Vaaliohjelmaani: Kruunuvuorenrannan ratikkasilta on toteutettava

Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan suun­ni­tel­tu ratik­ka­sil­ta on toteu­tet­ta­va niin, että yhteys on ole­mas­sa sii­nä vai­hees­sa, kun alu­eel­la alkaa muut­taa mer­kit­tä­väs­ti asuk­kai­ta. Ratik­kayh­tey­den kans­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulee kan­ta­kau­pun­gin jat­ke, ilman ratik­kayh­teyt­tä syr­jäi­nen lähiö.

Kos­ka sil­ta on kal­lis ja kos­ka kau­pun­gil­la on rahaa vähän, Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan toteut­ta­mis­ta var­ten tulee perus­taa kun­nal­li­nen lii­ke­lai­tos, jon­ka tasee­seen Hel­sin­ki siir­tää maa­omai­suu­ten­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa. Lii­ke­lai­tos rahoit­taa lai­na­ra­hal­la sekä sil­lan että muun infra­struk­tuu­rin alu­eel­la – ei kui­ten­kaan vesi‑, viemäri‑, eikä säh­kö­verk­koa, kos­ke nii­den rahoit­ta­mi­seen on omat orga­ni­saa­tion­sa.  Lai­nan se mak­saa maa­omai­suu­den tuot­ta­mil­la tuloil­la joko myy­mäl­lä tai vuo­kraa­mal­la tont­te­ja. Sil­lan rahoit­ta­mi­nen maa­omai­suu­den tuot­ta­mil­la tuloil­la on perus­tel­tua, kos­ka sil­lan ansiois­ta maa­omai­suu­den arvo nousee enem­män kuin sil­lan vaa­ti­mat 200 mil­joo­naa euroa. Kun lii­ke­lai­tos on saa­nut mak­se­tuk­si vel­kan­sa, se puretaan.

Lii­ke­lai­tos huo­leh­tii vain hank­kei­den rahoi­tuk­ses­ta, se ei pää­tä kaa­vois­ta eikä nou­da­tet­ta­vis­ta ton­tin­luo­vu­tuk­sen periaatteista.

Kuin­ka kau­ka­na on Kruunuvuorenranta

&

 

(Klik­kaa kuva suu­rem­mak­si)

Sanoin val­tuus­tos­sa, että aja­tus hylä­tä sil­tayh­teys Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan ja hoi­taa lii­ken­ne lii­tyn­tä­bus­seil­la Hert­to­nie­men met­roa­se­man kaut­ta siir­tää Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan lii­ken­teel­li­ses­ti jon­ne­kin Kor­son etäi­syy­del­le keskustasta.

Olin vää­räs­sä. Kor­soon pää­see pal­jon nopeammin.

Ohes­sa HSL:n tar­joa­ma kart­ta mat­ka-ajas­ta Ase­ma-aukiol­ta. Otin ase­ma-aukion ollak­se­ni ystä­väl­li­nen tuol­le met­ro- ja lii­tyn­tä­bus­si­vaih­toeh­dol­le. Toki se on ystä­väl­li­nen myös Korsolle.

Nykyi­sin lii­tyn­tä­bus­seil­la mat­ka ase­ma-aukiol­ta Laa­ja­sa­loon kes­tää 50 – 59 minuut­tia. Samas­sa ajas­sa mui­hin suun­tiin pää­see todel­la pitkälle.

67 vastausta artikkeliin “Vaaliohjelmaani: Kruunuvuorenrannan ratikkasilta on toteutettava”

 1. Ratik­ka­sil­ta toteu­te­taan ennem­min tai myö­hem­min. Kes­keis­tä on, dii­la­taan­ko arvok­kaat ton­tit ensin raken­nus­liik­keil­le huo­no­jen yhteyk­sien mukai­sel­la ali­hin­nal­la. Kuu­lo­pu­hei­den mukaan täs­sä on myös seli­tys sil­lan vii­väs­ty­mi­sel­le ja epävarmuudelle.

 2. Jäte­tään koko sil­ta raken­ta­mat­ta, sil­loin maan arvo ei nouse tur­han kor­keal­le ja meil­lä on mah­dol­li­suus saa­da koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja hyväl­le pai­kal­le Hel­sin­kiin. Tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti KSV:n on osoi­tet­ta­va vas­taa­va mää­rä koh­tuu­hin­tai­seen asun­to­tuo­tan­too sopi­vaa maa­ta ja vel­voit­taa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan ton­tin­luo­vus­tuseh­dois­sa gryn­de­rit raken­ta­maan ensin nuo koh­tuu­hin­tai­set asunnot.

  Vih­rei­den poli­tiik­ka ajaa kai­ken asun­to­tuo­tan­non kal­leim­piin asun­toi­hin ja sitä kaut­ta vaan lisää autois­tu­mis­ta kun vain rik­kail­la on varaa noi­hin asun­toi­hin (ja rik­kaat myös autoi­le­vat enem­män) ja toi­saal­ta kes­ki­tu­loi­set pako­te­taan muut­ta­maan Nur­mi­jär­vel­le kah­den auton louk­kuun. Vih­rei­den kau­niit puheet koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen osal­ta ovat taas ker­ran sitä itseään

 3. No onko Vuo­saa­ri Osmon mie­les­tä peri­fe­ri­aa kun se sijait­see ”kor­son mat­kan” pääs­sä Rau­ta­tie­a­se­mal­ta. Aurin­ko­lah­des­sa, kuten ei Kruu­nu­vuo­ren­ran­na­sa­kaan asun­to­jen hin­taa ei mää­ri­tä etäi­syys Kol­men sepän pat­saal­ta, sen mää­rit­tää merenranta.
  Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta ei kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti ole osa kan­ta­kau­pun­kia, se Laa­ja­sa­lon kylä. Seu­raa­va­na hie­rar­kias­sa on Hert­to­nie­men kes­kus­tan oma­va­rai­sek­si kehit­ty­vä keskus.
  Laa­ja­sa­lo­lai­sia, kuten ei kulos­aa­re­lai­sai­kaan pidä kiusa­ta lii­tyn­tä­bus­sil­la, niil­le pitää jär­jes­tää suo­ra nons­top-run­ko­lin­ja Hert­to­nie­men kes­kus­tan ja Sör­näis­ten ran­ta­tien kaut­ta Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Nivel­bus­sit voi maa­la­ta orans­sil­la, ja kut­sua jär­jes­tel­mää vaik­ka ”hybri­di­met­rok­si”. Metro/liityntäbussijärjestelmään ei pidä suh­tau­tua tue­han ortodoksisesti.
  Orwel­li­lai­ses­ti ”Kruunu”sillaksi nimet­ty mega­lo­maa­ni­nen beto­ni­tur­ha­ke tuhoai­si kilo­met­ri­kau­pal­la paras­ta Hel­sin­ki­läis­tä saaristomaisemaa.

  1. Aurin­ko­lah­ti on hyvä vas­ti­ne sii­tä, mitä täs­tä Kokoo­muk­sen kumi­pyö­räk­ruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulisi.
   Halu­taan parempaa.

 4. Heh, KariS:llä Mat­ti Van­has­mais­ta logiik­kaa. Mik­sei saman­tien raken­ne­ta val­miik­si homei­sia asun­to­ja? Sil­lä­kin taval­la saa­daan kämp­pien hin­to­ja alas.

 5. Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti Oden rahoi­tus­mal­lia, jot­tei sil­ta jää teke­mät­tä! Nyt on muu­ten Lai­tu­ris­sa Kam­pis­sa esil­lä Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta-näyt­te­ly. Sen mukaan ensim­mäis­ten talo­jen raken­ta­mi­nen alkai­si jo ensi vuon­na, joten kii­ret­tä pitää sil­lan kanssa.

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Aurin­ko­lah­ti on hyvä vas­ti­ne sii­tä, mitä täs­tä Kokoo­muk­sen kumi­pyö­räk­ruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulisi. 

  Vähän argu­men­toi­dum­pi vas­taus Osmo, kii­tos! Tar­koi­tat­ko kumi­pyö­ril­lä Laajasalon/ Kruu­nu­vuo­ren koh­dal­la ehdot­ta­maa­ni hybridimetroa.

 7. KariS: Jäte­tään koko sil­ta raken­ta­mat­ta, sil­loin maan arvo ei nouse tur­han kor­keal­le ja meil­lä on mah­dol­li­suus saa­da koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja hyväl­le pai­kal­le Helsinkiin.

  Asun­to­jen ylei­seen hin­ta­ta­soon ei vai­ku­ta kuin kysyn­nän ja tar­jon­nan suh­de, ei jon­kun yksit­täi­sen kau­pun­gin­osan tahal­li­nen ram­paut­ta­mi­nen pus­sin­pe­räk­si, jos­sa asu­taan vain pakos­ta. Tar­jon­nan mak­si­moi­mi­nen edel­lyt­tää tii­viyt­tä, joka puo­les­taan edel­lyt­tää kil­pai­lu­ky­kyis­tä joukkoliikennettä.

