Maakuntakaava vaikeuksissa kaupan suuryksiköiden kanssa

Uuden­maan maa­kun­ta­kaa­vas­ta käy­tiin pari viik­koa sit­ten viran­omais­neu­vot­te­lu, jos­sa Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö arvos­te­li voi­mak­kaas­ti maa­kun­ta­kaa­vaan sijoi­tet­tu­ja kau­pan suu­ryk­si­köi­tä. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön täh­täi­mes­sä on Espoon Lom­mi­laan Kehä III:n ja Turun­väy­län ris­teyk­sen tun­tu­maan sijoit­tu­va suu­ri auto­mar­ket­ti eri­tyi­ses­ti ja koko­nais­mi­toi­tus ylei­ses­ti. Aika sel­väs­ti kävi ilmi, että täs­sä muo­dos­saan  maa­kun­ta­kaa­vaa ei vahvistettaisi.

Olin pai­kal­la kuun­te­le­mas­sa tuo­ta viran­omais­neu­vot­te­lua. Sii­nä minul­la pal­jas­tui maa­kun­ta­kaa­vas­tam­me asioi­ta, joi­ta en lis­ta­teks­tien perus­teel­la tien­nyt sii­nä ole­van, vaik­ka olen kaa­van laa­ti­mis­ta seu­ran­nut aika tark­kaan. Ei hyvä.

Maa­kun­ta­hal­li­tus pan­nee huo­men­na kau­pan rat­kai­sun uudes­taan val­mis­tel­ta­vak­si, mut­ta aut­taa­ko se, jos kau­pan mitoi­tuk­sen perus­tei­siin ei todel­li­suu­des­sa halu­ta teh­dä muu­tok­sia. Kokoo­muk­sen puo­lel­ta on sanot­tu, että Lom­mi­laan ei saa kos­kea. Se jo yksin riit­tää. Nuo muut koh­teet ovat pää­osin tilaa vie­vää kaup­paa, joka voi­kin olla kes­kus­to­jen ulko­puo­lel­la, mut­ta Lom­mi­laan suun­ni­tel­laan suur­ta kaup­pa­kes­kus­ta, jos­sa on myös suu­ria elin­tar­vi­ke­liik­kei­tä. On vähän vai­kea perus­tel­la, mik­si Vih­ti ei saa­nut raken­taa omaa Idea­par­ki­aan, mut­ta espoo­lai­set saa­vat teh­dä vas­taa­van viri­tel­män. Sinän­sä hel­sin­ki­läis­tä ihme­tyt­tää Espoon kokoo­muk­sen halua aktii­vi­ses­ti näi­vet­tää Espoon kes­kuk­sen palveluja.

Lom­mi­lan osal­ta asia on han­ka­la. kos­ka se on mer­kit­ty voi­mas­sa ole­vaan maa­kun­ta­kaa­vaan. Jos minis­te­riö kaa­taa maa­kun­ta­kaa­van Lom­mi­lan takia, kaik­ki muu kaa­tuu, mut­ta Lom­mi­la jää.

20 vastausta artikkeliin “Maakuntakaava vaikeuksissa kaupan suuryksiköiden kanssa”

 1. Enpä oli­si usko­nut kos­kaan sitee­raa­va­ni Kokoo­mus­lais­ta polii­tik­koa kaa­voi­tus­asiois­sa, mut­ta Vapaa­vuo­ren perus­te­lut vuo­del­ta 2008 (Vih­din Idea­park kes­kus­te­lun aikaan) ovat mie­les­tä­ni edel­leen ajankohtaiset: 

  On tot­ta, että kau­pan kil­pai­lua kos­ke­vat näkö­koh­dat ovat tär­kei­tä, mut­ta samal­la on muis­tet­ta­va, että kau­pun­gis­tu­mi­nen maas­sa jat­kuu ja ikään­ty­vän, jouk­ko­lii­ken­tees­tä riip­pu­vai­sem­man väes­tön osuus kas­vaa jat­kos­sa olen­nai­ses­ti. Asial­la on myös peri­aat­teel­li­sem­pi, koko elä­män­muo­toam­me kos­ke­va ulot­tu­vuus: haluam­me­ko raken­taa yhteis­kun­taam­me kau­pun­ki­kes­kus­tois­ta etääl­lä ole­vien kei­no­maa­il­mo­jen ja jopa pien­ten kei­no­kau­pun­kien ympä­ril­le, vai haluam­me­ko kehit­tää yhdys­kun­tiam­me euroop­pa­lai­sen perin­teen mukais­ten, aito­jen kau­pun­ki­kes­kus­ten suuntaan?”

