Vaaliohjelmaani: pakollisesta pysäköintinormista on luovuttava

Kiin­teä pysäköinti­nor­mi ei sovi alueille, joil­la pysäköin­tipaikan hin­ta nousee kym­meni­in tuhan­si­in euroi­hin. Kaavoituk­ses­sa on tehtävä pysäköin­tipaikko­jen toteut­ta­mi­nen mah­dol­lisek­si, mut­ta siihen ei tule pakottaa.

Pysäköin­nin hin­ta on erotet­ta­va asun­non hin­nas­ta. Kätev­in­tä on rak­en­taa pysäköin­tipaikat alueen pysäköin­tiy­htiön luku­un. Yhtiö kerää varat vuokraa­mal­la tai myymäl­lä pysäköintipaikkoja.

Lakia asun­to-osakey­htiöistä tulee muut­taa niin, ettei asukkai­ta saa aset­taa keskenään eri­ar­voiseen ase­maan, vaan taloy­htiön yhteiset pysäköin­tipaikat on vuokrat­ta­va huu­tokau­pan perus­teel­la. Tämä voidaan kir­ja­ta myös ton­tin­lu­ovu­tuse­htoi­hin. Nyt väitet­ty pysäköin­tipaikko­jen puute esimerkik­si Ara­bi­an­ran­nas­sa johtuu siitä, että kalli­isti raken­netut pysäköin­tipaikat on jaet­tu melkein ilmaisek­si joillekin ja muut ovat jääneet ilman. Ali­hin­taisille pysäköin­tipaikoille on tietysti enem­män kysyn­tää olisi, jos paikoista perit­täisi­in kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hin­ta. Jos pysäköin­tipaikas­ta olisi veloitet­tu kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hin­ta, paikat oli­si­vat riit­täneet mainiosti.

Jot­ta uusi­in kiin­teistöi­hin muut­taville asukkaille ei tulisi houkut­tel­e­vak­si luis­taa pysäköin­nin hin­nas­ta ja pysäköidä kadun­var­teen, asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sia ei tule myön­tää sel­l­ai­sis­sa kiin­teistöis­sä asuville, jot­ka nykysään­nöin olisi velvoitet­tu investoimaan kiin­teistöko­htaiseen pysäköintiin.

Jos pysäköin­ti toteutetaan alueel­lise­na eikä tont­tiko­htaise­na ratkaisuna, voidaan paikoin rak­en­taa pysäköin­ti­talo­ja kiin­ni meluisi­in val­taväyli­in meluesteik­si. Näin voidaan väylien aiheut­ta­maa raken­nus­maan haaskaus­ta vähentää.

Kaa­vat on pysäköin­nin osalta tehtävä jous­tavak­si niin, että paikko­ja voidaan rak­en­taa mak­suhalukas­ta kysyn­tää vas­taavasti myöhem­minkin. Jos pysäköin­tipaikko­jen kysyn­tä kas­vaa myöhem­min, tarve voidaan tyy­dyt­tää rak­en­ta­mal­la pysäköin­ti­talo­ja tai korot­ta­mal­la entisiä.

Käytän­nössä suuri osa paikoista toteutet­taisi­in nykyiseen tapaan maanalaisi­na paikkoina. Paikko­jen rak­en­ta­ja arvioi oma­l­la riskil­lään tarpeel­lisen paikkamäärän. Pysäköin­tipaikko­ja voidaan rak­en­taa myös talo­jen alle raken­nus­vai­heessa. Ne myy­dään eril­lis­inä osakkeina, jot­ka asukkaat tai alueelli­nen pysäköin­tiy­htiö osta­vat. Jos paikko­jen määrä kas­vaa ennakoitua suurem­mak­si, niitä voidaan rak­en­taa myöhem­min lisää.

14 vastausta artikkeliin “Vaaliohjelmaani: pakollisesta pysäköintinormista on luovuttava”

 1. ikävä kyl­lä vaan näyt­tää käyvän niin, että asun­non hin­ta pysyy ennal­laan + autopaikka
  a´60.000€. Raken­nusy­htiö rahas­taa häikäilemät­tömästi asun­to­jen lisäk­si myös pysäköin­tipaikat. Näin koke­muk­sen mukaises­ti ainakin Turus.

  Kil­pailu ei toi­mi niin kauan kuin asun­to­jen hin­noit­telu perus­tuu vain neliöi­hin eikä lainkaan siihen mitä rahal­la saa. Vain riit­tävä tont­ti­tar­jon­ta myös pie­nille raken­nusy­htiöille aut­taa kil­pailun viriämiseen.