  Huo­noa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta on jo tar­peek­si, ei raken­ne­ta sitä enää lisää.

  1. Jari V: Asun­to­jen ylei­seen hin­ta­ta­soon ei vai­ku­ta kuin kysyn­nän ja tar­jon­nan suh­de, ei jon­kun yksit­täi­sen kau­pun­gin­osan tahal­li­nen ram­paut­ta­mi­nen pus­sin­pe­räk­si, jos­sa asu­taan vain pakos­ta. Tar­jon­nan mak­si­moi­mi­nen edel­lyt­tää tii­viyt­tä, joka puo­les­taan edel­lyt­tää kil­pai­lu­ky­kyis­tä joukkoliikennettä.

   Huo­noa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta on jo tar­peek­si, ei raken­ne­ta sitä enää lisää.

   Tuo sil­ta tuho­aa koko Laa­ja­sa­lon. Käy­tän­nös­sä koko lii­kun­ta­puis­to tuho­taan ja nii­den lähel­lä ole­vat viheralueet.

   1. olof: Höps.

    Kyl­lä se tuho­aa. Se hävit­tää koko lii­kun­ta­puis­ton käy­tän­nös­sä sekä sen ympä­röi­vän viheralueen.

 8. EeroN:
  Heh, KariS:llä Mat­ti Van­has­mais­ta logiik­kaa. Mik­sei saman­tien raken­ne­ta val­miik­si homei­sia asun­to­ja? Sil­lä­kin taval­la saa­daan kämp­pien hin­to­ja alas.

  Logiik­ka on sii­nä, että Osmon ehdo­tus nos­taa asun­to­jen hin­taa, ei nii­den toteu­tus­kus­tan­nuk­sia. Siis gryn­de­rit saa­vat parem­man hin­nan, ja kau­pun­ki saa keplo­tel­tua itsel­leen tuon sil­lan kus­tan­nuk­set. Häviä­jä on taas ker­ran asunnontarvitsijat. 

  Näki­sin mie­lel­lä­ni edes jos­kus vih­reil­tä­kin ihmis­ten todel­li­sis­ta tar­peis­ta läh­te­vän asun­to­po­liit­ti­sen ehdo­tuk­sen, nyt Osmo­kin toi­mii kuin kau­pun­gin vir­ka­mie­het, koet­taen mak­si­moi­da kau­pun­gin ja gryn­de­rei­den väli­sen sym­bioo­sin mah­dol­lis­ta­man asun­to­jen hin­nan vedätyksen. 

  En siis vas­tus­ta sil­taa, mut­ta enne­kuin se teh­dään tulee var­mis­taa, että jon­ne­kin päin Hel­sin­kiä (Kehä ykkö­sen sisäl­le) syn­tyy myös kes­ki- ja pie­ni­tu­loi­sil­le mah­dol­li­suuk­sia hank­kia asun­to­ja. Nii­tä ihmi­set tar­vit­se­vat, ei näi­tä huip­pu­kal­lii­ta meri­nä­kö­ala eliittialueita.

  1. KariS: Logiik­ka on sii­nä, että Osmon ehdo­tus nos­taa asun­to­jen hin­taa, ei nii­den toteutuskustannuksia.

   Niin, kun niis­tä asun­nois­ta tulee *parem­pia*.

   Kuten Ode jos­kus ehdot­ti, asun­nois­ta saa­daan kyl­lä koh­tuu­hin­tai­sia, kun nii­den etuo­veen asen­ne­taan tun­nin vii­veel­lä avau­tu­va aika­luk­ko (täl­lai­nen ei ole edes kal­lis…). Täl­löin hyväl­lä­kin pai­kal­la ole­vaan asun­toon pää­si­si yhtä hitaas­ti kuin vähän huo­nom­mal­la­kin pai­kal­la, eikä sii­tä asun­nos­ta kan­nat­tai­si mak­saa enem­pää kuin jos se sijait­si­si tun­nin mat­kan päässä.

   Tai sit­ten asun­nois­ta voi­si jät­tää kyl­py­huo­neet pois ja kor­va­ta ne koko talon yhtei­sel­lä kyl­py­huo­neel­la. Jos ves­sois­ta­kin teh­täi­siin huo­neis­to­koh­tais­ten sijai­ses­ti yksi per ker­ros, niin kyl­lä sekin jos­sain näki­si. Nämä toi­men­pi­teet las­ki­si­vat asun­to­jen hin­to­jen lisäk­si jopa nii­den raken­nus­kus­tan­nuk­sia. Kun jätet­täi­siin vie­lä asun­to­koh­tai­set vesi­joh­dot pois, niin saa­tai­siin todel­la­kin koh­tuu­hin­tais­ta asumista.

 9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Aurin­ko­lah­ti on hyvä vas­ti­ne sii­tä, mitä täs­tä Kokoo­muk­sen kumi­pyö­räk­ruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulisi.
  Halu­taan parempaa.

  Taas näkyy tuo Osmon har­ras­ta­ma yli­mie­li­syys itäis­tä Hel­sin­kiä koh­taan. Aurin­ko­lah­ti on alle kilo­met­rin etäi­syy­del­lä Met­roa­se­mas­ta, siis juu­ri sitä mitä tar­vi­taan. Rai­deyh­teyk­sin varus­tet­tua koh­tuu­hin­tais­ta asun­to­tar­jon­taa. Se vaan sat­tuu ole­maan idäs­sä, siis naut­tii vih­rei­den halveksuntaa.

  1. Ei Aurin­ko­lah­des­sa ole mitään muu­ta vikaa kuin että se on lähiö. Se yri­tet­tiin teh­dä niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta kor­jaa­maan Erk­ki Heik­ko­sen aikaan­san­nok­sia Vuosaaressa.
   Kokoo­muk­sen kumi­pyö­riin perus­tu­vas­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tuli­si yhtä haluttu.
   Lähiöis­sä­kään ei ole muu­ta vikaa kuin että nii­tä on jo tar­peek­si ja kan­ta­kau­pun­kia taas on lii­an vähän. Tämä notee­ra­taan asun­to­mark­ki­noil­la joka sun­nun­tai. Sik­si pn parem­pi teh­dä Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta kan­ta­kau­pun­gin jat­ke eikä syr­jäis­tä lähiötä.

 10. Sen lau­tan ongel­ma on noin päh­ki­nän­kuo­res­sa että sil­le ei ole edes mal­le­ja kidut­ta­mal­la saa­tu juu­ri mat­kus­ta­jia. Mikä joh­tuu sii­tä että se nyt vaan on hidas mat­kus­ta­jan kan­nal­ta. Vii­mei­sin tulos tai­si olla että laut­ta on hyö­ty­kus­tan­nuk­sel­taan nega­tii­vi­nen, virs­tan­pyl­väs tuo­kin kau­pun­kim­me suunnitelussa.

 11. Laut­ta kul­kee ran­nas­ta ran­taan ja sen kus­tan­nuk­siin on las­ket­ta­va myös lii­tyn­tä­lii­ken­ne laut­ta­ran­taan kum­mas­sa­kin pääs­sä. Laut­ta­mat­ka on vaih­dol­li­nen kum­mas­sa­kin pääs­sä. Kau­pun­gin talous­ar­vio pal­jas­taa, että sil­taa ei ole tulos­sa, han­ke on seu­raa­va­na nel­jä­nä vuo­te­na saa­mas­sa tasan mil­joo­nan vuo­des­sa, joka on n. 1/200 osa raken­nus­kus­tan­nuk­sis­ta. Kos­ka Paju­nen ja kaup­pa­ka­ma­ri­nu­li­kat halua­vat auto­kau­pun­kia, saam­me kor­kein­taan mota­ri­sil­lan. Ruuh­kat Lii­san­ka­dul­la tule­vat ole­maan aika­moi­set ja ratik­ka ei enää sii­hen ruuh­kaan mah­du, mut­tei ole tar­koi­tus­kaan, sil­lä eihän kokoo­mus jul­kis­ta lii­ken­net­tä halua.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lähiöis­sä­kään ei ole muu­ta vikaa kuin että nii­tä on jo tar­peek­si ja kan­ta­kau­pun­kia taas on lii­an vähän. Tämä notee­ra­taan asun­to­mark­ki­noil­la joka sun­nun­tai. Sik­si pn parem­pi teh­dä Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta kan­ta­kau­pun­gin jat­ke eikä syr­jäis­tä lähiötä.

  Yksi mer­kit­tä­vä kri­tee­ri mik­si halu­taan asua kan­ta­kau­pun­gis­sa on että viih­de-elä­mä on käve­ly tai kor­kein­taan ratik­ka­mat­kan pääs­sä. Eli rehel­li­ses­ti sanot­tu­na kapa­kat. On toki lähiöis­sä­kin kapa­koi­ta mut­ta niis­sä ei käy nai­sia riittävästi;)

  Jos Laa­ja­sa­lo yhdis­te­tään kan­ta­kau­pun­kiin ratik­ka­sil­lan avul­la, niin takaa­ko se sen, että vii­mei­nen ratik­ka läh­te vas­ta kapa­koi­den sul­keu­tu­mi­sen jäl­keen, vai pitää­kö men­nä tak­sil­la joka kier­tää man­te­reen kaut­ta? Vai saa­vat­ko tak­sit ajaa myäös ratik­ka­sil­lal­la öiseen aikaan? 

