Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.10.2012

Viras­to ei näköjään halua vaalien alla tuo­da iso­ja asioi­ta päätet­täväk­si. (esi­tys­lis­taan) Pieniä on sitäkin enem­män. Eri­tyis­es­ti lausun­to­ja aloit­teista. Kaikkia en tässä selosta.

Oulunkylän liiken­netur­val­lisu­us­su­un­nitel­ma

Hieno suun­nitel­ma ja selvä paran­nus nykyti­laan. Näitä hyviä suun­nitelmia KSV on tuot­tanut ison pinon. Enää tarvit­taisi­in rahat niiden toteuttamiseen

Toimin­nan ja talouden seurantaraportti

Paljon on toteutet­tu, mut­ta kiusal­lisen moni asia jää toteu­tu­mat­ta annetus­sa aikataulus­sa. Ei toteu­tu­vien listal­la on muun muassa:

 • Öster­sun­domin yhteinen yleiskaava
 • Kaik­ki joukkoli­iken­teen osu­ut­ta koske­vat tavoitteet
 • Liiken­teessä kuollei­den ja loukkaan­tunei­den määrän vähen­e­m­i­nen 2 %/vuosi
 • Runk­obus­sil­in­jan Jok­eri 0 infratoimien yleissuunnitelma
 • Tieder­atikan yleissuunnitelma
 • Topeliuk­sen Nor­den­skjöldinkadun raitiotiesuunnitelma
 • Man­ner­heim­intien suo­jatiesu­un­nitel­mat Kol­men sepän ja Erot­ta­jan aukioilla
 • Kaavoitet­tua asuinker­rosalaa 450 000k‑m2 (toteu­tunee 380 000 k‑m2)

Toimis­to­talo­ja asuintaloiksi

Albertinkatu 27, 2500 k‑m2 Tämän han­kkeen käsit­te­ly on viras­tossa kestänyt luvat­toman kauan. Hak­i­ja on soit­tanut siitä min­ulle pari ker­taa ja olen yrit­tänyt kiire­htiä. Kansalaisil­la tulisi olla oikeus saa­da päätös, myön­teinen tai kiel­teinen, kohtuuajassa.

Hit­saa­jakatu 7, 10 000 k‑m2 Eivät työ­paikat oikein men­esty Hert­toniemessä. Asuin­ta­lo tulee nyt keskelle työ­paikkako­rt­telia. Tästä pitäisi nähdä kuva.

Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta sisäpi­ho­jen lait­tomien pysäköin­tipaikko­jen poistamisesta 

(Tuuli Kousa ja 55 muu­ta valtuutettua)

Lausun­non mukaan asia kuu­luu rakennusvalvonnalle.

 

19 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.10.2012”

 1. Asun­tokaavoituk­sen tavoit­teesta on syysku­un lop­pu­un men­nessä saatu oteu­tunut 199 205 kem2 eli 44 % tavoit­teesta. Jos vaalien vuok­si iso­ja asoi­ta ei tule nyt eikä paris­sa seu­raavas­sa kok­ouk­ses­sa, niin ker­rop­pa nyt mil­lä ihmeel­lä lop­pu­vuodes­ta päästään edes tuo­hon 380 000 kem2. Sehän tarkoit­taa, että kahdessa ja puo­lessa kuukaudessa pitää saa­da yhtä paljon kaavoitet­tua kuin on saatu alku­vuo­den yhdek­sässä kuuukaudessa

  Miten ylipäätään on mah­dol­lista, että jälleen ker­ran jäädään tavoit­teesta, vaik­ka kaavoituk­sen jäl­keen­jääneisyys on ollut lau­takun­nankin tiedos­sa ties kuin­ka kauan?

  1. En tiedä vielä, mis­tä ne 200 000 ker­rosneliötä tule­vat, mut­ta eihän tuo vaa­di kuin pari isoa kaavaa Kru­unuvuoren rannassa.

 2. Siel­lä on yksi val­tu­us­toaloite, ja tää ei ole todel­lakaan mikään b‑asia, vaan tässä ollaan yhden keskeisen kysymyk­sen äärellä.

  Val­tu­utet­tu Essi Kuik­ka ja 30 muu­ta allekir­joit­ta­jaa ovat tehneet seu­raa­van valtuustoaloitteen

  Val­tu­us­toaloite asukkaiden osal­lis­tu­mis­es­ta kaavoituk­seen 23.5.2012

  Kaupun­gin tekemät täy­den­nys­rak­en­tamise­hdo­tuk­set saa­vat yleen­sä osak­seen vas­tus­tus­ta, joka on help­po leima­ta “nim­by­i­lyk­si”. Kaava­muu­tok­sia kan­nat­ta­vat ihmiset eivät yleen­sä ole yhtä akti­ivisia kuin vas­tus­ta­jat. Kuitenkin mon­et helsinkiläiset kan­nat­ta­vat täy­den­nys­rak­en­tamista ja ymmärtävät sen hyödyt. Sama ihmi­nen voi vas­tus­taa lähimet­sikön hakku­u­ta ja ihme­tel­lä, mik­si naa­pu­ri­ton­til­la on pelkkää ryteikköä. Toisaal­ta ker­rostalo­jen asukkaat eivät aina tiedä, että taloy­htiöt voivat itse ehdot­taa ton­tin raken­nu­soikeu­den nostamista.

