Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.10.2012

Viras­to ei näkö­jään halua vaa­lien alla tuo­da iso­ja asioi­ta pää­tet­tä­väk­si. (esi­tys­lis­taan) Pie­niä on sitä­kin enem­män. Eri­tyi­ses­ti lausun­to­ja aloit­teis­ta. Kaik­kia en täs­sä selosta.

Oulun­ky­län liikenneturvallisuussuunnitelma

Hie­no suun­ni­tel­ma ja sel­vä paran­nus nyky­ti­laan. Näi­tä hyviä suun­ni­tel­mia KSV on tuot­ta­nut ison pinon. Enää tar­vit­tai­siin rahat nii­den toteuttamiseen

Toi­min­nan ja talou­den seurantaraportti

Pal­jon on toteu­tet­tu, mut­ta kiusal­li­sen moni asia jää toteu­tu­mat­ta anne­tus­sa aika­tau­lus­sa. Ei toteu­tu­vien lis­tal­la on muun muassa:

  • Öster­sun­do­min yhtei­nen yleiskaava
  • Kaik­ki jouk­ko­lii­ken­teen osuut­ta kos­ke­vat tavoitteet
  • Lii­ken­tees­sä kuol­lei­den ja louk­kaan­tu­nei­den mää­rän vähe­ne­mi­nen 2 %/vuosi
  • Run­ko­bus­si­lin­jan Joke­ri 0 infra­toi­mien yleissuunnitelma
  • Tie­de­ra­ti­kan yleissuunnitelma
  • Tope­liuk­sen Nor­densk­jöl­din­ka­dun raitiotiesuunnitelma
  • Man­ner­hei­min­tien suo­ja­tie­suun­ni­tel­mat Kol­men sepän ja Erot­ta­jan aukioilla
  • Kaa­voi­tet­tua asuin­ker­ro­sa­laa 450 000k‑m2 (toteu­tu­nee 380 000 k‑m2)

Toi­mis­to­ta­lo­ja asuintaloiksi

Alber­tin­ka­tu 27, 2500 k‑m2 Tämän hank­keen käsit­te­ly on viras­tos­sa kes­tä­nyt luvat­to­man kau­an. Haki­ja on soit­ta­nut sii­tä minul­le pari ker­taa ja olen yrit­tä­nyt kii­reh­tiä. Kan­sa­lai­sil­la tuli­si olla oikeus saa­da pää­tös, myön­tei­nen tai kiel­tei­nen, kohtuuajassa.

Hit­saa­ja­ka­tu 7, 10 000 k‑m2 Eivät työ­pai­kat oikein menes­ty Hert­to­nie­mes­sä. Asuin­ta­lo tulee nyt kes­kel­le työ­paik­ka­kort­te­lia. Täs­tä pitäi­si näh­dä kuva.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta sisä­pi­ho­jen lait­to­mien pysä­köin­ti­paik­ko­jen poistamisesta 

(Tuu­li Kousa ja 55 muu­ta valtuutettua)

Lausun­non mukaan asia kuu­luu rakennusvalvonnalle.

 

19 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.10.2012”

  1. Asun­to­kaa­voi­tuk­sen tavoit­tees­ta on syys­kuun lop­puun men­nes­sä saa­tu oteu­tu­nut 199 205 kem2 eli 44 % tavoit­tees­ta. Jos vaa­lien vuok­si iso­ja asoi­ta ei tule nyt eikä paris­sa seu­raa­vas­sa kokouk­ses­sa, niin ker­rop­pa nyt mil­lä ihmeel­lä lop­pu­vuo­des­ta pääs­tään edes tuo­hon 380 000 kem2. Sehän tar­koit­taa, että kah­des­sa ja puo­les­sa kuu­kau­des­sa pitää saa­da yhtä pal­jon kaa­voi­tet­tua kuin on saa­tu alku­vuo­den yhdek­säs­sä kuuukaudessa

    Miten yli­pää­tään on mah­dol­lis­ta, että jäl­leen ker­ran jää­dään tavoit­tees­ta, vaik­ka kaa­voi­tuk­sen jäl­keen­jää­nei­syys on ollut lau­ta­kun­nan­kin tie­dos­sa ties kuin­ka kauan?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Siel­lä on yksi val­tuus­toa­loi­te, ja tää ei ole todel­la­kaan mikään b‑asia, vaan täs­sä ollaan yhden kes­kei­sen kysy­myk­sen äärellä.

