Vaaliohjelmaani: pakollisesta pysäköintinormista on luovuttava

Kiin­teä pysä­köin­ti­nor­mi ei sovi alueil­le, joil­la pysä­köin­ti­pai­kan hin­ta nousee kym­me­niin tuhan­siin euroi­hin. Kaa­voi­tuk­ses­sa on teh­tä­vä pysä­köin­ti­paik­ko­jen toteut­ta­mi­nen mah­dol­li­sek­si, mut­ta sii­hen ei tule pakottaa.

Pysä­köin­nin hin­ta on ero­tet­ta­va asun­non hin­nas­ta. Käte­vin­tä on raken­taa pysä­köin­ti­pai­kat alu­een pysä­köin­tiyh­tiön lukuun. Yhtiö kerää varat vuo­kraa­mal­la tai myy­mäl­lä pysäköintipaikkoja.

Lakia asun­to-osa­keyh­tiöis­tä tulee muut­taa niin, ettei asuk­kai­ta saa aset­taa kes­ke­nään eriar­voi­seen ase­maan, vaan talo­yh­tiön yhtei­set pysä­köin­ti­pai­kat on vuo­krat­ta­va huu­to­kau­pan perus­teel­la. Tämä voi­daan kir­ja­ta myös ton­tin­luo­vu­tuseh­toi­hin. Nyt väi­tet­ty pysä­köin­ti­paik­ko­jen puu­te esi­mer­kik­si Ara­bian­ran­nas­sa joh­tuu sii­tä, että kal­liis­ti raken­ne­tut pysä­köin­ti­pai­kat on jaet­tu mel­kein ilmai­sek­si joil­le­kin ja muut ovat jää­neet ilman. Ali­hin­tai­sil­le pysä­köin­ti­pai­koil­le on tie­tys­ti enem­män kysyn­tää oli­si, jos pai­kois­ta perit­täi­siin kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hin­ta. Jos pysä­köin­ti­pai­kas­ta oli­si veloi­tet­tu kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hin­ta, pai­kat oli­si­vat riit­tä­neet mainiosti.

Jot­ta uusiin kiin­teis­töi­hin muut­ta­vil­le asuk­kail­le ei tuli­si hou­kut­te­le­vak­si luis­taa pysä­köin­nin hin­nas­ta ja pysä­köi­dä kadun­var­teen, asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sia ei tule myön­tää sel­lai­sis­sa kiin­teis­töis­sä asu­vil­le, jot­ka nyky­sään­nöin oli­si vel­voi­tet­tu inves­toi­maan kiin­teis­tö­koh­tai­seen pysäköintiin.

Jos pysä­köin­ti toteu­te­taan alu­eel­li­se­na eikä tont­ti­koh­tai­se­na rat­kai­su­na, voi­daan pai­koin raken­taa pysä­köin­ti­ta­lo­ja kiin­ni melui­siin val­ta­väy­liin melues­teik­si. Näin voi­daan väy­lien aiheut­ta­maa raken­nus­maan haas­kaus­ta vähentää.

Kaa­vat on pysä­köin­nin osal­ta teh­tä­vä jous­ta­vak­si niin, että paik­ko­ja voi­daan raken­taa mak­su­ha­lu­kas­ta kysyn­tää vas­taa­vas­ti myö­hem­min­kin. Jos pysä­köin­ti­paik­ko­jen kysyn­tä kas­vaa myö­hem­min, tar­ve voi­daan tyy­dyt­tää raken­ta­mal­la pysä­köin­ti­ta­lo­ja tai korot­ta­mal­la entisiä.

Käy­tän­nös­sä suu­ri osa pai­kois­ta toteu­tet­tai­siin nykyi­seen tapaan maa­na­lai­si­na paik­koi­na. Paik­ko­jen raken­ta­ja arvioi omal­la ris­kil­lään tar­peel­li­sen paik­ka­mää­rän. Pysä­köin­ti­paik­ko­ja voi­daan raken­taa myös talo­jen alle raken­nus­vai­hees­sa. Ne myy­dään eril­li­si­nä osak­kei­na, jot­ka asuk­kaat tai alu­eel­li­nen pysä­köin­tiyh­tiö osta­vat. Jos paik­ko­jen mää­rä kas­vaa enna­koi­tua suu­rem­mak­si, nii­tä voi­daan raken­taa myö­hem­min lisää.

