jot­ka ovat vähin­tään yhtä höl­mö­jä, tai saat­ta­vat sivu­vai­ku­tus­ten­sa takia olla vie­lä­kin haitallisempia.

 11. Mitäs, eikös ole hyvä hil­li­tä spu­ku­la­tii­vis­ta asun­to­kaup­paa vero­tuk­sen kei­noin, samal­la saa­daan rahaa hyvin­voin­nin val­tiol­li­seen edistämiseen. 

  Ai niin, tosi­aan, eihän mikään lama ole kos­kaan alka­nut asuntokuplasta.

  Oikeas­ti todel­li­nen ongel­ma on täy­sin jär­jet­tö­mäk­si pai­su­nut jul­ki­nen sek­to­ri joka tar­vit­see ravin­nok­seen kai­ken mitä suin­kin vain irti saa ja aika pal­jon päälle.

  Ette­kös te jopa sää­tä­neet lisä­ve­ron kaik­kein soli­da­ri­sim­mil­le kansalaisille?

  Verai­lun vuok­si, mak­san Sveit­sis­sä pit­käl­ti yli 100kE vuo­si­tu­lois­ta veroa noin puo­let Hel­sin­gin kun­nal­lis­ve­ros­ta, siis sisäl­täen kylä‑, kanttoni‑, val­tion- ja palo­kun­ta­ve­rot. Vii­mei­sis­tä pää­see eroon liit­ty­mäl­lä vapaapalokuntaan.

  Pal­ve­luis­sa ja infras­sa ei ole eroa, aina­kaan Suo­men hyväksi.

 12. Varain­siir­to­ve­ron pois­tos­ta tule­van vero­ker­ty­mä­au­kon voi pai­ka­ta vaik­ka pois­ta­mal­la asun­to­lai­no­jen kor­ko­vä­hen­nyk­sen ja vero­ker­ty­mä tai­taa sii­nä jo kas­vaa­kin melkoisesti.

 13. Ode:

  Asun­to­kau­pan varain­siir­to­ve­ro perus­tuu iki­van­haan lei­ma­ve­roon, joka taas juon­taa ajal­ta, jol­loin mitään jär­ke­vää vero­poh­jaa ei ollut ja val­tion tulo­jen kerää­mi­sek­si kek­sit­tiin mitä hul­lun­ku­ri­sim­pia pis­te­ve­ro­ja. Jos varain­siir­to­ve­ro pitäi­si kek­siä nyt, se jäi­si kek­si­mät­tä. Koko veros­sa ei ole mitään järkeä.

  Ja kui­ten­kin olet ihan hil­jaa oman­kin puo­lu­ee­si toi­min­nas­ta varain­siir­to­ve­ron laa­jen­ta­mi­sek­si myös arvo­pa­pe­ri­kaup­paan (rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ro). Ehdo­te­tun rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron aiheut­ta­ma lisä­kus­tan­nus pel­käs­tään suo­ma­lai­sel­le työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäl­le on yli 500 mil­joo­naa euroa vuodessa.

  No eivät työ­elä­keyh­tiöt tuo­ta tie­ten­kään tule mak­sa­maan, vaan siir­tä­vät kau­pan­käyn­nin pöl­väs­tien veroa­lu­een ulko­puo­lel­le, joten lop­pu­tu­lok­se­na on vain Hel­sin­gin pörs­sin lopun alku. Ja veron tuot­to ei tie­ten­kään ole kuin minimaalinen.

  Rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ro oli­si tie­tys­ti toi­mi­va, jos se oli­si glo­baa­li. Nykyi­nen ehdo­tus n. 10 euro­maan veros­ta on ihan puh­das­ta tyh­myyt­tä (ja popu­lis­mia, yri­te­tään käyt­tää hyväk­si kan­san pyhää pankkivihaa).

 14. hup­sis:
  Mitäs, eikös ole hyvä hil­li­tä spu­ku­la­tii­vis­ta asun­to­kaup­paa vero­tuk­sen kei­noin, samal­la saa­daan rahaa hyvin­voin­nin val­tiol­li­seen edistämiseen. 

  On. Sen nimi on kiin­teis­tö­ve­ro. Sil­lä saa­daan huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi ja tasai­sem­pi vero­poh­ja, ja sen kier­tä­mi­nen on kovin vai­ke­aa. Ainoa varal­li­suus­ve­ro, joka koh­tuu­del­la toimii.

  Tran­sak­tiois­ta verot­ta­mi­nen estää asun­to­jen liik­ku­mis­ta ja vai­keut­taa oikean asun­non pää­ty­mis­tä oikeal­le hen­ki­löl­le. Kiin­teis­tös­tä verot­ta­mi­nen taas edis­tää sitä, että asun­to­ja pide­tään jär­ke­väs­sä käytössä.

 15. hup­sis:
  ‘snip’
  Oikeas­ti todel­li­nen ongel­ma on täy­sin jär­jet­tö­mäk­si pai­su­nut jul­ki­nen sek­to­ri joka tar­vit­see ravin­nok­seen kai­ken mitä suin­kin vain irti saa ja aika pal­jon päälle.
  ‘snip’

  Ei muu­ta kuin jul­ki­nen sek­to­ri verol­le sitten!