    Val­tuu­tet­tu Essi Kuik­ka ja 30 muu­ta alle­kir­joit­ta­jaa ovat teh­neet seu­raa­van valtuustoaloitteen

    Val­tuus­toa­loi­te asuk­kai­den osal­lis­tu­mi­ses­ta kaa­voi­tuk­seen 23.5.2012

    Kau­pun­gin teke­mät täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seh­do­tuk­set saa­vat yleen­sä osak­seen vas­tus­tus­ta, joka on help­po lei­ma­ta “nim­byi­lyk­si”. Kaa­va­muu­tok­sia kan­nat­ta­vat ihmi­set eivät yleen­sä ole yhtä aktii­vi­sia kuin vas­tus­ta­jat. Kui­ten­kin monet hel­sin­ki­läi­set kan­nat­ta­vat täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta ja ymmär­tä­vät sen hyö­dyt. Sama ihmi­nen voi vas­tus­taa lähi­met­si­kön hak­kuu­ta ja ihme­tel­lä, mik­si naa­pu­ri­ton­til­la on pelk­kää ryteik­köä. Toi­saal­ta ker­ros­ta­lo­jen asuk­kaat eivät aina tie­dä, että talo­yh­tiöt voi­vat itse ehdot­taa ton­tin raken­nusoi­keu­den nostamista.

    Ehdo­tam­me, että asuk­kail­le anne­taan mah­dol­li­suus itse ehdot­taa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­koh­tei­ta. Pal­ve­lu voi­tai­siin toteut­taa esi­mer­kik­si Ker­ro kar­tal­la ‑pal­ve­lun puit­teis­sa. Kar­tal­le voi­si mer­ki­tä vaik­ka eri väreil­lä koh­tei­ta, jot­ka sopi­si­vat täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen sekä tär­kei­tä vir­kis­ty­sa­luei­ta, jot­ka pitäi­si jät­tää täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen ulkopuolelle.

    Näin. Viras­to suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti, mut­ta tää vaa­tii sen että joku ottaa tämän hoi­toon, asi­aa resur­soi­daan, jne. Puhu­kaa vaik­ka täs­tä kun muu­ten on kevyt lista.

    Se on niin pään män­tyyn hak­kaa­mis­ta kun ark­ki­teh­ti-setä ker­too että me piir­ret­tiin täm­möi­nen täy­den­nys­kaa­va, nyt saa vas­tus­taa. Hel­sin­gil­lä on yksi täys­päi­väi­nen vir­ka­mies kon­sul­toi­mas­sa his­si­re­mont­te­ja, täy­tyy pys­tyä kai­vaa­maan jos­tain vir­ka­mie­hiä ker­to­maan talo­yh­tiöil­le että oli­si täm­möi­siä täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia, ja te muu­ten saat­te sii­tä remp­poi­hin­ne rahaa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Oulun­ky­län lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta. Hie­noa että täl­lai­sia teh­dään, ja onhan täs­sä mon­ta hyvää toi­mea, kuten Käs­kyn­hal­ti­jan­tien epä­jat­ku­vuu­den kor­jaa­mi­nen, yksi­suun­tai­set pyö­rä­tiet ja pyö­rä­kais­tat. Mut­ta kyl­lä täs­sä jotain koh­tia pitää kritisoida.

    Pyö­rä­lii­ken­ne ja lii­ken­neym­py­röi­den tur­val­li­suus on taas ajan­koh­tai­nen. Olen aiem­min­kin kir­joit­ta­nut aihees­ta. Vie­lä­kään KSV ei suun­nit­te­le omien suo­si­tus­ten­sa mukai­sia ympyröitä.