  Lai­naus sivus­tol­ta http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=288144

 2. Joku tut­ki­va jour­na­lis­ti voi­si täs­sä koh­taa tar­kis­taa Espoon päät­tä­jien yhtey­det keskusliikkeisiin.

 3. Eikö vir­ka­mie­hiä saa­da ymmär­tä­mään että maa­kun­ta­kaa­va on kysei­sen kaup­pa­kes­kuk­sen osal­ta van­hen­tu­nut? Se on tul­lut sin­ne jos­kus 1990-luvun lopul­la, ja enää ei sel­lai­sia otet­tai­si. Ja eikö HOK-Elan­non edus­ta­jiis­tos­sa­kaan ole sen­kään ver­taa mui­den puo­luei­den edus­ta­jia kuin Kokoo­muk­sen, että pys­tyi­si­vät tai­vut­ta­maan joh­toa luo­pu­maan hankkeesta?

  1. Maa­kun­ta­kaa­van on Lom­mi­lan osal­ta van­hen­tu­nut jo sen­kin takia, että lai­sää­dän­tö auto­mar­ket­tien osal­ta on muut­tu­nut. On kysee­na­lais­ta, voi­ko kaa­vaan vedo­ta detaljikaavoituksessa.

 4. Onko­han täs­sä taus­tal­la jokin “Kehit­ty­vien Maa­kun­tien Suo­mi” ‑ker­ho jon­ka pää­ta­voi­te on tuo­da “idioot­ti­park­ke­ja” kehä­kol­mo­sen tun­tu­maan. Käy­te­tään­kö­hän tätä pai­nos­tus­kei­no­na että joko Lom­mi­lal­le tai sit­ten Vih­din kes­kuk­sel­le on annet­ta­va vih­re­ää valoa, muu­ten tapah­tuu jotain hir­ve­ää? Pal­jas­te­taan pää­mi­nis­te­ris­tä tai pres­sas­ta jotain joka ei sie­dä päi­vän­va­loa tai muu­ta vastaavaa?

 5. Tää on kyl­lä hil­pein­tä sit­ten His­tan jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­sun (moot­to­ri­tie­liit­ty­mä jos­ta oli­si kul­ke­nu pari bus­sia) jäl­keen. Espoon kau­pun­ki ker­too että:

  Alue sijoit­tuu vilk­kai­den jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­le, joi­ta paran­ne­taan edelleen.

  http://www.espoonkeskus.fi/node/3521
  Niin eihän Lom­mi­las­ta ole kuin rei­pas kah­den kilo­met­rin käve­ly­mat­ka Espoon kes­kuk­sen ase­mal­le, sisäl­täen mm. moot­to­ri­tien ali­tuk­sen. Suu­rin piir­tein sama kuin käve­li­si Kal­lios­ta Pasilaan.

 6. Sano­taan nyt jotain raken­ta­vaa: His­taan rata meni­si luon­te­vas­ti Turun­väy­län maa­käy­tä­väs­sä, eli suu­rin piir­tein ton osta­rin koh­dal­la voi­si olla ase­ma. Sii­nä on myös iso golf-kent­tä vie­res­sä, jon­ka voi­si var­maan siir­tää, ja Turun­väy­län ja Kehä III liit­ty­mä on perin­teis­tä Absur­dis­tan mal­lia 20 heh­taa­ria, eli sen voi­si kans­sa tii­vis­tää. Sen jäl­keen tuon­ne mah­tui­si ihan kivas­ti kai­ken­lais­ta raken­ta­mis­ta ase­man viereen.

 7. Kokoo­mus osaa puhua, mut­ta mis­sä teot? Idea­park kaa­tui, mut­ta Ikeat ja muut val­taa­vat tei­den var­sia. Oli aika puusil­mäis­tä pal­von­taa Suo­men Luon­non toi­mi­tuk­sel­ta, kun meni­vät Vapaa­vuo­ren poruk­kaa hypet­tä­mään. Yhden tyh­myy­den kaa­ta­mi­nen ei sai­si sumut­taa kokonaiskuvaa. 