 16. Andy:
  Olen ihan samaa miel­tä! Ja varain­siir­to­ve­ro ei ole mer­ki­tyk­se­tön ollen­kaan. Esi­mer­kik­si nuo­ril­le tai kes­ki­tu­loi­sil­le asun­non­vaih­ta­jil­le varain­siir­to­ve­ro on iso menoe­rä asun­non­han­kin­nas­sa. Kenel­lä on 2000–5000€ sii­nä tilan­tees­sa yli­mää­räis­tä, jota ei saa edes pan­kis­ta lai­na­na. Lisäk­si asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nyk­sen vai­kus­tus on pal­jon pie­nem­pi etu. Ehdo­tan­kin että molem­mat voi­si poistaa.

  Jos näin on asia, on varain­siir­to­ve­ros­sa jotain hyvää­kin. Asun­toa ei pidä ostaa, jos oma talous ei anna varain­siir­to­ve­ron ver­ran perik­si. Äärim­mil­leen veny­vä lai­nan­ot­to hait­taa ratio­naa­li­sia ja varo­vai­sia, sääs­tä­mi­seen tai­pu­vai­sia ihmi­siä asun­nois­ta kil­pail­taes­sa ja suo­sii oppor­tu­nis­te­ja ja sun mui­ta tilan­tee­seen heit­täy­ty­jiä, jot­ka venyt­tä­vät osto­ky­kyn­sä ääri­lai­naa­mi­sel­la mui­den yli.

 17. hup­sis: Ai niin, tosi­aan, eihän mikään lama ole kos­kaan alka­nut asuntokuplasta.

  Täl­lai­set tran­sak­tio­ve­rot vain ruok­ki­vat asun­to­kuplia. Yli­hin­tais­ta asun­to ei ole niin kan­nat­ta­vaa myy­dä varain­siir­to­ve­ron takia.

 18. ARA:n tilas­tos­sa nor­maa­le­ja tuet­tu­ja vuo­kra-asun­to­ja on käy­nis­ty­nyt tänä vuon­na 106 asun­toa ! (PKS, 30.9. tilanne)
  Jos olen oikein hal­li­tuk­sen esi­tys­tä ja uuti­soin­tia tul­kin­nut, niin vero koh­dis­tuu eri­tyi­ses­ti vuo­kra-asun­toin­ves­toin­tei­hin, jois­sa vakiin­tu­nees­sa nyky­käy­tän­nös­sä vel­kao­suu­det ovat kor­kei­ta. Jos pää­oman tuot­to­vaa­ti­muk­set eivät muu­tu niin uusiin vuo­kriin tulee auto­maa­ti­ses­ti vajaan 2% taso­kor­jaus tai pää­oma ohjau­tuu vaih­toeh­toi­siin sijoituksiin.
  Onhan toki 100 uut­ta vuo­kra-asun­toa mil­joo­nan asuk­kaan kas­va­val­la kau­pun­ki­seu­dul­la niin hyvä luku, että hom­maa kan­nat­taa vähän jarruttaakkin.

 19. Koko vero pitäi­si pois­taa ja kerä­tä samat verot omis­tusa­su­mi­ses­ta muu­ta kaut­ta. Tätä veroa parem­pia vero­ja on run­saas­ti, sel­lai­sia­kin, joi­den vai­ku­tus käyt­täy­ty­mi­seen on oikeansuuntainen.”

  Kii­ka­ris­sa lie­nee taas täl­lä blo­gil­la jos­kus aiem­min­kin esiin­ty­nyt aja­tus omas­sa asun­nos­sa asu­mi­sen vero­tuk­ses­ta. Tie­tys­tä näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na sii­nä vie­dään oikeus omaan tupaan, kun hen­ki­lö­koh­tai­sen talou­den kan­nal­ta lop­pu­tu­los oli­si omis­tusa­su­mi­sen ja kau­pun­gin vuo­kra-asun­non väli­muo­to. Jos ostat asun­non niin mak­sat veroa joka on pie­nem­pi kuin vuokra.

  Omis­tusa­sun­non hank­ki­neen ihmi­sen näkö­kul­mas­ta tämä oli­si ihan sama kuin jos kau­pun­ki alkai­si periä pien­tä vuo­kraa asun­nos­ta, johon on ensin lai­tet­tu elä­män mit­taan ker­ty­neet säästöt.

  Vaik­ka varain­siir­to­ve­ros­sa ei ole jär­keä niin aina­kaan se ei louk­kaa ihmi­sen perus­oi­keuk­sia. Moni suo­ma­lai­nen kokee perus­oi­keu­dek­seen, että työl­lä ja sääs­tä­mi­sel­lä on mah­dol­lis­ta hank­kia oma tupa, jos­ta ei mak­se­ta muu­ta kuin sen yllä­pi­don aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ja mah­dol­li­nen ton­tin vuo­kra. Verot­ta­kaa sit­ten vaik­ka säh­köä ja läm­mi­tys­tä jos halu­taan saa­da ihmi­set käyt­täy­ty­mään ekologisemmin.