    Käs­kyn­hal­ti­jan­tien ja Norr­täl­jen­tien lii­ken­neym­py­räs­sä on vie­lä sel­lai­nen ongel­ma, että päät­ty­väl­tä pyö­rä­kais­tal­ta on todel­la han­ka­laa ajaa mil­le­kään pyörätielle.

    Suun­ni­tel­man bus­si­py­sä­keis­tä joka iki­ses­sä tai­taa olla se ongel­ma, että pyö­rä­tie menee ihan pysäk­ki­ka­tok­sen vie­res­tä. Ensin­nä­kään ei ole muka­vaa eikä hir­veän tur­val­lis­ta­kaan pyö­räil­lä niin että olka­päät mel­kein hipo­vat kiin­te­ää estet­tä. Suu­rin ongel­ma on kui­ten­kin huo­no näky­vyys. Jos katok­ses­ta ei teh­dä täy­sin läpi­nä­ky­vää, pyö­räi­li­jän on täy­sin mah­do­ton näh­dä onko katok­sen taka­na jalan­kul­ki­ja astu­mai­sil­laan pyörätielle.

    Miten Käs­kyn­hal­ti­jan­tien poh­jois­puo­len pyö­rä­tien ja Mes­ta­ri­tien väli­sen yhtey­den aja­tel­laan toimivan?

    Oli­si­ko mah­dol­lis­ta yksi­suun­tais­taa Sil­ta­vou­din­tien pyörätiet?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  4. Minä tie­dän useam­man työ­nan­ta­jan, jois­sa joh­ta­ja sai­si pot­kut tuol­lai­sel­la tulok­sel­la. Kysyi­sit­kö KSV:tä mik­si siel­lä on epä­on­nis­tut­tu ja pitäi­si­kö jon­kun vetää joh­to­pää­tök­set? Oli­si kiva kuul­la vas­taus, vaik­ka ei kai vir­ka­mies Suo­mes­sa pot­ku­ja saa vaik­ka tekee mitä. Tai jät­tää tekemättä. 

    Tai ehkä ajat muut­tuu, sil­lä tänään yksi vir­ka­mies­po­mo sai kenkää. 

    Toi­saal­ta oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää mitä on saa­tu aikaan ja mitä teh­tä­viä on prio­ri­soi­tu. Miten aika riit­tää teke­mään “hyviä suun­ni­tel­mia”, joi­den toteut­ta­mi­seen ei ole rahaa, mut­ta ei rii­tä teke­mään kaa­vo­ja, jois­ta tulee rahaa?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  5. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En tie­dä vie­lä, mis­tä ne 200 000 ker­ros­ne­liö­tä tule­vat, mut­ta eihän tuo vaa­di kuin pari isoa kaa­vaa Kruu­nu­vuo­ren rannassa.

    Toi­vot­ta­vas­ti ei aina­kaan Meri-Ras­ti­lan ran­ta­met­sään, jon­ne osay­leis­kaa­va­luon­nok­ses­sa on sijoi­tet­tu 80 000 km². Radan poh­jois­puo­lel­le lei­rin­tä­alu­eel­le, lähin­nä asun­to­vau­nu­jen park­ki­pai­kal­le mah­tui­si 40 000 km². Toi­set 40 000 saa mah­tu­maan tii­vis­tä­mäl­lä Meri-Ras­ti­lan kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Ran­ta­met­sään ei tar­vit­si­si kos­kea lainkaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En tie­dä vie­lä, mis­tä ne 200 000 ker­ros­ne­liö­tä tule­vat, mut­ta eihän tuo vaa­di kuin pari isoa kaa­vaa Kruu­nu­vuo­ren rannassa.

    Jaa, Kruu­nu­vuo­res­ta on KSV:n sivu­jen mukaan tulos­sa 21 000 kem2 tänä vuonna. 