 2. “Jos pysäköin­ti toteutetaan alueel­lise­na eikä tont­tiko­htaise­na ratkaisuna, voidaan paikoin rak­en­taa pysäköin­ti­talo­ja kiin­ni meluisi­in val­taväyli­in meluesteik­si. Näin voidaan väylien aiheut­ta­maa raken­nus­maan haaskaus­ta vähentää.”

  No niin tuli­han tähänkin järkiratkaisu.Kävit var­maan Van­taal­la tutki­mas­sa esimerkkejä

 3. Hyvä ja reilu idea!

  Tätä voisi jalostaa muuhunkin kuin pysäköin­tipaikkoi­hin. Samaan tapaan, kun ehdo­tuk­ses­sa autopaikko­jen luovu­tuk­ses­sa asun­to-osakey­htiöis­sä, voisi kaupun­ki toimia oma­l­ta osaltaan tontinluovutuksessa.

  Ton­tin­hak­i­joi­ta ei saisi aset­taa keskenään eri­ar­voiseen ase­maan, vaan kaupung­in­tont­tien luovu­tus tapah­tu­isi huu­tokau­pan perus­teel­la. Täten pää­sisimme eroon esim. Hitak­sen aiheut­ta­mas­ta demokra­ti­ava­jeesta (eli toinen saa kaupungilta enem­män ns. pärstäk­er­toimen, arvon­nan tms. syyn takia — syyyl­lähän ei sinän­sä ole väliä vaan lopputuloksella).

  Idea parkkipaikko­jen mak­sullisu­ud­es­ta on lois­ta­va ja kus­tan­nuk­sia pitäisi aina muutenkin kohdis­taa hyö­dyn saa­jalle. Muina esimerkkeinä tulee mieleen saas­tut­ta­jalle toteutet­ta­vat päästö­mak­sut, kir­jas­to­jen käyt­täjille kohden­net­ta­vat mak­sut, ter­veyskeskus­mak­sut, kul­tu­uri­palvelu­jen hin­to­jen oikea kohdis­tus käyt­täjille, tietul­lit, pyörä­tul­lit. Kau­oungilla on hyvin vähän sel­l­aista palve­lu­tar­jon­taa, mis­tä mak­su­ja ei voisi suo­raan kohden­taa käyttäjälle.

  Mak­su­jen pitää kus­tan­nus­pe­rusteis­es­ti kohdis­tua kaikessa enem­män käyt­täjälle ja hyö­tyjälle. Tämä on hyvä peri­aate ja täten vapaasti laa­jensinkin sen muille alueille.

 4. Mil­loinka­han tämä on todellisuutta?
  Minkälaisel­la pain­oar­vol­la tätä edistät?
  Mikä on toden­näköisyys että näin myös tapahtuu?

  Yleen­sä on käynyt, että vaalien alla annet­tu­ja lupauk­sia ei voidakaan toteut­taa tai ei muis­te­ta pitää kiin­ni tai myöhem­min selitetään jotain muu­ta. Imperi­u­mil­la (lue byrokra­tia) on myös tapana iskeä takaisin!

  Onko­han Jätkäsaari ja Kalasa­ta­ma jo menetettyjä?

  Toivos­sa on hyvä elää.

 5. “Pysäköin­nin hin­ta on erotet­ta­va asun­non hin­nas­ta. Kätev­in­tä on rak­en­taa pysäköin­tipaikat alueen pysäköin­tiy­htiön luku­un. Yhtiö kerää varat vuokraa­mal­la tai myymäl­lä pysäköintipaikkoja.”

  Ei voi olla enem­män samaa mieltä!

  Jos asun­nos­sa on sauna, sen mak­saa asun­non osta­ja. Saman pitää päteä autopaikkaan.

 6. Huvit­tavaa sinän­sä, että Kokoomuk­sen ehdokas (nimeä en tun­nistanut) tar­joili parkkipaikkanormista jous­tamisen ideaa eilisessä mielipi­dekir­joituk­ses­saan hesaris­sa. Jopa 40% asun­noista voitaisi­in rak­en­taa ilman autopaikkaa. Vaikea uskoa, että itse puolue olisi kuitenkaan tätä asi­aa aja­mas­sa. Win-win kokoomuk­selle, jos joku normeista jous­tamista kan­nat­ta­va nyt tuon perus­teel­la äänestääkin heitä, kun yksit­täi­nen ehdokashan voi horista mitä vain ilman että puolueen tarvit­see siihen sitoutua.