14 vastausta artikkeliin “Vaaliohjelmaani: pakollisesta pysäköintinormista on luovuttava”

 1. ikä­vä kyl­lä vaan näyt­tää käy­vän niin, että asun­non hin­ta pysyy ennal­laan + autopaikka
  a´60.000€. Raken­nus­yh­tiö rahas­taa häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti asun­to­jen lisäk­si myös pysä­köin­ti­pai­kat. Näin koke­muk­sen mukai­ses­ti aina­kin Turus.

  Kil­pai­lu ei toi­mi niin kau­an kuin asun­to­jen hin­noit­te­lu perus­tuu vain neliöi­hin eikä lain­kaan sii­hen mitä rahal­la saa. Vain riit­tä­vä tont­ti­tar­jon­ta myös pie­nil­le raken­nus­yh­tiöil­le aut­taa kil­pai­lun viriämiseen.

 2. Jos pysä­köin­ti toteu­te­taan alu­eel­li­se­na eikä tont­ti­koh­tai­se­na rat­kai­su­na, voi­daan pai­koin raken­taa pysä­köin­ti­ta­lo­ja kiin­ni melui­siin val­ta­väy­liin melues­teik­si. Näin voi­daan väy­lien aiheut­ta­maa raken­nus­maan haas­kaus­ta vähentää.”

  No niin tuli­han tähän­kin järkiratkaisu.Kävit var­maan Van­taal­la tut­ki­mas­sa esimerkkejä

 3. Hyvä ja rei­lu idea!

  Tätä voi­si jalos­taa muu­hun­kin kuin pysä­köin­ti­paik­koi­hin. Samaan tapaan, kun ehdo­tuk­ses­sa auto­paik­ko­jen luo­vu­tuk­ses­sa asun­to-osa­keyh­tiöis­sä, voi­si kau­pun­ki toi­mia omal­ta osal­taan tontinluovutuksessa.

  Ton­tin­ha­ki­joi­ta ei sai­si aset­taa kes­ke­nään eriar­voi­seen ase­maan, vaan kau­pun­gin­tont­tien luo­vu­tus tapah­tui­si huu­to­kau­pan perus­teel­la. Täten pää­si­sim­me eroon esim. Hitak­sen aiheut­ta­mas­ta demo­kra­tia­va­jees­ta (eli toi­nen saa kau­pun­gil­ta enem­män ns. pärs­tä­ker­toi­men, arvon­nan tms. syyn takia — syyyl­lä­hän ei sinän­sä ole väliä vaan lopputuloksella).

  Idea park­ki­paik­ko­jen mak­sul­li­suu­des­ta on lois­ta­va ja kus­tan­nuk­sia pitäi­si aina muu­ten­kin koh­dis­taa hyö­dyn saa­jal­le. Mui­na esi­merk­kei­nä tulee mie­leen saas­tut­ta­jal­le toteu­tet­ta­vat pääs­tö­mak­sut, kir­jas­to­jen käyt­tä­jil­le koh­den­net­ta­vat mak­sut, ter­veys­kes­kus­mak­sut, kul­tuu­ri­pal­ve­lu­jen hin­to­jen oikea koh­dis­tus käyt­tä­jil­le, tie­tul­lit, pyö­rä­tul­lit. Kauo­un­gil­la on hyvin vähän sel­lais­ta pal­ve­lu­tar­jon­taa, mis­tä mak­su­ja ei voi­si suo­raan koh­den­taa käyttäjälle.

  Mak­su­jen pitää kus­tan­nus­pe­rus­tei­ses­ti koh­dis­tua kai­kes­sa enem­män käyt­tä­jäl­le ja hyö­ty­jäl­le. Tämä on hyvä peri­aa­te ja täten vapaas­ti laa­jen­sin­kin sen muil­le alueille.

 4. Mil­loin­ka­han tämä on todellisuutta?
  Min­kä­lai­sel­la pai­noar­vol­la tätä edistät?
  Mikä on toden­nä­köi­syys että näin myös tapahtuu?