 20. Mitäs jos kun­nil­le jär­kät­täi­si asunnonmyynti-monopoli.Kaavoitusmonopolihan on osoit­tau­tu­nut lois­ta­vak­si raha­sam­mok­si suur­ten raken­nus-ja gryn­de­ri­liik­kei­den omis­ta­jil­le. Kun­nal­ta pitäi­si saa­da lupa asun­non myy­mi­seen, mikä oli­si käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta, joten ainoa tapa pääs­tä käm­päs­tä eroon oli­si myy­dä se kun­nal­le hal­val­la. Kun­ta myi­si sit­ten eteen­päin ansi­tul­la suu­rel­la voi­tol­la. Rahaa ehkä ker­tyi­si veron­mak­sa­jil­le, vähän aikaa, kun­nes lob­ba­rit sai­si fik­sat­tua raha­vir­rat oikei­siin uomiin.

 21. Sep­po: Omis­tusa­sun­non hank­ki­neen ihmi­sen näkö­kul­mas­ta tämä oli­si ihan sama kuin jos kau­pun­ki alkai­si periä pien­tä vuo­kraa asun­nos­ta, johon on ensin lai­tet­tu elä­män mit­taan ker­ty­neet säästöt.

  Asun­to­tu­lon vero­tuk­sel­la taso­tet­tai­siin sitä että jos oman asun­non sijas­ta elä­män aika­na ker­ty­neet sääs­töt lait­taa pank­ki­ti­lil­le, pan­kin mak­sa­mas­ta koros­ta peri­tään läh­de­ve­ro­na 28 %. Tai jos pank­ki­ti­lin sijas­ta sääs­tää vaik­ka osak­kei­siin, osin­ko- ja osak­kei­den myyn­ti­voi­tot ovat 28% pää­oma­ve­ron alaisia. 

  Elik­kä asun­to­tu­lo­na pitäi­si verot­taa asun­non osto­hin­nan suu­rui­sen tal­le­tuk­sen korois­ta perit­tä­vää läh­de­ve­roa vastaavasti. 

  Esim 200 000 euron asun­to, vuo­den tal­le­tus­kor­ko 1%, asun­to­tu­lo oli­si 560 euroa. Osuus­kau­pan edus­ta­jis­ton jäse­nil­lä tuo tal­le­tus­kor­ko oli­si tie­tys­ti 4–5 %, ja asun­to­tu­lo vas­taa­vas­ti rei­lut 2000 euroa.

 22. ant­ti:
  ‘snip’
  Elik­kä asun­to­tu­lo­na pitäi­si verot­taa asun­non osto­hin­nan suu­rui­sen tal­le­tuk­sen korois­ta perit­tä­vää läh­de­ve­roa vastaavasti.
  ‘snip’

  Juu­ri näin! Täs­mäl­leen. Ja perin­tä myös samal­la taval­la kuin läh­de­ve­ros­sa: mak­sa­ja pidät­tää tulos­ta veron.

 23. KKK: Täl­lai­set tran­sak­tio­ve­rot vain ruok­ki­vat asun­to­kuplia. Yli­hin­tais­ta asun­to ei ole niin kan­nat­ta­vaa myy­dä varain­siir­to­ve­ron takia.

  Niin kuin­ka päin se menikään?
  Asun­to­kau­pan verot­ta­mi­nen siis lisää hin­taa ja jar­rut­taa kaup­paa ja se taas kas­vat­taa kuplaa?
  Ja yli­hin­tai­sen asun­non myyn­ti ei ole kan­nat­ta­vaa — ilmei­ses­ti siis ali­hin­tai­sen asun­non myyn­ti on tuot­toi­sam­paa? Kei­not­te­lu siis siir­tyy ali­hin­tai­siin asuntoihin?

 24. Vero­vir­rat yleen­sä­kin pitäi­si ottaa kriit­ti­seen tar­kas­te­luun. Varain­siir­to­ve­ro­kin menee val­tiol­le eikä kun­nal­le tai maakunnalle.

  Suo­men val­tio tai­taa kerä­tä verot kes­ki­te­tym­min kuin mikään muu val­tio Län­si-Euroo­pas­sa. Poh­jois­mais­sa verot mak­se­taan kun­nil­le ja maakunnille.

  Ihmis­ten ja yri­tys­ten mak­sa­mien tulo- ja arvo­li­sä­ve­ro­jen ym. vero­jen mää­rit­te­ly ja kerää­mi­nen pitäi­si olla seu­dul­lis­ta ja vero­jen pitäi­si myös jää­dä asuinseuduille. 

  Val­tiol­le pitäi­si riit­tää eri­lai­set val­tio­ta­son tarif­fit ja mak­sut, joi­ta mak­su­ja se nyky­ään perii joka käänteessä.

  Nykyi­nen jär­jes­tel­mä on tsaa­rin­ai­kai­nen. Alu­eel­li­nen raha kier­tää val­tion kirs­tun kaut­ta. Mitä kaik­kea kum­mal­lis­ta sii­tä seuraakin.

 25. Kyl­lä­hän se asun­to­kau­pan vero todel­la on höl­mö kek­sin­tö — täs­mäl­leen yhtä höl­mö (ja saman­lai­nen) kuin arvonlisävero.