  Eipä sil­ti, kyl­lä äänen­pai­no­ja tuli­si itse kun­kin muut­taa, jos halu­aa sitä elä­vää kau­pun­kia ja estää osto­voi­man aja­mi­nen muu­ta­maan pis­tee­seen kau­pun­gis­sa, jol­loin näis­tä lähiöis­tä­kin läh­tee kau­pat, kun kes­ki­luok­ka ajaa rahan­sa Hul­luil­le Päi­vil­le. Se sit­ten näkyy lähiöi­den unoh­ta­mi­se­na ja asuk­kaat vaa­ti­vat ker­ho­ta­lo­ja ja mui­ta, kun kau­pal­li­set vapaa-ajan­viet­to­pai­kat eivät pysy pys­tys­sä, eikä kukaan yri­tä ava­ta uusia, osin ympä­ris­tön rapau­tu­mi­sen osin tuon osto­voi­man kar­kai­lun takia. Joi­hin­kin lähiöi­hin jää sit­ten vain sitä vapaa-aikaa. 

  Ei kukaan ala kil­pai­le­maan suur­ta auto­mar­ket­tia vas­taan, jos kulut­ta­jat eivät ymmär­rä pai­kal­lis­ta­lou­den mer­ki­tys­tä. Auto­mar­ke­tin eri osas­tot voi­si­vat olla eril­li­siä kaup­po­ja kivi­ja­las­sa, jon­ka pääl­lä oli­si asuk­kaat. Kau­pas­sa voi­si käy­dä useas­ti ja ei tar­vit­si­si raa­ha­ta lii­an suu­ria pak­kauk­sia pari ker­taa vii­kos­sa, kuten per­heel­li­set teke­vät nyt. Voi myös aja­tel­la mil­lai­nen esteet­ti­nen muu­tos täs­tä tuli­si ver­rat­tu­na pel­ti­mar­ket­tei­hin. Jos polii­tik­ko hyväk­syy lii­an suu­ren auto­mar­ke­tin kes­kel­le kau­pun­kia, niin on aika tur­ha puhua mum­mo­jen lähi­kaup­po­jen ja moni­puo­li­sen kau­pun­gin puo­les­ta tai ihme­tel­lä lähiöi­den tilaa. 

  Nyt nii­tä autoi­luun perus­tu­via ostos­kes­kuk­sia raken­ne­taan sit­ten asu­tus­ten vie­reen, mut­ta auto­tei­den tuol­le puo­len ja ollaan aika kau­ka­na euroop­pa­lai­ses­ta kau­pun­ki­pe­rin­tees­tä. On todel­la type­rää antaa nyt auto­jen vie­dä tila kau­pun­gis­ta, kun samal­la raken­ne­taan mer­kit­tä­viä jouk­ko­lii­ken­ne­hank­kei­ta kor­vaa­maan tur­haa autoi­lua. Voi­tai­siin pala­ta ihan oike­aan kau­pun­kiin, jon­ka peräs­sä tuos­sa pamfle­tis­sa ollaan aina­kin suu­rim­mil­ta osin. Ei tuo Kruu­nu­vuo­ren­sil­ta-jupak­ka­kaan osoi­ta kokoo­muk­sel­ta ymmär­rys­tä euroop­pa­lai­sel­le kau­pun­ki­pe­rin­teel­le, kun autot pitää saa­da pör­rää­mään sil­lal­le ja Kalasatamaan. 

  Jos tilaa vie­väl­lä tar­koi­te­taan huo­ne­ka­lu­kaup­paa, puu­tar­ha­kaup­paa, kodi­ne­lekt­ro­niik­kaa yms, niin soh­vat, jää­kaa­pit ja vaik­ka kuu­tio mul­taa tulee pihaan ihan ilman omaa autoa. Ei omaa autoa tar­vit­se ostaa sen takia, että jää­kaa­pin kul­jet­ta­mi­nen met­ros­sa on tus­kais­ta. Nyt ihmi­set suos­tu­vat hoi­ta­maan logis­tii­kan lop­puun itse ja kun se auto on han­kit­tu, niin sit­ten sitä käy­te­tään nii­hin lyhyi­siin työ­mat­koi­hin­kin. Tämän rahan voi­si käyt­tää elä­mi­seen ja koit­taa työl­lis­tää mui­ta­kin kuin keuh­ko­syö­pään eri­kois­tu­nei­ta lää­kä­rei­tä. Kaup­pa hoi­ta­maan logis­tiik­kan­sa ja mökil­le sit­ten niil­lä vuo­kra­veh­keil­lä, jos yli­pää­tään tar­vit­see läh­teä mökil­le, kun luon­toon pää­si­si rau­hoit­tu­maan pyö­rä­mat­kan päässä. 