  Ehdo­tamme, että asukkaille annetaan mah­dol­lisu­us itse ehdot­taa täy­den­nys­rak­en­tamisko­htei­ta. Palvelu voitaisi­in toteut­taa esimerkik­si Ker­ro kar­tal­la ‑palvelun puit­teis­sa. Kar­talle voisi merk­itä vaik­ka eri väreil­lä kohtei­ta, jot­ka sopi­si­vat täy­den­nys­rak­en­tamiseen sekä tärkeitä virk­istysaluei­ta, jot­ka pitäisi jät­tää täy­den­nys­rak­en­tamisen ulkopuolelle.

  Näin. Viras­to suh­tau­tuu myön­teis­es­ti, mut­ta tää vaatii sen että joku ottaa tämän hoitoon, asi­aa resur­soidaan, jne. Puhukaa vaik­ka tästä kun muuten on kevyt lista.

  Se on niin pään män­tyyn hakkaamista kun arkkite­hti-setä ker­too että me piir­ret­ti­in täm­möi­nen täy­den­nyskaa­va, nyt saa vas­tus­taa. Helsingillä on yksi täyspäiväi­nen virkamies kon­sul­toimas­sa hissire­mont­te­ja, täy­tyy pystyä kaivaa­maan jostain virkamiehiä ker­tomaan taloy­htiöille että olisi täm­möisiä täy­den­nys­rak­en­tamis­mah­dol­lisuuk­sia, ja te muuten saat­te siitä remp­poi­hinne rahaa.

 3. “Lausun­non mukaan asia kuu­luu rakennusvalvonnalle.”

  Tiedok­si, että raken­nus­valvonnal­ta puut­tuu resurssit tämän hoita­miseen. Siel­lä on kak­si henkilöä, jot­ka tekevät kent­tähom­mia. Jot­tai tart­tis tehrää…

 4. Hit­saa­jankatu 5:een valmis­tui viime vuon­na asuin­ta­lo. Tuon Hit­saa­jankatu 7:n jäl­keen Hit­saa­jankatu 9 jää kort­telin ain­oak­si toimitilatontiksi.

 5. Oulunkylän liiken­nesu­un­nitel­mas­ta. Hienoa että täl­laisia tehdään, ja onhan tässä mon­ta hyvää toimea, kuten Käskyn­halti­jantien epä­jatku­vu­u­den kor­jaami­nen, yksisu­un­taiset pyöräti­et ja pyöräkai­stat. Mut­ta kyl­lä tässä jotain kohtia pitää kritisoida.

  Pyöräli­ikenne ja liiken­neympyröi­den tur­val­lisu­us on taas ajanko­htainen. Olen aiem­minkin kir­joit­tanut aiheesta. Vieläkään KSV ei suun­nit­tele omien suosi­tusten­sa mukaisia ympyröitä.

  Käskyn­halti­jantien ja Nor­rtäl­jen­tien liiken­neympyrässä on vielä sel­l­ainen ongel­ma, että päät­tyvältä pyöräkaistal­ta on todel­la han­kalaa ajaa millekään pyörätielle.

  Suun­nitel­man bus­sipysäkeistä joka ikisessä taitaa olla se ongel­ma, että pyörätie menee ihan pysäkkika­tok­sen vier­estä. Ensin­näkään ei ole mukavaa eikä hirveän tur­val­lis­takaan pyöräil­lä niin että olka­päät melkein hipo­vat kiin­teää estet­tä. Suurin ongel­ma on kuitenkin huono näkyvyys. Jos katok­ses­ta ei tehdä täysin läpinäkyvää, pyöräil­i­jän on täysin mah­do­ton nähdä onko katok­sen takana jalankulk­i­ja astu­maisil­laan pyörätielle.

  Miten Käskyn­halti­jantien pohjois­puolen pyörä­tien ja Mes­tar­i­tien välisen yhtey­den ajatel­laan toimivan?

  Olisiko mah­dol­lista yksisu­un­tais­taa Sil­tavoud­in­tien pyörätiet?