 26. Rai­mo K: Niin kuin­ka päin se menikään?Asuntokaupan verot­ta­mi­nen siis lisää hin­taa ja jar­rut­taa kaup­paa ja se taas kas­vat­taa kuplaa?Ja yli­hin­tai­sen asun­non myyn­ti ei ole kan­nat­ta­vaa – ilmei­ses­ti siis ali­hin­tai­sen asun­non myyn­ti on tuot­toi­sam­paa? Kei­not­te­lu siis siir­tyy ali­hin­tai­siin asuntoihin?

  Kei­not­te­li­ja pyr­kii yleen­sä myy­mään yli­hin­tai­sia asun­to­ja ja osta­maan ali­hin­tai­sia. Täl­lai­nen toi­min­ta hil­lit­see kuplien syn­ty­mis­tä. Tran­sak­tio­ve­ro ei kan­nus­taa täl­lai­seen toi­min­taan. Sama pätee osakekauppaan.

 27. Kiin­teis­töis­tä (esim. omakotitalo)varainsiirtovero on vie­lä pal­jon suu­rem­pi kuin asun­to-osak­keis­sa, muis­taak­se­ni 4 %.

 28. Arvon­li­sä­ve­ro on ainoa, joka täs­sä här­les­sis­sä jää henkiin.”

  Eli tar­koit­taa­ko, että kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa on takoi­tus, että tulo- ja yhtei­sö­ve­rot kerä­tään ja ne jää­vät alueille?

  Jos näin on niin kehi­tys on oikea.

 29. ant­ti: Asun­to­tu­lon vero­tuk­sel­la taso­tet­tai­siin sitä että jos oman asun­non sijas­ta elä­män aika­na ker­ty­neet sääs­töt lait­taa pankkitilille,

  Mik­si sitä pitäi­si tasoit­taa juu­ri tuo­hon verrattuna?

  Jota­kuin­kin yhtä perus­tel­lus­ti voi­si tasoit­taa vero­ja ver­ra­ten sii­hen, että oman asun­non sijas­ta elä­män aika­na ker­ty­neil­lä sääs­töil­lä ostaa marl­bo­roa ja kos­sua ja säi­löö krop­paan­sa. Sii­nä­hän val­tiol­le mak­set­ta­vien vero­jen osuus on nyky­ään vie­lä pal­jon korkeampi.

  Tai voi­si kysyä, että mik­si yli­pää­tään ihmi­sil­lä saa olla vero­tuk­sen jäl­keen verot­to­mia net­to­tu­lo­ja? Nehän lisää­vät tuloe­ro­ja, kulu­tus­ta ja ympä­ris­tön kuormitusta.

 30. KKK: Kei­not­te­li­ja pyr­kii yleen­sä myy­mään yli­hin­tai­sia asun­to­ja ja osta­maan ali­hin­tai­sia. Täl­lai­nen toi­min­ta hil­lit­see kuplien syntymistä.
  ‘snip’

  Tämä sel­vä: yli­hin­taan myy­mi­nen siis hil­lit­see hin­to­jen nousua.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Arvon­li­sä­ve­ro on ainoa, joka täs­sä här­les­sis­sä jää henkiin.

  Här­les­si on minul­le tun­te­ma­ton talous­tie­teel­li­nen ter­mi, mut­ta olet var­maan havain­nut, että myös arvon­li­sä­ve­ro rajoit­taa kau­pan­käyn­tiä ja supis­taa kau­pan vaa­ti­mat­to­mia kat­tei­ta, joten myös se on höl­mö kek­sin­tö, jos­ta tuli­si luopua.
  Käteen jää oikeas­taan vain: verot val­tion maksettaviksi!

 32. Rai­mo K: Tämä sel­vä: yli­hin­taan myy­mi­nen siis hil­lit­see hin­to­jen nousua. 

  Osta­mi­nen nos­taa hin­ta­ta­soa ja myy­mi­nen las­kee sitä, noin pää­piir­teis­sään. Sik­si kei­not­te­lu (kit­kat­to­mas­ti toi­mi­vil­la täy­del­li­sil­lä mark­ki­noil­la, ja kun kai­kil­la toi­mi­joil­la on käy­tet­tä­vis­sä sama täy­del­li­nen ereh­ty­mä­tön infor­maa­tio mark­ki­noi­den tilas­ta) loi­ven­taa sekä hin­to­jen las­kua että nii­den nousua.

 33. Rai­mo K: Här­les­si on minul­le tun­te­ma­ton talous­tie­teel­li­nen ter­mi, mut­ta olet var­maan havain­nut, että myös arvon­li­sä­ve­ro rajoit­taa kau­pan­käyn­tiä ja supis­taa kau­pan vaa­ti­mat­to­mia kat­tei­ta, joten myös se on höl­mö kek­sin­tö, jos­ta tuli­si luopua.
  Käteen jää oikeas­taan vain: verot val­tion maksettaviksi!

  tun­te­ma­ton ter­mi minul­le­kin. Asun­to­kau­pan varain­siir­to­ve­ro ja alv. ovat kui­ten­kin oleel­li­ses­ti kak­si eri asi­aa. Aika­naan asun­non raken­ta­mi­ses­ta ja kor­jai­luis­ta mak­se­tut alvit ovat sisäl­lä asun­non arvos­sa. Tämä varain­siir­to­ve­ro sen sijaan vain han­ka­loit­taa kau­pan­te­koa, eli vaih­ta­mis­ta kul­le­kin par­hai­ten sopi­vaan asun­toon. Varain­siir­to­ve­ro aiheut­taa aika mer­kit­tä­vän osan muut­to­kus­tan­nuk­sis­ta. Tyh­mä vero, soi­si pois­tet­ta­van. Joku aiem­pi kom­men­taat­to­ri oli ehdot­ta­nut tämän ohel­la pois­tet­ta­vak­si myös asun­to­lai­nan vero­vä­hen­nyk­siä. Vaik­ka tämä nyt muu­ta­man poten­ti­aa­li­sen suo­si­tuk­sen vähen­tää­kin, niin erin­omai­nen aja­tus sekin.