  Yleen­sä on käy­nyt, että vaa­lien alla annet­tu­ja lupauk­sia ei voi­da­kaan toteut­taa tai ei muis­te­ta pitää kiin­ni tai myö­hem­min seli­te­tään jotain muu­ta. Impe­riu­mil­la (lue byro­kra­tia) on myös tapa­na iskeä takaisin!

  Onko­han Jät­kä­saa­ri ja Kala­sa­ta­ma jo menetettyjä?

  Toi­vos­sa on hyvä elää.

 5. Pysä­köin­nin hin­ta on ero­tet­ta­va asun­non hin­nas­ta. Käte­vin­tä on raken­taa pysä­köin­ti­pai­kat alu­een pysä­köin­tiyh­tiön lukuun. Yhtiö kerää varat vuo­kraa­mal­la tai myy­mäl­lä pysäköintipaikkoja.”

  Ei voi olla enem­män samaa mieltä!

  Jos asun­nos­sa on sau­na, sen mak­saa asun­non osta­ja. Saman pitää päteä autopaikkaan.

 6. Huvit­ta­vaa sinän­sä, että Kokoo­muk­sen ehdo­kas (nimeä en tun­nis­ta­nut) tar­joi­li park­ki­paik­ka­nor­mis­ta jous­ta­mi­sen ide­aa eili­ses­sä mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan hesa­ris­sa. Jopa 40% asun­nois­ta voi­tai­siin raken­taa ilman auto­paik­kaa. Vai­kea uskoa, että itse puo­lue oli­si kui­ten­kaan tätä asi­aa aja­mas­sa. Win-win kokoo­muk­sel­le, jos joku nor­meis­ta jous­ta­mis­ta kan­nat­ta­va nyt tuon perus­teel­la äänes­tää­kin hei­tä, kun yksit­täi­nen ehdo­kas­han voi horis­ta mitä vain ilman että puo­lu­een tar­vit­see sii­hen sitoutua.

 7. Tuo­ma­sO:
  Huvit­ta­vaa sinän­sä, että Kokoo­muk­sen ehdo­kas (nimeä en tun­nis­ta­nut) tar­joi­li park­ki­paik­ka­nor­mis­ta jous­ta­mi­sen ide­aa eili­ses­sä mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan hesa­ris­sa. Jopa 40% asun­nois­ta voi­tai­siin raken­taa ilman auto­paik­kaa. Vai­kea uskoa, että itse puo­lue oli­si kui­ten­kaan tätä asi­aa aja­mas­sa. Win-win kokoo­muk­sel­le, jos joku nor­meis­ta jous­ta­mis­ta kan­nat­ta­va nyt tuon perus­teel­la äänes­tää­kin hei­tä, kun yksit­täi­nen ehdo­kas­han voi horis­ta mitä vain ilman että puo­lu­een tar­vit­see sii­hen sitoutua. 

  Hel­sin­gin kokoo­mus ei suos­tu aihees­ta puhu­maan nume­roin, miks­kö­hän, mut­ta kysei­nen espoo­lai­nen ehdo­kas siis oli sitä miel­tä että jopa 40% asun­nois­ta voi­si olla ilman auto­paik­ko­ja hyvien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien ääres­sä. Ainoa vaan että kes­kus­tois­sa ja ase­mien nur­kil­la 60%-80% asun­nois­ta nyt on autot­to­mia, mikä lie­nee myös se haa­ruk­ka mihin pää­dyt­täi­siin mark­ki­noil­la eli jos asuk­kaat sai­si­vat itse päät­tää. Jät­kä­saar­ta ja Kala­sa­ta­maa muu­ten kaa­voi­te­taan ole­tuk­sel­la noin 30% autot­to­mia koti­ta­louk­sia, mikä on sem­mois­ta nor­maa­lia palo­hei­nä­läis­tä tasoa.