  Tämä voi olla rat­kai­se­va seik­ka miten hyvin Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan uusi asui­na­lue menes­tyy, ja suos­tu­vat­ko asuk­kaat mak­sa­maan sel­lais­ta hin­taa asun­nois­ta mitä pyydetään.

  Onhan mah­dol­lis­ta asua kan­ta­kau­pun­ki­mai­ses­ti jopa Sipoos­sa Nik­ki­län ensi­tes­sä sai­raa­la-alu­eel­la, mut­ta tak­si­mat­ka öiseen aikaan Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta sin­ne on niin suo­lai­sen kal­lis että alu­een asun­nois­ta ei voi oikein pyy­tää kan­ta­kau­pun­gin hin­to­ja, ei läheskään.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Ei Aurin­ko­lah­des­sa ole mitään muu­ta vikaa kuin että se on lähiö. Se yri­tet­tiin teh­dä niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta kor­jaa­maan Erk­ki Heik­ko­sen aikaan­san­nok­sia Vuosaaressa.
  Kokoo­muk­sen kumi­pyö­riin perus­tu­vas­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tuli­si yhtä haluttu.
  Lähiöis­sä­kään ei ole muu­ta vikaa kuin että nii­tä on jo tar­peek­si ja kan­ta­kau­pun­kia taas on lii­an vähän. Tämä notee­ra­taan asun­to­mark­ki­noil­la joka sun­nun­tai. Sik­si pn parem­pi teh­dä Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta kan­ta­kau­pun­gin jat­ke eikä syr­jäis­tä lähiötä.

  Meil­lä on vali­tet­ta­vas­ti lii­kaa yli­hin­tais­ta, mut­ta hui­kean kysyn­nän vuok­si sil­ti kau­pak­si mene­vää, asun­to­tuo­tan­toa. Tuo kan­ta­kau­pun­gin jat­ke kun tar­koit­taa samaa kuin yli­hin­noit­te­lu, aina­kin tuo­tan­to­kus­tan­nuk­siin näh­den yli­hin­noit­te­lu. Jos lähiöt tuot­taa koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta, nii­tä­kin on sil­loin teh­tä­vä. Ei pelk­kä huip­pu­kal­liin tuot­ta­mi­nen loput­to­miin voi jat­kua, nyt ollaan jo tilan­tees­sa, jos­sa taval­li­nen kes­ki­tu­loi­nen per­he pako­te­taan muut­ta­maan Nur­mi­jär­vel­le. Mil­loin vih­re­öt esit­tää edes jotain kon­kreet­tis­ta muil­le­kin kuin ökyrikkaille

 14. Tur­haan ver­taat ratik­kayh­teyt­tä bus­siin. Sil­taa vas­tus­ta­vat tahot kun eivät bus­siin astu.

  Laa­ja­sa­lon lii­ken­teen perus­ta­mi­nen yksi­tyi­sau­toi­lun varaan ei ole Hel­sin­gin mit­ta­puus­sa edes eri­tyi­sen äly­tön­tä. Mie­lel­lään kuu­li­sin Sir­pa “kai­kil­la-on-auto” Asko-Sel­ja­vaa­ral­ta mitä reit­tiä 20000:n tule­van jät­kä­saa­re­lai­sen on tar­koi­tus autoil­la meren­pin­na­na­lai­sil­ta park­ki­pai­koil­taan työpaikoilleen.

 15. Jus­si Ahto­la:
  ..sil­lä eihän kokoo­mus jul­kis­ta lii­ken­net­tä halua. 

  Se ei sen­tään halua sii­tä fanaat­ti­ses­ti eroon, kei­nol­la mil­lä hyvän­sä, kuten vih­reät autoista. 

  Toi­sin sanoen, sil­le par­ja­tul­le Kokoo­muk­sel­le kel­paa kompromissi.

 16. KariS: Jäte­tään koko sil­ta raken­ta­mat­ta, sil­loin maan arvo ei nouse tur­han kor­keal­le ja meil­lä on mah­dol­li­suus saa­da koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja hyväl­le pai­kal­le Helsinkiin.

  Ja raken­ne­taan alu­ees­ta samal­la mah­dol­li­sim­man ruma ja epä­viih­tyi­sä. Täl­löin saa­daan asun­to­jen hin­ta tipu­tet­tua alas. Tämä­kö on itse­tar­koi­tus? Kun rik­kaat muut­ta­vat asu­maan sil­le kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, toi­sek­si rik­kaim­mat pää­se­vät muut­ta­maan sil­le toi­sek­si kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, jos­sa rik­kaim­mat aikai­sem­min asu­vat jne. Näin ollen kal­liin asui­na­lu­een raken­ta­mi­nen paran­taa pii­run ver­ran kaik­kien asemaa.

  1. KKK: Ja raken­ne­taan alu­ees­ta samal­la mah­dol­li­sim­man ruma ja epä­viih­tyi­sä. Täl­löin saa­daan asun­to­jen hin­ta tipu­tet­tua alas. Tämä­kö on itsetarkoitus?Kun rik­kaat muut­ta­vat asu­maan sil­le kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, toi­sek­si rik­kaim­mat pää­se­vät muut­ta­maan sil­le toi­sek­si kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, jos­sa rik­kaim­mat aikai­sem­min asu­vat jne. Näin ollen kal­liin asui­na­lu­een raken­ta­mi­nen paran­taa pii­run ver­ran kaik­kien asemaa.

   Toi ei todel­la­kaan pidä paikkaansa.

   Muu­ten­han asun­to­jen hin­nat las­ki­si mut­ta ne nousee koko ajan. Hel­sin­gis­sä ei ole varaa asua enää taval­li­sen duu­na­rin. Se on jo niin kal­lis­ta että Hel­sin­gis­sä on työ­voi­ma­pu­la kun kukaan pie­ni­tu­loi­nen ei tääl­lä suos­tu asumaan.

  2. KKK: Ja raken­ne­taan alu­ees­ta samal­la mah­dol­li­sim­man ruma ja epä­viih­tyi­sä. Täl­löin saa­daan asun­to­jen hin­ta tipu­tet­tua alas. Tämä­kö on itsetarkoitus?Kun rik­kaat muut­ta­vat asu­maan sil­le kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, toi­sek­si rik­kaim­mat pää­se­vät muut­ta­maan sil­le toi­sek­si kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, jos­sa rik­kaim­mat aikai­sem­min asu­vat jne. Näin ollen kal­liin asui­na­lu­een raken­ta­mi­nen paran­taa pii­run ver­ran kaik­kien asemaa.

   Ei ne rik­kaat mihin­kään muu­ta. Tuo sinun mal­li­si ei ole kos­kaan toi­mi­nut mis­sään kau­pun­gis­sa ihmis­kun­nan historiassa.

 17. KKK: Ja raken­ne­taan alu­ees­ta samal­la mah­dol­li­sim­man ruma ja epä­viih­tyi­sä. Täl­löin saa­daan asun­to­jen hin­ta tipu­tet­tua alas. Tämä­kö on itsetarkoitus?Kun rik­kaat muut­ta­vat asu­maan sil­le kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, toi­sek­si rik­kaim­mat pää­se­vät muut­ta­maan sil­le toi­sek­si kal­leim­mal­le asui­na­lu­eel­le, jos­sa rik­kaim­mat aikai­sem­min asu­vat jne. Näin ollen kal­liin asui­na­lu­een raken­ta­mi­nen paran­taa pii­run ver­ran kaik­kien asemaa.

  Vali­tet­ta­vas­ti tuo logiik­ka ei ole toi­mi­nut. Nyt­hän on raken­net­tu vain huip­pu­paik­ko­ja ja seu­rauk­se­na asu­mi­sen hin­ta­ta­so on ylit­tä­nyt taval­li­sen palk­ka­työ­läi­sen kipu­kyn­nyk­sen lähes koko kau­pun­gis­sa. Nur­mi­jär­vi-ilmi­tä sen sijaan tuo käy­tän­tö on edis­tä­nyt, kuten tilas­tois­ta saam­me lukea. 

  Hel­sin­kiin tar­vi­taan kym­me­niä­tu­han­sia koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja nopeas­ti, ja sit­ten myös näi­tä huip­pu­kal­lii­ta. Jär­jes­tys pitää olla se, että ensin hie­man edul­li­sem­paa, ja sit­ten sitä kal­lis­ta. Mie­len­kiin­tois­ta havai­ta, että jopa Kokoo­mus, aina­kin vaa­lioh­jel­mis­saan, on alka­nut puhua hin­taon­gel­mas­ta, mut­ta nämä vih­reät vaan aja­vat näi­tä huip­pu­kal­lii­ta rat­kai­su­ja. Oikeal­ta ohi Kokoomuksestakin??