  Menee edel­lä ole­va ohi tai ympä­ri, niin tär­kein­tä oli­si estää kaik­ki öljyn­po­rai­lu, johon pys­tyy vai­ku­ta­maan jo sil­lä, ettei raken­na kau­pun­gis­taan öljy­syöp­pöä. Jos esi­mer­kik­si Nes­te Oil tai St1 saa­vat omat hank­keen­sa toi­mi­maan, niin ei täl­le “hyväl­le” öljyl­le tar­vit­se raken­taa tur­haan kysyn­tää ja pila­ta samal­la muu­ten ympä­ris­töään ja kulut­taa mui­ta resurs­se­ja. Säh­kö­au­tot­kaan eivät ole ide­aa­li, joten kau­pun­ki­ra­ken­ne jää ainoak­si var­mak­si kei­nok­si. Pääs­töt voi ehkä vähe­tä hie­man uudel­la tek­nii­kal­la, mut­ta mik­si ei leik­kai­si näi­tä pääs­tö­jä koko­naan pois? Nii­tä McKib­be­nin luku­ja täs­sä vain ajattelen.

 8. Niin eihän Lom­mi­las­ta ole kuin rei­pas kah­den kilo­met­rin käve­ly­mat­ka Espoon kes­kuk­sen ase­mal­le, sisäl­täen mm. moot­to­ri­tien ali­tuk­sen. Suu­rin piir­tein sama kuin käve­li­si Kal­lios­ta Pasilaan. 

  Tai jät­kä­saa­ren verk­ko­kau­pas­ta hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le. Raken­ta­mis­het­kel­lä sin­ne kul­ki yksi kälyi­nen bus­si­lin­ja sillointällöin.

 9. Salo­vaa­ra, sin­ne lähi­öön pitää saa­da lisää asuk­kai­ta niin kyl­lä se sii­tä, Säre­lä tii­vis­tää aivan mainiosti:

  Tär­kein syy lähi­pal­ve­lui­den kal­lis­tu­mi­seen on asu­kas­mää­rien vähe­ne­mi­nen lähiöis­sä. Kun aikoi­naan raken­ne­tus­ta lähiös­tä lap­set muut­ta­vat pesäs­tä, jää samaan asun­toon asu­maan vii­si­kymp­pi­nen tai elä­ke­läi­nen paris­kun­ta. Isom­mal­le asu­kas­mää­räl­le raken­ne­tut pal­ve­lut ovat yhtäk­kiä kau­pun­gil­le kal­lii­ta ylläpitää.

  Asuk­kaat voi­vat sit­ten rai­voi­sal­la puo­lus­tus­tais­te­lul­la pelas­taa omat pal­ve­lun­sa – joka vuo­si uudes­taan. Ja uudes­taan. Kun­nes asuk­kaat ker­ran häviä­vät tais­te­lun ja sota on ohi.

  Pelas­te­taan lähipalvelut

  Vaih­toeh­toi­ses­ti voi­daan hal­kais­ta gor­dio­nin­sol­mu. Raken­ne­taan vähe­ne­vän väes­tön alu­eel­le riit­tä­väs­ti uusia asun­to­ja, ettei­vät lähi­pal­ve­lut enää ole uhattuina.

  http://www.sarela.fi/vaaliohjelma-pelastetaan-lahipalvelut/

 10. T.: Tai jät­kä­saa­ren verk­ko­kau­pas­ta hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le. Raken­ta­mis­het­kel­lä sin­ne kul­ki yksi kälyi­nen bus­si­lin­ja sillointällöin.

  Espooon kes­kuk­sen ympä­ris­tön suur­ten asui­na­luei­den asuk­kaat var­maan ilah­tu­vat kun mat­ka lähim­pään kun­nol­li­seen ruo­ka­kaup­paan pite­nee 2–4 km pituiseksi.

  Sit­ten kun olen seu­ran­nut Ikeal­la ostok­sil­la käy­nei­den ilman autoa liik­ku­vien tun­gos­ta Lom­mi­lan ainoal­la bus­si­py­sä­kil­lä, niin sää­lik­si on käy­nyt. En ihmet­te­le yhtään että Ikea on aikeis­sa muut­taa Lep­pä­vaa­raan jon­ne pää­see junallakin.

 11. Voi­si vähän miet­tiä sitä­kin, että mis­tä hin­ku raken­taa kaup­pa­kes­kuk­sia reu­na-alueil­le oikein viri­ää. Voi­si­ko olla niin, että hyvis­tä tilois­ta kes­kei­sil­lä pai­koil­la on pulaa? Niuk­kuus taas edis­tää kau­pan kes­kit­ty­mis­tä, kun hyviä lii­ke­ti­lo­ja ei oikein tah­do riit­tää kuin kah­del­le isolle.