  Koo­mi­sek­si tämä menee sii­nä vai­hees­sa kun Hel­sin­gin kokoo­mus samaan aikaa halu­aa luo­pua asun­to­jen kes­ki­ko­ko­nor­mis­ta ja pitää kiin­ni auto­paik­ka­nor­mis­ta. Seli­tän mikä täs­sä on hauskaa: 

  Mini­mi­nor­mi Hel­sin­gis­sä vaik­ka asun­to oli­si Rau­ta­tie­a­se­man kel­lo­tor­nis­sa on yksi paik­ka kah­ta asun­toa koh­ti, ihan sama min­kä kokoi­nen asun­to. No ole­te­taan sem­moi­nen sink­ku­la joka koos­tuu 25 neliön yksiöis­tä, niin jokais­ta noi­ta koh­ti on noin 17 neliö­tä park­ki­hal­lia, sem­moi­nen ton­ni per yksiön neliö. Tont­ti­te­hol­la 3,0 toi tar­kot­tai­si kah­ta ton­tin kokois­ta pysäköintikerrosta.

 8. Jos pysä­köin­ti toteu­te­taan alu­eel­li­se­na eikä tont­ti­koh­tai­se­na rat­kai­su­na, voi­daan pai­koin raken­taa pysä­köin­ti­ta­lo­ja kiin­ni melui­siin val­ta­väy­liin melues­teik­si. Näin voi­daan väy­lien aiheut­ta­maa raken­nus­maan haas­kaus­ta vähentää.

  Ja sit­ten voi­tai­siin myös teh­dä nii­tä park­ki­hal­le­ja hie­man pidem­män mat­kan pää­hän hel­pom­min raken­net­ta­vaan perus­kal­lioon, kus­tan­nuk­sis­sa on hui­ma ero. Esi­mer­kik­si Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa Koi­ra­saa­ren­tien poh­jois­puo­lel­la ole­vaan vank­kaan kal­lioon park­ki­paik­ko­jen kus­tan­nusar­vio oli jotain 15 000 €/kpl. Sii­tä huo­li­mat­ta toi­sel­la puo­lel­le katua kort­te­liin kiin­ni teh­dään park­ki­hal­li, min­kä pelk­kä raken­ta­mis­kus­tan­nus lie­nee vähin­tään 30 000 €/kpl ja aina­kin saman ver­ran pääl­le hukat­tu­na raken­nus­maa­na. Jos ne asuk­kaat sai­si itse äänes­tää lom­pa­koil­laan, niin kyl­lä ne käve­li­si sen kadun yli. Mut­ku nor­mi sanoo, että paik­ko­jen pitää olla tontilla.

 9. Pysä­köin­nin hin­ta on ero­tet­ta­va asun­non hin­nas­ta. Käte­vin­tä on raken­taa pysä­köin­ti­pai­kat alu­een pysä­köin­tiyh­tiön lukuun. Yhtiö kerää varat vuo­kraa­mal­la tai myy­mäl­lä pysäköintipaikkoja.”

  Tuo eril­li­nen usean talon/grynderin yhtei­nen pysä­köin­ti­ta­lo on ehdo­ton edel­ly­tys asun­non ja auto­pai­kan hin­noit­te­lu­kyt­ken­nän purkuun

 10. Lii­an van­ha:Tuo eril­li­nen usean talon/grynderin yhtei­nen pysä­köin­ti­ta­lo on ehdo­ton edel­ly­tys asun­non ja auto­pai­kan hin­noit­te­lu­kyt­ken­nän purkuun 

  Gryn­de­rei­den hin­noit­te­lus­tä pää­see par­hai­ten eroon jät­tä­mäl­lä ne koko­naan yhtä­lös­tä pois. Jos talo­yh­tiö perus­tet­tai­siin tule­vien osak­kai­den toi­mes­ta, jot­ka sit­ten tilaa­vat talon sel­lai­sil­la maus­teil­la kuin halua­vat ja lisäk­si naapri­ta­lo­jen kans­sa tilaa­vat yhdes­sä sen park­ki­hal­lin, niin kaik­ki toi­mi­vat kau­ko­nä­köi­ses­ti ja taloudellisesti.
  Ei esim. tuli­si täl­lai­sia lop­pu­tu­lok­sia, kuin jos­ta itse omis­tan osak­keen puo­lik­kaan Haa­gas­sa: val­mis­tu­mis­vuo­si 2010, ET-luok­ka E!