 18. KKK: Näin ollen kal­liin asui­na­lu­een raken­ta­mi­nen paran­taa pii­run ver­ran kaik­kien asemaa. 

  Juu­ri näin! Ei nii­tä rik­kai­ta ole niin suu­ri osa väes­tös­tä että ne kaik­ki hyvil­lä pai­koil­la ole­vat käm­pät täyt­täi­si­vät, mikä­li nii­tä kämp­piä vain raken­ne­taan tar­peek­si. Nyt ei raken­ne­ta, ja juu­ri tämä raken­ta­mat­to­muus joh­taa sii­hen, ettei hyvil­lä pai­koil­la asu kuin rikkaita.

  1. Tapio Pel­to­nen: Juu­ri näin! Ei nii­tä rik­kai­ta ole niin suu­ri osa väes­tös­tä että ne kaik­ki hyvil­lä pai­koil­la ole­vat käm­pät täyt­täi­si­vät, mikä­li nii­tä kämp­piä vain raken­ne­taan tar­peek­si. Nyt ei raken­ne­ta, ja juu­ri tämä raken­ta­mat­to­muus joh­taa sii­hen, ettei hyvil­lä pai­koil­la asu kuin rikkaita.

   Eihän tuo logiik­ka ole toi­mi­nut yhdes­sä­kään val­tios­sa koko maa­il­mas­sa. Luu­let­ko että Tuk­hol­mas­sa ei ole raken­net­tu tar­peek­si? Vel­kaa ihmi­sil­lä on niin pal­jon että se voi kaa­taa koko Ruot­sin. Kaik­ki ihmi­set eivät voi asua samas­sa kaupungissa.

 19. KariS: Meil­lä on vali­tet­ta­vas­ti lii­kaa yli­hin­tais­ta, mut­ta hui­kean kysyn­nän vuok­si sil­ti kau­pak­si mene­vää, asuntotuotantoa.

  Rat­kai­su ei ole se, että raken­ne­taan huo­nom­paa, vaan että raken­ne­taan enemmän.

 20. KariS: Meil­lä on vali­tet­ta­vas­ti lii­kaa yli­hin­tais­ta, mut­ta hui­kean kysyn­nän vuok­si sil­ti kau­pak­si mene­vää, asun­to­tuo­tan­toa. Tuo kan­ta­kau­pun­gin jat­ke kun tar­koit­taa samaa kuin yli­hin­noit­te­lu, aina­kin tuo­tan­to­kus­tan­nuk­siin näh­den yli­hin­noit­te­lu. Jos lähiöt tuot­taa koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta, nii­tä­kin on sil­loin teh­tä­vä. Ei pelk­kä huip­pu­kal­liin tuot­ta­mi­nen loput­to­miin voi jat­kua, nyt ollaan jo tilan­tees­sa, jos­sa taval­li­nen kes­ki­tu­loi­nen per­he pako­te­taan muut­ta­maan Nur­mi­jär­vel­le. Mil­loin vih­re­öt esit­tää edes jotain kon­kreet­tis­ta muil­le­kin kuin ökyrikkaille 

  Eli kaa­voi­te­taan nopeas­ti sano­ma­leh­tie­ris­teis­tiä pah­vi­laa­ti­koi­ta mah­dol­li­sim­man kau­as rai­deyh­teyk­sis­tä, niin saa­daan kes­ki­mää­räi­set neliö­hin­nat alas kun noi­ta myy­dään nega­tii­vi­sil­la hin­noil­la kun otta­jia ei ole edes ilmaiseksi…

  Hyvä ja halut­tu asun­to lisää tar­jon­taa kai­kis­sa hin­ta­luo­kis­sa. Myös niis­sä hal­vim­mis­sa käm­pis­sä. Huo­no ja kenel­le­kään kel­paa­ma­ton asun­to ei lisää tar­jon­taa lain­kaan mis­sään hintaluokassa.

 21. EeroN: Heh, KariS:llä Mat­ti Van­has­mais­ta logiik­kaa. Mik­sei saman­tien raken­ne­ta val­miik­si homei­sia asun­to­ja? Sil­lä­kin taval­la saa­daan kämp­pien hin­to­ja alas.

  Miten niin jos raken­nat­tai­siin val­miik­si homei­sia asun­to­ja? Hel­sin­ki tar­jo­aa maso­kis­til­le laa­jan vali­koi­man asuin­mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta sem­moi­nen piik­ki­mat­to­kort­te­lin kokoi­nen rei­kä on kyl­lä tarjonnassa.

 22. KariS:
  Jäte­tään koko sil­ta raken­ta­mat­ta, sil­loin maan arvo ei nouse tur­han kor­keal­le ja meil­lä on mah­dol­li­suus saa­da koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja hyväl­le pai­kal­le Helsinkiin. 

  Miten niin hyväl­le pai­kal­le? Se hin­ta­han puto­aa juu­ri sik­si, että se paik­ka muut­tuu hyväs­tä ihan surkeaksi.

 23. Sep­po Hon­ka­nen: No onko Vuo­saa­ri Osmon mie­les­tä peri­fe­ri­aa kun se sijait­see ”kor­son mat­kan” pääs­sä Rau­ta­tie­a­se­mal­ta. Aurin­ko­lah­des­sa, kuten ei Kruu­nu­vuo­ren­ran­na­sa­kaan asun­to­jen hin­taa ei mää­ri­tä etäi­syys Kol­men sepän pat­saal­ta, sen mää­rit­tää merenranta.

  Et sä nyt oikeas­ti voi olla sitä miel­tä että joko meren­ran­ta tai lii­ken­neyh­tey­det nos­taa alu­een arvoa/haluttavuutta, mut­ta ei kum­pi­kin yhtä­ai­kaa kos­ka nämä ovat toi­sen­sa pois sul­ke­via asioita?

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta ei kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti ole osa kan­ta­kau­pun­kia, se Laa­ja­sa­lon kylä. Seu­raa­va­na hie­rar­kias­sa on Hert­to­nie­men kes­kus­tan oma­va­rai­sek­si kehit­ty­vä keskus.

  Se sama Hert­to­nie­mi jon­ka met­roa­se­man vie­res­sä on toi­mis­to­ton­tit pus­ke­nut pajua vii­mei­set 30 vuot­ta? Siis sii­nä mis­sä vie­rei­sel­lä ton­til­la on piha­ki­vien ulko­myy­mä­lä heh­taa­ri­ton­til­la. Ei tämä nyt niin help­poa ole että kir­jaam­me jon­kun ase­man pai­kal­lis­kes­kuk­sek­si ja sit­ten se ihan ittes­tään keskustuu.

  Hert­to­nie­men, niin kuin niin monen muun­kin, met­ro­lai­tu­rin ongel­ma on se että se on irral­laan muus­ta kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta, vähän niin kuin saa­ri. Kor­jaus­toi­me­na esi­mer­kik­si että raken­ne­taan yhte­näis­tä kau­pun­ki­ra­ken­net­ta Kruu­nu­vuo­res­ta Laa­ja­sa­lon kaut­ta Hert­to­nie­meen ja edel­leen se koko teol­li­suusa­lue. Läpi tie­ten­kin ratik­ka­kis­kot Joke­ril­le, jol­loin saa­da sem­moi­nen luon­te­va eri suun­tiin pal­ve­le­va rai­de­ko­ko­nai­suus met­ron kanssa. 

  Laa­ja­sa­lo­lai­sia, kuten ei kulos­aa­re­lai­sai­kaan pidä kiusa­ta lii­tyn­tä­bus­sil­la, niil­le pitää jär­jes­tää suo­ra nons­top-run­ko­lin­ja Hert­to­nie­men kes­kus­tan ja Sör­näis­ten ran­ta­tien kaut­ta Rautatieasemalle.

  Puo­li tun­tia suun­taan­sa, jos ollaan opti­mis­ti­sia, Rau­ta­tien­to­ril­le ei enem­pää bus­se­ja mah­du, yksi tai useam­pi vaih­to jos on menos­sa mihin­kään muu­al­le kuin Rau­ta­tien­to­ril­le tai Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le ja mel­kein kaik­ki ovat menos­sa jon­ne­kin muu­al­le, mak­saa… Siis käy­tän­nös­sä toi sun kon­sep­ti on kau­ko­lii­ken­teen bus­si, olet­ko kos­kaan kat­to­nut pal­jon eli kuin­ka vähän niil­lä on matkustajia?

 24. Rai­tio­vau­nu on hyvä lii­ken­ne­vä­li­ne Laa­ja­sa­loon, mut­ta sen pitäi­si kul­kea Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le. Näin ei tar­vi­ta myös­kään sato­ja mil­joo­nia mak­sa­via rai­tio­vau­nusil­to­ja, ja rahat voi käyt­tää johon­kin oikeas­ti tarpeelliseen.