    Miten ihmees­sä lau­ta­kun­nan jäsen ei tie­dä mitä on edes valmisteilla?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  7. Eivät­kö oikeas­taan Hit­saa­jan­ka­tu 7 ja 9 ole vii­mei­set toi­mis­to­ra­ken­nuk­set kadun ete­lä­puo­lel­la, joten kehi­tys tun­tuu var­sin luon­te­val­ta. Nuo­han ovat samaa luok­kaa kuin tyh­jä­nä sei­so­va Tie­don enti­nen talo Keran sei­sak­keen vie­res­sä. Tosin nuo ovat asu­mi­seen jo nyt hyvin sopi­val­la paikalla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  8. Oge­lin lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta (tie­dä sit­ten mak­saa­ko vai­vaa kom­men­toi­da pöy­tä­laa­tik­ko­suun­ni­tel­maa); mik­sei pyö­rä­kais­taa ole koko Käs­kyn­hal­ti­jan­tien ete­lä­puo­lel­le? Nyt vain puo­lel­le mat­kaa, Tuusu­lan­tien liit­ty­män jäl­keen pitää edel­leen hyp­piä toi­sel­le puo­len Käs­kyn­hal­ti­jan­tie­tä. Ja help­po paran­nus oli­si pääl­lys­tää radan­var­ren län­si­puo­li­nen pyö­rä­tie, nyt Oge­lin ja Käpy­län ase­mien väli­nen kilo­met­rin siir­ty­mä sorapinnalla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  9. Tero:
    Minä tie­dän useam­man työ­nan­ta­jan, jois­sa joh­ta­ja sai­si pot­kut tuol­lai­sel­la tuloksella.

    Toi­saal­ta oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää mitä on saa­tu aikaan ja mitä teh­tä­viä on prio­ri­soi­tu. Miten aika riit­tää teke­mään “hyviä suun­ni­tel­mia”, joi­den toteut­ta­mi­seen ei ole rahaa, mut­ta ei rii­tä teke­mään kaa­vo­ja, jois­ta tulee rahaa?

    Ei täs­sä maas­sa ole yhtään yksi­tyis­tä työ­nan­ta­jaa joka vuo­si­kausia hyväk­syi­si kes­keis­ten tuo­tan­to- ja laa­tu­ta­vot­tei­den noin sel­keän lai­min­lyön­nin. Ken­kää tuli­si joh­dol­le ja isol­le jou­kol­le muu­ta­kin organisaatiota.

    Lau­ta­kun­ta on KSV:lle yhtä kuin hal­li­tus yksi­tyi­sel­le yri­tyk­sel­le. Hal­li­tuk­sen — siis lau­ta­kun­nan — teh­tä­vä on rea­goi­da sil­loin kun tavoit­teis­ta jää­dään. KSV on jää­nyt tavot­teis­taan (eten­kin kaa­voi­tuk­sen mää­räs­sä) vuo­si­kausia, mut­ta nämä lau­ta­kun­nan jäse­net ei tee mitään. Ker­too var­mas­ti niin viras­ton kuin lau­ta­kun­nan­kin osaa­mi­sen tasosta.

    Se on tot­ta, että KSV:llä tee­te­tään pal­jon tur­hia sel­vi­tyk­siä ja muu­ta polii­tik­ko­jen mie­les­tä muka­vaa. Lau­ta­kun­nan teh­tä­viin kuu­luu kui­ten­kin aina var­mis­taa, että kau­pun­gin kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta oleel­li­sim­mat asiat (kuten riit­tä­vä asuin­tont­tien kaa­voi­tus) tulee hoidettua.

    Osmo var­mas­ti ottaa asian kokouk­ses­sa esil­le ja ker­too meil­le mik­si taas ker­ran tavoit­teis­ta lipsutaan

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  10. ant­ti:
    Oge­lin lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­ta (tie­dä sit­ten mak­saa­ko vai­vaa kom­men­toi­da pöy­tä­laa­tik­ko­suun­ni­tel­maa); mik­sei pyö­rä­kais­taa ole koko Käs­kyn­hal­ti­jan­tien ete­lä­puo­lel­le? Nyt vain puo­lel­le mat­kaa, Tuusu­lan­tien liit­ty­män jäl­keen pitää edel­leen hyp­piä toi­sel­le puo­len Käskynhaltijantietä. 