 6. Minä tiedän use­am­man työ­nan­ta­jan, jois­sa johta­ja saisi potkut tuol­laisel­la tulok­sel­la. Kysy­isitkö KSV:tä mik­si siel­lä on epäon­nis­tut­tu ja pitäisikö jonkun vetää johtopäätök­set? Olisi kiva kuul­la vas­taus, vaik­ka ei kai virkamies Suomes­sa potku­ja saa vaik­ka tekee mitä. Tai jät­tää tekemättä. 

  Tai ehkä ajat muut­tuu, sil­lä tänään yksi virkamiespo­mo sai kenkää. 

  Toisaal­ta olisi kiin­nos­tavaa tietää mitä on saatu aikaan ja mitä tehtäviä on pri­or­isoitu. Miten aika riit­tää tekemään “hyviä suun­nitelmia”, joiden toteut­tamiseen ei ole rahaa, mut­ta ei riitä tekemään kaavo­ja, joista tulee rahaa?

 7. Osmo Soin­in­vaara: En tiedä vielä, mis­tä ne 200 000 ker­rosneliötä tule­vat, mut­ta eihän tuo vaa­di kuin pari isoa kaavaa Kru­unuvuoren rannassa.

  Toiv­ot­tavasti ei ainakaan Meri-Rasti­lan rantamet­sään, jonne osayleiskaaval­u­on­nok­ses­sa on sijoitet­tu 80 000 km². Radan pohjois­puolelle leir­in­täalueelle, lähin­nä asun­to­vaunu­jen parkkipaikalle mah­tu­isi 40 000 km². Toiset 40 000 saa mah­tu­maan tiivistämäl­lä Meri-Rasti­lan kaupunki­raken­net­ta. Rantamet­sään ei tarvit­sisi koskea lainkaan.

 8. Osmo Soin­in­vaara:
  En tiedä vielä, mis­tä ne 200 000 ker­rosneliötä tule­vat, mut­ta eihän tuo vaa­di kuin pari isoa kaavaa Kru­unuvuoren rannassa.

  Jaa, Kru­unuvuores­ta on KSV:n sivu­jen mukaan tulos­sa 21 000 kem2 tänä vuonna. 

  Miten ihmeessä lau­takun­nan jäsen ei tiedä mitä on edes valmisteilla?

 9. Eivätkö oikeas­t­aan Hit­saa­jankatu 7 ja 9 ole viimeiset toimis­toraken­nuk­set kadun eteläpuolel­la, joten kehi­tys tun­tuu varsin luon­te­val­ta. Nuo­han ovat samaa luokkaa kuin tyhjänä seiso­va Tiedon enti­nen talo Ker­an seisak­keen vier­essä. Tosin nuo ovat asumiseen jo nyt hyvin sopi­val­la paikalla.

 10. Ogelin liiken­nesu­un­nitel­mas­ta (tiedä sit­ten mak­saako vaivaa kom­men­toi­da pöytälaatikko­su­un­nitel­maa); mik­sei pyöräkaistaa ole koko Käskyn­halti­jantien eteläpuolelle? Nyt vain puolelle matkaa, Tuusu­lantien liit­tymän jäl­keen pitää edelleen hyp­piä toiselle puolen Käskyn­halti­janti­etä. Ja help­po paran­nus olisi päällystää radan­var­ren län­sipuo­li­nen pyörätie, nyt Ogelin ja Käpylän asemien väli­nen kilo­metrin siir­tymä sorapinnalla.

 11. Tero:
  Minä tiedän use­am­man työ­nan­ta­jan, jois­sa johta­ja saisi potkut tuol­laisel­la tuloksella.

  Toisaal­ta olisi kiin­nos­tavaa tietää mitä on saatu aikaan ja mitä tehtäviä on pri­or­isoitu. Miten aika riit­tää tekemään “hyviä suun­nitelmia”, joiden toteut­tamiseen ei ole rahaa, mut­ta ei riitä tekemään kaavo­ja, joista tulee rahaa?

  Ei tässä maas­sa ole yhtään yksi­ty­istä työ­nan­ta­jaa joka vuosikau­sia hyväksy­isi keskeis­ten tuotan­to- ja laatu­tavot­tei­den noin selkeän laimin­lyön­nin. Kenkää tulisi johdolle ja isolle joukolle muu­takin organisaatiota.

  Lau­takun­ta on KSV:lle yhtä kuin hal­li­tus yksi­tyiselle yri­tyk­selle. Hal­li­tuk­sen — siis lau­takun­nan — tehtävä on reagoi­da sil­loin kun tavoit­teista jäädään. KSV on jäänyt tavot­teis­taan (etenkin kaavoituk­sen määrässä) vuosikau­sia, mut­ta nämä lau­takun­nan jäsenet ei tee mitään. Ker­too var­masti niin viras­ton kuin lau­takun­nankin osaamisen tasosta.