 25. KariS: Meil­lä on vali­tet­ta­vas­ti lii­kaa yli­hin­tais­ta, mut­ta hui­kean kysyn­nän vuok­si sil­ti kau­pak­si mene­vää, asuntotuotantoa. 

  Tuon logii­kan voi­sit yrit­tää selit­tää talous­tie­tei­den pro­fes­so­reil­le, kun mul­lis­tat sil­lä talous­tie­teen as we know it. Miten jotain asi­aa voi olla samaan aikaan lii­kaa, yli­hin­tais­ta ja hyvin kau­pak­si menevää?

  1. Elmo Allén: Tuon logii­kan voi­sit yrit­tää selit­tää talous­tie­tei­den pro­fes­so­reil­le, kun mul­lis­tat sil­lä talous­tie­teen as we know it. Miten jotain asi­aa voi olla samaan aikaan lii­kaa, yli­hin­tais­ta ja hyvin kau­pak­si menevää?

   Hel­pos­ti. Ihmi­set ottaa vaan lisää velkaa.

 26. KariS: Meil­lä on vali­tet­ta­vas­ti lii­kaa yli­hin­tais­ta, mut­ta hui­kean kysyn­nän vuok­si sil­ti kau­pak­si mene­vää, asun­to­tuo­tan­toa. Tuo kan­ta­kau­pun­gin jat­ke kun tar­koit­taa samaa kuin yli­hin­noit­te­lu, aina­kin tuo­tan­to­kus­tan­nuk­siin näh­den yli­hin­noit­te­lu. Jos lähiöt tuot­taa koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta, nii­tä­kin on sil­loin teh­tä­vä. Ei pelk­kä huip­pu­kal­liin tuot­ta­mi­nen loput­to­miin voi jat­kua, nyt ollaan jo tilan­tees­sa, jos­sa taval­li­nen kes­ki­tu­loi­nen per­he pako­te­taan muut­ta­maan Nur­mi­jär­vel­le. Mil­loin vih­re­öt esit­tää edes jotain kon­kreet­tis­ta muil­le­kin kuin ökyrikkaille

  Onko “kan­ta­kau­pun­gin jat­kei­ta” raken­net­tu muka lii­kaa vii­me aikoi­na? Kysyn­tää sel­lai­sel­le asu­mi­sel­le kyl­lä riit­tää, mut­ta näh­däk­se­ni tar­jon­ta on ollut aivan lii­an pien­tä ja sii­tä syys­tä hin­nat­kin ovat taivaissa.

 27. Kuu­lin tänään radios­ta, että joku nais­mi­nis­te­ri tote­si pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien ole­van syväl­tä, kos­ka eivät ole saa­neet kaa­voi­tet­tua tar­peek­si asun­to­ja. Tot­ta vai tarua? Eivät kai kun­nat tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti hidas­te­le saa­dak­seen maas­ta parem­man hin­nan? Onko niil­lä lii­an vähän poruk­kaa, vai mis­tä on kysy­mys? Jotain tun­tuu ole­van koko asun­to­hom­mis­sa väärin.

 28. Jari V: Asun­to­jen ylei­seen hin­ta­ta­soon ei vai­ku­ta kuin kysyn­nän ja tar­jon­nan suh­de, ei jon­kun yksit­täi­sen kau­pun­gin­osan tahal­li­nen ram­paut­ta­mi­nen pus­sin­pe­räk­si, jos­sa asu­taan vain pakosta.

  Esi­merk­ki­nä vaik­ka Ram­sin­nie­mi, jos­sa on ollut suu­ria vai­keuk­sia saa­da tont­te­ja kau­pak­si pyy­det­tyyn hin­taan. Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on saman­lai­nen pus­sin­pe­rä ilman siltayhteyttä.

 29. KariS ei ole vie­lä ehkä luke­nut tar­peek­si pamflet­tia ja muu­ten­kin tun­tuu aika vaa­ti­val­ta työ­haas­tat­te­li­jal­ta kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaal­le, mut­ta esit­tää rivien välis­sä yhden poin­tin, jos­ta oli­si hyvä kuul­la lisää. 

  Eli miten tukea van­ho­jen lähiöi­den elin­voi­maa uudel­la kau­pun­gil­la, jota nyt syn­ny­te­tään pape­ril­la. Ja vie­lä idän suun­nal­la. Moni lähiö kär­sii nyt huo­nos­ta mai­nees­ta, jota sen asuk­kaat eivät sit­ten kui­ten­kaan tun­nis­ta. Moni uut­ta asun­toa kat­se­le­va­kin tote­aa usein, että kiva asun­to, mut­ta eikös tuol­la ole sitä ja sitä. Ongel­mia­kin sit­ten on, mut­ta voi­ko nii­hin vai­kut­taa kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kei­noin? Miten pamflet­ti­po­ruk­ka päi­vit­täi­si lähiöitä?

  Ja eikös tuo idäs­tä välit­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen ole aika­moi­nen har­ha­ku­vi­tel­ma? Ne ovat vain nämä aktii­vi­set kal­lio­lai­set, jot­ka jät­tä­vät muut jal­koi­hin­sa ja vää­ris­tä­vät mie­li­ku­via. En rupea nimel­tä mai­nos­te­le­maan, mut­ta aika ansiok­kai­ta ehdok­kai­ta näyt­täi­si löy­ty­vän myös Kulos­aa­ren toi­sel­ta puolelta.

 30. Met­rol­la pää­see min­ne vaan

  🙂

  Nau­roin ääneen, pis­teet sii­tä. Tääl­lä Maa-pla­nee­tal­la sijait­se­vas­sa Hel­sin­gin kau­pun­gis­sa met­rol­la pää­see läh­tö­ase­ma pois­lu­kien 16 metroasemalle.

 31. Juha­ni Salo­vaa­ra: Moni lähiö kär­sii nyt huo­nos­ta mai­nees­ta, jota sen asuk­kaat eivät sit­ten kui­ten­kaan tunnista.

  Täs­sä lie­nee totuu­den jyvä­nen, monet lähiöi­den asuk­kaat ovat hyvin tyy­ty­väi­siä eli­nym­pä­ris­töön­sä eivät­kä juu­ri koe mitään nega­tii­vis­ta eli­nym­pä­ris­tös­sään: ongel­mat ovat hei­dän näkö­kul­mas­taan ulko­puo­lis­ten sil­mis­sä todel­lis­ta isom­pia. Sit­ten toi­saal­ta on myös asuk­kai­ta, jot­ka kär­si­vät pääl­le­päin hil­jai­ses­sa lähiö­elä­mäs­sä pai­koi­tel­len esiin tule­vas­ta rikol­li­suu­des­ta ja melus­ta ym. häi­riöis­tä. On vai­kea sanoa, kum­mat ovat oikeas­sa: vähät­te­le­vät­kö toi­set vai lii­oit­te­le­vat­ko toi­set vai ovat­ko molem­mat ihan oikeassa?

 32. Met­rol­la pää­see min­ne vaan: Rai­tio­vau­nu on hyvä lii­ken­ne­vä­li­ne Laa­ja­sa­loon, mut­ta sen pitäi­si kul­kea Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le. Näin ei tar­vi­ta myös­kään sato­ja mil­joo­nia mak­sa­via rai­tio­vau­nusil­to­ja, ja rahat voi käyt­tää johon­kin oikeas­ti tarpeelliseen.

  Nämä eivät onnek­si ole toi­sen­sa pois­sul­ke­via asioi­ta, kan­nat­taa toki jat­kaa Hert­sik­kaan ihan jo sik­si että kor­vai­si aika ison läjän bus­se­ja. Sil­las­sa on myös se hyö­ty että kun lii­ken­ne on nopeam­paa saa­daan lisää mat­kus­ta­jia, eli lisää lip­pu­tu­lo­ja, ja ei ole enää mitään tar­vet­ta +100 mil­liä auto­tun­ne­lil­le Hert­to­nie­meen, ei se pelk­kä sil­ta muu­ten vält­tä­mät­tä enem­pää mak­sa kuin se putki.

 33. Hel­pos­ti tulee tois­tet­tua itse­ään, mut­ta ilman sil­taa Kruu­vu­vuo­ren­ran­nas­ta on vaa­ra tul­la Hel­sin­gin oma Sipoon ran­ta. Peri­aat­tee­sa kau­nis meren­ran­ta­lä­hiö, mut­ta pit­kien työ­mat­ko­jen joh­dos­ta epä­käy­tän­nöl­li­nen. Luon­nol­li­set ver­tai­lu­koh­dat asun­no­nos­ta­jil­le tulee ole­maan Hert­to­nie­men­ran­ta ja Aurin­ko­lah­ti (erin­omai­nen paik­ka muu­ten) ja ilman sil­taa on vai­kea löy­tää mitään etu­ja Kruunuvuorenrannalle.