  1. Här­les­si on tun­te­ma­ton ter­mi myös minul­le. Sen sijaan Ipa­din sana-arvaus näyt­tää sen tun­te­van. Yri­tin kir­joit­taa häs­lin­ki, mut­ta IPad halusi muut­taa sen ensin muo­toon HS, sit­ten Härs­ki sit­ten Hel­sin­ki ja sit­ten tuo outo Här­les­si. Se meni vahin­gos­sa läpi.

 34. ant­ti: Asun­to­tu­lon vero­tuk­sel­la taso­tet­tai­siin sitä että jos oman asun­non sijas­ta elä­män aika­na ker­ty­neet sääs­töt lait­taa pank­ki­ti­lil­le, pan­kin mak­sa­mas­ta koros­ta peri­tään läh­de­ve­ro­na 28 %. Tai jos pank­ki­ti­lin sijas­ta sääs­tää vaik­ka osak­kei­siin, osin­ko- ja osak­kei­den myyn­ti­voi­tot ovat 28% pää­oma­ve­ron alaisia. 

  Elik­kä asun­to­tu­lo­na pitäi­si verot­taa asun­non osto­hin­nan suu­rui­sen tal­le­tuk­sen korois­ta perit­tä­vää läh­de­ve­roa vastaavasti.

  Esim 200 000 euron asun­to, vuo­den tal­le­tus­kor­ko 1%, asun­to­tu­lo oli­si 560 euroa. Osuus­kau­pan edus­ta­jis­ton jäse­nil­lä tuo tal­le­tus­kor­ko oli­si tie­tys­ti 4–5 %, ja asun­to­tu­lo vas­taa­vas­ti rei­lut 2000 euroa.

  Yri­tän ymmär­tää mikä tämä asun­to­tu­lon perus­tee­na ole­va tal­le­tus­kor­ko on (en ole kaup­pa­tie­tei­li­jä). Se ei voi­ne olla sidot­tu mihin­kään pank­ki­tal­le­tus­ten kor­koon (esim euri­bor) eikä myös­kään poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä saa­tu pro­sent­ti, kos­ka sil­loin roko­tet­tai­siin tosi pahas­ti nii­tä omis­tusa­su­jia, jot­ka asu­vat alu­eel­la, jos­sa asun­to­jen hin­nat tip­pu­vat. Muut­to­lii­ke pois muut­to­tap­pio­pai­kois­ta kiih­tyi­si kei­no­te­koi­ses­ti ja tun­ku hyvien veron­mak­sa­jien asui­na­lueil­le kiih­tyi­si. Segre­goi­tu­mi­sen ris­ki on mel­koi­nen, eikä sitä voi­ne koko­naan tor­jua raken­ta­mal­la HITA­Se­ja ympä­ri merenrantoja.

  Ainoa oikeu­den­mu­kai­nen tal­le­tus­kor­ko lie­nee asun­non arvon­nousu. Las­ket­tai­siin­ko tämä saman kau­pun­gin­osan kes­kiar­vo­na? Se voi jois­sain tapauk­sis­sa olla hyvin­kin har­haan­joh­ta­vaa, mut­ta todel­li­sen arvon­nousun sel­vit­tä­mi­nen edel­lyt­täi­si että kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä käy ker­ran vuo­des­sa arvioi­mas­sa arvon.

  Oli miten oli, niin kuin­ka käy kun asun­to­mark­ki­nat not­kah­ta­vat? Sai­sim­me­ko takai­sin asun­to­tu­los­ta mak­sa­miam­me veroja?

  Yksi var­sin tär­keä omi­nai­suus hyväl­le verol­le on vero­tu­lo­jen enna­koi­ta­vuus ja sta­bii­lius. Asun­to­jen hinn­an­nousuun sidot­tu vero­tus on täs­sä mie­les­sä pal­jon huo­nom­pi kuin varain­siir­to­ve­ro. Hinn­an­nousus­ta riip­pu­ma­ton vero taas tekee oman kodin osta­mi­ses­ta mel­koi­sen ris­ki­si­joi­tuk­sen ja voi ohja­ta eri aluei­den sosi­aa­li­sia raken­tei­ta sel­lai­siin suun­tiin, jot­ka täs­sä­kin blo­gis­sa on näh­ty ongelmana.

  Minul­ta on voi­nut jää­dä jotain huo­maa­mat­ta. Oli­si hyvä ymmär­tää tämä asun­to­tu­lon vero­tus asia, kun sitä välil­lä väläy­tel­lään täl­lä blogilla.