    Tar­koi­tat­ko siis Tuusu­lan­väy­län län­si­puo­les­ta? Se ei tai­da enää kuu­lua Oulunkylään.

    Tähän suun­ni­tel­maan kuu­luu Käs­kyn­hal­ti­jan ete­lä­puo­lel­le yhte­näi­nen pyö­rä­reit­ti Tuusu­lan­väy­län liit­ty­mäs­tä Van­taan­joel­le. Muu­ten hyvä pait­si että reit­tiin sisäl­ty­vä pyö­rä­kais­ta on tie­tys­ti yksi­suun­tai­nen. Län­teen päin ei ole sel­ke­ää ja yhte­näis­tä pyöräreittiä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  11. Ohjel­ma­vink­ki Yle Tee­ma: 22.45 Tänään on huomenna

    (1967) Ohjel­mas­sa käsi­tel­lään kau­pun­ki­suun­nit­te­lun tule­vai­suu­den näky­miä 1960-luvun lopun suun­ni­tel­mien ja mah­dol­li­suuk­sien poh­jal­ta. MV

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  12. Pek­ka Pes­si:
    Hit­saa­jan­ka­tu 5:een val­mis­tui vii­me vuon­na asuin­ta­lo. Tuon Hit­saa­jan­ka­tu 7:n jäl­keen Hit­saa­jan­ka­tu 9 jää kort­te­lin ainoak­si toimitilatontiksi.

    http://www.flickr.com/photos/juminy/8096047676/

    Tuos­ta voi vie­lä vil­kais­ta mil­tä tilan­ne näyt­tää kun kat­soo Suo­la­ki­ven­ka­dul­ta Hit­saa­jan­ka­dun suun­tai­ses­ti itään. Taus­tal­la se seis­ka siis, joka ei oikein enää sovi maisemaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  13. Toi­vot­ta­vas­ti Hit­saa­jan­ka­tu 7 muut­tuu aika nopeas­ti toi­mis­tos­ta asuin­käyt­töön. Pikai­sen net­ti­se­lai­lun perus­teel­la tuon kadun toi­mis­to­ta­lot ovat mel­koi­sen tyh­jiä ja kun ollaan ihan met­roa­se­man vie­res­sä hyvien pal­ve­lui­den lähel­lä niin en kek­si yhtä­kään syy­tä sii­hen mik­sen muu­tos­ta voi­si teh­dä pikai­sel­la aikataululla.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  14. Timo:
    …ja kun ollaan ihan met­roa­se­man vie­res­sä hyvien pal­ve­lui­den lähel­lä niin en kek­si yhtä­kään syy­tä sii­hen mik­sen muu­tos­ta voi­si teh­dä pikai­sel­la aikataululla. 

    Tai­si olla Pek­ka Pes­si kun tääl­lä jos­kus mai­nit­si, että tähän:
    http://goo.gl/maps/klke9

    on kaa­voi­tet­tu kir­jas­to ja auto­hal­li. Näin Yim­by­nä olen sitä miel­tä, että vää­rin kaa­voi­tet­tu ja asun­to­ja mak­si­mi­mää­rä tilal­le. Kir­jas­to on koh­tuul­li­sen mat­kan pääs­sä, fyy­sis­ten kir­jo­jen tule­vai­suus epä­var­ma (kir­jas­ton tilan­tar­ve tule­vai­suu­des­sa täy­si kysy­mys­merk­ki) ja auto­hal­le­ja voi­daan miet­tiä Hert­to­nie­men­ran­taan sit­ten kun se auto­paik­ka mak­saa sen ~70–80e, jon­ka se muis­taak­se­ni Osmon mukaan maksaa.

    Mitä voin teh­dä, ehkä siis äänes­tä­mi­sen lisäk­si, ede­saut­taak­se­ni näitä:
    1) lisää asuk­kai­ta Herttoniemenrantaan
    2) auto­hal­li­paik­ko­jen hin­ta kohdalleen

    ?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.