  Kan­ta­kau­pun­kia Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta ei saa teke­mäl­lä­kään, kos­ka kukaan ulko­puo­li­nen ei sin­ne tule teke­mään töitä/viettämään vapaa-aikaa, oli sil­ta tai ei. Mut­ta sil­lan kans­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta (ja sil­lan ansios­ta myös muu Laa­ja­sa­lo) on ver­tai­lu­kel­poi­nen Lauttasaareen.

  1. Kim­mo:
   Hel­pos­ti tulee tois­tet­tua itse­ään, mut­ta ilman sil­taa Kruu­vu­vuo­ren­ran­nas­ta on vaa­ra tul­la Hel­sin­gin oma Sipoon ran­ta. Peri­aat­tee­sa kau­nis meren­ran­ta­lä­hiö, mut­ta pit­kien työ­mat­ko­jen joh­dos­ta epä­käy­tän­nöl­li­nen. Luon­nol­li­set ver­tai­lu­koh­dat asun­no­nos­ta­jil­le tulee ole­maan Hert­to­nie­men­ran­ta ja Aurin­ko­lah­ti (erin­omai­nen paik­ka muu­ten) ja ilman sil­taa on vai­kea löy­tää mitään etu­ja Kruunuvuorenrannalle.

   Kan­ta­kau­pun­kia Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta ei saa teke­mäl­lä­kään, kos­ka kukaan ulko­puo­li­nen ei sin­ne tule teke­mään töitä/viettämään vapaa-aikaa, oli sil­ta tai ei. Mut­ta sil­lan kans­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta (ja sil­lan ansios­ta myös muu Laa­ja­sa­lo) on ver­tai­lu­kel­poi­nen Lauttasaareen.

   Samal­la Laa­ja­sa­lo tuho­taan kokonaan.

 34. Olen asu­nut vähän alle vuo­si­kym­me­nen Laa­ja­sa­los­sa ja kul­ke­nut siel­tä mel­kein päi­vit­täin kes­kus­tan suun­taan. Pyö­räl­lä­kin olen kul­ke­nut tuol­ta. Monet hauk­ku­vat met­ro­ja pakol­lis­ten lii­tyn­tä­bus­sien takia. Mut­ta , mie­les­tä­ni Laa­ja­sa­lon tapauk­ses­sa met­ro toi­mii. Todel­la har­vaan raken­ne­tus­sa Laa­ja­sa­los­sa Lii­tyn­tä­bus­se­ja tun­tuu kul­ke­van useam­min kuin vas­taa­van­lai­ses­sa Espoon lähiös­sä kumi­pyö­rä­met­ro­ja. Met­ro kul­kee kum­min­kin useam­min kuin lähi­ju­nat nykyi­sin. Hert­to­nie­men met­roa­se­ma ei ole syvä onka­lo. Met­ro­mat­ka rau­ta­tien­to­ril­le kes­tää jotain vähän yli 10 minuut­tia. Rau­ta­tien­to­ri on muu­ten sur­kea mat­ka­ter­mi­naa­li. Kaik­ki lii­ken­ne­vaih­dot on hau­li­kol­la ammut­tu laa­jas­ti ympä­ris­töön. Käve­ly­mat­kat ovat pit­kät. Ratik­ka­py­säk­ki rau­ta­tien­to­rin etuo­vien edes­sä toi­mii vain vält­tä­väs­ti. Monet tun­tui­si­vat kai­paa­van parem­paa yhteyt­tä Kam­pin ja Rau­ta­tien­to­rin välil­lä (ei met­rol­la tule­vat). En vaih­tai­si nykyis­tä met­ro­kyy­tiä pois jos vaih­toeh­to­na oli­si bus­si­kent­tä Elielinaukiolla.

  Nykyi­sin­kin voi kul­kea laa­ja­sa­los­ta bus­sil­la kes­kus­tan suun­taan. Joko yöbus­seil­la tai vaih­doil­la. Mat­ka-aika on kil­pai­lu­ky­kyi­nen hil­jai­sim­pa­na aika­na. Muu­ten vii­meis­tään Kala­sa­ta­man koh­dal­la sei­so­taan valois­sa. Ja saman­lai­nen pul­lon­kau­la on heti laa­ja­sa­lon sil­lan jäl­keen min­ne on suun­ni­tel­tu sitä tun­ne­lia ruuh­kau­tu­mi­sen takia. 

  Laa­ja­sa­lo on todel­la hil­jai­nen vih­reä väl­jäs­ti raken­net­tu nuk­ku­ma­lä­hiö. On myös oma­ko­ti­ta­lo­mat­toa. Asuk­kai­den kes­ki-ikä on kor­keah­ko. Vii­mek­si kuin kävin oli nuo­rem­paa väkeä tul­lut lisää. Monet ovat asu­neet vuo­si­kym­me­niä lähiös­sään. Kaik­ki eivät kan­na­ta ratik­ka­sil­taa kun näh­dään sen tuo­van nos­tu­rit yms muut hai­tat. Olen kuul­lut kuin­ka jot­kut okt-asuk­kaat ovat ker­to­neet kuin­ka eivät van­hoi­na aikoi­na edes viit­si­net luki­ta ove­aan… Isoim­pa­na laa­ja­sa­lon ongel­ma­na näki­sin mota­ri­suun­ni­te­lun sam­ma­kon laa­ja­sa­lon­tien. Se on kuin iso ber­lii­nin muu­ri. Kum­min­kin lyhyeh­kön tien molem­mis­sa päis­sä on pul­lon­kau­lat. On kai ollut osa­na jotain isom­paa kau­pun­ki­mo­ta­ri­ver­kos­toa jota ei kos­kaan raken­net­tu? Voi kiih­dyt­tää ihan lyhyen mat­kan, että pää­see odot­ta­maan valoi­hin. Eri­tyi­ses­ti yöl­la nopeus­ra­joi­tus­ta ei kun­nioi­te­ta. Ainoa , mitä täs­tä tulee jää käteen on maisemahaitat.

 35. Elmo Allén: Miten jotain asi­aa voi olla samaan aikaan lii­kaa, yli­hin­tais­ta ja hyvin kau­pak­si menevää?

  Sitä kut­su­taan asun­to­jen hintakuplaksi.

 36. Vil­le: ongel­mat ovat hei­dän näkö­kul­mas­taan ulko­puo­lis­ten sil­mis­sä todel­lis­ta isompia. 

  Nämä asuk­kaat myös pel­kää­vät kaik­kea muu­tos­ta, jopa put­ki­re­mont­tia ja kaik­kein eni­ten täydennyskaavoitusta. 

  Ehkä he eivät ole itse myös­kään havain­neet sitä nel­jän­kym­me­nen vuo­de­na aika­na tapah­tu­nut­ta pal­ve­lui­den kuih­tu­mis­ta, kos­ka se on ollut hidas­ta ja he ovat itse van­hen­tu­neet samalla.

 37. Turk­ka Lou­e­ka­ri: Ratik­ka­sil­ta toteu­te­taan ennem­min tai myö­hem­min. Kes­keis­tä on, dii­la­taan­ko arvok­kaat ton­tit ensin raken­nus­liik­keil­le huo­no­jen yhteyk­sien mukai­sel­la ali­hin­nal­la. Kuu­lo­pu­hei­den mukaan täs­sä on myös seli­tys sil­lan vii­väs­ty­mi­sel­le ja epävarmuudelle.

  Täs­tä täy­sin samaa miel­tä. Näin ei saa mis­sään tapauk­ses­sa tapah­tua. Jos näin käy, syyl­li­set on saa­ta­va tilille.

 38. migul: Isoim­pa­na laa­ja­sa­lon ongel­ma­na näki­sin mota­ri­suun­ni­te­lun sam­ma­kon laa­ja­sa­lon­tien. Se on kuin iso ber­lii­nin muu­ri. Kum­min­kin lyhyeh­kön tien molem­mis­sa päis­sä on pul­lon­kau­lat. On kai ollut osa­na jotain isom­paa kau­pun­ki­mo­ta­ri­ver­kos­toa jota ei kos­kaan raken­net­tu? Voi kiih­dyt­tää ihan lyhyen mat­kan, että pää­see odot­ta­maan valoi­hin. Eri­tyi­ses­ti yöl­la nopeus­ra­joi­tus­ta ei kun­nioi­te­ta. Ainoa , mitä täs­tä tulee jää käteen on maisemahaitat

  Liit­tyy samaan kuvioon rati­kan kans­sa, erin­omai­nen bule­var­di­soin­ti ja täy­den­nys­ra­ken­nus­koh­de, kun lii­ken­ne­mää­rät­kin ovat pie­net. Ja sel­lai­se­na pysy­vät­kin jos tule­vil­la laa­jas­aloi­sil­la on hyvä jouk­ko­lii­ken­ne. Asu­ka­syh­dis­tys­kin kannattaa.