 35. Ensin­nä­kin olen ihan samaa miel­tä, että kysei­nen vero on tyh­mä ja se oli­si jär­ke­vää pois­taa. Kri­ti­soi­sin kui­ten­kin sitä aja­tus­ta, että sii­nä, että asian pitää olla “hai­ta­ke”, jot­ta sil­le oli­si perus­teet vero­tuk­ses­sa. Täl­lä het­kel­lä var­maan yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa vero­tu­lois­ta tulee asiois­ta, jot­ka eivät ole hai­tak­kei­ta (ansiotulo‑, pää­oma­tu­lo- ja arvonlisävero). 

  Mut­ta jos siis asu­mi­ses­ta halu­taan verot­taa, niin minus­ta oli­si jär­ke­vää koh­dis­taa se tasai­ses­ti kaik­kiin asu­jiin ja pois­taa asun­to­lai­nan kor­ko­vä­hen­nys ja nos­taa kiin­teis­tö­ve­roa sen sijaan, että roko­te­taan nii­tä, joi­den on syys­tä tai toi­ses­ta vaih­det­ta­va asuntoa.

 36. Kum­ma hin­ku joil­la­kin verot­taa asu­mis­ta, ei kai se Suo­mes­sa niin hal­paa ole?
  Jos ja kun verot­taa halu­taan, vero­tet­ta­koon sil­loin kuin arvon­nousut yms. rea­li­soi­tu­vat eli myyn­ti­ta­pah­tu­mas­sa. Varain­siir­to­ve­ro on yksi tapa, myyn­ti­voi­ton vero­tus on toinen.
  Jos vero­te­taan vain asu­mis­ta, rei­lua on kut­sua sitä oikeal­la nimel­lä, sehän on asun­toon koh­dis­tu­va varal­li­suus­ve­ro — ja kiin­teis­tö­ve­ro hoi­taa jo tämän asian, kun­han saa­daan vero­tusar­vot vas­taa­maan käy­piä arvoja.

 37. Varain­siir­to­ve­rol­la on sama vai­ku­tus kuin kiin­teis­tö­ve­rol­la: Se alen­taa asun­non hintaa.

  Ilman veroa asun­non hin­ta oliis veron ver­ran kalliimpi.

  Ihmis­ten mak­su­ky­ky ei muu­tu oli veroa tai ei.

 38. Ehdo­te­tun rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron aiheut­ta­ma lisä­kus­tan­nus pel­käs­tään suo­ma­lai­sel­le työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäl­le on yli 500 mil­joo­naa euroa vuodessa.”

  Kala­jut­tu­ja, Bjar­ne Kal­lis las­ki todel­li­sen kulu­vai­ku­tuk­sen elä­ke­va­kuut­su­ytiöi­den ilmoit­ta­mien luku­jen poh­jal­ta ja sai sum­mak­si 100 miljoonaa.

  Ja todel­lis­ta sum­maa ei kukaan tiedä,koska vero on vie­lä valmistelussa.

  Ja jos kai­ken ehdok­si pis­te­tään kaik­kien hyväk­syn­tä niin eipä maa­il­mas­sa kye­tä sopi­maan mis­tään milloinkaan

 39. lii­an vanha:

  “Ehdo­te­tun rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron aiheut­ta­ma lisä­kus­tan­nus pel­käs­tään suo­ma­lai­sel­le työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäl­le on yli 500 mil­joo­naa euroa vuodessa.”

  Kala­jut­tu­ja, Bjar­ne Kal­lis las­ki todel­li­sen kulu­vai­ku­tuk­sen elä­ke­va­kuut­su­ytiöi­den ilmoit­ta­mien luku­jen poh­jal­ta ja sai sum­mak­si 100 miljoonaa. 

  Just joo, Bjar­nen las­kel­ma osoit­taa, että hän ei ole luke­nut elä­keyh­tiöi­den tie­do­tet­ta asias­ta eikä ymmär­rä ollen­kaan mis­sä nii­den sijoi­tuk­set ovat.

  Kal­lik­sen las­kel­ma poh­jau­tui Hel­sin­gin pörs­sin osa­ke­kau­pan volyy­miin. Elä­keyh­tiöi­den vuo­sit­tai­sis­ta tran­sak­tiois­ta val­tao­sa teh­dään ihan muu­al­la. Suu­rin volyy­mi tulee kor­ko ja valuut­ta­si­joi­tus­ten ja nii­den suo­jaa­mi­sen kaut­ta. Käy­tet­ty­jä instru­ment­te­ja ei edes notee­ra­ta Hel­sin­gis­sä. (tuo 500 mil­joo­nan kus­tan­nus tuli­si siis pää­asias­sa Frank­fur­tis­ta ja muis­ta Euroo­pan isois­ta pörsseistä).

  On aika rajua puhet­ta enti­sel­tä kan­san­edus­ta­jal­ta väit­tää, että laki­sää­teis­tä toi­min­taa hoi­ta­vat elä­keyh­tiöt valeh­te­li­si­vat jul­ki­suu­des­sa niin­kin tri­vi­aa­lis­ti tar­kis­tet­ta­vas­ta asias­ta kuin arvo­pa­pe­ri- ja joh­dan­nais­kaup­pan­sa volyymi.