 7. Tuo­ma­sO:
  Huvit­tavaa sinän­sä, että Kokoomuk­sen ehdokas (nimeä en tun­nistanut) tar­joili parkkipaikkanormista jous­tamisen ideaa eilisessä mielipi­dekir­joituk­ses­saan hesaris­sa. Jopa 40% asun­noista voitaisi­in rak­en­taa ilman autopaikkaa. Vaikea uskoa, että itse puolue olisi kuitenkaan tätä asi­aa aja­mas­sa. Win-win kokoomuk­selle, jos joku normeista jous­tamista kan­nat­ta­va nyt tuon perus­teel­la äänestääkin heitä, kun yksit­täi­nen ehdokashan voi horista mitä vain ilman että puolueen tarvit­see siihen sitoutua. 

  Helsin­gin kokoomus ei suos­tu aiheesta puhu­maan numeroin, mik­sköhän, mut­ta kyseinen espoolainen ehdokas siis oli sitä mieltä että jopa 40% asun­noista voisi olla ilman autopaikko­ja hyvien joukkoli­iken­ney­hteyk­sien ääressä. Ain­oa vaan että keskus­tois­sa ja asemien nurkil­la 60%-80% asun­noista nyt on autot­to­mia, mikä lie­nee myös se haaruk­ka mihin päädyt­täisi­in markki­noil­la eli jos asukkaat saisi­vat itse päät­tää. Jätkäsaar­ta ja Kalasa­ta­maa muuten kaavoite­taan ole­tuk­sel­la noin 30% autot­to­mia koti­talouk­sia, mikä on sem­moista nor­maalia palo­heinäläistä tasoa.

  Koomisek­si tämä menee siinä vai­heessa kun Helsin­gin kokoomus samaan aikaa halu­aa luop­ua asun­to­jen keskikokonormista ja pitää kiin­ni autopaikkanormista. Selitän mikä tässä on hauskaa: 

  Min­imi­nor­mi Helsingis­sä vaik­ka asun­to olisi Rautatiease­man kel­lotor­nissa on yksi paik­ka kah­ta asun­toa kohti, ihan sama minkä kokoinen asun­to. No olete­taan sem­moinen sinkku­la joka koos­t­uu 25 neliön yksiöistä, niin jokaista noi­ta kohti on noin 17 neliötä parkki­hal­lia, sem­moinen ton­ni per yksiön neliö. Tont­tite­hol­la 3,0 toi tarkot­taisi kah­ta ton­tin kokoista pysäköintikerrosta.

 8. Jos pysäköin­ti toteutetaan alueel­lise­na eikä tont­tiko­htaise­na ratkaisuna, voidaan paikoin rak­en­taa pysäköin­ti­talo­ja kiin­ni meluisi­in val­taväyli­in meluesteik­si. Näin voidaan väylien aiheut­ta­maa raken­nus­maan haaskaus­ta vähentää.

  Ja sit­ten voitaisi­in myös tehdä niitä parkki­halle­ja hie­man pidem­män matkan päähän helpom­min raken­net­tavaan peruskallioon, kus­tan­nuk­sis­sa on huima ero. Esimerkik­si Kru­unuvuoren­ran­nas­sa Koirasaar­en­tien pohjois­puolel­la ole­vaan vankkaan kallioon parkkipaikko­jen kus­tan­nusarvio oli jotain 15 000 €/kpl. Siitä huoli­mat­ta toisel­la puolelle kat­ua kort­teli­in kiin­ni tehdään parkki­hal­li, minkä pelkkä rak­en­tamiskus­tan­nus lie­nee vähin­tään 30 000 €/kpl ja ainakin saman ver­ran päälle hukat­tuna raken­nus­maana. Jos ne asukkaat saisi itse äänestää lom­pakoil­laan, niin kyl­lä ne kävelisi sen kadun yli. Mutku nor­mi sanoo, että paikko­jen pitää olla tontilla.

 9. “Pysäköin­nin hin­ta on erotet­ta­va asun­non hin­nas­ta. Kätev­in­tä on rak­en­taa pysäköin­tipaikat alueen pysäköin­tiy­htiön luku­un. Yhtiö kerää varat vuokraa­mal­la tai myymäl­lä pysäköintipaikkoja.”