 11. tpyy­luo­ma: Ja sit­ten voi­tai­siin myös teh­dä nii­tä park­ki­hal­le­ja hie­man pidem­män mat­kan pää­hän hel­pom­min raken­net­ta­vaan perus­kal­lioon, kus­tan­nuk­sis­sa on hui­ma ero. Esi­mer­kik­si Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­sa Koi­ra­saa­ren­tien poh­jois­puo­lel­la ole­vaan vank­kaan kal­lioon park­ki­paik­ko­jen kus­tan­nusar­vio oli jotain 15 000 €/kpl. Sii­tä huo­li­mat­ta toi­sel­la puo­lel­le katua kort­te­liin kiin­ni teh­dään park­ki­hal­li, min­kä pelk­kä raken­ta­mis­kus­tan­nus lie­nee vähin­tään 30 000 €/kpl ja aina­kin saman ver­ran pääl­le hukat­tu­na raken­nus­maa­na. Jos ne asuk­kaat sai­si itse äänes­tää lom­pa­koil­laan, niin kyl­lä ne käve­li­si sen kadun yli. Mut­ku nor­mi sanoo, että paik­ko­jen pitää olla tontilla. 

  Tää olis just tar­vit­ta­vaa fik­sua joustamista.
  Tur­ha ulvoa park­ki­paik­ko­jen hin­nois­ta, jos kaa­voit­ta­ja mää­rää ne teke­mään mah­dol­li­sim­man kal­liil­la. Kyl­lä vika on sil­loin kaa­voit­ta­jas­sa, eikä normeissa.

  Lisäk­si kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että enem­mis­tö hel­sin­ki­läi­sis­tä asuu talou­des­sa, joka omis­taa auton ja lisäk­si auto­jen luku­mää­rä Hel­sin­gis­sä on yhä nousussa.

  1. Noin puo­let koti­ta­louk­sis­ta on Hel­sin­gis­sä autot­to­mia ja kan­ta­kau­pun­gin koti­ta­louk­sis­ta, joi­ta nuo kal­liit pai­kat kos­ke­vat, sel­vä enemmistö.

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Noin puo­let koti­ta­louk­sis­ta on Hel­sin­gis­sä autot­to­mia ja kan­ta­kau­pun­gin koti­ta­louk­sis­ta, joi­ta nuo kal­liit pai­kat kos­ke­vat, sel­vä enemmistö.

  Perus­tuen mihin dataan? Vai onko vain niin, että autot omis­taa yri­tys (tai esim. NF Fleet) eikä hen­ki­löt itse. Min­ne NF Fleet rekis­te­röi autot? Kar­toi­tus omas­sa lähiym­pä­ris­tös­sä antaa ihan toi­sen­lais­ta dataa, myös kan­ta­kau­pun­gin kohdalla.

 13. hta: Perus­tuen mihin dataan? Vai onko vain niin, että autot omis­taa yri­tys (tai esim. NF Fleet) eikä hen­ki­löt itse. Min­ne NF Fleet rekis­te­röi autot? Kar­toi­tus omas­sa lähiym­pä­ris­tös­sä antaa ihan toi­sen­lais­ta dataa, myös kan­ta­kau­pun­gin kohdalla. 

  HSL-alu­eel­la oli vuon­na 2011 yhteen­sä 60 000 työ­suh­de­mat­ka­li­pun käyt­tä­jää, kun autoe­dun käyt­tä­jiä oli 40 000.” 

  Hel­sin­gis­sä oli v. 2010 n. 270 000 rekis­te­röi­tyä autoa. (läh­de: KSV, Lii­ken­teen kehi­tys Hel­sin­gis­sä v. 2010) Eli vaik­ka osan työ­suh­deau­tois­ta rekis­te­röin­ti­paik­ka oli­si eri paik­ka kuin omis­ta­jan sijain­ti (toden­nä­köi­sim­min kui­ten­kin vai­ku­tus on kään­tei­nen ja koko maan autot rekis­te­röi­dään pää­kont­to­ri­kau­pun­ki Hel­sin­kiin), se tus­kin vai­kut­taa merkittävästi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.