  Entä­pä jos kaa­voi­te­taan­kin sen ver­ran rei­lus­ti lii­ke­ti­laa hyvien lii­ken­neyh­tyk­sien var­rel­le (esim. ase­ma ja väli­tys­ky­kyi­nen tie vie­rek­käin), että ei ihan heti lopu kes­ken? Vaik­ka vähän jokai­sel­le juna-ase­mal­le jon­kin­ko­koi­nen kaup­pa- ja viih­de­kes­kus, ehkä suo­raan radan pääl­le. Ase­ma kel­la­ris­sa, sen pääl­lä 2–3 ker­ros­ta kaup­pa­kes­kus­ta ja katol­la pari ker­ros­ta park­ki­ti­laa. Mark­ki­nat sai­si­vat sit­ten päät­tää, mit­kä toteutuvat.

 12. Täs­sä Lom­mi­lan tapauk­ses­sa on kyse vain kaup­pa­liik­kei­den kei­not­te­lu. Ne (Siis Kes­ko, HOK ja Veho) oli­vat osta­neet kysei­set maat jo 1980-luvul­la sii­nä toi­vos­sa että saa­vat raken­taa sin­ne kaup­pa­kes­kuk­sen kun­han se tulee ajan­koh­tai­sek­si ja luvat on kunnossa.

 13. On vähän vai­kea perus­tel­la, mik­si Vih­ti ei saa­nut raken­taa omaa Idea­par­ki­aan, mut­ta espoo­lai­set saa­vat teh­dä vas­taa­van viritelmän.”

  Eikös tuo ole loo­gis­ta että Idea­park oli­si vie­nyt Lom­mi­las­ta (ja muu­al­ta­kin) asiak­kai­ta liikaa.

 14. Onko Osmo tul­lut mitään uut­tä pää­tös­tä asiasta?

 15. Niin eihän Lom­mi­las­ta ole kuin rei­pas kah­den kilo­met­rin käve­ly­mat­ka Espoon kes­kuk­sen ase­mal­le, sisäl­täen mm. moot­to­ri­tien ali­tuk­sen. Suu­rin piir­tein sama kuin käve­li­si Kal­lios­ta Pasilaan.

  Tosin välil­lä kul­kee aika mon­ta bus­sia. Espoon kes­kuk­ses­ta kul­kee Lom­mi­laan (Ikean pysä­kil­le) esim. arki­sin klo 15–16 välil­lä 27 bus­sia tun­nis­sa, klo 19–20 välil­lä 15 bus­sia tun­nis­sa ja lau­an­tai­sin­kin klo 11–12 välil­lä 14 bus­sia tunnissa.

  Ja jos välin halu­aa jos­tain syys­tä kävel­lä tai pyö­räil­lä, niin ei mis­sään vai­hees­sa tar­vit­see alit­taa moot­to­ri­tie­tä, vaan sen yli pää­see ihan käte­väs­ti sil­taa pit­kin suo­raa tie­tä ilman mitään yli­mää­räi­siä kiemurteluja.

  Sii­tä huo­li­mat­ta en mis­sään nimes­sä kan­na­ta super­mar­ket­tien raken­ta­mis­ta Lom­mi­laan. Ei ole mitään jär­keä raken­taa ruo­ka­kaup­po­ja 2 km:n pää­hän tiheäs­tä asu­tuk­ses­ta, vaik­ka välil­lä oli­si­kin hyvä bus­siyh­teys. Pal­jon ennem­min kan­nat­taa kehit­tää Espoon kes­kus­ta täs­sä suh­tees­sa. Sen sijaan huo­ne­ka­lu­kau­poil­le ja vas­taa­vil­le Lom­mi­la sopii hyvin.

 16. Auto­mar­ke­tin eri osas­tot voi­si­vat olla eril­li­siä kaup­po­ja kivi­ja­las­sa, jon­ka pääl­lä oli­si asukkaat.Kaupassa voi­si käy­dä useas­ti ja ei tar­vit­si­si raa­ha­ta lii­an suu­ria pak­kauk­sia pari ker­taa vii­kos­sa, kuten per­heel­li­set teke­vät nyt. 