  Tuo erilli­nen use­an talon/grynderin yhteinen pysäköin­ti­ta­lo on ehdo­ton edel­ly­tys asun­non ja autopaikan hin­noit­telukytken­nän purkuun

 10. Liian van­ha:Tuo erilli­nen use­an talon/grynderin yhteinen pysäköin­ti­ta­lo on ehdo­ton edel­ly­tys asun­non ja autopaikan hin­noit­telukytken­nän purkuun 

  Gryn­derei­den hin­noit­telustä pääsee parhait­en eroon jät­tämäl­lä ne kokon­aan yhtälöstä pois. Jos taloy­htiö perustet­taisi­in tule­vien osakkaiden toimes­ta, jot­ka sit­ten tilaa­vat talon sel­l­aisil­la mausteil­la kuin halu­a­vat ja lisäk­si naapri­talo­jen kanssa tilaa­vat yhdessä sen parkki­hallin, niin kaik­ki toimi­vat kaukonäköis­es­ti ja taloudellisesti.
  Ei esim. tulisi täl­laisia lop­putu­lok­sia, kuin jos­ta itse omis­tan osak­keen puo­likkaan Haa­gas­sa: valmis­tu­misvu­osi 2010, ET-luok­ka E!

 11. tpyy­lu­o­ma: Ja sit­ten voitaisi­in myös tehdä niitä parkki­halle­ja hie­man pidem­män matkan päähän helpom­min raken­net­tavaan peruskallioon, kus­tan­nuk­sis­sa on huima ero. Esimerkik­si Kru­unuvuoren­ran­nas­sa Koirasaar­en­tien pohjois­puolel­la ole­vaan vankkaan kallioon parkkipaikko­jen kus­tan­nusarvio oli jotain 15 000 €/kpl. Siitä huoli­mat­ta toisel­la puolelle kat­ua kort­teli­in kiin­ni tehdään parkki­hal­li, minkä pelkkä rak­en­tamiskus­tan­nus lie­nee vähin­tään 30 000 €/kpl ja ainakin saman ver­ran päälle hukat­tuna raken­nus­maana. Jos ne asukkaat saisi itse äänestää lom­pakoil­laan, niin kyl­lä ne kävelisi sen kadun yli. Mutku nor­mi sanoo, että paikko­jen pitää olla tontilla. 

  Tää olis just tarvit­tavaa fik­sua joustamista.
  Turha ulvoa parkkipaikko­jen hin­noista, jos kaavoit­ta­ja määrää ne tekemään mah­dol­lisim­man kalli­il­la. Kyl­lä vika on sil­loin kaavoit­ta­jas­sa, eikä normeissa.

  Lisäk­si kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että enem­mistö helsinkiläi­sistä asuu taloudessa, joka omis­taa auton ja lisäk­si auto­jen lukumäärä Helsingis­sä on yhä nousussa.

  1. Noin puo­let koti­talouk­sista on Helsingis­sä autot­to­mia ja kan­takaupun­gin koti­talouk­sista, joi­ta nuo kalli­it paikat koske­vat, selvä enemmistö.

 12. Osmo Soin­in­vaara: Noin puo­let koti­talouk­sista on Helsingis­sä autot­to­mia ja kan­takaupun­gin koti­talouk­sista, joi­ta nuo kalli­it paikat koske­vat, selvä enemmistö.

  Perustuen mihin dataan? Vai onko vain niin, että autot omis­taa yri­tys (tai esim. NF Fleet) eikä henkilöt itse. Minne NF Fleet rek­isteröi autot? Kar­toi­tus omas­sa lähiym­päristössä antaa ihan toisen­laista dataa, myös kan­takaupun­gin kohdalla.

 13. hta: Perustuen mihin dataan? Vai onko vain niin, että autot omis­taa yri­tys (tai esim. NF Fleet) eikä henkilöt itse. Minne NF Fleet rek­isteröi autot? Kar­toi­tus omas­sa lähiym­päristössä antaa ihan toisen­laista dataa, myös kan­takaupun­gin kohdalla. 

  “HSL-alueel­la oli vuon­na 2011 yhteen­sä 60 000 työ­suhde­matkalipun käyt­täjää, kun autoe­dun käyt­täjiä oli 40 000.” 

  Helsingis­sä oli v. 2010 n. 270 000 rek­isteröi­tyä autoa. (lähde: KSV, Liiken­teen kehi­tys Helsingis­sä v. 2010) Eli vaik­ka osan työ­suhdeau­toista rek­isteröin­tipaik­ka olisi eri paik­ka kuin omis­ta­jan sijain­ti (toden­näköisim­min kuitenkin vaiku­tus on kään­teinen ja koko maan autot rek­isteröidään pääkont­torikaupun­ki Helsinki­in), se tuskin vaikut­taa merkittävästi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.