 40. Elä­keyh­tiöt valeh­te­li­si­vat jul­ki­suu­des­sa niin­kin tri­vi­aa­lis­ti tar­kis­tet­ta­vas­ta asias­ta”. Tuo oli Pekal­ta hyvä kommentti.

 41. Ja alla Lii­an Van­hal­le vie­lä läh­de (Työ­elä­ke­va­kuut­ta­jat TELA) ja lai­naus (vähän luo­tet­ta­vam­pi kuin ex.edustaja Bjar­ne Kal­lik­sen blo­gi) rahoi­tus­mark­ki­na­ve­ron n. 500 mil­joo­nan kus­tan­nuk­ses­ta eläkejärjestelmälle.

  Mitä kus­tan­nuk­sia vero aiheut­tai­si työ­elä­ke­va­kuut­ta­jil­le ja mihin kus­tan­nus­ten las­kel­mat perustuvat?

  Rahoi­tus­mark­ki­na­ve­roa perit­täi­siin osak­keil­la, jouk­ko­vel­ka­kir­joil­la, sijoi­tus- ja yri­tys­to­dis­tuk­sil­la ja joh­dan­nai­sil­la käy­tä­väs­tä kau­pas­ta. Työ­elä­ke­si­joi­tuk­sis­ta veron kus­tan­nus oli­si arviom­me mukaan 450–530 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Las­kel­ma perus­tuu työ­elä­ke­va­kuut­ta­jien vii­me vuo­den kau­pan­käyn­tiin. Vaik­ka arvio perus­tuu vii­me vuo­teen, suu­ruus­luok­ka oli­si sama vuo­sit­tai­ses­ta vaih­te­lus­ta huolimatta.

  Sum­mas­ta työ­elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiöi­den osuus oli­si arviol­ta 350–400 mil­joo­naa euroa. Lisäk­si ker­ty­mä muil­ta työ­elä­ke­va­kuut­ta­jil­ta eli elä­ke­sää­tiöil­tä, kas­soil­ta, Meri­mie­se­lä­ke­kas­sal­ta, Maa­ta­lous­yrit­tä­jien elä­ke­lai­tok­sel­ta ja jul­kis­ten alo­jen työ­elä­ke­va­kuut­ta­jil­ta oli­si arviol­ta 100–130 mil­joo­naa euroa.

  Las­kel­mat perus­tu­vat sii­hen, että suu­rim­mat jäse­nem­me ovat käy­neet läpi vii­me vuo­den kaik­ki todel­li­set teke­män­sä kau­pat, ostot ja myyn­nit, kaup­pa kau­pal­ta. Täl­lä tavoin on käy­ty läpi noin 2/3 koko työ­elä­kea­lan sijoi­tus­va­ral­li­suu­des­ta. Pie­nim­pien jäsen­tem­me osal­ta sum­mat on arvioi­tu läpi­käy­dyn kan­nan perus­teel­la. Lisäk­si on arvioi­tu nii­den kau­pan­käyn­ti­mää­rien ole­van suh­tees­sa varal­li­suu­teen jon­kin ver­ran pie­nem­mät kuin suur­ten toi­mi­joi­den. Arvio perus­tuu sii­hen, että samat kau­pat teh­täi­siin veros­ta huolimatta.”

  link­ki Telan sivuille:
  http://www.tela.fi/rahoitusmarkkinavero#1_mik%C3%A4

 42. Kai ne ovat las­ke­neet sen­kin, mitä palk­ka­ve­ro, ALV ja kiin­teis­tö­ve­ro elä­keyh­tiöil­le mak­sa­vat? Niin, ja asun­to­kau­pan leimavero.

 43. Yksi työ­elä­keyh­tiön kave­ri, joi­ta tun­nen aika lail­la, ker­toi, että hei­dän mie­les­tään joh­ta­jien asun­not ovat koh­tuu­hin­tai­sia Suo­mes­sa. Kaik­ki muu on ihan #&”!?+*:n kal­lis­ta, min­kä takia he läh­te­vät Ruot­siin tai Tans­kaan, jot­ka ovat euro­mais­ta par­haim­mas­sa kun­nos­sa, mikä joh­tuu sii­tä, että niis­sä on öljyä, vai miten se nyt oli…No joka tapauk­ses­sa ne läh­tee vähän äkkiä.

 44. Lii­an van­ha:
  Ja todel­lis­ta sum­maa ei kukaan tiedä,koska vero on vie­lä valmistelussa.

  Tie­ten­kään kukaan ei sum­maa tie­dä, kos­ka on päi­vän­sel­vää että oli­pa se sum­ma mitä tahan­sa, se on niin suu­ri että aivan tasan var­mas­ti vai­kut­taa vero­tet­ta­vien toi­min­taan siten, että vält­tä­vät veroa niin pal­jon kuin voi­vat taval­la tai toi­sel­la. Ihan ensi­hä­tään työ­elä­keyh­tiöt voi­vat yksin­ker­tai­ses­ti tiput­taa kau­pan­käyn­nin volyy­mit vaik­ka puo­leen aikai­sem­mas­ta. Toi­sek­si, kun puh­taan sadois­ta mil­joo­nis­ta, niin sii­nä tulee kyl­lä nopeas­ti veron kier­tä­mi­sek­si teh­dyt mel­koi­set­kin viri­tyk­set erin­omai­sen kannattaviksi.