  Museo­vi­ras­ton mie­les­tä se tosin pitäi­si suo­jel­la moot­to­ri­tie­ra­ken­ta­mi­sen, ja var­maan myös ylei­sen päät­tö­myy­den, muis­to­merk­ki­nä 🙂 Kts. esim. http://hannuoskala.fi/blog/2011/11/kaupunginmuseo-sanoo-ei/

 39. Juha­ni Salo­vaa­ra:

  Eli miten tukea van­ho­jen lähiöi­den elin­voi­maa uudel­la kau­pun­gil­la, jota nyt syn­ny­te­tään pape­ril­la. Ja vie­lä idän suun­nal­la. Moni lähiö kär­sii nyt huo­nos­ta mai­nees­ta, jota sen asuk­kaat eivät sit­ten kui­ten­kaan tun­nis­ta. Moni uut­ta asun­toa kat­se­le­va­kin tote­aa usein, että kiva asun­to, mut­ta eikös tuol­la ole sitä ja sitä. Ongel­mia­kin sit­ten on, mut­ta voi­ko nii­hin vai­kut­taa kau­pun­ki­suun­nit­te­lun kei­noin? Miten pamflet­ti­po­ruk­ka päi­vit­täi­si lähiöitä?

  Ensin vaik­ka havai­taan se, että pal­ve­lu­jen näi­vet­ty­mi­nen joh­tuu vähe­ne­väs­tä asu­kas­mää­räs­tä: http://www.sarela.fi/vaaliohjelma-pelastetaan-lahipalvelut/. Sit­ten lähiöi­tä voi­daan läh­teä tii­vis­tä­mään yhdes­sä asuk­kai­den kans­sa vaik­ka tähän mal­liin: http://meidankaupunki.wordpress.com/.

  Ja lopuk­si voi­daan miet­tiä, että aut­tai­si­ko lähiöi­den asuk­kai­ta, jos lähel­lä oli­si oma kes­kus­ta. Jos vaik­ka Itä­kes­kus oli­si ihan oikea kes­kus­ta, eikä läpia­jo­lii­ken­teel­le varat­tu moot­to­ri­tien ja park­ki­pai­kan yhdis­tel­mä http://www.ihmistenkaupunki.fi/2012/10/02/itaako/.

 40. Vali­tet­ta­vas­ti Museo­vi­ras­to tun­tuu elä­vän ihan omas­sa maa­il­mas­saan. Siel­lä pitäi­si teh­dä jon­kin­lai­nen “rea­li­ty check”. 

  Jos Museo­vi­ras­to oli­si perus­tet­tu pari sataa vuot­ta sit­ten asiois­ta päät­tä­mään tai pää­tök­siä ohjaa­maan, ei nyky­ajan Hel­sin­gis­sä oli­si kuin muu­ta­ma maa­kuop­pa ainu­laa­tui­sen “kan­sal­lis­mai­se­man” ympäröimänä.

  Hel­sin­ki on raken­net­tu rikol­li­sen tehottomasti
  -> lähiö­mäi­ses­ti. Halut­tua kan­ta­kau­pun­kia tääl­lä on kor­kein­taan tuo muu­ta­ma has­su neliökilometri.
  Jat­ka tais­te­lua Osmo!

 41. tpyy­luo­ma: Et sä nyt oikeas­ti voi olla sitä miel­tä että joko meren­ran­ta tai lii­ken­neyh­tey­det nos­taa alu­een arvoa/haluttavuutta, mut­ta ei kum­pi­kin yhtä­ai­kaa kos­ka nämä ovat toi­sen­sa pois sul­ke­via asioita?

  Kyl­lä­hän täl­le löy­tyy empii­ris­tä evi­dens­siä. Vaik­ka tuo Munk­ki­nie­men­ran­ta. Spå­ral­la pää­see Stoc­kal­le, ran­ta vie­res­sä. Ja sil­ti asun­not ovat hal­po­ja kuin Kai­nuus­sa… Vai?

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta on raken­nus­paik­ka­na sel­lai­nen, että jos sin­ne jär­jes­te­tään jär­jel­li­set lii­ken­neyh­tey­det, asias­sa alkaa olla jo vai­kea epä­on­nis­tua. Pie­ne­nä haas­tee­na tie­ten­kin on se, että Oden Skat­ta-asun­non arvon­nousu on hitaam­paa, jos Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta teh­dään fiksusti.

  Joten­kin kes­kus­te­lus­sa tup­paa jos­kus unoh­tu­maan se, että lii­ken­neyh­tey­den jär­jes­tä­mi­nen voi olla ihan aidos­ti yhteis­kun­nan tehok­kuut­ta paran­ta­va toi­men­pi­de, jol­loin kyse ei ole nollasummapelistä.

  Itse asias­sa on aika vah­vo­ja argu­ment­te­ja sen puo­les­ta, että asun­to­ja kan­nat­taa nime­no­maan teh­dä lii­ken­teen puo­les­ta mah­dol­li­sim­man arvok­kail­le alueille.

 42. Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan suun­ni­tel­tu ratik­ka­sil­ta on toteu­tet­ta­va niin, että yhteys on ole­mas­sa sii­nä vai­hees­sa, kun alu­eel­la alkaa muut­taa mer­kit­tä­väs­ti asuk­kai­ta. Ratik­kayh­tey­den kans­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulee kan­ta­kau­pun­gin jat­ke, ilman ratik­kayh­teyt­tä syr­jäi­nen lähiö.

  Epäi­li­jä:

  Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan suun­ni­tel­tu ratik­ka­sil­ta on toteu­tet­ta­va niin, että yhteys on ole­mas­sa sii­nä vai­hees­sa, kun alu­eel­la alkaa muut­taa mer­kit­tä­väs­ti asuk­kai­ta. Ratik­kayh­tey­den kans­sa Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulee kan­ta­kau­pun­gin jat­ke, ilman ratik­kayh­teyt­tä syr­jäi­nen lähiö.

  Nykyi­sin lii­tyn­tä­bus­seil­la mat­ka ase­ma-aukiol­ta Laa­ja­sa­loon kes­tää 50 – 59 minuut­tia. Samas­sa ajas­sa mui­hin suun­tiin pää­see todel­la pitkälle.

 43. Osmo Soi­ni­vaar­ra kirjoitti:
  Nykyi­sin lii­tyn­tä­bus­seil­la mat­ka ase­ma-aukiol­ta Laa­ja­sa­loon kes­tää 50 – 59 minuut­tia. Samas­sa ajas­sa mui­hin suun­tiin pää­see todel­la pitkälle.

  Ikä­vää, että pitää puhua epä­täs­mäl­li­ses­ti, kun puo­lus­te­taan ympä­ris­tön kan­nal­ta tuhois­sa hanketta.

  HKL:n reit­top­paan mukaan suu­rim­mas­ta osas­ta Laa­ja­sa­loa pää­see lii­tyn­tä­met­rol­la Kes­kus­taan pal­jon nopeam­min. Jol­lak­sen etäi­sim­mäs­tä kol­kas­ta (Puus­ka­rin­ne 7) mat­ka kes­tää 41 minuut­tia, Hevos­sal­mes­ta 34 minuut­tia ja Laa­ja­sa­lon kes­kuk­ses­ta 27 minuuttia.

  Kaa­vail­tu rai­tio­tie­sil­tayh­teys ei lain­kaan nopeu­ta näil­tä suun­nil­ta teh­tä­viä matkoja.

  1. Tuo käyt­tä­mä­ni HSL:n sivus­to las­kee ymmär­tääk­se­ni ajan kysei­ses­tä pis­tees­tä kysei­sel­lä het­kel­lä. Sii­nä on siis muka­na odo­tusai­ka seu­raa­vaan met­roon eikä seu­raa­va met­ro vält­tä­mät­tä tar­joa hyvää vaih­toa. Tämä siis lii­oit­te­lee mat­ka-aikaa, mut­ta niin se lii­oit­te­lee joka suuntaan.

  2. Epäi­li­jä:
   Osmo Soi­ni­vaar­ra kirjoitti:
   Nykyi­sin lii­tyn­tä­bus­seil­la mat­ka ase­ma-aukiol­ta Laa­ja­sa­loon kes­tää 50 – 59 minuut­tia. Samas­sa ajas­sa mui­hin suun­tiin pää­see todel­la pitkälle.

   Ikä­vää, että pitää puhua epä­täs­mäl­li­ses­ti, kun puo­lus­te­taan ympä­ris­tön kan­nal­ta tuhois­sa hanketta.

   HKL:n reit­top­paan mukaan suu­rim­mas­ta osas­ta Laa­ja­sa­loa pää­see lii­tyn­tä­met­rol­la Kes­kus­taan pal­jon nopeam­min. Jol­lak­sen etäi­sim­mäs­tä kol­kas­ta (Puus­ka­rin­ne 7) mat­ka kes­tää 41 minuut­tia, Hevos­sal­mes­ta 34 minuut­tia ja Laa­ja­sa­lon kes­kuk­ses­ta 27 minuuttia.

   Kaa­vail­tu rai­tio­tie­sil­tayh­teys ei lain­kaan nopeu­ta näil­tä suun­nil­ta teh­tä­viä matkoja.