  Se on tot­ta, että KSV:llä teetetään paljon turhia selvi­tyk­siä ja muu­ta poli­itikko­jen mielestä mukavaa. Lau­takun­nan tehtävi­in kuu­luu kuitenkin aina varmis­taa, että kaupun­gin kehit­tämisen kannal­ta oleel­lisim­mat asi­at (kuten riit­tävä asuin­tont­tien kaavoitus) tulee hoidettua.

  Osmo var­masti ottaa asian kok­ouk­ses­sa esille ja ker­too meille mik­si taas ker­ran tavoit­teista lipsutaan

 12. antti:
  Ogelin liiken­nesu­un­nitel­mas­ta (tiedä sit­ten mak­saako vaivaa kom­men­toi­da pöytälaatikko­su­un­nitel­maa); mik­sei pyöräkaistaa ole koko Käskyn­halti­jantien eteläpuolelle? Nyt vain puolelle matkaa, Tuusu­lantien liit­tymän jäl­keen pitää edelleen hyp­piä toiselle puolen Käskynhaltijantietä. 

  Tarkoi­tatko siis Tuusu­lan­väylän län­sipuoles­ta? Se ei tai­da enää kuu­lua Oulunkylään.

  Tähän suun­nitel­maan kuu­luu Käskyn­halti­jan eteläpuolelle yht­enäi­nen pyöräre­it­ti Tuusu­lan­väylän liit­tymästä Van­taan­joelle. Muuten hyvä pait­si että reit­ti­in sisäl­tyvä pyöräkaista on tietysti yksisu­un­tainen. Län­teen päin ei ole selkeää ja yht­enäistä pyöräreittiä.

 13. Ohjel­mavink­ki Yle Teema: 22.45 Tänään on huomenna

  (1967) Ohjel­mas­sa käsitel­lään kaupunkisu­un­nit­telun tule­vaisu­u­den näkymiä 1960-luvun lop­un suun­nitelmien ja mah­dol­lisuuk­sien poh­jal­ta. MV

 14. Pekka Pes­si:
  Hit­saa­jankatu 5:een valmis­tui viime vuon­na asuin­ta­lo. Tuon Hit­saa­jankatu 7:n jäl­keen Hit­saa­jankatu 9 jää kort­telin ain­oak­si toimitilatontiksi.

  http://www.flickr.com/photos/juminy/8096047676/

  Tuos­ta voi vielä vilka­ista miltä tilanne näyt­tää kun kat­soo Suo­lakivenkadul­ta Hit­saa­jankadun suun­tais­es­ti itään. Taustal­la se seiska siis, joka ei oikein enää sovi maisemaan.

 15. Toiv­ot­tavasti Hit­saa­jankatu 7 muut­tuu aika nopeasti toimis­tos­ta asuinkäyt­töön. Pikaisen net­tise­lailun perus­teel­la tuon kadun toimis­to­talot ovat melkoisen tyhjiä ja kun ollaan ihan metroase­man vier­essä hyvien palvelu­iden lähel­lä niin en kek­si yhtäkään syytä siihen mik­sen muu­tos­ta voisi tehdä pikaisel­la aikataululla.

 16. No, mitäs siel­lä selitet­ti­in tavoit­tei­den toteutumisesta?

  Esi­tys­lis­tan liit­tei­den mukaan viras­to on saa­mas­sa 70% tämän vuo­den tulospalkkios­ta. Oliko lau­takun­ta samaa mieltä?

 17. Timo:
  …ja kun ollaan ihan metroase­man vier­essä hyvien palvelu­iden lähel­lä niin en kek­si yhtäkään syytä siihen mik­sen muu­tos­ta voisi tehdä pikaisel­la aikataululla. 

  Taisi olla Pekka Pes­si kun tääl­lä joskus mainit­si, että tähän:
  http://goo.gl/maps/klke9

  on kaavoitet­tu kir­jas­to ja auto­hal­li. Näin Yim­bynä olen sitä mieltä, että väärin kaavoitet­tu ja asun­to­ja mak­sim­imäärä tilalle. Kir­jas­to on kohtu­ullisen matkan päässä, fyy­sis­ten kir­jo­jen tule­vaisu­us epä­var­ma (kir­jas­ton tilan­tarve tule­vaisu­udessa täysi kysymys­merk­ki) ja auto­halle­ja voidaan miet­tiä Hert­toniemen­ran­taan sit­ten kun se autopaik­ka mak­saa sen ~70–80e, jon­ka se muis­taak­seni Osmon mukaan maksaa.

  Mitä voin tehdä, ehkä siis äänestämisen lisäk­si, edesaut­taak­seni näitä:
  1) lisää asukkai­ta Herttoniemenrantaan
  2) auto­hal­li­paikko­jen hin­ta kohdalleen

  ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.