  Esi­mer­kik­si eikö ole päi­vän­sel­vää, että siir­tä­mäl­lä fyr­kat vaik­ka­pa Ruot­siin, vält­tää suu­rim­man osan veros­ta? Jos elä­keyh­tiö siir­tää rahan­sa vaik­ka­pa ruot­sa­lai­seen rahas­toon, niin se mak­saa sii­tä tran­sak­tio­ve­ron. Ruot­sa­lai­set sit­ten hoi­ta­vat sal­kun vei­vaa­mi­sen, eivät­kä mak­sa mitään. Jos elä­keyh­tiä vei­vaa itse, se mak­saa joki­ki­ses­tä tran­sak­tios­ta sen veron. 

  Sama jut­tu suo­ma­lai­sil­la rahas­toil­la. Edes taval­li­sen pien­si­joit­ta­jan ei ole enää mitään jär­keä ostaa suo­ma­lai­sia rahas­to­ja, jot­ka jou­tu­vat pulit­ta­maan veron jokai­ses­ta kau­pas­taan. Samal­la vai­val­la voi ostaa suo­raan ruotsalaisia/tanskalaisia rahas­to­ja kos­ka pan­kit tule­vat nii­tä aivan var­mas­ti tar­joa­maan, tai­taa olla jo nyt tar­jol­la vaik­ka mitä vaihtoehtoja.

  Jos tämä vero tuli­si toi­mi­maan täl­lä tavoin, niin se on kyl­lä nau­ret­ta­van help­po kiertää.

 45. Sylt­ty: Sama jut­tu suo­ma­lai­sil­la rahas­toil­la. Edes taval­li­sen pien­si­joit­ta­jan ei ole enää mitään jär­keä ostaa suo­ma­lai­sia rahas­to­ja, jot­ka jou­tu­vat pulit­ta­maan veron jokai­ses­ta kaupastaan. 

  Tuo perus­tuu tie­tys­ti ole­tuk­seen, että jokai­nen sal­kun­hoi­ta­jan teke­mä kaup­pa, kaup­po­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta, paran­taa odo­tusar­voi­ses­ti sal­kun ris­ki/­tuot­to-omi­nai­suuk­sia. Tuos­ta on toi­sen­lai­sia­kin näke­myk­siä. Jol­lei kenel­lä­kään muul­la, niin minulla.

 46. tcrown: Tuo perus­tuu tie­tys­ti ole­tuk­seen, että jokai­nen sal­kun­hoi­ta­jan teke­mä kaup­pa, kaup­po­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta, paran­taa odo­tusar­voi­ses­ti sal­kun ris­ki/­tuot­to-omi­nai­suuk­sia. Tuos­ta on toi­sen­lai­sia­kin näke­myk­siä. Jol­lei kenel­lä­kään muul­la, niin minulla.

  Mihin logiik­kaan tämä nyt perustuu?

  Tie­ten­kään sal­kun­hoi­ta­jat eivät ole täy­del­li­siä ja ole aina oikeas­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta on aika omi­tuis­ta olet­taa, että sal­kun­hoi­ta­jien kau­pan­käyn­tiä vähen­tä­mäl­lä ja kal­liim­mak­si teke­mäl­lä sal­kun­hoi­to joten­kin para­nee, tai edes pysyy yhtä hyvänä.

  Kun kit­kaa teh­dään tar­koi­tuk­sel­la, joku sen kit­kan jou­tuu mak­sa­maan. Se joku on asia­kas. Siis esi­mer­kik­si eläkesäästäjä.

 47. tcrown: Tuo perus­tuu tie­tys­ti ole­tuk­seen, että jokai­nen sal­kun­hoi­ta­jan teke­mä kaup­pa, kaup­po­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta, paran­taa odo­tusar­voi­ses­ti sal­kun ris­ki/­tuot­to-omi­nai­suuk­sia.

  Täl­lä ei oikeas­taan ole mitään mer­ki­tys­tä, kos­ka poh­jois­mai­sen pan­kin ei ole mitään jär­keä olla tar­joa­mat­ta Ruot­siin sijoit­tu­via rahas­to­ja ja kovas­ti mai­nos­taa, että hank­ki­kaa näi­tä älkää­kä nii­tä suo­ma­lais­ten kil­pai­li­joi­den yli­ve­ro­tet­tu­ja rahastoja. 

  Esi­mer­kik­si Selig­so­nil­la var­maan mie­ti­tään jo, min­kä­lai­sil­la vip­pas­kons­teil­la saa­daan rahas­tot sijoi­tet­tua kaik­kial­le muu­al­le kuin Suomeen.

 48. Täy­sin nau­ret­ta­va tilan­ne, että per­heel­li­sel­le muut­ta­jal­le varal­li­suus­ve­ro edus­taa sitä kaik­kein suu­rin­ta muuttokustannusta.

  Samaan aikaan val­tio antaa yli­pit­kis­tä työ­mat­kois­ta eri­lai­sia vero­vä­hen­nyk­siä eli tukee sitä, että ihmi­set asu­vat mah­dol­li­sim­man pit­käl­lä työ­pai­kas­taan sen sijaan, että vaih­tai­si­vat asun­toa työ­ti­lan­teen muuttuessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.