   Se on erit­täin tuhoi­saa ympä­ris­töl­le. Laa­ja­sa­lon lii­kun­ta­puis­to hävi­ää ja kaik­ki vihe­ra­lu­eet nii­den ympä­ril­tä. Moni vene ei pää­se enää liik­ku­maan ollen­kaan kun ne ei mah­du ali. Sil­ta rehe­vöit­tää erit­täin run­saas­ti vet­tä. Sil­ta on ääret­tö­män ruma ja käy­tän­nös­sä tuho­aa koko maiseman.

   Sil­ta myös tar­koit­taa sitä että jul­kis­ta lii­ken­net­tä Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­le vähen­ne­tään erit­täin run­saas­ti. Eli heik­ken­ne­tään huo­mat­ta­van osan liikkumista. 

   Ei tuo­ta sil­taa voi kukaan Laa­ja­sa­lon ystä­vä kannattaa.

 44. migul: Isoim­pa­na laa­ja­sa­lon ongel­ma­na näki­sin mota­ri­suun­ni­te­lun sam­ma­kon laa­ja­sa­lon­tien. Se on kuin iso ber­lii­nin muu­ri. Kum­min­kin lyhyeh­kön tien molem­mis­sa päis­sä on pul­lon­kau­lat. On kai ollut osa­na jotain isom­paa kau­pun­ki­mo­ta­ri­ver­kos­toa jota ei kos­kaan rakennettu?

  Juu, tai­taa olla ainoa toteu­tu­nut osa Smith & Pol­vi­sen lii­ken­ne­suun­ni­tel­maa 60-luvul­ta — siis sitä, jos­sa ame­ri­kan ark­ki­teh­dit vete­li­vät ren­nol­la kädel­lä moot­to­ri­tei­tä, jot­ka oli­si­vat mui­den muas­sa jyrän­neet huo­mat­ta­van mää­rän kes­kus­tan kortteleita…

 45. ML: Juu, tai­taa olla ainoa toteu­tu­nut osa Smith & Pol­vi­sen lii­ken­ne­suun­ni­tel­maa 60-luvul­ta – siis sitä, jos­sa ame­ri­kan ark­ki­teh­dit vete­li­vät ren­nol­la kädel­lä moot­to­ri­tei­tä, jot­ka oli­si­vat mui­den muas­sa jyrän­neet huo­mat­ta­van mää­rän kes­kus­tan kortteleita…

  Lakeuk­sien stan­dar­deil­la raken­ne­tun Haka­mäen­tien jäl­jet joh­ta­vat samal­le sylt­ty­teh­taal­le. Ja onhan siel­lä tääl­lä paik­kaan­sa näh­den yli­mi­toi­te­tul­ta tun­tu­via rat­kai­su­ja, joi­den taus­tal­la on varau­tu­mi­nen Smith-Pol­vi­seen, esim. Hämeen­tien silta.

  Ikä­vä kyl­lä kan­ta­kau­pun­kiin piir­rel­ty tun­ne­li­ver­kos­to on ihan suo­raa jat­ku­moa S&P:lle samoin argu­men­tein lii­ken­teen suju­voit­ta­mi­ses­ta ja kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­ses­tä. Pasi­lan­väy­län ja kes­kus­ta­tun­ne­lin lin­jauk­set ovat ihan suo­raan Smith-Pol­vi­sen pape­reis­ta. Nyt näi­tä vaan yri­te­tään edis­tää pät­kä tai ris­teys kerrallaan.

 46. Mitä­pä jos:
  Eläin­tar­ha siir­ret­täi­siin nyt Öster­sun­do­min Natu­ra-alu­een liepeille.
  Hyl­ky­saa­ri, Kor­kea­saa­ri ja Mus­tik­ka­maa yhdis­tet­täi­siin täy­te­maal­la ja teh­täi­siin asui­na­lue, jos­ta epä­on­nis­tu­neen Jät­kä­saa­ren sijaan, oikeas­ti raken­net­tai­siin auto­ton, tii­vis kau­pun­ki­kes­kus Tuk­hol­man Van­han kau­pun­gin mal­lil­la. Sil­lat oli­si Laa­ja­sa­los­ta Kulosaareen/ Laa­ja­sa­los­ta laa­jen­net­tuun Hyl­Ko­Mu saa­reen jos­ta taas sil­ta Kala­sa­ta­maan etc. Sai­si­ko tuo etäi­nen Laa­ja­sa­lon peri­fe­ria jon­kun oikeam­man yhtey­den min­kä kyl­jes­sä kasvaa?

 47. Hei,
  Aamun leh­des­sä (HS/19.5.2014, s. B15) oli Hel­sin­gin kau­pun­gin kuu­lu­tus Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­den ase­ma­kaa­van val­mis­te­lus­ta, joka liit­tyy sil­lan suun­nit­te­luun Laa­ja­sa­los­ta Kalasatamaan. 

  Tar­koit­taa­ko tämä sitä, että lopul­li­nen pää­tös sil­tayh­tey­den valin­nan osal­ta, esim. jon­kin muun esil­lä olleen vaih­toeh­don (kuten laut­ta) sijaan, on kau­pun­gin käsit­te­ly­pro­ses­sis­sa val­tuus­tos­sa(?) jo teh­ty? (Asia on saat­ta­nut jää­dä minul­ta huo­maa­mat­ta, mut­ta se voi kiin­nos­taa mui­ta­kin kuin minua, joka en kaik­kia kau­pun­gis­sa teh­tä­viä pää­tök­siä her­keä­mät­tä seuraa.)

 48. Timo Toi­vo­nen:
  Vali­tet­ta­vas­ti Museo­vi­ras­to tun­tuu elä­vän ihan omas­sa maa­il­mas­saan. Siel­lä pitäi­si teh­dä jon­kin­lai­nen “rea­li­ty check”. 

  Jos Museo­vi­ras­to oli­si perus­tet­tu pari sataa vuot­ta sit­ten asiois­ta päät­tä­mään tai pää­tök­siä ohjaa­maan, ei nyky­ajan Hel­sin­gis­sä oli­si kuin muu­ta­ma maa­kuop­pa ainu­laa­tui­sen “kan­sal­lis­mai­se­man” ympäröimänä.

  Hel­sin­ki on raken­net­tu rikol­li­sen tehottomasti
  -> lähiö­mäi­ses­ti. Halut­tua kan­ta­kau­pun­kia tääl­lä on kor­kein­taan tuo muu­ta­ma has­su neliökilometri.
  Jat­ka tais­te­lua Osmo!

  Miten Museo­vi­ras­to liit­tyy asi­aan? Hel­sin­gin kau­pun­gin­museo ja Museo­vi­ras­to ovat aivan eri asioi­ta. Noin yleen­sä, museo­vi­ran­omai­set eivät tee hir­vit­tä­väs­ti suo­je­lu­pää­tök­siä vaan ne anta­vat lausun­to­ja kul­loi­ses­ta­kin tapauk­ses­ta ja eri viran­omai­nen sit­ten päät­tää suo­jel­laan­ko esi­mer­kik­si raken­nus vai ei.

 49. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Sil­ta­vaih­toeh­to on valit­tu poh­jak­si. Nyt kiis­tel­lään sii­tä, tulee­ko sil­lal­le myös autoja. 

  Eli suun­ni­tel­laan edel­leen, mut­ta var­si­nais­ta ja lopul­lis­ta sil­ta­rat­kai­sun sine­töi­vää inves­toin­ti­pää­tös­tä ei siis ole vie­lä tehty?

  Miten mah­ta­vat pär­jä­tä rai­tio­vau­nut kovan lou­nais­tuu­len puhal­taes­sa? Pysy­vät­kö ne pys­tys­sä sivu­tuu­les­sa rajoi­tuk­sit­ta? Jos sil­ta lopul­ta teh­dään, pitäi­si kai jon­kun muis­taa huo­leh­tia myös sii­tä, ettei se ala väräh­te­le­mään ja hei­tä rati­koi­ta kis­koil­ta kovas­sa­kaan kelis­sä. Tar­vi­taan­ko sil­lal­le käyt­tö­ra­joi­tuk­sia tuu­len voi­mak­kuu­des­ta riip­puen? Onko täs­tä keskusteltu? 

  Fil­la­ris­tit voi­ne­vat päät­tää, vai voi­vat­ko (?), kum­paa puol­ta sil­las­ta käyt­tä­vät. Län­si­väy­läl­lä on iso ero (aina­kin mat­kan­teon miel­lyt­tä­vyy­den suh­teen) sil­lä, käyt­tää­kö vähän­kään tuu­li­sel­la sääl­lä ete­läis­tä vai poh­jois­ta reit­tiä, jos toi­nen on tuu­len ja toi­nen suo­jan puo­lel­la. (Jos­tain syys­tä Län­si­met­ro suo­sit­te­lee edel­leen­kin käyt­tä­mään vain poh­jois­ta reit­tiä, vaik­ka ete­län puo­lel­ta on hie­nom­mat näky­mät avo­me­rel­le ete­lä­kaa­kon suuntaan.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.