  Kau­nis aja­tus, mut­ta en minä aina­kaan 5‑henkisen per­heen äiti­nä pitäi­si sii­tä, että minun pitäi­si käy­dä lau­an­tai­na nel­jäs­sä eri kau­pas­sa saa­dak­se­ni vii­kon­lo­pun ruo­kaos­tok­set teh­tyä (yhdes­tä liha, toi­ses­ta kala, kol­man­nes­ta lei­pä ja mai­to, nel­jän­nes­tä vihan­nek­set ja vas­taa­vat). Vaik­ka kau­pat oli­si­vat­kin lähel­lä, niin aikaa kului­si sil­ti esim. nel­jään ker­taan mak­sa­mis­ta jonot­taes­sa. Lap­set­to­mil­la voi vie­lä olla aikaa ja ener­gi­aa tuol­lai­seen hifis­te­lyyn, mut­ta ei työs­sä­käy­vil­lä lap­si­per­hei­den van­hem­mil­la. Minä haluan, että saan kaik­ki tar­vit­ta­vat ruo­ka­tar­peet yhdes­tä kau­pas­ta. Ehkä ker­ran tai kak­si kuu­kau­des­sa voi­sin käy­dä hake­mas­sa jotain eri­tyis­tä eri­kois­kau­pas­ta, jos sel­lai­nen oli­si lähellä.

  Tosin en minä nyt­kään käy autol­la vii­kon­lo­pun ruo­kaos­tok­sil­le. Useim­mi­ten ajan pol­ku­pyö­räl­lä kilo­met­rin pääs­sä ole­vaan lähi­kaup­paan, joka on onnek­si aika iso ja jos­sa on hyvä vali­koi­ma. Jos kui­ten­kin on tar­vet­ta käy­dä myös esim. aptee­kis­sa, kir­ja­kau­pas­sa tai kir­jas­tos­sa, menen bus­sil­la nel­jän kilo­met­rin pääs­sä ole­vaan Isoon Ome­naan, ja teen sit­ten ruo­kaos­tok­set­kin siellä.

 17. R. Silf­ver­berg:
  Sit­ten kun olen seu­ran­nut Ikeal­la ostok­sil­la käy­nei­den ilman autoa liik­ku­vien tun­gos­ta Lom­mi­lan ainoal­la bus­si­py­sä­kil­lä, niin sää­lik­si on käynyt. 

  Minä olen seis­syt ko. pysä­kil­lä useas­ti­kin, mut­ta en ole tajun­nut kokea oloa­ni sää­lit­tä­väk­si. Ehkä se joh­tuu sit­ten sii­tä, että en ole kos­kaan ehti­nyt sei­soa ko. pysä­kil­lä tar­peek­si pit­kään, kos­ka bus­se­ja menee pysä­kin ohi niin tiheästi.

  Ikeas­sa en ole tosin vie­lä käy­nyt, mut­ta sama pysäk­ki on käte­vä vaih­to­py­säk­ki Turun suun­nas­ta tule­vis­ta bus­seis­ta Län­si-Espoon suun­taan vaihtaessa.

 18. Kyl­lä­hän kaup­pa­kes­kus kehä­tien var­rel­la puol­taa paik­kaan­sa. Kehä­tie­tä pit­kin kaup­paan pää­see käte­väs­ti. Hel­sin­gin kes­kus­ta on jo nyky­ään toi­vo­ton pus­sin­pe­rä autoi­li­jal­le. Mat­ka sin­ne kes­tää kau­an ja park­kee­raus mak­saa hurjasti.

  Kaup­pa siis kan­nat­taa kes­kit­tää kehä­teil­le. Asioin­nin vai­vat­to­muu­den nimissä.

 19. åke: Kaup­pa siis kan­nat­taa kes­kit­tää kehä­teil­le. Asioin­nin vai­vat­to­muu­den nimissä.

  Ainoa puh­das pel­käs­tään autoi­le­via asiak­kai­ta pal­ve­le­va, Van­taan Jum­bo, saa minun puo­les­ta­ni riit­tää ainoak­si tyy­lin­sä edus­ta­jak­si pk-seudulla. 

  Muut uudet vähit­täis­kau­pan suu­ryk­si­köt pitää raken­taa ole­mas­sao­le­vien tai var­mas­ti raken­net­ta­vien rai­de­lii­ken­neyh­teyk­sien var­teen. Nii­hin kyl­lä pää­see autoil­la kans­sa. En ole kuul­lut että mihin­kään niis­tä ei pää­si­si. Ja jos jou­luos­tok­sil­le läh­tee autol­la vas­ta aato­naat­to­na ja park­ki­hal­li on täy­si nin saa syyt­tää itseään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.